Процедура : 2018/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2019

Внесени текстове :

A8-0086/2019

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0230

ДОКЛАД     ***I
PDF 322kWORD 132k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8‑0190/2018 – 2018/0148(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Михал Бони

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8‑0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0296),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0190/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Целесъобразно е Регламент (ЕО) № 1222/2009 да се замени с нов регламент, който да включва измененията, направени през 2011 г., и изменя и засилва някои от разпоредбите му за по-голяма яснота и осъвременяване на тяхното съдържание, като взема предвид технологичния напредък в областта на гумите през последните години.

(3)  Целесъобразно е Регламент (ЕО) № 1222/2009 да се замени с нов регламент, който да включва измененията, направени през 2011 г., изменя и засилва някои от разпоредбите му за по-голяма яснота и осъвременяване на тяхното съдържание, като взема предвид технологичния напредък в областта на гумите през последните години. Но тъй като предлагането и търсенето са претърпели слабо развитие по отношение на горивната ефективност, на този етап не е необходимо да се променя скалата със степени за горивна ефективност. Освен това следва да се проучат причините за тази липса на развитие и факторите, влияещи при покупката, като цена, експлоатационни характеристики и т.н.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На транспортния сектор се падат две трети от консумацията на енергия на Съюза. Пътният транспорт е бил източник на около 22 % от общите емисии на парникови газове през 2015 г. Между 5 % и 10 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите би допринесло значително за горивната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите.

(4)  На транспортния сектор се падат две трети от консумацията на енергия на Съюза. Пътният транспорт е бил източник на около 22 % от общите емисии на парникови газове през 2015 г. Между 5 % и 10 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите би допринесло значително за горивната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите и за декарбонизацията на транспортния сектор.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 a)  За да се отговори на предизвикателството да се намалят емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, e целесъобразно държавите членки в сътрудничество с Комисията да създадат стимули за иновативни решения за нов технологичен процес за ефективни от гледна точка на разхода на гориво и безопасни гуми от класове C1, C2 и C3.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Гумите се характеризират с редица параметри, които са взаимосвързани. Подобряването на един параметър, като например съпротивлението при търкаляне, може да има неблагоприятно въздействие върху други параметри, например сцеплението с влажна пътна настилка, докато подобряването на сцеплението с влажна пътна настилка може да има неблагоприятно въздействие върху външния шум при търкаляне. Производителите на гуми следва да бъдат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо постигнатите вече стандарти.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  Подобряване на етикетирането на гумите ще позволи на потребителите да получат по-уместна и сравнима информация относно горивната ефективност, безопасността и шума и да вземат икономически ефективни и екологосъобразни решения при закупуването на нови гуми.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се предостави на крайните ползватели информация за характеристиките на гумите, специално проектирани за сняг и лед, подходящо е да се изиска включване в етикета на информация за гумите за сняг и лед.

(12)  С цел да се подобри безопасността на пътя при по-студени климатични условия в Съюза и да се предостави на крайните ползватели информация за характеристиките на гумите, специално проектирани за сняг и лед, подходящо е да се изиска включване в етикета на информация за гумите за сняг и лед. Гумите за сняг и лед имат специфични параметри, които не са напълно съпоставими с тези на другите видове гуми. С цел да се гарантира, че крайните ползватели са в състояние да вземат добре обмислени и информирани решения, в етикета следва да се включи информация за сцеплението върху сняг и лед и QR код. Комисията следва да разработи както скала за параметри на сцепление върху сняг, така и скала за параметри на сцепление върху лед. Тези скали следва да се основават на Правило № 117 на ИКЕ на ООН и на ISO 19447 съответно за сняг и лед. Във всеки случай логотипът на тривърха планина със снежинка (‘3PMSF’) следва да се щампова върху гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН. По същия начин на гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, следва да се поставя логотипът за гума за лед, договорен в рамките на този стандарт.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда, поради което в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“16 се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Все още обаче не е наличен подходящ метод на изпитване за измерване на износването на гумите. Поради това, Комисията следва да възложи разработването на такъв метод, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени стандарти или правила с оглед установяване на подходящ метод за изпитване колкото е възможно по-бързо.

(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда. Поради това в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Съответно прилагането на изисквания за етикетиране по отношение на темпа на износване на гумите би донесло съществени ползи за човешкото здраве и околната среда. Поради това Комисията следва да възложи разработването на такъв метод, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени в международен план стандарти или правила, както и резултатите от научните изследвания в промишлеността, с оглед установяване на подходящ метод за изпитване колкото е възможно по-бързо.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Енергийният етикет съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета17, с който консумацията на енергия от продуктите се категоризира на скала от „A“ до „G“, се разпознава от над 85 % от европейските потребители и е доказал своята ефективност в популяризирането на по-ефективни продукти. В етикета на гумите следва да се продължи използването на същото оформление във възможно най-голяма степен, но като се отчитат и особеностите на параметрите на гумата.

(15)  Енергийният етикет съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета17, с който консумацията на енергия от продуктите се категоризира на скала от „A“ до „G“, се разпознава от над 85% от европейските потребители като ясно и прозрачно средство за информация и е доказал своята ефективност в популяризирането на по-ефективни продукти. В етикета на гумите следва да се продължи използването на същото оформление във възможно най-голяма степен, но като се отчитат и особеностите на параметрите на гумата.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Предоставянето на информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет е вероятно да повлияе върху решенията на крайните ползватели за купуване в полза на гуми, които са по-безопасни, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят тези параметри, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство.

(16)  Предоставянето на информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет е вероятно да повлияе върху решенията на крайните ползватели за купуване в полза на гуми, които са по-безопасни, устойчиви, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят тези параметри, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  На потенциалните крайни ползватели следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя в рекламните материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчиците.

(22)  На потенциалните крайни ползватели следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя в рекламните материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчиците. Не следва да се приема, че рекламните материали с технически характер включват реклами върху рекламни пана, във вестници и списания, по радиото и телевизията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Спазването на разпоредбите относно етикетирането на гуми от доставчиците и дистрибуторите е от съществено значение за осигуряване на еднакви условия за стопанска дейност в рамките на Съюза. Ето защо държавите членки следва да следят дали разпоредбите се спазват посредством надзор върху пазара и редовни последващи проверки в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета20.

(24)  Спазването на разпоредбите относно етикетирането на гуми от доставчиците и дистрибуторите е от съществено значение за осигуряване на еднакви условия за стопанска дейност в рамките на Съюза. Ето защо държавите членки следва да следят дали разпоредбите се спазват посредством надзор върху пазара и редовни последващи проверки в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета20, но също така следва да предвидят санкции в случай на подвеждащо етикетиране.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

20 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед да изменя съдържанието и формата на етикета, да въвежда изисквания по отношение на регенерираните гуми, износването и пробега, както и да адаптира приложенията към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед да изменя съдържанието и формата на етикета, да въвежда изисквания по отношение на регенерираните гуми, гумите за сняг или лед, износването и пробега, както и да адаптира приложенията към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 а)  Данните за пробега и износването на гумите, след като веднъж е налице подходящ метод за изпитване, ще бъдат полезен инструмент, който да информира потребителите относно трайността, срока на експлоатация и непреднамереното освобождаване на пластмасови микрочастици от закупената от тях гума. Информацията относно пробега дава също така възможност на потребителите да вземат информирани решения за избор по отношение на гуми с по-дълъг срок на експлоатация, което би било от полза за опазването на околната среда и същевременно би позволило на потребителите да прогнозират експлоатационните разходи за гумите в по-дългосрочен план. Ето защо, когато за целите на прилагането на настоящия регламент бъде наличен приложим, пълноценен и възпроизводим метод на изпитване, на етикета следва да се добавят данни за характеристиките за пробег и износване. Изследванията и разработването на нови технологии в тази област следва да продължат. Обозначаването на пробега и износването на гумите би представлявало основна промяна на етикета и поради това следва да бъде направено при следващото преразглеждане на настоящия регламент.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  За да се засили доверието в етикета и да се гарантира точността му, декларираните стойности на съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна повърхност и шума, които доставчиците поставят на етикета, следва да бъдат обект на процеса на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009.

(32)  За да се засили доверието в етикета и да се гарантира точността му, декларираните стойности на съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна повърхност, сцеплението върху сняг и шума, които доставчиците поставят на етикета, следва да бъдат обект на процеса на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32 а)  Размерът на етикета следва да остане същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1222/2009. Подробности за сцеплението върху сняг и лед и кодът QR следва да бъдат включени в етикета.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на настоящия регламент е да увеличи безопасността, защитата на здравето, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и с ниски нива на шум.

1.  Целта на настоящия регламент е да насърчава използването на ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и устойчиви гуми с ниски нива на шум, които биха могли да спомогнат за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда и здравето, като същевременно подобряват безопасността и икономическата ефективност на автомобилния транспорт.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3.

1.   Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3, които се пускат на пазара.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „параметър“ означава даден параметър на гумата, посочен в приложение I, например съпротивление при търкаляне, сцепление с влажна пътна настилка, външен шум при търкаляне, характеристики върху сняг или лед, пробег или износване, който по време на използване има значително въздействие върху околната среда, безопасността на автомобилния транспорт и здравето;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците гарантират, че гумите от класове С1, С2 и С3, пускани на пазара, се съпровождат от:

1.  Доставчиците гарантират, че гумите от класове С1, С2 и С3, пускани на пазара, се съпровождат безплатно от:

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за всяка отделна гума — отговарящ на изискванията на приложение II етикет под формата на стикер, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и продуктов информационен лист като посочения в приложение IV;

a)  за всяка отделна гума — отговарящ на изискванията на приложение II етикет под формата на стикер, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и продуктов информационен лист като посочения в приложение IV; или

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  по отношение на гумите, продавани в интернет, доставчиците гарантират, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист.

2.  по отношение на гумите, рекламирани или продавани в интернет, доставчиците предоставят етикета и гарантират в ситуациите, в които се извършва покупка, че етикетът се показва видимо в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист. Етикетът може да се показва чрез използване на вложено изображение, след щракване с мишката, преминаване с мишката, уголемяване при докосване върху сензорен екран или чрез други подобни техники.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, включително по интернет, се показва етикетът.

заличава се

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Доставчиците гарантират, че всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума, включително по интернет, отговаря на изискванията на приложение V.

4.  Доставчиците гарантират, че на всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума, включително по интернет, е показан етикетът и че въпросният материал отговаря на изискванията на приложение V.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, са били обект на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 661/2009.

5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове, идентификационният номер на модела и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, както и параметрите в техническата документация, определени в приложение ІІІ, са били предоставени на органите по одобряване на типа, преди дадена гума да бъде пусната на пазара. Органът по одобряване на типа потвърждава, че е получил документацията от доставчика, и я проверява.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  При поискване от страна на органите на държавите членки, доставчиците им предоставят техническата документация съгласно приложение III.

7.  При поискване от страна на органите на държавите членки или акредитирана трета страна, доставчиците им предоставят техническата документация съгласно приложение III.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в търговския обект за продажба на гумите, върху тях на ясно видимо място фигурира етикетът съгласно приложение II под формата на стикер, предоставен от доставчика в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);

a)  в търговския обект за продажба на гумите, върху тях на ясно видимо място фигурира етикетът съгласно приложение II под формата на стикер, предоставен от доставчика в съответствие с член 4, параграф 1, буква а); или

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  преди продажбата на дадена гума, спадаща към партида от една или повече еднакви гуми, етикетът, посочен в член 4, параграф 1, буква б), е показан на крайния ползвател и е поставен в непосредствена близост до гумата в търговския обект, където се извършва продажбата.

б)  преди продажбата на дадена гума, спадаща към партида от една или повече еднакви гуми, етикетът, посочен в член 4, параграф 1, буква б), е представен на крайния ползвател и е поставен в непосредствена близост до гумата в търговския обект, където се извършва продажбата.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  етикетът се прикрепя пряко към гумата и е четлив в своята цялост, като нищо друго не пречи на видимостта му.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дистрибуторите гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, включително по интернет, се показва етикетът.

заличава се

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дистрибуторите гарантират, че във всеки технически промоционален материал за конкретен тип гума, включително по интернет, отговаря на изискванията на приложение V.

3.  Дистрибуторите гарантират, че във всеки технически промоционален материал за конкретен тип гума, включително по интернет, е показан етикетът и че въпросният материал отговаря на изискванията на приложение V.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  По отношение на гумите, продавани директно в интернет, дистрибуторите гарантират, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист;

7.  по отношение на гумите, рекламирани или продавани директно в интернет, дистрибуторите предоставят етикета и гарантират в ситуациите, в които се извършва покупка, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист. Етикетът може да се показва чрез използване на вложено изображение, след щракване с мишката, преминаване с мишката, уголемяване при докосване върху сензорен екран или чрез други подобни техники.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 4, 6 и 7 относно параметрите, посочени на етикета, се получава чрез прилагане на посочените в приложение I методи за изпитване и измерване и на процедурата за привеждане в съответствие на лабораториите, посочена в приложение VI.

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 4, 6 и 7 относно параметрите, посочени на етикета, се получава в съответствие с посочените в приложение I методи за изпитване и процедурата за привеждане в съответствие на лабораториите, посочена в приложение VI.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Държавите членки гарантират, че националните органи за надзор на пазара създават система за рутинни и ad-hoc проверки на местата на продажба, за да се осигури спазването на настоящия регламент.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Общите програми за надзор на пазара на държавите членки, установени съгласно [член 13 от Регламент (ЕО) №765/2008 Регламент за съответствието и правоприлагането, предложен с COM(2017)795] следва да включват действия за гарантиране на ефективното прилагане на настоящия регламент.

3.  Общите програми за надзор на пазара на държавите членки, установени съгласно [член 13 от Регламент (ЕО) № 765/2008/Регламент за съответствието и правоприлагането, предложен с COM(2017) 795], трябва да включват действия за гарантиране на ефективното прилагане на настоящия регламент и трябва да бъдат засилени.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Регенерирани гуми

 

Не по-късно от ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълни настоящия регламент чрез въвеждане на нови изисквания за информация в приложенията за регенерирани гуми, при условие че е наличен подходящ и осъществим метод.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11б

 

Сцепление върху сняг и лед

 

До 1 юни 2020 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълни настоящия регламент чрез въвеждане на параметри и изисквания за информация за гуми за сняг и лед с цел отразяване на сравнителните експлоатационни характеристики на гумите при заснежени и заледени условия и показване на актуализираните етикети както в магазините, така и онлайн шест месеца след датата на влизане в сила на тези делегирани актове.

 

 

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  въвежда параметри и изисквания за информация за гуми за сняг и лед;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  въвежда подходящ метод за изпитване, с който да се измерват експлоатационните характеристики на гумите по отношение на сцеплението върху сняг и лед;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  въвежда параметри или изисквания за информация в приложенията, по-специално за пробег и износване, при условие че са налице подходящи методи за изпитване;

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е уместно, при изготвянето на делегирани актове Комисията извършва изпитване на оформлението и съдържанието на етикетите за специфични продуктови групи с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че те напълно разбират етикетите.

При изготвянето на делегирани актове Комисията извършва изпитване на оформлението и съдържанието на етикетите за гуми с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че те напълно разбират етикетите.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 1 юни 2026 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

До 1 юни 2022 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент, допълнена от оценка на въздействието и проучване на потребителското търсене, и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. В доклада се оценяват изискванията за въвеждане на нови класове гуми, нов формат на етикета или нови параметри на гумите, по-специално за пробег и износване, при условие че са налице подходящи методи за изпитване, и докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В доклада се прави оценка доколко ефективно настоящият регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, са дали възможност на крайните ползватели да избират гуми с по-добри характеристики, като се преценява неговото отражение върху бизнеса, потреблението на гориво, безопасността, емисиите на парникови газове и дейностите по надзор на пазара. В него също така се оценяват разходите и ползите от независими и задължителни проверки, извършвани от трети страни, на информацията, изложена върху етикета, като се взема предвид и опитът с по-широката рамка, предоставена с Регламент (ЕО) № 661/2009.

В доклада се прави оценка доколко ефективно настоящият регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, са дали възможност на крайните ползватели да избират гуми с по-добри характеристики, като се преценява неговото отражение върху бизнеса, потреблението на гориво, безопасността, емисиите на парникови газове, дейностите по надзор на пазара и осведомеността на потребителите. В него също така се оценяват разходите и ползите от независими и задължителни проверки, извършвани от трети страни, на информацията, изложена върху етикета, като се взема предвид и опитът с по-широката рамка, предоставена с Регламент (ЕО) № 661/2009.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 юни 2020 г.

Той се прилага от … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    44

Предложение за регламент

Приложение I – част A – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Класът на горивна ефективност трябва да бъде определен и онагледен въз основа на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и измерен в съответствие с приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, както и приведен в съответствие съгласно процедурата, определена в приложение IV.

Класът на горивна ефективност трябва да бъде определен и онагледен въз основа на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и в съответствие с приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, както и приведен в съответствие съгласно процедурата, определена в приложение VI.

Изменение    45

Предложение за регламент

Приложение І – част A – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

След като бъдат изцяло приложени изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, клас F по отношение на гуми от класове C1, С2, С3 не може вече да бъде пускан на пазара и се показва на етикета в сиво.

Изменение    46

Предложение за регламент

Приложение І – част А – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ ≤ 5,4

A

КСТ ≤ 4,4

A

КСТ ≤ 3,1

A

5,5 ≤ КСТ ≤ 6,5

B

4,5 ≤ КСТ ≤ 5,5

B

3,2 ≤ КСТ ≤ 4,0

B

6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7

C

5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7

C

4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0

C

7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0

D

6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0

D

5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0

D

9,1 ≤ КСТ ≤ 10,5

E

8,1 ≤ КСТ ≤ 9,2

E

6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0

E

КСТ ≥ 10,6

F

КСТ ≥ 9,3

F

КСТ ≥ 7,1

F

Изменение

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ ≤ 6,5

A

КСТ ≤ 5,5

A

КСТ ≤ 4,0

A

6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7

B

5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7

B

4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0

B

7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0

C

6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0

C

5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0

C

Празно

 

Празно

D

6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0

D

9,1 ≤ КСТ ≤ 10,5

E

8,1 ≤ КСТ ≤ 9,2

E

7,1 ≤ КСТ ≤ 8,0

E

10,6 ≤ КСТ ≤ 12,0

F

9,3 ≤ КСТ ≤ 10,5

F

КСТ ≥ 8,1

F

Изменение    47

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определяни и онагледявани въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) по скалата от A до G, даден в таблицата по-долу, изчислен в съответствие с точка 2 и измерен в съответствие с приложение 5 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

1.  Класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определяни и онагледявани въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) по скалата от A до G, даден в таблицата по-долу, изчислен в съответствие с точка 2 и в съответствие с приложение 5 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Изменение    48

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  След като бъдат изцяло приложени изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, клас F по отношение на гуми от класове C1, С2, С3 не може повече да бъде пускан на пазара и се показва на етикета в сиво.

Изменение    49

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 2 – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ КСТ ≤ 1,67

B

1,40 ≤ КСТ ≤ 1,52

B

1,25 ≤ КСТ ≤ 1,37

B

1,40 ≤ КСТ ≤ 1,54

C

1,25 ≤ КСТ ≤ 1,39

C

1,10 ≤ КСТ ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ КСТ ≤ 1,09

D

1,10 ≤ КСТ ≤ 1,24

E

0,95 ≤ КСТ ≤ 1,09

E

0,80 ≤ КСТ ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Празно

G

Празно

G

G ≤ 0,64

G

Изменение

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Празно

D

Празно

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Изменение    50

Предложение за регламент

Приложение І – част В – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част В:  Класове на външен шум при търкаляне и измерена стойност на външен шум при търкаляне

Част В:  Класове на външен шум при търкаляне и стойност на външен шум при търкаляне

Изменение    51

Предложение за регламент

Приложение I – част В – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Измерената стойност на външния шум при търкаляне (N) трябва да бъде посочена в децибели и измерена в съответствие с приложение 3 към Правило № 117 на ИКЕ/ООН.

Стойността на външния шум при търкаляне (N) трябва да бъде посочена в децибели и в съответствие с приложение 3 към Правило № 117 на ИКЕ/ООН.

Изменение    52

Предложение за регламент

Приложение I – част В – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Класът на външен шум при търкаляне трябва да се определи и онагледи върху етикета въз основа на крайните стойности (LV), предвидени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 661/2009, както следва:

Класът на външен шум при търкаляне трябва да се определи и онагледи върху етикета в съответствие с крайните стойности (LV) за етап 2, предвидени в Правило № 117 на ИКЕ/ООН.

Изменение    53

Предложение за регламент

Приложение I – част В – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

N в dB

N в dB

Външен шум при търкаляне

Външен шум при търкаляне

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Изменение    54

Предложение за регламент

Приложение I – част Г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се изпитват в съответствие с приложение 7 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се посочват върху етикета в съответствие с приложение 7 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Изменение    55

Предложение за регламент

Приложение I – част Г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за сняг и на етикета трябва да се постави следният символ:

Гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за сняг и на етикета може да се постави следният символ:

Изменение    56

Предложение за регламент

Приложение І – част Д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се изпитват в съответствие с ISO 19447.

Експлоатационните характеристики върху лед трябва да се посочват върху етикета в съответствие с ISO 19447.

Изменение    57

Предложение за регламент

Приложение І – част Д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, трябва да бъде категоризирана като гума за лед и на етикета следва да се постави следният символ:

Гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, и е получила одобрение на типа съгласно характеристиките за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за лед и на етикета може да се постави следният символ:

(1)

OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 280.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съюзът има ангажимент да изгради енергиен съюз с ориентирана към бъдещото развитие политика в областта на климата. Енергийната ефективност представлява решаващ елемент от рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и има ключово значение за постигане на по-умерено търсене на енергия.

Енергийното етикетиране дава на клиентите възможност за информиран избор на свързани с енергопотреблението продукти, който е основан на енергопотреблението. Информацията относно ефективните и устойчиви свързани с енергопотреблението продукти има значителен принос за икономиите на енергия и за намаляването на сметките за енергия, като същевременно стимулира иновациите и инвестициите в производството на по-енергийно ефективни продукти. Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на клиентите и хармонизирането на свързаните с тях изисквания на равнището на Съюза са от полза и за производителите, промишлеността и икономиката на Съюза като цяло.

За първи път през ноември 2012 г. беше въведено законодателство, което изисква всички гуми да носят етикети с информация за тяхната горивна ефективност, сцепление с влажна пътна настилка и равнище на шум при търкаляне.

Гумите са много повече от енергиен продукт, тъй като те са активен елемент от безопасността, единствената точка на контакт между превозното средство и пътя. Освен това е налице компромис между екологичните показатели и безопасността.

Един амбициозен нормативен документ следва също да налага последователно подходящия правен инструмент, като определя ясни и подробни правила, които изключват различаващо се транспониране от страна на държавите членки и по този начин се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на Съюза. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на Съюза вместо на равнището на държавите членки намалява разходите на производителите, осигурява равнопоставеност и свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар.

Докладчикът подкрепя по-специално онези елементи от предложението, които имат за цел да укрепят надзора на пазара чрез санкции и наказания, повишаване на видимостта на етикета – особено що се отнася до продажбата от разстояние – и въвеждане на по-строги задължения за държавите членки.

В този контекст докладчикът счита, че един по-амбициозен подход би могъл да доведе до по-добри резултати. Той иска да укрепи разпоредбите за етикетиране, като направи задължително това, етикетите на гумите да се показват на автомобилистите във всички ситуации и да включват информация относно характеристиките върху сняг и лед. Преди преобразуване на скалата Комисията следва да извърши подходящо предварително проучване.

Докладчикът счита, че прилагането на настоящия регламент следва да осигури достатъчно време на производителите да се съобразят с предвидимата схема, при която параметрите могат да бъдат адаптирани към техническия напредък.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.11.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8‑0190/2018 – 2018/0148(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Гумите се характеризират с редица параметри, които са взаимосвързани. Подобряването на един параметър, като например съпротивлението при търкаляне, може да има неблагоприятно въздействие върху други параметри, например сцеплението с влажна пътна настилка, докато подобряването на сцеплението с влажна пътна настилка може да има неблагоприятно въздействие върху външния шум при търкаляне. Производителите на гуми следва да бъдат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо постигнатите вече стандарти.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда, поради което в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“16 се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Все още обаче не е наличен подходящ метод на изпитване за измерване на износването на гумите. Поради това, Комисията следва да възложи разработването на такъв метод, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени стандарти или правила с оглед установяване на подходящ метод за изпитване колкото е възможно по-бързо.

(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда, поради което в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“16 се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Прилагането на изискванията за етикетиране по отношение на износването на гумите би донесло съществени ползи за човешкото здраве и околната среда. Поради това, Комисията следва да въведе подходящ метод на изпитване за измерване на износването на гумите във възможно най-кратки срокове, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени стандарти или правила, с оглед на въвеждането на параметри и изисквания за информация за износването на гумите преди датата на прилагане на настоящия регламент.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на настоящия регламент е да увеличи безопасността, защитата на здравето, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и с ниски нива на шум.

1.  Целта на настоящия регламент е да увеличи безопасността, защитата на здравето, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни, с ниски нива на шум и минимално въздействие върху околната среда.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, са били обект на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 661/2009.

5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове, идентификаторът на модела и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, както и параметрите на техническата документация, определени в приложение III, са били предоставени на органа по одобряване на типа, преди дадена гума да бъде пусната на пазара. Органът по одобряване на типа потвърждава, че е получил документацията от доставчика.

Обосновка

По принцип процедурата за одобряване на типа и процедурата за етикетиране са независими процедури. Докладването до органите по одобряване на типа обаче може да има добавена стойност по отношение на контрола и правилното прилагане. Получаването на цялата необходима информация преди пускането на гумите на пазара ще им даде възможност да проведат изпитвания за точността на измерванията, посочени на етикета, ако решат да направят това.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Пробег и износване

 

1.  Не по-късно от 1 януари 2020 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на параметри и изисквания за информация за пробега и износването на гумите.

 

2.  За тази цел на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13 с цел въвеждане на подходящ метод на изпитване за измерване на износването на гумите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  въвежда изменения в съдържанието и формата на етикета;

заличава се

Обосновка

Съдържанието и форматът на етикета са основни елементи на регламента и за тях следва да се прилага процедурата за съвместно вземане на решения.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  въвежда параметри или изисквания за информация в приложенията, по-специално за пробег и износване, при условие че са налице подходящи методи за изпитване;

заличава се

Обосновка

Параметрите или информацията относно пробега и износването са основни елементи на регламента и за тях следва да се прилага процедурата за съвместно вземане на решения.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  въвежда параметри за категоризация, за да се отразят характеристиките на регенерираните гуми, при условие че е налице подходящ хармонизиран метод за изпитване и е извършена оценка на осъществимостта;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 1 юни 2026 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

До 1 юни 2022 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009

 

В член 5 от Регламент (ЕО) № 661/2009 се вмъква следната буква на):

 

„на) износването на гумите“.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

Позовавания

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben‑Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

Позовавания

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

16

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Дата на внасяне

22.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност