IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009

22.2.2019 - (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Michał Boni


Postupak : 2018/0148(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0086/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0086/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0296),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 114. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0190/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2019.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Primjereno je zamijeniti Uredbu (EZ) br. 1222/2009 novom Uredbom koja sadržava izmjene iz 2011. i mijenja i poboljšava neke od odredaba kako bi se njihov sadržaj pojasnio i ažurirao, uzimajući u obzir tehnološki napredak u području guma postignut posljednjih godina.

(3)  Primjereno je zamijeniti Uredbu (EZ) br. 1222/2009 novom Uredbom koja sadržava izmjene iz 2011. te mijenja i poboljšava neke od odredaba kako bi se njihov sadržaj pojasnio i ažurirao, uzimajući u obzir tehnološki napredak u području guma postignut posljednjih godina. Međutim, s obzirom na to da se ponuda i potražnja nisu mnogo promijenile u smislu učinkovitosti potrošnje goriva, u ovoj fazi nije potrebno uvoditi izmjene u raspone razreda učinkovitosti potrošnje goriva. Štoviše, trebalo bi analizirati razloge tog izostanka promjena i čimbenike pri kupnji kao što su cijena, učinkovitost itd.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Na sektor cestovnog prometa otpada trećina potrošnje energije Unije. U 2015. udio emisija iz cestovnog prometa iznosio je oko 22 % ukupnih emisija stakleničkih plinova Unije. Na gume, uglavnom zbog njihovog otpora kotrljanja, otpada 5 % do 10 % potrošnje goriva vozila. Smanjenje otpora kotrljanja guma može stoga znatno doprinijeti učinkovitosti potrošnje goriva u cestovnom prometu, a time i smanjenju emisija.

(4)  Na sektor cestovnog prometa otpada trećina potrošnje energije Unije. U 2015. udio emisija iz cestovnog prometa iznosio je oko 22 % ukupnih emisija stakleničkih plinova Unije. Na gume, uglavnom zbog njihovog otpora kotrljanja, otpada 5 % do 10 % potrošnje goriva vozila. Smanjenje otpora kotrljanja guma može stoga znatno doprinijeti učinkovitosti potrošnje goriva u cestovnom prometu, a time i smanjenju emisija i dekarbonizaciji sektora cestovnog prometa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Kako bi se uspješno odgovorilo na izazov smanjenja emisija CO2 u cestovnom prometu, države članice trebale bi u suradnji s Komisijom osigurati poticaje za inovacije u području novog tehnološkog procesa za sigurne gume učinkovite potrošnje goriva razreda C1, C2 i C3.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Gume karakterizira niz međusobno povezanih parametara. Poboljšanje jednog parametra poput otpora kotrljanja može imati negativan učinak na druge parametre poput prianjanja na mokroj podlozi, dok poboljšanje prianjanja na mokroj podlozi može imati negativan učinak na vanjsku buku od kotrljanja. Proizvođače guma trebalo bi poticati u optimiziranju svih parametara iznad već postignutih standarda.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Poboljšanjem označivanja guma potrošačima će se staviti na raspolaganje relevantnije i usporedivije informacije o učinkovitosti potrošnje goriva, sigurnosti i buci, te će im se omogućiti donošenje troškovno učinkovitih i ekološki prihvatljivih odluka pri kupnji novih guma.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se krajnjim korisnicima pružile informacije o učinkovitosti guma posebno namijenjenih za snježne i ledene uvjete, primjereno je zahtijevati da se na oznaku uključe potrebne informacije o gumama za snijeg i led.

(12)  Kako bi se poboljšala sigurnost na cestama u dijelovima Unije s hladnijom klimom i krajnjim korisnicima pružile informacije o učinkovitosti guma posebno namijenjenih za snježne i ledene uvjete, primjereno je zahtijevati da se na oznaku uključe potrebne informacije o gumama za snijeg i led. Gume za snijeg i led imaju specifične parametre koji nisu u potpunosti usporedivi s drugim tipovima guma. Kako bi se osiguralo da krajnji korisnici mogu donijeti utemeljene i informirane odluke, podaci o prianjanju na snijegu i na ledu i QR kod trebali bi se nalaziti na oznaci. Komisija bi trebala razviti raspon učinkovitosti i za prianjanje na snijegu i za prianjanje na ledu. Ti rasponi trebaju se temeljiti na Pravilniku UNECE-a br. 117 i normi ISO 19447 za snijeg i led. U svakom slučaju, logotip planine s tri vrha i snježnom pahuljom (3PMSF) trebao bi biti reljefno otisnut na gumi koja zadovoljava minimalne vrijednosti indeksa za snijeg iz pravilnika UNECE-a br. 117. Slično tomu, na gumi koja zadovoljava minimalnu vrijednost indeksa za led iz norme ISO 19447 treba se nalaziti logotip gume za led u skladu s tom normom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Abrazija guma tijekom upotrebe znatan je izvor mikroplastike koja je štetna za okoliš, a u Komunikaciji Komisije „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu”16 navodi se potreba za rješavanjem problema nehotičnog ispuštanja mikroplastike iz guma, među ostalim mjerama informiranja kao što su označivanje guma i minimalni zahtjevi za gume. Međutim, trenutačno nije dostupna prikladna metoda ispitivanja za mjerenje abrazije guma. Stoga bi Komisija trebala propisati razvoj te metode, uzimajući u obzir sve najsuvremenije međunarodno dostupne ili predložene norme ili propise kako bi se u najkraćem roku uspostavila prikladna metoda ispitivanja.

(13)  Abrazija guma tijekom upotrebe znatan je izvor mikroplastike koja je štetna za okoliš. U Komunikaciji Komisije „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navodi se potreba za rješavanjem problema nehotičnog ispuštanja mikroplastike iz guma, među ostalim mjerama informiranja kao što su označivanje guma i minimalni zahtjevi za gume. Primjenom zahtjeva za označivanje u vezi sa stopom abrazije guma tako bi se ostvarile znatne koristi za zdravlje ljudi i za okoliš. Stoga bi Komisija trebala propisati razvoj te metode, uzimajući u obzir sve najsuvremenije međunarodno dostupne ili predložene norme ili propise kao i rezultate industrijskih istraživanja kako bi se u najkraćem roku uspostavila prikladna metoda ispitivanja.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Oznaku energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća17 kojom se proizvodi s obzirom na potrošnju energije svrstavaju u razrede od A do G prepoznaje više od 85 % potrošača Unije i dokazano je učinkovita u promicanju učinkovitijih proizvoda. Oznaka na gumi treba zadržati isti dizajn u mjeri u kojoj je to moguće, uz uvažavanje specifičnosti parametara guma.

(15)  Oznaku energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća17 kojom se proizvodi s obzirom na potrošnju energije svrstavaju u razrede od A do G prepoznaje više od 85% potrošača Unije, kao jasan i transparentan alat za informiranje, i dokazano je učinkovita u promicanju učinkovitijih proizvoda. Oznaka na gumi treba zadržati isti dizajn u mjeri u kojoj je to moguće, uz uvažavanje specifičnosti parametara guma.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (SL L 198, 28.7.2017., str. 1.).

17 Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (SL L 198, 28.7.2017., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Dostavljanje usporedivih podataka o parametrima guma u obliku standardne oznake vjerojatno će utjecati na odluke krajnjih kupaca o njihovoj kupnji u korist sigurnijih i tiših guma koje omogućuju učinkovitiju potrošnju goriva. To će pak, s druge strane, vjerojatno potaknuti proizvođače guma da poboljšaju te parametre, što bi utrlo put održivijoj potrošnji i proizvodnji.

(16)  Dostavljanje usporedivih podataka o parametrima guma u obliku standardne oznake vjerojatno će utjecati na odluke krajnjih kupaca o njihovoj kupnji u korist sigurnijih, održivijih i tiših guma koje omogućuju učinkovitiju potrošnju goriva. To će pak, s druge strane, vjerojatno potaknuti proizvođače guma da poboljšaju te parametre, što bi utrlo put održivijoj potrošnji i proizvodnji.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Potencijalnim krajnjim korisnicima trebalo bi osigurati informacije s objašnjenjem svake sastavnice oznake i njezinog značaja. Te bi podatke trebalo osigurati u tehničkom promidžbenom materijalu, primjerice na internetskim stranicama dobavljača.

(22)  Potencijalnim krajnjim korisnicima trebalo bi osigurati informacije s objašnjenjem svake sastavnice oznake i njezinog značaja. Te bi podatke trebalo osigurati u tehničkom promidžbenom materijalu, primjerice na internetskim stranicama dobavljača. Tehničkim promidžbenim materijalom ne bi se trebalo smatrati oglase na reklamnim panoima, u novinama, časopisima ili reklame na radiju ili televiziji.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Važno je da se dobavljači i distributeri pridržavaju odredaba o označivanju guma kako bi se osigurali jednaki tržišni uvjeti u Uniji. Države članice trebale bi stoga pratiti takvo pridržavanje pomoću tržišnog nadzora i redovitih naknadnih kontrola, u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća20.

(24)  Važno je da se dobavljači i distributeri pridržavaju odredaba o označivanju guma kako bi se osigurali jednaki tržišni uvjeti u Uniji. Države članice trebale bi stoga pratiti takvo pridržavanje pomoću tržišnog nadzora i redovitih naknadnih kontrola, u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća20, ali i predvidjeti kazne u slučaju lažnog označivanja.

__________________

__________________

20 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

20 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se izmijenio sadržaj i format oznake, uveli zahtjevi u pogledu obnovljenih guma, abrazije i kilometraže, a Prilozi prilagodili tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlaštenje za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja sa stručnjacima, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016.21 o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno trebali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(30)  Kako bi se izmijenio sadržaj i format oznake, uveli zahtjevi u pogledu obnovljenih guma, guma za snijeg ili led, abrazije i kilometraže, a Prilozi prilagodili tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlaštenje za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja sa stručnjacima, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016.21 o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno trebali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

21 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

21 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.a)  Podaci o kilometraži i abraziji guma, nakon što bude dostupna odgovarajuća metoda ispitivanja, bit će koristan alat za informiranje potrošača o izdržljivosti, vijeku trajanja i nehotičnom oslobađanju mikroplastike za gume koje kupuju. Informacije o kilometraži korisnicima bi omogućile i da donesu utemeljenu odluku o gumama s duljim vijekom trajanja, čime bi se doprinijelo zaštiti okoliša, te bi im se istodobno omogućilo da procijene dugoročne troškove uporabe guma. Stoga bi se parametri učinkovitosti u vezi s kilometražom i abrazijom trebali dodati podacima na oznaci kada relevantna i svrsishodna metoda ispitivanja koja se može reproducirati postane dostupna u pogledu primjene ove Uredbe. Valja nastaviti s istraživanjem i razvojem novih tehnologija u tom području. Navođenje kilometraže i abrazije guma predstavljalo bi temeljnu promjenu u vezi s označivanjem i stoga bi trebalo biti dio sljedeće revizije ove Uredbe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Recital 32

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  U cilju jačanja povjerenja u oznaku i osiguravanja točnosti, informacije koje dobavljači unesu na oznaku u pogledu vrijednosti za otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi i buku trebaju podlijegati homologacijskom postupku na temelju Uredbe (EZ) br. 661/2009.

(32)  U cilju jačanja povjerenja u oznaku i osiguravanja točnosti, informacije koje dobavljači unesu na oznaku u pogledu vrijednosti za otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi, prianjanje na snijegu i buku trebaju podlijegati homologacijskom postupku na temelju Uredbe (EZ) br. 661/2009.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.a)  Veličina oznake treba ostati ista kao ona utvrđena u Uredbi (EZ) br. 1222/2009. Podaci o prianjanju na snijegu i na ledu i kod QR trebaju se uvrstiti na oznaku.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je ove Uredbe poboljšati sigurnost, zaštitu zdravlja te gospodarsku i ekološku učinkovitost cestovnog prometa promicanjem sigurnih guma učinkovite potrošnje goriva i niskih razina buke.

1.  Cilj je ove Uredbe promicati održive i sigurne gume učinkovite potrošnje goriva i niskih razina buke, koje bi mogle pridonijeti smanjenju utjecaja na okoliš i zdravlje, istodobno poboljšavajući sigurnost i gospodarsku učinkovitost cestovnog prometa.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na gume razreda C1, C2 i C3.

1.   Ova se Uredba primjenjuje na gume razreda C1, C2 i C3 koje se stavljaju na tržište.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „parametar” znači parametar gume utvrđen u Prilogu I. kao što je otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi, vanjska buka kotrljanja, snijeg, led, kilometraža ili abrazija koji ima znatan učinak na okoliš, cestovnu sigurnost ili zdravlje tijekom upotrebe;

(19)  „parametar” znači parametar gume utvrđen u Prilogu I. kao što je otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi, vanjska buka kotrljanja, snijeg ili led, kilometraža ili abrazija koji ima znatan učinak na okoliš, cestovnu sigurnost ili zdravlje tijekom upotrebe;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dobavljači osiguravaju da gume razreda C1, C2 i C3 stavljene na tržište:

1.  Dobavljači besplatno osiguravaju da gume razreda C1, C2 i C3 stavljene na tržište:

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imaju, za svaku pojedinu gumu, oznaku sukladnu Prilogu II. u obliku naljepnice s navedenim informacijama i razredom za svaki parametar utvrđen u Prilogu I. i informacijskim listom proizvoda kako je utvrđen u Prilogu IV.;

(a)  imaju, za svaku pojedinu gumu, oznaku sukladnu Prilogu II. u obliku naljepnice s navedenim informacijama i razredom za svaki parametar utvrđen u Prilogu I. i informacijskim listom proizvoda kako je utvrđen u Prilogu IV.; ili

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju guma koje se prodaju na internetu, dobavljači osiguravaju prikaz naljepnice u blizini cijene i pristup informacijskom listu proizvoda.

2.  U slučaju guma koje se reklamiraju ili prodaju na internetu, dobavljači stavljaju oznaku na raspolaganje i osiguravaju da je oznaka pri kupnji vidljiva u blizini cijene i da se može pristupiti informacijskom listu proizvoda. Oznaka se može prikazati s pomoću ugniježđene slike, nakon klika mišem, pomicanja miša, širenja zaslona na dodir ili korištenjem sličnih tehnika.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dobavljači osiguravaju da svaki vizualni oglas za određeni tip gume, uključujući oglase prikazane na internetu, sadržava oznaku.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dobavljači osiguravaju da sav tehnički promidžbeni materijal za određeni tip gume, uključujući materijal prikazan na internetu, ispunjava zahtjeve iz Priloga V.

4.  Dobavljači osiguravaju da sav tehnički promidžbeni materijal za određeni tip gume, uključujući materijal prikazan na internetu, prikazuje oznaku i ispunjava zahtjeve iz Priloga V.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Dobavljači osiguravaju da sve vrijednosti, povezani razredi i sve dodatne informacije o učinkovitosti koje prijave na oznaci za bitne parametre utvrđene u Prilogu I. podliježu postupku homologacije tipa u skladu s Uredbom (EZ) br. 661/2009.

5.  Dobavljači osiguravaju da se sve vrijednosti, povezani razredi, identifikacijska oznaka modela i sve dodatne informacije o učinkovitosti koje prijave na oznaci za bitne parametre utvrđene u Prilogu I., kao i parametri tehničke dokumentacije iz Priloga III., dostave homologacijskim tijelima prije stavljanja gume na tržište. Homologacijsko tijelo potvrđuje primitak dokumentacije od dobavljača i provjerava dokumentaciju.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Dobavljači stavljaju tehničku dokumentaciju na raspolaganje nadležnim tijelima država članica na zahtjev, u skladu s Prilogom III.

7.  Dobavljači na zahtjev stavljaju tehničku dokumentaciju na raspolaganje nadležnim tijelima država članica ili ovlaštenim trećim stranama, u skladu s Prilogom III.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gume na prodajnom mjestu imaju oznaku u skladu s Prilogom II. u obliku naljepnice koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a), istaknutu na jasno vidljivom mjestu;

(a)  gume na prodajnom mjestu imaju oznaku u skladu s Prilogom II. u obliku naljepnice koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a), istaknutu na jasno vidljivom mjestu; ili

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prije prodaje gume koja pripada seriji od jedne ili više istovjetnih guma, oznaka iz članka 4. stavka 1. točke (b) prikazuje se krajnjem korisniku i jasno postavlja u neposrednoj blizini gume na prodajnom mjestu.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  oznaka je zalijepljena izravno na gumu i u cijelosti čitljiva te ništa ne ometa njezinu vidljivost.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Distributeri osiguravaju da svaki vizualni oglas za određeni tip gume, uključujući oglase prikazane na internetu, sadržava oznaku.

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Distributeri osiguravaju da sav tehnički promidžbeni materijal za određeni tip gume, uključujući materijal prikazan na internetu, ispunjava zahtjeve iz Priloga V.

3.  Distributeri osiguravaju da sav tehnički promidžbeni materijal za određeni tip gume, uključujući materijal prikazan na internetu, prikazuje oznaku i ispunjava zahtjeve iz Priloga V.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U slučaju guma koje se izravno prodaju na internetu, distributeri osiguravaju prikaz naljepnice u blizini cijene, kao i pristup informacijskom listu proizvoda.

7.  U slučaju guma koje se izravno reklamiraju ili prodaju na internetu, distributeri stavljaju oznaku na raspolaganje i osiguravaju da je oznaka pri kupnji u blizini cijene i da se može pristupiti informacijskom listu proizvoda. Oznaka se može prikazati s pomoću ugniježđene slike, nakon klika mišem, pomicanja miša, širenja zaslona na dodir ili korištenjem sličnih tehnika.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje treba osigurati u skladu s člancima 4., 6. i 7. o parametrima navedenima na oznaci dobivaju se primjenom metoda ispitivanja i mjerenja iz Priloga I. i postupka usklađivanja laboratorija iz Priloga VI.

Informacije koje treba osigurati u skladu s člancima 4., 6. i 7. o parametrima navedenima na oznaci dobivaju se u skladu s metodama ispitivanja iz Priloga I. i postupkom usklađivanja laboratorija iz Priloga VI.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice moraju se pobrinuti za to da nacionalna tijela za nadzor tržišta uspostave sustav rutinskih i ad hoc inspekcija prodajnih mjesta u svrhu osiguranja sukladnosti s ovom Uredbom.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Opći programi nadzora tržišta država članica uspostavljeni u skladu s [člankom 13. Uredbe (EZ) br. 765/2008/Uredbe o poštovanju i provedbi predložene u okviru COM(2017) 795] uključuju mjere s ciljem osiguravanja učinkovitog izvršavanja ove Uredbe.

3.  Opći programi nadzora tržišta država članica uspostavljeni u skladu s [člankom 13. Uredbe (EZ) br. 765/2008/Uredbe o poštovanju i provedbi predložene u okviru COM(2017) 795] uključuju mjere s ciljem osiguravanja učinkovitog izvršavanja ove Uredbe te ih treba ojačati.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Obnovljene gume

 

Komisija do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirane akte u skladu s člankom 13. kako bi se ova Uredba nadopunila uvođenjem novih zahtjeva za informacije u pogledu obnovljenih guma u priloge, pod uvjetom da je dostupna odgovarajuća i izvediva metoda.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 11.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.b

 

Prianjanje na snijegu i ledu

 

Komisija do 1. lipnja 2020. donosi delegirane akte u skladu s člankom 13. kako bi se ova Uredba nadopunila uvođenjem parametara i zahtjeva za informacije o prianjanju guma na snijegu i ledu, u cilju odražavanja komparativne učinkovitosti guma u snježnim i ledenim uvjetima i prikazivanja ažuriranih oznaka i u trgovinama i na internetu, šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu tih delegiranih akata.

 

 

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  uvođenja parametara i zahtjeva za informacije u pogledu prianjanja guma na snijegu i ledu;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  uvođenja prikladne metode ispitivanja za mjerenje učinkovitosti prianjanja guma na snijegu i ledu;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenja zahtjeva za informacije ili parametre u Priloge, osobito za kilometražu i abraziju, pod uvjetom da su dostupne odgovarajuće metode ispitivanja;

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru pripreme delegiranih akata Komisija, prema potrebi, ispituje izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda s predstavnicima skupina kupaca Unije kako bi se osiguralo da oni jasno razumiju te oznake.

U okviru pripreme delegiranih akata Komisija ispituje izgled i sadržaj oznaka za gume s predstavnicima skupina kupaca Unije kako bi se osiguralo da oni jasno razumiju te oznake.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 1. lipnja 2026. provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Komisija do 1. lipnja 2022. provodi evaluaciju ove Uredbe, uz procjenu učinka i anketu potrošača, i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. U izvješću se ocjenjuju zahtjevi za uvođenje novih razreda guma, novog formata oznake ili novih parametara guma, posebno za kilometražu i abraziju, pod uvjetom da su dostupne odgovarajuće metode ispitivanja, te izvješću prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito ovom Uredbom te delegiranim aktima donesenima na temelju ove Uredbe krajnjim korisnicima omogućen odabir učinkovitijih guma, uzimajući u obzir njezin utjecaj na poslovanje, potrošnju goriva, emisije stakleničkih plinova i aktivnosti nadzora tržišta. Također se ocjenjuju troškovi i koristi neovisne i obvezne provjere informacija navedenih na oznaci koju provodi treća strana, uzimajući također u obzir iskustva sa širim okvirom Uredbe (EZ) br. 661/2009.

U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito ovom Uredbom i delegiranim aktima donesenima na temelju ove Uredbe krajnjim korisnicima omogućen odabir učinkovitijih guma, uzimajući u obzir njihov utjecaj na poslovanje, potrošnju goriva, emisije stakleničkih plinova, aktivnosti nadzora tržišta i osviještenost potrošača. Također se ocjenjuju troškovi i koristi neovisne i obvezne provjere informacija navedenih na oznaci koju provodi treća strana, uzimajući također u obzir iskustva sa širim okvirom Uredbe (EZ) br. 661/2009.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. lipnja 2020.

Primjenjuje se od ... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razred učinkovitosti potrošnje goriva mora se odrediti i prikazati na oznaci na temelju koeficijenta otpora kotrljanja (RRC) prema niže navedenom rasponu od „A” do „G” i izmjeriti u skladu s Prilogom 6. Pravilniku UNECE-a br. 117 i njegovim kasnijim izmjenama te uskladiti u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VI.

Razred učinkovitosti potrošnje goriva mora se odrediti i prikazati na oznaci na temelju koeficijenta otpora kotrljanja (RRC) prema niže navedenom rasponu od „A” do „G” i u skladu s Prilogom 6. Pravilniku UNECE-a br. 117 i njegovim kasnijim izmjenama te uskladiti u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VI.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

F razred za C1, C2, C3 gume više se ne stavlja na tržište nakon potpune primjene zahtjeva za homologaciju iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 te je na oznaci prikazan sivom bojom.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

gume razreda C1

gume razreda C2

gume razreda C3

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Izmjena

gume razreda C1

gume razreda C2

gume razreda C3

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC u kg/t

Razred energetske učinkovitosti

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

prazno

D

prazno

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Razred prianjanja na mokroj podlozi mora se odrediti i prikazati na oznaci na temelju indeksa prianjanja na mokroj podlozi (G) prema niže navedenom rasponu od „A” do „G”, izračunati u skladu s točkom 2. i izmjeriti u skladu s Prilogom 5. Pravilniku UNECE-a br. 117.

1.  Razred prianjanja na mokroj podlozi mora se odrediti i prikazati na oznaci na temelju indeksa prianjanja na mokroj podlozi (G) prema niže navedenom rasponu od „A” do „G”, izračunati u skladu s točkom 2. i u skladu s Prilogom 5. Pravilniku UNECE-a br. 117.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  F razred za C1, C2, C3 gume više se ne stavlja na tržište nakon potpune primjene zahtjeva za homologaciju iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 te je na oznaci prikazan sivom bojom.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio B – točka 2. – tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

gume razreda C1

gume razreda C2

gume razreda C3

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

prazno

G

prazno

G

G ≤ 0,64

G

Izmjena

gume razreda C1

gume razreda C2

gume razreda C3

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

G

Razred prianjanja na mokroj podlozi

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

prazno

D

prazno

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio C – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

C  Razredi i izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja

C  Razredi i vrijednost vanjske buke kotrljanja

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio C – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izmjerena vrijednost vanjske buke kotrljanja (N) mora se navesti u decibelima i izračunati u skladu s Prilogom 3. Pravilniku UNECE-a br. 117.

Vrijednost vanjske buke kotrljanja (N) mora se navesti u decibelima i u skladu s Prilogom 3. Pravilniku UNECE-a br. 117.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio C – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razred vanjske buke kotrljanja mora se odrediti i prikazati na oznaci na temelju graničnih vrijednosti (LV) navedenih u dijelu C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 661/2009 kako slijedi:

Razred vanjske buke kotrljanja mora se odrediti i prikazati na oznaci u skladu s graničnim vrijednostima (LV) faze 2 navedenima u Pravilniku UNECE-a br. 117.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio C – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

N u dB

N u dB

Razred vanjske buke kotrljanja

Razred vanjske buke kotrljanja

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio D – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Učinkovitost na snijegu ispituje se u skladu s Prilogom 7. Pravilniku UNECE-a br. 117.

Učinkovitost na snijegu označava se u skladu s Prilogom 7. Pravilniku UNECE-a br. 117.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio D – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Guma koja ispunjava minimalne vrijednosti indeksa za snijeg utvrđene u . Pravilniku UNECE-a br. 117 klasificira se kao zimska guma i ikona u nastavku dodaje se na oznaku.

Guma koja ispunjava minimalne vrijednosti indeksa za snijeg utvrđene u Pravilniku UNECE-a br. 117 klasificira se kao guma za snijeg i ikona u nastavku može se dodati na oznaku.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio E – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Učinkovitost na ledu ispituje se u skladu s normom ISO 19447.

Učinkovitost na ledu označava se u skladu s normom ISO 19447.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio E – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Guma koja ispunjava minimalne vrijednosti indeksa za led utvrđene u normi ISO 19447 klasificira se kao guma za led i ikona u nastavku dodaje se na oznaku.

Guma koja ispunjava minimalne vrijednosti indeksa za led utvrđene u normi ISO 19447 i koja je homologirana na temelju učinkovitosti na snijegu iz Pravilnika UNECE-a br. 117 klasificira se kao guma za led i ikona u nastavku može se dodati na oznaku.

  • [1] SL C 62, 13.12.2017., str. 280.

OBRAZLOŽENJE

Unija je predana izgradnji energetske unije s klimatskom politikom okrenutom budućnosti. Energetska učinkovitost ključan je element okvira klimatske i energetske politike Unije do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom.

Označivanjem energetske učinkovitosti kupcima se omogućuje da donose utemeljene odluke na temelju potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom. Informacijama o učinkovitim i održivim proizvodima povezanima s energijom znatno se doprinosi uštedi energije i smanjenju računa za potrošnju energije te se istodobno promiču inovacije i ulaganja u proizvodnju energetski učinkovitijih proizvoda. Poboljšanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom putem utemeljene odluke kupaca te usklađivanje povezanih zahtjeva na razini Unije koriste i proizvođačima, industriji i općenito gospodarstvu Unije.

Zakonodavstvom koje je prvi put uvedeno u studenome 2012. zahtijevalo se da sve gume nose oznake s podacima o učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanju na mokroj podlozi i količini buke od kotrljanja.

Gume su mnogo više od energenta s obzirom na to da su aktivni sigurnosni element i jedina točka kontakta između vozila i ceste. Nadalje postoji kompromis između ekološke učinkovitosti i sigurnosti.

Ambicioznom uredbom također bi se dosljedno trebalo nametati odgovarajući pravni instrument jer se njime daju jasna i detaljna pravila kojima se državama članicama onemogućuje različito prenošenje te se time osigurava viši stupanj usklađenosti u cijeloj Uniji. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini države članice smanjuju se troškovi proizvođača, osiguravaju jednaki tržišni uvjeti za sve i slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu.

Izvjestitelj posebno podupire one elemente prijedloga čiji je cilj jačanje nadzora tržišta sankcijama i kaznama, čime se povećava vidljivost oznake, posebno u pogledu prodaje na daljinu, te uvode strože obveze za države članice.

U tom kontekstu, izvjestitelj smatra da bi ambiciozniji pristup mogao pružiti bolje rezultate. Izvjestitelj želi pojačati propise o označivanju tako da se oznake guma obavezno prikazuju vozačima u svim situacijama, uključujući podatke o učinkovitosti na ledu i snijegu. Prije uvođenja izmjena, Komisija bi trebala provesti odgovarajuću pripremnu studiju.

Izvjestitelj smatra da bi provedba ove Uredbe trebala omogućiti dovoljno vremena proizvođačima da se usklade s predvidljivim programom, pri čemu se parametri mogu prilagoditi tehničkom napretku.

MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (22.11.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Gume karakterizira niz međusobno povezanih parametara. Poboljšanje jednog parametra poput otpora kotrljanja može imati negativan učinak na druge parametre poput prianjanja na mokroj podlozi, dok poboljšanje prianjanja na mokroj podlozi može imati negativan učinak na vanjsku buku od kotrljanja. Proizvođače guma trebalo bi poticati u optimiziranju svih parametara iznad već postignutih standarda.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Abrazija guma tijekom upotrebe znatan je izvor mikroplastike koja je štetna za okoliš, a u Komunikaciji Komisije „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu”16 navodi se potreba za rješavanjem problema nehotičnog ispuštanja mikroplastike iz guma, među ostalim mjerama informiranja kao što su označivanje guma i minimalni zahtjevi za gume. Međutim, trenutačno nije dostupna prikladna metoda ispitivanja za mjerenje abrazije guma. Stoga bi Komisija trebala propisati razvoj te metode, uzimajući u obzir sve najsuvremenije međunarodno dostupne ili predložene norme ili propise kako bi se u najkraćem roku uspostavila prikladna metoda ispitivanja.

(13)  Abrazija guma tijekom upotrebe znatan je izvor mikroplastike koja je štetna za okoliš, a u Komunikaciji Komisije „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu”16 navodi se potreba za rješavanjem problema nehotičnog ispuštanja mikroplastike iz guma, među ostalim mjerama informiranja kao što su označivanje guma i minimalni zahtjevi za gume. Primjenom zahtjeva za označivanje u vezi sa stopom abrazije guma ostvarile bi se znatne koristi za zdravlje ljudi i za okoliš. Stoga bi Komisija što je prije moguće trebala predstaviti prikladnu metoda ispitivanja za mjerenje abrazije guma, uzimajući u obzir sve najsuvremenije međunarodno dostupne ili predložene norme ili propise kako bi se uveli parametri i zahtjevi u pogledu informacija u vezi s abrazijom guma prije datuma primjene ove Uredbe.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je ove Uredbe poboljšati sigurnost, zaštitu zdravlja te gospodarsku i ekološku učinkovitost cestovnog prometa promicanjem sigurnih guma učinkovite potrošnje goriva i niskih razina buke.

1.  Cilj je ove Uredbe poboljšati sigurnost, zaštitu zdravlja te gospodarsku i ekološku učinkovitost cestovnog prometa promicanjem sigurnih guma učinkovite potrošnje goriva, niskih razina buke i minimalnog utjecaja na okoliš.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Dobavljači osiguravaju da sve vrijednosti, povezani razredi i sve dodatne informacije o učinkovitosti koje prijave na oznaci za bitne parametre utvrđene u Prilogu I. podliježu postupku homologacije tipa u skladu s Uredbom (EZ) br. 661/2009.

5.  Dobavljači osiguravaju da su sve vrijednosti, povezani razredi, identifikacijska oznaka modela i sve dodatne informacije o učinkovitosti koje prijave na oznaci za bitne parametre utvrđene u Prilogu I. i parametri tehničke dokumentacije iz Priloga 3. dostavljeni homologacijskom tijelu prije stavljanja gume na tržište. Homologacijsko tijelo potvrđuje primitak dokumentacije od dobavljača.

Obrazloženje

U načelu, postupak homologacije i postupak označivanja neovisni su postupci. Međutim, izvješćivanje tijelima za homologaciju može imati dodanu vrijednost u pogledu kontrola i ispravne provedbe. Dobivanjem svih potrebnih informacija prije nego što se gume stave na tržište omogućilo bi im se provođenje ispitivanja točnosti mjera navedenih na oznaci, ako ga žele provesti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Kilometraža i abrazija

 

1.  Najkasnije do 1. siječnja 2020. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe uvođenjem parametara i zahtjeva u pogledu informacija u vezi s kilometražom i abrazijom guma.

 

2.  U tu svrhu Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi uvođenja odgovarajuće metode ispitivanja za mjerenje abrazije guma.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uvođenja izmjena sadržaja i oblika oznake;

Briše se.

Obrazloženje

Sadržaj i oblik oznake temeljni su elementi Uredbe i trebali bi podlijegati postupku suodlučivanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenja zahtjeva za informacije ili parametre u Priloge, osobito za kilometražu i abraziju, pod uvjetom da su dostupne odgovarajuće metode ispitivanja;

Briše se.

Obrazloženje

Parametri ili informacije u vezi s kilometražom i abrazijom temeljni su elementi Uredbe i trebali bi podlijegati postupku suodlučivanja.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  uvođenja parametara za razvrstavanje koji bi odražavali učinkovitost protektiranih guma pod uvjetom da je dostupna odgovarajuća usklađena ispitna metoda i da je provedena procjena izvedivosti;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 1. lipnja 2026. provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Komisija do 1. lipnja 2022. provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Izmjena Uredbe (EZ) br. 661/2009

 

U članku 5. Uredbe (EZ) br. 661/2009, dodaje se sljedeća točka (na):

 

„(na) stopu abrazije guma”.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

Referentni dokumenti

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Značenje simbola:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

Referentni dokumenti

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Datum podnošenja EP-u

16.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

16

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Datum podnošenja

22.2.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti