ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

22.2.2019 - (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Heidi Hautala

Postup : 2018/0272(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0083/2019
Predkladané texty :
A8-0083/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018),

–  so zreteľom na návrh Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10877/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade článkom 207 ods. 3 prvým pododsekom a článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0445/2018),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...[1] o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0083/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Vietnamskej socialistickej republiky.

  • [1]  Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Vietnam sa v roku 2010 po Indonézii a Malajzii stal treťou ázijskou krajinou, ktorá začala rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve. Rokovania boli ukončené v máji 2017 a dohoda bola podpísaná 19. októbra 2018. V súlade so spoločným záväzkom EÚ a Vietnamu týkajúcim sa udržateľného obhospodarovania lesov je cieľom dobrovoľnej dohody o partnerstve vytvoriť právny rámec na zaistenie toho, aby všetko drevo a všetky výrobky z dreva dovezené do Únie z Vietnamu, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, mali zákonný pôvod.

Vietnam je významnou krajinou v oblasti obchodu s drevom, lebo má celosvetovo šieste najväčšie odvetvie spracovania dreva zamerané na vývoz. Zároveň je významným dovozcom dreva a výrobkov z dreva. Vietnamské továrne spracovali v roku 2017 približne 34 miliónov metrov kubických dreva a výrobkov z dreva, z čoho 25 % bolo z dovozu a 75 % z domácich plantáží, z ktorých mnohé vlastnia a riadia drobní poľnohospodári. V roku 2017 boli najväčšími zdrojovými krajinami guľatiny a reziva Kamerun, USA a Kambodža. V období 2011 až 2017 stúpla hodnota dovozu o 68 %. Vietnam ako centrum spracovateľského priemyslu je významným vývozcom výrobkov z dreva nielen do EÚ, ale aj do celého regiónu, najmä do Číny.

Veľkou výzvou pre Vietnam bol v minulosti nezákonný obchod s drevom z Laosu, ktorý sa podarilo zastaviť až účinným presadením zákazu vývozu. V posledných rokoch predstavuje problém drevo z Kambodže. Napriek údajnému zákazu vývozu[1] do Vietnamu je Kambodža od roku 2015 druhým najväčším dodávateľom tropického dreva do tejto krajiny. Zodpovednosť za podporu tohto nezákonného obchodu nesú obe krajiny. Vietnamské orgány, konkrétne orgány na úrovni provincií, totiž prijali formálne rozhodnutia, ktoré nerešpektujú právne predpisy krajiny pôvodu, napríklad zavádzanie formálnych dovozných kvót.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve (DDP): jej ratifikácia je začiatkom dlhého procesu

Dobrovoľnou dohodou o partnerstve sa krajina zaväzuje prijať politiku, ktorou zabezpečí, aby sa do tretích krajín, a najmä do EÚ, nevyvážalo drevo nezákonného pôvodu[2]. Podpis tejto dohody je preto začiatkom dlhého procesu, počas ktorého bude musieť Vietnam prijať celý rad právnych predpisov (tzv. systém overovania zákonnosti pôvodu dreva TLAS) a zriadiť potrebné administratívne štruktúry a kapacity na vykonávanie a presadzovanie svojich záväzkov vyplývajúcich z dobrovoľnej dohody o partnerstve. Dohoda preto prispeje k zásadnej reforme sektora ťažby a spracovania dreva vo Vietname. Pre Vietnam ako centrum spracovateľského priemyslu je zásadne dôležité aj prijatie právnych predpisov, ktorými zabezpečí, aby sa na jeho trh dovážalo len zákonne vyťažené drevo. Vietnam sa zaviazal, že tieto predpisy na kontrolu dovozu prijme, čo je nepochybne jedným z obrovských úspechov DDP.

Spravodajkyňa zastáva názor, že pri celej implementácii DDP zohrávajú ústrednú úlohu vietnamské právne predpisy týkajúce sa dovozu. Vietnam sa už zaviazal, že zavedie požiadavky na náležitú starostlivosť pre dovozcov dreva a výrobkov z dreva. Cieľom je preto zabezpečiť, aby boli vietnamské právne predpisy čo najviac rovnocenné s nariadením EÚ o dreve, a to najmä tým, že stanovia rovnocenné požiadavky na náležitú starostlivosť. Okrem toho je dôležité poznamenať, že Vietnam sa tiež zaviazal, že uzná právne predpisy krajín ťažby ako súčasť definície zákonnosti v zmysle systému TLAS. Zatiaľ však nezaviedol úplný zákaz vstupu nezákonne vyťaženého dreva na vietnamský trh, s ktorým by súvisela povinnosť takéto nezákonné drevo zaistiť.

Vietnam bude môcť pristúpiť k licenčnému systému EÚ FLEGT až vtedy, keď v plnom rozsahu splní všetky záväzky vyplývajúce z DDP[3]. Bude to dôležitý krok aj z hľadiska prístupu na trh EÚ, pretože drevo dovážané na základe licencie FLEGT sa podľa nariadenia EÚ o dreve považuje za zákonné. Pristúpenie k udeľovaniu licencií FLEGT je dlhodobým cieľom, pretože Vietnam bude musieť zabezpečiť plné vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z DDP a preukázať, že je schopný presadzovať príslušné vnútroštátne právne predpisy. Keďže pristúpenie Vietnamu k licenčnému systému FLEGT sa schvaľuje postupom delegovaného aktu, Európsky parlament bude zodpovedný za dôkladné posúdenie toho, či boli splnené záväzky a požiadavky vyplývajúce z DDP. Spravodajkyňa sa domnieva, že pripojené uznesenie k odporúčaniu o udelení súhlasu je príležitosťou na objasnenie kritérií budúceho posúdenia pripravenosti Vietnamu pristúpiť k systému udeľovania licencií EÚ FLEGT.

Vzťah medzi DDP a dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA)

Dobrovoľná dohoda o partnerstve a dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa doteraz vzájomne podporovali. Tieto dve dohody sa prelínajú v kapitole dohody o voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja, ktorá obsahuje ustanovenia o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov a obchodovaní s produktmi lesného hospodárstva a v ktorej sa výslovne odkazuje na DDP[4]. Nadobudnutím platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom bude liberalizovaný obchod s výrobkami z dreva podľa DDP. Až do začiatku udeľovania licencií FLEGT sa budú na tento dovoz vzťahovať všeobecné povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti vyplývajúce z nariadenia EÚ o dreve. Okrem toho sa v súvislosti s dovozom do EÚ Vietnam v súčasnosti nepovažuje za krajinu s vysokým rizikom. Vývoj bilaterálneho obchodu s drevom však treba ďalej sledovať, a to aj v rámci kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode, aby sa zabezpečilo, že ďalšia liberalizácia so sebou neprinesie ďalšie riziká.

Spravodajkyňa na záver navrhuje, aby sa pripojené uznesenie k odporúčaniu o súhlase zameralo na nasledujúce kritériá vykonávania DDP:

•  Vietnam bude musieť prijať právne predpisy o dovoze, ktoré stanovia riadne povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti. Táto náležitá starostlivosť by nemala byť len formalitou, ale mala by zahŕňať všetky nevyhnutné činnosti, napríklad hodnotenie a zmierňovanie rizík. Okrem toho by nemala byť len kopírovaním nariadenia EÚ o dreve, ale mala by jej zodpovedať primeraná inštitucionálna štruktúra, aby sa zabezpečilo primerané presadzovanie.

•  Vietnamské právne predpisy o dovoze by mali stanovovať zákaz uvádzania nezákonného dreva na trh ako doplnok povinnosti náležitej starostlivosti. Mala by sa tak vytvoriť možnosť zaistiť nezákonné drevo, ktoré prešlo colnou kontrolou.

•  Systém overovania zákonnosti pôvodu dreva by mal existovať nielen na papieri, ale mal by sa aj presadzovať. Bude si to vyžadovať reformy príslušných verejných orgánov, ako aj vyčlenenie dostatočných zdrojov. Presadzovanie je zásadne dôležité na to, aby sa DDP nevyužívala na legalizáciu nezákonne vyťaženého dreva.

•  Vietnam by mal schváliť akčný plán na vykonávanie DDP, aby sa udržala vysoká úroveň záväzkov vrátane opatrení, ktoré treba prijať na potlačenie nezákonného dovozu dreva pred sfunkčnením systému TLAS.

•  Vietnam by mal uvažovať o tom, že budúci systém udeľovania vývozných licencií rozšíri z EÚ na všetky tretie krajiny.

•  Mal by tiež zakročiť proti korupcii, ktorá je veľmi rozšírená, najmä v súvislosti s colnými orgánmi, ktoré majú vedúcu úlohu pri vykonávaní a presadzovaní politiky a nástrojov DDP. Mal by vyšetrovať, odvolať z funkcie a postaviť pred súd tých, ktorí boli v minulosti zodpovední za povoľovanie a riadenie nezákonného obchodu.

•  Treba ukončiť všetok nezákonný dovoz dreva cez hranicu s Kambodžou. Drevo z Kambodže by preto malo byť vo vietnamských právnych predpisoch považované za vysoko rizikové. Malo by sa uvažovať aj o možnosti úplného zastavenia dovozu z Kambodže. Zároveň by sa mal zlepšiť dialóg medzi týmito dvoma krajinami.

•  Komisia by mala udržiavať tlak na veľké dovážajúce krajiny v tomto regióne, ako sú Čína a Japonsko. Táto dobrovoľná dohoda o partnerstve má veľmi dôležitý regionálny rozmer a má potenciál vytvárať pozitívne účinky presahovania na ďalších významných dovozcov. Komisia by však mala v bilaterálnych vzťahoch s týmito krajinami pripisovať nezákonnému obchodu s drevom ešte väčšiu prioritu.

•  Táto dohoda je bezprecedentným pozitívnym príkladom zapojenia občianskej spoločnosti vo Vietname. Malo by sa v tom pokračovať a Vietnam by mal dodržať svoj prísľub, že organizácie občianskej spoločnosti zapojí do vykonávania DDP. Zapojenie organizácií občianskej spoločnosti je dôležitým pilierom systému správy DDP.

  • [1]  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total.
  • [2]  Dobrovoľná dohoda o partnerstve sa vzťahuje na všetky významné výrobky vyvážané do EÚ, najmä na päť povinných výrobkov z dreva, ako sa vymedzuje v nariadení o systéme FLEGT z roku 2005 (guľatina, rezivo, železničné podvaly, preglejky a dyhy), a zahŕňa aj niekoľko ďalších výrobkov z dreva, ako sú drevené triesky, parketové podlahy, drevotrieskové dosky a drevený nábytok. Aj keď dohoda zahŕňa vývoz do všetkých tretích krajín, licenčný systém sa aspoň spočiatku uplatňuje len na vývoz do EÚ.
  • [3]  Pripravenosť systému TLAS v súvislosti s udeľovaním licencií FLEGT najprv spoločne posúdia EÚ a Vietnam. Udeľovanie licencií sa bude môcť začať len vtedy, ak sa obe strany zhodnú na tom, že systém je dostatočne robustný.
  • [4]  Článok 13.8 ods. 2 písm. a): [každá zmluvná strana] podporuje presadzovanie obchodu s produktmi lesného hospodárstva, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a sú vyťažené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny ťažby; tieto môžu zahŕňať uzatvorenie dobrovoľnej dohody o partnerstve o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT).

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave návrhu legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve získala podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Faith Doherty, Jago Wadley

Agentúra pre výskum životného prostredia, EIA

Edwin Shanks

Európsky lesnícky inštitút, EFI

Zástupcovia

Združenie remesiel a drevospracujúceho priemyslu v Hočiminovom meste, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

pán Nguyen Xuan Phuc, predseda vlády Vietnamu

Vláda Vietnamu

pán Nguyen Xuan Cuong, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Vláda Vietnamu

pán Hà Công Tuấn, zástupca ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Vláda Vietnamu

pani Nguyen Thi Kim Ngan, predsedníčka Národného zhromaždenia

Parlament Vietnamu

Provinčné orgány, colné orgány, polícia, orgány hraničnej kontroly, vedenie provincie

Provincia Gia Lai, Vietnam

Zástupcovia

Centrum pre vzdelávanie a rozvoj – CED, Vietnam (MVO)

Zástupcovia

Centrum pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka – SRD, Vietnam (MVO)  

Zástupcovia

Pan Nature, Vietnam (MVO)

Zástupcovia

Svetový fond na ochranu prírody, WWF, Vietnam

pán Say Sam Al, minister životného prostredia

Vláda Kambodže

pán Veng Sakhon, minister poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva

Vláda Kambodže

pán Sak Setha, štátny tajomník ministerstva vnútra

Vláda Kambodže

Zástupca

Wildlife Conservation Society, WCS, Kambodža

Zástupca

Svetový fond na ochranu prírody, WWF, Kambodža

Zástupcovia

Prey Lang Community Network, Kambodža

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Európska komisia

Hugo-Maria Schally

Európska komisia

Astrid Schomaker

Európska komisia

veľvyslanec Bruno Angelet

ESVČ, delegácia EÚ v Hanoji

veľvyslanec George Edgar

ESVČ, delegácia EÚ v Phnom Penhi

veľvyslanec Kari Kahiluoto

Veľvyslanectvo Fínska v Hanoji

Zástupcovia

Veľvyslanectvo Nemecka v Hanoji

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (25.1.2019)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve
(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Zahradil

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Referenčné čísla

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jan Zahradil

16.11.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Referenčné čísla

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

19.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Dátum predloženia

22.2.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia