IDŐKÖZI JELENTÉS az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26.2.2019 - (COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira
(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)


Eljárás : 2017/0333R(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0087/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0087/2019
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2017)0827),

–  tekintettel az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról szóló 2017. február 16-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználása révén történő javításáról szóló 2017. február 16-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel a Régiók Bizottságának a gazdasági és monetáris unió (GMU) reformjára irányuló javaslatokról szóló 2018. július 6-i véleményére,

–  tekintettel az eurócsoport elnökének az Európai Tanács elnökéhez írt, a GMU további elmélyítéséről szóló 2018. június 25-i levelére, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmus reformjáról szóló, a 2018. június 29-i euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozatra,

–  tekintettel az eurócsoport által az uniós vezetők számára készített, a GMU elmélyítéséről szóló 2018. december 4-i jelentésre,

–  tekintettel a 2018. december 14-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatra,

–  tekintettel az Európai Bizottság és az ESM közötti jövőbeli együttműködésről szóló 2018. november 14-i közös álláspontra,

–  tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) 2018. április 11-i véleményére az Európai Valutaalap létrehozására irányuló rendeletjavaslatról[3],

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2018. szeptember 18-i 2/2018 sz. véleményére az Európai Valutaalap uniós jogi kereten belüli létrehozására irányuló 2017. december 6-i javaslattal kapcsolatos ellenőrzési és elszámoltathatósági megfontolásokról,

–  tekintettel az öt elnöknek az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról szóló 2015. június 22-i jelentésére, a Bizottságnak az Európa jövőjéről szóló 2017. március 1-i fehér könyvére, valamint a Bizottságnak a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló 2017. május 31-i vitaanyagára,

–  tekintettel „Az európai demokráciának a jövőbeli GMU keretében történő megerősítése ” című 2013. június 12-i állásfoglalására[4],

–  tekintettel a trojkának (EKB, Bizottság és IMF) az euróövezet programországaival kapcsolatos szerepével és műveleteivel összefüggő vizsgálatáról szóló 2014. március 13-i állásfoglalására[5],

–  tekintettel az euróövezet költségvetési kapacitásáról szóló 2017. február 16-i állásfoglalására[6],

–  tekintettel a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját forrásokról szóló 2018. május 30-i állásfoglalására[7],

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság időközi jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0087/2019),

A.  mivel az euró bevezetése az európai projekt egyik legjelentősebb politikai vívmánya és a GMU egyik sarokköve;

B.  mivel a pénzügyi és gazdasági válság feltárta az euróövezet struktúrájának gyenge pontjait, rávilágítva a GMU mielőbbi befejezésének, valamint a demokratikus elszámoltathatósága és átláthatósága megerősítésének szükségességére;

C.  mivel az euró védelmet és lehetőségeket egyaránt biztosít az uniós polgárok számára; mivel egy erős és stabil euróövezet elengedhetetlen az EU egésze és tagországai számára;

D.  mivel a közös valutaövezethez való csatlakozás – például a Stabilitási és Növekedési Paktumban foglalt – közös szabályokat és kötelezettségeket, illetve közös eszközöket igényel a súlyos gazdasági és pénzügyi sokkok kezeléséhez, valamint a felelősségvállalás, a szolidaritás és a felfelé irányuló társadalmi-gazdasági konvergencia előmozdításához; mivel az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés (ESM-szerződés) egyértelmű kapcsolatot biztosít az európai makrogazdasági felügyeleti mechanizmusokkal, különösen a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak betartásával – ideértve annak rugalmassági záradékait is –, valamint a fenntartható és inkluzív strukturális reformok végrehajtásával; mivel a GMU elmélyítésének kockázatcsökkentéssel és kockázatmegosztással kell együtt járnia;

E.  mivel az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) létrehozása és annak az Európai Stabilitási Mechanizmussá való későbbi átalakítása fontos lépés egy európai válságkezelési mechanizmus létrehozása felé, amely segít megerősíteni a GMU-t, és pénzügyi támogatást nyújt a válság által érintett számos európai országnak;

F.  mivel az ESM kormányközi jellege hatással van a döntéshozatali folyamatra, és különösen az ESM ama képességére, hogy gyorsan reagáljon a gazdasági és pénzügyi sokkokra;

G.  mivel az ESM-nek az uniós jogi keretbe való jövőbeli beépítését továbbra is a GMU kiteljesítésére irányuló projekt keretében kell értelmezni;

H.  mivel az Európa és a GMU jövőjéről jelenleg folyó vita rávilágított a tagállamok eltérő politikai nézeteire az európai stabilitási mechanizmus hosszú távú jövőjét illetően, ugyanakkor jó kiindulópontot biztosít a szerepének megerősítését, pénzügyi eszközeinek fejlesztését, valamint hatékonyságának és demokratikus elszámoltathatóságának az ESM reformja keretében történő javítását jelentő első fontos lépés megtételéhez; mivel a GMU elmélyítéséről szóló vitának politikai megoldást kell kínálnia az ESM reformjára;

I.  mivel az ESM reformjának rövid távon hozzá kell járulnia a bankunióhoz, megfelelő közös pénzügyi védőhálót biztosítva az Egységes Szanálási Alap (SRF) számára;

1.  üdvözli az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2017. december 6-i bizottsági javaslatot, és úgy véli, hogy ez hasznos hozzájárulást jelent az Európa jövőjéről, a GMU elmélyítéséről és az ESM reformjáról folyó vitához; üdvözli különösen az ESM uniós jogrendbe való beillesztésére irányuló bizottsági javaslatot;

2.  megjegyzi, hogy a megreformált ESM által ellátandó funkciók a gazdaságpolitika területéhez fognak tartozni, és hogy félrevezető lehet az „Európai Valutaalap” megnevezés; megjegyzi, hogy az Európai Központi Bank (EKB) 2018. április 11-i véleményében azt javasolta, hogy az ESM jogutódjaként tartsák meg az „ESM” elnevezést; a fentiek fényében kéri, hogy megfelelően és alaposan értékeljék a megreformált ESM nevének megválasztását, hogy az a lehető legkisebb mértékben hasson ki a megreformált ESM zökkenőmentes működére; javasolja, hogy az ESM tartsa meg a tőkepiacon jól ismert jelenlegi megnevezését, egyértelművé téve, hogy az euróövezet monetáris politikája továbbra is az EKB hatáskörébe tartozik;

3.  kiemeli, hogy a GMU megfelelő működését egy olyan intézmény megléte támogatja, amely „végső hitelezőként” működik; ebben az összefüggésben megjegyzi, hogy az ESM pozitívan járul hozzá a GMU intézményi felépítésével kapcsolatos hiányosságok kezeléséhez, nevezetesen a pénzügyi világválság és az államadósság-válság által érintett több tagállam számára nyújtott pénzügyi támogatás révén;

4.  emlékeztet korábbi álláspontjára, amely támogatja az ESM uniós jogi keretbe való beépítését, teljes jogú uniós szervvé téve azt; ragaszkodik ahhoz, hogy e beépítésnek a nemzeti parlamentek szerepét is figyelembe kell vennie és azt továbbra is a GMU kiteljesítésére irányuló projekt részeként kell értelmezni; úgy véli, hogy ez a beemelés lehetővé tenné a közösségi módszer szerinti irányítást, biztosítaná a költségvetési szabályok és kötelezettségek teljes összhangját, megkönnyítené a gazdasági és fiskális szakpolitikai koordinációt, és erősítené a demokratikus legitimitást és az Európai Parlamenten keresztüli elszámoltathatóságot;

5.  hangsúlyozza, hogy amennyiben a jövőben uniós költségvetési forrásokat vonnak be, a Parlamentnek politikai erővel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a mentesítési eljárás keretében az összes alkalmazandó költségvetési ellenőrzési jogot gyakorolhassa az EMS felett; megjegyzi, hogy ennek bekövetkeztekor az Európai Számvevőszéket független külső ellenőrnek kell tekinteni, valamint egyértelmű és formális szerepet kell kapnia a mentesítési eljárásban;

6.  emlékeztet a nemzeti parlamentek költségvetési és demokratikus felügyeleti előjogaira; véleménye szerint tovább kell javítani a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament ellenőrzését a megreformált ESM felett; úgy véli, hogy a nemzeti parlamentek számára jogot kell biztosítani arra, hogy információkat szerezzenek a megreformált ESM tevékenységeiről, valamint párbeszédet kezdjenek a megreformált ESM ügyvezető igazgatójával;

7.  megjegyzi, hogy a Bizottság javaslata élénk vitát váltott ki annak politikai, pénzügyi és jogi következményeiről; hangsúlyozza azonban, hogy az ESM intézményi felépítésének hosszú távú jövőképéről szóló vita nem késleltetheti a GMU demokratikus elszámoltathatóságának megerősítéséhez sürgősen szükséges lépéseket, valamint a pénzügyi stabilitás és konvergencia előmozdítására és a gazdasági sokkhatásokra való reagálása képességét; ezért szorgalmazza rövid távon az ESM érdemi reformját, az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés felülvizsgálatán keresztül, anélkül, hogy az veszélyeztetné az ambiciózusabb fejleményeket a jövőben;

8.  hangsúlyozza, hogy a megreformált ESM elsődleges feladata továbbra is az, hogy átmeneti pénzügyi támogatást nyújtson a rászoruló tagállamoknak a kiigazító programokban megállapított konkrét feltételek alapján és figyelembe véve a Bizottság, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az EKB által kezelt korábbi pénzügyi támogatási programokból levont tanulságokat; hangsúlyozza, hogy ennek érdekében a megreformált ESM-nek megfelelő mozgástérrel kell rendelkeznie; ezért elutasít minden arra irányuló kísérletet, hogy a megreformált ESM-et csak bankok számára kínált eszközzé alakítsák, vagy hogy csökkentsék a tagállamok támogatására szolgáló pénzügyi kapacitását;

9.   emlékeztet arra, hogy az ESM rendelkezésére álló különféle pénzügyi eszközöket a megreformált ESM számára is rendelkezésre kell bocsátani és javítani kell, ideértve annak lehetőségét is, hogy elegendő elővigyázatossági pénzügyi támogatást nyújtson, lehetőséget biztosítva a tagállamok számára, hogy még azelőtt támogatást kapjanak, hogy a tőkepiacokon komolyabb nehézségekbe ütköznének a források előteremtése tekintetében; kiáll amellett, hogy a feltételekhez kötött elővigyázatossági hitelkerethez (PCCL) való hozzáférést szándéknyilatkozat alapján és az alkalmazandó kritériumok szerint kell biztosítani; megjegyzi, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket arra kell felhasználni, hogy súlyos gazdasági és pénzügyi sokkhatások esetén segítséget nyújtsanak a tagállamoknak; emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatást az euróövezet gazdasági és pénzügyi stabilizációjának, beruházásainak, valamint a felfelé irányuló társadalmi-gazdasági konvergencia előmozdítása érdekében egy, a konvergenciát és versenyképességet szolgáló jövőbeli költségvetési eszközzel lehet kiegészíteni;

10.  hangsúlyozza, hogy a GMU az EU minden tagállamát magában foglalja, valamint Dánia és az Egyesült Királyság kivételével mindegyik tagállam köteles bevezetni az eurót és csatlakozni az euróövezethez, és így az ESM-nek minden uniós tagállam előtt nyitva kell állnia a részvételre;

11.  úgy véli, hogy a megreformált ESM-nek – a Bizottság mellett és az EKB-val szoros együttműködésben – kiemelkedőbb szerepet kell játszania a pénzügyi támogatási programok irányításában, biztosítva, hogy szükség esetén az EU intézményi kerete nagyobb önállósággal rendelkezzen, a többi intézménnyel, nevezetesen az IMF-fel való megfelelő partnerségek sérelme nélkül;

12.  hangsúlyozza, hogy a megreformált ESM-nek saját szakértelemmel kell rendelkeznie az alapokmánya által előírt elemek elkészítéséhez és értékeléséhez; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ESM által nyújtott pénzügyi támogatás iránti kérelmek értékelése, valamint a kiigazítási programok kialakítására vonatkozó döntéshozatal – más intézményekkel együttműködve – semmilyen módon nem helyettesítheti, ismételheti az EU pénzügyi szabályzatában és rendelkezéseiben előírt szokásos makrogazdasági és költségvetési felügyeletet, illetve nem lehet azokkal átfedésben, amelynek továbbra is a Bizottság kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia;

13.  úgy véli, hogy a lehetséges jövőbeli kiigazítási programoknak figyelembe kell venniük a javasolt intézkedések társadalmi hatását, egy korábban végzett alapos társadalmi hatásvizsgálat fényében összevetve azt a változatlan szakpolitika hosszú távú hatásaival is;

14.  kiemeli, hogy – különösen sürgős helyzetekben – hatékony döntéshozatali eljárásra van szükség a megreformált ESM keretében; ezzel összefüggésben szorgalmazza a jelenlegi irányítási rendszer értékelését;

15.  felszólít az ESM gyors reformjára, amely egyúttal újradefiniálja szerepét, funkcióit és pénzügyi eszközeit, hogy a megreformált ESM szanálás esetén likviditási támogatást nyújthasson, és pénzügyi védőhálót biztosítson az SRF számára; kéri, hogy a közös védőháló a lehető leghamarabb – 2020-ig, de mindenképp 2024 előtt – működőképes legyen;

16.  hangsúlyozza a bankunió elmélyítésének késedelmeiben rejlő kockázatokat; üdvözli a GMU elmélyítéséről szóló, az uniós vezetőknek szánt eurócsoport-jelentés 2018. december 4-i következtetéseit, amelyek valamennyi elemét a 2018. december 14-i euróövezeti csúcstalálkozón jóváhagyták; üdvözli különösen az Egységes Szanálási Alap közös védőhálója bevezetésének előbbre hozását – amennyiben elegendő előrelépés történt a kockázatcsökkentés területén, amelyet 2020-ben kell értékelni –, valamint az ESM reformjáról szóló záradék jóváhagyását; emlékeztet korábbi álláspontjára, miszerint be kell fejezni az európai betétbiztosítási rendszert (EDIS), elismerve, hogy a kockázatcsökkentésnek és a kockázatmegosztásnak együtt kell járnia; megjegyzi, hogy a jövőbeli euróövezeti költségvetést és a stabilizációs funkciót illetően nem született azonnali eredmény, de nyugtázza a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszközzel kapcsolatos munkára vonatkozó megbízatást; hangsúlyozza, hogy jelentős előrelépés történt a kockázatcsökkentés terén; emlékeztet arra, hogy a Parlament jelentős mértékben hozzájárult ennek lehetővé tételéhez, különösen a banki csomag és a nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos prudenciális óvintézkedések révén;

17.  javasolja egy, az ESM és a Parlament közötti együttműködési megállapodásra irányuló átmeneti jegyzőkönyv azonnali hatállyal történő létrehozását az intézményközi párbeszéd javítása és az ESM átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása érdekében, amely meghatározza a Parlament és a képviselők jogait a megreformált ESM-sel kapcsolatos kérdések tekintetében, valamint a rendszeres meghallgatásokat, a kinevezési jogokat és a megfelelő költségvetési ellenőrzési jogokat; emlékeztet egy, a gazdasági kormányzásra vonatkozó intézményközi megállapodás iránti kérelmére; hangsúlyozza, hogy a megreformált ESM ügyvezető igazgatóját a Tanács javaslatára az Európai Parlamentnek kell választania, aki az Európai Parlamentnek tartozik jelentéstétellel; sürgeti a nemek közötti egyensúly biztosítását az ESM megreformált irányító szerveinek összetételében;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács, a Bizottság, a Tanács, az eurócsoport és az Európai Központi bank elnökének, az Európai Stabilitási Mechanizmus ügyvezető igazgatójának, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  HL C 252., 2018.7.18., 201. o.
  • [2]  HL C 252., 2018.7.18., 215. o.
  • [3]  HL C 220., 2018.6.25., 2. o.
  • [4]  HL C 65., 2016.2.19., 96. o.
  • [5]  HL C 378., 2017.11.9., 182. o.
  • [6]  HL C 252., 2018.7.18., 235. o.
  • [7]  Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0226.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (17.1.2019)

a Költségvetési Bizottság és Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)08272017/0333R(APP))

A vélemény előadója: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az elfogadandó jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A  mivel az új Európai Valutaalap (EMF) létrehozásakor egyértelműen meg kell határozni az elszámoltathatóság feltételeit és csatornáit;

B.  mivel az átláthatóság a jó kormányzás alapvető eleme, mind a döntéshozatal szintjén, mind pedig az intézményi határozatok végrehajtása során;

C.  mivel a jövőbeni EMF parlamenti dimenzióját egyértelműen biztosítani kell a Nemzetközi Valutaalap, a Kereskedelmi Világszervezet és a Világbank jelenlegi gyakorlatának leképezésével, parlamenti hálózatok vagy párbeszédek útján;

D.  mivel az INTOSAI jó kormányzásról szóló útmutatóját hivatkozási pontként kell használni a külső könyvvizsgálati eljárások felmerülésekor;

E.  mivel a tagállamok és a nemzeti hatóságok önmagukban nem tudják kezelni azokat a rendszerszintű kockázatokat, amelyeket egy tagállam jelenthet az Unió pénzügyi stabilitására nézve;

1.  üdvözli a Bizottság által javasolt új intézkedéscsomagot, amelynek célja a gazdasági és monetáris uniónak (GMU) a Parlament régóta fennálló, az Európai Stabilitási Mechanizmus uniós jogi keretbe való beillesztésével kapcsolatos álláspontjával összhangban történő létrehozása; úgy véli, hogy a bankunió mindhárom pillérének mélyítenie kell a globális pénzügyi architektúrát;

2.  üdvözli az euróövezet mentőalapjának, az Európai Stabilitási Mechanizmusnak az uniós jogi kereten belül egy Európai Valutaalappá (EMF) történő átalakítását, mivel ez az intézményi megszilárdulás kulcsfontosságú lépést jelent az általános reform előrehaladásában és a GMU elmélyítésében;

3.  megjegyzi, hogy ebben a javaslatban a közösségi módszer használata nagymértékben előmozdítja az uniós döntéshozatali folyamat és integráció demokratikus legitimitásának megerősítését;

4.  úgy véli, hogy ez az előrelépés megteremti a lehetőségét egy magas színvonalú elszámoltathatósági keretrendszer kialakításának, amelyben a külső könyvvizsgálatból származó felülvizsgálatokon és véleményeken alapuló fokozott parlamenti felügyelet érvényesül;

5.  emlékeztet arra, hogy az Unió struktúráján belül az új intézmények létrehozásával kapcsolatos bármilyen további lépés esetében mindenkor figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, mint az uniós demokratikus elszámoltathatóság és a fokozott átláthatóság mellett gyakorolt politikai felügyelet, a nyilvános könyvvizsgálatra vonatkozó egyértelmű rendelkezések (beleértve a nyilvános könyvvizsgálat valamennyi vetületét, azaz a pénzügyi, megfelelési és teljesítményjellegű összetevőket), valamint a tevékenységek hatékonysága; úgy véli, hogy a fenti elemek ötvözése hozzá fog járulni az uniós gazdasági kormányzás parlamenti legitimitásának megerősítéséhez;

6.  hangsúlyozza, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmust illetően az Európai Számvevőszék jelenleg nem rendelkezik jól kialakult ellenőrzési jogosultságokkal, továbbá az hivatalosan nem tartozik elszámolással a Parlamentnek;

7.  hangsúlyozza, hogy meg kell hallgatni a Parlament nézőpontját, mivel az új EMF olyan kérdésekkel fog foglalkozni, amelyek érintik az uniós, illetve globális kormányzást, és kihatással vannak az európai polgárokra; továbbá úgy véli, hogy az európai nemzeti parlamenteknek részét kell képezniük az elszámoltathatósági láncnak, amikor az uniós tagállamok szakpolitikáiról van szó;

8.  úgy véli, hogy a jövőbeni EMF nyilvánossággal kapcsolatos szempontjait és hatását illetően a nyilvános könyvvizsgálatot végző szerveknek bizonyosságot kell nyújtaniuk, az Európai Számvevőszéket pedig egyértelmű feladatkörrel kell felruházni az EMF mentesítési eljárásában az EUMSZ 287. cikkével összhangban;

9.  javasolja, hogy az Európai Valutaalapot bízzák meg az Unió költségvetési keretrendszere végrehajtásának és a jelenlegi költségvetési irányvonal euróövezeti és nemzeti szintű megfelelőségének értékelésével és ezekkel kapcsolatos ajánlások készítésével, biztosítandó a tagállamok költségvetéseinek és gazdasági előrejelzéseinek független értékelését;

10.  kéri, hogy a bizottsági javaslat tartalmazzon egyértelmű rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az Európai Számvevőszék az EMF külső könyvvizsgálója, és kifejezetten határozza meg annak jogosultságait;

11.  szorgalmazza, hogy a Parlament kapjon aktív szerepet az EMF ügyvezető igazgatójának kinevezési folyamatában és elszámoltathatóságának biztosításában, amely a Parlamentnek történő évenkénti jelentéstételi kötelezettség útján valósul meg;

12.  úgy véli, hogy bármely más uniós intézményhez és szervhez hasonlóan az EMF-nek is rendszeresen jelentést kell tennie a Parlamentnek, és tevékenységeinek rendszeres felügyelet és értékelés tárgyát kell képezniük a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás tekintetében;

13.  szorgalmazza, hogy a Parlament és a jövőbeni EMF közötti információcserét és -áramlást egyértelműen határozzák meg egy egyetértési megállapodás formájában.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Valutaalap létrehozása

Hivatkozások

2017/0333R(APP)

Illetékes bizottságok

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Az elfogadás dátuma

13.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Henna Virkkunen

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (23.1.2019)

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

A vélemény előadója: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy az elfogadandó jelentésükbe foglalják bele az alábbi javaslatokat:

1.  üdvözli az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) uniós jogi keretbe való integrálására irányuló javaslatot; emlékeztet arra, hogy ehhez megfelelő demokratikus elszámoltathatóságnak kell társulnia; megjegyzi, hogy csak ez a beemelés fogja biztosítani a közösségi módszer szerinti irányítást, lehetővé tenni a költségvetési szabályok és kötelezettségek összhangját, megkönnyíteni a fiskális és gazdasági szakpolitikai koordinációt, és erősíteni a demokratikus legitimitást és az Európai Parlamenten keresztüli elszámoltathatóságot; emlékeztet arra, hogy az ESM jogutódjának hatáskörei semmilyen módon nem helyettesíthetik, ismételhetik az EU pénzügyi szabályzatában és rendelkezéseiben előírt szokásos makrogazdasági és költségvetési felügyeletet, illetve nem lehetnek azokkal átfedésben, amelynek továbbra is a Bizottság kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia, az ESM jogutódjának autonómiája tiszteletben tartása mellett;

2.  megjegyzi, hogy az ESM jogutódja által ellátandó funkciók a gazdaságpolitika területéhez tartoznak, és hogy e tekintetben félrevezető lehet az „Európai Valutaalap” megnevezés; megjegyzi továbbá, hogy az ESM jogutódja egy puszta „kifizető doboz” (paybox) funkción túlmutató feladatokat is el fog látni; megjegyzi, hogy az Európai Központi Bank (EKB) véleményében azt javasolta, hogy az ESM jogutódjaként tartsák meg az „ESM” elnevezést; megjegyzi, hogy az ESF rövidítés azzal a veszéllyel jár, hogy (angol nyelven) összekeverhető lesz a jövőbeli Európai Stabilitási Alap és az Európai Szociális Alap; a fentiek fényében kéri, hogy a döntés meghozatala előtt megfelelően és alaposan értékeljék az Európai Stabilitási Mechanizmus helyébe lépő elnevezés megválasztását;

3.  emlékeztet arra, hogy az Unió monetáris politikája az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik;

4.  úgy véli, hogy az EU és az euróövezet teljes intézményi felépítését figyelembe véve a Nemzetközi Valutaalap (IMF) rendszerét nem szabad egy az egyben átültetni az uniós jogi keretbe;

5.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság javaslata az ESM jogutódjának uniós szervként történő létrehozását irányozza elő, amely elszámoltathatóvá teszi az ESM-t az Európai Parlament és a Tanács felé, és amelyet az Európai Unió Bírósága igazságügyi ellenőrzésnek vet alá; tudomásul veszi az ESM jövőbeli jogutódjának elszámoltathatóságára vonatkozóan javasolt rendelkezéseket;

6.  úgy véli, hogy az ESM jövőbeli utódjára vonatkozó elszámoltathatósági keretnek a gazdasági kormányzás egészére kell vonatkoznia; emlékeztet a Parlament ezzel kapcsolatos intézményközi megállapodásra irányuló kérésére;

7.  úgy véli, hogy az Európai Parlament és az ESM jogutódja között létrejött bármilyen ideiglenes megállapodásból arra lehetne következtetni, hogy növekszik az utóbbi autonómiája, miközben a Parlament határozottan azt az álláspontot képviseli, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően azt be kell illeszteni a Szerződésbe és az uniós jogrendbe;

8.  kéri, hogy az Európai Parlamentet haladéktalanul és megfelelő módon tájékoztassák az ESM jogutódja által elfogadott és a Tanács által jóváhagyott határozatokról; sürgeti az ESM jogutódjának jövőbeli ügyvezető igazgatóját, hogy folytasson átlátható és rendszeres párbeszédet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságával;

9.  hangsúlyozza, hogy a megfelelő elszámoltathatóság előfeltétele a teljes körű, pontos és időszerű tájékoztatás; ezért kitart amellett, hogy az ESM jogutódja és az Európai Parlament közötti jövőbeli intézményközi megállapodásban a legmagasabb szintű átláthatóságot és elszámoltathatóságot kell rögzíteni az ESM jogutódja határozataira, ezek hátterére, az ESM jogutódja dokumentumaihoz való hozzáférésre és a megbeszéléseire vonatkozó feljegyzésekre vonatkozóan;

10.  hangsúlyozza, hogy az ESM jogutódjának jövőbeli igazgatótanácsában demokratikus elszámoltathatóságra van szükség; sajnálja, hogy nincsen intézményi részvétel az igazgatótanácsi tagok javasolt kiválasztási eljárásban, és kéri az Európai Parlament és az Európai Tanács bevonását e tagok kinevezéséről szóló határozatba;

11.  kéri, hogy az Európai Számvevőszék kapjon egyértelmű és formális szerepet az ESM jogutódjának mentesítési eljárásában, és hogy a kapcsolódó jelentéseket az Európai Parlament vizsgálja meg;

12.  kéri, hogy tegyenek erőfeszítéseket a nemek közötti egyensúly biztosítására az ESM jogutódja irányító szerveinek összetételében és az ügyvezető igazgatói tisztségre pályázó jelöltek listája tekintetében;

13.  megérti, hogy a tagállamokat be kell vonni azon döntéshozatali folyamatokba, amelyek hatással vannak a költségvetési forrásokra; hangsúlyozza azonban, hogy az ESM jogutódja válságkezelési eszköz, ezért képesnek kell lennie a gyors fellépésre; felszólít arra, hogy megfelelő egyensúly szülessen egyrészt az ESM jogutódja demokratikus ellenőrzésének és a mechanizmusban részt vevő tagállamok felé történő elszámoltathatóságának biztosítása, másrészt a szükséges intézkedések gyors meghozatalával kapcsolatos elvárás között; elismeri a nemzeti parlamentek költségvetési jogköreit, és tudomásul veszi azokat a rendelkezéseket, amelyek biztosítják az ESM jogutódja átláthatóságát és elszámoltathatóságát az ESM tagjai és a többi részt vevő tagállam nemzeti parlamentjei felé;

14.  szorgalmazza rövid távon az ESM érdemi reformjának elkezdését, az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés felülvizsgálatán keresztül, anélkül, hogy az veszélyeztetné az ambiciózusabb fejleményeket a jövőben; megjegyzi, hogy egy ilyen reformnak a GMU megerősítésére és a döntéshozatali folyamat javítására kell összpontosítania, különösen sürgős helyzetekben;

15.  megjegyzi, hogy mind az ESM integrálása, mind pedig az ESM jogutódjának bevezetése megváltoztatja az EU intézményi felépítését; ezért kéri, hogy az ügyet emeljék be a Szerződések esetleges jövőbeli felülvizsgálatáról szóló szélesebb vitákba.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Valutaalap létrehozása

Hivatkozások

2017/0333R(APP)

Illetékes bizottságok

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

6.12.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Valutaalap létrehozása

Hivatkozások

2017/0333R(APP)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

27.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

59

25

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Benyújtás dátuma

26.2.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat