Διαδικασία : 2018/0272(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0083/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0083/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0140

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 215kWORD 74k
22.2.2019
PE 630.496v02-00 A8-0083/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Heidi Hautala

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10877/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0445/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0083/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Το Βιετνάμ έγινε η τρίτη χώρα στην Ασία που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για μια εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) το 2010, μετά την Ινδονησία και τη Μαλαισία. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2017 και η συμφωνία υπεγράφη στις 19 Οκτωβρίου 2018. Στόχος της συμφωνίας, ο οποίος συνάδει με την κοινή δέσμευση της ΕΕ και του Βιετνάμ για βιώσιμη διαχείριση των δασών, είναι η παροχή ενός νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που εισάγονται από το Βιετνάμ στην ΕΕ και καλύπτονται από τη συμφωνία είναι νομίμως υλοτομημένα.

Το Βιετνάμ είναι σημαντική χώρα όσον αφορά το εμπόριο ξυλείας, αφού διαθέτει τον έκτο μεγαλύτερο τομέα επεξεργασίας ξύλου με εξαγωγικό προσανατολισμό παγκοσμίως. Είναι επίσης σημαντικός εισαγωγέας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Τα εργοστάσιά του κατανάλωσαν περίπου 34 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας το 2017, εκ των οποίων το 25% ήταν εισαγόμενο και το 75% προερχόταν από εγχώριες φυτείες, πολλές από τις οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται μικροκαλλιεργητές. Οι μεγαλύτερες χώρες προέλευσης κορμοτεμαχίων και πριστής ξυλείας το 2017 ήταν το Καμερούν, οι ΗΠΑ και η Καμπότζη. Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 68% την περίοδο 2011-17. Ως κόμβος μεταποίησης, το Βιετνάμ αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ, αλλά και προς όλη την περιοχή, ιδίως προς την Κίνα.

Στο παρελθόν το Βιετνάμ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη σημαντική πρόκληση της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου ξυλείας από το Λάος, έως ότου επιβλήθηκε αποτελεσματική απαγόρευση των εξαγωγών, και τα τελευταία χρόνια από την Καμπότζη. Από το 2015, η Καμπότζη αποτελεί για το Βιετνάμ τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή τροπικής ξυλείας, παρά την αναφερόμενη απαγόρευση(1) των εξαγωγών προς το Βιετνάμ. Οι δύο χώρες ευθύνονται από κοινού για την τροφοδότηση του παράνομου αυτού εμπορίου, δεδομένου ότι οι αρχές του Βιετνάμ, ιδίως σε επαρχιακό επίπεδο, έχουν λάβει επίσημες αποφάσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης, όπως τη διαχείριση των επίσημων ποσοστώσεων εισαγωγής.

Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA): με την κύρωσή της ξεκινά μια ολόκληρη διαδικασία

Στο πλαίσιο μιας VPA, μια χώρα δεσμεύεται να χαράξει πολιτική που σκοπεύει να διασφαλίσει ότι δεν θα εξάγεται παράνομη ξυλεία σε τρίτες χώρες, και δη στην ΕΕ(2). Η υπογραφή της VPA σηματοδοτεί επομένως την έναρξη μιας μακράς διαδικασίας κατά την οποία το Βιετνάμ θα πρέπει να εγκρίνει ολόκληρη σειρά νομοθετικών πράξεων (το αποκαλούμενο σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας - TLAS) και να δημιουργήσει τις αναγκαίες διοικητικές δομές και την αναγκαία διοικητική ικανότητα για την εφαρμογή και την επιβολή των δεσμεύσεών του βάσει της VPA. Επομένως η VPA θα συμβάλει στη ριζική μεταρρύθμιση του τομέα της ξυλείας στο Βιετνάμ. Ως κόμβος μεταποίησης, είναι ζωτικής σημασίας για το Βιετνάμ να θεσπίσει επίσης νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι στην αγορά του εισάγεται μόνο νομίμως υλοτομημένη ξυλεία. Το Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να θεσπίσει νομοθεσία για τον έλεγχο αυτών των εισαγωγών και τούτο αποτελεί σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της VPA.

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η νομοθεσία του Βιετνάμ για τις εισαγωγές διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σύνολο της εφαρμογής της VPA. Το Βιετνάμ έχει ήδη δεσμευτεί να συμπεριλάβει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, επομένως στόχος εν προκειμένω είναι να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία του Βιετνάμ θα είναι ισοδύναμη με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR), στο μέτρο του δυνατού, ιδίως μέσω της πρόβλεψης ισοδύναμων απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το Βιετνάμ έχει επίσης δεσμευθεί να αναγνωρίσει τη νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης στο πλαίσιο του ορισμού της νομιμότητας βάσει του TLAS. Ωστόσο, το Βιετνάμ δεν έχει εξετάσει ακόμα το ενδεχόμενο να προβλέψει πλήρη απαγόρευση εισόδου της παράνομης ξυλείας στην αγορά του Βιετνάμ, καθώς αυτό θα συνεπαγόταν την υποχρέωση κατάσχεσης της εν λόγω παράνομης ξυλείας.

Μόνον αφού το Βιετνάμ εφαρμόσει πλήρως όλες τις δεσμεύσεις του βάσει της VPA(3) θα είναι σε θέση να προσχωρήσει στο σύστημα χορήγησης αδειών FLEGT της ΕΕ. Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό βήμα και όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, δεδομένου ότι η ξυλεία που εισάγεται με άδεια FLEGT θεωρείται νόμιμη βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία. Η προσχώρηση στο σύστημα αδειών FLEGT αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο, καθώς το Βιετνάμ θα πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών του βάσει της VPA και να αποδείξει την ικανότητά του να επιβάλλει τη σχετική εθνική νομοθεσία. Μόλις εγκριθεί η προσχώρηση του Βιετνάμ στο σύστημα αδειών FLEGT με διαδικασία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την ευθύνη να αξιολογήσει προσεκτικά το κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις και οι απαιτήσεις της VPA. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το συνοδευτικό ψήφισμα της σύστασης έγκρισης προσφέρει την ευκαιρία να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια αναφοράς για να αξιολογηθεί το κατά πόσον το Βιετνάμ θα είναι στο μέλλον έτοιμο να προσχωρήσει στο σύστημα αδειών FLEGT της ΕΕ.

Σχέση μεταξύ της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης (VPA) και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (EVFTA)

Μέχρι σήμερα, η VPA και η EVFTA έχουν διαδραματίσει έναν αμοιβαία υποστηρικτικό ρόλο. Οι δύο αυτές συμφωνίες τέμνονται στο κεφάλαιο της EVFTA για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο περιέχει διατάξεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και το εμπόριο δασικών προϊόντων, και αναφέρεται ρητά στην VPA(4). Μόλις τεθεί σε ισχύ, η EVFTA θα ελευθερώσει το εμπόριο των προϊόντων ξυλείας που εμπίπτουν στη VPA. Οι εν λόγω εισαγωγές θα καλύπτονται από τις γενικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία έως ότου ξεκινήσει η χορήγηση αδειών FLEGT. Επιπλέον, το Βιετνάμ δεν θεωρείται επί του παρόντος χώρα υψηλού κινδύνου όσον αφορά τις εισαγωγές στην ΕΕ. Παρά ταύτα, είναι αναγκαίο να παρακολουθείται περαιτέρω η εξέλιξη του διμερούς εμπορίου ξυλείας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του κεφαλαίου της EVFTA για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πρόσθετη ελευθέρωση δεν συνεπάγεται πρόσθετους κινδύνους.

Εν κατακλείδι, η εισηγήτρια προτείνει το ψήφισμα που συνοδεύει τη σύσταση έγκρισης να επικεντρωθεί στα ακόλουθα σημεία συγκριτικής αξιολόγησης για την εφαρμογή της VPA:

•  Το Βιετνάμ θα πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία για τις εισαγωγές, η οποία θα προβλέπει αυστηρές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας. Η εν λόγω δέουσα επιμέλεια δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια καθαρά τυπική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως η εκτίμηση και ο μετριασμός του κινδύνου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς αντιγραφή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη επιβολή της νομοθεσίας.

•  Η νομοθεσία του Βιετνάμ για τις εισαγωγές θα πρέπει να προβλέπει την απαγόρευση της τοποθέτησης παράνομης ξυλείας στην αγορά, επιπλέον της υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα κατάσχεσης της παράνομης ξυλείας που έχει διέλθει από τα τελωνεία.

•  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επιβολή του TLAS, ώστε να μην είναι μόνο τυπική η εφαρμογή του. Τούτο συνεπάγεται μεταρρυθμίσεις στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, καθώς και διάθεση επαρκών πόρων. Η επιβολή έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η VPA δεν θα χρησιμοποιηθεί για το «ξέπλυμα» παράνομης ξυλείας.

•  Το Βιετνάμ θα πρέπει να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της VPA, προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο δέσμευσης και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των εισαγωγών παράνομης ξυλείας πριν από την έναρξη λειτουργίας του TLAS.

•  Το Βιετνάμ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκτείνει το μελλοντικό του σύστημα χορήγησης αδειών σε όλες τις τρίτες χώρες, πέραν της ΕΕ.

•  Το Βιετνάμ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να θέσει τέρμα στην εκτεταμένη διαφθορά, ιδίως σε σχέση με τις τελωνειακές αρχές, οι οποίες κατέχουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση και την επιβολή της πολιτικής και των εργαλείων της VPA. Το Βιετνάμ θα πρέπει να διερευνήσει, να παύσει από τα καθήκοντά τους και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους για την έγκριση και τη διαχείριση του παράνομου εμπορίου κατά το παρελθόν.

•  Θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι παράνομες ροές ξυλείας που διέρχονται από τα σύνορα της Καμπότζης. Ως εκ τούτου, η ξυλεία από την Καμπότζη θα πρέπει να θεωρείται υψηλού κινδύνου στη νομοθεσία του Βιετνάμ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους διακοπής των εισαγωγών από την Καμπότζη. Θα πρέπει να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών.

•  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να πιέζει τις μεγάλες χώρες εισαγωγής στην περιοχή, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Η παρούσα VPA έχει πολύ μεγάλη περιφερειακή διάσταση και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θετικό δευτερογενή αντίκτυπο σε άλλους σημαντικούς εισαγωγείς. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στο παράνομο εμπόριο ξυλείας στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με τις χώρες αυτές.

•  Η VPA αποτελεί μέχρι στιγμής ένα άνευ προηγουμένου θετικό παράδειγμα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στο Βιετνάμ. Τούτο θα πρέπει να συνεχιστεί, και το Βιετνάμ θα πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή του ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή των ΟΚΠ στην εφαρμογή της VPA. Η συμμετοχή των ΟΚΠ αποτελεί σημαντικό πυλώνα του συστήματος διακυβέρνησης της VPA.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Η VPA καλύπτει όλα τα σημαντικά προϊόντα που εξάγονται στην ΕΕ, ιδίως τα πέντε υποχρεωτικά προϊόντα ξυλείας, όπως ορίζονται στον κανονισμό FLEGT του 2005 (κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, στρωτήρες σιδηροδρομικών γραμμών, κόντρα πλακέ και καπλαμάς) και περιλαμβάνει επίσης ορισμένα άλλα προϊόντα ξυλείας, όπως μόρια ξύλου, ξυλεία για παρκέτα, πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και ξύλινα έπιπλα. Η συμφωνία καλύπτει τις εξαγωγές προς όλες τις τρίτες χώρες, αν και, τουλάχιστον αρχικά, το καθεστώς αδειοδότησης ισχύει μόνο για τις εξαγωγές της ΕΕ.

(3)

Η ετοιμότητα του συστήματος TLAS για τη χορήγηση αδειών FLEGT θα αξιολογηθεί πρώτα από κοινού από την ΕΕ και το Βιετνάμ. Μόνον εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν ότι το σύστημα είναι αρκετά άρτιο, θα μπορέσει να ξεκινήσει η χορήγηση αδειών.

(4)

Άρθρο 13.8 παράγραφος 2 στοιχείο α): [κάθε μέρος] ενθαρρύνει την προώθηση του εμπορίου δασικών προϊόντων που προέρχονται από δάση των οποίων η διαχείριση ασκείται με αειφόρο τρόπο και τα οποία υλοτομούνται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης· η ενθάρρυνση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο («FLEGT»).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο, κατέθεσαν τις απόψεις τους στην εισηγήτρια οι οντότητες ή τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Faith Doherty, Jago Wadley

Οργανισμός περιβαλλοντικών ερευνών (Environmental Investigation Agency, EIA)

Edwin Shanks

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (European Forest Institute, EFI)

Αντιπρόσωποι

Ένωση του κλάδου χειροτεχνίας και ξυλείας του Ho Chi Minh City, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

κ. Nguyen Xuan Phuc Vietnam, πρωθυπουργός

Κυβέρνηση του Βιετνάμ

κ. Nguyen Xuan Cuong, υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Κυβέρνηση του Βιετνάμ

κ. Hà Công Tuấn, αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Κυβέρνηση του Βιετνάμ

κα Nguyen Thi Kim Ngan, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης

Κοινοβούλιο του Βιετνάμ

Επαρχιακές αρχές, τελωνεία, αστυνομία, έλεγχος συνόρων, επαρχιακή ηγεσία

Επαρχία Gia Lai, Βιετνάμ

Αντιπρόσωποι

Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Centre for Education and Development, CED), Βιετνάμ (ΜΚΟ)

Αντιπρόσωποι

Κέντρο Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης (Centre for Sustainable Rural Development, SRD), Βιετνάμ (ΜΚΟ)  

Αντιπρόσωποι

Pan Nature, Βιετνάμ(ΜΚΟ)

Αντιπρόσωποι

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF, Βιετνάμ

κ. Say Sam Al, υπουργός Περιβάλλοντος

Κυβέρνηση της Καμπότζης

κ. Veng Sakhon, υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας

Κυβέρνηση της Καμπότζης

κ. Sak Setha, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών

Κυβέρνηση της Καμπότζης

Αντιπρόσωπος

Εταιρεία Διατήρησης της Άγριας Χλωροπανίδας (Wildlife Conservation Society, WCS), Καμπότζη

Αντιπρόσωπος

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF, Καμπότζη

Αντιπρόσωποι

Δίκτυο Κοινότητας Prey Lang, Καμπότζη

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Hugo-Maria Schally

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Astrid Schomaker

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρέσβης Bruno Angeget

ΕΥΕΔ, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ανόι

Πρέσβης George Edgar

ΕΥΕΔ, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Πνομ Πενχ

Πρέσβης Kari Kahiluoto

Πρεσβεία της Φινλανδίας στο Ανόι

Αντιπρόσωποι

Πρεσβεία της Γερμανίας στο Ανόι


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (25.1.2019)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Zahradil

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

Έγγραφα αναφοράς

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

25.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jan Zahradil

16.11.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Ελένη Θεοχάρους

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

Έγγραφα αναφοράς

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

25.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Ημερομηνία κατάθεσης

22.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου