ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

22.2.2019 - (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Michał Boni


Postup : 2018/0148(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0086/2019
Předložené texty :
A8-0086/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0296),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0190/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října2019[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradit novým nařízením, které zahrnuje změny provedené v roce 2011 a mění a zdokonaluje některá z jeho ustanovení v zájmu vyjasnění a aktualizace jejich obsahu, přičemž bere v potaz technologický pokrok, k němuž u pneumatik za poslední roky došlo.

3.  Nařízení (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradit novým nařízením, které zahrnuje změny provedené v roce 2011 a mění a zdokonaluje některá z jeho ustanovení v zájmu vyjasnění a aktualizace jejich obsahu, přičemž bere v potaz technologický pokrok, k němuž u pneumatik za poslední roky došlo. Avšak vzhledem k tomu, že nabídka a poptávka se ve vztahu k palivové účinnosti téměř nezměnily, není v této fázi zapotřebí klasifikační stupnici pro palivovou účinnost jakkoli měnit. Je však třeba zkoumat příslušné kupní faktory, jako je cena, výkon atd., a důvody, proč k tomuto vývoji nedošlo.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Na odvětví dopravy připadá třetina spotřeby energie v Unii. Silniční doprava v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Na pneumatiky – především kvůli jejich valivému odporu – připadá 5 % až 10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení valivého odporu pneumatik by tudíž významně přispělo k palivové účinnosti silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí.

(4)  Na odvětví dopravy připadá třetina spotřeby energie v Unii. Silniční doprava v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Na pneumatiky – především kvůli jejich valivému odporu – připadá 5 % až 10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení valivého odporu pneumatik by tudíž významně přispělo k palivové účinnosti silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí a dekarbonizaci dopravního odvětví.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Má-li být dosaženo snížení emisí CO2 ze silniční dopravy, je vhodné, aby členské státy ve spolupráci s Komisí poskytovaly pobídky k inovacím nového technologického procesu ve prospěch bezpečných pneumatik třídy C1, C2 a C3 s vyšší palivovou účinností.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Pneumatiky se vyznačují řadou parametrů, které jsou vzájemně provázané. Zlepšení jednoho parametru, například valivého odporu, může mít nepříznivý dopad na ostatní, jako je přilnavost za mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra může nepříznivě ovlivnit vnější hluk odvalování. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry nad již dosaženou úroveň.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Díky lepšímu označování pneumatik se ke spotřebitelům dostane více důležitých a navzájem porovnatelných informací o palivové účinnosti, bezpečnosti a hluku, a při nákupu pneumatik se tak budou moci rozhodovat se nákladově účinným a ekologickým způsobem.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  S cílem poskytovat konečným uživatelům informace o výkonnosti pneumatik navržených speciálně pro jízdu na sněhu a ledu je vhodné vyžadovat, aby byly na označení doplněny požadavky na informace o pneumatikách pro jízdu na sněhu a ledu.

(12)  S cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu v EU tam, kde vládnou chladnější podnebné podmínky, a poskytovat konečným uživatelům informace o výkonnosti pneumatik navržených speciálně pro jízdu na sněhu a ledu je vhodné vyžadovat, aby byly na označení doplněny požadavky na informace o pneumatikách pro jízdu na sněhu a ledu. Pneumatiky pro jízdu na sněhu a ledu mají specifické parametry, které nejsou plně srovnatelné s parametry ostatních typů pneumatik. Má-li se zajistit, aby koneční uživatelé mohli činit uvážená a informovaná rozhodnutí, měly by na označení být spolu s QR kódem zobrazeny informace o přilnavosti na sněhu a na ledu. Komise by měla vypracovat výkonnostní stupnici pro přilnavost na sněhu a přilnavost na ledu. U sněhu by tyto stupnice měly vycházet z předpisu EHK OSN č. 117 a u ledu z normy ISO 19447. Na pneumatikách, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, by v každém případě mělo být vytlačeno logo třívrcholové hory se sněhovou vločkou („3PMSF“). Obdobně i pneumatiky, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu stanovené v normě ISO 19447, by měly být označeny logem pneumatik pro jízdu na ledu stanoveným v této normě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí, a sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. V současnosti však není k dispozici vhodná zkušební metoda pro měření oděru pneumatik. Komise by proto měla zadat vypracování takové metody, a to s plným zohledněním všech nejmodernějších norem nebo předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, aby byla vhodná zkušební metoda zavedena co nejdříve.

(13)  Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí. Sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. Uplatňování požadavků na označování ohledně uvádění míry oděru pneumatik by tedy mělo podstatný přínos pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise by proto měla zadat vypracování takové metody, a to s plným zohledněním všech nejmodernějších norem nebo předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, jakož i výsledků průmyslového výzkumu, aby byla vhodná zkušební metoda zavedena co nejdříve.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Energetický štítek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/136917, který u výrobků hodnotí spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, zná více než 85 % spotřebitelů v Unii a ukázalo se, že účinně podporuje energeticky účinnější výrobky. Označení pneumatik by mělo mít v maximální možné míře i nadále stejný vzhled, i když se zohledněním zvláštností parametrů pneumatik.

(15)  Energetický štítek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/136917, který u výrobků hodnotí spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, zná jako nástroj podávající jasné a transparentní informace více než 85 % spotřebitelů v Unii a ukázalo se, že účinně podporuje energeticky účinnější výrobky. Označení pneumatik by mělo mít v maximální možné míře i nadále stejný vzhled, i když se zohledněním zvláštností parametrů pneumatik.

__________________

__________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytování srovnatelných informací o parametrech pneumatik formou standardního označení pravděpodobně ovlivní rozhodování konečných uživatelů o koupi ve prospěch bezpečnějších a tišších pneumatik s vyšší palivovou účinností. To pak nejspíše bude výrobce pneumatik motivovat k optimalizaci těchto parametrů, což povede k udržitelnější spotřebě a výrobě.

(16)  Poskytování srovnatelných informací o parametrech pneumatik formou standardního označení pravděpodobně ovlivní rozhodování konečných uživatelů o koupi ve prospěch bezpečnějších, udržitelných a tišších pneumatik s vyšší palivovou účinností. To pak nejspíše bude výrobce pneumatik motivovat k optimalizaci těchto parametrů, což povede k udržitelnější spotřebě a výrobě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Potenciální koneční uživatelé by měli obdržet informace vysvětlující všechny prvky označení a jejich význam. Tyto informace by měly být obsaženy v technických propagačních materiálech, například na internetových stránkách dodavatelů.

(22)  Potenciální koneční uživatelé by měli obdržet informace vysvětlující všechny prvky označení a jejich význam. Tyto informace by měly být obsaženy v technických propagačních materiálech, například na internetových stránkách dodavatelů. Technické propagační materiály by neměly být chápány tak, že mezi ně náleží reklamy na velkoplošných reklamních panelech, v novinách, časopisech, rozhlasovém vysílání a televizi.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Dodržování předpisů o označování pneumatik dodavateli a distributory má zásadní význam pro zajištění rovných podmínek v Unii. Členské státy by proto měly toto dodržování sledovat prostřednictvím dozoru nad trhem a pravidelných kontrol ex post v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200820.

(24)  Dodržování předpisů o označování pneumatik dodavateli a distributory má zásadní význam pro zajištění rovných podmínek v Unii. Členské státy by proto měly toto dodržování sledovat prostřednictvím dozoru nad trhem a pravidelných kontrol ex post v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200820 a stanovit rovněž sankce za případné nesprávné označování.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

 

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem změny obsahu a formátu označení, zavedení požadavků týkajících se protektorovaných pneumatik, oděru a počtu kilometrů a přizpůsobení příloh technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201621. Aby se zajistila rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada zejména obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(30)  Za účelem změny obsahu a formátu označení, zavedení požadavků týkajících se protektorovaných pneumatik, pneumatik pro jízdu na sněhu nebo na ledu, oděru a počtu kilometrů a přizpůsobení příloh technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201621. Aby se zajistila rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada zejména obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.

__________________

__________________

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Jakmile bude k dispozici vhodná zkušební metoda, údaje o ujetých kilometrech a oděru pneumatik se stanou přínosným nástrojem pro informování spotřebitelů o výdrži a životnosti jimi zakoupené pneumatiky a také o nezáměrném uvolňování mikroplastů z ní. Informace o ujetých kilometrech by spotřebitelům rovněž umožnila učinit informovanou volbu o koupi pneumatik s delší životností, což by napomohlo ochraně životního prostředí a zároveň umožnilo odhadnout provozní náklady spojené s používáním těchto pneumatik po delší časový úsek. Výkonnostní údaje o ujetých kilometrech a oděru by proto měly být přidány na označení, až bude pro účely uplatňování tohoto nařízení k dispozici vhodná, smysluplná a reprodukovatelná zkušební metoda. Výzkum a vývoj nových technologií v této oblasti by měl pokračovat. Uvádění počtu kilometrů a oděru pneumatik by představovalo zásadní změnu označení, a mělo by k tomu tudíž dojít až při příští revizi tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  V zájmu posílení důvěry v označení a zajištění jeho přesnosti by údaje, které dodavatelé na označení uvádějí ohledně hodnot valivého odporu, přilnavosti za mokra a hluku, měly podléhat procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.

(32)  V zájmu posílení důvěry v označení a zajištění jeho přesnosti by údaje, které dodavatelé na označení uvádějí ohledně hodnot valivého odporu, přilnavosti za mokra, přilnavosti na sněhu a hluku, měly podléhat procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Velikost označení by měla zůstat shodná s tou, jež je stanovena v nařízení (ES) č. 1222/2009. Na označení by také měly být uvedeny podrobné informace o přilnavosti na sněhu, přilnavosti na ledu a QR kód.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem tohoto nařízení je zvýšit bezpečnost, ochranu zdraví a ekonomickouenvironmentální účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik s vysokou palivovou účinnostínízkou hlučností.

1.  Cílem tohoto nařízení je podporovat bezpečné pneumatiky s vysokou palivovou účinnostínízkou hlučností, které by mohly napomoci k minimalizování dopadu na životní prostředí a zdraví a zároveň zvýšit bezpečnostekonomickou účinnost silniční dopravy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se vztahuje na pneumatiky tříd C1, C2 a C3.

1.   Toto nařízení se vztahuje na pneumatiky tříd C1, C2 a C3, které jsou uváděné na trh.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  „parametrem“ parametr pneumatik uvedený v příloze I, například valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování, přilnavost na sněhu, přilnavost na ledu, počet kilometrů nebo oděr, který má při užívání značný dopad na životní prostředí, bezpečnost silničního provozu nebo zdraví;

(19)  „parametrem“ parametr pneumatik uvedený v příloze I, například valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování, přilnavost na sněhu nebo na ledu, počet kilometrů nebo oděr, který má při užívání značný dopad na životní prostředí, bezpečnost silničního provozu nebo zdraví;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatelé zajistí, aby pneumatiky tříd C1, C2 a C3 uváděné na trh byly opatřeny:

1.  Dodavatelé zajistí, aby pneumatiky tříd C1, C2 a C3 uváděné na trh byly bezplatně opatřeny:

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě každé jednotlivé pneumatiky označením v podobě nálepky podle přílohy II uvádějícím informace a třídu u každého z parametrů stanovených v příloze I a informačním listem výrobku stanoveným v příloze IV;

a)  v případě každé jednotlivé pneumatiky označením v podobě nálepky podle přílohy II uvádějícím informace a třídu u každého z parametrů stanovených v příloze I a informačním listem výrobku stanoveným v příloze IV; nebo

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud jde o pneumatiky prodávané na internetu, dodavatelé zajistí, aby bylo označení zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný.

2.  Pokud jde o pneumatiky inzerované nebo prodávané na internetu, dodavatelé označení zpřístupní a při prodeji zajistí, aby bylo označení viditelně zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný. Označení může být zobrazeno za pomoci vnořeného obrázku po kliknutí myší, ukázání myší na obrázek, rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji či po použití podobné metody.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dodavatelé zajistí, aby bylo označení uvedeno na vizuální reklamě na konkrétní typ pneumatiky, včetně reklamy na internetu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dodavatelé zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, splňovaly požadavky uvedené v příloze V.

4.  Dodavatelé zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, zobrazovaly označení a splňovaly požadavky uvedené v příloze V.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, související třídy a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení u důležitých parametrů stanovených v příloze I, byly podrobeny procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.

5.  Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, související třídy, identifikační značka modelu a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení u důležitých parametrů stanovených v příloze I, stejně jako parametry technické dokumentace stanovené v příloze III, byly před uvedením pneumatiky na trh předloženy schvalovacím orgánům. Schvalovací orgán potvrdí, že dokumentaci od dodavatele obdržel, a ověří ji.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Dodavatelé na vyžádání zpřístupní orgánům členských států technickou dokumentaci podle přílohy III.

7.  Dodavatelé na vyžádání zpřístupní orgánům členských států nebo jakékoli akreditované třetí straně technickou dokumentaci podle přílohy III.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pneumatiky byly v místě prodeje opatřeny označením podle přílohy II v podobě nálepky na snadno viditelném místě, kterou v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) poskytne dodavatel;

a)  pneumatiky byly v místě prodeje opatřeny označením podle přílohy II v podobě nálepky na snadno viditelném místě, kterou v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) poskytne dodavatel; nebo

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  před prodejem pneumatiky, která patří do série jedné nebo více totožných pneumatik, bylo označení uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) ukázáno konečnému uživateli a bylo jasně viditelné v bezprostřední blízkosti pneumatiky v místě prodeje.

b)  před prodejem pneumatiky, která patří do série jedné nebo více totožných pneumatik, bylo označení uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) předloženo konečnému uživateli a bylo jasně viditelné v bezprostřední blízkosti pneumatiky v místě prodeje.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  označení musí být upevněno přímo na pneumatice a být v celém svém rozsahu čitelné, aniž by cokoli rušilo jeho viditelnost.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Distributoři zajistí, aby bylo označení uvedeno na vizuální reklamě na konkrétní typ pneumatiky, včetně reklamy na internetu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Distributoři zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, splňovaly požadavky uvedené v příloze V.

3.  Distributoři zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, zobrazovaly označení a splňovaly požadavky uvedené v příloze V.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud jde o pneumatiky prodávané přímo na internetu, distributoři zajistí, aby bylo označení zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný.

7.  Pokud jde o pneumatiky inzerované nebo prodávané přímo na internetu, distributoři označení zpřístupní a při prodeji zajistí, aby bylo označení zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný.

 

Označení může být zobrazeno za pomoci vnořeného obrázku po kliknutí myší, ukázání myší na obrázek, rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji či po použití podobné metody.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o parametrech uvedených na označení, které mají být poskytnuty podle článků 4, 6 a 7, se získají použitím zkušebních metod a metod měření uvedených v příloze I a postupu pro sladění laboratoří uvedeného v příloze VI.

Informace o parametrech uvedených na označení, které mají být poskytnuty podle článků 4, 6 a 7, se získají na základě použití zkušebních metod uvedených v příloze I a postupu pro sladění laboratoří uvedeného v příloze VI.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány dozoru nad trhem zavedly systém pravidelných a jednorázových inspekcí prodejních míst s cílem zajistit soulad s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Obecné programy pro dozor nad trhem zavedené členskými státy podle [článku 13 nařízení (ES) č. 765/2008 / nařízení o dodržování a vymáhání předpisů navrhovaného v dokumentu COM(2017) 795] zahrnují opatření k zajištění účinného vynucování tohoto nařízení.

3.  Obecné programy pro dozor nad trhem zavedené členskými státy podle [článku 13 nařízení (ES) č. 765/2008 / nařízení o dodržování a vymáhání předpisů navrhovaného v dokumentu COM(2017) 795] zahrnují opatření k zajištění účinného vynucování tohoto nařízení a budou posíleny.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Článek 11 a  (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Protektorované pneumatiky

 

Do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise akty v přenesené pravomoci na základě článku 13 s cílem doplnit toto nařízení tím, že do příloh zavede nové požadavky na informace o protektorovaných pneumatikách, jestliže bude k dispozici vhodná a proveditelná metoda.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Přilnavost na sněhu a na ledu

 

Komise přijme nejpozději do 1. června 2020 akty v přenesené pravomoci na základě článku 13 za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví parametry a požadavky na informace týkající se přilnavosti pneumatik pro jízdu na sněhu a na ledu s cílem umožnit srovnávání výkonnostních vlastností pneumatik při jízdě na sněhu a na ledu a zajistit, aby se po uplynutí doby šesti měsíců od vstupu těchto aktů v přenesené pravomoci začalo v obchodech i na internetu používat aktualizované označování.

 

 

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  stanovení parametrů a požadavků na informace týkajících se přilnavosti pneumatik pro jízdu na sněhu a na ledu;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  zavedení vhodné zkušební metody pro měření přilnavosti pneumatik pro jízdu na sněhu a na ledu;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zařazení parametrů nebo požadavků na informace do příloh, zejména pokud jde o počet kilometrů a oděr, budou-li k dispozici vhodné zkušební metody;

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve vhodných případech Komise při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah označení pro konkrétní skupiny výrobků na reprezentativních skupinách zákazníků z Unie s cílem zajistit, aby pro ně byla tato označení jasně srozumitelná.

Komise při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah označení pro pneumatiky na reprezentativních skupinách zákazníků z Unie s cílem zajistit, aby pro ně byla tato označení jasně srozumitelná.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 1. června 2026 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu.

Do 1. června 2022 provede Komise hodnocení tohoto nařízení, přiloží k němu posouzení dopadu a výsledky průzkumu mezi spotřebiteli a předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Ve zprávě budou posouzeny požadavky na zavedení nových tříd pneumatik, nového formátu označení nebo nových parametrů pneumatik, zejména pokud jde o počet kilometrů a oděr, jestliže budou k dispozici vhodné zkušební metody, přičemž zprávu bude případně doprovázet legislativní návrh na změnu nařízení.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V této zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě umožnily konečným uživatelům volit výkonnější pneumatiky, přičemž zohlední jeho dopady na podniky, spotřebu paliva, bezpečnost, emise skleníkových plynů a činnosti v oblasti dozoru nad trhem. Rovněž v ní posoudí náklady a přínosy nezávislého a povinného ověření třetí stranou informací uvedených na označení, přičemž zohlední rovněž zkušenosti s širším rámcem stanoveným v nařízení (ES) č. 661/2009.

V této zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě umožnily konečným uživatelům volit výkonnější pneumatiky, přičemž zohlední jeho dopady na podniky, spotřebu paliva, bezpečnost, emise skleníkových plynů, činnosti v oblasti dozoru nad trhem a informovanost spotřebitelů. Rovněž v ní posoudí náklady a přínosy nezávislého a povinného ověření třetí stranou informací uvedených na označení, přičemž zohlední rovněž zkušenosti s širším rámcem stanoveným v nařízení (ES) č. 661/2009.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. června 2020.

Použije se ode dne … [12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Příloha I – část A – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Třída palivové účinnosti se stanoví a uvede na označení na základě koeficientu valivého odporu (RRC) podle níže uvedené stupnice od A do G, měří v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a je sladěna podle postupu stanoveného v příloze VI.

Třída palivové účinnosti se stanoví a uvede na označení na základě koeficientu valivého odporu (RRC) podle níže uvedené stupnice od A do G v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a je sladěna podle postupu stanoveného v příloze VI.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Příloha I – část A – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Třída F pneumatik tříd C1, C2 a C3 nesmí být dále uváděna na trh poté, co budou plně provedena ustanovení o požadavcích pro schvalování typu uvedená v nařízení (ES) č. 661/2009, a na označení musí být vyobrazena v šedé barvě.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Příloha I – část A – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

 

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

prázdná

D

prázdná

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Třída přilnavosti za mokra se stanoví a uvede na označení na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle stupnice od A do G uvedené v tabulce níže, vypočítá v souladu s bodem 2 a změří podle přílohy 5 předpisu EHK OSN č. 117.

1.  Třída přilnavosti za mokra se stanoví a uvede na označení na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle stupnice od A do G uvedené v tabulce níže, vypočítá v souladu s bodem 2 a podle přílohy 5 předpisu EHK OSN č. 117.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Třída F pneumatik tříd C1, C2 a C3 nesmí být dále uváděna na trh poté, co budou plně provedena ustanovení o požadavcích pro schvalování typu uvedená v nařízení (ES) č. 661/2009, a na označení musí být vyobrazena v šedé barvě.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 2 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

1,68.

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

prázdná

G

prázdná

G

G ≤ 0,64

G

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

prázdná

D

prázdná

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Příloha I – část C – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

C  Třídy a naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování

C  Třídy a hodnota vnějšího hluku odvalování

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Příloha I – část C – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování (N) se uvede v decibelech a vypočítá se podle přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 117.

Hodnota vnějšího hluku odvalování (N) se uvede v decibelech podle přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 117.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Příloha I – část C – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Třída vnějšího hluku odvalování se stanoví a uvede na označení na základě mezních hodnot (LV) uvedených v příloze II části C nařízení (ES) č. 661/2009 takto:

Třída vnějšího hluku odvalování se stanoví a uvede na označení v souladu s mezními hodnotami (LV) stupně 2 uvedenými v předpisu EHK OSN č. 117.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Příloha I – část C – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

N v dB

N v dB

Třída vnějšího hluku odvalování

Třída vnějšího hluku odvalování

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Příloha I – část D – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonnost při jízdě na sněhu se zkouší v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117.

Výkonnost při jízdě na sněhu se označí v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Příloha I – část D – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pneumatika, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na sněhu a na označení se uvede tento piktogram:

Pneumatika, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na sněhu a na označení může být uveden tento piktogram:

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Příloha I – část E – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonnost při jízdě na ledu se zkouší podle normy ISO 19447.

Výkonnost při jízdě na ledu se označí podle normy ISO 19447.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Příloha I – část E – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pneumatika, která splňuje minimální hodnotu indexu přilnavosti na ledu stanovenou v normě ISO 19447, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na ledu a na označení se uvede tento piktogram:

Pneumatika, která splňuje minimální hodnotu indexu přilnavosti na ledu stanovenou v normě ISO 19447 a která byla typově schválena v souladu s výkonností při jízdě na sněhu stanovenou v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na ledu a na označení může být uveden tento piktogram:

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Unie se zavázala budovat energetickou unii s progresivní politikou v oblasti změny klimatu. Klíčovým prvkem rámce politiky Unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii je energetická účinnost.

Označování energetickými štítky umožňuje zákazníkům činit informovaná rozhodnutí založená na spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Informace o účinných a udržitelných výrobcích spojených se spotřebou energie významným způsobem přispívají k úsporám energie a ke snižování účtů za energii, přičemž současně podněcují inovace a investice do výroby energeticky účinnějších výrobků. Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě zákazníků a harmonizace souvisejících požadavků na úrovni Unie prospívají rovněž výrobcům, průmyslu a ekonomice Unie jako celku.

Právní předpisy vyžadující, aby byly všechny pneumatiky opatřeny označením o své palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a míře způsobovaného hluku odvalování, byly poprvé zavedeny v listopadu 2012.

Pneumatiky jsou mnohem víc než jen energetickým produktem, jelikož se jedná o prvek aktivní bezpečnosti, neboť představují jediný spojovací článek mezi vozidlem a vozovkou. Kromě toho je mezi vlivem na životní prostředí a bezpečností takový vztah, že ke zlepšení v jednom směru dochází na úkor druhého.

Ambiciózní nařízení by rovněž mělo soustavně poskytovat vhodný právní nástroj, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, což znemožňuje rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a tím je zajištěna vyšší míra harmonizace v celé Unii. Právní rámec harmonizovaný na úrovni Unie, a nikoli členských států, snižuje náklady pro výrobce a zaručuje rovné podmínky a volný pohyb zboží v rámci celého vnitřního trhu.

Zpravodaj podporuje zejména ty prvky návrhu, jejichž cílem je posílit dohled nad trhem prostřednictvím sankcí a pokut, zvýšit viditelnost označení – zejména pokud jde o prodej na dálku – a zavést přísnější povinnosti pro členské státy.

V souvislosti s tím se zpravodaj domnívá, že ambicióznější přístup by mohl zajistit lepší výsledky. Chce posílit pravidla pro označování, a sice tak, aby bylo povinné ukazovat označení pneumatik motoristům ve všech situacích a aby jeho součástí byly informace o vlastnostech při jízdě na sněhu a ledu. Před změnou stupnic by Komise měla vypracovat náležitou přípravnou studii.

Zpravodaj se domnívá, že uplatňování tohoto nařízení by výrobcům mělo poskytnout dostatek času na to, aby mohli vyhovět nárokům předvídatelného postupu, v jehož rámci mohou být parametry přizpůsobeny technickému pokroku.

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (22.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Pneumatiky se vyznačují řadou parametrů, které jsou vzájemně provázané. Zlepšení jednoho parametru, například valivého odporu, může mít nepříznivý dopad na ostatní, jako je přilnavost za mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra může nepříznivě ovlivnit vnější hluk odvalování. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry nad již dosaženou úroveň.

(5)  Pneumatiky se vyznačují řadou parametrů, které jsou vzájemně provázané. Zlepšení jednoho parametru, například valivého odporu, může mít nepříznivý dopad na ostatní, jako je přilnavost za mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra může nepříznivě ovlivnit vnější hluk odvalování. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry nad již dosaženou úroveň.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí, a sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. V současnosti však není k dispozici vhodná zkušební metoda pro měření oděru pneumatik. Komise by proto měla zadat vypracování takové metody, a to s plným zohledněním všech nejmodernějších norem nebo předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, aby byla vhodná zkušební metoda zavedena co nejdříve.

(13)  Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí, a sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. Zavedení požadavků na označování s uvedením míry oděru pneumatik by mělo podstatný přínos pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise by proto měla co nejdříve zavést vhodnou zkušební metodu pro měření oděru pneumatik, a to s plným zohledněním všech nejmodernějších norem nebo předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, aby byly před datem použitelnosti tohoto nařízení stanoveny parametry a požadavky na informace týkající se oděru pneumatik.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem tohoto nařízení je zvýšit bezpečnost, ochranu zdraví a ekonomickou a environmentální účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik s vysokou palivovou účinností a nízkou hlučností.

1.  Cílem tohoto nařízení je zvýšit bezpečnost, ochranu zdraví a ekonomickou a environmentální účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik s vysokou palivovou účinností, nízkou hlučností a minimálním dopadem na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, související třídy a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení u důležitých parametrů stanovených v příloze I, byly podrobeny procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.

5.  Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, související třídy, identifikační značka modelu a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení u důležitých parametrů stanovených v příloze I, a parametry technické dokumentace uvedené v příloze III byly předloženy schvalovacímu orgánu před uvedením pneumatiky na trh. Schvalovací orgán potvrdí, že dokumentaci od dodavatele obdržel.

Odůvodnění

V zásadě jsou proces schválení typu a proces označování dva nezávislé postupy. Podávání informací schvalovacímu orgánu nicméně může mít přidanou hodnotu, pokud jde o kontrolu řádného provádění předpisů. Pokud tento orgán obdrží veškeré potřebné informace před uvedením pneumatik na trh, umožní mu to přezkoušet, zda údaje z měření uvedené na označení odpovídají skutečnosti, pokud tak uzná za vhodné.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Počet kilometrů a oděr

 

1.  Komise přijme nejpozději do 1. ledna 2020 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví parametry a požadavky na informace o počtu kilometrů a oděru pneumatik.

 

2.  Pro tento účel je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci na základě článku 13 s cílem zavést vhodnou zkušební metodu pro měření oděru pneumatik.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  provádění změn obsahu a formátu označení;

vypouští se

Odůvodnění

Obsah a formát označení představují základní prvky tohoto nařízení a měly by podléhat postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zařazení parametrů nebo požadavků na informace do příloh, zejména pokud jde o počet kilometrů a oděr, budou-li k dispozici vhodné zkušební metody;

vypouští se

Odůvodnění

Parametry nebo informace týkající se počtu kilometrů a oděru představují základní prvky tohoto nařízení a měly by podléhat postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zavedení parametrů pro určení stupně výkonu protektorovaných pneumatik, a to za předpokladu, že je k dispozici vhodná zkušební metoda a že bylo provedeno posouzení proveditelnosti;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 1. června 2026 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu.

Do 1. června 2022 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Změna nařízení (EU) 661/2009

 

V článku 5 nařízení (ES) č. 661/2009 se vkládá nové písm. na), které zní:

 

„na) na míru oděru pneumatik.“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry

Referenční údaje

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry

Referenční údaje

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Datum předložení EP

16.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

16

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Datum předložení

22.2.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. března 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí