Procedură : 2018/0272(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0083/2019

Texte depuse :

A8-0083/2019

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0140

RECOMANDARE     ***
PDF 199kWORD 66k
22.2.2019
PE 627.758v01-00 A8-0083/2019

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Heidi Hautala

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier (10861/2018),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier (10877/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) primul paragraf și cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0445/2018),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0083/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Socialiste Vietnam.

(1)

Texte adoptate la această dată, P8_TA(0000)0000.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Vietnamul a devenit a treia țară din Asia care a început negocierile privind APV, în 2010, după Indonezia și Malaysia. Negocierile s-au încheiat în mai 2017, iar acordul a fost semnat la 19 octombrie 2018. Obiectivul APV, care este coerent cu angajamentul comun al UE și al Vietnamului privind gestionarea sustenabilă a pădurilor, este de a oferi un cadru juridic menit să garanteze că toate importurile de lemn și de produse din lemn din Vietnam în UE acoperite de APV au fost produse în mod legal.

Vietnamul este o țară importantă în contextul comerțului cu lemn, deoarece găzduiește al șaselea, ca mărime, sector de prelucrare a lemnului orientat spre export la nivel mondial. Este, de asemenea, un importator major de lemn și produse din lemn. Fabricile Vietnamului au consumat aproximativ 34 de milioane de metri cubi de lemn și produse din lemn în 2017, dintre care 25% au fost importate, iar 75% provin din plantații interne, multe dintre acestea fiind deținute și gestionate de micii agricultori. În 2017, principalele țări de origine pentru bușteni și cherestea au fost Camerun, SUA și Cambodgia. Importurile au crescut ca valoare cu 68% în perioada 2011-17. În calitate de centru de prelucrare, Vietnamul este un exportator important de produse din lemn către UE, dar și către întreaga regiune, în special China.

Vietnamul s-a confruntat în trecut cu provocarea importantă pe care o reprezintă combaterea comerțului ilegal cu lemn din Laos până la aplicarea efectivă a interdicției de export și, în ultimii ani, din nou, din Cambodgia. Din 2015, Cambodgia a fost al doilea cel mai mare furnizor de esențe de lemn tropical al Vietnamului, în pofida unor relatări privind interzicerea(1) exporturilor către Vietnam. Cele două țări împărtășesc răspunderea pentru alimentarea acestui comerț ilegal, deoarece autoritățile vietnameze, în special la nivel de provincie, au adoptat decizii oficiale care încalcă legislația țării de recoltare, cum ar fi gestionarea contingentelor oficiale de import.

APV: după ratificare, începe întregul proces

În cadrul unui APV, o țară se angajează să instituie o politică pentru a se asigura că niciun lemn recoltat ilegal nu va fi exportat către țări terțe și, în special, către UE(2). Prin urmare, semnarea APV este începutul unui proces îndelungat pe parcursul căruia Vietnamul va trebui să adopte o serie de acte legislative (așa-numitul sistem de asigurare a legalității lemnului — SALL) și să instituie structurile administrative și capacitatea necesare pentru punerea în aplicare și respectarea angajamentelor asumate în cadrul APV. Prin urmare, APV va contribui la reformarea fundamentală a sectorului lemnului din Vietnam. Ca centru de prelucrare, este esențial ca Vietnamul să adopte, de asemenea, o legislație care să asigure că numai lemnul recoltat în mod legal este importat pe piața sa. Vietnamul s-a angajat să adopte o astfel de legislație privind controlul importurilor și aceasta este, cu siguranță, una dintre cele mai importante realizări ale APV.

Raportoarea este de părere că legislația privind importurile a Vietnamului joacă un rol central în cadrul întregului proces de punere în aplicare a APV. Vietnamul s-a angajat deja să includă obligații de diligență necesară pentru importatorii de lemn și de produse din lemn, prin urmare, obiectivul este de a se asigura că legislația vietnameză este echivalentă cu Regulamentul UE privind lemnul (EUTR) cât mai mult posibil, în special prin furnizarea de cerințe echivalente privind diligența necesară. În plus, este important de remarcat faptul că Vietnamul s-a angajat, de asemenea, să recunoască legile țării de recoltare ca parte a definiției legalității în cadrul SALL. Cu toate acestea, Vietnamul nu a luat în considerare, pentru moment, includerea unei interdicții totale pentru lemnul recoltat ilegal care ar urma să intre pe piața vietnameză, ceea ce ar implica obligația de a confisca acest tip de lemn recoltat ilegal.

Numai după ce Vietnamul a pus în aplicare pe deplin toate angajamentele asumate în cadrul APV(3), va fi în măsură să adere la sistemul de acordare a licențelor FLEGT al UE. Acesta ar fi un pas important și în ceea ce privește accesul pe piața UE, deoarece lemnul importat în baza unei licențe FLEGT este considerat a fi legal în temeiul Regulamentului UE privind lemnul. Aderarea la licențele FLEGT este un obiectiv pe termen lung, întrucât Vietnamul va trebui să asigure punerea în aplicare integrală a angajamentelor din cadrul APV și să demonstreze capacitatea de a pune în aplicare legislația națională în domeniu. Întrucât aderarea Vietnamului la regimul de acordare a licențelor FLEGT este aprobată prin intermediul procedurii actelor delegate, Parlamentul European va avea responsabilitatea de a evalua cu atenție dacă angajamentele și cerințele APV au fost îndeplinite. Raportoarea este de părere că rezoluția însoțitoare la recomandarea privind aprobarea oferă posibilitatea de a clarifica criteriile de referință pentru a evalua dacă Vietnamul este pregătit în viitor să adere la sistemul UE de acordare a licențelor FLEGT.

Relația dintre APV și EVFTA

APV și EVFTA au jucat, până în prezent, un rol de sprijin reciproc. Aceste două acorduri se intersectează în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) al ALS, care conține dispoziții privind gestionarea sustenabilă a pădurilor și comerțul cu produse forestiere și care se referă în mod explicit la APV(4). EVFTA va liberaliza comerțul cu produse din lemn din cadrul APV la data intrării în vigoare. Aceste importuri vor fi acoperite de obligațiile generale privind obligația de diligență necesară care se aplică Regulamentului UE privind lemnul până la începerea acordării de licențe FLEGT. În plus, Vietnamul nu este considerat în prezent o țară cu un grad ridicat de risc în ceea ce privește importurile în UE. Cu toate acestea, este necesar să se monitorizeze în continuare evoluția comerțului bilateral cu lemn, inclusiv în cadrul capitolului privind TSD al ALS, pentru a se asigura că liberalizarea suplimentară nu implică riscuri suplimentare.

În concluzie, raportoarea sugerează că rezoluția însoțitoare la recomandarea privind aprobarea ar trebui să se concentreze asupra următoarelor puncte de referință pentru punerea în aplicare a APV:

•  Vietnamul va trebui să adopte o legislație în materie de import care să prevadă obligații solide privind diligența necesară. O astfel de diligență necesară nu ar trebui să fie redusă doar la un exercițiu pur formal, ci ar trebui să includă toate etapele necesare ale obligației de diligență necesară, cum ar fi evaluarea și atenuarea riscurilor. În plus, nu ar trebui doar să fie o copiere din Regulamentul UE privind lemnul, ci ar trebui să fie însoțită de un cadru instituțional adecvat pentru a asigura o aplicare adecvată.

•  Legislația în vigoare în Vietnam în materie de import ar trebui să prevadă interzicerea introducerii pe piață a lemnului recoltat ilegal, în plus față de obligația de diligență necesară. Acest lucru ar trebui să permită, de asemenea, confiscarea lemnului recoltat ilegal care a trecut prin vamă.

•  SALL nu ar trebui aplicat doar pe hârtie, ci ar trebui, de asemenea, pus în aplicare. Acest lucru va implica reforme ale autorităților publice responsabile, precum și alocarea de resurse adecvate. Punerea în aplicare este esențială pentru a se asigura că APV nu este utilizat pentru a „spăla” lemnul recoltat ilegal.

•  Vietnamul ar trebui să convină asupra unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a APV, pentru a menține nivelul ridicat de angajament și, inclusiv, acțiunile care trebuie întreprinse pentru a combate importurile ilegale de lemn înainte ca SALL să devină operațional.

•  Vietnamul ar trebui să aibă în vedere extinderea viitorului său sistem de licențe de export către toate țările terțe, pe lângă UE.

•  Vietnamul ar trebui să depună eforturi pentru a pune capăt corupției larg răspândite, în special în ceea ce privește autoritățile vamale, primele în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării politicii și instrumentelor APV. Vietnamul ar trebui să investigheze, să demită și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili de autorizarea și gestionarea comerțului ilegal în trecut.

•  Toate fluxurile ilegale de lemn peste frontiera Cambodgiei trebuie să înceteze. Prin urmare, lemnul din Cambodgia ar trebui considerat drept risc ridicat în legislația vietnameză. Ar trebui, de asemenea, luată în considerare posibilitatea de a opri complet importurile din Cambodgia. Dialogul dintre cele două țări ar trebui îmbunătățit.

•  Comisia ar trebui să mențină presiunea asupra marilor țări importatoare din regiune, cum ar fi China și Japonia. Acest APV are o dimensiune regională foarte importantă și are potențialul de a genera efecte de propagare pozitive pentru alți mari importatori. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să acorde în continuare prioritate comerțului cu lemn recoltat ilegal în cadrul relațiilor bilaterale cu aceste țări.

•  Exercițiul APV a fost până în prezent un exemplu pozitiv fără precedent de implicare a societății civile în Vietnam. Acest lucru ar trebui să continue, iar Vietnamul ar trebui să își respecte angajamentul de a implica organizațiile societății civile în punerea în aplicare a APV. Implicarea organizațiilor societății civile este un pilon important al sistemului de guvernanță a APV.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

APV cuprinde toate produsele importante exportate în UE, în special cele cinci produse din lemn obligatorii, astfel cum sunt definite în regulamentul FLEGT din 2005 (bușteni, cherestea, traverse din lemn pentru căi ferate, placaj și furnir) și include, de asemenea, o serie de alte produse din lemn, cum ar fi particulele de lemn, pardoselile din parchet, plăcile aglomerate și mobilierul din lemn. Acordul acoperă exporturile către toate țările terțe, deși, cel puțin inițial, sistemul de acordare a licențelor se aplică numai exporturilor UE.

(3)

Disponibilitatea sistemului SALL pentru acordarea licențelor FLEGT va fi evaluată mai întâi în comun de către UE și Vietnam. Numai în cazul în care ambele părți sunt de acord că sistemul este suficient de solid va putea începe procesul de acordare a licențelor.

(4)

Articolul 13.8 alineatul (2) litera (a): [fiecare parte] încurajează promovarea comerțului cu produse forestiere provenite din păduri gestionate în mod sustenabil și recoltate în conformitate cu legislația națională din țara de recoltare; aceasta poate include încheierea unui acord de parteneriat voluntar privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (FLEGT).


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții din partea următoarelor entități sau persoane în procesul de pregătire a proiectului de rezoluție legislativă a Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier.

Entitatea și/sau persoana

Faith Doherty, Jago Wadley

Agenția de investigare a mediului, EIA

Edwin Shanks

Institutul Forestier European, EFI

Reprezentanți

Asociația sectorului artizanatului și lemnului din orașul Ho Chi Minh, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Dl Nguyen XUan Phuc, prim-ministrul Vietnamului

Guvernul Vietnamului

Dl Nguyen Xuan Cuong, ministrul Dezvoltării agricole și rurale

Guvernul Vietnamului

Dl Hà Công Tuấn, ministrul-adjunct al Dezvoltării agricole și rurale

Guvernul Vietnamului

Dl Nguyen Thi Kim Ngan, președintele Adunării Naționale

Parlamentul Vietnamului

Autorități provinciale, vamale, polițienești, de control al frontierelor, conducerea provinciei

Provincia Gia Lai, Vietnam

Reprezentanți

Centrul pentru educație și dezvoltare - CED, Vietnam (ONG)

Reprezentanți

Centrul pentru dezvoltarea rurală sustenabilă (SRD), Vietnam (ONG)  

Reprezentanți

PAN Nature, Vietnam (ONG)

Reprezentanți

World Wildlife Fund, WWF, Vietnam

Dl Say Sam Al, ministrul Mediului

Guvernul Cambodgiei

Dl Veng Sakhon, ministrul Agriculturii, pădurilor și pescuitului

Guvernul Cambodgiei

Dl Sak Seha, secretar de stat în cadrul ministerului de Interne

Guvernul Cambodgiei

Reprezentant

Societatea de conservare a faunei sălbatice, Cambodgia

Reprezentant

World Wildlife Fund, WWF, Vietnam

Reprezentanți

Rețeaua comunitară Prey Lang, Cambodgia

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Comisia Europeană

Hugo-Maria Schally

Comisia Europeană

Astrid Schomaker

Comisia Europeană

Ambasadorul Bruno Angellet

SEAE, delegația UE la Hanoi

Ambasadorul George Edgar

SEAE, delegația UE la Phnom Penh

Ambasadorul Kari Kahluoto

Ambasada Finlandei la Hanoi

Reprezentanți

Ambasada Germaniei la Hanoi


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (25.1.2019)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Raportor pentru aviz: Jan Zahradil

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

Referințe

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

25.10.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jan Zahradil

16.11.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

Referințe

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Data sesizării

19.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

25.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Data depunerii

22.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate