Procedure : 2018/0272(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0083/2019

Indgivne tekster :

A8-0083/2019

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0140

HENSTILLING     ***
PDF 191kWORD 64k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Heidi Hautala

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018),

–  der henviser til udkast til den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10877/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. de første afsnit i artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0445/2018),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...(1) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0083/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Socialistiske Republik Vietnams regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Vietnam blev det tredje land i Asien til at indlede forhandlinger om de frivillige partnerskabsaftaler i 2010 efter Indonesien og Malaysia. Forhandlingerne blev afsluttet i maj 2017, og aftalen blev undertegnet den 19. oktober 2018. Formålet med den frivillige partnerskabsaftale, der er i overensstemmelse med EU's og Vietnams fælles forpligtelse til bæredygtig forvaltning af skovene, er at skabe et retsgrundlag, der skal sikre, at al import af træ og træprodukter fra Vietnam til EU, som er omfattet af den frivillige partnerskabsaftale, er blevet lovligt fremstillet.

Vietnam er et vigtigt land hvad angår træhandel og har verdens sjettestørste eksportorienterede træbehandlingssektor. Det er ligeledes en stor importør af træ og træprodukter. Vietnams fabrikker havde i 2017 et forbrug på ca. 34 mio. kubikmeter træ og træprodukter, hvoraf 25% blev importeret, og 75% stammede fra indenlandske plantager, hvoraf mange ejes og forvaltes af små landbrugere. Cameroun, USA og Cambodja var de største oprindelseslande for heltømmer og savet træ i 2017. Importen steg med 68 % i perioden 2011-17. Som et knudepunkt for forarbejdning er Vietnam en stor eksportør af træprodukter til EU, men også til hele regionen, navnlig Kina.

Vietnam har i de seneste år stået over for den store udfordring med at bekæmpe ulovlig handel med træ fra Laos, indtil det effektivt begyndte at håndhæve et eksportforbud, og i de seneste år igen fra Cambodja. Siden 2015 er Cambodja blevet Vietnams næststørste leverandør af tropisk træ til trods for et rapporteret forbud(1) mod eksport til Vietnam. De to lande har et fælles ansvar for at have givet næring til denne ulovlige handel, eftersom de vietnamesiske myndigheder, navnlig på provinsniveau, har truffet formelle afgørelser, der er i strid med lovgivningen i oprindelseslandet, såsom forvaltning af formelle importkvoter;

Frivillig partnerskabsaftale: Når den er blevet ratificeret, påbegyndes der en omfattende proces

I henhold til en frivillig partnerskabsaftale forpligter et land sig til at udarbejde en politik med henblik på at sikre, at der ikke eksporteres ulovligt træ til tredjelande, navnlig til EU(2). Undertegnelsen af den frivillige partnerskabsaftale er derfor begyndelsen på en lang proces, hvor Vietnam vil skulle vedtage lovgivning (det såkaldte system til verifikation af lovlighed for træprodukter – TLAS) og oprette de nødvendige administrative strukturer og den nødvendige kapacitet til at gennemføre og håndhæve sine forpligtelser under den frivillige partnerskabsaftale. Den frivillige partnerskabsaftale vil derfor bidrage til en grundlæggende reform af Vietnams træsektor. Som et knudepunkt for forarbejdning er det afgørende, at Vietnam også vedtager lovgivning, der sikrer, at kun lovligt fældet træ importeres til dets marked. Vietnam har forpligtet sig til at vedtage en sådan lovgivning om importkontrol, og dette er helt sikkert et af de vigtigste resultater af den frivillige partnerskabsaftale.

Ordføreren er af den opfattelse, at Vietnams importlovgivning spiller en central rolle i hele gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale. Vietnam har allerede forpligtet sig til at medtage due diligence-forpligtelser for importører af træ og træprodukter, og målet er derfor i denne forbindelse at sikre, at vietnamesisk lovgivning i så høj grad som muligt svarer til EU's træforordning, navnlig ved at stille tilsvarende krav om due diligence. Det er desuden vigtigt at bemærke, at Vietnam også har forpligtet sig til at anerkende hugstlandets lovgivning som en del af lovlighedsdefinitionen i forbindelse med verifikationssystemet. Vietnam har dog indtil videre ikke overvejet at indføre et fuldstændigt forbud mod ulovligt træ på det vietnamesiske marked, hvilket ville indebære en forpligtelse til at beslaglægge sådant ulovligt træ.

Først når Vietnam fuldt ud har gennemført alle forpligtelser under den frivillige partnerskabsaftale(3), vil landet kunne tiltræde EU's FLEGT-licensordning. Dette vil være et stort skridt, også for så vidt angår markedsadgang til EU's marked, eftersom træ, der importeres under en FLEGT-licens, formodes at være lovligt i henhold til EU's træforordning. Tiltrædelse af FLEGT-licensordningen er et langsigtet mål, da Vietnam vil skulle sikre fuld gennemførelse af forpligtelserne under den frivillige partnerskabsaftale og dokumentere, at det har kapacitet til at håndhæve den relevante nationale lovgivning. Eftersom Vietnams tiltrædelse af FLEGT-licensordningen er godkendt ved en delegeret retsakt, har Europa-Parlamentet ansvaret for nøje at vurdere, om forpligtelserne og kravene i forbindelse med den frivillige partnerskabsaftale er blevet opfyldt. Ordføreren er af den opfattelse, at den ledsagende beslutning om henstillingen om godkendelse giver mulighed for at præcisere benchmarkene for at vurdere, om Vietnam i fremtiden er klar til at tiltræde EU's FLEGT-licensordning.

Forholdet mellem den frivillige partnerskabsaftale og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam

Den frivillige partnerskabsaftale og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam har hidtil spillet en gensidigt understøttende og solidarisk rolle. Disse to aftaler flettes sammen i frihandelsaftalens kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som indeholder bestemmelser om bæredygtig skovforvaltning og handel med skovbrugsprodukter, og som udtrykkeligt henviser til den frivillige partnerskabsaftale(4). Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam vil liberalisere handelen med træprodukter, der er omfattet af den frivillige partnerskabsaftale, ved ikrafttrædelsen. Denne import vil blive omfattet af de generelle forpligtelser om due diligence i EU's træforordning, indtil FLEGT-licensordningen påbegyndes. Desuden betragtes Vietnam i øjeblikket ikke som et højrisikoland med hensyn til import til EU. Der er imidlertid behov for yderligere overvågning af udviklingen i den bilaterale handel med træ, herunder inden for rammerne af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen, for at sikre, at den yderligere liberalisering ikke medfører yderligere risici.

Som konklusion foreslår ordføreren, at den ledsagende beslutning til henstillingen om godkendelse bør fokusere på følgende benchmarkpunkter i forbindelse med gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale:

•  Vietnam skal vedtage importlovgivning, der fastsætter solide due diligence-forpligtelser. En sådan due diligence bør ikke reduceres til en ren afkrydsningsøvelse, men bør omfatte alle nødvendige skridt for due diligence som f.eks. risikovurdering og -begrænsning. Desuden bør den ikke være en kopi af EU's træforordning, men bør matches med en passende institutionel struktur for at sikre tilstrækkelig håndhævelse.

•  Vietnams importlovgivning bør foruden due diligence-forpligtelsen indeholde et forbud mod at bringe ulovligt træ i omsætning på markedet. Dette bør også give mulighed for at beslaglægge det ulovlige træ, der er gået gennem tolden.

•  Verifikationssystemet bør ikke kun anvendes på papiret, men bør også håndhæves. Dette vil indebære reformer af de ansvarlige offentlige myndigheder samt tildeling af tilstrækkelige ressourcer. Håndhævelse er afgørende for at sikre, at den frivillige partnerskabsaftale ikke bruges til at "hvidvaske" ulovligt træ.

•  Vietnam bør tilslutte sig en handlingsplan for gennemførelse af den frivillige partnerskabsaftale med henblik på at opretholde det høje forpligtelsesniveau, herunder de foranstaltninger, der skal træffes for at bekæmpe ulovlig træimport, inden verifikationssystemet bliver operationelt.

•  Vietnam bør overveje at udvide sin fremtidige ordning for udstedelse af eksportlicenser til alle tredjelande foruden EU.

•  Vietnam bør bestræbe sig på at sætte en stopper for den udbredte korruption, navnlig i forbindelse med toldmyndighederne, som står i spidsen for gennemførelsen og håndhævelsen af politikken og værktøjerne under den frivillige partnerskabsaftale. Vietnam bør undersøge, fjerne og retsforfølge dem, der har været ansvarlige for tidligere at give tilladelse til og forvalte den ulovlige handel.

•  Alle de ulovlige strømme af træ på tværs af den cambodjanske grænse skal bringes til ophør. Træ fra Cambodja bør derfor betragtes som højrisikotræ i vietnamesisk lovgivning. Muligheden for helt at standse importen fra Cambodja bør også overvejes. Dialogen mellem de to lande bør forbedres.

•  Kommissionen bør fastholde presset på de store importlande i regionen såsom Kina og Japan. Den frivillige partnerskabsaftale indeholder en meget vigtig regional dimension og har potentiale til at skabe positive afsmittende virkninger for andre store importører. Kommissionen bør imidlertid yderligere prioritere ulovlig handel med træ i de bilaterale forbindelser med disse lande.

•  Den frivillige partnerskabsaftale har indtil videre været et hidtil uset positivt eksempel på inddragelse af civilsamfundet i Vietnam. Dette bør fortsætte, og Vietnam bør holde fast ved sit tilsagn om at inddrage civilsamfundsorganisationerne i gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale. Inddragelsen af civilsamfundsorganisationer er en vigtig søjle i forvaltningssystemet for den frivillige partnerskabsaftale.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Den frivillige partnerskabsaftale omfatter alle de vigtigste produkter, der eksporteres til EU, navnlig de fem obligatoriske træprodukter som fastlagt i FLEGT-forordningen fra 2005 (heltømmer, savet træ, jernbanesveller, krydsfinér og finer), og den omfatter endvidere en række andre træprodukter som f.eks. træflis, parketstaver, spånplader og træmøbler. Aftalen omfatter eksport til alle tredjelande, selv om licensordningen, i hvert fald i første omgang, kun gælder for EU's eksport.

(3)

EU og Vietnam skal først foretage en fælles vurdering af, om systemet til verifikation af lovligheden af træprodukter er parat til at blive omfattet af FLEGT-licensordningen. Kun hvis begge parter er enige om, at systemet er tilstrækkeligt robust, vil licensordningen kunne påbegyndes.

(4)

Artikel 13.8, stk. 2, litra a): [hver part] fremmer handel med skovprodukter fra bæredygtigt forvaltede skove, der er høstet i overensstemmelse med hugstlandets nationale lovgivning. Dette kan omfatte indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet ("FLEGT").


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer under udarbejdelsen af dette forslag til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet:

Enhed og/eller person

Faith Doherty, Jago Wadley

Environmental Investigation Agency, EIA

Edwin Shanks

Det Europæiske Skovinstitut, (EFI)

Repræsentanter

Håndværks- og træindustrisammenslutningen i Ho Chi Minh City, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Nguyen Xuan Phuc Vietnam, premierminister

Vietnamesiske myndigheder

Nguyen Xuan Cuong, minister for landbrug og udvikling af landdistrikter

Vietnamesiske myndigheder

Hà Công Tuấn, viceminister for landbrug og udvikling af landdistrikter

Vietnamesiske myndigheder

Nguyen Thi Kim Ngan, formand for Nationalforsamlingen

Det vietnamesiske parlament

Provinsmyndigheder, toldvæsen, politi, grænsekontrol og provinsmyndigheder

Provinsen Gia Lai, Vietnam

Repræsentanter

Center for Uddannelse og Udvikling — CED, Vietnam (ngo)

Repræsentanter

Center for Bæredygtig Udvikling af Landdistrikter (SRD), Vietnam (ngo)  

Repræsentanter

Pan Nature, Vietnam (ngo)

Repræsentanter

Verdensnaturfonden, WWF, Vietnam

Say Sam Al, miljøminister

Cambodjanske myndigheder

Veng Sakhon, minister for landbrug, skovbrug og fiskeri

Cambodjanske myndigheder

Sak Setha, statssekretær i Indenrigsministeriet

Cambodjanske myndigheder

Repræsentant

Wildlife Conservation Society WCS, Cambodja

Repræsentant

Verdensnaturfonden, WWF, Cambodja

Repræsentanter

Prey Lang Community Network, Cambodja

Markus Hardtke

Kriminalitet i skovbrugssektoren

Gordana Topic

Europa-Kommissionen

Hugo-Maria Schally

Europa-Kommissionen

Astrid Schomaker

Europa-Kommissionen

Ambassadør Bruno Angelet

EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationen i Hanoi

Ambassadør George Edgar

EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationen i Phnom Penh

Ambassadør Kari Kahiluoto

Finlands ambassade i Hanoi

Repræsentanter

Tysklands ambassade i Hanoi


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (25.1.2019)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Ordfører for udtalelse: Jan Zahradil

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse om frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

Referencer

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

25.10.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jan Zahradil

16.11.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

Referencer

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

25.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Dato for indgivelse

22.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik