Procedure : 2018/0148(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0086/2019

Indgivne tekster :

A8-0086/2019

Forhandlinger :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0230

BETÆNKNING     ***I
PDF 269kWORD 113k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Michał Boni

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0296),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 og 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0190/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er hensigtsmæssigt at erstatte forordning (EF) nr. 1222/2009 med en ny forordning, der inddrager ændringerne fra 2011 og reviderer og forstærker nogle af dens bestemmelser med henblik på at klargøre og ajourføre deres indhold under hensyntagen til de senere års teknologiske fremskridt med hensyn til dæk.

(3)  Det er hensigtsmæssigt at erstatte forordning (EF) nr. 1222/2009 med en ny forordning, der inddrager ændringerne fra 2011, reviderer og forstærker nogle af dens bestemmelser med henblik på at klargøre og ajourføre deres indhold under hensyntagen til de senere års teknologiske fremskridt med hensyn til dæk. Men da hverken udbud eller efterspørgsel har udviklet sig i særlig høj grad med hensyn til brændstofeffektivitet, er der ikke grund til på nuværende tidspunkt at ændre gradsskalaen for brændstofeffektivitet. Årsagerne til denne manglende udvikling og købsfaktorerne (pris, ydelse osv.) bør desuden undersøges.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Transportsektoren står for en tredjedel af EU's energiforbrug. Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's samlede drivhusgasemissioner i 2015. 5-10 % af køretøjernes brændstofforbrug skyldes dæk, navnlig på grund af disses rullemodstand. Lavere rullemodstand i dækkene vil derfor bidrage væsentligt til brændstofeffektiviteten af vejtransport og dermed mindske emissionerne.

(4)  Transportsektoren står for en tredjedel af EU's energiforbrug. Vejtransport stod for omkring 22 % af EU's samlede drivhusgasemissioner i 2015. 5-10 % af køretøjernes brændstofforbrug skyldes dæk, navnlig på grund af disses rullemodstand. Lavere rullemodstand i dækkene vil derfor bidrage væsentligt til brændstofeffektiviteten af vejtransport og dermed mindske emissionerne og til dekarbonisering af transportsektoren.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 a)  Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne for at imødegå de udfordringer, som er forbundet med nedbringelse af CO2-emissioner fra vejtransport, i samarbejde med Kommissionen skaber incitamenter for brændstofeffektive og ufarlige C1-, C2- og C3-dæktyper.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Dæk karakteriseres ved flere parametre, som hænger sammen indbyrdes. Forbedring af én parameter såsom rullemodstand kan indvirke negativt på andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt føre kan indvirke negativt på rullestøj, der afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne bør anspores til at optimere alle parametre på en måde, der går længere end de standarder, der allerede er opnået.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7 a)  En forbedring af mærkningen af dæk vil gøre det muligt for forbrugerne at få mere relevante og sammenlignelige oplysninger om brændstofeffektivitet, sikkerhed og støj og træffe omkostningseffektive og miljøvenlige købsbeslutninger, når de køber nye dæk.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at kunne give slutbrugere oplysninger om ydeevnen for dæk, der er særligt fremstillet til sne- og isglatte forhold, er det hensigtsmæssigt at kræve, at oplysningskravene fremgår af mærket på sne- og isdæk.

(12)  For at kunne forbedre trafiksikkerheden i Unionens koldere områder og give slutbrugere oplysninger om ydeevnen for dæk, der er særligt fremstillet til sne- og isglatte forhold, er det hensigtsmæssigt at kræve, at oplysningskravene fremgår af mærket på sne- og isdæk. Sne- og isdæk har specifikke parametre, som ikke er fuldt ud sammenlignelige med andre dæktyper. For at sikre, at slutbrugerne kan træffe velovervejede og velunderbyggede beslutninger, bør oplysninger om sne- og isgreb samt QR-koden fremgå af mærket. Kommissionen bør udforme en gradsskala for ydeevne for både snegreb og isgreb. Disse skalaer bør baseres på henholdsvis FN/ECE-regulativ nr. 117 for sneglat føre og ISO 19447 for isglat føre. Under alle omstændigheder bør dæk, der overholder minimumsværdierne i sneindekset i FN/ECE-regulativ nr. 117, præges med 3PMSF-symbolet (tretindet bjergtop med snefnug). Tilsvarende bør et dæk, der overholder minimumsværdierne i isindekset i ISO 19447, være mærket med det i henhold til denne standard aftalte symbol for isdæk.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Slid på dæk under brug er en betydelig kilde til mikroplast, som er skadeligt for miljøet, og Kommissionens meddelelse "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi)16 henviser derfor til behovet for at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk, blandt andet igennem oplysningsforanstaltninger såsom mærkning og mindstekrav for dæk. Der findes dog på nuværende tidspunkt ikke nogen passende prøvningsmetode til måling af dæks slidstyrke. Kommissionen bør derfor kræve, at en sådan metode udvikles på baggrund af alle de nyeste, internationalt udviklede eller foreslåede standarder eller regulativer med henblik på at fastlægge en passende prøvningsmetode så hurtigt som muligt.

(13)  Slid på dæk under brug er en betydelig kilde til mikroplast, som er skadeligt for miljøet. Kommissionens meddelelse "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi) henviser derfor til behovet for at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk, blandt andet igennem oplysningsforanstaltninger såsom mærkning og mindstekrav for dæk. Anvendelse af mærkningskrav i relation til dæks slidstyrke vil derfor medføre betragtelige fordele for menneskers sundhed og for miljøet. Kommissionen bør derfor kræve, at en sådan metode udvikles på baggrund af alle de nyeste, internationalt udviklede eller foreslåede standarder eller regulativer såvel som resultatet af brancheforskning med henblik på at fastlægge en passende prøvningsmetode så hurtigt som muligt.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Energimærket, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/136917, som indplacerer produkters energiforbrug på en skala fra 'A' til 'G', genkendes af over 85 % forbrugere i EU og har vist sig at være effektivt til at fremme mere effektive produkter. Dækmærket bør så vidt muligt fortsat bruge den samme udformning og samtidig angive dækparametrenes specificiteter.

(15)  Energimærket, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/136917, som indplacerer produkters energiforbrug på en skala fra 'A' til 'G', genkendes af over 85 % forbrugere i EU som et klart og gennemsigtigt informationsværktøj og har vist sig at være effektivt til at fremme mere effektive produkter. Dækmærket bør så vidt muligt fortsat bruge den samme udformning og samtidig angive dækparametrenes specificiteter.

__________________

__________________

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Sammenlignelige oplysninger om dækparametre, der gives i form af en standardmærkning, vil formentlig påvirke slutbrugernes beslutninger om anskaffelse i retning af sikrere, mere støjsvage og mere brændstofbesparende dæk. Dette vil igen sandsynligvis anspore dækfabrikanterne til at optimere disse parametre, hvilket baner vejen for et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion.

(16)  Sammenlignelige oplysninger om dækparametre, der gives i form af en standardmærkning, vil formentlig påvirke slutbrugernes beslutninger om anskaffelse i retning af sikrere, bæredygtige, mere støjsvage og mere brændstofbesparende dæk. Dette vil igen sandsynligvis anspore dækfabrikanterne til at optimere disse parametre, hvilket baner vejen for et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Potentielle slutbrugere bør gives oplysninger, der forklarer mærkets enkelte dele og deres relevans. Sådanne oplysninger bør være indeholdt i teknisk reklamemateriale, f.eks. på leverandørernes websteder.

(22)  Potentielle slutbrugere bør gives oplysninger, der forklarer mærkets enkelte dele og deres relevans. Sådanne oplysninger bør være indeholdt i teknisk reklamemateriale, f.eks. på leverandørernes websteder. Ved teknisk reklamemateriale bør ikke forstås reklamer på reklametavler, i aviser, blade, radio eller tv.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  At leverandører og distributører overholder dækmærkningsbestemmelserne er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår overalt i Unionen. Derfor bør medlemsstaterne holde øje med overholdelsen ved at overvåge markedet og føre regelmæssig efterfølgende kontrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200820.

(24)  At leverandører og distributører overholder dækmærkningsbestemmelserne er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår overalt i Unionen. Derfor bør medlemsstaterne holde øje med overholdelsen ved at overvåge markedet og føre regelmæssig efterfølgende kontrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200820, og også indføre sanktioner i tilfælde af falsk mærkning.

__________________

__________________

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Med henblik på at revidere mærkets indhold og udformning, indføre krav med hensyn til regummierede dæk, slidstyrke og levetid og tilpasse bilagene til den tekniske udvikling, bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i TEUF tillægges beføjelse til at vedtage retsakter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201621. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(30)  Med henblik på at revidere mærkets indhold og udformning, indføre krav med hensyn til regummierede dæk, sne- eller isdæk, slidstyrke og levetid og tilpasse bilagene til den tekniske udvikling, bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i TEUF tillægges beføjelse til at vedtage retsakter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201621. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

21EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

21EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 a)  Data om dæks kørte kilometer og slidstyrke vil, når der foreligger en egnet prøvningsmetode, være et nyttigt værktøj, der informerer forbrugerne om holdbarheden, kilometertal og utilsigtet frigivelse af det erhvervede dæk. Oplysningerne vedrørende kilometertal vil også gøre det muligt for slutbrugeren at foretage et valg på et velinformeret grundlag om dæk med en længere levetid, hvilket vil gavne miljøbeskyttelsen, samtidig med at det vil give slutbrugeren mulighed for at vurdere driftsudgifterne til dækkene over en længere periode. Derfor bør data om kilometertal- og slitageegenskaber tilføjes til mærket, når relevante, nyttige og genskabelige testmetoder bliver tilgængelige for gennemførelsen af denne forordning. Forskning og udvikling af nye teknologier inden for dette område bør fortsætte. En angivelse af kilometertal og slitage vil udgøre en grundlæggende ændring af mærket og bør derfor foretages som led i næste revision af denne forordning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Med henblik på at styrke tilliden til mærket på ny og sikre dets nøjagtighed, skal de værdier, som leverandører angiver på mærket vedrørende rullemodstand, vådgreb og støjniveau, underlægges typegodkendelsesprocessen jf. forordning (EF) nr. 661/2009.

(32)  Med henblik på at styrke tilliden til mærket på ny og sikre dets nøjagtighed, skal de værdier, som leverandører angiver på mærket vedrørende rullemodstand, dækgreb i vådt, sne- og isglat føre og støjniveau, underlægges typegodkendelsesprocessen jf. forordning (EF) nr. 661/2009.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32 a)  Mærkets størrelse bør forblive som fastsat i forordning (EF) nr. 1222/2009. Oplysninger om vejgreb i sne- og isglat føre samt QR-koden bør fremgå af mærket.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet med denne forordning er at gøre vejtransporten sikrere, beskytte sundheden og øge vejtransportens økonomiske og miljømæssige effektivitet ved at fremme brændstofbesparende og sikre dæk med et lavere støjniveau.

1.  Målet med denne forordning er at fremme brændstofeffektive, sikre og bæredygtige dæk med lavere støjniveau, som kan hjælpe med at minimere indvirkningen på miljøet og sundheden, samtidig med at de forbedrer vejtransportens sikkerhed og økonomiske effektivitet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning finder anvendelse på C1-, C2- og C3-dæk.

1.   Denne forordning finder anvendelse på C1-, C2- og C3-dæk, der bringes i omsætning på markedet.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  ‘parameter’: en dækparameter ifølge bilag I såsom rullemodstand, vådgreb, afgivet rullestøj til omgivelserne, snegreb, isgreb, levetid eller slidstyrke, som indvirker mærkbart på miljø, færdselssikkerhed eller sundhed under brugen af dækket

(19)  ‘parameter’: en dækparameter ifølge bilag I såsom rullemodstand, vådgreb, afgivet rullestøj til omgivelserne, sne- eller isgreb, levetid eller slidstyrke, som indvirker mærkbart på miljø, færdselssikkerhed eller sundhed under brugen af dækket

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandørerne sikrer, at i forbindelse med C1-, C2- og C3-dæk, der bringes i omsætning på markedet:

1.  Leverandørerne sikrer, at det vederlagsfrit i forbindelse med C1-, C2- og C3-dæk, der bringes i omsætning på markedet:

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ledsages hvert enkelt dæk af et mærke, der er i overensstemmelse med bilag II, i form af et klistermærke, der indeholder de oplysninger og klasser for hvert parameter, der er fastlagt i bilag I, og et produktdatablad som fastlagt i bilag IV

a)  ledsages hvert enkelt dæk af et mærke, der er i overensstemmelse med bilag II, i form af et klistermærke, der indeholder de oplysninger og klasser for hvert parameter, der er fastlagt i bilag I, og et produktdatablad som fastlagt i bilag IV eller

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvad angår dæk, der sælges på internettet, sikrer leverandørerne, at mærket vises i nærheden af prisen, og at produktdatabladet er tilgængeligt.

2.  Hvad angår dæk, der reklameres for eller sælges på internettet, gør leverandørerne mærket tilgængeligt og sikrer, at det i købssituationen vises synligt i nærheden af prisen, og at produktdatabladet er tilgængeligt. Mærket kan vises ved hjælp af indlejret billede, ved klik med mus, passage af cursor, berøringstyret skærmforstørrelse eller tilsvarende teknik.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Leverandørerne sikrer, at mærket vises på enhver visuel reklame for en bestemt type dæk, herunder på internettet.

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Leverandørerne sikrer, at alle tekniske reklamematerialer vedrørende en bestemt type dæk, herunder på internettet, overholder kravene i bilag V.

4.  Leverandørerne sikrer, at alle tekniske reklamematerialer vedrørende en bestemt type dæk, herunder på internettet, fremviser mærket og overholder kravene i bilag V.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Leverandørerne sikrer, at de værdier, de tilknyttede klasser og alle andre præstationsoplysninger, som de angiver på mærket vedrørende de væsentlige parametre i bilag I, er blevet underlagt typegodkendelsesprocessen jf. forordning (EF) nr. 661/2009.

5.  Leverandørerne sikrer, at de værdier, de tilknyttede klasser, modelidentifikation og alle andre præstationsoplysninger, som de angiver på mærket vedrørende de væsentlige parametre i bilag I, såvel som de tekniske dokumentationsparametre opstillet i bilag III, er blevet fremsendt under forbehold af typegodkendelsesmyndigheden, inden dækket bringes i omsætning. Typegodkendelsesmyndigheden kvitterer for modtagelse af og verificerer dokumentationen fra leverandøren.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Leverandørerne stiller teknisk dokumentation til rådighed for myndighederne i medlemsstaterne i henhold til bilag III.

7.  Leverandørerne stiller teknisk dokumentation til rådighed for myndighederne i medlemsstaterne eller enhver akkrediteret tredjepart i henhold til bilag III.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  dæk på salgsstedet er påsat mærket i overensstemmelse med bilag II i form af et klistermærke fra leverandøren, der er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), på et klart synligt sted

a)  dæk på salgsstedet er påsat mærket i overensstemmelse med bilag II i form af et klistermærke fra leverandøren, der er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), på et klart synligt sted, eller

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det mærke, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), forevises slutbrugeren og er klart synligt i umiddelbar nærhed af dækket på salgsstedet, inden dækket, der er en del af et parti af et eller flere identiske dæk, sælges.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Mærket anbringes direkte på dækket og skal være letlæseligt i sin helhed, uden at noget besværliggør dets synlighed.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Distributørerne sikrer, at mærket vises på enhver visuel reklame for en bestemt type dæk, herunder på internettet.

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Distributørerne sikrer, at alle tekniske reklamematerialer vedrørende en bestemt type dæk, herunder på internettet, overholder kravene i bilag V.

3.  Leverandørerne sikrer, at alle tekniske reklamematerialer vedrørende en bestemt type dæk, herunder på internettet, fremviser mærket og overholder kravene i bilag V.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvad angår dæk, der sælges direkte på internettet, skal distributørerne sikre, at mærket vises i nærheden af prisen, og at produktdatabladet er tilgængeligt.

7.  Hvad angår dæk, der reklameres for eller sælges direkte på internettet, skal distributørerne gøre mærket tilgængeligt og sikre, at det i købssituationen vises i nærheden af prisen, og at produktdatabladet er tilgængeligt. Mærket kan vises ved hjælp af indlejret billede, ved klik med mus, passage af cursor, berøringstyret skærmforstørrelse eller tilsvarende teknik.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, der ifølge artikel 4, 6 og 7 skal gives om de parametre, der angives på mærket, skal fremskaffes via anvendelse af de i bilag I angivne prøvnings- og målemetoder og den laboratoriejusteringsprocedure, der henvises til i bilag VI.

De oplysninger, der ifølge artikel 4, 6 og 7 skal gives om de parametre, der angives på mærket, skal fremskaffes i overensstemmelse med de i bilag I angivne prøvningsmetoder og den laboratoriejusteringsprocedure, der henvises til i bilag VI.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at de nationale markedstilsynsmyndigheder opretter et system for regelmæssig og ad hoc-inspektionsbesøg på salgssteder med henblik på at tilsikre efterlevelse af denne forordning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaternes overordnede markedsovervågningsprogrammer, der er oprettet i henhold til [Artikel 13 i forordning (EF) nr. 765/2008/Forordning om overholdelse og håndhævelse i forslaget COM(2017) 795], omfatter foranstaltninger, der skal sikre denne forordnings effektive håndhævelse.

3.  Medlemsstaternes overordnede markedsovervågningsprogrammer, der er oprettet i henhold til [Artikel 13 i forordning (EF) nr. 765/2008/Forordning om overholdelse og håndhævelse i forslaget COM(2017) 795], omfatter foranstaltninger, der skal sikre denne forordnings effektive håndhævelse, og skal styrkes.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Regummierede dæk

 

Senest den ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte nye informationskrav i bilagene for regummierede dæk, forudsat at en hensigtsmæssig og gennemførlig metode foreligger.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Sne- og isgreb

 

Senest den 1. juni 2020 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning ved at indføre parametre og oplysningskrav for dæk med sne- og isgreb med det formål at afspejle dækkenes sammenlignelige vejgreb under sne- og isglatte forhold, samt at de opdaterede mærker fremvises i både butikkerne og online seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for disse delegerede retsakter.

 

 

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  indføre parametre og oplysningskrav i relation til dæk med sne- og isgreb

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  indføre en egnet prøvningsmetode til måling af dæks ydeevne for sne- og isgreb

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indføre krav til parametre og oplysninger i bilagene navnlig vedrørende levetid og slidstyrke, såfremt der findes passende prøvningsmetoder

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det er relevant, skal Kommissionen ved udarbejdelsen af delegerede retsakter afprøve udformningen og indholdet af mærkerne for specifikke produktgrupper på repræsentative grupper af EU-kunder for at sikre, at de har en klar forståelse af mærkerne.

Kommissionen skal ved udarbejdelsen af delegerede retsakter afprøve udformningen og indholdet af mærkerne for dæk på repræsentative grupper af EU-kunder for at sikre, at de har en klar forståelse af mærkerne.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden den 1. juni 2026 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Inden den 1. juni 2022 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning suppleret med en konsekvensanalyse og forbrugerundersøgelse og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Rapporten skal indeholde en vurdering af kravene til indførelse af nye dækklasser, et nyt energimærke eller nye dækparametre, navnlig levetid og slidstyrke, forudsat at der forefindes passende prøvningsmetoder, og skal, hvis hensigtsmæssigt, ledsages af et forslag til ændring af denne forordning.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne rapport skal vurdere, i hvor høj grad denne forordning og de delegerede retsakter hertil har givet slutbrugere mulighed for at vælge dæk med bedre ydeevne, under hensyntagen til dens virkning på erhvervslivet, brændstofforbrug, sikkerhed, drivhusgasemissioner og markedsovervågningsaktiviteter. Den skal også vurdere omkostninger og fordele ved uafhængig og obligatorisk tredjepartsverifikation af mærkets oplysninger, også under hensyntagen til erfaringerne med de videre rammer i forordning (EF) nr. 661/2009.

Denne rapport skal vurdere, i hvor høj grad denne forordning og de delegerede retsakter hertil har givet slutbrugere mulighed for at vælge dæk med bedre ydeevne, under hensyntagen til dens virkning på erhvervslivet, brændstofforbrug, sikkerhed, drivhusgasemissioner, markedsovervågningsaktiviteter og forbrugerbevidsthed. Den skal også vurdere omkostninger og fordele ved uafhængig og obligatorisk tredjepartsverifikation af mærkets oplysninger, også under hensyntagen til erfaringerne med de videre rammer i forordning (EF) nr. 661/2009.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. juni 2020.

Den anvendes fra den … [12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag I – del A – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Brændstofeffektivitetsklassen fastlægges og illustreres på mærket på nedenstående skala fra ‘A’ til ‘G’ på grundlag af rullemodstandskoefficienten (RRC), som den er målt ifølge bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og justeret efter proceduren i bilag IV.

Brændstofeffektivitetsklassen fastlægges og illustreres på mærket på nedenstående skala fra ‘A’ til ‘G’ på grundlag af rullemodstandskoefficienten (RRC), som udspecificeret nedenfor og i overensstemmelse med bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 117 med senere ændringer og justeret efter proceduren i bilag IV.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Bilag I – del A – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dæk i F-klassen for dækkategori C1, C2 og C3 må ikke længere bringes i omsætning efter den fulde gennemførelse af typegodkendelseskravene i forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkendelse og skal vises på etiketten med gråt.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag I – del A – tabel

 

Kommissionens forslag

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi- effektivitetsklasse

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi- effektivitetsklasse

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi- effektivitetsklasse

rullemodstandskoefficient ≤ 5,4

A

rullemodstandskoefficient ≤ 4,4

A

rullemodstandskoefficient ≤ 3,1

A

5,5 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,5

B

4,5 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 5,5

B

3,2 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 4,0

B

6,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 7,7

C

5,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,7

C

4,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 5,0

C

7,8 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,0

D

6,8 ≤ rullemodstandskoefficient≤ 8,0

D

5,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,0

D

9,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 10,5

E

8,1 ≤ rullemodstandskoefficient≤ 9,2

E

6,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 7,0

E

rullemodstandskoefficient ≥ 10,6

F

rullemodstandskoefficient ≥ 9,3

F

rullemodstandskoefficient ≥ 7,1

F

Ændringsforslag

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi- effektivitetsklasse

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi- effektivitetsklasse

Rullemodstandskoefficient i kg/t

Energi- effektivitetsklasse

rullemodstandskoefficient ≤ 6,5

A

rullemodstandskoefficient ≤ 5,5

A

rullemodstandskoefficient ≤ 4,0

A

6,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 7,7

B

5,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,7

B

4,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 5,0

B

7,8 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,0

C

6,8 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 8,0

C

5,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 6,0

C

Benyttes ikke

D

Benyttes ikke

D

6,1 ≤ rullemodstandskoefficient≤ 7,0

D

9,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 10,5

E

8,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 9,2

E

7,1 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 8,0

E

10,6 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 12,0

F

9,3 ≤ rullemodstandskoefficient ≤ 10,5

F

rullemodstandskoefficient ≥ 8,1

F

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – del B – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Vådgrebsklassen fastlægges og illustreres på mærket på skalaen i nedenstående tabel fra

‘A’ til ‘G’ på grundlag af vådgrebsindekset (G), som det er beregnet ifølge punkt 2 og målt ifølge bilag 5 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

 

1.  Vådgrebsklassen fastlægges og illustreres på mærket på skalaen i nedenstående tabel fra ‘A’ til ‘G’ på grundlag af vådgrebsindekset (G), som det er beregnet ifølge punkt 2 og ifølge bilag 5 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag I – del B – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Dæk i F-klassen for dækkategori C1, C2 og C3 må ikke længere bringes i omsætning efter den fulde gennemførelse af typegodkendelseskravene i forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkendelse og skal vises på etiketten med gråt.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag I – del B – nr. 2 – tabel

 

Kommissionens forslag

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Benyttes ikke

G

Benyttes ikke

G

G ≤ 0,64

G

Ændringsforslag

C1-dæk

C2-dæk

C3-dæk

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

G

Vådgrebsklasse

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Benyttes ikke

D

Benyttes ikke

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag I – del C – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

C  Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne og målt værdi

C  Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne og værdi

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag I – del C – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den målte værdi for rullestøj afgivet til omgivelserne (N) skal oplyses i decibel og udregnes ifølge bilag 3 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Værdien for rullestøj afgivet til omgivelserne (N) skal oplyses i decibel ifølge bilag 3 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag I – del C – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Klassen vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne bestemmes og illustreres på mærket ud fra grænseværdierne (LV), jf. bilag II, del C, i forordning (EF) nr. 661/2009 på følgende måde:

Klassen vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne bestemmes og illustreres på mærket i overensstemmelse med grænseværdierne (LV) Trin 2 som fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 117:

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag I – del C – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

N i dB

N i dB

Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne

Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag I – del D – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ydeevnen i sneglat føre testes i henhold til bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Ydeevnen i sneglat føre mærkes i henhold til bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 117.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag I – del D – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et dæk, der overholder minimumværdierne i sneindekset i FN/ECE-regulativ nr. 117, skal klassificeres som et snedæk, og følgende symbol skal angives på mærket.

Et dæk, der overholder minimumværdierne i sneindekset i FN/ECE-regulativ nr. 117, skal klassificeres som et snedæk, og følgende symbol kan angives på mærket.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag I – del E – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ydeevnen i isglat føre testes i henhold til ISO 19447.

Ydeevnen i isglat føre mærkes i henhold til ISO 19447.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Bilag I – del E – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et dæk, der overholder minimumværdierne i isindekset i ISO 19447, skal klassificeres som et isdæk, og følgende symbol skal angives på mærket.

Et dæk, der overholder minimumværdierne i isindekset i ISO 19447, og som er typegodkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i FN/ECE-regulativ nr. 117 om vejgreb i sneglat føre, skal klassificeres som et isdæk, og følgende symbol kan angives på mærket.

(1)

EUT C 62 af 15.2 2019, s. 280.


BEGRUNDELSE

Unionen er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Unionens 2030-ramme for klima- og energipolitikken og er nøglen til at begrænse energiefterspørgslen.

Energimærkning gør det muligt for kunderne at træffe informerede valg baseret på energirelaterede produkters energiforbrug. Oplysninger om effektive og bæredygtige energirelaterede produkter yder et væsentligt bidrag til energibesparelser og til at mindske energiregninger og fremmer samtidig innovation og investeringer i fremstillingen af mere energieffektive produkter. Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem informerede kundevalg og harmonisering af relaterede krav på EU-plan er også til gavn for producenterne, industrien og Unionens økonomi som helhed.

Reglerne blev først indført i november 2012, hvorefter alle dæk skulle forsynes med oplysninger om deres brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og omfanget af rullestøj.

Dæk er ikke blot et energiprodukt, men også et aktivt sikkerhedselement, da de er det eneste kontaktpunkt mellem køretøjet og vejen. Der består desuden en afvejning mellem dækkets miljømæssige ydeevne og sikkerheden.

En ambitiøs forordning bør også vedvarende pålægge det hensigtsmæssige retlige instrument, der fastsætter tydelige og detaljerede regler, hvilket vil forhindre uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele Unionen. Et harmoniseret regelsæt på EU-plan frem for på medlemsstatsplan reducerer omkostningerne for producenterne, sikrer lige konkurrencevilkår og sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked.

Ordføreren støtter navnlig de elementer i forslaget, der har til formål at styrke markedsovervågningen gennem sanktioner og sanktioner, øge synligheden af mærket – især hvad angår fjernsalg – og indføre strengere forpligtelser for medlemsstaterne.

Ordføreren mener dog i denne forbindelse, at en mere ambitiøs tilgang kunne give bedre resultater. Han ønsker at styrke mærkningsreglerne ved at gøre det obligatorisk, at dækmærker vises til bilisterne i alle situationer, herunder oplysninger om sne- og isdrift i alle situationer. Før reskalering bør Kommissionen gennemføre en relevant forberedende undersøgelse.

Ordføreren mener, at gennemførelsen af denne forordning bør give fabrikanterne tid nok til at overholde den forudsigelige ordning, således at parametrene kan tilpasses til den tekniske udvikling.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (22.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Dæk karakteriseres ved flere parametre, som hænger sammen indbyrdes. Forbedring af én parameter såsom rullemodstand kan indvirke negativt på andre parametre, som f.eks. vejgreb i vådt føre, mens en forbedring af vejgrebet i vådt føre kan indvirke negativt på rullestøj, der afgives til omgivelserne. Dækfabrikanterne bør anspores til at optimere alle parametre på en måde, der går længere end de standarder, der allerede er opnået.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Slid på dæk under brug er en betydelig kilde til mikroplast, som er skadeligt for miljøet, og Kommissionens meddelelse "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi)16 henviser derfor til behovet for at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk, blandt andet igennem oplysningsforanstaltninger såsom mærkning og mindstekrav for dæk. Der findes dog på nuværende tidspunkt ikke nogen passende prøvningsmetode til måling af dæks slidstyrke. Kommissionen bør derfor kræve, at en sådan metode udvikles på baggrund af alle de nyeste, internationalt udviklede eller foreslåede standarder eller regulativer med henblik på at fastlægge en passende prøvningsmetode så hurtigt som muligt.

(13)  Slid på dæk under brug er en betydelig kilde til mikroplast, som er skadelig for miljøet, og Kommissionens meddelelse "A European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi)16 henviser derfor til behovet for at afhjælpe den utilsigtede afgivelse af mikroplast fra dæk, blandt andet igennem oplysningsforanstaltninger såsom mærkning og mindstekrav for dæk. Anvendelse af mærkningskrav for så vidt angår dæks slidstyrke vil medføre betydelige fordele for menneskers sundhed og miljøet. Derfor bør Kommissionen snarest muligt indføre en passende prøvningsmetode til måling af dæks slidstyrke på baggrund af alle de nyeste, internationalt udviklede eller foreslåede standarder eller regulativer med henblik på at indføre parametre og krav til information om dæks slidstyrke før datoen for denne forordnings ikrafttræden.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet med denne forordning er at gøre vejtransporten sikrere, beskytte sundheden og øge vejtransportens økonomiske og miljømæssige effektivitet ved at fremme brændstofbesparende og sikre dæk med et lavere støjniveau.

1.  Målet med denne forordning er at gøre vejtransporten sikrere, beskytte sundheden og øge vejtransportens økonomiske og miljømæssige effektivitet ved at fremme brændstofbesparende og sikre dæk med et lavere støjniveau og en minimal indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Leverandørerne sikrer, at de værdier, de tilknyttede klasser og alle andre præstationsoplysninger, som de angiver på mærket vedrørende de væsentlige parametre i bilag I, er blevet underlagt typegodkendelsesprocessen jf. forordning (EF) nr. 661/2009.

5.  Leverandørerne sikrer, at de værdier, de tilknyttede klasser, modelidentifikationen og alle andre præstationsoplysninger, som de angiver på mærket vedrørende de væsentlige parametre i bilag I, samt de tekniske dokumentationsparametre opstillet i bilag III, er blevet fremsendt til typegodkendelsesmyndigheden, inden dækket bringes i omsætning. Typegodkendelsesmyndigheden kvitterer for modtagelse af dokumentationen fra leverandøren.

Begrundelse

Som udgangspunkt er typegodkendelsesprocessen og mærkningsprocessen uafhængige procedurer. Rapportering til typegodkendelsesmyndighederne kan dog have en merværdi med hensyn til kontrol og korrekt gennemførelse. Modtagelse af alle nødvendige oplysninger, inden dækkene bringes på markedet, vil gøre det muligt for dem at foretage prøvninger af mærkernes nøjagtighed, hvis de ønsker det.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Dækkets levetid og slidstyrke

 

1.  Kommissionen vedtager senest den 1. januar 2020 delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning ved at indføre parametre og informationskrav for dækkets levetid og slidstyrke.

 

2.  Med henblik herpå tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at indføre en passende prøvningsmetode til måling af dæks slidstyrke.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indføre ændringer med hensyn til mærkets indhold og format

udgår

Begrundelse

Mærkets indhold og format er grundlæggende elementer i forordningen og bør være omfattet af den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indføre krav til parametre og oplysninger i bilagene navnlig vedrørende levetid og slidstyrke, såfremt der findes passende prøvningsmetoder

udgår

Begrundelse

Parametre og oplysninger om levetid og slidstyrke er grundlæggende elementer i forordningen og bør være omfattet af den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  indføre klassificeringsparametre, der afspejler regummierede dæks ydeevne, forudsat at der er en egnet harmoniseret prøvningsmetode til rådighed, og forudsat at der er foretaget en gennemførlighedsvurdering

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden den 1. juni 2026 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Inden den 1. juni 2022 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Ændring af forordning (EF) nr. 661/2009

 

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 661/2009 tilføjes følgende som litra na):

 

"na) dæks slidstyrke".

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

Referencer

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

Referencer

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Dato for høring af EP

16.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

16

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Dato for indgivelse

22.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik