SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta

22.2.2019 - (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Heidi Hautala

Menetlus : 2018/0272(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0083/2019
Esitatud tekstid :
A8-0083/2019
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta (10861/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) projekti (10877/2018),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõigete 3 ja 4 esimeste lõikudega koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ning artikli 218 lõikega 7 (C8-0445/2018),

–  võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni[1], mis käsitleb otsuse eelnõu,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ja arengukomisjoni arvamust (A8-0083/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.

SELETUSKIRI

Taust

Vietnamist sai Indoneesia ja Malaisia järel kolmas riik Aasias, mis liitus 2010. aastal vabatahtliku partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimistega. Läbirääkimised lõpetati 2017. aasta mais ja leping allkirjastati 19. oktoobril 2018. Vabatahtliku partnerluslepingu eesmärk, kooskõlas ELi ja Vietnami ühiskohustusega metsi säästlikult majandada, on sätestada õigusraamistik, mille eesmärk on tagada, et kogu puit ja kõik puittooted, mis imporditakse Vietnamist ELi ja mis on hõlmatud vabatahtliku partnerluslepinguga, on toodetud seaduslikult.

Vietnam on oluline riik puidukaubanduse kontekstis, kuna riik on koduks suuruselt kuuendale, ekspordile orienteeritud töötlemissektorile maailmas. Ta on ka üks peamisi puidu ja puittoodete importijaid. Vietnami tehased tarbisid 2017. aastal ligikaudu 34 miljonit kuupmeetrit puitu ja puittooteid, millest 25 % imporditi ja 75 % oli pärit kohalikest metsaistandustest, millest paljud kuuluvad väiketootjatele ja millest paljusid majandavad väiketootjad. 2017. aastal olid suurimad palkide ja saematerjali lähteriigid Kamerun, USA ja Kambodža. Impordi väärtus suurenes ajavahemikul 2011–2017 68 % võrra. Vietnam kui töötlemiskeskus on üks suuremaid puittoodete nii ELi kui ka kogu piirkonda, eriti Hiinasse eksportijaid.

Vietnamil oli varasematel aastatel kuni ekspordikeelu tulemusliku jõustumiseni oluline ülesanne võidelda Laosest lähtuva ebaseadusliku puidukaubanduse vastu ning viimastel aastatel taas Kambodžast lähtuva ebaseadusliku puidukaubanduse vastu. Alates 2015. aastast on Kambodža vaatamata teatatud Vietnami eksportimise keelule[1] Vietnami suuruselt teine troopilise puidu tarnija. Need kaks riiki on jaganud vastutust selle ebaseadusliku kaubanduse soodustamisel, kuna Vietnami ametiasutused, eriti provintsi tasandil, on võtnud vastu ametlikke otsuseid, millega ei järgita päritoluriigi õigusakte, nagu ametlike impordikvootide haldamine.

Vabatahtlik partnerlusleping: ratifitseerimise järel algab pikk protsess

Vabatahtliku partnerluslepingu kohaselt kohustub riik kehtestama poliitika eesmärgiga tagada, et kolmandatesse riikidesse, eriti ELi, ei eksporditaks ebaseaduslikku puitu[2]. Vabatahtliku partnerluslepingu allkirjastamine on seetõttu ühe pikaajalise protsessi algus, mille jooksul peab Vietnam võtma vastu terve õigusaktide paketi (nn puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteem) ning looma haldusstruktuurid ja suutlikkuse, mis on vajalikud selleks, et rakendada ja täita oma vabatahtliku partnerluslepingu kohaseid kohustusi. Seepärast aitab vabatahtlik partnerlusleping kaasa Vietnami puidusektori põhjalikule reformimisele. Vietnami kui töötlemiskeskuse jaoks on ülioluline võtta samuti vastu õigusakte, millega tagatakse, et tema turule imporditakse üksnes seaduslikult raiutud puitu. Vietnam on võtnud endale kohustuse võtta vastu selliseid olulisi kontrolli käsitlevaid õigusakte ning see on kindlasti üks olulisimaid vabatahtliku partnerluslepingu saavutusi.

Raportöör on seisukohal, et Vietnami importi puudutavatel õigusaktidel on oluline roll kogu vabatahtliku partnerluslepingu rakendamises. Vietnam on juba võtnud kohustuse lisada hoolsuskohustused puidu importijate ja puidutoodete suhtes ning seega on eesmärk siin tagada, et Vietnami õigusaktid vastaksid võimalikult suures osas ELi puidumäärusele, eelkõige sätestades samaväärsed nõuetekohase hoolsuse nõuded. Lisaks on oluline märkida, et Vietnam on samuti võtnud kohustuse tunnistada ülestöötamisriigi õigusakte kui puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemi kohase seaduslikkuse määratluse osa. Vietnam ei ole siiski praegu kaalunud ebaseadusliku puidu Vietnami turule sisenemise täieliku keelu lisamist, mis tooks kaasa kohustuse selline ebaseaduslik puit konfiskeerida.

Alles siis, kui Vietnam täidab täielikult kõik vabatahtliku partnerluslepingu järgsed kohustused[3], saab ta ühineda ELi FLEGT-litsentsimissüsteemiga. See oleks oluline samm ka juurdepääsul ELi turule, kuna eeldatakse, et FLEGT-litsentsi alusel imporditud puit on puidumääruse kohaselt seaduslik. FLEGT-litsentsimisega ühinemine on pikaajaline eesmärk, kuna Vietnamil on vaja tagada vabatahtliku partnerluslepingu kohaste kohustuste täielik rakendamine ja tõestada suutlikkust jõustada sellega seotud siseriiklikud õigusaktid. Alates sellest, kui Vietnami ühinemine FLEGT-litsentsimissüsteemiga kinnitatakse delegeeritud õigusakti menetlusega, on Euroopa Parlamendil kohustus hinnata hoolikalt, kas vabatahtliku partnerluslepingu järgsed kohustused ja nõuded on täidetud. Raportöör on arvamusel, et nõusoleku andmise soovitusega kaasnev resolutsioon annab võimaluse selgitada vahe-eesmärke, et hinnata, kas Vietnam on tulevikus valmis ELi FLEGT-litsentsimissüsteemiga ühinema.

Vabatahtliku partnerluslepingu ning Euroopa ja Vietnami vahelise vabakaubanduselepingu suhe

Vabatahtlik partnerluslepingul ning Euroopa ja Vietnami vahelisel vabakaubanduselepingul on seni olnud vastastikku toetav roll. Need kaks lepingut saavad kokku vabakaubanduslepingu kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevas peatükis, mis sisaldab sätteid kestliku metsade majandamise ja metsasaaduste kohta ja milles viidatakse selgesõnaliselt vabatahtlikule partnerluslepingule[4]. Euroopa ja Vietnami vaheline vabakaubandusleping liberaliseerib jõustumise hetkel vabatahtliku partnerluslepingu kohaste puittoodete kaubanduse. Nende toodete importi hõlmavad kuni FLEGT-litsentsimise alguseni üldised puidumääruse kohased üldised hoolsuskohustused. Lisaks ei peeta Vietnami praegu kõrge riskitasemega riigiks seoses importimisega ELi. Siiski on vaja jälgida kahepoolset puidukaubanduse arengut, sealhulgas vabakaubanduslepingu kaubandust ja kestlikku arengut käsitleva peatüki raamistikus, et veenduda, et täiendav liberaliseerimine ei too kaasa lisariske.

Kokkuvõttes soovitab raportöör, et nõusoleku andmise soovitusega kaasnevas resolutsioonis tuleks keskenduda järgmistele vahe-eesmärkide seadmise punktidele vabatahtliku partnerluslepingu rakendamiseks.

•  Vietnam peab võtma vastu olulised õigusaktid, milles sätestatakse ranged hoolsuskohustused. Sellist hoolsuse nõuet ei tohiks taandada „paneme linnukese kirja“-suhtumisele, vaid see peaks sisaldama ka kõiki hoolsusega seotud meetmeid, nagu hindamine ja leevendamine. Lisaks ei tohiks see olla lihtsalt puidumääruse sõnasõnaline kordamine, vaid seda tuleb sobitada piisava institutsioonilise korraldusega, et tagada piisav täitmine.

•  Vietnami importi käsitlevates õigusaktides tuleks lisaks hoolsuskohustusele sätestada ebaseadusliku puidu turuleviimise keeld. Õigusaktid peaksid andma ka võimaluse konfiskeerida ebaseaduslik puit, mis on tollist läbi käinud.

•  Puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemi ei tuleks kohaldada ainult paberil, vaid selle kohaldamist tuleks ka jõustada. See eeldab reforme vastutavates riigiasutustes ja ka piisavate vahendite eraldamist. Jõustamine on olulisim tegur selle tagamisel, et vabatahtlikku partnerluslepingut ei kasutataks ebaseadusliku puidu „pesemiseks“.

•  Vietnam peaks nõustuma vabatahtliku partnerluslepingu rakendamise tegevuskava loomisega, et hoida kõrget kohustumise taset ja lisada meetmed, mis tuleb võtta ebaseadusliku puidu impordi vastu võitlemiseks enne, kui puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteem toimima hakkab.

•  Vietnam peaks kaaluma oma tulevase ekspordi litsentsimissüsteemi laiendamist lisaks ELile kõigile kolmandatele riikidele.

•  Vietnam peaks tegema tööd selle nimel, et teha lõpp ulatuslikule korruptsioonile, eelkõige seoses tolliasutustega, mis on vabatahtliku partnerluslepingu poliitika ja vahendite rakendamisel ja rakendamise jõustamisel esirinnas. Vietnam peaks uurima neid, kes olid varem vastutavad ebaseadusliku kaubanduse lubamise ja juhtimise eest, nad tegevusest kõrvaldama ja vastutusele võtma.

•  Ebaseaduslikud puiduvood üle Kambodža piiri peavad lõppema. Seepärast tuleks Kambodžast pärit puitu käsitada Vietnami õigusaktides suure riskina. Kaaluda tuleks ka võimalust peatada import Kambodžast üldse. Nende kahe riigi vahelist dialoogi tuleks parandada.

•  Komisjon peaks säilitama surve suurtele importivatele riikidele piirkonnas, nagu Hiina ja Jaapan. Nimetatud vabatahtlikul partnerluslepingul on oluline piirkondlik mõõde ning see võib avaldada teistele suurematele importijatele positiivset mõju. Komisjon peaks kahepoolsetes suhetes nende riikidega ebaseaduslikku kaubandust veelgi rohkem tähtsustama.

•  Vabatahtliku partnerluslepingu täitmine on olnud seni positiivne näide kodanikuühiskonna kaasatusest Vietnamis. See peaks jätkuma ja Vietnam peaks pidama oma lubadust kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonid vabatahtliku partnerluslepingu rakendamisse. Kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasatus on vabatahtliku partnerluslepingu juhtimissüsteemi oluline sammas.

  • [1]  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
  • [2]  Vabatahtlik partnerlusleping hõlmab kõiki olulisemaid ELi eksporditavaid tooteid, eelkõige viit kohustuslikku puittoodet, nagu on määratletud 2005. aasta FLEGTi määruses (palgid, saematerjal, raudteeliiprid, vineer, spoon), ning sisaldab ka mitmeid teisi puittooteid, nagu puitlaastud ja -pilpad, parkettpõranda materjal, puitlaastplaadid ja puitmööbel. Leping hõlmab eksporti kõigisse kolmandatesse riikidesse, kuigi vähemalt esialgu kohaldatakse litsentsimissüsteemi üksnes ELi eksporditavate toodete suhtes.
  • [3]  EL ja Vietnam hindavad esmalt ühiselt puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemi valmisolekut FLEGT-litsentsimiseks. Vaid juhul, kui mõlemad pooled nõustuvad, et süsteem on piisavalt usaldusväärne, saab litsentsimine alata.
  • [4]  Artikli 13.8 lõike 2 punkt a: [iga lepinguosaline] ergutab selliste metsasaadustega kauplemise edendamist, mis on pärit kestlikult majandatud metsadest ja mis on üles töötatud ülestöötamisriigis kooskõlas siseriiklike õigusaktidega; sel eesmärgil võib sõlmida metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtliku partnerluslepingu.

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,KELLELT RAPORTÖÖR TEAVET SAI

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. Koostades Euroopa Parlamendi seadusandliku resolutsiooni projekti nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimist, sai raportöör sai teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Faith Doherty, Jago Wadley

Keskkonnauuringute amet (EIA)

Edwin Shanks

Euroopa metsainstituut (EFI)

Esindajad

Hồ Chí Minhi linna käsitöö ja puidutööstuse ühendus (HAWA)

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Vietnami peaminister Nguyen Xuan Phuc

Vietnami valitsus

Põllumajandus- ja maaelu arengu minister Nguyen Xuan Cuong

Vietnami valitsus

Põllumajandus- ja maaelu arengu aseminister Hà Công Tuấn

Vietnami valitsus

Rahvuskogu esimees Nguyen Thi Kim Ngan

Vietnami parlament

Provintsi ametiasutused, toll, politsei, piirikontroll, provintsi juhid

Vietnami Gia Lai provints

Esindajad

Haridus- ja arenduskeskus (CED), Vietnam (valitsusväline organisatsioon)

Esindajad

Säästva maaelu arengu keskus (SRD), Vietnam (valitsusväline organisatsioon)

Esindajad

Pan Nature, Vietnam (valitsusväline organisatsioon)

Esindajad

World Wildlife Fund (WWF), Vietnam

Keskkonnaminister Say Sam Al

Kambodža valitsus

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandusminister Veng Sakhon

Kambodža valitsus

Siseministeeriumi riigisekretär Sak Setha

Kambodža valitsus

Esindaja

Wildlife Conservation Society (WCS), Kambodža

Esindaja

World Wildlife Fund (WWF), Kambodža

Esindajad

Prey Lang Community Network, Kambodža

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Euroopa Komisjon

Hugo-Maria Schally

Euroopa Komisjon

Astrid Schomaker

Euroopa Komisjon

Suursaadik Bruno Angelet

Euroopa välisteenistus, ELi delegatsioon Hanois

Suursaadik George Edgar

Euroopa välisteenistus, ELi delegatsioon Phnom Penhis

Suursaadik Kari Kahiluoto

Soome saatkond Hanois

Esindajad

Saksamaa saatkond Hanois

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (25.1.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta
(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Arvamuse koostaja: Jan Zahradil

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline vabatahtliku partnerluse leping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust

Viited

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

DEVE

25.10.2018

Raportöör

nimetamise kuupäev

Jan Zahradil

16.11.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta

Viited

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Esitamise kuupäev

22.2.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika