Menettely : 2018/0272(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0083/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0083/2019

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0140

SUOSITUS     ***
PDF 184kWORD 66k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Heidi Hautala

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (10861/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevaksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoiseksi kumppanuussopimukseksi (10877/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0445/2018),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön(1), esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0083/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


PERUSTELUT

Taustaa

Vietnam oli Indonesian ja Malesian jälkeen kolmas Aasian maa, joka aloitti neuvottelut vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta vuonna 2010. Neuvottelut saatiin päätökseen toukokuussa 2017, ja sopimus allekirjoitettiin 19. lokakuuta 2018. Sopimuksen tavoite, joka perustuu EU:n ja Vietnamin yhteiseen sitoutumiseen metsien kestävään hoitoon, on muodostaa oikeudellinen kehys sen varmistamiseksi, että kaikki sopimuksen soveltamisalaan kuuluva Vietnamista unioniin tuotu puutavara ja puutuotteet on tuotettu laillisesti.

Vietnam on puukaupan alalla merkittävä valtio, jonka puunjalostusala on maailman kuudenneksi suurin ja vientiin suuntautunut. Vietnam on myös merkittävä puutavaran ja puutuotteiden tuoja. Maan tehtaissa kulutettiin vuonna 2017 noin 34 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa ja puutuotteita, joista 25 prosenttia oli tuotu maahan ja 75 prosenttia oli peräisin kotimaisista viljelysmetsistä, joista monet ovat pienviljelijöiden omistamia ja hoitamia. Tukkien ja sahatavaran tärkeimmät alkuperämaat vuonna 2017 olivat Kamerun, Yhdysvallat ja Kambodža. Tuonnin arvo kasvoi 68 prosenttia vuosina 2011–2017. Jalostuksen keskuksena Vietnam on merkittävä puutuotteiden viejä EU:hun ja myös lähialueelleen, erityisesti Kiinaan.

Vietnamille on ollut suuri haaste puuttua laittomaan puukauppaan, jota on harjoitettu aiemmin Laosista ennen vientikiellon tehokasta täytäntöönpanoa ja viime vuosina Kambodžasta. Vuodesta 2015 lähtien Kambodža on ollut toiseksi merkittävin trooppisen puutavaran toimittaja Vietnamiin huolimatta tiedoista, joiden mukaan vienti Vietnamiin on kielletty(1). Vietnam ja Kambodža ovat yhdessä vastuussa laittoman kaupan kiihdyttämisestä, sillä etenkin maakunnallisella tasolla Vietnamin viranomaiset ovat tehneet virallisia päätöksiä, jotka rikkovat puun korjuumaan lainsäädäntöä, kuten määränneet virallisia tuontikiintiöitä.

Vapaaehtoinen kumppanuussopimus: ratifioinnin jälkeen alkaa pitkä prosessi

Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen myötä valtio sitoutuu omaksumaan toimintatavan, jolla varmistetaan, että kolmansiin maihin, erityisesti EU:hun, ei viedä laitonta puutavaraa(2). Kumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta alkaa siis pitkä prosessi, jonka kuluessa Vietnamin on otettava käyttöön kattava lainsäädäntö (puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmä) ja luotava tarvittavat hallinnolliset rakenteet ja valmiudet vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen kuuluvien sitoumusten täytäntöönpanoa ja sen valvomista varten. Näin sopimus edistää Vietnamin puutavara-alan kokonaisvaltaista uudistusta. Koska Vietnam on jalostuksen keskus, on tärkeää, että maa hyväksyy lainsäädännön, joka takaa, että sen markkinoille tuodaan vain laillisesti tuotettua puutavaraa. Vietnam on sitoutunut hyväksymään tällaisen tuontivalvontaa koskevan lainsäädännön, mikä on yksi vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tärkeimmistä saavutuksista.

Esittelijä katsoo, että Vietnamin tuontilainsäädännöllä on keskeinen rooli vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa. Vietnam on jo sitoutunut puutavaran ja puutuotteiden tuojien due diligence -velvoitteisiin, joten nyt tavoitteena on varmistaa, että Vietnamin lainsäädäntö vastaa mahdollisimman tarkoin EU:n puutavara-asetusta, erityisesti due diligence -vaatimusten vastaavuuden osalta. Lisäksi on tärkeää panna merkille, että Vietnam on sitoutunut tunnustamaan myös korjuumaiden lait puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmään sisältyvän laillisuuden määritelmän mukaisesti. Vietnam ei kuitenkaan ole toistaiseksi harkinnut laittoman puutavaran täydellistä tuontikieltoa, johon sisältyisi myös velvoite kyseisen puutavaran takavarikointiin.

Vietnam voi liittyä EU:n FLEGT-lupajärjestelmään vasta kun se on osoittanut panneensa täytäntöön kaikki vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen sitoumukset(3). Tämä olisi myös merkittävä askel EU:n markkinoille pääsyssä, sillä FLEGT-luvan saaneen puutavaran katsotaan olevan laillista EU:n puutavara-asetuksen mukaisesti. FLEGT-lupajärjestelmään liittyminen on pitkän aikavälin tavoite, sillä Vietnamin on ensin varmistettava kumppanuussopimuksen mukaisten sitoumusten täysimääräinen täytäntöönpano ja osoitettava valmiutensa panna täytäntöön siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö. Koska Vietnamin liittyminen FLEGT-lupajärjestelmään hyväksytään delegoitua säädöstä koskevan menettelyn kautta, parlamentilla on velvollisuus punnita tarkoin, onko vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen mukaiset sitoumukset ja vaatimukset täytetty. Esittelijä katsoo, että hyväksymissuositukseen liittyvä päätöslauselma tarjoaa mahdollisuuden täsmentää arviointiperusteita, joiden mukaan määritellään, onko Vietnam tulevaisuudessa valmis liittymään EU:n FLEGT-lupajärjestelmään.

Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen suhde EU:n ja Vietnamin väliseen vapaakauppasopimukseen

Vapaaehtoinen kumppanuussopimus ja EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus ovat toistaiseksi täydentäneet toisiaan. Sopimusten yhtymäkohta on vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, johon sisältyy kestävää metsänhoitoa ja metsätaloustuotteiden kauppaa koskevia määräyksiä ja jossa viitataan vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen(4). Vapaakauppasopimus vapauttaa voimaan tullessaan kumppanuussopimuksen alaisten puutuotteiden kauppaa. Tällaista tuontia koskevat EU:n puutavara-asetuksen mukaiset yleiset due diligence -velvoitteet siihen asti, kunnes FLEGT-lupien myöntäminen käynnistyy. Vietnamia ei tällä hetkellä pidetä suuririskisenä maana EU:hun suuntautuvan tuonnin osalta. On kuitenkin edelleen tarpeen seurata kahdenvälisen puukaupan kehitystä, myös vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun puitteissa, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupan lisääntynyt vapauttaminen ei lisää riskejä.

Lopuksi esittelijä ehdottaa, että hyväksymissuositukseen liittyvän päätöslauselman tulisi keskittyä seuraaviin kohtiin vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon arvioinnissa:

•  Vietnamin on hyväksyttävä tuontilainsäädäntö, johon sisältyvät täydet due diligence ‑velvoitteet. Due diligence -velvoitteiden täyttämisessä pelkkä ”rasti ruutuun” ‑periaate ei riitä, vaan niihin on sisällyttävä kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten riskien arviointi ja pienentäminen. Lisäksi velvoitteita ei pidä kopioida suoraan EU:n puutavara-asetuksesta, vaan niitä olisi täydennettävä soveltuvalla toimielinrakenteella, jolla varmistetaan velvoitteiden asianmukainen täytäntöönpano.

•  Due diligence -velvoitteiden lisäksi Vietnamin tuontilainsäädännön olisi mahdollistettava laittoman puutavaran markkinoille saattamisen kielto. Kieltoon olisi sisällyttävä mahdollisuus takavarikoida tullin läpi päässyt laiton puutavara.

•  Puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän soveltaminen teoriassa ei riitä, vaan sen täytäntöönpanoa on myös valvottava. Tämä edellyttää uudistuksia vastuuviranomaisten aloilla ja myös riittävien resurssien osoittamista. Täytäntöönpanon valvonta on oleellista, jotta varmistetaan, että kumppanuussopimusta ei käytetä laittoman puutavaran ”pesuun”.

•  Vietnamin olisi laadittava toimintasuunnitelma vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa varten ja pidettävä näin yllä vahvaa sitoutumista prosessiin. Toimintasuunnitelman olisi sisällettävä keinot puuttua laittoman puutavaran tuontiin, kunnes puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmä on käytössä.

•  Vietnamin olisi harkittava vientilupajärjestelmänsä laajentamista koskemaan EU:n lisäksi myös kaikkia kolmansia maita.

•  Vietnamin olisi pyrittävä kitkemään laajalle levinnyt korruptio etenkin tullissa, jonka viranomaiset ovat avainasemassa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toimintatapojen ja työkalujen käyttöönotossa ja valvonnassa. Vietnamin olisi käynnistettävä niitä henkilöitä koskevat tutkimukset, jotka ovat sallineet laittoman kaupan ja hallinnoineet sitä, pidätettävä heidät tehtävistään ja saatettava heidät oikeuden eteen.

•  Kaiken laittoman puutavaran tuonnin Kambodžasta on loputtava. Siksi Kambodžasta tuodulle puutavaralle olisi määriteltävä Vietnamin lainsäädännössä korkea riskiluokitus. Myös Kambodžasta tapahtuvan tuonnin täydellistä kieltoa olisi harkittava. Vietnamin ja Kambodžan välistä vuoropuhelua olisi kehitettävä.

•  Komission olisi jatkettava lähialueen suurten tuojamaiden, kuten Kiinan ja Japanin, painostamista. Tällä kumppanuussopimuksella on hyvin tärkeä alueellinen ulottuvuus, ja on mahdollista, että se heijastuu myönteisesti muihin suuriin tuojamaihin. Komission olisi kuitenkin painotettava laitonta puukauppaa kahdenvälisissä suhteissa näihin maihin.

•  Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toteutus on toistaiseksi ollut ennennäkemättömän myönteinen esimerkki kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta Vietnamissa. Tämän kehityksen olisi jatkuttava, ja Vietnamin olisi noudatettava sitoumustaan ottaa kansalaisjärjestöt mukaan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon. Kansalaisjärjestöjen osallistuminen on vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen hallintojärjestelmän tärkeä tukipilari.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Vapaaehtoinen kumppanuussopimus kattaa kaikki tärkeimmät EU:hun viedyt tuotteet, erityisesti vuoden 2005 FLEGT-asetuksessa määritellyt viisi pakollista puutuotetta (tukit, sahatavara, ratapölkyt, vaneri ja viilu), ja siihen sisältyy myös monia muita puutuotteita, kuten puuhake, parketti, lastulevy ja puuhuonekalut. Vapaaehtoinen kumppanuussopimus kattaa kaiken kolmansiin maihin suuntautuvan viennin, vaikka ainakin aluksi lupajärjestelmä koskee vain vientiä EU:hun.

(3)

EU ja Vietnam arvioivat ensin yhdessä puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän FLEGT-lupajärjestelmää koskevan valmiuden. Lupien myöntäminen voi alkaa vasta jos osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että järjestelmä on riittävän varma.

(4)

13.8 artiklan 2 kohdan a alakohta: [kummankin osapuolen on] edistettävä sellaisten metsätuotteiden kauppaa, jotka on saatu kestävästi hoidetuista metsistä ja joiden korjuussa on noudatettu sen maan lainsäädäntöä, jonka metsissä korjuu tapahtuu. Tähän voi sisältyä sopimus metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevasta vapaaehtoisesta kumppanuudesta.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan luonnosta Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä:

Entity and/or person

Faith Doherty, Jago Wadley

Environmental Investigation Agency, EIA

Edwin Shanks

European Forest Institute, EFI

Representatives

Handicraft and Wood industry association of Ho Chi Minh City, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Mr Nguyen Xuan Phuc Vietnam, Prime Minister

Government of Vietnam

Mr Nguyen Xuan Cuong, Minister of Agricultural and Rural Development

Government of Vietnam

Mr Hà Công Tuấn, Deputy Minister of Agricultural and Rural Development

Government of Vietnam

Ms Nguyen Thi Kim Ngan, Chair of the National Assembly

Parliament of Vietnam

Provincial authorities, customs, police, border control, province leadership

Province of Gia Lai, Vietnam

Representatives

Centre for Education and Development – CED, Vietnam (NGO)

Representatives

Centre for Sustainable Rural Development (SRD), Vietnam (NGO)  

Representatives

Pan Nature, Vietnam (NGO)

Representatives

World Wildlife Fund, WWF, Vietnam

Mr Say Sam Al, Minister of Environment

Government of Cambodia

Mr Veng Sakhon, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries

Government of Cambodia

Mr Sak Setha, Secretary of State of the Ministry of Interior

Government of Cambodia

Representative

Wildlife Conservation Society WCS, Cambodia

Representative

World Wildlife Fund, WWF, Cambodia

Representatives

Prey Lang Community Network, Cambodia

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

European Commission

Hugo-Maria Schally

European Commission

Astrid Schomaker

European Commission

Ambassador Bruno Angelet

EEAS, EU delegation in Hanoi

Ambassador George Edgar

EEAS, EU delegation in Phnom Penh

Ambassador Kari Kahiluoto

Embassy of Finland in Hanoi

Representatives

Embassy of Germany in Hanoi


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.1.2019)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Valmistelija: Jan Zahradil

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jan Zahradil

16.11.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.2.2019

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö