Postup : 2018/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0084/2019

Předložené texty :

A8-0084/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2019 - 16.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

ZPRÁVA     ***I
PDF 512kWORD 215k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Julia Reda

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0630),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 173 odst. 3 a čl. 188 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0404/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0084/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Naše každodenní životy a ekonomiky se stávají závislejší na digitálních technologiích a občané jsou čím dál více vystaveni závažným kybernetickým incidentům. Budoucí bezpečnost závisí mimo jiné na zlepšování technických a průmyslových schopností chránit Unii před kybernetickými hrozbami, jelikož o bezpečné digitální systémy se opírá jak civilní infrastruktura, tak i vojenské schopnosti.

(1)  Více než 80 % obyvatelstva Unie je připojeno k internetu a naše každodenní životy a ekonomiky se stávají čím dál závislejší na digitálních technologiích a občané jsou čím dál více vystaveni závažným kybernetickým incidentům. Budoucí bezpečnost závisí mimo jiné na zlepšení celkové odolnosti, zlepšování technických a průmyslových schopností chránit Unii před neustále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami, jelikož o bezpečné digitální systémy se opírá jak infrastruktura, tak i schopnosti v oblasti bezpečnosti. Toho lze dosáhnout zvýšením povědomí o hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti, rozvojem kompetencí, kapacit a schopností v celé Unii, důsledným zohledněním souhry hardwarové a softwarové infrastruktury, sítí, produktů a postupů a společenských a etických důsledků a obav.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Kyberkriminalita přestavuje pro Unii, její občany a hospodářství rychle rostoucí hrozbu. V roce 2017 se 80 % evropských podniků setkalo s alespoň jedním kybernetickým incidentem. Kybernetický úrok „Wannacry“ zasáhl v květnu 2017 více než 150 zemí a 230 000 informačních systémů a měl závažné dopady na kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice. Z toho vyplývá, že je nutné, aby byly v Unii přijaty co nejpřísnější normy a ucelená řešení kybernetické bezpečnosti zahrnující lidské zdroje, produkty, postupy a technologie, aby Evropa v této oblasti zaujala vedoucí postavení a aby byla zajištěna digitální autonomie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V září 2017 hlavy států a předsedové vlád vyzvali na Tallinnském summitu k digitální problematice, že je třeba z Unie „do roku 2025 učinit vedoucí sílu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili důvěru, jistotu a ochranu našich občanů, spotřebitelů a podniků online a umožnili svobodný internet respektující právo.“

(4)  V září 2017 hlavy států a předsedové vlád vyzvali na Tallinnském summitu k digitální problematice, že je třeba z Unie „do roku 2025 učinit vedoucí sílu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili důvěru, jistotu a ochranu našich občanů, spotřebitelů a podniků online a umožnili svobodný a bezpečnější internet respektující právo“, a prohlásili, že „budou více využívat řešení s otevřeným zdrojovým kódem nebo otevřených standardů při (opětovném) budování systémů a řešení v oblasti IKT (mj. s cílem bránit proprietárnímu uzamčení), včetně těch, které byly vytvořeny nebo jsou podporovány prostřednictvím programů EU v oblasti interoperability a standardizace, jako je ISA2.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) by mělo pomáhat zvyšovat odolnost a spolehlivost infrastruktury síťových a informačních systémů, včetně internetu a další kritické infrastruktury důležité pro fungování společnosti, jako jsou dopravní sítě, zdravotnické systémy a bankovnictví.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Kompetenční centrum a jeho činnost by měly zohledňovat provádění nařízení (EU) 2019/XXX [přepracované znění nařízení (ES) č. 428/2009 v souladu s návrhem COM(2016)616].1a

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (Úř. věst. L ..., ..., s. ...).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Vážná narušení sítí a informačních systémů mohou mít dopady na jednotlivé členské státy i na Unii jako celek. Bezpečnost sítí a informačních systémů je proto základním předpokladem pro hladké fungování vnitřního trhu. V současnosti je Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti závislá na neevropských dodavatelích. Strategickým zájmem Unie je však zajistit, aby si udržela a rozvíjela důležité technické kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby mohla zajistit bezpečnost svého jednotného digitálního trhu a zejména chránit kritické sítě a informační systémy a poskytovat klíčové služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.

(5)  Vážná narušení sítí a informačních systémů mohou mít dopady na jednotlivé členské státy i na Unii jako celek. Nejvyšší úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů v celé Unii má proto zásadní význam pro společnost i hospodářství. V současnosti je Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti závislá na neevropských dodavatelích. Strategickým zájmem Unie je však zajistit, aby si udržela a rozvíjela důležité technické kapacity a schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby zajistila ochranu údajů a kritických sítí a informačních systémů evropských občanů a podniků, včetně kritických infrastruktur důležitých pro fungování společnosti, jako jsou dopravní sítě, zdravotnické systémy a bankovnictví, a digitálního jednotného trhu, a poskytovat klíčové služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Unie disponuje bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi, pokud jde o výzkum, technologie a průmyslový vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale úsilí průmyslových a výzkumných komunit je roztříštěné, nedostatečně propojené a chybí mu společný cíl, čímž je omezena konkurenceschopnost v této oblasti. Je třeba toto úsilí a odborné znalosti sdílet, propojit a používat účinným způsobem, aby se podpořily a doplnily stávající výzkumné, technické a průmyslové kapacity na unijní i vnitrostátní úrovni.

(6)  Unie disponuje bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi, pokud jde o výzkum, technologie a průmyslový vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale úsilí průmyslových a výzkumných komunit je roztříštěné, nedostatečně propojené a chybí mu společný cíl, čímž je omezena konkurenceschopnost a účinná ochrana kritických dat, sítí a systémů v této oblasti. Je třeba toto úsilí a odborné znalosti sdílet, propojit a používat účinným způsobem, aby se podpořily a doplnily stávající výzkumné, technické a průmyslové kapacity a dovednosti na unijní i vnitrostátní úrovni. Zatímco odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) se potýká s významnými problémy, například pokud jde o uspokojení poptávky po kvalifikovaných pracovnících, může využít přínosů plynoucích z toho, že zastupuje rozmanitost společnosti jako takové a může dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů, etnické rozmanitosti a nediskriminace vůči osobám se zdravotním postižením, ale i usnadnit přístup ke znalostem a odborné přípravě pro budoucí odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně jejich vzdělávání v neformálním kontextu, například v projektech svobodného a otevřeného softwaru, projektech v oblasti občanských technologií, v začínajících podnicích a mikropodnicích.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Malé a střední podniky jsou v evropském odvětví kybernetické bezpečnosti zásadně důležitými aktéry, kteří mohou vzhledem ke své pohotovosti poskytovat špičková řešení. Malé a střední podniky, které se nezaměřují na kybernetickou bezpečnost, však také bývají citlivější vůči kybernetickým incidentům, neboť k zavedení účinných řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou zapotřebí značné investice i znalosti. Proto je nezbytné, aby kompetenční centrum a síť kompetencí pro kybernetickou bezpečnost poskytovaly malým a středním podnikům zvláštní podporu tím, že jim usnadní přístup ke znalostem a odborné přípravě, aby jim umožnily dostatečně se zabezpečit, a těm podnikům, které se specializují na kybernetickou bezpečnost, umožnily podílet se na vedoucím postavení EU v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Odborné znalosti přesahují rámec průmyslového a výzkumného prostředí. Nekomerční projekty a projekty v předobchodní fázi označované jako „projekty zaměřené na občanské technologie“ využívají otevřené standardy, veřejně přístupná data a svobodný a otevřený software v zájmu společnosti a pro dobro veřejnosti. Přispívají k odolnosti, informovanosti a k rozvoji dovedností v otázkách kybernetické bezpečnosti a hrají důležitou úlohu při budování kapacit pro průmysl a výzkum v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Pojmem „zúčastněné strany“ se v kontextu tohoto nařízení rozumí mimo jiné dané odvětví, veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i občanská společnost, mj. odborové svazy, sdružení spotřebitelů, komunita pro svobodný a otevřený software a akademická a výzkumná obec.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Kompetenční centrum by mělo být hlavním nástrojem Unie pro spojení investic do výzkumu, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro realizaci relevantních projektů a iniciativ společně se sítí kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by poskytnout finanční podporu související s kybernetickou bezpečností z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa a mělo by být otevřené Evropskému fondu pro regionální rozvoj a případně dalším programům. Takový přístup by měl přispět k vytvoření synergií a ke koordinaci finanční podpory související s výzkumem, inovacemi, technologiemi a průmyslovým vývojem v oblasti kybernetické bezpečnosti a zamezit zdvojování.

(8)  Kompetenční centrum by mělo být hlavním nástrojem Unie pro spojení investic do výzkumu, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro realizaci relevantních projektů a iniciativ společně se sítí kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by poskytnout finanční podporu související s kybernetickou bezpečností z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa, ale i z Evropského obranného fondu v případě akcí a administrativních nákladů spojených s obranou, a mělo by být otevřené Evropskému fondu pro regionální rozvoj a případně dalším programům. Takový přístup by měl přispět k vytvoření synergií a ke koordinaci finanční podpory související s iniciativami Unie na poli výzkumu a vývoje, inovací, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a měl by zamezit zdvojování.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Zásada „bezpečnosti již od fáze návrhu“ stanovená ve společném sdělení Komise ze dne 13. září 2017 s názvem „Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU“ zahrnuje nejnovější metody pro zvýšení bezpečnosti ve všech fázích životního cyklu produktu nebo služby, počínaje metodami pro zabezpečení návrhu a vývoje, omezení možností útoku a zavedení dostatečných bezpečnostních zkoušek a auditů bezpečnosti. Po dobu trvání provozu a údržby musejí výrobci a poskytovatelé neprodleně nabídnout aktualizace odstraňující nová zranitelná místa a hrozby, a to během odhadované životnosti produktu i po jejím uplynutí. Toho lze rovněž dosáhnout tak, že se umožní vytváření a poskytování těchto aktualizací třetím stranám. Poskytování aktualizací je zvlášť důležité v případě běžně používaných infrastruktur, produktů a postupů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Unie a její členské státy by měly s ohledem na rozsah úkolů na poli kybernetické bezpečnosti a na prostředky, které jsou investovány do kapacit a schopností souvisejících s kybernetickou bezpečností v jiných částech světa, zvýšit finanční podporu výzkumu a vývoje v této oblasti a zintenzivnit zavádění jejich výsledků do praxe. V zájmu dosažení úspor z rozsahu a srovnatelné úrovně ochrany v celé Unii by členské státy měly v relevantních případech vložit úsilí do evropského rámce tak, že budou investovat prostřednictvím mechanismu kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Kompetenční centrum a komunita by měly v zájmu posílení evropské konkurenceschopnosti a zajištění nejpřísnějších mezinárodních norem kybernetické bezpečnosti usilovat o výměnu produktů a postupů, standardů a technických norem v oblasti kybernetické bezpečnosti s mezinárodním společenstvím. Technické normy zahrnují vytváření referenčních implementací, které jsou publikovány na základě svobodných a otevřených licencí. Bezpečné projektování zejména referenčních implementací má zásadní význam pro celkovou spolehlivost a odolnost běžně používané infrastruktury sítí a informačních systémů, jako je internet, a kritických infrastruktur.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k tomu, že cílů této iniciativy lze nejlépe dosáhnout, pokud se jí zúčastní všechny členské státy nebo co možná nejvíce členských států, a rovněž jako motivace k účasti pro členské státy by hlasovací práva měly držet pouze členské státy, jež finančně přispívají na správní a provozní náklady kompetenčního centra.

(9)  Vzhledem k tomu, že cílů této iniciativy lze nejlépe dosáhnout, pokud k ní přispějí všechny členské státy nebo co možná nejvíce členských států, a rovněž jako motivace k účasti pro členské státy by hlasovací práva měly držet pouze členské státy, jež finančně přispívají na správní a provozní náklady kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Národní koordinační centra by měla být vybrána členskými státy. Kromě nezbytné správní kapacity by centra měla disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup, zejména v odvětvích, jako jsou kryptografie, bezpečnostní služby IKT, detekce narušení, bezpečnost systémů, bezpečnost sítí, bezpečnost softwaru a aplikací nebo lidské a společenské aspekty bezpečnosti a soukromí. Rovněž by měla mít kapacitu k efektivní práci a koordinaci s průmyslem, veřejným sektorem, včetně orgánů určených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114823, a výzkumnou komunitou.

(12)  Národní koordinační centra by měla být vybrána členskými státy. Kromě nezbytné správní kapacity by centra měla disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup, zejména v odvětvích, jako jsou kryptografie, bezpečnostní služby IKT, detekce narušení, bezpečnost systémů, bezpečnost sítí, bezpečnost softwaru a aplikací nebo lidské, etické, společenské a environmentální aspekty bezpečnosti a soukromí. Rovněž by měla mít kapacitu k efektivní práci a koordinaci s průmyslem, veřejným sektorem, včetně orgánů určených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114823, a výzkumnou komunitou v zájmu navázání průběžného dialogu veřejného a soukromého sektoru o kybernetické bezpečnosti. Kromě toho by měla být pomocí vhodných komunikačních prostředků zvýšena informovanost široké veřejnosti o kybernetické bezpečnosti.

__________________

__________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Nově vznikající technologie, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, vysoce výkonná výpočetní technika (HPC) a kvantová výpočetní technika, technologie blockchain nebo koncepty typu bezpečné digitální identity, představují pro kybernetickou bezpečnost nové výzvy a zároveň i řešení. Posuzování a ověřování spolehlivosti stávajících nebo budoucích systému IKT bude vyžadovat testování bezpečnostních řešení v souvislosti s útoky prováděnými prostřednictvím výkonné a kvantové počítačové techniky. Kompetenční centrum, síť a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měly pomáhat s vývojem a šířením nejnovějších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zároveň by kompetenční centrum a síť měly sloužit vývojářům a provozovatelům v kritických odvětvích, jako jsou doprava, energetika, zdravotnictví, finančnictví, státní správa, telekomunikace, výroba, obrana a vesmír, a pomáhat jim s řešením výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti.

(14)  Nově vznikající technologie, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, vysoce výkonná výpočetní technika (HPC) a kvantová výpočetní technika, jakož i koncepty typu bezpečné digitální identity, představují pro kybernetickou bezpečnost nové výzvy a zároveň nabízejí i produkty a postupy. Posuzování a ověřování spolehlivosti stávajících nebo budoucích systému IKT bude vyžadovat testování bezpečnostních produktů a postupů v souvislosti s útoky prováděnými prostřednictvím výkonné a kvantové počítačové techniky. Kompetenční centrum, síť, evropská centra pro digitální inovace a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měly pomáhat s vývojem a šířením nejnovějších produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně dvojího užití, zejména těch, které pomáhají organizacím při neustálém budování kapacit a posilování odolnosti a řádné správy. Kompetenční centrum a síť by měly podporovat celý inovační cyklus a přispívat k překonání inovační propasti v oblasti technologií a služeb kybernetické bezpečnosti. Zároveň by kompetenční centrum, síť a komunita měly sloužit vývojářům a provozovatelům v kritických odvětvích, jako jsou doprava, energetika, zdravotnictví, finančnictví, státní správa, telekomunikace, výroba, obrana a vesmír, pomáhat jim s řešením výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti a zkoumat, čím jsou motivovány útoky na integritu sítí a informačních systémů, například zda jde o trestnou činnost, průmyslovou špionáž, pomluvy či dezinformace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Vzhledem k rychle se měnící povaze kybernetických hrozeb a kybernetické bezpečnosti musí být Unie schopna se rychle a neustále přizpůsobovat novému vývoji v této oblasti. Kompetenční centrum, síť odborné způsobilosti a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by proto měly být dostatečně flexibilní, aby mohly zajistit potřebnou schopnost reakce. Měly by usnadňovat zavádění řešení, která pomohou subjektům neustále budovat své kapacity k posílení vlastní odolnosti i odolnosti Unie.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Cílem kompetenčního centra by mělo být zajistit vedoucí postavení Evropy a její odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tím zabezpečit nejvyšší bezpečnostní standardy v Unii, zajistit ochranu údajů, informačních systémů, sítí a kritických infrastruktur v Unii, vytvořit nová kvalitní pracovní místa v tomto odvětví, zabránit odchodu evropských odborníků na kybernetickou bezpečnost do třetích zemí a dodat evropskou přidanou hodnotu stávajícím vnitrostátním opatřením v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Kompetenční centrum by mělo plnit několik hlavních funkcí. Zaprvé by kompetenční centrum mělo usnadnit a pomoci koordinovat práci evropské sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a podporovat komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a usnadnit přístup k odborným znalostem shromážděným v rámci sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Zadruhé by mělo provádět příslušné části programů Digitální Evropa a Horizont Evropa přidělováním grantů, zpravidla v návaznosti na konkurenční výzvy k podávání návrhů. Zatřetí by kompetenční centrum mělo usnadnit společné investice Unie, členských států a/nebo průmyslu.

(15)  Kompetenční centrum by mělo plnit několik hlavních funkcí. Zaprvé by kompetenční centrum mělo usnadnit a pomoci koordinovat práci evropské sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a podporovat komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a sdružovat a sdílet odborné znalosti shromážděné v rámci sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a usnadnit k nim přístup, jakož i přístup ke kybernetické infrastruktuře. Zadruhé by mělo provádět příslušné části programů Digitální Evropa a Horizont Evropa přidělováním grantů, zpravidla v návaznosti na konkurenční výzvy k podávání návrhů. Zatřetí by kompetenční centrum mělo usnadňovat společné investice Unie, členských států nebo průmyslu, jakož i společné příležitosti k odborné přípravě a programy zvyšování informovanosti v souladu s programem Digitální Evropa pro občany a podniky, aby se odstranily nedostatky v oblasti dovedností. Mělo by věnovat zvláštní pozornost vybavení malých a středních podniků odpovídajícími kompetencemi v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Kompetenční centrum by mělo stimulovat a podporovat spolupráci a koordinaci činností komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, jež by zahrnovala rozsáhlou, otevřenou a různorodou skupinu aktérů zapojených do technologií kybernetické bezpečnosti. Zmíněná komunita by měla zahrnovat zejména výzkumné subjekty, průmyslová odvětví na straně dodávky i poptávky a veřejný sektor. Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měla kompetenčnímu centru poskytovat vstupy pro jeho činnost a pracovní plán a rovněž by měla těžit z činností kompetenčního centra a sítě zaměřených na budování komunity, ale v jiných ohledech by neměla být upřednostňována, pokud jde o výzvy k podávání návrhů či nabídek.

(16)  Kompetenční centrum by mělo stimulovat a podporovat dlouhodobou strategickou spolupráci a koordinaci činností komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, jež by zahrnovala rozsáhlou, otevřenou, interdisciplinární a různorodou skupinu evropských aktérů zapojených do technologií kybernetické bezpečnosti. Zmíněná komunita by měla zahrnovat zejména výzkumné subjekty, včetně subjektů, které pracují na etických pravidlech pro kybernetickou bezpečnost, průmyslová odvětví na straně dodávky i poptávky, včetně malých a středních podniků, a veřejný sektor. Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měla kompetenčnímu centru poskytovat vstupy pro jeho činnost a pracovní plán a rovněž by měla těžit z činností kompetenčního centra a sítě zaměřených na budování komunity, ale v jiných ohledech by neměla být upřednostňována, pokud jde o výzvy k podávání návrhů či nabídek.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Kompetenční centrum by mělo agentuře ENISA poskytovat vhodnou podporu při provádění jejích úkolů vymezených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 („směrnice o bezpečnosti sítí a informací“) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/XXX1a („akt o kybernetické bezpečnosti“). Agentura ENISA by proto měla kompetenčnímu centru poskytnout relevantní informace pro stanovení priorit financování.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... o agentuře ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 (akt o kybernetické bezpečnosti) (Úř. věst. ...) (2017/0225(COD)).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  S cílem reagovat na potřeby průmyslových odvětví na straně nabídky i poptávky by se úkol kompetenčního centra, totiž poskytovat znalosti a technickou pomoc průmyslovým odvětvím, měl vztahovat jak na produkty a služby IKT, tak na všechny ostatní průmyslové a technické produkty a řešení, do nichž je třeba začlenit kybernetickou bezpečnost.

(17)  S cílem reagovat na potřeby veřejného sektoru a průmyslových odvětví na straně nabídky i poptávky by se úkol kompetenčního centra, totiž poskytovat znalosti a technickou pomoc veřejnému sektoru a průmyslovým odvětvím, měl vztahovat jak na produkty, postupy a služby IKT, tak na všechny ostatní průmyslové a technické produkty a postupy, do nichž je třeba začlenit kybernetickou bezpečnost. Kompetenční centrum by mělo zejména usnadňovat zavedení dynamických řešení na úrovni podniků, která se zaměřují na budování kapacit celých organizací a zahrnují lidské zdroje, postupy a technologie, s cílem účinně chránit organizace před neustále se měnícími kybernetickými hrozbami.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Kompetenční centrum by mělo přispívat k plošnému nasazení nejmodernějších produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména pak mezinárodně uznávaných produktů a řešení.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Ačkoli by kompetenční centrum a síť měly usilovat o synergie mezi civilní a obrannou oblastí kybernetické bezpečnosti, budou projekty financované programem Horizont Evropa prováděny v souladu s nařízením XXX [nařízení o programu Horizont Evropa], které stanoví, že výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont Evropa musí být zaměřeny na civilní využití.

(18)  Ačkoli by kompetenční centrum a síť měly usilovat o synergie a koordinaci mezi civilní a obrannou oblastí kybernetické bezpečnosti, budou projekty financované programem Horizont Evropa prováděny v souladu s nařízením XXX [nařízení o programu Horizont Evropa], které stanoví, že výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont Evropa musí být zaměřeny na civilní využití.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  S cílem zajistit strukturovanou a udržitelnou spolupráci by vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry měl být založen na smluvní dohodě.

(19)  S cílem zajistit strukturovanou a udržitelnou spolupráci by vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry měl být založen na smluvní dohodě, která by měla být harmonizována na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Vhodná ustanovení by měla zajistit odpovědnost a transparentnost kompetenčního centra.

(20)  Vhodná ustanovení by měla zajistit odpovědnost a transparentnost kompetenčního centra a těch podniků, které jsou příjemci financování.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Realizaci projektů zavádění, zejména projektů souvisejících s infrastrukturou a schopnostmi zavedených na evropské úrovni nebo prostřednictvím společného zadávání zakázek, lze rozdělit na jednotlivé fáze, jako jsou oddělené nabídky týkající se struktury hardwaru a softwaru, jejich výroby a jejich fungování a údržby, přičemž každý podnik se může účastnit pouze jedné fáze a příjemci v rámci jedné nebo několika fází musí splňovat určité podmínky, pokud jde o evropské vlastnictví nebo kontrolu.

Odůvodnění

Oddělené nabídky týkající se struktury hardwaru a softwaru, jejich výroby a jejich fungování a údržby by podstatně zlepšily transparentnost a bezpečnost.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Vzhledem k tomu, že ENISA je specializovanou agenturou Unie pro kybernetickou bezpečnost, mělo by kompetenční centrum usilovat o co největší součinnost s ní, a správní rada by s ní měla konzultovat, neboť ENISA má v této oblasti zkušenosti ve všech záležitostech týkajících se kybernetické bezpečnosti, zejména pokud jde o projekty související s výzkumem.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  V rámci postupu jmenování zástupce do správní rady by Evropský parlament měl uvést podrobné informace o mandátu, včetně povinnosti pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu nebo příslušným výborům.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Vzhledem k jejich odborným znalostem by Společné výzkumné středisko Komise i Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) měly hrát aktivní úlohu v rámci komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a v průmyslové a vědecké poradní radě.

(21)  Vzhledem k jejich odborným znalostem v oblasti kybernetické bezpečnosti a v zájmu zajištění co největší součinnosti by Společné výzkumné středisko Komise i Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) měly hrát aktivní úlohu v rámci komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a v průmyslové a vědecké poradní radě. Agentura ENISA by měla nadále plnit své strategické cíle, zejména v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti definované v nařízení (EU) č. 2019/XXX [akt o kybernetické bezpečnosti]1a, zatímco kompetenční centrum by mělo působit jako operační orgán v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... o agentuře ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 (akt o kybernetické bezpečnosti) (Úř. věst. ...) (2017/0225(COD)).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Správní rada kompetenčního centra, složená z členských států a Komise, by měla vymezit obecné směřování činností kompetenčního centra a zajistit, aby své úkoly vykonávalo v souladu s tímto nařízením. Správní radě by měly být svěřeny pravomoci potřebné pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel, zavedení transparentních pracovních postupů pro přijímání rozhodnutí kompetenčního centra, schvalování pracovního plánu a víceletého strategického plánu kompetenčního centra, v nichž budou zohledněny priority týkající se dosahování jeho cílů a plnění jeho úkolů, přijímání jednacího řádu kompetenčního centra, jakož i pro jmenování výkonného ředitele a rozhodování o prodloužení jeho funkčního období a o jeho odvolání.

(24)  Správní rada kompetenčního centra, složená z členských států a Komise, by měla vymezit obecné směřování činností kompetenčního centra a zajistit, aby své úkoly vykonávalo v souladu s tímto nařízením. Správní radě by měly být svěřeny pravomoci potřebné pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel, zavedení transparentních pracovních postupů pro přijímání rozhodnutí kompetenčního centra, schvalování pracovního plánu a víceletého strategického plánu kompetenčního centra, v nichž budou zohledněny priority týkající se dosahování jeho cílů a plnění jeho úkolů, přijímání jednacího řádu kompetenčního centra, jakož i pro jmenování výkonného ředitele a rozhodování o prodloužení jeho funkčního období a o jeho odvolání. Aby bylo možné využít synergií, agentura ENISA by měla být stálým pozorovatelem ve správní radě a měla by přispívat k práci kompetenčního centra mimo jiné prostřednictvím konzultací ohledně víceletého strategického plánu, pracovního plánu a seznamu akcí vybraných pro financování.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Správní rada by měla usilovat o propagaci kompetenčního centra po celém světě, aby zvýšila jeho přitažlivost a vytvořila z něj špičkové světové centrum excelence v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V zájmu řádného a účinného fungování kompetenčního centra by Komise a členské státy měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v daných oblastech činnosti. Komise a členské státy by rovněž měly usilovat o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita její činnosti.

(25)  V zájmu řádného a účinného fungování kompetenčního centra by Komise a členské státy měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v daných oblastech činnosti. Komise a členské státy by rovněž měly usilovat o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita její činnosti, a o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Váha hlasu Komise při rozhodování správní rady by měla odpovídat příspěvku z rozpočtu Unie do kompetenčního centra, v souladu s odpovědností Komise zajišťovat takové řízení rozpočtu Unie, které bude odpovídat zájmům Unie, jak je stanoveno ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Řádné fungování kompetenčního centra vyžaduje, aby jeho výkonný ředitel byl jmenován na základě projevených kvalit a doložených administrativních a řídicích schopností, jakož i kompetencí a praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti, a aby vykonával své povinnosti zcela nezávisle.

(26)  Řádné fungování kompetenčního centra vyžaduje, aby jeho výkonný ředitel byl jmenován transparentním způsobem na základě projevených kvalit a doložených administrativních a řídicích schopností, jakož i kompetencí a praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti, a aby vykonával své povinnosti zcela nezávisle.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Kompetenční centrum by mělo mít průmyslovou a vědeckou poradní radu, která bude působit jako poradní orgán zajišťující pravidelný dialog se soukromým sektorem, sdruženími spotřebitelů a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Průmyslová a vědecká poradní rada by se měla zaměřit na záležitosti významné pro zúčastněné strany a upozorňovat na ně správní radu kompetenčního centra. Složení průmyslové a vědecké poradní rady a úkoly, které jsou jí přiděleny, například konzultování pracovního plánu, by měly zajistit dostatečné zastoupení zúčastněných stran v činnostech kompetenčního centra.

(27)  Kompetenční centrum by mělo mít průmyslovou a vědeckou poradní radu, která bude působit jako poradní orgán zajišťující pravidelný a odpovídajícím způsobem transparentní dialog se soukromým sektorem, sdruženími spotřebitelů a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Dále by mělo výkonnému řediteli a správní radě poskytovat nezávislé poradenství ohledně zavádění do praxe a zadávání zakázek. Průmyslová a vědecká poradní rada by se měla zaměřit na záležitosti významné pro zúčastněné strany a upozorňovat na ně správní radu kompetenčního centra. Složení průmyslové a vědecké poradní rady a úkoly, které jsou jí přiděleny, například konzultování pracovního plánu, by měly zajistit dostatečné zastoupení zúčastněných stran v činnostech kompetenčního centra. Každé kategorii zúčastněných stran z tohoto odvětví by měl být přidělen minimální počet míst, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována zastoupení malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Kompetenční centrum by prostřednictvím své průmyslové a vědecké poradní rady mělo mít prospěch ze specifických odborných znalostí a širokého a relevantního zastoupení zúčastněných stran vybudovaných na základě smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost během trvání programu Horizont 2020.

(28)  Kompetenční centrum by při uplatňování svých činností mělo mít prostřednictvím své průmyslové a vědecké poradní rady prospěch ze specifických odborných znalostí a širokého a relevantního zastoupení zúčastněných stran vybudovaných na základě smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost během trvání programu Horizont 2020 a pilotních projektů v rámci Horizontu 2020 týkajících se sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Kompetenční centrum a průmyslová a vědecká poradní rada by mohly případně zvážit napodobení stávajících struktur, které by mohly například fungovat jako pracovní skupiny.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Kompetenční centrum a jeho orgány by měly využívat zkušeností a příspěvků minulých a stávajících iniciativ, jako je smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) a pilotní projekt a přípravná činnost týkající se auditů bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Kompetenční centrum by mělo mít zavedena pravidla týkající se prevence a řešení střetu zájmů. Kompetenční centrum by rovněž mělo uplatňovat odpovídající ustanovení práva Unie týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Zpracování osobních údajů kompetenčním centrem se bude řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2018. Kompetenční centrum by mělo dodržovat předpisy vztahující se na orgány Unie, jakož i vnitrostátní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými informacemi nepodléhajícími utajení a utajovanými informacemi Evropské unie.

(29)  Kompetenční centrum by mělo zavést pravidla týkající se prevence, určování a řešení střetu zájmů v případě svých členů, orgánů a zaměstnanců, správní rady, průmyslové a vědecké poradní rady a komunity. Členské státy by měly zajistit prevenci, určování a řešení střetů zájmů v případě národních koordinačních center. Kompetenční centrum by rovněž mělo uplatňovat odpovídající ustanovení práva Unie týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Zpracování osobních údajů kompetenčním centrem se bude řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2018. Kompetenční centrum by mělo dodržovat předpisy vztahující se na orgány Unie, jakož i vnitrostátní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými informacemi nepodléhajícími utajení a utajovanými informacemi Evropské unie.

__________________

__________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Kompetenční centrum by mělo fungovat otevřeným a transparentním způsobem, přičemž by mělo včas poskytovat všechny potřebné informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Jednací řád orgánů kompetenčního centra by měl být zveřejněn.

(31)  Kompetenční centrum by mělo otevřeným a transparentním způsobem včas poskytovat vyčerpávající informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Centrum by mělo veřejnosti a všem zúčastněným stranám poskytnout seznam členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a zveřejnit jejich prohlášení o zájmech předložená v souladu s článkem 42. Jednací řád orgánů kompetenčního centra by měl být zveřejněn.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Doporučuje se, aby kompetenční centrum a národní koordinační centra v co největším rozsahu monitorovala a dodržovala mezinárodní standardy, aby se podpořilo dosažení souladu s globálně osvědčenými postupy.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž definuje prvky smluvních ujednání mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry a stanoví kritéria pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci..“

 

__________________

 

1a Úř. věst. C 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Vzhledem k tomu, že cílů tohoto nařízení, totiž udržování a rozvoje technických a průmyslových kapacit Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti, zvyšování konkurenceschopnosti odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměny kybernetické bezpečnosti v konkurenční výhodu ostatních průmyslových odvětví v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy v důsledku rozptýlenosti stávajících omezených prostředků a rozsahu nezbytných investic, ale spíše jich vzhledem k potřebě vyhnout se zdvojování tohoto úsilí, pomoci dosáhnout kritického množství investic a zajistit optimální využití veřejného financování může být dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,

(34)  Cílů tohoto nařízení, totiž posilování konkurenceschopnosti a kapacity Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a snižování její digitální závislosti prostřednictvím využívání produktů, postupů a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti vyvinutých v Unii, udržování a rozvoje technických a průmyslových kapacit Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti, zvyšování konkurenceschopnosti odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměny kybernetické bezpečnosti v konkurenční výhodu ostatních průmyslových odvětví v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy v důsledku rozptýlenosti stávajících omezených prostředků a rozsahu nezbytných investic, ale spíše jich vzhledem k potřebě vyhnout se zdvojování tohoto úsilí, pomoci dosáhnout kritického množství investic a zajistit optimální využití veřejného financování může být dosaženo na úrovni Unie. Kromě toho mohou pouze činnosti na úrovni Unie zajistit nejvyšší úroveň kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech, a uzavřít tak bezpečnostní nedostatky v některých členských státech, které vytvářejí bezpečnostní nedostatky pro celou Unii. Unie proto může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) a síť národních koordinačních center a stanoví pravidla pro nominaci národních koordinačních center a pro vytvoření komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) a síť národních koordinačních center a stanoví pravidla pro nominaci národních koordinačních center a pro vytvoření komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Kompetenční centrum a síť přispívají k celkové odolnosti a povědomí v Unii o hrozbách pro kybernetickou bezpečnost, přičemž úzce zohledňují dopady na společnost.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Sídlo kompetenčního centra se nachází v [Bruselu v Belgii.]

vypouští se

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kompetenční centrum má právní subjektivitu. V každém členském státě požívá nejširší způsobilost k právům a právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle práva daného členského státu. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem soudních řízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „kybernetickou bezpečností“ se rozumí ochrana sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dalších osob proti kybernetickým hrozbám;

1)  „kybernetickou bezpečností“ se rozumí veškeré činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a osob dotčených kybernetickými hrozbami;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „produkty a řešeními v oblasti kybernetické bezpečnosti“ se rozumí produkty, služby a postupy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž konkrétním účelem je ochrana sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dotčených osob před kybernetickými hrozbami;

2)  „produkty a postupy“ se rozumí komerční a nekomerční produkty, služby a postupy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž konkrétním účelem je ochrana údajů, sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dalších osob před kybernetickými hrozbami;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „kybernetickou hrozbou“ se rozumí jakákoliv potenciální okolnost, událost nebo čin, které mohou poškodit, narušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit sítě a informační systémy, jejich uživatele a dotčené osoby;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „orgánem veřejné moci“ se rozumí jakýkoli vládní či jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních orgánů, na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni či jakákoli fyzická či právnická osoba, které vykonává funkci ve veřejné správě podle vnitrostátního práva, včetně zvláštních povinností;

3)  „orgánem veřejné moci“ se rozumí jakýkoli vládní či jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních orgánů, na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni či jakákoli fyzická či právnická osoba, které vykonává funkci ve veřejné správě podle unijního a vnitrostátního práva, včetně zvláštních povinností;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „zúčastněným členským státem“ se rozumí členský stát, který dobrovolně poskytuje finanční příspěvky na pokrytí správních a provozních nákladů kompetenčního centra.

4)  „přispívajícím členským státem“ se rozumí členský stát, který dobrovolně poskytuje finanční příspěvky na pokrytí správních a provozních nákladů kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)   „Evropskými centry pro digitální inovace“ se rozumí právní subjekt podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/XXX1a.

 

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/XXX ze dne ..., kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 (Úř. věst. L ...) (2018/0227(COD)).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  udržovat a rozvíjet nezbytné technologické a průmyslové schopnosti Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti k zajištění jejího jednotného digitálního trhu;

a)  rozvíjet nezbytné kapacity a schopnosti Unie, pokud jde o technologickou, průmyslovou, společenskou, akademickou a výzkumnou odbornost v oblasti kybernetické bezpečnosti, k zajištění jejího jednotného digitálního trhu a posílení ochrany údajů občanů, podniků a orgánů veřejné správy Unie;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zvyšovat odolnost a spolehlivost infrastruktury síťových a informačních systémů, včetně kritické infrastruktury, internetu a v Unii běžně používaného hardwaru a softwaru;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvyšovat konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměnit kybernetickou bezpečnost v konkurenční výhodu jiných průmyslových odvětví Unie.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zvyšovat povědomí o hrozbách pro kybernetickou bezpečnost a souvisejících společenských a etických důsledcích a otázkách a snižovat rozdíly v dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti v Unii;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  rozvíjet vedoucí úlohu Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajišťovat nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti v celé Unii;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  zvyšovat konkurenceschopnost a kapacity Unie a snižovat její digitální závislost zvýšením využívání produktů, postupů a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti vyvíjených v Unii;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd)  upevňovat důvěru občanů, spotřebitelů a podniků v digitálním světě, což přispěje k dosažení cílů strategie jednotného digitálního trhu;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  usnadňovat a pomáhat koordinovat práci sítě národních koordinačních center (dále jen „síť“) podle článku 6 a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podle článku 8;

1.  vytvářet, řídit a usnadňovat činnost sítě národních koordinačních center (dále jen „síť“) podle článku 6 a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „komunita“) podle článku 8;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  přispívat k provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením č. XXX26, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX27, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], a v rámci dalších unijních programů, stanoví-li tak právní akty Unie];

2.  koordinovat provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením č. XXX26, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX27, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], a v rámci dalších unijních programů, stanoví-li tak právní akty Unie] a přispívat k provádění činností financovaných Evropským obranným fondem vytvořeným nařízením (EU) 2019/XXX;

__________________

__________________

26 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

26 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

27 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

27 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  zlepšovat schopnosti, znalosti a infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch průmyslových odvětví, veřejného sektoru a výzkumných komunit, a to plněním těchto úkolů:

3.  zlepšovat odolnost, kapacity, schopnosti, znalosti a infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch společnosti, průmyslových odvětví, veřejného sektoru a výzkumných komunit, a to plněním těchto úkolů ve spojitosti s nejmodernější průmyslovou a výzkumnou infrastrukturou v oblasti kybernetické bezpečnosti a souvisejícími službami:

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  s ohledem na nejmodernější průmyslové a výzkumné infrastruktury a související služby v oblasti kybernetické bezpečnosti získávat, aktualizovat, provozovat a zpřístupňovat takové infrastruktury a související služby širokému okruhu uživatelů v celé Unii z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

a)  spravedlivě, otevřeně a transparentně získávat, aktualizovat, provozovat a zpřístupňovat zařízení kompetenčního centra a související služby širokému okruhu uživatelů v celé Unii z řad průmyslu, zejména malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  s ohledem na nejmodernější průmyslové a výzkumné infrastruktury a související služby v oblasti kybernetické bezpečnosti poskytovat podporu dalším subjektům, včetně finanční podpory, při získávání, aktualizování, provozování a zpřístupňování takových infrastruktur a souvisejících služeb širokému okruhu uživatelů po celé Unii z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

b)  poskytovat podporu dalším subjektům, včetně finanční podpory, při získávání, aktualizování, provozování a zpřístupňování takových zařízení a souvisejících služeb širokému okruhu uživatelů po celé Unii z řad průmyslu, zejména malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům, malým a středním podnikům, mikropodnikům, sdružením, jednotlivým odborníkům a projektům zaměřeným na občanské technologie v oblasti kybernetické bezpečnosti,

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  financovat audity softwarových bezpečnostních kódů a souvisejících zlepšení u projektů bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, jež jsou běžně používány pro infrastrukturu, produkty a postupy;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovat znalosti a technickou pomoc v oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslu a orgánům veřejné moci, zejména podporováním opatření, jejichž cílem je usnadnit přístup k odborným znalostem sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

c)  usnadňovat sdílení znalostí a technické pomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo jiné pro účely občanské společnosti, průmyslu, orgánů veřejné moci, akademické obce a výzkumné komunity, zejména podporováním opatření, jejichž cílem je usnadnit přístup k odborným znalostem sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost za účelem zlepšení kybernetické odolnosti v Unii;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podporovat „bezpečnost již od fáze návrhu“ jako zásadu v procesu vývoje, údržby, provozu a modernizace infrastruktur, výrobků a služeb, zejména podporou nejmodernějších metod bezpečného vývoje, přiměřenými bezpečnostními zkouškami, bezpečnostními audity, včetně závazku výrobce nebo poskytovatele neprodleně zpřístupňovat aktualizace odstraňující nové zranitelnosti či hrozby přesahující odhadovanou životnost produktu, nebo umožnit, aby takové aktualizace vytvořila a poskytla třetí strana;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  napomáhat příspěvkovým politikám týkajících se zdrojového kódu a jejich rozvoji, zejména tam, kde jsou v orgánech veřejné správy využívány projekty v oblasti bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  slučovat zúčastněné strany z odvětví průmyslu, odborů, akademické obce, výzkumných organizací a veřejných subjektů s cílem zajistit dlouhodobou spolupráci při rozvoji a zavádění produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně případně sdružování a sdílení zdrojů a informací týkajících se těchto produktů a postupů;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  přispívat k plošnému nasazení produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč celou ekonomikou, a to plněním následujících úkolů:

4.  přispívat k plošnému nasazení nejnovějších a udržitelných produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč celou Unií, a to plněním následujících úkolů:

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat výzkum, vývoj a zavádění produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti původem z Unie orgány veřejné moci a uživatelskými odvětvími;

a)  podporovat výzkum, vývoj a zavádění produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti a celostních postupů v rámci celých inovačních cyklů, mimo jiné prostřednictvím orgánů veřejné moci, průmyslu a trhu;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pomáhat orgánům veřejné moci, průmyslu na straně poptávky a dalším uživatelům při zavádění a integrování nejnovějších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti;

b)  pomáhat orgánům veřejné moci, průmyslu na straně poptávky a dalším uživatelům při zvyšování jejich odolnosti prostřednictvím zavádění a integrování nejnovějších produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat zejména orgány veřejné moci při zadávání veřejných zakázek nebo zadávání zakázek na nejmodernější produkty a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti jménem orgánů veřejné moci;

c)  podporovat zejména orgány veřejné moci při zadávání veřejných zakázek nebo zadávání zakázek na nejmodernější produkty a postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti jménem orgánů veřejné moci, mimo jiné i formou poskytování podpory na veřejné zakázky s cílem zvýšit bezpečnost a výhody veřejných investic;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům a malým a středním podnikům v odvětví kybernetické bezpečnosti, pokud jde o propojení s potenciálními trhy a přilákání investic;

d)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům, malým a středním podnikům, mikropodnikům a jednotlivým odborníkům v oblasti kybernetické bezpečnosti, projektům zaměřeným na běžně užívaný bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem a projektům zaměřeným na občanské technologie, pokud jde o zvýšení odbornosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a propojení s potenciálními trhy, příležitosti k nasazení a přilákání investic;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  zlepšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti a přispívat ke snižování nedostatku v oblasti dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností v Unii, a to plněním těchto úkolů:

5.  zlepšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti a přispívat ke snižování nedostatku v oblasti dovedností a k posilování úrovně dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností v Unii, a to plněním těchto úkolů:

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  případně podporovat dosahování zvláštního cíle č. 4 – moderních digitálních dovedností – programu Digitální Evropa ve spolupráci s evropskými centry pro digitální inovace;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat další rozvoj schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti, v příslušných případech společně s příslušnými agenturami a subjekty EU včetně agentury ENISA;

a)  podporovat další rozvoj, sdružování a sdílení dovedností a schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti na všech příslušných úrovních vzdělání, podporovat cíl dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů, usnadňovat obecnou vysokou úroveň znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti a přispívat k odolnosti uživatelů a infrastruktur v Unii v koordinaci se sítí a případně v souladu s příslušnými agenturami a subjekty EU včetně agentury ENISA;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovat finanční podporu na výzkumné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě společného a průběžně posuzovaného a vylepšovaného víceletého strategického, průmyslového, technologického a výzkumného programu;

a)  poskytovat finanční podporu na výzkumné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě společného a průběžně posuzovaného a vylepšovaného víceletého strategického, průmyslového, technologického a výzkumného plánu uvedeného v článku 13;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat rozsáhlé výzkumné a demonstrační projekty zaměřené na technologické schopnosti příští generace v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s průmyslem a sítí;

b)  podporovat rozsáhlé výzkumné a demonstrační projekty zaměřené na technologické schopnosti příští generace v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s průmyslem, akademickou obcí, výzkumnou komunitou, veřejným sektorem a orgány, včetně sítě a Společenství;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zajišťovat dodržování základních práv a etické hodnocení výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti podporovaného kompetenčním centrem.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  monitorovat zprávy o zranitelných místech zjištěných komunitou a o těchto místech informovat, vyvíjet nápravy, opravy a řešení a zajišťovat jejich distribuci;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  monitorovat výsledky výzkumu v oblasti algoritmů vlastního učení používaných pro škodlivé kybernetické činnosti ve spolupráci s ENISA a podporovat provádění směrnice (EU) 2016/1148;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd)  podporovat výzkum v souvislosti s počítačovou kriminalitou;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

be)  podporovat výzkum a vývoj produktů a procesů, které lze volně studovat, sdílet a rozvíjet, zejména v oblasti ověřeného a ověřitelného hardwaru a softwaru, a to v úzké spolupráci s odvětvím, sítí a komunitou;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat výzkum a inovace pro účely standardizace technologií kybernetické bezpečnosti;

c)  podporovat výzkum a inovace pro účely formální a neformální standardizace a certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti, propojení se stávající prací a případně i v úzké spolupráci s evropskými normalizačními organizacemi, certifikačními subjekty a ENISA;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  poskytovat zvláštní podporu MSP tím, že jim bude usnadňován přístup k vědomostem a odbornému vzdělávání prostřednictvím na míru uzpůsobeného přístupu k výstupům výzkumu a vývoje posíleným kompetenčním centrem a sítí, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pomáhat a poskytovat poradenství Komisi, pokud jde o provádění nařízení (EU) 2019/XXX [přepracované znění nařízení (ES) č. 428/2009 navrženého Komisí – COM (2016)616].

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  přispívat k úsilí Unie o posílení mezinárodní spolupráce s ohledem na kybernetickou bezpečnost tím, že bude:

 

a)  usnadňovat zapojení kompetenčního centra do mezinárodních konferencí a vládních organizací a přispívat mezinárodním normalizačním organizacím;

 

b)  spolupracovat s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v rámci příslušných rámců mezinárodní spolupráce.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Investice do infrastruktur, schopností, produktů nebo řešení a jejich využívání

Investice do infrastruktur, schopností, produktů nebo procesů a jejich využívání

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytuje-li kompetenční centrum financování infrastruktur, schopností, produktů nebo řešení podle čl. 4 odst. 3 a 4 ve formě grantu či ceny, může pracovní plán kompetenčního centra zejména stanovit:

1.  Poskytuje-li kompetenční centrum financování infrastruktur, schopností, produktů nebo procesů podle čl. 4 odst. 3 a 4 ve formě veřejné zakázky, grantu či ceny, může pracovní plán kompetenčního centra zejména stanovit:

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pravidla upravující provoz infrastruktury či schopnosti, včetně případného svěření provozu hostujícímu subjektu na základě kritérií vymezených kompetenčním centrem;

a)  konkrétní pravidla upravující provoz infrastruktury či schopnosti, včetně případného svěření provozu hostujícímu subjektu na základě kritérií vymezených kompetenčním centrem;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  konkrétní pravidla upravující různé fáze provádění.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  zajistit, že díky příspěvku Unie je přístup co nejvíce otevřený tak uzavřený, jak je třeba, a je možné opětovné využití;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kompetenční centrum může odpovídat za celkové provádění příslušného společného zadávání veřejných zakázek, včetně zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi jménem členů sítě, členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost nebo třetích osob zastupujících uživatele produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pro tento účel může kompetenčnímu centru pomáhat jedno nebo více národních koordinačních center či členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

2.  Kompetenční centrum může odpovídat za celkové provádění příslušného společného zadávání veřejných zakázek, včetně zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi jménem členů sítě. Pro tento účel může kompetenčnímu centru pomáhat jedno nebo více národních koordinačních center či členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost nebo příslušná evropská centra pro digitální inovace.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V každém členském státě by mělo být zřízeno jedno národní koordinační centrum.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nominované národní koordinační centrum musí být schopno podporovat kompetenční centrum a síť při plnění jejich poslání stanoveného v článku 3 tohoto nařízení. Musí disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup a musí být schopno účinné spolupráce a koordinace s průmyslem, veřejným sektorem a výzkumnou komunitou.

4.  Nominované národní koordinační centrum musí být schopno podporovat kompetenční centrum a síť při plnění jejich poslání stanoveného v článku 3 tohoto nařízení. Musí disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup a musí být schopno účinné spolupráce a koordinace s průmyslem, veřejným sektorem, akademickou a výzkumnou komunitou a občany. Komise vydá pokyny, v nichž dále upřesní postup hodnocení a vysvětlí použití kritérií.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinační centry se zakládá na smluvní dohodě podepsané mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem. Dohoda upraví pravidla, kterými se řídí vztah a rozdělení úkolů mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem.

5.  Vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinační centry se zakládá na standardní smluvní dohodě podepsané mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem. Dohoda sestává ze stejného souboru harmonizovaných obecných podmínek upravujících pravidla, kterými se řídí vztah a rozdělení úkolů mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem, a ze zvláštních podmínek stanovených pro konkrétní národní koordinační centrum.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 45a pro doplnění tohoto nařízení stanovením harmonizovaných všeobecných podmínek smluvních dohod uvedených v odstavci 5 tohoto článku, a to včetně jejich formátu:

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat kompetenční centrum při dosahování jeho cílů, zejména při koordinování komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

a)  podporovat kompetenční centrum při dosahování jeho cílů, zejména při zřizování a koordinování komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  usnadňovat účast průmyslu a dalších hráčů na úrovni členských států v přeshraničních projektech;

b)  propagovat, podněcovat a usnadňovat účast občanské společnosti, průmyslu, zejména začínajících podniků a malých a středních podniků, akademické obce a výzkumné komunity a dalších hráčů na úrovni členských států v přeshraničních projektech;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  ve spolupráci s dalšími subjekty s podobnými úkoly fungovat jako jednotné kontaktní místo pro produkty a procesy v oblasti kybernetické bezpečnosti financované prostřednictvím jiných programů Unie, jako je InvestEU nebo program pro jednotný trh, zejména pro malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  společně s kompetenčním centrem přispívat k identifikování a řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti specifických pro jednotlivá průmyslová odvětví;

c)  společně s kompetenčním centrem přispívat k identifikování a řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti specifických pro jednotlivá odvětví;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  úzce spolupracovat s národními normalizačními organizacemi, aby se podpořilo přijetí stávajících norem a aby byly všechny relevantní zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, zapojeny do stanovení nových norem;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  usilovat o vytvoření synergií s příslušnými činnostmi na vnitrostátní a regionální úrovni;

e)  usilovat o vytvoření synergií s příslušnými činnostmi na celostátní, regionální a místní úrovni;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  podporovat a šířit společný minimální vzdělávací program v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s příslušnými orgány v členských státech;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  podporovat a šířit příslušné výsledky práce sítě, komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a kompetenčního centra na vnitrostátní nebo regionální úrovni;

g)  podporovat a šířit příslušné výsledky práce sítě, komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a kompetenčního centra na celostátní, regionální nebo místní úrovni;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  posuzovat žádosti subjektů usazených ve stejném členském státě jako koordinační centrum, které se chtějí stát součástí komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

h)  posuzovat žádosti subjektů a jednotlivců usazených ve stejném členském státě jako koordinační centrum, které se chtějí stát součástí komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Národní koordinační centra v příslušných případech spolupracují prostřednictvím sítě s cílem plnění úkolů uvedených v odst. 1 písm. a), b), c), e) a g).

4.  Národní koordinační centra v příslušných případech spolupracují prostřednictvím sítě a postupují v koordinaci s příslušnými evropskými centry pro digitální inovace za účelem plnění úkolů uvedených v odst. 1.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podporuje poslání kompetenčního centra stanovené v článku 3 a zlepšuje a šíří odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii.

1.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost přispívá ke splnění poslání kompetenčního centra stanovené v článku 3 a zlepšuje, shromažďuje, sdílí a šíří odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii a poskytuje odborné technické znalosti.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zahrnuje průmysl, akademické a neziskové výzkumné organizace, sdružení a veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi. Spojuje hlavní zúčastněné strany v souvislosti s technologickými a průmyslovými kapacitami Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje národní koordinační centra i orgány a subjekty Unie s příslušnými odbornými znalostmi.

2.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zahrnuje občanskou společnost, průmysl na straně poptávky i na straně dodávky, včetně MSP, akademickou obec a výzkumnou komunitu, sdružení uživatelů, jednotlivé odborníky, příslušné evropské normalizační organizace, veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spojuje hlavní zúčastněné strany v souvislosti s technologickými, průmyslovými, akademickými, výzkumnými a společenskými kapacitami a schopnostmi Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje národní koordinační centra, evropská digitální inovační centra i orgány a subjekty Unie s příslušnými odbornými znalostmi, jak je uvedeno v článku 10 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Akreditovanými členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost se mohou stát pouze subjekty usazené v Unii. Doloží své odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v alespoň jedné z těchto oblastí:

3.  Akreditovanými členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost se mohou stát pouze subjekty usazené v Unii a jednotlivci s pobytem v Unii, v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Evropském sdružení volného obchodu (ESVO). Žadatelé doloží, že mohou poskytovat své odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v alespoň jedné z těchto oblastí:

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výzkum;

a)  akademická oblast nebo výzkum;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  etika,

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  formální a technická standardizace a specifikace;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kompetenční centrum akredituje subjekty zřízené podle vnitrostátního práva jako členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost po posouzení národním koordinačním centrem členského státu, v němž je daný subjekt usazen, zda splňuje kritéria stanovená v odstavci 3. Akreditace je časově neomezená, ale může být kdykoli kompetenčním centrem zrušena, pokud se kompetenční centrum nebo příslušné národní koordinační centrum domnívá, že subjekt nesplňuje kritéria stanovená v odstavci 3, nebo se na něj vztahují příslušná ustanovení článku 136 nařízení XXX [nové finanční nařízení].

4.  Kompetenční centrum akredituje subjekty zřízené podle vnitrostátního práva nebo i jednotlivce jako členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost po harmonizovaném posouzení kompetenčním centrem, národním koordinačním centrem členského státu, v němž je daný subjekt usazen nebo kde má pobyt daný jednotlivec, zda splňuje kritéria stanovená v odstavci 3. Akreditace je časově neomezená, ale může být kdykoli kompetenčním centrem zrušena, pokud se kompetenční centrum nebo příslušné národní koordinační centrum domnívá, že subjekt nebo jednotlivec nesplňuje kritéria stanovená v odstavci 3, nebo se na něj vztahují příslušná ustanovení článku 136 nařízení XXX [nové finanční nařízení]. Národní koordinační centra členských států usilují o dosažení vyváženého zastoupení zúčastněných stran v komunitě, zejména malých a středních podniků, a aktivně podněcují účast nedostatečně zastoupených kategorií nebo skupin jednotlivců.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 45a, aby dále doplnila toto nařízení upřesněním kritérií uvedených v odstavci 3 tohoto článku, podle nichž jsou uchazeči vybíráni, a postupů pro posuzování a akreditaci subjektů, které splňují kritéria uvedená v odstavci 4 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  podporovat kompetenční centrum tím, že podává zprávy o zranitelných místech a tato místa zveřejňuje, pomáhá je posílit a poskytuje poradenství o tom, jak tato slabá místa omezit, a to i prostřednictvím certifikací podle režimů přijatých v souladu s nařízením (EU) 2019/XXX [akt o kybernetické bezpečnosti].

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kompetenční centrum spolupracuje s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, včetně Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU), Evropské služby pro vnější činnost, Společného výzkumného střediska Komise, Výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury pro inovace a sítě, Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě zřízeného při Europolu a Evropské obranné agentury.

1.  Kompetenční centrum spolupracuje pro zajištění soudržnosti a komplementarity s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, včetně Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU), Evropské služby pro vnější činnost, Společného výzkumného střediska Komise, Výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury pro inovace a sítě, evropských center pro digitální inovace, Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě zřízeného při Europolu a Evropské obranné agentury, pokud jde o projekty, služby a kompetence dvojího užití.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Spolupráce probíhá na základě pracovních ujednání. Uvedená ujednání jsou předložena Komisi k předchozímu souhlasu.

2.  Spolupráce probíhá na základě pracovních ujednání. Uvedená ujednání přijme správní rada po předchozím souhlasu Komise.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu a pět zástupců Komise jednajících jménem Unie.

1.  Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu, jeden zástupce jmenovaný Evropským parlamentem jako pozorovatel a čtyři zástupci Komise jednající jménem Unie, přičemž se u členů správní rady a jejich náhradníků dbá na dosažení genderové vyváženosti.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí techniky i s ohledem na své dovednosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Komise a členské státy usilují o to, aby se omezila fluktuace jejich zástupců ve správní radě, a zajistila se tak kontinuita práce rady. Komise a členské státy usilují o dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen ve správní radě.

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti i s ohledem na své dovednosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Komise a členské státy usilují o to, aby se omezila fluktuace jejich zástupců ve správní radě, a zajistila se tak kontinuita práce rady. Komise a členské státy usilují o dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen ve správní radě.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může v příslušných případech přizvat na zasedání správní rady pozorovatele, včetně zástupců relevantních institucí a jiných subjektů Unie.

6.  Správní rada může v příslušných případech přizvat na zasedání správní rady pozorovatele, včetně zástupců relevantních orgánů, úřadů a agentur Unie a členů komunity.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) je ve správní radě stálým pozorovatelem.

7.  Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a průmyslová a vědecká poradní rada jsou ve správní radě stálými pozorovateli v poradní úloze bez hlasovacích práv. Správní rada co nejvíce zohledňuje názory vyjádřené stálými pozorovateli.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přijímá víceletý strategický plán, který obsahuje prohlášení o hlavních prioritách a plánovaných iniciativách kompetenčního centra, včetně odhadu jeho finančních potřeb a zdrojů;

a)  přijímá víceletý strategický plán, který obsahuje prohlášení o hlavních prioritách a plánovaných iniciativách kompetenčního centra, včetně odhadu jeho finančních potřeb a zdrojů, se zohledněním poradenství poskytovaného agenturou ENISA;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přijímá pracovní plán kompetenčního centra, roční účetní závěrku a rozvahu a výroční zprávu o činnosti na základě návrhu výkonného ředitele;

b)  přijímá pracovní plán kompetenčního centra, roční účetní závěrku a rozvahu a výroční zprávu o činnosti na základě návrhu výkonného ředitele, se zohledněním poradenství poskytovaného agenturou ENISA;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přijímá kritéria a postupy pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

e)  přijímá postupy pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  přijímá pracovní ujednání uvedená v čl. 10 odst. 2;

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  přijímá pravidla pro transparentnost kompetenčního centra;

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zřizuje pracovní skupiny s členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

i)  zřizuje pracovní skupiny s členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, se zohledněním poradenstvím poskytovaného stálými pozorovateli;

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  propaguje kompetenční centrum po celém světě, aby zvýšila jeho přitažlivost a vytvořila z něj špičkové světové centrum excelence v oblasti kybernetické bezpečnosti;

l)  propaguje spolupráci kompetenčního centra s globálními aktéry;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r)  přijímá strategii proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu s ohledem na analýzu nákladů a přínosů opatření, jež mají být provedena;

r)  přijímá strategii proti podvodům a korupci, která je úměrná rizikům podvodu a korupce s ohledem na analýzu nákladů a přínosů opatření, jež mají být provedena, jakož i komplexní opatření pro ochranu osob oznamujících porušení právních předpisů Unie v souladu s platnými právními předpisy Unie;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  přijímá metodiku pro výpočet finančních příspěvků od členských států;

s)  přijímá rozsáhlou definici finančních příspěvků od členských států a metodiku pro výpočet částky dobrovolných příspěvků členských států, které mohou být účtovány podle této definice jako finanční příspěvky. Tento výpočet se provede na konci každého finančního roku;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada volí předsedu a místopředsedu na dvouleté funkční období z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo. Funkční období předsedy a místopředsedy může být jednou prodlouženo na základě rozhodnutí správní rady. Pokud však kdykoli během svého funkčního období přestanou být členy správní rady, jejich funkční období automaticky skončí k témuž dni. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme jeho místo z moci úřední místopředseda. Předseda se účastní hlasování.

1.  Správní rada volí předsedu a místopředsedu na dvouleté funkční období z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo, a usiluje přitom o vyvážené zastoupení žen a mužů. Funkční období předsedy a místopředsedy může být jednou prodlouženo na základě rozhodnutí správní rady. Pokud však kdykoli během svého funkčního období přestanou být členy správní rady, jejich funkční období automaticky skončí k témuž dni. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme jeho místo z moci úřední místopředseda. Předseda se účastní hlasování.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud správní rada nerozhodne jinak, výkonný ředitel se účastní jednání, nemá však hlasovací právo. Správní rada může v jednotlivých případech pozvat další osoby, aby se jejích zasedání zúčastnily jako pozorovatelé.

3.  Pokud správní rada nerozhodne jinak, výkonný ředitel se účastní jednání, nemá však hlasovací právo.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady se mohou na pozvání předsedy účastnit zasedání správní rady, nemají však hlasovací práva.

vypouští se

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Pravidla hlasování ve správní radě

 

1.  Unie má 50 % hlasovacích práv. Hlasovací práva Unie jsou nedělitelná.

 

2.  Každý zúčastněný členský stát má jeden hlas.

 

3.  Správní rada přijímá rozhodnutí většinou tvořenou alespoň 75 % všech hlasů (včetně hlasů nepřítomných členů), které představují alespoň 75 % celkových finančních příspěvků kompetenčnímu centru. Finanční příspěvek se vypočte na základě odhadovaných výdajů navržených členskými státy podle čl. 17 odst. 2 písm. c) a na základě zprávy o výši příspěvků zúčastněných členských států podle čl. 22 odst. 5.

 

4.  Hlasovací práva mají pouze zástupci Komise a zástupci zúčastněných členských států.

 

5.  Předseda se účastní hlasování.

 

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Pravidla hlasování ve správní radě

 

1.  Rozhodnutí, která jsou předmětem hlasování se mohou týkat:

 

a)  správy a organizace kompetenčního centra a sítě

 

b)  přidělení prostředků na kompetenční centrum a síť;

 

c)  společné činnosti několika členských států, případně doplněné o rozpočet Unie na základě rozhodnutí přiděleného v souladu s písmenem b).

 

2.  Správní rada přijímá rozhodnutí většinou alespoň 75 % všech hlasů, včetně hlasů nepřítomných členů. Hlasovací práva Unie zastupuje Komise a jsou nedělitelná.

 

3.  V případě rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) je každý členský stát zastoupen a má stejná hlasovací práva. U zbývajících dostupných hlasů až do 100 % by měla mít Unie alespoň 50 % hlasovacích práv, která odpovídají jejímu finančnímu příspěvku.

 

4.  V případě rozhodnutí, na něž se vztahuje odst. 1 písm. b) nebo c), nebo jakéhokoli jiného rozhodnutí, které nespadá do žádné jiné kategorie uvedené v odstavci 1, Unie drží nejméně 50 % hlasovacích práv v souladu s jejím finančním příspěvkem. Hlasovací práva mají pouze přispívající členské státy a budou odpovídat jejich finančnímu příspěvku.

 

5.  V případě, že byl předseda zvolen ze zástupců členských států, účastní se předseda hlasování jako zástupce svého členského státu.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

3.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí, včetně návrhů na jmenování usilujících o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ze strany členských států, po otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Funkční období výkonného ředitele je čtyři roky. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy kompetenčního centra.

5.  Funkční období výkonného ředitele je pět let. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení podle odstavce 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období nejvýše čtyř let.

6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení podle odstavce 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období nejvýše pěti let.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

8.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh svých členů nebo na návrh Komise.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  po konzultaci se správní radou a Komisí připravuje a předkládá správní radě k přijetí návrh víceletého strategického plánu a návrh ročního pracovního plánu kompetenčního centra, včetně rozsahu výzev k podávání návrhů, výzev k vyjádření zájmu a výzev k podávání nabídek potřebných k provedení pracovního plánu a příslušných odhadovaných výdajů navržených členskými státy a Komisí;

c)  po konzultaci se správní radou, s průmyslovou a vědeckou poradní radou, Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Komisí připravuje a předkládá správní radě k přijetí návrh víceletého strategického plánu a návrh ročního pracovního plánu kompetenčního centra, včetně rozsahu výzev k podávání návrhů, výzev k vyjádření zájmu a výzev k podávání nabídek potřebných k provedení pracovního plánu a příslušných odhadovaných výdajů navržených členskými státy a Komisí;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a každé dva roky předkládá Komisi zprávy o pokroku;

h)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a každé dva roky předkládá Komisi a Evropskému parlamentu zprávy o pokroku;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na základě seznamu s uvedením pořadí vypracovaného panelem nezávislých odborníků;

l)  po konzultaci s průmyslovou a vědeckou poradní radou a agenturou ENISA schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na základě seznamu s uvedením pořadí vypracovaného panelem nezávislých odborníků;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry interních nebo externích auditních zpráv, jakož i na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a podává zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

s)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry interních nebo externích auditních zpráv, jakož i na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a podává zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a Evropskému parlamentu a pravidelně správní radě;

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie;

v)  zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie a na požádání podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada má nejvýše 16 členů. Členové jsou jmenováni správní radou z řad zástupců subjektů v komunitě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada má nejvýše 25 členů. Členové jsou jmenováni správní radou z řad zástupců subjektů v komunitě nebo jejích jednotlivých členů. Způsobilí jsou pouze zástupci subjektů, kteří nejsou kontrolováni třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí, s výjimkou zemí EHP a ESVO. Jmenování se uskuteční v souladu s otevřeným, transparentním a nediskriminačním postupem. Složení výboru se zaměřuje na dosažení genderové vyváženosti a zahrnuje vyvážené zastoupení skupin zúčastněných stran z průmyslu, akademické obce a občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady mají odborné znalosti buď v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje či profesionálních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo s jejich nasazováním. Požadavky na tyto odborné znalosti podrobněji stanoví správní rada.

2.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady mají odborné znalosti buď v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje, nabídky, uplatňování nebo zavádění profesionálních služeb nebo produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Požadavky na tyto odborné znalosti podrobněji stanoví správní rada.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zástupci Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací se mohou účastnit průmyslové a vědecké poradní rady a podporovat její práci.

5.  Zástupci Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací jsou přizváni k účasti na činnosti průmyslové a vědecké poradní rady a podporování její práce. Správní rada může v jednotlivých případech přizvat další zástupce komunity jako pozorovatele, poradce nebo případně odborníky.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada zasedá alespoň dvakrát ročně.

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada zasedá alespoň třikrát ročně.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průmyslová a vědecká poradní rada může v případě potřeby poskytovat správní radě poradenství ohledně zřizování pracovních skupin zabývajících se konkrétními problémy týkajícími se práce kompetenčního centra, což celkově koordinuje jeden nebo více členů průmyslové a vědecké poradní rady.

2.  Průmyslová a vědecká poradní rada v případě potřeby předkládá správní radě návrhy ohledně zřizování pracovních skupin zabývajících se konkrétními problémy týkajícími se práce kompetenčního centra, a to vždy, pokud tyto problémy patří k úkolům a oblastem, za něž zodpovídá a jež jsou uvedeny v článku 20, což celkově koordinuje jeden nebo více členů průmyslové a vědecké poradní rady.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Průmyslová a vědecká poradní rada poskytuje kompetenčnímu centru poradenství ohledně vykonávání jeho činností a:

Průmyslová a vědecká poradní rada pravidelně poskytuje kompetenčnímu centru poradenství ohledně vykonávání jeho činností a:

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  poskytuje výkonnému řediteli a správní radě strategické poradenství a vstupy pro tvorbu pracovního plánu a víceletého strategického plánu ve lhůtách stanovených správní radou;

1)  poskytuje výkonnému řediteli a správní radě strategické poradenství a vstupy pro zavedení služeb kompetenčního centra a pro jeho zaměření a činnost, pokud jde o průmysl a vědu, a pro tvorbu pracovního plánu a víceletého strategického plánu ve lhůtách stanovených správní radou;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  radí správní radě ve věci zřizování pracovních skupin na konkrétní témata, která souvisí s činnosti kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  podporuje a shromažďuje zpětnou vazbu k pracovnímu plánu a víceletému strategickému plánu kompetenčního centra.

3)  podporuje a shromažďuje zpětnou vazbu k pracovnímu plánu a víceletému strategickému plánu kompetenčního centra a poskytuje správní radě poradenství ohledně toho, jak zlepšit strategickou orientaci a činnost centra kompetencí.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  1 981 668 000 EUR z programu Digitální Evropa, včetně až 23 746 000 EUR na správní náklady;

a)  1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v běžných cenách ) z programu Digitální Evropa, včetně až 21 385 465 EUR v cenách roku 2018 (23 746 000 EUR v běžných cenách) na správní náklady;

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  částka z Evropského obranného fondu určená na činnost kompetenčního centra spjatou s obranou, včetně veškerých souvisejících administrativních nákladů, jako jsou náklady, které mohou centru vzniknout, pokud působí jako projektový manažer u činností prováděných na základě Evropského obranného fondu.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Maximální příspěvek Unie bude vyplacen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených na [program Digitální Evropa] a na zvláštní program, kterým se provádí program Horizont Evropa, zavedený rozhodnutím XXX.

2.  Maximální příspěvek Unie bude vyplacen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených na [program Digitální Evropa], na zvláštní program, kterým se provádí program Horizont Evropa, zavedený rozhodnutím XXX, na Evropský obranný fond a další programy a projekty, které spadají do působnosti kompetenčního centra nebo sítě.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Finanční příspěvek Unie nepokrývá úkoly stanovené v čl. 4 odst. 8 písm. b).

4.  Finanční příspěvek Unie z programu Digitální Evropa a z programu Horizont Evropa nepokrývá úkoly stanovené v čl. 4 odst. 8 písm. b). Takové úkoly mohou být pokryty z finančních příspěvků Evropského obranného fondu.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise může ukončit, úměrně snížit či pozastavit poskytovaní finančního příspěvku Unie na kompetenční centrum, pokud zúčastněné členské státy nepřispívají, přispívají pouze částečně nebo přispívají pozdě, pokud jde o příspěvky uvedené v odstavci 1.

4.  Komise může ukončit, úměrně snížit či pozastavit poskytovaní finančního příspěvku Unie na kompetenční centrum, pokud zúčastněné členské státy nepřispívají nebo přispívají pouze částečně, pokud jde o příspěvky uvedené v odstavci 1. Ukončení, snížení nebo pozastavení poskytování finančního příspěvku Unie ze strany Komise je co do výše a doby trvání přiměřené snížení, ukončení nebo pozastavení příspěvků členských států.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  finanční příspěvky zúčastněných členských států na správní náklady;

a)  finanční příspěvky Unie a zúčastněných členských států na správní náklady;

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  finanční příspěvky zúčastněných členských států na provozní náklady;

b)  finanční příspěvky Unie a zúčastněných členských států na provozní náklady;

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Kompetenční centrum úzce spolupracuje s jinými orgány, institucemi a subjekty Unie s cílem využít synergií a tam, kde je to možné snížit správní náklady.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kompetenční centrum přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny preventivními opatřeními proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a v příslušných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi.

1.  Kompetenční centrum přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny preventivními opatřeními proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání pravidelnými a účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a v příslušných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Zaměstnanci kompetenčního centra jsou dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci.

7.  Cílem kompetenčního centra je dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů mezi svými zaměstnanci. Zaměstnance centra tvoří dočasní zaměstnanci nebo smluvní zaměstnanci.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  Na účast na všech činnostech kompetenčního centra souvisejících s obranou, je-li tak stanoveno v pracovním plánu, se použijí články 22 [Vlastnictví výsledků], 23 [Vlastnictví výsledků] a 30 [Uplatňování pravidel pro utajované informace] nařízení (EU) 2019/XXX [Evropský obranný fond], přičemž udělení nevýhradních licencí může být omezeno na třetí strany, které jsou usazeny nebo jsou považovány za usazené v členských státech a jsou kontrolovány členskými státy anebo státními příslušníky členských států.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kompetenční centrum vykonává své činnosti s vysokou mírou transparentnosti.

1.  Kompetenční centrum vykonává své činnosti s nejvyšší mírou transparentnosti.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kompetenční centrum zajistí, aby veřejnost a všechny zainteresované strany měly k dispozici náležité, objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména pokud jde o výsledky jeho činnosti. Zveřejní rovněž prohlášení o zájmech učiněná v souladu s článkem 41.

2.  Kompetenční centrum zajistí, aby veřejnost a všechny zainteresované strany obdržely komplexní, náležité, objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace včas, zejména pokud jde o výsledky činnosti kompetenčního centra, sítě, průmyslové a vědecké poradní rady a komunity. Zveřejní rovněž prohlášení o zájmech učiněná v souladu s článkem 42.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Součástí hodnocení uvedeného v odstavci 2 bude posouzení výsledků, kterých kompetenční centrum s ohledem na své cíle, mandát a úkoly dosáhlo. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti kompetenčního centra je vzhledem k jeho určeným cílům, mandátu a úkolům odůvodněné, může navrhnout, aby byl mandát kompetenčního centra stanovený v článku 46 prodloužen.

3.  Součástí hodnocení uvedeného v odstavci 2 bude posouzení výsledků, kterých kompetenční centrum dosáhlo s ohledem na své cíle, mandát a úkoly, účinnost a účelnost. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti kompetenčního centra je vzhledem k jeho určeným cílům, mandátu a úkolům odůvodněné, může navrhnout, aby byl mandát kompetenčního centra stanovený v článku 46 prodloužen.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ˇ

Článek 38a

 

Právní subjektivita kompetenčního centra

 

1.  Kompetenční centrum má právní subjektivitu.

 

2.  V každém členském státě požívá kompetenční centrum nejširší způsobilost k právům a právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle práva tohoto členského státu. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem soudních řízení.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada kompetenčního centra přijme pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců a k řešení takových střetů. Tato pravidla obsahují ustanovení určená k zabránění střetů zájmů, pokud jde o zástupce členů ve správní radě a v průmyslové a vědecké poradní radě, v souladu s nařízením XXX [nové finanční nařízení].

Kompetenční centrum přijme pravidla k zabránění vzniku, k odhalení a k řešení střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců, včetně výkonného ředitele, ve správní radě, v průmyslové a vědecké poradní radě a v komunitě.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí prevenci, odhalení a řešení střetů zájmů, pokud jde o národní koordinační centra.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pravidla uvedená v odstavci 1 musí být v souladu s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 44 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora ze strany hostitelského členského státu

Sídlo a podpora ze strany hostitelského členského státu

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Sídlo kompetenčního centra se stanoví demokraticky odpovědným postupem za použití transparentních kritérií a v souladu s právem Unie.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Hostitelský členský stát poskytuje nejlepší možné podmínky s cílem zajistit řádné fungování kompetenčního centra, včetně jediného sídla a dalších podmínek, jako je dostupnost vhodných vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců, patřičný přístup na pracovní trh, sociální zabezpečení a zdravotní péče pro děti i pro partnery zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kompetenční centrum a členský stát [Belgie], kde se nachází jeho sídlo, mohou uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát kompetenčnímu centru poskytne.

Kompetenční centrum a hostitelský členský stát, kde se nachází jeho sídlo, uzavřou správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát kompetenčnímu centru poskytne.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 45a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5a a čl. 8 odst. 4b je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5a a v čl. 8 odst. 4b kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 5a a čl. 8 odst. 4b vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise, jímž se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center, je vítanou příležitostí, jak koncipovat budoucí evropskou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Podobně jako i v jiných částech evropského hospodářství tvoří z velké části inovace, produkty, procesy a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti malé a střední podniky. K inovacím, pokud je nevytvářejí samy tyto malé a střední podniky, dochází v začínajících podnicích a ve výzkumné komunitě. Tyto ekonomicky orientované komunity podporují jednotliví podnikatelé a velmi často přicházejí důležité podněty od občanské společnosti a od projektů zaměřených na nekomerční občanské technologie či občanské technologie v předobchodní fázi, které využívají otevřené normy, veřejně přístupná data a svobodný a otevřený software, aby přispěly k veřejnému blahu.

Musíme zajistit, aby se evropský rámec kybernetické bezpečnosti chopil těchto příležitostí a využil přednosti, které odvětví ve strukturní podobě, v jaké se v současnosti v Evropě nachází, může nabídnout.

Navrhované fungování centra spojuje činnosti programu Horizont Evropa v oblasti výzkumu kybernetické bezpečnosti a programu Digitální Evropa, pokud jde o vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti, čímž v ideálním případě vytvoří synergie a efekty přelévání mezi oběma programy Unie. Kromě toho by centrum mělo usnadňovat a koordinovat činnost sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a usnadnit přístup k odborným znalostem shromážděným v rámci sítě a komunity. Komise má za to, že nejlépe bude těchto cílů dosaženo vytvořením nového subjektu Unie, který bude zahrnovat prvky společného podniku, výkonné agentury a decentralizované agentury. Vzhledem k tomu, že díky agentuře ENISE již existuje jiná agentura EU specializovaná na kybernetickou bezpečnost, měl by tento návrh zajistit, aby byla agentura ENISA konzultována ve věci všech relevantních činností centra, aby vznikly synergie.

Kybernetická bezpečnost jako proces

Odvětví IT dlouho používalo v kontextu vztahů s veřejností a komerčního marketingu k popisu produktů a služeb pojem „řešení“. Je však důležité chápat kybernetickou bezpečnost jako proces. Spolu s vývojem technologií IKT se vyvíjí též hrozby. Úsilí o větší zabezpečení naší infrastruktury, sítí a informačních systémů nekončí nákupem určitého produktu nebo služby.

Proto je důležité neustále kybernetickou bezpečnost posilovat, a to v průběhu celého životního cyklu produktu, a zohledňovat souhru mezi produkty a aktéry v propojených sítích a infrastruktuře, jako je internet. V průběhu fází životního cyklu systému, ať už jde o fázi návrhu, provádění, údržby a aktualizace, by bezpečnost měla být zastřešující zásadou.

Bezpečnost společné infrastruktury

Internet je společná infrastruktura, na kterou stále více spoléhá nejen evropská, ale i celosvětová ekonomika. Kromě toho se jedná o společnou infrastrukturu pro komunikaci, kulturu a informace, na niž jednotlivci spoléhají každý den.

Od základní infrastrukturní vrstvy až po vrstvu aplikací, s nimiž interagují uživatelé, plní nepostradatelnou úlohu ve fungování internetu svobodný a otevřený software. Jako v případě každé běžně používané složky, pokud dojde k odhalení zranitelného místa z hlediska bezpečnosti ve složce svobodného a otevřeného softwaru, může toto zranitelné místo ohrozit fungování internetu a souvisejících služeb.

Již jsou známy případy, kdy zranitelná zařízení „internetu věcí“ byla zneužita k napadení jiné infrastruktury. Na internetu může zranitelné místo z hlediska bezpečnosti ovlivnit výpočetní zařízení s vysokým výkonem.

Tyto složky běžně vyvíjejí, používají a rozvíjejí různí odvětvoví aktéři v oblasti výzkumu a vývoje, ale také orgány veřejné správy. Proto by činnosti centra s cílem posílit celkovou spolehlivost, odolnost a bezpečnost naší společné infrastruktury měly plnit úlohu běžně užívaného svobodného a otevřeného softwaru a přispívat k jeho bezpečnosti.

Technologie ke zvýšení odolnosti, nikoliv obranné technologie a technologie dvojího užití

Kvůli fungování sítí a informačních systémů, jako je internet, není obvykle možné vždy s neochvějnou jistotou určit původ útoku s ohledem na konkrétní subjekt. Právě naopak, je možné podvrhnout důkazy s cílem zakrýt zdroj nebo svést k chybným závěrům. Zejména v této souvislosti vyvolává znepokojení vývoj, kdy státy a mezivládní organizace začaly zvažovat použití konvenční vojenské síly v případě kybernetických útoků.

Prioritou Evropské unie je podporovat demokracii, právní stát, lidská práva a základní svobody na celém světě. Proto by centrum mělo podporovat odolnost a integritu sítí a informačních systémů a investovat do nich. Produkty a procesy v oblasti kybernetické bezpečnosti mohou být stejně užitečné v civilním i vojenském kontextu, proto by centrum mělo podporovat stávající rámce pro kontrolu technologií dvojího užití. Útočné vojenské aplikace, jako jsou zadní vrátka, zatajená zranitelná místa, nebo užití s sebou nesou inherentní bezpečnostní riziko pro společnost jako celek a byla by rozporu s cílem centra, jímž je zlepšit kybernetickou bezpečnost. Je proto důležité omezit činnosti centra na civilní účely.

Financování struktur centra a provozních nákladů z programů Unie, které nesmějí být použity na vojenské účely, znamená, že by centrum nemělo usnadňovat žádný obranný výzkum ani jiné projekty související s obranou. Je třeba dodržovat Smlouvy a rozpočet Unie nesmí být využíván k vojenským účelům.

Společnost, etika a zastoupení

Centrum by mělo důsledně zohledňovat společenské a etické důsledky a obavy, které mohou vyvolávat jeho akce, akce jeho subjektů a výstupy ve formě jím financovaných produktů, služeb, zařízení a výzkumu.

U odvětví IKT více než v jiných odvětvích platí, že s obtížemi uspokojuje poptávku po kvalifikovaných pracovnících. Zároveň je mimořádně nevyvážené zastoupení žen a mužů, lidí s různými národnostmi a se zdravotním postižením. Proto je v zájmu odvětví, včetně akademické obce, výzkumné komunity a dalších, dosáhnout vyváženého zastoupení.

A nejen proto, je to i v zájmu rovnosti.

Struktura řízení

Centrum a jeho subjekty by měly zajistit, že střety zájmů budou nejen odhalovány, ale i napravovány a vyřizovány transparentně a odpovědně. Členské státy by měly zajistit, že totéž platí i pro národní koordinační centra.

Evropský parlament by měl být postaven naroveň s členskými státy, pokud jde o ovlivňování správy a akcí centra.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodaje. Během přípravy zprávy až do jejího přijetí ve výboru zpravodaj obdržel vstupní informace od těchto subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

Americká obchodní komora v EU

Bundesverband Informationirtschaft, Telekommunikation und neue Meden e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO)

Evropská obranná agentura (EDA)

Evropská digitální aliance malých a středních podniků

Evropské organizace pro bezpečnost (EOS)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

FSFE – Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT – Technologický institut Karlsruhe, projekt SecUnity

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (31.1.2019)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Zpravodaj: Arndt Kohn

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V této digitální době je kybernetická bezpečnost nezbytnou součástí hospodářské konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropské unie, jakož i integrity a procesů, na nichž jsou založeny naše demokratické společnosti. Zajištění vysoké úrovně kybernetické odolnosti v celé EU má mimořádný význam pro dosažení důvěry spotřebitelů v jednotný digitální trh a pro další rozvoj inovativnější a konkurenceschopnější Evropy. Přestože více než 600 středisek v Evropské unii poskytuje odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, Unie je i nadále čistým dovozcem produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je nutné, aby EU byla soudržnější a účinněji bojovala proti kybernetickým útokům, zlepšovala kybernetické schopnosti a prohlubovala svou schopnost lépe chránit evropské občany, podniky a veřejné orgány.

V září 2017 Komise předložila „akt o kybernetické bezpečnosti“ a dne 12. září 2018 byl předložen návrh, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „centrum“) a síť národních koordinačních center (dále jen „síť“).

Zpravodaj celkově návrh Komise vítá. Zvláštní důraz, s nímž souhlasí i zpravodaj, je kladen na cíle centra kompetencí týkající se přispívání k udržování a rozvoji technologických a průmyslových kapacit Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a rovněž k posilování odvětví kybernetické bezpečnosti EU a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Centrum kompetencí usnadní a pomůže koordinovat práci sítě národních koordinačních center a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Zpravodaj předpokládá, že centrum kompetencí a síť budou používány jako nástroj k posílení důvěry evropských občanů a rovněž k posílení jednotného digitálního trhu.

Zpravodaj však zdůrazňuje řadu bodů z návrhu, které potřebují další objasnění a zlepšení:

•  Za prvé je zpravodaj pevně přesvědčen, že postupy pro akreditaci a posuzování umožňující subjektům stát se členy komunity by měly být na úrovni EU harmonizovány, aby se zabránilo roztříštěnosti mezi různými subjekty akreditovanými různými členskými státy.

•  Za druhé je třeba poukázat na význam malých a středních podniků, aby se zlepšily jejich rovné příležitosti a aby byla posílena jejich schopnost zapojit se do konkurenceschopnosti na jednotném trhu a tuto konkurenceschopnost zvýšit. V této souvislosti je cílem zpravodaje dosáhnout vyváženého zastoupení zúčastněných stran v komunitě a v průmyslové a vědecké poradní radě se zvláštním zřetelem na začlenění malých a středních podniků. Podle zpravodaje by navíc národní koordinační centra měla rovněž úzce spolupracovat, aby podněcovala přeshraniční projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to zejména pokud jde o malé a střední podniky.

•  Za třetí je zpravodaj pevně přesvědčen, že jedním z poslání centra a sítě by mělo být širší využívání produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti vytvořených v rámci Unie spolu se zvýšením konkurenceschopnosti odvětví kybernetické bezpečnosti EU. Za účelem dosažení těchto cílů zpravodaj vysvětluje, které subjekty mohou být akreditovány jako členové komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, a prosazuje zlepšení evropské standardizace technologií kybernetické bezpečnosti.

•  Za čtvrté, pokud jde o finanční příspěvky členských států, zpravodaj je přesvědčen, že Evropská komise by neměla mít pravomoc ukončit, úměrně snížit či pozastavit poskytování finančního příspěvku Unie na centrum kompetencí. Komise navrhuje tuto pravomoc v případě, že přispívající členský stát nepřispívá, přispívá pouze částečně nebo přispívá pozdě, avšak tato pravomoc by postihla celou strukturu, kterou toto nařízení zavádí, a zabránila by členským státům v účasti.

•  A na závěr zpravodaj poukazuje na význam vybudování silné základny kybernetických dovedností, která bude zahrnovat i vzdělávací a informační kampaně.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Naše každodenní životy a ekonomiky se stávají závislejší na digitálních technologiích a občané jsou čím dál více vystaveni závažným kybernetickým incidentům. Budoucí bezpečnost závisí mimo jiné na zlepšování technických a průmyslových schopností chránit Unii před kybernetickými hrozbami, jelikož o bezpečné digitální systémy se opírá jak civilní infrastruktura, tak i vojenské schopnosti.

(1)  Přes 80 % obyvatelstva Evropské unie je připojeno k internetu a naše každodenní životy a ekonomiky se stávají čím dál více závislejší na digitálních technologiích, přičemž občané jsou čím dál více vystaveni závažným kybernetickým incidentům. Budoucí bezpečnost závisí mimo jiné na zlepšování technických a průmyslových schopností chránit Unii před kybernetickými hrozbami, jelikož o bezpečné digitální systémy se opírá jak civilní infrastruktura, tak i vojenské schopnosti.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V září 2017 hlavy států a předsedové vlád vyzvali na Tallinnském summitu k digitální problematice, že je třeba z Unie „do roku 2025 učinit vedoucí sílu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili důvěru, jistotu a ochranu našich občanů, spotřebitelů a podniků online a umožnili svobodný internet respektující právo.“

(4)  V září 2017 hlavy států a předsedové vlád vyzvali na Tallinnském summitu k digitální problematice, že je třeba z Unie „do roku 2025 učinit vedoucí sílu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili důvěru, jistotu a ochranu našich občanů, spotřebitelů a podniků online a umožnili svobodný a bezpečnější internet respektující právo.“

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Kompetenční centrum by mělo v rámci svých akcí zohledňovat uplatňování nařízení (EU) 2019/XXX [přepracované nařízení (ES) č. 428/2009 ve znění navrženém v COM(2016)616].1a

 

_________________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (Úř. věst. L ..., ..., s. ...).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Kompetenční centrum by mělo být hlavním nástrojem Unie pro spojení investic do výzkumu, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro realizaci relevantních projektů a iniciativ společně se sítí kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by poskytnout finanční podporu související s kybernetickou bezpečností z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa a mělo by být otevřené Evropskému fondu pro regionální rozvoj a případně dalším programům. Takový přístup by měl přispět k vytvoření synergií a ke koordinaci finanční podpory související s výzkumem, inovacemi, technologiemi a průmyslovým vývojem v oblasti kybernetické bezpečnosti a zamezit zdvojování.

(8)  Kompetenční centrum by mělo být hlavním nástrojem Unie pro spojení investic do výzkumu, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro realizaci relevantních projektů a iniciativ ve spolupráci se sítí kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by poskytnout finanční podporu opatřením souvisejícím s kybernetickou bezpečností z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa, včetně Evropského obranného fondu v případě akcí a administrativních nákladů spojených s obranou, a mělo by být otevřené Evropskému fondu pro regionální rozvoj a případně dalším programům. Takový přístup by měl přispět k vytvoření synergií a ke koordinaci finanční podpory související s iniciativami Unie na poli výzkumu a vývoje, inovací, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a měl by zamezit zdvojování.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Unie a její členské státy by měly s ohledem na rozsah úkolů na poli kybernetické bezpečnosti a na prostředky, které jsou investovány do kapacit kybernetické bezpečnosti v jiných částech světa, zvýšit finanční podporu výzkumu a vývoje v této oblasti a zintenzivnit zavádění jejich výsledků do praxe. V zájmu dosažení úspor z rozsahu a srovnatelné úrovně ochrany v celé Unii by členské státy měly v relevantních případech vložit úsilí do evropského rámce tak, že budou investovat prostřednictvím mechanismu kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Zásada „bezpečnosti již od fáze návrhu“ by měla také ovlivňovat formální i neformální standardizační procesy, kdy v rámci neformální standardizace se běžně vytvářejí referenční implementace, které jsou publikovány na základě svobodných a otevřených licencí. Bezpečné projektování zejména referenčních implementací má zásadní význam pro celkovou spolehlivost a odolnost běžně používané infrastruktury sítí a informačních systémů, jako je internet.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k tomu, že cílů této iniciativy lze nejlépe dosáhnout, pokud se jí zúčastní všechny členské státy nebo co možná nejvíce členských států, a rovněž jako motivace k účasti pro členské státy by hlasovací práva měly držet pouze členské státy, jež finančně přispívají na správní a provozní náklady kompetenčního centra.

(9)  Vzhledem k tomu, že cílů této iniciativy lze nejlépe dosáhnout, pokud k ní přispějí všechny členské státy nebo co možná nejvíce členských států, a rovněž jako motivace k účasti pro členské státy by hlasovací práva měly držet pouze členské státy, jež finančně přispívají na správní a provozní náklady kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Národní koordinační centra by měla být vybrána členskými státy. Kromě nezbytné správní kapacity by centra měla disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup, zejména v odvětvích, jako jsou kryptografie, bezpečnostní služby IKT, detekce narušení, bezpečnost systémů, bezpečnost sítí, bezpečnost softwaru a aplikací nebo lidské a společenské aspekty bezpečnosti a soukromí. Rovněž by měla mít kapacitu k efektivní práci a koordinaci s průmyslem, veřejným sektorem, včetně orgánů určených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114823, a výzkumnou komunitou.

(12)  Národní koordinační centra by měla být vybrána členskými státy. Kromě nezbytné správní kapacity by centra měla disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup, zejména v odvětvích, jako jsou kryptografie, bezpečnostní služby IKT, detekce narušení, bezpečnost systémů, bezpečnost sítí, bezpečnost softwaru a aplikací nebo lidské, etické a společenské aspekty bezpečnosti a soukromí. Rovněž by měla mít kapacitu k efektivní práci a koordinaci s průmyslem, veřejným sektorem, včetně orgánů určených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114823, a výzkumnou komunitou. Kromě toho by měla být pomocí vhodných komunikačních prostředků zvýšena informovanost široké veřejnosti o kybernetické bezpečnosti.

_________________

_________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Kompetenční centrum by mělo plnit několik hlavních funkcí. Zaprvé by kompetenční centrum mělo usnadnit a pomoci koordinovat práci evropské sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a podporovat komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a usnadnit přístup k odborným znalostem shromážděným v rámci sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Zadruhé by mělo provádět příslušné části programů Digitální Evropa a Horizont Evropa přidělováním grantů, zpravidla v návaznosti na konkurenční výzvy k podávání návrhů. Zatřetí by kompetenční centrum mělo usnadnit společné investice Unie, členských států a/nebo průmyslu.

(15)  Kompetenční centrum by mělo plnit několik hlavních funkcí. Zaprvé by mělo usnadnit a pomoci koordinovat práci evropské sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a podporovat komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a usnadnit přístup k odborným znalostem shromážděným v rámci sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Zadruhé by mělo provádět příslušné části programů Digitální Evropa a Horizont Evropa i Evropského obranného fondu přidělováním grantů, zpravidla v návaznosti na výzvy k podávání návrhů do soutěže. Zatřetí by kompetenční centrum mělo usnadnit společné investice Unie, členských států a/nebo průmyslu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Kompetenční centrum by mělo stimulovat a podporovat spolupráci a koordinaci činností komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, jež by zahrnovala rozsáhlou, otevřenou a různorodou skupinu aktérů zapojených do technologií kybernetické bezpečnosti. Zmíněná komunita by měla zahrnovat zejména výzkumné subjekty, průmyslová odvětví na straně dodávky i poptávky a veřejný sektor. Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měla kompetenčnímu centru poskytovat vstupy pro jeho činnost a pracovní plán a rovněž by měla těžit z činností kompetenčního centra a sítě zaměřených na budování komunity, ale v jiných ohledech by neměla být upřednostňována, pokud jde o výzvy k podávání návrhů či nabídek.

(16)  Kompetenční centrum by mělo stimulovat a podporovat spolupráci a koordinaci činností komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, jež by zahrnovala rozsáhlou, otevřenou a různorodou skupinu aktérů zapojených do technologií kybernetické bezpečnosti. Zmíněná komunita by měla zahrnovat zejména výzkumné subjekty, včetně subjektů, které pracují na etických pravidlech pro kybernetickou bezpečnost, průmyslová odvětví na straně dodávky i poptávky a veřejný sektor. Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měla kompetenčnímu centru poskytovat vstupy pro jeho činnost a pracovní plán a rovněž by měla těžit z činností kompetenčního centra a sítě zaměřených na budování komunity, ale v jiných ohledech by neměla být upřednostňována, pokud jde o výzvy k podávání návrhů či nabídek.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  S cílem reagovat na potřeby průmyslových odvětví na straně nabídky i poptávky by se úkol kompetenčního centra, totiž poskytovat znalosti a technickou pomoc průmyslovým odvětvím, měl vztahovat jak na produkty a služby IKT, tak na všechny ostatní průmyslové a technické produkty a řešení, do nichž je třeba začlenit kybernetickou bezpečnost.

(17)  S cílem reagovat na potřeby průmyslových odvětví na straně nabídky i poptávky by se úkol kompetenčního centra, totiž poskytovat znalosti a technickou pomoc průmyslovým odvětvím, měl vztahovat jak na produkty, procesy a služby IKT, tak na všechny ostatní průmyslové a technické produkty a řešení, do nichž je třeba začlenit kybernetickou bezpečnost.

Odůvodnění

V propojených průmyslových odvětvích by všichni aktéři hodnotového řetězce měli dynamicky zajišťovat, aby jejich produkty, procesy a služby byly od nejčasnější fáze procesu vytváření kyberneticky bezpečné.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Kompetenční centrum pro kybernetickou bezpečnost by mělo přispívat k plošnému nasazení nejmodernějších produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména pak mezinárodně uznávaných produktů a řešení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Ačkoli by kompetenční centrum a síť měly usilovat o synergie mezi civilní a obrannou oblastí kybernetické bezpečnosti, budou projekty financované programem Horizont Evropa prováděny v souladu s nařízením XXX [nařízení o programu Horizont Evropa], které stanoví, že výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont Evropa musí být zaměřeny na civilní využití.

(18)  Projekty financované programem Horizont Evropa budou prováděny v souladu s nařízením XXX [nařízení o programu Horizont Evropa], které stanoví, že výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont Evropa musí být zaměřeny na civilní využití.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Správní rada kompetenčního centra by měla vzhledem ke skutečnosti, že již existuje další specializovaná agentura Unie pro kybernetickou bezpečnost ENISA, zajistit konzultace s agenturou ENISA o všech důležitých činnostech centra s cílem vytvářet synergie.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Vzhledem k jejich odborným znalostem by Společné výzkumné středisko Komise i Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) měly hrát aktivní úlohu v rámci komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a v průmyslové a vědecké poradní radě.

(21)  Vzhledem k jejich odborným znalostem by Společné výzkumné středisko Komise i Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) měly hrát aktivní úlohu v rámci komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a v průmyslové a vědecké poradní radě s cílem zajistit synergie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Vzhledem k odborným profilům Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a kompetenčního centra v oblasti kybernetické bezpečnosti by se mělo usilovat o jejich vzájemnou součinnost, přičemž je třeba mít na mysli, že agentura ENISA by měla nadále plnit své strategické cíle zejména v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti, které jsou definovány v „aktu o kybernetické bezpečnosti“1a, zatímco kompetenční centrum by mělo působit jako operační orgán v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

__________________

 

1a Návrh nařízení o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (2017/0225(COD)).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V zájmu řádného a účinného fungování kompetenčního centra by Komise a členské státy měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v daných oblastech činnosti. Komise a členské státy by rovněž měly usilovat o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita její činnosti.

(25)  V zájmu řádného a účinného fungování kompetenčního centra by Komise a členské státy měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v daných oblastech činnosti. Komise a členské státy by rovněž měly usilovat o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita její činnosti. ENISA by také měla mít ve správní radě stálou poradní funkci bez hlasovacích práv a centrum by s ní mělo konzultovat všechny důležité činnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Kompetenční centrum by mělo mít průmyslovou a vědeckou poradní radu, která bude působit jako poradní orgán zajišťující pravidelný dialog se soukromým sektorem, sdruženími spotřebitelů a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Průmyslová a vědecká poradní rada by se měla zaměřit na záležitosti významné pro zúčastněné strany a upozorňovat na ně správní radu kompetenčního centra. Složení průmyslové a vědecké poradní rady a úkoly, které jsou jí přiděleny, například konzultování pracovního plánu, by měly zajistit dostatečné zastoupení zúčastněných stran v činnostech kompetenčního centra.

(27)  Kompetenční centrum by mělo mít průmyslovou a vědeckou poradní radu, která bude působit jako poradní orgán zajišťující pravidelný dialog se soukromým sektorem, sdruženími spotřebitelů a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Dále by mělo výkonnému řediteli a správní radě poskytovat nezávislé poradenství ohledně zavádění do praxe a zadávání zakázek. Průmyslová a vědecká poradní rada by se měla zaměřit na záležitosti významné pro zúčastněné strany a upozorňovat na ně správní radu kompetenčního centra. Složení průmyslové a vědecké poradní rady a úkoly, které jsou jí přiděleny, například konzultování pracovního plánu, by měly zajistit dostatečné zastoupení zúčastněných stran v činnostech kompetenčního centra. Každé kategorii zúčastněných stran z tohoto odvětví by měl být přidělen minimální počet míst, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována zastoupení malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Kompetenční centrum by mělo mít zavedena pravidla týkající se prevence a řešení střetu zájmů. Kompetenční centrum by rovněž mělo uplatňovat odpovídající ustanovení práva Unie týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Zpracování osobních údajů kompetenčním centrem se bude řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2018. Kompetenční centrum by mělo dodržovat předpisy vztahující se na orgány Unie, jakož i vnitrostátní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými informacemi nepodléhajícími utajení a utajovanými informacemi Evropské unie.

(29)  Kompetenční centrum by mělo zavést pravidla týkající se prevence, určování a řešení střetu zájmů v případě svých členů, orgánů a zaměstnanců, správní rady, průmyslové a vědecké poradní rady a komunity. Členské státy by měly zajistit prevenci, určování a řešení střetů zájmů v případě národních koordinačních center. Kompetenční centrum by rovněž mělo uplatňovat odpovídající ustanovení práva Unie týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Zpracování osobních údajů kompetenčním centrem se bude řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2018. Kompetenční centrum by mělo dodržovat předpisy vztahující se na orgány Unie, jakož i vnitrostátní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými informacemi nepodléhajícími utajení a utajovanými informacemi Evropské unie.

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Kompetenční centrum by mělo fungovat otevřeným a transparentním způsobem, přičemž by mělo včas poskytovat všechny potřebné informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Jednací řád orgánů kompetenčního centra by měl být zveřejněn.

(31)  Kompetenční centrum by mělo otevřeným a transparentním způsobem včas poskytovat vyčerpávající informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Centrum by mělo veřejnosti a všem zúčastněným stranám poskytnout seznam členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a zveřejnit jejich prohlášení o zájmech předložená v souladu s článkem 42. Jednací řád orgánů kompetenčního centra by měl být zveřejněn.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Doporučuje se, aby kompetenční centrum a národní koordinační centra v co největším rozsahu monitorovala a dodržovala mezinárodní standardy, aby podpořila dosažení souladu s globálně osvědčenými postupy.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31b)  Evropská komunita pro kybernetickou bezpečnost může těžit ze zastoupení, které odráží rozmanitost celé společnosti, a měla by dosáhnout vyváženého zastoupení mužů a žen, etnik a osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž definuje prvky smluvních ujednání mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry a stanoví kritéria pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné fáze uspořádala náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni, a aby tyto konzultace vedla v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na schůze odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kompetenční centrum přispívá k provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením XXX, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu].

2.  Kompetenční centrum přispívá k provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením XXX, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], a v rámci Evropského obranného fondu vytvořeného nařízením č. XXX.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „kybernetickou bezpečností“ se rozumí ochrana sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dalších osob proti kybernetickým hrozbám;

(1)  „kybernetickou bezpečností“ se rozumí veškeré činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dotčených osob proti kybernetickým hrozbám;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „produkty a řešeními v oblasti kybernetické bezpečnosti“ se rozumí produkty, služby a postupy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž konkrétním účelem je ochrana sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dotčených osob před kybernetickými hrozbami;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „orgánem veřejné moci“ se rozumí jakýkoli vládní či jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních orgánů, na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni či jakákoli fyzická či právnická osoba, které vykonává funkci ve veřejné správě podle vnitrostátního práva, včetně zvláštních povinností;

(3)  „orgánem veřejné moci“ se rozumí jakýkoli vládní či jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních orgánů, na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni či jakákoli fyzická či právnická osoba, které vykonává funkci ve veřejné správě podle unijního a vnitrostátního práva, včetně zvláštních povinností;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „zúčastněným členským státem“ se rozumí členský stát, který dobrovolně poskytuje finanční příspěvky na pokrytí správních a provozních nákladů kompetenčního centra.

(4)  „přispívajícím členským státem“ se rozumí členský stát, který dobrovolně poskytuje finanční příspěvky na pokrytí správních a provozních nákladů kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  udržovat a rozvíjet nezbytné technologické a průmyslové schopnosti Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti k zajištění jejího jednotného digitálního trhu;

a)  udržovat a rozvíjet nezbytné technologické, akademické a výzkumné, společenské a průmyslové kapacity Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti k zajištění a rozvoji jejího jednotného digitálního trhu a k podpoře digitální autonomie Evropy;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvyšovat konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměnit kybernetickou bezpečnost v konkurenční výhodu jiných průmyslových odvětví Unie.

b)  zvyšovat konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii tím, že budou podporovat zavádění produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti vyvinutých na území Unie, a tak přeměnit kybernetickou bezpečnost v konkurenční výhodu jiných průmyslových odvětví Unie, čímž Unii poskytnou pevnou základnu a vytvoří z ní klíčového hráče v boji proti kybernetickým útokům;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zvýšit odolnost a spolehlivost odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii, infrastruktury síťových a informačních systémů, internetu a běžně používaného hardwaru a softwaru v Unii, a tím upevnit důvěru občanů a podniků v digitální prostředí, což přispěje k dosažení cílů strategie jednotného digitálního trhu;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  zvyšovat povědomí o rizicích ohrožujících kybernetickou bezpečnost a o souvisejících společenských a etických důsledcích a otázkách v Unii;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  podporovat, usnadňovat a urychlovat postupy standardizace a certifikace.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  usnadňovat a pomáhat koordinovat práci sítě národních koordinačních center (dále jen „síť“) podle článku 6 a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podle článku 8;

1.  usnadňovat a pomáhat koordinovat práci sítě národních koordinačních center (dále jen „síť“) podle článku 6 a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „komunita“) podle článku 8;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  přispívat k provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením č. XXX26, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX27, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], a v rámci dalších unijních programů, stanoví-li tak právní akty Unie];

2.  přispívat k provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením č. XXX26, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX27, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], v rámci Evropského obranného fondu vytvořeného nařízením č. XXX a v rámci dalších unijních programů, stanoví-li tak právní akty Unie];

__________________

__________________

26 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

26 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

27 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

27 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  zlepšovat schopnosti, znalosti a infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch průmyslových odvětví, veřejného sektoru a výzkumných komunit, a to plněním těchto úkolů:

3.  zlepšovat odolnost, kapacity, schopnosti, znalosti a infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch společnosti, průmyslových odvětví, veřejného sektoru a výzkumných komunit, a to plněním těchto úkolů ve spojitosti s nejmodernější průmyslovou a výzkumnou infrastrukturou v oblasti kybernetické bezpečnosti a souvisejícími službami:

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  s ohledem na nejmodernější průmyslové a výzkumné infrastruktury a související služby v oblasti kybernetické bezpečnosti získávat, aktualizovat, provozovat a zpřístupňovat takové infrastruktury a související služby širokému okruhu uživatelů v celé Unii z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

a)  spravedlivě, otevřeně a transparentně získávat, aktualizovat, provozovat a zpřístupňovat takové infrastruktury a související služby širokému okruhu uživatelů v celé Unii z řad průmyslu, zejména malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  s ohledem na nejmodernější průmyslové a výzkumné infrastruktury a související služby v oblasti kybernetické bezpečnosti poskytovat podporu dalším subjektům, včetně finanční podpory, při získávání, aktualizování, provozování a zpřístupňování takových infrastruktur a souvisejících služeb širokému okruhu uživatelů po celé Unii z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

b)  poskytovat podporu dalším subjektům, včetně finanční podpory, při získávání, aktualizování, provozování a zpřístupňování takových infrastruktur a souvisejících služeb širokému okruhu uživatelů po celé Unii z řad průmyslu, zejména malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům, malým a středním podnikům, mikropodnikům a jednotlivým odborníkům v oblasti kybernetické bezpečnosti, projektům zaměřeným na svobodný a otevřený software, který se běžně používá v rámci infrastruktury, produktů a procesů a projektům zaměřeným na občanské technologie;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  provádět audity softwarových bezpečnostních kódů a navrhovat zlepšení u projektů bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, jež jsou běžně používány pro infrastrukturu, produkty a postupy;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovat znalosti a technickou pomoc v oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslu a orgánům veřejné moci, zejména podporováním opatření, jejichž cílem je usnadnit přístup k odborným znalostem sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

c)  usnadňovat sdílení znalostí a technické pomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti především mezi MSP, výrobním odvětvím, občanskou společností, průmyslem, orgány veřejné moci a akademickou a výzkumnou obcí, zejména podporováním opatření, jejichž cílem je usnadnit přístup k odborným znalostem sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  propagovat zásadu „bezpečnost již od fáze návrhu“ v procesu vývoje, údržby, provozu a modernizace infrastruktur, produktů a služeb, a to zejména podporou nejnovějších metod bezpečného vývoje, adekvátním testováním bezpečnosti a bezpečnostními audity.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  přispívat k plošnému nasazení produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč celou ekonomikou, a to plněním následujících úkolů:

4.  přispívat k plošnému nasazení nejmodernějších a udržitelných produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii a napříč různými odvětvími ekonomiky, a to plněním následujících úkolů:

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat výzkum, vývoj a zavádění produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti původem z Unie orgány veřejné moci a uživatelskými odvětvími;

a)  podporovat výzkum, vývoj a zavádění produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti původem z Unie, a to i orgány veřejné moci a průmyslem;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podporovat výzkum kybernetické bezpečnosti v souvislosti s počítačovou kriminalitou;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pomáhat orgánům veřejné moci, průmyslu na straně poptávky a dalším uživatelům při zavádění a integrování nejnovějších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti;

b)  pomáhat orgánům veřejné moci, průmyslu na straně poptávky a dalším uživatelům při zavádění a integrování všeobecně používaných nejmodernějších produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat zejména orgány veřejné moci při zadávání veřejných zakázek nebo zadávání zakázek na nejmodernější produkty a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti jménem orgánů veřejné moci;

c)  podporovat zejména orgány veřejné moci při zadávání veřejných zakázek nebo zadávání zakázek na nejmodernější produkty a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti jménem orgánů veřejné moci, včetně podpory zadávání veřejných zakázek na environmentální, sociální a inovativní řešení v souladu se směrnicemi 2014/24/EU a 2014/25/EU;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům a malým a středním podnikům v odvětví kybernetické bezpečnosti, pokud jde o propojení s potenciálními trhy a přilákání investic;

d)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům, jednotlivým odborníkům a malým a středním podnikům v odvětví kybernetické bezpečnosti, pokud jde o propojení s potenciálními trhy a příležitostmi pro zavádění a přilákání investic;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  povzbuzovat využívání certifikace kybernetické bezpečnosti v souladu s aktem o kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  zlepšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti a přispívat ke snižování nedostatku v oblasti dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností v Unii, a to plněním těchto úkolů:

5.  zlepšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti, a to i na úrovni jednotlivců; zlepšovat chápání významu kybernetické bezpečnosti pro prevenci a řešení hrozeb, přispívat ke snižování nedostatku dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností v Unii a ke zvyšování jejich úrovně a vybudovat silnou základnu kybernetických dovedností, a to plněním těchto úkolů:

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat další rozvoj schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti, v příslušných případech společně s příslušnými agenturami a subjekty EU včetně agentury ENISA;

a)  podporovat další rozvoj schopností a kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti, podporovat dosažení společné vysoké úrovně znalostí o kybernetické bezpečnosti a v koordinaci s příslušnými agenturami a subjekty EU včetně agentury ENISA přispívat k posilování odolnosti uživatelů a infrastruktur v Unii, zejména rozvojem vzdělávacích programů a osvětových kampaní.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovat finanční podporu na výzkumné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě společného a průběžně posuzovaného a vylepšovaného víceletého strategického, průmyslového, technologického a výzkumného programu;

a)  poskytovat finanční podporu na výzkumné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě společného a průběžně posuzovaného a vylepšovaného víceletého strategického, průmyslového, technologického a výzkumného plánu;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat rozsáhlé výzkumné a demonstrační projekty zaměřené na technologické schopnosti příští generace v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s průmyslem a sítí;

b)  podporovat rozsáhlé výzkumné a demonstrační projekty zaměřené na technologické schopnosti příští generace v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s průmyslem, sítí a komunitou;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat výzkum a inovace pro účely standardizace technologií kybernetické bezpečnosti;

c)  podporovat výzkum a inovace pro účely zlepšení standardizace technologií kybernetické bezpečnosti v úzké spolupráci zejména s evropskými normalizačními organizacemi;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podporovat rozvoj nezávislých produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti v úzké spolupráci s průmyslem, sítí a komunitou;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  vyvíjet nástroje a technologie potřebné pro zvládnutí neustále se vyvíjejících rizik pro kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  spojovat zúčastněné strany v zájmu podpory synergií mezi civilním a obranným výzkumem a trhy v oblasti kybernetické bezpečnosti;

c)  spojovat zúčastněné strany v zájmu podpory synergií mezi civilním a obranným výzkumem a trhy v oblasti kybernetické bezpečnosti; slaďovat ve vhodných případech činnosti s příslušnými agenturami a subjekty EU, včetně agentury ENISA;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovat poradenství, sdílet odborné znalosti a usnadňovat spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami;

Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  řídit nadnárodní projekty kybernetické obrany na žádost členských států, a tak působit jako projektový manažer ve smyslu nařízení XXX [nařízení, kterým se zřizuje Evropský obranný fond].

b)  řídit nadnárodní a přeshraniční projekty kybernetické obrany na žádost členských států, a tak působit jako projektový manažer ve smyslu nařízení XXX [nařízení, kterým se zřizuje Evropský obranný fond];

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  přispívat případně k posuzování dodržování základních práv a etickému hodnocení výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti financovanému kompetenčním centrem;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  přispívat k úsilí Unie o posílení spolupráce s ohledem na kybernetickou bezpečnost tím, že bude:

 

a)  usnadňovat účast sítě a komunity na mezinárodních konferencích;

 

b)  spolupracovat s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v rámci příslušných rámců mezinárodní spolupráce.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinační centry se zakládá na smluvní dohodě podepsané mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem. Dohoda upraví pravidla, kterými se řídí vztah a rozdělení úkolů mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem.

5.  Vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinační centry se zakládá na smluvní dohodě podepsané mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem. Dohoda sestává ze stejného souboru obecných podmínek upravujících pravidla, kterými se řídí vztah a rozdělení úkolů mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem, a ze zvláštních podmínek stanovených pro konkrétní národní koordinační centrum.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem -45, kterými se definují prvky smluvních ujednání uvedené v odstavci 5 tohoto článku, a to včetně jejich formátu:

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat kompetenční centrum při dosahování jeho cílů, zejména při koordinování komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

a)  podporovat kompetenční centrum při dosahování jeho cílů, zejména při zřizování a koordinování komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  usnadňovat účast průmyslu a dalších hráčů na úrovni členských států v přeshraničních projektech;

b)  podporovat, pobízet a usnadňovat účast občanské společnosti, organizací spotřebitelů, akademické a výzkumné obce, průmyslu, zejména začínajících podniků a malých a středních podniků, a dalších hráčů na úrovni členských států v přeshraničních projektech;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podněcovat přeshraniční projekty, zvláště pro malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  společně s kompetenčním centrem přispívat k identifikování a řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti specifických pro jednotlivá průmyslová odvětví;

c)  společně s kompetenčním centrem přispívat k identifikování a řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti specifických pro jednotlivá odvětví, včetně kybernetické špionáže;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  úzce spolupracovat s národními normalizačními organizacemi, aby se zajistilo přijetí stávajících norem a aby byly všechny relevantní zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, zapojeny do stanovení nových standardů;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  usilovat o vytvoření synergií s příslušnými činnostmi na vnitrostátní a regionální úrovni;

e)  usilovat o vytvoření synergií s příslušnými činnostmi na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem dosažení bezpečnosti Unie;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  podporovat a šířit společný minimální vzdělávací program v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s příslušnými orgány v členských státech;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  podporovat a šířit příslušné výsledky práce sítě, komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a kompetenčního centra na vnitrostátní nebo regionální úrovni;

Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  posuzovat žádosti subjektů usazených ve stejném členském státě jako koordinační centrum, které se chtějí stát součástí komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

h)  posuzovat žádosti subjektů a jednotlivců usazených ve stejném členském státě jako koordinační centrum, které se chtějí stát součástí komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  podporovat informační kampaně, zejména pro malé a střední podniky a společně s kompetenčním centrem poskytovat nezbytné dovednosti a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podporuje poslání kompetenčního centra stanovené v článku 3 a zlepšuje a šíří odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii.

1.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podporuje poslání kompetenčního centra stanovené v článku 3 a zlepšuje a šíří odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii a poskytuje technické znalosti.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zahrnuje průmysl, akademické a neziskové výzkumné organizace, sdružení a veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi. Spojuje hlavní zúčastněné strany v souvislosti s technologickými a průmyslovými kapacitami Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje národní koordinační centra i orgány a subjekty Unie s příslušnými odbornými znalostmi.

2.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zahrnuje občanskou společnost, průmysl, včetně malých a středních podniků, evropské normalizační organizace, sdružení uživatelů, akademické a neziskové výzkumné organizace a sdružení působící na vnitrostátní nebo evropské úrovni a veřejné subjekty a další subjekty nebo jednotlivce zabývající se provozními a technickými záležitostmi. Spojuje hlavní zúčastněné strany v souvislosti s technologickými, průmyslovými, společenskými, akademickými a výzkumnými kapacitami a schopnostmi Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje národní koordinační centra i orgány a subjekty Unie s příslušnými odbornými znalostmi.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Všechny infrastruktury, zařízení, aktiva a zdroje financované v rámci kompetenčního centra mají sídlo na území členských států.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kompetenční centrum akredituje subjekty zřízené podle vnitrostátního práva jako členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost po posouzení národním koordinačním centrem členského státu, v němž je daný subjekt usazen, zda splňuje kritéria stanovená v odstavci 3. Akreditace je časově neomezená, ale může být kdykoli kompetenčním centrem zrušena, pokud se kompetenční centrum nebo příslušné národní koordinační centrum domnívá, že subjekt nesplňuje kritéria stanovená v odstavci 3, nebo se na něj vztahují příslušná ustanovení článku 136 nařízení XXX [nové finanční nařízení].

4.  Kompetenční centrum akredituje subjekty ve smyslu odstavce 3 jako členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost po posouzení národním koordinačním centrem členského státu, v němž je daný subjekt usazen, zda splňuje kritéria stanovená v odstavci 3. Akreditace je časově neomezená, ale může být kdykoli kompetenčním centrem zrušena, pokud se kompetenční centrum nebo příslušné národní koordinační centrum domnívá, že subjekt nesplňuje kritéria stanovená v odstavci 3, nebo se na něj vztahují příslušná ustanovení článku 136 nařízení XXX [nové finanční nařízení].

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Národní koordinační centra členských států usilují o dosažení vyváženého zastoupení zúčastněných stran v komunitě, a to včetně malých a středních podniků, a aktivně podněcují účast nedostatečně zastoupených kategorií zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem -45, aby dále upřesnila kritéria uvedená v odstavci 3 tohoto článku a postupy pro posuzování a akreditaci subjektů, které tato kritéria splňují.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  vybízejí členy komunity, kteří jsou výrobci a poskytovatelé služeb, k certifikaci svých produktů a služeb v rámci certifikačních systémů přijatých podle aktu o kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Spolupráce probíhá na základě pracovních ujednání. Uvedená ujednání jsou předložena Komisi k předchozímu souhlasu.

2.  Spolupráce probíhá na základě pracovních ujednání sjednaných mezi kompetenčním centrem a příslušným orgánem, institucí, úřadem nebo agenturou Unie. Uvedená ujednání přijme správní rada po předchozím souhlasu Komise.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu a pět zástupců Komise jednajících jménem Unie.

1.  Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu a pět zástupců Komise jednajících jménem Unie. Správní rada zahrnuje i jednoho člena jmenovaného Evropským parlamentem, bez hlasovacího práva.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí techniky i s ohledem na své dovednosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Komise a členské státy usilují o to, aby se omezila fluktuace jejich zástupců ve správní radě, a zajistila se tak kontinuita práce rady. Komise a členské státy usilují o dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen ve správní radě.

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí technologií nebo výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti i s ohledem na své dovednosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Komise a členské státy usilují o to, aby se omezila fluktuace jejich zástupců ve správní radě, a zajistila se tak kontinuita práce rady. Komise a členské státy zajistí vyvážené zastoupení mužů a žen ve správní radě.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může v příslušných případech přizvat na zasedání správní rady pozorovatele, včetně zástupců relevantních institucí a jiných subjektů Unie.

6.  Správní rada může v příslušných případech přizvat na zasedání správní rady pozorovatele, včetně zástupců průmyslové a vědecké poradní rady a dalších relevantních institucí, úřadů a agentur Unie, aby byly zajištěny odborné znalosti a byly vytvářeny silnější vazby s průmyslem a výzkumnými komunitami.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Předseda průmyslové a vědecké poradní rady se může účastnit zasedání správní rady jako pozorovatel bez hlasovacích práv, pokud se tato setkání týkají jejích úkolů, jak je stanoveno v článku 20.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel má odborné znalosti a dobrou pověst v oborech, jimiž se kompetenční centrum zabývá.

1.  Výkonný ředitel má hluboké znalosti a odbornou kvalifikaci v oborech, jimiž se kompetenční centrum zabývá.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

3.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení, přičemž dodržuje rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Funkční období výkonného ředitele je čtyři roky. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy kompetenčního centra.

5.  Funkční období výkonného ředitele činí pět let. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy kompetenčního centra.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení podle odstavce 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období nejvýše čtyř let.

6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení podle odstavce 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období nejvýše pěti let.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a každé dva roky předkládá Komisi zprávy o pokroku;

h)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a každé dva roky předkládá Evropskému parlamentu a Komisi zprávy o pokroku;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry interních nebo externích auditních zpráv, jakož i na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a podává zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

s)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry interních nebo externích auditních zpráv, jakož i na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a podává zprávy o pokroku dvakrát ročně Evropskému parlamentu a Komisi a pravidelně správní radě;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada má nejvýše 16 členů. Členové jsou jmenováni správní radou z řad zástupců subjektů v komunitě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada má nejvýše 25 členů. Členové jsou jmenováni správní radou z řad zástupců subjektů v komunitě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost prostřednictvím otevřeného, transparentního a nediskriminačního postupu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členství v průmyslové a vědecké poradní radě je vyvážené a zahrnuje odpovídající zastoupení průmyslu, zejména malých a středních podniků, akademické obce a občanské společnosti, včetně organizací spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady mají odborné znalosti buď v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje či profesionálních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo s jejich nasazováním. Požadavky na tyto odborné znalosti podrobněji stanoví správní rada.

2.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady mají odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti přinejmenším s ohledem na jednu z těchto oblastí:

 

a)  výzkum;

 

b)  průmyslový vývoj;

 

c)  odborná příprava a vzdělávání.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Funkční období členů průmyslové a vědecké poradní rady je tři roky. Toto období lze prodloužit.

4.  Funkční období členů průmyslové a vědecké poradní rady je čtyři roky. Toto období lze prodloužit.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zástupci Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací se mohou účastnit průmyslové a vědecké poradní rady a podporovat její práci.

5.  Zástupci Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací se účastní činnosti průmyslové a vědecké poradní rady a podporují její práci.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada zasedá alespoň dvakrát ročně.

1.  Průmyslová a vědecká poradní rada zasedá alespoň třikrát ročně.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  informuje správní radu o zřízení pracovních skupin, které jsou celkově koordinovány jedním nebo více členy průmyslové a vědecké poradní rady, pro specifické otázky související s činností kompetenčního centra a jmenuje své účastníky;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  poskytuje výkonnému řediteli a správní radě návrh střednědobého až dlouhodobého programu pro technologie kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  posiluje spolupráci tím, že staví na předchozích a současných iniciativách EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, do nichž je zapojena celá škála zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  částka z Evropského obranného fondu na akce a administrativní náklady související s obranou.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Finanční příspěvek Unie nepokrývá úkoly stanovené v čl. 4 odst. 8 písm. b).

4.  Evropský obranný fond pokrývá úkoly stanovené v čl. 4 odst. 8 písm. b).

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise může ukončit, úměrně snížit či pozastavit poskytovaní finančního příspěvku Unie na kompetenční centrum, pokud zúčastněné členské státy nepřispívají, přispívají pouze částečně nebo přispívají pozdě, pokud jde o příspěvky uvedené v odstavci 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Kompetenční centrum úzce spolupracuje s dalšími orgány, agenturami – zejména s agenturou ENISA – a jinými relevantními institucemi Unie.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kompetenční centrum zajistí, aby veřejnost a všechny zainteresované strany měly k dispozici náležité, objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména pokud jde o výsledky jeho činnosti. Zveřejní rovněž prohlášení o zájmech učiněná v souladu s článkem 41.

2.  Kompetenční centrum zajistí, aby veřejnost a všechny zainteresované strany obdržely komplexní, objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména pokud jde o výsledky činnosti kompetenčního centra, sítě, průmyslové a vědecké poradní rady a komunity. Zveřejní rovněž prohlášení o zájmech učiněná v souladu s článkem 42.

Odůvodnění

Odkaz na „článek 41“ byl opraven na článek 42, jak bylo projednáno s Komisí.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Kompetenční centrum poskytne veřejnosti a všem zúčastněným stranám seznam členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a zveřejní prohlášení o zájmech, která učiní v souladu s článkem 42.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Součástí hodnocení uvedeného v odstavci 2 bude posouzení výsledků, kterých kompetenční centrum s ohledem na své cíle, mandát a úkoly dosáhlo. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti kompetenčního centra je vzhledem k jeho určeným cílům, mandátu a úkolům odůvodněné, může navrhnout, aby byl mandát kompetenčního centra stanovený v článku 46 prodloužen.

3.  Součástí hodnocení uvedeného v odstavci 2 bude posouzení výsledků, kterých kompetenční centrum s ohledem na své cíle, mandát a úkoly dosáhlo, jakož i posouzení účinnosti a účelnosti kompetenčního centra při dosahování těchto výsledků. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti kompetenčního centra je vzhledem k jeho určeným cílům, mandátu a úkolům odůvodněné, může navrhnout, aby byl mandát kompetenčního centra stanovený v článku 46 prodloužen.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada kompetenčního centra přijme pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců a k řešení takových střetů. Tato pravidla obsahují ustanovení určená k zabránění střetů zájmů, pokud jde o zástupce členů ve správní radě a v průmyslové a vědecké poradní radě, v souladu s nařízením XXX [nové finanční nařízení].

Správní rada kompetenčního centra přijme pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců, včetně výkonného ředitele, a k řešení takových střetů. Tato pravidla obsahují ustanovení určená k zabránění střetů zájmů, pokud jde o zástupce členů ve správní radě a v průmyslové a vědecké poradní radě, v souladu s nařízením XXX [nové finanční nařízení].

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí předcházení, identifikaci a řešení střetů zájmů v souvislosti s národními koordinačními centry.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Hostitelský členský stát poskytuje nejlepší možné podmínky s cílem zajistit řádné fungování kompetenčního centra, včetně jediného sídla, jeho dostupnosti, existence vhodných vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců, patřičného přístupu na pracovní trh, sociálního zabezpečení a zdravotní péče pro děti i pro partnery zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kompetenční centrum a členský stát [Belgie], kde se nachází jeho sídlo, mohou uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát kompetenčnímu centru poskytne.

Kompetenční centrum a členský stát [Belgie], kde se nachází jeho sídlo, uzavřou správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát kompetenčnímu centru poskytne.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 44a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5a a čl. 8 odst. 4b je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5a a v čl. 8 odst. 4b kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 5a a čl. 8 odst. 4b vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(Tento článek je součástí kapitoly VII)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

Referenční údaje

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

1.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Arndt Kohn

24.9.2018

Projednání ve výboru

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Datum přijetí

29.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

Referenční údaje

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Datum předložení EP

12.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

14.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Datum předložení

22.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí