Postopek : 2018/0272(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0083/2019

Predložena besedila :

A8-0083/2019

Razprave :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0140

PRIPOROČILO     ***
PDF 193kWORD 63k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Heidi Hautala

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10861/2018),

–  ob upoštevanju osnutka Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10877/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvima pododstavkoma člena 207(3) in (4) v povezavi s točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0445/2018),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj (A8-0083/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Socialistične republike Vietnam.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Vietnam je za Indonezijo in Malezijo tretja država v Aziji, ki je začela pogajanja o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu. Pogajanja, ki so se začela leta 2010, so bila končana maja 2017, sporazum pa je bil podpisan 19. oktobra 2018. Cilj sporazuma je v skladu s skupno zavezo EU in Vietnama za trajnostno gospodarjenje z gozdovi vzpostaviti pravni okvir, katerega namen je zagotavljati, da bodo ves les in lesni proizvodi iz tega sporazuma, ki se iz Vietnama uvažajo v EU, proizvedeni zakonito.

Vietnam je pomembna država na področju trgovine z lesom, saj ima šesti največji izvozno usmerjeni lesnopredelovalni sektor na svetu. Je tudi pomemben uvoznik lesa in lesnih proizvodov, pri čemer so tovarne v državi v letu 2017 porabile približno 34 milijonov kubičnih metrov lesa in lesnih proizvodov, od tega je bilo 25 % uvoženih in 75 % pridobljenih iz domačih nasadov, od katerih so številni v lasti in upravljanju malih kmetov. V letu 2017 so bile največje države izvora za hlode in žagan les Kamerun, ZDA in Kambodža. Vrednost uvoza se je v obdobju 2011–2017 povečala za 68 %. Vietnam je kot predelovalno vozlišče glavni izvoznik lesnih proizvodov v EU, pa tudi v države v celotni regiji, zlasti na Kitajsko.

Vietnam se je v preteklosti spopadal s pomembnim izzivom reševanja problema nezakonite trgovine z lesom iz Laosa, dokler se ni začela učinkovito izvrševati prepoved izvoza, v zadnjih letih pa se spopada tudi s problemom nezakonitega uvoza iz Kambodže. Kambodža je od leta 2015 druga največja dobaviteljica tropskega lesa Vietnamu, čeprav naj bi veljala prepoved(1) izvoza v Vietnam. Državi sta skupaj odgovorni za spodbujanje te nezakonite trgovine, saj so vietnamski organi, zlasti na ravni provinc, sprejemali uradne odločitve, ki ne upoštevajo zakonodaje države izvora, na primer glede upravljanja uradnih uvoznih kvot.

Prostovoljni sporazum o partnerstvu: njegova ratifikacija pomeni začetek celotnega procesa

Država se v skladu s prostovoljnim sporazumom o partnerstvu zaveže, da bo vzpostavila politiko, s katero bo zagotovila, da se v tretje države in zlasti v EU(2) ne bo izvažal nezakoniti les. Podpis prostovoljnega sporazuma o partnerstvu zato pomeni začetek dolgotrajnega procesa, med katerim bo moral Vietnam sprejeti celotni sklop zakonodaje (tako imenovani sistem za zagotavljanje zakonitosti lesa (v nadaljnjem besedilu: sistem TLAS)) ter vzpostaviti potrebne upravne strukture in zmogljivosti za izpolnjevanje in uveljavljanje svojih obveznosti iz sporazuma. Prostovoljni sporazum o partnerstvu bo torej prispeval k temeljiti reformi vietnamskega lesnega sektorja. Ključno je, da Vietnam kot predelovalno vozlišče sprejme tudi zakonodajo, ki bo zagotavljala, da se bo na njegov trg uvažal le zakonito posekan les. Vietnam se je zavezal, da bo tako zakonodajo o nadzoru uvoza sprejel, kar je nedvomno eden glavnih dosežkov prostovoljnega sporazuma o partnerstvu.

Poročevalka meni, da ima vietnamska zakonodaja o uvozu osrednjo vlogo pri celotnem izvajanju prostovoljnega sporazuma o partnerstvu. Vietnam se je že zavezal, da bo v svojo zakonodajo vključil obveznosti glede potrebne skrbnosti za uvoznike lesa in lesnih proizvodov, zato je cilj zagotoviti, da bo vietnamska zakonodaja čim bolj enakovredna uredbi EU o lesu, zlasti tako, da bo določala enakovredne zahteve glede potrebne skrbnosti. Poleg tega je pomembno omeniti, da se je Vietnam zavezal tudi, da bo zakone države sečnje priznal kot del opredelitve zakonitosti v okviru sistema TLAS. Vendar zaenkrat še ne razmišlja o možnosti, da bi v svojo zakonodajo vključil popolno prepoved vnosa nezakonitega lesa na vietnamski trg, kar bi pomenilo, da bi bilo treba tak les zaseči.

Šele ko bo Vietnam dokončno izpolnil vse obveznosti iz prostovoljnega sporazuma o partnerstvu(3), bo lahko pristopil k shemi EU za izdajanje dovoljenj FLEGT. To bi bil pomemben korak tudi z vidika dostopa na trg EU, saj se za les, uvožen na podlagi dovoljenja FLEGT, domneva, da je zakonit v skladu z uredbo o lesu. Pristop k shemi izdajanja dovoljenj FLEGT je dolgoročen cilj, saj bo moral Vietnam zagotoviti celovito izpolnjevanje obveznosti iz prostovoljnega sporazuma o partnerstvu in dokazati, da je sposoben izvrševati s tem povezano nacionalno zakonodajo. Ker je pristop Vietnama k shemi izdajanja dovoljenj FLEGT odobren s postopkom v zvezi z delegiranimi akti, bo moral Evropski parlament natančno presoditi, ali so bile obveznosti in zahteve iz prostovoljnega sporazuma o partnerstvu izpolnjene. Poročevalka meni, da je resolucija, priložena k priporočilu za odobritev, priložnost za jasno opredelitev referenčnih meril za presojo, ali bo Vietnam v prihodnosti pripravljen za pristop k shemi EU za izdajanje dovoljenj FLEGT.

Odnos med prostovoljnim sporazumom o partnerstvu ter sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom

Prostovoljni sporazum o partnerstvu ter sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom sta se do zdaj medsebojno dopolnjevala. Prostovoljni sporazum o partnerstvu se s sporazumom o prosti trgovini prekriva v njegovem poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju, ki vsebuje določbe o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in trgovini z gozdarskimi proizvodi ter izrecno omenja prostovoljni sporazum o partnerstvu(4). Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom bo z začetkom veljavnosti omogočil liberalizacijo trgovine z lesnimi proizvodi na podlagi prostovoljnega sporazuma o partnerstvu. Za uvoz teh proizvodov bodo do začetka izdajanja dovoljenj FLEGT veljale splošne obveznosti glede primerne skrbnosti iz uredbe EU o lesu. Poleg tega Vietnam glede uvoza v EU trenutno ne velja za državo z velikim tveganjem. Kljub temu je treba razvoj dvostranske trgovine z lesom nadalje spremljati, med drugim v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju sporazuma o prosti trgovini, da bi zagotovili, da dodatna liberalizacija ne bo pomenila dodatnih tveganj.

Poročevalka na koncu predlaga, naj bo resolucija, priložena k priporočilu za odobritev, osredotočena na naslednje referenčne točke za izvajanje prostovoljnega sporazuma o partnerstvu:

•  Vietnam bo moral sprejeti zakonodajo o uvozu, ki bo določala trdne obveznosti glede primerne skrbnosti. Takšna primerna skrbnost ne bi smela biti omejena zgolj na formalno izpolnitev zahtev, temveč bi morala vključevati vse potrebne korake, kot sta ocenjevanje in zmanjševanje tveganja. Poleg tega ne bi smela biti le prekopirana iz uredbe EU o lesu, temveč podprta z ustrezno institucionalno ureditvijo, da bi zagotovili ustrezno izvrševanje.

•  Vietnamska zakonodaja o uvozu bi morala poleg obveznosti glede potrebne skrbnosti določati tudi prepoved dajanja nezakonitega lesa na trg, predvidevati pa bi morala tudi možnost zasega nezakonitega lesa, za katerega je bil opravljen carinski postopek.

•  Sistem TLAS ne bi smel veljati le na papirju, temveč bi se moral tudi dejansko izvajati. To pomeni, da bo treba pristojne javne organe reformirati in dodeliti ustrezna sredstva. Izvajanje je ključno za zagotavljanje, da se prostovoljni sporazum o partnerstvu ne bo uporabljal za „pranje“ nezakonitega lesa.

•  Vietnam bi moral za ohranitev visoke stopnje zavezanosti izvajanju prostovoljnega sporazuma o partnerstvu sprejeti akcijski načrt za njegovo izvajanje, vključno z ukrepi, ki se bodo sprejemali za preprečevanje uvoza nezakonitega lesa, dokler ne bo začel delovati sistem TLAS.

•  Vietnam bi moral preučiti možnost, da bi svoj prihodnji sistem za izdajanje izvoznih dovoljenj, ki se bo uporabljal za EU, razširil na vse tretje države.

•  Vietnam bi si moral prizadevati za ustavitev razširjene korupcije, zlasti pri carinskih organih, ki imajo vodilno vlogo pri izvajanju in uveljavljanju politike in orodij v okviru prostovoljnega sporazuma o partnerstvu. Osebe, ki so bile v preteklosti odgovorne za odobritev in upravljanje nezakonite trgovine, bi moral preiskati, odstaviti s položaja in privesti pred sodišče.

•  Ustaviti je treba vse nezakonite tokove lesa prek kamboške meje, zato bi moral biti les iz Kambodže v vietnamski zakonodaji obravnavan kot les z velikim tveganjem. Preučiti bi bilo treba tudi možnost popolne ustavitve uvoza iz Kambodže. Dialog med državama bi bilo treba izboljšati.

•  Komisija bi morala še naprej izvajati pritisk na velike države uvoznice v regiji, kot sta Kitajska in Japonska. Ta prostovoljni sporazum o partnerstvu ima zelo pomembno regionalno razsežnost in lahko ustvari pozitivne učinke prelivanja na druge glavne uvoznice. Vseeno bi morala Komisija v dvostranskih odnosih s temi državami še naprej dajati prednost nezakoniti trgovini z lesom.

•  Dejavnosti v zvezi s prostovoljnim sporazumom o partnerstvu so bile do zdaj pozitiven primer sodelovanja civilne družbe v Vietnamu, kakršnega še ni bilo. To bi se moralo nadaljevati, Vietnam pa bi moral izpolniti svojo zavezo, da bodo pri izvajanju prostovoljnega sporazuma o partnerstvu sodelovale organizacije civilne družbe. Sodelovanje organizacij civilne družbe je pomemben steber sistema upravljanja prostovoljnega sporazuma o partnerstvu.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Prostovoljni sporazum o partnerstvu zajema vse glavne proizvode, ki se izvažajo v EU, zlasti pet obveznih lesnih proizvodov, kot so opredeljeni v uredbi FLEGT iz leta 2005 (hlodi, žagan les, železniški pragovi, vezan les in furnir), pri čemer vključuje tudi številne druge lesne proizvode, kot so lesni drobci, parket, iverne plošče in leseno pohištvo. Sporazum zajema izvoz v vse tretje države, čeprav se vsaj na začetku shema izdajanja dovoljenj uporablja le za izvoz v EU.

(3)

Pripravljenost sistema TLAS za izdajanje dovoljenj FLEGT bosta najprej skupaj ocenila EU in Vietnam. Izdajanje dovoljenj se bo lahko začelo le, če se bosta obe pogodbenici strinjali, da je sistem dovolj zanesljiv.

(4)

Člen 13.8, odstavek 2(a): „[vsaka pogodbenica] spodbuja trgovino z gozdarskimi proizvodi, ki izhajajo iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari in v katerih se sečnja izvaja v skladu z zakonodajo države sečnje; to lahko vključuje sklenitev prostovoljnega sporazuma o partnerstvu za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovino na področju gozdov“.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalka je pri pripravi osnutka zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov prejela prispevek o naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Faith Doherty, Jago Wadley

Agencija za okoljske preiskave, EIA

Edwin Shanks

Evropski gozdarski inštitut, EFI

Predstavniki

Združenje obrtnikov in lesne industrije iz Hošiminha, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Nguyen Xuan Phuc, predsednik vietnamske vlade

Vietnamska vlada

Nguyen Xuan Cuong, minister za kmetijstvo in razvoj podeželja

Vietnamska vlada

Hà Công Tuấn, namestnik ministra za kmetijstvo in razvoj podeželja

Vietnamska vlada

Nguyen Thi Kim Ngan, predsednica nacionalne skupščine

Vietnamski parlament

Organi provinc, carina, policija, mejni nadzor, vodstvo provinc

Provinca Gia Lai, Vietnam

Predstavniki

Centre for Education and Development – CED, Vietnam (nevladna organizacija)

Predstavniki

Centre for Sustainable Rural Development (SRD), Vietnam (nevladna organizacija)  

Predstavniki

Pan Nature, Vietnam (nevladna organizacija)

Predstavniki

Svetovna organizacija za varstvo narave, WWF, Vietnam

Say Sam Al, minister za okolje

Kamboška vlada

Veng Sakhon, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Kamboška vlada

Sak Setha, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve

Kamboška vlada

Predstavnik

Wildlife Conservation Society WCS, Kambodža

Predstavnik

Svetovna organizacija za varstvo narave, WWF, Kambodža

Predstavniki

Prey Lang Community Network, Kambodža

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Evropska komisija

Hugo-Maria Schally

Evropska komisija

Astrid Schomaker

Evropska komisija

veleposlanik Bruno Angelet

ESZD, delegacija EU v Hanoju

veleposlanik George Edgar

ESZD, delegacija EU v Phnom Penhu

veleposlanik Kari Kahiluoto

veleposlaništvo Finske v Hanoju

Predstavniki

veleposlaništvo Nemčije v Hanoju


MNENJE Odbora za razvoj (25.1.2019)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Pripravljavec mnenja: Jan Zahradil

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

Referenčni dokumenti

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

25.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jan Zahradil

16.11.2018

Obravnava v odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

20

+

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

Referenčni dokumenti

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Datum predložitve

22.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov