Izvješće - A8-0083/2019Izvješće
A8-0083/2019

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma

22.2.2019 - (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestiteljica: Heidi Hautala

Postupak : 2018/0272(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0083/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0083/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10861/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10877/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 207. stavkom 3. prvim podstavkom i člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom, u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0445/2018),

–  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ...[1] o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0083/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Socijalističke Republike Vijetnama.

  • [1]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Vijetnam je 2010. ušao u pregovore o sporazumu o dobrovoljnom partnerstvu i time postao treća azijska zemlja koja je to učinila, nakon Indonezije i Malezije. Pregovori su zaključeni u svibnju 2017., a sporazum je potpisan 19. listopada 2018. U skladu sa zajedničkom obvezom EU-a i Vijetnama u pogledu održivog upravljanja šumama, Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu pruža pravni okvir kojim se jamči da su sva drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine koji se iz Vijetnama izvoze u EU, a obuhvaćeni su tim sporazumom, proizvedeni na zakonit način.

Vijetnam je važna zemlja u kontekstu trgovine drvom jer se ondje nalazi šesti najveći svjetski sektor prerade drva orijentiran na izvoz. Ujedno je velik uvoznik drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine. U vijetnamskim je tvornicama 2017. prerađeno oko 34 milijuna kubnih metara drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine, od čega je 25 % uvezeno, a 75 % potječe s domaćih plantaža, od kojih su mnoge u vlasništvu i pod upravom malih poljoprivrednika. Najveći izvoznici oblica i ispiljene drvne sirovine 2017. bili su Kamerun, SAD i Kambodža. U razdoblju 2011. – 2017. vrijednost uvoza porasla je za 68 %. Vijetnam je kao preradbeno središte važan izvoznik proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju, ali i u cijelu regiju, posebno u Kinu.

U prošlosti je Vijetnam bio suočen s velikim problemom nezakonite trgovine drvnom sirovinom iz Laosa sve do učinkovite provedbe zabrane izvoza, a proteklih godina ima isti problem s izvozom iz Kambodže. Kambodža je od 2015. drugi najveći dobavljač tropske drvne sirovine za Vijetnam unatoč navodnoj zabrani[1] izvoza u Vijetnam. Obje zemlje zajedno snose odgovornost za poticanje te nezakonite trgovine s obzirom na to da su vijetnamske vlasti, posebno na razini provincija, donijele službene odluke kojima se krši zakonodavstvo zemlje sječe, kao što je primjena službenih uvoznih kvota.

Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu: ratifikacija znači početak cijelog procesa

U skladu sa sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu zemlje se obvezuju na uspostavu politike kojom se jamči prestanak izvoza nezakonite drvne sirovine u treće zemlje, prije svega u EU[2]. Stoga je potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu početak dugog procesa tijekom kojeg će Vijetnam morati donijeti čitav niz propisa (tzv. sustav za osiguranje zakonitosti drvne sirovine – TLAS) i uspostaviti potrebne administrativne strukture i kapacitete za provedbu i izvršenje obveza u okviru Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu. Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu doprinijet će dakle temeljitoj reformi vijetnamskog drvnog sektora. Ujedno je ključno da Vijetnam kao preradbeno središte donese zakonodavstvo s pomoću kojeg se jamči uvoz isključivo zakonite drvne sirovine na njegovo tržište. Vijetnam se obvezao na donošenje takvog zakonodavstva za kontrolu uvoza, što je zasigurno jedno od glavnih postignuća Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu.

Izvjestiteljica smatra da vijetnamsko zakonodavstvo u području uvoza ima središnju ulogu u cijeloj provedbi Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu. Vijetnam se već obvezao na primjenu obveza dubinske analize za uvoznike drvne sirovine i proizvode od drvne sirovine pa se nastoji zajamčiti što veća jednakovrijednost vijetnamskog zakonodavstva Uredbi EU-a o drvu, posebno utvrđivanjem jednakovrijednih zahtjeva dubinske analize. Nadalje, važno je napomenuti da se Vijetnam ujedno obvezao na priznavanje zakona zemalja sječe u okviru definicije zakonitosti u skladu sa sustavom TLAS. Međutim, Vijetnam trenutačno ne razmatra potpunu zabranu ulaska nezakonite drvne sirovine na vijetnamsko tržište, koja bi podrazumijevala obvezu njezine zapljene.

Vijetnam će moći pristupiti sustavu EU-a za izdavanje dozvola FLEGT tek nakon što u potpunosti ispuni obveze koje proizlaze iz Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu[3]. Radilo bi se o velikom koraku i u pogledu pristupa tržištu EU-a jer se smatra da je drvna sirovina uvezena s dozvolom FLEGT zakonita u skladu s Uredbom EU-a o drvu. Pristupanje sustavu za izdavanje dozvola FLEGT dugoročan je cilj jer će Vijetnam morati zajamčiti potpuno ispunjenje obveza koje proizlaze iz Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu i dokazati kapacitet za provedbu povezanog nacionalnog zakonodavstva. S obzirom na to da se pristupanje Vijetnama sustavu za izdavanje dozvola FLEGT odobrava postupkom delegiranih akata, Europski parlament morat će pažljivo procijeniti jesu li ispunjene obveze i zahtjevi koji proizlaze iz Sporazuma. Izvjestiteljica smatra da je rezolucija koja se prilaže preporuci o suglasnosti prilika za pojašnjavanje referentnih vrijednosti za procjenu buduće spremnosti Vijetnama da pristupi sustavu EU-a za izdavanje dozvola FLEGT.

Veza između Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu i Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vijetnama i EU-a

Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu i Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijetnama i EU-a dosad su se međusobno nadopunjavali. Poveznica tih dvaju sporazuma postoji u poglavlju o trgovini i održivom razvoju Sporazuma o slobodnoj trgovini, u kojemu se nalaze odredbe o održivom upravljanju šumama i trgovini šumskim proizvodima te u kojem se izravno upućuje na Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu[4]. Stupanjem na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vijetnama i EU-a liberalizirat će se trgovina proizvodima od drvne sirovine obuhvaćenima Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu. Taj će uvoz do početka izdavanja dozvola FLEGT biti obuhvaćen općim obvezama u pogledu dužne pažnje u skladu s Uredbom EU-a o drvu. Osim toga, Vijetnam se trenutačno ne smatra visokorizičnom zemljom u pogledu uvoza u EU. Međutim, postoji potreba za daljnjim praćenjem razvoja bilateralne trgovine drvnom sirovinom, među ostalim, u okviru poglavlja o trgovini i održivom razvoju Sporazuma o slobodnoj trgovini, kako bi se zajamčilo da dodatna liberalizacija sa sobom ne nosi i dodatne rizike.

Zaključno, izvjestiteljica predlaže da rezolucija priložena preporuci o suglasnosti bude usmjerena na sljedeće referentne vrijednosti za provedbu Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu:

•  Vijetnam će morati donijeti zakonodavstvo u području uvoza kojim se utvrđuju čvrste obveze dubinske analize. Ta se dubinska analiza ne bi smjela svesti na puko zadovoljavanje osnovnih uvjeta, već bi trebala uključivati sve korake dubinske analize kao što su procjena i ublažavanje rizika. Nadalje, ona ne bi smjela biti tek preslika Uredbe EU-a o drvu, nego bi trebalo na odgovarajući način ustrojiti institucije kako bi se zajamčila odgovarajuća provedba.

•  Povrh obveze dubinske analize, vijetnamskim zakonodavstvom u području uvoza potrebno je uvesti zabranu stavljanja nezakonite drvne sirovine na tržište. Time bi se također trebala omogućiti zapljena nezakonite drvne sirovine koja je prošla carinu.

•  Sustav TLAS ne bi smio postojati samo na papiru, već bi se trebao i provoditi. To podrazumijeva reforme nadležnih javnih tijela te dodjeljivanje odgovarajućih sredstava. Provedba je ključna kako bi se zajamčilo da se Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu ne upotrebljava za „pranje” nezakonite drvne sirovine.

•  Vijetnam bi ujedno trebao pristati na akcijski plan za provedbu Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu u cilju održavanja visoke razine predanosti i obuhvaćanja mjera za rješavanje pitanja uvoza nezakonite drvne sirovine prije nego što sustav TLAS postane operativan.

•  Trebao bi razmotriti mogućnost da se njegov budući sustav za izdavanje dozvola za izvoz uz EU proširi i na sve treće zemlje.

•  Vijetnam bi trebao uložiti napore u suzbijanje raširene korupcije, posebno u pogledu carinskih tijela, koja su predvodnici provedbe i izvršavanja politike i alata Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, te istražiti, smijeniti i privesti pravdi osobe odgovorne za dopuštanje nezakonite trgovine i upravljanje njome u prošlosti.

•  Potrebno je zatvoriti sve nezakonite tokove drvne sirovine preko granice s Kambodžom. Stoga bi se drvna sirovina iz Kambodže u okviru vijetnamskog zakonodavstva trebala smatrati visokorizičnom. Ujedno bi valjalo razmotriti mogućnost potpunog zaustavljanja uvoza iz Kambodže. Potrebno je poboljšati dijalog između tih dviju zemalja.

•  Komisija bi trebala i dalje vršiti pritisak na velike zemlje uvoznice u regiji, kao što su Kina i Japan. Ovaj Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu ima veoma važnu regionalnu dimenziju i potencijal za stvaranje pozitivnih učinaka prelijevanja na druge važne uvoznike. Međutim, Komisija bi se u okviru bilateralnih odnosa s tim zemljama trebala dodatno usredotočiti na pitanje nezakonite trgovine drvnom sirovinom.

•  Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu dosad je neviđen pozitivan primjer sudjelovanja civilnog društva u Vijetnamu, koje bi se trebalo nastaviti, a Vijetnam bi trebao ispuniti svoju obvezu u pogledu uključivanja organizacija civilnog društva u provedbu Sporazuma. Sudjelovanje organizacija civilnog društva važan je stup sustava upravljanja Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu.

  • [1]  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
  • [2]  Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu obuhvaća sve glavne proizvode koji se izvoze u EU, osobito pet obveznih drvnih proizvoda kako je utvrđeno u Uredbi o FLEGT-u iz 2005. (oblice, ispiljena drvna sirovina, željeznički pragovi, šperploče i furnir) te također uključuje niz drugih proizvoda od drvne sirovine kao što su iverje, parket, ploče iverice i namještaj od drva. Sporazumom je obuhvaćen izvoz u sve treće zemlje iako se sustav za izdavanje dozvola, barem u početku, odnosi samo na izvoz u EU.
  • [3]  EU i Vijetnam prvo će zajednički procijeniti spremnost sustava TLAS za izdavanje dozvola FLEGT. Izdavanje dozvola može se početi provoditi samo ako su obje strane suglasne da je sustav dovoljno pouzdan.
  • [4]  Članak 13.8. stavak 2. točka (a): [svaka stranka] potiče promicanje trgovine šumskim proizvodima posječenima u skladu s domaćim zakonodavstvom zemlje sječe koji potječu iz šuma kojima se održivo upravlja; to može uključivati sklapanje Dobrovoljnog partnerskog sporazuma o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma („FLEGT”).

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo dobrovoljno uz izričitu odgovornost izvjestiteljice. Izvjestiteljica je tijekom pripreme nacrta zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Faith Doherty, Jago Wadley

Agencija za istrage o kaznenim djelima protiv okoliša (EIA)

Edwin Shanks

Europski šumarski institut (EFI)

Predstavnici

Udruženje obrtnika i drvne industrije (HAWA) grada Ho Chi Minha

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Organizacija Global Witness

Nguyen Xuan Phuc, premijer Vijetnama

Vlada Vijetnama

Nguyen Xuan Cuong, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja

Vlada Vijetnama

Hà Công Tuấn, zamjenik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja

Vlada Vijetnama

Nguyen Thi Kim Ngan, predsjednica Narodne skupštine

Parlament Vijetnama

Provincijska tijela vlasti, carina, policija, granična kontrola, čelnici provincije

Provincija Gia Lai, Vijetnam

Predstavnici

Centar za obrazovanje i razvoj (CED), Vijetnam (NVO)

Predstavnici

Centar za održivi ruralni razvoj (SRD), Vijetnam (NVO)

Predstavnici

Pan Nature, Vijetnam (NVO)

Predstavnici

World Wildlife Fund (WWF), Vijetnam

Say Sam Al, ministar okoliša

Vlada Kambodže

Veng Sakhon, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vlada Kambodže

Sak Setha, ministar unutarnjih poslova

Vlada Kambodže

Predstavnik

Wildlife Conservation Society (WCS), Kambodža

Predstavnik

World Wildlife Fund (WWF), Kambodža

Predstavnici

Prey Lang Community Network, Kambodža

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Europska komisija

Hugo-Maria Schally

Europska komisija

Astrid Schomaker

Europska komisija

Veleposlanik Bruno Angelet

ESVD, delegacija EU-a, Hanoi

Veleposlanik George Edgar

ESVD, delegacija EU-a, Phnom Penh

Veleposlanik Kari Kahiluoto

Veleposlanstvo Finske, Hanoi

Predstavnici

Veleposlanstvo Njemačke, Hanoi

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (25.1.2019)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma
(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Jan Zahradil

Odbor za razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

Referentni dokumenti

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

25.10.2018

Izvjestitelj

       Datum imenovanja

Jan Zahradil

16.11.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0:

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+:   za

-:   protiv

0: suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

Referentni dokumenti

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

25.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Datum podnošenja

22.2.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti