Procedūra : 2018/0148(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0086/2019

Pateikti tekstai :

A8-0086/2019

Debatai :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0230

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 285kWORD 114k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Michał Boni

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0296),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0190/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tikslinga Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 pakeisti nauju reglamentu, į kurį būtų įtraukti 2011 m. padaryti pakeitimai ir būtų iš dalies pakeistos ir patobulintos kai kurios jo nuostatos patikslinant ir atnaujinant jų turinį, atsižvelgiant į pastarojo meto techninę pažangą padangų sektoriuje;

(3)  tikslinga Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 pakeisti nauju reglamentu, į kurį būtų įtraukti 2011 m. padaryti pakeitimai ir būtų iš dalies pakeistos ir patobulintos kai kurios jo nuostatos patikslinant ir atnaujinant jų turinį, atsižvelgiant į pastarojo meto techninę pažangą padangų sektoriuje; tačiau, kadangi pasiūla ir paklausa degalų naudojimo efektyvumo klausimu yra menkai pažengusios, šiuo metu nėra poreikio keisti degalų naudojimo efektyvumo klasifikavimo skalės. Be to, reikėtų išnagrinėti priežastis, kodėl nėra pokyčių šiuo klausimu ir kokie yra pirkimą lemiantys veiksniai, pvz., kaina, kokybė ir kt.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  transporto sektoriui tenka trečdalis viso Sąjungos energijos suvartojimo. 2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta apie 22 proc. viso Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio. transporto priemonės 5–10 proc. degalų sunaudoja dėl padangų, visų pirma dėl jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus padangų riedėjimo varžą kelių transporto priemonės daug efektyviau naudotų degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų;

(4)  transporto sektoriui tenka trečdalis viso Sąjungos energijos suvartojimo. 2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta apie 22 proc. viso Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio. transporto priemonės 5–10 proc. degalų sunaudoja dėl padangų, visų pirma dėl jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus padangų riedėjimo varžą kelių transporto priemonės daug efektyviau naudotų degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų ir būtų padedama mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4 a)  Norint pasiekti, kad būtų sumažintas kelių transporto išmetamas CO2 kiekis, yra tinkama, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, teiktų paskatas naudoti degalus taupančias ir saugias C1, C2 ir C2 klasių padangas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  padangų savybes lemia daug tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga galima pabloginti išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų gamintojus reikėtų skatinti optimizuoti visus parametrus, viršijant jau pasiektus standartus;

(5)  padangų savybes lemia daug parametrų ir jie yra tarpusavyje susiję. Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga galima pabloginti išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų gamintojus reikėtų skatinti optimizuoti visus parametrus, viršijant jau pasiektus standartus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7 a)  padangų ženklinimo gerinimas leis vartotojams gauti aktualesnės ir palyginamesnės informacijos apie degalų naudojimo efektyvumą, saugumą ir triukšmą ir priimti ekonomiškai efektyvius ir aplinkai nekenksmingus sprendimus pirkti naujas padangas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant galutiniams naudotojams teikti informaciją apie žieminių ir dygliuotų padangų eksploatacines charakteristikas, tikslinga reikalauti įtraukti reikalavimus etiketėje pateikti informaciją apie žiemines ir dygliuotas padangas;

(12)  Siekiant Sąjungoje didinti kelių eismo saugumą esant vėsesnėms klimato sąlygoms ir galutiniams naudotojams teikti informaciją apie žieminių ir dygliuotų padangų eksploatacines charakteristikas, tikslinga reikalauti įtraukti reikalavimus etiketėje pateikti informaciją apie žiemines ir dygliuotas padangas; žieminėms ir dygliuotoms padangoms būdingi specialūs parametrai, kurie nėra visiškai palyginami su kitų tipų padangų parametrais. Siekiant užtikrinti, kad galutiniai naudotojai galėtų priimti apgalvotus ir informacija pagrįstus sprendimus, etiketėje turėtų būti nurodoma informacija apie sukibimą su sniegu ir ledu ir QR kodas; Komisija turėtų nustatyti sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu skales. Šios sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu skalės turėtų būti pagrįstos atitinkamai JT EEK taisykle Nr. 117 ir ISO 19447. Bet kuriuo atveju padangas, kurios atitinka minimalias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 117, reikėtų paženklinti reljefo įspaudu su logotipu, kuriame pavaizduotas trijų viršūnių kalnas su snaigės simboliu (angl. 3PMSF). Taip pat padangas, kurios atitinka minimalią sukibimo su ledu rodiklio vertę, nustatytą ISO 19447, reikėtų ženklinti dygliuotų padangų logotipu, dėl kurio būtų susitarta laikantis šio standarto;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  naudojamos padangos dyla ir išskiria daug aplinkai kenksmingo mikroplastiko, tad Komisijos komunikate „Europos strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis informavimo priemonių, pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms nustatant minimalius reikalavimus. Tačiau tinkamo bandymų metodo padangų dilimui pamatuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus arba reglamentus, siekiant kuo greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą;

(13)  naudojamos padangos dyla ir išskiria daug aplinkai kenksmingo mikroplastiko. Todėl Komisijos komunikate „Europos strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje“ pažymima, jog reikia mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis informavimo priemonių, pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms nustatant minimalius reikalavimus. Taigi, ženklinimo reikalavimų, susijusių su padangų dilimo rodikliu, taikymas būtų labai naudingas žmonių sveikatos ir aplinkos požiūriu. Todėl Komisija turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus arba reglamentus ir pramoninių tyrimų rezultatus, siekiant kuo greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą;

__________________

__________________

16 COM(2018) 0028 final.

16 COM(2018) 0028.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  energijos vartojimo efektyvumo ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/136917, kuriame gaminių suvartojama energija klasifikuojama pagal A–G klasių skalę, atpažįsta daugiau nei 85 proc. Sąjungos vartotojų; nustatyta, kad juo veiksmingai skatinamas efektyvesnių gaminių naudojimas. Kiek įmanoma, padangų etiketė turėtų atrodyti taip pat, kartu atsižvelgiant į padangų parametrų ypatumus;

(15)  energijos vartojimo efektyvumo ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/136917, kuriame gaminių suvartojama energija klasifikuojama pagal A–G klasių skalę, atpažįsta daugiau nei 85 proc. Sąjungos vartotojų kaip aiškios ir skaidrios informacijos priemonę; nustatyta, kad juo veiksmingai skatinamas efektyvesnių gaminių naudojimas. nustatyta, kad juo veiksmingai skatinamas efektyvesnių gaminių naudojimas. Kiek įmanoma, padangų etiketė turėtų atrodyti taip pat, kartu atsižvelgiant į padangų parametrų ypatumus;

__________________

__________________

17 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  standartinėje etiketėje pateikta palyginama informacija apie padangų parametrus greičiausiai padės galutiniams naudotojams perkant pasirinkti saugesnes, mažiau triukšmo keliančias ir degalus labiau taupančias padangas. O tai, savo ruožtu, greičiausiai paskatins padangų gamintojus kiek įmanoma tobulinti tuos parametrus, kuriuos gerinant galima prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir gamybos;

(16)  standartinėje etiketėje pateikta palyginama informacija apie padangų parametrus greičiausiai padės galutiniams naudotojams perkant pasirinkti saugesnes, tvarias, mažiau triukšmo keliančias ir degalus labiau taupančias padangas. O tai, savo ruožtu, greičiausiai paskatins padangų gamintojus kiek įmanoma tobulinti tuos parametrus, kuriuos gerinant galima prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir gamybos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  potencialiems galutiniams naudotojams turėtų būti teikiama informacija, kuria būtų paaiškinta kiekviena etiketės dalis ir jos svarba. Tokia informacija turėtų būti teikiama techninėje reklaminėje medžiagoje, pavyzdžiui, tiekėjų interneto svetainėse;

(22)  potencialiems galutiniams naudotojams turėtų būti teikiama informacija, kuria būtų paaiškinta kiekviena etiketės dalis ir jos svarba. Tokia informacija turėtų būti teikiama techninėje reklaminėje medžiagoje, pavyzdžiui, tiekėjų interneto svetainėse. Techninė reklaminė medžiaga neturėtų apimti reklamos skelbimų lentose, laikraščiuose, žurnaluose ar radijo arba televizijos transliacijose.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  norint užtikrinti vienodas veiklos sąlygas Sąjungoje, būtina, kad tiekėjai ir platintojai laikytųsi padangų ženklinimo nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų vykdyti atitikties stebėseną imdamosi rinkos priežiūros ir reguliarios ex post patikros priemonių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/200820;

(24)  norint užtikrinti vienodas veiklos sąlygas Sąjungoje, būtina, kad tiekėjai ir platintojai laikytųsi padangų ženklinimo nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų vykdyti atitikties stebėseną imdamosi rinkos priežiūros ir reguliarios ex post patikros priemonių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/200820, taip pat numatyti sankcijas dėl melagingo ženklinimo;

__________________

__________________

20 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant iš dalies pakeisti etiketės turinį ir formatą, įtraukti su restauruotomis padangomis, dilimu ir rida susijusius reikalavimus ir pritaikyti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(30)  siekiant iš dalies pakeisti etiketės turinį ir formatą, įtraukti su restauruotomis padangomis, žieminėmis arba dygliuotomis padangomis, dilimu ir rida susijusius reikalavimus ir pritaikyti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30 a)  duomenys apie padangų ridą ir dilimą, kai bus sukurtas tinkamas bandymų metodas, bus naudinga vartotojų informavimo apie jų įsigytos padangos patvarumą, tarnavimo laikotarpį ir savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį. Be to, turėdamas informaciją apie ridą, galutinis vartotojas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl ilgesnio tarnavimo laikotarpio padangų pirkimo, o tai padėtų saugoti aplinką, be to, vartotojas galėtų įvertinti padangų naudojimo sąnaudas ilgesniu laikotarpiu; todėl, kai bus sukurtas tinkamas, prasmingas ir pakartojamas bandymų metodas, kad būtų galima taikyti šį Reglamentą, į etiketėje taip pat turėtų būti įtraukti ridos ir dilimo savybių duomenis. Toje srityje turėtų būti tęsiami naujų technologijų moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Ridos ir padangų dilimo nurodymas būtų esminis etiketės pakeitimas, todėl jis turėtų būti daromas per kitą šio reglamento peržiūrą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis:

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekiant padidinti pasitikėjimą etikete ir užtikrinti jos tikslumą, deklaracijai, kurią tiekėjai pateikia etiketėje dėl riedėjimo varžos, sukibimo su šlapia danga ir triukšmo verčių, reikėtų taikyti tipo patvirtinimo procesą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 661/2009;

(32)  siekiant padidinti pasitikėjimą etikete ir užtikrinti jos tikslumą, deklaracijai, kurią tiekėjai pateikia etiketėje dėl riedėjimo varžos, sukibimo su šlapia danga, sukibimo su sniegu, sukibimo su ledu ir triukšmo verčių, reikėtų taikyti tipo patvirtinimo procesą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 661/2009;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32 a)  etiketė turėtų išlikti tokio dydžio, koks nustatytas Reglamente (EB) Nr. 1222/2009. Etiketėje turėtų būti pateikta informacija apie sukibimą su sniegu ir sukibimą su ledu ir QR kodas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu siekiama, kad kelių transporto priemonės būtų saugesnės, mažiau kenksmingos sveikatai ir ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu efektyvesnės skatinant naudoti degalus taupančias, saugias ir mažai triukšmo keliančias padangas.

1.  Šiuo reglamentu siekiama populiarinti degalus taupančias, saugias, tvarias ir mažai triukšmo keliančias padangas, kurias naudojant būtų galima kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai ir sveikatai, kartu didinant kelių transporto saugą ir ekonominį našumą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas C1, C2 ir C3 klasių padangoms.

1.   Šis reglamentas taikomas rinkai pateiktoms C1, C2 ir C3 klasių padangoms.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  parametras – I priede nurodytas padangų parametras, kaip antai riedėjimo varža, sukibimas su šlapia danga, išorinis riedėjimo triukšmas, sukibimas su sniegu, sukibimas su ledu, rida arba dilimas, naudojant padangas darantis didelį poveikį aplinkai, kelių eismo saugumui arba sveikatai;

(19)  parametras – I priede nurodytas padangų parametras, kaip antai riedėjimo varža, sukibimas su šlapia danga, išorinis riedėjimo triukšmas, sukibimas su sniegu arba sukibimas su ledu, rida arba dilimas, naudojant padangas darantis didelį poveikį aplinkai, kelių eismo saugumui arba sveikatai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiekėjai užtikrina, kad C1, C2 ir C3 klasių padangos rinkai būtų pateikiamos kartu pridedant:

1.  Tiekėjai užtikrina, kad C1, C2 ir C3 klasių padangos rinkai būtų pateikiamos kartu nemokamai pridedant:

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prie kiekvienos individualios padangos – II priedo reikalavimus atitinkančią lipduko formos etiketę, kurioje pateikiama kiekvieno I priede nurodyto parametro informacija ir klasė, ir gaminio informacinį lapą, kaip nustatyta IV priede;

a)  prie kiekvienos individualios padangos – II priedo reikalavimus atitinkančią lipduko formos etiketę, kurioje pateikiama kiekvieno I priede nurodyto parametro informacija ir klasė, ir gaminio informacinį lapą, kaip nustatyta IV priede; arba

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prekiaudami padangomis internetu tiekėjai užtikrina, kad etiketė būtų rodoma netoli kainos ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informaciniu lapu.

2.  Reklamuodami padangas internete arba prekiaudami jomis internetu tiekėjai užtikrina, kad etiketė būtų pateikta, o pirkimo atveju būtų aiškiai rodoma netoli kainos, ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informaciniu lapu. Etiketė gali būti rodoma rodoma naudojant įdėtinį paveikslėlį, spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį, jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį ar naudojant panašius metodus.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketė būtų rodoma bet kokioje konkretaus tipo padangų vaizdinėje reklamoje, taip pat internete.

Išbraukta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tiekėjai užtikrina, kad konkretaus tipo padangų techninė reklaminė medžiaga, taip pat pateikiama internete, atitiktų V priedo reikalavimus.

4.  Tiekėjai užtikrina, kad konkretaus tipo padangų techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat pateikiamoje internete, būtų rodoma etiketė ir kad ta medžiaga atitiktų V priedo reikalavimus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje pateikiamos esminių I priede išvardytų parametrų vertės, susijusios klasės ir bet kokia papildoma informacija apie eksploatacines charakteristikas būtų patvirtintos atliekant Reglamente (EB) Nr. 661/2009 numatytą tipo patvirtinimo procesą.

5.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje pateikiamos esminių I priede išvardytų pagrindinių parametrų ir III priede nustatytų techninių dokumentų parametrų vertės, susijusios klasės, modelio žymuo ir bet kokia papildoma informacija apie eksploatacines charakteristikas būtų pateiktos tipo patvirtinimo institucijai prieš tai, kai padanga pateikiama rinkai. Tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad dokumentus iš tiekėjo gavo, ir juos patikrina.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Tiekėjai III priede numatytą techninę dokumentaciją teikia valstybių narių institucijoms jų prašymu.

7.  Tiekėjai III priede numatytą techninę dokumentaciją teikia valstybių narių institucijoms arba akredituotoms trečiosioms šalims jų prašymu.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prekybos vietoje prie padangos aiškiai matomoje vietoje būtų pritvirtinta II priedo reikalavimus atitinkanti lipduko formos etiketė, kurią pateikė tiekėjai pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą;

a)  prekybos vietoje prie padangos aiškiai matomoje vietoje būtų pritvirtinta II priedo reikalavimus atitinkanti lipduko formos etiketė, kurią pateikė tiekėjai pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą; arba

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieš parduodant padangą, priklausančią vienos ar daugiau vienodų padangų siuntai, galutiniam naudotojui būtų parodyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta etiketė ir kad prekybos vietoje tokia etiketė būtų aiškiai matoma šalia padangos.

b)  prieš parduodant padangą, priklausančią vienos ar daugiau vienodų padangų siuntai, galutiniam naudotojui būtų pateikta 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta etiketė ir kad prekybos vietoje tokia etiketė būtų aiškiai matoma šalia padangos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(b a)  etiketė būtų tiesiogiai pritvirtinama prie padangos ir visas jos turinys būtų pateikiamas įskaitomai, nesudarant jokių kliūčių matyti etiketę.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Platintojai užtikrina, kad etiketė būtų rodoma bet kokioje konkretaus tipo padangų vaizdinėje reklamoje, taip pat internete.

Išbraukta.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Platintojai užtikrina, kad konkretaus tipo padangų techninė reklaminė medžiaga, taip pat pateikiama internete, atitiktų V priedo reikalavimus.

3.  Platintojai užtikrina, kad konkretaus tipo padangų techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat pateikiamoje internete, būtų rodoma etiketė ir kad ta medžiaga atitiktų V priedo reikalavimus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Prekiaudami padangomis tiesiogiai internetu platintojai užtikrina, kad etiketė būtų rodoma netoli kainos ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informaciniu lapu.

7.  Reklamuodami padangas internete arba prekiaudami jomis tiesiogiai internetu platintojai užtikrina, kad etiketė būtų pateikta, o pirkimo atveju būtų rodoma netoli kainos, ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informaciniu lapu. Etiketė gali būti rodoma rodoma naudojant įdėtinį paveikslėlį, spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį, jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį ar naudojant panašius metodus.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 4, 6 ir 7 straipsnius teiktina informacija apie etiketėje nurodomus parametrus gaunama taikant I priede išvardytus bandymų ir matavimo metodus ir VI priede nurodytą laboratorijos derinimo procedūrą.

Pagal 4, 6 ir 7 straipsnius teiktina informacija apie etiketėje nurodomus parametrus gaunama laikantis taikant I priede išvardytų bandymų ir matavimo metodų ir VI priede nurodytos laboratorijos derinimo procedūros.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos nustatytų prekybos vietų įprastinių ir ad hoc patikrinimų sistemą, siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Į valstybių narių bendrąsias rinkos priežiūros programas, parengtas pagal [Reglamento (EB) Nr. 765/2008 / Atitikties ir vykdymo užtikrinimo reglamento, siūlomo COM(2017)795, 13 straipsnį], įtraukiami veiksmai, kuriais užtikrinamas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas.

3.  Į valstybių narių bendrąsias rinkos priežiūros programas, parengtas pagal [Reglamento (EB) Nr. 765/2008 / Atitikties ir vykdymo užtikrinimo reglamento, siūlomo COM(2017)795, 13 straipsnį], įtraukiami veiksmai, kuriais užtikrinamas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas, ir kurie turi būti sustiprinti.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11 a straipsnis

 

Restauruotos padangos

 

Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pagal 13 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, prieduose nustatant naujus reikalavimus dėl informacijos apie restauruotas padangas pateikimo, su sąlyga, jog esama tinkamo ir įgyvendinamo metodo.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11 b straipsnis

 

Sukibimas su sniegu ir sukibimas su ledu

 

Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 1 d. Komisija pagal 13 straipsnį priima deleguotuosius aktus siekdama papildyti šį reglamentą nustatydama žieminių ir dygliuotų padangų sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu parametrus ir informacijos reikalavimus, siekdama, kad juose būtų nurodomos palyginamos padangų, naudojamų vairuojant esant sniegui ir ledui, eksploatacinės charakteristikos, ir kad praėjus šešiems mėnesiams nuo tų deleguotųjų aktų įsigaliojimo dienos fizinėse parduotuvėse ir internete būtų rodomos atnaujintos etiketės.

 

 

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nustatomi parametrai ir informacijos reikalavimai, susiję su padangų sukibimu su sniegu ir sukibimu su ledu;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  nustatomas tinkamas bandymų metodas padangų sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu eksploatacinėms charakteristikoms išmatuoti;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į priedus įtraukiami parametrai ar informacijos reikalavimai, visų pirma, susiję su rida ir dilimu, jeigu yra tinkami bandymų metodai;

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkamais atvejais, rengdama deleguotuosius aktus Komisija su Sąjungos pirkėjų atstovų grupėmis išbando tam tikros rūšies gaminių grupėms skirtų etikečių dizainą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad jie aiškiai suprastų etiketes.

Rengdama deleguotuosius aktus Komisija su Sąjungos pirkėjų atstovų grupėmis išbando padangoms skirtų etikečių dizainą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad jie aiškiai suprastų etiketes.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2026 m. birželio 1 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Iki 2022 m. birželio 1 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą, kurį papildo poveikio vertinimu ir vartotojų apklausa, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaitoje įvertinami naujų padangų klasių, naujo etiketės formato arba naujų padangų parametrų, visų pirma susijusių su rida ir dilimu, su sąlyga, jog esama tinkamų bandymų metodų, nustatymo reikalavimai ir prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toje ataskaitoje įvertinama, kiek veiksmingai pagal šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus galutiniams naudotojams leidžiama pasirinkti geresnių eksploatacinių charakteristikų padangas, atsižvelgiant į poveikį verslui, suvartojamam degalų kiekiui, saugai, išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui ir rinkos priežiūros veiklai. Joje taip pat, atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant platesnę Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 sukurtą sistemą, įvertinama, kiek kainuotų ir kiek naudos duotų, jei etiketėje pateikiamą informaciją privalomai tikrintų nepriklausoma trečioji šalis.

Toje ataskaitoje įvertinama, kiek veiksmingai pagal šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus galutiniams naudotojams leidžiama pasirinkti geresnių eksploatacinių charakteristikų padangas, atsižvelgiant į poveikį verslui, suvartojamam degalų kiekiui, saugai, išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, rinkos priežiūros veiklai ir vartotojų informuotumui. Joje taip pat, atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant platesnę Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 sukurtą sistemą, įvertinama, kiek kainuotų ir kiek naudos duotų, jei etiketėje pateikiamą informaciją privalomai tikrintų nepriklausoma trečioji šalis.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2020 m. birželio 1 d.

Jis taikomas nuo ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Degalų naudojimo efektyvumo klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje taikant riedėjimo varžos koeficientą (angl. rolling resistance coefficient, RRC) pagal toliau nurodytą A–G skalę ir išmatuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedą ir vėlesnius jos pakeitimus ir derinama laikantis VI priede išdėstytos procedūros.

Degalų naudojimo efektyvumo klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje taikant riedėjimo varžos koeficientą (angl. rolling resistance coefficient, RRC) pagal toliau nurodytą A–G skalę ir pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedą ir vėlesnius jos pakeitimus ir derinama laikantis VI priede išdėstytos procedūros.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Po to, kai visapusiškai įgyvendinami Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti tipo patvirtinimo reikalavimai, C1, C2 ir C3 klasių padangų F klasė rinkai nebeteikiama ir etiketėje nurodoma pilka spalva.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

RRC kg/t

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

RRC kg/t

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

RRC kg/t

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Pakeitimas

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

RRC kg/t

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

RRC kg/t

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

RRC kg/t

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tuščia

D

Tuščia

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sukibimo su šlapia danga klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje taikant sukibimo su šlapia danga rodiklį (G) pagal toliau esančioje lentelėje nurodytą A–G skalę ir apskaičiuojama pagal 2 punktą ir išmatuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 5 priedą.

1.  Sukibimo su šlapia danga klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje taikant sukibimo su šlapia danga rodiklį (G) pagal toliau esančioje lentelėje nurodytą A–G skalę ir apskaičiuojama pagal 2 punktą ir pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 5 priedą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Po to, kai visapusiškai įgyvendinami Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti tipo patvirtinimo reikalavimai, C1, C2 ir C3 klasių padangų F klasė rinkai nebeteikiama ir etiketėje nurodoma pilka spalva.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 2 punkto lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Tuščia

G

Tuščia

G

G ≤ 0,64

G

Pakeitimas

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Tuščia

D

Tuščia

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo C dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

C  Išorinio riedėjimo triukšmo klasės ir išmatuota vertė

C  Išorinio riedėjimo triukšmo klasės ir vertė

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo C dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė (N) nurodoma decibelais ir apskaičiuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 3 priedą.

Išorinio riedėjimo triukšmo vertė (N) nurodoma decibelais pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 3 priedą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo C dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje remiantis šiomis Reglamento (EB) Nr. 661/2009 II priedo C dalyje išdėstytomis ribinėmis vertėmis (LV).

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė nurodoma etiketėje remiantis JT EEK taisyklėje Nr. 117 išdėstytomis antro etapo ribinėmis vertėmis (LV).

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo C dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

N dB

N dB

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žieminės charakteristikos išbandomos pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 7 priedą.

Žieminės charakteristikos ženklinamos pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 7 priedą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Padanga, atitinkanti minimalias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 117, klasifikuojama kaip žieminė padanga ir etiketėje nurodoma toliau pavaizduota diagrama.

Padanga, atitinkanti minimalias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 117, klasifikuojama kaip žieminė padanga ir etiketėje gali būti nurodoma toliau pavaizduota diagrama.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo E dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sukibimo su ledu charakteristikos išbandomos pagal ISO 19447.

Sukibimo su ledu charakteristikos ženklinamos pagal ISO 19447.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo E dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Padanga, atitinkanti minimalią sukibimo su ledu rodiklio vertę, nustatytą ISO 19447, klasifikuojama kaip dygliuota padanga ir etiketėje nurodoma toliau pavaizduota diagrama.

Padanga, atitinkanti minimalią sukibimo su ledu rodiklio vertę, nustatytą ISO 19447 ir tipą, patvirtintą remiantis JT EEK taisyklėje Nr. 117 pateiktomis žieminėmis charakteristikomis, klasifikuojama kaip dygliuota padanga ir etiketėje gali būti nurodoma toliau pavaizduota diagrama.

(1)

OL C 62, 2019 2 15, p. 280.


AIŠKINAMOJI DALIS

Sąjunga yra įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos elementų ir yra itin svarbus mažinant energijos poreikį.

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas sudaro galimybę pirkėjams priimti informacija pagrįstus sprendimus remiantis su energija susijusių gaminių energijos suvartojimu. Informacija apie efektyvius ir tausius su energija susijusius gaminius svariai prisidedama prie energijos taupymo ir išlaidų energijai mažinimo, tuo pat metu skatinant inovacijas ir investicijas į efektyviau energiją vartojančių gaminių gamybą. Su energija susijusių gaminių efektyvumo didinimas suteikiant pirkėjams informacijos, kad jie galėtų tinkamai pasirinkti gaminius, ir atitinkamų reikalavimų suderinimas Sąjungos lygmeniu naudingas taip pat ir gamintojams, pramonei ir visai Sąjungos ekonomikai.

2012 m. lapkričio mėn. pirmą kartą buvo priimti teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama, kad ant visų padangų būtų etiketės su informacija apie degalų naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir keliamą riedėjimo triukšmą.

Padangos yra gerokai daugiau nei energijos produktas, nes jos yra aktyvus saugumo elementas, kadangi jos yra vienintelis transporto priemonės ir kelio sąlyčio taškas. Be to, esama kompromiso tarp aplinkosauginio veiksmingumo ir saugumo.

Plataus užmojo reglamentu taip pat turėtų būti nuolat nustatoma tinkama teisinė priemonė, kadangi juo suteikiamos aiškios ir išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms narėms užkertamas kelias skirtingam nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę, ir taip užtikrinamas aukštesnio lygio suderinimas visoje Sąjungoje. Suderinta reglamentavimo sistema Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu mažina išlaidas gamintojams, užtikrina vienodas sąlygas ir laisvą prekių judėjimą visoje vidaus rinkoje;

Pranešėjas visų pirma pritaria tiems pasiūlymo aspektams, kuriais siekiama stiprinti rinkos priežiūrą taikant sankcijas ir baudas, didinti etiketės matomumą, ypač dėl nuotolinės prekybos atveju, ir nustatyti didesnes prievoles valstybėms narėms.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas mano, kad taikant platesnio užmojo požiūrį būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Jis nori sugriežtinti žymėjimo etikete taisykles, nustatant privalomą padangų etikečių rodymą automobilių vairuotojams visais atvejais ir į jas įtraukiant informaciją apie padangų savybes važiuojant ant sniego ir ledo. Prieš keisdama skalę Komisija turėtų atlikti atitinkamą parengiamąjį tyrimą;

Pranešėjas mano, kad įgyvendinant šį reglamentą gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie galimos numatyti sistemos, pagal kurią parametrai gali būti derinami atsižvelgiant į technikos pažangą.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (22.11.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  padangų savybes lemia daug tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga galima pabloginti išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų gamintojus reikėtų skatinti optimizuoti visus parametrus, viršijant jau pasiektus standartus;

(5)  padangų savybes lemia daug parametrų ir jie yra tarpusavyje susiję. Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga galima pabloginti išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų gamintojus reikėtų skatinti optimizuoti visus parametrus, viršijant jau pasiektus standartus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  naudojamos padangos dyla ir išskiria daug aplinkai kenksmingo mikroplastiko, tad Komisijos komunikate „Europos strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis informavimo priemonių, pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms nustatant minimalius reikalavimus. Tačiau tinkamo bandymų metodo padangų dilimui pamatuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus arba reglamentus, siekiant kuo greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą;

(13)  naudojamos padangos dyla ir išskiria daug aplinkai kenksmingo mikroplastiko, tad Komisijos komunikate „Europos strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje“16 pažymima, jog reikia mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis informavimo priemonių, pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms nustatant minimalius reikalavimus. Ženklinimo reikalavimų, susijusių su padangų dilimo rodikliu, taikymas būtų labai naudingas žmonių sveikatos ir aplinkos požiūriu. Todėl Komisija kaip įmanoma greičiau turėtų nustatyti tinkamą padangų dilimo matavimo metodą, kuriuo būtų visiškai atsižvelgiama į visus šiuolaikinius tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus arba reglamentus, kad prieš pradedant taikyti šį reglamentą būtų nustatyti su padangų dilimu susiję parametrai ir reikalavimai;

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final.

16 COM(2018) 28 final.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu siekiama, kad kelių transporto priemonės būtų saugesnės, mažiau kenksmingos sveikatai ir ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu efektyvesnės skatinant naudoti degalus taupančias, saugias ir mažai triukšmo keliančias padangas.

1.  Šiuo reglamentu siekiama, kad kelių transporto priemonės būtų saugesnės, mažiau kenksmingos sveikatai ir ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu efektyvesnės skatinant naudoti degalus taupančias, saugias, mažai triukšmo keliančias ir kuo mažesnį poveikį aplinkai darančias padangas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje pateikiamos esminių I priede išvardytų parametrų vertės, susijusios klasės ir bet kokia papildoma informacija apie eksploatacines charakteristikas būtų patvirtintos atliekant Reglamente (EB) Nr. 661/2009 numatytą tipo patvirtinimo procesą.

5.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje pateikiamos esminių I priede išvardytų pagrindinių parametrų ir III priede nustatytų techninių dokumentų parametrų vertės, susijusios klasės, modelio žymuo ir bet kokia papildoma informacija apie eksploatacines charakteristikas būtų pateikti tipo patvirtinimo institucijai prieš teikiant padangą rinkai. Tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad dokumentus iš tiekėjo gavo.

Pagrindimas

Iš esmės tipo patvirtinimo procedūra ir ženklinimo procedūra yra atskiros procedūros. Tačiau ataskaitų teikimas tipo patvirtinimo institucijoms gali suteikti papildomos vertės kontrolės ir tinkamo įgyvendinimo požiūriu. Gavusios visą reikiamą informaciją prieš pateikiant padangą rinkai šios institucijos, jei norėtų, galėtų patikrinti, ar etiketėse nurodyti matavimai teisingi.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Rida ir dilimas

 

1.  Ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. Komisija pagal 13 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, dėl su rida ir padangų dilimu susijusių parametrų ir reikalavimų.

 

2.  Tuo tikslu Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatytas tinkamas bandymų metodas padangų dilimui pamatuoti.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padaromi etiketės turinio ir formato pakeitimai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Etiketės turinys ir formatas yra esminiai reglamento elementai ir dėl jų turėtų būti sprendžiama taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į priedus įtraukiami parametrai ar informacijos reikalavimai, visų pirma, susiję su rida ir dilimu, jeigu yra tinkami bandymų metodai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ridos ir padangų dilimo parametrai ir informacija yra esminiai reglamento elementai ir dėl jų turėtų būti sprendžiama taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  į priedus įtraukiami klasifikavimo parametrai, atspindintys restauruotų padangų eksploatacines charakteristikas, jei egzistuoja tinkamas bandymo metodas ir gali būti atliktas tinkamas galimybių vertinimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2026 m. birželio 1 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Iki 2022 m. birželio 1 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Reglamento (ES) Nr. 661/2009 dalinis pakeitimas

 

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 5 straipsnyje įterpiamas na punktas:

 

„na) padangų dilimo rodiklis“.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

Nuorodos

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus

Nuorodos

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

16

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Pateikimo data

22.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 11 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika