Procedūra : 2018/0272(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0083/2019

Pateikti tekstai :

A8-0083/2019

Debatai :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0140

REKOMENDACIJA     ***
PDF 207kWORD 67k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Heidi Hautala

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projektą (10861/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena projektą (10877/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalių pirmąsias pastraipas ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0445/2018),

–  atsižvelgdamas į savo ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją(1) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0083/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Vietnamo Socialistinės Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

Vietnamas tapo trečiąja šalimi Azijoje (po Indonezijos ir Malaizijos), kuri 2010 m. pradėjo derybas dėl savanoriškos partnerystės susitarimo (SPS). 2017 m. gegužės mėn. derybos buvo baigtos ir 2018 m. spalio 19 d. pasirašytas susitarimas. SPS tikslas, atitinkantis ES ir Vietnamo bendrą įsipareigojimą dėl tvaraus miškų valdymo, yra sukurti teisinę sistemą, kuria būtų siekiama užtikrinti, kad visas medienos ir medienos produktų importas iš Vietnamo į ES, kuriam taikomas SPS, būtų teisėtos kilmės.

Vietnamas yra svarbi prekybos mediena šalis, nes jo į eksportą orientuotas medienos perdirbimo sektorius yra šeštasis pagal dydį pasaulyje. Jis taip pat yra stambus medienos ir medienos produktų importuotojas. 2017 m. Vietnamo gamyklose sunaudota maždaug 34 mln. kubinių metrų medienos ir medienos produktų. 25 proc. jų buvo importuota, o 75 proc. gauta iš vietinių plantacijų. Daugelio jų savininkai ir valdytojai yra smulkūs gamintojai. 2017 m. didžiausios rąstų ir pjautinės medienos gamintojos buvo Kamerūnas, JAV ir Kambodža. 2011–2017 m. importo vertė padidėjo 68 proc. Vietnamas, būdamas svarbus perdirbimo centras, eksportuoja daug medienos produktų ne tik į ES, bet ir į kitas regiono šalis, pirmiausia Kiniją.

Vietnamas patiria didelių sunkumų spręsdamas neteisėtos prekybos mediena problemą (kol nebuvo veiksmingai įgyvendintas eksporto draudimas, susijusią su Laosu, o pastaraisiais metais – su Kambodža). Kambodža nuo 2015 m. yra antroji pagal dydį Vietnamo atogrąžų medienos tiekėja, nepaisant skelbiamo draudimo(1) eksportuoti į Vietnamą. Abi šalys yra kartu atsakingos už tokios neteisėtos prekybos skatinimą, nes Vietnamo valdžios institucijos, ypač provincijų lygmeniu, priėmė oficialius sprendimus, kuriais pažeidžiami kilmės šalies teisės aktai, pvz., taikant oficialias importo kvotas.

SPS: po ratifikavimo prasidės sudėtingas procesas

Pagal SPS šalis įsipareigoja parengti politiką, skirtą užtikrinti, kad jokia neteisėta mediena nebūtų eksportuojama į trečiąsias šalis, visų pirma į ES(2). Todėl SPS pasirašymu pradedamas ilgas procesas, kurio metu Vietnamas turės priimti teisės aktų rinkinį (vadinamąją medienos teisėtumo užtikrinimo sistemą (MTUS) ir sukurti reikiamas administracines struktūras ir pajėgumus, kad galėtų įgyvendinti savo SPS įsipareigojimus ir užtikrinti jų vykdymą. Todėl SPS padės iš esmės reformuoti Vietnamo medienos sektorių. Labai svarbu, kad Vietnamas, kaip perdirbimo centras, taip pat priimtų teisės aktus, kuriais užtikrinama, kad į šalies rinką būtų importuojama tik teisėtai paruošta mediena. Vietnamas įsipareigojo priimti tokius importo kontrolės teisės aktus ir tai neabejotinai yra vienas iš pagrindinių SPS pasiekimų.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad Vietnamo importo teisės aktai atlieka pagrindinį vaidmenį visame SPS įgyvendinimo procese. Vietnamas jau įsipareigojo nustatyti medienos ir medienos produktų importuotojų prievoles atlikti išsamų patikrinimą, todėl šiuo tikslu siekiama užtikrinti, kad Vietnamo teisės aktai būtų lygiaverčiai ES medienos reglamentui (ESMR), visų pirma nustatant lygiaverčius išsamaus patikrinimo reikalavimus. Be to, svarbu pažymėti, kad Vietnamas taip pat įsipareigojo pripažinti medienos ruošos šalies teisės aktus, nes tai yra teisėtumo apibrėžties pagal MTUS dalis. Tačiau Vietnamas kol kas nesvarstė galimybės visiškai uždrausti neteisėtai medienai patekti į Vietnamo rinką, o tai reikštų pareigą konfiskuoti tokią neteisėtą medieną.

Tik po to, kai Vietnamas visiškai įvykdys visus SPS įsipareigojimus(3), jis galės prisijungti prie ES FLEGT licencijavimo sistemos. Tai būtų svarbus žingsnis siekiant patekti į ES rinką, nes pagal FLEGT licenciją importuota mediena laikoma teisėta pagal ESMR. Prisijungimas prie FLEGT licencijavimo yra ilgalaikis tikslas, nes Vietnamas turės užtikrinti visapusišką SPS įsipareigojimų įgyvendinimą ir įrodyti gebėjimą užtikrinti susijusių nacionalinių teisės aktų vykdymą. Kadangi Vietnamo prisijungimas prie FLEGT licencijavimo sistemos patvirtinamas deleguotųjų aktų priėmimo procedūra, Europos Parlamentas turės atidžiai įvertinti, ar SPS įsipareigojimai ir reikalavimai įvykdyti. Pranešėja laikosi nuomonės, kad prie rekomendacijos pritarti pridedama rezoliucija suteikia galimybę paaiškinti kriterijus, pagal kuriuos galima įvertinti, ar Vietnamas yra pasirengęs ateityje prisijungti prie ES FLEGT licencijavimo sistemos.

SPS ir EVLPS ryšys

Savanoriškos partnerystės susitarimas (SPS) ir ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas (EVLPS) iki šiol rėmė vienas kitą. Šie du susitarimai susikerta LPS Prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje, į kurį įtrauktos nuostatos dėl tvarios miškotvarkos ir prekybos miško produktais ir kuriame aiškiai nurodytas SPS(4). Įsigaliojus EVLPS bus liberalizuota prekyba SPS medienos produktais. Tokiam importui iki FLEGT licencijavimo pradžios bus taikomos bendrosios ESMR išsamaus patikrinimo prievolės. Be to, importo į ES atžvilgiu Vietnamas šiuo metu nėra laikomas didelės rizikos šalimi. Tačiau reikia toliau stebėti dvišalės prekybos mediena pokyčius, be kita ko, pagal LPS Prekybos ir darnaus vystymosi skyrių, siekiant užtikrinti, kad dėl tolesnio liberalizavimo nekiltų papildomos rizikos.

Apibendrinant, pranešėja siūlo prie rekomendacijos pritarti pridedamoje rezoliucijoje daugiausia dėmesio skirti toliau išdėstytiems SPS įgyvendinimo įvertinimo aspektams.

•  Vietnamas turės priimti importo teisės aktus, kuriais būtų nustatyti griežti išsamaus patikrinimo įpareigojimai. Toks išsamus patikrinimas neturėtų būti vien formalumas, bet turėtų apimti visus būtinus išsamaus patikrinimo etapus, tokius kaip rizikos vertinimas ir mažinimas. Be to, juo turėtų būti ne tik kopijuojamas ESMR turinys, bet ir sukuriama tam tinkama institucinė struktūra, kad būtų užtikrintas deramas vykdymo užtikrinimas.

•  Vietnamo importo teisės aktuose turėtų būti numatytas draudimas pateikti į rinką neteisėtą medieną, taip pat išsamaus patikrinimo prievolė. Tai turėtų taip pat suteikti galimybę konfiskuoti muitinės jau praleistą neteisėtą medieną.

•  MTUS neturėtų būti taikoma tik formaliai, taip pat turėtų būti užtikrintas jos vykdymas. Tai reikš, kad turės būti vykdomos atsakingų valdžios institucijų reformos, taip pat turės būti skiriama pakankamai išteklių. Vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad SPS nebūtų naudojamas neteisėtai medienai „plauti“.

•  Vietnamas turėtų pritarti SPS įgyvendinimo veiksmų planui, kad būtų išlaikytas aukštas įsipareigojimų lygis, įskaitant veiksmus, kurių reikia imtis kovojant su neteisėtu medienos importu prieš pradedant veikti MTUS.

•  Vietnamas turėtų apsvarstyti galimybę išplėsti savo būsimą eksporto licencijavimo sistemą, kad ji būtų taikoma ne tik ES, bet ir visoms trečiosioms šalims.

•  Vietnamas turėtų stengtis užkirsti kelią plačiai paplitusiai korupcijai, ypač muitinių, nes jos atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant ir vykdant SPS politiką ir priemones. Vietnamas turėtų ištirti, pašalinti iš pareigų ir patraukti atsakomybėn tuos, kurie anksčiau leido ir organizavo neteisėtą prekybą.

•  Reikia sustabdyti visus neteisėtus medienos srautus iš Kambodžos. Todėl mediena iš Kambodžos turėtų būti laikoma didele rizika Vietnamo teisės aktuose. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę visiškai nutraukti importą iš Kambodžos. Turėtų būti gerinamas abiejų šalių tarpusavio dialogas.

•  Komisija turėtų išlaikyti spaudimą daug iš šio regiono importuojančioms šalims (pavyzdžiui, Kinijai ir Japonijai). Šiam SPS būdingas labai svarus regioninis aspektas ir esama galimybių, kad šis susitarimas darys teigiamą šalutinį poveikį kitiems dideliems importuotojams. Tačiau palaikydama dvišalius santykius su šiomis šalimis Komisija neteisėtos medienos prekybos klausimui turėtų teikti dar didesnę pirmenybę.

•  SPS procesas iki šiol buvo beprecedentis teigiamas Vietnamo pilietinės visuomenės dalyvavimo pavyzdys. Tai turėtų būti tęsiama ir Vietnamas turėtų laikytis įsipareigojimo įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas į SPS įgyvendinimo procesą. Pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas yra svarbus SPS valdymo sistemos ramstis.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

SPS taikomas visiems pagrindiniams į ES eksportuojamiems produktams, visų pirma penkiems privalomiems medienos produktams, kaip apibrėžta 2005 m. Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) reglamente (rąstams, pjautinei medienai, bėgių pabėgiams, klijuotinei fanerai ir vienasluoksnei fanerai), taip pat taikomas kai kuriems kitiems medienos produktams, kaip antai medžio skiedrų dalelėms, parketo grindims, medienos drožlių plokštėms ir mediniams baldams. SPS taikomas eksportui į visas trečiąsias šalis, nors, bent jau pradžioje, licencijavimo schema taikoma tik ES eksportui.

(3)

MTUS sistemos tinkamumą FLEGT licencijavimo sistemai pirmiausia bendrai įvertins ES ir Vietnamas. Licencijavimas galės būti pradėtas tik abiem šalims pritarus, kad sistema pakankamai tvirta.

(4)

13.8 straipsnio 2 dalies a punktas: [kiekviena Šalis] skatina remti prekybą miškininkystės produktais, gautais iš tvariai tvarkomų miškų ir paruoštais laikantis jų ruošos šalies vidaus teisės aktų; taip pat gali būti sudarytas savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT).


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengiant Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos projektą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto pranešėjai informaciją teikė šie subjektai ir asmenys:

Subjektas ir (arba) asmuo

Faith Doherty, Jago Wadley

Aplinkosauginių tyrimų agentūra (angl. Environmental Investigation Agency, EIA)

Edwin Shanks

Europos miškų institutas, EFI

Atstovai

Hošimino miesto amatų ir medienos pramonės asociacija, HAWA

Perrine Fournier

FERN fondas

Jo Blackman

Organizacija „Global Witness“

Vietnamo ministras pirmininkas Nguyen Xuan Phuc

Vietnamo Vyriausybė

Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Nguyen Xuan Cuong

Vietnamo Vyriausybė

Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro pavaduotojas Hà Công Tuấn

Vietnamo Vyriausybė

Nacionalinės Asamblėjos pirmininkė Nguyen Thi Kim Ngan

Vietnamo parlamentas

Provincijų valdžios institucijos, muitinė, policija, sienų kontrolė, provincijų vadovai

Vietnamo Zia Lajaus provincija

Atstovai

Vietnamo NVO „Švietimo ir vystymosi centras“ (angl. Centre for Education and Development, CED)

Atstovai

Vietnamo NVO „Tvarios kaimo plėtros centras“ (SRD)  

Atstovai

Vietnamo NVO „Pan Nature“

Atstovai

Vietnamo Pasaulio laukinių gyvūnų apsaugos fondas (angl. World Wildlife Fund, WWF)

Aplinkos ministras Say Sam Al

Kambodžos Vyriausybė

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ministras Veng Sakhon

Kambodžos Vyriausybė

Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius Sak Setha

Kambodžos Vyriausybė

Atstovas

Kambodžos Laukinių gyvūnų apsaugos draugija (angl. Wildlife Conservation Society, WCS)

Atstovas

Kambodžos Pasaulio laukinių gyvūnų apsaugos fondas (angl. World Wildlife Fund, WWF)

Atstovai

Kambodžos Prei Langos bendruomenės tinklas (angl. Prey Lang Community Network)

Markus Hardtke

Organizacija „Forest Crime“

Gordana Topic

Europos Komisija

Hugo-Maria Schally

Europos Komisija

Astrid Schomaker

Europos Komisija

Ambasadorius Bruno Angelet

EIVT, ES delegacija Hanojuje

Ambasadorius George Edgar

EIVT, ES delegacija Pnom Penyje

Ambasadorius Kari Kahiluoto

Suomijos ambasada Hanojuje

Atstovai

Vokietijos ambasada Hanojuje


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (25.1.2019)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Nuomonės referentas: Jan Zahradil

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena

Nuorodos

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

25.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jan Zahradil

16.11.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena

Nuorodos

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Pateikimo data

22.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika