IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

22.2.2019 - (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestiteljica: Julia Reda


Postupak : 2018/0328(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0084/2019

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0630),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 173. stavak 3. i prvi stavak članka 188. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0404/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. siječnja 2019.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te mišljenje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0084/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Naš svakodnevni život i naša gospodarstva sve više ovise o digitalnim tehnologijama zbog čega su građani sve izloženiji ozbiljnim kiberincidentima. Naša sigurnost u budućnosti ovisi, među ostalim, o jačanju tehnološke i industrijske sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji jer se civilna infrastruktura i vojni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave.

(1)  Više od 80 % stanovništva Unije spojeno je na internet, a naš svakodnevni život i naša gospodarstva sve više ovise o digitalnim tehnologijama, zbog čega su građani sve izloženiji ozbiljnim kiberincidentima. Naša sigurnost u budućnosti ovisi, među ostalim, o doprinosu općoj otpornosti, jačanju tehnološke i industrijske sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji koje se stalno razvijaju jer se infrastruktura i sigurnosni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave. To se može postići podizanjem razine osviještenosti o kibersigurnosnim prijetnjama razvojem kompetencija, kapaciteta i sposobnosti diljem Unije, temeljito uzimajući u obzir međuodnos hardverske i softverske infrastrukture, mreža, proizvoda i procesa te društvenih i etičkih posljedica i razloga za zabrinutost.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Kiberkriminal postaje sve veća prijetnja Uniji, njezinim građanima i gospodarstvu. 80 % europskih poduzeća susrelo se tijekom 2017. s barem jednim incidentom povezanim s kibersigurnošću. Napadom Wannacry u svibnju 2017. bilo je pogođeno više od 150 zemalja i 230 000 IT sustava te je on imao znatan učinak na ključne infrastrukture kao što su bolnice. Iz toga proizlazi potreba za najvišim standardima i cjelovitim rješenjima za kibersigurnost, kojima su obuhvaćeni ljudi, proizvodi, procesi i tehnologije u Uniji, potreba da Europa bude predvodnik u tom području te potreba za digitalnom autonomijom.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Šefovi država i vlada pozvali su Uniju na sastanku na vrhu o digitalnoj budućnosti u Tallinnu u rujnu 2017. da postane „globalna predvodnica u području kibersigurnosti do 2025. kako bismo osigurali povjerenje i zaštitu naših građana, potrošača i poduzeća na internetu te ostvarili slobodan i zakonom uređen internet.”

(4)  Šefovi država i vlada pozvali su Uniju na sastanku na vrhu o digitalnoj budućnosti u Tallinnu u rujnu 2017. da postane „globalna predvodnica u području kibersigurnosti do 2025. kako bismo osigurali povjerenje i zaštitu naših građana, potrošača i poduzeća na internetu te ostvarili slobodan, sigurniji i zakonom uređen internet” i izjavili da će „više koristiti rješenja otvorenog koda i/ili otvorene standarde pri (ponovnoj) izgradnji sustava i rješenja IKT-a (među ostalim, da bi se izbjegla ovisnost o prodavaču), uključujući one koji su razvijeni i/ili se promiču u programima EU-a za interoperabilnost i normizaciju, kao što je ISA2.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar za stručnost”) trebao bi pridonijeti povećanju otpornosti i pouzdanosti infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, uključujući internet i ostalu infrastrukturu ključnu za funkcioniranje društva, kao što su prometni, zdravstveni i bankovni sustavi.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  U pogledu Centra za stručnost i njegova djelovanja trebalo bi uzeti u obzir provedbu Uredbe (EU) 2019/XXX [preinaka Uredbe (EZ) br. 428/2009 kako je predloženo u dokumentu COM(2016)616].1a

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od... o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (SL L ..., ..., str. ...).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Znatan poremećaj u radu mrežnih i informacijskih sustava može utjecati na pojedine države članice i cijelu Uniju. Stoga je sigurnost mrežnih i informacijskih sustava ključna za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Unija trenutačno ovisi o pružanjima usluga kibersigurnosti izvan Europe. Međutim, u strateškom je interesu Unije osigurati da zadrži i razvije bitne tehnološke sposobnosti u području kibersigurnosti u cilju zaštite svojeg jedinstvenog digitalnog tržišta, a posebno kako bi zaštitila ključne mrežne i informacijske sustave i pružila ključne kibersigurnosne usluge.

(5)  Znatan poremećaj u radu mrežnih i informacijskih sustava može utjecati na pojedine države članice i cijelu Uniju. Stoga je najviša razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u cijeloj Uniji podjenako ključna i za društvo i za gospodarstvo . Unija trenutačno ovisi o pružateljima usluga kibersigurnosti izvan Europe. Međutim, u strateškom je interesu Unije osigurati da zadrži i razvije bitne tehnološke sposobnosti i kapacitete u području kibersigurnosti u cilju osiguranja zaštite podataka i ključnih mrežnih i informacijskih sustava europskih građana i poduzeća, uključujući infrastrukture koje su ključne za funkcioniranje društva, kao što su prometni i zdravstveni sustavi te bankarstvo i jedinstveno digitalno tržište te kako bi pružila ključne kibersigurnosne usluge.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Uniji postoji bogato stručno znanje i iskustvo u području istraživanja, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti, ali istraživačke zajednice su fragmentirane, neusklađene i nedostaje im zajednička misija, što sprečava razvoj konkurentnosti u tom području. Potrebno je udružiti i umrežiti te napore i stručno znanje te ih učinkovito upotrijebiti za jačanje i nadopunu postojećih sposobnosti u području istraživanja, tehnologije i industrije na razini Unije i na nacionalnim razinama.

(6)  U Uniji postoji bogato stručno znanje i iskustvo u području istraživanja, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti, ali istraživačke zajednice su fragmentirane, neusklađene i nedostaje im zajednička misija, što sprečava razvoj konkurentnosti i učinkovitu zaštitu ključnih podataka, mreža i sustava u tom području. Potrebno je udružiti i umrežiti te napore i stručno znanje te ih učinkovito upotrijebiti za jačanje i nadopunu postojećih sposobnosti u području istraživanja, tehnologije, vještina i industrije na razini Unije i na nacionalnim razinama. Iako se sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) suočava s važnim izazovima, kao što je zadovoljavanje potražnje za kvalificiranim radnicima, može se okoristi zastupljenošću raznih dijelova društva kao cjeline te postizanjem uravnotežene zastupljenosti spolova, etničke raznolikosti i nediskriminacije osoba s invaliditetom, kao i olakšavanjem pristupa znanju i osposobljavanju budućim stručnjacima za kibersigurnost, uključujući njihovo obrazovanje u neformalnim kontekstima, primjerice na projektima koji obuhvaćaju besplatni softver otvorenog koda, projektima u području civilne tehnologije, u novoosnovanim poduzećima i mikropoduzećima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) ključni su dionici u europskom sektoru kibersigurnosti koji zbog svoje pokretljivosti mogu pružiti najsuvremenija rješenja. Međutim, MSP-ovi koji nisu specijalizirani za kibersigurnost također su više izloženi kiberincidentima jer uspostava učinkovitih rješenja za kibersigurnost zahtijeva veća ulaganja i stručna znanja. Stoga je potrebno da Centar za stručnost i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pruže posebnu potporu MSP-ovima olakšavajući im pristup znanju i osposobljavanju kako bi im se omogućilo da postignu zadovoljavajuću razinu zaštite te kako bi se omogućilo subjektima u području kibersigurnosti da pridonesu vodećem položaju Europe u tom području.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Stučno znanje postoji i izvan industrijskog i istraživačkog konteksta. U nekomercijalnim i pretkomercijalnim projektima, koji se nazivaju „projekti u području civilne tehnologije” primjenjuju se otvoreni standardi, sustavi otvorenih podataka i besplatni softver otvorenog koda u interesu društva i za javno dobro. Oni doprinose otpornosti, svijesti i razvoju kompetencija u području kibersigurnosti te igraju važnu ulogu u izgradnji kapaciteta za industriju i istraživanja u tom području.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  Pojam „dionici”, kad se koristi u kontekstu ove Uredbe, odnosi se između ostalog na industriju, javna tijela i druge subjekte koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima u području kibersigurnosti, te na civilno društvo, među ostalima sindikate, udruge potrošača, zajednicu za besplatni softver otvorenog koda te akademsku i istraživačku zajednicu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Centar za stručnost trebao bi biti glavni instrument Unije za udruživanje ulaganja u istraživanje, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i za provedbu relevantnih projekata i inicijativa zajedno s Mrežom centara za stručnost u području kibersigurnosti. Oni bi trebao ostvarivati financijsku potporu za kibersigurnost iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa i prema potrebi bi trebao biti otvoren prema Europskom fondu za regionalni razvoj i drugim programima. Ovaj pristup trebao bi pridonijeti stvaranju sinergija i koordiniranju financijske potpore za istraživanje, inovacije, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i izbjegavanju dvostrukog financiranja.

(8)  Centar za stručnost trebao bi biti glavni instrument Unije za udruživanje ulaganja u istraživanje, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i za provedbu relevantnih projekata i inicijativa zajedno s Mrežom centara za stručnost u području kibersigurnosti. On bi trebao ostvarivati financijsku potporu za kibersigurnost iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa te iz Europskog fonda za obranu za djelovanje i administrativne troškove povezane s obranom i prema potrebi bi trebao biti otvoren prema Europskom fondu za regionalni razvoj i drugim programima. Ovaj pristup trebao bi pridonijeti stvaranju sinergija i koordiniranju financijske potpore za inicijative Unije u području istraživanja i razvoja, inovacija, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti i izbjegavanju dvostrukog financiranja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  „Integrirana sigurnost” kao načelo uspostavljeno u Zajedničkoj komunikaciji Komisije od 13. rujna 2017. pod nazivom „Otpornost, odvraćanje i obrana: jačanje kibersigurnosti EU-a”, uključuje najsuvremenije metode postizanja veće sigurnosti u svim fazama životnog ciklusa proizvoda ili usluge, počevši od sigurnih metoda izrade i razvoja kojima se smanjuje područje podložno napadima i koje uključuju odgovarajuća ispitivanja i revizije sigurnosti. Tijekom rada i održavanja proizvođači ili pružatelji usluga moraju za procijenjeni životni vijek proizvoda i razdoblje nakon njega bez odgode staviti na raspolaganje ažuriranja kojima se uklanjaju nove ranjivosti ili prijetnje. To se može postići i tako da se trećim stranama omogući razvoj i pružanje takvih ažuriranja. Osiguravanje ažuriranja posebno je potrebno u slučaju često primjenjivanih infrastruktura, proizvoda i procesa.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  U pogledu širine kibersigurnosnih izazova i u pogledu ulaganja u sposobnosti i kapacitete u području sigurnosti u drugim dijelovima svijeta, Unija i države članice trebale bi podići razinu financijske potpore za istraživanje, razvoj i rad u tom području. Kako bi se stvorile ekonomije razmjera i postigla usporediva razina zaštite diljem Unije, države članice trebale bi, prema potrebi, uložiti napore u europski okvir ulaganjem kroz mehanizam Centra za stručnost.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.c)  Kako bi potaknuli europsku konkurentnost i najviše standarde kibersigurnosti na međunarodnoj razini Centar za stručnost i Zajednica trebali bi poticati razmjenu u pogledu kibersigurnosnih proizvoda i procesa, standarda i tehničkih standarda s međunarodnom zajednicom. Tehnički standardi obuhvaćaju izradu referentnih implementacijskih računalnih programa koji se izdaju u okviru otvorenih standardnih licencija. Siguran dizajn, posebno referentnih implementacijskih računalnih programa, ključan je za cjelokupnu pouzdanost i otpornost najčešće upotrebljavane infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava kao što su internet i kritične infrastrukture.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Budući da se ciljevi ove inicijative najbolje mogu postići sudjelovanjem svih država članica ili njihova što većeg broja, te kako bi se države članice potaknule na sudjelovanje, pravo glasa trebale bi imati samo države članice koje financijski pridonose administrativnim troškovima i troškovima poslovanja Centra za stručnost.

(9)  Budući da se ciljevi ove inicijative najbolje mogu postići sudjelovanjem svih država članica ili njihova što većeg broja, te kako bi se države članice potaknule na doprinos, pravo glasa trebale bi imati samo države članice koje financijski pridonose administrativnim troškovima i troškovima poslovanja Centra za stručnost.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Nacionalne koordinacijske centre trebale bi odabrati države članice. Povrh potrebne administrativne sposobnosti Centri bi trebali imati tehnološke stručnjake za područje kibersigurnosti ili imati pristup takvim stručnjacima, posebno u područjima šifriranja, sigurnosnih usluga IKT-a, otkrivanja neovlaštenih pristupa, sigurnosti sustava, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera i aplikacija ili ljudskih i društvenih aspekata sigurnosti i privatnosti. Trebali bi biti sposobni djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, uključujući tijela određena na temelju Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća23, te istraživačkom zajednicom.

(12)  Nacionalne koordinacijske centre trebale bi odabrati države članice. Povrh potrebne administrativne sposobnosti Centri bi trebali imati tehnološke stručnjake za područje kibersigurnosti ili imati pristup takvim stručnjacima, posebno u područjima šifriranja, sigurnosnih usluga IKT-a, otkrivanja neovlaštenih pristupa, sigurnosti sustava, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera i aplikacija ili ljudskih, etičkih, društvenih i okolišnih aspekata sigurnosti i privatnosti. Trebali bi biti sposobni djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, uključujući tijela određena na temelju Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća23, te istraživačkom zajednicom radi uspostave trajnog dijaloga između privatnog i javnog sektora u području kibersigurnosti. Usto bi odgovarajućim komunikacijskim sredstvima trebalo osvješćivati širu javnost o kibersigurnosti.

__________________

__________________

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nove tehnologije, kao što su umjetna inteligencija, internet stvari, računalstvo visokih performansi (HPC) i kvantno računalstvo, ulančani blokovi i pojmovi kao što su sigurni digitalni identiteti istodobno donose nove izazove i rješenja za kibersigurnost. Kako bi se mogla ocijeniti i provjeriti pouzdanost postojećih ili budućih sustava IKT-a, bit će potrebna rješenja za testiranje sigurnosti protiv napada na HPC i kvantne strojeve. Centar za stručnost, Mreža i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali bi pomoći u razvoju i širenju najnovijih rješenja za kibersigurnost. Centar za stručnost i Mreža trebali bi istodobno biti na raspolaganju developerima i operaterima u ključnim sektorima kao što su promet, energija, zdravstvo, financije, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obrana i svemir kako bi im pomogli u rješavanju problema u području kibersigurnosti.

(14)  Nove tehnologije, kao što su umjetna inteligencija, internet stvari, računalstvo visokih performansi (HPC) i kvantno računalstvo, te pojmovi kao što su sigurni digitalni identiteti istodobno donose nove izazove za kibersigurnost i nude proizvode i procese. Kako bi se mogla ocijeniti i provjeriti pouzdanost postojećih ili budućih sustava IKT-a, bit će potrebno testirati sigurnosne proizvode i procese protiv napada na HPC i kvantne strojeve. Centar za stručnost, Mreža, europski digitalnoinovacijski centri i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali bi pomoći u razvoju i širenju najnovijih kibersigurnosnih proizvoda i procesa, uključujući dvojnu namjenu, osobito onih kojima se pomaže organizacijama da stalno izgrađuju kapacitete, otpornost i odgovarajuće upravljanje. Centar za stručnost i Mreža trebali bi potaknuti cijeli inovacijski ciklus i pridonijeti premošćenju „doline smrti” između inovacija u području kibersigurnosnih tehnologija i usluga. Centar za stručnost, Mreža i Zajednica trebali bi istodobno biti na raspolaganju developerima i operaterima u ključnim sektorima kao što su promet, energija, zdravstvo, financije, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obrana i svemir kako bi im pomogli u rješavanju kibersigurnosnih izazova te bi trebali istraživati razne uzroke napada na integritet mreža i informacijskih sustava, kao što su kriminal, industrijska špijunaža, kleveta i dezinformiranje.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  S obzirom na brze promjene u području kiberprijetnji i kibersigurnosti, Unija mora biti sposobna za brzu i stalnu prilagodbu novim zbivanjima u tom području. Stoga bi Centar za stručnost, Mreža i Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebali biti dovoljno fleksibilni kako bi osigurali potrebnu razinu pripravnosti. Oni bi trebali omogućiti rješenja koja će subjektima pomoći da stalno izgrađuju sposobnost za poboljšanje svoje otpornosti i otpornosti Unije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.b)  Ciljevi Centra za stručnost trebali bi biti da Europa stekne stručno znanje i preuzme vodeći položaj u području kibersigurnosti te time osigurati najviše sigurnosne standarde u Uniji, zaštitu podataka, informacijskih sustava, mreža i ključnih infrastruktura u Uniji, otvaranje novih visokokvalitetnih radnih mjesta u tom području, spriječiti odlazak europskih stručnjaka za kibersigurnost u treće zemlje i dodati europsku vrijednost već postojećim nacionalnim mjerama u području kibersigurnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Centar za stručnost trebao bi imati nekoliko ključnih zadaća. Prvo, Centar za stručnost trebao bi olakšavati rad Europske mreže centara za stručnost u području kibersigurnosti i koordinirati ga te njegovati Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost. Centar bi trebao poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području sigurnosti i olakšavati pristup stručnjacima okupljenima u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost. Drugo, trebao bi provoditi relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa dodjelom bespovratnih sredstava, u načelu nakon natječajnog postupka na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Treće, Centar za stručnost trebao bi olakšavati zajednička ulaganja Unije, država članica i/ili industrije.

(15)  Centar za stručnost trebao bi imati nekoliko ključnih zadaća. Prvo, Centar za stručnost trebao bi olakšavati rad Europske mreže centara za stručnost u području kibersigurnosti i koordinirati ga te njegovati Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost. Centar bi trebao poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području kibersigurnosti te objedinjavati i dijeliti stručno znanje prikupljeno u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i olakšavati pristup tom znanju i infrastrukturi kibersigurnosti. Drugo, trebao bi provoditi relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa dodjelom bespovratnih sredstava, u načelu nakon natječajnog postupka na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Treće, Centar za stručnost trebao bi olakšavati zajednička ulaganja Unije, država članica i/ili industrije, kao i zajedničke mogućnosti za osposobljavanje i programe podizanja razine osviještenosti u skladu s programom Digitalna Europa za građane i poduzeća kako bi riješili problem manjka vještina. Posebnu pozornost treba posvetiti osposobljavanju MSP-ova u području kibersigurnosti.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Centar za stručnost trebao bi poticati i podupirati suradnju i koordinaciju aktivnosti Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, koja bi uključivala veliku, otvorenu i raznoliku skupinu dionika u području kibersigurnosne tehnologije. Ta Zajednica posebno bi trebala uključivati istraživačka tijela, industrije na strani ponude, industrije na strani potražnje i javni sektor. Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebala bi pridonijeti aktivnostima i planu rada Centra za stručnost i sudjelovati u aktivnostima jačanja zajedništva Centra za stručnost i Mreže, ali inače ne bi trebala imati prednost kod poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.

(16)  Centar za stručnost trebao bi poticati i podupirati dugoročnu stratešku suradnju i koordinaciju aktivnosti Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, koja bi uključivala veliku, otvorenu, interdisciplinarnu i raznoliku skupinu europskih dionika u području kibersigurnosne tehnologije. Ta Zajednica posebno bi trebala uključivati istraživačka tijela, uključujući ona koja rade na etici u području kibersigurnosti, industrije na strani ponude, industrije na strani potražnje, uključujući MSP-ove, i javni sektor. Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebala bi pridonijeti aktivnostima i planu rada Centra za stručnost i sudjelovati u aktivnostima jačanja zajedništva Centra za stručnost i Mreže, ali inače ne bi trebala imati prednost kod poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Centar za stručnost trebao bi pružiti odgovarajuću potporu ENISA-i pri izvršenju njezinih zadaća definiranih Direktivom (EU) 2016/1148 („Direktiva NIS”) i Uredbom (EU) 2019/XXX Europskog parlamenta i Vijeća1a („Akt o kibersigurnosti”). Stoga bi ENISA trebala davati relevantne doprinose Centru za stručnost u njegovoj zadaći definiranja prioriteta u pogledu financiranja.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o ENISA-i (Agenciji Europske unije za kibersigurnost) i kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (SL L ...)(2017/0225(COD)).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se mogle zadovoljiti potrebe industrija na strani ponude i potražnje, zadaća Centra za stručnost koja se odnosi na pružanje industrijama znanja i tehničke pomoći u području kibersigurnosti trebala bi se odnositi na proizvode i usluge IKT-a i sve druge industrijske i tehnološke proizvode i rješenja u koja treba ugraditi kibersigurnost.

(17)  Kako bi se mogle zadovoljiti potrebe javnog sektora te industrija na strani ponude i potražnje, zadaća Centra za stručnost koja se odnosi na pružanje javnom sektoru i industrijama znanja i tehničke pomoći u području kibersigurnosti trebala bi se odnositi na proizvode, procese i usluge IKT-a i sve druge industrijske i tehnološke proizvode i procese u koje treba ugraditi kibersigurnost. Konkretno, Centar za stručnost trebao bi olakšati uvođenje dinamičnih rješenja na razini poduzeća, usmjerenih na izgradnju sposobnosti cijelih organizacija, uključujući ljude, procese i tehnologiju, radi učinkovite zaštite organizacija od kiberprijetnji koje se stalno mijenjaju.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Centar za stručnost u području kibersigurnosti trebao bi doprinijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost, a posebno onih koji su međunarodno priznati.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Budući da bi Centar za stručnost i Mreža trebali nastojati postići sinergije između kibersigurnosti u civilnom i obrambenom sektoru, projekti koji se financiraju iz programa Obzor Europa provodit će se u skladu s Uredbom XXX [Uredba o Obzoru Europa], u kojoj je predviđeno da su aktivnosti istraživanja i inovacija koje se provode u okviru Obzora Europa usmjerene su na primjenu u civilnom području.

(18)  Budući da bi Centar za stručnost i Mreža trebali nastojati postići sinergije i koordinaciju između kibersigurnosti u civilnom i obrambenom sektoru, projekti koji se financiraju iz programa Obzor Europa provodit će se u skladu s Uredbom XXX [Uredba o Obzoru Europa], u kojoj je predviđeno da su aktivnosti istraživanja i inovacija koje se provode u okviru Obzora Europa usmjerene na primjenu u civilnom području.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala strukturirana i održiva suradnja, odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara trebao bi se zasnivati na ugovoru.

(19)  Kako bi se osigurala strukturirana i održiva suradnja, odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara trebao bi se zasnivati na ugovoru koji bi trebao biti usklađen na razini Unije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Odgovarajućim odredbama trebalo bi jamčiti odgovornost i transparentnost Centra za stručnost.

(20)  Odgovarajućim odredbama trebalo bi jamčiti odgovornost i transparentnost Centra za stručnost i poduzeća koja primaju financijska sredstva.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Provedba projekata uvođenja, posebno onih koji se odnose na infrastrukturu i sposobnosti te se provode na europskoj razini ili u okviru postupka zajedničke nabave, može se podijeliti na različite faze provedbe, kao što su zasebni natječaji za arhitekturu hardvera i softvera, njihovu proizvodnju, rad i održavanje, pri čemu jedno poduzeće može sudjelovati samo u jednoj od faza te se zahtijeva da korisnici u jednoj ili više od tih faza ispunjavaju određene uvjete, odnosno da su ta poduzeća u vlasništvu ili pod kontrolom europskih građana.

Obrazloženje

Zasebnim natječajima za hardversku i softversku arhitekturu, njihovu proizvodnju te njihov rad i održavanje znatno bi se povećala transparentnost i sigurnost.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.b)  S obzirom na ulogu ENISA-e kao Agencije Europske unije za kibersigurnost, Centar za stručnost trebao bi težiti najvećoj mogućoj sinergiji s njom, a Upravni odbor trebao bi se savjetovati s ENISA-om zbog njezina praktičnost iskustva u svim pitanjima iz područja kibersigurnosti, a posebno u vezi s projektima koji se odnose na istraživanje.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.c)  Prilikom imenovanja predstavnika u Upravnom odboru Europski parlament trebao bi obuhvatiti pojedinosti o mandatu, uključujući obvezu redovitog izvješćivanja Europskog parlamenta ili nadležnih odbora.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti, Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebali bi imati aktivnu ulogu u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru.

(21)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti i radi postizanja što veće sinergije, Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebali bi imati aktivnu ulogu u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru. ENISA bi trebala nastaviti ispunjavati svoje strateške ciljeve, osobito u području kibersigurnosne certifikacije, kako je definirano u Uredbi (EU) 2019/XXX [Akt o kibernsigurnosti]1a, dok bi Centar za stručnost trebao djelovati kao operativno tijelo za kibersigurnost.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o ENISA-i (Agenciji Europske unije za kibersigurnost) i kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (SL L ...)(2017/0225(COD)).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Upravni odbor Centra za stručnost sastavljen od država članica i Komisije trebao bi definirati opće usmjerenje rada Centra za stručnost i osigurati da on obavlja svoje zadaće u skladu s ovom Uredbom. Upravnom odboru trebalo bi povjeriti ovlasti potrebne za izradu proračuna, provjeru njegova izvršenja, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, uspostavu transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Centra za stručnost, donošenje plana rada Centra i višegodišnjeg strateškog plana u skladu s prioritetima u postizanju ciljeva i izvršavanju zadaća Centra za stručnost, donošenje poslovnika, imenovanje izvršnog direktora i odlučivanje o produljenju ili prestanku mandata izvršnog direktora.

(24)  Upravni odbor Centra za stručnost sastavljen od država članica i Komisije trebao bi definirati opće usmjerenje rada Centra za stručnost i osigurati da on obavlja svoje zadaće u skladu s ovom Uredbom. Upravnom odboru trebalo bi povjeriti ovlasti potrebne za izradu proračuna, provjeru njegova izvršenja, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, uspostavu transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Centra za stručnost, donošenje plana rada Centra i višegodišnjeg strateškog plana u skladu s prioritetima u postizanju ciljeva i izvršavanju zadaća Centra za stručnost, donošenje poslovnika, imenovanje izvršnog direktora i odlučivanje o produljenju ili prestanku mandata izvršnog direktora. Kako bi iskoristila sinergiju, ENISA bi trebala biti stalni promatrač u Upravnom odboru i pridonositi radu Centra za stručnost, uključujući i savjetovanje o višegodišnjem strateškom planu i planu rada te o popisu aktivnosti odabranih za financiranje.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Upravni odbor trebao bi nastojati promicati Centar za stručnost na globalnoj razini kako bi povećao njegovu privlačnost i pretvorio ga u vrhunsko tijelo izvrsnosti u području kibersigurnosti.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Recital 25

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi Centar za stručnost mogao pravilno i djelotvorno funkcionirati, Komisija i države članice trebale bi osigurati da osobe koje će imenovati u Upravni odbor imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo u područjima njegova djelovanja. Komisija i države članice također bi trebale ograničiti učestalost izmjena njihovih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njihova rada.

(25)  Kako bi Centar za stručnost mogao pravilno i djelotvorno funkcionirati, Komisija i države članice trebale bi osigurati da osobe koje će imenovati u Upravni odbor imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo u područjima njegova djelovanja. Komisija i države članice također bi trebale ograničiti učestalost izmjena svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada te bi trebali težiti rodnoj ravnoteži.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Težina glasa Komisije u odlukama Upravnog odbora trebala bi biti razmjerna doprinosu proračuna Unije Centru za stručnost, u skladu s odgovornošću Komisije da osigura pravilno upravljanje proračunom Unije u interesu Unije, kako je utvrđeno u Ugovorima.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Centra za stručnost, njegov izvršni direktor imenuje se na temelju zasluga i dokazanih administrativnih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i sposobnosti i iskustava relevantnih za kibersigurnost, a svoje dužnosti obavlja potpuno neovisno.

(26)  Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Centra za stručnost, njegov izvršni direktor imenuje se na transparentan način i na temelju zasluga i dokazanih administrativnih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i sposobnosti i iskustava relevantnih za kibersigurnost, a svoje dužnosti obavlja potpuno neovisno.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Centar za stručnost trebao bi imati Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo kako bi se osigurao redoviti dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim interesnim skupinama. Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebao bi se usredotočiti na pitanja koja su važna za dionike i s njima upoznati Upravni odbor Centra za stručnost. Sastavom Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i njegovim zadaćama, kao što je savjetovanje o planu rada, trebalo bi osigurati dostatnu zastupljenost dionika u radu Centra za stručnost.

(27)  Centar za stručnost trebao bi imati Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo kako bi se osigurao redoviti i dostatno transparentan dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim interesnim skupinama. Također bi trebao izvršnom direktoru i Upravnom odboru pružati neovisne savjete o uvođenju i nabavi. Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebao bi se usredotočiti na pitanja koja su važna za dionike i s njima upoznati Upravni odbor Centra za stručnost. Sastavom Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i njegovim zadaćama, kao što je savjetovanje o planu rada, trebalo bi osigurati dostatnu zastupljenost dionika u radu Centra za stručnost. Dodjeljuje se minimalan broj mjesta svim kategorijama dionika iz industrije, a posebna pozornost pridaje se zastupljenosti MSP-ova.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Centar za stručnost trebao bi u okviru svojeg Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora iskoristiti posebno stručno znanje i široku i relevantnu zastupljenost dionika stvorenu ugovornim javno-privatnim partnerstvom za kibersigurnost tijekom trajanja Obzora 2020.

(28)  Centar za stručnost trebao bi za svoje aktivnosti u okviru svojeg Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora iskoristiti posebno stručno znanje i široku i relevantnu zastupljenost dionika stvorenu ugovornim javno-privatnim partnerstvom za kibersigurnost tijekom trajanja Obzora 2020., pilot-projekata u okviru Obzora 2020. koji se odnose na Mrežu centara za stručnost u području kibersigurnosti. Centar za stručnost i Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebali bi, prema potrebi, razmotriti repliciranje postojećih struktura, primjerice kao radnih skupina.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Centar za stručnost i njegova tijela trebali bi iskoristiti iskustvo i doprinose iz prethodnih i sadašnjih inicijativa, kao što su ugovorno javno-privatno partnerstvo za kibersigurnost, Europska organizacija za kibersigurnost (ECSO) te pilot-projekt i pripremno djelovanje za ispitivanja besplatnih računalnih programa otvorenog koda (EU FOSSA).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Centar za stručnost trebao bi uspostaviti pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime. Centar za stručnost trebao bi primjenjivati mjerodavne odredbe Unije o javnom pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća24 . Centar za stručnost obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/2018 Europskog parlamenta i Vijeća. Centar za stručnost trebao bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s osjetljivim dokumentima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.

(29)  Centar za stručnost trebao bi uspostaviti pravila o sprečavanju, utvrđivanju i rješavanju sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika, Upravnog odbora te Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i Zajednice. Države članice trebale bi zajamčiti sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa u pogledu nacionalnih koordinacijskih centara. Centar za stručnost trebao bi primjenjivati mjerodavne odredbe Unije o javnom pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća24. Centar za stručnost obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/2018 Europskog parlamenta i Vijeća. Centar za stručnost trebao bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s podacima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.

__________________

__________________

24 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

24 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Centar za stručnost trebao bi djelovati otvoreno i transparentno tako da pravodobno dostavlja sve relevantne informacije i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i obavješćivanja šire javnosti. Poslovnici tijela Centra za stručnost trebali bi biti javno dostupni.

(31)  Centar za stručnost trebao bi djelovati otvoreno i transparentno tako da pravodobno i sveobuhvatno dostavlja informacije i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i obavješćivanja šire javnosti. Trebao bi javnosti i svim zainteresiranim stranama predočiti popis članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i objaviti njihove izjave o nepostojanju sukoba interesa u skladu s člankom 42. Poslovnici tijela Centra za stručnost trebali bi biti javno dostupni.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Preporučljivo je da i Centar za stručnost i nacionalni koordinacijski centri što više nadziru i prate međunarodne standarde kako bi se potaknuo razvoj sukladan najboljim svjetskim praksama.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.a)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s definiranjem elemenata sporazuma između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara te u vezi s utvrđivanjem kriterija za procjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

__________________

 

1a SL L 123, 12.5.2013., str. 1.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno zadržavanje i razvoj tehnoloških i industrijskih sposobnosti Unije u području kibersigurnosti, povećanje konkurentnosti Unijine industrije kibersigurnosti i pretvaranje kibersigurnosti u konkurentnu prednost drugih industrija Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice budući da su postojeća, ograničena sredstva raširena te zbog opsega potrebnih ulaganja, već se oni bolje mogu ostvariti na razini Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje napora, lakše postigla kritična masa ulaganja i osigurala najbolja uporaba javnog financiranja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja,

(34)  Ciljeve ove Uredbe, odnosno jačanje konkurentnosti i sposobnosti Unije u području kibersigurnosti te smanjenje njezine digitalne ovisnosti većim korištenjem kibersigurnosnih proizvoda, procesa i usluga razvijenih unutar Unije, zadržavanje i razvoj tehnoloških i industrijskih sposobnosti Unije u području kibersigurnosti, povećanje konkurentnosti Unijine industrije kibersigurnosti i pretvaranje kibersigurnosti u konkurentnu prednost drugih industrija Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice budući da su postojeća, ograničena sredstva raširena te zbog opsega potrebnih ulaganja, već se oni bolje mogu ostvariti na razini Unije kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje napora, lakše postigla kritična masa ulaganja i osigurala najbolja uporaba javnog financiranja. Osim toga, samo se djelovanjima na razini Unije može osigurati najviša razina kibersigurnosti u svim državama članicama i tako premostiti sigurnosni nedostaci u nekim državama članicama zbog kojih dolazi do sigurnosnih nedostataka na razini cijele Unije. Stoga Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja,

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom osnivaju se Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar za stručnost”) i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara te se utvrđuju pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centara i za uspostavu Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.

1.  Ovom Uredbom osnivaju se Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar za stručnost”) i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara te se utvrđuju pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centara i za uspostavu Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Centar za stručnost i Mreža doprinose općoj otpornosti i osviještenosti u Uniji o prijetnjama u području kibersigurnosti, pri čemu se detaljno u obzir uzimaju društvene implikacije.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sjedište Centra za stručnost nalazi se u [Bruxellesu, u Belgiji].

Briše se.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Centar za stručnost ima pravnu osobnost. U svakoj državi članici on ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim subjektima priznaje u skladu sa zakonodavstvom te države članice. On osobito može stjecati pokretnine i nekretnine ili njima raspolagati te biti stranka u sudskom postupku.

Briše se.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „kibersigurnost” znači zaštita mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i drugih osoba od kiberprijetnji;

(1)  „kibersigurnost” znači sve aktivnosti koje su nužne za zaštitu od kiberprijetnji mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i osoba na koje utječu;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „proizvodi i rješenja za kibersigurnost” znači proizvodi, usluge ili postupci IKT-a s posebnom svrhom zaštite od kiberprijetnji mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i uključenih osoba;

(2)  „proizvodi i procesi” znači komercijalni i nekomercijalni proizvodi, usluge ili postupci IKT-a s posebnom svrhom zaštite podataka, mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i drugih osoba od kibersigurnosnih prijetnji;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  „kiberprijetnja” znači svaka moguća okolnost, događaj ili djelovanje koji bi mogli oštetiti, poremetiti ili na drugi način negativno utjecati na mrežne i informacijske sustave, njihove korisnike i pogođene osobe;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „tijelo javne vlasti” znači svaka vlast ili druga javna uprava, uključujući javna savjetodavna tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja obavlja javne upravne zadaće u skladu s nacionalnim pravom, uključujući posebne dužnosti;

(3)  „tijelo javne vlasti” znači svaka vlast ili druga javna uprava, uključujući javna savjetodavna tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja obavlja javne upravne zadaće u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom, uključujući posebne dužnosti;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „država članica sudionica” znači država članica koja dobrovoljno financijski pridonosi administrativnim i upravnim troškovima Centra za stručnost.

(4)  „država članica doprinositeljica” znači država članica koja dobrovoljno financijski pridonosi administrativnim i upravnim troškovima Centra za stručnost.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  „europski digitalnoinovacijski centri” znači pravni subjekt kako je definiran Uredbom (EU) 2019/XXX Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/XXX Europskog parlamenta i Vijeća od ... o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027., (SL L ...) (2018/0227(COD)).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  zadrži i razvije tehnološke i industrijske kapacitete u području kibersigurnosti koji su nužni za zaštitu njezina jedinstvenog digitalnog tržišta;

(a)  razvije tehnološke, industrijske, društvene, akademske i istraživačke stručne kapacitete i sposobnosti za kibersigurnost koji su nužni za zaštitu njezina jedinstvenog digitalnog tržišta te unaprjeđenje zaštite podataka građana, poduzeća i javnih uprava Unije;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  poveća otpornost i pouzdanost infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, uključujući ključnu infrastrukturu, internet i najčešće korišten hardver i softver u Uniji;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poveća konkurentnost industrije kibersigurnosti u Uniji i pretvori kibersigurnost u konkurentnu prednost drugih industrija Unije.

(b)  poveća konkurentnost industrije kibersigurnosti u Uniji i pretvori kibersigurnost u jednu od konkurentnih prednosti drugih industrija Unije;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  poveća razinu osviještenosti o prijetnjama kibersigurnosti i povezanim društvenim i etičkim posljedicama i razlozima za zabrinutost te da smanji nedostatak vještina za kibersigurnost u Uniji;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  postigne vodeći položaj Europe u području kibersigurnosti i osigura najviše standarde kibersigurnosti u cijeloj Uniji;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  ojača konkurentnost i sposobnost Unije te istovremeno smanji njezinu digitalnu ovisnost većim korištenjem kibersigurnosnih proizvoda, procesa i usluga razvijenih unutar Unije;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bd)  poveća povjerenje građana, potrošača i poduzeća u digitalni svijet i stoga pridonese ciljevima strategije za jedinstveno digitalno tržište;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  olakšavati rad Mreže nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”) iz članka 6. i Zajednice stručnjaka za kibersigurnost iz članka 8. te pomagati u koordinaciji njihova rada;

1.  stvoriti i voditi Mrežu nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”) iz članka 6. i Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost („Zajednica”) iz članka 8. te olakšavati njihov rad;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  pridonositi provedbi programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX26 u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX27, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa] te drugih programa Unije kada je tako predviđeno u pravnim aktima Unije;

2.  koordinirati provedbom programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX26 u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX27, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa] te drugih programa Unije kada je tako predviđeno u pravnim aktima Unije i doprinijeti provedbi mjera koje se financiraju iz Europskog fonda za obranu uspostavljenog Uredbom (EU) 2019/XXX;

__________________

__________________

26 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

26 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

27 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

27 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  unapređivati sposobnosti, znanje i infrastrukture u području kibersigurnosti u službi industrije, javnog sektora i istraživačkih zajednica obavljanjem sljedećih zadaća:

3.  unapređivati otpornost, kapacitete, sposobnosti, znanje i infrastrukture u području kibersigurnosti u službi društva, industrije, javnog sektora i istraživačkih zajednica obavljanjem sljedećih zadaća, uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge:

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge, stjecanjem, nadogradnjom, upravljanjem radom i stavljanjem na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji od industrije, od MSP-ova, do javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

(a)  stjecanjem, nadogradnjom, upravljanjem radom i stavljanjem na raspolaganje objekata i opreme Centra za stručnost i povezanih usluga na pravedan, otvoren i transparentan način velikom broju korisnika u cijeloj Uniji iz industrije, osobito MSP-ovima, te iz javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge, pružanjem potpore drugim subjektima, uključujući financijske potpore, za stjecanje, nadogradnju, upravljanje radom i stavljanje na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji od industrije, do MSP-ova, javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

(b)  pružanjem potpore drugim subjektima, uključujući financijske potpore, za stjecanje, nadogradnju, upravljanje radom i stavljanje na raspolaganje takvih objekata i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji, iz industrije, a posebno MSP-ova, te iz javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  pružanjem financijske i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima, MSP-ovima, mikropoduzećima, udrugama, pojedinačnim stručnjacima koji djeluju u području kibersigurnosti te projektima u području civilne tehnologije;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  financiranjem ispitivanja sigurnosnog koda softvera i s tim povezanih poboljšanja za projekte besplatnog softvera otvorenog koda koji se obično upotrebljava za infrastrukturu, proizvode i procese;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanjem znanja i tehničke pomoći iz područja kibersigurnosti industriji i tijelima javne vlasti, posebno podupiranjem mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa stručnom znanju dostupnom u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost;

(c)  olakšavanjem razmjene znanja i tehničke pomoći iz područja kibersigurnosti, među ostalima, s civilnim društvom, industrijom i tijelima javne vlasti te akademskom i istraživačkom zajednicom, posebno podupiranjem mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa stručnom znanju dostupnom u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost s ciljem poboljšanja kiberotpornosti unutar Unije;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promicanjem „integrirane sigurnosti” kao načela u procesu razvoja, održavanja, upravljanja radom i ažuriranja infrastruktura, proizvoda i usluga, posebno podupiranjem najsuvremenijih sigurnih metoda razvoja, odgovarajućeg sigurnosnog testiranja, revizija sigurnosti, uključujući obvezu proizvođača ili pružatelja da bez odlaganja i nakon procijenjenog vijeka trajanja proizvoda stave na raspolaganje ažuriranja kojima se ispravljaju nove slabosti ili prijetnje ili da omoguće trećoj strani da izradi i dostavi takva ažuriranja;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  pomaganjem politikama kojima se doprinosi izvornom kodu i njihovom razvoju, osobito za javna tijela kod kojih se primjenjuju projekti koji obuhvaćaju besplatni softver otvorenog koda;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – podtočka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  okupljanjem dionika iz industrije, sindikata, akademske zajednice, istraživačkih organizacija i javnih tijela kako bi se osigurala dugoročna suradnja u području razvoja i primjene proizvoda i procesa za kibersigurnost, uključujući, prema potrebi, udruživanje i dijeljenje resursa i informacija u vezi s takvim proizvodima i procesima;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  pridonijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu, obavljanjem sljedećih zadaća:

4.  pridonijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih i održivih proizvoda i procesa za kibersigurnost u cijeloj Uniji, obavljanjem sljedećih zadaća:

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanjem istraživanja i razvoja u području kibersigurnosti i tijela javne vlasti te korisničkih industrija da prihvate proizvode i rješenja Unije za kibersigurnost;

(a)  poticanjem istraživanja, razvoja i prihvaćanja kibersigurnosnih proizvoda Unije i holističkih procesa u cijelom inovacijskom ciklusu, između ostalih, od strane tijela javne vlasti, industrije i tržišta;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pomaganjem tijelima javne vlasti, industrijama na strani potražnje i drugim korisnicima u prihvaćanju i integriranju najnovijih rješenja za kibersigurnost;

(b)  pomaganjem tijelima javne vlasti, industrijama na strani potražnje i drugim korisnicima da povećaju svoju otpornost prihvaćanjem i integriranjem najsuvremenijih proizvoda i procesa za kibersigurnost;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posebno podupiranjem tijela javne vlasti u organizaciji javne nabave ili obavljanju nabave najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u ime javnih tijela;

(c)  posebno podupiranjem tijela javne vlasti u organizaciji javne nabave ili obavljanju nabave najsuvremenijih proizvoda i procesa za kibersigurnost u ime javnih tijela, među ostalim pružanjem potpore za nabavu, radi povećanja sigurnosti javnog ulaganja i ostvarivanja veće koristi od njega;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružanjem financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima u sektoru kibersigurnosti i MSP-ovima kako bi se mogli povezati s mogućim tržištima i privući ulaganja;

(d)  pružanjem financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima u sektoru kibersigurnosti i MSP-ovima, mikropoduzećima, pojedinačnim stručnjacima, najčešće upotrebljavanim projektima koji obuhvaćaju besplatni softver otvorenog koda i projektima u području civilne tehnologije kako bi produbili stručno znanje o kibersigurnosti, povezali se s mogućim tržištima te razvojnim mogućnostima i privukli ulaganja;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  poboljšavati razumijevanje kibersigurnosti i pridonositi smanjenju nedostatka vještina u Uniji u području kibersigurnosti obavljanjem sljedećih zadaća:

5.  poboljšavati razumijevanje kibersigurnosti, pridonositi smanjenju nedostatka vještina i ojačati razinu vještina u Uniji u području kibersigurnosti obavljanjem sljedećih zadaća:

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  podupiranjem posebnog cilja br. 4 „Napredne digitalne vještine” iz programa Digitalna Europa, tamo gdje je to prikladno, u suradnji s europskim digitalnoinovacijskim centrima;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 5. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podupiranjem daljnjeg razvoja vještina u području kibersigurnosti, prema potrebi zajedno s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući s ENISA-om;

(a)  podupiranjem daljnjeg razvoja, objedinjavanja i razmjene kibersigurnosnih vještina i kompetencija na svim relevantnim obrazovnim razinama, podupiranjem cilja postizanja rodne ravnoteže, omogućavanjem zajedničke visoke razine znanja o kibersigurnosti i doprinošenjem otpornosti korisnika i infrastruktura diljem Unije u suradnji s Mrežom i, prema potrebi, usklađivanjem s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući ENISA-u;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanjem financijske potpore za istraživanje u području kibersigurnosti na temelju zajedničkog višegodišnjeg strateškog programa za industriju, tehnologiju i istraživanje koji se stalno ocjenjuje i unaprjeđuje;

(a)  pružanjem financijske potpore za istraživanje u području kibersigurnosti na temelju zajedničkog višegodišnjeg strateškog plana za industriju, tehnologiju i istraživanje iz članka 13. koji se stalno ocjenjuje i unaprjeđuje;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranjem opsežnih istraživačkih i demonstracijskih projekata posvećenih tehnološkim sposobnostima sljedeće generacije u području kibersigurnosti, u suradnji s industrijom i mrežom;

(b)  podupiranjem opsežnih istraživačkih i demonstracijskih projekata posvećenih tehnološkim sposobnostima sljedeće generacije u području kibersigurnosti, u suradnji s industrijom, akademskom i istraživačkom zajednicom, javnim sektorom i tijelima, uključujući Mrežu i Zajednicu;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  brigom da se poštuju temeljna prava i etičko postupanje tijekom provedbe istraživačkih projekta u području kibersigurnosti koje podupire Centar za stručnost;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  praćenjem izvješća o slabostima koje je otkrila Zajednica i omogućavanjem objavljivanja slabosti, izrade zakrpa, popravaka i rješenja te njihove distribucije;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  praćenje rezultata istraživanja u vezi s algoritmima za samoučenje korištenima za zlonamjerne kiberaktivnosti u suradnji s ENISA-om i pružanjem potpore provedbi Direktive (EU) 2016/1148;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bd)  podupiranjem istraživanja u području kiberkriminala;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka be (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(be)  podupiranjem istraživanja i razvoja proizvoda i procesa koji se mogu slobodno proučavati, dijeliti i nadograđivati, osobito u području provjerenog ili provjerljivog hardvera ili softvera, u bliskoj suradnji s industrijom, Mrežom i Zajednicom;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiranjem istraživanja i inovacija za standardizaciju u tehnologiji kibersigurnosti;

(c)  podupiranjem istraživanja i inovacija za formalnu i neformalnu standardizaciju i certifikaciju u tehnologijikibersigurnosti, stvaranjem poveznice s postojećim aktivnostima i po potrebi u bliskoj suradnji s europskim organizacijama za normizaciju, tijelima za certifikaciju i ENISA-om;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  pružanju posebne potpore MSP-ovima olakšavajući im pristup znanju i osposobljavanju s pomoću prilagođenog pristupa rezultatima istraživanja i razvoja koji su poduprli Centar za stručnost i Mreža s ciljem povećanja konkurentnosti;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 8. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  pružanjem pomoći i savjeta Komisiji u pogledu provedbe Uredbe (EU) 2019/XXX [preinaka Uredbe (EZ) br. 428/2009 kako je predloženo u dokumentu COM(2016)616].

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  doprinositi naporima Unije za poboljšanje međunarodne suradnje u području kibersigurnosti:

 

(a)  olakšavanjem sudjelovanja Centra za stručnost na međunarodnim konferencijama i vladinih organizacija, kao i doprinosa međunarodnim organizacijama za normizaciju;

 

(b)  suradnjom s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u sklopu relevantnih okvira međunarodne suradnje.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ulaganje u infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili rješenja i njihova uporaba

Ulaganje u infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili procese i njihova uporaba

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Centar za stručnost pruža financijska sredstva za infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili rješenja u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 4. u obliku bespovratnih sredstava ili nagrade, u planu rada Centra za stručnost može se posebno navesti sljedeće:

1.  Ako Centar za stručnost pruža financijska sredstva za infrastrukture, sposobnosti, proizvode ili procese u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 4. u obliku javne nabave, bespovratnih sredstava ili nagrade, u planu rada Centra za stručnost može se posebno navesti sljedeće:

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravila za rad infrastrukture ili sposobnosti, uključujući, prema potrebi, povjeravanje upravljanja subjektu domaćinu na temelju kriterija koje utvrđuje Centar za stručnost;

(a)  specifična pravila za rad infrastrukture ili sposobnosti, uključujući, prema potrebi, povjeravanje upravljanja subjektu domaćinu na temelju kriterija koje utvrđuje Centar za stručnost;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  specifična pravila kojima se uređuju različite faze provedbe;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  ja je zbog doprinosa Unije pristup otvoren koliko je to moguće i zatvoren koliko je potrebno te da je moguća ponovna uporaba.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Centar za stručnost može biti odgovoran za opće izvršenje relevantnih aktivnosti zajedničke nabave, uključujući pretkomercijalne nabave u ime članova Mreže, članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost ili trećih strana koje predstavljaju korisnike proizvoda i rješenja za kibersigurnost. U tu svrhu, Centru za stručnost može pomagati jedan ili više nacionalnih koordinacijskih centara ili članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.

2.  Centar za stručnost može biti odgovoran za opće izvršenje relevantnih aktivnosti zajedničke nabave, uključujući pretkomercijalne nabave u ime članova Mreže. U tu svrhu, Centru za stručnost može pomagati jedan ili više nacionalnih koordinacijskih centara, članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost ili relevantnih europskih digitalnoinovacijskih centara.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U svakoj državi članici osniva se jedan nacionalni koordinacijski centar.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Imenovani nacionalni koordinacijski centar ima sposobnost podupirati Centar za stručnost i Mrežu u izvršavanju njihove misije utvrđene u članku 3. ove Uredbe. Oni posjeduju tehnološko stručno znanje u području kibersigurnosti ili imaju pristup tom znanju te mogu djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom i istraživačkom zajednicom.

4.  Imenovani nacionalni koordinacijski centar sposoban je podupirati Centar za stručnost i Mrežu u izvršavanju njihove misije utvrđene u članku 3. ove Uredbe. Oni posjeduju tehnološko stručno znanje u području kibersigurnosti ili imaju pristup tom znanju te mogu djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, akademskom i istraživačkom zajednicom te građanima. Komisija objavljuje smjernice s daljnjim pojedinostima o postupku procjene i objašnjenjem primjene kriterija.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara temelji se na sporazumu potpisanom između Centra za stručnost i svakog od nacionalnih koordinacijskih centara. U sporazumu su predviđena pravila kojima se uređuje odnos između Centra za stručnost i svakog nacionalnog koordinacijskog centra te podjela zadaća.

5.  Odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara temelji se na standardnom sporazumu potpisanom između Centra za stručnost i svakog od nacionalnih koordinacijskih centara. Sporazum sadržava isti skup usklađenih općih uvjeta koji čine pravila kojima se uređuje odnos između Centra za stručnost i svakog nacionalnog koordinacijskog centra te podjela zadaća te posebne uvjete prilagođene svakom pojedinom nacionalnom koordinacijskom centru.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 45.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem usklađenih općih uvjeta sporazuma iz stavka 5. ovog članka, uključujući njihov format.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podupirati Centar za stručnost u ostvarivanju ciljeva, a posebno u koordiniranju Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

(a)  podupirati Centar za stručnost u ostvarivanju ciljeva, a posebno u uspostavi i koordiniranju Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšavati sudjelovanje industrije i drugih zainteresiranih strana na razini države članice u prekograničnim projektima;

(b)  promicati, poticati i olakšavati sudjelovanje civilnog društva, industrije, a posebno novoosnovanih poduzeća i MSP-ova, akademske i istraživačke zajednice i drugih zainteresiranih strana na razini države članice u prekograničnim projektima;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u suradnji s drugim subjektima sa sličnim zadaćama, djelovati kao jedinstvena kontaktna točka za proizvode i procese u području kibersigurnosti koji se financiraju s pomoću drugih programa Unije poput programa InvestEU, programa jedinstvenog tržišta, osobito za MSP-ove;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pridonositi, zajedno s Centrom za stručnost, prepoznavanju i uklanjanju kibersigurnosnih izazova u industriji u pojedinim sektorima;

(c)  pridonositi, zajedno s Centrom za stručnost, prepoznavanju i uklanjanju kibersigurnosnih izazova u pojedinim sektorima;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  blisko surađivati s nacionalnim organizacijama za normizaciju radi jamčenja prihvaćanja postojećih standarda i uključivanja svih relevantnih dionika, posebno MSP-ova, u postavljanje novih standarda;

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  nastojati uspostaviti sinergiju s relevantnim aktivnostima na nacionalnoj i regionalnoj razini;

(e)  nastojati uspostaviti sinergiju s relevantnim aktivnostima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  promicati i širiti zajednički minimalni obrazovni program u području kibersigurnosti u suradnji s relevantnim tijelima u državama članicama;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promovirati i širiti relevantne rezultate rada Mreže, Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i Centra za stručnost na nacionalnoj ili regionalnoj razini;

(g)  promicati i širiti relevantne rezultate rada Mreže, Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i Centra za stručnost na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ocjenjivati zahtjeve za članstvo u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost subjekata koji su u istoj državi članici osnovani kao koordinacijski centar:

(h)  ocjenjivati zahtjeve subjekata i pojedinaca koji su osnovani u istoj državi članici kao koordinacijski centar za članstvo u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nacionalni koordinacijski centri, prema potrebi, surađuju posredstvom Mreže za potrebe provedbe zadaća iz stavka 1. točaka (a), (b), (c), (e) i (g).

4.  Nacionalni koordinacijski centri, prema potrebi, surađuju posredstvom Mreže te se koordiniraju s odgovarajućim europskim digitalnoinovacijskim centrima za potrebe provedbe zadaća iz stavka 1.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pridonosi misiji Centra za stručnost utvrđenoj u članku 3. te jača i širi stručno znanje u području kibersigurnosti u cijeloj Uniji.

1.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pridonosi misiji Centra za stručnost utvrđenoj u članku 3. te jača, objedinjuje, razmjenjuje i širi stručno znanje u području kibersigurnosti u cijeloj Uniji i pruža tehničko stručno znanje.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost sastoji se od industrije, akademskih i neprofitnih istraživačkih organizacija i udruga te od javnih tijela i drugih subjekata koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima. Ona okuplja glavne dionike u području tehnoloških i industrijskih kapaciteta za kibersigurnost u Uniji. U njoj sudjeluju nacionalni koordinacijski centri i institucije te tijela Unije s odgovarajućim stručnim znanjem.

2.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost sastoji se od civilnog društva, industrije na strani potražnje i ponude, uključujući MSP-ove, akademske i istraživačke zajednice, udruženja korisnika, pojedinačnih stručnjaka, relevantnih europskih organizacija za normizaciju te od javnih tijela i drugih subjekata koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima u području kibersigurnosti. Okuplja glavne dionike u području tehnoloških, industrijskih, akademskih i istraživačkih te društvenih kapaciteta i sposobnosti za kibersigurnost u Uniji. U njoj sudjeluju nacionalni koordinacijski centri i institucije, europski digitalnoinovacijski centri te tijela Unije s odgovarajućim stručnim znanjem kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Samo subjekti s poslovnim nastanom u Uniji mogu biti akreditirani članovi Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Oni dokazuju da imaju stručno znanje u području kibersigurnosti iz barem jednog od sljedećih područja:

3.  Samo subjekti s poslovnim nastanom i pojedinci s boravištem u Uniji, na europskom gospodarskom području (EGP) ili u Europskom udruženju slobodne trgovine (EFTA) mogu biti akreditirani članovi Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Kandidati dokazuju da mogu ponuditi stručno znanje u području kibersigurnosti iz barem jednog od sljedećih područja:

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  istraživanje;

(a)  djelovanje u okviru akademske zajednice ili istraživanje;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  etika;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  formalna i tehnička standardizacija i specifikacije.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Centar za stručnost akreditira subjekte osnovane u skladu s nacionalnim pravom kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost nakon procjene ispunjava li subjekt kriterije iz stavka 3. koju obavlja nacionalni koordinacijski centar države članice u kojoj subjekt ima poslovni nastan. Akreditacija nije ograničenog trajanja, ali je Centar za stručnost može u bilo kojem trenutku opozvati ako on ili nacionalni koordinacijski centar smatraju da subjekt ne ispunjava kriterije iz stavka 3. ili ako se na njega primjenjuju mjerodavne odredbe iz članka 136. Uredbe XXX [nova Financijska uredba].

4.  Centar za stručnost akreditira subjekte osnovane u skladu s nacionalnim pravom ili pojedince kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost nakon usklađene procjene ispunjava li subjekt kriterije iz stavka 3. koju obavlja Centar za stručnost, nacionalni koordinacijski centar države članice u kojoj subjekt ima poslovni nastan ili u kojoj pojedinac ima boravište. Akreditacija nije ograničenog trajanja, ali je Centar za stručnost može u bilo kojem trenutku opozvati ako on ili relevantni nacionalni koordinacijski centar smatraju da subjekt ili pojedinac ne ispunjava kriterije iz stavka 3. ili ako se na njega primjenjuju mjerodavne odredbe iz članka 136. Uredbe XXX [nova Financijska uredba]. Nacionalni koordinacijski centri država članica nastoje postići uravnoteženu zastupljenost dionika u Zajednici aktivno potičući sudjelovanje nedovoljno zastupljenih kategorija, osobito MSP-ova, i skupina pojedinaca.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 45.a radi dopune ove Uredbe detaljnim navođenjem kriterija predviđenih u stavku 3. ovog članka prema kojima se biraju kandidati te postupaka za procjenu i akreditiranje subjekata koji ispunjavaju kriterije iz stavka 4. ovog članka.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  pružaju potporu Centru za stručnost izvješćivanjem o slabostima i njihovim otkrivanjem, pomaganjem da ih se ublaži i pružanjem savjeta o tome kako smanjiti takve slabosti, među ostalim certificiranjem u skladu s programima donesenima u skladu s Uredbom (EU) 2019/XXX [Akt o kibersigurnosti].

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Centar za stručnost surađuje s relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući s Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, timom za hitne računalne intervencije (CERT-EU), Zajedničkom službom za vanjsko djelovanje, Zajedničkim istraživačkim centrom Komisije, Izvršnom agencijom za istraživanje, Izvršnom agencijom za inovacije i mreže, Europskim centrom za kiberkriminal pri Europolu i Europskom obrambenom agencijom.

1.  Kako bi osigurao usklađenost i komplementarnost, Centar za stručnost surađuje s relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući s Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), timom za hitne računalne intervencije (CERT-EU), Zajedničkom službom za vanjsko djelovanje, Zajedničkim istraživačkim centrom Komisije, Izvršnom agencijom za istraživanje, Izvršnom agencijom za inovacije i mreže, relevantnim europskim digitalnoinovacijskim centrima, Europskim centrom za kiberkriminal pri Europolu i Europskom obrambenom agencijom u pogledu projekata, usluga i sposobnosti za dvojnu uporabu.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ta suradnja odvija se u okviru radnih aranžmana. Ti aranžmani podnose se Komisiji na prethodno odobrenje.

2.  Ta suradnja odvija se u okviru radnih aranžmana. Te aranžmane usvaja Upravni odbor prije odobrenja Komisije.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i pet predstavnika Komisije, u ime Unije.

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice, jednog predstavnika kojeg kao promatrača imenuje Europski parlament, četiri predstavnika Komisije, u ime Unije, pri čemu se nastoji postići rodna ravnoteža među članovima odbora i njihovim zamjenicima.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području tehnologije te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Komisija i države članice imaju za cilj postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području kibersigurnosti te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Komisija i države članice imaju za cilj postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Prema potrebi Komisija može pozvati promatrače, među ostalim zastupnike odgovarajućih tijela, ureda i agencija Unije, da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora.

6.  Prema potrebi Upravni odbor može pozvati promatrače, među ostalim zastupnike odgovarajućih tijela, ureda i agencija Unije te članove Zajednice, da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) stalni je promatrač u Upravnom odboru.

7.  Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor stalni su promatrači u Upravnom odboru i imaju savjetodavnu ulogu bez prava glasa. Upravni odbor u najvećoj mogućoj mjeri uvažava stajališta stalnih promatrača.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka (a)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  donosi višegodišnji strateški plan u kojem su navedeni glavni prioriteti i planirane inicijative Centra za stručnost, uključujući procjenu potreba za financiranjem i izvora financiranja;

(a)  donosi višegodišnji strateški plan u kojem su navedeni glavni prioriteti i planirane inicijative Centra za stručnost, uključujući procjenu potreba za financiranjem i izvora financiranja, uzimajući u obzir savjete ENISA-e;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  donosi plan rada Centra za stručnost, godišnje financijske izvještaje i bilancu te godišnje izvješće o radu, na temelju prijedloga izvršnog direktora;

(b)  donosi plan rada Centra za stručnost, godišnje financijske izvještaje i bilancu te godišnje izvješće o radu, na temelju prijedloga izvršnog direktora, uzimajući u obzir savjete ENISA-e;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  donosi kriterije i postupke za ocjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

(e)  donosi postupke za ocjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  donosi radne aranžmane iz članka 10. stavka 2.;

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  donosi pravila o transparentnosti za Centar za stručnost;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  osniva radne skupine s članovima Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

(i)  osniva radne skupine s članovima Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, uzimajući u obzir savjete stalnih promatrača;

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  promiče Centar za stručnost na globalnoj razini kako bi povećao njegovu privlačnost i pretvorio ga u vrhunsko tijelo izvrsnosti u području kibersigurnosti;

(l)  promiče suradnju Centra za stručnost s globalnim akterima;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  donosi strategiju za suzbijanje prijevara koja je razmjerna rizicima od prijevare, uzimajući u obzir analizu troškova i koristi mjera koje će se provoditi;

(r)  donosi strategiju za suzbijanje prijevara i korupcije koja je razmjerna rizicima od prijevare i korupcije, uzimajući u obzir analizu troškova i koristi mjera koje će se provoditi te donosi sveobuhvatne mjere za zaštitu osoba koje prijavljuju povrede prava Unije u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  donosi metodologiju za izračun financijskog doprinosa država članica;

(s)  donosi opsežnu definiciju financijskih doprinosa država članica i metodologiju za izračun iznosa dobrovoljnih doprinosa država članica koji se prema toj definiciji mogu smatrati financijskim doprinosima. Taj se izračun vrši na kraju svake financijske godine;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor među svojim članovima s pravom glasa bira predsjednika i zamjenika predsjednika, na razdoblje od dvije godine. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika može se produljiti jednom na temelju odluke Upravnog odbora. Međutim, ako im članstvo u Upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum. Zamjenik predsjednika po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako predsjednik nije u mogućnosti obavljati svoje zadaće. Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

1.  Upravni odbor među svojim članovima s pravom glasa bira predsjednika i zamjenika predsjednika, na razdoblje od dvije godine, nastojeći postići rodnu ravnotežu. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika može se produljiti jednom na temelju odluke Upravnog odbora. Međutim, ako im članstvo u Upravnom odboru prestane u bilo kojem trenutku tijekom njihova mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum. Zamjenik predsjednika po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako predsjednik nije u mogućnosti obavljati svoje zadaće. Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, osim ako Upravni odbor odluči drukčije, ali nema pravo glasa. Upravni odbor može, ovisno o slučaju, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima u svojstvu promatrača.

3.  Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, osim ako Upravni odbor odluči drukčije, ali nema pravo glasa.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora mogu, na poziv predsjednika, sudjelovati u sastancima Upravnog odbora, bez prava glasa.

Briše se.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Briše se.

Pravila Upravnog odbora o glasovanju

 

1.  Unija ima 50 % glasačkih prava. Glasačka prava Unije nedjeljiva su.

 

2.  Svaka država članica sudionica ima jedan glas.

 

3.  Upravni odbor donosi odluke većinom od barem 75 % svih glasova, uključujući glasove odsutnih članova, koji čine barem 75 % ukupnih financijskih doprinosa Centru za stručnost. Financijski doprinos izračunava se na temelju procijenjenih rashoda koje predlažu države članice iz članka 17. stavka 2. točke (c) i temelji se na izvješću o vrijednosti doprinosa država članica sudionica iz članka 22. stavka 5.

 

4.  Pravo glasa imaju samo predstavnici Komisije i predstavnici država članica sudionica.

 

5.  Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

 

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Pravila Upravnog odbora o glasovanju

 

1.  Odluke o kojima se glasuje mogu se odnositi na:

 

(a)  upravljanje i organizaciju Centra za stručnost i Mreže;

 

(b)  dodjelu proračunskih sredstava Centru za stručnost i Mrežu;

 

(c)  zajedničke mjere nekoliko država članica, koje se mogu nadopunjavati iz proračuna Unije na temelju odluke u skladu s točkom (b).

 

2.  Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od barem 75 % svih glasova, uključujući glasove odsutnih članova. Glasačka prava Unije zastupa Komisija i ona su nedjeljiva.

 

3.  Pri donošenju odluka iz stavka 1. točke (a) zastupljena je svaka država članica i ima jednako pravo glasa. Za preostale raspoložive glasove do 100 %, Unija bi trebala imati najmanje 50 % glasačkih prava u skladu sa svojim financijskim doprinosom.

 

4.  Pri donošenju odluka iz stavka 1. točaka (b) ili (c) ili bilo koje druge odluke koja nije obuhvaćena nijednom drugom kategorijom iz stavka 1., Unija ima najmanje 50 % glasačkih prava u skladu sa svojim financijskim doprinosom. Glasačka prava imaju samo države članice doprinositeljice i oni odgovaraju njihovom financijskom doprinosu.

 

5.  Ako je predsjednik izabran iz redova predstavnika država članica, predsjednik sudjeluje u glasovanju kao predstavnik svoje države članice.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija, nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.

3.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija, uključujući nominacije država članica kojima se nastoji postići rodna ravnoteža, nakon otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat izvršnoga direktora traje četiri godine. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj se uzimaju u obzir ocjena uspješnosti izvršnog direktora te budući izazovi i zadaće Centra za stručnost.

5.  Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj se uzimaju u obzir ocjena uspješnosti izvršnog direktora te budući izazovi i zadaće Centra za stručnost.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni odbor na prijedlog Komisije, kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najdulje četiri godine.

6.  Upravni odbor na prijedlog Komisije, kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najdulje pet godina.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Upravnog odbora koji djeluje na prijedlog Komisije.

8.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti samo na temelju odluke Upravnog odbora koji djeluje na prijedlog svojih članova ili na prijedlog Komisije.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nakon savjetovanja s Upravnim odborom i Komisijom, izrađuje i podnosi Upravnom odboru na donošenje nacrt višegodišnjeg strateškog plana i nacrt godišnjeg plana rada Centra za stručnost, uključujući područje primjene poziva na podnošenje prijedloga, poziva na iskaz interesa i poziva na podnošenje ponuda koji su potrebni za provođenje plana rada i odgovarajuće procjene troškova kako su predložile države članice i Komisija;

(c)  nakon savjetovanja s Upravnim odborom, Industrijskim i znanstvenim savjetodavnim odborom, ENISA-om i Komisijom, izrađuje i podnosi Upravnom odboru na donošenje nacrt višegodišnjeg strateškog plana i nacrt godišnjeg plana rada Centra za stručnost, uključujući područje primjene poziva na podnošenje prijedloga, poziva na iskaz interesa i poziva na podnošenje ponuda koji su potrebni za provođenje plana rada i odgovarajuće procjene troškova kako su predložile države članice i Komisija;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka naknadnih evaluacija i svake dvije godine izvješćuje Komisiju o napretku;

(h)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka naknadnih evaluacija i svake dvije godine izvješćuje Komisiju i Europski parlament o napretku;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  odobrava popis mjera odabranih za financiranje na temelju rang-liste koju je izradila skupina neovisnih stručnjaka;

(l)  nakon savjetovanja s Industrijskim i znanstvenim savjetodavnim odborom i ENISA-om odobrava popis mjera odabranih za financiranje na temelju rang-liste koju je izradila skupina neovisnih stručnjaka;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćuje Komisiju o napretku dva puta godišnje te redovito izvješćuje Upravni odbor;

(s)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćuje Komisiju i Europski parlament o napretku dva puta godišnje te redovito izvješćuje Upravni odbor;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(v)  osigurava učinkovitu komunikaciju s institucijama Unije;

(v)  osigurava učinkovitu komunikaciju s institucijama Unije te na poziv podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 16 članova. Članove imenuje Upravni odbor među predstavnicima subjekata Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 25 članova. Članove imenuje Upravni odbor među predstavnicima subjekata Zajednice ili njezinim pojedinačnim članovima. Članovi mogu postati samo predstavnici subjekata koji nisu pod kontrolom treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje, osim država EGP-a i EFTA-e. Imenovanje se provodi u skladu s otvorenim, transparentnim i nediskriminirajućim postupkom. Sastavom odbora nastoji se postići rodna ravnoteža i uravnotežena zastupljenost interesnih skupina iz industrije, akademske zajednice i civilnog društva.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora stručnjaci su za istraživanje, industrijski razvoj i profesionalne usluge u području kibersigurnosti ili za njihovu primjenu. Zahtjeve u pogledu tog stručnog znanja dodatno utvrđuje Upravni odbor.

2.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora stručnjaci su za istraživanje, industrijski razvoj, ponudu, provedbu i uvođenje profesionalnih usluga ili proizvoda u području kibersigurnosti. Zahtjeve u pogledu tog stručnog znanja dodatno utvrđuje Upravni odbor.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Predstavnici Komisije i Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost mogu sudjelovati u radu Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i podupirati njegov rad.

5.  Predstavnici Komisije i Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost pozvani su da sudjeluju u radu Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i podupiru njegov rad. Odbor može prema potrebi na pojedinačnoj osnovi pozvati dodatne predstavnike Zajednice u svojstvu promatrača, savjetnika ili stručnjaka.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor sastaje se barem dvaput godišnje.

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor sastaje se barem triput godišnje.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor može savjetovati Upravni odbor o osnivanju radnih skupina o posebnim pitanjima koja su važna za rad Centra za stručnost, prema potrebi, čiji rad koordiniraju jedan ili više članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora.

2.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor daje prijedloge Upravnom odboru o osnivanju radnih skupina o posebnim pitanjima koja su važna za rad Centra za stručnost, kada ta pitanja spadaju u zadaće i područja nadležnosti utvrđena u članku 20. i prema potrebi, a njihov rad koordiniraju jedan ili više članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor savjetuje se s Centrom za stručnost o obavljanju svojih aktivnosti te obavlja sljedeće zadaće:

Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor redovito se savjetuje s Centrom za stručnost o obavljanju svojih aktivnosti te obavlja sljedeće zadaće:

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  pruža izvršnom direktoru i Upravnom odboru strateške savjete i informacije za izradu plana rada i višegodišnjeg strateškog plana unutar rokova koje je utvrdio Upravni odbor;

(1)  pruža izvršnom direktoru i Upravnom odboru strateške savjete i informacije za korištenje, usmjerenje i djelovanje Centra za stručnost u području industrije i znanosti te izradu plana rada i višegodišnjeg strateškog plana unutar rokova koje je utvrdio Upravni odbor;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  savjetuje Upravni odbor o osnivanju radnih skupina za posebna pitanja koja su važna za rad Centra za stručnost;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  promiče i prikuplja povratne informacije o planu rada i višegodišnjem strateškom planu Centra za stručnost.

(3)  promiče i prikuplja povratne informacije o planu rada i višegodišnjem strateškom planu Centra za stručnost te savjetuje Upravni odbor o tome kako poboljšati strateško usmjerenje i djelovanje Centra za stručnost.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  1 981 668 000 EUR iz programa Digitalna Europa, uključujući do 23 746 000 EUR za administrativne troškove;

(a)  1 780 954 875 EUR u cijenama iz 2018. (1 998 696 000 EUR u tekućim cijenama) iz programa Digitalna Europa, uključujući do 21 385 465 EUR u cijenama iz 2018. (23 746 000 EUR u tekućim cijenama) za administrativne troškove;

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  iznos iz Europskog fonda za obranu za obrambene aktivnosti Centra za stručnost, uključujući sve povezane administrativne troškove kao što su troškovi koje Centar za stručnost može ostvariti kada djeluje kao voditelj projekta za djelovanja koje se provode u okviru Europskog fonda za obranu.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najveći doprinos Unije plaća se iz odobrenih sredstava u općem proračunu Unije dodijeljenih [programu Digitalna Europa] i posebnom programu za provedbu programa Obzor Europa, koji je uspostavljen Odlukom XXX.

2.  Najveći doprinos Unije plaća se iz odobrenih sredstava u općem proračunu Unije dodijeljenih [programu Digitalna Europa], posebnom programu za provedbu programa Obzor Europa, koji je uspostavljen Odlukom XXX, Europskom fondu za obranu te drugim programima i projektima koji spadaju u područje djelovanja Centra za stručnost ili Mreže.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Financijski doprinos Unije ne obuhvaća zadaće iz članka 4. stavka 8. točke (b).

4.  Financijski doprinos Unije iz programa Digitalna Europa i programa Obzor Europa ne obuhvaća zadaće iz članka 4. stavka 8. točke (b). One se mogu obuhvatiti financijskim doprinosima iz Europskog fonda za obranu.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije Centru za stručnost ako države članice sudionice ne plaćaju, plaćaju samo djelomično ili kasno plaćaju svoje doprinose iz stavka 1.

4.  Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije Centru za stručnost ako države članice sudionice ne plaćaju ili plaćaju samo djelomično svoje doprinose iz stavka 1. Ukidanje, smanjenje ili obustava financijskog doprinosa Unije moraju biti razmjerni, u pogledu iznosa i vremena, smanjenju, ukidanju ili obustavi doprinosa iz država članica.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijskih doprinosa država članica sudionica administrativnim troškovima;

(a)  financijskih doprinosa Unije i država članica sudionica administrativnim troškovima;

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  financijskih doprinosa država članica sudionica troškovima poslovanja;

(b)  financijskih doprinosa Unije i država članica sudionica troškovima poslovanja;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Centar za stručnost blisko surađuje s drugim institucijama, agencijama i tijelima Unije kako bi iskoristio sinergije i tamo gdje je to prikladno smanjio administrativne troškove.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Centar za stručnost poduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, dok se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim sankcijama.

1.  Centar za stručnost poduzima odgovarajuće mjere kojima osigurava da su, dok se provode mjere koje se financiraju u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, redovitim i učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim sankcijama.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Osoblje Centra za stručnost sastoji se od privremenih i ugovornih djelatnika.

7.  Centar za stručnost nastoji među svojim osobljem postići rodnu ravnotežu. Osoblje se sastoji od privremenih i ugovornih djelatnika.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  članci 22. [Vlasništvo nad rezultatima], 23. [Vlasništvo nad rezultatima] i 30. [Primjena pravila o klasificiranim podacima] Uredbe (EU) 2019/XXX [Europski fond za obranu] primjenjuje se na sudjelovanje u svim obrambenim djelovanjima koja provodi Centar za stručnost, kada je to predviđeno u planu rada, a dodjela neisključivih licencija može biti ograničena na treće strane koje imaju poslovni nastan ili za koje se smatra da imaju poslovni nastan u državama članicama i koje su pod kontrolom država članica i/ili državljana država članica.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Centar za stručnost obavlja svoje zadaće uz visok stupanj transparentnosti.

1.  Centar za stručnost obavlja svoje zadaće uz najviši stupanj transparentnosti.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Centar za stručnost osigurava da javnost i sve zainteresirane strane dobiju odgovarajuće, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u pogledu rezultata njegova rada. Centar objavljuje i izjave o interesima dane u skladu s člankom 41.

2.  Centar za stručnost osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama pravovremeno predočuju sveobuhvatne, odgovarajuće, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u pogledu rezultata rada Centra za stručnost, Mreže, Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora te Zajednice. Centar objavljuje i izjave o interesima dane u skladu s člankom 42.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Evaluacija iz stavka 2. uključuje ocjenu rezultata koje je ostvario Centar za stručnost, uzimajući u obzir njegove ciljeve, mandat i zadaće. Ako Komisija smatra da je daljnje djelovanje Centra za stručnost opravdano s obzirom na dodijeljene ciljeve, mandat i zadaće, ona može predložiti produljenje trajanja mandata Centra za stručnost utvrđenog u članku 46.

3.  Evaluacija iz stavka 2. uključuje ocjenu rezultata koje je ostvario Centar za stručnost, uzimajući u obzir njegove ciljeve, mandat i zadaće te učinkovitost i djelotvornost. Ako Komisija smatra da je daljnje djelovanje Centra za stručnost opravdano s obzirom na dodijeljene ciljeve, mandat i zadaće, ona može predložiti produljenje trajanja mandata Centra za stručnost utvrđenog u članku 46.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 38.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.a

 

Pravna osobnost Centra za stručnost

 

1.  Centar za stručnost ima pravnu osobnost.

 

2.  U svakoj državi članici Centar za stručnost ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim subjektima priznaje u skladu sa zakonodavstvom te države članice. Osobito može stjecati pokretnine i nekretnine ili njima raspolagati te biti stranka u sudskom postupku.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor Centra za stručnost donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika te za postupanje u slučajevima sukoba interesa. Ta pravila sadržavaju odredbe kojima se nastoji spriječiti sukob interesa u pogledu predstavnika članova koji sudjeluju u Upravnom odboru te u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru u skladu s Uredbom XXX [nova Financijska uredba].

Upravni odbor Centra za stručnost donosi pravila za sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika, uključujući izvršnog direktora, Upravnog odbora te Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i Zajednice.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa u pogledu nacionalnih koordinacijskih centara.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pravila iz stavka 1. u skladu su s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 44. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potpora države članice domaćina

Sjedište i potpora države članice domaćina

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sjedište Centra za stručnost utvrđuje se jasnim demokratskim postupkom, uz primjenu transparentnih kriterija i u skladu s pravom Unije.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Država članica domaćin osigurava najbolje uvjete za jamčenje pravilnog funkcioniranja Centra za stručnost, uključujući jedinstvenu lokaciju, i druge uvjete kao što su dostupnost odgovarajućih obrazovnih objekata za djecu članova osoblja, odgovarajući pristup tržištu rada, socijalno osiguranje i zdravstvena zaštita njihove djece i partnera.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Može se sklopiti administrativni sporazum između Centra za stručnost i države članice [Belgija] u kojoj se nalazi njegovo sjedište o povlasticama i imunitetima i drugim oblicima potpore koju ta država članica osigurava Centru za stručnost.

Sklapa se administrativni sporazum između Centra za stručnost i države članice domaćina u kojoj se nalazi njegovo sjedište o povlasticama i imunitetima i drugim oblicima potpore koju ta država članica osigurava Centru za stručnost.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 45.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 45.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara predstavlja dobru priliku za oblikovanje buduće suradnje u pogledu kibersigurnosti na europskoj razini.

Slično kao i u drugim segmentima europskog gospodarstva, za inovacije, proizvode, postupke i usluge u području kibersigurnosti uglavnom su zaslužna mala i srednja poduzeća. Osim u samim MSP-ovima, inovacije se razvijaju u novoosnovanim poduzećima i istraživačkoj zajednici. Te gospodarski orijentirane zajednice podupiru pojedini poduzetnici, a važni impulsi vrlo često dolaze iz civilnog društva te nekomercijalnih ili pretkomercijalnih projekata u području civilne tehnologije u kojima se primjenjuju otvoreni standardi, sustav otvorenih podataka i besplatni softver otvorenog koda radi doprinosa općem dobru.

Potrebno je osigurati da se u sklopu europskog okvira za kibersigurnost iskoriste prilike i prednosti koje taj sektor, kako je trenutačno strukturiran u Europi, može pružiti.

U okviru predloženog ustroja Centra povezuju se aktivnosti programa Obzor Europa za istraživanja u području kibersigurnosti i aktivnosti programa Digitalna Europa za uvođenje kibersigurnosti, čime se na najbolji način stvaraju sinergije i učinci prelijevanja između tih programa Unije. Nadalje, Centar bi trebao olakšavati i koordinirati rad Mreže za stručnost u području kibersigurnosti te poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području kibersigurnosti i olakšavati pristup stručnjacima okupljenima u Mreži i Zajednici. Komisija je smatrala da se ti ciljevi najbolje mogu ostvariti uspostavom novog tijela Unije, koje bi uključivalo elemente zajedničkog poduzeća, izvršne agencije i decentralizirane agencije. S obzirom na to da već postoji agencija EU-a koja je namijenjena za kibersigurnost, odnosno ENISA, ovaj bi prijedlog trebao zajamčiti savjetovanje s ENISA-om o svim relevantnim aktivnostima Centra kako bi se stvorile sinergije.

Kibersigurnost kao proces

IT-industrija dugo se koristila pojmom „rješenje” za opisivanje proizvoda i usluga u kontekstu odnosa s javnošću i komercijalnih odobrenja. Međutim, važno je shvaćati kibersigurnost kao proces. Sa stalnim razvojem IKT-a mijenjaju se i prijetnje. Nastojanja da naše infrastrukture, mreže i informacijski sustavi budu što sigurniji ne završavaju kupnjom određenog proizvoda ili usluge.

Iz tog je razloga važno stalno jačati kibersigurnost, tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda, uzimajući u obzir međuodnos proizvoda i aktera u povezanim mrežama i infrastrukturama kao što je internet. Sigurnost bi trebala biti temeljno načelo u okviru svih faza životnog ciklusa sustava, odnosno faza izrade, uvođenja, održavanja i ažuriranja.

Sigurnost zajedničke infrastrukture

Internet je zajednička infrastruktura na koju se sve više oslanja ne samo europsko nego i svjetsko gospodarstvo. Osim toga, on je zajednička infrastruktura za komunikaciju, kulturu i informacije na koju se pojedinci svakodnevno oslanjaju.

Besplatni softver otvorenoga koda, od razine osnovne infrastrukture pa do aplikacija s kojima su korisnici u interakciji, ima ključnu ulogu u funkcioniranju interneta. Kao i u slučaju svake uobičajeno korištene komponente, ako se na komponenti besplatnog softvera otvorenoga koda otkrije sigurnosna slabost, ona može ugroziti funkcioniranje interneta i povezanih usluga.

Već je poznato da se ranjivi uređaji povezani s internetom stvari upotrebljavaju za napade na druge infrastrukture. Sigurnosna slabost uređaja potrošača može na internetu utjecati na sredstva za računalstvo visokih performansi.

Razni industrijski akteri u području istraživanja i razvoja te javna tijela najčešće razvijaju i upotrebljavaju takve komponente i temelje svoju infrastrukturu na njima. Stoga bi u okviru djelatnosti Centra, kako bi se poboljšala cjelokupna pouzdanost, otpornost i sigurnost naše zajedničke infrastrukture, trebalo prepoznati ulogu najčešće upotrebljavanog besplatnog softvera otvorenog koda i pridonijeti njegovoj sigurnosti.

Otpornost umjesto obrambenih tehnologija i tehnologija s dvojnom namjenom

Zbog funkcioniranja mreža i informacijskih sustava kao što je internet, porijeklo napada obično se ne može u svakom slučaju s potpunom sigurnošću pripisati određenom subjektu. Upravo suprotno, dokazi se mogu konstruirati kako bi se prikrilo izvor ili navelo na pogrešne zaključke. U tom je kontekstu posebno zabrinjavajuće to što su države i međuvladine organizacije počele razmatrati mogućnost uporabe konvencionalne vojne sile u slučaju kibernapada.

 Prioritet Europske unije jest promicati demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava i temeljne slobode diljem svijeta. Stoga bi Centar trebao promicati otpornost i integritet mreža i informacijskih sustava te ulagati u to. Proizvodi i procesi za kibersigurnost mogu biti jednako korisni i u civilnom i vojnom kontekstu i stoga bi Centar trebao podupirati postojeće okvire za kontrolu tehnologija s dvojnom namjenom. Ofanzivne vojne primjene, kao što su upotreba „stražnjeg ulaza” i iskorištavanje skrivenih slabosti ili grešaka, uključuju svojstveni sigurnosni rizik za društvo u cjelini te bi bile u suprotnosti s ciljem Centra da se poboljša kibersigurnost. Stoga je važno da se djelovanje Centra ograniči na civilne svrhe.

Financiranje struktura i operativnih troškova Centra iz programa Unije koji se ne mogu upotrebljavati u vojne svrhe znači da Centar ne bi trebao olakšavati bilo kakvo istraživanje u području obrane ili druge projekte povezane s obranom. Potrebno je poštovati Ugovore i stoga se proračun Unije ne smije upotrebljavati u vojne svrhe.

Društvo, etičnost i zastupljenost

Centar bi trebao na temeljit način voditi računa o mogućim društvenim i etičkim posljedicama i zabrinjavajućim čimbenicima svojeg djelovanja, djelovanja svojih tijela i rezultata proizvoda, usluga, sredstava i istraživanja koje financira.

Sektor IKT-a suočen je, više nego ijedna druga industrija, s teškoćama u zadovoljavanju potražnje za kvalificiranim radnicima. Istodobno u tom sektoru postoji izrazita neuravnoteženost s obzirom na zastupljenost na osnovi roda i etničke raznolikosti i zastupljenost osoba s invaliditetom. Iz tog je razloga u interesu industrije, uključujući akademsku i istraživačku zajednicu i ostale, postići uravnoteženu zastupljenost.

Štoviše, to je interesu jednakosti.

Upravljačka struktura

Centar i njegova tijela ne bi trebali osigurati samo utvrđivanje sukoba interesa nego i otklanjanje i rješavanje takvih slučajeva, i to na transparentan i odgovoran način. Države članice trebale bi osigurati da isto vrijedi i za nacionalne koordinacijske centre.

Europski parlament trebao bi biti ravnopravan državama članicama u pogledu utjecaja na upravljanje Centrom i njegovo djelovanje.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo na dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Američka gospodarska komora u EU-u

Njemačka savezna udruga za informacijsko gospodarstvo, telekomunikacije i nove medije (Bundesverband, Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien e.V. – Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

Europska organizacija za kibersigurnost (ECSO)

Europska obrambena agencija (EDA)

Europski savez za digitalna mala i srednja poduzeća (European DIGITAL SME Alliance)

Europska organizacija za sigurnost (EOS)

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Institut za tehnologiju u Karlsruheu, projekt SecUnity

Mozilla Corp.

Symantec Corp.

MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (31.1.2019)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Arndt Kohn

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U digitalnom dobu kibersigurnost je ključan element gospodarske konkurentnosti i sigurnosti Europske unije, kao i integriteta te postupaka kojima se podupiru naša demokratska društva. Zajamčena visoka razina kiberotpornosti u cijelom EU‑u iznimno je važna za stjecanje povjerenja potrošača u jedinstveno digitalno tržište i za daljnji razvoj inovativnije i konkurentnije Europe. Iako više od 600 centara u Europskoj uniji nudi stručno znanje u području kibersigurnosti, Unija je i dalje neto uvoznik proizvoda i rješenja za kibersigurnost. EU bi trebao biti povezaniji i učinkovitiji u borbi protiv kibernapada povećavanjem svojih sposobnosti u području kibersigurnosti te kapaciteta za bolju zaštitu građana, poduzeća i javnih institucija u Europi.

Komisija je, nakon što je 12. rujna 2018. predložila osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja („Centar”) i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”), u rujnu 2017. predstavila „Akt o kibersigurnosti”.

Općenito, izvjestitelj pozdravlja prijedlog Europske komisije. Poseban naglasak stavljen je na ciljeve Centra za stručnost da se doprinese zadržavanju i razvoju tehnoloških i industrijskih kapaciteta Unije u području kibersigurnosti te jačanju industrije kibersigurnosti Unije i povećanju njezine konkurentnosti, s čime se izvjestitelj slaže. Centar za stručnost olakšat će rad Mreže nacionalnih koordinacijskih centara i Zajednice stručnjaka za kibersigurnosti i pomoći u njihovoj koordinaciji. Izvjestitelj predviđa da će se Centar za stručnost i Mreža upotrebljavati kao instrument za postizanje većeg povjerenja građana te za jačanje jedinstvenog digitalnog tržišta.

Međutim, izvjestitelj ističe niz stavki prijedloga koje je potrebno dodatno pojasniti i poboljšati.

•  Prvo, izvjestitelj čvrsto vjeruje da bi postupke akreditacije i procjene kojima se subjektima omogućuje da postanu članovi Zajednice trebalo uskladiti na razini EU-a kako bi se izbjegla rascjepkanost među različitim subjektima koje su akreditirale različite države članice.

•  Drugo, potrebno je istaknuti važnost MSP-ova kako bi se poboljšale jednake mogućnosti za njih, kao i povećala njihova sposobnost za uključivanje u jedinstveno tržište i postizanje veće konkurentnosti. U tom je smislu cilj izvjestitelja da se u Zajednici te Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru postigne uravnotežena zastupljenost dionika, a da se posebna pozornost posveti uključivanju MSP-ova. Nadalje, izvjestitelj smatra da bi nacionalni koordinacijski centri trebali blisko surađivati radi poticanja prekograničnih projekata u području kibersigurnosti, a posebno projekata za MSP-ove.

•  Treće, izvjestitelj čvrsto vjeruje da bi jedna od misija Centra i Mreže trebala biti povećanje uporabe proizvoda i rješenja za kibersigurnost koji su razvijeni u Uniji, kao i povećanje konkurentnosti industrije kibersigurnosti u Uniji. Kako bi se postigli ti ciljevi, izvjestitelj pojašnjava koje se subjekte može akreditirati kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i zalaže se za poboljšavanje europske normizacije u području tehnologije kibersigurnosti.

•  Četvrto, izvjestitelj smatra da u pogledu financijskih doprinosa država članica Europska komisija ne bi trebala imati ovlasti za ukidanje, razmjerno smanjivanje ili obustavu financijskog doprinosa Unije Centru za stručnost. Komisija predlaže takve ovlasti u slučaju kada država članica doprinositeljica ne plaća, plaća samo djelomično ili kasno plaća svoje doprinose, no takve bi ovlasti ugrozile cjelokupnu strukturu koja se uvodi ovom uredbom i spriječile sudjelovanje država članica.

•  Naposljetku, izvjestitelj ističe važnost izgradnje snažne baze vještina u području kibersigurnosti, što ujedno uključuje osposobljavanje i kampanje za podizanje razine osviještenosti.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Naš svakodnevni život i naša gospodarstva sve više ovise o digitalnim tehnologijama zbog čega su građani sve izloženiji ozbiljnim kiberincidentima. Naša sigurnost u budućnosti ovisi, među ostalim, o jačanju tehnološke i industrijske sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji jer se civilna infrastruktura i vojni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave.

(1)  Više od 80 % stanovništva Europske unije spojeno je na internet, a naš svakodnevni život i naša gospodarstva sve više ovise o digitalnim tehnologijama, zbog čega su građani sve izloženiji ozbiljnim kiberincidentima. Naša sigurnost u budućnosti ovisi, među ostalim, o jačanju tehnološke i industrijske sposobnosti za zaštitu Unije od kiberprijetnji jer se civilna infrastruktura i vojni kapaciteti oslanjaju na sigurne digitalne sustave.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Šefovi država i vlada pozvali su Uniju na sastanku na vrhu o digitalnoj budućnosti u Tallinnu u rujnu 2017. da postane „globalna predvodnica u području kibersigurnosti do 2025. kako bismo osigurali povjerenje i zaštitu naših građana, potrošača i poduzeća na internetu te ostvarili slobodan i zakonom uređen internet.”

(4)  Šefovi država i vlada pozvali su Uniju na sastanku na vrhu o digitalnoj budućnosti u Tallinnu u rujnu 2017. da postane „globalna predvodnica u području kibersigurnosti do 2025. kako bismo osigurali povjerenje i zaštitu naših građana, potrošača i poduzeća na internetu te ostvarili slobodan, sigurniji i zakonom uređen internet.”

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 a)  U pogledu Centra za stručnost i njegova djelovanja trebalo bi uzeti u obzir provedbu Uredbe (EU) 2019/XXX [preinaka Uredbe (EZ) br. 428/2009 kako je predloženo u dokumentu COM(2016)616].1a

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća od... o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (SL L ..., ..., str. ...).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Centar za stručnost trebao bi biti glavni instrument Unije za udruživanje ulaganja u istraživanje, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i za provedbu relevantnih projekata i inicijativa zajedno s Mrežom centara za stručnost u području kibersigurnosti. Oni bi trebao ostvarivati financijsku potporu za kibersigurnost iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa i prema potrebi bi trebao biti otvoren prema Europskom fondu za regionalni razvoj i drugim programima. Ovaj pristup trebao bi pridonijeti stvaranju sinergija i koordiniranju financijske potpore za istraživanje, inovacije, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i izbjegavanju dvostrukog financiranja.

(8)  Centar za stručnost trebao bi biti glavni instrument Unije za udruživanje ulaganja u istraživanje, tehnologiju i industrijski razvoj u području kibersigurnosti i za provedbu relevantnih projekata i inicijativa zajedno s Mrežom centara za stručnost u području kibersigurnosti. On bi trebao ostvarivati financijsku potporu za kibersigurnost iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa te iz Europskog fonda za obranu za djelovanje i administrativne troškove povezane s obranom, i prema potrebi bi trebao biti otvoren prema Europskom fondu za regionalni razvoj i drugim programima. Ovaj pristup trebao bi pridonijeti stvaranju sinergija i koordiniranju financijske potpore za inicijative Unije u području istraživanja i razvoja, inovacija, tehnologije i industrijskog razvoja u području kibersigurnosti i izbjegavanju dvostrukog financiranja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 a)  S obzirom na širinu kibersigurnosnih izazova te ulaganja u sposobnosti i kapacitete u području kibersigurnosti u drugim dijelovima svijeta, Unija i države članice trebale bi povećati financijsku potporu za istraživanje, razvoj i rad u tom području. Kako bi se ostvarile ekonomije razmjera i postigla usporediva razina zaštite diljem Unije, države članice trebale bi, prema potrebi, uložiti napore u europski okvir ulaganjem kroz mehanizam Centra za stručnost.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 b)  Načelo „integrirane sigurnosti” također bi trebalo utjecati na formalne i neformalne postupke standardizacije, u okviru kojih se u neformalnoj standardizaciji, kao uobičajena praksa, izrađuju referentni implementacijski računalni programi koji se izdaju u okviru besplatnih i otvorenih licencija. Siguran dizajn, posebno referentnih implementacijskih računalnih programa, ključan je za cjelokupnu pouzdanost i otpornost najčešće upotrebljavanih infrastruktura mrežnih i informacijskih sustava kao što je internet.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Budući da se ciljevi ove inicijative najbolje mogu postići sudjelovanjem svih država članica ili njihova što većeg broja, te kako bi se države članice potaknule na sudjelovanje, pravo glasa trebale bi imati samo države članice koje financijski pridonose administrativnim troškovima i troškovima poslovanja Centra za stručnost.

(9)  Budući da se ciljevi ove inicijative najbolje mogu postići doprinosom svih država članica ili njihova što većeg broja, te kako bi se države članice potaknule na sudjelovanje, pravo glasa trebale bi imati samo države članice koje financijski pridonose administrativnim troškovima i troškovima poslovanja Centra za stručnost.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Nacionalne koordinacijske centre trebale bi odabrati države članice. Povrh potrebne administrativne sposobnosti Centri bi trebali imati tehnološke stručnjake za područje kibersigurnosti ili imati pristup takvim stručnjacima, posebno u područjima šifriranja, sigurnosnih usluga IKT-a, otkrivanja neovlaštenih pristupa, sigurnosti sustava, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera i aplikacija ili ljudskih i društvenih aspekata sigurnosti i privatnosti. Trebali bi biti sposobni djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, uključujući tijela određena na temelju Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća23 , te istraživačkom zajednicom.

(12)  Nacionalne koordinacijske centre trebale bi odabrati države članice. Povrh potrebne administrativne sposobnosti Centri bi trebali imati tehnološko stručno znanje u području kibersigurnosti ili imati pristup takvom znanju, posebno u područjima šifriranja, sigurnosnih usluga IKT-a, otkrivanja neovlaštenih pristupa, sigurnosti sustava, mrežne sigurnosti, sigurnosti softvera i aplikacija ili ljudskih, etičkih i društvenih aspekata sigurnosti i privatnosti. Trebali bi biti sposobni djelotvorno surađivati i koordinirati aktivnosti s industrijom, javnim sektorom, uključujući tijela određena na temelju Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća23, te istraživačkom zajednicom. Usto, odgovarajućim komunikacijskim sredstvima trebalo bi osvješćivati širu javnost o kibersigurnosti.

_________________

_________________

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Centar za stručnost trebao bi imati nekoliko ključnih zadaća. Prvo, Centar za stručnost trebao bi olakšavati rad Europske mreže centara za stručnost u području kibersigurnosti i koordinirati ga te njegovati Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost. Centar bi trebao poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području sigurnosti i olakšavati pristup stručnjacima okupljenima u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost. Drugo, trebao bi provoditi relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa dodjelom bespovratnih sredstava, u načelu nakon natječajnog postupka na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Treće, Centar za stručnost trebao bi olakšavati zajednička ulaganja Unije, država članica i/ili industrije.

(15)  Centar za stručnost trebao bi imati nekoliko ključnih zadaća. Prvo, Centar za stručnost trebao bi olakšavati rad Europske mreže centara za stručnost u području kibersigurnosti i koordinirati ga te njegovati Zajednicu stručnjaka za kibersigurnost. Centar bi trebao poticati provedbu programa tehnološkog razvoja u području sigurnosti i olakšavati pristup stručnjacima okupljenima u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost. Drugo, trebao bi provoditi relevantne dijelove programa Digitalna Europa i Obzor Europa te Europskog fonda za obranu dodjelom bespovratnih sredstava, u načelu nakon natječajnog postupka na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Treće, Centar za stručnost trebao bi olakšavati zajednička ulaganja Unije, država članica i/ili industrije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Centar za stručnost trebao bi poticati i podupirati suradnju i koordinaciju aktivnosti Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, koja bi uključivala veliku, otvorenu i raznoliku skupinu dionika u području kibersigurnosne tehnologije. Ta Zajednica posebno bi trebala uključivati istraživačka tijela, industrije na strani ponude, industrije na strani potražnje i javni sektor. Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebala bi pridonijeti aktivnostima i planu rada Centra za stručnost i sudjelovati u aktivnostima jačanja zajedništva Centra za stručnost i Mreže, ali inače ne bi trebala imati prednost kod poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.

(16)  Centar za stručnost trebao bi poticati i podupirati suradnju i koordinaciju aktivnosti Zajednice stručnjaka za kibersigurnost, koja bi uključivala veliku, otvorenu i raznoliku skupinu dionika u području kibersigurnosne tehnologije. Ta Zajednica posebno bi trebala uključivati istraživačka tijela, uključujući ona koja rade na etici u području kibersigurnosti, industrije na strani ponude, industrije na strani potražnje i javni sektor. Zajednica stručnjaka za kibersigurnost trebala bi pridonijeti aktivnostima i planu rada Centra za stručnost i sudjelovati u aktivnostima jačanja zajedništva Centra za stručnost i Mreže, ali inače ne bi trebala imati prednost kod poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se mogle zadovoljiti potrebe industrija na strani ponude i potražnje, zadaća Centra za stručnost koja se odnosi na pružanje industrijama znanja i tehničke pomoći u području kibersigurnosti trebala bi se odnositi na proizvode i usluge IKT-a i sve druge industrijske i tehnološke proizvode i rješenja u koja treba ugraditi kibersigurnost.

(17)  Kako bi se mogle zadovoljiti potrebe industrija na strani ponude i potražnje, zadaća Centra za stručnost koja se odnosi na pružanje industrijama znanja i tehničke pomoći u području kibersigurnosti trebala bi se odnositi na proizvode, procese i usluge IKT-a i sve druge industrijske i tehnološke proizvode i rješenja u koja treba ugraditi kibersigurnost.

Obrazloženje

U kontekstu povezanih industrija svi sudionici vrijednosnog lanca trebali bi zajamčiti da su njihovi proizvodi, procesi i usluge kibersigurni na dinamičan način od najranije faze tehničkog postupka.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17 a)  Centar za stručnost u području kibersigurnosti trebao bi doprinijeti raširenoj primjeni najmodernijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost, a posebno onih koji su međunarodno priznati.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Budući da bi Centar za stručnost i Mreža trebali nastojati postići sinergije između kibersigurnosti u civilnom i obrambenom sektoru, projekti koji se financiraju iz programa Obzor Europa provodit će se u skladu s Uredbom XXX [Uredba o Obzoru Europa], u kojoj je predviđeno da su aktivnosti istraživanja i inovacija koje se provode u okviru Obzora Europa usmjerene su na primjenu u civilnom području.

(18)  Projekti koji se financiraju iz programa Obzor Europa provodit će se u skladu s Uredbom XXX [Uredba o Obzoru Europa], u kojoj je predviđeno da su aktivnosti istraživanja i inovacija koje se provode u okviru Obzora Europa usmjerene su na primjenu u civilnom području.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  S obzirom na to da već postoji jedna agencija Unije specijalizirana za kibersigurnost, odnosno ENISA, Upravni odbor Centra za stručnost trebao bi zajamčiti da se provodi savjetovanje s ENISA-om o svim relevantnim aktivnostima Centra kako bi se stvorile sinergije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti, Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebali bi imati aktivnu ulogu u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru.

(21)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti, Zajednički istraživački centar Komisije i Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebali bi radi jamčenja sinergije imati aktivnu ulogu u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost i u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21 a)  Uzimajući u obzir njihovu stručnost u području kibersigurnosti, trebalo bi težiti postizanju sinergija između Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i Centra za stručnost imajući u vidu da bi ENISA trebala nastaviti ispunjavati svoje strateške ciljeve, posebno u području kibersigurnosne certifikacije kako je definirano u „Aktu o kibersigurnosti”1a, dok bi Centar za stručnost trebao djelovati kao operativno tijelo u području kibersigurnosti.

 

__________________

 

1a Prijedlog uredbe o ENISA-i, „agenciji EU-a za kibersigurnost”, i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije (2017/0225(COD)).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi Centar za stručnost mogao pravilno i djelotvorno funkcionirati, Komisija i države članice trebale bi osigurati da osobe koje će imenovati u Upravni odbor imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo u područjima njegova djelovanja. Komisija i države članice također bi trebale ograničiti učestalost izmjena njihovih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njihova rada.

(25)  Kako bi Centar za stručnost mogao pravilno i djelotvorno funkcionirati, Komisija i države članice trebale bi osigurati da osobe koje će imenovati u Upravni odbor imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo u područjima njegova djelovanja. Komisija i države članice također bi trebale ograničiti učestalost izmjena svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njihova rada. ENISA bi također trebala imati stalnu savjetodavnu ulogu u Upravnom odboru, bez prava glasa, te bi se trebalo savjetovati s njom o svim relevantnim aktivnostima Centra.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Centar za stručnost trebao bi imati Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo kako bi se osigurao redoviti dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim interesnim skupinama. Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebao bi se usredotočiti na pitanja koja su važna za dionike i s njima upoznati Upravni odbor Centra za stručnost. Sastavom Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i njegovim zadaćama, kao što je savjetovanje o planu rada, trebalo bi osigurati dostatnu zastupljenost dionika u radu Centra za stručnost.

(27)  Centar za stručnost trebao bi imati Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo kako bi se osigurao redoviti dijalog s privatnim sektorom, organizacijama potrošača i drugim interesnim skupinama. Također bi trebao izvršnom direktoru i Upravnom odboru pružati neovisne savjete o uvođenju i nabavi. Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor trebao bi se usredotočiti na pitanja koja su važna za dionike i s njima upoznati Upravni odbor Centra za stručnost. Sastavom Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i njegovim zadaćama, kao što je savjetovanje o planu rada, trebalo bi osigurati dostatnu zastupljenost dionika u radu Centra za stručnost. Trebalo bi dodijeliti minimalan broj mjesta svim kategorijama dionika iz sektora, a posebnu pozornost pridati zastupljenosti MSP-ova.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Centar za stručnost trebao bi uspostaviti pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime. Centar za stručnost trebao bi primjenjivati mjerodavne odredbe Unije o javnom pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća24. Centar za stručnost obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/2018 Europskog parlamenta i Vijeća. Centar za stručnost trebao bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s osjetljivim dokumentima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.

(29)  Centar za stručnost trebao bi uspostaviti pravila o sprečavanju, utvrđivanju i rješavanju sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika, Upravnog odbora te Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i Zajednice. Države članice trebale bi zajamčiti sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa u pogledu nacionalnih koordinacijskih centara. Centar za stručnost trebao bi primjenjivati mjerodavne odredbe Unije o javnom pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća24. Centar za stručnost obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/2018 Europskog parlamenta i Vijeća. Centar za stručnost trebao bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s osjetljivim dokumentima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.

_________________

_________________

24 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

24 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Centar za stručnost trebao bi djelovati otvoreno i transparentno tako da pravodobno dostavlja sve relevantne informacije i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i obavješćivanja šire javnosti. Poslovnici tijela Centra za stručnost trebali bi biti javno dostupni.

(31)  Centar za stručnost trebao bi djelovati otvoreno i transparentno tako da pravodobno i sveobuhvatno dostavlja informacije i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i obavješćivanja šire javnosti. Trebao bi javnosti i svim zainteresiranim stranama predočiti popis članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i javno obznaniti njihove izjave o nepostojanju sukoba interesa u skladu s člankom 42. Poslovnici tijela Centra za stručnost trebali bi biti javno dostupni.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31 a)  Preporučljivo je da i Centar za stručnost i nacionalni koordinacijski centri što više nadziru i prate međunarodne standarde kako bi se potaknuo razvoj prema globalnim najboljim praksama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31 b)  Europska zajednica za kibersigurnost može imati koristi od zastupanja raznolikosti društva u cjelini i trebala bi postići uravnoteženu zastupljenost s obzirom na rod, etničku raznolikost i osobe s invaliditetom.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33 a)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s definiranjem elemenata sporazuma između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara te u vezi s utvrđivanjem kriterija za procjenjivanje i akreditiranje subjekata kao članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Centar za stručnost pridonosi provedbi programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa].

2.  Centar za stručnost pridonosi provedbi programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa] te Europskog fonda za obranu uspostavljenog Uredbom br. XXX.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „kibersigurnost” znači zaštita mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i drugih osoba od kiberprijetnji;

(1)  „kibersigurnost” znači sve aktivnosti nužne za zaštitu mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i pogođenih osoba od kiberprijetnji;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „proizvodi i rješenja za kibersigurnost” znači proizvodi, usluge ili postupci IKT-a s posebnom svrhom zaštite od kiberprijetnji mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i uključenih osoba;

(2)  „proizvodi i rješenja za kibersigurnost” znači proizvodi, usluge ili procesi IKT-a s posebnom svrhom zaštite od kiberprijetnji mrežnih i informacijskih sustava, njihovih korisnika i uključenih osoba;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „tijelo javne vlasti” znači svaka vlast ili druga javna uprava, uključujući javna savjetodavna tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja obavlja javne upravne zadaće u skladu s nacionalnim pravom, uključujući posebne dužnosti;

(3)  „tijelo javne vlasti” znači svaka vlast ili druga javna uprava, uključujući javna savjetodavna tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja obavlja javne upravne zadaće u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom, uključujući posebne dužnosti;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „država članica sudionica” znači država članica koja dobrovoljno financijski pridonosi administrativnim i upravnim troškovima Centra za stručnost.

(4)  „država članica doprinositeljica” znači država članica koja dobrovoljno financijski pridonosi administrativnim i upravnim troškovima Centra za stručnost.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  zadrži i razvije tehnološke i industrijske kapacitete u području kibersigurnosti koji su nužni za zaštitu njezina jedinstvenog digitalnog tržišta;

(a)  zadrži i razvije tehnološke akademske i istraživačke, društvene te industrijske sposobnosti i kapacitete u području kibersigurnosti koji su nužni za zaštitu i razvoj njezina jedinstvenog digitalnog tržišta i promicanje europske digitalne autonomije;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poveća konkurentnost industrije kibersigurnosti u Uniji i pretvori kibersigurnost u konkurentnu prednost drugih industrija Unije.

(b)  poveća konkurentnost industrije kibersigurnosti u Uniji promicanjem uporabe proizvoda i rješenja za kibersigurnost koji su razvijeni u Uniji i tako pretvori kibersigurnost u konkurentnu prednost drugih industrija Unije, time da joj osigura čvrste temelje i ključnu ulogu u borbi protiv kibernapada;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  poveća otpornost i pouzdanost industrije kibersigurnosti u Uniji, infrastrukture mrežnih i informacijskih sustava, interneta, hardvera i softvera koji se obično koriste u Uniji te tako učvrsti povjerenje građana, potrošača i poduzeća u digitalnom svijetu, čime se doprinosi ciljevima Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)  poveća razinu osviještenosti o kibersigurnosnim rizicima te s njima povezanim društvenim i etičkim posljedicama i razlozima za zabrinutost u Uniji;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b c)  podrži, olakša i ubrza postupke standardizacije i certifikacije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  olakšavati rad Mreže nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”) iz članka 6. i Zajednice stručnjaka za kibersigurnost iz članka 8. te pomagati u koordinaciji njihova rada;

1.  olakšavati rad Mreže nacionalnih koordinacijskih centara („Mreža”) iz članka 6. i Zajednice stručnjaka za kibersigurnost („Zajednica”) iz članka 8. te pomagati u koordinaciji njihova rada;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  pridonositi provedbi programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX26 u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX27, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa] te drugih programa Unije kada je tako predviđeno u pravnim aktima Unije;

2.  pridonositi provedbi programa Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX26 u dijelu koji se odnosi na kibersigurnost, a posebno mjera povezanih s člankom 6. Uredbe (EU) br. XXX [Program Digitalna Europa], programa Obzor Europa uspostavljenog Uredbom br. XXX27, a posebno odjeljka 2.2.6. stupa II. Priloga I. Odluci br. XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije [referentni broj posebnog programa], Europskog fonda za obranu uspostavljenog Uredbom br. XXX i drugih programa Unije kada je tako predviđeno u pravnim aktima Unije;

__________________

__________________

26 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

26 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

27 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

27 [dodati puni naslov i upućivanje na SL]

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  unapređivati sposobnosti, znanje i infrastrukture u području kibersigurnosti u službi industrije, javnog sektora i istraživačkih zajednica obavljanjem sljedećih zadaća:

3.  unapređivati otpornost, kapacitete, sposobnosti, znanje i infrastrukture u području kibersigurnosti u službi društva, industrije, javnog sektora i istraživačkih zajednica obavljanjem sljedećih zadaća, uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge:

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 3. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge, stjecanjem, nadogradnjom, upravljanjem radom i stavljanjem na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji od industrije, od MSP-ova, do javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

(a)  stjecanjem, nadogradnjom, upravljanjem radom i stavljanjem na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga na pravedan, otvoren i transparentan način velikom broju korisnika u cijeloj Uniji iz industrije, uključujući MSP-ove, te iz javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 3. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uzimajući u obzir najsuvremenije industrijske i istraživačke infrastrukture u području kibersigurnosti i povezane usluge, pružanjem potpore drugim subjektima, uključujući financijske potpore, za stjecanje, nadogradnju, upravljanje radom i stavljanje na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji od industrije, do MSP-ova, javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

(b)  pružanjem potpore drugim subjektima, uključujući financijske potpore, za stjecanje, nadogradnju, upravljanje radom i stavljanje na raspolaganje takvih infrastruktura i povezanih usluga velikom broju korisnika u cijeloj Uniji, iz industrije, a posebno MSP-ova, te iz javnog sektora i istraživačke i znanstvene zajednice;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 3. − podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  pružanjem financijske i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima, MSP-ovima, mikropoduzećima, pojedinačnim stručnjacima koji djeluju u području kibersigurnosti; projektima besplatnog softvera otvorenog koda koji se obično upotrebljava za infrastrukturu, proizvode i procese te projektima građanske tehnologije;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 3. − podtočka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)  pružanjem ispitivanja sigurnosnog koda softvera i poboljšanja za projekte besplatnog softvera otvorenog koda koji se obično upotrebljava za infrastrukturu, proizvode i procese;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 3. − podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanjem znanja i tehničke pomoći iz područja kibersigurnosti industriji i tijelima javne vlasti, posebno podupiranjem mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa stručnom znanju dostupnom u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost;

(c)  olakšavanjem razmjene znanja i tehničke pomoći iz područja kibersigurnosti, osobito među MSP-ovima, u proizvodnom sektoru, civilnom društvu, industriji i tijelima javne vlasti te akademskoj i istraživačkoj zajednici, posebno podupiranjem mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa stručnom znanju dostupnom u Mreži i Zajednici stručnjaka za kibersigurnost;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 3. − podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  promicanjem načela „integrirane sigurnosti” u razvoju, održavanju, radu i ažuriranju infrastruktura, proizvoda i usluga; posebno podupiranjem najsuvremenijih sigurnih razvojnih metoda, odgovarajućih sigurnosnih ispitivanja i revizija;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  pridonijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu, obavljanjem sljedećih zadaća:

4.  pridonijeti raširenoj primjeni najsuvremenijih i održivih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u cijeloj Uniji i u raznim sektorima gospodarstva, obavljanjem sljedećih zadaća:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 4. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanjem istraživanja i razvoja u području kibersigurnosti i tijela javne vlasti te korisničkih industrija da prihvate proizvode i rješenja Unije za kibersigurnost;

(a)  poticanjem istraživanja i razvoja u području kibersigurnosti te prihvaćanja proizvoda i rješenja Unije za kibersigurnost, među ostalima od strane tijela javne vlasti i industrije;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 4. − podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  pružanjem potpore istraživanju kibersigurnosti u području kiberkriminala;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 4. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pomaganjem tijelima javne vlasti, industrijama na strani potražnje i drugim korisnicima u prihvaćanju i integriranju najnovijih rješenja za kibersigurnost;

(b)  pomaganjem tijelima javne vlasti, industrijama na strani potražnje i drugim korisnicima u prihvaćanju i integriranju najčešće upotrebljavanih najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 4. − podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posebno podupiranjem tijela javne vlasti u organizaciji javne nabave ili obavljanju nabave najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u ime javnih tijela;

(c)  posebno podupiranjem tijela javne vlasti u organizaciji javne nabave, nabavi najsuvremenijih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u ime javnih tijela, između ostalog pružanjem potpore za ekološku, socijalnu i inovativnu nabavu u skladu s direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 4. − podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružanjem financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima u sektoru kibersigurnosti i MSP-ovima kako bi se mogli povezati s mogućim tržištima i privući ulaganja;

(d)  pružanjem financijske potpore i tehničke pomoći novoosnovanim poduzećima, stručnjacima kao pojedincima i MSP-ovima u sektoru kibersigurnosti kako bi se mogli ostvariti kontakt s mogućim tržištima i mogućnostima upotrebe te privući ulaganja;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 4. − podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  poticanjem prihvaćanja kibersigurnosne certifikacije u skladu s Aktom o kibersigurnosti;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  poboljšavati razumijevanje kibersigurnosti i pridonositi smanjenju nedostatka vještina u Uniji u području kibersigurnosti obavljanjem sljedećih zadaća:

5.  poboljšavati razumijevanje kibersigurnosti, između ostalog među pojedincima, podizati razinu osviještenosti o važnosti kibersigurnosti za sprečavanje i suzbijanje prijetnji, pridonositi smanjenju nedostatka vještina, podizanju razine vještina u Uniji u području kibersigurnosti i izgraditi snažnu bazu vještina u području kibersigurnosti obavljanjem sljedećih zadaća:

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 5. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podupiranjem daljnjeg razvoja vještina u području kibersigurnosti, prema potrebi zajedno s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući s ENISA-om;

(a)  podupiranjem daljnjeg razvoja vještina i sposobnosti u području kibersigurnosti, promicanjem opće visoke razine znanja o kibersigurnosti i pružanjem doprinosa otpornosti korisnika i infrastruktura u Uniji u koordinaciji s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući s ENISA-om, a posebno razvojem programa osposobljavanja i kampanja za osvješćivanje;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 6. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanjem financijske potpore za istraživanje u području kibersigurnosti na temelju zajedničkog višegodišnjeg strateškog programa za industriju, tehnologiju i istraživanje koji se stalno ocjenjuje i unaprjeđuje;

(a)  pružanjem financijske potpore za istraživanje u području kibersigurnosti na temelju zajedničkog višegodišnjeg strateškog plana za industriju, tehnologiju i istraživanje koji se stalno ocjenjuje i unaprjeđuje;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 6. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranjem opsežnih istraživačkih i demonstracijskih projekata posvećenih tehnološkim sposobnostima sljedeće generacije u području kibersigurnosti, u suradnji s industrijom i mrežom;

(b)  podupiranjem opsežnih istraživačkih i demonstracijskih projekata posvećenih tehnološkim sposobnostima sljedeće generacije u području kibersigurnosti, u suradnji s industrijom, Mrežom i Zajednicom;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 6. − podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiranjem istraživanja i inovacija za standardizaciju u tehnologiji kibersigurnosti;

(c)  podupiranjem istraživanja i inovacija za poboljšanje standardizacije u tehnologiji kibersigurnosti, osobito u bliskoj suradnji s europskim organizacijama za normizaciju;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 6. − podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  podupiranjem razvoja neovisnih proizvoda i rješenja za kibersigurnost u bliskoj suradnji s industrijom, Mrežom i Zajednicom;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 6. − podtočka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  razvijanjem alata i tehnologija potrebnih za suočavanje s prijetnjama kibersigurnosti koje se neprestano razvijaju;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 7. − podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  okupljanjem dionika, poticanjem sinergije između civilnog i obrambenog istraživanja i tržišta u području kibersigurnosti;

(c)  okupljanjem dionika, poticanjem sinergije između civilnog i obrambenog istraživanja i tržišta u području kibersigurnosti; prema potrebi usklađivanjem djelovanja s relevantnim agencijama i tijelima EU-a, uključujući ENISA-u;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 8. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  davanjem savjeta, razmjenom iskustva i olakšavanjem suradnje među relevantnim dionicima;

(a)  savjetovanjem, razmjenom iskustva i olakšavanjem suradnje među relevantnim dionicima;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 8. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upravljanjem multinacionalnim projektima u području kiberobrane na zahtjev država članica i djelovanjem u svojstvu voditelja projekta u smislu Uredbe XXX [Uredba o osnivanju Europskog fonda za obranu].

(b)  upravljanjem multinacionalnim i prekograničnim projektima u području kiberobrane na zahtjev država članica i djelovanjem u svojstvu voditelja projekta u smislu Uredbe XXX [Uredba o osnivanju Europskog fonda za obranu];

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 8. − podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  pružanjem doprinosa, gdje je to prikladno, temeljnim pravima i etičkoj procjeni istraživanja u području kibersigurnosti koje financira Centar za stručnost.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  doprinositi naporima Unije za poboljšanje suradnje u području kibersigurnosti:

 

(a)  olakšavanjem sudjelovanja Mreže i Zajednice na međunarodnim konferencijama;

 

(b)  suradnjom s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u sklopu relevantnih okvira međunarodne suradnje.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara temelji se na sporazumu potpisanom između Centra za stručnost i svakog od nacionalnih koordinacijskih centara. U sporazumu su predviđena pravila kojima se uređuje odnos između Centra za stručnost i svakog nacionalnog koordinacijskog centra te podjela zadaća.

5.  Odnos između Centra za stručnost i nacionalnih koordinacijskih centara temelji se na sporazumu potpisanom između Centra za stručnost i svakog od nacionalnih koordinacijskih centara. Sporazum sadržava isti skup općih uvjeta koji čine pravila kojima se uređuje odnos između Centra za stručnost i svakog nacionalnog koordinacijskog centra te podjela zadaća te posebne uvjete prilagođene svakom pojedinom nacionalnom koordinacijskom centru.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom -45. radi definiranja elemenata sporazuma iz stavka 5. ovog članka, uključujući njihov format.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podupirati Centar za stručnost u ostvarivanju ciljeva, a posebno u koordiniranju Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

(a)  podupirati Centar za stručnost u ostvarivanju ciljeva, a posebno u uspostavi i koordiniranju Zajednice stručnjaka za kibersigurnost;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšavati sudjelovanje industrije i drugih zainteresiranih strana na razini države članice u prekograničnim projektima;

(b)  promicati, poticati i olakšavati sudjelovanje civilnog društva, potrošačkih organizacija, znanstvene javnosti i istraživača, industrije, a osobito novoosnovanih poduzeća i MSP-ova, i drugih zainteresiranih strana na razini države članice u prekograničnim projektima;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  poticati prekogranične projekte, osobito za MSP-ove;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pridonositi, zajedno s Centrom za stručnost, prepoznavanju i uklanjanju kibersigurnosnih izazova u industriji u pojedinim sektorima;

(c)  pridonositi, zajedno s Centrom za stručnost, prepoznavanju i uklanjanju kibersigurnosnih izazova u pojedinim sektorima, uključujući kiberšpijunažu;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  blisko surađivati s nacionalnim organizacijama za normizaciju kako bi se zajamčilo prihvaćanje postojećih standarda te svi relevantni dionici, posebno MSP-ovi, uključili u postavljanje novih standarda;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  nastojati uspostaviti sinergiju s relevantnim aktivnostima na nacionalnoj i regionalnoj razini;

(e)  nastojati uspostaviti sinergiju s relevantnim aktivnostima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi sigurnosti Unije;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  promicati i širiti zajednički minimalni obrazovni kurikulum o kibersigurnosti u suradnji s relevantnim tijelima u državama članicama;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promovirati i širiti relevantne rezultate rada Mreže, Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i Centra za stručnost na nacionalnoj ili regionalnoj razini;

(g)  promovirati i širiti relevantne rezultate rada Mreže, Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i Centra za stručnost na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ocjenjivati zahtjeve za članstvo u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost subjekata koji su u istoj državi članici osnovani kao koordinacijski centar:

(h)  ocjenjivati zahtjeve za članstvo u Zajednici stručnjaka za kibersigurnost subjekata i pojedinaca koji imaju nastan u istoj državi članici kao koordinacijski centar.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h a)  promicati kampanje za podizanje razine osviještenosti, posebno za MSP-ove, i zajedno s Centrom za stručnost pružati potrebne vještine i rješenja za kibersigurnost.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pridonosi misiji Centra za stručnost utvrđenoj u članku 3. te jača i širi stručno znanje u području kibersigurnosti u cijeloj Uniji.

1.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost pridonosi misiji Centra za stručnost utvrđenoj u članku 3. te jača i širi stručno znanje u području kibersigurnosti u cijeloj Uniji i nudi tehničko znanje.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost sastoji se od industrije, akademskih i neprofitnih istraživačkih organizacija i udruga te od javnih tijela i drugih subjekata koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima. Ona okuplja glavne dionike u području tehnoloških i industrijskih kapaciteta za kibersigurnost u Uniji. U njoj sudjeluju nacionalni koordinacijski centri i institucije te tijela Unije s odgovarajućim stručnim znanjem.

2.  Zajednica stručnjaka za kibersigurnost sastoji se od civilnog društva, industrije, uključujući MSP-ove, europskih organizacija za normizaciju, udruženja korisnika, akademskih i neprofitnih istraživačkih organizacija i udruga koje djeluju na nacionalnoj ili europskoj razini te od javnih tijela i drugih subjekata ili pojedinaca koji se bave operativnim i tehničkim pitanjima. Okuplja glavne dionike u području tehnoloških, industrijskih, društvenih, akademskih i istraživačkih kapaciteta i sposobnosti za kibersigurnost u Uniji. U njoj sudjeluju nacionalni koordinacijski centri i institucije te tijela Unije s odgovarajućim stručnim znanjem.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Sva infrastruktura, objekti, imovina i sredstva koji se financiraju u okviru Centra za stručnost moraju se nalaziti na području država članica.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Centar za stručnost akreditira subjekte osnovane u skladu s nacionalnim pravom kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost nakon procjene ispunjava li subjekt kriterije iz stavka 3. koju obavlja nacionalni koordinacijski centar države članice u kojoj subjekt ima poslovni nastan. Akreditacija nije ograničenog trajanja, ali je Centar za stručnost može u bilo kojem trenutku opozvati ako on ili nacionalni koordinacijski centar smatraju da subjekt ne ispunjava kriterije iz stavka 3. ili ako se na njega primjenjuju mjerodavne odredbe iz članka 136. Uredbe XXX [nova Financijska uredba].

4.  Centar za stručnost akreditira subjekte u smislu stavka 3. kao članove Zajednice stručnjaka za kibersigurnost nakon procjene ispunjava li subjekt kriterije iz stavka 3. koju obavlja nacionalni koordinacijski centar države članice u kojoj subjekt ima poslovni nastan. Akreditacija nije ograničenog trajanja, ali je Centar za stručnost može u bilo kojem trenutku opozvati ako on ili nacionalni koordinacijski centar smatraju da subjekt ne ispunjava kriterije iz stavka 3. ili ako se na njega primjenjuju mjerodavne odredbe iz članka 136. Uredbe XXX [nova Financijska uredba].

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Nacionalni koordinacijski centri država članica nastoje postići uravnoteženu zastupljenost dionika u Zajednici, uključujući MSP-ove, i aktivno potiču sudjelovanje nedovoljno zastupljenih kategorija dionika.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 b.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom -45. radi dodatnog preciziranja kriterija predviđenih u stavku 3. ovog članka te postupaka za procjenu i akreditiranje subjekata koji udovoljavaju tim kriterijima.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  potiču članove Zajednice koji se bave proizvodnjom i pružanjem usluga da certificiraju svoje proizvode i usluge u skladu s programima certifikacije utvrđenima u Aktu o kibersigurnosti.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ta suradnja odvija se u okviru radnih aranžmana. Ti aranžmani podnose se Komisiji na prethodno odobrenje.

2.  Ta suradnja odvija se u okviru radnih aranžmana koje dogovaraju Centar za stručnost i odgovarajuća institucija, tijelo, ured ili agencija Unije. Te aranžmane usvaja Upravni odbor nakon prethodnog odobrenja Komisije.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i pet predstavnika Komisije, u ime Unije.

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i pet predstavnika Komisije, u ime Unije. Upravni odbor uključuje i jednog člana bez prava glasa kojeg imenuje Europski parlament.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području tehnologije te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Komisija i države članice imaju za cilj postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području tehnologije ili istraživanja kibersigurnosti te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Komisija i države članice nastoje ograničiti fluktuaciju svojih predstavnika u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet njegova rada. Komisija i države članice osiguravaju uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Upravnom odboru.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Prema potrebi Komisija može pozvati promatrače, među ostalim zastupnike odgovarajućih tijela, ureda i agencija Unije, da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora.

6.  Prema potrebi Upravljački odbor može pozvati promatrače, uključujući zastupnike Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i drugih odgovarajućih tijela, ureda i agencija Unije, da sudjeluju na sastancima Upravnog odbora kako bi se obuhvatila stručnost i izgradile snažnije veze s industrijom i istraživačkim zajednicama.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 a.  Predsjednik Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora može prisustvovati sastancima Upravnog odbora kao promatrač bez prava glasa, ako se ti sastanci odnose na zadaće tog Odbora, kako je navedeno u članku 20.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor stručna je i ugledna osoba u područjima djelovanja Centra za stručnost.

1.  Izvršni direktor osoba je koja raspolaže dobrim znanjem i stručnošću u područjima djelovanja Centra za stručnost.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija, nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.

3.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija nakon otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira, uz poštovanje ravnopravnosti spolova.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat izvršnoga direktora traje četiri godine. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj se uzimaju u obzir ocjena uspješnosti izvršnog direktora te budući izazovi i zadaće Centra za stručnost.

5.  Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Do kraja tog razdoblja Komisija provodi procjenu u kojoj se uzimaju u obzir ocjena uspješnosti izvršnog direktora te budući izazovi i zadaće Centra za stručnost.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni odbor na prijedlog Komisije, kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najdulje četiri godine.

6.  Upravni odbor na prijedlog Komisije, kojim se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najdulje pet godina.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka naknadnih evaluacija i svake dvije godine izvješćuje Komisiju o napretku;

(h)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka naknadnih evaluacija i svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Komisiju o napretku;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćuje Komisiju o napretku dva puta godišnje te redovito izvješćuje Upravni odbor;

(s)  izrađuje akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješća o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćuje Europski parlament i Komisiju o napretku dva puta godišnje te redovito izvješćuje Upravni odbor;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 16 članova. Članove imenuje Upravni odbor među predstavnicima subjekata Zajednice stručnjaka za kibersigurnost.

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 25 članova. Članove imenuje Upravni odbor među predstavnicima subjekata Zajednice stručnjaka za kibersigurnost primjenom otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Mora postojati ravnoteža među članovima Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i moraju na odgovarajući način biti zastupljeni industrija, osobito MSP-ovi, akademska zajednica i civilno društvo, uključujući organizacije potrošača.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora stručnjaci su za istraživanje, industrijski razvoj i profesionalne usluge u području kibersigurnosti ili za njihovu primjenu. Zahtjeve u pogledu tog stručnog znanja dodatno utvrđuje Upravni odbor.

2.  Članovi Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora stručnjaci su za kibersigurnost iz barem jednog od sljedećih područja:

 

(a)  istraživanja;

 

(b)  industrijskog razvoja;

 

(c)  osposobljavanja i obrazovanja.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mandat članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora traje tri godine. Taj se mandat može produljiti.

4.  Mandat članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Predstavnici Komisije i Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost mogu sudjelovati u radu Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i podupirati njegov rad.

5.  Predstavnici Komisije i Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost sudjeluju u radu Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora i podupiru njegov rad.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor sastaje se barem dvaput godišnje.

1.  Industrijski i znanstveni savjetodavni odbor sastaje se barem triput godišnje.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  savjetuje Upravni odbor o osnivanju radnih skupina, čiji rad koordiniraju jedan ili više članova Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora, i o konkretnim pitanjima koja su važna za rad Centra za stručnost te imenuje sudionike;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  pruža izvršnom direktoru i Upravnom odboru nacrt srednjoročnog i dugoročnog plana za tehnologiju kibersigurnosti;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  učvršćuje suradnju na temelju prethodnih i aktualnih inicijativa EU-a s više dionika u području kibersigurnosti.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  iznos iz Europskog fonda za obranu za mjere i administrativne troškove povezane s obranom.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Financijski doprinos Unije ne obuhvaća zadaće iz članka 4. stavka 8. točke (b).

4.  Europski fond za obranu obuhvaća zadaće iz članka 4. stavka 8. točke (b).

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili obustaviti financijski doprinos Unije Centru za stručnost ako države članice sudionice ne plaćaju, plaćaju samo djelomično ili kasno plaćaju svoje doprinose iz stavka 1.

Briše se.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8 a.  Centar za stručnost blisko surađuje s drugim institucijama i agencijama Unije, posebno s ENISA-om, i drugim relevantnim tijelima;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Centar za stručnost osigurava da javnost i sve zainteresirane strane dobiju odgovarajuće, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u pogledu rezultata njegova rada. Centar objavljuje i izjave o interesima dane u skladu s člankom 41.

2.  Centar za stručnost osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama predočuju sveobuhvatne, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u pogledu rezultata rada Centra za stručnost, Mreže, Industrijskog i znanstvenog savjetodavnog odbora te Zajednice. Centar objavljuje i izjave o interesima dane u skladu s člankom 42.

Obrazloženje

Upućivanje na članak 41. ispravljeno je u upućivanje na članak 42. na temelju razmatranja s Komisijom.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Centar za stručnost javnosti i svim zainteresiranim stranama predočava popis članova Zajednice stručnjaka za kibersigurnost i objavljuje njihove izjave o nepostojanju sukoba interesa u skladu s člankom 42.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Evaluacija iz stavka 2. uključuje ocjenu rezultata koje je ostvario Centar za stručnost, uzimajući u obzir njegove ciljeve, mandat i zadaće. Ako Komisija smatra da je daljnje djelovanje Centra za stručnost opravdano s obzirom na dodijeljene ciljeve, mandat i zadaće, ona može predložiti produljenje trajanja mandata Centra za stručnost utvrđenog u članku 46.

3.  Evaluacija iz stavka 2. uključuje ocjenu rezultata koje je ostvario Centar za stručnost, uzimajući u obzir njegove ciljeve, mandat i zadaće, te ocjenu učinkovitosti Centra za stručnost u postizanju tih rezultata. Ako Komisija smatra da je daljnje djelovanje Centra za stručnost opravdano s obzirom na dodijeljene ciljeve, mandat i zadaće, ona može predložiti produljenje trajanja mandata Centra za stručnost utvrđenog u članku 46.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor Centra za stručnost donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika te za postupanje u slučajevima sukoba interesa. Ta pravila sadržavaju odredbe kojima se nastoji spriječiti sukob interesa u pogledu predstavnika članova koji sudjeluju u Upravnom odboru te u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru u skladu s Uredbom XXX [nova Financijska uredba].

Upravni odbor Centra za stručnost donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa svojih članova, tijela i zaposlenika, uključujući izvršnog direktora, te za postupanje u slučajevima sukoba interesa. Ta pravila sadržavaju odredbe kojima se nastoji spriječiti sukob interesa u pogledu predstavnika članova koji sudjeluju u Upravnom odboru te u Industrijskom i znanstvenom savjetodavnom odboru u skladu s Uredbom XXX [nova Financijska uredba].

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče sprečavanje, utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa u pogledu nacionalnih koordinacijskih centara.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Država članica domaćin osigurava najbolje uvjete za jamčenje pravilnog funkcioniranja Centra za stručnost, uključujući jedinstvenu lokaciju, dostupnost lokacije, postojanje odgovarajućih obrazovnih objekata za djecu članova osoblja, odgovarajući pristup tržištu rada, socijalno osiguranje i zdravstvenu zaštitu za njihovu djecu i partnere.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Može se sklopiti administrativni sporazum između Centra za stručnost i države članice [Belgija] u kojoj se nalazi njegovo sjedište o povlasticama i imunitetima i drugim oblicima potpore koju ta država članica osigurava Centru za stručnost.

Sklapa se administrativni sporazum između Centra za stručnost i države članice [Belgija] u kojoj se nalazi njegovo sjedište o povlasticama i imunitetima i drugim oblicima potpore koju ta država članica osigurava Centru za stručnost.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 44.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 44.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 5.a i članka 8. stavka 4.b stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(Ovaj članak je dio poglavlja VII.)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

Referentni dokumenti

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

1.10.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Arndt Kohn

24.9.2018

Razmatranje u odboru

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Datum usvajanja

29.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

Referentni dokumenti

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Izvjestitelji

Datum imenovanja

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Datum podnošenja

22.2.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti