AJÁNLÁS az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

25.2.2019 - (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Heidi Hautala

Eljárás : 2018/0272(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0083/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0083/2019
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (10861/2018),

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás tervezetére (10877/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) és (4) bekezdésének első albekezdéseire, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0445/2018),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló ...-i nem jogalkotási állásfoglalására[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0000/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  • [1]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.

INDOKOLÁS

Háttér-információk

Vietnam a harmadik ország Indonézia és Malajzia után, amely 2010-ben önkéntes partnerségi megállapodásról kezdett tárgyalásokat. A tárgyalások 2017 májusában sikerre vezettek és a megállapodást 2018. október 19-én aláírták. Az EU és Vietnam által az erdők fenntartható irányítására tett közös kötelezettségvállalásnak megfelelő önkéntes partnerségi megállapodás célja jogi keret létrehozása annak biztosítására, hogy a Vietnamból az EU-ba importált valamennyi – az önkéntes partnerségi megállapodás által lefedett – faanyag és fatermék előállítása törvényes úton történik.

A faanyag-kereskedelem tekintetében Vietnam jelentős ország, mivel a világ hatodik legnagyobb, exportorientált fafeldolgozó ágazatával rendelkezik. Ugyanakkor fontos faanyag- és fatermékimportőr is. A vietnami üzemek 2017-ben mintegy 34 millió köbméter faanyagot és faterméket dolgoztak fel, amelynek 25%-át importálták, míg 75%-a hazai – leginkább kisbirtokosok tulajdonában álló ás általuk irányított – ültetvényekről származott. 2017-ben a legtöbb rönkfát és fűrészelt fát Kamerunból, az USA-ból és Kambodzsából hozták be. A 2011–2017-es időszakban az import értéke 68%-kal nőtt. Vietnam mint faipari központ a fatermékek terén az EU – továbbá az egész régió, így Kína – legnagyobb szállítója.

Vietnam számára a múltban jelentős kihívást jelentett a Laoszból kiinduló illegális fakereskedelem kezelése mindaddig, amíg ténylegesen érvényt nem szereztek a kiviteli tilalomnak, az utóbbi években pedig Kambodzsával kapcsolatban jelentkezett ugyanez a probléma. 2015 óta Kambodzsa Vietnam második legfontosabb trópusifa-szállítója annak ellenére, hogy hírek szerint tilalmat hirdettek[1] a Vietnamba irányuló kivitelre. Az illegális kereskedelem fenntartása miatt mindkét ország felelősséget visel, mivel a vietnami hatóságok – különösen tartományi szinten – olyan hivatalos határozatokat hoztak, amelyek nincsenek összhangban a származási ország jogszabályaival, például a behozatali kvóták formális adminisztrációja terén.

Az önkéntes partnerségi megállapodás ratifikálása csupán a folyamat kezdete

Az önkéntes partnerségi megállapodás alapján egy ország kötelezettséget vállal olyan szabályrendszer megalkotására, amely biztosítja, hogy faanyag illegális módon nem exportálható harmadik országokba, így az EU-ba[2]. Az önkéntes partnerségi megállapodás aláírása tehát egy hosszú folyamat kezdete, amelynek során Vietnamnak át kell vennie egy egész sor jogszabályt (a faanyagokra vonatkozó úgynevezett jogszerűség-igazolási rendszert – TLAS), valamint létre kell hoznia az önkéntes partnerségi megállapodásban foglalt kötelezettségek végrehajtásához és érvényesítéséhez szükséges igazgatási struktúrákat és kapacitásokat. Az önkéntes partnerségi megállapodás tehát alapvetően átalakítja Vietnam faipari ágazatát. Vietnam mint faipari központ számára az is kulcsfontosságú, hogy jogszabályokat fogadjon el annak biztosítása érdekében, hogy piacára csak törvényesen kitermelt faanyag jusson el külföldről. Vietnam kötelezte magát ilyen importellenőrzési szabályozás elfogadására, és ez mindenképpen az önkéntes partnerségi megállapodás egyik legnagyobb eredménye.

Az előadó úgy véli, hogy Vietnam importra vonatkozó jogszabályainak központi szerep jut az önkéntes partnerségi megállapodás teljes végrehajtása során. Vietnam már kötelezte magát a kellő gondosság elvén alapuló kötelezettségek bevezetésére a faanyag- és fatermékimportőrök számára, vagyis a cél itt annak biztosítása, hogy a vietnami jogszabályok a lehető leginkább megfeleljenek az uniós fakitermelési rendeletnek (EUTR), különösen a kellő gondosság elvén alapuló kötelezettségek tekintetében. Azt is fontos megjegyezni, hogy Vietnam arra is kötelezte magát, hogy elismeri a kitermelés helye szerinti ország jogszabályait a jogszerűség TLAS-ban szereplő meghatározása részeként. Ugyanakkor Vietnam jelenleg nem kívánja az illegális faanyag vietnami piacra jutásának teljes körű tiltását bevezetni – az az ilyen illegális faanyagok lefoglalására vonatkozó kötelezettséget jelentene.

Csak miután Vietnam teljes körűen eleget tesz az önkéntes partnerségi megállapodásban foglalt valamennyi kötelezettségének[3], válik lehetővé az EU FLEGT engedélyezési rendszerébe való belépése. Ez igen jelentős lépés lenne az uniós piachoz való hozzáférés tekintetében is, mivel a FLEGT engedélyezési rendszerében importált faanyagok behozatala az EUTR alapján jogszerűnek számít. A FLEGT rendszerébe való belépés hosszú távú cél, mivel Vietnamnak gondoskodnia kell az önkéntes partnerségi megállapodásban foglalt kötelezettségek teljes körű végrehajtásáról, és bizonyítania kell, hogy képes a vonatkozó nemzeti szabályozás érvényesítésére. Mivel Vietnam belépésének jóváhagyása a FLEGT engedélyezési rendszerébe felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó eljárásban történik, az Európai Parlament felelősséget visel annak gondos mérlegelése tekintetében, hogy az önkéntes partnerségi megállapodásban foglalt kötelezettségek és követelmények teljes körűen teljesültek-e. Az előadó úgy gondolja, hogy az egyetértésre vonatkozó ajánlást kísérő állásfoglalás alkalmat kínál azon mutatók tisztázására, amelyek alapján értékelhető, hogy Vietnam a jövőben alkalmas-e az EU FLEGT engedélyezési rendszerébe történő belépésre.

Az önkéntes partnerségi megállapodás és az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás közötti kapcsolatok

Az önkéntes partnerségi megállapodás és az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás mindeddig kölcsönösen támogatták egymást. A két megállapodás a szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezete kapcsán találkozik egymással, amely rendelkezéseket tartalmaz a fenntartható erdőgazdálkodásra és az erdészeti termékek kereskedelmére vonatkozóan, és amely kifejezetten hivatkozik az önkéntes partnerségi megállapodásra[4]. Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás a hatálybalépéskor liberalizálni fogja az önkéntes partnerségi megállapodás által lefedett fatermékek kereskedelmét. Erre az importra a FLEGT engedélyezési rendszerének megindulásáig az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás kellő gondosság elvén alapuló általános kötelezettségei vonatkoznak majd. Ezenkívül Vietnam jelenleg nem számít magas kockázatú országnak az Unióba irányuló import tekintetében. Mindazonáltal szükség van a kétoldalú fakereskedelem fejlődésének további vizsgálatára – a szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezete alapján is – annak biztosítása érdekében, hogy a további liberalizáció nem hoz magával járulékos kockázatokat.

Az előadó következésképpen javasolja, hogy az egyetértésre vonatkozó ajánlást kísérő állásfoglalás összpontosítson a következő, az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtását jelző mutatókra:

•  Vietnamnak a kellő gondosság elvén alapuló erős kötelezettségeket tartalmazó behozatali szabályozást kell elfogadnia. A kellő gondosság nem merülhet ki csupán egy ellenőrzőlista kitöltésében, hanem magában kell foglalnia a kellő gondossághoz szükséges valamennyi lépést, így a kockázatelemzést és -enyhítést is. Ezenkívül nem elégedhet meg csupán az EUTR egyszerű lemásolásával, hanem megfelelő intézményi rendszerrel kell kiegészülnie a megfelelő érvényesítés garantálása érdekében.

•  Vietnam behozatali szabályozásának – a kellő gondosságból eredő kötelezettségek kiegészítéseképpen – ki kell terjednie az illegális faanyag piaci megjelenésének tilalmára. Egyúttal lehetővé kell tenni a vámon átjutott illegális faanyagok lefoglalását is.

•  A TLAS-t nem csak papíron kell alkalmazni, hanem érvényesíteni is kell. Ez reformokat tesz szükségessé az illetékes hatóságok szintjén, illetve megfelelő források hozzárendelésére is szükség van. A jogszabályok érvényesítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás révén ne lehessen az illegális faanyagot „tisztára mosni”.

•  Vietnamnak hozzá kell járulnia az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtását szolgáló cselekvési tervhez a kötelezettségek magas szintjének fenntartása érdekében, beleértve – a TLAS működőképessé válásáig – az illegális faanyag-behozatal visszaszorítását célzó intézkedéseket is.

•  Vietnamnak meg kell fontolnia jövőbeli exportengedélyezési rendszerének kiterjesztését – az EU mellett – valamennyi harmadik országra.

•  Vietnamnak küzdenie kell a széles körben elterjedt korrupció ellen különösen a vámhatóságok körében, mert azok vezető szerepet játszanak az önkéntes partnerségi megállapodás rendszabályainak és eszközeinek végrehajtásában és érvényesítésében. Vietnamnak vizsgálnia kell, fel kell mentenie állásukból és bíróság elé kell állítania azokat, akik a múltban lehetőséget adtak az illegális kereskedelemre és irányították azt.

•  A kambodzsai határon keresztül folyó fakereskedelemnek teljes egészében véget kell vetni. Ennek megfelelően a Kambodzsából származó faanyagot a vietnami jogszabályoknak magas kockázatúnak kell minősíteniük. Fontolóra vehető a kambodzsai behozatal teljes körű tiltása is. A két ország közötti párbeszédet javítani kell.

•  A Bizottságnak nyomást kell gyakorolnia a régió nagy importőr országaira, így Kínára és Japánra. Az önkéntes partnerségi megállapodás jelentős regionális dimenzióval rendelkezik és pozitív továbbgyűrűző hatást gyakorolhat más kiemelkedően fontos importőrökre. A Bizottságnak azonban az illegális fakereskedelmet továbbra is kiemelt helyen kell kezelnie az ezekkel az országokkal fenntartott kapcsolataiban.

•  Az önkéntes partnerségi megállapodás Vietnamban mindeddig példa nélkül álló pozitív esete a civil társadalom bevonásának. Ez folytatásra vár és Vietnamnak ki kell tartania amellett, hogy bevonja a civil társadalmi szervezeteket az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásába. A civil társadalmi szervezetek bevonása az önkéntes partnerségi megállapodás irányítási rendszerének fontos pillére.

  • [1]  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
  • [2]  Az önkéntes partnerségi megállapodás kiterjed az EU-ba exportált valamennyi fontosabb termékre, elsősorban is az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló 2005. évi rendeletben (FLEGT) meghatározott öt kötelező faipari termékre (rönkfa, fűrészelt fa, vasúti talpfa, rétegelt faanyag és falemez). A megállapodás valamennyi harmadik országba irányuló exportra kiterjed, míg az engedélyezési rendszer – legalább is kezdetben – csak az uniós kivitelt érinti.
  • [3]  A TLAS rendszer alkalmasságát a FLEGT engedélyezési rendszere tekintetében első ízben az EU és Vietnam közösen értékelik majd. Az engedélyezés csak akkor indulhat meg, ha mindkét fél egyetért abban, hogy a rendszer eléggé szilárdan működik ehhez.
  • [4]  13.8 cikk, (2) bekezdés a) pont: [a Feleknek] ösztönözniük kell a fenntartható gazdálkodással művelt erdőkből származó és a kitermelés helye szerinti ország belső jogának megfelelően kitermelt erdészeti termékek kereskedelmét; ez magában foglalhatja az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötését is.

MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére vonatkozó európai parlamenti állásfoglalás-tervezet összeállításához az előadó a következő személyektől és szervezetektől kapott hozzájárulást:

Szervezet és/vagy személy

Faith Doherty, Jago Wadley

Környezetvédelmi Ügynökség (EIA)

Edwin Shanks

Európai Erdészeti Intézetet (EFI)

Képviselő személyek

Kézműipari és Faipari Egyesület, Ho Si Minh-város (HAWA)

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Nguyen Xuan Phuc miniszterelnök, Vietnam

Vietnam kormánya

Nguyen Xuan Cuong mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter

Vietnam kormánya

Hà Công Tuấn, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter helyettese

Vietnam kormánya

Nguyen Thi Kim Ngan asszony, a Nemzetgyűlés elnöke

Vietnam kormánya

tartományi hatóságok, vámigazgatás, rendőrség, határőrség, tartományi vezetők

Gia Lai tartomány, Vietnam

Képviselő személyek

Oktatási és Fejlesztési Központ (CED), Vietnam (nem kormányzati szervezet)

Képviselő személyek

Fenntartható Vidékfejlesztési Központ (SRD), Vietnam (nem kormányzati szervezet)  

Képviselő személyek

Pan Nature, Vietnam (nem kormányzati szervezet)

Képviselő személyek

Természetvédelmi Világalap (WWF), Vietnam

Say Sam Al környezetvédelmi miniszter

Kambodzsa kormánya

Veng Sakhon mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter

Kambodzsa kormánya

Sak Setha államtitkár, Belügyminisztérium

Kambodzsa kormánya

Képviselő személy

Természetvédelmi Társaság (WCS), Kambodzsa

Képviselő személy

Természetvédelmi Világalap (WWF), Kambodzsa

Képviselő személyek

Prey Lang Közösségi Hálózat, Kambodzsa

Markus Hardtke

Erdészeti bűncselekmények

Gordana Topic

Európai Bizottság

Hugo-Maria Schally

Európai Bizottság

Astrid Schomaker

Európai Bizottság

Bruno Angelet nagykövet

EKSZ, EU-küldöttség, Hanoi

George Edgar nagykövet

EKSZ, EU-küldöttség, Phnom Penh

Kari Kahiluoto nagykövet

Finnország Nagykövetsége, Hanoi

Képviselő személyek

Németország Nagykövetsége, Hanoi

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (25.1.2019)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

A vélemény előadója: Jan Zahradil

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezethez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az EU és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás

Hivatkozások

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

25.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jan Zahradil

16.11.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezete

Hivatkozások

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

A Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Előadók

  A kijelölés dátuma

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

 

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

A benyújtás dátuma

22.2.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat