Procedura : 2018/0148(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0086/2019

Teksty złożone :

A8-0086/2019

Debaty :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0230

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 299kWORD 129k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Michał Boni

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0296),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 114 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0190/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 17 października 2019 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Należy zastąpić rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 nowym rozporządzeniem, które obejmie zmiany wprowadzone w 2011 r. oraz zmieni i udoskonali niektóre przepisy, aby doprecyzować i zaktualizować ich treść, uwzględniając postęp technologiczny dotyczący opon, jaki dokonał się w ostatnich latach.

(3)  Należy zastąpić rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 nowym rozporządzeniem, które obejmie zmiany wprowadzone w 2011 r., zmieni i udoskonali niektóre przepisy, aby doprecyzować i zaktualizować ich treść, uwzględniając postęp technologiczny dotyczący opon, jaki dokonał się w ostatnich latach. Ponieważ jednak popyt i podaż nie zmieniły się znacznie pod względem efektywności paliwowej, zmiana skali klasyfikacji efektywności paliwowej nie jest konieczna na tym etapie. Należy ponadto przeanalizować przyczyny braku zmian oraz czynniki warunkujące zakup, takie jak cena, osiągi itd.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Sektor transportu odpowiada za jedną trzecią zużycia energii w Unii. Transport drogowy odpowiadał za około 22 % całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, głównie ze względu na ich opór toczenia, odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa przez pojazdy. Dlatego też zmniejszenie oporu toczenia opon w znaczący sposób przyczyniłoby się do efektywności paliwowej w transporcie drogowym, a tym samym do zmniejszenia emisji.

(4)  Sektor transportu odpowiada za jedną trzecią zużycia energii w Unii. Transport drogowy odpowiadał za około 22 % całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, głównie ze względu na ich opór toczenia, odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa przez pojazdy. Dlatego też zmniejszenie oporu toczenia opon w znaczący sposób przyczyniłoby się do efektywności paliwowej w transporcie drogowym, a tym samym do zmniejszenia emisji oraz do dekarbonizacji sektora transportu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Aby sprostać wyzwaniu zmniejszenia emisji CO2 z transportu drogowego, państwa członkowskie powinny stworzyć we współpracy z Komisją zachęty do wprowadzenia innowacyjnego procesu technologicznego, który zapewni bezpieczne opony C1, C2 i C3 pozwalające na obniżenie zużycia paliwa.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Opony charakteryzuje szereg wzajemnie powiązanych ze sobą parametrów. Ulepszenie jednego parametru, na przykład oporu toczenia, może mieć negatywny wpływ na pozostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej nawierzchni, podczas gdy optymalizacja przyczepności na mokrej nawierzchni może negatywnie wpłynąć na zewnętrzny hałas toczenia. Należy zachęcać producentów opon, by optymalizowali wszystkie parametry, wykraczając poza już osiągnięte standardy.

(5)  Opony charakteryzuje szereg parametrów, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Ulepszenie jednego parametru, na przykład oporu toczenia, może mieć negatywny wpływ na pozostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej nawierzchni, podczas gdy optymalizacja przyczepności na mokrej nawierzchni może negatywnie wpłynąć na zewnętrzny hałas toczenia. Należy zachęcać producentów opon, by optymalizowali wszystkie parametry, wykraczając poza już osiągnięte standardy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Poprawa etykietowania opon umożliwi konsumentom uzyskiwanie przydatniejszych i bardziej porównywalnych informacji na temat efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu oraz podejmowanie racjonalnych pod względem kosztów i przyjaznych dla środowiska decyzji przy zakupie nowych opon.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby zapewnić użytkownikom końcowym informacje dotyczące osiągów opon przeznaczonych specjalnie do stosowania na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni, należy wymagać uwzględnienia na etykiecie informacji dotyczących opon przeznaczonych do ośnieżonych i oblodzonych nawierzchni.

(12)  Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w chłodniejszych regionach Unii i zapewnić użytkownikom końcowym informacje dotyczące osiągów opon przeznaczonych specjalnie do stosowania na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni, należy wymagać uwzględnienia na etykiecie informacji dotyczących opon przeznaczonych do ośnieżonych i oblodzonych nawierzchni. Opony przeznaczone do ośnieżonych i oblodzonych nawierzchni posiadają szczególne parametry, które nie są w pełni porównywalne z innymi typami opon. Na etykiecie należy umieszczać informacje dotyczące przyczepności na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni oraz kod QR, aby umożliwić użytkownikom końcowym podejmowanie przemyślanych i świadomych decyzji. Komisja powinna opracować skale przyczepności na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Podstawą tych skal powinien być regulamin EKG ONZ nr 117 oraz norma ISO 19447 dotycząca odpowiednio śniegu i lodu. W każdym przypadku opona spełniająca minimalne wartości współczynnika przyczepności na śniegu określone w regulaminie EKG ONZ nr 117 powinna być oznaczona logo 3PMSF (trzy szczyty i płatek śniegu). Podobnie opona spełniająca minimalne wartości współczynnika przyczepności na oblodzonej nawierzchni określone w normie ISO 19447 powinna być oznaczona uzgodnionym zgodnie z tą normą logo opon przeznaczonych do oblodzonych nawierzchni.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ścieranie opon podczas używania jest znaczącym źródłem mikrodrobin plastiku, które są szkodliwe dla środowiska, w związku z czym w komunikacie Komisji „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”16 wspomniano o potrzebie zajęcia się niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin plastiku z opon, m.in. przez działania informacyjne takie jak etykietowanie i minimalne wymagania dotyczące opon. Obecnie jest jednak dostępna odpowiednia metoda badań, by mierzyć ścieranie opon. W związku z tym Komisja powinna zlecić opracowanie takiej metody, uwzględniając w pełni wszystkie normy lub regulacje opracowane lub zaproponowane na arenie międzynarodowej zgodne z aktualnym stanem techniki w celu jak najszybszego ustanowienia odpowiedniej metody badań.

(13)  Ścieranie opon podczas używania jest znaczącym źródłem mikrodrobin plastiku, które są szkodliwe dla środowiska. W związku z tym w komunikacie Komisji „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym” wspomniano o potrzebie zajęcia się niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin plastiku z opon, m.in. przez działania informacyjne takie jak etykietowanie i minimalne wymagania dotyczące opon. Stosowanie wymogów w zakresie etykietowania w odniesieniu do wskaźnika ścieralności opon przyniosłoby zatem istotne korzyści dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W związku z tym Komisja powinna zlecić opracowanie takiej metody, uwzględniając w pełni wszystkie normy lub regulacje opracowane lub zaproponowane na arenie międzynarodowej zgodne z aktualnym stanem techniki, jak również wyniki badań przemysłowych, w celu jak najszybszego ustanowienia odpowiedniej metody badań.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Ponad 85 % konsumentów w Unii rozpoznaje etykietę energetyczną wprowadzoną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/136917, która klasyfikuje zużycie energii produktów w skali od A do G i która okazała się skuteczna w promowaniu bardziej efektywnych produktów. O ile to możliwe, podczas tworzenia etykiety opony należy wykorzystać ten sam projekt przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki parametrów opony.

(15)  Ponad 85 % konsumentów w Unii rozpoznaje etykietę energetyczną wprowadzoną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/136917, która klasyfikuje zużycie energii produktów w skali od A do G i która okazała się skuteczna w promowaniu bardziej efektywnych produktów, i uznaje ją za jasne i przejrzyste narzędzie informacji. O ile to możliwe, podczas tworzenia etykiety opony należy wykorzystać ten sam projekt przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki parametrów opony.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Dostarczanie porównywalnych informacji na temat parametrów opon w postaci standardowej etykiety prawdopodobnie wpłynie na decyzje podejmowane przy zakupie przez użytkowników końcowych na korzyść opon bezpieczniejszych, cichszych i pozwalających na większe obniżenie zużycia paliwa. To z kolei prawdopodobnie zachęci producentów opon do optymalizacji tych parametrów, co utorowałoby drogę produktom, dzięki którym zużycie paliwa i produkcja będą w większym stopniu zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

(16)  Dostarczanie porównywalnych informacji na temat parametrów opon w postaci standardowej etykiety prawdopodobnie wpłynie na decyzje podejmowane przy zakupie przez użytkowników końcowych na korzyść opon bezpieczniejszych, trwałych, cichszych i pozwalających na większe obniżenie zużycia paliwa. To z kolei prawdopodobnie zachęci producentów opon do optymalizacji tych parametrów, co utorowałoby drogę produktom, dzięki którym zużycie paliwa i produkcja będą w większym stopniu zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Potencjalnym użytkownikom końcowym należy dostarczyć informacji wyjaśniających każdy z elementów etykiety i jego znaczenie. Informacje te należy przedstawiać w technicznych materiałach promocyjnych, np. na stronach internetowych dostawców.

(22)  Potencjalnym użytkownikom końcowym należy dostarczyć informacji wyjaśniających każdy z elementów etykiety i jego znaczenie. Informacje te należy przedstawiać w technicznych materiałach promocyjnych, np. na stronach internetowych dostawców. Techniczne materiały promocyjne nie powinny być rozumiane jako materiały obejmujące reklamy na tablicach wielkoformatowych, w gazetach, czasopismach bądź w transmisjach radiowych lub telewizyjnych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Przestrzeganie przepisów dotyczących etykietowania opon przez dostawców i dystrybutorów jest kluczowe dla zapewnienia równych warunków działania w Unii. Państwa członkowskie powinny zatem monitorować ich przestrzeganie przez nadzór rynku i regularne kontrole ex post, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200820.

(24)  Przestrzeganie przepisów dotyczących etykietowania opon przez dostawców i dystrybutorów jest kluczowe dla zapewnienia równych warunków działania w Unii. Państwa członkowskie powinny zatem monitorować ich przestrzeganie przez nadzór rynku i regularne kontrole ex post, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200820, a ponadto ustanowić sankcje w przypadku nieprawidłowego etykietowania.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zmiany treści i formatu etykiety, wprowadzenia wymogów w odniesieniu do opon bieżnikowanych, ścierania i przebiegu oraz dostosowania załączników do postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.21 W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni móc systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(30)  W celu zmiany treści i formatu etykiety, wprowadzenia wymogów w odniesieniu do opon bieżnikowanych, opon przeznaczonych na ośnieżone lub oblodzone nawierzchnie, ścierania i przebiegu oraz dostosowania załączników do postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.21 W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni móc systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Jeżeli ustalona zostanie odpowiednia metoda badań, dane dotyczące przebiegu i ścierania opon będą użytecznym narzędziem informowania konsumentów o trwałości i niezamierzonym uwalnianiu mikrodrobin plastiku z zakupionych opon. Informacje o przebiegu umożliwią też konsumentom świadomy wybór opon o większej trwałości, co będzie sprzyjało ochronie środowiska, a jednocześnie pozwoli im oszacować koszty eksploatacji opon w dłuższej perspektywie. W związku z tym po ustaleniu do celów zastosowania niniejszego rozporządzenia odpowiedniej, istotnej i odtwarzalnej metody badań na etykiecie należy dodatkowo umieszczać dane dotyczące efektywności przebiegu i ścierania. Należy kontynuować badania i rozwój nowych technologii w tej dziedzinie. Wskazanie przebiegu i ścierania opon stanowiłoby zasadniczą zmianę etykiety, dlatego należy jej dokonać podczas następnego przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Aby wzmocnić zaufanie do informacji przedstawionych na etykiecie oraz zapewnić ich dokładność, oświadczenie umieszczane przez dostawców na etykiecie w związku z wartościami dotyczącymi oporu toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni i hałasu powinno być objęte procesem homologacji typu na mocy rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(32)  Aby wzmocnić zaufanie do informacji przedstawionych na etykiecie oraz zapewnić ich dokładność, oświadczenie umieszczane przez dostawców na etykiecie w związku z wartościami dotyczącymi oporu toczenia, przyczepności na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni i hałasu powinno być objęte procesem homologacji typu na mocy rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Wielkość etykiety powinna pozostać taka sama jak wielkość określona w rozporządzeniu (WE) nr 1222/2009. Na etykiecie należy umieścić szczegółowe informacje dotyczące przyczepności opony na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni oraz kod QR.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie opon pozwalających na obniżenie zużycia paliwa, które są bezpieczne i charakteryzują się niskim poziomem hałasu.

1.  Niniejsze rozporządzenie ma na celu promowanie paliwooszczędnych, bezpiecznych i trwałych opon charakteryzujących się niskim poziomem hałasu, które mogłyby przyczynić się do zminimalizowania wpływu na środowisko i zdrowie, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i efektywności ekonomicznej transportu drogowego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do opon C1, C2 i C3.

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wprowadzanych do obrotu opon C1 , C2 i C3.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19)  „parametr” oznacza parametr opony określony w załączniku I, taki jak opór toczenia, przyczepność na mokrej nawierzchni, zewnętrzny hałas toczenia, przyczepność na ośnieżonej nawierzchni, przyczepność na oblodzonej nawierzchni, przebieg lub ścieranie, który ma znaczny wpływ na środowisko, bezpieczeństwo ruchu drogowego lub zdrowie w trakcie użytkowania;

19)  „parametr” oznacza parametr opony określony w załączniku I, taki jak opór toczenia, przyczepność na mokrej nawierzchni, zewnętrzny hałas toczenia, przyczepność na ośnieżonej lub oblodzonej nawierzchni, przebieg lub ścieranie, który ma znaczny wpływ na środowisko, bezpieczeństwo ruchu drogowego lub zdrowie w trakcie użytkowania;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy zapewniają, aby do opon C1, C2 i C3 wprowadzanych do obrotu dołączano:

1.  Dostawcy dopilnowują, aby do opon C1, C2 i C3 wprowadzanych do obrotu dołączano bezpłatnie:

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w odniesieniu do każdej pojedynczej opony – etykietę w formie naklejki zgodną z załącznikiem II wskazującą informacje i klasę dla każdego z parametrów określonych w załączniku I oraz kartę informacyjną produktu określoną w załączniku IV;

a)  w odniesieniu do każdej pojedynczej opony – etykietę w formie naklejki zgodną z załącznikiem II wskazującą informacje i klasę dla każdego z parametrów określonych w załączniku I oraz kartę informacyjną produktu określoną w załączniku IV; lub

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli chodzi o opony sprzedawane przez internet, dostawcy zapewniają wyświetlanie etykiety w pobliżu ceny i dostęp do karty informacyjnej produktu.

2.  Jeżeli chodzi o opony reklamowane lub sprzedawane w internecie, dostawcy udostępniają etykietę i w przypadku zakupu zapewniają jej widoczne wyświetlenie w pobliżu ceny i dostęp do karty informacyjnej produktu. Etykieta może się wyświetlać za pomocą obrazu wbudowanego po kliknięciu myszą, najechaniu myszą, rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym lub za pośrednictwem podobnych technik.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy zapewniają, aby wszelkie reklamy wizualne dotyczące konkretnego typu opony, w tym internetowe, przedstawiały etykietę.

skreśla się

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dostawcy zapewniają, aby wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego typu opony, w tym internetowe, spełniały wymogi określone w załączniku V.

4.  Dostawcy dopilnowują, aby wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego typu opony, w tym internetowe, pokazywały etykietę i spełniały wymogi określone w załączniku V.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawcy zapewniają, aby wartości, powiązane klasy i wszelkie dodatkowe informacje na temat właściwości użytkowych, które podają na etykiecie w odniesieniu do zasadniczych parametrów określonych w załączniku I, podlegały procesowi homologacji typu na mocy rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

5.  Dostawcy dopilnowują, aby wartości, powiązane klasy, identyfikator modelu i wszelkie dodatkowe informacje na temat właściwości użytkowych, które podają na etykiecie w odniesieniu do zasadniczych parametrów określonych w załączniku I, jak również parametry dokumentacji technicznej określone w załączniku III były przekazywane organom udzielającym homologacji typu przed wprowadzeniem opony do obrotu. Organ udzielający homologacji typu potwierdza otrzymanie dokumentacji od dostawcy i ją weryfikuje.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Dostawcy udostępniają organom państw członkowskich na ich wniosek dokumentację techniczną zgodną z załącznikiem III.

7.  Dostawcy udostępniają organom państw członkowskich lub każdej akredytowanej stronie trzeciej na ich wniosek dokumentację techniczną zgodną z załącznikiem III.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w punkcie sprzedaży opony były w wyraźnie widocznym miejscu opatrzone etykietą zgodną z załącznikiem II w formie naklejki umieszczonej przez dostawców zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a);

a)  w punkcie sprzedaży opony były w wyraźnie widocznym miejscu opatrzone etykietą zgodną z załącznikiem II w formie naklejki umieszczonej przez dostawców zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a); lub

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  etykieta, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), była przed sprzedażą opony należącej do partii składającej się z jednej lub większej liczby identycznych opon pokazywana użytkownikowi końcowemu i wyraźnie uwidoczniona w bezpośredniej bliskości opony w punkcie sprzedaży.

b)  etykieta, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), była przed sprzedażą opony należącej do partii składającej się z jednej lub większej liczby identycznych opon prezentowana użytkownikowi końcowemu i wyraźnie uwidoczniona w bezpośredniej bliskości opony w punkcie sprzedaży.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  etykieta była przymocowana bezpośrednio do opony, była w całości czytelna i by nic nie utrudniało jej widoczności.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dystrybutorzy zapewniają, aby wszelkie reklamy wizualne dotyczące konkretnego typu opony, w tym internetowe, przedstawiały etykietę.

skreśla się

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dystrybutorzy zapewniają, aby wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego typu opony, w tym internetowe, spełniały wymogi określone w załączniku V.

3.  Dystrybutorzy dopilnowują, aby wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego typu opony, w tym internetowe, pokazywały etykietę i spełniały wymogi określone w załączniku V.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli chodzi o opony sprzedawane bezpośrednio przez internet, dystrybutorzy zapewniają wyświetlanie etykiety w pobliżu ceny i dostęp do karty informacyjnej produktu.

7.  Jeżeli chodzi o opony reklamowane lub sprzedawane bezpośrednio w internecie, dystrybutorzy udostępniają etykietę i w przypadku zakupu zapewniają jej widoczne wyświetlenie w pobliżu ceny i dostęp do karty informacyjnej produktu. Etykieta może się wyświetlać za pomocą obrazu wbudowanego po kliknięciu myszą, najechaniu myszą, rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym lub za pośrednictwem podobnych technik.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje wymagane na mocy art. 4, 6 i 7 dotyczące parametrów wskazanych na etykiecie uzyskuje się przez zastosowanie metod badań i pomiaru, o których mowa w załączniku I, oraz procedury korygowania uzyskiwanych przez laboratoria wyników, o której mowa w załączniku VI.

Informacje wymagane na mocy art. 4, 6 i 7 dotyczące parametrów wskazanych na etykiecie uzyskuje się zgodnie z metodami badań, o których mowa w załączniku I, oraz procedurą korygowania wyników uzyskiwanych przez laboratoria, o której mowa w załączniku VI.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie dopilnowują, by krajowe organy nadzoru rynku stworzyły system kontroli rutynowych i kontroli ad hoc punktów sprzedaży w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ogólne programy nadzoru rynku państw członkowskich ustanowione na podstawie [art. 13 rozporządzenia (WE) nr 765/2008/ rozporządzenia w sprawie zgodności z prawodawstwem i jego egzekwowania, którego dotyczy wniosek COM(2017) 795] obejmują działania zapewniające skuteczne egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia.

3.  Ogólne programy nadzoru rynku państw członkowskich ustanowione na podstawie [art. 13 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 rozporządzenia w sprawie zgodności z prawodawstwem i jego egzekwowania, którego dotyczy wniosek COM(2017)0795] powinny obejmować działania zapewniające skuteczne egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia i powinny zostać wzmocnione;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Opony bieżnikowane

 

Do dnia... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 13 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze wprowadzenia do załączników nowych wymogów informacyjnych dotyczących opon bieżnikowanych, pod warunkiem że ustalona zostanie odpowiednia i wykonalna metoda.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11b

 

Przyczepność na ośnieżonych i oblodzonych nawierzchniach

 

Do dnia 1 czerwca 2020 r. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 13 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze wprowadzenia parametrów i wymogów informacyjnych dotyczących opon o dobrej przyczepności na ośnieżonych i oblodzonych nawierzchniach w celu odzwierciedlenia porównawczych właściwości użytkowych opon w warunkach śniegu i oblodzenia oraz w celu wyeksponowania uaktualnionych etykiet zarówno w sklepach, jak i w internecie sześć miesięcy po dacie wejścia w życie ww. aktów delegowanych.

 

 

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wprowadzenia wymogów w zakresie parametrów i informacji dotyczących opon o dobrej przyczepności na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  wprowadzenie odpowiedniej metody badań, by mierzyć przyczepność opon na ośnieżonej i oblodzonej powierzchni;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wprowadzenia do załączników wymogów w zakresie parametrów lub informacji, w szczególności w odniesieniu do przebiegu i ścierania, o ile są dostępne odpowiednie metody badań;

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach przy przygotowywaniu aktów delegowanych Komisja testuje z udziałem reprezentatywnych grup unijnych klientów projekt i treść etykiet dla określonych grup produktów, aby upewnić się, że etykiety są dla nich zrozumiałe.

Przy przygotowywaniu aktów delegowanych Komisja testuje z udziałem reprezentatywnych grup unijnych klientów projekt i treść etykiet dla opon, aby upewnić się, że etykiety są dla nich zrozumiałe.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 1 czerwca 2026 r. Komisja przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Do dnia 1 czerwca 2022 r. Komisja przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia wraz z oceną skutków badaniem konsumenckim oraz przedkłada odnośne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. Sprawozdanie zawiera ocenę wymogów dotyczących wprowadzenia nowych klas opon, nowego formatu etykiety lub nowych parametrów opon, w szczególności przebiegu i ścierania, pod warunkiem że ustalono odpowiednie metody badań. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze rozporządzenie i akty delegowane przyjęte na jego podstawie pozwoliły użytkownikom końcowym na wybór opon uzyskujących lepsze osiągi, przy uwzględnieniu skutków rozporządzenia dla przedsiębiorstw, zużycia paliwa, bezpieczeństwa, emisji gazów cieplarnianych i działań w zakresie nadzoru rynku. Ocenia się także koszty i korzyści niezależnej i obowiązkowej weryfikacji przez osobę trzecią informacji podanych na etykiecie, biorąc również pod uwagę doświadczenia z szerszymi ramami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009.

W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze rozporządzenie i akty delegowane przyjęte na jego podstawie pozwoliły użytkownikom końcowym na wybór opon uzyskujących lepsze osiągi, przy uwzględnieniu skutków rozporządzenia dla przedsiębiorstw, zużycia paliwa, bezpieczeństwa, emisji gazów cieplarnianych, działań w zakresie nadzoru rynku i świadomości konsumentów. Ocenia się także koszty i korzyści niezależnej i obowiązkowej weryfikacji przez osobę trzecią informacji podanych na etykiecie, biorąc również pod uwagę doświadczenia z szerszymi ramami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia… [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część A – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Klasy efektywności paliwowej określa się i przedstawia na etykiecie według podanej poniżej skali od A do G, na podstawie współczynnika oporu toczenia (RRC) zmierzonego zgodnie z załącznikiem 6 do regulaminu EKG ONZ nr 117 wraz z jego późniejszymi zmianami oraz skorygowanego zgodnie z procedurą określoną w załączniku VI.

Klasy efektywności paliwowej określa się i przedstawia na etykiecie według podanej poniżej skali od A do G, na podstawie współczynnika oporu toczenia (RRC), zgodnie z załącznikiem 6 do regulaminu EKG ONZ nr 117 wraz z jego późniejszymi zmianami oraz skorygowanego zgodnie z procedurą określoną w załączniku VI.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część A – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Po pełnym wdrożeniu przepisów dotyczących homologacji typu określonych w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 należy zaprzestać wprowadzania do obrotu klasy F opon C1, C2 i C3 i oznaczać ją na etykiecie na szaro.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część A – tabela

 

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C1

Opony C2

Opony C3

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Poprawka

Opony C1

Opony C2

Opony C3

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Puste

D

Puste

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część B – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Klasę przyczepności na mokrej nawierzchni określa się i przedstawia na etykiecie według skali od A do G zgodnie z tabelą poniżej, na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G) obliczanego zgodnie z pkt 2 i mierzonego zgodnie z załącznikiem 5 do regulaminu EKG ONZ nr 117.

1.  Klasę przyczepności na mokrej nawierzchni określa się i przedstawia na etykiecie według skali od A do G zgodnie z tabelą poniżej, na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G) obliczanego zgodnie z pkt 2 i zgodnie z załącznikiem 5 do regulaminu EKG ONZ nr 117.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część B – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po pełnym wdrożeniu przepisów dotyczących homologacji typu określonych w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 należy zaprzestać wprowadzania do obrotu klasy F opon C1, C2 i C3 i oznaczać ją na etykiecie na szaro.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część B – punkt 2 – tabela

 

Tekst proponowany przez Komisję

Opony C1

Opony C2

Opony C3

G

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

G

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

G

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Puste

G

Puste

G

G ≤ 0,64

G

Poprawka

Opony C1

Opony C2

Opony C3

G

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

G

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

G

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Puste

D

Puste

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część C – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

C  Klasy i wartości pomiarowe zewnętrznego hałasu toczenia

C  Klasy i wartości zewnętrznego hałasu toczenia

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część C – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia (N) podaje się w decybelach i mierzy zgodnie z załącznikiem 3 do regulaminu EKG ONZ nr 117.

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia (N) podaje się w decybelach zgodnie z załącznikiem 3 do regulaminu EKG ONZ nr 117.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część C – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Klasę zewnętrznego hałasu toczenia określa się i przedstawia na etykiecie na podstawie wartości granicznej (LV) określonejczęści C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 661/2009, jak następuje:

Klasę zewnętrznego hałasu toczenia określa się i przedstawia na etykiecie zgodnie z wartością graniczną (LV) drugi etap określonąregulaminie EKG ONZ nr 117.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część C – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

N w dB

N w dB

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część D – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyczepność na ośnieżonej nawierzchni bada się zgodnie z załącznikiem 7 do regulaminu EKG ONZ nr 117.

Przyczepność na ośnieżonej nawierzchni jest oznaczana zgodnie z załącznikiem 7 do regulaminu EKG ONZ nr 117.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część D – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oponę, która spełnia minimalne wartości współczynnika przyczepności na ośnieżonej nawierzchni określone w regulaminie EKG ONZ nr 117, klasyfikuje się jako oponę do ośnieżonych nawierzchni, a na etykiecie umieszcza poniższy symbol.

Oponę, która spełnia minimalne wartości współczynnika przyczepności na ośnieżonej nawierzchni określone w regulaminie EKG ONZ nr 117, klasyfikuje się jako oponę do ośnieżonych nawierzchni, a na etykiecie można umieścić poniższy symbol.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część E – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyczepność na oblodzonej nawierzchni bada się zgodnie z normą ISO 19447.

Przyczepność na oblodzonej nawierzchni jest oznaczana zgodnie z normą ISO 19447.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część E – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oponę, która spełnia minimalną wartość współczynnika przyczepności na oblodzonej nawierzchni określoną w normie ISO 19447, klasyfikuje się jako oponę przeznaczoną do oblodzonych nawierzchni, a na etykiecie umieszcza następujący symbol.

Oponę, która spełnia minimalną wartość współczynnika przyczepności na oblodzonej nawierzchni określoną w normie ISO 19447 i której typ jest zatwierdzony zgodnie z przyczepnością na ośnieżonej nawierzchni określoną w regulaminie EKG ONZ nr 117, klasyfikuje się jako oponę przeznaczoną do oblodzonych nawierzchni, a na etykiecie można umieścić następujący symbol.

(1)

Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 280.


UZASADNIENIE

Unia jest zaangażowana w tworzenie unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Efektywność energetyczna, zasadniczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii do 2030 r., to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów na podstawie zużycia energii przez produkty związane z energią. Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią przyczyniają się znacząco do uzyskiwania oszczędności energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów charakteryzujących się większą efektywnością energetyczną. Poprawa efektywności produktów związanych z energią dzięki świadomym wyborom klientów i harmonizacji odnośnych wymogów na szczeblu Unii jest też korzystna dla producentów, przemysłu i ogólnie dla gospodarki unijnej.

W listopadzie 2012 r. wprowadzono po raz pierwszy przepisy wymagające umieszczania na wszystkich oponach etykiet z informacjami dotyczącymi ich efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomu powodowanego hałasu toczenia.

Opony są czymś więcej niż tylko produktem energetycznym, ponieważ stanowią czynny element bezpieczeństwa jako jedyny punkt styczności pojazdu z drogą. Ponadto istnieje potrzeba pogodzenia efektywności środowiskowej z bezpieczeństwem.

Ambitne rozporządzenie powinno też logicznie stanowić odpowiedni instrument prawny, ponieważ wprowadza jasne i szczegółowe przepisy, które nie mogą być rozbieżnie transponowane przez państwa członkowskie, i tym samym zapewnia wysoki stopień harmonizacji w całej Unii. Zharmonizowane ramy regulacyjne obowiązujące na poziomie Unii, a nie na poziomie państw członkowskich zmniejszają koszty dla producentów oraz zapewniają równe warunki działania i swobodę przepływu towarów na całym rynku wewnętrznym.

Sprawozdawca popiera w szczególności te elementy wniosku, których celem jest wzmocnienie nadzoru rynku za pośrednictwem sankcji i kar, zwiększenie widoczności etykiety – zwłaszcza z myślą o sprzedaży na odległość – oraz nałożenie na państwa członkowskie bardziej restrykcyjnych zobowiązań.

W tym kontekście sprawozdawca uważa, że bardziej ambitne podejście mogłoby zapewnić lepsze wyniki. Pragnie wzmocnić przepisy regulujące etykietowanie w drodze wprowadzenia obowiązku prezentowania kierowcom etykiet opon we wszystkich sytuacjach, w tym informacji o osiągach opon na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Przed dokonaniem zmiany skali Komisja powinna przeprowadzić odpowiednie badanie przygotowawcze.

Sprawozdawca uważa, że wdrożenie omawianego rozporządzenia powinno zapewnić producentom dość czasu na dostosowanie się do przewidywanego systemu, zgodnie z którym parametry mogą być dostosowywane do postępu technicznego.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (22.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Opony charakteryzuje szereg wzajemnie powiązanych ze sobą parametrów. Ulepszenie jednego parametru, na przykład oporu toczenia, może mieć negatywny wpływ na pozostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej nawierzchni, podczas gdy optymalizacja przyczepności na mokrej nawierzchni może negatywnie wpłynąć na zewnętrzny hałas toczenia. Należy zachęcać producentów opon, by optymalizowali wszystkie parametry, wykraczając poza już osiągnięte standardy.

(5)  Opony charakteryzuje szereg parametrów, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Ulepszenie jednego parametru, na przykład oporu toczenia, może mieć negatywny wpływ na pozostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej nawierzchni, podczas gdy optymalizacja przyczepności na mokrej nawierzchni może negatywnie wpłynąć na zewnętrzny hałas toczenia. Należy zachęcać producentów opon, by optymalizowali wszystkie parametry, wykraczając poza już osiągnięte standardy.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ścieranie opon podczas używania jest znaczącym źródłem mikrodrobin plastiku, które są szkodliwe dla środowiska, w związku z czym w komunikacie Komisji „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”16 wspomniano o potrzebie zajęcia się niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin plastiku z opon, m.in. przez działania informacyjne takie jak etykietowanie i minimalne wymagania dotyczące opon. Obecnie jest jednak dostępna odpowiednia metoda badań, by mierzyć ścieranie opon. W związku z tym Komisja powinna zlecić opracowanie takiej metody, uwzględniając w pełni wszystkie normy lub regulacje opracowane lub zaproponowane na arenie międzynarodowej zgodne z aktualnym stanem techniki w celu jak najszybszego ustanowienia odpowiedniej metody badań.

(13)  Ścieranie opon podczas używania jest znaczącym źródłem mikrodrobin plastiku, które są szkodliwe dla środowiska, w związku z czym w komunikacie Komisji „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”16 wspomniano o potrzebie zajęcia się niezamierzonym uwalnianiem mikrodrobin plastiku z opon, m.in. przez działania informacyjne takie jak etykietowanie i minimalne wymagania dotyczące opon. Stosowanie wymogów w zakresie etykietowania w odniesieniu do wskaźnika ścieralności opon przyniosłoby istotne korzyści dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W związku z tym Komisja powinna jak najszybciej wprowadzić odpowiednią metodę badania w celu pomiaru ścieralności opon, uwzględniając w pełni wszystkie normy lub regulacje opracowane lub zaproponowane na arenie międzynarodowej i zgodne z aktualnym stanem techniki, z myślą o wprowadzeniu przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia parametrów i wymogów w zakresie informacji dotyczących ścierania opon.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie opon pozwalających na obniżenie zużycia paliwa, które są bezpieczne i charakteryzują się niskim poziomem hałasu.

1.  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie opon pozwalających na obniżenie zużycia paliwa, które są bezpieczne i charakteryzują się niskim poziomem hałasu oraz minimalnym wpływem na środowisko.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawcy zapewniają, aby wartości, powiązane klasy i wszelkie dodatkowe informacje na temat właściwości użytkowych, które podają na etykiecie w odniesieniu do zasadniczych parametrów określonych w załączniku I, podlegały procesowi homologacji typu na mocy rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

5.  Dostawcy zapewniają, aby wartości, powiązane klasy, identyfikator modelu i wszelkie dodatkowe informacje na temat właściwości użytkowych, które podają na etykiecie w odniesieniu do zasadniczych parametrów określonych w załączniku I, jak również parametry dokumentacji technicznej określone w załączniku III były przekazywane organowi udzielającemu homologacji typu przed wprowadzeniem opony do obrotu. Organ udzielający homologacji typu potwierdza otrzymanie dokumentacji od dostawcy.

Uzasadnienie

Co do zasady proces homologacji typu i proces etykietowania to dwa niezależne procesy. Przekazywanie informacji organom udzielającym homologacji typu może jednak mieć wartość dodaną z punktu widzenia kontroli i prawidłowego wdrażania. Dzięki wszystkim niezbędnym informacjom otrzymanym, zanim opony zostaną wprowadzone na rynek, organy te mogłyby – jeżeli tak zadecydują – przeprowadzać badania dokładności pomiarów podawanych na etykiecie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Przebieg i ścieranie

 

1.  Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. Komisja przyjmie akty delegowane zgodnie z art. 13 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wprowadzenie parametrów i wymogów w zakresie informacji dotyczących przebiegu i ścierania opon.

 

2.  W tym celu Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 13 aktów delegowanych dotyczących wprowadzenia odpowiedniej metody badania w celu pomiaru ścieralności opon.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wprowadzenia zmian w treści i formacie etykiety;

skreśla się

Uzasadnienie

Treść i format etykiety są podstawowymi elementami rozporządzenia i powinny podlegać procedurze współdecyzji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wprowadzenia do załączników wymogów w zakresie parametrów lub informacji, w szczególności w odniesieniu do przebiegu i ścierania, o ile są dostępne odpowiednie metody badań;

skreśla się

Uzasadnienie

Parametry lub informacje dotyczące przebiegu i ścierania są podstawowymi elementami rozporządzenia i powinny podlegać procedurze współdecyzji.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wprowadzenia klasyfikacji parametrów charakteryzujących właściwości użytkowe opon bieżnikowanych, pod warunkiem że dostępna będzie odpowiednia zharmonizowana metoda badania i że zostanie przeprowadzona odpowiednia ocena wykonalności;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 1 czerwca 2026 r. Komisja przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Do dnia 1 czerwca 2022 r. Komisja przeprowadza ocenę niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 661/2009

 

W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 dodaje się lit. na) w brzmieniu:

 

„na) wskaźnik ścieralności opon”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Odsyłacze

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Odsyłacze

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Data przedstawienia w PE

16.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

16

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Data złożenia

22.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności