Procedūra : 2018/0272(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0083/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0083/2019

Debates :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0140

IETEIKUMS     ***
PDF 205kWORD 67k
22.2.2019
PE 630.496v02-00 A8-0083/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Heidi Hautala

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10861/2018),

–  ņemot vērā brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10877/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. un 4. punktu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C8-0445/2018),

–  ņemot vērā Parlamenta ... neleģislatīvo rezolūciju(1) par projektu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas atzinumu (A8-0083/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Vjetnama pēc Indonēzijas un Malaizijas kļuvusi par trešo valsti Āzijā, kura 2010. gadā sākusi sarunas par BPN. Sarunas tika noslēgtas 2017. gada maijā un nolīgums tika parakstīts 2018. gada 19. oktobrī. BPN mērķuzdevums ir saskaņā ar ES un Vjetnamas kopīgo apņemšanos par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu nodrošināt tiesisko regulējumu, kura mērķis ir panākt, lai visi no Vjetnamas uz ES importētie kokmateriāli un koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas BPN, būtu ražoti likumīgi.

Vjetnama ir svarīga koksnes tirdzniecības valsts, jo tās koksnes apstrādes nozare ir pasaulē sestā lielākā nozare, kas orientēta uz eksportu. Tā ir arī nozīmīga kokmateriālu un koksnes izstrādājumu importētājvalsts. Vjetnamas rūpnīcas 2017. gadā patērēja aptuveni 34 miljonus kubikmetru koksnes un koksnes izstrādājumu, no kuriem 25 % tika importēti un 75 % tika iegūti no iekšzemes audzēm, daudzas no kurām pārvalda un apsaimnieko mazie lauksaimnieki. 2017. gadā lielākās apaļkoku un zāģmateriālu ieguves valstis bija Kamerūna, ASV un Kambodža. Laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam importa vērtība pieauga par 68 %. Tā kā Vjetnama ir pārstrādes centrs, tā ir ne tikai lielākā koksnes izstrādājumu eksportētāja uz ES, bet arī visā reģionā, jo īpaši Ķīnā.

Vjetnama iepriekš ir saskārusies ar nopietnām problēmām cīņā pret nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību no Laosas, kurai tika piemērots eksporta aizliegums, un iepriekšējos gados līdzīgas problēmas radījusi arī Kambodža. Kambodža kopš 2015. gada kļuvusi par Vjetnamas otro lielāko tropu kokmateriālu piegādātāju, neraugoties uz noteikto aizliegumu(1) eksportēt uz Vjetnamu. Abas valstis ir kopīgi atbildīgas par šādas nelikumīgas tirdzniecības veicināšanu, jo Vjetnamas iestādes, īpaši provinču līmenī, ir pieņēmušas oficiālus lēmumus, kas neatbilst izcelsmes valsts tiesību aktiem, piemēram, par oficiālo importa kvotu pārvaldību.

BPN: pēc ratifikācijas sākas viss process

Saskaņā ar BPN valsts apņemas izveidot politiku, ar ko nodrošinātu, ka nelikumīgi iegūti kokmateriāli netiek eksportēti uz trešām valstīm un jo īpaši uz ES(2). Tāpēc ar BPN parakstīšanu sākas ilgs process, kura laikā Vjetnamai būs jāpieņem viss tiesību aktu kopums (tā dēvētā kokmateriālu likumīguma nodrošināšanas sistēma — TLAS) un jāizveido vajadzīgās administratīvās struktūras un kapacitāte, lai īstenotu un izpildītu savas BPN saistības. Līdz ar to BPN palīdzēs būtiski reformēt Vjetnamas koksnes nozari. Tā kā Vjetnama ir pārstrādes centrs, ir būtiski, lai tā pieņemtu arī tādus tiesību aktus, ar ko nodrošinātu, ka tās tirgū tiek importēti tikai likumīgi iegūti kokmateriāli. Vjetnama ir apņēmusies pieņemt šādus importa kontroles tiesību aktus, kas noteikti ir viens no lielākajiem BPN sasniegumiem.

Referente uzskata, ka Vjetnamas tiesību aktiem par importu ir būtiska nozīme visā BPN īstenošanā. Vjetnama jau ir apņēmusies iekļaut pienācīgas rūpības pienākumus, kas jāievēro koksnes un koksnes izstrādājumu importētājiem, un līdz ar to mērķis ir nodrošināt, lai Vjetnamas tiesību akti būtu pēc iespējas līdzvērtīgi ES Kokmateriālu regulai (EUTR), jo īpaši attiecībā uz līdzvērtīgu uzticamības pārbaudes prasību nodrošināšanu. Turklāt ir būtiski norādīt, ka Vjetnama TLAS iekļautās likumīguma definīcijas kontekstā ir arī apņēmusies atzīt ieguves valsts tiesību aktus. Tomēr pagaidām Vjetnama nav apsvērusi iespēju pilnībā aizliegt Vjetnamas tirgū ievest nelikumīgi iegūtus kokmateriālus, kas attiecīgi ietvertu pienākumu konfiscēt šādus nelikumīgus kokmateriālus.

Tikai tad, kad Vjetnama pilnībā būs izpildījusi visas BPN saistības(3), tā varēs pievienoties ES FLEGT licencēšanas shēmai. Tas būtu nozīmīgs solis arī saistībā ar piekļuvi ES tirgum, jo kokmateriāli, kas importēti saskaņā ar FLEGT licenci, tiek uzskatīti par likumīgiem EUTR ietvaros. Pievienošanās FLEGT licencēšanas shēmai ir ilgtermiņa mērķis, jo Vjetnamai būs jānodrošina BPN saistību pilnīga īstenošana un jāpierāda spēja īstenot attiecīgos valsts tiesību aktus. Tā kā Vjetnamas pievienošanās FLEGT licencēšanas shēmai ir apstiprināta ar deleģēto aktu procedūru, Eiropas Parlaments būs atbildīgs par to, lai rūpīgi izvērtētu, vai BPN saistības un prasības ir izpildītas. Referente uzskata, ka piekrišanas ieteikumam pievienotā rezolūcija sniedz iespēju precizēt kritērijus, lai novērtētu, vai nākotnē Vjetnama ir gatava pievienoties ES FLEGT licencēšanas shēmai.

Saistība starp BPN un EVBTN

BPN un EVBTN līdz šim ir bijusi savstarpēji atbalstoša loma. Abi šie nolīgumi ir saistīti ar BTN Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļu, kurā ietverti noteikumi par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un tirdzniecību ar meža produktiem, un šie noteikumi skaidri atsaucas uz BPN(4). EVBTN līdz ar spēkā stāšanos liberalizēs BPN ietverto koksnes izstrādājumu tirdzniecību. Uz šo importu attieksies EUTR vispārīgie uzticamības pārbaudes pienākumi līdz brīdim, kad tiek sākta FLEGT licencēšana. Turklāt pašlaik attiecībā uz importu ES Vjetnama netiek uzskatīta par augsta riska valsti. Tomēr jāturpina uzraudzīt divpusējās koksnes tirdzniecības attīstību, tostarp saistībā ar BTN Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu, lai papildu liberalizācija neradītu papildu riskus.

Noslēgumā referente ierosina, lai piekrišanas ieteikumam pievienotajā rezolūcijā galvenā uzmanība tiktu pievērsta šādiem BPN īstenošanas salīdzinošās novērtēšanas punktiem:

•  Vjetnamai būs jāpieņem tiesību akti par importu, kas paredz pienācīgas rūpības pienākumus. Šādu pienācīgu pārbaudi nevajadzētu reducēt uz formālu pārbaudi, bet tai būtu jāietver visi nepieciešamie pienācīgas pārbaudes pasākumi, piemēram, riska novērtēšana un mazināšana. Turklāt šiem pasākumiem nevajadzētu būt tikai “kopēt–ielīmēt” no EUTR, bet to pamatā vajadzētu būt attiecīgai institucionālai struktūrai, lai nodrošinātu pienācīgu izpildi.

•  Vjetnamas tiesību aktos par importu papildus pienācīgas rūpības pienākumam būtu jāparedz aizliegums laist tirgū nelikumīgus kokmateriālus. Tam arī būtu jānodrošina iespēja konfiscēt nelikumīgus kokmateriālus.

•  TLAS būtu jāpiemēro ne tikai uz papīra, bet arī jānodrošina tās izpilde. Tas ietvers reformas atbildīgajās valsts iestādēs, kā arī būs jāpiešķir pietiekami resursi. Izpilde ir priekšnoteikums tam, lai BPN netiktu izmantots nelikumīgu kokmateriālu legalizācijai.

•  Vjetnamai būtu jāvienojas par rīcības plānu BPN īstenošanai, lai saglabātu augstās saistības un ietvertu pasākumus, kas jāveic nolūkā vērsties pret nelikumīgu kokmateriālu importu pirms TLAS darbības sākšanās.

•  Vjetnamai būtu jāapsver iespēja paplašināt turpmāko eksporta licencēšanas shēmu, attiecinot to ne tikai uz ES, bet arī uz visām trešām valstīm.

•  Vjetnamai būtu jācenšas, lai tiktu izbeigta plaši izplatītā korupcija, jo īpaši saistībā ar muitas iestādēm, kurām ir vadošā loma BPN politikas un instrumentu īstenošanā un izpildē. Vjetnamai vajadzētu veikt izmeklēšanu, atcelt no amata un saukt pie atbildības personas, kuras līdz šim bija atbildīgas par nelikumīgas tirdzniecības atļaušanu un pārvaldību.

•  Ir jāizbeidz visas nelikumīgās kokmateriālu plūsmas pāri Kambodžas robežai. Tāpēc Vjetnamas tiesību aktos kokmateriāli no Kambodžas būtu jāuzskata par augsta riska preci. Būtu jāapsver arī iespēja pārtraukt importu no Kambodžas. Būtu jāuzlabo dialogs starp abām valstīm.

•  Komisijai būtu jāsaglabā spiediens uz lielām importētājvalstīm reģionā, piemēram, Ķīnu un Japānu. Šim BPN ir ļoti svarīga reģionālā dimensija, un tam ir potenciāls radīt pozitīvu papildu ietekmi uz citiem lieliem importētājiem. Tomēr Komisijai divpusējās attiecībās ar šīm valstīm par prioritāru jautājumu būtu jānosaka nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecība.

•  Līdz šim BPN izpilde ir kalpojusi par vēl nebijušu pozitīvu piemēru, kā Vjetnamā iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Tas būtu jāturpina un Vjetnamai būtu jāievēro solījums BPN īstenošanā iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana ir svarīgs BPN pārvaldības sistēmas pīlārs.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

BPN attiecas uz visiem galvenajiem produktiem, ko eksportē uz ES, jo īpaši uz pieciem obligātajiem koksnes izstrādājumiem, kā noteikts 2005. gada FLEGT regulā (apaļkoki, zāģmateriāli, dzelzceļa gulšņi, saplāksnis un finieris), un tie ietver arī vairākus citus koksnes izstrādājumus, piemēram, koksnes šķeldas, parketa dēļus, kokskaidu plātnes un koka mēbeles. Nolīgums aptver eksportu uz visām trešām valstīm, lai gan vismaz sākumā licencēšanas shēma attiecas tikai uz ES eksportu.

(3)

TLAS sistēmas gatavību FLEGT licencēšanai vispirms kopīgi izvērtēs ES un Vjetnama. Licencēšanu varēs sākt tikai tad, ja abas puses vienojas, ka sistēma ir pietiekami stabila.

(4)

13.8. panta 2. punkta a) apakšpunkts: [katra Puse] mudina veicināt tādu meža produktu tirdzniecību, kuri iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos un kurus novāc saskaņā ar valsts tiesību aktiem ieguves valstī; pasākumi šajā ziņā var ietvert brīvprātīga partnerattiecību nolīguma par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) noslēgšanu.


PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šis saraksts sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to atbildīga tikai referente. Sagatavojot Eiropas Parlamenta normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību, referente saņēma informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Faith Doherty, Jago Wadley

Environmental Investigation Agency, EIA

Edwin Shanks

European Forest Institute, EFI

Representatives

Handicraft and Wood industry association of Ho Chi Minh City, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Mr Nguyen Xuan Phuc Vietnam, Prime Minister

Government of Vietnam

Mr Nguyen Xuan Cuong, Minister of Agricultural and Rural Development

Government of Vietnam

Mr Hà Công Tuấn, Deputy Minister of Agricultural and Rural Development

Government of Vietnam

Ms Nguyen Thi Kim Ngan, Chair of the National Assembly

Parliament of Vietnam

Provincial authorities, customs, police, border control, province leadership

Province of Gia Lai, Vietnam

Representatives

Centre for Education and Development – CED, Vietnam (NGO)

Representatives

Centre for Sustainable Rural Development (SRD), Vietnam (NGO)  

Representatives

Pan Nature, Vietnam (NGO)

Representatives

World Wildlife Fund, WWF, Vietnam

Mr Say Sam Al, Minister of Environment

Government of Cambodia

Mr Veng Sakhon, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries

Government of Cambodia

Mr Sak Setha, Secretary of State of the Ministry of Interior

Government of Cambodia

Representative

Wildlife Conservation Society WCS, Cambodia

Representative

World Wildlife Fund, WWF, Cambodia

Representatives

Prey Lang Community Network, Cambodia

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

European Commission

Hugo-Maria Schally

European Commission

Astrid Schomaker

European Commission

Ambassador Bruno Angelet

EEAS, EU delegation in Hanoi

Ambassador George Edgar

EEAS, EU delegation in Phnom Penh

Ambassador Kari Kahiluoto

Embassy of Finland in Hanoi

Representatives

Embassy of Germany in Hanoi


Attīstības komitejaS ATZINUMS (25.1.2019)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Jan Zahradil

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

Atsauces

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

25.10.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jan Zahradil

16.11.2018

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

Atsauces

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

25.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Iesniegšanas datums

22.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika