SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009

22.2.2019 - (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Michał Boni


Postup : 2018/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0086/2019
Predkladané texty :
A8-0086/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0296),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0190/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2019[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nariadenie (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradiť novým nariadením, ktoré zahŕňa zmeny vykonané v roku 2011 a ktoré upravuje a upresňuje niektoré jeho ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah s prihliadnutím na technologický pokrok v oblasti pneumatík v posledných rokoch.

(3)  Nariadenie (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradiť novým nariadením, ktoré zahŕňa zmeny vykonané v roku 2011 a ktoré upravuje a upresňuje niektoré jeho ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah s prihliadnutím na technologický pokrok v oblasti pneumatík v posledných rokoch. Keďže však ponuka a dopyt sa z hľadiska palivovej účinnosti zmenili len málo, nie je potrebné v tejto fáze zmeniť triedu palivovej úspornosti. Okrem toho by sa mali preskúmať dôvody tohto nedostatočného vývoja a nákupné faktory (cena, výkonnosť atď.).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na odvetvie dopravy pripadá jedna tretina spotreby energie v Únii. Cestná doprava bola zodpovedná za približne 22 % celkových emisií skleníkových plynov v Únii v roku 2015. Pneumatiky, hlavne z dôvodu ich valivého odporu, predstavujú 5 až 10 % spotreby paliva vozidiel. Zníženie valivého odporu pneumatík by preto výrazne prispelo k palivovej úspornosti v oblasti cestnej dopravy, a tým k zníženiu emisií.

(4)  Na odvetvie dopravy pripadá jedna tretina spotreby energie v Únii. Cestná doprava bola zodpovedná za približne 22 % celkových emisií skleníkových plynov v Únii v roku 2015. Pneumatiky, hlavne z dôvodu ich valivého odporu, predstavujú 5 až 10 % spotreby paliva vozidiel. Zníženie valivého odporu pneumatík by preto výrazne prispelo k palivovej úspornosti v oblasti cestnej dopravy, a tým k zníženiu emisií a k dekarbonizácii odvetvia dopravy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  S cieľom riešiť problém znižovania emisií CO2 v cestnej doprave je vhodné, aby členské štáty v spolupráci s Komisiou poskytli stimuly na inováciu nového technologického procesu pre palivovo úsporné a bezpečné pneumatiky tried C1, C2 a C3.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pneumatiky sa vyznačujú viacerými navzájom prepojenými parametrami. Zlepšenie jedného parametra, akým je napríklad valivý odpor, môže mať nepriaznivý vplyv na iné, akým je napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk valenia. Je potrebné podporovať výrobcov pneumatík, aby optimalizovali všetky parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

(5)  Pneumatiky sa vyznačujú viacerými parametrami, ktoré sú navzájom prepojené. Zlepšenie jedného parametra, akým je napríklad valivý odpor, môže mať nepriaznivý vplyv na iné, akým je napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk valenia. Je potrebné podporovať výrobcov pneumatík, aby optimalizovali všetky parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Zlepšenie označovania pneumatík umožní spotrebiteľom získavať relevantnejšie a porovnateľnejšie informácie o palivovej úspornosti, bezpečnosti a hluku a pri kúpe nových pneumatík robiť nákladovo efektívne a ekologické rozhodnutia o kúpe.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom poskytnúť koncovým používateľom informácie o výkonnosti pneumatík špecificky určených na použitie v podmienkach snehu a ľadu je vhodné vyžadovať, aby sa na štítku uvádzali informácie o požiadavkách na pneumatiky určených na použitie v podmienkach snehu a ľadu.

(12)  S cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v chladnejších klimatických podmienkach v Únii a poskytnúť koncovým používateľom informácie o výkonnosti pneumatík špecificky určených na použitie v podmienkach snehu a ľadu je vhodné vyžadovať, aby sa na štítku uvádzali informácie o požiadavkách na pneumatiky určených na použitie v podmienkach snehu a ľadu. Pneumatiky pre jazdu na snehu a ľade majú špecifické parametre, ktoré nie sú úplne porovnateľné s inými druhmi pneumatík. S cieľom zabezpečiť, aby koncoví užívatelia mohli robiť uvážené a informované rozhodnutia, by do štítku by mali byť zahrnuté aj informácie o priľnavosti na snehu a priľnavosti na ľade a kód QR. Komisia mala vypracovať stupnicu výkonnosti pre priľnavosť na snehu, ako aj pre priľnavosť na ľade. Tieto stupnice by mali vychádzať z predpisu EHK OSN č. 117 a z normy ISO 19447 pre sneh, resp. pre ľad. V každom prípade by mal byť na pneumatike, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu pre sneh stanovené v predpise EHK OSN č. 117, vytlačený symbol hory s troma vrcholmi a snehovou vločkou („3PMSF“). Podobne by na pneumatike, ktorá spĺňa minimálnu hodnotu indexu pre ľad stanovenú v norme ISO 19447, mal byť zobrazený symbol ľadu schválený podľa tejto normy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Oder pneumatík počas používania je významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto sa v oznámení Komisie s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z pneumatík, okrem iného prostredníctvom informačných opatrení, akými sú označovanie a minimálne požiadavky na pneumatiky. V súčasnosti však neexistuje vhodná skúšobná metóda na meranie oderu pneumatík. Preto by v záujme čo najrýchlejšieho stanovenia vhodnej skúšobnej metódy mala Komisia vydať mandát na vypracovanie takejto metódy, pričom by sa úplne zohľadnili všetky najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo navrhované normy alebo nariadenia.

(13)  Oder pneumatík počas používania je významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. V oznámení Komisie s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“16 sa preto uvádza potreba riešiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z pneumatík, okrem iného prostredníctvom informačných opatrení, akými sú označovanie a minimálne požiadavky na pneumatiky. Uplatňovanie požiadaviek na označovanie so zreteľom na mieru oderu pneumatík by teda malo významný prospech pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto by v záujme čo najrýchlejšieho stanovenia vhodnej skúšobnej metódy mala Komisia vydať mandát na vypracovanie takejto metódy, pričom by sa úplne zohľadnili všetky najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo navrhované normy alebo nariadenia, ako aj výsledky priemyselného výskumu.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028.

16 COM(2018)0028.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Energetický štítok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/136917, ktorým sa výrobky zaradzujú na stupnici od A po G v závislosti od spotreby energie, pozná viac ako 85 % spotrebiteľov v Únii a ukázalo sa, že je účinná pri podpore účinnejších výrobkov. Štítok na pneumatikách by mal naďalej v čo najväčšej možnej miere používať rovnaký vzhľad s prihliadnutím na špecifiká parametrov pneumatík.

(15)  Energetický štítok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/136917, ktorým sa výrobky zaradzujú na stupnici od A po G v závislosti od spotreby energie, pozná viac ako 85% spotrebiteľov v Únii ako jasný a transparentný informačný nástroj a ukázalo sa, že je účinný pri podpore účinnejších výrobkov. Štítok na pneumatikách by mal naďalej v čo najväčšej možnej miere používať rovnaký vzhľad s prihliadnutím na špecifiká parametrov pneumatík.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Poskytovaním porovnateľných informácií o parametroch pneumatík v podobe štandardného štítku sa pravdepodobne podarí ovplyvniť rozhodovanie konečných používateľov pri kúpe v prospech bezpečnejších, tichších a palivovo úspornejších pneumatík. Výrobcovia pneumatík tak následne pravdepodobne budú motivovaní, aby tieto parametre pneumatík optimalizovali, čím sa otvorí cesta pre udržateľnejšiu spotrebu a výrobu.

(16)  Poskytovaním porovnateľných informácií o parametroch pneumatík v podobe štandardného štítku sa pravdepodobne podarí ovplyvniť rozhodovanie konečných používateľov pri kúpe v prospech bezpečnejších, udržateľnejších, tichších a palivovo úspornejších pneumatík. Výrobcovia pneumatík tak následne pravdepodobne budú motivovaní, aby tieto parametre pneumatík optimalizovali, čím sa otvorí cesta pre udržateľnejšiu spotrebu a výrobu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Potenciálnym koncovým používateľom by sa mali poskytnúť informácie vysvetľujúce každý prvok štítku a jeho význam. Tieto informácie by sa mali poskytnúť v propagačných technických materiáloch, napríklad na webových stránkach dodávateľa.

(22)  Potenciálnym koncovým používateľom by sa mali poskytnúť informácie vysvetľujúce každý prvok štítku a jeho význam. Tieto informácie by sa mali poskytnúť v technických propagačných materiáloch, napríklad na webových stránkach dodávateľa. Ako technický propagačný materiál by sa nemali chápať reklamy na bilbordoch, v novinách, časopisoch, rozhlasovom a televíznom vysielaní.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na zabezpečenie rovnakých podmienok v rámci Únie je nevyhnutné, aby dodávatelia a distribútori dodržiavali ustanovenia o označovaní pneumatík. Členské štáty by preto mali monitorovať toto dodržiavanie prostredníctvom dohľadu nad trhom a pravidelných následných kontrol najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200820.

(24)  Na zabezpečenie rovnakých podmienok v rámci Únie je nevyhnutné, aby dodávatelia a distribútori dodržiavali ustanovenia o označovaní pneumatík. Členské štáty by preto mali monitorovať toto dodržiavanie prostredníctvom dohľadu nad trhom a pravidelných následných kontrol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200820, ako aj stanoviť sankcie v prípade nesprávneho označovania.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zmeniť obsah a formát štítku, zaviesť požiadavky v súvislosti s protektorovanými pneumatikami, oderom a počtom najazdených kilometrov, ako aj prispôsobiť prílohy technickému pokroku by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu. Je takisto mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác viedla vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201621. Predovšetkým v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov by Európsky parlament a Rada mali dostať všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)  S cieľom zmeniť obsah a formát štítku, zaviesť požiadavky v súvislosti s protektorovanými pneumatikami, pneumatikami určenými na použitie v podmienkach snehu alebo ľadu, oderom a počtom najazdených kilometrov, ako aj prispôsobiť prílohy technickému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201621. Predovšetkým v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov by Európsky parlament a Rada mali dostať všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

21 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

21 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Údaje o počte najazdených kilometrov a odere pneumatík budú po tom, ako bude k dispozícii vhodná skúšobná metóda, užitočným nástrojom na informovanie spotrebiteľov o trvanlivosti, životnosti a neúmyselnom uvoľňovaní mikroplastov ich kúpenej pneumatiky. Informácie o počte najazdených kilometrov by takisto umožňovali konečným spotrebiteľom urobiť informované rozhodnutie o pneumatikách s dlhšou životnosťou, čo by pomohlo chrániť životné prostredie a zároveň im umožnilo odhadnúť prevádzkové náklady pneumatík počas dlhšieho obdobia. Údaje o najazdených kilometroch a odere by sa preto mali doplniť na štítok, keď bude k dispozícii relevantná, zmysluplná a reprodukovateľná metóda skúšania na účely uplatňovania tohto nariadenia. Výskum a vývoj nových technológií v tejto oblasti by mal pokračovať. Uvádzanie údajov o počte najazdených kilometrov a odere pneumatík by bol významnou zmenou štítku, a preto by sa malo vykonať pri najbližšej revízii tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  V záujme posilnenia dôvery v štítok a zabezpečenia jeho presnosti by malo vyhlásenie, ktoré dodávatelia uvedú na štítku v súvislosti s hodnotami valivého odporu, priľnavosti za mokra a hluku, podliehať postupu typového schválenia podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

(32)  V záujme posilnenia dôvery v štítok a zabezpečenia jeho presnosti by malo vyhlásenie, ktoré dodávatelia uvedú na štítku v súvislosti s hodnotami valivého odporu, priľnavosti za mokra, priľnavosti na snehu a hluku, podliehať postupu typového schválenia podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Veľkosť štítku by mala zostať rovnaká ako veľkosť stanovená v nariadení (ES) č. 1222/2009. Do štítku by mali byť zahrnuté informácie o priľnavosti na snehu a priľnavosti na ľade a kód QR.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť bezpečnosť, ochranu zdravia, hospodársku a environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy podporou palivovo úsporných a bezpečných pneumatík s nízkou hladinou hluku.

1.  Cieľom tohto nariadenia je podporovať palivovo účinné, bezpečné a udržateľné pneumatiky s nízkou hladinou hluku, ktoré by mohli pomôcť minimalizovať vplyv na životné prostredie a zdravie a zároveň zvyšovali bezpečnosť a hospodársku efektívnosť cestnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na pneumatiky tried C1, C2 a C3.

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na pneumatiky tried C1, C2 a C3, ktoré sa uvádzajú na trh.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  „parameter“ je parameter pneumatiky uvedený v prílohe I, ako napríklad valivý odpor, priľnavosť za mokra, vonkajší hluk valenia, priľnavosť na snehu, priľnavosť na ľade, počet najazdených kilometrov alebo oder, ktorý má značný vplyv na životné prostredie, bezpečnosť cestnej premávky alebo zdravie počas používania;

(19)  „parameter“ je parameter pneumatiky uvedený v prílohe I, ako napríklad valivý odpor, priľnavosť za mokra, vonkajší hluk valenia, priľnavosť na snehu alebo priľnavosť na ľade, počet najazdených kilometrov alebo oder, ktorý má značný vplyv na životné prostredie, bezpečnosť cestnej premávky alebo zdravie počas používania;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávatelia zabezpečia, aby k pneumatikám triedy C1, C2 a C3, ktoré sa uvádzajú na trh, bol pripojený:

1.  Dodávatelia zabezpečia, aby k pneumatikám triedy C1, C2 a C3, ktoré sa uvádzajú na trh, bol bezplatne pripojený:

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade každej jednej pneumatiky štítok v podobe nálepky, ktorý je v súlade s prílohou II, na ktorom sú uvedené informácie a triedy pre každý z parametrov stanovených v prílohe I, a informačný list výrobku stanovený v prílohe IV;

a)  v prípade každej jednej pneumatiky štítok v podobe nálepky, ktorý je v súlade s prílohou II, na ktorom sú uvedené informácie a triedy pre každý z parametrov stanovených v prílohe I, a informačný list výrobku stanovený v prílohe IV; alebo

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o pneumatiky predávané cez internet, dodávatelia zabezpečia, aby bol štítok zobrazený v blízkosti ceny a aby bol zabezpečený prístup k informačnému listu výrobku.

2.  Pokiaľ ide o pneumatiky inzerované alebo predávané cez internet, dodávatelia sprístupnia štítok a zabezpečia, aby bol pri nákupe viditeľne zobrazený v blízkosti ceny a bol zabezpečený prístup k informačnému listu výrobku. Štítok sa môže zobrazovať pomocou vnoreného zobrazenia, po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši, roztvorení obrázka, ťuknutím na dotykovej obrazovke alebo podobnou technikou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dodávatelia zabezpečia, aby sa štítok pre konkrétny typ pneumatiky zobrazoval v každej vizuálnej reklame vrátane reklám na internete.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dodávatelia zabezpečia, aby každý technický propagačný materiál pre konkrétny typ pneumatiky, vrátane technického propagačného materiálu uvedeného na internete, spĺňal požiadavky prílohy V.

4.  Dodávatelia zabezpečia, aby každý technický propagačný materiál pre konkrétny typ pneumatiky, vrátane technického propagačného materiálu uvedeného na internete, zobrazoval štítok a spĺňal požiadavky prílohy V.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Dodávatelia zabezpečia, aby sa hodnoty, súvisiace triedy a akékoľvek dodatočné informácie o výkonnosti, ktoré uvádzajú na štítku v prípade základných parametrov uvedených v prílohe I, podrobili postupu typového schválenia podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

5.  Dodávatelia zabezpečia, aby sa hodnoty, súvisiace triedy, identifikačný kód modelu a akékoľvek dodatočné informácie o výkonnosti, ktoré uvádzajú na štítku v prípade základných parametrov uvedených v prílohe I, ako aj parametre technickej dokumentácie stanovené v prílohe III, boli poskytnuté orgánom typového schválenia pred uvedením pneumatiky na trh. Orgán udeľujúci typové schválenie potvrdí prijatie dokumentácie od dodávateľa a dokumentáciu overí.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Dodávatelia sprístupnia úradom členských štátov na požiadanie technickú dokumentáciu v súlade s prílohou III.

7.  Dodávatelia sprístupnia úradom členských štátov alebo akejkoľvek akreditovanej tretej strane na požiadanie technickú dokumentáciu v súlade s prílohou III.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pneumatiky v predajni boli opatrené štítkom v podobe nálepky na jasne viditeľnom mieste v súlade s prílohou II, ktorý poskytujú dodávatelia v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a);

a)  pneumatiky v predajni boli opatrené štítkom v podobe nálepky na jasne viditeľnom mieste v súlade s prílohou II, ktorý poskytujú dodávatelia v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a); alebo

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pred predajom pneumatiky, ktorá je súčasťou série jednej alebo viacerých totožných pneumatík, bol koncovému používateľovi zobrazený štítok uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b) a aby bol zreteľne vystavený v bezprostrednej blízkosti pneumatiky v predajni.

b)  pred predajom pneumatiky, ktorá je súčasťou série jednej alebo viacerých totožných pneumatík, bol koncovému používateľovi prezentovaný štítok uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b) a aby bol zreteľne vystavený v bezprostrednej blízkosti pneumatiky v predajni.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Štítok je pripevnený priamo na pneumatiku a je čitateľný v celom rozsahu, pričom nič nebráni jeho viditeľnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Distribútori zabezpečia, aby v každej vizuálnej reklame vrátane reklamy na internete bol zobrazený štítok pre daný typ pneumatiky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Distribútori zabezpečia, aby každý technický propagačný materiál týkajúci sa určitého typu pneumatiky vrátane technického propagačného materiálu uvedeného na internete spĺňal požiadavky prílohy V.

3.  Distribútori zabezpečia, aby každý technický propagačný materiál týkajúci sa určitého typu pneumatiky vrátane technického propagačného materiálu uvedeného na internete zobrazoval štítok a spĺňal požiadavky prílohy V.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Pokiaľ ide o pneumatiky predávané priamo cez internet, distribútori zabezpečia, aby sa štítok zobrazoval v blízkosti ceny a aby bol zabezpečený prístup k informačnému listu výrobku.

7.  Pokiaľ ide o pneumatiky inzerované alebo predávané priamo cez internet, distribútori sprístupnia štítok a zabezpečia, aby bol pri nákupe viditeľne zobrazený v blízkosti ceny a bol zabezpečený prístup k informačnému listu výrobku. Štítok sa môže zobrazovať pomocou vnoreného zobrazenia, po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši, roztvorení obrázka, ťuknutím na dotykovej obrazovke alebo podobnou technikou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o parametroch uvedených na štítku, ktoré sa majú poskytovať podľa článkov 4, 6 a 7, sa získajú použitím skúšobných metód a metód merania uvedených v prílohe I a postupu zosúladenia laboratórií uvedeného v prílohe VI.

Informácie o parametroch uvedených na štítku, ktoré sa majú poskytovať podľa článkov 4, 6 a 7, sa získajú v súlade so skúšobnými metódami uvedenými v prílohe I a postupom zosúladenia v laboratóriách uvedeného v prílohe VI.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom zriadili systém pravidelných a náhodných kontrol predajných miest na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Všeobecné programy členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom vypracované podľa [článku 13 nariadenia (ES) č. 765/2008 o dodržiavaní a presadzovaní právnych predpisov podľa návrhu COM(2017) 795] zahŕňajú opatrenia na zabezpečenie účinného presadzovania tohto nariadenia.

3.  Všeobecné programy členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom vypracované podľa [článku 13 nariadenia (ES) č. 765/2008 o dodržiavaní a presadzovaní právnych predpisov podľa návrhu COM(2017) 795] zahŕňajú opatrenia na zabezpečenie účinného presadzovania tohto nariadenia a musia byť posilnené.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Protektorové pneumatiky

 

Komisia do ... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 13 s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením nových požiadaviek na informácie pre protektorové pneumatiky do príloh, za predpokladu, že je dispozícii vhodný a uskutočniteľný spôsob.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11b

 

Priľnavosť na snehu a ľade

 

Komisia do 1. júna 2020 prijme delegované akty v súlade s článkom 13 s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením parametrov a požiadaviek na informácie pre pneumatiky s priľnavosťou na snehu a ľade, a to s cieľom odzrkadliť porovnateľnú výkonnosť pneumatík v podmienkach snehu a ľadu a zobrazovať aktualizované štítky v obchodoch, ako aj na internete šesť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti týchto delegovaných aktov.

 

 

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zaviesť parametre a požiadavky na informácie pre pneumatiky s priľnavosťou na snehu a ľade;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  zaviesť vhodnú skúšobnú metódu na meranie výkonnosti pneumatík s priľnavosťou na snehu alebo s priľnavosťou na ľade;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  začleniť do príloh parametre alebo požiadavky na informácie, najmä pokiaľ ide o počet najazdených kilometrov a oder, za predpokladu, že sú k dispozícii vhodné skúšobné metódy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia počas prípravy delegovaných aktov v prípade potreby predloží návrh vzhľadu a obsahu štítkov pre konkrétne skupiny výrobkov na odskúšanie reprezentatívnym skupinám zákazníkov Únie, aby zaistila, že tieto štítky budú pre zákazníkov jasne zrozumiteľné.

Komisia počas prípravy delegovaných aktov predloží návrh vzhľadu a obsahu štítkov pre pneumatiky na odskúšanie reprezentatívnym skupinám zákazníkov Únie, aby zaistila, že tieto štítky budú pre zákazníkov jasne zrozumiteľné.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 1. júna 2026 vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Komisia do 1. januára 2022 vykoná hodnotenie tohto nariadenia, doplnené posúdením vplyvu a spotrebiteľským prieskumom a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. V správe sa posúdia požiadavky na zavedenie nových tried pneumatík, nový formát štítka alebo nové parametre pneumatík, najmä pokiaľ ide o počet najazdených kilometrov a oder, za predpokladu, že sú k dispozícii vhodné testovacie metódy, a v prípade potreby sa k nej pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedenou správou sa posúdi, ako účinne toto nariadenie a delegované akty prijaté podľa tohto nariadenia umožnili koncovým používateľom vybrať si úspornejšie pneumatiky, pričom sa zohľadní ich vplyv na podniky, spotrebu paliva, bezpečnosť, emisie skleníkových plynov a činnosti dohľadu nad trhom. Posúdia sa v nej aj náklady a prínosy nezávislého a povinného overovania informácií na štítku tretími stranami s prihliadnutím na skúsenosti so širším rámcom podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

Uvedenou správou sa posúdi, ako účinne toto nariadenie a delegované akty prijaté podľa tohto nariadenia umožnili koncovým používateľom vybrať si výkonnejšie pneumatiky, pričom sa zohľadní ich vplyv na podniky, spotrebu paliva, bezpečnosť, emisie skleníkových plynov, činnosti dohľadu nad trhom a zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov. Posúdia sa v nej aj náklady a prínosy nezávislého a povinného overovania informácií na štítku tretími stranami s prihliadnutím na skúsenosti so širším rámcom podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. júna 2020.

Uplatňuje sa od ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Trieda palivovej úspornosti sa určuje a zobrazuje na štítku na základe koeficientu valivého odporu (RRC) podľa škály tried od A po G stanovenej nižšie a meria v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 117 a jeho následnými zmenami a zosúladí s postupom stanoveným v prílohe VI.

Trieda palivovej úspornosti sa určuje a zobrazuje na štítku na základe koeficientu valivého odporu (RRC) podľa škály tried od A po G stanovenej nižšie a v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 117 a jeho následnými zmenami a zosúladí s postupom stanoveným v prílohe VI.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Trieda F pre pneumatiky tried C1, C2 a C3 sa už nesmie uvádzať na trh po úplnom vykonaní požiadaviek na typové schválenie podľa nariadenia (ES) č. 661/2009 a na štítku sa uvádza sivou farbou.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Pneumatiky triedy C1

Pneumatiky triedy C2

Pneumatiky triedy C3

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Pozmeňujúci návrh

Pneumatiky triedy C1

Pneumatiky triedy C2

Pneumatiky triedy C3

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

prázdny

D

prázdny

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Triedy priľnavosti za mokra sa určujú a zobrazujú na štítku na základe koeficientu priľnavosti za mokra (G) podľa škály tried od A do G stanovenej v tabuľke nižšie, vypočítajú v súlade s bodom 2 a merajú v súlade s prílohou 5 k predpisu EHK OSN č. 117.

1.  Triedy priľnavosti za mokra sa určujú a zobrazujú na štítku na základe koeficientu priľnavosti za mokra (G) podľa škály tried od A do G stanovenej v tabuľke nižšie, vypočítajú v súlade s bodom 2 a v súlade s prílohou 5 k predpisu EHK OSN č. 117.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Trieda F pre pneumatiky tried C1, C2 a C3 sa už nesmie uvádzať na trh po úplnom vykonaní požiadaviek na typové schválenie podľa nariadenia (ES) č. 661/2009 a na štítku sa uvádza sivou farbou.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha I – časť B – bod 2 – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Pneumatiky triedy C1

Pneumatiky triedy C2

Pneumatiky triedy C3

G

Trieda priľnavosti za mokra

G

Trieda priľnavosti za mokra

G

Trieda priľnavosti za mokra

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

prázdny

G

prázdny

G

G ≤ 0,64

G

Pozmeňujúci návrh

Pneumatiky triedy C1

Pneumatiky triedy C2

Pneumatiky triedy C3

G

Trieda priľnavosti za mokra

G

Trieda priľnavosti za mokra

G

Trieda priľnavosti za mokra

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

prázdny

D

prázdny

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha I – časť C – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

C  Triedy a nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia

C  Triedy a hodnota vonkajšieho hluku valenia

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha I – časť C – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia (N) sa uvádza v decibeloch a vypočíta v súlade s prílohou 3 k predpisu EHK OSN č. 117.

Hodnota vonkajšieho hluku valenia (N) sa uvádza v decibeloch v súlade s prílohou 3 k predpisu EHK OSN č. 117.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha I – časť C – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Trieda vonkajšieho hluku valenia sa určuje a uvádza na štítku na základe limitných hodnôt (LV) stanovených v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 661/2009 takto:

Trieda vonkajšieho hluku valenia sa určuje a uvádza na štítku v súlade s limitnými hodnotami (LV) stupňa 2 stanovenými v predpise EHK OSN č. 117.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha I – časť C – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

N v dB

N v dB

Trieda vonkajšieho hluku valenia

Trieda vonkajšieho hluku valenia

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha I – časť D – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skúšky výkonnosti na snehu sa vykonáva v súlade s prílohou 7 k predpisu EHK OSN č. 117.

Skúšky výkonnosti na snehu sa označujú v súlade s prílohou 7 k predpisu EHK OSN č. 117.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha I – časť D – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pneumatika, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu pre sneh stanovené v predpise EHK OSN č. 117, sa klasifikuje ako pneumatika pre jazdu na snehu a na štítku sa uvedie tento symbol.

Pneumatika, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu pre sneh stanovené v predpise EHK OSN č. 117, sa klasifikuje ako pneumatika pre jazdu na snehu a na štítku sa môže uviesť tento symbol.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha I – časť E – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skúšky priľnavosti na ľade sa vykonávajú v súlade s normou ISO 19447.

Skúšky priľnavosti na ľade sa označujú v súlade s normou ISO 19447.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha I – časť E – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pneumatika, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu pre ľad stanovené v norme ISO 19447, sa klasifikuje ako pneumatika pre jazdu na ľade a na štítku sa uvedie tento symbol.

Pneumatika, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu pre ľad stanovené v norme ISO 19447 a typovo schválená podľa výkonnosti na snehu v predpise EHK OSN č. 117, sa klasifikuje ako pneumatika pre jazdu na ľade a na štítku sa môže uviesť tento symbol.

  • [1] Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 280.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Únia sa zaviazala vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti klímy. Palivová úspornosť je kľúčovým prvkom rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a je kľúčovým faktorom znižovania dopytu po energii.

Energetické označovanie umožňuje zákazníkom prijímať informované rozhodnutia založené na spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Informácie o účinných a udržateľných energeticky významných výrobkoch výrazne prispievajú k úsporám energie a k znižovaniu účtov za energiu a zároveň podporujú inováciu a investície do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí zákazníkov a harmonizácie súvisiacich požiadaviek na úrovni Únie prospieva aj výrobcom, priemyslu a celému hospodárstvu Únie.

Právne predpisy boli po prvýkrát zavedené v novembri 2012 a vyžadovalo sa, aby všetky pneumatiky niesli štítky s informáciami o ich palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a množstve vzniknutého hluku valenia.

Pneumatiky sú oveľa viac než len energetický výrobok - sú aktívnym bezpečnostným prvkom, pretože sú jediným kontaktným bodom medzi vozidlom a cestou. Okrem toho existuje kompromis medzi environmentálnymi vlastnosťami a bezpečnosťou.

Ambiciózne nariadenie je aj konzistentne primeraný právny nástroj, keďže uvádza jasné a podrobné pravidlá, ktoré zabraňujú odlišnej transpozícii členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na úrovni členských štátov, znižuje náklady výrobcov, zaručuje rovnaké podmienky a zabezpečuje voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu.

Spravodajca podporuje najmä tie prvky návrhu, ktorých cieľom je posilnenie dohľadu nad trhom prostredníctvom sankcií, zvýšenie viditeľnosti štítka – najmä pokiaľ ide o predaj na diaľku – a zavedenie prísnejších povinností pre členské štáty.

V tejto súvislosti je však spravodajca presvedčený, že ambicióznejší prístup by mohol priniesť ešte lepšie výsledky. Chce posilniť predpisy týkajúce sa označovania, a to zavedením povinnosti ukazovať štítky motoristom vo všetkých situáciách a zahrnutím informácií o výkonnosti pri jazde na snehu a ľade. Pred zmenou stupnice by Komisia mala uskutočniť vhodnú prípravnú štúdiu.

Spravodajca je presvedčený, že vykonávanie tohto nariadenia by malo poskytnúť dostatok času na to, aby výrobcovia dosiahli súlad s predvídateľným systémom, v ktorom sa parametre môžu prispôsobiť technickému pokroku.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (22.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pneumatiky sa vyznačujú viacerými navzájom prepojenými parametrami. Zlepšenie jedného parametra, akým je napríklad valivý odpor, môže mať nepriaznivý vplyv na iné, akým je napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk valenia. Je potrebné podporovať výrobcov pneumatík, aby optimalizovali všetky parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

(5)  Pneumatiky sa vyznačujú viacerými parametrami, ktoré sú navzájom prepojené. Zlepšenie jedného parametra, akým je napríklad valivý odpor, môže mať nepriaznivý vplyv na iné, akým je napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo zlepšenie priľnavosti za mokra môže mať nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk valenia. Je potrebné podporovať výrobcov pneumatík, aby optimalizovali všetky parametre nad rámec dosiahnutých noriem.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Oder pneumatík počas používania je významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto sa v oznámení Komisie s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z pneumatík, okrem iného prostredníctvom informačných opatrení, akými sú označovanie a minimálne požiadavky na pneumatiky. V súčasnosti však neexistuje vhodná skúšobná metóda na meranie oderu pneumatík. Preto by v záujme čo najrýchlejšieho stanovenia vhodnej skúšobnej metódy mala Komisia vydať mandát na vypracovanie takejto metódy, pričom by sa úplne zohľadnili všetky najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo navrhované normy alebo nariadenia.

(13)  Oder pneumatík počas používania je významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto sa v oznámení Komisie s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“16 uvádza potreba riešiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z pneumatík, okrem iného prostredníctvom informačných opatrení, akými sú označovanie a minimálne požiadavky na pneumatiky. Uplatňovanie požiadaviek na označovanie so zreteľom na mieru oderu pneumatík by prinieslo výrazný prospech pre ľudské zdravie a životné prostredie. Komisia by preto mala čo najskôr zaviesť vhodnú skúšobnú metódu na meranie oderu pneumatík, pričom by mala plne zohľadniť všetky najnovšie medzinárodne vyvinuté alebo navrhované normy alebo predpisy, s cieľom zaviesť parametre a požiadavky na informácie pre oder pneumatík pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final.

16 COM(2018) 28 final.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť bezpečnosť, ochranu zdravia, hospodársku a environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy podporou palivovo úsporných a bezpečných pneumatík s nízkou hladinou hluku.

1.  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť bezpečnosť, ochranu zdravia, hospodársku a environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy podporou palivovo úsporných a bezpečných pneumatík s nízkou hladinou hluku a minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Dodávatelia zabezpečia, aby sa hodnoty, súvisiace triedy a akékoľvek dodatočné informácie o výkonnosti, ktoré uvádzajú na štítku v prípade základných parametrov uvedených v prílohe I, podrobili postupu typového schválenia podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

5.  Dodávatelia zabezpečia, aby sa hodnoty, súvisiace triedy, identifikátor modelu a akékoľvek dodatočné informácie o výkonnosti, ktoré uvádzajú na štítku v prípade základných parametrov uvedených v prílohe I, ako aj parametre technickej dokumentácie uvedené v prílohe III poskytli orgánu udeľujúcemu typové schválenie pred uvedením pneumatiky na trh. Orgán udeľujúci typové schválenie potvrdí prijatie dokumentácie od dodávateľa.

Odôvodnenie

Proces udeľovania typového schválenia a proces označovania sú v zásade oddelené postupy. Oznamovanie informácií orgánom udeľujúcim typové schválenie však môže mať pridanú hodnotu z hľadiska kontrol a správneho vykonávania. Ak dostanú všetky potrebné informácie pred uvedením pneumatík na trh, umožní im to uskutočňovať skúšky presnosti meraní na účely označovania, ak by ich uskutočňovať chceli.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Počet najazdených kilometrov a oder

 

1.  Komisia najneskôr do 1. januára 2020 prijme delegované akty v súlade s článkom 13 s cieľom doplniť toto nariadenie o parametre a informačné požiadavky v oblasti počtu najazdených kilometrov a oderu pneumatík.

 

2.  Na tento účel je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13 s cieľom zaviesť vhodnú skúšobnú metódu na meranie oderu pneumatík.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zaviesť zmeny týkajúce sa obsahu a formátu štítku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obsah a formát štítku sú základné prvky nariadenia a mali by podliehať spolurozhodovaniu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  začleniť do príloh parametre alebo požiadavky na informácie, najmä pokiaľ ide o počet najazdených kilometrov a oder, za predpokladu, že sú k dispozícii vhodné skúšobné metódy;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Parametre a informácie o počte najazdených kilometrov a odere sú základné prvky nariadenia a mali by podliehať spolurozhodovaniu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zaviesť parametre triedenia odrážajúce výkonnosť protektorovaných pneumatík, a to za predpokladu, že je k dispozícii vhodná skúšobná metóda a uskutočnilo sa posúdenie uskutočniteľnosti;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 1. júna 2026 vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Komisia do 1. júna 2022 vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Zmena nariadenia (ES) č. 661/2009

 

Do článku 5 nariadenia (ES) č. 661/2009 sa dopĺňa toto písmeno na):

 

„na) rýchlosť oderu pneumatík“.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

Referenčné čísla

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

Referenčné čísla

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Dátum predloženia EP

16.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

16

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Dátum predloženia

22.2.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. marca 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia