JELENTÉS az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22.2.2019 - (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Julia Reda


Eljárás : 2018/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0084/2019

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0630),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 173. cikkének (3) bekezdésére és 188. cikkének első bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0404/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. január 23-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0084/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mindennapi életünk és gazdaságunk egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól, ezzel együtt polgárainkra is egyre több komoly kiberfenyegetés leselkedik. Tekintve, hogy mind a polgári infrastruktúra, mind a katonai eszközök biztonságos digitális rendszerekre épülnek, jövőbeli biztonságunk egyik feltétele, hogy az Unió kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében javítsunk technológiai és ipari képességeinken.

(1)  Az Unió lakosságának több mint 80%-a internetfelhasználó, továbbá mindennapi életünk és gazdaságunk egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól, polgárainkra is egyre több komoly kiberfenyegetés leselkedik. Tekintve, hogy mind az infrastruktúra, mind a biztonsági eszközök biztonságos digitális rendszerekre épülnek, jövőbeli biztonságunk egyik feltétele, hogy az Unió kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében hozzájáruljunk az általános ellenálló képességhez és javítsunk technológiai és ipari képességeinken. Ez olyan intézkedésekkel valósítható meg, mint a kiberbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a kompetencia, a kapacitások és a képességek Unió-szerte történő fejlesztése, gondosan figyelembe véve a hardver- és a szoftverinfrastruktúra, a hálózatok, a termékek és az eljárások közötti kölcsönhatást, valamint a társadalmi és etikai vonatkozásokat és aggályokat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kiberbűnözés gyorsan növekvő fenyegetést jelent az Unió, az uniós polgárok és az uniós gazdaság számára. 2017-ben az európai vállalatok 80%-a legalább egy kiberbiztonsági incidensben érintett volt. A WannaCry-támadás 2017 májusában több mint 150 országot és 230 000 informatikai rendszert érintett, és jelentős hatást gyakorolt olyan kritikus infrastruktúraelemekre, mint például a kórházak. Ez hangsúlyozza az embereket, termékeket, eljárásokat és technológiákat, valamint Európa vezető szerepét és a digitális autonómiát is érintő magasabb kiberbiztonsági standardok és a holisztikus kiberbiztonsági megoldások szükségességét az Unióban.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az állam- és kormányfők a 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozón megfogalmazták azt a célkitűzést, hogy az EU „2025-re legyen a kiberbiztonság területének globális vezetője – erre polgáraink, fogyasztóink és vállalkozásaink bizalmának és online biztonságának megőrzése, valamint az internet szabadságának és törvényes működésének garantálása érdekében van szükség.”

(4)  Az állam- és kormányfők a 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozón megfogalmazták azt a célkitűzést, hogy az EU „2025-re legyen a kiberbiztonság területének globális vezetője – erre polgáraink, fogyasztóink és vállalkozásaink bizalmának és online biztonságának megőrzése, valamint az internet szabadságának, biztonságosabb voltának és törvényes működésének garantálása érdekében van szükség.”, továbbá kijelentették, hogy „nagyobb mértékben kell kihasználni a nyílt forráskódú megoldásokat és/vagy a nyílt szabványokat, többek között az uniós átjárhatósági és szabványosítási programok által kifejlesztett és/vagy előmozdított IKT-rendszerek és -megoldások (újjá)építésekor (például termékcsapda-problémák [vendor lock-in] elkerülése érdekében), mint amilyen az ISA-program”.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont (a továbbiakban: a kompetenciaközpont) segít fokozni a hálózati és információs rendszerek infrastruktúrájának – többek között az internet és a társadalom működéséhez szükséges egyéb létfontosságú, például a közlekedés, az egészségügy és a bankrendszer infrastruktúrájának – ellenálló képességét és megbízhatóságát.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A kompetenciaközpontnak és fellépéseinek tekintettel kell lenniük az (EU) 2019/XXX rendelet [a 428/2009/EK rendelet COM(2016)0616 dokumentummal javasolt átdolgozása]1a végrehajtására.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/... rendelete (...) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (OJ L ..., ..., … o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A hálózati és információs rendszerekben fellépő jelentős zavarok befolyásolhatják az egyes tagállamok és az EU egészének életét. A hálózati és információs rendszerek biztonsága ezért alapvető fontosságú a belső piac zavartalan működése szempontjából. Az EU jelenleg kénytelen nem európai kiberbiztonsági szolgáltatókra hagyatkozni. Ugyanakkor az EU stratégiai érdeke a kiberbiztonságot elősegítő alapvető technológiai kapacitások fenntartása és fejlesztése, hiszen csak így lehet garantálni a digitális egységes piac biztonságát, megvédeni a létfontosságú hálózatokat és információs rendszereket, valamint biztosítani a kulcsfontosságú kiberbiztonsági szolgáltatásokat.

(5)  A hálózati és információs rendszerekben fellépő jelentős zavarok befolyásolhatják az egyes tagállamok és az EU egészének életét. A hálózati és információs rendszerek legmagasabb szintű biztonsága ezért Európa-szerte alapvető fontosságú a társadalom és a gazdaság szempontjából. Az EU jelenleg kénytelen nem európai kiberbiztonsági szolgáltatókra hagyatkozni. Ugyanakkor az EU stratégiai érdeke a kiberbiztonságot elősegítő alapvető technológiai kapacitások és képességek fenntartása és fejlesztése, hiszen csak így lehet garantálni az európai polgárok és vállalatok – beleértve a közlekedési, az egészségügyi és a bankrendszereket, valamint más hasonló, kritikus infrastruktúrákat és az egységes digitális piacot is – adatainak, létfontosságú hálózatainak és információs rendszereinek védelmét, valamint biztosítani a kulcsfontosságú kiberbiztonsági szolgáltatásokat.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EU-ban jelentős szakértelem és tapasztalat áll rendelkezésre a kiberbiztonság kutatása, technológiai háttere és iparági fejlesztése terén, ugyanakkor az ipari és a kutatói közösségek erőfeszítései nem egységesek, nincsenek összehangolva és nem rendelkeznek közös céllal, ami negatívan befolyásolja e terület versenyképességét. Fontos, hogy az uniós és tagállami szinten meglévő kutatási, technológiai és ipari kapacitások megerősítése és kiegészítése érdekében ezt az erőfeszítést és szakértelmet összehangoljuk, hálózatba kössük és hatékonyan használjuk fel.

(6)  Az EU-ban jelentős szakértelem és tapasztalat áll rendelkezésre a kiberbiztonság kutatása, technológiai háttere és iparági fejlesztése terén, ugyanakkor az ipari és a kutatói közösségek erőfeszítései nem egységesek, nincsenek összehangolva és nem rendelkeznek közös céllal, ami negatívan befolyásolja e terület versenyképességét, valamint a kritikus adatok, hálózatok és rendszerek védelmét. Fontos, hogy az uniós és tagállami szinten meglévő kutatási, technológiai, készségi és ipari kapacitások megerősítése és kiegészítése érdekében ezt az erőfeszítést és szakértelmet összehangoljuk, hálózatba kössük és hatékonyan használjuk fel. Mivel az információs és kommunikációs technológiai (IKT) ágazat fontos kihívásokkal néz szembe, mint például a szakképzett munkavállalók iránti igényének kielégítése, javára válhat, ha reprezentálja a társadalom egészének sokszínűségét, a nemek kiegyensúlyozott képviseletének, az etnikai sokszínűségnek és a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó tilalomnak a megvalósítását, valamint a jövőbeli kiberbiztonsági szakemberek számára az ismeretekhez és képzésekhez való hozzáférés elősegítését, beleértve a nem formális környezetben történő oktatást is, például szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekkel és civil technológiai projektekkel összefüggésben, induló vállalkozásokban és mikrovállalkozásokban.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A kis- és középvállalkozások (kkv-k) az európai kiberbiztonsági szektor kiemelten fontos szereplői, amelyek rugalmasságuknak köszönhetően képesek a legfejlettebb megoldásokat biztosítani. Azonban a hatékony kiberbiztonsági megoldások létrehozásának magas befektetési és szakismereti követelményei miatt azok a kkv-k, amelyeknek nem szakterületük a kiberbiztonság, szintén sérülékenyebbek lehetnek a kiberbiztonsági incidensekkel szemben. Éppen ezért szükséges, hogy a kompetenciaközpont és a kiberbiztonsági kompetenciahálózat különleges támogatást nyújtson a kkv-knak az ismeretekhez és képzésekhez való hozzáférésük elősegítésével, ezzel lehetővé téve, hogy megfelelő mértékben biztosítsák magukat, és hogy a kiberbiztonsági területen aktív vállalatok hozzájárulhassanak Európa vezető szerepéhez a területen.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A rendelkezésre álló szakértelem túlmutat az ipari és kutatási kontextuson. A civil technológiai projektként említett nem kereskedelmi jellegű és kereskedelmi hasznosítást megelőző projektek nyílt szabványokat, nyílt hozzáférésű adatokat, valamint szabad és nyílt forráskódú szoftvereket használnak fel a társadalom és a közjó érdekében. Hozzájárulnak a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciák ellenálló képességéhez, tudatosításához és fejlesztéséhez, és fontos szerepet játszanak a terület ipari és kutatási kapacitásának kiépítésében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  Az „érdekelt felek” kifejezés e rendelet alkalmazásában többek között az iparra, a közigazgatási intézményekre, valamint a kiberbiztonság területén üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekre, illetve a civil társadalomra vonatkozik, beleértve a szakszervezeteket, a fogyasztói szervezeteket, a szabad és nyílt forráskódú szoftverekkel foglalkozó közösséget, valamint a tudományos és kutatói közösséget.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kompetenciaközpont feladata, hogy az EU fő eszközeként összehangolja a kiberbiztonság területén végzett kutatásokat, technológiai és ipari fejlesztéseket támogató beruházásokat, valamint a kiberbiztonsági kompetenciahálózattal együttműködve megvalósítsa a releváns projekteket és kezdeményezéseket. További feladata, hogy a Horizont Európa és a Digitális Európa program keretéből pénzügyi támogatást nyújtson a kiberbiztonsághoz köthető célokra, és ahol ez megvalósítható, hozzáférést biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz és más programokhoz. Ez a megközelítés hozzájárul a szinergiák kialakításához, a kiberbiztonsági kutatás, innováció, technológiai és ipari fejlesztés céljaira juttatott pénzügyi támogatások összehangolásához, valamint a párhuzamosságok elkerüléséhez.

(8)  A kompetenciaközpont feladata, hogy az EU fő eszközeként összehangolja a kiberbiztonság területén végzett kutatásokat, technológiai és ipari fejlesztéseket támogató beruházásokat, valamint a kiberbiztonsági kompetenciahálózattal együttműködve megvalósítsa a releváns projekteket és kezdeményezéseket. További feladata, hogy a Horizont Európa és a Digitális Európa program keretéből, valamint az Európai Védelmi Alap védelmi vonatkozású intézkedések és igazgatási költségek fedezésére elkülönített keretéből pénzügyi támogatást nyújtson a kiberbiztonsághoz köthető célokra, és ahol ez megvalósítható, hozzáférést biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz és más programokhoz. Ez a megközelítés hozzájárul a szinergiák kialakításához, a kiberbiztonsági kutatás és fejlesztés, az innováció, valamint a technológiai és ipari fejlesztés területén megvalósított uniós kezdeményezések pénzügyi támogatásának összehangolásához és a párhuzamosságok elkerüléséhez.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az „Ellenálló képesség, elrettentés, védelem: az Unió erőteljes kiberbiztonságának kiépítése” című 2017. szeptember 13-i bizottsági közös közleményben foglaltak szerinti „beépített biztonság” elv korszerű módszereket foglal magában, amelyek a biztonságot hivatottak fokozni a termék vagy szolgáltatás életciklusának valamennyi szakaszában, a biztonságos tervezési és fejlesztési módszerektől kezdve a támadási felület csökkentésén át a megfelelő biztonsági tesztelés és biztonsági ellenőrzések beépítéséig. A működés és a karbantartás idejére a gyártóknak vagy szolgáltatóknak a termék várható élettartama alatt és azon túl frissítéseket kell rendelkezésre bocsátaniuk, amelyek haladéktalanul orvosolják az újonnan felmerülő sebezhetőségeket vagy fenyegetéseket. Ez teljesíthető oly módon is, hogy lehetővé teszik harmadik felek számára ilyen frissítések létrehozását és szolgáltatását. A frissítések nyújtása az általánosan használt infrastruktúrák, termékek és eljárások esetében különösen szükséges.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A kiberbiztonsági kihívások mértékére és a kiberbiztonsági kapacitások és képességek terén a világ más részein tett jelentős beruházásokra tekintettel az Uniónak és az uniós tagállamoknak fokozniuk kell az ezzel kapcsolatos kutatást, fejlesztést és piaci bevezetést szolgáló pénzügyi támogatásaikat. A méretgazdaságosság elérése és az egész Unióban hasonló szintű védelem biztosítása érdekében a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük egy európai keretrendszer létrehozására, adott esetben a kompetenciaközpont mechanizmusai keretében végzett beruházások révén.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

Recital 8 c (new)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)  Az európai versenyképesség és a legmagasabb nemzetközi kiberbiztonsági standardok elősegítése érdekében a kompetenciaközpontnak és -közösségnek keresnie kell a tapasztalatcsere lehetőségét a nemzetközi közösséggel a kiberbiztonsági termékek és eljárások, standardok és technikai standardok területén. A technikai standardok magukban foglalják nyílt szabványlicencek keretében kiadott referenciamegvalósítások létrehozását. Egy általánosan használt hálózati és információs rendszerinfrastruktúra, így például az internet és a kritikus infrastruktúrák átfogó megbízhatóságához és ellenálló képességéhez kulcsfontosságú a biztonságos tervezés és különösen a referenciamegvalósítások biztonságos tervezése.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

Recital 9

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Mivel a kezdeményezés céljai akkor teljesülhetnek a leghatékonyabban, ha az összes vagy a lehető legtöbb tagállam részt vesz benne, és a tagállamok részvételének ösztönzése érdekében csak azok a tagállamok kaphatnak szavazati jogot, amelyek pénzügyileg hozzájárulnak a kompetenciaközpont igazgatási és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez.

(9)  Mivel a kezdeményezés céljai akkor teljesülhetnek a leghatékonyabban, ha az összes vagy a lehető legtöbb tagállam hozzájárul, és a tagállamok részvételének ösztönzése érdekében csak azok a tagállamok kaphatnak szavazati jogot, amelyek pénzügyileg hozzájárulnak a kompetenciaközpont igazgatási és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

Recital 12

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A nemzeti koordinációs központokat a tagállamoknak kell kiválasztaniuk. A szükséges igazgatási kapacitás mellett a központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, különösen a kriptográfia, az IKT biztonsági szolgáltatások, a behatolásérzékelés, a rendszerbiztonság, a hálózati biztonság, a szoftver- és alkalmazásbiztonság, valamint a biztonság és az adatvédelem emberi és társadalmi szempontjai terén. Ezenfelül alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával – beleértve az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 alapján kijelölt hatóságokat is – és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra.

(12)  A nemzeti koordinációs központokat a tagállamoknak kell kiválasztaniuk. A szükséges igazgatási kapacitás mellett a központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, különösen a kriptográfia, az IKT biztonsági szolgáltatások, a behatolásérzékelés, a rendszerbiztonság, a hálózati biztonság, a szoftver- és alkalmazásbiztonság, valamint a biztonság és az adatvédelem emberi, etikai, társadalmi és környezeti szempontjai terén. Ezenfelül a köz- és magánszféra közötti folyamatos kiberbiztonsági párbeszéd létrehozása érdekében alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával – beleértve az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 alapján kijelölt hatóságokat is – és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra. Ezenfelül megfelelő kommunikációs eszközök segítségével fel kell hívni a lakosság figyelmét a kiberbiztonságra.

__________________

__________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19, 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19, 1. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az új technológiák, például a mesterséges intelligencia, a dolgok internete, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kvantum-számítástechnika, a blokklánc és a biztonságos digitális személyazonosításhoz hasonló koncepciók nem csupán új kihívásokat támasztanak, de megoldásokat is kínálnak a kiberbiztonság területén. A meglévő és jövőbeni IKT-rendszerek ellenálló képességének felméréséhez és igazolásához szükséges lesz, hogy a biztonsági megoldásokat nagy teljesítményű és kvantumszámítógépekről levezényelt támadásokkal szemben teszteljék. A kompetenciaközpont, a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata az is, hogy segítséget nyújtson a legújabb kiberbiztonsági megoldások kifejlesztéséhez és elterjesztéséhez. Emellett fontos, hogy a kompetenciaközpont és a hálózat a létfontosságú szektorokban (például közlekedés, energetika, egészségügy, pénzügy, kormányzat, telekommunikáció, gyártás, védelem és űrkutatás) tevékenykedő fejlesztők és szolgáltatók rendelkezésére álljon, és segítse őket a kiberbiztonsági kihívások leküzdésében.

(14)  Az új technológiák, például a mesterséges intelligencia, a dolgok internete, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kvantum-számítástechnika és a biztonságos digitális személyazonosításhoz hasonló koncepciók nem csupán új kihívásokat támasztanak, de termékeket és eljárásokat is kínálnak a kiberbiztonság területén. A meglévő és jövőbeni IKT-rendszerek ellenálló képességének felméréséhez és igazolásához szükséges lesz, hogy a biztonsági termékeket és eljárásokat nagy teljesítményű és kvantumszámítógépekről levezényelt támadásokkal szemben teszteljék. A kompetenciaközpont, a hálózat, az európai digitális innovációs központok és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata az is, hogy segítséget nyújtson a legújabb kiberbiztonsági termékek és eljárások, többek között a kettős felhasználás kifejlesztéséhez és elterjesztéséhez, különösképpen azokét, amelyek hozzásegítik a szervezeteket, hogy folyamatosan fejleszthessék kapacitásaikat, valamint megfelelő irányítással és ellenálló képességgel rendelkezzenek. A kompetenciaközpontnak és a hálózatnak ösztönöznie kell a teljes innovációs ciklust, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a kiberbiztonsági technológiák és szolgáltatások innovációja áthidalja a „halálvölgyként” nevezett kritikus időszakot. Emellett fontos, hogy a kompetenciaközpont, a hálózat és a közösség a létfontosságú szektorokban (például közlekedés, energetika, egészségügy, pénzügy, kormányzat, telekommunikáció, gyártás, védelem és űrkutatás) tevékenykedő fejlesztők és szolgáltatók rendelkezésére álljon, és segítse őket a kiberbiztonsági kihívások leküzdésében, és vizsgálja meg a hálózatok és az információs rendszerek sértetlensége elleni támadások – mint például a bűnözés, az ipari kémkedés, a rágalmazás és a félretájékoztatás – mögött rejlő különböző okokat.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A kiberfenyegetések és a kiberbiztonság gyorsan változó természete miatt az Uniónak képesnek kell lennie gyorsan és folyamatosan alkalmazkodni a területet érintő új fejlesztésekhez. Ezért a kompetenciaközpontnak, a kiberbiztonsági kompetenciahálózatnak és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek elég rugalmasnak kell lennie a szükséges reakcióképesség biztosításához. Olyan megoldások létrehozását kell támogatniuk, amelyek segítségével a szervezetek folyamatos kapacitásépítéssel javíthatják saját ellenálló képességüket és így az Unióét is.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  A kompetenciaközpont célkitűzései között ott kell legyen Európa vezető szerepének megteremtése és a kiberbiztonsági szakértelembázis létrehozása, és ezen keresztül garantálnia kell az Unió legmagasabb biztonsági normáit, gondoskodnia kell az adatoknak, az informatikai rendszereknek, hálózatoknak és az Unió kritikus infrastruktúráinak a védelméről, új, minőségi munkahelyeket kell teremtenie a területen, meg kell akadályoznia az európai kiberbiztonsági szakértőket érintő, harmadik országokba áramló agyelszívást, és európai értéket kell adnia a már létező nemzeti kiberbiztonsági intézkedésekhez.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A kompetenciaközpont a tervek szerint számos központi funkciót fog betölteni. Először: a kompetenciaközpont feladata, hogy megkönnyítse és segítse az európai kiberbiztonsági kompetenciahálózat munkájának összehangolását, valamint támogassa a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget. A kompetenciaközpont meghatározza a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést biztosít a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség által összegyűjtött tudáshoz. Másodszor: végre kell hajtania a Digitális Európa és a Horizont Európa program releváns részeit, azaz ki kell osztania a jellemzően versenypályázati felhívások útján odaítélt támogatásokat. Harmadszor: a kompetenciaközpont feladata az is, hogy megkönnyítse az EU, a tagállamok és/vagy az iparági szereplők közös beruházásait.

(15)  A kompetenciaközpont a tervek szerint számos központi funkciót fog betölteni. Először: a kompetenciaközpont feladata, hogy megkönnyítse és segítse az európai kiberbiztonsági kompetenciahálózat munkájának összehangolását, valamint támogassa a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget. A kompetenciaközpont meghatározza a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést biztosít a kiberbiztonsági infrastruktúrához és a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség által összegyűjtött tudáshoz, valamint összehangolja és megosztja azt. Másodszor: végre kell hajtania a Digitális Európa és a Horizont Európa program releváns részeit, azaz ki kell osztania a jellemzően versenypályázati felhívások útján odaítélt támogatásokat. Harmadszor: a kompetenciaközpont feladata az is, hogy megkönnyítse az EU, a tagállamok és/vagy az iparági szereplők közös beruházásait, valamint a polgárokat és a vállalkozásokat célzó Digitális Európa programmal összhangban, a szakértelemhiány megszüntetése érdekében a közös képzési lehetőségeket és tudatosságnövelő programokat. Ennek során különös figyelmet kell fordítania a kkv-k lehetőségeire a kiberbiztonság területén.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A kompetenciaközpont ösztönzi és támogatja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak együttműködését és tevékenységeinek összehangolását, amely közösség a kiberbiztonsági technológiákkal foglalkozó szereplők nagy, nyílt és sokszínű csoportja. A közösségben különösen a kutatóintézeteknek, a kereslet és a kínálat oldalán tevékenykedő szervezeteknek, valamint a közszférának kell részt vennie. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy véleményezze a kompetenciaközpont tevékenységeit és munkatervét; részesülnie kell a kompetenciaközpont és a hálózat által szervezett közösségépítő kezdeményezések előnyeiből, de nem élvezhet kivételes bánásmódot az ajánlattételi vagy pályázati felhívások során.

(16)  A kompetenciaközpont ösztönzi és támogatja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak hosszú távú stratégiai együttműködését és tevékenységeinek összehangolását, amely közösség a kiberbiztonsági technológiákkal foglalkozó európai szereplők nagy, nyílt, interdiszciplináris és sokszínű csoportja. A közösségben különösen a kutatóintézeteknek – többek között a kiberbiztonság etikai szempontjaival foglalkozó kutatóintézeteknek –, a kínálatoldali iparágaknak, a keresletoldali iparágaknak, többek között a kkv-knek, valamint a közszférának kell részt vennie. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy véleményezze a kompetenciaközpont tevékenységeit és munkatervét; részesülnie kell a kompetenciaközpont és a hálózat által szervezett közösségépítő kezdeményezések előnyeiből, de nem élvezhet kivételes bánásmódot az ajánlattételi vagy pályázati felhívások során.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A kompetenciaközpontnak megfelelő támogatást kell nyújtania az ENISA számára az (EU) 2016/1148 irányelvben (hálózat- és információbiztonsági irányelv) és az (EU) 2019/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a (kiberbiztonsági jogszabály) meghatározott feladataihoz. Ezért az ENISA köteles a kompetenciaközpont rendelkezésére bocsátani a finanszírozási prioritások meghatározásával kapcsolatos feladataihoz szükséges bemeneti adatokat.

 

__________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/… rendelete (...) az ENISA-ról (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség), valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról és az 526/2013/EU rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) hatályon kívül helyezéséről (HL L ...).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A keresleti és a kínálati oldal iparági igényeinek kielégítése érdekében a kompetenciaközpontnak nem csupán az IKT-termékek és -szolgáltatások, hanem minden más, kiberbiztonsági megoldásokat tartalmazó iparági és technológiai termék és megoldás terén képesnek kell lennie kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújtani.

(17)  A közszféra, valamint a keresleti és a kínálati oldal iparági igényeinek kielégítése érdekében a kompetenciaközpontnak nem csupán az IKT-termékek, -eljárások és -szolgáltatások, hanem minden más, kiberbiztonsági megoldásokat tartalmazó iparági és technológiai termék és eljárás terén képesnek kell lennie kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújtani az iparágnak és a közszférának. A kompetenciaközpontnak különösen a teljes szervezetek – az embereket, az eljárásokat és a technológiákat is beleértve – kapacitásépítését célzó, dinamikus, vállalati szintű megoldások kidolgozását kell elősegítenie, hogy a szervezetek hatékony védelemmel rendelkezzenek a folyamatosan változó kiberfenyegetésekkel szemben.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A kompetenciaközpontnak hozzá kell járulnia a legmodernebb – és különösen a nemzetközileg elismert – kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Míg a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak arra kell törekednie, hogy biztosítsa a kiberbiztonság polgári és katonai területe közötti szinergiákat, a Horizont Európa program által finanszírozott projekteket az XXX rendelettel [a Horizont Európa rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely előírja, hogy a Horizont Európa égisze alatt megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a polgári alkalmazási területekre kell összpontosítaniuk.

(18)  Míg a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak arra kell törekednie, hogy biztosítsa a kiberbiztonság polgári és katonai területe közötti szinergiákat és koordinációt, a Horizont Európa program által finanszírozott projekteket az XXX rendelettel [a Horizont Európa rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely előírja, hogy a Horizont Európa égisze alatt megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a polgári alkalmazási területekre kell összpontosítaniuk.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A strukturált és fenntartható együttműködés érdekében a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok között szerződéses kapcsolatot kell kialakítani.

(19)  A strukturált és fenntartható együttműködés érdekében a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok között szerződéses kapcsolatot kell kialakítani, amelyet uniós szinten harmonizálni szükséges.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Megfelelő rendelkezéseket kell hozni a kompetenciaközpont felelősségének és átláthatóságának biztosítására.

(20)  Megfelelő rendelkezéseket kell hozni a kompetenciaközpont és a finanszírozásban részesülő vállalkozások felelősségének és átláthatóságának biztosítására.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A megvalósítási projekteket – különösen az európai szinten vagy közös beruházással megvalósuló infrastruktúrákhoz vagy kapacitásbővítésekhez kapcsolódó projektek esetén – különböző megvalósítási fázisokra lehet bontani, például külön pályázatok írhatók ki a hardver- és szoftverarchitektúrákhoz, azok legyártásához, üzemeltetéséhez és karbantartásához, mivel a vállalatok csak egy-egy fázisban vehetnek részt, és egy vagy több fázisban követelmény, hogy a kedvezményezettek megfeleljenek bizonyos követelményeknek az európai tulajdon vagy irányítás tekintetében.

Indokolás

Jelentősen javítaná az átláthatóságot és a biztonságot, ha a hardver- és szoftverarchitektúrákra, azok legyártására, üzemeltetésére és karbantartására külön pályázatokat írnának ki.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  Tekintettel arra, hogy az ENISA az Unió kijelölt kiberbiztonsági ügynöksége, a kompetenciaközpontnak a lehető legnagyobb mértékű szinergiára kell törekednie az ENISA-val, az igazgatótanácsnak pedig konzultálnia kell az ENISA-val a kiberbiztonsággal kapcsolatos valamennyi kérdésben – különösen a kutatással kapcsolatos projektek terén – szerzett tapasztalatai alapján.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c)  A képviselő igazgatótanácsba történő kinevezésének folyamatába az Európai Parlamentnek bele kell foglalnia a megbízatás részleteit, beleértve az Európai Parlament vagy az illetékes bizottságok felé történő rendszeres jelentéstételi kötelezettséget.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) komoly kiberbiztonsági szakértelmet tudhat magáénak, ezért tevékenyen részt kell venniük a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületben.

(21)  A Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) komoly kiberbiztonsági szakértelmet tudhat magáénak, ezért, valamint a lehető legnagyobb mértékű szinergia biztosítása érdekében tevékenyen részt kell venniük a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületben. Az ENISA továbbra is köteles a stratégiai célkitűzéseinek megvalósítására törekedni, különösen a kiberbiztonsági tanúsítás területén, az (EU) 2019/XXX [kiberbiztonsági jogszabály] rendeletben1a meghatározottak szerint, míg a kompetenciaközpontnak operatív szervként kell fellépnie a kiberbiztonság területén.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/… rendelete (...) az ENISA-ról (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség), valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról és az 526/2013/EU rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) hatályon kívül helyezéséről (HL L ...).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A kompetenciaközpont tevékenységének általános irányát a kompetenciaközpont tagállami és bizottsági képviselőkből álló igazgatótanácsának kell megszabnia, és arról is az igazgatótanácsnak kell gondoskodnia, hogy a kompetenciaközpont e rendelettel összhangban ellássa kijelölt feladatait. Az igazgatótanácsot fel kell ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, amelyek a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a vonatkozó pénzügyi szabályzat elfogadásához, a kompetenciaközpont átlátható határozathozatali eljárásainak kialakításához, a kompetenciaközpontnak – a célkitűzéseinek megvalósítása és feladatainak teljesítése céljából prioritásként kezelt szempontokat tükröző – munkaterve és többéves stratégiai terve elfogadásához, saját eljárási szabályzatának elfogadásához, az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, az ügyvezető igazgató hivatali idejének meghosszabbításához és az ügyvezető igazgató felmentéséhez szükségesek.

(24)  A kompetenciaközpont tevékenységének általános irányát a kompetenciaközpont tagállami és bizottsági képviselőkből álló igazgatótanácsának kell megszabnia, és arról is az igazgatótanácsnak kell gondoskodnia, hogy a kompetenciaközpont e rendelettel összhangban ellássa kijelölt feladatait. Az igazgatótanácsot fel kell ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, amelyek a költségvetés meghatározásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a vonatkozó pénzügyi szabályzat elfogadásához, a kompetenciaközpont átlátható határozathozatali eljárásainak kialakításához, a kompetenciaközpontnak – a célkitűzéseinek megvalósítása és feladatainak teljesítése céljából prioritásként kezelt szempontokat tükröző – munkaterve és többéves stratégiai terve elfogadásához, saját eljárási szabályzatának elfogadásához, az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, az ügyvezető igazgató hivatali idejének meghosszabbításához és az ügyvezető igazgató felmentéséhez szükségesek. A szinergiák kihasználása érdekében az ENISA-nak állandó megfigyelőként jelen kell lennie az igazgatótanácsban, és hozzá kell járulnia a kompetenciaközpont munkájához, többek között azzal is, hogy részt vesz a többéves stratégiai tervvel, valamint a munkatervvel és a finanszírozásra kijelölt intézkedések listájával kapcsolatos egyeztetésekben.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Az igazgatótanács nemzetközi szinten népszerűsíti a kompetenciaközpontot, hogy növelje annak vonzerejét, és hogy az a kiberbiztonság terén világszínvonalú szervvé válhasson.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A kompetenciaközpont megfelelő és hatékony működése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatótanács tagjainak kinevezendő személyek a funkcionális területeken megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó, a Bizottságnak és a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban.

(25)  A kompetenciaközpont megfelelő és hatékony működése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatótanács tagjainak kinevezendő személyek a funkcionális területeken megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó és a nemek közötti egyensúly megteremtésére törekedve, a Bizottságnak és a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A Bizottság szavazatának igazgatótanácsi döntésekben megjelenő súlya arányban kell álljon az uniós költségvetésből a kompetenciaközpontnak az uniós költségvetés unió érdekeit szem előtt tartó, helyes kezelésére vonatkozó – a Szerződésekben rögzített – európai bizottsági felelősségével összhangban juttatott hozzájárulással.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A kompetenciaközpont zavartalan működése azt kívánja, hogy az ügyvezető igazgató kinevezése érdemei, igazolt igazgatási és vezetői készségei, valamint a kiberbiztonság területén szerzett szakmai hozzáértése és tapasztalatai alapján történjék, és hogy az ügyvezető igazgató feladatait teljes mértékben független módon végezze.

(26)  A kompetenciaközpont zavartalan működése azt kívánja, hogy az ügyvezető igazgató kinevezése érdemei, igazolt igazgatási és vezetői készségei, valamint a kiberbiztonság területén szerzett szakmai hozzáértése és tapasztalatai alapján, átlátható módon történjék, és hogy az ügyvezető igazgató feladatait teljes mértékben független módon végezze.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekeltekkel való rendszeres párbeszéd biztosítása céljából a kompetenciaközponton belül tanácsadó szervként indokolt létrehozni egy ipari és tudományos tanácsadó testületet. Az ipari és tudományos tanácsadó testületnek az érdekelt felek számára releváns kérdésekre kell összpontosítania, és fel kell hívnia ezekre a kompetenciaközpont igazgatótanácsának figyelmét. Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételét és feladatait (például a munkatervhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységét) úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt felek kellő mértékben képviseltessék magukat a kompetenciaközpont munkájában.

(27)  A magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekeltekkel való rendszeres és megfelelő mértékben átlátható párbeszéd biztosítása céljából a kompetenciaközponton belül tanácsadó szervként indokolt létrehozni egy ipari és tudományos tanácsadó testületet. E testület független tanácsadást nyújt az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács részére a bevezetéssel és a beszerzéssel kapcsolatban. Az ipari és tudományos tanácsadó testületnek az érdekelt felek számára releváns kérdésekre kell összpontosítania, és fel kell hívnia ezekre a kompetenciaközpont igazgatótanácsának figyelmét. Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételét és feladatait (például a munkatervhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységét) úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt felek kellő mértékben képviseltessék magukat a kompetenciaközpont munkájában. Minimális számú helyet kell biztosítani az iparági érdekelt felek egyes kategóriái számára, különös figyelmet szentelve a kkv-k képviseletének.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A kompetenciaközpontnak az ipari és tudományos tanácsadó testületen keresztül részesülnie kell a szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás által a Horizont 2020 időtartama alatt megszerzett konkrét szakértelem és a releváns érdekelt felek széles körű bevonásának előnyeiből.

(28)  A kompetenciaközpontnak és tevékenységeinek az ipari és tudományos tanácsadó testületen keresztül részesülnie kell a szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás által a Horizont 2020 és az annak részét képező – a kiberbiztonsági kompetenciahálózatot érintő – kísérleti projektek időtartama alatt megszerzett konkrét szakértelem és a releváns érdekelt felek széles körű bevonásának előnyeiből. A kompetenciaközpont és az Ipari és Tudományos Tanácsadó Testület adott esetben megfontolja a meglévő struktúrák átvételét, például munkacsoportok formájában.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A kompetenciaközpontnak és szerveinek fel kell használniuk a múltbeli és a jelenlegi kezdeményezések – mint például a szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás (cPPP), az Európai Kiberbiztonsági Szervezet (ECSO), valamint a szabad és nyílt forráskódú szoftverellenőrzésekkel (EU FOSSA) kapcsolatos kísérleti projektek és előkészítő intézkedések – során szerzett tapasztalatokat és hozzájárulásokat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A kompetenciaközpontnak szabályokat kell kidolgoznia az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére. Alkalmaznia kell továbbá a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott idevágó uniós rendelkezéseket is24. A személyes adatok kompetenciaközpont általi kezelésére az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. Be kell tartania továbbá az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az adatok – különösen a nem minősített különleges adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.

(29)  A kompetenciaközpontnak szabályokat kell kidolgoznia a tagjait, testületeit és személyzetét, az igazgatótanácsot, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületet és a közösséget érintő összeférhetetlenségek megelőzésére, azonosítására és orvoslására. A tagállamoknak gondoskodniuk kell a nemzeti koordinációs központokat érintő összeférhetetlenségek megelőzéséről, azonosításáról és orvoslásáról. Alkalmaznia kell továbbá a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott idevágó uniós rendelkezéseket is. A személyes adatok kompetenciaközpont általi kezelésére az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. Be kell tartania továbbá az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az adatok – különösen a nem minősített különleges adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A kompetenciaközpontnak nyílt és átlátható módon kell működnie, és ennek keretében valamennyi releváns információt kellő időben rendelkezésre kell bocsátania, valamint gondoskodnia kell tevékenységeinek promóciójáról, többek között a nagyközönséget célzó tájékoztató és ismeretterjesztő kampányok révén. A kompetenciaközpont testületeinek eljárási szabályzatát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

(31)  A kompetenciaközpontnak nyílt és átlátható módon kell működnie, és ennek keretében kellő időben átfogóan rendelkezésre kell bocsátania információkat, valamint gondoskodnia kell tevékenységeinek promóciójáról, többek között a nagyközönséget célzó tájékoztató és ismeretterjesztő kampányok révén. A közvélemény és bármely érdekelt fél rendelkezésére kell bocsátania a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak listáját, és a 42. cikkel összhangban nyilvánosságra kell hoznia az általuk benyújtott érdekeltségi nyilatkozatokat. A kompetenciaközpont testületeinek eljárási szabályzatát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  Ajánlatos, hogy mind a kompetenciaközpont, mind a nemzeti koordinációs központok lehetőség szerint nyomon kövessék és figyelemmel kísérjék a nemzetközi szabványokat annak érdekében, hogy globálisan ösztönözzék a bevált gyakorlatok fokozatos fejlesztését.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti szerződéses megállapodások elemeinek meghatározására, valamint a szervezeteknek a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaiként való értékelésére és akkreditálására vonatkozó kritériumok megállapítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

__________________

 

1a HL L 123., 2013.5.12., 1. o.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Mivel a meglévő, korlátozott erőforrások szétszórtan helyezkednek el és jelentős mértékű beruházásra van szükség, a tagállamok önállóan nem tudják teljes mértékben megvalósítani e rendelet célkitűzéseit, vagyis az EU kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásaink megőrzését és bővítését, az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességének növelését és a kiberbiztonság versenyelőnnyé kovácsolását más uniós iparágak számára, ugyanakkor e célkitűzések az erőfeszítések felesleges párhuzamosságának elkerülése, a beruházások kritikus tömegének elérése és a közpénzek optimális felhasználásának biztosítása révén hatékonyabban teljesíthetők uniós szinten, az EU jogosult az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében lefektetett szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket hozni. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

(34)  Mivel a meglévő, korlátozott erőforrások szétszórtan helyezkednek el és jelentős mértékű beruházásra van szükség, a tagállamok önállóan nem tudják teljes mértékben megvalósítani e rendelet célkitűzéseit, vagyis az Unió kiberbiztonsági kapacitásainak és versenyképességének megerősítését és digitális függésének csökkentését az Unióban fejlesztett kiberbiztonsági termékek, eljárások és szolgáltatások alkalmazásának növelése révén, az EU kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásaink megőrzését és bővítését, az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességének növelését és a kiberbiztonság versenyelőnnyé kovácsolását más uniós iparágak számára, ugyanakkor e célkitűzések az erőfeszítések felesleges párhuzamosságának elkerülése, a beruházások kritikus tömegének elérése és a közpénzek optimális felhasználásának biztosítása révén hatékonyabban teljesíthetők uniós szinten. Emellett kizárólag az uniós szintű intézkedések képesek a legmagasabb szintű kiberbiztonságot nyújtani valamennyi tagállamban, és így lezárni a néhány tagállamban fellelhető biztonsági réseket, amelyek az egész Unió szempontjából is biztonsági réseket jelentenek. Ezért az EU jogosult az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében lefektetett szubszidiaritási elvvel összhangban intézkedéseket hozni. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot („kompetenciaközpont”) és a nemzeti koordinációs központok hálózatát, továbbá lefekteti a nemzeti koordinációs központok kijelölésének és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség kialakításának szabályait.

(1)  E rendelet létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot („kompetenciaközpont”) és a nemzeti koordinációs központok hálózatát, továbbá lefekteti a nemzeti koordinációs központok kijelölésének és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség kialakításának szabályait. A kompetenciaközpont és a hálózat a társadalmi hatások alapos figyelembevétele mellett hozzájárul a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni uniós ellenálló képességhez és tudatossághoz.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kompetenciaközpont székhelye [Brüsszel, Belgium].

törölve

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kompetenciaközpont jogi személy. Valamennyi tagállamban az adott tagállam jogszabályai alapján a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetve azt elidegeníteni, továbbá bírósági eljárásban félként részt venni.

törölve

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „kiberbiztonság”: a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint más személyeknek a kiberfenyegetésekkel szembeni védelme;

1.  „kiberbiztonság”: mindazon tevékenységek, amelyek a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak és az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szembeni védelméhez szükségesek;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „kiberbiztonsági termékek és megoldások”: olyan IKT-termékek, -szolgáltatások és -eljárások, amelyek kifejezett célja, hogy védelmet nyújtsanak a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szemben;

2.  „termékek és eljárások”: olyan kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű IKT-termékek, -szolgáltatások és -eljárások, amelyek kifejezett célja, hogy védelmet nyújtsanak az adatoknak, a hálózati és információs rendszereknek és azok felhasználóinak, valamint más személyeknek a kiberfenyegetésekkel szemben;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „kiberfenyegetés”: bármely olyan potenciális körülmény, esemény vagy cselekmény, amely károsíthatja vagy megzavarhatja a hálózati és információs rendszereket, azok felhasználóit és az érintett személyeket, vagy egyéb kedvezőtlen hatást gyakorolhat rájuk;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „hatóság”: országos, regionális vagy helyi kormányzati vagy más közigazgatási szerv, ideértve az állami tanácsadó testületeket, valamint a nemzeti jogszabályok alapján közigazgatási funkciókat – ezen belül konkrét feladatokat – ellátó természetes vagy jogi személy;

3.  „hatóság”: országos, regionális vagy helyi kormányzati vagy más közigazgatási szerv, ideértve az állami tanácsadó testületeket, valamint az uniós és nemzeti jogszabályok alapján közigazgatási funkciókat – ezen belül konkrét feladatokat – ellátó természetes vagy jogi személy;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „részt vevő tagállam”: a kompetenciaközpont igazgatási és működési költségeihez önkéntesen pénzügyi hozzájárulást nyújtó tagállam.

4.  „hozzájáruló tagállam”: a kompetenciaközpont igazgatási és működési költségeihez önkéntesen pénzügyi hozzájárulást nyújtó tagállam;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  „európai digitális innovációs központok”: az (EU) 2019/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a meghatározott jogalanyok.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/XXX (...) rendelete a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról (HL L ...) (2018/0227(COD)).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fenntartsa és továbbfejlessze a digitális egységes piac biztonságának garantálásához szükséges kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásokat;

a)  továbbfejlessze a digitális egységes piac biztonságának garantálásához szükséges kiberbiztonsági technológiai, ipari, társadalmi, tudományos és kutatói szakértői kapacitásokat és képességeket, valamint elősegítse az uniós polgárok, vállalatok és közigazgatási szervek adatainak védelmét;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  fokozza a hálózati és információs rendszerek infrastruktúrájának, többek között a kritikus infrastruktúráknak, az internetnek és az Unióban általánosan használt hardvereknek és szoftvereknek az ellenálló képességét és megbízhatóságát;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  javítsa az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességét, és a kiberbiztonságot versenyelőnnyé tegye a többi uniós iparág számára.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  növelje a kiberbiztonsági fenyegetésekkel, valamint a kapcsolódó társadalmi és etikai vonatkozásokkal és aggályokkal kapcsolatos tudatosságot, és csökkentse a kiberbiztonsági szakértelemhiányt az Unióban;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  megteremtse Európa vezető szerepét a kiberbiztonság területén, és Európa-szerte gondoskodjon a legmagasabb kiberbiztonsági szabványok alkalmazásáról;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  megerősítse az Unió kapacitásait és versenyképességét, és csökkentse digitális függését az Unióban fejlesztett kiberbiztonsági termékek, eljárások és szolgáltatások alkalmazásának növelése révén;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd)  megszilárdítsa a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások digitális világba vetett bizalmát, és ily módon hozzájáruljon az európai digitális egységes piaci stratégia céljaihoz;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  elősegíti és segít összehangolni a 6. cikkben említett nemzeti koordinációs központok hálózatának („hálózat”) és a 8. cikkben említett kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek a munkáját;

1.  létrehozza, igazgatja és elősegíti a 6. cikkben említett nemzeti koordinációs központok hálózatát („a hálózat”) és a 8. cikkben említett kiberbiztonsági kompetenciaközösséget („a közösség”);

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  hozzájárul az XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program26 kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program] 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtásához, valamint az XXX rendelet által létrehozott Horizont Európa program, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram27 végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának végrehajtásához, valamint más uniós programok végrehajtásához, amennyiben azt uniós jogi aktusok előírják;

2.  koordinálja az XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program]26 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtását, valamint az XXX rendelet által létrehozott Horizont Európa programot27, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának végrehajtását, valamint más uniós programok végrehajtását, amennyiben azt uniós jogi aktusok előírják, továbbá hozzájárul az (EU) 2019/XXX rendelet által létrehozott Európai Védelmi Alap által finanszírozott fellépések végrehajtásához;

__________________

__________________

26 [teljes cím és HL-hivatkozás]

26 [teljes cím és HL-hivatkozás]

27 [teljes cím és HL-hivatkozás]

27 [teljes cím és HL-hivatkozás]

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  javítja az iparágak, a közszféra és a kutatói közösségek rendelkezésére álló kiberbiztonsági képességeket, ismereteket és infrastruktúrát, az alábbi feladatok ellátása révén:

3.  javítja a társadalom, az iparágak, a közszféra és a kutatói közösségek rendelkezésére álló kiberbiztonsági ellenálló képességet, kapacitásokat, képességeket, ismereteket és infrastruktúrát, az alábbi feladatok ellátása révén, a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve:

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve beszerzi, továbbfejleszti, üzemelteti és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (ezen belül a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé teszi az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

a)  beszerzi, továbbfejleszti, üzemelteti és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (különösen a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára méltányos, nyitott és átlátható módon elérhetővé teszi a kompetenciaközpont létesítményeit és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve – többek között pénzügyi támogatást nyújt más szervezeteknek ahhoz, hogy beszerezzék, továbbfejlesszék, üzemeltessék és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (ezen belül a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé tegyék az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

b)  többek között pénzügyi támogatást nyújt más szervezeteknek ahhoz, hogy beszerezzék, továbbfejlesszék, üzemeltessék és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (különösen a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé tegyék az ilyen jellegű létesítményeket és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  pénzügyi támogatást és technikai segítséget nyújt a kiberbiztonsággal foglalkozó induló innovatív vállalkozások, kkv-k, mikrovállalkozások, társulások, egyéni szakértők és civil technológiai projektek számára;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  szoftverbiztonsági kódellenőrzéseket és kapcsolódó javításokat finanszíroz az infrastruktúra, termékek és eljárások céljára általánosan használt, szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekhez;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújt az ipari szereplők és a hatóságok számára, különösen azáltal, hogy támogatja a hálózatban és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben fellelhető szaktudáshoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló tevékenységeket;

c)  elősegíti a kiberbiztonsági ismeretek és a technikai támogatás megosztását többek között a civil társadalom, az ipari szereplők, a hatóságok, valamint a tudományos és kutatói közösség számára, különösen azáltal, hogy támogatja a hálózatban és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben fellelhető szaktudáshoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló tevékenységeket azzal a céllal, hogy javítsa a kiberbiztonsági ellenálló képességet az Unión belül;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  előmozdítja a „beépített biztonság” elvének alkalmazását az infrastruktúra, a termékek és a szolgáltatások fejlesztésének, karbantartásának, üzemeltetésének és frissítésének folyamatában, különösen a legmodernebb biztonságos fejlesztési módszerek, a megfelelő biztonsági tesztelés és a biztonsági ellenőrzések támogatásával, beleértve a gyártó vagy a szolgáltató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a termék várható élettartamát meghaladóan haladéktalanul frissítéseket bocsát rendelkezésre, amelyek orvosolják az újonnan felmerülő sebezhetőségeket vagy fenyegetéseket, vagy lehetővé teszi harmadik felek számára ilyen frissítések létrehozását és szolgáltatását;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  támogatja a forráskódokhoz való hozzájárulásra vonatkozó politikákat és azok fejlesztését különösen a hatóságok számára, amikor szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projekteket használnak;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  összehozza az iparág, a szakszervezetek, a tudományos intézmények, a kutatószervezetek és a közszféra érintettjeit, hogy biztosítsa a hosszú távú együttműködést a kiberbiztonsági termékek és eljárások vonatkozásában, beleértve adott esetben az ilyen termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó források és információk összehangolását és megosztását;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  hozzájárul a legmodernebb kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez a gazdaság minden szegmensében, az alábbi feladatok ellátása révén:

4.  hozzájárul a legmodernebb és fenntartható kiberbiztonsági termékek és eljárások Unió-szerte történő széles körű bevezetéséhez, az alábbi feladatok ellátása révén:

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ösztönzi a kiberbiztonsági kutatást, fejlesztést, valamint az uniós kiberbiztonsági termékek és megoldások hatóságok és felhasználó iparágak körében történő bevezetését;

a)  ösztönzi a kiberbiztonsági kutatást, fejlesztést, valamint az uniós kiberbiztonsági termékek és holisztikus eljárások többek között hatóságok, ipar és piac körében történő bevezetését a teljes innovációs ciklus során;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítséget nyújt a hatóságok, a keresleti oldali iparágak és más felhasználók számára a legújabb kiberbiztonsági megoldások bevezetéséhez és integrálásához;

b)  segítséget nyújt a hatóságok, a keresleti oldali iparágak és más felhasználók számára ellenálló képességük növelésében a legmodernebb kiberbiztonsági termékek és eljárások bevezetése és integrálása révén;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  segítséget nyújt különösen a hatóságok számára a legmodernebb kiberbiztonsági termékekre és megoldásokra irányuló közbeszerzések megszervezéséhez, illetve nevükben lebonyolítja az ilyen jellegű közbeszerzéseket;

c)  segítséget nyújt különösen a hatóságok számára a legmodernebb kiberbiztonsági termékekre és eljárásokra irányuló közbeszerzések megszervezéséhez, illetve nevükben lebonyolítja az ilyen jellegű közbeszerzéseket, többek között támogatást nyújtva a beszerzéshez a közberuházás biztonságának és a belőle származó előnyöknek a növelése érdekében;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  pénzügyi támogatást és technikai támogatás nyújt a kiberbiztonság területén tevékenykedő induló vállalkozásoknak és kkv-knek ahhoz, hogy eljussanak a potenciális piacokra és befektetőket szerezzenek;

d)  pénzügyi támogatást és technikai támogatást nyújt a kiberbiztonság területén tevékenykedő induló vállalkozásoknak, kkv-knek, mikrovállalkozásoknak, egyéni szakértőknek, általánosan használt, szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekhez, valamint civil technológiai projektekhez, hogy fejlesszék kiberbiztonsági szakértelmüket, eljussanak a potenciális piacokra, megragadhassák a bevezetési lehetőségeket és befektetőket szerezzenek;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  előmozdítja a kiberbiztonság jobb megértését, és hozzájárul a kiberbiztonság terén az Unióban tapasztalható készséghiány csökkentéséhez, az alábbi feladatok ellátása révén:

5.  előmozdítja a kiberbiztonság jobb megértését, és hozzájárul a kiberbiztonság terén az Unióban tapasztalható készséghiány csökkentéséhez és a készségek szintjének javításhoz, az alábbi feladatok ellátása révén:

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  támogatja adott esetben a Digitális Európa program korszerű digitális készségekre vonatkozó 4. egyedi célkitűzésének elérését az európai digitális innovációs központokkal együttműködve;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  támogatja a kiberbiztonsági készségek továbbfejlesztését, adott esetben az érintett uniós hivatalokkal és szervekkel (például az ENISA-val) együttműködésben;

a)  támogatja a kiberbiztonsági készségek és kompetenciák továbbfejlesztését, összehangolását és megosztását valamennyi releváns oktatási szinten, támogatja a nemek közötti egyensúly elérésével kapcsolatos célkitűzést, előmozdítja a kiberbiztonsági ismeretek egységesen magas szintjét, továbbá a hálózattal együttműködve, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel és szervekkel (például az ENISA-val) összehangoltan hozzájárul az Unión belüli felhasználók és infrastruktúrák ellenálló képességének kialakításához;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  meghatároz egy közös, folyamatosan értékelt és fejlesztett többéves stratégiai, ipari, technológiai és kutatási menetrendet, és ennek alapján pénzügyi támogatást nyújt a kiberbiztonság terén zajló kutatási tevékenységekhez;

a)  meghatároz egy, a 3. cikkben említett közös, folyamatosan értékelt és fejlesztett többéves stratégiai, ipari, technológiai és kutatási tervet, és ennek alapján pénzügyi támogatást nyújt a kiberbiztonság terén zajló kutatási tevékenységekhez;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az iparral és a hálózattal együttműködve támogatja az új generációs kiberbiztonsági technológiai képességekre irányuló nagy léptékű kutatási és demonstrációs projekteket;

b)  az iparral, a tudományos és kutatói közösséggel, a közszférával és a hatóságokkal – többek között a hálózattal és a közösséggel – együttműködve támogatja az új generációs kiberbiztonsági technológiai képességekre irányuló nagy léptékű kutatási és demonstrációs projekteket;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  biztosítja a kompetenciaközpont által támogatott, a kiberbiztonság területén végzett kutatási projektekben az alapvető jogok és etikai normák tiszteletben tartását;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  ellenőrzi a közösség által feltárt sebezhetőségekről szóló jelentéseket, valamint elősegíti a sebezhetőségek bejelentését, javítócsomagok, javítások és megoldások fejlesztését és terjesztését;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  az ENISA-val együttműködésben nyomon követi a rossz szándékú kibertevékenységekhez használt öntanuló algoritmusok tekintetében végzett kutatási eredményeket és támogatja az (EU) 2016/1148 irányelv végrehajtását;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd)  támogatja a kutatást a kiberbűnözés területén;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b e alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

be)  az iparral, a hálózattal és a közösséggel szorosan együttműködve támogatja szabadon tanulmányozható, megosztható és alapul vehető független termékek és eljárások kutatását és fejlesztését, különösen az ellenőrzött és ellenőrizhető hardverek és szoftverek területén;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  támogatja a kiberbiztonsági technológiák szabványosítását célzó kutatást és innovációt;

c)  támogatja a kiberbiztonsági technológiákat érintő hivatalos és nem hivatalos szabványosításra és tanúsításra irányuló kutatást és innovációt, a már meglévő munkához kapcsolódva, és adott esetben szorosan együttműködve az európai szabványügyi szervezetekkel, tanúsító szervekkel és az ENISA-val;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a kutatásoknak és fejlesztéseknek a kompetenciaközpont és a hálózat által megerősített eredményeihez személyre szabott hozzáférést biztosítva különleges támogatást nyújt a kkv-knak az ismeretszerzéshez és a képzéseken való részvételhez versenyképességük fokozása érdekében;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  támogatást és tanácsadást biztosít a Bizottság számára az (EU) 2019/XXX rendelet [a 428/2009/EK rendelet COM(2016)0616 dokumentummal javasolt átdolgozása] végrehajtásával kapcsolatban;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  az alábbiak révén hozzájárul a kiberbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi együttműködés fokozását célzó uniós erőfeszítésekhez:

 

a)  elősegíti a kompetenciaközpont nemzetközi konferenciákon és kormányzati szervezetekben való részvételét, illetve szabványügyi szervezetekben való közreműködését;

 

b)  a vonatkozó nemzetközi együttműködési keretrendszerekben együttműködik harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Beruházás infrastruktúrákba, képességekbe, termékekbe és megoldásokba, és ezek használata

Beruházás infrastruktúrákba, képességekbe, termékekbe és eljárásokba, és ezek használata

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a kompetenciaközpont a 4. cikk 3. és 4. pontja szerint támogatás vagy díj formájában finanszírozást nyújt infrastruktúra, képességek, termékek vagy megoldások előállításához, a kompetenciaközpont munkaterve tartalmazhatja az alábbiakat:

(1)  Amennyiben a kompetenciaközpont a 4. cikk 3. és 4. pontja szerint beszerzés, támogatás vagy díj formájában finanszírozást nyújt infrastruktúra, képességek, termékek vagy eljárások előállításához, a kompetenciaközpont munkaterve tartalmazhatja az alábbiakat:

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az infrastruktúra vagy képesség működésére vonatkozó szabályok, adott esetben jelezve, hogy a kompetenciaközpont az általa meghatározott feltételek mellett az adott infrastruktúra vagy képesség üzemeltetését egy üzemeltető szervezetre bízza;

a)  az infrastruktúra vagy képesség működésére vonatkozó konkrét szabályok, adott esetben jelezve, hogy a kompetenciaközpont az általa meghatározott feltételek mellett az adott infrastruktúra vagy képesség üzemeltetését egy üzemeltető szervezetre bízza;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a megvalósítás különböző fázisaira vonatkozó konkrét szabályok;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  annak biztosítása, hogy az uniós hozzájárulás eredményeként a hozzáférés a lehetséges mértékben nyílt és a szükséges mértékben zárt, és lehetséges az újbóli felhasználás.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kompetenciaközpont a hálózat tagjai, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjai és a kiberbiztonsági termékek és megoldások felhasználóit képviselő más harmadik felek megbízásából a területet érintő közös beszerzési tevékenységek, többek között kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések általános lebonyolítására is felkérést kaphat. E feladatok teljesítéséhez a kompetenciaközpontnak egy vagy több nemzeti koordinációs központ vagy a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjai is segítséget nyújthatnak.

(2)  A kompetenciaközpont a hálózat tagjai megbízásából a területet érintő közös beszerzési tevékenységek, többek között kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések általános lebonyolítására is felkérést kaphat. E feladatok teljesítéséhez a kompetenciaközpontnak egy vagy több nemzeti koordinációs központ, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjai vagy az érintett európai digitális innovációs központok is segítséget nyújthatnak.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  Minden tagállamban fel kell állítani egy nemzeti koordinációs központot.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Olyan szervezetet kell nemzeti koordinációs központnak jelölni, amely alkalmas arra, hogy támogatást nyújtson a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak az e rendelet 3. cikkében meghatározott küldetésük teljesítéséhez. A koordinációs központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, és alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra.

(4)  Olyan szervezetet kell nemzeti koordinációs központnak jelölni, amely alkalmas arra, hogy támogatást nyújtson a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak az e rendelet 3. cikkében meghatározott küldetésük teljesítéséhez. A koordinációs központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, és alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával, a tudományos és kutatói közösséggel, valamint a polgárokkal való hatékony együttműködésre és koordinációra. A Bizottság iránymutatásokat ad ki, amelyekben részletesebben kifejti az értékelési eljárást, és ismerteti a kritériumok alkalmazását.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolat alapját a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok által kötött szerződéses megállapodások képezik. E megállapodásoknak tartalmazniuk kell a kompetenciaközpont és az adott nemzeti koordinációs központ közötti kapcsolatot meghatározó szabályokat, valamint a feladatok felosztását a két fél között.

(5)  A kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolat alapját a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok által kötött egységes szerződéses megállapodások képezik. E megállapodásoknak ugyanazon harmonizált általános feltételekből kell állniuk, és tartalmazniuk kell a kompetenciaközpont és az adott nemzeti koordinációs központ közötti kapcsolatot meghatározó szabályokat, valamint a feladatok felosztását a két fél között, továbbá az adott nemzeti koordinációs központra szabott különös feltételeket.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság a 45a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítéseként meghatározza az e cikk (5) bekezdésében említett szerződéses megállapodások harmonizált általános feltételeit, azok formátumát is beleértve.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  támogatják a kompetenciaközpontot célkitűzései teljesítésében, különösen a kiberbiztonsági kompetenciaközösség koordinálásában;

a)  támogatják a kompetenciaközpontot célkitűzései teljesítésében, különösen a kiberbiztonsági kompetenciaközösség létrehozásában és koordinálásában;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  elősegítik a tagállami szintű ipari és más szereplők határokon átnyúló projektekben való részvételét;

b)  előmozdítják, ösztönzik és elősegítik a civil társadalom, az ipar – különösen az induló innovatív vállalkozások és a kkv-k –, a tudományos és a kutatói közösség, valamint egyéb tagállami szintű szereplők határokon átnyúló projektekben való részvételét;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a hasonló feladatokat ellátó más szervezetekkel együttműködve egyéb uniós programok, például az InvestEU vagy az Egységes piac program keretében finanszírozott kiberbiztonsági termékek és eljárások egyablakos ügyintézési pontjaként működnek, különösen a kkv-k számára;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kompetenciaközponttal együtt hozzájárulnak az ágazatspecifikus kiberbiztonsági ipari kihívások azonosításához és leküzdéséhez;

c)  a kompetenciaközponttal együtt hozzájárulnak az ágazatspecifikus kiberbiztonsági kihívások azonosításához és leküzdéséhez;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  szorosan együttműködnek a nemzeti szabványügyi szervezetekkel annak érdekében, hogy előmozdítsák a meglévő szabványok elterjedését és az összes érintett érdekelt felet, köztük a kkv-kat is bevonják az új szabványok kidolgozásába;

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  igyekeznek szinergiákat kialakítani az érintett nemzeti és regionális szintű tevékenységekkel;

e)  igyekeznek szinergiákat kialakítani az érintett nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységekkel;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a tagállamok illetékes szerveivel együttműködve közös kiberbiztonsági minimumtanterveket népszerűsítenek és terjesztenek;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  nemzeti és regionális szinten népszerűsítik és terjesztik a hálózat, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont munkájának releváns eredményeit;

g)  nemzeti, regionális vagy helyi szinten népszerűsítik és terjesztik a hálózat, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont munkájának releváns eredményeit;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  elbírálják a velük azonos tagállamban bejegyzett szervezetek által benyújtott, a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe való felvételre vonatkozó kérvényeket.

h)  elbírálják a velük azonos tagállamban bejegyzett szervezetek és az ott lakóhellyel rendelkező magánszemélyek által benyújtott, a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe való felvételre vonatkozó kérvényeket.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzeti koordinációs központok az (1) bekezdés a), b), c), e) és g) pontjában említett feladatok végrehajtása érdekében szükség esetén együttműködnek a hálózat többi tagjával.

(4)  A nemzeti koordinációs központok az (1) bekezdésben említett feladatok végrehajtása érdekében szükség esetén együttműködnek a hálózat többi tagjával, és koordinálják tevékenységüket az érintett európai digitális innovációs központokkal.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy támogassa a kompetenciaközpontot a 3. cikkben meghatározott küldetésének teljesítésében, továbbá magasabb szintre emelje és elterjessze a kiberbiztonsági szaktudást az Unióban.

(1)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség támogatja a kompetenciaközpontot a 3. cikkben meghatározott küldetésének teljesítésében, továbbá magasabb szintre emeli, összevonja, megosztja és terjeszti a kiberbiztonsági szaktudást az Unióban, és technikai szakértelmet biztosít.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség ipari, tudományos és nonprofit kutatószervezetekből, társulásokból, ezenkívül közigazgatási intézményekből, valamint üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekből áll. Összefogja az Unióban a kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásokban érdekelt főbb szereplőket. Tevékenységében a nemzeti koordinációs központok, valamint a releváns szaktudással rendelkező uniós intézmények és szervek is részt vesznek.

(2)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség civil társadalmi szereplőkből, az iparág keresleti és kínálati oldalának szereplőiből, köztük kkv-kból, a tudományos és kutatói közösségből, felhasználói társulásokból, egyéni szakértőkből, az érintett szabványügyi szervekből, egyéb társulásokból, közigazgatási intézményekből, valamint a kiberbiztonság területén üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekből áll. Összefogja az Unióban a kiberbiztonsági technológiai, ipari, tudományos és kutatási, valamint társadalmi kapacitásokban és képességekben érdekelt főbb szereplőket. Tevékenységében a nemzeti koordinációs központok, az európai digitális innovációs központok, valamint az e rendelet 10. cikkében említett, releváns szaktudással rendelkező uniós intézmények és szervek is részt vesznek.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség akkreditált tagjai csak az Unióban bejegyzett szervezetek lehetnek. A tagoknak igazolniuk kell, hogy kiberbiztonsági szaktudással rendelkeznek legalább az alábbi területek egyikén:

(3)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség akkreditált tagjai csak az Unió, az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén bejegyzett szervezetek vagy ott lakóhellyel rendelkező magánszemélyek lehetnek. A tagságot kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy képesek kiberbiztonsági szaktudást nyújtani legalább az alábbi területek egyikén:

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kutatás;

a)  tudományos világ vagy kutatás;

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  etika;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3)bekezdés – cb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  hivatalos és műszaki szabványosítás és leírások.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kompetenciaközpont azt követően akkreditál a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaként egy, a nemzeti jogszabályok szerint bejegyzett szervezetet, hogy a szervezet bejegyzése szerinti tagállamban működő nemzeti koordinációs központ felmérte, hogy a szervezet megfelel-e a (3) bekezdésben szereplő követelményeknek. Az akkreditáció határozatlan időre szól, de a kompetenciaközpont bármikor visszavonhatja, ha a kompetenciaközpont vagy az illetékes nemzeti koordinációs központ úgy ítéli meg, hogy a szervezet már nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak, vagy az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] 136. cikkében szereplő idevágó rendelkezések hatálya alá esik.

(4)  A kompetenciaközpont azt követően akkreditál a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaként a nemzeti jogszabályok szerint bejegyzett szervezeteket, illetve magánszemélyeket, hogy a kompetenciaközpont vagy a szervezet bejegyzése vagy a magánszemély lakóhelye szerinti tagállamban működő nemzeti koordinációs központ harmonizált értékelés keretében felmérte, hogy a szervezet megfelel-e a (3) bekezdésben szereplő követelményeknek. Az akkreditáció határozatlan időre szól, de a kompetenciaközpont bármikor visszavonhatja, ha a kompetenciaközpont vagy az illetékes nemzeti koordinációs központ úgy ítéli meg, hogy a szervezet vagy a magánszemély nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak, vagy az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] 136. cikkében szereplő idevágó rendelkezések hatálya alá esik. A tagállamok nemzeti koordinációs központjai arra törekednek, hogy az érdekelt felek kiegyensúlyozott arányban képviseltessék magukat a közösségben, és tevékenyen ösztönzik az alulreprezentált kategóriák, különösen a kkv-k, valamint a magánszemélyek csoportjainak részvételét.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság a 45a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítéseként részletesebben meghatározza az e cikk (3) bekezdésében foglalt, a tagságot kérelmezők kiválasztásának alapját képező kritériumokat, valamint az e cikk (4) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelő szervezetek értékelésére és akkreditálására szolgáló eljárásokat.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  támogatják a kompetenciaközpontot azáltal, hogy bejelentik és közzéteszik a sebezhetőségeket, segítséget nyújtanak azok elhárításában és tanácsot adnak e sebezhetőségek csökkentésének módját illetően, többek között az (EU) 2019/XXX rendeletnek [kiberbiztonsági jogszabály] megfelelően elfogadott rendszerek keretében történő tanúsítás révén.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kompetenciaközpont együttműködik a releváns uniós intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal, köztük az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel, a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoporttal (CERT-EU), az Európai Külügyi Szolgálattal, a Bizottság Közös Kutatóközpontjával, a Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségével, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével, az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjával és az Európai Védelmi Ügynökséggel.

(1)  A koherencia és a komplementaritás biztosítása érdekében a kompetenciaközpont együttműködik az érintett uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, köztük az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoporttal (CERT-EU), az Európai Külügyi Szolgálattal, a Bizottság Közös Kutatóközpontjával, a Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségével, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével, az érintett európai digitális innovációs központokkal, az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjával és az Európai Védelmi Ügynökséggel a kettős felhasználású projektek, szolgáltatások és kompetenciák területén.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az együttműködés mindig munkaszerződések keretei között zajlik. A szerződéseket előzetes jóváhagyásra be kell nyújtani a Bizottsághoz.

(2)  Az együttműködés mindig munkaszerződések keretei között zajlik. A szerződéseket a Bizottság előzetes jóváhagyását követően az igazgatótanács fogadja el.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és az Uniót képviselő Bizottság öt képviselőjéből áll.

(1)  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből, az Európai Parlament által megfigyelőként kinevezett egy képviselőből és az Uniót képviselő Bizottság négy képviselőjéből áll; az igazgatótanács tagjai és a póttagok között törekedni kell a nemek közötti egyensúly megteremtésére.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a technológia világában szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó a Bizottság és a tagállamok törekednek arra, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. A Bizottság és a tagállamok törekednek a nők és férfiak igazgatótanácsbeli kiegyensúlyozott képviseletének kialakítására.

(3)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a kiberbiztonság területén szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó a Bizottság és a tagállamok törekednek arra, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. A Bizottság és a tagállamok törekednek a nők és férfiak igazgatótanácsbeli kiegyensúlyozott képviseletének kialakítására.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az igazgatótanács ülésein való részvétel céljából belátása szerint megfigyelőket hívhat meg, ideértve az Unió érintett szerveinek és hivatalainak képviselőit is.

(6)  Az igazgatótanács adott esetben megfigyelőket hívhat meg az ülésein való részvétel céljából, ideértve az érintett uniós szervek, hivatalok és ügynökségek képviselőit és a közösség tagjait is.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) állandó megfigyelői szerepet kap az igazgatótanácsban.

(7)  Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) és az ipari és tudományos tanácsadó testület szavazati jogok nélküli tanácsadói szerepkörben, állandó megfigyelőként vesz részt az igazgatótanács munkájában. Az igazgatótanács a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az állandó megfigyelők által kifejtett álláspontokat.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  elfogadja a többéves stratégiai tervet, amely a kompetenciaközpont legfontosabb prioritásait és tervezett kezdeményezéseit felvázoló nyilatkozatból, valamint a becsült finanszírozási igények és források ismertetéséből áll;

a)  elfogadja a többéves stratégiai tervet, amely a kompetenciaközpont legfontosabb prioritásait és tervezett kezdeményezéseit felvázoló nyilatkozatból, ezen belül a becsült finanszírozási igények és források ismertetéséből áll, figyelembe véve az ENISA által adott tanácsokat is;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az ügyvezető igazgató által benyújtott javaslat alapján elfogadja a kompetenciaközpont munkatervét, éves beszámolóját, mérlegét és éves tevékenységjelentését;

b)  az ügyvezető igazgató által benyújtott javaslat alapján elfogadja a kompetenciaközpont munkatervét, éves beszámolóját, mérlegét és éves tevékenységjelentését, figyelembe véve az ENISA által adott tanácsokat is;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  elfogadja a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe jelentkező szervezetek felmérésére és akkreditálására szolgáló követelményeket és eljárásokat;

e)  elfogadja a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe jelentkező szervezetek értékelésére és akkreditálására szolgáló eljárásokat;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  elfogadja a 10. cikk (2) bekezdésében említett munkaszerződéseket;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  elfogadja a kompetenciaközpontra vonatkozó átláthatósági szabályokat;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaival közösen munkacsoportokat állít fel;

i.  a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaival közösen munkacsoportokat állít fel, figyelembe véve az állandó megfigyelők által adott tanácsokat is;

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  nemzetközi szinten népszerűsíti a kompetenciaközpontot, hogy növelje annak vonzerejét, és hogy az a kiberbiztonság terén világszínvonalú szervvé válhasson;

l)  ösztönzi a kompetenciaközpont globális szereplőkkel való együttműködését;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  csalás elleni stratégiát fogad el, amely – figyelemmel a végrehajtandó intézkedések költség-haszon elemzésére – arányos a csalási kockázatokkal;

r)  csalás- és korrupcióellenes stratégiát fogad el, amely – figyelemmel a végrehajtandó intézkedések költség-haszon elemzésére – arányos a csalási és korrupciós kockázatokkal, valamint átfogó védelmi intézkedéseket fogad el az uniós jog megsértését bejelentő személyek vonatkozásában, az alkalmazandó uniós jogszabályoknak megfelelően;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  elfogadja a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának kiszámítására szolgáló módszereket;

s)  elfogadja a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának részletes meghatározását, valamint egy módszertant azon önkéntes tagállami hozzájárulások összegének kiszámítására, amelyek e meghatározás szerint pénzügyi hozzájárulásként számolhatók el. Ezt a számítást minden pénzügyi év végén el kell végezni;

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező tagok közül elnököt és alelnököt választ, akik megbízatása két évre szól. Az elnök és az alelnök mandátuma az igazgatótanács határozata alapján egyszer meghosszabbítható. Ha azonban igazgatótanácsbeli tagságuk hivatali idejük alatt bármikor megszűnik, ugyanezen a napon hivatali idejük is automatikusan megszűnik. Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az elnököt abban az esetben, ha az elnök nem tudja ellátni feladatait. Az elnök részt vesz a szavazásban.

(1)  Az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező tagok közül elnököt és alelnököt választ, akik megbízatása két évre szól, és ennek során törekszik a nemek közötti egyensúly megteremtésére. Az elnök és az alelnök mandátuma az igazgatótanács határozata alapján egyszer meghosszabbítható. Ha azonban igazgatótanácsbeli tagságuk hivatali idejük alatt bármikor megszűnik, ugyanezen a napon hivatali idejük is automatikusan megszűnik. Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt abban az esetben, ha az elnök nem tudja ellátni feladatait. Az elnök részt vesz a szavazásban.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügyvezető igazgató a tanácskozásokon – az igazgatótanács eltérő határozata hiányában – részt vesz, de szavazati joggal nem rendelkezik. Az igazgatótanács eseti alapon meghívhat más személyeket, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyenek.

(3)  Az ügyvezető igazgató a tanácskozásokon – az igazgatótanács eltérő határozata hiányában – részt vesz, de szavazati joggal nem rendelkezik.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai az elnök felkérésére szavazati jog nélkül részt vehetnek az igazgatótanács ülésein.

törölve

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15 cikk

törölve

Az igazgatótanács szavazási szabályai

 

(1)  Az Unió a szavazati jogok 50 %-át birtokolja. Az Unió szavazati joga nem osztható meg.

 

(2)  Minden résztvevő tagállam egy szavazattal rendelkezik.

 

(3)  Az igazgatótanács az összes szavazat legalább 75 %-os többségével hozza meg határozatait, amelybe beletartoznak a távollévő tagok szavazatai is, tehát azok a határozatok érvényesek, amelyeket a kompetenciaközponthoz pénzügyi hozzájárulást biztosító felek legalább 75 %-a támogat. A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapját a tagállamok által javasolt becsült kiadások (lásd a 17. cikk (2) bekezdésének c) pontját), valamint a részt vevő tagállamok hozzájárulásának értékét meghatározó jelentés (lásd a 22. cikk (5) bekezdését) képezi.

 

(4)  Szavazati joggal kizárólag a Bizottság képviselői és a részt vevő tagállamok képviselői rendelkeznek.

 

(5)  Az elnök részt vesz a szavazásban.

 

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Az igazgatótanács szavazási szabályai

 

(1)  A szavazáshoz kötött határozatok a következőkre vonatkozhatnak:

 

a)  a kompetenciaközpont és a hálózat irányítása és szervezeti felépítése;

 

b)  a kompetenciaközpont és a hálózat költségvetésének felosztása;

 

c)  több tagállam általi együttes fellépések, amelyek a b) pont szerinti felosztási határozat alapján uniós költségvetésből egészíthetők ki.

 

(2)  Az igazgatótanács az összes szavazat legalább 75%-os többségével hozza meg határozatait, amelybe beletartoznak a távollévő tagok szavazatai is. Az Unió szavazati jogát az Uniót képviselő Bizottság gyakorolja, és az nem osztható meg.

 

(3)  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatok esetében minden tagállam képviselteti magát és egyenlő szavazati joggal rendelkezik. A fennmaradó, legfeljebb 100%-ig rendelkezésre álló szavazati jogok tekintetében az Unió a pénzügyi hozzájárulásának megfelelően a szavazati jogok legalább 50%-ával rendelkezik.

 

(4)  Az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti határozatok vagy bármely egyéb, az (1) bekezdés egyetlen más kategóriájába sem tartozó határozat esetében az Unió a pénzügyi hozzájárulásának megfelelő szavazati jogok legalább 50%-ával rendelkezik. Csak a hozzájáruló tagállamok rendelkeznek szavazati joggal, amelyet a pénzügyi hozzájárulásuk mértéke határoz meg.

 

(5)  Amennyiben az elnököt a tagállamok képviselői közül választották, az elnök saját tagállamának képviselőjeként vesz részt a szavazásban.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, a Bizottság által egy nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően összeállított jelöltlistáról.

(3)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, a Bizottság által egy nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárást követően összeállított jelöltlistáról, és a kinevezések során törekedni kell a nemek közötti tagállami egyensúly megteremtésére.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amely figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményét, valamint a kompetenciaközpont jövőbeni feladatait és az előtte álló kihívásokat.

(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amely figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményét, valamint a kompetenciaközpont jövőbeni feladatait és az előtte álló kihívásokat.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az igazgatótanács az (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja.

(6)  Az igazgatótanács az (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az ügyvezető igazgató csak a Bizottság javaslata alapján, az igazgatótanács által hozott határozattal menthető fel.

(8)  Az ügyvezető igazgató csak a – saját tagjai vagy a Bizottság javaslata alapján eljáró – igazgatótanács által hozott határozattal menthető fel.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az igazgatótanáccsal és a Bizottsággal való konzultációt követően elkészíti és az igazgatótanács elé terjeszti jóváhagyásra a kompetenciaközpont többéves stratégiai tervének és éves munkatervének tervezetét, amely tartalmazza a munkaterv végrehajtásához szükséges ajánlattételi felhívások, részvételi szándék kifejezésére való felhívások és ajánlati felhívások hatókörét, valamint az ezeknek megfelelő, a tagállamok és a Bizottság által javasolt kiadási előirányzatokat;

c)  az igazgatótanáccsal, az ipari és tudományos tanácsadó testülettel, az ENISA-val és a Bizottsággal való konzultációt követően elkészíti és az igazgatótanács elé terjeszti jóváhagyásra a kompetenciaközpont többéves stratégiai tervének és éves munkatervének tervezetét, amely tartalmazza a munkaterv végrehajtásához szükséges pályázati felhívások, részvételi szándék kifejezésére való felhívások és ajánlati felhívások hatókörét, valamint az ezeknek megfelelő, a tagállamok és a Bizottság által javasolt kiadási előirányzatokat;

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az utólagos értékelések következtetéseinek alapján elkészíti a cselekvési tervet, és kétévente beszámol a Bizottságnak az eredményekről;

h)  cselekvési tervet készít az utólagos értékelések következtetései alapján, és kétévente beszámol a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek az eredményekről;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  jóváhagyja a finanszírozásra kiválasztott intézkedések listáját egy független szakértői csoport által összeállított ranglista alapján;

l)  az ipari és tudományos tanácsadó testülettel és az ENISA-val való konzultációt követően jóváhagyja a finanszírozásra kiválasztott intézkedések listáját egy független szakértői csoport által összeállított ranglista alapján;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  elkészíti a cselekvési tervet a belső és külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások nyomán meghozandó intézkedésekről, évente két alkalommal jelentést tesz az eredményekről a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak;

s)  cselekvési tervet készít a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó következtetések alapján, és az eredményekről évente két alkalommal jelentést tesz a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  biztosítja az uniós intézményekkel folytatott hatékony kommunikációt;

v.  biztosítja az uniós intézményekkel folytatott hatékony kommunikációt, és felkérésre jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legfeljebb 16 tagból áll. Tagjait az igazgatótanács nevezi ki a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget alkotó szervezetek képviselői közül.

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legfeljebb 25 tagból áll. Tagjait az igazgatótanács nevezi ki a közösséget alkotó szervezetek képviselői vagy saját tagjai közül. Csak olyan szervezetek képviselői nevezhetők ki, amelyek nem állnak harmadik ország vagy harmadik országban működő szervezet ellenőrzése alatt; ez alól kivételt képeznek az EGT- és az EFTA-tagállamok. A kinevezésnek nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás alapján kell történnie. Az igazgatótanács összetételében törekedni kell a nemek közötti egyensúly megteremtésére, és biztosítani kell az ipar, a tudományos közösség és a civil társadalom érdekképviseleti csoportjainak kiegyensúlyozott arányát.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai szakértelemmel rendelkeznek a kiberbiztonsági kutatások, az ipari fejlesztések, a professzionális szolgáltatások vagy ezek bevezetése terén. Az e szakértelemre vonatkozó részletes követelményeket az igazgatótanács határozza meg.

(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai szakértelemmel rendelkeznek a kiberbiztonsági kutatások, az ipari fejlesztések, valamint a professzionális szolgáltatások vagy termékek felkínálása, megvalósítása vagy bevezetése terén. Az e szakértelemre vonatkozó részletes követelményeket az igazgatótanács határozza meg.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség képviselői részt vehetnek az ipari és tudományos tanácsadó testület munkájában, valamint támogathatják azt.

(5)  A Bizottság és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség képviselői meghívást kapnak, hogy részt vegyenek az ipari és tudományos tanácsadó testület munkájában és támogassák azt. Az igazgatótanács eseti alapon, szükség szerint további képviselőket is meghívhat a közösségből megfigyelői, tanácsadói vagy szakértői minőségben.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legalább évente kétszer ülésezik.

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legalább évente háromszor ülésezik.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tanácsot adhat az igazgatótanácsnak a kompetenciaközpont tevékenységét érintő konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok létrehozásáról, amit szükség esetén az ipari és tudományos tanácsadó testület egy vagy több tagja koordinál.

(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület minden olyan alkalommal, amikor a felmerült kérdések a 20. cikkben meghatározott feladat- és hatásköröket érintik, javaslatokat tesz az igazgatótanácsnak a kompetenciaközpont tevékenységét érintő konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok létrehozására vonatkozóan, amit szükség esetén az ipari és tudományos tanácsadó testület egy vagy több tagja koordinál.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ipari és tudományos tanácsadó testület tanácsot ad a kompetenciaközpontnak az általa végzett különböző tevékenységekkel kapcsolatban, továbbá:

Az ipari és tudományos tanácsadó testület rendszeresen tanácsot ad a kompetenciaközpontnak az általa végzett tevékenységekkel kapcsolatban, továbbá:

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  az igazgatótanács által megszabott határidőkig benyújtja stratégiai tanácsait és észrevételeit az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak a munkaterv és a többéves stratégiai terv kidolgozásához;

1.  az igazgatótanács által megszabott határidőkig benyújtja stratégiai tanácsait és észrevételeit az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak az iparág és a kutatás vonatkozásában a kompetenciaközpont által végzendő bevezetéssel, követendő irányvonalával és működésével kapcsolatban, valamint a munkaterv és a többéves stratégiai terv kidolgozásához;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  tanácsokkal látja el az igazgatótanácsot a kompetenciaközpont munkája szempontjából releváns egyedi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok felállításával kapcsolatban;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  népszerűsíti a kompetenciaközpont munkatervét és többéves stratégiai tervét, és visszajelzéseket gyűjt arról.

3.  népszerűsíti a kompetenciaközpont munkatervét és többéves stratégiai tervét, és visszajelzéseket gyűjt azokról, valamint tanácsot ad az igazgatótanácsnak azzal kapcsolatban, hogyan lehetne javítani a kompetenciaközpont stratégiai irányvonalát és működését.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1 981 668 000 EUR a Digitális Európa programból, ezen belül legfeljebb 23 746 000 EUR igazgatási költségekre;

a)  1 780 954 875 EUR 2018-as árakon (folyó árakon 1 998 696 000 EUR) a Digitális Európa programból, ezen belül legfeljebb 21 385 465 EUR 2018-as árakon (folyó árakon 23 746 000 EUR) igazgatási költségekre;

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az Európai Védelmi Alaptól a kompetenciaközpont védelemmel kapcsolatos intézkedései céljára kapott összeg, beleértve valamennyi kapcsolódó adminisztratív költséget, például azokat, amelyek akkor merülhetnek fel a kompetenciaközpontnál, amikor projektmenedzserként jár el az Európai Védelmi Alap keretében végrehajtott intézkedések során.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A teljes uniós hozzájárulás az Unió általános költségvetéséből a [Digitális Európa program] és az XXX határozat által létrehozott Horizont Európa programot végrehajtó program számára elkülönített előirányzatokból fizetendő ki.

(2)  A maximális uniós hozzájárulás az Unió általános költségvetéséből a [Digitális Európa program], az XXX határozat által létrehozott Horizont Európa programot végrehajtó egyedi program, az Európai Védelmi Alap és más, a kompetenciaközpont vagy a hálózat hatáskörébe tartozó programok és projektek számára elkülönített előirányzatokból fizetendő ki.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az uniós pénzügyi hozzájárulás nem fordítható a 4. cikk 8. b) pontjában szereplő feladatokra.

(4)  A Digitális Európa és a Horizont Európa programokból érkező uniós pénzügyi hozzájárulás nem fordítható a 4. cikk 8. b) pontjában szereplő feladatokra. Ezek költségei az Európai Védelmi Alap pénzügyi hozzájárulásaiból fedezhetők.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság jogosult megszüntetni, arányosan csökkenteni vagy felfüggeszteni a kompetenciaközpont számára biztosított uniós pénzügyi hozzájárulást, amennyiben a részt vevő tagállamok nem fizetik be, csak részlegesen fizetik be vagy késedelmesen fizetik be az (1) bekezdésben részletezett hozzájárulást.

(4)  A Bizottság jogosult megszüntetni, arányosan csökkenteni vagy felfüggeszteni a kompetenciaközpont számára biztosított uniós pénzügyi hozzájárulást, amennyiben a részt vevő tagállamok nem fizetik be, vagy csak részlegesen fizetik be az (1) bekezdésben részletezett hozzájárulást. A Bizottság a tagállamok hozzájárulásainak összegszerű és időbeli csökkenésével, megszűnésével vagy felfüggesztésével arányos mértékben szünteti meg, csökkenti vagy függeszti fel az Unió pénzügyi hozzájárulását.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az igazgatási költségekhez;

a)  az Unió és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az igazgatási költségekhez;

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az üzemeltetési költségekhez;

b)  az Unió és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az üzemeltetési költségekhez;

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A kompetenciaközpont szorosan együttműködik más uniós intézményekkel, ügynökségekkel és szervekkel a szinergiák kihasználása és adott esetben az igazgatási költségek csökkentése érdekében.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kompetenciaközpont megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókkal – biztosítja, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott cselekvések végrehajtása során ne sérüljenek.

(1)  A kompetenciaközpont megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, rendszeres és hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókkal – biztosítja, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott cselekvések végrehajtása során ne sérüljenek.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A kompetenciaközpont személyi állománya ideiglenes alkalmazottakból és szerződéses alkalmazottakból áll.

(7)  A kompetenciaközpont törekszik személyi állományában a nemek közötti egyensúly megteremtésére. A személyi állomány ideiglenes alkalmazottakból és szerződéses alkalmazottakból áll.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a(z) (EU) 2019/XXX rendelet [Európai Védelmi Alap] 22. cikke [Az eredmények tulajdonjoga], 23. cikke [Az eredmények tulajdonjoga] és 30. cikke [A minősített adatokra vonatkozó szabályok alkalmazása] a kompetenciaközpont összes védelemmel kapcsolatos intézkedésében történő részvételre alkalmazandó, amennyiben a munkaterv rendelkezik erről; a nem kizárólagos engedélyek odaítélése a tagállamokban bejegyzett vagy bejegyzettnek minősülő harmadik felekre korlátozható, valamint a tagállamok és/vagy tagállami állampolgárok által ellenőrizhető.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kompetenciaközpont valamennyi tevékenységét magas fokú átláthatósággal végzi.

(1)  A kompetenciaközpont valamennyi tevékenységét a legmagasabb fokú átláthatósággal végzi.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kompetenciaközpont biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél – különösen a kompetenciaközpont munkájának eredményeiről – megfelelő, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon. A kompetenciaközpont továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 41. cikkel összhangban tett érdekeltségi nyilatkozatokat.

(2)  A kompetenciaközpont biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél kellő időben átfogó, megfelelő, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, különösen a kompetenciaközpont, a hálózat, az ipari és tudományos tanácsadó testület, valamint a közösség munkájának eredményeit illetően. A kompetenciaközpont továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 42. cikkel összhangban tett érdekeltségi nyilatkozatokat.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett értékelés keretében fel kell mérni a kompetenciaközpont által elért eredményeket a számára meghatározott célok, megbízatás és feladatok tükrében. Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja a kompetenciaközpont további működtetését annak céljaira, megbízatására és feladataira tekintettel, javasolhatja a kompetenciaközpont 46. cikkben meghatározott megbízatásának meghosszabbítását.

(3)  A (2) bekezdésben említett értékelés keretében fel kell mérni a kompetenciaközpont által elért eredményeket a céljai, megbízatása és feladatai, valamint hatékonysága és eredményessége tükrében. Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja a kompetenciaközpont további működtetését annak céljaira, megbízatására és feladataira tekintettel, javasolhatja a kompetenciaközpont 46. cikkben meghatározott megbízatásának meghosszabbítását.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38a. cikk

 

A kompetenciaközpont jogi személyisége

 

(1)  A kompetenciaközpont jogi személyiséggel rendelkezik.

 

(2)  A kompetenciaközpont valamennyi tagállamban az adott tagállam jogszabályai alapján a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetve azt elidegeníteni, továbbá bírósági eljárásban félként részt venni.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kompetenciaközpont igazgatótanácsának szabályokat kell elfogadnia a tagokra, a szervekre és a személyi állományra vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése céljából. Ezeknek a szabályoknak az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] értelmében tartalmazniuk kell az igazgatótanács és az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjainak képviselőivel kapcsolatos összeférhetetlenség elkerülésére szolgáló rendelkezéseket.

A kompetenciaközpont igazgatótanácsának szabályokat kell elfogadnia a tagjaira, szerveire és személyi állományára, ezen belül az ügyvezető igazgatóra, az igazgatótanácsra, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületre és a közösségre vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése, azonosítása és megszüntetése céljából.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a nemzeti koordinációs központok tekintetében gondoskodnak az összeférhetetlenség megelőzéséről, azonosításáról és megszüntetéséről.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdésben említett szabályoknak összhangban kell lenniük az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fogadó tagállam által nyújtott támogatás

Székhely és a fogadó tagállam által nyújtott támogatás

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kompetenciaközpont székhelyét demokratikusan elszámoltatható eljárás keretében, átlátható kritériumok alapján és az uniós joggal összhangban kell meghatározni.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fogadó tagállam a lehető legjobb feltételeket biztosítja a kompetenciaközpont megfelelő működéséhez, ideértve az egyetlen székhelyet és további feltételeket, például a munkatársak gyermekei számára megfelelő oktatási létesítmények hozzáférhetőségét, valamint a munkatársak gyermekeinek és házastársainak, illetve élettársainak a munkaerőpiachoz, a társadalombiztosításhoz és az orvosi ellátáshoz való megfelelő hozzáférését is.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kompetenciaközpont és a székhelye szerinti tagállam [Belgium] között igazgatási megállapodás jöhet létre, amelyben az adott tagállam kiváltságokat és mentességeket, valamint egyéb támogatást biztosíthat a kompetenciaközpont részére.

A kompetenciaközpont és a székhelye szerinti tagállam között igazgatási megállapodás jön létre, amelyben az adott tagállam kiváltságokat és mentességeket, valamint egyéb támogatást biztosít a kompetenciaközpont részére.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

45a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (5a) bekezdésében és a 8. cikk (4b) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének dátumától] kezdődő hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5a) bekezdésében és a 8. cikk (4b) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 6. cikk (5a) bekezdése és a 8. cikk (4b) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  • [1] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

A Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozására irányuló bizottsági javaslat örvendetes lehetőséget kínál a kiberbiztonság kérdésével kapcsolatos európai együttműködés jövőjének megrajzolására.

Az európai gazdaság egyéb szegmenseihez hasonlóan a kiberbiztonsággal kapcsolatos innovációt, termékeket, eljárásokat és szolgáltatásokat nagyrészt kis- és középvállalkozások állítják elő. Az innováció, ha nem közvetlenül e kkv-knál jön létre, induló innovatív vállalkozásoknál és a kutatói közösségben kerül rá sor. Ezeket a gazdaságorientált közösségeket egyes vállalkozók támogatják, emellett sokszor fontos impulzusok érkeznek a civil társadalomból, valamint nem kereskedelmi jellegű vagy a kereskedelmi hasznosítást megelőző civil technológiai projektekből, amelyek nyílt szabványokat, nyílt hozzáférésű adatokat, valamint szabad és nyílt forráskódú szoftvereket használnak fel a közjó érdekében.

Biztosítanunk kell, hogy az európai kiberbiztonsági keretrendszer éljen a lehetőségekkel, és kihasználja azokat az erősségeket, amelyeket az ágazat a jelenlegi európai struktúrájával nyújthat.

A központ javasolt felépítése összekapcsolja egymással a Horizont Európa kiberbiztonsági kutatással kapcsolatos tevékenységeit, valamint a Digitális Európa programnak a kiberbiztonság alkalmazására irányuló fellépéseit, ami által ideális esetben szinergiákat és átgyűrűző hatásokat eredményez a két uniós program között. Ezenkívül a központnak elő kell segítenie és össze kell hangolnia a kiberbiztonsági kompetenciahálózat munkáját, meg kell határoznia a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést kell biztosítania a hálózat és a közösség által összegyűjtött tudáshoz. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy ezeket a célokat a legjobban egy új uniós szerv létrehozásával lehet elérni, amely egyesíti magában egy közös vállalkozás, egy végrehajtó ügynökség és egy decentralizált ügynökség elemeit. Tekintve, hogy az ENISA révén már létezik egy másik szakosodott uniós kiberbiztonsági ügynökség, a javaslatnak biztosítania kell, hogy a szinergiák létrehozása érdekében a központ valamennyi vonatkozó tevékenységével kapcsolatban konzultáljanak az ENISA-val.

A kiberbiztonság mint folyamat

Az információtechnológiai ipar sokáig a „megoldás” szót használta a PR területén és kereskedelmi hirdetéseknél a termékek és szolgáltatások leírására. Fontos azonban, hogy a kiberbiztonságot folyamatnak tekintsük. Ahogyan az IKT-technológia folyamatosan fejlődik, úgy változnak a fenyegetések is. Az infrastruktúra, a hálózatok és az információs rendszerek biztonságosabbá tételére irányuló erőfeszítések nem zárulnak le egy bizonyos termék vagy szolgáltatás megvásárlásával.

Ezért fontos a kiberbiztonság folyamatos erősítése a termék egész életciklusa alatt, figyelembe véve az internethez hasonló összekapcsolt hálózatokban és infrastruktúrákban jelen lévő termékek és szereplők közötti kölcsönhatást. Egy adott rendszer életciklusának különböző szakaszaiban – a tervezési, a bevezetési, a karbantartási és a frissítési szakaszban – átfogó alapelvnek kell tekinteni a biztonságot.

A közös infrastruktúra biztonsága

Az internet az a közös infrastruktúra, amelyre nemcsak az európai, hanem a világgazdaság is egyre inkább támaszkodik. Emellett olyan közös infrastruktúraként szolgál a kommunikáció, a kultúra és a tájékozódás tekintetében, amelyre az egyének napi szinten támaszkodnak.

A szabad és nyílt forráskódú szoftverek az alapvető infrastruktúra rétegétől kezdve a felhasználók által használt alkalmazásokig alapvető szerepet játszanak az internet működésében. Mint minden más általánosan használt komponens esetében, amennyiben biztonsági sebezhetőséget fedeznek fel egy szabad és nyílt forráskódú szoftverkomponensben, ez a sebezhetőség veszélyeztetheti az internet és a kapcsolódó szolgáltatások működését.

Már ismert, hogy a „dolgok internetének” sebezhető eszközeit felhasználják más infrastruktúrák megtámadására. Az interneten egy fogyasztói eszköz biztonsági sebezhetősége hatással lehet egy nagy teljesítményű számítástechnikai létesítményre.

Ilyen komponenseket széles körben fejlesztenek, használnak és vesznek alapul különböző ipari szereplők, a kutatás-fejlesztés területén tevékenykedők, valamint állami szervek. Következésképpen a közös infrastruktúránk általános megbízhatóságának, ellenálló képességének és biztonságának fokozása érdekében a központ tevékenységei keretében fel kell ismerni az általánosan használt szabad és nyílt forráskódú szoftverek szerepét, és hozzá kell járulni azok biztonságához.

Védelem helyett ellenálló képesség és a kettős felhasználású technológiák

Az internethez hasonló hálózatok és információs rendszerek működéséből adódóan a támadások eredetét rendszerint nem lehet abszolút bizonyossággal egy szervezetnek tulajdonítani. Épp ellenkezőleg, bizonyítékokat lehet koholni a forrás elrejtése vagy félrevezetés céljából. Ebben az összefüggésben különösen aggasztó fejlemény, hogy államok és kormányközi szervezetek fontolóra vették hagyományos katonai erő alkalmazását kibertámadások esetén.

 Az Európai Unió számára kiemelten fontos, hogy világszerte előmozdítsa a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat. A központnak ezért elő kell mozdítania a hálózatok és az információs rendszerek ellenálló képességét és sértetlenségét, és be kell ruháznia azokba. A kiberbiztonsági termékek és eljárások polgári és katonai összefüggésben egyformán hasznosak lehetnek, ezért a központnak támogatnia kell a kettős felhasználású technológiák ellenőrzésére irányuló meglévő keretrendszereket. A támadó jellegű katonai alkalmazások, például a hátsó ajtók, az elhallgatott sebezhetőségek vagy az exploitok eredendő biztonsági kockázatot rejtenek magukban az egész társadalomra nézve, és szembemennének a központ céljával, a kiberbiztonság javításával. Ezért fontos, hogy a központ tevékenységei a polgári célokra korlátozódjanak.

Az, hogy a központ szervezetét és működési költségeit olyan uniós programokból finanszírozzák, amelyek nem használhatók fel katonai célokra, azt jelenti, hogy a központ nem segíthet elő védelmi célú kutatást vagy más, védelmi vonatkozású projekteket. A Szerződéseket tiszteletben kell tartani, és az uniós költségvetést nem lehet katonai célokra felhasználni.

Társadalom, etika és képviselet

A központnak gondosan szem előtt kell tartania azokat a társadalmi és etikai vonatkozásokat és aggályokat, amelyek fellépései, szerveinek tevékenységei, valamint az általa finanszírozott termékek, szolgáltatások, létesítmények és kutatások eredményei tekintetében felmerülhetnek.

Az IKT-ágazat minden más ágazatnál nehezebben tudja kielégíteni a képzett munkavállalók iránti keresletet. Egyidejűleg a nemek, az etnikai sokféleség és a fogyatékossággal élő személyek képviselete rendkívül kiegyensúlyozatlan. Ezért az ágazatnak – beleértve a tudományos köröket, a kutatást és más területeket – érdekében áll a kiegyensúlyozott képviselet megvalósítása.

Ezen túlmenően ez az egyenlőség érdekeit is szolgálja.

Irányítási struktúra

A központnak és szerveinek gondoskodniuk kell arról, hogy az összeférhetetlenséget ne csak azonosítsák, hanem átlátható és elszámoltatható módon orvosolják és kezeljék is. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ugyanez vonatkozzon a nemzeti koordinációs központokra is.

A központ irányításának és tevékenységeinek befolyásolása tekintetében az Európai Parlamentet a tagállamokkal egyenrangú félként kell kezelni.

MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

Szervezet és/vagy személy

American Chamber of Commerce to the EU

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

European Cyber Security Organisation (ECSO)

European Defence Agency (EDA)

European DIGITAL SME Alliance

European Organisation for Security (EOS)

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Karlsruhe Institute of Technology, SecUnity project

Mozilla Corp.

Symantec Corp.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (31.1.2019)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

A vélemény előadója: Arndt Kohn

RÖVID INDOKOLÁS

A digitális korszakban a kiberbiztonság alapvető tényezője az Európai Unió gazdasági versenyképességének és biztonságának, demokratikus társadalmaink integritásának és az ezt támogató folyamatoknak. A kibertámadásokkal szembeni magas szintű ellenálló képesség biztosítása az egész EU-ban kiemelten fontos a digitális egységes piacba vetett fogyasztói bizalom eléréséhez, valamint az innovatívabb és versenyképesebb Európa további fejlődéséhez. Bár az Európai Unióban több mint 600 központ kínál szakértői szolgáltatást a kiberbiztonság területén, az Unió még mindig a kiberbiztonsági termékek és megoldások nettó importőre. Az EU-nak összetartóbbnak és eredményesebbnek kell lennie a kibertámadások elleni küzdelem terén, fejlesztenie kell számítástechnikai kompetenciáit és növelnie kell kapacitásait annak érdekében, hogy jobb védelmet tudjon nyújtani az európai polgárok, vállalkozások és közintézmények számára.

2017 szeptemberében a Bizottság bemutatta a „kiberbiztonsági jogszabályt”, amelyet az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont (a kompetenciaközpont) és a nemzeti koordinációs központok hálózatának (a hálózat) létrehozására irányuló, 2018. szeptember 12-i javaslat követett.

Az előadó összességében üdvözli a Bizottság javaslatát. Ebben kiemelt hangsúlyt kapnak a kompetenciaközpont azon célkitűzései, hogy hozzájáruljon az Unió kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásainak megőrzéséhez és fejlesztéséhez, az Unió kiberbiztonsági iparágának erősítéséhez, valamint versenyképességének növeléséhez, amelyekkel az előadó is egyetért. A kompetenciaközpont segíteni fogja a nemzeti koordinációs központok hálózata és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség munkáját, illetve annak összehangolását. Az előadó várakozása szerint a kompetenciaközpont és a hálózat eszközül szolgál majd az európai polgárok bizalmának növelésére és a digitális egységes piac erősítésére.

Ugyanakkor az előadó kiemel a javaslatban néhány olyan pontot, amelyet tisztázni, illetve javítani kell:

•  Először is, az előadó szilárd meggyőződése, hogy uniós szinten harmonizálni kell azokat az akkreditációs és értékelési folyamatokat, amelyek alapján a szervezetek a közösség tagjai lehetnek, így elkerülve az egyes szervezetek különböző tagállamok általi akkreditálásából eredő széttagoltságot.

•  Másodszor, szükséges hangsúlyozni a kkv-k fontosságát annak érdekében, hogy ők is egyenlő esélyekkel indulhassanak, és jobban szerepeljenek, illetve versenyképesebbé váljanak az egységes piacon. E tekintetben az előadó célja, hogy az érdekelt felek kiegyensúlyozott arányban képviseltessék magukat a közösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületen belül, és kiemelt figyelmet kell fordítani a kkv-k bevonására. Továbbá az előadó véleménye szerint a nemzeti koordinációs központoknak is szoros együttműködésben kell dolgozniuk annak érdekében, hogy ösztönözzék a határokon átnyúló projekteket a kiberbiztonság területén, különös tekintettel a kkv-k projektjeire.

•  Harmadszor, az előadó határozottan meg van győződve arról, hogy az Unióban fejlesztett kiberbiztonsági termékek és megoldások elterjesztése a kompetenciaközpont és a hálózat egyik küldetése kell hogy legyen, az uniós kiberbiztonsági iparág versenyképességének növelése mellett. E célkitűzések elérése érdekében az előadó egyértelművé teszi, hogy mely szervezetek akkreditálhatók a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaiként, és szorgalmazza az európai szabványosítás fokozását a kiberbiztonsági technológia területén.

•  Negyedszer, ami a tagállamok pénzügyi hozzájárulásait illeti, az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak nem kellene hatáskörrel rendelkeznie a kompetenciaközpont részére nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás megszüntetésére, arányos csökkentésére vagy felfüggesztésére. A Bizottság ezt a hatáskört arra az esetre javasolja, ha egy hozzájáruló tagállam nem, vagy csak részben, vagy késve fizeti meg hozzájárulását, egy ilyen hatáskör azonban hátrányosan befolyásolná a rendelet által bevezetett egész struktúrát, és visszatartaná a tagállamokat a részvételtől.

•  Végezetül pedig az előadó hangsúlyozza az erős kiberkészségbázis kialakításának fontosságát, amely magában foglalja a képzéseket, valamint a figyelemfelhívó kampányokat is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mindennapi életünk és gazdaságunk egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól, ezzel együtt polgárainkra is egyre több komoly kiberfenyegetés leselkedik. Tekintve, hogy mind a polgári infrastruktúra, mind a katonai eszközök biztonságos digitális rendszerekre épülnek, jövőbeli biztonságunk egyik feltétele, hogy az Unió kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében javítsunk technológiai és ipari képességeinken.

(1)  Az Európai Unió lakosságának több mint 80%-a internetezik, mindennapi életünk és gazdaságunk pedig egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól, ezért polgáraink is egyre inkább ki vannak téve a súlyos kiberincidensek kockázatának. Tekintve, hogy mind a polgári infrastruktúra, mind a katonai eszközök biztonságos digitális rendszerekre épülnek, jövőbeli biztonságunk egyik feltétele, hogy az Unió kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében javítsunk technológiai és ipari képességeinken.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az állam- és kormányfők a 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozón megfogalmazták azt a célkitűzést, hogy az EU „2025-re legyen a kiberbiztonság területének globális vezetője – erre polgáraink, fogyasztóink és vállalkozásaink bizalmának és online biztonságának megőrzése, valamint az internet szabadságának és törvényes működésének garantálása érdekében van szükség.”

(4)  Az állam- és kormányfők a 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozón megfogalmazták azt a célkitűzést, hogy az EU „2025-re legyen a kiberbiztonság területének globális vezetője – erre polgáraink, fogyasztóink és vállalkozásaink bizalmának és online biztonságának megőrzése, valamint az internet szabadságának, nagyobb biztonságának és törvényes működésének garantálása érdekében van szükség.”

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  A kompetenciaközpontnak és fellépéseinek figyelembe kell venniük az (EU) 2019/XXX rendelet [a 428/2009/EK rendelet COM(2016)0616 dokumentum szerint javasolt átdolgozása]1a végrehajtására.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/... rendelete (...) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L ..., ..., ... o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kompetenciaközpont feladata, hogy az EU fő eszközeként összehangolja a kiberbiztonság területén végzett kutatásokat, technológiai és ipari fejlesztéseket támogató beruházásokat, valamint a kiberbiztonsági kompetenciahálózattal együttműködve megvalósítsa a releváns projekteket és kezdeményezéseket. További feladata, hogy a Horizont Európa és a Digitális Európa program keretéből pénzügyi támogatást nyújtson a kiberbiztonsághoz köthető célokra, és ahol ez megvalósítható, hozzáférést biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz és más programokhoz. Ez a megközelítés hozzájárul a szinergiák kialakításához, a kiberbiztonsági kutatás, innováció, technológiai és ipari fejlesztés céljaira juttatott pénzügyi támogatások összehangolásához, valamint a párhuzamosságok elkerüléséhez.

(8)  A kompetenciaközpont feladata, hogy az EU fő eszközeként összehangolja a kiberbiztonság területén végzett kutatásokat, technológiai és ipari fejlesztéseket támogató beruházásokat, valamint a kiberbiztonsági kompetenciahálózattal együttműködve megvalósítsa a releváns projekteket és kezdeményezéseket. További feladata, hogy a Horizont Európa és a Digitális Európa program keretéből, valamint az Európai Védelmi Alap védelmi vonatkozású intézkedések és igazgatási költségek fedezésére elkülönített keretéből pénzügyi támogatást nyújtson a kiberbiztonsághoz köthető célokra, és ahol ez megvalósítható, hozzáférést biztosítson az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz és más programokhoz. Ez a megközelítés hozzájárul a szinergiák kialakításához, a kiberbiztonsági kutatás és fejlesztés, az innováció, valamint a technológiai és ipari fejlesztés területén megvalósított uniós kezdeményezések pénzügyi támogatásának összehangolásához és a párhuzamosságok elkerüléséhez.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 a)  Tekintettel a kiberbiztonsági kihívások méretére és a kiberbiztonsági kapacitások és képességek terén a világ más részein megvalósított beruházásokra, az Uniónak és tagállamainak fokozniuk kell az ezzel kapcsolatos kutatást, fejlesztést és bevezetést szolgáló pénzügyi támogatásaikat. A méretgazdaságosság elérése és az egész Unióban hasonló szintű védelem biztosítása érdekében a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük egy európai keretrendszer létrehozására, adott esetben a kompetenciaközpont mechanizmusai keretében végzett beruházások révén.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 b)  A „beépített biztonság” elvének a hivatalos és a nem hivatalos szabványosítási folyamatokra is hatással kell lennie; e tekintetben a nem hivatalos szabványosítás terén bevett gyakorlat a szabad és nyílt licencek keretében kiadott referenciamegvalósítások létrehozása. Egy általánosan használt hálózati és információs rendszerinfrastruktúra, így például az internet átfogó megbízhatóságához és ellenálló képességéhez kulcsfontosságú a biztonságos tervezés és különösen a referenciamegvalósítások biztonságos tervezése.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Mivel a kezdeményezés céljai akkor teljesülhetnek a leghatékonyabban, ha az összes vagy a lehető legtöbb tagállam részt vesz benne, és a tagállamok részvételének ösztönzése érdekében csak azok a tagállamok kaphatnak szavazati jogot, amelyek pénzügyileg hozzájárulnak a kompetenciaközpont igazgatási és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez.

(9)  Mivel a kezdeményezés céljai akkor teljesülhetnek a leghatékonyabban, ha az összes vagy a lehető legtöbb tagállam hozzzájárul, továbbá a tagállamok részvételének ösztönzése érdekében csak azok a tagállamok kaphatnak szavazati jogot, amelyek pénzügyileg hozzájárulnak a kompetenciaközpont igazgatási és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A nemzeti koordinációs központokat a tagállamoknak kell kiválasztaniuk. A szükséges igazgatási kapacitás mellett a központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, különösen a kriptográfia, az IKT biztonsági szolgáltatások, a behatolásérzékelés, a rendszerbiztonság, a hálózati biztonság, a szoftver- és alkalmazásbiztonság, valamint a biztonság és az adatvédelem emberi és társadalmi szempontjai terén. Ezenfelül alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával – beleértve az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 alapján kijelölt hatóságokat is – és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra.

(12)  A nemzeti koordinációs központokat a tagállamoknak kell kiválasztaniuk. A szükséges igazgatási kapacitás mellett a központoknak saját kiberbiztonság-technológiai szaktudással vagy ehhez való közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük, különösen a kriptográfia, az IKT biztonsági szolgáltatások, a behatolásérzékelés, a rendszerbiztonság, a hálózati biztonság, a szoftver- és alkalmazásbiztonság, valamint a biztonság és az adatvédelem emberi, etikai és társadalmi szempontjai terén. Ezenfelül alkalmasnak kell lenniük az ágazattal, a közszférával – beleértve az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 alapján kijelölt hatóságokat is – és a kutatói közösséggel való hatékony együttműködésre és koordinációra. Ezenfelül megfelelő kommunikációs eszközök segítségével fel kell hívni a lakosság figyelmét a kiberbiztonságra.

_________________

_________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19, 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19, 1. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A kompetenciaközpont a tervek szerint számos központi funkciót fog betölteni. Először: a kompetenciaközpont feladata, hogy megkönnyítse és segítse az európai kiberbiztonsági kompetenciahálózat munkájának összehangolását, valamint támogassa a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget. A kompetenciaközpont meghatározza a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést biztosít a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség által összegyűjtött tudáshoz. Másodszor: végre kell hajtania a Digitális Európa és a Horizont Európa program releváns részeit, azaz ki kell osztania a jellemzően versenypályázati felhívások útján odaítélt támogatásokat. Harmadszor: a kompetenciaközpont feladata az is, hogy megkönnyítse az EU, a tagállamok és/vagy az iparági szereplők közös beruházásait.

(15)  A kompetenciaközpont a tervek szerint számos központi funkciót fog betölteni. Először: a kompetenciaközpont feladata, hogy megkönnyítse és segítse az európai kiberbiztonsági kompetenciahálózat munkájának összehangolását, valamint támogassa a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget. A kompetenciaközpont meghatározza a kiberbiztonság területének legfontosabb technológiai feladatait, és hozzáférést biztosít a hálózat és a kiberbiztonsági kompetenciaközösség által összegyűjtött tudáshoz. Másodszor: végre kell hajtania a Digitális Európa és a Horizont Európa program, valamint az Európai Védelmi Alap releváns részeit, azaz ki kell osztania a jellemzően versenypályázati felhívások útján odaítélt támogatásokat. Harmadszor: a kompetenciaközpont feladata az is, hogy megkönnyítse az EU, a tagállamok és/vagy az iparági szereplők közös beruházásait.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A kompetenciaközpont ösztönzi és támogatja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak együttműködését és tevékenységeinek összehangolását, amely közösség a kiberbiztonsági technológiákkal foglalkozó szereplők nagy, nyílt és sokszínű csoportja. A közösségben különösen a kutatóintézeteknek, a kereslet és a kínálat oldalán tevékenykedő szervezeteknek, valamint a közszférának kell részt vennie. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy véleményezze a kompetenciaközpont tevékenységeit és munkatervét; részesülnie kell a kompetenciaközpont és a hálózat által szervezett közösségépítő kezdeményezések előnyeiből, de nem élvezhet kivételes bánásmódot az ajánlattételi vagy pályázati felhívások során.

(16)  A kompetenciaközpont ösztönzi és támogatja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak együttműködését és tevékenységeinek összehangolását, amely közösség a kiberbiztonsági technológiákkal foglalkozó szereplők nagy, nyílt és sokszínű csoportja. A közösségben különösen a kutatóintézeteknek – többek között a kiberbiztonság etikai szempontjaival foglalkozó kutatóintézeteknek –, a kereslet és a kínálat oldalán tevékenykedő szervezeteknek, valamint a közszférának kell részt vennie. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy véleményezze a kompetenciaközpont tevékenységeit és munkatervét; részesülnie kell a kompetenciaközpont és a hálózat által szervezett közösségépítő tevékenységek előnyeiből, de máskülönben nem élvezhet kivételes bánásmódot az ajánlattételi vagy pályázati felhívások során.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A keresleti és a kínálati oldal iparági igényeinek kielégítése érdekében a kompetenciaközpontnak nem csupán az IKT-termékek és -szolgáltatások, hanem minden más, kiberbiztonsági megoldásokat tartalmazó iparági és technológiai termék és megoldás terén képesnek kell lennie kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújtani.

(17)  A keresleti és a kínálati oldal iparági igényeinek kielégítése érdekében a kompetenciaközpontnak nem csupán az IKT-termékek, -folyamatok és -szolgáltatások, hanem minden más, kiberbiztonsági elemeket tartalmazó iparági és technológiai termék és megoldás terén képesnek kell lennie kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújtani.

Indokolás

Az összekapcsolódó iparágakkal összefüggésben az értéklánc valamennyi szereplőjének dinamikusan, a mérnöki tervezési folyamat legkorábbi szakaszától kezdődően gondoskodnia kell termékei, folyamatai és szolgáltatásai kiberbiztonságáról.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17 a)  A kiberbiztonsági kompetenciaközpontnak hozzá kell járulnia a legmodernebb – és különösen a nemzetközileg elismert – kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Míg a kompetenciaközpontnak és a hálózatnak arra kell törekednie, hogy biztosítsa a kiberbiztonság polgári és katonai területe közötti szinergiákat, a Horizont Európa program által finanszírozott projekteket az XXX rendelettel [a Horizont Európa rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely előírja, hogy a Horizont Európa égisze alatt megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a polgári alkalmazási területekre kell összpontosítaniuk.

(18)  A Horizont Európa program által finanszírozott projekteket a(z) XXX rendelettel [a Horizont Európa rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely előírja, hogy a Horizont Európa égisze alatt megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a polgári alkalmazási területekre kell összpontosítaniuk.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20 a)  Tekintettel arra, hogy az ENISA formájában már létezik egy másik, ezt a célt szolgáló uniós kiberbiztonsági ügynökség, a kompetenciaközpont igazgatótanácsának a szinergiák megteremtése érdekében biztosítania kell, hogy a központ valamennyi idevágó tevékenységéről konzultálnak az ENISA-val.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A Bizottság Közös Kutatóközpontja és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) komoly kiberbiztonsági szakértelmet tudhat magáénak, ezért tevékenyen részt kell venniük a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületben.

(21)  A kiberbiztonság területén meglévő szakértelmükre tekintettel a Bizottság Közös Kutatóközpontjának és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek (ENISA) a szinergiák biztosítása érdekében tevékenyen részt kell vennie a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületben.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21 a)  A kiberbiztonság területén meglévő szakértelmükre tekintettel szinergiákra kell törekedni az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) és a kompetenciaközpont között, szem előtt tartva, hogy az ENISA-nak továbbra is meg kell valósítania stratégiai célkitűzéseit, különösen a kiberbiztonsági tanúsítás területén – a „kiberbiztonsági jogszabályban”1a meghatározottak szerint –, míg a kompetenciaközpontnak kiberbiztonsági operatív szervként kell működnie.

 

__________________

 

1a Az ENISA-ról, az „Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről”, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló rendeletre irányuló javaslat (2017/0225(COD)).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A kompetenciaközpont megfelelő és hatékony működése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatótanács tagjainak kinevezendő személyek a funkcionális területeken megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó, a Bizottságnak és a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban.

(25)  A kompetenciaközpont megfelelő és hatékony működése érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatótanács tagjainak kinevezendő személyek a funkcionális területeken megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó, a Bizottságnak és a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. Az ENISA-nak ezenkívül szavazati jogok nélküli állandó tanácsadói szerepkörrel is rendelkeznie kell az igazgatótanácsban, és a központ valamennyi releváns tevékenységét illetően konzultálni kell vele.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekeltekkel való rendszeres párbeszéd biztosítása céljából a kompetenciaközponton belül tanácsadó szervként indokolt létrehozni egy ipari és tudományos tanácsadó testületet. Az ipari és tudományos tanácsadó testületnek az érdekelt felek számára releváns kérdésekre kell összpontosítania, és fel kell hívnia ezekre a kompetenciaközpont igazgatótanácsának figyelmét. Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételét és feladatait (például a munkatervhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységét) úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt felek kellő mértékben képviseltessék magukat a kompetenciaközpont munkájában.

(27)  A magánszektorral, a fogyasztói szervezetekkel és más érdekeltekkel való rendszeres párbeszéd biztosítása céljából a kompetenciaközponton belül tanácsadó szervként indokolt létrehozni egy ipari és tudományos tanácsadó testületet. E testület független tanácsadást nyújt az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács részére a bevezetéssel és a beszerzéssel kapcsolatban. Az ipari és tudományos tanácsadó testületnek az érdekelt felek számára releváns kérdésekre kell összpontosítania, és fel kell hívnia ezekre a kompetenciaközpont igazgatótanácsának figyelmét. Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételét és feladatait (például a munkatervhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységét) úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt felek kellő mértékben képviseltessék magukat a kompetenciaközpont munkájában. Minimális számú helyet kell biztosítani az iparági érdekelt felek egyes kategóriái számára, különös figyelmet szentelve a kkv-k képviseletének.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A kompetenciaközpontnak szabályokat kell kidolgoznia az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére. Alkalmaznia kell továbbá a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott idevágó uniós rendelkezéseket is. A személyes adatok kompetenciaközpont általi kezelésére az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. Be kell tartania továbbá az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az adatok – különösen a nem minősített különleges adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.

(29)  A kompetenciaközpontnak szabályokat kell kidolgoznia a tagjait, testületeit és személyzetét, az igazgatótanácsot, valamint az ipari és tudományos tanácsadó testületet és a közösséget érintő összeférhetetlenségek megelőzésére, azonosítására és megszüntetésére. A tagállamoknak a nemzeti koordinációs központok tekintetében gondoskodniuk kell az összeférhetetlenségek megelőzéséről, azonosításáról és megszüntetéséről. A kompetenciaközpontnak alkalmaznia kell továbbá a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott idevágó uniós rendelkezéseket is. A személyes adatok kompetenciaközpont általi kezelésére az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó. A kompetenciaközpontnak be kell tartania az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az adatok – különösen a nem minősített különleges adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A kompetenciaközpontnak nyílt és átlátható módon kell működnie, és ennek keretében valamennyi releváns információt kellő időben rendelkezésre kell bocsátania, valamint gondoskodnia kell tevékenységeinek promóciójáról, többek között a nagyközönséget célzó tájékoztató és ismeretterjesztő kampányok révén. A kompetenciaközpont testületeinek eljárási szabályzatát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

(31)  A kompetenciaközpontnak nyílt és átlátható módon kell működnie, és ennek keretében kellő időben átfogó információkat kell biztosítania, valamint gondoskodnia kell tevékenységeinek promóciójáról, többek között a nagyközönséget célzó tájékoztató és ismeretterjesztő tevékenységek révén. A közvélemény és bármely érdekelt fél rendelkezésére kell bocsátania a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak listáját, és a 42. cikkel összhangban nyilvánosságra kell hoznia az általuk tett érdekeltségi nyilatkozatokat. A kompetenciaközpont testületeinek eljárási szabályzatát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31 a)  Ajánlatos, hogy mind a kompetenciaközpont, mind a nemzeti koordinációs központok lehetőség szerint nyomon kövessék és figyelemmel kísérjék a nemzetközi szabványokat annak érdekében, hogy ösztönözzék a globális legjobb gyakorlatok irányába történő fejlődést.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31 b)  Az európai kiberbiztonsági közösségnek javára válhat, ha reprezentálja a társadalom egészének sokszínűségét, és meg kell valósítania a nemek, a sokféle etnikai csoport és a fogyatékossággal élő személyek kiegyensúlyozott képviseletét.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33 a)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs közötti szerződéses megállapodások elemeinek meghatározására, valamint a szervezeteknek a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaiként való értékelésére és akkreditálására vonatkozó kritériumok megállapítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kompetenciaközpont hozzájárul az XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program] 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtásához, valamint az XXX rendelet által létrehozott Horizont Európa program, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának végrehajtásához.

(2)  A kompetenciaközpont hozzájárul a(z) XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program] 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységeknek, a(z) XXX rendelet által létrehozott Horizont Európa programnak, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának, valamint a(z) XXX rendelet által létrehozott Európai Védelmi Alapnak a megvalósításához.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „kiberbiztonság”: a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint más személyeknek a kiberfenyegetésekkel szembeni védelme;

1.  „kiberbiztonság”: mindazon tevékenységek, amelyek a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak és az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szembeni védelméhez szükségesek;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „kiberbiztonsági termékek és megoldások”: olyan IKT-termékek, -szolgáltatások és -eljárások, amelyek kifejezett célja, hogy védelmet nyújtsanak a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szemben;

2.  „kiberbiztonsági termékek és megoldások”: olyan IKT-termékek, -szolgáltatások és -eljárások, amelyek kifejezett célja, hogy védelmet nyújtsanak a hálózati és információs rendszereknek, azok felhasználóinak, valamint az érintett személyeknek a kiberfenyegetésekkel szemben;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „hatóság”: országos, regionális vagy helyi kormányzati vagy más közigazgatási szerv, ideértve az állami tanácsadó testületeket, valamint a nemzeti jogszabályok alapján közigazgatási funkciókat – ezen belül konkrét feladatokat – ellátó természetes vagy jogi személy;

3.  „hatóság”: országos, regionális vagy helyi kormányzati vagy más közigazgatási szerv, ideértve az állami tanácsadó testületeket, valamint az uniós és nemzeti jogszabályok alapján közigazgatási funkciókat – ezen belül konkrét feladatokat – ellátó természetes vagy jogi személy;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „részt vevő tagállam”: a kompetenciaközpont igazgatási és működési költségeihez önkéntesen pénzügyi hozzájárulást nyújtó tagállam.

4.  „hozzájáruló tagállam”: a kompetenciaközpont igazgatási és működési költségeihez önkéntesen pénzügyi hozzájárulást nyújtó tagállam.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fenntartsa és továbbfejlessze a digitális egységes piac biztonságának garantálásához szükséges kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásokat;

a)  fenntartsa és továbbfejlessze a digitális egységes piac biztonságának és fejlődésének garantálásához, valamint Európa digitális autonómiájának előmozdításához szükséges kiberbiztonsági technológiai tudományos és kutatási, társadalmi és ipari képességeket és kapacitásokat;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  javítsa az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességét, és a kiberbiztonságot versenyelőnnyé tegye a többi uniós iparág számára.

b)  javítsa az uniós kiberbiztonsági ipar versenyképességét azáltal, hogy előmozdítja az Unióban fejlesztett kiberbiztonsági termékek és megoldások elterjedését és így a kiberbiztonságból versenyelőnyt kovácsol a többi uniós iparág számára, szilárd alapokra helyezi azt, és a kibertámadásokkal szembeni küzdelem meghatározó eszközévé teszi;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  növelje az Unió kiberbiztonsági iparága, a hálózati és információs rendszerek infrastruktúrája, az internet, valamint az Unióban általánosan használt hardverek és szoftverek ellenálló képességét és megbízhatóságát, ezáltal megszilárdítva a polgároknak, fogyasztóknak és vállalkozásoknak a digitális világba vetett bizalmát és így hozzájárulva az európai digitális egységes piaci stratégia céljaihoz;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  növelje a kiberbiztonsági kockázatokkal, valamint a kapcsolódó társadalmi és etikai vonatkozásokkal és aggályokkal kapcsolatos tudatosságot az Unióban;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  támogassa, megkönnyítse és felgyorsítsa a szabványosítási és tanúsítási eljárásokat.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  elősegíti és segít összehangolni a 6. cikkben említett nemzeti koordinációs központok hálózatának („hálózat”) és a 8. cikkben említett kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek a munkáját;

1.  elősegíti és segít összehangolni a 6. cikkben említett nemzeti koordinációs központok hálózatának („hálózat”) és a 8. cikkben említett kiberbiztonsági kompetenciaközösségnek („közösség”) a munkáját;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  hozzájárul az XXX rendelet által létrehozott Digitális Európa program kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet26 [Digitális Európa program] 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtásához, valamint az XXX rendelet27 által létrehozott Horizont Európa program, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának végrehajtásához, valamint más uniós programok végrehajtásához, amennyiben azt uniós jogi aktusok előírják;

2.  hozzájárul a(z) XXX rendelet26 által létrehozott Digitális Európa program kiberbiztonsági részének, különösen az (EU) XXX rendelet [Digitális Európa program] 6. cikkéhez kapcsolódó tevékenységeknek, a(z) XXX rendelet27 által létrehozott Horizont Európa programnak, különösen a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló XXX határozat [az egyedi program hivatkozási száma] I. mellékletében szereplő II. pillér 2.2.6. pontjának, a(z) XXX rendelet által létrehozott Európai Védelmi Alapnak, valamint más uniós programoknak a megvalósításához, amennyiben azt uniós jogi aktusok előírják;

__________________

__________________

26 [teljes cím és HL-hivatkozás]

26 [teljes cím és HL-hivatkozás]

27 [teljes cím és HL-hivatkozás]

27 [teljes cím és HL-hivatkozás]

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  javítja az iparágak, a közszféra és a kutatói közösségek rendelkezésére álló kiberbiztonsági képességeket, ismereteket és infrastruktúrát, az alábbi feladatok ellátása révén:

3.  a társadalom, az iparágak, a közszféra és a kutatói közösségek érdekében javítja a kiberbiztonsági rezilienciát, kapacitásokat, képességeket, ismereteket és infrastruktúrát, az alábbi feladatok ellátása révén, figyelembe véve a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat:

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve beszerzi, továbbfejleszti, üzemelteti és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (ezen belül a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé teszi az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

a)  beszerzi, továbbfejleszti, üzemelteti és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (különösen a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára méltányos, nyitott és átlátható módon elérhetővé teszi az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a legmodernebb kiberbiztonsági ipari és kutatási infrastruktúrát és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat figyelembe véve többek között pénzügyi támogatást nyújt más szervezeteknek ahhoz, hogy beszerezzék, továbbfejlesszék, üzemeltessék és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (ezen belül a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé tegyék az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

b)  támogatást többek között pénzügyi támogatást – nyújt más szervezeteknek ahhoz, hogy beszerezzék, továbbfejlesszék, üzemeltessék és az EU különböző részein tevékenykedő széles felhasználói réteg – az ipar (különösen a kkv-k), a közszféra, valamint a kutatói és tudományos közösség – számára elérhetővé tegyék az ilyen jellegű infrastruktúrát és a kapcsolódó szolgáltatásokat;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  pénzügyi támogatást és technikai segítséget nyújt a kiberbiztonsággal foglalkozó induló innovatív vállalkozások, kkv-k, mikrovállalkozások és egyéni szakértők számára; az infrastruktúra, termékek és eljárások céljára általánosan használt, szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekhez; valamint civil technológiai projektekhez;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  szoftverbiztonsági kódellenőrzéseket és javításokat biztosít az infrastruktúra, termékek és eljárások céljára általánosan használt, szabad és nyílt forráskódú szoftvereken alapuló projektekhez;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kiberbiztonsági ismereteket és technikai támogatást nyújt az ipari szereplők és a hatóságok számára, különösen azáltal, hogy támogatja a hálózatban és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben fellelhető szaktudáshoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló tevékenységeket;

c)  elősegíti a kiberbiztonsági ismereteknek és a technikai segítségnyújtásnak különösen a kkv-kkal, a gyártási ágazattal, a civil társadalommal, ipari szereplőkkel, hatóságokkal, valamint a tudományos és kutatói közösséggel való megosztását, különösen azáltal, hogy támogatja a hálózatban és a kiberbiztonsági kompetenciaközösségben fellelhető szaktudáshoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló tevékenységeket;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  előmozdítja a „beépített biztonság” elvének alkalmazását az infrastruktúra, a termékek és a szolgáltatások fejlesztésének, karbantartásának, üzemeltetésének és frissítésének folyamatában, különösen a legmodernebb biztonságos fejlesztési módszerek, a megfelelő biztonsági tesztelés és a biztonsági ellenőrzések támogatásával.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  hozzájárul a legmodernebb kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez a gazdaság minden szegmensében, az alábbi feladatok ellátása révén:

4.  hozzájárul a legmodernebb és fenntartható kiberbiztonsági termékek és megoldások széles körű bevezetéséhez az egész Unióban és a gazdaság különféle ágazataiban, az alábbi feladatok ellátása révén:

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ösztönzi a kiberbiztonsági kutatást, fejlesztést, valamint az uniós kiberbiztonsági termékek és megoldások hatóságok és felhasználó iparágak körében történő bevezetését;

a)  ösztönzi a kiberbiztonsági kutatást, fejlesztést, valamint az uniós kiberbiztonsági termékeknek és megoldásoknak többek között a hatóságok és az ipar általi bevezetését;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  támogatja a kiberbiztonsági kutatást a kiberbűnözés területén;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítséget nyújt a hatóságok, a keresleti oldali iparágak és más felhasználók számára a legújabb kiberbiztonsági megoldások bevezetéséhez és integrálásához;

b)  segítséget nyújt a hatóságok, a keresletoldali iparágak és más felhasználók számára az általánosan használt, legmodernebb kiberbiztonsági termékek és megoldások bevezetéséhez és integrálásához;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  segítséget nyújt különösen a hatóságok számára a legmodernebb kiberbiztonsági termékekre és megoldásokra irányuló közbeszerzések megszervezéséhez, illetve nevükben lebonyolítja az ilyen jellegű közbeszerzéseket;

c)  segítséget nyújt különösen a hatóságok számára a legmodernebb kiberbiztonsági termékekre és megoldásokra irányuló közbeszerzések megszervezéséhez, és ennek részeként támogatást nyújt a környezetvédelmi, szociális és innovatív közbeszerzésekhez a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvvel összhangban;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  pénzügyi támogatást és technikai támogatás nyújt a kiberbiztonság területén tevékenykedő induló vállalkozásoknak és kkv-knek ahhoz, hogy eljussanak a potenciális piacokra és befektetőket szerezzenek;

d)  pénzügyi támogatást és technikai segítséget nyújt a kiberbiztonság területén tevékenykedő induló innovatív vállalkozásoknak, egyéni szakértőknek és kkv-knak abban, hogy elérhetővé váljanak számukra a potenciális piacok és forgalmazási lehetőségek, és befektetőket szerezhessenek;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  ösztönzi a kiberbiztonsági tanúsítás elterjedését a kiberbiztonsági jogszabállyal összhangban.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  előmozdítja a kiberbiztonság jobb megértését, és hozzájárul a kiberbiztonság terén az Unióban tapasztalható készséghiány csökkentéséhez, az alábbi feladatok ellátása révén:

5.  előmozdítja a kiberbiztonság jobb megértését, többek között a magánszemélyek körében; felhívja a figyelmet a kiberbiztonság fontosságára a fenyegetések megelőzése és kezelése terén, hozzájárul a készséghiány csökkentéséhez, növeli a kiberbiztonsággal kapcsolatos készségek szintjét az Unióban, és erős kiberkészségbázist alakít ki az alábbi feladatok ellátása révén:

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  támogatja a kiberbiztonsági készségek továbbfejlesztését, adott esetben az érintett uniós hivatalokkal és szervekkel (például az ENISA-val) együttműködésben;

a)  támogatja a kiberbiztonsági készségek és kompetenciák továbbfejlesztését; előmozdítja a kiberbiztonsági ismeretek egységesen magas szintjét; továbbá az érintett uniós ügynökségekkel és szervekkel (például az ENISA-val) összehangoltan hozzájárul az Unión belüli felhasználók és infrastruktúrák ellenálló képességének kialakításához, különösen képzési programok és figyelemfelhívó kampányok kidolgozása révén;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  meghatároz egy közös, folyamatosan értékelt és fejlesztett többéves stratégiai, ipari, technológiai és kutatási menetrendet, és ennek alapján pénzügyi támogatást nyújt a kiberbiztonság terén zajló kutatási tevékenységekhez;

a)  meghatároz egy közös, folyamatosan értékelt és fejlesztett többéves stratégiai, ipari, technológiai és kutatási tervet, és ennek alapján pénzügyi támogatást nyújt a kiberbiztonság terén zajló kutatási tevékenységekhez;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az iparral és a hálózattal együttműködve támogatja az új generációs kiberbiztonsági technológiai képességekre irányuló nagy léptékű kutatási és demonstrációs projekteket;

b)  az iparral, a hálózattal és a közösséggel együttműködve támogatja az új generációs kiberbiztonsági technológiai képességekre irányuló nagy léptékű kutatási és demonstrációs projekteket;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  támogatja a kiberbiztonsági technológiák szabványosítását célzó kutatást és innovációt;

c)  támogatja a kiberbiztonsági technológiák szabványosításának fokozását célzó kutatást és innovációt, a szabványügyi szervekkel szoros együttműködésben;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  támogatja a független kiberbiztonsági termékek és megoldások fejlesztését az iparral, a hálózattal és a közösséggel szoros együttműködésben;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  fejleszti az egyre növekvő kiberbiztonsági kockázatokkal szembeni védelemhez szükséges eszközöket és technológiákat;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  összekapcsolja az érdekelt feleket a polgári és a katonai kiberbiztonsági kutatások és piacok közötti szinergiák növelése érdekében;

c)  összekapcsolja az érdekelt feleket a polgári és a katonai kiberbiztonsági kutatások és piacok közötti szinergiák növelése érdekében; adott esetben összehangolva tevékenységeit az érintett uniós ügynökségekkel és szervekkel, köztük az ENISA-val;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tanácsot ad, megosztja a szakértelmet és elősegíti az érintett érdekelt felek közötti együttműködést;

a)  tanácsot ad, megosztja a szakértelmet és elősegíti az érintett érdekelt felek közötti együttműködést;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tagállami felkérés esetén több országot érintő kibervédelmi projekteket bonyolít le, így az XXX rendelet [az Európai Védelmi Alapot létrehozó rendelet] értelmében projektmenedzserként jár el.

b)  tagállami felkérés esetén több országot érintő és határokon átnyúló kibervédelmi projekteket bonyolít le, így a(z) XXX rendelet [az Európai Védelmi Alapot létrehozó rendelet] értelmében projektmenedzserként jár el;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  adott esetben hozzájárul a kompetenciaközpont által finanszírozott kiberbiztonsági kutatás alapjogi és etikai értékeléséhez.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  az alábbiak révén hozzájárul a kiberbiztonsággal kapcsolatos együttműködés fokozását célzó uniós erőfeszítésekhez:

 

a)  elősegíti a hálózat és a közösség nemzetközi konferenciákon való részvételét;

 

b)  a vonatkozó nemzetközi együttműködési keretrendszerekben együttműködik harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolat alapját a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok által kötött szerződéses megállapodások képezik. E megállapodásoknak tartalmazniuk kell a kompetenciaközpont és az adott nemzeti koordinációs központ közötti kapcsolatot meghatározó szabályokat, valamint a feladatok felosztását a két fél között.

(5)  A kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolat alapját a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok által kötött szerződéses megállapodások képezik. E megállapodásoknak ugyanazon általános feltételekből kell állniuk, amelyek szabályozzák a kompetenciaközpont és az egyes nemzeti koordinációs központok közötti kapcsolatot és feladatmegosztást, valamint az adott nemzeti koordinációs központra szabott különös feltételeket.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a -45. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az e cikk (5) bekezdésében említett szerződéses megállapodások elemeit, azok formátumát is beleértve.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  támogatják a kompetenciaközpontot célkitűzései teljesítésében, különösen a kiberbiztonsági kompetenciaközösség koordinálásában;

a)  támogatják a kompetenciaközpontot célkitűzései teljesítésében, különösen a kiberbiztonsági kompetenciaközösség létrehozásában és koordinálásában;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  elősegítik a tagállami szintű ipari és más szereplők határokon átnyúló projektekben való részvételét;

b)  előmozdítják, ösztönzik és elősegítik a civil társadalom, a fogyasztói szervezetek, a tudományos élet és a kutatók, az ipar – különösen az induló innovatív vállalkozások és a kkv-k – és egyéb tagállami szintű szereplők határokon átnyúló projektekben való részvételét;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  ösztönzik a határokon átnyúló projekteket, különös tekintettel a kkv-k projektjeire;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kompetenciaközponttal együtt hozzájárulnak az ágazatspecifikus kiberbiztonsági ipari kihívások azonosításához és leküzdéséhez;

c)  a kompetenciaközponttal együtt hozzájárulnak az ágazatspecifikus kiberbiztonsági kihívások azonosításához és leküzdéséhez, ideértve a kiberkémkedést is;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  szorosan együttműködnek a nemzeti szabványügyi szervezetekkel annak érdekében, hogy biztosítsák a meglévő szabványok elterjedését, és az összes érintett érdekelt felet, köztük a kkv-kat is bevonják az új szabványok kidolgozásába;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  igyekeznek szinergiákat kialakítani az érintett nemzeti és regionális szintű tevékenységekkel;

e)  az Unió biztonságának megteremtése érdekében igyekeznek szinergiákat kialakítani az érintett nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységekkel;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a tagállamok illetékes szerveivel együttműködve egységes kiberbiztonsági minimumtantervet dolgoznak ki és terjesztenek;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  nemzeti és regionális szinten népszerűsítik és terjesztik a hálózat, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont munkájának releváns eredményeit;

g)  nemzeti, regionális és helyi szinten népszerűsítik és terjesztik a hálózat, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség és a kompetenciaközpont munkájának releváns eredményeit;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  elbírálják a velük azonos tagállamban bejegyzett szervezetek által benyújtott, a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe való felvételre vonatkozó kérvényeket.

h)  elbírálják a velük azonos tagállamban bejegyzett szervezetek és az ott lakóhellyel rendelkező egyének által benyújtott, a kiberbiztonsági kompetenciaközösségbe való felvételre vonatkozó kérelmeket;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  előmozdítják különösen a kkv-kat célzó figyelemfelhívó kampányokat, valamint a kompetenciaközponttal együtt biztosítják a szükséges kiberbiztonsági készségeket és megoldásokat.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy támogassa a kompetenciaközpontot a 3. cikkben meghatározott küldetésének teljesítésében, továbbá magasabb szintre emelje és elterjessze a kiberbiztonsági szaktudást az Unióban.

(1)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség feladata, hogy támogassa a kompetenciaközpontot a 3. cikkben meghatározott küldetésének teljesítésében, továbbá magasabb szintre emelje és elterjessze a kiberbiztonsági szaktudást az Unióban, valamint technikai szakértelmet biztosítson.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség ipari, tudományos és nonprofit kutatószervezetekből, társulásokból, ezenkívül közigazgatási intézményekből, valamint üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó egyéb szervezetekből áll. Összefogja az Unióban a kiberbiztonsági technológiai és ipari kapacitásokban érdekelt főbb szereplőket. Tevékenységében a nemzeti koordinációs központok, valamint a releváns szaktudással rendelkező uniós intézmények és szervek is részt vesznek.

(2)  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség a civil társadalom képviselőiből, ipari szereplőkből, köztük kkv-kból, szabványügyi szervekből, felhasználói társulásokból, tudományos és nonprofit kutatószervezetekből, nemzeti vagy európai szinten működő társulásokból, valamint üzemeltetési és műszaki ügyekkel foglalkozó közigazgatási intézményekből és egyéb szervezetekből vagy magánszemélyekből áll. Összefogja az Unióban a kiberbiztonsági, technológiai és ipari, társadalmi, tudományos és kutatási kapacitásokban és képességekben érdekelt főbb szereplőket. Tevékenységében a nemzeti koordinációs központok, valamint a releváns szaktudással rendelkező uniós intézmények és szervek is részt vesznek.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kompetenciaközpont keretében finanszírozott valamennyi infrastruktúrának, létesítménynek, eszköznek és erőforrásnak a tagállamok területén kell lennie.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kompetenciaközpont azt követően akkreditál a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaként egy, a nemzeti jogszabályok szerint bejegyzett szervezetet, hogy a szervezet bejegyzése szerinti tagállamban működő nemzeti koordinációs központ felmérte, hogy a szervezet megfelel-e a (3) bekezdésben szereplő követelményeknek. Az akkreditáció határozatlan időre szól, de a kompetenciaközpont bármikor visszavonhatja, ha a kompetenciaközpont vagy az illetékes nemzeti koordinációs központ úgy ítéli meg, hogy a szervezet már nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak, vagy az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] 136. cikkében szereplő idevágó rendelkezések hatálya alá esik.

(4)  A kompetenciaközpont azt követően akkreditál a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjaként egy, a (3) bekezdés szerinti szervezetet, hogy a szervezet bejegyzése szerinti tagállamban működő nemzeti koordinációs központ felmérte, hogy a szervezet megfelel-e a (3) bekezdésben szereplő követelményeknek. Az akkreditáció határozatlan időre szól, de a kompetenciaközpont bármikor visszavonhatja, ha a kompetenciaközpont vagy az illetékes nemzeti koordinációs központ úgy ítéli meg, hogy a szervezet nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak, vagy a(z) XXX rendelet [új költségvetési rendelet] 136. cikkében szereplő idevágó rendelkezések hatálya alá esik.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok nemzeti koordinációs központjai arra törekednek, hogy az érdekelt felek – a kkv-kat is beleértve – kiegyensúlyozott arányban képviseltessék magukat a közösségben, és tevékenyen ösztönzik az alulreprezentált kategóriákba tartozó érdekelt felek részvételét.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a -45. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy részletesebben meghatározza az e cikk (3) bekezdésében foglalt kritériumokat és az e kritériumoknak megfelelő szervezetek értékelésére és akkreditálására szolgáló eljárásokat.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  ösztönzi a közösséghez tartozó gyártókat és szolgáltatókat, hogy a kiberbiztonsági jogszabály alapján elfogadott tanúsítási rendszerek keretében tanúsítsák termékeiket és szolgáltatásaikat.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az együttműködés mindig munkaszerződések keretei között zajlik. A szerződéseket előzetes jóváhagyásra be kell nyújtani a Bizottsághoz.

(2)  Az együttműködés a kompetenciaközpont és az érintett uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség között létrejött munkaszerződések keretei között zajlik. A szerződéseket a Bizottság előzetes jóváhagyását követően az igazgatótanács fogadja el.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és az Uniót képviselő Bizottság öt képviselőjéből áll.

(1)  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és az Uniót képviselő Bizottság öt képviselőjéből áll. Az igazgatótanács egy, az Európai Parlament által kijelölt tagot is magában foglal, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a technológia világában szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó a Bizottság és a tagállamok törekednek arra, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. A Bizottság és a tagállamok törekednek a nők és férfiak igazgatótanácsbeli kiegyensúlyozott képviseletének kialakítására.

(3)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a kiberbiztonsági technológia vagy kutatás területén szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó, a Bizottság és a tagállamok törekednek arra, hogy képviselőik ne cserélődjenek túl gyakran az igazgatótanácsban. A Bizottság és a tagállamok biztosítják a nők és férfiak igazgatótanácsbeli kiegyensúlyozott képviseletét.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az igazgatótanács ülésein való részvétel céljából belátása szerint megfigyelőket hívhat meg, ideértve az Unió érintett szerveinek és hivatalainak képviselőit is.

(6)  Az igazgatótanács a szakértelem, valamint az ipari és kutatói közösségekkel való szorosabb kapcsolat biztosítása érdekében az igazgatótanács ülésein való részvétel céljából adott esetben megfigyelőket hívhat meg, ideértve az ipari és tudományos tanácsadó testület és más érintett uniós szervek, hivatalok és ügynökségek képviselőit is.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület elnöke szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésén, amennyiben az a 20. cikkben meghatározott feladatait érinti.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató a kompetenciaközpont működési területén tapasztalattal és nagy tekintéllyel rendelkező személy.

(1)  Az ügyvezető igazgató a kompetenciaközpont működési területein alapos ismeretekkel és szakmai tapasztalattal rendelkező személy.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki, a Bizottság által egy nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően összeállított jelöltlistáról.

(3)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által egy nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárást követően összeállított jelöltlistáról, tiszteletben tartva a nemek közötti egyenlőség elvét.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amely figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményét, valamint a kompetenciaközpont jövőbeni feladatait és az előtte álló kihívásokat.

(5)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amely figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményét, valamint a kompetenciaközpont jövőbeni feladatait és az előtte álló kihívásokat.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az igazgatótanács az (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja.

(6)  Az igazgatótanács az (5) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az utólagos értékelések következtetéseinek alapján elkészíti a cselekvési tervet, és kétévente beszámol a Bizottságnak az eredményekről;

h)  az utólagos értékelések következtetéseinek alapján cselekvési tervet készít, és kétévente beszámol az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az eredményekről;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  elkészíti a cselekvési tervet a belső és külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások nyomán meghozandó intézkedésekről, évente két alkalommal jelentést tesz az eredményekről a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak;

s)  a belső és külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó következtetések alapján cselekvési tervet készít, és évente két alkalommal beszámol az eredményekről az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legfeljebb 16 tagból áll. Tagjait az igazgatótanács nevezi ki a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget alkotó szervezetek képviselői közül.

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legfeljebb 25 tagból áll. Tagjait az igazgatótanács nevezi ki a kiberbiztonsági kompetenciaközösséget alkotó szervezetek képviselői közül egy nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás útján.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület összetételének kiegyensúlyozottnak kell lennie, és abban biztosítani kell az ipar – különösen a kkv-k –, a tudományos közösség és a civil társadalom, ezen belül a fogyasztói szervezetek megfelelő képviseletét.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai szakértelemmel rendelkeznek a kiberbiztonsági kutatások, az ipari fejlesztések, a professzionális szolgáltatások vagy ezek bevezetése terén. Az e szakértelemre vonatkozó részletes követelményeket az igazgatótanács határozza meg.

(2)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjai kiberbiztonsági szakértelemmel rendelkeznek legalább az alábbi területek egyikén:

 

a)  kutatások;

 

b)  ipari fejlesztések;

 

c)  képzés és oktatás.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjainak hivatali ideje három év. A hivatali idő megújítható.

(4)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjainak hivatali ideje négy év. A hivatali idő megújítható.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség képviselői részt vehetnek az ipari és tudományos tanácsadó testület munkájában, valamint támogathatják azt.

(5)  A Bizottság és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség képviselői részt vesznek az ipari és tudományos tanácsadó testület munkájában, valamint támogatják azt.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés(

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legalább évente kétszer ülésezik.

(1)  Az ipari és tudományos tanácsadó testület legalább évente háromszor ülésezik.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  tanácsot ad az igazgatótanácsnak a kompetenciaközpont munkája szempontjából releváns konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok létrehozásáról, amit az ipari és tudományos tanácsadó testület egy vagy több tagja koordinál, és kinevezi annak résztvevőit;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  a kiberbiztonsági technológiával kapcsolatos közép- és hosszú távú menetrendtervezetet készít az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  ösztönzi az együttműködést a kiberbiztonság területén több érdekelt fél részvételével zajló, korábbi és jelenlegi uniós kezdeményezésekre építve.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az Európai Védelmi Alapból a védelmi vonatkozású intézkedések és igazgatási költségek fedezésére biztosított összeg.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az uniós pénzügyi hozzájárulás nem fordítható a 4. cikk 8. b) pontjában szereplő feladatokra.

(4)  A 4. cikk 8. pontjának b) alpontjában említett feladatokat az Európai Védelmi Alapnak kell fedeznie.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság jogosult megszüntetni, arányosan csökkenteni vagy felfüggeszteni a kompetenciaközpont számára biztosított uniós pénzügyi hozzájárulást, amennyiben a részt vevő tagállamok nem fizetik be, csak részlegesen fizetik be vagy késedelmesen fizetik be az (1) bekezdésben részletezett hozzájárulást.

törölve

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 a)  A kompetenciaközpont szorosan együttműködik más uniós intézményekkel, ügynökségekkel – különösen az ENISA-val – és más illetékes szervekkel;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kompetenciaközpont biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél különösen a kompetenciaközpont munkájának eredményeiről – megfelelő, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon. A kompetenciaközpont továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 41. cikkel összhangban tett érdekeltségi nyilatkozatokat.

(2)  A kompetenciaközpont biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél átfogó, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, különösen a kompetenciaközpont, a hálózat, az ipari és tudományos tanácsadó testület, valamint a közösség munkájának eredményeit illetően. A kompetenciaközpont továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 42. cikkel összhangban tett érdekeltségi nyilatkozatokat.

Indokolás

A „41. cikkre” való hivatkozás „42. cikkre” való helyesbítése a Bizottsággal történt egyeztetésnek megfelelően.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A kompetenciaközpont a nyilvánosság és bármely érdekelt fél rendelkezésére bocsátja a kiberbiztonsági kompetenciaközösség tagjainak listáját, és nyilvánosságra hozza a 42. cikkel összhangban általuk tett érdekeltségi nyilatkozatokat.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett értékelés keretében fel kell mérni a kompetenciaközpont által elért eredményeket a számára meghatározott célok, megbízatás és feladatok tükrében. Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja a kompetenciaközpont további működtetését annak céljaira, megbízatására és feladataira tekintettel, javasolhatja a kompetenciaközpont 46. cikkben meghatározott megbízatásának meghosszabbítását.

(3)  A (2) bekezdésben említett értékelés keretében fel kell mérni a kompetenciaközpont által elért eredményeket a számára meghatározott célok, megbízatás és feladatok tükrében, értékelve a kompetenciaközpont ezen eredmények elérésében mutatott eredményességét és hatékonyságát is. Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja a kompetenciaközpont további működtetését annak céljaira, megbízatására és feladataira tekintettel, javasolhatja a kompetenciaközpont 46. cikkben meghatározott megbízatásának meghosszabbítását.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kompetenciaközpont igazgatótanácsának szabályokat kell elfogadnia a tagokra, a szervekre és a személyi állományra vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése céljából. Ezeknek a szabályoknak az XXX rendelet [új költségvetési rendelet] értelmében tartalmazniuk kell az igazgatótanács és az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjainak képviselőivel kapcsolatos összeférhetetlenség elkerülésére szolgáló rendelkezéseket.

A kompetenciaközpont igazgatótanácsának szabályokat kell elfogadnia a tagokra, a szervekre és a személyi állományra, többek között az ügyvezető igazgatóra vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése céljából. Ezeknek a szabályoknak a(z) XXX rendelet [új költségvetési rendelet] értelmében tartalmazniuk kell az igazgatótanács és az ipari és tudományos tanácsadó testület tagjainak képviselőivel kapcsolatos összeférhetetlenség elkerülésére szolgáló rendelkezéseket.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok gondoskodnak a nemzeti koordinációs központokat érintő összeférhetetlenségek megelőzéséről, azonosításáról és megszüntetéséről.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  A fogadó tagállam a lehető legjobb feltételeket biztosítja a kompetenciaközpont megfelelő működéséhez, ideértve az egyetlen székhelyet, a székhely megközelíthetőségét, a munkatársak gyermekei számára megfelelő oktatási létesítmények meglétét, valamint a munkatársak gyermekeinek és házastársainak, illetve élettársainak a munkaerőpiachoz, a társadalombiztosításhoz és az orvosi ellátáshoz való megfelelő hozzáférését is.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kompetenciaközpont és a székhelye szerinti tagállam [Belgium] között igazgatási megállapodás jöhet létre, amelyben az adott tagállam kiváltságokat és mentességeket, valamint egyéb támogatást biztosíthat a kompetenciaközpont részére.

A kompetenciaközpont és a székhelye szerinti tagállam [Belgium] között igazgatási megállapodás jön létre, amelyben az adott tagállam kiváltságokat és mentességeket, valamint egyéb támogatást biztosít a kompetenciaközpont részére.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

44a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (5a) bekezdésében és a 8. cikk (4b) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének dátumától] kezdődő hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5a) bekezdésében és a 8. cikk (4b) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 6. cikk (5a) bekezdése és a 8. cikk (4b) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(Ez a cikk a VII. fejezet részét képezi.)

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

1.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Arndt Kohn

24.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

29.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

2

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Benyújtás dátuma

22.2.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat