Förfarande : 2018/0272(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0083/2019

Ingivna texter :

A8-0083/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0140

REKOMMENDATION     ***
PDF 190kWORD 64k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Heidi Hautala

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018),

–  med beaktande av utkastet till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10877/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.3 första stycket och 207.4 första stycket, jämförda med artikel 218.6 andra stycket a v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0445/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0083/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Socialistiska republiken Vietnam.

(1)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(0000)0000.


MOTIVERING

Bakgrund

Vietnam blev 2010 det tredje landet i Asien, efter Indonesien och Malaysia, att inleda förhandlingar om ett frivilligt partnerskapsavtal inom ramen för Flegt. Förhandlingarna slutfördes i maj 2017, och avtalet undertecknades den 19 oktober 2018. Avtalets mål, vilket – i enlighet med EU:s och Vietnams gemensamma åtagande för hållbar skogsförvaltning – är att tillhandahålla en rättslig ram för att säkerställa att all import till EU av timmer och trävaruprodukter från Vietnam som omfattas av avtalet har producerats lagligt.

Vietnam är ett viktigt land när det gäller handeln med timmer, eftersom det har världens sjätte största, exportinriktade träbearbetningssektor. Landet är också en stor importör av timmer och trävaror. Vietnams fabriker förbrukade 2017 omkring 34 miljoner kubikmeter timmer och trävaror, varav 25 procent hade importerats och 75 procent kom från inhemska plantager, varav många ägdes och förvaltades av småbrukare. De största ursprungsländerna för stockar och sågat timmer under 2017 var Kamerun, USA och Kambodja. Värdet på importen växte med 68 procent under perioden 2011–17. Som nav för bearbetning är Vietnam en stor exportör av timmerprodukter till EU, men också till hela regionen, framför allt Kina.

Vietnam har haft den stora utmaningen att ta itu med olaglig handel med timmer från Laos att hantera, i det förflutna fram till dess att landet faktiskt verkställde ett exportförbud, och under de senaste åren även från Kambodja. Kambodja blev 2015 Vietnams näst största leverantör av tropiskt timmer, trots ett rapporterat förbud(1) på export till Vietnam. De två länderna har ett gemensamt ansvar för att ha underblåst denna olagliga handel, eftersom de vietnamesiska myndigheterna, särskilt på provinsnivå, har tagit formella beslut som strider mot lagstiftningen i avverkningslandet, såsom förvaltningen av formella importkvoter.

Det frivilliga partnerskapsavtalet: efter ratificering inleds en hel process

Enligt ett frivilligt partnerskapsavtal förbinder sig ett land att utforma en politik som syftar till att säkerställa att inget olagligt timmer kommer att exporteras till tredjeländer, och framför allt till EU(2). Undertecknandet av det frivilliga partnerskapsavtalet är därför början på en lång process under vilken Vietnam kommer att behöva anta hela lagstiftningen (det så kallade laglighetsförsäkringssystemet för timmer) och inrätta de administrativa strukturer och den kapacitet som krävs för att genomföra och upprätthålla sina frivilliga åtaganden. Det frivilliga partnerskapsavtalet kommer därför att bidra till att i grunden reformera Vietnams timmersektor. Det är av avgörande betydelse för Vietnam som bearbetningsnav att även anta lagstiftning som säkerställer att endast lagligt avverkat timmer importeras till dess marknad. Vietnam har åtagit sig att anta en sådan lagstiftning om importkontroll och detta är definitivt ett av de viktigaste resultaten av det frivilliga partnerskapsavtalet.

Föredraganden anser att Vietnams importlagstiftning spelar en central roll i hela genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet. Vietnam har redan åtagit sig att införa skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet för importörer av timmer och trävaruprodukter, och därför är målet här att se till att Vietnams lagstiftning, i så stor utsträckning som möjligt, är likvärdig med EU:s timmerförordning, särskilt genom att ställa likvärdiga krav på tillbörlig aktsamhet. Det är dessutom viktigt att notera att Vietnam också har åtagit sig att erkänna avverkningslandets lagar som en del av laglighetsdefinitionen enligt laglighetsförsäkringssystemet för timmer. Vietnam har dock för närvarande inte övervägt att införa ett fullständigt förbud mot olagligt timmer på den vietnamesiska marknaden, vilket skulle innebära en skyldighet att beslagta sådant olagligt timmer.

Först när Vietnam har genomfört alla frivilliga åtaganden(3) kommer landet att kunna ansluta sig till EU:s system med Flegtlicenser. Detta skulle vara ett viktigt steg även när det gäller marknadstillträde till EU-marknaden, eftersom timmer som importeras enligt en Flegtlicens antas vara lagligt enligt timmerförordningen. Anslutning till Flegtlicensiering är ett långsiktigt mål, eftersom Vietnam kommer att behöva säkerställa ett fullständigt genomförande av de åtaganden som gjorts genom frivilliga partnerskapsavtal och visa förmåga att verkställa den tillhörande nationella lagstiftningen. Eftersom Vietnams anslutning till systemet med Flegtlicenser godkänns genom förfarandet med delegerade akter, kommer Europaparlamentet att ha ansvaret för att noggrant bedöma om frivilliga åtaganden och krav har uppfyllts. Föredraganden anser att den åtföljande resolutionen till rekommendationen om godkännande gör det möjligt att klargöra riktmärkena för att bedöma om Vietnam i framtiden är redo att ansluta sig till EU:s system med Flegtlicenser.

Förhållandet mellan det frivilliga partnerskapsavtalet och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Det frivilliga partnerskapsavtalet och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam har hittills varit till stöd sinsemellan. Dessa två avtal möts i kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet, som innehåller bestämmelser om hållbart skogsbruk och handel med skogsprodukter och som uttryckligen hänvisar till det frivilliga partnerskapsavtalet(4). Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kommer vid sitt ikraftträdande att liberalisera handeln med trävaruprodukter enligt det frivilliga partnerskapsavtalet. Denna import kommer att omfattas av timmerförordningens allmänna skyldigheter i fråga om tillbörlig aktsamhet fram till dess att Flegtlicensieringen inleds. Dessutom anses Vietnam för närvarande inte vara ett högriskland när det gäller import till EU. Det finns dock ett behov av att i högre grad övervaka utvecklingen av den bilaterala handeln med timmer, även inom ramen för kapitlet om handel och hållbar utveckling, för att se till att den ytterligare liberaliseringen inte medför ytterligare risker.

Sammanfattningsvis föreslår föredraganden att den åtföljande resolutionen till rekommendationen om samtycke bör fokusera på följande riktmärken för genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet:

•  Vietnam måste anta importlagstiftning som medför krav på tillbörlig aktsamhet. Denna tillbörliga aktsamhet bör inte begränsas till en snabb kontroll av formella krav, utan den bör omfatta alla nödvändiga åtgärder för tillbörlig aktsamhet, såsom riskbedömning och riskreducering. Dessutom bör den inte bara vara en kopia av timmerförordningen, utan den bör kombineras med en lämplig institutionell struktur för att säkerställa adekvat tillsyn.

•  Vietnams importlagstiftning bör föreskriva ett förbud mot att släppa ut olagligt timmer på marknaden, utöver kravet på tillbörlig aktsamhet. Detta bör också göra det möjligt att beslagta det olagliga timmer som har gått genom tullen.

•  Laglighetsförsäkringssystemet för timmer bör inte bara tillämpas på pappret utan bör även upprätthållas. Detta kommer att kräva reformer inom de ansvariga offentliga myndigheterna, samt tilldelning av tillräckliga resurser. Tillsyn är av avgörande betydelse för att säkerställa att det frivilliga partnerskapsavtalet inte används för att ”tvätta” olagligt timmer.

•  Vietnam bör godkänna en handlingsplan för genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet, för att hålla fast vid den höga nivån på åtagandet och inkludera åtgärder som ska vidtas för att hantera import av olagligt timmer innan laglighetsförsäkringssystemet för timmer träder i kraft.

•  Vietnam bör överväga att utvidga sitt framtida system för exportlicenser till att omfatta alla tredjeländer, och inte bara EU.

•  Vietnam bör arbeta för att stoppa den utbredda korruptionen, särskilt när det gäller tullmyndigheterna, vilka är ledande när det gäller att genomföra och kontrollera efterlevnaden av politiken och verktygen inom det frivilliga partnerskapsavtalet. Vietnam bör utreda, avsätta och lagföra dem som i det förflutna ansvarade för att godkänna och förvalta den olagliga handeln.

•  Alla olagliga timmerflöden över den kambodjanska gränsen måste upphöra. Därför bör timmer från Kambodja betraktas som högrisktimmer i vietnamesisk lagstiftning. Möjligheten att helt och hållet stoppa importen från Kambodja bör också övervägas. Dialogen mellan de båda länderna bör förbättras.

•  Kommissionen bör behålla trycket på stora importländer i regionen, såsom Kina och Japan. Detta frivilliga partnerskapsavtal har en mycket viktig regional dimension och har potential att generera positiva spridningseffekter till andra större importörer. Kommissionen bör ytterligare prioritera olaglig handel med timmer i de bilaterala förbindelserna med dessa länder.

•  Det frivilliga partnerskapsavtalet har hittills varit ett oöverträffat positivt exempel på det civila samhällets deltagande i Vietnam. Detta bör fortsätta och Vietnam bör hålla fast vid sitt åtagande att involvera det civila samhällets organisationer i genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet. Deltagandet av organisationer i det civila samhället är en viktig pelare i styrningssystemet för det frivilliga partnerskapsavtalet.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Det frivilliga partnerskapsavtalet omfattar alla viktiga produkter som exporteras till EU, särskilt de fem obligatoriska trävaruprodukterna enligt definitionen i Flegtförordningen från 2005 (stockar, sågade trävaror, järnvägssliprar, kryssfaner (plywood) och faner) och omfattar även ett antal andra trävaruprodukter såsom träflispartiklar, parkettgolv, spånskivor och trämöbler. Avtalet omfattar export till alla tredjeländer, även om licensieringssystemet åtminstone till en början endast gäller export till EU.

(3)

EU och Vietnam kommer först att göra en gemensam bedömning av huruvida laglighetsförsäkringssystemet för timmer är redo för Flegtlicensiering. Endast om båda parter är överens om att systemet är tillräckligt stabilt kommer licensieringen att kunna inledas.

(4)

Artikel 13.8, punkt 2 a: [Varje part ska] uppmuntra till främjande av handel med skogsprodukter från hållbart förvaltade skogar, som avverkas i enlighet med den inhemska lagstiftningen i avverkningslandet. Detta kan omfatta ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer under utarbetandet av förslaget till Europaparlamentets lagstiftningsresolution om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog:

Enhet och/eller person

Faith Doherty, Jago Wadley

Byrån för miljöundersökningar (EIA)

Edwin Shanks

Europeiska skogsinstitutet (EFI)

Företrädare

Hô Chi Minh-stadens hantverks- och träindustrisammanslutning (HAWA)

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Nguyễn Xuân Phúc, Vietnams premiärminister

Vietnams regering

Nguyễn Xuân Cường, minister för jordbruk och landsbygdsutveckling

Vietnams regering

Hà Công Tuấn, biträdande minister för jordbruk och landsbygdsutveckling

Vietnams regering

Nguyễn Thị Kim Ngân, nationalförsamlingens ordförande

Vietnams parlament

Provinsiella myndigheter, tull, polis, gränskontroll, provinsiellt ledarskap

Provinsen Gia Lai, Vietnam

Företrädare

Centrumet för utbildning och utveckling – CED, Vietnam (icke-statlig organisation)

Företrädare

Centrumet för hållbar landsbygdsutveckling (SRD), Vietnam (icke-statlig organisation) 

Företrädare

Pan Nature, Vietnam (icke-statlig organisation)

Företrädare

Världsnaturfonden, WWF, Vietnam

Say Sam Al, miljöminister

Kambodjas regering

Veng Sakhon, minister för jordbruk, skogsbruk och fiske

Kambodjas regering

Sak Setha, statssekreterare vid inrikesministeriet

Kambodjas regering

Företrädare

Wildlife Conservation Society (WCS), Kambodja

Företrädare

Världsnaturfonden, WWF, Kambodja

Företrädare

Prey Lang Community Network, Kambodja

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Europeiska kommissionen

Hugo-Maria Schally

Europeiska kommissionen

Astrid Schomaker

Europeiska kommissionen

Ambassadör Bruno Angelet

Europeiska utrikestjänsten, EU:s delegation i Hanoi

Ambassadör George Edgar

Europeiska utrikestjänsten, EU:s delegation i Phnom Penh

Ambassadör Kari Kahiluoto

Finlands ambassad i Hanoi

Företrädare

Tysklands ambassad i Hanoi


YTTRANDE från utskottet för utveckling (25.1.2019)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Föredragande av yttrande: Jan Zahradil

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog

Referensnummer

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

25.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jan Zahradil

16.11.2018

Behandling i utskott

20.11.2018

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog

Referensnummer

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

19.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

25.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Ingivande

22.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy