Postupak : 2017/0333R(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0087/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0087/2019

Rasprave :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0218

PRIVREMENO IZVJEŠĆE     
PDF 189kWORD 69k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Odbor za proračune

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelji: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor
 MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda (COM(2017)0827),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2017. o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2017. o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora regija od 5. srpnja 2018. o prijedlozima reforme ekonomske i monetarne unije (EMU),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Euroskupine upućeno predsjedniku Europskog vijeća od 25. lipnja 2018. o daljnjem produbljivanju ekonomske i monetarne unije i izjavu sa sastanka na vrhu država europodručja od 29. lipnja 2018. o reformi Europskog stabilizacijskog mehanizma,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Euroskupine o produbljenju ekonomske i monetarne unije od 4. prosinca 2018. upućeno čelnicima,

–  uzimajući u obzir izjavu sa sastanka na vrhu država europodručja od 14. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir zajedničko stajalište o budućoj suradnji između Europske komisije i Europskog stabilizacijskog mehanizma od 14. studenoga 2018.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 11. travnja 2018. o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda(3),

–  uzimajući u obzir Mišljenje br. 2/2018 Europskog revizorskog suda od 18. rujna 2018. o razmatranju aspekata revizije i odgovornosti u vezi s prijedlogom od 6. prosinca 2017. o osnivanju Europskog monetarnog fonda unutar pravnog okvira Unije,

–  uzimajući u obzir Izvješće petorice predsjednika od 22. lipnja 2015. o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije, Bijelu knjigu Komisije od 1. ožujka 2017. o budućnosti EU-a te Komisijin dokument za razmatranje od 31. svibnja 2017. o produbljenju ekonomske i monetarne unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. lipnja 2013. o jačanju europske demokracije u budućoj ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU)(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o istrazi o ulozi i djelovanju Trojke (ESB, Komisija i MMF) u vezi s programskim zemljama europodručja(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2017. o proračunskom kapacitetu europodručja(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima(7),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir privremeno izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenja Odbora za proračunski nadzor i Odbora za ustavna pitanja (A8-0087/2019),

A.  budući da je uvođenje eura jedno od najznačajnijih političkih postignuća europskog projekta i jedan od temelja izgradnje EMU-a;

B.  budući da su financijska i ekonomska kriza razotkrile nedostatke u strukturi eura, što je naglasilo hitnu potrebu za brzim produbljenjem ekonomske i monetarne unije i za jačanjem njezine demokratske odgovornosti i transparentnosti;

C.  budući da euro građanima EU-a pruža zaštitu i mogućnosti; budući da je snažno i stabilno europodručje ključno za njegove članice i za EU kao cjelinu;

D.  budući da se za članstvo u zajedničkom valutnom području potrebno pridržavati zajedničkih pravila i obveza, kao što su oni utvrđeni u Paktu o stabilnosti i rastu, te upotrebljavati zajedničke alate za odgovor na teške ekonomske i financijske šokove i za promicanje odgovornosti, solidarnosti i socioekonomske uzlazne konvergencije; budući da se Ugovorom o Europskom stabilizacijskom mehanizmu predviđa jasna veza s europskim mehanizmima makroekonomskog nadzora, a osobito pridržavanje pravila iz Pakta o stabilnosti i rastu, uključujući njegove klauzule o fleksibilnosti te provedbu održivih i uključivih strukturnih reformi; budući da bi smanjenje i podjela rizika trebali ići ukorak s produbljivanjem ekonomske i monetarne unije;

E.  budući da stvaranje Europskog fonda za financijsku stabilnost (EFSF) i njegove kasnije preobrazbe u Europski stabilizacijski mehanizam (ESM) predstavlja važan korak prema stvaranju europskog mehanizma za krizno upravljanje, kojim će se ojačati ekonomska i monetarna unija i pružiti financijska pomoć nekolicini europskih zemalja koje su pogođene krizom;

F.  budući da međuvladina priroda ESM-a utječe na postupak donošenja odluka, a posebno na njegovu sposobnost da brzo odgovori na ekonomske i financijske šokove;

G.  budući da bi se buduće uključivanje ESM-a u pravni okvir EU-a trebalo nastaviti razmatrati kao dio projekta dovršenja EMU-a;

H.  budući da tekuća rasprava o budućnosti Europe i EMU-a ističe različita politička stajališta država članica o dugoročnoj budućnosti ESM-a, ali isto tako pruža dobar temelj za bitan prvi korak prema jačanju njegove uloge, razvoju financijskih instrumenata i poboljšanju učinkovitosti i demokratske odgovornosti kao dijela reforme ESM-a; budući da bi iz rasprave o produbljenju EMU-a trebalo proizaći političko rješenje za reformu ESM-a;

I.  budući da bi reforma ESM-a kratkoročno trebala doprinijeti bankovnoj uniji, čime bi se osigurao odgovarajući zajednički fiskalni zaštitni mehanizam za Jedinstveni fond za sanaciju;

1.  pozdravlja Prijedlog Komisije od 6. prosinca 2017. o uredbi Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda te ga smatra korisnim doprinosom tekućoj raspravi o budućnosti Europe, produbljenju ekonomske i monetarne unije i reformi ESM-a; osobito pozdravlja prijedlog Komisije za uključenje ESM-a u pravni poredak EU-a;

2.  napominje da će se funkcije koje će izvršavati reformirani ESM ubrajati u područje ekonomske politike te da bi naziv „Europski monetarni fond” mogao navesti na krivi trag; napominje da je ESB u svojem mišljenju od 11. travnja 2018. predložio da sljednik ESM-a zadrži naziv „ESM”; s obzirom na navedeno poziva na to da se na odgovarajući i temeljit način razmotre implikacije izbora naziva za reformirani ESM kako bi se osigurao najmanji mogući učinak na njegovo neometano funkcioniranje; predlaže da ESM zadrži svoj sadašnji naziv, koji je prepoznat na tržištima kapitala, kako bi bilo jasno da je monetarna politika europodručja i dalje u nadležnosti ESB-a;

3.  naglašava da je pravilno funkcioniranje ekonomske i monetarne unije poduprto postojanjem institucije koja služi kao „zajmodavac u krajnjoj nuždi”; u tom kontekstu priznaje pozitivan doprinos ESM-a uklanjanju nedostataka institucionalnog okvira ekonomske i monetarne unije, osobito pružanjem financijske pomoći nekolicini država članica pogođenih globalnom financijskom krizom te dužničkom krizom;

4.  podsjeća na svoja prethodna stajališta u korist uključivanja ESM-a u pravni okvir EU-a, čime bi se ESM učinio punopravnim tijelom EU-a; ustraje u tome da bi se u okviru tog uključivanja trebala uzeti u obzir uloga nacionalnih parlamenata i da bi se ono trebalo i dalje smatrati dijelom projekta dovršenja EMU-a; smatra da bi se takvim uključivanjem omogućilo upravljanje u skladu s metodom Zajednice, osigurala potpuna dosljednost fiskalnih pravila i obveza, olakšala koordinacija ekonomskih i fiskalnih politika te ojačala demokratska legitimnost i odgovornost posredstvom Europskog parlamenta;

5.  naglašava da bi u slučaju buduće upotrebe proračunskih sredstava EU-a Parlament trebao imati političku ovlast da u okviru postupka davanja razrješnice izvršava sva primjenjiva prava proračunskog nadzora nad ESM-om; napominje da bi se u tom slučaju Europski revizorski sud trebao smatrati neovisnim vanjskim revizorom i da bi mu trebalo dati jasnu i službenu ulogu u okviru postupka davanja razrješnice;

6.  podsjeća na ovlasti nacionalnih parlamenata u pogledu provedbe fiskalnog i demokratskog nadzora; smatra da bi trebalo dodatno poboljšati nadzor nad reformiranim ESM-om koji provode nacionalni parlamenti i Europski parlament; smatra da bi nacionalni parlamenti trebali bi imati pravo na pristup informacijama o aktivnostima reformiranog ESM-a i na stupanje u dijalog s njegovim glavnim direktorom;

7.  napominje da je prijedlogom Komisije pokrenuta dinamična rasprava o njegovim političkim, financijskim i pravnim posljedicama; međutim, naglašava da ta rasprava o dugoročnoj viziji institucionalnog okvira ESM-a ne bi smjela odgoditi hitne mjere za jačanje i provođenje demokratske odgovornosti ekonomske i monetarne unije i njezinog kapaciteta za promicanje financijske stabilnosti i konvergencije te reagiranje na ekonomske šokove; stoga poziva da se provede konkretna kratkoročna reforma ESM-a revizijom Ugovora o ESM-u, ne dovodeći u pitanje ambicioznije promjene u budućnosti;

8.  naglašava da bi glavni cilj reformiranog ESM-a i dalje trebalo biti pružanje prijelazne financijske pomoći državama članicama kojima je to potrebno, na temelju konkretnih uvjeta dogovorenih u programima prilagodbe i uzimajući u obzir stečeno iskustvo iz prethodnih programa financijske pomoći kojima su upravljali Komisija, Međunarodni monetarni fond i ESB; naglašava da reformirani ESM mora raspolagati odgovarajućim kapacitetima za djelovanje u tu svrhu; stoga se protivi svakom pokušaju da se reformirani ESM pretvori u instrument isključivo za banke ili da se smanji njegov financijski kapacitet za pružanje potpore državama članicama;

9.   podsjeća na to da bi se raspon financijskih instrumenata dostupan za ESM trebao poboljšati i biti na raspolaganju reformiranom EMF-u, uključujući mogućnost pružanja dostatne preventivne financijske pomoći, čime bi se državama članicama pružila mogućnost pristupa pomoći prije nego što se suoče s velikim poteškoćama prikupljanja sredstava na tržištu kapitala; smatra da bi pristup uvjetnoj kreditnoj liniji radi predostrožnosti trebao biti omogućen na temelju pisma namjere i podložan primjenjivim kriterijima; napominje da se ti financijski instrumenti moraju iskoristiti za pomoć državama članicama u slučaju ozbiljnih ekonomskih i financijskih šokova; podsjeća da se financijska pomoć državama članicama može dopuniti budućim proračunskim instrumentom za konvergenciju i konkurentnost u cilju promicanja ekonomske i financijske stabilizacije, ulaganja i uzlazne socioekonomske konvergencije u europodručju;

10.  naglašava da EMU obuhvaća sve države članice EU-a od kojih su sve, osim Danske i Ujedinjene Kraljevine, obvezne usvojiti euro i pridružiti se europodručju, te bi stoga svaki ESM trebao biti otvoren za sudjelovanje svim državama članicama EU-a;

11.  smatra da bi reformirani ESM, zajedno s Komisijom te u bliskoj suradnji s ESB-om, trebao imati istaknutiju ulogu u upravljanju programima financijske pomoći, čime bi se osigurala veća autonomija institucionalnog okvira EU-a kad god je to potrebno, ne dovodeći u pitanje odgovarajuća partnerstva s drugim institucijama, primjerice Međunarodnim monetarnim fondom;

12.  naglašava da bi reformirani ESM trebao imati vlastito stručno znanje za izradu i procjenu elemenata koji se zahtijevaju njegovim statutom; međutim, naglašava da se procjena zahtjeva ESM-a za financijsku pomoć te njegovo donošenje odluka o izradi programa prilagodbe, u suradnji s drugim institucijama, ni na koji način ne bi smjeli zamijeniti, udvostručiti ili se podudarati s uobičajenim makroekonomskim i fiskalnim nadzorom koji je predviđen financijskim pravilima i propisima EU-a, koji moraju ostati u isključivoj nadležnosti Komisije;

13.  smatra da bi se u mogućim budućim programima prilagodbe trebao uzeti u obzir socijalni učinak predloženih mjera, također u usporedbi s dugoročnim utjecajem nikakve promjene politike, s obzirom na prethodnu i smislenu procjenu socijalnog učinka;

14.  naglašava da je u reformiranom ESM-u, osobito u hitnim slučajevima, potrebno osigurati učinkovit postupak donošenja odluka; u tom kontekstu poziva na procjenu trenutačnog upravljačkog okvira;

15.  poziva na brzu reformu ESM-a kojom će se također iznova utvrditi njegova uloga, funkcije i financijski instrumenti kako bi novi ESM mogao pružati potporu za likvidnost u slučaju sanacije i služiti kao fiskalni zaštitni mehanizam Jedinstvenom fondu za sanaciju; traži da zajednički zaštitni mehanizam što prije postane operativan, do 2020., pod uvjetom da su ispunjeni dogovoreni uvjeti, a svakako prije 2024.;

16.  ističe rizik koji proizlazi iz odgode produbljenja bankovne unije; pozdravlja zaključke Euroskupine upućene čelnicima o produbljenju EMU-a od 4. prosinca 2018., koji su u svojoj cijelosti potvrđeni na sastanku na vrhu država europodručja održanom 14. prosinca 2018.; posebno pozdravlja uvođenje zajedničkog zaštitnog mehanizma u Jedinstveni fond za sanaciju, pod uvjetom da je postignut dovoljan napredak u području smanjenja rizika, što će se ocijeniti 2020., i potvrdu sažetog pregleda najvažnijih podataka o reformi ESM-a; podsjeća na svoje prethodno stajalište o potrebi dopunjavanja europskog sustava osiguranja depozita (EDIS), prepoznajući da bi smanjenje i podjela rizika trebali ići ruku pod ruku; napominje da nije postignut nikakav neposredni rezultat u pogledu budućeg proračuna europodručja i funkcije stabilizacije, ali prima na znanje mandat za rad na proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost; naglašava da je znatan napredak postignut u području smanjenja rizika; podsjeća da je Parlament znatno pridonio tom napretku, posebice kada je riječ o paketu mjera za banke i zaštitnim mjerama za loše kredite;

17.  predlaže uspostavu protokola za privremeni memorandum o suradnji između ESM-a i Parlamenta, koji bi odmah stupio na snagu, kako bi se poboljšao međuinstitucijski dijalog i povećala transparentnost i odgovornost ESM-a te kako bi se konkretno utvrdila prava Parlamenta i njegovih članova u vezi s pitanjima oko reformiranog ESM-a, redovitih saslušanja, prava imenovanja i odgovarajućih prava proračunskog nadzora; podsjeća na svoj zahtjev za međuinstitucijski sporazum o gospodarskom upravljanju; ističe da bi glavnog direktora reformiranog ESM-a trebao izabrati Parlament i da bi on trebao odgovarati Parlamentu, u skladu s prijedlogom Vijeća; snažno potiče na to da se u sastavu upravljačkih tijela reformiranog ESM-a zajamči rodna ravnoteža;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Komisiji, Vijeću, Euroskupini, Europskoj središnjoj banci, glavnom direktoru Europskog stabilizacijskog mehanizma te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL C 252, 18.7.2018., str. 201.

(2)

SL C 252, 18.7.2018., str. 215.

(3)

SL C 220, 25.6.2018., str. 2.

(4)

SL C 65, 19.2.2016., str. 96.

(5)

SL C 378, 9.11.2017., str. 182.

(6)

SL C 252, 18.7.2018., str. 235.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0226.


MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (17.1.2019)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Izvjestitelj za mišljenje: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

PRIJEDLOZI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbori u izvješće koje će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

A.  budući da se prilikom osnivanja novog Europskog monetarnog fonda (EMF) moraju jasno definirati uvjeti i kanali odgovornosti;

B.  budući da je transparentnost ključni element dobrog upravljanja, i na razini donošenja odluka i u provedbi institucijskih odluka;

C.  budući da bi trebalo jasno istaknuti parlamentarnu dimenziju budućeg EMF-a tako da se preuzme trenutačna praksa Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske banke, dakle uspostavom parlamentarnih mreža ili dijaloga;

D.  budući da bi se pri organizaciji vanjske revizije trebalo voditi smjernicama INTOSAI-ja za dobro upravljanje;

E.  budući da države članice i nacionalna nadležna tijela ne mogu samostalno rješavati sistemske rizike za financijsku stabilnost Unije koji nastaju unutar država članica;

1.  pozdravlja novi skup mjera koje je predložila Komisija kako bi se upotpunila ekonomska i monetarna unija (EMU) u skladu s dugogodišnjim stajalištem Parlamenta o uključivanju ESM-a u pravni okvir EU-a; smatra da bi se svakim od triju stupova bankovne unije trebala produbiti globalna financijska struktura;

2.  pozdravlja preobrazbu ESM-ovog sanacijskog fonda za europodručje u Europski monetarni fond (EMF) unutar pravnog okvira Unije, a taj institucionalni temelj predstavlja ključni korak u napretku cjelokupne reforme i produbljenju ekonomske i monetarne unije;

3.  napominje da je upotreba metode Zajednice u ovom prijedlogu snažan pokretač jačanja demokratske legitimnosti procesa donošenja odluka EU-a i integracije u EU;

4.  smatra da će taj razvoj predstavljati priliku za oblikovanje čvrstog okvira odgovornosti s pojačanim parlamentarnim nadzorom koji se temelji na mišljenjima i izvješćima vanjske revizije;

5.  podsjeća da bi pri svakom daljnjem razvoju u strukturi Unije u pogledu stvaranja nove institucije uvijek trebalo voditi računa o pitanjima demokratske odgovornosti EU-a i političkog nadzora s pojačanom transparentnošću, jasnim odredbama o javnoj reviziji (uključujući sve dimenzije javne revizije, tj. financijske komponente, komponente usklađenosti i uspješnosti) i učinkovitosti aktivnosti; smatra da će se kombinacijom tih elemenata doprinijeti jačanju parlamentarne legitimnosti ekonomskog upravljanja EU-a;

6.  naglašava da, kad je riječ o Europskom stabilizacijskom mehanizmu (ESM), Europski revizorski sud trenutačno nema dobro utvrđene revizijske ovlasti i ne postoji službena odgovornost prema Parlamentu;

7.  naglašava da bi trebalo poslušati stajališta Parlamenta s obzirom na to da će se novi EMF baviti pitanjima koja utječu na upravljanje na globalnoj razini ili na razini EU-a i koja će utjecati na europske građane; također smatra da bi europski nacionalni parlamenti trebali biti dio lanca odgovornosti u slučajevima kada će se utjecati na politike država članica EU-a;

8.  smatra da bi, uzimajući u obzir javnu dimenziju i učinak budućeg EMF-a, jamstva trebali pružati javni revizori, pri čemu bi Europski revizorski sud trebao dobiti istaknutu ulogu u postupku davanja razrješnice EMF-a, u skladu s člankom 287. UFEU-a;

9.  predlaže da EMF bude zadužen za evaluaciju i davanje preporuka o provedbi fiskalnog okvira Unije i primjerenosti trenutačnog stanja fiskalne politike u europodručju i na nacionalnoj razini kako bi se osigurale neovisne procjene proračuna i gospodarskih prognoza država članica;

10.  traži da se u prijedlog Komisije uvrsti jasna odredba prema kojoj će Europski revizorski sud imati funkciju vanjskog revizora EMF-a s jasno utvrđenim pravima;

11.  poziva da se Parlamentu dodijeli aktivna uloga u postupku imenovanja glavnog direktora EMF-a i jamčenja njegove ili njezine odgovornosti, osobito kroz obvezu godišnjeg izvješćivanja Parlamentu;

12.  smatra da bi Europski monetarni fond, kao i sve ostale institucije i tijela EU-a, trebao redovito izvješćivati Parlament i biti podložan redovitom nadzoru i ocjeni aktivnosti u pogledu dobrog financijskog upravljanja;

13.  poziva da se razmjena i protok informacija između Parlamenta i budućeg EMF-a jasno definiraju u Memorandumu o razumijevanju.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog monetarnog fonda

Referentni dokumenti

2017/0333R(APP)

Nadležni odbori

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.7.2018

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Datum usvajanja

13.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Henna Virkkunen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja (23.1.2019)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Izvjestiteljica za mišljenje: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

PRIJEDLOZI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbori u svoje izvješće uvrste sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja prijedlog za integraciju Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) u pravni poredak EU-a; podsjeća na to da ta integracija mora biti popraćena odgovarajućom demokratskom odgovornošću; napominje da bi se samo takvom integracijom zajamčilo upravljanje ESM-om u skladu s metodom Zajednice, omogućila puna dosljednost fiskalnih pravila i obveza, olakšala koordinacija fiskalnih i gospodarskih politika te ojačali demokratski legitimitet i odgovornost posredstvom Europskog parlamenta; podsjeća na to da nadležnosti sljednika ESM-a ni na koji način ne bi smjele zamijeniti, udvostručiti ili preklapati se s uobičajenim makroekonomskim i fiskalnim nadzorom koji je predviđen financijskim pravilima i propisima EU-a, koji moraju ostati u isključivoj nadležnosti Komisije, poštujući pritom autonomiju sljednika ESM-a;

2.  napominje da se funkcije koje će izvršavati sljednik ESM-a ubrajaju u područje ekonomske politike te da bi korištenje naziva „Europski monetarni fond” moglo u tom smislu navoditi na krivi trag; nadalje napominje da će sljednik ESM-a izvršavati zadaće koje u velikoj mjeri nadilaze puko isplaćivanje; napominje da je Europska središnja banka (ESB) u svojemu mišljenju predložila da ESM zadrži naziv „ESM”; napominje da bi korištenje akronima ESF moglo stvoriti pomutnju u između akronima budućeg Europskog fonda za stabilnost i akronima Europskog socijalnog fonda; s obzirom na navedeno, poziva na to da se prije donošenja odluke o nazivu na odgovarajući i temeljit način razmotre implikacije izbora naziva za sljednika Europskog stabilizacijskog mehanizma;

3.  podsjeća na to da je monetarna politika u Uniji i dalje u isključivoj nadležnosti ESB-a;

4.  smatra da, uzimajući u obzir cjelokupni institucionalni ustroj EU-a i europodručja, sustav Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ne bi trebalo u potpunosti prenositi u pravni okvir EU-a;

5.  podsjeća na to da se prijedlogom Komisije predviđa uspostava sljednika ESM-a kao tijela EU-a, čime bi ESM bio odgovoran Europskom parlamentu i Vijeću te podložan sudskom nadzoru Suda Europske unije; prima na znanje predložene odredbe u pogledu odgovornosti budućeg sljednika ESM-a;

6.  smatra da se relevantni okvir odgovornosti za budućeg sljednika ESM-a treba odnositi na ekonomsko upravljanje u cjelini; podsjeća na to da je ovaj Parlament uputio zahtjev za donošenje međuinstitucijskog sporazuma u tom području;

7.  smatra da bi se svakom vrstom privremenog sporazuma između Europskog parlamenta i sljednika ESM-a dao znak da se jača autonomija potonjeg tijela, dok je Europski parlament zauzeo čvrsto stajalište prema kojemu bi, u skladu s prijedlogom Komisije, taj sljednik trebao biti integriran u Ugovor i pravni poredak EU-a;

8.  traži da se Europski parlament bez odgađanja i na odgovarajući način obavještava o odlukama koje sljednik ESM-a donosi uz odobrenje Vijeća; potiče budućeg glavnog direktora sljednika ESM-a na transparentan i redovit dijalog s Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta;

9.  naglašava da su potpune, točne i pravodobne informacije preduvjet za istinsku odgovornost; stoga ustraje u tome da se u budućem međuinstitucijskom sporazumu između sljednika ESM-a i Europskog parlamenta utvrde najviši standardi transparentnosti i odgovornosti u pogledu odluka sljednika ESM-a, konteksta za donošenje tih odluka, pristupa dokumentima sljednika ESM-a i zapisnika s rasprava unutar sljednika ESM-a;

10.  naglašava potrebu za demokratskom odgovornošću budućeg upravnog odbora sljednika ESM-a; žali zbog nedostatnog sudjelovanja institucija u predloženom postupku odabira njegovih članova te poziva na uključivanje Europskog parlamenta i Europskog vijeća u donošenje odluka o njihovom imenovanju;

11.  traži da Europski revizorski sud dobije jasnu i formalnu ulogu u postupku davanja razrješnice sljedniku ESM-a te da se povezana izvješća daju na razmatranje Europskom parlamentu;

12.  poziva na to da se ulože napori kako bi se zajamčila rodna ravnoteža u sastavu upravljačkih tijela sljednika ESM-a i na užem popisu kandidata za mjesto glavnog direktora;

13.  razumije da je potrebno da države članice sudjeluju u postupcima donošenja odluka s utjecajem na fiskalna sredstva; naglašava, međutim, da je sljednik ESM-a instrument za upravljanje krizama i da bi stoga trebao biti u mogućnosti žurno djelovati; poziva na to da se uspostavi odgovarajuća ravnoteža između, s jedne strane, jamčenja demokratskog nadzora nad sljednikom ESM-a i njegove odgovornosti prema državama članicama sudionicama i, s druge strane, potrebe da se omogući brzo poduzimanje potrebnih mjera; svjestan je proračunskih ovlasti nacionalnih parlamenata i prima na znanje odredbe kojima se jamči transparentnost sljednika ESM-a i njegova odgovornost prema nacionalnim parlamentima država članica ESM-a i parlamentima ostalih država članica sudionica;

14.  poziva na to da se kratkoročno pokrene konkretna reforma ESM-a revizijom Ugovora o ESM-u, što ne dovodi u pitanje ambicioznije pomake u budućnosti; napominje da bi takva reforma trebala biti usmjerena na jačanje EMU-a i poboljšanje postupka donošenja odluka, posebno u hitnim slučajevima;

15.  napominje da se i uključivanjem ESM-a i osnivanjem sljednika ESM-a mijenja institucionalna struktura EU-a; stoga poziva na to da to pitanje bude uključeno u sveobuhvatnije rasprave o mogućoj budućoj reviziji Ugovora.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Osnivanje Europskog monetarnog fonda

Referentni dokumenti

2017/0333R(APP)

Nadležni odbori

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

13.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Razmatranje u odboru

6.12.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Osnivanje Europskog monetarnog fonda

Referentni dokumenti

2017/0333R(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

27.6.2018

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Razmatranje u odboru

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

59

25

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Datum podnošenja

26.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti