Postup : 2018/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2019

Predkladané texty :

A8-0084/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 16.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

SPRÁVA     ***I
PDF 507kWORD 204k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Julia Reda

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0630),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 173 ods. 3 a článok 188 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0404/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. januára 2019(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0084/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Náš každodenný život a hospodárstvo čoraz viac závisia od digitálnych technológií a občania stále viac vystavení vážnym kybernetickým incidentom. Keďže civilná infraštruktúra i vojenské kapacity vyžadujú bezpečné digitálne systémy, bezpečnosť bude okrem iného závisieť od zlepšenia schopnosti technológií a príslušných odvetví chrániť Úniu pred kybernetickými hrozbami.

(1)  Viac ako 80 % obyvateľov Európskej únie je pripojených na internet a náš každodenný život a hospodárstvo čoraz viac závisia od digitálnych technológií, pričom občania stále viac vystavení vážnym kybernetickým incidentom. Keďže infraštruktúra i bezpečnostné kapacity vyžadujú bezpečné digitálne systémy, bezpečnosť bude okrem iného závisieť od toho, ako prispejú k celkovej odolnosti a zvýšia schopnosť technológií a príslušných odvetví chrániť Únie proti neustále sa vyvíjajúcim kybernetickým hrozbám. To možno dosiahnuť zvyšovaním informovanosti o hrozbách v oblasti kybernetickej bezpečnosti, rozvíjaním kompetencií, kapacít a spôsobilostí v celej Únii a náležitým zohľadnením interakcie medzi hardvérovou a softvérovou infraštruktúrou, sieťami, produktmi a procesmi, ako aj spoločenských a etických dôsledkov a znepokojenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Počítačová kriminalita je stále väčšou hrozbou pre Úniu, jej občanov a hospodárstvo. 80 % európskych spoločností zaznamenalo v roku 2017 minimálne jeden kybernetický incident. Útok Wannacry v máji 2017 zasiahol viac než 150 krajín a 230 000 IT systémov a mal závažný vplyv na kritickú infraštruktúru, napríklad na nemocnice. Táto skutočnosť zdôrazňuje potrebu najprísnejších noriem a holistických riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa týkajú ľudí, produktov, procesov a technológie v Únii, ako aj vedúceho postavenia Európy v tejto oblasti a jej digitálnej autonómie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Hlavy štátov a predsedovia vlád na digitálnom samite v Tallinne v septembri 2017 vyzvali Úniu, aby sa „do roku 2025 stala globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak zabezpečila dôveru, istotu a ochranu našich občanov, spotrebiteľov a podnikov v online prostredí a umožnila bezplatný internet upravený zákonom.“

(4)  Hlavy štátov a predsedovia vlád na digitálnom samite v Tallinne v septembri 2017 vyzvali Úniu, aby sa „do roku 2025 stala globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak zabezpečila dôveru, istotu a ochranu našich občanov, spotrebiteľov a podnikov v online prostredí a umožnila bezplatný internet upravený zákonom“, a prihlásili sa k „širšiemu využívaniu otvorených riešení a/alebo otvorených noriem pri zmenách/budovaní systémov a riešení IKT (aby sa okrem iného predišlo obmedzeniam zo strany predajcov), vrátane riešení a noriem vyvinutých a/alebo podporených v rámci programov EÚ zameraných na interoperabilitu a normalizáciu, ako je napr. ISA2”.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (kompetenčné centrum) by malo pomáhať pri zvyšovaní odolnosti a spoľahlivosti infraštruktúry sietí a informačných systémov vrátane internetu a inej infraštruktúry kritickej pre fungovanie spoločnosti, ako sú dopravné, zdravotnícke a bankové systémy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Kompetenčné centrum a jeho činnosť by mali zohľadňovať vykonávanie nariadenia (EÚ) 2019/XXX [prepracované znenie nariadenia (ES) č. 428/2009 podľa návrhu COM(2016) 616]1a.

 

__________________

 

1a Nariadenie (EU) 2019/... Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/ ... z ..., ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozu, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Výrazné narušenie sietí a informačných systémov môže ovplyvniť jednotlivé členské štáty i Úniu ako celok. Bezpečnosť sietí a informačných systémov je preto pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu nevyhnutná. Únia sa v súčasnosti musí spoliehať na poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti mimo Európy. Je však v strategickom záujme Únie zabezpečiť, aby si zachovala a rozvíjala základné kyberneticko-bezpečnostné technologické kapacity na zabezpečenie svojho jednotného digitálneho trhu, a najmä na ochranu kritických sietí a informačných systémov a na poskytovanie kľúčových služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

(5)  Výrazné narušenie sietí a informačných systémov môže ovplyvniť jednotlivé členské štáty i Úniu ako celok. Maximálna bezpečnosť sietí a informačných systémov v celej Únii je pre spoločnosť, ako aj hospodárstvo nevyhnutná. Únia sa v súčasnosti musí spoliehať na poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti mimo Európy. Je však v strategickom záujme Únie zabezpečiť, aby si zachovala a rozvíjala základné kyberneticko-bezpečnostné technologické kapacity a spôsobilosti na zabezpečenie ochrany údajov a kritických sietí a informačných systémov európskych občanov a spoločností vrátane infraštruktúry kritickej pre fungovanie spoločnosti, ako sú dopravné systémy, zdravotnícke systémy a bankovníctvo, a svojho jednotného digitálneho trhu a na poskytovanie kľúčových služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V oblasti kybernetickej bezpečnosti Únia disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami vo výskume, technológii a vývoji, no činnosť odvetvových a výskumných komunít je rozdrobená a chýba jej usmernenie a spoločná vízia, čo je brzdou konkurencieschopnosti v tejto sfére. Tieto snahy a odborné znalosti treba zlúčiť, prepojiť a efektívne využívať, aby sa súčasný výskum, technológia a kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni Únie i členských štátov posilnili a doplnili.

6.  V oblasti kybernetickej bezpečnosti Únia disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami vo výskume, technológii a vývoji, no činnosť odvetvových a výskumných komunít je rozdrobená a chýba jej usmernenie a spoločná vízia, čo je brzdou konkurencieschopnosti a účinnej ochrany kritických údajov, sietí a systémov v tejto sfére. Tieto snahy a odborné znalosti treba zlúčiť, prepojiť a efektívne využívať, aby sa súčasný výskum, technológia, kvalifikácie a kapacity v oblasti kybernetickej kapacity na úrovni Únie i členských štátov posilnili a doplnili. Keďže odvetvie informačných a komunikačných technológií (IKT) čelí závažným výzvam, ako je uspokojovanie dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile, môže profitovať z toho, že zastupuje rozmanitosť spoločnosti ako takej, dosahuje rovnováhu v zastúpení mužov a žien a etnickej rozmanitosti, nediskriminuje osoby so zdravotným postihnutím a tiež podporuje prístup budúcich odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti k znalostiam a odbornej príprave vrátane ich neformálneho vzdelávania, napríklad účasťou v projektoch v oblasti slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, projektoch v oblasti občianskych technológií, začínajúcich podnikoch a mikropodnikoch.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V európskom sektore kybernetickej bezpečnosti zohrávajú malé a stredné podniky kľúčovú úlohu, pretože vďaka svojej dynamike vedia poskytovať prelomové riešenia. Malé a stredné podniky, ktoré sa na kybernetickú bezpečnosť nešpecializujú, však môžu byť v dôsledku požiadaviek na vysoké investície a poznatky na zavedenie účinných riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti voči kybernetickým incidentom zraniteľnejšie. Preto je nutné, aby kompetenčné centrum a kompetenčná sieť kybernetickej bezpečnosti poskytovali osobitnú podporu pre MSP uľahčením ich prístupu k poznatkom a odbornej príprave, aby sa tak mohli dostatočne zabezpečiť a aby umožnili podnikom aktívnym v oblasti kybernetickej bezpečnosti prispieť k vedúcemu postaveniu Európy v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Odborné znalosti nie je možné ohraničiť jednotlivými odvetviami ani oblasťou výskumu. Nekomerčné projekty a projekty pred komerčným sprístupnením svojho objektu nazývané tiež projekty občianskych technológií využívajú otvorené normy, otvorené údaje a slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom v záujme spoločnosti a verejnosti. Prispievajú k zvyšovaniu odolnosti, informovanosti a rozvoju kompetencií v otázkach kybernetickej bezpečnosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní kapacít pre priemysel a výskum v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Pojem „zainteresovaná strana“ v súvislosti s týmto nariadením označuje okrem iného dané odvetvie, verejné a ďalšie subjekty, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým otázkam v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj občiansku spoločnosť, okrem iného odborové zväzy, združenia spotrebiteľov a komunitu využívajúcu slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom, akademickú obec a výskumníkov;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Kompetenčné centrum by malo byť hlavným nástrojom Únie na združovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na realizáciu relevantných projektov a iniciatív spolu s kompetenčnou sieťou pre kybernetickú bezpečnosť. Malo by poskytovať finančnú podporu pre kybernetickú bezpečnosť z programov Európsky horizont a Digitálna Európa a v náležitých prípadoch by malo byť otvorené aj Európskemu fondu regionálneho rozvoja a ďalším programom. Tento prístup by mal prispieť k vytvoreniu synergie a koordinácii finančnej podpory v súvislosti s výskumom, inováciami, technológiou a rozvojom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a k predchádzaniu duplicite.

(8)  Kompetenčné centrum by malo byť hlavným nástrojom Únie na združovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na realizáciu relevantných projektov a iniciatív spolu s kompetenčnou sieťou pre kybernetickú bezpečnosť. Malo by poskytovať finančnú podporu pre kybernetickú bezpečnosť z programov Horizont Európa a Digitálna Európa, ako aj z Európskeho obranného fondu na opatrenia a administratívne náklady súvisiace s obranou, a v náležitých prípadoch by malo byť otvorené aj Európskemu fondu regionálneho rozvoja a ďalším programom. Tento prístup by mal prispieť k vytvoreniu synergie a koordinácii finančnej podpory v súvislosti  s iniciatívami Únie pre výskum a vývoj, inovácie, technológiu a rozvoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti a k predchádzaniu duplicite.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  „Bezpečnosť už v štádiu návrhu“, ktorá sa stanovuje v spoločnom oznámení Komisie z 13. septembra 2017 s názvom Odolnosť, odrádzanie a obrana: budovanie silnej kybernetickej bezpečnosti pre EÚ“, zahŕňa najmodernejšie metódy na zvýšenie bezpečnosti vo všetkých etapách životného cyklu výrobku alebo služby počnúc bezpečným návrhom a metódami vývoja, pričom sa znižuje plocha pre útoky a zavádzajú sa adekvátne testy a audity bezpečnosti. Výrobcovia alebo poskytovatelia musia počas prevádzky a údržby bezodkladne sprístupňovať aktualizácie s cieľom odstrániť nové zraniteľné miesta alebo hrozby, a to na čas predpokladanej životnosti produktu a po jeho uplynutí. To možno dosiahnuť aj tým, že sa umožní tretím stranám, aby dané aktualizácie vytvárali a poskytovali. Poskytovanie aktualizácií je osobitne potrebné v prípade bežne používanej infraštruktúry, výrobkov a postupov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Vzhľadom na rozsah problémov kybernetickej bezpečnosti a na investície do kapacít a spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti v iných častiach sveta by Únia a jej členské štáty mali zintenzívniť svoju finančnú podporu vyčlenenú na výskum, vývoj a zavádzanie do praxe v tejto oblasti. V záujme využívania úspor z rozsahu a dosiahnutia porovnateľnej úrovne ochrany v celej Únii by členské štáty mali svoje snahy nasmerovať do európskeho rámca, a to podľa možnosti investovaním prostredníctvom mechanizmu kompetenčného centra.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  Kompetenčné centrum a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti by sa s cieľom posilniť európsku konkurencieschopnosť a zaistiť najprísnejšie normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni mali snažiť vymieňať si produkty a postupy, štandardy a technické normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti s medzinárodným spoločenstvom. K technickým normám patrí tvorba referenčných implementácií zverejňovaných na základe licencií k otvoreným normám. Bezpečný návrh, najmä pokiaľ ide o referenčné implementácie, je mimoriadne dôležitý pre celkovú spoľahlivosť a odolnosť bežne používanej infraštruktúry sietí a informačných systémov, ako je internet a kritická infraštruktúra.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže ciele tejto iniciatívy možno najlepšie dosiahnuť, ak sa do nej zapoja všetky alebo čo najviac členských štátov, by právo hlasovať ako stimul účasti členských štátov mali mať iba tie, ktoré finančne prispievajú na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.

9.  Keďže ciele tejto iniciatívy možno najlepšie dosiahnuť, ak do nej prispievajú všetky alebo čo najviac členských štátov, by právo hlasovať ako stimul účasti členských štátov mali mať iba tie, ktoré finančne prispievajú na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Národné koordinačné centrá by si mali vyberať členské štáty. Okrem potrebných administratívnych kapacít by tieto centrá mali buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou odbornosťou alebo mať k nej priamy prístup, a to najmä v oblastiach ako kryptografia, bezpečnostné služby IKT, detekcia narušení, systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, bezpečnosť softvéru a aplikácií či aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia osôb a celej spoločnosti. Zároveň by mali byť schopné efektívne sa zapájať a koordinovať svoju činnosť s príslušným odvetvím, verejným sektorom vrátane orgánov, ktoré boli na túto činnosť určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11482323, a výskumníkmi.

(12)  Národné koordinačné centrá by si mali vyberať členské štáty. Okrem potrebných administratívnych kapacít by tieto centrá mali buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou odbornosťou alebo mať k nej priamy prístup, a to najmä v oblastiach ako kryptografia, bezpečnostné služby IKT, detekcia narušení, systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, bezpečnosť softvéru a aplikácií či aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia osôb, etiky, spoločnosti a životného prostredia. Zároveň by mali byť schopné efektívne sa zapájať a koordinovať svoju činnosť s príslušným odvetvím, verejným sektorom vrátane orgánov, ktoré boli na túto činnosť určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11482323, a výskumníkmi s cieľom začať nepretržitý dialóg o kybernetickej bezpečnosti medzi verejnou a súkromnou sférou. Okrem toho by sa vhodnými komunikačnými prostriedkami mala zvyšovať informovanosť širokej verejnosti o kybernetickej bezpečnosti.

__________________

__________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Nové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia, internet vecí, vysokovýkonná výpočtová technika HPC, kvantová výpočtová technika, technológia typu blockchain a koncepty, ako je zabezpečená digitálna identita popri riešeniach prinášajú aj nové kyberneticko-bezpečnostné výzvy. Hodnotenie a validácia spoľahlivosti súčasných či budúcich systémov IKT si vyžiada skúšanie odolnosti bezpečnostných riešení proti útokom prostredníctvom HPC a kvantových strojov. Kompetenčné centrum, sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií by mali pomôcť pri vývoji a šírení najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení. Zároveň by kompetenčné centrum a sieť mali slúžiť vývojárom a prevádzkovateľom v kľúčových odvetviach ako doprava, energetika, zdravotníctvo, financie, verejná správa, telekomunikácie, výroba, obrana a vesmír, aby im pomohli riešiť otázky kybernetickej bezpečnosti.

(14)  Nové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia, internet vecí, vysokovýkonná výpočtová technika HPC a kvantová výpočtová technika, ako aj koncepty ako zabezpečená digitálna identita popri produktoch a procesoch prinášajú aj nové kyberneticko-bezpečnostné výzvy. Hodnotenie a validácia spoľahlivosti súčasných či budúcich systémov IKT si vyžiada skúšanie odolnosti bezpečnostných produktov a procesov proti útokom prostredníctvom HPC a kvantových strojov. Kompetenčné centrum, sieť, európske centrá digitálnych inovácií a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali pomôcť pri vývoji a šírení najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov vrátane produktov a procesov s dvojakým použitím, a to najmä takých, ktoré organizáciám pomáhajú pri neustálom budovaní kapacíi, odolnosti a náležitého riadenia. Kompetenčné centrum a sieť by mali stimulovať celý inovačný cyklus a pomôcť prekonať „údolie smrti“ v inovácii technológií a služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň by kompetenčné centrum, sieť a komunita mali slúžiť vývojárom a prevádzkovateľom v kľúčových odvetviach ako doprava, energetika, zdravotníctvo, financie, verejná správa, telekomunikácie, výroba, obrana a vesmír, aby im pomohli riešiť otázky kybernetickej bezpečnosti, a skúmať motiváciu jednotlivých útokov proti celistvosti sietí a informačných systémov ako trestnú činnosť, priemyselnú špionáž, škandalizáciu a dezinformácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Keďže povaha kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti sa rýchlo mení, musí byť Únia schopná rýchlo a nepretržite sa prispôsobovať novým vývojovým trendom v tejto oblasti. Preto by mali byť kompetenčné centrum, kompetenčná sieť kybernetickej bezpečnosti a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti dostatočne flexibilné, aby zaistili požadovanú reakčnú schopnosť. Mali by umožňovať riešenia, ktoré by subjektom umožnili neprestajne budovať spôsobilosť na zvýšenie svojej odolnosti a odolnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  K cieľom kompetenčného centra by malo patriť dosiahnuť vedúce postavenie Európy a získať odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak poskytovať záruku najprísnejších noriem v Únii, zabezpečiť ochranu údajov, informačných systémov, sietí a kritickej infraštruktúry v Únii, vytvárať kvalitné nové pracovné miesta v tejto oblasti, predchádzať odchodu európskych odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti do tretích krajín a zvyšovať európsku hodnotu už zavedených vnútroštátnych opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Kompetenčné centrum by malo mať niekoľko kľúčových funkcií. Po prvé by kompetenčné centrum malo podporovať a pomáhať v koordinácii práce Európskej kompetenčnej siete kybernetickej bezpečnosti a venovať pozornosť komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií. Centrum by malo mať program v oblasti technológie kybernetickej bezpečnosti a umožňovať prístup k odborným poznatkom siete a komunity. Po druhé by malo implementovať príslušné časti programov Digitálna Európa a Európsky horizont prideľovaním grantov – obvykle na základe verejnej výzvy na predkladanie súťažných návrhov. Po tretie by kompetenčné centrum malo podporovať spoločné investície Únie, členských štátov a/alebo odvetvia.

(15)  Kompetenčné centrum by malo mať niekoľko kľúčových funkcií. Po prvé by kompetenčné centrum malo podporovať a pomáhať v koordinácii práce Európskej kompetenčnej siete kybernetickej bezpečnosti a venovať pozornosť komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií. Centrum by malo mať program v oblasti technológie kybernetickej bezpečnosti a združovať a zdieľať odborné poznatky siete, komunity a umožňovať prístup k nim k infraštruktúre kybernetickej bezpečnosti. Po druhé by malo implementovať príslušné časti programov Digitálna Európa a Európsky horizont prideľovaním grantov – obvykle na základe verejnej výzvy na predkladanie súťažných návrhov. Po tretie by kompetenčné centrum malo podporovať spoločné investície Únie, členských štátov a/alebo odvetvia, ako aj možnosti spoločného odborného vzdelávania a programov v súlade s programom Digitálna Európa pre občanov a podniky na prekonanie nedostatočnej kvalifikácie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať možnostiam pre MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Kompetenčné centrum by malo stimulovať a podporovať spoluprácu a koordináciu činností komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií ako veľkej otvorenej a rôznorodej skupiny aktérov v oblasti kyberneticko-bezpečnostnej technológie. Do tejto komunity by mali patriť predovšetkým výskumné subjekty, dodávateľské odvetvia, odberateľské odvetvia a verejný sektor. Komunita kyberneticko-bezpečnostných technológií by mala stanoviť vstupy pre činnosť a plán práce kompetenčného centra, a zároveň by mala profitovať z činnosti kompetenčného centra a siete pri svojom budovaní, no inak by nemala byť pri výzvach na predkladanie návrhov alebo výzvach na predkladanie ponúk nijako zvýhodňovaná.

(16)  Kompetenčné centrum by malo stimulovať a podporovať dlhodobú strategickú spoluprácu a koordináciu činností komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá je veľkou, otvorenou, interdisciplinárnou a rôznorodou skupinou európskych aktérov v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií. Do tejto komunity by mali patriť predovšetkým výskumné subjekty, vrátane subjektov, ktoré vytvárajú etické pravidlá kybernetickej bezpečnosti, dodávateľské sektory, odberateľské sektory vrátane MSP a verejný sektor. Komunita kyberneticko-bezpečnostných technológií by mala stanoviť vstupy pre činnosť a plán práce kompetenčného centra, a zároveň by mala profitovať z činnosti kompetenčného centra a siete pri svojom budovaní, no inak by nemala byť pri výzvach na predkladanie návrhov alebo výzvach na predkladanie ponúk nijako zvýhodňovaná.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Kompetenčné centrum by malo poskytovať primeranú podporu agentúre ENISA a jej úlohám, ako sú vymedzené v smernici (EÚ) 2016/1148 (smernica NIS) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/XXX1a (akt o kybernetickej bezpečnosti). Agentúra ENISA by preto mala poskytnúť kompetenčnému centru príslušné vstupy v rámci jeho úlohy vymedziť priority financovania.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Agentúre Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (Ú. v. EÚ L...) (2017/0225 (COD)) .

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom reagovať na potreby dodávateľských i odberateľských sektorov by úloha kompetenčného centra poskytovať kyberneticko-bezpečnostné poznatky a technickú pomoc rôznym odvetviam mala zahŕňať tak produkty a služby IKT, ako aj všetky ďalšie odvetvové a technologické produkty a riešenia, do ktorých sa má aspekt kybernetickej bezpečnosti integrovať.

(17)  S cieľom reagovať na potreby verejného sektora a dodávateľských i odberateľských sektorov by úloha kompetenčného centra poskytovať kyberneticko-bezpečnostné poznatky a technickú pomoc verejnému sektoru a rôznym odvetviam mala zahŕňať tak produkty a služby IKT, ako aj všetky ďalšie odvetvové a technologické produkty a procesy, do ktorých sa má aspekt kybernetickej bezpečnosti integrovať. Kompetenčné centrum by malo najmä zjednodušiť využívanie dynamických riešení na úrovni podnikov zameraných na budovanie spôsobilostí celých organizácií vrátane osôb, procesov a technológie s cieľom účinne chrániť organizácie proti neustále sa meniacim kybernetickým hrozbám.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Kompetenčné centrum by malo prispieť k rozsiahlemu zavádzaniu špičkových produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to najmä produktov a riešení, ktoré sú medzinárodne uznávané.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Hoci kompetenčné centrum a sieť by sa mali usilovať o synergiu medzi kybernetickou bezpečnosťou v civilnej a obrannej sfére, projekty financované z programu Európsky horizont sa budú implementovať v súlade s nariadením XXX [nariadenie o Európskom horizonte], podľa ktorého sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci Európskeho horizontu zameriavajú na civilné aplikácie.

(18)  Hoci kompetenčné centrum a sieť by sa mali usilovať o synergiu a koordináciu medzi kybernetickou bezpečnosťou v civilnej a obrannej sfére, projekty financované z programu Európsky horizont sa budú implementovať v súlade s nariadením XXX [nariadenie o Európskom horizonte], podľa ktorého sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci Európskeho horizontu zameriavajú na civilné aplikácie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V záujme štruktúrovanej a udržateľnej spolupráce by mal byť vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami upravený zmluvne.

(19)  V záujme štruktúrovanej a udržateľnej spolupráce by mal byť vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami upravený zmluvne a jednotne na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vhodne by sa mala zaručiť zodpovednosť a transparentnosť kompetenčného centra.

(20)  Vhodne by sa mala zaručiť zodpovednosť a transparentnosť kompetenčného centra a tých podnikov, ktoré dostávajú finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Realizácia projektov zavádzania, a to najmä tých, ktoré sa týkajú infraštruktúry a spôsobilostí zavádzaných na európskej úrovni alebo pri spoločnom obstarávaní, sa dá rozdeliť do rôznych etáp, ako je predkladanie osobitných ponúk na architektúru hardvéru a softvéru, ich výrobu, prevádzku a údržbu, keďže podniky sa môžu zúčastniť len na jednej z týchto etáp a od príjemcov sa v jednej alebo vo viacerých z nich požaduje, aby spĺňali určité podmienky, pokiaľ ide o európske vlastníctvo alebo kontrolu.

Odôvodnenie

Prekladanie ponúk na architektúru hardvéru a softvéru osobitne, ich výrobu, prevádzku a údržbu by výrazne zvýšilo transparentnosť a bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Kompetenčné centrum malo usilovať o čo najväčšiu súčinnosť s agentúrou ENISA, ktorá je špecializovanou agentúrou Únie pre kybernetickú bezpečnosť, a správna rada by sa mala s agentúrou ENISA radiť ako skúsenou v tejto oblasti o všetkých otázkach kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o projekty súvisiace s výskumom.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Pri menovaní zástupcu do správnej rady by Európsky parlament mal uviesť údaje o mandáte, ako aj povinnosť pravidelne informovať Európsky parlament alebo gestorský výbor.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Vzhľadom na svoje odborné poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali byť v komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, ako aj v odvetvovej a vedeckej poradnej rade aktívne zapojené Spoločné výskumné centrum Komisie a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA).

(21)  Vzhľadom na svoje odborné poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú súčinnosť by mali byť v komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, ako aj v odvetvovej a vedeckej poradnej rade aktívne zapojené Spoločné výskumné centrum Komisie a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA). Agentúra ENISA by mala naďalej plniť svoje strategické ciele, najmä v oblasti certifikácie kybernetickej bezpečnosti, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2019/XXX [akt o kybernetickej bezpečnosti]1a, zatiaľ čo kompetenčné centrum by malo pôsobiť ako operačný orgán v oblasti kybernetickej bezpečnosti .

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Agentúre Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (Ú. v. EÚ L...) (2017/0225 (COD)) .

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Správna rada kompetenčného centra zložená zo zástupcov členských štátov a Komisie by mala vymedziť všeobecné smerovanie činnosti kompetenčného centra a zabezpečiť, aby vykonávalo svoje úlohy v súlade s týmto nariadením. Správna rada by mala mať potrebné právomoci na zostavovanie rozpočtu, overovanie jeho plnenia, prijatie vhodných rozpočtových pravidiel, navrhnutie transparentných pracovných postupov rozhodovania kompetenčného centra, prijatie pracovného plánu a viacročného strategického plánu kompetenčného centra, v ktorých sa budú odrážať priority pri plnení cieľov a úloh kompetenčného centra, prijatie vlastného rokovacieho poriadku, menovanie výkonného riaditeľa a rozhodovanie o predlžovaní či ukončení jeho funkčného obdobia.

(24)  Správna rada kompetenčného centra zložená zo zástupcov členských štátov a Komisie by mala vymedziť všeobecné smerovanie činnosti kompetenčného centra a zabezpečiť, aby vykonávalo svoje úlohy v súlade s týmto nariadením. Správna rada by mala mať potrebné právomoci na zostavovanie rozpočtu, overovanie jeho plnenia, prijatie vhodných rozpočtových pravidiel, navrhnutie transparentných pracovných postupov rozhodovania kompetenčného centra, prijatie pracovného plánu a viacročného strategického plánu kompetenčného centra, v ktorých sa budú odrážať priority pri plnení cieľov a úloh kompetenčného centra, prijatie vlastného rokovacieho poriadku, menovanie výkonného riaditeľa a rozhodovanie o predlžovaní či ukončení jeho funkčného obdobia. S cieľom profitovať zo súčinnosti by agentúra ENISA mala byť stálym pozorovateľom v správnej rade a prispievať k práci kompetenčného centra, a to aj formou konzultácií o viacročnom strategickom pláne a pláne práce, ako aj zoznamu opatrení vybraných na financovanie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Správna rada by mala usilovať o propagáciu kompetenčného centra v celosvetovom meradle s cieľom zvýšiť jeho atraktívnosť a zabezpečiť mu postavenie centra excelentnosti svetovej triedy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Aby kompetenčné centrum mohlo fungovať riadne a efektívne, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť vymenované za členov správnej rady, mali zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti v príslušných funkčných oblastiach. Komisia a členské štáty by sa tiež mali snažiť obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce.

(25)  Aby kompetenčné centrum mohlo fungovať riadne a efektívne, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť vymenované za členov správnej rady, mali zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti v príslušných funkčných oblastiach. Komisia a členské štáty by sa tiež mali snažiť obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce a usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Váha hlasu Komisie pri rozhodovaní správnej rady by mala zodpovedať príspevku EÚ do rozpočtu kompetenčného centra, a to na základe povinnosti Komisie zaistiť v záujme Únie riadne hospodárenie s jej rozpočtom, ako sa stanovuje v zmluvách.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Bezproblémové fungovanie kompetenčného centra si vyžaduje, aby bol jeho výkonný riaditeľ vymenovaný na základe zásluh a zdokumentovaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj na základe kompetencií a skúseností vo sfére kybernetickej bezpečnosti, a aby vykonával svoje povinnosti úplne nezávisle.

(26)  Bezproblémové fungovanie kompetenčného centra si vyžaduje, aby bol jeho výkonný riaditeľ vymenovaný transparentne na základe zásluh a zdokumentovaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj na základe kompetencií a skúseností vo sfére kybernetickej bezpečnosti, a aby vykonával svoje povinnosti úplne nezávisle.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Kompetenčné centrum by malo mať odvetvový a vedecký poradný výbor ako poradný orgán s cieľom zabezpečiť pravidelný dialóg so súkromným sektorom, organizáciami spotrebiteľov a inými príslušnými zainteresovanými stranami. Odvetvový a vedecký poradný výbor by sa mal zameriavať na otázky relevantné pre zainteresované strany a informovať o nich správnu radu kompetenčného centra. Zloženie odvetvového a vedeckého poradného výboru a jemu zverené úlohy, ako napríklad poskytovanie konzultácií k plánu práce, by mali zaručiť dostatočné zastúpenie zainteresovaných strán v práci kompetenčného centra.

(27)  Kompetenčné centrum by malo mať odvetvový a vedecký poradný výbor ako poradný orgán s cieľom zabezpečiť pravidelný a náležite transparentný dialóg so súkromným sektorom, organizáciami spotrebiteľov a inými príslušnými zainteresovanými stranami. Centrum by tiež malo poskytovať výkonnému riaditeľovi a správnej rade aj nezávislé poradenstvo o zavádzaní do praxe a obstarávaní. Odvetvový a vedecký poradný výbor by sa mal zameriavať na otázky relevantné pre zainteresované strany a informovať o nich správnu radu kompetenčného centra. Zloženie odvetvového a vedeckého poradného výboru a jemu zverené úlohy, ako napríklad poskytovanie konzultácií k plánu práce, by mali zaručiť dostatočné zastúpenie zainteresovaných strán v práci kompetenčného centra. Pre každú kategóriu zainteresovaných strán z príslušného odvetvia by sa mal vyčleniť minimálny počet miest s osobitným dôrazom na zastúpenie MSP.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Kompetenčné centrum by malo prostredníctvom odvetvového a vedeckého poradného výboru mať možnosť využívať konkrétne odborné znalosti, ako aj široké zastúpenie zainteresovaných strán vyplývajúce zo zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti počas trvania programu Horizont 2020.

(28)  Kompetenčné centrum by vo svojej činnosti malo prostredníctvom odvetvového a vedeckého poradného výboru mať možnosť využívať konkrétne odborné znalosti, ako aj široké zastúpenie zainteresovaných strán vyplývajúce zo zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti počas trvania programu Horizont 2020 a z pilotných projektov programu Horizont 2020 o kompetenčnej sieti kybernetickej bezpečnosti. Kompetenčné centrum a odvetvový a vedecký poradný výbor by mali prípadne zvážiť, že súčasné štruktúry zreprodukujú napríklad ako pracovné skupiny.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Kompetenčné stredisko a jeho orgány by mali využívať skúsenosti a prínosy minulých aj súčasných iniciatív ako zmluvné verejno-súkromné partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť ECS a pilotný projekt a prípravná akcia k auditom slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom EU FOSSA.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Kompetenčné centrum by malo disponovať pravidlami na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov. Kompetenčné centrum by malo zároveň uplatňovať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Spracovanie osobných údajov kompetenčným centrom podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2018. Kompetenčné centrum by malo dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy o zaobchádzaní s informáciami, najmä s citlivými neutajovanými informáciami a utajovanými skutočnosťami EÚ.

(29)  Kompetenčné centrum by malo disponovať pravidlami na predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o jeho členov, orgány a zamestnancov, správnu radu, ako aj vedeckú a odvetvovú poradnú radu a komunitu. Členské štáty by mali zabezpečiť predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o národné koordinačné centrá. Kompetenčné centrum by malo zároveň uplatňovať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Spracovanie osobných údajov kompetenčným centrom podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2018. Kompetenčné centrum by malo dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy o zaobchádzaní s informáciami, najmä s citlivými neutajovanými informáciami a utajovanými skutočnosťami EÚ.

__________________

__________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Kompetenčné centrum by malo fungovať otvorene a transparentne, malo by včas poskytovať všetky relevantné informácie a propagovať svoje činnosti, okrem iného cez informačné aktivity a šírením informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov kompetenčného centra by sa mal zverejniť.

(31)  Kompetenčné centrum by malo fungovať otvorene a transparentne, malo by komplexne a včas poskytovať informácie a propagovať svoje činnosti, okrem iného cez informačné aktivity a šírením informácií v radoch širokej verejnosti. Verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám by malo poskytnúť zoznam členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií a zverejniť vyhlásenia o ich záujmoch v súlade s článkom 42. Rokovací poriadok orgánov kompetenčného centra by sa mal zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Odporúča sa, aby kompetenčné centrum aj národné koordinačné centrá monitorovali medzinárodné normy a čo najviac podľa nich postupovali s cieľom stimulovať vývoj smerom k odporúčaným svetovým postupom.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie prvkov zmluvných dohôd medzi centrami kompetencií a národnými koordinačnými centrami a pokiaľ ide o určenie kritérií na posudzovanie a akreditáciu subjektov ako členov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Keďže ciele tohto nariadenia – zachovanie a rozvoj technologických a priemyselných kapacít EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premenu kybernetickej bezpečnosti na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie – nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože existujúce obmedzené zdroje sú rozptýlené a sú potrebné rozsiahle investície, ale na zabránenie zbytočnej duplicite pri tomto úsilí, ako aj v záujme podpory získavania kritického objemu investícií a na zaistenie optimálneho využitia verejných prostriedkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

(34)  Ciele tohto nariadenia – teda posilnenie konkurencieschopnosti Únie a jej kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom digitálnej závislosti a jej znížením tak, že sa zvýši presadzovanie produktov, procesov a služieb kybernetickej bezpečnosti vyvinutých v Únii, zachovanie a rozvoj technologických a priemyselných kapacít EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premenu kybernetickej bezpečnosti na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie – nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože existujúce obmedzené zdroje sú rozptýlené a sú potrebné rozsiahle investície, ale na zabránenie zbytočnej duplicite pri tomto úsilí, ako aj v záujme podpory získavania kritického objemu investícií a na zaistenie optimálneho využitia verejných prostriedkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Navyše len akcie na úrovni Únie môžu zabezpečiť najvyššiu úroveň kybernetickej bezpečnosti vo všetkých členských štátoch, a tým odstrániť nedostatky v oblasti bezpečnosti v niektorých členských štátoch, ktoré vedú ku kyberneticko-bezpečnostným nedostatkom v celej Únii. Únia preto môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (kompetenčné centrum), ako aj sieť národných koordinačných centier, a stanovujú sa v ňom pravidlá nominácie národných koordinačných centier a zriadenia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (kompetenčné centrum), ako aj sieť národných koordinačných centier, a stanovujú sa v ňom pravidlá nominácie národných koordinačných centier a zriadenia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií. Kompetenčné centrum a sieť prispejú k celkovej odolnosti a zvyšovaniu povedomia v Únii o kyberneticko-bezpečnostných hrozbách, pričom dôkladne zohľadnia ich spoločenské dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Kompetenčné centrum má sídlo v [Bruseli v Belgicku].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kompetenčné centrum je právnickou osobou. V každom členskom štáte má najširšiu právnu spôsobilosť priznávanú právnickým osobám podľa právnych predpisov daného členského štátu. Môže predovšetkým nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „kybernetická bezpečnosť“ je ochrana sietí a informačných systémov, ich používateľov a iných osôb pred kybernetickými hrozbami;

(1)  „kybernetická bezpečnosť“ sú všetky činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, ich používateľov a osôb zasiahnutých kybernetickými hrozbami;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „kyberneticko-bezpečnostné produkty a riešenia“ sú produkty, služby alebo procesy IKT, ktorých osobitným cieľom je ochrana sietí a informačných systémov, ich používateľov a dotknutých osôb pred kybernetickými hrozbami;

(2)  „produkty a procesy“ sú produkty, služby alebo komerčné i nekomerčné procesy IKT, ktorých osobitným cieľom je ochrana údajov, sietí a informačných systémov, ich používateľov a ďalších osôb pred kybernetickými hrozbami;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  „kybernetická hrozba“ je akákoľvek potenciálna okolnosť, udalosť alebo akcia, ktorá môže poškodiť, narušiť alebo mať iný nepriaznivý vplyv na sieť a informačné systémy, ich používateľov a dotknuté osoby;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „verejný orgán“ je akýkoľvek vládny alebo iný orgán verejnej správy vrátane verejných poradných orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca funkcie verejnej správy podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných úloh;

3)  „verejný orgán“ je akýkoľvek vládny alebo iný orgán verejnej správy vrátane verejných poradných orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca funkcie verejnej správy podľa práva Únie a vnútroštátneho práva vrátane osobitných úloh;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý dobrovoľne finančne prispieva na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.

(4)  „prispievajúci členský štát“ je členský štát, ktorý dobrovoľne finančne prispieva na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov centra kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  „Európske centrum digitálnych inovácií“ je právnická osoba podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/XXX1a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/XXX, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (Ú. v. EÚ L ...) (2018/0227(COD)).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  uchovávať a rozvíjať technologické a odvetvové kapacity kybernetickej bezpečnosti potrebné na zabezpečenie jej digitálneho jednotného trhu;

a)  rozvíjať technologické, odvetvové, spoločenské, akademické a výskumné kapacity a spôsobilosti potrebné na zabezpečenie svoje jednotného digitálneho trhu, ako aj na ochranu údajov európskych občanov, podnikov a verejnej správy Únie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zvyšovať odolnosť a spoľahlivosť civilnej infraštruktúry sietí a informačných systémov vrátane kritickej infraštruktúry, internetu a hardvéru a softvéru bežne používaného v Únii;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premeniť kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie.

b)  zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premeniť kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zvyšovať povedomie o kyberneticko-bezpečnostných hrozbách a s nimi súvisiacich spoločenských a etických následkoch a záujmoch a zmierňovať nedostatok kvalifikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Únii;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  rozvíjať vedúce postavenie Európy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zabezpečiť najprísnejšie kyberneticko-bezpečnostné normy v celej Únii;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  posilňovať konkurencieschopnosť a kapacity Únie a zároveň znižovať jej závislosť v digitálnej oblasti zvyšovaním absorpcie produktov, procesov a služieb kybernetickej bezpečnosti vyvinutých v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno bd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bd)  posilňovať dôveru občanov, spotrebiteľov a podnikov v digitálny svet, a tým prispievať k cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  podporovať a pomáhať pri koordinácii činnosti siete národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“) uvedenej v článku 6 a komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií uvedenej v článku 8;

1.  vytvárať, riadiť a podporovať sieť národných koordinačných centier (sieť) uvedenú v článku 6 a komunitu kyberneticko-bezpečnostných kompetencií (komunita) uvedenú v článku 8;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  prispievať k vykonávaniu kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX26, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Európsky horizont zriadeného nariadením XXX27, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], ako aj ďalších programov Únie, ak sa tak stanoví v právnych aktoch Únie];

2.  koordinovať vykonávanie kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX26, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Európsky horizont zriadeného nariadením XXX27, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], ako aj ďalších programov Únie, ak sa tak stanoví v právnych aktoch Únie] a prispievať k vykonávaniu opatrení financovaných z Európskeho obranného fondu zriadeného nariadením (EÚ) 2019/XXX;

__________________

__________________

26 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

26 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

27 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

27 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  posilňovať kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru k dispozícii jednotlivým odvetviam, verejnému sektoru a výskumnej obci, a to plnením týchto úloh:

3.  posilňovať kyberneticko-bezpečnostnú odolnosť, kapacity, spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru k dispozícii spoločnosti, jednotlivým odvetviam, verejnému sektoru a výskumnej obci, a to plnením týchto úloh z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb, nadobúdanie, zdokonaľovanie, prevádzka a sprístupňovanie takejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví vrátane MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

a)  nadobúdanie, zdokonaľovanie, prevádzka a sprístupňovanie zariadení kompetenčného centra a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví, najmä MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce spravodlivo, otvorene a transparentne;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb, podpora iných subjektov (aj finančná) pri nadobúdaní, zdokonaľovaní, prevádzke a sprístupňovaní takejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví vrátane MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

b)  podpora iných subjektov (aj finančná) pri nadobúdaní, zdokonaľovaní, prevádzke a sprístupňovaní takýchto zariadení a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví, najmä MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky, MSP, mikropodniky, združenia a jednotlivých expertov pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pre projekty občianskych technológií;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  audity kódov na zaistenie bezpečnosti softvéru a súvisiacich vylepšení pre projekty slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom bežne používané v prípade infraštruktúry, produktov a procesov;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  poskytovanie kyberneticko-bezpečnostných znalostí a technickej pomoci odvetviam a verejným orgánom, najmä podporou opatrení zameraných na uľahčenie prístupu k odborným znalostiam, ktoré má k dispozícii sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

c)  podpora šírenia kyberneticko-bezpečnostných znalostí a technickej pomoci okrem iného pre občiansku spoločnosť, odvetvia, verejné orgány a akademickú a výskumnú obec, najmä podporou opatrení zameraných na uľahčenie prístupu k odborným znalostiam, ktoré má k dispozícii sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií s cieľom zvýšiť kyberneticko-bezpečnostnú odolnosť v Únii;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4– odsek 1 – bod 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  presadzovanie zásady „bezpečnosti už v štádiu návrhu“ počas vývoja, údržby, prevádzky a aktualizácie infraštruktúr, výrobkov a služieb najmä podporou špičkových metód bezpečného vývoja, primeraného testovania bezpečnosti, bezpečnostných auditov vrátane povinnosti výrobcu alebo poskytovateľa bezodkladne sprístupňovať aktualizácie na nápravu nových zraniteľných miest či hrozieb, a to aj po skončení predpokladanej životnosti výrobku, alebo umožniť tretím stranám vytvárať a poskytovať takéto aktualizácie;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  pomoc pri vývoji metód prispievania do zdrojového kódu najmä pre verejné orgány, ktoré využívajú projekty slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  združovanie zainteresovaných strán z jednotlivých odvetví, odborových zväzov, akademickej obce, výskumných organizácií a verejných subjektov na účely zabezpečenia dlhodobej spolupráce pri vývoji a implementácii produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane prípadného združovania a šírenia zdrojov a informácií o takýchto produktoch a riešeniach;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  prispievať k plošnému zavádzaniu najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v celom hospodárstve, a to plnením týchto úloh:

4.  prispievať k plošnému zavádzaniu najmodernejších a udržateľných kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov v celej Únii, a to plnením týchto úloh:

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 4– odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  stimulovať výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vývoj a zavádzanie produktov a riešení kybernetickej bezpečnosti v Únii prostredníctvom verejných orgánov a používateľských odvetví;

a)  stimulovať výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vývoj a zavádzanie produktov kybernetickej bezpečnosti v Únii a holistické procesy počas celého inovačného cyklu, okrem iného prostredníctvom verejných orgánov, priemyslu a trhu;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  pomoc verejným orgánom, odberateľským odvetviam a iným používateľom pri osvojovaní a integrácii najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení;

b)  pomoc verejným orgánom, odberateľským odvetviam a iným používateľom pri zvyšovaní vlastnej odolnosti osvojovaním a integráciou najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  podpora najmä verejných orgánov pri organizácii verejných obstarávaní alebo samotné obstarávanie najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v mene verejných orgánov;

c)  podpora najmä verejných orgánov pri organizácii verejných obstarávaní alebo samotné obstarávanie najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov v mene verejných orgánov, a to aj podporou udržateľného obstarávania na zvýšenie bezpečnosti verejných investícií a v ich prospech;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky a MSP pôsobiace v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sa napojili na potenciálne trhy a prilákali investície;

d)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky, MSP, mikropodniky, jednotlivých expertov, projekty bežne používaného slobodného softvéru s otvoreným zdrojom a projekty občianskych technológií na zvýšenie odborných kyberno-bezpečnostných znalostí, aby sa napojili na potenciálne trhy, využívali príležitosti na zavádzanie a prilákali investície;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  zlepšovať znalosti o kybernetickej bezpečnosti a prispievať k dopĺňaniu chýbajúcich zručností v Únii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:

5.  zlepšovať znalosti o kybernetickej bezpečnosti a prispievať k dopĺňaniu chýbajúcich zručností a zvyšovaniu kvalifikačnej úrovne v Únii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 5 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  v prípade potreby podporovať dosiahnutie konkrétneho cieľa č. 4 (pokročilé digitálne zručnosti) programu Digitálna Európa v spolupráci s európskymi centrami digitálnych inovácií;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4– odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  podpora ďalšieho rozvoja kyberneticko-bezpečnostných zručností, podľa potreby spolu s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA;

a)  podpora ďalšieho rozvoja, združovanie a spoločné využívanie kvalifikácií a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti na všetkých príslušných úrovniach vzdelávania, čím sa podporí cieľ dosiahnuť rodovú rovnováhu, uľahčí sa všeobecne vysoká úroveň kyberneticko-bezpečnostných znalostí a prispeje sa k odolnosti používateľov a infraštruktúry v celej Únii v koordinácii so sieťou a v prípade potreby sa zosúladí s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 4– odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  finančnou podporou kyberneticko-bezpečnostného výskumu na základe spoločného priebežne hodnoteného a zdokonaľovaného viacročného programu zameraného na stratégiu, odvetvie, technológiu a výskum;

a)  finančnou podporou kyberneticko-bezpečnostného výskumu na základe spoločného priebežne hodnoteného a zdokonaľovaného viacročného plánu zameraného na stratégiu, odvetvie, technológiu a výskum uvedeného v článku 13;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  podporou rozsiahlych výskumných a demonštračných projektov, ktoré sa zameriavajú na kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti ďalšej generácie, v spolupráci s odvetvím a so sieťou;

b)  podporou rozsiahlych výskumných a demonštračných projektov, ktoré sa zameriavajú na kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti ďalšej generácie, v spolupráci s odvetvím, akademickými a výskumnými inštitúciami, verejným sektorom a orgánmi vrátane siete a komunity;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zabezpečiť dodržiavanie základných práv a etickej realizácie projektov kyberneticko-bezpečnostného výskumu s podporou kompetenčného centra;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  monitorovanie hlásení komunity o zraniteľných miestach a podpora pri zverejňovaní zraniteľných miest, vývoj záplat, opráv a riešení a ich šírenie;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  výsledky výskumu monitorovania algoritmov samoučenia využívaných na škodlivú kybernetickú činnosť v spolupráci s agentúrou ENISA a podpora vykonávania smernice (EÚ) 2016/1148;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno bd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bd)  podpora výskumu v oblasti počítačovej kriminality;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno be (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

be)  podpora produktov a procesov výskumu a vývoja, ktoré sa dajú bezplatne skúmať, vymieňať a rozvíjať, a na nich stavať, a to najmä v oblasti overeného a overiteľného hardvéru a softvéru, v úzkej spolupráci s týmto odvetvím, sieťou a komunitou;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  podporou výskumu a inovácie v oblasti kyberneticko-bezpečnostnej štandardizácie;

c)  podporou výskumu a inovácie v oblasti kyberneticko-bezpečnostnej formálnej a neformálnej normalizácie a certifikácie, súvisiacej so súčasnou prácou, prípadne v úzkej spolupráci s európskymi organizáciami pre normalizáciu, certifikačnými orgánmi a agentúrou ENISA;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  poskytovať osobitnú podporu SME uľahčením prístupu k znalostiam a odbornej príprave formou individualizovaného prístupu k výsledkom výskumu a vývoja, ktorý je posilnený kompetenčným centrom a sieťou, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 8 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  pomáhať a poskytovať poradenstvo Komisii, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia (EÚ) 2019/XXX [prepracované znenie nariadenia (ES) č. 428/2009, ako ho navrhuje Komisia v dokumente COM(2016) 616];

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  prispievať k snaženiu Úniu o posilnenie medzinárodnej spolupráce, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, a to:

 

a)  umožnením účasti kompetenčného centra na medzinárodných konferenciách a vo vládnych organizáciách, ako aj formou príspevkov pre medzinárodné organizácie pre normalizáciu;

 

b)  spoluprácou s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v medziach príslušných rámcov medzinárodnej spolupráce;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Investície do infraštruktúry, spôsobilostí, produktov alebo riešení

Investície do infraštruktúry, spôsobilostí, produktov alebo procesov

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak kompetenčné centrum poskytuje financovanie na infraštruktúru, spôsobilosti, produkty alebo riešenia podľa článku 4 ods. 3 a 4 formou grantu alebo ceny, v pláne práce kompetenčného centra sa môžu vymedziť najmä:

1.  Ak kompetenčné centrum poskytuje financovanie na infraštruktúru, spôsobilosti, produkty alebo procesy podľa článku 4 ods. 3 a 4 formou obstarávania, grantu alebo ceny, v pláne práce kompetenčného centra sa môžu vymedziť najmä:

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  pravidlá prevádzky infraštruktúry alebo spôsobilosti, prípadne vrátane zverenia prevádzky hostiteľskému subjektu na základe kritérií, ktoré určí kompetenčné centrum;

a)  konkrétne pravidlá prevádzky infraštruktúry alebo spôsobilosti, prípadne aj zverenia prevádzky hostiteľskému subjektu na základe kritérií, ktoré určí kompetenčné centrum;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  pravidlá pre jednotlivé fázy vykonávania;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zabezpečenie toho, aby na základe prispenia Únie bol prístup čo najviac otvorený a len nevyhnutne zatvorený, a aby bolo možné opakované použitie;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kompetenčné centrum môže niesť zodpovednosť za celkové vykonávanie relevantných spoločných obstarávacích akcií vrátane obstarávania vo fáze pred komerčným využitím v mene členov siete, členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií alebo iných tretích strán, ktoré zastupujú používateľov kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení. Na tento účel môže kompetenčnému centru pomáhať jedno alebo viacero národných koordinačných centier alebo členovia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

2.  Kompetenčné centrum môže niesť zodpovednosť za celkové vykonávanie relevantných spoločných obstarávacích akcií vrátane obstarávania vo fáze pred komerčným využitím v mene členov siete. Na tento účel môže kompetenčnému centru pomáhať jedno alebo viacero národných koordinačných centier, členovia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií alebo relevantné európske digitálnych inovácií.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V každom členskom štáte sa vytvorí jedno národné koordinačné centrum.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Nominované národné koordinačné centrum musí byť schopné podporiť kompetenčné centrum a sieť pri plnení ich poslania podľa článku 3 tohto nariadenia. Musia buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou expertízou alebo k nej mať priamy prístup a musia byť schopné účinnej spolupráce a koordinácie s odvetvím, verejným sektorom a výskumnou obcou.

4.  Nominované národné koordinačné centrum musí byť schopné podporiť kompetenčné centrum a sieť pri plnení ich poslania podľa článku 3 tohto nariadenia. Musia buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou expertízou alebo k nej mať priamy prístup a musia byť schopné účinnej spolupráce a koordinácie s odvetvím, verejným sektorom, akademickou a výskumnou komunitou a občanmi. Komisia vydá usmernenia, v ktorých podrobnejšie opíše postup posudzovania a vysvetlí uplatňovanie kritérií.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami sa zakladá na zmluvnej dohode uzatvorenej medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier. V danej dohode sa stanovia pravidlá upravujúce vzťah a rozdelenie úloh medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier.

5.  Vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami sa zakladá na štandardnej zmluvnej dohode uzatvorenej medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier. Dohodu tvorí rovnaký súbor všeobecných podmienok, ktoré stanovujú pravidlá vzťahu a rozdelenia úloh medzi kompetenčným centrom a každým národným koordinačným centrom a osobitné podmienky prispôsobené konkrétnemu národnému koordinačnému centru.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 45a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením harmonizovaných všeobecných podmienok zmluvných dohôd uvedených v odseku 5 tohto článku vrátane ich formátu.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  podpora kompetenčného centra pri dosahovaní jeho cieľov, a najmä pri koordinácii komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

a)  podpora kompetenčného centra pri dosahovaní jeho cieľov, a najmä pri zriaďovaní a koordinácii komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  podpora účasti odvetvia a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných projektoch;

b)  podpora, stimulácia a pomoc účasti občianskej spoločnosti, priemyslu, najmä začínajúcich podnikov a MSP, akademickej a vedeckej obce a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných projektoch;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v spolupráci s ďalšími subjektmi, ktoré plnia podobné úlohy, prevádzka jednotného kontaktného miesta pre produkty a procesy v oblasti kybernetickej bezpečnosti financovaného prostredníctvom iných programov Únie ako InvestEU alebo program jednotného trhu, najmä určených pre MSP;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  v spolupráci s kompetenčným centrom prispievať k identifikácii a riešeniu špecifických kyberneticko-bezpečnostných výziev v jednotlivých odvetviach;

c)  v spolupráci s kompetenčným centrom prispievať k identifikácii a riešeniu špecifických kyberneticko-bezpečnostných výziev;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  úzka spolupráca s vnútroštátnymi organizáciami pre normalizáciu s cieľom zaistiť preberanie súčasných noriem a zapojiť všetky príslušné zainteresované strany, najmä MSP, do zavádzania nových noriem;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  snaha o vytvorenie synergie s relevantnými činnosťami na štátnej a regionálnej úrovni;

e)  snaha o vytvorenie synergie s relevantnými činnosťami na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  propagácia a šírenie spoločných minimálnych študijných osnov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s príslušnými orgánmi v členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií a kompetenčného centra na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;

g)  propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kompetenčného centra na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h)  posudzovanie žiadostí subjektov so sídlom v členskom štáte koordinačného centra o začlenenie do komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

(h)  posudzovanie žiadostí subjektov a jednotlivcov so sídlom v členskom štáte koordinačného centra o začlenenie do komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Národné koordinačné centrá v rámci siete podľa potreby spolupracujú na účely plnenia úloh uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), e) a g).

4.  Národné koordinačné centrá v rámci siete podľa potreby spolupracujú prostredníctvom siete a koordinujú svoju činnosť s príslušnými európskymi centrami digitálnych inovácií na účely plnenia úloh uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií musí prispievať k napĺňaniu poslania kompetenčného centra v zmysle článku 3 a v celej Únii podporovať a šíriť odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

1.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií prispieva k napĺňaniu poslania kompetenčného centra v zmysle článku 3 a v celej Únii podporuje, združuje a šíri odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytuje technické odborné znalosti.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií pozostáva z odvetvových, akademických a neziskových výskumných organizácií a združení, ako aj z verejných orgánov a iných orgánov, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým záležitostiam. V Únii združuje hlavné strany zainteresované na technologických a odvetvových spôsobilostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňa národné koordinačné centrá, ako aj inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami.

2.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií pozostáva z občianskej spoločnosti, odberateľsko-dodávateľských odvetví vrátane MSP, akademickej a výskumnej obce, združení používateľov, jednotlivých expertov, príslušných európskych normalizačných organizácií a ďalších združení, ako aj z verejných orgánov a iných orgánov, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým záležitostiam v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V Únii združuje hlavných aktérov zainteresované na technologických a priemyslových, spoločenských, akademických a výskumných kapacitách a spôsobilostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. a zahŕňa národné koordinačné centrá, európske centrá digitálnych inovácií, ako aj inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami, ako sa uvádza v článku 10 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií možno akreditovať iba subjekty so sídlom v Únii. Títo musia preukázať, že majú odborné znalosti aspoň v jednej z týchto domén kybernetickej bezpečnosti:

3.  Za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií možno akreditovať iba subjekty so sídlom a jednotlivcov s bydliskom v Únii, európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Európskom združení voľného obchodu (EZVO). Uchádzači musia preukázať, že vedia poskytovať odborné znalosti aspoň v jednej z týchto domén kybernetickej bezpečnosti:

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  výskum;

a)  akademická sféra alebo výskum;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  etika;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  formálna a technická normalizácia a špecifikácie;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kompetenčné centrum akredituje subjekty zriadené podľa vnútroštátneho práva za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií na základe posúdenia splnenia kritérií uvedených v odseku 3, ktoré vykoná národné koordinačné centrum členského štátu, kde má daný subjekt sídlo. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no kompetenčné centrum ju môže kedykoľvek odňať, ak kompetenčné centrum alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt nespĺňa kritériá odseku 3 alebo spadá pod príslušné ustanovenia článku 136 nariadenia XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

4.  Kompetenčné centrum akredituje subjekty zriadené podľa vnútroštátneho práva alebo jednotlivcov za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií na základe harmonizovaného posúdenia kompetenčného centra, národného koordinačného centra členského štátu, v ktorom má daný subjekt sídlo alebo osoba bydlisko, či subjekt spĺňa kritériá uvedené v odseku 3. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no kompetenčné centrum ju môže kedykoľvek odňať, ak kompetenčné centrum alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt alebo osoba nespĺňa kritériá odseku 3 alebo spadá pod príslušné ustanovenia článku 136 nariadenia XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]. Národné koordinačné centrá členských štátov sa snažia dosiahnuť vyrovnané zastúpenie zainteresovaných strán v komunite aktívnou stimuláciou účasti nedostatočne zastúpených kategórií, najmä MSP, a skupín jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia je v súlade s článkom 45a splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie bližším určením kritérií pre výber uchádzačov uvedených v odseku 3 tohto článku a postupy posudzovania a akreditácie subjektov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 4 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  podporovať kompetenčné stredisko podávaním správ a zverejňovaním zraniteľných miest, pomocou pri ich zmierňovaní a poradenstvom o tom, ako tieto zraniteľné miesta redukovať, a to aj certifikáciou podľa systémov prijatých v súlade s nariadením (EÚ) 2019/XXX [akt o kybernetickej bezpečnosti].

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kompetenčné centrum spolupracuje s relevantnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, tímu reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EU), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Spoločného výskumného centra Komisie, Výkonnej agentúry pre výskum, Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite pri Europole, ako aj Európskej obrannej agentúry.

1.  S cieľom zaistiť súdržnosť a doplnkovosť kompetenčné centrum spolupracuje s relevantnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), tímu reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EU), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Spoločného výskumného centra Komisie, Výkonnej agentúry pre výskum, Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, príslušných európskych centier pre digitálne inovácie, Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite pri Europole, ako aj Európskej obrannej agentúry, pokiaľ ide o projekty, služby a kompetencie s dvojitým použitím.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Takáto spolupráca sa vykonáva v rámci pracovných dohôd. Uvedené dohody sa vopred predložia Komisii na schválenie.

2.  Takáto spolupráca sa vykonáva v rámci pracovných dohôd. Tieto dohody prijíma správna rada po ich predchádzajúcom schválení zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z piatich zástupcov Komisie v mene Únie.

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, jedného zástupcu menovaného Európskym parlamentom za pozorovateľa a štyroch zástupcov Komisie v mene Únie, s cieľom dosiahnuť rodovú vyváženosť medzi členmi správnej rady a ich náhradníkmi.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe ich znalostí v technologickej oblasti, ako aj na základe relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností. Komisia a členské štáty sa vynasnažia obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Komisia a členské štáty sa usilujú o vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

3.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj na základe relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností. Komisia a členské štáty sa vynasnažia obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Komisia a členské štáty sa usilujú o vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže v prípade potreby pozvať na zasadnutia správnej rady pozorovateľov vrátane zástupcov relevantných orgánov, úradov a agentúr Únie.

6.  Správna rada môže v prípade potreby prizvať na zasadnutia správnej rady pozorovateľov vrátane zástupcov relevantných orgánov, úradov a agentúr Únie a členov komunity, aby sa prípadne zúčastnili zasadnutí správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) je v správnej rade stálym pozorovateľom.

7.  Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a odvetvová a vedecká poradná rada sú v správnej rade stálymi pozorovateľmi, pričom majú poradnú funkciu bez práva hlasovať. Správna rada v plnej miere zohľadňuje názory stálych pozorovateľov.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  prijíma viacročný strategický plán, ktorý zahŕňa súpis hlavných priorít a plánovaných iniciatív kompetenčného centra vrátane odhadu finančných potrieb a zdrojov;

a)  prijíma viacročný strategický plán, ktorý zahŕňa súpis hlavných priorít a plánovaných iniciatív kompetenčného centra vrátane odhadu finančných potrieb a zdrojov, pričom zohľadňuje rady agentúry ENISA;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  prijíma pracovný plán, ročnú účtovnú závierku, súvahu a výročnú správu o činnosti kompetenčného centra na základe návrhu výkonného riaditeľa;

b)  prijíma pracovný plán, ročnú účtovnú závierku, súvahu a výročnú správu o činnosti kompetenčného centra na základe návrhu výkonného riaditeľa, pričom zohľadňuje rady agentúry ENISA;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  prijíma kritériá a postupy posudzovania a akreditácie subjektov za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

e)  prijíma postupy posudzovania a akreditácie subjektov za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  prijíma pracovné dohody podľa článku 10 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  prijíma pravidlá transparentnosti pre kompetenčné centrum;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  spolu s členmi komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií zriaďuje pracovné skupiny;

i)  spolu s členmi komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií zriaďuje pracovné skupiny, pričom zohľadňuje rady stálych pozorovateľov;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l)  globálne propaguje kompetenčné centrum s cieľom zvýšiť jeho atraktivitu a zabezpečiť mu postavenie svetového centra excelentnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

(l)  propaguje spoluprácu kompetenčného centra so svetovými aktérmi;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(r)  prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá musí byť primeraná riziku podvodov so zreteľom na analýzu efektívnosti nákladov na opatrenia, ktoré sa majú vykonávať;

(r)  prijíma stratégiu boja proti podvodom a korupcii, ktorá musí byť primeraná riziku podvodov a korupcie so zreteľom na analýzu efektívnosti nákladov na opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, a prijíma tiež komplexné opatrenia na ochranu osôb, ktoré informujú o porušeniach právnych predpisov Únie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(s)  prijíma metodiku výpočtu finančného príspevku členských štátov;

(s)  prijíma rozsiahle vymedzenie finančných príspevkov členských štátov a metodiku výpočtu výšky dobrovoľných finančných príspevkov členských štátov, ktoré sa môžu zaúčtovať ako finančné príspevky podľa tohto vymedzenia; Tento výpočet sa vykonáva na konci každého rozpočtového roka;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada si spomedzi členov s hlasovacím právom volí predsedu a podpredsedu na dva roky. Mandát predsedu a podpredsedu možno predĺžiť raz na základe rozhodnutia správnej rady. Ak však ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia zanikne, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k danému dátumu. Ak predseda nie je schopný plniť si svoje povinnosti, podpredseda ho nahradí ex officio. Predseda sa zúčastňuje hlasovania.

1.  Správna rada si spomedzi členov s hlasovacím právom volí predsedu a podpredsedu na dva roky, s cieľom dosiahnuť rodovú vyváženosť. Mandát predsedu a podpredsedu možno predĺžiť raz na základe rozhodnutia správnej rady. Ak však ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia zanikne, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k danému dátumu. Ak predseda nie je schopný plniť si svoje povinnosti, podpredseda ho nahradí ex officio. Predseda sa zúčastňuje hlasovania.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach, pokiaľ správna rada nerozhodne inak, ale nemá hlasovacie právo. Správna rada môže na zasadnutia v jednotlivých prípadoch ako pozorovateľov prizvať ďalšie osoby.

3.  Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach, pokiaľ správna rada nerozhodne inak, ale nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na zasadnutiach správnej rady sa môžu na pozvanie predsedu zúčastniť členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady, avšak bez hlasovacieho práva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

vypúšťa sa

Pravidlá hlasovania správnej rady

 

1.  Únii prislúcha 50 % hlasovacích práv. Právo hlasovať za Úniu je nedeliteľné.

 

2.  Každý zúčastnený členský štát má jeden hlas.

 

3.  Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou najmenej 75 % všetkých hlasov vrátane hlasov neprítomných členov, ktoré zodpovedajú aspoň 75 % celkových finančných príspevkov do kompetenčného centra. Finančný príspevok sa vypočítava z predpokladaných výdavkov, ktoré navrhli členské štáty podľa článku 17 ods. 2 a na základe správy o výške príspevkov zúčastnených členských štátov uvedenej v článku 22 ods. 5.

 

4.  Právo hlasovať majú iba zástupcovia Komisie a zástupcovia zúčastnených členských štátov.

 

5.  Predseda sa zúčastňuje hlasovania.

 

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Pravidlá hlasovania správnej rady

 

1.  Rozhodnutia, ktoré sú predmetom hlasovania, sa môžu týkať:

 

a)  riadenia a organizácie kompetenčného centra a siete;

 

b)  stanovenia rozpočtu kompetenčného centra a siete;

 

c)  spoločných opatrení viacerých členských štátov s prípadným doplnením z rozpočtu Únie v nadväznosti na rozhodnutie o stanovení rozpočtu podľa písmena b).

 

2.  Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou z najmenej 75 % všetkých hlasov vrátane hlasov neprítomných členov. Právo hlasovať za Úniu pripadá Komisii a je nedeliteľné.

 

3.  V prípade rozhodnutí podľa odseku 1 písm. a) má zastúpenie každý členský štát, pričom každý členský štát rovnaké hlasovacie právo. Pokiaľ ide o zvyšné hlasy, ktoré sú k dispozícii až do výšky 100 %, Únia by mala mať aspoň 50 % hlasovacích práv zodpovedajúcich jej finančnému príspevku.

 

4.  V prípade rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. b) alebo c), alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia, ktoré nepatrí do žiadnej inej kategórie odseku 1, musí Únia mať aspoň 50 % hlasovacích práv zodpovedajúcich jej finančným príspevkom. Hlasovacie právo majú len prispievajúce členské štáty, a to vo výške zodpovedajúcej ich finančnému príspevku.

 

5.  Ak je predseda zvolený spomedzi zástupcov členských štátov, zúčastňuje sa na hlasovaní ako zástupca svojho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.

3.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov na návrh Komisie, vrátane nominácií s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť u členských štátov po otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom výberovom konaní.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štyri roky. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy kompetenčného centra.

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy kompetenčného centra.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Správna rada konajúc na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 5, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz, najviac o štyri roky.

6.  Správna rada konajúc na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 5, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz, najviac o päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie.

8.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh svojich členov alebo na návrh Komisie.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  po konzultácii so správnou radou a s Komisiou – vypracovanie a predkladanie návrhu viacročného strategického plánu a návrhu ročného pracovného plánu kompetenčného centra správnej rade na schválenie, vrátane rozsahu výziev na predkladanie návrhov, výziev na vyjadrenie záujmu alebo výziev na predkladanie ponúk, ktoré si vykonávanie pracovného plánu vyžaduje, ako aj súvisiacich odhadov výdavkov navrhnutých členskými štátmi a Komisiou;

c)  po konzultácii so správnou radou, odvetvovou a vedeckou poradnou radou, agentúrou ENISA a Komisiou – vypracovanie a predkladanie návrhu viacročného strategického plánu a návrhu ročného pracovného plánu kompetenčného centra správnej rade na schválenie, vrátane rozsahu výziev na predkladanie návrhov, výziev na vyjadrenie záujmu alebo výziev na predkladanie ponúk, ktoré si vykonávanie pracovného plánu vyžaduje, ako aj súvisiacich odhadov výdavkov navrhnutých členskými štátmi a Komisiou;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery spätných hodnotení a predloženie správy o pokroku Komisii každé dva roky;

h)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery spätných hodnotení a predloženie správy o pokroku Komisii a Európskemu parlamentu každé dva roky;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l)  schvaľovanie zoznamu akcií vybraných na financovanie na základe poradia určeného panelom nezávislých expertov;

(l)  schvaľovanie zoznamu akcií vybraných na financovanie na základe poradia určeného panelom nezávislých expertov po konzultácii s odvetvovou a vedeckou poradnou radou a agentúrou ENISA;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(s)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery správ z interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF a predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a pravidelne správnej rade;

(s)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery správ z interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a Európskemu parlamentu a pravidelne správnej rade;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(v)  zabezpečenie účinnej komunikácie s inštitúciami Únie;

(v)  zabezpečuje účinnú komunikáciu s inštitúciami Únie a podáva správy Európskemu parlamentu a Rade každý rok alebo na základe pozvania;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odvetvová a vedecká poradná rada má najviac 16 členov. Členov vymenúva správna rada spomedzi zástupcov subjektov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

1.  Odvetvová a vedecká poradná rada má najviac 25 členov. Členov vymenúva správna rada spomedzi zástupcov subjektov komunity alebo svojich individuálnych členov. Voliť možno iba zástupcov subjektov, ktoré nie sú pod kontrolou tretej krajiny alebo subjektu z tretej krajiny s výnimkou krajín EHP a EZVO. Menovanie sa uskutočňuje otvoreným, transparentným a nediskriminačným postupom. Správna rada by sa svojím zložením mala snažiť dosiahnuť rodovú vyváženosť a vyvážené zastúpenie skupín zainteresovaných strán za priemysel, akademickú obec a občiansku spoločnosť.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady musia mať odborné znalosti z oblasti kyberneticko-bezpečnostného výskumu, odvetvového vývoja, odborných služieb alebo ich zavádzania. Požiadavky na tieto odborné znalosti bližšie určí správna rada.

2.  Členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady musia mať odborné znalosti z oblasti kyberneticko-bezpečnostného výskumu, odvetvového vývoja, poskytovania, vykonávania alebo zavádzania odborných služieb alebo produktov. Požiadavky na tieto odborné znalosti bližšie určí správna rada.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na zasadnutiach odvetvovej a vedeckej poradnej rady sa môžu zúčastňovať zástupcovia Komisie a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ktorí môžu prácu poradnej rady podporovať.

5.  Zástupcovia Komisie a Európskej agentúry pre sieťovú a informačnú bezpečnosť sú prizývaní na účasť a podporou práce odvetvovej a vedeckej poradnej rady. Rada môže v jednotlivých konkrétnych prípadoch ako pozorovateľov alebo expertov prizvať ďalších zástupcov komunity.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odvetvová a vedecká poradná rada zasadá aspoň dvakrát ročne.

1.  Odvetvová a vedecká poradná rada zasadá aspoň trikrát ročne.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odvetvová a vedecká poradná rada môže radiť správnej rade v otázkach zriaďovania pracovných skupín pre konkrétne problémy relevantné pre prácu kompetenčného centra podľa potreby, pričom celková koordinácia spočíva na jednom alebo viacerých členoch odvetvovej a vedeckej poradnej rady.

2.  Odvetvová a vedecká poradná rada poskytuje správnej rade návrhy v otázkach zriaďovania pracovných skupín pre konkrétne problémy relevantné pre prácu kompetenčného centra vždy, keď sa uvedené otázky riešia ako úlohy a oblasti kompetencií uvedených v článku 20 a podľa potreby, pričom celková koordinácia spočíva na jednom alebo viacerých členoch odvetvovej a vedeckej poradnej rady.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odvetvová a vedecká poradná rada radí kompetenčnému centru pri výkone jeho činností a:

Odvetvová a vedecká poradná rada pravidelne radí kompetenčnému centru pri výkone jeho činností a:

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  poskytuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade strategické poradenstvo a vstupy pre vypracovanie pracovného plánu a viacročného strategického plánu v lehotách, ktoré stanoví správna rada;

(1)  poskytuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade strategické poradenstvo a vstupy pre nasadenie, strategické zameranie a prevádzku kompetenčného centra, pokiaľ ide o priemysel a vedu, a pre vypracovanie pracovného plánu a viacročného strategického plánu v lehotách, ktoré stanoví správna rada;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  poskytuje poradenstvo správnej rade, pokiaľ ide o zriaďovanie pracovných skupín pre konkrétne otázky súvisiace s prácou kompetenčného centra;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  podporuje a zhromažďuje spätnú väzbu k pracovnému plánu a viacročnému strategickému plánu kompetenčného centra.

3)  podporuje a zhromažďuje spätnú väzbu k pracovnému plánu a viacročnému strategickému plánu kompetenčného centra a poskytuje poradenstvo správnemu orgánu o spôsobe zlepšenia strategického zamerania a prevádzky kompetenčného centra;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  1 981 668 000 EUR z programu Digitálna Európa, z toho najviac 23 746 000 EUR na administratívne náklady;

a)  1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v bežných cenách) z programu Digitálna Európa vrátane až 21 385 465 EUR v cenách roku 2018 (23 746 000 EUR v bežných cenách) na administratívne náklady;

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  sumu z Európskeho obranného fondu na akcie kompetenčného centra súvisiace s obranou vrátane všetkých súvisiacich administratívnych nákladov, ako sú náklady, ktoré môžu kompetenčnému centru vzniknúť pri plnení funkcie projektového manažéra v prípade opatrení vykonávaných v rámci Európskeho obranného fondu.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Maximálny príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov pridelených vo všeobecnom rozpočte Únie na [program Digitálna Európa] a na osobitný program na vykonávanie programu Európsky horizont stanovený rozhodnutím XXX.

2.  Maximálny príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov pridelených vo všeobecnom rozpočte Únie na [program Digitálna Európa], na osobitný program na vykonávanie programu Európsky horizont stanovený rozhodnutím XXX, na Európsky obranný fond a ďalším programom a projektom, ktoré spadajú do pôsobnosti kompetenčného centra alebo siete.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Finančný príspevok Únie nezahŕňa úlohy uvedené v článku 4 ods. 8 písm. b).

4.  Finančný príspevok Únie z programov Digitálna Európa a Európsky horizont nezahŕňa úlohy uvedené v článku 4 ods. 8 písm. b). Na tieto sa môžu použiť finančné príspevky z Európskeho obranného fondu.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie finančného príspevku Únie na kompetenčné centrum alebo ho primerane znížiť, ak zúčastnené členské štáty neprispievajú, prispievajú iba čiastočne alebo sú v omeškaní s poskytovaním príspevkov uvedených v odseku 1.

4.  Komisia môže ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie finančného príspevku Únie na kompetenčné centrum alebo ho primerane znížiť, ak zúčastnené členské štáty neprispievajú alebo poskytujú iba čiastočné príspevky podľa odseku 1. Ukončenie, zníženie alebo pozastavenie finančného príspevku Únie zo strany Komisie musí byť úmerné, pokiaľ ide o výšku a čas zníženia, ukončenia alebo pozastavenia príspevkov zo strany členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  finančné príspevky zúčastnených členských štátov na administratívne náklady;

a)  finančné príspevky zúčastnených členských štátov a Únie na administratívne náklady;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  finančné príspevky zúčastnených členských štátov na prevádzkové náklady;

b)  finančné príspevky Únie a zúčastnených členských štátov na prevádzkové náklady;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Kompetenčné centrum úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie s cieľom využívať synergiu, prípadne redukovať administratívne náklady.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kompetenčné centrum prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych sankcií.

1.  Kompetenčné centrum prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, pravidelnými a účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych sankcií.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Medzi zamestnancov kompetenčného centra patria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.

7.  Kompetenčné stredisko sa snaží u svojich pracovníkov dosiahnuť rodovú vyváženosť. Pracovníkmi sú zamestnanci na dobu určitú a zmluvní zamestnanci.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Články 22 [Vlastníctvo výsledkov], 23 [Vlastníctvo výsledkov] a 30 [Uplatňovanie pravidiel o utajovaných skutočnostiach] nariadenia (EÚ) 2019/XXX [Európsky obranný fond] sa uplatňujú na účasť kompetenčného centra na všetkých opatreniach súvisiacich s obranou, ak sa tak stanovuje v pláne práce, môže sa udeľovanie nevýhradných licencií obmedziť na tretie strany, ktoré majú sídlo v členských štátoch alebo sa za také považujú, a/alebo na štátnych príslušníkov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kompetenčné centrum vykonáva svoje činnosti s vysokým stupňom transparentnosti.

1.  Kompetenčné centrum vykonáva svoje činnosti s najvyšším stupňom transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kompetenčné centrum zabezpečí, aby verejnosť a všetky zainteresované strany dostávali náležité, objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä o výsledkoch jeho práce. Kompetenčné centrum takisto zverejňuje vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa článku 41.

2.  Centrum kompetencií zabezpečuje, aby verejnosť a všetky zainteresované strany mali včas k dispozícii komplexné, vhodné, objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä pokiaľ ide o výsledky práce kompetenčného centra, siete, priemyselnej a vedeckej poradnej rady a komunity. Kompetenčné centrum takisto zverejňuje vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa článku 42.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 zahŕňa posúdenie výsledkov kompetenčného centra so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy. Ak Komisia dospeje k záveru, že z hľadiska pridelených cieľov, mandátu a úloh kompetenčného centra je pokračovanie jeho činnosti odôvodnené, môže navrhnúť predĺženie mandátu kompetenčného centra stanoveného v článku 46.

3.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 zahŕňa posúdenie výsledkov kompetenčného centra so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy, efektívnosť a účinnosť. Ak Komisia dospeje k záveru, že z hľadiska pridelených cieľov, mandátu a úloh kompetenčného centra je pokračovanie jeho činnosti odôvodnené, môže navrhnúť predĺženie mandátu kompetenčného centra stanoveného v článku 46.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 38 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38a

 

Právna subjektivita kompetenčného centra

 

1.  Kompetenčné centrum je právnickou osobou.

 

2.  V každom členskom štáte má kompetenčné centrum najširšiu právnu spôsobilosť priznávanú právnickým osobám podľa zákonných predpisov daného členského štátu. Môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správna rada kompetenčného centra prijme pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov so zreteľom na jeho členov, orgány a zamestnancov. Tieto pravidlá musia obsahovať ustanovenia na zabránenie konfliktu záujmov zástupcov členov správnej rady, ako aj odvetvovej a vedeckej poradnej rady v súlade s nariadením XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

Správna rada kompetenčného centra prijíma pravidlá predchádzania, identifikácie a riešenia konfliktov záujmov, pokiaľ ide o jeho členov, orgány a zamestnancov vrátane výkonného riaditeľa, správnej rady, ako aj vedeckej a odvetvovej poradnej rady a komunity.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o národné koordinačné centrá.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pravidlá podľa odseku 1 sú v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 44 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora zo strany hostiteľského členského štátu

Sídlo a podpora zo strany hostiteľského členského štátu

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Sídlo kompetenčného centra sa určí postupom demokratickej zodpovednosti, pri uplatnení transparentných kritérií a v súlade s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Hostiteľský členský štát poskytne čo najlepšie podmienky s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie kompetenčného centra vrátane jedného miesta a ďalších podmienok, ako je dostupnosť adekvátnych vzdelávacích zariadení pre deti zamestnancov, vhodný prístup na trh práce, sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť pre deti aj partnerky (partnerov).

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Medzi kompetenčným centrom a členským štátom [Belgickom] jeho sídla sa môže uzatvoriť administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore, ktorú tento členský štát poskytne kompetenčnému centru.

Medzi kompetenčným centrom a členským štátom jeho sídla sa uzatvorí administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore, ktorú tento členský štát poskytne kompetenčnému centru.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 45 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 45a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 5a a článku 8 ods. 4b sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5a a v článku 8 ods. 4b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5a a článku 8 ods. 4b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie zriadiť Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier je výbornou príležitosťou pre riešenie európskej spolupráce v budúcnosti v otázke kybernetickej bezpečnosti.

Podobne ako v iných oblastiach európskeho hospodárstva, inovácie, výrobky, procesy a služby kybernetickej bezpečnosti vo veľkej miere vytvárajú malé a stredné podnik&. Ak ich aj vždy nevytvárajú MSP, deje sa tak začínajúcich podnikoch (startupoch) a vo výskumnej komunite. Tieto hospodársky orientované spoločenstvá podporujú jednotliví podnikatelia a dôležité impulzy prichádzajú od občianskej spoločnosti a z nekomerčných alebo predkomerčných občianskych technologických projektov, ktoré využívajú otvorené normy, otvorené dáta a slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom prispieť k spoločnému prospechu.

Musíme zabezpečiť, aby európsky rámec pre kybernetickú bezpečnosť využil príležitosti a silné stránky tohto odvetvia v jeho dnešnej podobe v Európe.

Navrhovaným zriadením centra sa spoja činnosti programu Horizont Európa v oblasti výskumu kybernetickej bezpečnosti a programu Digitálna Európa pri zavádzaní kybernetickej bezpečnosti, čím by sa v ideálnom prípade vytvorila synergia a vzájomný dosah obidvoch programov Únie. Navyše by centrum by malo uľahčovať a koordinovať prácu kompetenčnej siete v oblasti kybernetickej bezpečnosti, malo by byť hnacím motorom technologického programu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a uľahčovať prístup k odborným poznatkom, ktoré sieť a komunita zhromaždí. Komisia sa domnieva, že najlepšie sa tieto ciele dosiahnu vytvorením nového orgánu Únie, ktorý bude mať prvky spoločného podniku, výkonnej agentúry a decentralizovanej agentúry. Keďže po agentúre ENISA je to už ďalšia špecializovaná agentúra EÚ zameraná na kybernetickú bezpečnosť, tento návrh by mal zabezpečiť, aby sa s agentúrou ENISA konzultovalo o všetkých relevantných činnostiach centra v záujme vytvárania synergií.

Kybernetická bezpečnosť ako proces

Odvetvie informačných technológií už dlho používa pojem „riešenie“ na opis produktov a služieb v kontexte vzťahov s verejnosťou a obchodných vzťahov. Je však dôležité chápať kybernetickú bezpečnosť ako proces. Rovnako ako technológie IKT sa stále vyvíjajú aj hrozby. Úsilie o zvýšenie bezpečnosti našej infraštruktúry, sietí a informačných systémov sa nekončí nákupom určitého produktu alebo služby.

Preto je dôležité neustále posilňovať kybernetickú bezpečnosť počas celého životného cyklu produktu a zohľadňovať vzájomné pôsobenie produktov a subjektov v prepojených sieťach a infraštruktúrach, ako je internet. Vo všetkých fázach životného cyklu systému, fáz navrhovania, vykonávania, údržby a aktualizácie by bezpečnosť mala byť všeobecnou zásadou.

Bezpečnosť spoločnej infraštruktúry

Internet je spoločnou infraštruktúrou, na ktorú sa čoraz viac spolieha nielen európske, ale aj svetové hospodárstvo. Navyše predstavuje spoločnú infraštruktúru pre komunikáciu, kultúru a informácie, ktorú každodenne využívajú jednotlivci.

Od základnej vrstvy infraštruktúry až po aplikácie, prostredníctvom ktorých používatelia komunikujú, zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní internetu slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Podobne ako v prípade akejkoľvek bežne používanej zložky, ak sa v slobodnom a otvorenom softvéri zistí bezpečnostná zraniteľnosť, môže to ohroziť fungovanie internetu a súvisiacich služieb.

Zraniteľnosť zariadení „internetu vecí“ je známa, a aj to, že sa zneužíva na útoky proti iným infraštruktúram. Na internete môže bezpečnostná zraniteľnosť spotrebiteľského zariadenia ovplyvniť vysokovýkonné výpočtové zariadenie.

Takéto zložky sú bežne vyvíjané a používané rôznymi priemyselnými subjektmi vo výskume a vývoji, ako aj verejnými orgánmi. Následne by sa v záujme zvýšenia celkovej spoľahlivosti, odolnosti a bezpečnosti našej spoločnej infraštruktúry mali činnosti centra realizovať prostredníctvom bežne používaného slobodného a otvoreného softvéru a prispievať k jeho bezpečnosti.

Odolnosť na úkor obrany a technológie s dvojakým použitím

Vzhľadom na fungovanie sietí a informačných systémov, ako je internet, zvyčajne nie je vždy možné s úplnou istotou spojiť útok s konkrétnym subjektom. Naopak, dôkazy môžu byť zmanipulované, aby sa zamaskoval zdroj alebo aby viedli k nesprávnym záverom. V tejto súvislosti je obzvlášť znepokojujúce, že štáty a medzivládne organizácie začali uvažovať o využití konvenčných vojenských síl v prípade kybernetických útokov.

 Prioritou Európskej únie je podpora demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd na celom svete. Centrum by preto malo podporovať odolnosť a integritu sietí a informačných systémov a investovať do nich. Produkty a procesy kybernetickej bezpečnosti môžu byť rovnako užitočné v civilnom aj vo vojenskom kontexte, preto by centrum malo podporovať existujúce rámce na kontrolu technológií dvojakého použitia. Útočné vojenské aplikácie, ako napríklad tzv. backdoors (zadné dvierka), utajovanie zraniteľných miest alebo zneužitia, sú pre spoločnosť vo všeobecnosti rizikové z hľadiska bezpečnosti a boli by v rozpore s cieľom strediska zlepšovať kybernetickú bezpečnosť. Je preto dôležité obmedziť činnosti strediska na civilné účely.

Financovanie štruktúr strediska a prevádzkové náklady z programov Únie, ktoré sa nesmú použiť na vojenské účely, znamená, že stredisko by nemalo uskutočňovať žiaden obranný výskum alebo iné s tým súvisiace projekty. Treba, aby sa dodržiavali zmluvy a aby sa rozpočet Únie nevyužíval na vojenské účely.

Spoločnosť, etika a zastúpenie

Centrum by malo dôkladne zohľadniť spoločenské a etické dôsledky a obavy, ktoré môžu vyplývať z jeho činnosti, činnosti jeho orgánov a výsledkov produktov, služieb, zariadení a výskumu, ktoré financuje.

Viac ako iné odvetvia priemyslu IKT bojujú s dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch. Zároveň je zastúpenie pohlaví, etnickej rozmanitosti a zdravotne postihnutých osôb mimoriadne nevyvážené. Preto je v záujme priemyslu vrátane akademickej obce, výskumu a ďalších dosiahnuť vyvážené zastúpenie.

O to viac, že ide o záujem rovnosti.

Štruktúra riadenia

Centrum a jeho orgány by mali zabezpečiť, aby konflikty záujmov neboli len identifikované, ale zároveň odstraňované a bolo k nim pristupované transparentne a zodpovedne. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby to isté platilo aj pre národné koordinačné centrá.

Európsky parlament by mal mať rovnaké postavenie ako členské štáty, pokiaľ ide o ovplyvňovanie riadenia a činností centra.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Americká obchodná komora v EÚ

Spolkové združenie pre informačnú ekonomiku, telekomunikácie a nové médiá (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe.

Digitaleurope

Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť ECSO

Európska obranná agentúra EDA

Európska digitálna aliancia MSP

Európska organizácia pre bezpečnosť EOS

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť ENISA

FFE – nadácia Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT – Technický inštitút Karlsruhe, projekt SecUnity

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (31.1.2019)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Arndt Kohn

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kybernetická bezpečnosť je v digitálnom veku základnou súčasťou hospodárskej konkurencieschopnosti a bezpečnosti Európskej únie, ako aj integrity a procesov, ktoré podporujú naše demokratické spoločnosti. Zaručenie vysokej úrovne kybernetickej odolnosti v celej EÚ má prvoradý význam pre dosiahnutie dôvery spotrebiteľov v jednotný digitálny trh a pre ďalší rozvoj inovatívnejšej a konkurencieschopnejšej Európy. Hoci v Európskej únii poskytuje odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti viac ako 600 centier, Únia je aj naďalej čistým dovozcom produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti. EÚ musí zvýšiť súdržnosť a účinnosť svojho boja proti kybernetickým útokom, posilniť kybernetické kompetencie a zvýšiť svoju schopnosť lepšie chrániť občanov, podniky a verejné inštitúcie EÚ.

V septembri 2017 Komisia predložila akt o kybernetickej bezpečnosti, po ktorom 12. septembra 2018 nasledoval návrh na zriadenie Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „centrum“) a siete národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“).

Spravodajca celkovo víta návrh Komisie. Osobitný dôraz sa kladie na ciele centra prispievať k zachovaniu a rozvoju technologických a priemyselných kapacít Únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj posilniť odvetvie kybernetickej bezpečnosti Únie a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. Spravodajca sa s týmito cieľmi stotožňuje. Centrum bude podporovať a pomáhať koordinovať prácu siete národných koordinačných centier a komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spravodajca predpokladá, že centrum a sieť sa budú využívať ako nástroj na zvyšovanie dôvery európskych občanov aj na posilnenie jednotného digitálneho trhu.

Upozorňuje však na niekoľko bodov návrhu, ktoré treba zlepšiť a objasniť:

•  Po prvé, spravodajca je pevne presvedčený, že procesy akreditácie a posudzovania, ktoré umožňujú subjektom stať sa členmi komunity, by sa mali harmonizovať na úrovni EÚ, aby sa zabránilo fragmentácii medzi rôznymi subjektmi, ktoré sú akreditované rôznymi členskými štátmi.

•  Po druhé, je potrebné poukázať na význam MSP, aby sa zlepšili rovnaké príležitosti pre MSP a aby sa zároveň posilnila ich schopnosť zapojiť sa do jednotného trhu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. V tejto súvislosti sa spravodajca snaží dosiahnuť vyvážené zastúpenie zainteresovaných strán v komunite a v priemyselnej a vedeckej poradnej rade, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zapojeniu MSP. Národné koordinačné centrá by okrem toho mali podľa názoru spravodajcu navzájom úzko spolupracovať, aby stimulovali cezhraničné projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti najmä pre MSP.

•  Po tretie, spravodajca je pevne presvedčený, že medzi hlavné úlohy centra a siete by okrem zvyšovania konkurencieschopnosti odvetvia kybernetickej bezpečnosti Únie malo patriť aj širšie využívanie produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyvinutých v Únii. V záujme splnenia týchto cieľov spravodajca objasňuje, ktoré subjekty môžu byť akreditované ako členovia komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a presadzuje posilnenie európskej normalizácie v oblasti technológií kybernetickej bezpečnosti.

•  Po štvrté, pokiaľ ide o finančné príspevky členských štátov, spravodajca sa domnieva, že Európska komisia by nemala mať právomoc ukončiť, primerane znížiť ani pozastaviť poskytovanie finančného príspevku centru. Komisia navrhuje túto právomoc v prípade, keď prispievajúci členský štát neprispieva, prispieva len čiastočne alebo prispieva neskoro. Takáto právomoc by však poškodila celú štruktúru, ktorú toto nariadenie zavádza, a bránila by členským štátom v účasti na nej.

•  Na záver spravodajca zdôrazňuje význam vybudovania silnej základne kybernetických zručností, čoho súčasťou je aj odborná príprava a kampane na zvyšovanie informovanosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Náš každodenný život a hospodárstva sú čoraz závislejšie od digitálnych technológií a občania sú čoraz viac vystavovaní vážnym kybernetickým incidentom. Budúca bezpečnosť závisí okrem iného od zlepšenia schopnosti technológií a príslušného odvetvia chrániť Úniu pred kybernetickými hrozbami, keďže civilná infraštruktúra i vojenské spôsobilosti si vyžadujú bezpečné digitálne systémy.

(1)  Keďže viac ako 80 % obyvateľov Európskej únie je pripojených na internet a náš každodenný život a hospodárstva sú čoraz závislejšie od digitálnych technológií, občania sú čoraz viac vystavovaní vážnym kybernetickým incidentom. Budúca bezpečnosť závisí okrem iného od zlepšenia schopnosti technológií a príslušného odvetvia chrániť Úniu pred kybernetickými hrozbami, keďže civilná infraštruktúra i vojenské spôsobilosti si vyžadujú bezpečné digitálne systémy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Hlavy štátov a predsedovia vlád na digitálnom samite v Tallinne v septembri 2017 vyzvali Úniu stať sa „do roku 2025 globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak zabezpečiť dôveru, istotu a ochranu našich občanov, spotrebiteľov a podnikov v online prostredí a umožniť bezplatné internetové pripojenie upravené zákonom.“

(4)  Hlavy štátov a predsedovia vlád na digitálnom samite v Tallinne v septembri 2017 vyzvali Úniu, aby sa do roku 2025 stala „globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť dôveru, spoľahlivosť a ochranu našich občanov, spotrebiteľov a podnikov online a umožniť bezplatný, bezpečnejší a zákonný internet.“

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Centrum kompetencií a jeho činnosť by mali zohľadňovať vykonávanie nariadenia (EÚ) 2019/XXX [prepracované znenie nariadenia (ES) č. 428/2009 podľa návrhu COM(2016)616]1a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Kompetenčné centrum by malo byť hlavným nástrojom Únie na zlučovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na realizáciu relevantných projektov a iniciatív spolu s kompetenčnou sieťou pre kybernetickú bezpečnosť. Malo by poskytovať finančnú podporu pre kybernetickú bezpečnosť z programov Európsky horizont a Digitálna Európa a v náležitých prípadoch by malo byť otvorené aj Európskemu fondu regionálneho rozvoja a ďalším programom. Tento prístup by mal prispieť k vytvoreniu synergií, ku koordinácii finančnej podpory v oblasti výskumu, inovácií, technológií a rozvoja odvetvia kybernetickej bezpečnosti a k predchádzaniu duplicite.

(8)  Centrum kompetencií by malo byť hlavným nástrojom Únie na zlučovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na realizáciu relevantných projektov a iniciatív spolu s kompetenčnou sieťou pre kybernetickú bezpečnosť. Malo by poskytovať finančnú podporu pre kybernetickú bezpečnosť z programov Horizont Európa a Digitálna Európa, ako aj z Európskeho obranného fondu na akcie a administratívne náklady súvisiace s obranou, a v náležitých prípadoch by malo byť otvorené aj Európskemu fondu regionálneho rozvoja a ďalším programom. Tento prístup by mal prispieť k vytvoreniu synergií, ku koordinácii finančnej podpory pre iniciatívy Únie v oblasti výskumu a vývoja, inovácií, technológií a priemyselného rozvoja kybernetickej bezpečnosti a k predchádzaniu duplicite.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Vzhľadom na rozsah problémov kybernetickej bezpečnosti a na investície do kapacít a spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti v iných častiach sveta by mali Únia a jej členské štáty zintenzívniť svoju finančnú podporu vyčlenenú na výskum, vývoj a zavádzanie do praxe v tejto oblasti. V záujme využívania úspor z rozsahu a dosiahnutia porovnateľnej úrovne ochrany v celej Únii by členské štáty mali svoje snahy nasmerovať do európskeho rámca, a to podľa možnosti investovaním prostredníctvom mechanizmu kompetenčného centra.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  „Bezpečnosť už v štádiu návrhu“ ako zásada by mala mať vplyv aj na formálne i neformálne postupy normalizácie, pričom bežnou praxou v oblasti neformálnej normalizácie je vytváranie referenčných implementácií, ktoré sa uverejňujú v rámci bezplatných a otvorených licencií. Bezpečný návrh, najmä pokiaľ ide o referenčné implementácie, je mimoriadne dôležitý pre celkovú spoľahlivosť a odolnosť bežne používanej infraštruktúry sietí a informačných systémov, ako je internet.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže ciele tejto iniciatívy možno najlepšie dosiahnuť, ak sa do nej zapoja všetky alebo aspoň čo najviac členských štátov, a ako stimul pre účasť členských štátov, mali by mať hlasovacie práva iba tie členské štáty, ktoré finančne prispievajú na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.

(9)  Keďže ciele tejto iniciatívy možno najlepšie dosiahnuť, ak do nej prispievajú všetky alebo aspoň čo najviac členských štátov, a ako stimul pre účasť členských štátov, mali by mať hlasovacie práva iba tie členské štáty, ktoré finančne prispievajú na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Národné koordinačné centrá by si mali vyberať členské štáty. Okrem potrebných administratívnych kapacít by tieto centrá mali buď samé disponovať alebo mať priamy prístup ku kyberneticko-bezpečnostnej technologickej expertíze, a to najmä v oblastiach ako kryptografia, bezpečnostné služby IKT, detekcia narušení, systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, bezpečnosť softvéru a aplikácií či aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia týkajúce sa ľudí a celej spoločnosti. Zároveň by mali byť schopné efektívne sa zapájať a koordinovať svoju činnosť s príslušným odvetvím, verejným sektorom vrátane orgánov, ktoré boli na túto činnosť určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114823, a výskumnou obcou.

(12)  Národné koordinačné centrá by si mali vyberať členské štáty. Okrem potrebných administratívnych kapacít by tieto centrá mali buď samé disponovať alebo mať priamy prístup ku kyberneticko-bezpečnostnej technologickej expertíze, a to najmä v oblastiach ako kryptografia, bezpečnostné služby IKT, detekcia narušení, systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, bezpečnosť softvéru a aplikácií či aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia týkajúce sa ľudí, etiky a celej spoločnosti. Zároveň by mali byť schopné efektívne sa zapájať a koordinovať svoju činnosť s príslušným odvetvím, verejným sektorom vrátane orgánov, ktoré boli na túto činnosť určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114823, a výskumnou obcou. Okrem toho by sa malo zvyšovať povedomie širokej verejnosti o kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom vhodných komunikačných prostriedkov.

_________________

_________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Kompetenčné centrum by malo mať niekoľko kľúčových funkcií. Po prvé by kompetenčné centrum malo podporovať a pomáhať koordinovať prácu Európskej kompetenčnej siete kybernetickej bezpečnosti a podporovať komunitu kyberneticko-bezpečnostných kompetencií. Centrum by malo viesť technologický program v oblasti kybernetickej bezpečnosti a uľahčovať prístup k odborným poznatkom, ktoré sieť a komunita zhromaždí. Po druhé, malo by implementovať príslušné časti programov Digitálna Európa a Európsky horizont prideľovaním grantov – obyčajne na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov. Po tretie, kompetenčné centrum by malo uľahčovať spoločné investície Únie, členských štátov a/alebo odvetvia.

(15)  Centrum kompetencií by malo mať niekoľko kľúčových funkcií. Po prvé by centrum kompetencií malo podporovať a pomáhať koordinovať prácu Európskej kompetenčnej siete kybernetickej bezpečnosti a podporovať komunitu pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Centrum by malo viesť technologický program v oblasti kybernetickej bezpečnosti a uľahčovať prístup k odborným poznatkom, ktoré sieť a komunita zhromaždí. Po druhé, malo by implementovať príslušné časti programov Digitálna Európa a Horizont Európa, ako aj Európskeho obranného fondu prideľovaním grantov – obyčajne na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov. Po tretie, centrum kompetencií by malo uľahčovať spoločné investície Únie, členských štátov a/alebo odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Kompetenčné centrum by malo stimulovať a podporovať spoluprácu a koordináciu činností komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, ktorá je veľkou, otvorenou a rôznorodou skupinou aktérov v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií. Do tejto komunity by mali patriť predovšetkým výskumné subjekty, dodávateľské sektory, odberateľské sektory a verejný sektor. Komunita kyberneticko-bezpečnostných technológií by mala poskytovať vstupy pre činnosti a pracovný plán kompetenčného centra, a zároveň by mala môcť využívať komunitné činnosti kompetenčného centra a siete, no inak by nemala byť z hľadiska výziev na predkladanie návrhov alebo ponúk nijako privilegovaná.

(16)  Centrum kompetencií by malo stimulovať a podporovať spoluprácu a koordináciu činností komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá je veľkou, otvorenou a rôznorodou skupinou aktérov v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií. Do tejto komunity by mali patriť predovšetkým výskumné subjekty, vrátane subjektov, ktoré vypracúvajú etické pravidlá kybernetickej bezpečnosti, dodávateľské sektory, odberateľské sektory a verejný sektor. Komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mala poskytovať vstupy pre činnosti a pracovný plán centra kompetencií, a zároveň by mala môcť využívať komunitné činnosti centra kompetencií a siete, no inak by nemala byť z hľadiska výziev na predkladanie návrhov alebo ponúk nijako privilegovaná.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom reagovať na potreby dodávateľských i odberateľských sektorov by úloha kompetenčného centra poskytovať kyberneticko-bezpečnostné poznatky a technickú pomoc rôznym odvetviam mala zahŕňať tak produkty a služby IKT, ako aj všetky ďalšie odvetvové a technologické produkty a riešenia, do ktorých sa má aspekt kybernetickej bezpečnosti integrovať.

(17)  S cieľom reagovať na potreby dodávateľských i odberateľských sektorov by úloha kompetenčného centra poskytovať kyberneticko-bezpečnostné poznatky a technickú pomoc rôznym odvetviam mala zahŕňať tak produkty, procesy a služby IKT, ako aj všetky ďalšie odvetvové a technologické produkty a riešenia, do ktorých sa má aspekt kybernetickej bezpečnosti integrovať.

Odôvodnenie

V kontexte prepojených odvetví by mali všetky subjekty v hodnotovom reťazci zabezpečiť, aby boli ich výrobky, procesy a služby kyberneticky bezpečné dynamickým spôsobom už od úvodnej fázy projektového procesu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti by malo prispieť k rozsiahlemu zavádzaniu špičkových produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to najmä produktov a riešení, ktoré sa medzinárodne uznávajú.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Hoci kompetenčné centrum a sieť by sa mali usilovať o synergie medzi kybernetickou bezpečnosťou v civilnej a obrannej sfére, projekty financované z programu Európsky horizont sa budú implementovať v súlade s nariadením XXX [nariadenie o Európskom horizonte], podľa ktorého sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci Európskeho horizontu zameriavajú na civilné aplikácie.

(18)  Projekty financované z programu Európsky horizont sa budú implementovať v súlade s nariadením XXX [nariadenie o Európskom horizonte], podľa ktorého sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci Európskeho horizontu zameriavajú na civilné aplikácie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Vzhľadom na to, že už existuje iná agentúra Únie špecializovaná na kybernetickú bezpečnosť – agentúra ENISA –, správna rada centra kompetencií by mala zabezpečiť, aby sa s agentúrou ENISA konzultovalo o všetkých príslušných činnostiach centra s cieľom vytvoriť synergie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Vzhľadom na svoje odborné poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali byť v komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, ako aj v odvetvovej a vedeckej poradnej rade aktívne zapojené Spoločné výskumné centrum Komisie a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA).

(21)  Vzhľadom na svoje odborné poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali byť v komunite pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj v priemyselnej a vedeckej poradnej rade aktívne zapojené Spoločné výskumné centrum Komisie a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) tak, aby sa zabezpečili synergie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Vzhľadom na príslušné odborné znalosti Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a centra kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti by sa malo vyvíjať úsilie o súčinnosť medzi nimi, pričom agentúra ENISA by mala naďalej plniť svoje strategické ciele najmä v oblasti certifikácie kybernetickej bezpečnosti vymedzené v akte o kybernetickej bezpečnosti1a, zatiaľ čo centrum kompetencií by malo pôsobiť ako operatívny orgán v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 

__________________

 

1a Návrh nariadenia o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii IT bezpečnosti informačných a komunikačných technológií (2017/0225(COD)).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Aby kompetenčné centrum mohlo fungovať riadne a efektívne, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť vymenované za členov správnej rady, mali zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti v príslušných funkčných oblastiach. Komisia a členské štáty by mali vynaložiť úsilie aj na obmedzenie obmeny svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce.

(25)  Aby centrum kompetencií mohlo fungovať riadne a efektívne, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť vymenované za členov správnej rady, mali zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti v príslušných funkčných oblastiach. Komisia a členské štáty by mali vynaložiť úsilie aj na obmedzenie obmeny svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Agentúra ENISA by mala mať aj trvalú poradnú úlohu, bez hlasovacieho práva v správnej rade, a malo by sa s ňou konzultovať o všetkých relevantných činnostiach centra.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Kompetenčné centrum by malo mať odvetvovú a vedeckú poradnú radu ako poradný orgán s cieľom zabezpečiť pravidelný dialóg so súkromným sektorom, spotrebiteľskými organizáciami a inými príslušnými zainteresovanými stranami. Odvetvová a vedecká poradná rada by sa mala zameriavať na otázky relevantné pre zainteresované strany, o ktorých by mala informovať správnu radu kompetenčného centra. Zloženie odvetvovej a vedeckej poradnej rady a jej zverené úlohy, ako napríklad poskytovanie konzultácií k pracovnému plánu, by mali zaručovať dostatočné zastúpenie zainteresovaných strán v práci kompetenčného centra.

(27)  Centrum kompetencií by malo mať priemyselnú a vedeckú poradnú radu ako poradný orgán s cieľom zabezpečiť pravidelný dialóg so súkromným sektorom, spotrebiteľskými organizáciami a inými príslušnými zainteresovanými stranami. Centrum poskytuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade aj nezávislé poradenstvo o zavádzaní do praxe a obstarávaní. Priemyselná a vedecká poradná rada by sa mala zameriavať na otázky relevantné pre zainteresované strany, o ktorých by mala informovať správnu radu centra kompetencií. Zloženie priemyselnej a vedeckej poradnej rady a jej zverené úlohy, ako napríklad poskytovanie konzultácií k pracovnému plánu, by mali zaručovať dostatočné zastúpenie zainteresovaných strán v práci centra kompetencií. Pre každú kategóriu zainteresovaných strán z odvetvia by sa mal vyčleniť minimálny počet miest s osobitným dôrazom na zastúpenie MSP.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Kompetenčné centrum by malo disponovať pravidlami na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov. Kompetenčné centrum by malo zároveň uplatňovať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Spracovávanie osobných údajov kompetenčným centrom podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2018. Kompetenčné centrum by malo dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy o zaobchádzaní s informáciami, najmä s citlivými neutajovanými informáciami a utajovanými skutočnosťami EÚ.

(29)  Centrum kompetencií by malo disponovať pravidlami na predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o jeho členov, orgány a zamestnancov, správnu radu, ako aj vedeckú a priemyselnú poradnú radu a komunitu. Členské štáty by mali zabezpečiť predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o národné koordinačné centrá. Centrum kompetencií by malo zároveň uplatňovať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Spracovávanie osobných údajov centrom kompetencií podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2018. Centrum kompetencií by malo dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy o zaobchádzaní s informáciami, najmä s citlivými neutajovanými informáciami a utajovanými skutočnosťami EÚ.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Kompetenčné centrum by malo fungovať otvorene a transparentne, malo by včas poskytovať všetky náležité informácie a propagovať svoje činnosti, okrem iného cez informačné aktivity a šírením informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov kompetenčného centra by sa mal zverejniť.

(31)  Centrum kompetencií by malo fungovať otvorene a transparentne, malo by komplexne a včas poskytovať informácie a propagovať svoje činnosti, okrem iného cez informačné aktivity a šírením informácií v radoch širokej verejnosti. Malo by verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám poskytnúť zoznam členov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zverejniť vyhlásenia o ich záujmoch v súlade s článkom 42. Rokovací poriadok orgánov centra kompetencií by sa mal zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Odporúča sa, aby centrum kompetencií aj národné koordinačné centrá čo najviac monitorovali a dodržiavali medzinárodné normy s cieľom nabádať na vývoj smerujúci ku globálnym najlepším postupom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31b)  Európska komunita v oblasti kybernetickej bezpečnosti môže využívať výhody zastúpenia rozmanitosti spoločnosti ako celku a mala by dosiahnuť vyvážené zastúpenie pohlaví, etnickej rozmanitosti a osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie prvkov zmluvných dohôd medzi centrami kompetencií a národnými koordinačnými centrami a pokiaľ ide o určenie kritérií na posudzovanie a akreditáciu subjektov ako členov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú stály prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kompetenčné centrum prispieva k vykonávaniu kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Európsky horizont zriadeného nariadením XXX, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu].

2.  Centrum kompetencií prispieva k vykonávaniu kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Horizont Európa zriadeného nariadením XXX, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], a Európskeho obranného fondu zriadeného nariadením č. XXX.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „kybernetická bezpečnosť“ je ochrana sietí a informačných systémov, ich používateľov a iných osôb pred kybernetickými hrozbami;

1.  „kybernetická bezpečnosť“ sú všetky činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, ich používateľov a dotknutých osôb pred kybernetickými hrozbami;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „kyberneticko-bezpečnostné produkty a riešenia“ sú produkty, služby alebo procesy IKT, ktorých osobitným cieľom je ochrana sietí a informačných systémov, ich používateľov a dotknutých osôb pred kybernetickými hrozbami;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „verejný orgán“ je akýkoľvek vládny alebo iný orgán verejnej správy vrátane verejných poradných orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca funkcie verejnej správy podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných úloh;

3.  „verejný orgán“ je akýkoľvek vládny alebo iný orgán verejnej správy vrátane verejných poradných orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca funkcie verejnej správy podľa práva Únie a vnútroštátneho práva vrátane osobitných úloh;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý dobrovoľne finančne prispieva na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.

4.  „prispievajúci členský štát“ je členský štát, ktorý dobrovoľne finančne prispieva na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov centra kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  udržiavať a rozvíjať technologické a odvetvové kapacity kybernetickej bezpečnosti potrebné na zabezpečenie jej digitálneho jednotného trhu;

a)  udržiavať a rozvíjať technologické, akademické a výskumné, spoločenské a odvetvové spôsobilosti a kapacity kybernetickej bezpečnosti potrebné na zabezpečenie a rozvoj jej digitálneho jednotného trhu a podporu európskej digitálnej autonómnosti;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premeniť kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie.

b)  zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii podporovaním využívania produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyvinutých v Únii a premeniť tým kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie tak, aby sa toto odvetvie stalo pevným východiskom a kľúčovým aktérom v boji proti kybernetickým útokom;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zvyšovať odolnosť a spoľahlivosť úniového odvetvia kybernetickej bezpečnosti, infraštruktúry sietí a informačných systémov, internetu a hardvéru a softvéru, ktoré sa bežne používajú v Únii, a tým posilniť dôveru občanov, spotrebiteľov a podnikov v digitálny svet, a prispieť tak k dosiahnutiu cieľov stratégie pre jednotný digitálny trh;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zvyšovať povedomie o kyberneticko-bezpečnostných rizikách a súvisiacich spoločenských a etických dôsledkoch a obavách v Únii;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  podporovať, uľahčovať a urýchľovať procesy normalizácie a certifikácie;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  podporovať a pomáhať pri koordinácii činnosti siete národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“) uvedenej v článku 6 a komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií uvedenej v článku 8;

1.  podporovať a pomáhať pri koordinácii činnosti siete národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“) uvedenej v článku 6 a komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „komunita“) uvedenej v článku 8;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  prispievať k vykonávaniu kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX26, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Európsky horizont zriadeného nariadením XXX27, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], ako aj ďalších programov Únie, ak sa tak stanoví v právnych aktoch Únie];

2.  prispievať k vykonávaniu kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX26, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Horizont Európa zriadeného nariadením č. XXX27, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], Európskeho obranného fondu zriadeného nariadením č. XXX, ako aj ďalších programov Únie, ak sa tak stanoví v právnych aktoch Únie];

__________________

__________________

26 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

26 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

27 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

27 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  posilňovať kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru k dispozícii jednotlivým odvetviam, verejnému sektoru a výskumnej obci, a to plnením týchto úloh:

3.  posilňovať kyberneticko-bezpečnostnú odolnosť, kapacity, spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru k dispozícii spoločnosti, jednotlivým odvetviam, verejnému sektoru a výskumnej obci, a to plnením týchto úloh z hľadiska najmodernejšej priemyselnej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb:

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb: nadobúdanie, zdokonaľovanie, prevádzka a sprístupňovanie tejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví (vrátane MSP), verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

a)  nadobúdanie, zdokonaľovanie, prevádzka a sprístupňovanie tejto infraštruktúry a súvisiacich služieb spravodlivým, otvoreným a transparentným spôsobom širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví (najmä MSP) a z verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb: podpora iných subjektov (aj finančná) pri nadobúdaní, zdokonaľovaní, prevádzke a sprístupňovaní tejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví (vrátane MSP), verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

b)  podpora iných subjektov (aj finančná) pri nadobúdaní, zdokonaľovaní, prevádzke a sprístupňovaní tejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví (predovšetkým MSP) a z verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  finančná podpora a technická pomoc pre startupy, MSP, mikropodniky a jednotlivých expertov pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pre projekty slobodného softvéru bežne používané v prípade infraštruktúry, produktov a procesov a pre projekty občianskych technológií;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  vykonávanie auditov kódov na zaistenie bezpečnosti softvéru a ponúkanie vylepšení pre projekty slobodného softvéru bežne používané v prípade infraštruktúry, produktov a procesov;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovanie kyberneticko-bezpečnostných znalostí a technickej pomoci odvetviam a verejným orgánom, najmä podporou opatrení zameraných na uľahčenie prístupu k odborným znalostiam, ktoré má k dispozícii sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

c)  uľahčovanie šírenia kyberneticko-bezpečnostných znalostí a technickej pomoci, najmä v MSP, výrobnom odvetví, občianskej spoločnosti, priemysle a verejných orgánoch a akademickej a výskumnej obci, najmä podporou opatrení zameraných na uľahčenie prístupu k odborným znalostiam, ktoré má k dispozícii sieť a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  presadzovanie „bezpečnosti už v štádiu návrhu“ ako zásady v procese vývoja, údržby, prevádzky a aktualizácie infraštruktúr, produktov a služieb, najmä podporou najmodernejších bezpečných vývojárskych metód, primeraných bezpečnostných testov a bezpečnostných auditov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  prispievať k plošnému zavádzaniu najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v celom hospodárstve, a to plnením týchto úloh:

4.  prispievať k plošnému zavádzaniu najmodernejších a udržateľných kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v celej Únii a v rozličných odvetviach hospodárstva, a to plnením týchto úloh:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stimulácia kyberneticko-bezpečnostného výskumu, vývoja a zavádzania kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení Únie verejnými orgánmi a používateľskými odvetviami;

a)  stimulácia kyberneticko-bezpečnostného výskumu, vývoja a zavádzania kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení Únie, a to aj verejnými orgánmi a odvetvím;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podpora kyberneticko-bezpečnostného výskumu v oblasti počítačovej kriminality;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pomoc verejným orgánom, odberateľským odvetviam a iným používateľom pri osvojovaní a integrácii najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení;

b)  pomoc verejným orgánom, odberateľským odvetviam a iným používateľom pri osvojovaní a integrácii bežne používaných, najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora najmä verejných orgánov pri organizácii verejných obstarávaní alebo samotné obstarávanie najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v mene verejných orgánov;

c)  podpora najmä verejných orgánov pri organizácii verejných obstarávaní, obstarávanie najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v mene verejných orgánov, a to aj podporovaním obstarávania v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a oblasti inovácií, v súlade so smernicami 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky a MSP pôsobiace v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sa napojili na potenciálne trhy a prilákali investície;

d)  finančná podpora a technická pomoc pre startupy, jednotlivých odborníkov a MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sa napojili na potenciálne trhy a možnosti zavádzania do praxe a prilákali investície;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  stimulácia využívania certifikácie kybernetickej bezpečnosti v súlade s aktom o kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  zlepšovať chápanie kybernetickej bezpečnosti a prispievať k dopĺňaniu chýbajúcich zručností v Únii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:

5.  zlepšovať chápanie kybernetickej bezpečnosti, a to aj jednotlivcov; zlepšovať povedomie o význame kybernetickej bezpečnosti pre prevenciu a riešenie hrozieb, prispievať k dopĺňaniu chýbajúcich zručností, posilňovať úroveň zručností v Únii v oblasti kybernetickej bezpečnosti a budovať silnú základňu kybernetických zručností, a to plnením týchto úloh:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora ďalšieho rozvoja kyberneticko-bezpečnostných zručností, podľa potreby v spolupráci s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA;

a)  podpora ďalšieho rozvoja kyberneticko-bezpečnostných zručností a kompetencií; podpora spoločnej vysokej úrovne znalostí o kybernetickej bezpečnosti; a prispievanie k odolnosti používateľov a infraštruktúr v Únii v spolupráci s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA, a to najmä rozvojom vzdelávacích programov a kampaní na zvyšovanie informovanosti;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  finančnou podporou kyberneticko-bezpečnostného výskumu na základe spoločného, priebežne hodnoteného a zdokonaľovaného viacročného programu zameraného na stratégiu, odvetvie, technológiu a výskum;

a)  finančnou podporou kyberneticko-bezpečnostného výskumu na základe spoločného, priebežne hodnoteného a zdokonaľovaného viacročného plánu zameraného na stratégiu, odvetvie, technológiu a výskum;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporou rozsiahlych výskumných a demonštračných projektov, ktoré sa zameriavajú na kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti ďalšej generácie, v spolupráci s odvetvím a so sieťou;

b)  podporou rozsiahlych výskumných a demonštračných projektov, ktoré sa zameriavajú na kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti ďalšej generácie, v spolupráci s odvetvím, so sieťou a s komunitou;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporou výskumu a inovácie v oblasti stanovovania kyberneticko-bezpečnostných noriem;

c)  podporou výskumu a inovácie na posilnenie normalizácie v oblasti technológií kybernetickej bezpečnosti v úzkej spolupráci najmä s európskymi normalizačnými organizáciami (ESO);

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podporou vývoja nezávislých kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení, a to v úzkej spolupráci s odvetvím, so sieťou a s komunitou.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  vývojom nástrojov a technológií potrebných na riešenie sústavne sa rozvíjajúcich kyberneticko-bezpečnostných hrozieb;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  združovanie zainteresovaných strán v záujme synergií medzi civilným a obranným kyberneticko-bezpečnostným výskumom a trhmi;

c)  združovanie zainteresovaných strán v záujme synergií medzi civilným a obranným kyberneticko-bezpečnostným výskumom a trhmi; prípadné zosúladenie činností s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poradenstvo, šírenie odborných poznatkov a podpora spolupráce relevantných zainteresovaných strán;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na žiadosť členských štátov riadenie nadnárodných projektov v oblasti kybernetickej obrany, a teda plnenie funkcie projektového manažéra v zmysle nariadenia XXX [nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond].

b)  na žiadosť členských štátov riadenie nadnárodných a cezhraničných projektov v oblasti kybernetickej obrany, a teda plnenie funkcie projektového manažéra v zmysle nariadenia XXX [nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond];

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  prípadné prispievanie k základným právam a etickému posudzovaniu výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý financuje centrum kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  prispievať k úsiliu Únie o posilnenie spolupráce, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, a to:

 

a)  uľahčovaním účasti siete a komunity na medzinárodných konferenciách;

 

b)  spoluprácou s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v rámci príslušných rámcov medzinárodnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami sa zakladá na zmluvnej dohode uzatvorenej medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier. V danej dohode sa stanovia pravidlá upravujúce vzťah a rozdelenie úloh medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier.

5.  Vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami sa zakladá na zmluvnej dohode uzatvorenej medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier. Dohoda pozostáva z rovnakého súboru všeobecných podmienok, ktoré stanovujú pravidlá upravujúce vzťah a rozdelenie úloh medzi centrom kompetencií a každým národným koordinačným centrom a osobitné podmienky prispôsobené konkrétnemu národnému koordinačnému centru.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom -45 prijímať delegované akty s cieľom vymedziť prvky zmluvných dohôd uvedených v odseku 5 tohto článku vrátane ich formátu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora kompetenčného centra pri dosahovaní jeho cieľov, a najmä pri koordinácii komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;

a)  podpora centra kompetencií pri dosahovaní jeho cieľov, a najmä pri zriaďovaní a koordinácii komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora účasti odvetvia a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných projektoch;

b)  podpora, povzbudzovanie a uľahčovanie účasti občianskej spoločnosti, spotrebiteľských organizácií, akademickej obce, výskumných pracovníkov, priemyslu, najmä startupov a MSP, a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných projektoch;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  stimulácia cezhraničných projektov, najmä pre MSP;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v spolupráci s kompetenčným centrom prispievanie k identifikácii a riešeniu kyberneticko-bezpečnostných výziev v jednotlivých odvetviach;

c)  v spolupráci s kompetenčným centrom prispievanie k identifikácii a riešeniu kyberneticko-bezpečnostných výziev týkajúcich sa špecifických odvetví vrátane kybernetickej špionáže;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  úzka spolupráca s národnými normalizačnými organizáciami s cieľom zaistiť preberanie existujúcich noriem a zapojiť všetky príslušné zainteresované strany, najmä MSP, do stanovovania nových noriem;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  snaha o vytvorenie synergií s relevantnými činnosťami na štátnej a regionálnej úrovni;

e)  snaha o vytvorenie synergií s relevantnými činnosťami na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť bezpečnosť Únie;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  propagácia a šírenie spoločných minimálnych študijných osnov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s príslušnými orgánmi v členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií a kompetenčného centra na štátnej alebo regionálnej úrovni;

g)  propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a centra kompetencií na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  posudzovanie žiadostí subjektov so sídlom v členskom štáte koordinačného centra o začlenenie do komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

h)  posudzovanie žiadostí subjektov a jednotlivcov so sídlom v členskom štáte koordinačného centra o začlenenie do komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  podpora kampaní na zvyšovanie povedomia, najmä MSP, a spoločne s centrom kompetencií poskytovanie potrebných zručností a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií prispieva k napĺňaniu poslania kompetenčného centra v zmysle článku 3 a v celej Únii podporuje a šíri odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

1.  Komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti prispieva k napĺňaniu poslania centra kompetencií v zmysle článku 3 a v celej Únii podporuje a šíri odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytuje technickú expertízu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií pozostáva z odvetvových, akademických a neziskových výskumných organizácií a združení, ako aj z verejných orgánov a iných orgánov, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým záležitostiam. V Únii združuje hlavné strany zainteresované na technologických a odvetvových spôsobilostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňa národné koordinačné centrá, ako aj inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami.

2.  Komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti pozostáva z občianskej spoločnosti, priemyslu vrátane MSP, európskych normalizačných organizácií, združení používateľov, akademických a neziskových výskumných organizácií a združení fungujúcich na vnútroštátnej alebo európskej úrovni, ako aj z verejných orgánov a iných orgánov alebo jednotlivcov, ktorí sa venujú prevádzkovým a technickým záležitostiam. V Únii združuje hlavné strany zainteresované na technologických a priemyslových, spoločenských, akademických a výskumných kapacitách a spôsobilostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňa národné koordinačné centrá, ako aj inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, aktíva a zdroje financované v rámci centra kompetencií sa musia nachádzať na území Únie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kompetenčné centrum akredituje subjekty zriadené podľa vnútroštátneho práva za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií na základe posúdenia splnenia kritérií uvedených v odseku 3, ktoré vykoná národné koordinačné centrum členského štátu, kde má daný subjekt sídlo. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no kompetenčné centrum ju môže kedykoľvek odňať, ak kompetenčné centrum alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt nespĺňa kritériá odseku 3 alebo spadá pod príslušné ustanovenia článku 136 nariadenia XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

4.  Centrum kompetencií akredituje subjekty v zmysle odseku 3 za členov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti na základe posúdenia splnenia kritérií uvedených v odseku 3, ktoré vykoná národné koordinačné centrum členského štátu, kde má daný subjekt sídlo. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no centrum kompetencií ju môže kedykoľvek odňať, ak centrum kompetencií alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt nespĺňa kritériá odseku 3 alebo spadá pod príslušné ustanovenia článku 136 nariadenia XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Národné koordinačné centrá členských štátov sa snažia dosiahnuť vyrovnané zastúpenie zainteresovaných strán vrátane MSP v komunite a aktívne stimulujú účasť nedostatočne zastúpených kategórií zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom -45 prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť kritériá stanovené v odseku 3 tohto článku a postupy posudzovania a akreditácie subjektov, ktoré spĺňajú tieto kritériá.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  nabádajú členov komunity, ktorí sú výrobcami a poskytovateľmi služieb, aby certifikovali svoje výrobky a služby podľa systémov certifikácie prijatých podľa aktu o kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spolupráca prebieha v rámci pracovných dohôd. Tieto dohody sa vopred predložia Komisii na schválenie.

2.  Spolupráca prebieha v rámci pracovných dohôd, na ktorých sa dohodlo centrum kompetencií s príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie. Tieto dohody prijíma správna rada po tom, ako sa predložia Komisii na schválenie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z piatich zástupcov Komisie v mene Únie.

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z piatich zástupcov Komisie v mene Únie. V správnej rade je aj jeden člen určený Európskym parlamentom, ktorý nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe ich znalostí v technologickej oblasti, ako aj na základe relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností. Komisia a členské štáty sa vynasnažia obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Komisia a členské štáty sa usilujú o vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

3.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií alebo výskumu, ako aj na základe relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností. Komisia a členské štáty sa vynasnažia obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Komisia a členské štáty zabezpečujú vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže v prípade potreby pozvať na zasadnutia správnej rady pozorovateľov vrátane zástupcov relevantných orgánov, úradov a agentúr Únie.

6.  Správna rada môže v prípade potreby pozvať na svoje zasadnutia pozorovateľov vrátane zástupcov priemyselnej a vedeckej poradnej rady a iných relevantných orgánov, úradov a agentúr Únie, s cieľom zaručiť odbornosť a vytvárať silnejšie prepojenia s priemyslom a výskumnými komunitami.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Predseda priemyselnej a vedeckej poradnej rady sa môže zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva, keď sa takéto zasadnutia týkajú jeho úloh uvedených v článku 20.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ je osoba s odbornými znalosťami a výbornou povesťou v oblastiach, v ktorých kompetenčné centrum pôsobí.

1.  Výkonný riaditeľ je osoba s hlbokými vedomosťami a odbornými znalosťami v oblastiach, v ktorých centrum kompetencií pôsobí.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.

3.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania pri dodržaní rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štyri roky. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy kompetenčného centra.

5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy centra kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Správna rada konajúc na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 5, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz, najviac o štyri roky.

6.  Správna rada konajúc na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 5, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz, najviac o päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery spätných hodnotení a predloženie správy o pokroku Komisii každé dva roky;

h)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery spätných hodnotení a predloženie správy o pokroku Európskemu parlamentu a Komisii každé dva roky;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

s)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery správ z interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a pravidelne správnej rade;

s)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery správ z interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Európskemu parlamentu a Komisii a pravidelne správnej rade;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odvetvová a vedecká poradná rada má najviac 16 členov. Členov vymenúva správna rada spomedzi zástupcov subjektov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.

1.  Priemyselná a vedecká poradná rada má najviac 25 členov. Členov vymenúva správna rada otvoreným, transparentným a nediskriminačným postupom spomedzi zástupcov subjektov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členstvo v priemyselnej a vedeckej poradnej rade je vyvážené a zahŕňa primerané zastúpenie odvetvia, najmä MSP, akademickej obce a občianskej spoločnosti vrátane spotrebiteľských organizácií.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady musia mať odborné znalosti z oblasti kyberneticko-bezpečnostného výskumu, odvetvového vývoja, odborných služieb alebo ich zavádzania. Požiadavky na tieto odborné znalosti bližšie určí správna rada.

2.  Členovia priemyselnej a vedeckej poradnej rady musia mať odborné znalosti aspoň v jednej z týchto domén kybernetickej bezpečnosti:

 

a)  výskum;

 

b)  odvetvový vývoj;

 

c)  vzdelávanie a odborná príprava.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Funkčné obdobie členov odvetvovej a vedeckej poradnej rady je tri roky. Toto obdobie je obnoviteľné.

4.  Funkčné obdobie členov priemyselnej a vedeckej poradnej rady sú štyri roky. Toto obdobie je obnoviteľné.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na zasadnutiach odvetvovej a vedeckej poradnej rady sa môžu zúčastňovať zástupcovia Komisie a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ktorí môžu prácu poradnej rady podporovať.

5.  Na zasadnutiach priemyselnej a vedeckej poradnej rady sa zúčastňujú zástupcovia Komisie a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ktorí môžu prácu poradnej rady podporovať.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odvetvová a vedecká poradná rada zasadá aspoň dvakrát ročne.

1.  Priemyselná a vedecká poradná rada zasadá aspoň trikrát ročne.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  poskytuje poradenstvo správnej rade o zriadení pracovných skupín, za celkovej koordinácie jedného alebo viacerých členov priemyselnej a vedeckej poradnej rady, o osobitných otázkach súvisiacich s prácou centra kompetencií, a nominuje účastníkov;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  poskytuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade návrh stredno- až dlhodobého programu technológií v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  podporuje spoluprácu stavaním na predchádzajúcich a súčasných iniciatívach EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, do ktorých sú zapojené viaceré zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  sumu z Európskeho obranného fondu na akcie a administratívne náklady súvisiace s obranou.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Finančný príspevok Únie nezahŕňa úlohy uvedené v článku 4 ods. 8 písm. b).

4.  Európsky obranný fond zahŕňa úlohy uvedené v článku 4 ods. 8 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie finančného príspevku Únie na kompetenčné centrum alebo ho primerane znížiť, ak zúčastnené členské štáty neprispievajú, prispievajú iba čiastočne alebo sú v omeškaní s poskytovaním príspevkov uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Centrum kompetencií úzko spolupracuje s inými inštitúciami a agentúrami Únie, najmä agentúrou ENISA, a inými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kompetenčné centrum zabezpečí, aby verejnosť a všetky zainteresované strany dostávali náležité, objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä o výsledkoch jeho práce. Kompetenčné centrum takisto zverejňuje vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa článku 41.

2.  Centrum kompetencií zabezpečí, aby verejnosť a všetky zainteresované strany mali k dispozícii komplexné, objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä pokiaľ ide o výsledky jeho práce, výsledky práce siete, priemyselnej a vedeckej poradnej rady a komunity. Centrum kompetencií takisto zverejňuje vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa článku 42.

Odôvodnenie

Odkaz na „článok 41“ opravený na odkaz článok 42, po diskusii s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Centrum kompetencií poskytne verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám zoznam členov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zverejní vyhlásenia o ich záujmoch v súlade s článkom 42.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 zahŕňa posúdenie výsledkov kompetenčného centra so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy. Ak Komisia dospeje k záveru, že z hľadiska pridelených cieľov, mandátu a úloh kompetenčného centra je pokračovanie jeho činnosti odôvodnené, môže navrhnúť predĺženie mandátu kompetenčného centra stanoveného v článku 46.

3.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 zahŕňa posúdenie výsledkov centra kompetencií so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy, ako aj posúdenie účinnosti a efektívnosti centra kompetencií pri dosahovaní týchto výsledkov. Ak Komisia dospeje k záveru, že z hľadiska pridelených cieľov, mandátu a úloh centra kompetencií je pokračovanie jeho činnosti odôvodnené, môže navrhnúť predĺženie mandátu centra kompetencií stanoveného v článku 46.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správna rada kompetenčného centra prijme pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov so zreteľom na jeho členov, orgány a zamestnancov. Tieto pravidlá musia zahŕňať ustanovenia zamerané na zabránenie konfliktu záujmov zástupcov členov v správnej rade, ako aj v odvetvovej a vedeckej poradnej rade, v súlade s nariadením XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

Správna rada centra kompetencií prijme pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia so zreteľom na svojich členov, orgány a zamestnancov vrátane výkonného riaditeľa. Tieto pravidlá musia zahŕňať ustanovenia zamerané na zabránenie konfliktu záujmov zástupcov členov v správnej rade, ako aj v priemyselnej a vedeckej poradnej rade, v súlade s nariadením XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o národné koordinačné centrá.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Hostiteľský členský štát poskytne najlepšie možné podmienky s cieľom zabezpečiť jej riadne fungovanie vrátane dostupnosti miesta, zabezpečenia adekvátnych vzdelávacích zariadení pre deti zamestnancov, vhodného prístupu na trh práce, k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti pre deti aj partnerov (partnerky).

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Medzi kompetenčným centrom a členským štátom [Belgickom], v ktorom sa nachádza jeho sídlo, sa môže uzatvoriť administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore, ktorú tento členský štát poskytne kompetenčnému centru.

Medzi centrom kompetencií a členským štátom [Belgickom], v ktorom sa nachádza jeho sídlo, sa uzatvorí administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore, ktorú tento členský štát poskytne centru kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 44 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 44a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 5a a článku 8 ods. 4b sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5a a v článku 8 ods. 4b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5a a článku 8 ods. 4b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(Tento článok je súčasťou kapitoly VII.)

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier

Referenčné čísla

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

1.10.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Arndt Kohn

24.9.2018

Prerokovanie vo výbore

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier

Referenčné čísla

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Dátum predloženia v EP

12.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Dátum predloženia

22.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia