RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009

22.2.2019 - (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Michał Boni


Procedură : 2018/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0086/2019
Texte depuse :
A8-0086/2019
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0296),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 114 și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0190/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2019[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Este oportun să fie înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un nou regulament care încorporează modificările făcute în 2011 și care modifică și îmbunătățește unele din dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând cont de progresele tehnologice cu privire la pneuri realizate în ultimii ani.

(3)  Este oportun să fie înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un nou regulament care încorporează modificările făcute în 2011, care modifică și îmbunătățește unele din dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând cont de progresele tehnologice cu privire la pneuri realizate în ultimii ani. Cu toate acestea, cum cererea și oferta au evoluat foarte puțin în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, nu este necesar în stadiul actual ca grila gradului de eficiență a consumului de combustibil să fie modificată. În plus, ar trebui să se examineze motivele acestei lipse de evoluții și factorii de achiziție (preț, performanță etc.).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie din Uniune. Transportul rutier a cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din consumul de combustibil al vehiculelor poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor.

(4)  Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie din Uniune. Transportul rutier a cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din consumul de combustibil al vehiculelor poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor și la decarbonizarea sectorului transporturilor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 în traficul rutier se impune ca statele membre, în cooperare cu Comisia, să prevadă stimulente pentru un proces tehnologici inovativ pentru pneuri sigure și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, de clase C1, C2 și C3.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri interdependenți. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale.

(5)  Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Îmbunătățirea etichetării pneurilor va permite consumatorilor să obțină informații mai relevante și mai comparabile privind eficiența consumului de combustibil, siguranța și zgomotul și să ia decizii de cumpărare rentabile și ecologice atunci când achiziționează pneuri noi.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a furniza utilizatorilor finali informații cu privire la performanța pneurilor proiectate în mod special pentru condiții de zăpadă și gheață, este oportun să se prevadă includerea pe etichetă a cerințelor de informații cu privire la pneurile pentru zăpadă și gheață.

(12)  Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră în regiunile cu climă mai rece în Uniune și pentru a furniza utilizatorilor finali informații cu privire la performanța pneurilor proiectate în mod special pentru condiții de zăpadă și gheață, este oportun să se prevadă includerea pe etichetă a cerințelor de informații cu privire la pneurile pentru zăpadă și gheață. Pneurile de zăpadă și de gheață prezintă parametri specifici care nu sunt pe deplin comparabili cu cei ai altor tipuri de pneuri. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali pot lua decizii informate și în cunoștință de cauză, parametrii pneurilor privind aderența pe zăpadă, pe gheață și codul QR ar trebui să figureze pe etichetă. Comisia ar trebui să dezvolte grile privind atât gradul de aderență pe zăpadă a pneurilor, cât și pe gheață. Acestea ar trebui să aibă la bază Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ISO 19447 pentru zăpadă, respectiv gheață. În orice caz, logoul constând dintr-un munte cu trei piscuri și un fulg de nea (3PMSF) ar trebui să fie aplicat în relief pe un pneu care respectă valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117. În mod similar, un pneu care respectă valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață stabilit în ISO 19447 ar trebui să poarte logoul pentru pneuri de gheață convenit prin acest standard.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu, și, din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară”16 menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Cu toate acestea, în prezent nu este disponibilă o metodă de măsurare a abraziunii pneurilor. Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil.

(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu. Din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Așadar, aplicarea unor cerințe de etichetare în ceea ce privește rata de abraziune a pneurilor ar aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea umană și pentru mediu. Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, precum și în urma cercetării industriale, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Eticheta energetică conformă cu Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului17, care clasifică consumul de energie al produselor pe o scară de la „A” la „G”, este recunoscută de peste 85 % din consumatorii din Uniune și s-a dovedit a fi eficace în promovarea unor produse mai eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să utilizeze în continuare același model, în măsura posibilului, recunoscând în același timp specificitățile parametrilor pneurilor.

(15)  Eticheta energetică conformă cu Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului17, care clasifică consumul de energie al produselor pe o scară de la „A” la „G”, este recunoscută de peste 85% din consumatorii din Uniune ca un instrument de informare clar și transparent și s-a dovedit a fi eficace în promovarea unor produse mai eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să utilizeze în continuare același model, în măsura posibilului, recunoscând în același timp specificitățile parametrilor pneurilor.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Este probabil ca furnizarea de informații comparabile referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de cumpărare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile.

(16)  Este probabil ca furnizarea de informații comparabile referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de cumpărare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, durabile, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor.

(22)  Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor. Prin materiale tehnice promoționale nu ar trebui să se înțeleagă reclamele pe panouri publicitare, în ziare, reviste, în transmisii radio sau de televiziune.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Respectarea dispozițiilor privind etichetarea pneurilor de către furnizori și distribuitori este esențială pentru garantarea unor condiții concurențiale egale în cadrul Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze această respectare prin supravegherea pieței și prin efectuarea cu regularitate a unor controale ex post, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului20.

(24)  Respectarea dispozițiilor privind etichetarea pneurilor de către furnizori și distribuitori este esențială pentru garantarea unor condiții concurențiale egale în cadrul Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze această respectare prin supravegherea pieței și prin efectuarea cu regularitate a unor controale ex post, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului20, precum și să prevadă sancțiuni în caz de etichetare falsă.

__________________

__________________

20 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L218, 13.8.2008, p. 30).

20 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L218, 13.8.2008, p. 30).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a modifica conținutul și formatul etichetei, pentru a introduce cerințe cu privire la pneurile reșapate, la abraziune și la kilometraj, precum și pentru a adapta anexele la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201621. Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

(30)  Pentru a modifica conținutul și formatul etichetei, pentru a introduce cerințe cu privire la pneurile reșapate, la pneurile pentru zăpadă sau gheață, la abraziune și la kilometraj, precum și pentru a adapta anexele la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201621. Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

__________________

__________________

21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  După introducerea unei metode adecvate de testare, datele privind kilometrajul și abraziunea pneurilor vor fi un instrument util pentru informarea consumatorilor cu privire la durabilitatea, durata de viață și eliberarea involuntară de microplastice din pneul achiziționat. De asemenea, informațiile privind kilometrajul ar permite consumatorilor finali și să facă alegeri în cunoștință de cauză în privința unor pneuri cu o durată de viață mai lungă, aspect benefic pentru protecția mediului, și, totodată, le-ar permite să estimeze costurile de utilizare a pneurilor pe o perioadă mai îndelungată. Așadar, informațiile privind performanțele de kilometraj și abraziune ar trebui adăugate pe etichetă atunci când o metodă de testare relevantă, pertinentă și reproductibilă va deveni disponibilă pentru aplicarea prezentului regulament. Cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în acest domeniu ar trebui să continue. Indicarea kilometrajului și a abraziunii ar reprezenta o modificare esențială adusă etichetei și ar trebui să facă obiectul unei revizuiri viitoare a prezentului regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pentru a spori încrederea în etichetă și pentru a asigura precizia acesteia, declarația pe care furnizorii o fac pe etichetă cu privire la valorile rezistenței la rulare, la aderența pe teren umed și la zgomot ar trebui să facă obiectul procesului de omologare de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009.

(32)  Pentru a spori încrederea în etichetă și pentru a asigura precizia acesteia, declarația pe care furnizorii o fac pe etichetă cu privire la valorile rezistenței la rulare, la aderența pe teren umed și pe zăpadă și la zgomot ar trebui să facă obiectul procesului de omologare de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Dimensiunea etichetei ar trebui să rămână identică cu cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1222/2009. Informațiile privind aderența pe zăpadă și pe gheață și codul QR ar trebui să apară pe etichetă.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți siguranța, protecția sănătății și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot.

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a promova pneuri eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure, durabile și cu niveluri scăzute de zgomot, care ar putea contribui la minimizarea impactului asupra mediului și sănătății, îmbunătățind totodată siguranța și eficiența economică a transportului rutier.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3.

1.   Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  „parametru” înseamnă un parametru al pneului astfel cum figurează în anexa I, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed, zgomotul exterior de rulare, zăpada, gheața, kilometrajul sau abraziunea, care are un impact semnificativ asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării;

(19)  „parametru” înseamnă un parametru al pneului astfel cum figurează în anexa I, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed, pe zăpadă sau pe gheață, zgomotul exterior de rulare, kilometrajul sau abraziunea, care are un impact semnificativ asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii trebuie să garanteze că pneurile C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață sunt însoțite:

1.  Furnizorii trebuie să garanteze că pneurile C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață sunt însoțite, gratuit:

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pentru fiecare pneu individual, de o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV;

(a)  pentru fiecare pneu individual, de o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV; sau

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește pneurile vândute pe internet, furnizorii se asigură că eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată.

2.  În ceea ce privește pneurile prezentate sau vândute pe internet, furnizorii se asigură că, în situațiile ce precedă achiziția, eticheta este afișată vizibil în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta.

eliminat

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, respectă cerințele din anexa V.

4.  Furnizorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta și respectă cerințele din anexa V.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I au făcut obiectul procesului de omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente, identificatorul de model și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I, precum și parametrii de documentație tehnică prevăzuți la anexa III au fost comunicați autorităților de omologare de tip anterior introducerii pe piață a pneului. Autoritatea de omologare de tip confirmă primirea documentației din partea furnizorului și o verifică.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre, la solicitarea acestora, documentația tehnică în conformitate cu anexa III.

7.  Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre sau a oricărui terț acreditat, la solicitarea acestora, documentația tehnică în conformitate cu anexa III.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pneurile, la punctul de vânzare, poartă, într-o poziție vizibilă, o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant pusă la dispoziție de furnizori conform articolului 4 alineatul (1) litera (a);

(a)  pneurile, la punctul de vânzare, poartă, într-o poziție vizibilă, o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant pusă la dispoziție de furnizori conform articolului 4 alineatul (1) litera (a); sau

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  înainte de vânzarea unui pneu, aparținând unui lot format dintr-unul sau mai multe pneuri identice, eticheta menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) este prezentată utilizatorului final și afișată vizibil în vecinătatea imediată a pneului la punctul de vânzare.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  eticheta se aplică direct pe pneu și este lizibilă în întregime, fără ca ceva să-i obstrucționeze vizibilitatea.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Distribuitorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta.

eliminat

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Distribuitorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, respectă cerințele din anexa V.

3.  Distribuitorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta și respectă cerințele din anexa V.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În ceea ce privește pneurile vândute direct pe internet, distribuitorii se asigură că eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată.

7.  În ceea ce privește pneurile prezentate sau vândute direct pe internet, distribuitorii se asigură că, în situațiile ce precedă achiziția, eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 4, 6 și 7 cu privire la parametrii indicați pe etichetă sunt obținute prin aplicarea metodelor de testare și măsurare menționate în anexa I și prin procedura de aliniere în laborator menționată în anexa VI.

Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 4, 6 și 7 cu privire la parametrii indicați pe etichetă sunt obținute în conformitate cu metodele de testare menționate în anexa I și prin procedura de aliniere în laborator menționată în anexa VI.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre garantează că autoritățile de supraveghere a pieței naționale creează un sistem de inspecții periodice sau inopinate la punctele de vânzare în vederea asigurării respectării cerințelor din prezentul regulament.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programele de supraveghere a pieței ale statelor membre instituite în temeiul [articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)795] trebuie să includă acțiuni pentru asigurarea efectivă a aplicării prezentului regulament.

3.  Programele de supraveghere a pieței ale statelor membre instituite în temeiul [articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)795] trebuie să includă acțiuni pentru asigurarea efectivă a aplicării prezentului regulament și trebuie să fie consolidate.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Pneuri reșapate

 

Comisia adoptă, până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea în anexele pentru pneurile reșapate de noi cerințe privind informațiile furnizate, dacă există deja o metodă adecvată și fezabilă.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11b

 

Aderența pe zăpadă și gheață

 

Comisia adoptă, până la 1 iunie 2020, acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament, prin introducerea unor parametri și cerințe de informare privind pneurile pentru zăpadă și gheață, cu scopul de a reflecta performanța comparativă a pneurilor în condiții meteo de zăpadă și gheață și de a afișa etichetele actualizate atât în magazine, cât și online, la șase luni de la data intrării în vigoare a actelor delegate adoptate în temeiul prezentului regulament.

 

 

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  a introduce parametri și cerințe privind informațiile pentru pneurile cu aderență pe zăpadă și gheață;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  a introduce o metodă adecvată de testare pentru măsurarea performanțelor pneurilor de zăpadă și cu aderență pe gheață;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a introduce parametri sau cerințe privind informațiile în anexe, în special pentru kilometraj și abraziune, cu condiția ca metodele de testare adecvate să fie disponibile;

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, la pregătirea actelor delegate, Comisia testează designul și conținutul etichetelor pentru anumite grupuri de produse împreună cu grupări reprezentative de clienți din Uniune, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.

La pregătirea actelor delegate, Comisia testează designul și conținutul etichetelor pentru pneuri împreună cu grupări reprezentative de clienți din Uniune, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 1 iunie 2026, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Până la 1 iunie 2022, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament, însoțită de o evaluare a impactului și de un sondaj de opinie și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Raportul evaluează cerințele privind introducerea de noi clase de pneuri, un nou format de etichetă sau noi parametri ai pneurilor, în special pentru kilometraj și abraziune, cu condiția să fie disponibile metode adecvate de testare, și este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul respectiv evaluează eficacitatea cu care prezentul regulament și actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia le-au permis utilizatorilor finali să aleagă pneuri mai performante, ținând cont de impacturile acestuia asupra întreprinderilor, asupra consumului de combustibil, asupra siguranței, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și asupra activităților de supraveghere a pieței. Raportul evaluează, de asemenea, costurile și beneficiile verificării independente și obligatorii de către o parte terță a informațiilor furnizate pe etichetă, luând în considerare și experiența cu cadrul mai larg prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

Raportul respectiv evaluează eficacitatea cu care prezentul regulament și actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia le-au permis utilizatorilor finali să aleagă pneuri mai performante, ținând cont de impacturile acestuia asupra întreprinderilor, asupra consumului de combustibil, asupra siguranței, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, asupra activităților de supraveghere a pieței, precum și asupra gradului de conștientizare publică. Raportul evaluează, de asemenea, costurile și beneficiile verificării independente și obligatorii de către o parte terță a informațiilor furnizate pe etichetă, luând în considerare și experiența cu cadrul mai larg prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la 1 iunie 2020.

Prezentul regulament se aplică de la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexa I – partea A – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Clasa de eficiență a consumului de combustibil se determină și se indică pe etichetă pe baza coeficientului de rezistență la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată mai jos și măsurată în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia și aliniată în conformitate cu procedura stabilită în anexa IV.

Clasa de eficiență a consumului de combustibil se determină și se indică pe etichetă pe baza coeficientului de rezistență la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată mai jos și în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia și aliniată în conformitate cu procedura stabilită în anexa IV.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa I – partea A – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa I – partea A – tabel

 

Textul propus de Comisie

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Amendamentul

Pneurile C1

Pneurile C3

Pneurile C3

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Gol

D

Gol

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Clasele de aderență pe teren umed se determină și se indică pe etichetă pe baza indicelui de aderență pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată în tabelul de mai jos, calculat în conformitate cu punctul 2 și măsurat în conformitate cu anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

1.  Clasele de aderență pe teren umed se determină și se indică pe etichetă pe baza indicelui de aderență pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată în tabelul de mai jos, calculat în conformitate cu punctul 2 și în conformitate cu anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 2 – tabel

 

Textul propus de Comisie

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Gol

G

Gol

G

G ≤ 0,64

G

Amendamentul

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Gol

D

Gol

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa I – partea C – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

C  Clasele de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia

C  Clasele de zgomot exterior de rulare și valoarea acestuia

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa I – partea C – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (N) se declară în decibeli și se calculează în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Valoarea zgomotului exterior de rulare (N) se declară în decibeli și în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa I – partea C – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Clasa de zgomot exterior de rulare se determină pe baza valorilor limită (LV) prevăzute în partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 661/2009, după cum urmează:

Clasa de zgomot exterior de rulare se determină și se indică pe etichetă în conformitate cu valorile-limită (LV) etapa 2 prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa I – partea C – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

N in dB

N in dB

Clasa zgomotului exterior de rulare

Clasa zgomotului exterior de rulare

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa I – partea D – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Performanța pe zăpadă se testează în conformitate cu anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Performanța pe zăpadă se etichetează în conformitate cu anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Anexa I – partea D – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un pneu care îndeplinește valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de zăpadă, pe eticheta sa trebuind inclusă următoarea pictogramă.

Un pneu care îndeplinește valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de zăpadă, pe eticheta sa putând fi inclusă următoarea pictogramă.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Anexa I – partea E – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Performanța pe gheață se testează în conformitate cu standardul ISO 19447.

Performanța pe gheață se etichetează în conformitate cu standardul ISO 19447.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Anexa I – partea E – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un pneu care îndeplinește valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață specificată în standardul ISO 19447 este clasificat ca pneu de gheață, pe eticheta sa trebuind inclusă următoarea pictogramă.

Un pneu care îndeplinește valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață specificată în standardul ISO 19447 și care este omologat în conformitate cu performanța pe zăpadă în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de gheață, pe eticheta sa putând fi inclusă următoarea pictogramă.

  • [1] JO C 62, 15.2.2019, p. 280.

EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea este hotărâtă să construiască o uniune energetică cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii și este esențială pentru moderarea cererii de energie.

Etichetarea energetică le permite clienților să facă alegeri în cunoștință de cauză bazate pe consumul de energie al produselor cu impact energetic. Informațiile cu privire la produse cu impact energetic eficiente și durabile aduc o contribuție semnificativă la economiile de energie și la reducerea facturilor la energie, promovând în același timp inovarea și investițiile în producerea de produse mai eficiente din punct de vedere energetic. Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri în cunoștință de cauză ale clienților și prin armonizarea cerințelor aferente la nivelul Uniunii este benefică, de asemenea, pentru producători, pentru industrie și pentru economia din Uniune în ansamblu.

Abia în noiembrie 2012 au fost introduse măsuri legislative ce impuneau ca toate pneurile să poarte etichete cu informații referitoare la eficiența consumului de combustibil, la aderența pe teren umed și la nivelul de zgomot de rulare generat.

Pneurile sunt mult mai mult decât un produs cu implicații pentru consumul energetic, deoarece reprezintă un element activ de siguranță, fiind singurul punct de contact între vehicul și carosabil. În plus, este necesar un compromis între performanțele de mediu și siguranță.

Un regulament ambițios ar trebui să impună în mod coerent instrumentul juridic adecvat, întrucât prevede norme clare și detaliate care împiedică transpunerea divergentă de către statele membre și asigură astfel un grad înalt de armonizare în întreaga Uniune. Un cadru de reglementare armonizat la nivelul Uniunii, mai curând decât la nivelul statelor membre, reduce costurile pentru producători și asigură condiții de concurență echitabile și libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne.

Raportorul sprijină mai ales acele elemente ale propunerii care vizează consolidarea supravegherii pieței prin sancțiuni și amenzi, sporind vizibilitatea etichetei, în special în ceea ce privește vânzările la distanță, și introducând obligații mai stricte pentru statele membre.

În acest context, raportorul consideră că o abordare mai ambițioasă ar putea conduce la rezultate mai bune. Raportorul dorește să consolideze reglementările în materie de etichetare, prin introducerea obligației ca etichetele pneurilor să fie prezentate conducătorilor auto în toate situațiile și să includă informații privind performanța pe zăpadă și pe gheață. Înaintea reclasificării, Comisia ar trebui să realizeze un studiu pregătitor adecvat.

Raportorul consideră că punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să acorde suficient timp producătorilor pentru a se conforma cu schema previzibilă, astfel încât parametrii să poată fi ajustați în funcție de progresul tehnic.

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri interdependenți. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu, și, din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară”16 menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Cu toate acestea, în prezent nu este disponibilă o metodă de măsurare a abraziunii pneurilor. Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil.

(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu, și, din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară”16 menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Aplicarea unor cerințe de etichetare în ceea ce privește rata de abraziune a pneurilor ar aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea umană și pentru mediu. Prin urmare, Comisia ar trebui să introducă o metodă de testare adecvată pentru măsurarea abraziunii pneurilor cât mai curând posibil, luând în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, cu scopul de a introduce parametri și cerințe de informare pentru abraziunea pneurilor înainte de data aplicării prezentului regulament.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018)0028

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți siguranța, protecția sănătății și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot.

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți siguranța, protecția sănătății și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot, precum și cu un impact minim asupra mediului.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I au făcut obiectul procesului de omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente, identificatorul de model și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I, precum și parametrii de documentație tehnică prevăzuți la anexa III au fost comunicați autorității de omologare de tip anterior introducerii pe piață a pneului. Autoritatea de omologare de tip confirmă primirea documentației din partea furnizorului.

Justificare

În principiu, procesul de omologare de tip și procesul de etichetare sunt proceduri independente. Cu toate acestea, raportarea către autoritățile de omologare de tip poate avea o valoare adăugată pentru controale și pentru punerea corectă în aplicare. Primirea tuturor informațiilor necesare înainte ca pneurile să fie introduse pe piață le-ar permite autorităților să efectueze teste cu privire la precizia măsurătorilor de pe etichete, în cazul în care doresc acest lucru.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Kilometrajul și abraziunea

 

1.  Comisia adoptă, până la 1 ianuarie 2020, acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea unor parametri și a unor cerințe de informare privind kilometrajul și abraziunea pneurilor.

 

2.  În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 în ceea ce privește introducerea unei metode de testare adecvate pentru măsurarea abraziunii pneurilor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a introduce modificări ale conținutului și formatului etichetei;

eliminat

Justificare

Conținutul și formatul etichetei reprezintă elemente fundamentale ale regulamentului și ar trebui să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a introduce parametri sau cerințe privind informațiile în anexe, în special pentru kilometraj și abraziune, cu condiția ca metodele de testare adecvate să fie disponibile;

eliminat

Justificare

Parametrii sau informațiile referitoare la kilometraj și abraziune reprezintă elemente fundamentale ale regulamentului și ar trebui să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  a introduce parametri de clasificare care să reflecte performanțele pneurilor reșapate, cu condiția să existe o metodă de testare armonizată corespunzătoare și să fi fost efectuat un studiu de fezabilitate;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 1 iunie 2026, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Până la 1 iunie 2022, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 661/2009

 

La articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se adaugă următoarea literă (na):

 

„(na) rata de abraziune a pneurilor”.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali

Referințe

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali

Referințe

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Data prezentării la PE

16.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

16

1

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Data depunerii

22.2.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate