Postopek : 2018/0328(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0084/2019

Predložena besedila :

A8-0084/2019

Razprave :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Obrazložitev glasovanja
PV 17/04/2019 - 16.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

POROČILO     ***I
PDF 463kWORD 153k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Julia Reda

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  Ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0630),

–  ob upoštevanju člena 294(2), členov 173 in 3 ter prvega odstavka člena 188 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0404/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. januarja 2019(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0084/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Vsakdanje življenje in gospodarstvo postajata vse bolj odvisna od digitalnih tehnologij, državljani pa vedno bolj izpostavljeni resnim kibernetskim incidentom. Varnost bo v prihodnosti med drugim odvisna od povečanja tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, saj se tako civilna infrastruktura kot tudi vojaške zmogljivosti zanašajo na varne digitalne sisteme.

(1)  Več kot 80 % prebivalcev Unije ima internetno povezavo, vsakdanje življenje in gospodarstvo postajata vse bolj odvisna od digitalnih tehnologij, državljani pa so vedno bolj izpostavljeni resnim kibernetskim incidentom. Varnost bo v prihodnosti med drugim odvisna od prispevanja k splošni odpornosti, od povečanja tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije za zaščito pred spreminjajočimi se kibernetskimi grožnjami, saj se tako infrastruktura kot tudi varnostne zmogljivosti zanašajo na varne digitalne sisteme. To je mogoče doseči z ozaveščanjem o kibernetskih grožnjah, razvijanjem kompetenc, zmogljivosti in sposobnosti po vsej Uniji, temeljitim upoštevanjem medsebojnega vpliva strojne in programske infrastrukture, omrežij, izdelkov in procesov ter družbenih in etičnih posledic in pomislekov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Kibernetska kriminaliteta pomeni hitro naraščajočo grožnjo Uniji, njenim državljanom in gospodarstvu. Leta 2017 je 80 % evropskih podjetij doživelo vsaj en kibernetski incident. Napad WannaCry maja 2017 je prizadel več kot 150 držav in 230 000 sistemov IT ter imel znaten vpliv na kritično infrastrukturo, kot so bolnišnice. Jasno je torej, da so potrebni najvišji standardi kibernetske varnosti in celostne rešitve za kibernetsko varnost, ki vključujejo ljudi, izdelke, procese in tehnologijo v Uniji, pa tudi evropski vodilni položaj na tem področju in digitalna avtonomija.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Voditelji držav in vlad so na digitalnem vrhu v Talinu septembra 2017 pozvali Unijo, naj postane „do leta 2025 vodilna v svetu na področju kibernetske varnosti, da se zagotovijo zaupanje, gotovost in zaščita državljanov, potrošnikov in podjetij na spletu ter omogoči brezplačen in zakonsko urejen internet.

(4)  Voditelji držav in vlad so na digitalnem vrhu v Talinu septembra 2017 pozvali Unijo, naj postane do leta 2025 vodilna v svetu na področju kibernetske varnosti, da se zagotovijo zaupanje, gotovost in zaščita državljanov, potrošnikov in podjetij na spletu ter omogoči brezplačen, varnejši in zakonsko urejen internet, in izjavili, da bodo pri (ponovni) vzpostavitvi sistemov in rešitev IKT pogosteje uporabljali odprtokodne rešitve in/ali odprte standarde (med drugim, da bi preprečili vezanost na enega samega ponudnika), tudi tiste, ki so bili razviti in/ali se spodbujajo s pomočjo programov EU za interoperabilnost in standardizacijo, kot je ISA2.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovni center) bi moral prispevati k povečanju odpornosti in zanesljivosti infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, vključno z internetom in drugo kritično infrastrukturo za delovanje družbe, kot so prometni, zdravstveni in bančni sistemi.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Strokovni center in njegovi ukrepi bi morali upoštevati izvajanje Uredbe (EU) 2019/XXX [prenovitev Uredbe (ES) št. 428/2009, kot je predlagana s COM(2016)0616].1a

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (UL ..., ..., str. ...).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Znatne motnje v omrežjih in informacijskih sistemih lahko vplivajo na posamezne države članice in Unijo kot celoto. Varnost omrežij in informacijskih sistemov je zato bistvena za nemoteno delovanje notranjega trga. Trenutno je Unija odvisna od neevropskih ponudnikov kibernetske varnosti. Vendar je v strateškem interesu Unije, da ohrani in razvije pomembne ključne tehnološke zmogljivosti kibernetske varnosti za zavarovanje njenega enotnega digitalnega trga ter zlasti za zaščito kritičnih omrežij in informacijskih sistemov ter zagotavljanje ključnih storitev kibernetske varnosti.

(5)  Znatne motnje v omrežjih in informacijskih sistemih lahko vplivajo na posamezne države članice in Unijo kot celoto. Najvišja raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji je zato bistvena tako za družbo kot za gospodarstvo. Trenutno je Unija odvisna od neevropskih ponudnikov kibernetske varnosti. Vendar je v strateškem interesu Unije, da ohrani in razvije ključne tehnološke zmogljivosti in sposobnosti kibernetske varnosti, da zagotovi varstvo podatkov ter kritičnih omrežij in informacijskih sistemov evropskih državljanov in podjetij, vključno s kritično infrastrukturo za delovanje družbe, kot so prometni sistemi, zdravstveni sistemi in bančništvo ter enotni digitalni trg, ter zagotavljanje ključnih storitev kibernetske varnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Unija ima bogato strokovno znanje in izkušnje v zvezi z raziskavami, tehnologijo in industrijskim razvojem na področju kibernetske varnosti, vendar so prizadevanja raziskovalne in industrijske skupnosti razdrobljena in neusklajena, poleg tega pa jim manjka skupno poslanstvo, kar ovira konkurenčnost na tem področju. Ta prizadevanja in strokovno znanje je treba združiti, povezati v omrežja in učinkovito uporabiti, da se okrepijo in dopolnijo obstoječe raziskave ter tehnološke in industrijske zmogljivosti na ravni Unije in nacionalnih ravneh.

(6)  Unija ima bogato strokovno znanje in izkušnje v zvezi z raziskavami, tehnologijo in industrijskim razvojem na področju kibernetske varnosti, vendar so prizadevanja raziskovalne in industrijske skupnosti razdrobljena in neusklajena, poleg tega pa jim manjka skupno poslanstvo, kar ovira konkurenčnost in učinkovito zaščito ključnih podatkov, omrežij in sistemov na tem področju. Ta prizadevanja in strokovno znanje je treba združiti, povezati v omrežja in učinkovito uporabiti, da se okrepijo in dopolnijo obstoječe raziskave, spretnosti ter tehnološke in industrijske zmogljivosti na ravni Unije in nacionalnih ravneh. Čeprav se sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) sooča s pomembnimi izzivi, kot je izpolnitev povpraševanja po kvalificiranih delavcih, lahko ima korist od tega, da predstavlja raznolikost celotne družbe ter doseže uravnoteženo zastopanost spolov, etnično raznolikost in nediskriminacijo invalidov ter olajša dostop do znanja in usposabljanja za prihodnje strokovnjake na področju kibernetske varnosti, vključno z njihovim izobraževanjem v neformalnih okvirih, na primer v projektih brezplačne in odprtokodne programska opreme, projektih na področju civilne tehnologije, zagonskih podjetjih in mikro podjetjih.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Mala in srednja podjetja (MSP) so ključni akterji v evropskem sektorju kibernetske varnosti in lahko zaradi svoje prilagodljivosti zagotovijo vrhunske rešitve. Vendar so MSP, ki niso specializirana na kibernetsko varnost, tudi bolj izpostavljena kibernetskim incidentom zaradi visokih zahtev glede naložb in znanja za vzpostavitev učinkovitih rešitev na področju kibernetske varnosti. Zato morata strokovni center in mreža za kibernetsko varnost zagotoviti posebno podporo za MSP, tako da jim olajšata dostop do znanja in usposabljanja, da se lahko ustrezno zavarujejo in da tista podjetja, ki so dejavna na področju kibernetske varnosti, lahko prispevajo k evropskemu vodilnemu položaju na tem področju.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Strokovno znanje ne obstaja le v industriji in raziskavah. Nekomercialni in predkomercialni projekti, imenovani „projekti na področju družbene tehnologije“, uporabljajo odprte standarde, odprte podatke ter brezplačno in odprtokodno programsko opremo za razvoj izdelkov in storitev v interesu družbe in javnega dobrega. Prispevajo k odpornosti, ozaveščanju in razvoju kompetenc na področju kibernetske varnosti ter imajo pomembno vlogo pri krepitvi zmogljivosti industrije in raziskav na tem področju.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  Izraz „deležniki“, kadar se uporablja v okviru te uredbe, se med drugim nanaša na industrijo, javne subjekte in druge subjekte, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami na področju kibernetske varnosti, pa tudi na civilno družbo, med drugim na sindikate, združenja potrošnikov, skupnost na področju brezplačne in odprtokodne programske opreme ter akademsko in raziskovalno skupnost.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Strokovni center bi moral biti glavni instrument Unije za združevanje naložb v raziskave, tehnologije in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti, pa tudi za izvajanje zadevnih projektov in pobud v sodelovanju s strokovno mrežo za kibernetsko varnost. Zagotoviti bi moral finančno podporo za kibernetsko varnost iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo ter bi moral biti po potrebi odprt tudi Evropskemu skladu za regionalni razvoj in drugim programom. Ta pristop naj bi prispeval k ustvarjanju sinergij in usklajevanju finančne podpore za raziskave, inovacije, tehnologijo in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti ter izogibanju podvajanja

(8)  Strokovni center bi moral biti glavni instrument Unije za združevanje naložb v raziskave, tehnologije in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti, pa tudi za izvajanje zadevnih projektov in pobud v sodelovanju s strokovno mrežo za kibernetsko varnost. Zagotoviti bi moral finančno podporo za kibernetsko varnost iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo ter iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe in upravne stroške, povezane z obrambo, ter bi moral biti po potrebi odprt tudi Evropskemu skladu za regionalni razvoj in drugim programom. Ta pristop naj bi prispeval k ustvarjanju sinergij in usklajevanju finančne podpore za pobude Unije glede raziskav in razvoja, inovacij, tehnologije in industrijskega razvoja na področju kibernetske varnosti, ter izogibanju podvajanja.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  „Vgrajena varnost“ je načelo, določeno v skupnem sporočilu Komisije z dne 13. septembra 2017 z naslovom „Odpornost, odvračanje in obramba: okrepitev kibernetske varnosti za EU“, ki vključuje najsodobnejše metode za povečanje varnosti na vseh stopnjah življenjskega cikla izdelka ali storitve, začenši z varno zasnovo in razvojnimi metodami, zmanjšanjem površine za napade ter vključevanjem ustreznih varnostnih preverjanj in revizij. Proizvajalci ali ponudniki morajo za čas trajanja delovanja ali vzdrževanja brez odlašanja dati na voljo posodobitve, ki odpravljajo nove šibke točke ali grožnje, in sicer v ocenjeni življenjski dobi izdelka ter po njenem poteku. To je mogoče doseči tudi tako, da se tretjim stranem omogoči oblikovanje in zagotavljanje takšnih posodobitev. Zagotavljanje posodobitev je zlasti potrebno v primeru splošno uporabljane infrastrukture, izdelkov in procesov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Glede na obseg kibernetske varnosti in naložb v kibernetske zmogljivosti in sposobnosti v drugih delih sveta bi morale Unija in države članice okrepiti finančno pomoč za raziskave, razvoj in uporabo na tem področju. Da bi omogočili ekonomijo obsega in dosegli primerljivo raven zaščite v vsej Uniji, bi si morale države članice prizadevati za evropski okvir, tako da po potrebi vlagajo prek mehanizma strokovnega centra.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)  Strokovni center in skupnost bi si morala prizadevati za izmenjavo na področju izdelkov in procesov, standardov in tehničnih standardov s področja kibernetske varnosti z mednarodno skupnostjo, da bi na mednarodni ravni spodbujala evropsko konkurenčnost in najvišje standarde kibernetske varnosti. Tehnični standardi vključujejo oblikovanje referenčnih izvajanj, objavljenih pod odprtimi licencami. Varna zasnova zlasti referenčnih izvajanj je bistvena za skupno zanesljivost in odpornost splošno uporabljane infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, kot sta internet in kritična infrastruktura.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ob upoštevanju dejstva, da je cilje te pobude mogoče najbolje doseči, če sodelujejo vse države članice oziroma če jih sodeluje čim več, in da se države članice spodbudi k sodelovanju, bi morale imeti glasovalne pravice samo tiste države članice, ki finančno prispevajo k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

(9)  Ob upoštevanju dejstva, da je cilje te pobude mogoče najbolje doseči, če prispevajo vse države članice oziroma če jih prispeva čim več, in da se države članice spodbudi k sodelovanju, bi morale imeti glasovalne pravice samo tiste države članice, ki finančno prispevajo k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Nacionalne koordinacijske centre bi morale določiti države članice. Poleg potrebne upravne zmogljivosti bi morali imeti ti centri tehnološko strokovno znanje s področja kibernetske varnosti ali pa neposreden dostop do takšnega znanja, zlasti na področjih, kot so kriptografija, varnostne storitve IKT, zaznavanje vdorov, varnost sistemov in omrežij, programska oprema, varnost aplikacij ter človeški in družbeni vidiki varnosti in zasebnosti. Prav tako bi morali imeti zmogljivost, da učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z industrijo, javnim sektorjem, vključno z organi, imenovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta23 , in raziskovalno skupnostjo.

(12)  Nacionalne koordinacijske centre bi morale določiti države članice. Poleg potrebne upravne zmogljivosti bi morali imeti ti centri tehnološko strokovno znanje s področja kibernetske varnosti ali pa neposreden dostop do takšnega znanja, zlasti na področjih, kot so kriptografija, varnostne storitve IKT, zaznavanje vdorov, varnost sistemov in omrežij, programska oprema, varnost aplikacij ter človeški, etični, družbeni in okoljski vidiki varnosti in zasebnosti. Prav tako bi morali imeti zmogljivost, da učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z industrijo, javnim sektorjem, vključno z organi, imenovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta23 , in raziskovalno skupnostjo za vzpostavitev stalnega javno-zasebnega dialoga o kibernetski varnosti. Poleg tega bi bilo treba javnost z ustreznimi sredstvi komuniciranja ozaveščati o kibernetski varnosti.

__________________

__________________

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Tehnologije v vzponu, kot so umetna inteligenca, internet stvari, visokozmogljivostno in kvantno računalništvo, blokovne verige, ter koncepti, kot so varne digitalne identitete, ustvarjajo nove izzive za kibernetsko varnost, obenem pa ponujajo rešitve. Za ocenjevanje in potrjevanje odpornosti obstoječih in prihodnjih sistemov IKT bo potrebno preizkušati varnostne rešitve za obrambo pred napadi s pomočjo visokozmogljivostnih in kvantnih računalniških tehnologij. Strokovni center, mreža in strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morali pomagati razvijati in razširjati najsodobnejše rešitve za kibernetsko varnost. Hkrati bi morala strokovni center in mreža podpirati razvijalce in operaterje v ključnih sektorjih, kot so promet, energija, zdravje, finance, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obramba in vesolje, da bi jim pomagala reševati izzive na področju kibernetske varnosti.

(14)  Tehnologije v vzponu, kot so umetna inteligenca, internet stvari, visokozmogljivostno in kvantno računalništvo ter koncepti, kot so varne digitalne identitete, ustvarjajo nove izzive za kibernetsko varnost, obenem pa ponujajo izdelke in procese. Za ocenjevanje in potrjevanje odpornosti obstoječih in prihodnjih sistemov IKT bo potrebno preizkušati varnostne izdelke in procese za obrambo pred napadi s pomočjo visokozmogljivostnih in kvantnih računalniških tehnologij. Strokovni center, mreža, evropska vozlišča za digitalne inovacije in strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morali pomagati razvijati in razširjati najnovejše izdelke in postopke na področju kibernetske varnosti, vključno z dvojno rabo, zlasti tistih, ki organizacijam omogočajo stalno krepitev zmogljivosti, odpornosti in ustreznega upravljanja. Strokovni center in mreža bi morala spodbujati celoten inovacijski cikel in prispevati k premostitvi inovacijskega prepada na področju tehnologij in storitev kibernetske varnosti. Hkrati bi morali strokovni center, mreža in skupnost podpirati razvijalce in operaterje v ključnih sektorjih, kot so promet, energija, zdravje, finance, uprava, telekomunikacije, proizvodnja, obramba in vesolje, da bi jim pomagali reševati izzive na področju kibernetske varnosti, ter raziskati razloge za napade na integriteto omrežij in informacijskih sistemov, kot so kriminal, industrijsko vohunjenje, obrekovanje in dezinformiranje.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Zaradi hitro spreminjajoče se narave kibernetskih groženj in kibernetske varnosti se mora biti Unija sposobna hitro in nenehno prilagajati novemu razvoju na tem področju. Zato bi morali biti strokovni center, strokovna mreža za kibernetsko varnost in strokovna skupnost za kibernetsko varnost dovolj prožni, da bi zagotovili potrebno odzivnost. Spodbujati bi morali rešitve, ki bi subjektom pomagale, da bi lahko stalno gradili zmogljivosti za krepitev odpornosti Unije in lastne odpornosti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Pristojni center bi moral imeti cilj vzpostaviti evropsko vodstvo in strokovno znanje na področju kibernetske varnosti in tako zagotoviti najvišje varnostne standarde v Uniji, zagotoviti varstvo podatkov, informacijskih sistemov, omrežij in kritične infrastrukture v Uniji, ustvariti nova visokokakovostna delovna mesta na tem področju, preprečiti beg možganov evropskih strokovnjakov za kibernetsko varnost v tretje države ter dati evropsko vrednost že obstoječim nacionalnim ukrepom za kibernetsko varnost.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Strokovni center bi moral opravljati več ključnih funkcij. Prvič, moral bi lajšati in pomagati usklajevati delo evropske strokovne mreže za kibernetsko varnost in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Center bi moral spodbujati tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti in lajšati dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost. Drugič, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev, običajno na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, bi moral izvajati ustrezne dele programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa. Tretjič, strokovni center bi moral lajšati skupne naložbe Unije, držav članic in/ali industrije.

(15)  Strokovni center bi moral opravljati več ključnih funkcij. Prvič, moral bi lajšati in pomagati usklajevati delo evropske strokovne mreže za kibernetsko varnost in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Center bi moral spodbujati tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti ter združevati, deliti in lajšati dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost, in do infrastrukture za kibernetsko varnost. Drugič, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev, običajno na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, bi moral izvajati ustrezne dele programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa. Tretjič, strokovni center bi moral lajšati skupne naložbe Unije, držav članic in/ali industrije, pa tudi skupne priložnosti za usposabljanje in programe ozaveščanja v skladu s programom za digitalno Evropo za državljane in podjetja, da se premosti vrzel v znanju in spretnostih. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti omogočanju MSP na področju kibernetske varnosti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Strokovni center bi moral spodbujati in podpirati sodelovanje in usklajevanje dejavnosti strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, kar bi vključevalo široko, odprto in raznoliko skupino akterjev, dejavnih na področju tehnologij kibernetske varnosti. Navedena skupnost bi morala vključevati zlasti raziskovalne subjekte, panoge na strani dobave in povpraševanja ter javni sektor. Strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morala prispevati k dejavnostim in načrtu dela strokovnega centra ter izkoristiti dejavnosti za krepitev skupnosti, ki jih izvajata strokovni center in mreža, ne bi pa smela imeti prednosti pri razpisih za zbiranje predlogov ali ponudb.

(16)  Strokovni center bi moral spodbujati in podpirati dolgoročno strateško sodelovanje in usklajevanje dejavnosti strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, kar bi vključevalo široko, odprto, interdisciplirano in raznoliko skupino evropskih akterjev, dejavnih na področju tehnologij kibernetske varnosti. Navedena skupnost bi morala vključevati zlasti raziskovalne subjekte, tudi tiste, ki se ukvarjajo z etiko kibernetske varnosti, panoge na strani dobave, panoga na strani povpraševanja, vključno z MSP, ter javni sektor. Strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morala prispevati k dejavnostim in načrtu dela strokovnega centra ter izkoristiti dejavnosti za krepitev skupnosti, ki jih izvajata strokovni center in mreža, ne bi pa smela imeti prednosti pri razpisih za zbiranje predlogov ali ponudb.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Strokovni center bi moral agenciji ENISA zagotoviti potrebno podporo pri njenih nalogah, opredeljenih v Direktivi (EU) 2016/1148 (direktiva o varnosti omrežij in informacij) in Uredbi (EU) 2019/XXX Evropskega parlamenta in Sveta1a (uredba o kibernetski varnosti). Zato bi morala agencija ENISA strokovnemu centru zagotoviti ustrezne informacije za opredelitev prednostnih področij financiranja.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o agenciji ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (akt o kibernetski varnosti) (UL L ...) (2017/0225 (COD)).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da bi se strokovni center lahko odzval na potrebe panog na strani dobave in povpraševanja, bi se njegove naloge zagotavljanja znanja in tehnične pomoči za industrijo v zvezi s kibernetsko varnostjo morale nanašati tako na izdelke in storitve IKT kot na vse druge industrijske in tehnološke izdelke in rešitve, katerih del bo kibernetska varnost.

(17)  Da bi se strokovni center lahko odzval na potrebe javnega sektorja in panog na strani dobave in povpraševanja, bi se njegove naloge zagotavljanja znanja in tehnične pomoči javnemu sektorju in industriji v zvezi s kibernetsko varnostjo morale nanašati tako na izdelke, procese in storitve IKT kot na vse druge industrijske in tehnološke izdelke in procese, katerih del bo kibernetska varnost. Strokovni center bi moral zlasti olajšati uporabo dinamičnih rešitev na ravni podjetij, osredotočenih na krepitev zmogljivosti celotnih organizacij, vključno z ljudmi, procesi in tehnologijo, da bi organizacije učinkovito zaščitili pred nenehno spreminjajočimi se kibernetskimi grožnjami.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Strokovni center bi moral prispevati k široki uporabi najsodobnejših izdelkov in storitev kibernetske varnosti, zlasti tistih, ki so mednarodno priznani.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Medtem ko bi si morala strokovni center in mreža prizadevati doseči sinergije med civilnim in obrambnim sektorjem na področju kibernetske varnosti, se bodo projekti, financirani s strani programa Obzorje Evropa, izvajali v skladu z Uredbo XXX [Uredba o programu Obzorje Evropa], ki določa, da so dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja Evropa, osredotočene na uporabo v civilne namene.

(18)  Medtem ko bi si morala strokovni center in mreža prizadevati doseči sinergije in usklajevanje med civilnim in obrambnim sektorjem na področju kibernetske varnosti, se bodo projekti, financirani s strani programa Obzorje Evropa, izvajali v skladu z Uredbo XXX [Uredba o programu Obzorje Evropa], ki določa, da so dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja Evropa, osredotočene na uporabo v civilne namene.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da se zagotovi strukturirano in trajnostno sodelovanje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri, bi moralo to temeljiti na pogodbenem sporazumu.

(19)  Da se zagotovi strukturirano in trajnostno sodelovanje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri, bi moralo to temeljiti na pogodbenem sporazumu, ki bi moral biti usklajen na ravni Unije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost in preglednost strokovnega centra.

(20)  Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost in preglednost strokovnega centra in podjetij, ki prejemajo finančna sredstva.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Projekte uvajanja, zlasti v zvezi z infrastrukturami in zmogljivostmi, ki se uvedejo na evropski ravni ali prek skupnega javnega naročanja, je mogoče razdeliti na različne faze izvajanja, kot so ločeni razpisi za arhitekturo strojne in programske opreme, njihovo izdelavo ter delovanje in vzdrževanje, pri čemer lahko podjetja sodelujejo le v eni od faz, upravičenci ene ali več faz pa morajo izpolnjevati določene pogoje glede evropskega lastništva ali nadzora.

Obrazložitev

Ločeni razpisi za arhitekturo strojne in programske opreme, njihovo izdelavo ter delovanje in vzdrževanje bi močno izboljšali preglednost in varnost.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Ker je ENISA posebna agencija Unije za kibernetsko varnost, bi si moral strokovni center prizadevati za največje možne sinergije z agencijo, upravni odbor pa bi se moral zaradi njenih izkušenj na tem področju posvetovati z njo pri vseh zadevah v zvezi s kibernetsko varnostjo, zlasti v zvezi s projekti, povezanimi z raziskavami.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20c)  Ob imenovanja predstavnika v upravni odbor bi moral Evropski parlament vključiti podrobnosti o mandatu, vključno z obveznostjo rednega poročanja Evropskemu parlamentu oziroma pristojnim odborom.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Skupno raziskovalno središče Komisije in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, bi morala oba imeti dejavno vlogo v strokovni skupnosti za kibernetsko varnost ter industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru.

(21)  Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Skupno raziskovalno središče Komisije in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, in da bi zagotovili največje možne sinergije, bi morala oba imeti dejavno vlogo v strokovni skupnosti za kibernetsko varnost ter industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru. Agencija ENISA bi morala še naprej izpolnjevati svoje strateške cilje, zlasti na področju certificiranja kibernetske varnosti, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 2019/XXX [uredba o kibernetski varnosti]1a, strokovni center pa bi moral delovati kot operativni organ na področju kibernetske varnosti.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o agenciji ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost) ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (akt o kibernetski varnosti) (UL L ...) (2017/0225 (COD)).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Upravni odbor, ki ga sestavljajo države članice in Komisija, bi moral določati splošno usmeritev dejavnosti strokovnega centra in zagotavljati, da ta naloge opravlja v skladu s to uredbo. Na upravni odbor bi bilo treba prenesti pooblastila, potrebna za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejetje ustreznih finančnih pravil, uvedbo preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev strokovnega centra, sprejetje programa dela in večletnega strateškega načrta, ki odražata prednostne naloge za doseganje ciljev in nalog strokovnega centra, ter lastnega poslovnika, imenovanje izvršnega direktorja ter odločitev o podaljšanju in koncu mandata izvršnega direktorja.

(24)  Upravni odbor, ki ga sestavljajo države članice in Komisija, bi moral določati splošno usmeritev dejavnosti strokovnega centra in zagotavljati, da ta naloge opravlja v skladu s to uredbo. Na upravni odbor bi bilo treba prenesti pooblastila, potrebna za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejetje ustreznih finančnih pravil, uvedbo preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev strokovnega centra, sprejetje programa dela in večletnega strateškega načrta, ki odražata prednostne naloge za doseganje ciljev in nalog strokovnega centra, ter lastnega poslovnika, imenovanje izvršnega direktorja ter odločitev o podaljšanju in koncu mandata izvršnega direktorja. Da bi izkoristili sinergije, bi morala biti agencija ENISA stalna opazovalka v upravnem odboru in prispevati k delu strokovnega centra, kar vključuje tudi posvetovanja z njo o večletnem strateškem načrtu ter delovnem načrtu in seznamu ukrepov, izbranih za financiranje.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Upravni odbor bi moral spodbujati strokovni center na svetovni ravni, da se poveča njegova privlačnost in postane vrhunski organ za odličnost na področju kibernetske varnosti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Da bi strokovni center pravilno in učinkovito deloval, bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da imajo osebe, ki so imenovane v upravni odbor, ustrezno strokovno znanje in izkušnje na funkcijskih področjih. Komisija in države članice bi si morale prizadevati tudi za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje.

(25)  Da bi strokovni center pravilno in učinkovito deloval, bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da imajo osebe, ki so imenovane v upravni odbor, ustrezno strokovno znanje in izkušnje na funkcijskih področjih. Komisija in države članice bi si morale prizadevati tudi za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje, ter za uravnoteženo zastopanost spolov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Teža glasu Komisije pri odločitvah upravnega odbora bi morala biti v skladu s prispevkom iz proračuna Unije za strokovni center, ki ustreza njeni odgovornosti za ustrezno upravljanje proračuna Unije v interesu Unije, kot je določeno v Pogodbah.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Da bi strokovni center deloval nemoteno, je treba njegovega izvršnega direktorja imenovati na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti ter ustrezne usposobljenosti in izkušenj s področja kibernetske varnosti, izvršni direktor pa mora svoje naloge opravljati popolnoma neodvisno.

(26)  Da bi strokovni center deloval nemoteno, je treba njegovega izvršnega direktorja imenovati na pregleden način na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti ter ustrezne usposobljenosti in izkušenj s področja kibernetske varnosti, izvršni direktor pa mora svoje naloge opravljati popolnoma neodvisno.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Strokovni center bi moral imeti industrijsko-znanstveni svetovalni odbor, ki bi deloval kot svetovalni organ, da bi zagotovil reden dialog z zasebnim sektorjem, združenji potrošnikov in drugimi ustreznimi deležniki. Industrijsko-znanstveni svetovalni odbor bi se moral osredotočati na zadeve, ki so pomembne za deležnike, in o njih obvestiti upravni odbor strokovnega centra. Sestava industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora in naloge, dodeljene temu odboru, na primer posvetovanje glede načrta dela, bi morale zagotoviti zadostno zastopanost zainteresiranih strani pri delu strokovnega centra.

(27)  Strokovni center bi moral imeti industrijsko-znanstveni svetovalni odbor, ki bi deloval kot svetovalni organ, da bi zagotovil reden in ustrezno pregleden dialog z zasebnim sektorjem, združenji potrošnikov in drugimi ustreznimi deležniki. Izvršnemu direktorju in upravnemu odboru bi prav tako moral zagotavljati neodvisno svetovanje o uvajanju tehnologije in javnih naročilih. Industrijsko-znanstveni svetovalni odbor bi se moral osredotočati na zadeve, ki so pomembne za deležnike, in o njih obvestiti upravni odbor strokovnega centra. Sestava industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora in naloge, dodeljene temu odboru, na primer posvetovanje glede načrta dela, bi morale zagotoviti zadostno zastopanost zainteresiranih strani pri delu strokovnega centra. Vsaki kategoriji deležnikov iz panoge bi bilo treba dodeliti minimalno število sedežev, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti zastopanju malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Med trajanjem programa Obzorje 2020 bi moral strokovni center prek industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora izkoristiti posebno strokovno znanje ter široko zastopanost zadevnih zainteresiranih strani na podlagi pogodbenega javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost.

(28)  Med trajanjem programa Obzorje 2020 in njegovih pilotnih projektov za strokovno mrežo za kibernetsko varnost v okviru tega programa bi morali strokovni center in njegove dejavnosti prek industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora izkoristiti posebno strokovno znanje ter široko zastopanost zadevnih zainteresiranih strani na podlagi pogodbenega javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost. Strokovni center ter industrijski in znanstveni svetovalni odbor bi morala, če je ustrezno, razmisliti o replikaciji obstoječih struktur, na primer v obliki delovnih skupin.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Strokovni center in njegovi organi bi morali izkoristiti izkušnje in prispevke preteklih in sedanjih pobud, kot so pogodbeno javno-zasebno partnerstvo za kibernetsko varnost, Evropska organizacija za kibernetsko varnost (ECSO) ter pilotni projekt in pripravljalni ukrepi za revizije v zvezi s prostim in odprtim virom (EU FOSSA).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Strokovni center bi moral sprejeti pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov. Strokovni center bi moral poleg tega uporabljati ustrezne predpise Unije o dostopu javnosti do dokumentov iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/200124 . Strokovni center obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/2018 Evropskega parlamenta in Sveta. Strokovni center bi moral spoštovati določbe, ki veljajo za institucije Unije, in nacionalno zakonodajo o ravnanju s podatki, zlasti občutljivimi netajnimi podatki in tajnimi podatki EU.

(29)  Strokovni center bi moral sprejeti pravila za preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani, organi in osebjem, upravnim odborom, znanstvenim in industrijskim svetovalnim odborom ter skupnostjo. Države članice bi morale zagotoviti preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi z nacionalnimi koordinacijskimi centri. Strokovni center bi moral poleg tega uporabljati ustrezne predpise Unije o dostopu javnosti do dokumentov iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/200124 . Strokovni center obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/2018 Evropskega parlamenta in Sveta. Strokovni center bi moral spoštovati določbe, ki veljajo za institucije Unije, in nacionalno zakonodajo o ravnanju s podatki, zlasti občutljivimi netajnimi podatki in tajnimi podatki EU.

__________________

__________________

24 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

24 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Strokovni center bi moral delovati odprto in pregledno, s pravočasnim zagotavljanjem vseh ustreznih informacij in promocijo svojih dejavnosti, vključno z dejavnostmi obveščanja in razširjanja informacij v širši javnosti. Poslovnik organov strokovnega centra bi bilo treba objaviti.

(31)  Strokovni center bi moral delovati odprto in pregledno, s pravočasnim in celovitim zagotavljanjem informacij in promocijo svojih dejavnosti, vključno z dejavnostmi obveščanja in razširjanja informacij v širši javnosti. Javnosti in vsem zainteresiranim stranem bi moral zagotoviti seznam vseh članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ter objaviti njihove izjave o interesih v skladu s členom 42. Poslovnik organov strokovnega centra bi bilo treba objaviti.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Priporočljivo je, da strokovni center in nacionalni koordinacijski centri v čim večji meri nadzorujejo in upoštevajo mednarodne standarde, da bi spodbudili razvoj k globalnim primerom dobre prakse.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z določitvijo elementov pogodbenih sporazumov med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri ter v zvezi z določitvijo meril za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov evropske skupnosti za kibernetsko varnost. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

__________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ker ciljev te uredbe, tj. ohranjanje in razvijanje tehnoloških in industrijskih zmogljivosti Unije na področju kibernetske varnosti, povečanje konkurenčnosti panoge kibernetske varnosti ter pretvarjanje kibernetske varnosti v konkurenčno prednost drugih panog v Uniji, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči zaradi razpršenosti obstoječih, omejenih sredstev in zaradi obsega potrebnih naložb, temveč se ti cilji zaradi preprečevanja nepotrebnega podvajanja prizadevanj, prispevanja k doseganju kritične mase in zagotavljanja optimalne porabe javnega financiranja lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena Pogodbe ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(34)  Cilje te uredbe, tj. krepitev konkurenčnosti Unije in zmogljivosti na področju kibernetske varnosti ter zmanjšanje njene digitalne odvisnosti z večjo uporabo izdelkov, procesov in storitev za kibernetsko varnost, ohranjanje in razvijanje tehnoloških in industrijskih zmogljivosti Unije na področju kibernetske varnosti, povečanje konkurenčnosti panoge kibernetske varnosti ter pretvarjanje kibernetske varnosti v konkurenčno prednost drugih panog v Uniji, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči zaradi razpršenosti obstoječih, omejenih sredstev in zaradi obsega potrebnih naložb, temveč se ti cilji zaradi preprečevanja nepotrebnega podvajanja prizadevanj, prispevanja k doseganju kritične mase in zagotavljanja optimalne porabe javnega financiranja lažje dosežejo na ravni Unije. Poleg tega lahko le ukrepi na ravni Unije zagotovijo najvišjo raven kibernetske varnosti v vseh državah članicah in s tem odpravijo varnostne vrzeli v nekaterih državah članicah, ker ustvarjajo varnostne vrzeli za vso Unijo. Zato lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena Pogodbe ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja Evropski center za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovni center) in mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov ter določa pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centrov ter vzpostavitev strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

1.  Ta uredba vzpostavlja Evropski center za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovni center) in mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov ter določa pravila za imenovanje nacionalnih koordinacijskih centrov ter vzpostavitev strokovne skupnosti za kibernetsko varnost. Strokovni center in mreža prispevata k splošni odpornosti in ozaveščenosti v Uniji glede kibernetskih groženj, pri čemer dosledno upoštevata družbene posledice.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sedež strokovnega centra se nahaja v [Bruslju, Belgija.]

črtano

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Strokovni center je pravna oseba. V vsaki državi članici uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja te države članice. Pridobiva lahko zlasti premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v pravnih postopkih.

črtano

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „kibernetska varnost“ pomeni zaščito omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter drugih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

(1)  „kibernetska varnost“ pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za zaščito omrežij in informacijskih sistemov, njihovih uporabnikov in prizadetih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „izdelki in rešitve za kibernetsko varnost“ pomeni izdelke, storitve ali procese IKT s posebnim namenom zaščite omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter prizadetih oseb pred kibernetskimi grožnjami.

(2)  „izdelki in procesi“ pomeni komercialne in nekomercialne izdelke, storitve ali procese IKT s posebnim namenom zaščite podatkov, omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter drugih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „kibernetska grožnja“ pomeni vsako potencialno okoliščino, dogodek ali dejanje, ki bi lahko poškodovalo, prekinilo ali drugače škodljivo vplivalo na omrežja in informacijske sisteme, njihove uporabnike in prizadete osebe;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „javni organ“ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali fizično ali pravno osebo, ki opravlja naloge javne uprave po nacionalnem pravu, vključno s posebnimi nalogami;

(3)  „javni organ“ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali fizično ali pravno osebo, ki opravlja naloge javne uprave po pravu Unije in nacionalnem pravu, vključno s posebnimi nalogami;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki prostovoljno finančno prispeva k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

(4)  „prispevajoča država članica“ pomeni državo članico, ki prostovoljno finančno prispeva k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  „evropska vozlišča za digitalne inovacije“ pomeni pravni subjekt, kot je opredeljen v Uredbi (EU) 2019/XXX Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (UL L ...) (2018/0227(COD)).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ohrani in razvije potrebne kibernetskovarnostne tehnološke in industrijske zmogljivosti za varovanje enotnega digitalnega trga;

(a)  razvije potrebne kibernetskovarnostne tehnološke, industrijske, družbene, akademske in raziskovalne zmogljivosti in sposobnosti za varovanje enotnega digitalnega trga in boljše varstvo podatkov državljanov Unije, podjetij in javnih uprav;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  poveča odpornost in zanesljivost infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, vključno s kritično infrastrukturo, interneta ter splošno uporabljane strojne in programske opreme v Uniji;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poveča konkurenčnost kibernetskovarnostne panoge Unije in kibernetsko varnost pretvarja v konkurenčno prednost za druge panoge Unije.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ozavešča o kibernetskih grožnjah ter z njimi povezanih družbenih in etičnih vidikih in pomislekih ter zmanjšuje vrzel v znanju in spretnostih na področju kibernetske varnosti v Uniji;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  razvija evropski vodilni položaj na področju kibernetske varnosti in zagotavlja najvišje standarde kibernetske varnosti po vsej Uniji;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  krepi konkurenčnost in zmogljivosti Unije ter zmanjšuje njeno digitalno odvisnost s povečanjem uporabe izdelkov, procesov in storitev na področju kibernetske varnosti, razvitih v Uniji;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bd)  poveča zaupanje državljanov, potrošnikov in podjetij v digitalno sfero, s čimer pomaga uresničevati tudi cilje strategije za enotni digitalni trg;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  olajšati in pomagati koordinirati delo mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: mreža) iz člena 6 in strokovne skupnosti za kibernetsko varnost iz člena 8;

1.  vzpostaviti mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: mreža) iz člena 6 in strokovno skupnost za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: skupnost) iz člena 8, ju upravljati in olajšati njuno delo;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  prispevati k izvajanju kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z uredbo št. XXX26 in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo], in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX27, ter zlasti oddelka 2.2.6 stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa] ter drugih programov Unije, kadar je določeno v pravnih aktih Unije;

2.  usklajevati izvajanje kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX26 in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo] in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX27, ter zlasti oddelka 2.2.6 Stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa] ter drugih programov Unije, kadar je določeno v pravnih aktih Unije, ter prispevati k izvajanju ukrepov, ki jih financira Evropski obrambni sklad, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/XXX;

__________________

__________________

26 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

26 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

27 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

27 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  izboljšati zmogljivosti, znanje in infrastrukturo na področju kibernetske varnosti v korist panog, javnega sektorja in raziskovalnih skupnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

3.  izboljšati odpornost, zmogljivosti, znanje in infrastrukturo na področju kibernetske varnosti v korist družbe, panog, javnega sektorja in raziskovalnih skupnosti z opravljanjem naslednjih nalog, ob upoštevanju najsodobnejše tehnološke in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti in povezanih storitev:

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pridobivanjem, posodabljanjem, upravljanjem in dajanjem na voljo najsodobnejše industrijske in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, vključno z MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

(a)  pridobivanjem, posodabljanjem, upravljanjem in dajanjem na voljo zmogljivosti strokovnega centra ter povezanih storitev na pošten, odprt in pregleden način različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, zlasti MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotavljanjem podpore, tudi finančne, drugim subjektom pri pridobivanju, posodabljanju, upravljanju in dajanju na voljo najsodobnejše industrijske in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, vključno z MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

(b)  zagotavljanjem podpore, tudi finančne, drugim subjektom pri pridobivanju, posodabljanju, upravljanju in dajanju na voljo takšnih zmogljivosti in povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, zlasti MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči zagonskim podjetjem na področju kibernetske varnosti, malim in srednjim podjetjem, mikropodjetjem, združenjem, posameznim strokovnjakom in projektom na področju družbene tehnologije;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  financiranjem revizij varnostnih kod programske opreme in s tem povezanih izboljšav za projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki se običajno uporabljajo za infrastrukturo, izdelke in procese;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotavljanjem znanja na področju kibernetske varnosti in tehnične pomoči panogi in javnim organom, zlasti s podpiranjem ukrepov za lažji dostopa do strokovnega znanja, dostopnega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost;

(c)  spodbujanjem izmenjave znanja na področju kibernetske varnosti in tehnične pomoči, med drugim s civilno družbo, panogo in javnimi organi ter akademsko in raziskovalno skupnostjo, zlasti s podpiranjem ukrepov za lažji dostop do strokovnega znanja, dostopnega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost, da bi izboljšali kibernetsko odpornost v Uniji;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spodbujanjem „vgrajene varnosti“ kot načela v procesu razvoja, vzdrževanja, delovanja in posodabljanja infrastrukture, izdelkov in storitev, zlasti s podpiranjem najsodobnejših varnih razvojnih metod, ustreznega varnostnega preverjanja in varnostnih revizij in vključno z zavezo proizvajalca ali ponudnika storitev, da bo dal na voljo posodobitve za odpravo novih šibkih točk ali groženj, in to brez odlašanja in po predvideni življenjski dobi izdelka, ali da bo tretji osebi omogočil oblikovanje in zagotavljanje takšnih posodobitev;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  podpiranjem politik za širjenje izvornih kod in njihovega razvoja, zlasti za projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki se uporabljajo v javnih organih;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  združevanjem deležnikov iz industrije, sindikatov, akademskega sveta, raziskovalnih organizacij in javnih subjektov, da se zagotovi dolgoročno sodelovanje pri razvoju in uvajanju izdelkov in procesov na področju kibernetske varnosti, vključno z združevanjem in souporabo virov in informacij o teh izdelkov in procesih, kjer je to primerno;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  prispevati k široki uvedbi najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v gospodarstvu z opravljanjem naslednjih nalog:

4.  prispevati k široki uvedbi najsodobnejših in trajnostnih izdelkov in procesov za kibernetsko varnost v Uniji z opravljanjem naslednjih nalog:

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanjem raziskav na področju kibernetske varnosti, razvoja ter uporabe izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost Unije s strani javnih organov in uporabniških panog;

(a)  spodbujanjem raziskav na področju kibernetske varnosti, razvoja ter uporabe izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost Unije in celostnih procesov v celotnem ciklu inovacij, med drugim s pomočjo javnih organov, industrije in trga;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomočjo javnim organom, panogam na strani povpraševanja in drugim uporabnikom pri sprejemanju in vključevanju najnovejših rešitev za kibernetsko varnost;

(b)  pomočjo javnim organom, panogam na strani povpraševanja in drugim uporabnikom s povečanjem njihove odpornosti s sprejemanjem in vključevanjem najsodobnejših izdelkov in procesov za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podporo zlasti javnim organom pri organizaciji javnega naročanja ali izvajanju javnega naročanja najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v imenu javnih organov;

(c)  podporo zlasti javnim organom pri organizaciji javnega naročanja ali izvajanju javnega naročanja najsodobnejših izdelkov in procesov za kibernetsko varnost v imenu javnih organov, tudi z zagotavljanjem podpore pri naročanju, da bi povečali varnost javnih naložb in njihove koristi;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči za zagonska podjetja in MSP na področju kibernetske varnosti, da se povežejo s potencialnimi trgi in privabijo naložbe;

(d)  zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči za zagonska podjetja in MSP, mikropodjetja in posamezne strokovnjake na področju kibernetske varnosti, splošno uporabljene projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme ter projekte družbene tehnologije, da bi povečali strokovno znanje na področju kibernetske varnosti, se povezali s potencialnimi trgi in možnostmi uporabe ter privabili naložbe;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  izboljšati razumevanje kibernetske varnosti in prispevati k zmanjšanju vrzeli v znanjih in spretnostih v Uniji na področju kibernetske varnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

5.  izboljšati razumevanje kibernetske varnosti in prispevati k zmanjšanju vrzeli v znanjih in spretnostih in krepiti njihovo raven v Uniji na področju kibernetske varnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – točka –a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  podpiranjem, kadar je to primerno, doseganja specifičnega cilja 4 (napredna digitalna znanja in spretnosti) programa za digitalno Evropo v sodelovanju z evropskimi vozlišči za digitalne inovacije;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpiranjem nadaljnjega razvoja znanj in spretnosti na področju kibernetske varnosti, kadar je ustrezno, skupaj z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA;

(a)  podpiranjem nadaljnjega razvoja, združevanja in delitve znanj in spretnosti ter kompetenc na področju kibernetske varnosti na vseh ustreznih ravneh izobraževanja, podpiranjem cilja uravnotežene zastopanosti spolov, spodbujanjem splošne visoke ravni znanja na področju kibernetske varnosti ter prispevanjem k odpornosti uporabnikov in infrastruktur po vsej Uniji v sodelovanju z mrežo in po potrebi v dogovoru z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  z zagotavljanjem finančne podpore raziskovalnim prizadevanjem na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na skupnem, nenehno vrednotenem in izboljševanem večletnem strateškem, industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem programu;

(a)  z zagotavljanjem finančne podpore raziskovalnim prizadevanjem na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na skupnem, nenehno vrednotenem in izboljševanjem večletnem strateškem, industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem načrtu iz člena 13;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  s podporo obsežnim raziskovalnim in predstavitvenim projektom v zvezi s kibernetskovarnostnimi tehnološkimi zmogljivostmi naslednje generacije v sodelovanju s panogo in mrežo;

(b)  s podpiranjem obsežnih raziskovalnih in predstavitvenih projektov v zvezi s kibernetskovarnostnimi tehnološkimi zmogljivostmi naslednje generacije v sodelovanju s panogo, akademsko in raziskovalno skupnostjo, javnim sektorjem in organi, vključno z mrežo in skupnostjo;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  z zagotavljanjem spoštovanja za temeljne pravice in etično ravnanje v raziskovalnih projektih na področju kibernetske varnosti, ki jih podpira strokovni center.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  s spremljanjem poročil o šibkih točkah, ki jih odkrije skupnost, in olajšanjem razkrivanja šibkih točk, razvoja popravkov in rešitev ter njihovega razširjanja;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  s spremljanjem rezultatov raziskav o algoritmih samostojnega učenja, ki se uporabljajo za zlonamerne kibernetske dejavnosti, v sodelovanju z agencijo ENISA in podpiranjem izvajanja Direktive (EU) 2016/1148;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bd)  s podporo raziskavam na področju kibernetske kriminalitete;

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(be)  s podporo raziskavam in razvoju izdelkov in procesov, ki se lahko svobodno preučujejo, delijo in nadgrajujejo, zlasti na področju preverjene in preverljive strojne in programske opreme, v tesnem sodelovanju s panogo, mrežo in skupnostjo.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  s podporo raziskavam in inovacijam za standardizacijo v tehnologiji na področju kibernetske varnosti;

(c)  s podporo raziskavam in inovacijam za formalno in neformalno standardizacijo in certificiranje v tehnologiji na področju kibernetske varnosti z vzpostavitvijo povezave z obstoječim delom in po potrebi v tesnem sodelovanju z evropskimi organizacijami za standardizacijo, certifikacijskimi organi in agencijo ENISA;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  z zagotavljanjem posebne podpore malim in srednjim podjetjem – tudi prek strokovnega centra in mreže – z olajšanjem njihovega dostopa do znanja in usposabljanja prek prilagojenega dostopa do rezultatov raziskav in razvoja;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  z zagotavljanjem pomoči in svetovanjem Komisiji glede izvajanja Uredbe (EU) 2019/XXX [prenovitev Uredbe (ES) št. 428/2009, kot je predlagana s COM(2016)0616];

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  prispevati k prizadevanjem Unije za okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju kibernetske varnosti:

 

(a)  z olajšanjem sodelovanja strokovnega centra na mednarodnih konferencah in v vladnih organizacijah ter s prispevanjem k mednarodnim organizacijam za standardizacijo;

 

(b)  s sodelovanjem s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v okviru ustreznih mednarodnih okvirov sodelovanja.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naložba v infrastrukturo, zmogljivosti, izdelke ali rešitve in njihova uporaba

Naložba v infrastrukturo, zmogljivosti, izdelke ali procese in njihova uporaba

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar strokovni center zagotavlja financiranje infrastrukture, zmogljivosti, izdelkov ali rešitev v skladu s členom 4(3) in (4) v obliki nepovratnih sredstev ali nagrade, lahko delovni načrt strokovnega centra podrobno določi zlasti:

1.  Kadar strokovni center zagotavlja financiranje infrastrukture, zmogljivosti, izdelkov ali procesov v skladu s členom 4(3) in (4) v obliki javnih naročil, nepovratnih sredstev ali nagrade, lahko delovni načrt strokovnega centra podrobno določi zlasti:

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pravila o delovanju infrastrukture ali zmogljivosti, kadar je ustrezno tudi poverjanje dejavnosti organu gostitelju na podlagi meril, ki jih določi strokovni center;

(a)  posebna pravila o delovanju infrastrukture ali zmogljivosti, kadar je ustrezno tudi poverjanje dejavnosti organu gostitelju na podlagi meril, ki jih določi strokovni center;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  posebna pravila za različne faze izvajanja;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  da je zaradi prispevka Unije dostop odprt, kolikor je mogoče in zaprt, kolikor je potrebno;

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strokovni center je lahko odgovoren za splošno izvajanje ustreznih skupnih dejavnosti javnega naročanja, vključno s predkomercialnimi javnimi naročili v imenu članov mreže, članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ali ostalih tretjih strani, ki predstavljajo uporabnike izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost. V ta namen lahko strokovnemu centru pomaga eden ali več nacionalnih koordinacijskih centrov ali članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

2.  Strokovni center je lahko odgovoren za splošno izvajanje ustreznih skupnih dejavnosti javnega naročanja, vključno s predkomercialnimi javnimi naročili v imenu članov mreže. V ta namen lahko strokovnemu centru pomaga eden ali več nacionalnih koordinacijskih centrov, članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ali ustreznih evropskih vozlišč za digitalne inovacije.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  V vsaki državi članici se vzpostavi en nacionalni center za usklajevanje.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Imenovani nacionalni koordinacijski center je strokovnemu centru in mreži sposoben pomagati pri izpolnjevanju njunega poslanstva iz člena 3 te uredbe. Ima tehnološko strokovno znanje na področju kibernetske varnosti ali neposreden dostop do njega in je sposoben učinkovitega sodelovanja ter usklajevanja z industrijo, javnim sektorjem in raziskovalno skupnostjo.

4.  Imenovani nacionalni koordinacijski center je strokovnemu centru in mreži sposoben pomagati pri izpolnjevanju njunega poslanstva iz člena 3 te uredbe. Ima tehnološko strokovno znanje na področju kibernetske varnosti ali neposreden dostop do njega in je sposoben učinkovitega sodelovanja ter usklajevanja z industrijo, javnim sektorjem, akademsko in raziskovalno skupnostjo ter državljani. Komisija izda smernice, v katerih natančneje določi postopek ocenjevanja in pojasni uporabo meril.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Razmerje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri temelji na pogodbenem sporazumu, ki ga podpišeta strokovni center in vsak nacionalni koordinacijski center. Sporazum določa pravila o razmerju in delitvi nalog med strokovnim centrom in vsakim nacionalnim koordinacijskim centrom.

5.  Razmerje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri temelji na standardnem pogodbenem sporazumu, ki ga podpišeta strokovni center in vsak nacionalni koordinacijski center. Sporazum je sestavljen iz istega sklopa harmoniziranih splošnih pogojev, ki določajo pravila o razmerju in delitvi nalog med strokovnim centrom in vsakim nacionalnim koordinacijskim centrom, ter posebnih pogojev, prilagojenih ustreznemu nacionalnemu centru za usklajevanje.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija v skladu s členom 45a sprejme delegirane akte za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo harmoniziranih splošnih pogojev pogodbenih sporazumov iz odstavka 5 tega člena in njihove oblike.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpirati strokovni center pri doseganju njegovih ciljev in zlasti pri usklajevanju strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

(a)  podpirati strokovni center pri doseganju njegovih ciljev in zlasti pri vzpostavitvi in usklajevanju strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  olajšati udeležbo industrije in drugih akterjev na ravni držav članic pri čezmejnih projektih;

(b)  krepiti, spodbujati in olajšati udeležbo civilne družbe, industrije, zlasti zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij, akademskih krogov in raziskovalne skupnosti ter drugih akterjev na ravni držav članic pri čezmejnih projektih;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  skupaj z drugimi subjekti s podobnimi nalogami delovati kot enotna kontaktna točka za izdelke in procese za kibernetsko varnost, ki se financirajo iz drugih programov Unije, kot je InvestEU ali program enotnega trga, zlasti za mala in srednja podjetja;

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  skupaj s strokovnim centrom prispevati k opredelitvi in obravnavanju sektorskih industrijskih izzivov na področju kibernetske varnosti;

(c)  skupaj s strokovnim centrom prispevati k opredelitvi in obravnavanju sektorskih izzivov na področju kibernetske varnosti;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  tesno sodelovati z nacionalnimi organizacijami za standardizacijo, da bi spodbujali uporabo obstoječih standardov in pri določanju novih standardov vključili vse ustrezne deležnike, zlasti mala in srednja podjetja;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  prizadevati si za sinergije z ustreznimi dejavnostmi na nacionalni in regionalni ravni;

(e)  prizadevati si za sinergije z ustreznimi dejavnostmi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  spodbujati in razširjati skupne minimalne izobraževalne programe za kibernetsko varnost v sodelovanju z ustreznimi organi v državah članicah;

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  spodbujati in razširjati ustrezne delovne rezultate mreže, strokovne skupnosti za kibernetsko varnost in strokovnega centra na nacionalni ali regionalni ravni;

(g)  spodbujati in razširjati ustrezne delovne rezultate mreže, strokovne skupnosti za kibernetsko varnost in strokovnega centra na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ocenjevati zahtevke subjektov, ki imajo sedež v isti državi članici kot koordinacijski center, da postanejo del strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

(h)  ocenjevati zahtevke subjektov in posameznikov, ki imajo sedež v isti državi članici kot koordinacijski center, da postanejo del strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar je ustrezno, nacionalni koordinacijski centri sodelujejo prek mreže za namen izvajanja nalog iz točk (a), (b), (c), (e) in (g) odstavka 1.

4.  Kadar je ustrezno, nacionalni koordinacijski centri sodelujejo prek mreže in se usklajujejo z ustreznimi vozlišči za evropske digitalne inovacije za namen izvajanja nalog iz odstavka 1.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Strokovna skupnost za kibernetsko varnost prispeva k poslanstvu strokovnega centra, kot je določeno v členu 3, ter krepi in razširja strokovno znanje o kibernetski varnosti po vsej Uniji.

1.  Strokovna skupnost za kibernetsko varnost prispeva k poslanstvu strokovnega centra, kot je določeno v členu 3, ter krepi, združuje, deli in razširja strokovno znanje o kibernetski varnosti po vsej Uniji ter zagotavlja tehnično strokovno znanje.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strokovno skupnost za kibernetsko varnost sestavljajo industrija, akademske in neprofitne raziskovalne organizacije in združenja ter javni in drugi subjekti, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami. Združuje glavne zainteresirane strani v zvezi s tehnološkimi in industrijskimi kibernetskovarnostnimi zmogljivostmi v Uniji. Vključuje nacionalne koordinacijske centre ter institucije in organe Unije z ustreznim strokovnim znanjem.

2.  Strokovno skupnost za kibernetsko varnost sestavljajo civilna družba, industrija na strani ponudbe in povpraševanja, vključno z MSP,akademska in raziskovalna skupnost, združenja uporabnikov, posamezni strokovnjaki, ustrezne evropske organizacije za standardizacijo in druga združenja ter javni in drugi subjekti, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami na področju kibernetske varnosti. Združuje glavne deležnike v zvezi s tehnološkimi, industrijskimi, akademskimi in raziskovalnimi ter družbenimi zmogljivostmi in sposobnostmi na področju kibernetske varnosti v Uniji in nacionalne koordinacijske centre, evropska vozlišča za digitalne inovacije ter institucije in organe Unije z ustreznim strokovnim znanjem v skladu s členom 10 te uredbe.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kot člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost so lahko akreditirani samo subjekti s sedežem v Uniji. Izkazovati morajo strokovno znanje na področju kibernetske varnosti na najmanj enem od naslednjih področij:

3.  Kot člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost so lahko akreditirani samo subjekti s sedežem v Uniji in posamezniki, ki prebivajo znotraj Unije, Evropskega gospodarskega prostora (EEA) ali Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Prosilci morajo izkazati strokovno znanje na področju kibernetske varnosti na najmanj enem od naslednjih področij:

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  raziskave,

(a)  akademski svet ali raziskave,

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  etika,

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  formalna in tehnična standardizacija in specifikacije.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Strokovni center akreditira subjekte, ustanovljene po nacionalnem pravu, kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, ko nacionalni koordinacijski center države članice, v kateri ima subjekt sedež, oceni, ali navedeni subjekt izpolnjuje merila iz odstavka 3. Akreditacija ni časovno omejena, vendar jo lahko strokovni center kadar koli prekliče, če sam ali ustrezni nacionalni koordinacijski center meni, da subjekt ne izpolnjuje meril iz odstavka 3 ali če zanj veljajo ustrezne določbe iz člena 136 Uredbe XXX [nova finančna uredba].

4.  Strokovni center akreditira subjekte, ustanovljene po nacionalnem pravu, ali fizične osebe kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, ko nacionalni strokovni center, koordinacijski center države članice, v kateri ima subjekt sedež ali fizična oseba prebivališče, usklajeno oceni, ali navedeni subjekt izpolnjuje merila iz odstavka 3. Akreditacija ni časovno omejena, vendar jo lahko strokovni center kadar koli prekliče, če sam ali ustrezni nacionalni koordinacijski center meni, da subjekt ali fizična oseba ne izpolnjuje meril iz odstavka 3 ali če zanj veljajo ustrezne določbe iz člena 136 Uredbe XXX [nova finančna uredba]. Nacionalni koordinacijski centri držav članic si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost deležnikov v skupnosti, tako da dejavno spodbujajo udeležbo premalo zastopanih kategorij, zlasti MSP, in skupin posameznikov.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 45a, v katerih podrobneje določi merila iz odstavka 3 tega člena za izbor prosilcev ter postopke za oceno in akreditacijo subjektov, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 4 tega člena.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  podpirajo strokovni center s poročanjem o šibkih točkah in njihovim razkrivanjem, jih pomagajo odpravljati in svetujejo, kako jih zmanjšati, tudi s pomočjo certificiranja v okviru shem, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2019/XXX [uredba o kibernetski varnosti].

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Strokovni center sodeluje z ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, vključno z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij, skupino za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU), Evropsko službo za zunanje delovanje, skupnim raziskovalnim središčem Komisije, Izvajalsko agencijo za raziskave, Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu in Evropsko obrambno agencijo.

1.  Strokovni center za zagotovitev skladnosti in dopolnjevanja pri projektih z dvojno rabi, storitvah in kompetencah sodeluje z ustreznimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, vključno z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), skupino za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU), Evropsko službo za zunanje delovanje, skupnim raziskovalnim središčem Komisije, Izvajalsko agencijo za raziskave, zadevnimi evropskimi vozlišči za digitalne inovacije, Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu in Evropsko obrambno agencijo.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov. Navedeni dogovori se predložijo Komisiji v predhodno odobritev.

2.  Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov. Dogovore sprejme upravni odbor, potem ko jih predhodno odobri Komisija.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in pet predstavnikov Komisije v imenu Unije.

1.  Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice, en predstavnik, ki ga imenuje Evropski parlamenta kot opazovalec, ter štirje predstavniki Komisije v imenu Unije, pri čemer naj bi pri članih upravnega odbora in njihovih nadomestnih članih dosegli uravnoteženo zastopanost spolov.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju tehnologije in ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti. Komisija in države članice si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. Komisija in države članice si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju kibernetske varnosti in ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti. Komisija in države članice si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. Komisija in države članice si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko na sestanke upravnega odbora povabi opazovalce, vključno s predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

6.  Upravni odbor lahko na svoje sestanke povabi opazovalce, vključno s predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije ter člane skupnosti.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) je stalna opazovalka v upravnem odboru.

7.  Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) ter industrijski in znanstveni svetovalni odbor sta stalna opazovalca v upravnem odboru in imata posvetovalno vlogo brez glasovalnih pravic. Upravni odbor v največji možni meri upošteva stališča, ki sta jih izrazila stalna opazovalca.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprejme večletni strateški načrt, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah strokovnega centra, vključno z oceno potreb po financiranju in virih;

(a)  sprejme večletni strateški načrt, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah strokovnega centra, vključno z oceno potreb po financiranju in virih, pri čemer upošteva nasvete agencije ENISA;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na podlagi predloga izvršnega direktorja sprejme delovni načrt strokovnega centra, letne računovodske izkaze in bilanco stanja ter letno poročilo o dejavnostih;

(b)  na podlagi predloga izvršnega direktorja sprejme delovni načrt strokovnega centra, letne računovodske izkaze in bilanco stanja ter letno poročilo o dejavnostih, pri čemer upošteva nasvete agencije ENISA;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  sprejme merila in postopke za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

(e)  sprejme postopke za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  sprejme tehnične dokumente iz člena 10(2);

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  sprejme pravila o preglednosti za strokovni center;

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ustanovi delovne skupine s člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

(i)  ustanovi delovne skupine s člani strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, pri čemer upošteva nasvete stalnih opazovalcev;

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  promovira strokovni center na svetovni ravni, da se poveča njegova privlačnost in postane vrhunski organ za odličnost na področju kibernetske varnosti;

(l)  promovira sodelovanje strokovnega centra s svetovnimi akterji;

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganji goljufije, in sicer ob upoštevanju analize stroškov in koristi ukrepov, ki jih je treba izvesti;

(r)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam in korupciji, ki je sorazmerna s tveganji goljufije in korupcije, in sicer ob upoštevanju analize stroškov in koristi ukrepov, ki jih je treba izvesti, ter sprejme celovite zaščitne ukrepe za osebe, ki poročajo o kršitvah prava Unije v skladu z veljavno zakonodajo Unije;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  sprejme metodologijo za izračun finančnega prispevka držav članic;

(s)  sprejme obsežno opredelitev finančnih prispevkov držav članic in metodologijo za izračun zneska prostovoljnih prispevkov držav članic, ki se lahko v skladu s to opredelitvijo obravnavajo kot finančni prispevki. Ta izračun se opravi ob koncu vsakega proračunskega leta;

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika za obdobje dveh let. Mandat predsednika in njegovega namestnika se lahko na podlagi sklepa upravnega odbora enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat. Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar slednji ne more opravljati svojih nalog. Predsednik se udeleži glasovanja.

1.  Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika za obdobje dveh let, pri tem pa si prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov. Mandat predsednika in njegovega namestnika se lahko na podlagi sklepa upravnega odbora enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat. Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar slednji ne more opravljati svojih nalog. Predsednik se udeleži glasovanja.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni direktor sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače, vendar nima glasovalnih pravic. Upravni odbor lahko v posameznih primerih povabi druge osebe, da se udeležijo njegovih sestankov kot opazovalke.

3.  Izvršni direktor sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače, vendar nima glasovalnih pravic.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora se lahko na povabilo predsednika udeležijo upravnega odbora, vendar nimajo glasovalnih pravic.

črtano

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Pravila glasovanja upravnega odbora

 

1.  Unija ima 50 % glasovalnih pravic. Glasovalne pravice Unije so nedeljive.

 

2.  Vsaka sodelujoča država članica ima en glas.

 

3.  Upravni odbor sklepe sprejema z večino najmanj 75 % vseh glasov, vključno z glasovi odsotnih članov, ki predstavljajo najmanj 75 % vseh finančnih prispevkov strokovnemu centru. Finančni prispevek bo izračunan na podlagi ocenjenih odhodkov iz člena 17(2)(c), ki jih predlagajo države članice, in na podlagi poročila o vrednosti prispevkov sodelujočih držav članic iz člena 22(5).

 

4.  Glasovalne pravice imajo samo predstavniki Komisije in predstavniki sodelujočih držav članic.

 

5.  Predsednik se udeleži glasovanja.

 

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Pravila glasovanja upravnega odbora

 

1.  Odločitve, ko katerih se glasuje, lahko zadevajo:

 

(a)  upravljanje in organizacijo strokovnega centra in mreže;

 

(b)  dodelitev sredstev za strokovni center in mrežo;

 

(c)  skupne ukrepe več držav članic, ki se po možnosti dopolnijo iz proračuna Unije na podlagi odločitve v skladu s točko (b).

 

2.  Upravni odbor sprejema odločitve z vsaj 75-odstotno večino vseh glasov, vključno z glasovi odsotnih članov. Glasovalne pravice Unije uveljavlja Komisija in so nedeljive.

 

3.  Pri odločitvah iz točke (a) odstavka 1 je zastopana vsaka država članica in ima enake glasovalne pravice. Za preostale glasove do 100 % bi morala Unija imeti vsaj 50 % glasovalnih pravic, ki ustrezajo njenemu finančnemu prispevku.

 

4.  Pri odločitvah iz točke (b) ali (c) odstavka 1 ali drugih odločitvah, ki ne spada v nobeno drugo kategorijo iz odstavka 1, ima Unija najmanj 50 % glasovalnih pravic, ki ustrezajo njenemu finančnemu prispevku. Samo prispevajoče države članice imajo glasovalno pravico, ta pa ustreza njihovemu finančnemu prispevku.

 

5.  Če je bil predsednik izvoljen izmed predstavnikov držav članic, se glasovanja udeleži kot predstavnik svoje države članice.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, po javnem in preglednem izbirnem postopku.

3.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, vključno z nominacijami za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov iz držav članic, po javnem, preglednem in nediskriminatornem izbirnem postopku.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mandat izvršnega direktorja traja štiri leta. Komisija do konca tega obdobja opravi oceno, pri kateri upošteva vrednotenje uspešnosti dela izvršnega direktorja ter prihodnjih nalog in izzivov strokovnega centra.

5.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Komisija do konca tega obdobja opravi oceno, pri kateri upošteva vrednotenje uspešnosti dela izvršnega direktorja ter prihodnjih nalog in izzivov strokovnega centra.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ štiri leta.

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ pet let.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Izvršni direktor se lahko razreši samo s sklepom upravnega odbora, sprejetim na predlog Komisije.

8.  Izvršni direktor se lahko razreši samo s sklepom upravnega odbora, sprejetim na predlog njegovih članov ali na predlog Komisije.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  po posvetovanju z upravnim odborom in Komisijo pripravi osnutek večletnega strateškega načrta in osnutek letnega delovnega načrta strokovnega centra, vključno z obsegom razpisov za zbiranje predlogov, razpisov za prijavo interesa in razpisov za zbiranje ponudb, ki so potrebni za izvajanje delovnega načrta in vključno z ustreznimi ocenami odhodkov, kot so jih predlagale države članice in Komisija, ter ju predloži v sprejetje upravnemu odboru;

(c)  po posvetovanju z upravnim odborom, industrijskim in znanstvenim svetovalnim odborom, agencijo ENISA in Komisijo pripravi osnutek večletnega strateškega načrta in osnutek letnega delovnega načrta strokovnega centra, vključno z obsegom razpisov za zbiranje predlogov, razpisov za prijavo interesa in razpisov za zbiranje ponudb, ki so potrebni za izvajanje delovnega načrta in vključno z ustreznimi ocenami odhodkov, kot so jih predlagale države članice in Komisija, ter ju predloži v sprejetje upravnemu odboru;

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  pripravi akcijski načrt, pri čemer upošteva ugotovitve retrospektivnih vrednotenj in poroča Komisiji o napredku vsaki dve leti;

(h)  pripravi akcijski načrt, pri čemer upošteva ugotovitve retrospektivnih vrednotenj, in o napredku vsaki dve leti poroča Komisiji in Evropskemu parlamentu;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  na podlagi prednostnega seznama, ki ga pripravi skupina neodvisnih strokovnjakov, odobri seznam ukrepov, izbranih za financiranje;

(l)  po posvetovanju z industrijskim in znanstvenim svetovalnim odborom in agencijo ENISA na podlagi prednostnega seznama, ki ga pripravi skupina neodvisnih strokovnjakov, odobri seznam ukrepov, izbranih za financiranje;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ter poroča Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(s)  pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ter o napredku poroča Komisiji in Evropskemu parlamentu dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije;

(v)  skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije in na povabilo poroča Evropskemu parlamentu in Svetu;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor sestavlja največ 16 članov. Člane imenuje upravni odbor izmed predstavnikov subjektov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor sestavlja največ 25 članov. Člane imenuje upravni odbor izmed predstavnikov subjektov skupnosti ali njihovih posameznih članov. Upravičeni so le predstavniki subjektov, ki niso pod nadzorom tretje države ali subjekta tretje države, razen držav EGP in Efte. Imenovanje se opravi po odprtem, preglednem in nediskriminatornem postopku. Upravni odbor si prizadeva doseči uravnoteženo zastopanost spolov ter uravnoteženo zastopanost skupin deležnikov iz industrije, akademskih krogov in civilne družbe.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora imajo strokovno znanje v zvezi z raziskavami na področju kibernetske varnosti, industrijskim razvojem, strokovnimi storitvami ali njihovim uvajanjem. Zahteve po takem strokovnem znanju podrobneje določi upravni odbor.

2.  Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora imajo strokovno znanje v zvezi z raziskavami na področju kibernetske varnosti, industrijskim razvojem, ponujanjem, izvajanjem ali uvajanjem strokovnih storitev ali izdelkov. Zahteve po takem strokovnem znanju podrobneje določi upravni odbor.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Predstavniki Komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij lahko sodelujejo pri delu industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter ga pri tem podpirajo.

5.  Predstavniki Komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij se povabijo k sodelovanju pri delu industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter ga pri tem podpirajo. Odbor lahko po potrebi in od primera do primera povabi dodatne predstavnike skupnosti kot opazovalce, svetovalce ali strokovnjake.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor se sestane najmanj dvakrat letno.

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor se sestane najmanj trikrat letno.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor lahko upravnemu odboru svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra, po potrebi v okviru splošnega usklajevanja prek enega ali več članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora.

2.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor lahko upravnemu odboru svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra, če ta vprašanja sodijo med naloge in področja pristojnosti iz člena 20 in po potrebi v okviru splošnega usklajevanja prek enega ali več članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Industrijski in znanstveni svetovalni odbor svetuje strokovnemu centru glede izvajanja svojih dejavnosti in:

Industrijski in znanstveni svetovalni odbor redno svetuje strokovnemu centru glede izvajanja svojih dejavnosti in:

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  izvršnemu direktorju ter upravnemu odboru v rokih, ki jih določi upravni odbor, strateško svetuje in prispeva k pripravi osnutka delovnega načrta ter večletnega strateškega načrta;

(1)  izvršnemu direktorju ter upravnemu odboru v rokih, ki jih določi upravni odbor, strateško svetuje in prispeva k vzpostavitvi, usmeritvi in delovanju strokovnega centra, ko gre za vprašanja industrije in raziskav, ter pripravi osnutka delovnega načrta ter večletnega strateškega načrta;

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  upravnemu odboru svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  spodbuja in zbira povratne informacije o delovnem načrtu in večletnem strateškem načrtu strokovnega centra.

(3)  spodbuja in zbira povratne informacije o delovnem načrtu in večletnem strateškem načrtu strokovnega centra ter svetuje upravnemu odboru o tem, kako izboljšati strateško usmeritev in delovanje centra.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  1 981 668 000 EUR iz programa za digitalno Evropo, kar vključuje do 23 746 000 EUR za upravne stroške;

(a)  1 780 954 875 EUR v cenah iz leta 2018 (1 998 696 000 EUR v tekočih cenah) iz programa za digitalno Evropo, kar vključuje do 21 385 465 EUR v cenah iz leta 2018 (23 746 000 EUR v tekočih cenah) za upravne stroške;

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  znesek iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe strokovnega središča na področju obrambe, vključno z vsemi povezanimi upravnimi stroški, kot so stroški, ki lahko nastanejo strokovnemu centru, kadar deluje kot vodja projekta za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Evropskega obrambnega sklada.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Najvišji možni prispevek Unije se plača iz odobritev splošnega proračuna Unije, dodeljenih [programu za digitalno Evropo] in posebnemu programu za izvajanje programa Obzorje Evropa, vzpostavljenemu s Sklepom XXX.

2.  Najvišji možni prispevek Unije se plača iz odobritev splošnega proračuna Unije, dodeljenih [programu za digitalno Evropo], posebnemu programu za izvajanje programa Obzorje Evropa, vzpostavljenemu s Sklepom XXX, Evropskemu obrambnemu skladu in drugim programom in projektom, ki spadajo v področje strokovnega centra ali mreže.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Finančni prispevek Unije ne krije nalog iz člena 4(8)(b).

4.  Finančni prispevek Unije iz programa za digitalno Evropo in iz programa Obzorje Evropa ne krije nalog iz člena 4(8)(b). Ti se lahko krijejo s finančnimi prispevki iz Evropskega obrambnega sklada.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko ukine, sorazmerno zmanjša ali začasno ustavi finančni prispevek Unije strokovnemu centru, če sodelujoče države članice v zvezi s prispevki iz odstavka 1 ne prispevajo, prispevajo le delno ali z zamudo.

4.  Komisija lahko ukine, sorazmerno zmanjša ali začasno ustavi finančni prispevek Unije strokovnemu centru, če sodelujoče države članice v zvezi s prispevki iz odstavka 1 ne prispevajo ali prispevajo le delno. Ukinitev, zmanjšanje ali začasna ustavitev finančnega prispevka Unije s strani Komisije je sorazmerna z zneskom in časom zmanjšanja, ukinitve ali začasne ustavitve prispevkov držav članic.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  finančnih prispevkov sodelujočih držav članic za upravne stroške;

(a)  finančnih prispevkov Unije in sodelujočih držav članic za upravne stroške;

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  finančnih prispevkov sodelujočih držav članic za operativne stroške;

(b)  finančnih prispevkov Unije in sodelujočih držav članic za operativne stroške;

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Zaradi zmanjšanja upravnih stroškov strokovni center tesno sodeluje z drugimi institucijami, agencijami in organi Unije, da bi izkoristil sinergije in po potrebi zmanjšal administrativne stroške.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Strokovni center sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se ob izvajanju ukrepov, financiranih na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z izvajanjem učinkovitih pregledov in, če so ugotovljene nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov ter, kadar je to ustrezno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi sankcijami.

1.  Strokovni center sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se ob izvajanju ukrepov, financiranih na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z izvajanjem rednih in učinkovitih pregledov in, če so ugotovljene nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov ter, kadar je to ustrezno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi sankcijami.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Osebje strokovnega centra vključuje začasne in pogodbene uslužbence.

7.  Strokovni center si prizadeva doseči uravnoteženo zastopanost spolov med člani osebja. Osebje sestavljajo začasni in pogodbeni uslužbenci.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  Členi 22 [Lastništvo rezultatov], 23 [Lastništvo rezultatov] in 30 [Uporaba pravil o tajnosti podatkov] Uredbe (EU) 2019/XXX [Evropski obrambni sklad] se uporabljajo za sodelovanje strokovnega centra v vseh ukrepih v zvezi z obrambo, kadar je tako določeno v delovnem načrtu, dodelitev neizključnih licenc pa se lahko omeji na tretje osebe, ki imajo sedež ali se šteje, da imajo sedež v državi članici in jih upravlja država članica in/ali državljan države članice.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Strokovni center svoje dejavnosti opravlja zelo pregledno.

1.  Strokovni center svoje dejavnosti opravlja z najvišjo ravnjo preglednosti.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strokovni center zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani dobijo ustrezne, objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije, zlasti glede rezultatov njegovega dela. Objavi tudi izjave o interesih, ki so bile podane v skladu s členom 41.

2.  Strokovni center zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani pravočasno prejmejo celovite, ustrezne, objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije, zlasti glede rezultatov dela centra, omrežja, industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter skupnosti. Objavi tudi izjave o interesih, ki so bile podane v skladu s členom 42.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vrednotenje iz odstavka 2 vključuje oceno rezultatov, ki jih je dosegel strokovni center glede na njegove cilje, mandat in naloge. Če Komisija meni, da je nadaljnje delovanje strokovnega centra upravičeno glede na njegove dodeljene cilje, pooblastila in naloge, lahko predlaga podaljšanje mandata strokovnega centra iz člena 46.

3.  Vrednotenje iz odstavka 2 vključuje oceno rezultatov, ki jih je dosegel strokovni center glede na njegove cilje, mandat in naloge ter učinkovitost in uspešnost. Če Komisija meni, da je nadaljnje delovanje strokovnega centra upravičeno glede na njegove dodeljene cilje, pooblastila in naloge, lahko predlaga podaljšanje mandata strokovnega centra iz člena 46.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38a

 

Pravna osebnost strokovnega centra.

 

1.  Strokovni center je pravna oseba.

 

2.  Strokovni center v vsaki državi članici uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja te države članice. Pridobiva lahko zlasti premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v pravnih postopkih.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor strokovnega centra sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, ki se uporabljajo za njegove člane, organe in osebje. Pravila vsebujejo določbe, katerih namen je preprečevati nasprotje interesov v zvezi s predstavniki članov, ki so dejavni v upravnem ter znanstvenem in industrijskem svetovalnem odboru v skladu z Uredbo XXX [nova finančna uredba].

Upravni odbor strokovnega centra sprejme pravila za preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov, ki se uporabljajo za njegove člane, organe in osebje, vključno z izvršnim direktorjem, upravnim odborom, znanstvenim in industrijskim svetovalnim odborom ter skupnostjo.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice skrbijo za preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi z nacionalnimi koordinacijskimi centri.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pravila iz odstavka 1 so v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora države članice gostiteljice

Sedež in podpora države članice gostiteljice

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Sedež strokovnega centra se določi z jasnim demokratičnim postopkom in z uporabo preglednih meril ter v skladu s pravom Unije.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek –1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Država članica gostiteljica zagotovi optimalne pogoje za uspešno delovanje strokovnega centra, vključno z eno samo lokacijo, ter druge pogoje, kot so ustrezne šole za otroke članov osebja ter ustrezen dostop do trga dela, socialna varnost in zdravstveno varstvo za otroke in partnerje.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Strokovni center in država članica [Belgija], v kateri ima sedež, lahko skleneta upravni sporazum o privilegijih in imunitetah ter drugi podpori, ki jo navedena država članica zagotovi strokovnemu centru.

Strokovni center in država članica gostiteljica, v kateri ima sedež, skleneta upravni sporazum o privilegijih in imunitetah ter drugi podpori, ki jo navedena država članica zagotovi strokovnemu centru.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 45 a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(5a) in 8(4b) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(5a) in 8(4b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(5a) in členom 8(4b), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o ustanovitvi industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov je dobrodošla priložnost za oblikovanje prihodnosti evropskega sodelovanja na področju kibernetske varnosti.

Tudi tu, podobno kot na drugih področjih evropskega gospodarstva, mala in srednja podjetja največ prispevajo k inovacijam, izdelkom, procesom in storitvam v zvezi s kibernetsko varnostjo. Do inovacij, ki ne nastajajo v samih malih in srednjih podjetjih, prihaja v zagonskih podjetjih in raziskovalni skupnosti. Te ekonomsko usmerjene skupnosti podpirajo posamezni podjetniki, pogosto pa prihajajo pomembni vzgibi iz civilnodružbenih, nekomercialnih ali predkomercialnih tehnoloških projektov, ki k skupnemu dobremu prispevajo z uporabo odprtih standardov, odprtih podatkov ter brezplačne in odprtokodne programske opreme.

Poskrbeti moramo, da bo evropski okvir za kibernetsko varnost izkoristil vse priložnosti in prednosti, ki jih sektor, kot je trenutno v Evropi strukturiran, omogoča.

Predlagana vzpostavitev strokovnega centra povezuje dejavnosti programov Obzorje Evropa za raziskave na področju kibernetske varnosti in Digitalna Evropa za izvajanje kibernetske varnosti, s čimer naj bi po možnosti ustvarjal sinergije in učinke prelivanja med obema programoma Unije. Poleg tega naj bi center omogočal in usklajeval delo mreže za kibernetsko varnost ter spodbujal tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti in lajšal dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži ali ga je zbrala strokovna skupnost za kibernetsko varnost. Komisija meni, da je te cilje najlažje doseči z ustanovitvijo novega organa Unije, ki bi ga sestavljali deli skupnega podjetja, izvajalske agencije in decentralizirane agencije. Ker je agencija ENISA že ena od posebnih agencij EU za kibernetsko varnost, bi moral predlog zagotavljati, da se bo center zaradi sinergij posvetoval z njo o vseh ustreznih dejavnostih.

Kibernetska varnost kot proces

Informacijsko-tehnološka stroka že dolgo uporablja izraz „rešitev“ za opis izdelkov in storitev v okviru odnosov z javnostmi in komercialnih sporočil. Pomembno pa je razumeti kibernetsko varnost kot proces. S stalnim razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije nastajajo tudi nove grožnje. Prizadevanja za večjo varnost infrastrukture, mrež in informacijskih sistemov se ne končajo z nakupom nekega izdelka ali storitve.

Zato je treba kibernetsko varnost nenehno večati v celotnem življenjskem ciklu izdelka, pri tem pa upoštevati medsebojno vplivanje izdelkov in akterjev v povezanih omrežjih in infrastrukturah, kot je internet. Zasnova, izvajanje, vzdrževanje in posodabljanje bi morali biti v vseh fazah življenjskega cikla sistema glavno načelo.

Varnost skupne infrastrukture

Internet je skupna infrastruktura, od katere ni vse bolj odvisno le evropsko, ampak svetovno gospodarstvo. Poleg tega jo posamezniki dnevno uporabljajo kot skupno infrastrukturo za komunikacijo, kulturo in informacije.

Od osnovne infrastrukture do aplikacij za uporabnike ima brezplačna in odprtokodna programska oprema pomembno vlogo za delovanje interneta. Kot pri vseh široko uporabljenih sestavnih delih lahko šibka točka, če se pojavi v delu brezplačne in odprtokodne programske opreme, ogrozi delovanje interneta in z njim povezanih storitev.

Ranljive naprave „interneta stvari“ so že uporabljali za napade na drugo infrastrukturo. Šibka varnost potrošniške naprave lahko na internetu zmanjša zmogljivost računalniške opreme.

Komponente pri raziskavah in razvoju skupaj razvija, uporablja in dopolnjuje več industrijskih akterjev ter javni organi. Da bi v splošnem povečali zanesljivost, odpornost in varnost naše skupne infrastrukture, bi morale dejavnosti centra torej prevzeti vlogo skupaj uporabljene brezplačne in odprtokodne programske opreme ter prispevati k njeni varnosti.

Odpornost namesto obrambne tehnologije in tehnologij z dvojno rabo

Zaradi delovanja omrežij in informacijskih sistemov, kot je internet, ponavadi ni mogoče s popolno gotovostjo pripisati izvora napada enemu samemu subjektu. Prav nasprotno je mogoče izdelati dokaze, s katerimi se prikrije vir, ali priti do napačnih zaključkov. Prav zato je zaskrbljujoče, da države in medvladne organizacije razmišljajo o uporabi konvencionalne vojaške sile v primeru kibernetskih napadov.

 Prednostna naloga Evropske unije je spodbujati demokracijo, pravno državo, človekove pravice in temeljne svoboščine po vsem svetu. Zato bi moral center spodbujati odpornost in celovitost omrežij in informacijskih sistemov ter vlagati vanje. Izdelki in procesi na področju kibernetske varnosti so lahko uporabni tudi v civilnih in vojaških razmerah, zato bi moral center podpirati obstoječe okvire za nadzor tehnologij z dvojno rabo. Ofenzivne vojaške aplikacije, kot so stranska vrata, zadržane šibke točke ali izkoriščanje, so preteča varnostna grožnja za celotno družbo in so v nasprotju s ciljem centra, da se izboljša kibernetska varnost. Zato je pomembno, da so dejavnosti centra omejene na civilne namene.

Financiranje struktur in operativnih stroškov centra iz programov Unije, ki se ne smejo uporabljati v vojaške namene, pomeni, da center ne bi smel omogočati obrambnih raziskav ali drugih obrambnih projektov. Pogodbi je treba spoštovati in proračuna Unije ne uporabljati za vojaške namene.

Družba, etika in zastopanost

Center bi moral natančno upoštevati družbene in etične posledice ter pomisleke, ki bi jih lahko sprožile dejavnosti centra, njegovih organov in rezultatov izdelkov, storitev, objektov in raziskav, ki jih center financira.

Bolj kot drugi sektorji so v informacijsko-tehnološkem sektorju težave s pridobivanjem kvalificiranih delavcev. Zastopanost spolov, etične raznolikosti in invalidov je izjemno neuravnotežena. Zato je uravnoteženje zastopanosti v interesu sektorja, tudi na stopnji izobraževanja, raziskav in drugega.

To je tudi v interesu enakosti.

Struktura upravljanja

Center in njegovi organi bi morali ne samo zagotoviti, da se navzkrižje interesov ugotovi, ampak tudi odpravi ter pregledno in odgovorno obravnava. Države članice bi morale poskrbeti, da to velja tudi za nacionalne koordinacijske centre.

Pri vplivanju na upravljanje in dejavnosti centra bi moral biti Evropski parlament enakopraven z državami članicami.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Ameriška gospodarska zbornica v EU

Nemška zvezno združenje za informacijsko gospodarstvo, telekomunikacije in nove medije (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. – Bitkom)

CyberSec4Europe

združenje DigitalEurope

Evropska organizacija za kibernetsko varnost (ECSO)

Evropska obrambna agencija (EDA)

združenje European DIGITAL SME Alliance

Evropska organizacija za varnost (EOS)

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

FSFE – fundacija Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT – Inštitut za tehnologijo v Karlsruheju (Karlsruhe Institute of Technology), projekt SeUnity

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (31.1.2019)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Pripravljavec mnenja: Arndt Kohn

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kibernetska varnost je v naši digitalni dobi sestavni del gospodarske konkurenčnosti in varnosti v Evropski uniji ter tudi del verodostojnosti in procesov, ki podpirajo našo demokratično družbo. Zagotavljanje visoke ravni kibernetske odpornosti v vsej EU je poglavitnega pomena za zaupanje potrošnikov na enotnem digitalnem trgu ter za nadaljnji razvoj inovativnosti in konkurenčnosti Evrope. V Evropski uniji zagotavlja strokovno znanje na področju kibernetske varnosti okoli 600 središč, a je Unija še vedno neto uvoznica izdelkov in rešitev s tega področja. V boju proti kibernetskim napadom mora torej EU okrepiti svojo doslednost in učinkovitost ter izboljšati svoja kibernetska znanja in povečati zmogljivosti, da bo bolje varovala evropske državljane, podjetja in javne ustanove.

Komisija je leta 2017 predstavila Akt o kibernetski varnosti, ki mu je 12. septembra 2018 sledil predlog za ustanovitev evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra (strokovni center) in mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov (mreža).

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja predlog Komisije. Velik poudarek je na ciljih strokovnega centra, s katerimi naj bi pomagal ohraniti in nadalje razviti tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije na področju kibernetske varnosti ter okrepiti njeno panogo kibernetske varnosti ter povečati njeno konkurenčnost, s čimer soglaša tudi pripravljavec mnenja. Strokovni center bi moral lajšati in pomagati usklajevati delo mreže nacionalnih koordinacijskih centrov in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Pripravljavec mnenja pričakuje, da bomo strokovni center in mrežo uporabljali kot orodje za okrepitev zaupanja evropskih državljanov in okrepitev enotnega digitalnega trga.

Vseeno sodi, da je treba nekatere točke predloga pojasniti in izboljšati.

•  Kot prvo je prepričan, da bi bilo treba postopka akreditacije in ocenjevanja, s katerimi se subjektom omogoči članstvo v skupnosti, harmonizirati na ravni EU, da ne bi prišlo do drobljenja med različnimi subjekti, ki jih akreditirajo različne države članice.

•  Drugič, poudariti je treba, da so še posebej pomembna mala in srednja podjetja, ter jim zagotoviti enake možnosti in omogočiti udeležbo in povečanje konkurenčnosti na enotnem trgu. V tem smislu se pripravljavec mnenja zavzema za uravnoteženo zastopanost deležnikov v skupnosti in v industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru, kjer je treba posebno pozornost nameniti vključevanju malih in srednjih podjetij. Poleg tega meni, da bi morali nacionalni koordinacijski centri tesno sodelovati, da bi spodbudili čezmejne projekte na področju kibernetske varnosti, zlasti za mala in srednja podjetja.

•  Kot tretje pa je prepričan, da bi morala biti ena od nalog strokovnega centra in mreže bolj uveljaviti uporabo izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost, ki bi jih zasnovali v Uniji, in povečati konkurenčnost kibernetskovarnostne panoge Unije. Da bi dosegli ta cilj, želi pripravljavec mnenja pojasniti, katere subjekte je mogoče akreditirati kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, in se zavzema za okrepitev evropske standardizacije na področju kibernetskovarnostne tehnologije.

•  Četrtič, glede finančnih prispevkov držav članic meni, da Evropska komisija ne bi smela imeti pooblastil za ukinitev, sorazmerno zmanjšanje ali prekinitev finančnega prispevka Unije za strokovni center. Komisija predlaga tako pristojnost za primer, če prispevajoča država članica ne bi plačala prispevka, ga plačala samo deloma ali sploh ne, a na ta način bi kaznovali vso strukturo, ki jo uvajamo s to uredbo, tako da države članice ne bi želele sodelovati.

•  Nazadnje želi pripravljavec mnenja še poudariti, da je pomembno vzpostaviti močno bazo kibernetskih znanj in spretnosti, kar pomeni tudi usposabljanje in kampanje ozaveščanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Vsakdanje življenje in gospodarstvo postajata vse bolj odvisna od digitalnih tehnologij, državljani pa vedno bolj izpostavljeni resnim kibernetskim incidentom. Varnost bo v prihodnosti med drugim odvisna od povečanja tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, saj se tako civilna infrastruktura kot tudi vojaške zmogljivosti zanašajo na varne digitalne sisteme.

(1)  Več kot 80 % prebivalcev Evropske unije ima internetno povezavo, vsakdanje življenje in gospodarstvo postajata vse bolj odvisna od digitalnih tehnologij, državljani pa so vse bolj izpostavljeni resnim kibernetskim incidentom. Varnost bo v prihodnosti med drugim odvisna od povečanja tehnološke in industrijske zmogljivosti Unije za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, saj se tako civilna infrastruktura kot tudi vojaške zmogljivosti zanašajo na varne digitalne sisteme.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Voditelji držav in vlad so na digitalnem vrhu v Talinu septembra 2017 pozvali Unijo, naj postane „do leta 2025 vodilna v svetu na področju kibernetske varnosti, da se zagotovijo zaupanje, gotovost in zaščita državljanov, potrošnikov in podjetij na spletu ter omogoči brezplačen in zakonsko urejen internet.“

(4)  Voditelji držav in vlad so na digitalnem vrhu v Talinu septembra 2017 pozvali Unijo, naj postane „do leta 2025 vodilna v svetu na področju kibernetske varnosti, da se zagotovijo zaupanje, gotovost in zaščita državljanov, potrošnikov in podjetij na spletu ter omogoči brezplačen, varnejši in zakonsko urejen internet.“

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Strokovni center in njegovi ukrepi bi morali upoštevati izvajanje Uredbe (EU) 2019/XXX [prenovitev Uredbe (ES) št. 428/2009, kot je predlagana s COM(2016)0616].1a

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (UL ..., ..., str. ...).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Strokovni center bi moral biti glavni instrument Unije za združevanje naložb v raziskave, tehnologije in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti, pa tudi za izvajanje zadevnih projektov in pobud v sodelovanju s strokovno mrežo za kibernetsko varnost. Zagotoviti bi moral finančno podporo za kibernetsko varnost iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo ter bi moral biti po potrebi odprt tudi Evropskemu skladu za regionalni razvoj in drugim programom. Ta pristop naj bi prispeval k ustvarjanju sinergij in usklajevanju finančne podpore za raziskave, inovacije, tehnologijo in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti ter izogibanju podvajanja.

(8)  Strokovni center bi moral biti glavni instrument Unije za združevanje naložb v raziskave, tehnologije in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti, pa tudi za izvajanje zadevnih projektov in pobud v sodelovanju s strokovno mrežo za kibernetsko varnost. Zagotoviti bi moral finančno podporo za kibernetsko varnost iz programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo ter iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe in upravne stroške, povezane z obrambo, ter bi moral biti po potrebi odprt tudi Evropskemu skladu za regionalni razvoj in drugim programom. Ta pristop naj bi prispeval k ustvarjanju sinergij in usklajevanju finančne podpore za pobude Unije glede raziskav in razvoja, inovacij, tehnologije in industrijskega razvoja na področju kibernetske varnosti ter izogibanju podvajanja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Glede na obseg kibernetske varnosti in naložb v kibernetske zmogljivosti in sposobnosti v drugih delih sveta, bi morale Unija in države članice okrepiti finančno pomoč za raziskave, razvoj in uporabo na tem področju. Da bi omogočili ekonomijo obsega in dosegli primerljivo raven zaščite v vsej Uniji, bi si morale države članice prizadevati za evropski okvir, tako da po potrebi vlagajo prek mehanizma strokovnega centra.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  „Vgrajena varnost“ kot načelo bi morala tudi vplivati na formalne in neformalne procese standardizacije, pri čemer je običajna praksa pri neformalni standardizaciji oblikovanje referenčnih izvajanj, objavljenih pod brezplačnimi in odprtimi licencami. Varna zasnova zlasti referenčnih izvajanj je bistvena za skupno zanesljivost in odpornost splošno uporabljane infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, kot je internet.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ob upoštevanju dejstva, da je cilje te pobude mogoče najbolje doseči, če sodelujejo vse države članice oziroma če jih sodeluje čim več, in da se države članice spodbudi k sodelovanju, bi morale imeti glasovalne pravice samo tiste države članice, ki finančno prispevajo k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

(9)  Ob upoštevanju dejstva, da je cilje te pobude mogoče najbolje doseči, če sodelujejo vse države članice oziroma če jih prispeva čim več, in da se države članice spodbudi k sodelovanju, bi morale imeti glasovalne pravice samo tiste države članice, ki finančno prispevajo k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Nacionalne koordinacijske centre bi morale določiti države članice. Poleg potrebne upravne zmogljivosti bi morali imeti ti centri tehnološko strokovno znanje s področja kibernetske varnosti ali pa neposreden dostop do takšnega znanja, zlasti na področjih, kot so kriptografija, varnostne storitve IKT, zaznavanje vdorov, varnost sistemov in omrežij, programska oprema, varnost aplikacij ter človeški in družbeni vidiki varnosti in zasebnosti. Prav tako bi morali imeti zmogljivost, da učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z industrijo, javnim sektorjem, vključno z organi, imenovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta23, in raziskovalno skupnostjo.

(12)  Nacionalne koordinacijske centre bi morale določiti države članice. Poleg potrebne upravne zmogljivosti bi morali imeti ti centri tehnološko strokovno znanje s področja kibernetske varnosti ali pa neposreden dostop do takšnega znanja, zlasti na področjih, kot so kriptografija, varnostne storitve IKT, zaznavanje vdorov, varnost sistemov in omrežij, programska oprema, varnost aplikacij ter človeški, etični in družbeni vidiki varnosti in zasebnosti. Prav tako bi morali imeti zmogljivost, da učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z industrijo, javnim sektorjem, vključno z organi, imenovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta23, in raziskovalno skupnostjo. Poleg tega bi bilo treba javnost z ustreznimi sredstvi komuniciranja ozaveščati o kibernetski varnosti.

_________________

_________________

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

23 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Strokovni center bi moral opravljati več ključnih funkcij. Prvič, moral bi lajšati in pomagati usklajevati delo evropske strokovne mreže za kibernetsko varnost in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Center bi moral spodbujati tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti in lajšati dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost. Drugič, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev, običajno na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, bi moral izvajati ustrezne dele programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa. Tretjič, strokovni center bi moral lajšati skupne naložbe Unije, držav članic in/ali industrije.

(15)  Strokovni center bi moral opravljati več ključnih funkcij. Prvič, moral bi lajšati in pomagati usklajevati delo evropske strokovne mreže za kibernetsko varnost in podpirati strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Center bi moral spodbujati tehnološko agendo na področju kibernetske varnosti in lajšati dostop do strokovnega znanja, zbranega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost. Drugič, z dodeljevanjem nepovratnih sredstev, običajno na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, bi moral izvajati ustrezne dele programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa ter Evropskega obrambnega sklada. Tretjič, strokovni center bi moral lajšati skupne naložbe Unije, držav članic in/ali industrije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Strokovni center bi moral spodbujati in podpirati sodelovanje in usklajevanje dejavnosti strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, kar bi vključevalo široko, odprto in raznoliko skupino akterjev, dejavnih na področju tehnologij kibernetske varnosti. Navedena skupnost bi morala vključevati zlasti raziskovalne subjekte, panoge na strani dobave in povpraševanja ter javni sektor. Strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morala prispevati k dejavnostim in načrtu dela strokovnega centra ter izkoristiti dejavnosti za krepitev skupnosti, ki jih izvajata strokovni center in mreža, ne bi pa smela imeti prednosti pri razpisih za zbiranje predlogov ali ponudb.

(16)  Strokovni center bi moral spodbujati in podpirati sodelovanje in usklajevanje dejavnosti strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, kar bi vključevalo široko, odprto in raznoliko skupino akterjev, dejavnih na področju tehnologij kibernetske varnosti. Navedena skupnost bi morala vključevati zlasti raziskovalne subjekte, tudi tiste, ki se ukvarjajo z etiko kibernetske varnosti, panoge na strani dobave in povpraševanja ter javni sektor. Strokovna skupnost za kibernetsko varnost bi morala prispevati k dejavnostim in načrtu dela strokovnega centra ter izkoristiti dejavnosti za krepitev skupnosti, ki jih izvajata strokovni center in mreža, ne bi pa smela imeti prednosti pri razpisih za zbiranje predlogov ali ponudb.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da bi se strokovni center lahko odzval na potrebe panog na strani dobave in povpraševanja, bi se njegove naloge zagotavljanja znanja in tehnične pomoči za industrijo v zvezi s kibernetsko varnostjo morale nanašati tako na izdelke in storitve IKT kot na vse druge industrijske in tehnološke izdelke in rešitve, katerih del bo kibernetska varnost.

(17)  Da bi se strokovni center lahko odzval na potrebe panog na strani dobave in povpraševanja, bi se njegove naloge zagotavljanja znanja in tehnične pomoči za industrijo v zvezi s kibernetsko varnostjo morale nanašati tako na izdelke, procese in storitve IKT kot na vse druge industrijske in tehnološke izdelke in rešitve, katerih del bo kibernetska varnost.

Obrazložitev

Ker so različni sektorji med seboj povezani, bi morali vsi akterji v vrednostni verigi že v najzgodnejši fazi tehničnega postopka dinamično zagotavljati kibernetsko varnost svojih izdelkov, procesov in storitev.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Strokovni center za kibernetsko varnost bi moral prispevati k široki uporabi najsodobnejših proizvodov in storitev kibernetske varnosti, zlasti tistih, ki so mednarodno priznani.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Medtem ko bi si morala strokovni center in mreža prizadevati doseči sinergije med civilnim in obrambnim sektorjem na področju kibernetske varnosti, se bodo projekti, financirani s strani programa Obzorje Evropa, izvajali v skladu z Uredbo XXX [Uredba o programu Obzorje Evropa], ki določa, da so dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja Evropa, osredotočene na uporabo v civilne namene.

(18)  Projekti, financirani s strani programa Obzorje Evropa, se bodo izvajali v skladu z Uredbo XXX [Uredba o programu Obzorje Evropa], ki določa, da so dejavnosti na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v okviru Obzorja Evropa, osredotočene na uporabo v civilne namene.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Ker je agencija ENISA že ena od posebnih agencij Unije za kibernetsko varnost, bi moral upravni odbor strokovnega centra zagotavljati, da se bo center zaradi ustvarjanja sinergij posvetoval z njo o vseh ustreznih dejavnostih.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Skupno raziskovalno središče Komisije in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, bi morala oba imeti dejavno vlogo v strokovni skupnosti za kibernetsko varnost ter industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru.

(21)  Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Skupno raziskovalno središče Komisije in Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, bi morala oba imeti dejavno vlogo v strokovni skupnosti za kibernetsko varnost ter industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru, da bi zagotovila sinergije.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Glede na strokovno znanje s področja kibernetske varnosti, ki ga imata Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in strokovni center, bi si bilo treba prizadevati za sinergijo med njima, ob tem pa upoštevati, da bi morala agencija še naprej izpolnjevati svoje strateške cilje, zlasti na področju certificiranja kibernetske varnosti, kakor je opredeljeno v Aktu o kibernetski varnosti1a, medtem ko bi moral imet strokovni center vlogo operativnega organa za kibernetsko varnost.

 

__________________

 

1a Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju informacijske varnosti (2017/0225(COD)).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Da bi strokovni center pravilno in učinkovito deloval, bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da imajo osebe, ki so imenovane v upravni odbor, ustrezno strokovno znanje in izkušnje na funkcijskih področjih. Komisija in države članice bi si morale prizadevati tudi za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje.

(25)  Da bi strokovni center pravilno in učinkovito deloval, bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da imajo osebe, ki so imenovane v upravni odbor, ustrezno strokovno znanje in izkušnje na funkcijskih področjih. Komisija in države članice bi si morale prizadevati tudi za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. ENISA bi morala imeti tudi stalno svetovalno vlogo brez glasovalnih pravic v upravnem odboru, z njo pa bi se bilo treba posvetovati o vseh pomembnih dejavnostih centra.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Strokovni center bi moral imeti industrijsko-znanstveni svetovalni odbor, ki bi deloval kot svetovalni organ, da bi zagotovil reden dialog z zasebnim sektorjem, združenji potrošnikov in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Industrijsko-znanstveni svetovalni odbor bi se moral osredotočati na zadeve, ki so pomembne za zainteresirane strani, in o njih obvestiti upravni odbor strokovnega centra. Sestava industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora in naloge, dodeljene temu odboru, na primer posvetovanje glede načrta dela, bi morale zagotoviti zadostno zastopanost zainteresiranih strani pri delu strokovnega centra.

(27)  Strokovni center bi moral imeti industrijsko-znanstveni svetovalni odbor, ki bi deloval kot svetovalni organ, da bi zagotovil reden dialog z zasebnim sektorjem, združenji potrošnikov in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Izvršnemu direktorju in upravnemu odboru bi prav tako moral zagotavljati neodvisno svetovanje o uvajanju tehnologije in javnih naročilih. Industrijsko-znanstveni svetovalni odbor bi se moral osredotočati na zadeve, ki so pomembne za zainteresirane strani, in o njih obvestiti upravni odbor strokovnega centra. Sestava industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora in naloge, dodeljene temu odboru, na primer posvetovanje glede načrta dela, bi morale zagotoviti zadostno zastopanost zainteresiranih strani pri delu strokovnega centra. Vsaki kategoriji deležnikov iz panoge bi bilo treba dodeliti minimalno število sedežev, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti zastopanju malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Strokovni center bi moral sprejeti pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov. Strokovni center bi moral poleg tega uporabljati ustrezne predpise Unije o dostopu javnosti do dokumentov iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/200124. Strokovni center obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/2018 Evropskega parlamenta in Sveta. Strokovni center bi moral spoštovati določbe, ki veljajo za institucije Unije, in nacionalno zakonodajo o ravnanju s podatki, zlasti občutljivimi netajnimi podatki in tajnimi podatki EU.

(29)  Strokovni center bi moral sprejeti pravila za preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani, organi in osebjem, upravnim odborom, znanstvenim in industrijskim svetovalnim odborom ter skupnostjo. Države članice bi morale zagotoviti preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi z nacionalnimi koordinacijskimi centri. Strokovni center bi moral poleg tega uporabljati ustrezne predpise Unije o dostopu javnosti do dokumentov iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/200124. Strokovni center obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/2018 Evropskega parlamenta in Sveta. Strokovni center bi moral spoštovati določbe, ki veljajo za institucije Unije, in nacionalno zakonodajo o ravnanju s podatki, zlasti občutljivimi netajnimi podatki in tajnimi podatki EU.

_________________

_________________

24 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

24 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Strokovni center bi moral delovati odprto in pregledno, s pravočasnim zagotavljanjem vseh ustreznih informacij in promocijo svojih dejavnosti, vključno z dejavnostmi obveščanja in razširjanja informacij v širši javnosti. Poslovnik organov strokovnega centra bi bilo treba objaviti.

(31)  Strokovni center bi moral delovati odprto in pregledno, s pravočasnim in celovitim zagotavljanjem informacij in promocijo svojih dejavnosti, vključno z dejavnostmi obveščanja in razširjanja informacij v širši javnosti. Javnosti in vsem zainteresiranim stranem bi moral zagotoviti seznam vseh članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ter objaviti njihove izjave o interesih v skladu s členom 42. Poslovnik organov strokovnega centra bi bilo treba objaviti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Priporočljivo je, da strokovni center in nacionalni koordinacijski centri v čim večji meri nadzorujejo in upoštevajo mednarodne standarde, da bi spodbudili razvoj k globalnim primerom dobre prakse.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31b)  Evropska skupnost za kibernetsko varnost ima lahko koristi od zastopanja raznolikosti celotne družbe in bi morala doseči uravnoteženo zastopanost spolov, etničnih skupin in invalidov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z določitvijo elementov pogodbenih sporazumov med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri ter v zvezi z določitvijo meril za ocenjevanje in akreditacijo subjektov kot članov evropske skupnosti za kibernetsko varnost. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strokovni center prispeva k izvajanju kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo] in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX in zlasti Oddelkom 2.2.6 Stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa].

2.  Strokovni center prispeva k izvajanju kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo] in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX in zlasti Oddelkom 2.2.6 Stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa] in Evropskega obrambnega sklada, ustanovljenega z Uredbo št. XXX.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „kibernetska varnost“ pomeni zaščito omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter drugih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

(1)  „kibernetska varnost“ pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za zaščito omrežij in informacijskih sistemov, njihovih uporabnikov in prizadetih oseb pred kibernetskimi grožnjami;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „izdelki in rešitve za kibernetsko varnost“ pomeni izdelke, storitve ali procese IKT s posebnim namenom zaščite omrežij in informacijskih sistemov, uporabnikov ter prizadetih oseb pred kibernetskimi grožnjami.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „javni organ“ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali fizično ali pravno osebo, ki opravlja naloge javne uprave po nacionalnem pravu, vključno s posebnimi nalogami;

(3)  „javni organ“ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi, na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali fizično ali pravno osebo, ki opravlja naloge javne uprave po pravu Unije in nacionalnem pravu, vključno s posebnimi nalogami;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki prostovoljno finančno prispeva k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

(4)  „prispevajoča država članica“ pomeni državo članico, ki prostovoljno finančno prispeva k upravnim in operativnim stroškom strokovnega centra.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ohrani in razvije potrebne kibernetskovarnostne tehnološke in industrijske zmogljivosti za varovanje enotnega digitalnega trga;

(a)  ohrani in razvije potrebne kibernetskovarnostne, tehnološke, akademske in raziskovalne, družbene in industrijske zmogljivosti in sposobnosti za varovanje in razvoj enotnega digitalnega trga ter spodbujanje evropske digitalne avtonomije;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poveča konkurenčnost kibernetskovarnostne panoge Unije in kibernetsko varnost pretvarja v konkurenčno prednost za druge panoge Unije.

(b)  poveča konkurenčnost kibernetskovarnostne panoge Unije s spodbujanjem uveljavljanja kibernetskovarnostnih izdelkov in storitev, razvitih v Uniji, s čimer kibernetsko varnost pretvarja v konkurenčno prednost za druge panoge Unije, saj ji zagotavlja trdno osnovo in jo postavlja v vlogo ključnega akterja v boju proti kibernetskim napadom;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  poveča odpornost in zanesljivost kibernetskovarnostne panoge Unije, infrastrukture omrežij in informacijskih sistemov, interneta ter splošno uporabljane strojne in programske opreme v Uniji, kar bo povečalo zaupanje državljanov, potrošnikov in podjetij v digitalno sfero ter prispevalo k uresničevanju ciljev strategije za enotni digitalni trg;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  ozavešča o kibernetskovarnostnih tveganjih ter z njimi povezanih družbenih in etičnih vidikih in pomislekih v Uniji;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  podpira, spodbuja in pospešuje postopke standardizacije in certificiranja.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  olajšati in pomagati koordinirati delo mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: mreža) iz člena 6 in strokovne skupnosti za kibernetsko varnost iz člena 8;

1.  olajšati in pomagati koordinirati delo mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: mreža) iz člena 6 in strokovne skupnosti za kibernetsko varnost iz člena 8;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  prispevati k izvajanju kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z uredbo št. XXX26 in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo], in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX27, ter zlasti oddelka 2.2.6 stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa] ter drugih programov Unije, kadar je določeno v pravnih aktih Unije;

2.  prispevati k izvajanju kibernetskovarnostnega dela programa za digitalno Evropo, vzpostavljenega z uredbo št. XXX26 in zlasti ukrepov, povezanih s členom 6 Uredbe (EU) št. XXX [program za digitalno Evropo], in programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX27, ter zlasti oddelka 2.2.6 stebra II Priloge I Sklepa št. XXX o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [skl. št. posebnega programa], Evropskega obrambnega sklada, vzpostavljenega z Uredbo št. XXX, ter drugih programov Unije, kadar je določeno v pravnih aktih Unije;

__________________

__________________

26 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

26 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

27 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

27 [dodaj polni naslov in sklic na UL]

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  izboljšati zmogljivosti, znanje in infrastrukturo na področju kibernetske varnosti v korist panog, javnega sektorja in raziskovalnih skupnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

3.  izboljšati odpornost, zmogljivosti, sposobnosti, znanje in infrastrukturo na področju kibernetske varnosti v korist družbe, panog, javnega sektorja in raziskovalnih skupnosti z opravljanjem naslednjih nalog ter ob upoštevanju najsodobnejše tehnološke in raziskovalne infrastrukture in povezanih storitev:

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pridobivanjem, posodabljanjem, upravljanjem in dajanjem na voljo najsodobnejše industrijske in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, vključno z MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

(a)  pridobivanjem, posodabljanjem, upravljanjem in dajanjem na voljo takšne infrastrukture na pošten, odprt in pregleden način različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, zlasti MSP, uporabnikom iz javnega sektorja ter uporabnikom iz raziskovalne in znanstvene skupnosti;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotavljanjem podpore, tudi finančne, drugim subjektom pri pridobivanju, posodabljanju, upravljanju in dajanju na voljo najsodobnejše industrijske in raziskovalne infrastrukture na področju kibernetske varnosti ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, vključno z MSP, javnim sektorjem ter raziskovalno in znanstveno skupnostjo;

(b)  zagotavljanjem podpore, tudi finančne, drugim subjektom pri pridobivanju, posodabljanju, upravljanju in dajanju na takšne infrastrukture ter povezanih storitev različnim industrijskim uporabnikom po vsej Uniji, zlasti MSP, pa tudi uporabnikom iz javnega sektorja ter raziskovalne in znanstvene skupnosti;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči zagonskim podjetjem, malim in srednjim podjetjem, mikropodjetjem ter posameznim strokovnjakom na področju kibernetske varnosti, projektom brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki se običajno uporabljajo za infrastrukturo, izdelke in procese, ter projektom na področju družbene tehnologije;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  zagotavljanjem revizij varnostnih kod programske opreme in izboljšav za projekte brezplačne in odprtokodne programske opreme, ki se običajno uporabljajo za infrastrukturo, izdelke in procese;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotavljanjem znanja na področju kibernetske varnosti in tehnične pomoči panogi in javnim organom, zlasti s podpiranjem ukrepov za lažji dostopa do strokovnega znanja, dostopnega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost;

(c)  spodbujanjem izmenjave znanja na področju kibernetske varnosti in tehnične pomoči, zlasti med MSP, proizvodno dejavnostjo, civilno družbo, panogo in javnimi organi ter akademsko in raziskovalno skupnostjo, zlasti s podpiranjem ukrepov za lažji dostop do strokovnega znanja, dostopnega v mreži in strokovni skupnosti za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  spodbujanjem „vgrajene varnosti“ kot načela v procesu razvoja, vzdrževanja, delovanja in posodabljanja infrastrukture, proizvodov in storitev, zlasti s podpiranjem najsodobnejših varnih razvojnih metod, ustreznega varnostnega preverjanja in varnostnih revizij.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  prispevati k široki uvedbi najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v gospodarstvu z opravljanjem naslednjih nalog:

4.  prispevati k široki uvedbi najsodobnejših in trajnostnih izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v Uniji in v različnih gospodarskih panogah z opravljanjem naslednjih nalog:

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanjem raziskav na področju kibernetske varnosti, razvoja ter uporabe izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost Unije s strani javnih organov in uporabniških panog;

(a)  spodbujanjem raziskav na področju kibernetske varnosti, razvoja ter uporabe izdelkov in rešitev, vključno s strani javnih organov in industrije;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  podpiranjem kibernetskovarnostnih raziskav na področju kibernetske kriminalitete;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomočjo javnim organom, panogam na strani povpraševanja in drugim uporabnikom pri sprejemanju in vključevanju najnovejših rešitev za kibernetsko varnost;

(b)  pomočjo javnim organom, panogam na strani povpraševanja in drugim uporabnikom pri sprejemanju najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost, ki se splošno uporabljajo;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podporo zlasti javnim organom pri organizaciji javnega naročanja ali izvajanju javnega naročanja najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v imenu javnih organov;

(c)  podporo zlasti javnim organom pri organizaciji javnega naročanja ali javnega naročanja najsodobnejših izdelkov in rešitev za kibernetsko varnost v imenu javnih organov, tudi z zagotavljanjem podpore za okoljska, socialna in inovativna naročila v skladu z direktivama 2014/24/EU in 2014/25/EU;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči za zagonska podjetja in MSP na področju kibernetske varnosti, da se povežejo s potencialnimi trgi in privabijo naložbe;

(d)  zagotavljanjem finančne podpore in tehnične pomoči za zagonska podjetja, posamezne strokovnjake in MSP na področju kibernetske varnosti, da se povežejo s potencialnimi trgi, pridobijo možnosti uporabe in privabijo naložbe;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  spodbujanjem uvedbe certificiranja za kibernetsko varnost v skladu z aktom o kibernetski varnosti.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  izboljšati razumevanje kibernetske varnosti in prispevati k zmanjšanju vrzeli v znanjih in spretnostih v Uniji na področju kibernetske varnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

5.  izboljšati razumevanje kibernetske varnosti, tudi pri posameznikih; izboljšati razumevanje pomena kibernetske varnosti za preprečevanje in obravnavanje groženj, prispevati k zmanjšanju vrzeli v znanjih in spretnostih, krepiti raven znanj in spretnosti v Uniji na področju kibernetske varnosti ter zgraditi močno bazo kibernetskih znanj in spretnosti z opravljanjem naslednjih nalog:

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpiranjem nadaljnjega razvoja znanj in spretnosti na področju kibernetske varnosti, kadar je ustrezno, skupaj z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA;

(a)  podpiranjem nadaljnjega razvoja znanj in spretnosti ter kompetenc na področju kibernetske varnosti, spodbujanjem visoke skupne ravni znanja na področju kibernetske varnosti ter prispevanjem k odpornosti uporabnikov in infrastruktur v Uniji v sodelovanju z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA, zlasti z oblikovanjem programov usposabljanja in kampanjami ozaveščanja.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  z zagotavljanjem finančne podpore raziskovalnim prizadevanjem na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na skupnem, nenehno vrednotenem in izboljševanem večletnem strateškem, industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem programu;

(a)  z zagotavljanjem finančne podpore raziskovalnim prizadevanjem na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na skupnem, nenehno vrednotenem in izboljševanem večletnem strateškem, industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem načrtu;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  s podporo obsežnim raziskovalnim in predstavitvenim projektom v zvezi s kibernetskovarnostnimi tehnološkimi zmogljivostmi naslednje generacije v sodelovanju s panogo in mrežo;

(b)  s podpiranjem obsežnih raziskovalnih in predstavitvenih projektov v zvezi s kibernetskovarnostnimi tehnološkimi zmogljivostmi naslednje generacije v sodelovanju s panogo, mrežo in skupnostjo;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  s podporo raziskavam in inovacijam za standardizacijo v tehnologiji na področju kibernetske varnosti;

(c)  s podpiranjem raziskav in inovacij za okrepitev standardizacije v tehnologiji na področju kibernetske varnosti v tesnem sodelovanju, zlasti z evropskimi organizacijami za standardizacijo;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  s podpiranjem razvoja neodvisnih kibernetskovarnostnih izdelkov in rešitev, v tesnem sodelovanju s panogo, mrežo in skupnostjo;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  z razvijanjem orodij in tehnologij, ki so potrebne za soočanje z ves čas spreminjajočimi se kibernetskovarnostnimi tveganji;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  z združevanjem zainteresiranih strani za spodbujanje sinergij med civilnim in obrambnim vidikom raziskav in trgov kibernetske varnosti;

(c)  z združevanjem zainteresiranih strani za spodbujanje sinergij med civilnim in obrambnim vidikom raziskav in trgov kibernetske varnosti; po potrebi z usklajevanjem dejavnosti z ustreznimi agencijami in organi EU, vključno z agencijo ENISA;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  s svetovanjem, izmenjavo strokovnega znanja in olajševanjem sodelovanja med ustreznimi zainteresiranimi stranmi;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  z upravljanjem večnacionalnih projektov na področju kibernetske obrambe, kadar jih zahtevajo države članice, s čimer deluje kot vodja projekta v smislu Uredbe XXX [uredba o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada].

(b)  z upravljanjem večnacionalnih in čezmejnih projektov na področju kibernetske obrambe, kadar jih zahtevajo države članice, s čimer deluje kot vodja projekta v smislu Uredbe XXX [uredba o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada];

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  prispevati k presoji temeljnih pravic in etičnih vprašanj raziskav na področju kibernetske varnosti, ki jih financira strokovni center, kjer je ustrezno.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  prispevati k prizadevanjem Unije za okrepitev sodelovanja na področju kibernetske varnosti:

 

(a)  z olajšanjem udeležbe mreže in skupnosti na mednarodnih konferencah;

 

(b)  s sodelovanjem s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v okviru ustreznih mednarodnih okvirov sodelovanja.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Razmerje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri temelji na pogodbenem sporazumu, ki ga podpišeta strokovni center in vsak nacionalni koordinacijski center. Sporazum določa pravila o razmerju in delitvi nalog med strokovnim centrom in vsakim nacionalnim koordinacijskim centrom.

5.  Razmerje med strokovnim centrom in nacionalnimi koordinacijskimi centri temelji na pogodbenem sporazumu, ki ga podpišeta strokovni center in vsak nacionalni koordinacijski center. Sporazum je sestavljen iz istega sklopa splošnih pogojev, ki določajo pravila o razmerju in delitvi nalog med strokovnim centrom in vsakim nacionalnim koordinacijskim centrom, in posebnih pogojev, prilagojenih ustreznemu nacionalnemu centru za usklajevanje.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija je v skladu s členom -45 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se opredelijo elementi pogodbenih sporazumov iz odstavka 5 tega člena, vključno z njihovo obliko.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpirati strokovni center pri doseganju njegovih ciljev in zlasti pri usklajevanju strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

(a)  podpirati strokovni center pri doseganju njegovih ciljev in zlasti pri vzpostavitvi in usklajevanju strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  olajšati udeležbo industrije in drugih akterjev na ravni držav članic pri čezmejnih projektih;

(b)  krepiti, spodbujati in lajšati udeležbo civilne družbe, potrošniških organizacij, akademik, akademskih krogov in raziskovalne skupnosti, panoge, zlasti MSP, ter drugih akterjev na ravni držav članic pri čezmejnih projektih;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  spodbujati čezmejne projekte, zlasti za MSP;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  skupaj s strokovnim centrom prispevati k opredelitvi in obravnavanju sektorskih industrijskih izzivov na področju kibernetske varnosti;

(c)  skupaj s strokovnim centrom prispevati k opredelitvi in obravnavanju sektorskih izzivov na področju kibernetske varnosti, vključno s kibernetskim vohunjenjem;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  tesno sodelovati z nacionalnimi organizacijami za standardizacijo, da bi zagotovili uporabo obstoječih standardov in pri določanju novih standardov vključili vse ustrezne deležnike, zlasti mala in srednja podjetja;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  prizadevati si za sinergije z ustreznimi dejavnostmi na nacionalni in regionalni ravni;

(e)  prizadevati si za sinergije z ustreznimi dejavnostmi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi dosegli varnost Unije;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  spodbujati in razširjati skupne minimalne izobraževalne programe za kibernetsko varnost v sodelovanju z ustreznimi organi v državah članicah;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  spodbujati in razširjati ustrezne delovne rezultate mreže, strokovne skupnosti za kibernetsko varnost in strokovnega centra na nacionalni ali regionalni ravni;

(g)  spodbujati in razširjati ustrezne delovne rezultate mreže, strokovne skupnosti za kibernetsko varnost in strokovnega centra na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ocenjevati zahtevke subjektov, ki imajo sedež v isti državi članici kot koordinacijski center, da postanejo del strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

(h)  ocenjevati zahtevke subjektov in posameznikov, ki imajo sedež v isti državi članici kot koordinacijski center, da postanejo del strokovne skupnosti za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  spodbujati kampanje ozaveščanja, zlasti za mala in srednja podjetja in skupaj s strokovnim centrom zagotoviti potrebna znanja in spretnosti ter rešitve na področju kibernetske varnosti;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Strokovna skupnost za kibernetsko varnost prispeva k poslanstvu strokovnega centra, kot je določeno v členu 3, ter krepi in razširja strokovno znanje o kibernetski varnosti po vsej Uniji.

1.  Strokovna skupnost za kibernetsko varnost prispeva k poslanstvu strokovnega centra, kot je določeno v členu 3, ter krepi in razširja strokovno znanje o kibernetski varnosti po vsej Uniji ter zagotavlja tehnično strokovno znanje.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strokovno skupnost za kibernetsko varnost sestavljajo industrija, akademske in neprofitne raziskovalne organizacije in združenja ter javni in drugi subjekti, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami. Združuje glavne zainteresirane strani v zvezi s tehnološkimi in industrijskimi kibernetskovarnostnimi zmogljivostmi v Uniji. Vključuje nacionalne koordinacijske centre ter institucije in organe Unije z ustreznim strokovnim znanjem.

2.  Strokovno skupnost za kibernetsko varnost sestavljajo civilna družba, industrija, vključno z MSP, evropske organizacije za standardizacijo, združenja uporabnikov, akademske in neprofitne raziskovalne organizacije in združenja, ki delujejo na nacionalni in evropski ravni, ter posamezniki, javni in drugi subjekti, ki se ukvarjajo z operativnimi in tehničnimi zadevami. Združuje glavne zainteresirane strani v zvezi s tehnološkimi, industrijskimi, družbenimi, akademskimi in raziskovalnimi kibernetskovarnostnimi zmogljivostmi in sposobnostmi v Uniji. Vključuje nacionalne koordinacijske centre ter institucije in organe Unije z ustreznim strokovnim znanjem.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsa infrastruktura, objekti, sredstva in viri, uporabljeni pri ukrepih, ki se financirajo v okviru Sklada, so na ozemlju Unije ali pridruženih držav.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Strokovni center akreditira subjekte, ustanovljene po nacionalnem pravu, kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, ko nacionalni koordinacijski center države članice, v kateri ima subjekt sedež, oceni, ali navedeni subjekt izpolnjuje merila iz odstavka 3. Akreditacija ni časovno omejena, vendar jo lahko strokovni center kadar koli prekliče, če sam ali ustrezni nacionalni koordinacijski center meni, da subjekt ne izpolnjuje meril iz odstavka 3 ali če zanj veljajo ustrezne določbe iz člena 136 Uredbe XXX [nova finančna uredba].

4.  Strokovni center akreditira subjekte v smislu člena 3 kot člane strokovne skupnosti za kibernetsko varnost, ko nacionalni koordinacijski center države članice, v kateri ima subjekt sedež, oceni, ali navedeni subjekt izpolnjuje merila iz odstavka 3. Akreditacija ni časovno omejena, vendar jo lahko strokovni center kadar koli prekliče, če sam ali ustrezni nacionalni koordinacijski center meni, da subjekt ne izpolnjuje meril iz odstavka 3 ali če zanj veljajo ustrezne določbe iz člena 136 Uredbe XXX [nova finančna uredba].

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Nacionalni koordinacijski centri držav članic si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost deležnikov v skupnosti, vključno z MSP, in dejavno spodbujajo udeležbo premalo zastopanih kategorij deležnikov.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom -45, da podrobneje določi merila iz odstavka 3 tega člena in postopke za oceno in akreditacijo subjektov, ki ta merila izpolnjujejo.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  spodbujati člane skupnosti, ki so proizvajalci in ponudniki storitev, da svoje izdelke in storitve certificirajo s pomočjo certifikacijskih shem, sprejetih v skladu s pravnim aktom o kibernetski varnosti.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov. Navedeni dogovori se predložijo Komisiji v predhodno odobritev.

2.  Sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov, ki jih skleneta strokovni center in ustrezna institucija, organ, urad ali agencija Unije. Te dogovore sprejme upravni odbor, potem ko jih predhodno odobri Komisija.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in pet predstavnikov Komisije v imenu Unije.

1.  Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in pet predstavnikov Komisije v imenu Unije. Upravni odbor ima tudi enega člana, ki ga imenuje Evropski parlament in nima glasovalne pravice.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju tehnologije in ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti. Komisija in države članice si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. Komisija in države članice si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju kibernetskovarnostne tehnologije ali raziskav in ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti. Komisija in države članice si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile njegovo neprekinjeno delovanje. Komisija in države članice zagotovijo uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko na sestanke upravnega odbora povabi opazovalce, vključno s predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

6.  Upravni odbor lahko na svoje sestanke povabi opazovalce, vključno s predstavniki industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora ter drugih zadevnih organov, uradov in agencij Unije, da zagotovi strokovno znanje in vzpostavi močnejše vezi s panogo in raziskovalnimi skupnostmi.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Predsednik industrijsko-znanstvenega svetovalnega odbora se lahko udeležuje sestankov upravnega odbora kot opazovalec brez glasovalnih pravic, kadar ti sestanki zadevajo njegove naloge, kot so določene v členu 20.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor je oseba s strokovnim znanjem in velikim ugledom na področjih delovanja strokovnega centra.

1.  Izvršni direktor je oseba z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami na področjih delovanja strokovnega centra.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, po javnem in preglednem izbirnem postopku.

3.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, po javnem, preglednem in nediskriminatornem izbirnem postopku, pri tem pa upošteva načelo enakosti spolov.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mandat izvršnega direktorja traja štiri leta. Komisija do konca tega obdobja opravi oceno, pri kateri upošteva vrednotenje uspešnosti dela izvršnega direktorja ter prihodnjih nalog in izzivov strokovnega centra.

5.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Komisija do konca tega obdobja opravi oceno, pri kateri upošteva vrednotenje uspešnosti dela izvršnega direktorja ter prihodnjih nalog in izzivov strokovnega centra.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ štiri leta.

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ pet let.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  pripravi akcijski načrt, pri čemer upošteva ugotovitve retrospektivnih vrednotenj in poroča Komisiji o napredku vsaki dve leti;

(h)  pripravi akcijski načrt, pri čemer upošteva ugotovitve retrospektivnih vrednotenj in vsaki dve leti poroča Evropskemu parlamentu in Komisiji o napredku;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ter poroča Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(s)  pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ter poroča Evropskemu parlamentu in Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor sestavlja največ 16 članov. Člane imenuje upravni odbor izmed predstavnikov subjektov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost.

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor sestavlja največ 25 članov. Izmed predstavnikov subjektov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost jih po odprtem, preglednem in nediskriminatornem postopku imenuje upravni odbor.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Članstvo v industrijskem in znanstvenem svetovalnem odboru je uravnoteženo in vključuje ustrezno zastopanost panoge, zlasti MSP, akademske skupnosti in civilne družbe, vključno s potrošniškimi organizacijami.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora imajo strokovno znanje v zvezi z raziskavami na področju kibernetske varnosti, industrijskim razvojem, strokovnimi storitvami ali njihovim uvajanjem. Zahteve po takem strokovnem znanju podrobneje določi upravni odbor.

2.  Člani industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora imajo strokovno znanje na področju kibernetske varnosti na najmanj enem od naslednjih področij:

 

(a)  raziskave,

 

(b)  industrijski razvoj,

 

(c)  usposabljanje in izobraževanje.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Mandat članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora traja tri leta. Ta mandat se lahko podaljša.

4.  Mandat članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora traja štiri leta. Ta mandat se lahko podaljša.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Predstavniki Komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij lahko sodelujejo pri delu industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter ga pri tem podpirajo.

5.  Predstavniki Komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij sodelujejo pri delu industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter ga pri tem podpirajo.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor se sestane najmanj dvakrat letno.

1.  Industrijski in znanstveni svetovalni odbor se sestane najmanj trikrat letno.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  upravnemu odboru v okviru splošnega usklajevanja prek enega ali več članov industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora svetuje o ustanovitvi delovnih skupin za posebna vprašanja, pomembna za delo strokovnega centra;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  izvršnemu direktorju in upravnemu odboru zagotovi osnutek srednjeročnega do dolgoročnega načrta na področju tehnologije kibernetske varnosti;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  spodbuja sodelovanje na podlagi predhodnih in sedanjih pobud EU z več deležniki na področju kibernetske varnosti.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  znesek iz Evropskega obrambnega sklada za ukrepe in upravne stroške, povezane z obrambo.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Finančni prispevek Unije ne krije nalog iz člena 4(8)(b).

4.  Evropski obrambni sklad krije naloge iz člena 4(8)(b).

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko ukine, sorazmerno zmanjša ali začasno ustavi finančni prispevek Unije strokovnemu centru, če sodelujoče države članice v zvezi s prispevki iz odstavka 1 ne prispevajo, prispevajo le delno ali z zamudo.

črtano

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Strokovni center tesno sodeluje z drugimi institucijami, agencijami, zlasti z agencijo ENISA, in organi Unije;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strokovni center zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani dobijo ustrezne, objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije, zlasti glede rezultatov njegovega dela. Objavi tudi izjave o interesih, ki so bile podane v skladu s členom 41.

2.  Strokovni center zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani prejmejo celovite, objektivne, zanesljive in zlahka dostopne informacije, zlasti glede rezultatov dela centra, omrežja, industrijskega in znanstvenega svetovalnega odbora ter skupnosti za kibernetsko varnost. Objavi tudi izjave o interesih, ki so bile podane v skladu s členom 42.

Obrazložitev

V skladu z razpravami s Komisijo se sklicevanje na člen 41 popravi na sklic na člen 42.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Strokovni center javnosti in vsem zainteresiranim stranem zagotovi seznam vseh članov strokovne skupnosti za kibernetsko varnost ter v skladu s členom 42 objavi njihove izjave o interesih.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vrednotenje iz odstavka 2 vključuje oceno rezultatov, ki jih je dosegel strokovni center glede na njegove cilje, mandat in naloge. Če Komisija meni, da je nadaljnje delovanje strokovnega centra upravičeno glede na njegove dodeljene cilje, pooblastila in naloge, lahko predlaga podaljšanje mandata strokovnega centra iz člena 46.

3.  Vrednotenje iz odstavka 2 vključuje oceno rezultatov, ki jih je dosegel strokovni center glede na njegove cilje, mandat in naloge, ter oceno o učinkovitosti in uspešnosti strokovnega centra pri doseganju teh rezultatov. Če Komisija meni, da je nadaljnje delovanje strokovnega centra upravičeno glede na njegove dodeljene cilje, pooblastila in naloge, lahko predlaga podaljšanje mandata strokovnega centra iz člena 46.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor strokovnega centra sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, ki se uporabljajo za njegove člane, organe in osebje. Navedena pravila vsebujejo določbe, katerih namen je preprečevati nasprotje interesov v zvezi s predstavniki članov, ki so dejavni v upravnem ter znanstvenem in industrijskem svetovalnem odboru v skladu z Uredbo XXX [nova finančna uredba].

Upravni odbor strokovnega centra sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, ki se uporabljajo za njegove člane, organe in osebje, tudi za izvršnega direktorja. Navedena pravila vsebujejo določbe, katerih namen je preprečevati nasprotje interesov v zvezi s predstavniki članov, ki so dejavni v upravnem ter znanstvenem in industrijskem svetovalnem odboru v skladu z Uredbo XXX [nova finančna uredba].

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice skrbijo za preprečevanje, prepoznavanje in reševanje nasprotij interesov v zvezi z nacionalnimi koordinacijskimi centri.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–1.  Država članica gostiteljica zagotovi optimalne pogoje za uspešno delovanje strokovnega centra, vključno z eno samo lokacijo, njeno dostopnostjo, ustreznimi šolami za otroke članov osebja ter ustreznim dostopom do trga dela, socialne varnosti in zdravstvenega varstva za otroke in partnerje.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Strokovni center in država članica [Belgija], v kateri ima sedež, lahko skleneta upravni sporazum o privilegijih in imunitetah ter drugi podpori, ki jo navedena država članica zagotovi strokovnemu centru.

Strokovni center in država članica [Belgija], v kateri ima sedež, skleneta upravni sporazum o privilegijih in imunitetah ter drugi podpori, ki jo navedena država članica zagotovi strokovnemu centru.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 44a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(5a) in 8(4b) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.  Prenos pooblastila iz členov 6(5a) in 8(4b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(5a) in členom 8(4b), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(Ta člen je del poglavja VII)

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

1.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Arndt Kohn

24.9.2018

Obravnava v odboru

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Datum sprejetja

29.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Datum predložitve EP

12.9.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

14.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Datum predložitve

22.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov