VMESNO POROČILO o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada

26.2.2019 - (COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalca: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira
(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)


Postopek : 2017/0333R(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0087/2019
Predložena besedila :
A8-0087/2019
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (COM(2017)0827),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije[1],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o boljšem delovanja Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe[2],

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z dne 5. julija 2018 o predlogih za reformo ekonomske in monetarne unije (EMU),

–  ob upoštevanju pisma predsednika Euroskupine predsedniku Evropskega sveta z dne 25. junija 2018 o nadaljnjem poglabljanju EMU in izjave z vrha držav euroobmočja z dne 29. junija 2018 o reformi evropskega mehanizma za stabilnost,

–  ob upoštevanju poročila Euroskupine voditeljem o poglabljanju EMU z dne 4. decembra 2018,

–  ob upoštevanju izjave z vrha držav euroobmočja z dne 14. decembra 2018,

–  ob upoštevanju skupnega stališča o prihodnjem sodelovanju med Komisijo in evropskim mehanizmom za stabilnost z dne 14. novembra 2018,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (ECB) z dne 11. aprila 2018 o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada[3],

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 2/2018 z dne 18. septembra 2018 o reviziji in odgovornosti v zvezi s predlogom z dne 6. decembra 2017 za ustanovitev Evropskega denarnega sklada v pravnem okviru Unije,

–  ob upoštevanju poročila petih predsednikov z dne 22. junija 2015 o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije, bele knjige Komisije z dne 1. marca 2017 o prihodnosti Evrope in dokumenta Komisije za razmislek z dne 31. maja 2017 o poglobitvi EMU,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2013 o krepitvi evropske demokracije v prihodnji ekonomski in monetarni uniji[4],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2014 o preiskavi vloge in delovanja trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad (MDS)) v zvezi z državami v programu euroobmočja[5],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o proračunski zmogljivosti euroobmočja[6],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih[7],

–  ob upoštevanju člena 99(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za proračunski nadzor in Odbora za ustavne zadeve (A8-0087/2019),

A.  ker je bila uvedba evra eden od najpomembnejših političnih dosežkov evropskega projekta in temelj izgradnje EMU;

B.  ker je finančna in gospodarska kriza razkrila slabosti strukture evra in poudarila nujno potrebo po hitrem poglabljanju EMU ter po krepitvi njene demokratične odgovornosti in preglednosti;

C.  ker evro državljanom EU zagotavlja zaščito in priložnosti; ker je močno in stabilno euroobmočje bistveno za njegove člane in za celotno EU;

D.  ker so za članstvo v območju skupne valute potrebna skupna pravila in obveznosti, kot tista, določena v Paktu za stabilnost in rast, ter skupna orodja za odziv na hude gospodarske in finančne pretrese ter za spodbujanje odgovornosti, solidarnosti in navzgor usmerjene socialno-ekonomske konvergence; ker Pogodba o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost zagotavlja jasno povezavo z evropskimi mehanizmi makroekonomskega spremljanja, zlasti skladnost s pravili Pakta za stabilnost in rast, vključno z njenimi klavzulami o prožnosti, ter izvajanje trajnostnih in vključujočih strukturnih reform; ker bi moralo zmanjševanje tveganja in delitev tveganja iti z roko v roki s poglabljanjem EMU;

E.  ker je vzpostavitev evropskega instrumenta za finančno stabilnost in njegova poznejša preobrazba v evropski mehanizem za stabilnost predstavljala pomemben korak k vzpostavitvi evropskega mehanizma za krizno upravljanje, ki pomaga krepiti EMU ter zagotavlja finančno pomoč več evropskim državam, ki jih je prizadela kriza;

F.  ker medvladna narava evropskega mehanizma za stabilnost vpliva na njegov proces odločanja in zlasti na njegovo sposobnost hitrega odzivanja na gospodarske in finančne pretrese;

G.  ker bi morali prihodnjo vključitev evropskega mehanizma za stabilnost v pravni okvir EU še naprej razumeti kot del projekta za dokončanje EMU;

H.  ker je sedanja razprava o prihodnosti Evrope in EMU izpostavila različna politična stališča držav članic o dolgoročni prihodnosti evropskega mehanizma za stabilnost, prav tako pa je dobra osnova za pomemben prvi korak h krepitvi njegove vloge, razvoju njegovih finančnih orodij ter izboljšanju njegove učinkovitosti in demokratične odgovornosti v okviru reforme evropskega mehanizma za stabilnost; ker bi razprava o poglabljanju EMU morala zagotoviti politično rešitev za reformo tega evropskega mehanizma;

I.  ker bi morala reforma evropskega mehanizma za stabilnost kratkoročno prispevati k bančni uniji in zagotoviti ustrezen skupni fiskalni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje;

1.  pozdravlja predlog Komisije z dne 6. decembra 2017 za uredbo Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada in meni, da je pomemben prispevek k potekajoči razpravi o prihodnosti Evrope, poglabljanju EMU in reformi evropskega mehanizma za stabilnost; zlasti pozdravlja predlog Komisije za vključitev evropskega mehanizma za stabilnost v pravni red EU;

2.  ugotavlja, da bodo naloge, ki naj bi jih izvajal reformirani evropski mehanizem za stabilnost, spadale na področje gospodarske politike in da bi lahko bilo ime „Evropski denarni sklad“ zavajajoče; je seznanjen, da je ECB v svojem mnenju z dne 11. aprila 2018 predlagala, da bi naslednik evropskega mehanizma za stabilnost obdržal to ime; glede na navedeno poziva, naj se ustrezno in temeljito ocenijo posledice izbire imena za reformiran evropski mehanizem za stabilnost, da se zagotovi čim manjši vpliv na nemoteno delovanje reformiranega evropskega mehanizma za stabilnost; predlaga, naj ta mehanizem obdrži svoje sedanje ime, ki je poznano na kapitalskem trgu, pri čemer je treba pojasniti, da je monetarna politika euroobmočja še vedno v pristojnosti ECB;

3.  poudarja, da pravilno delovanje EMU podpira obstoj institucije, ki bo delovala kot „posojilodajalec v skrajni sili“; v zvezi s tem ugotavlja pozitiven prispevek evropskega mehanizma za stabilnost k obravnavanju pomanjkljivosti institucionalnega okvira EMU, in sicer z zagotavljanjem finančne pomoči več državam članicam, ki sta jih prizadeli svetovna finančna kriza in državna dolžniška kriza;

4.  opozarja na svoja prejšnja stališča v prid vključitvi evropskega mehanizma za stabilnost v pravni okvir EU, s čimer bi ta postal polnopraven organ EU; vztraja, da bi morala ta vključitev upoštevati tudi vlogo nacionalnih parlamentov in bi jo morali še naprej razumeti kot del projekta za dokončanje EMU; meni, da bi takšna vključitev omogočila upravljanje v skladu z metodo Skupnosti, zagotovila popolno skladnost fiskalnih pravil in obveznosti, olajšala usklajevanje gospodarske in fiskalne politike ter okrepila demokratično legitimnost in odgovornost prek Evropskega parlamenta;

5.  poudarja, da, če bodo v prihodnosti vključena proračunska sredstva EU, bi moral imeti Parlament politično moč, da v okviru postopka razrešnice izvršuje vse ustrezne pravice proračunskega nadzora nad evropskim mehanizmom za stabilnost; ugotavlja, da bi bilo treba v tem primeru Evropsko računsko sodišče obravnavati kot neodvisnega zunanjega revizorja in mu dati jasno in formalno vlogo v postopku razrešnice;

6.  opozarja, da imajo nacionalni parlamenti pravico do fiskalnega in demokratičnega nadzora; meni, da bi bilo treba dodatno izboljšati nadzor nad reformiranim evropskim mehanizmom za stabilnost, ki ga izvajajo nacionalni parlamenti in Evropski parlament; meni, da bi morali imeti nacionalni parlamenti pravico, da pridobijo informacije o dejavnostih reformiranega evropskega mehanizma za stabilnost in vzpostavijo dialog z izvršnim direktorjem reformiranega evropskega mehanizma za stabilnost;

7.  ugotavlja, da je predlog Komisije sprožil živahno razpravo o njegovih političnih, finančnih in pravnih posledicah; vendar poudarja, da ta razprava o dolgoročni viziji institucionalne ureditve evropskega mehanizma za stabilnost ne bi smela prelagati ukrepov, ki so nujno potrebni za krepitev in uveljavljanje demokratične odgovornosti EMU ter njene zmogljivosti za spodbujanje finančne stabilnosti in konvergence ter odzivanje na gospodarske pretrese; zato poziva k smiselni reformi evropskega mehanizma za stabilnost v bližnji prihodnosti s pomočjo revizije pogodbe o evropskem mehanizmu za stabilnost, ne da bi pri tem ogrozili prihodnjih ambicioznejših ukrepov;

8.  poudarja, da bi morala biti glavna naloga reformiranega evropskega mehanizma za stabilnost še naprej zagotavljanje prehodne finančne pomoči državam članicam, ki jo potrebujejo, na podlagi posebnih pogojev, dogovorjenih v programih prilagajanja, in ob upoštevanju izkušenj iz prejšnjih programov finančne pomoči, ki jih upravljajo Komisija, MDS in ECB; poudarja, da mora reformiran evropski mehanizem za stabilnost za ta namen imeti ustrezne zmogljivosti; zato nasprotuje vsem poskusom, da se reformirani evropski mehanizem za stabilnost spremeni v instrument, ki je namenjen le bankam, ali da se zmanjša njegova finančna zmogljivost za podporo državam članicam;

9.  opozarja, da bi se moral nabor finančnih instrumentov, ki je na voljo za evropski mehanizem za stabilnost, izboljšati in biti vedno na razpolago za reformirani evropski mehanizem za stabilnost, vključno z možnostjo zagotavljanja zadostne preventivne finančne pomoči, ki bi državam članicam omogočila dostop do pomoči, še preden bi se soočile z večjimi težavami pri zbiranju sredstev na kapitalskem trgu; zagovarja, da bi moral biti dostop do preventivne pogojene kreditne linije (PCCL) na voljo na podlagi pisma o nameri in ob upoštevanju veljavnih meril; ugotavlja, da je treba ta finančna orodja uporabiti za pomoč državam članicam v primeru hudih gospodarskih in finančnih pretresov; opozarja, da je finančno pomoč, ki se zagotavlja državam članicam, mogoče dopolniti s prihodnjim proračunskim instrumentom za konvergenco in konkurenčnost, da bi spodbudili gospodarsko in finančno stabilizacijo, naložbe in navzgor usmerjeno socialno-ekonomsko konvergenco v euroobmočju;

10.  poudarja, da je EMU sestavljajo vse države članice EU, ki morajo vse, razen Danske in Združenega kraljestva, obvezno sprejeti evro in se pridružiti euroobmočju, in da bi moral biti zato vsak evropski mehanizem za stabilnost odprt za sodelovanje za vse države članice EU;

11.  meni, da bi moral imeti reformirani evropski mehanizem za stabilnost, skupaj s Komisijo in v tesnem sodelovanju z ECB, vidnejšo vlogo pri upravljanju programov finančne pomoči, s čimer bi zagotovili večjo neodvisnost institucionalnega okvira EU, kadar je to potrebno, in brez poseganja v ustrezna partnerstva z drugimi institucijami, na primer z MDS;

12.  poudarja, da bi moral imeti reformiran evropski mehanizem za stabilnost lastno strokovno znanje za pripravo in oceno elementov v skladu s svojim statutom; vendar poudarja, da ocena zahtevkov za finančno pomoč, ki jo opravi evropski mehanizem za stabilnost, ter njegovo odločanje o zasnovi programov prilagajanja v sodelovanju v sodelovanju z drugimi institucijami ne bi smelo na noben način nadomestiti ali podvajati oziroma prekrivati običajnega makroekonomskega in fiskalnega nadzora iz finančnih pravil in predpisov EU, saj mora to ostati v izključni pristojnosti Komisije;

13.  meni, da bi bilo treba pri morebitnih prihodnjih programih prilagajanja upoštevati socialni učinek predlaganih ukrepov, tudi v primerjavi z dolgoročnim učinkom nobene spremembe politike, ob upoštevanju predhodne in smiselne ocene socialnih učinkov;

14.  poudarja potrebo po učinkovitem postopku odločanja v reformiranem evropskem mehanizmu za stabilnost, predvsem v nujnih primerih; v zvezi s tem poziva k oceni trenutne ureditve upravljanja;

15.  poziva k hitri reformi evropskega mehanizma za stabilnost, da bi ponovno opredelili njegovo vlogo, naloge in finančna orodja, da bo tako reformirani evropski mehanizem za stabilnost nudil likvidnostno podporo v primeru reševanja in bi služil kot fiskalni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje; poziva, naj skupni varovalni mehanizem čim prej postane operativen do leta 2020, ob upoštevanju dogovorjenih pogojev, v vsakem primeru pa pred letom 2024;

16.  poudarja tveganja, ki izhajajo iz zamude pri poglabljanju bančne unije; pozdravlja ugotovitve iz poročila Euroskupine voditeljem o poglabljanju EMU z dne 4. decembra 2018, ki so bile v vseh svojih elementih potrjene na vrhu držav euroobmočja 14. decembra 2018; zlasti pozdravlja začetek uvedbe skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje, pod pogojem, da je bil dosežen zadosten napredek na področju zmanjševanja tveganja, ki ga je treba oceniti v letu 2020, in odobritev dokumenta o pogojih za reformo evropskega mehanizma za stabilnost; opozarja na svoje prejšnje stališče o potrebi po dokončanju evropskega sistema jamstva za vloge (EDIS), pri čemer priznava, da bi morala biti zmanjševanje tveganja in delitev tveganja tesno povezana; ugotavlja, da ni bil dosežen noben takojšen izid glede prihodnjega proračuna euroobmočja in stabilizacijske funkcije, vendar je seznanjen s pooblastilom za delo v zvezi s proračunskim instrumentom za konvergenco in konkurenčnost; poudarja, da je bil dosežen znaten napredek na področju zmanjševanja tveganja; opozarja, da je Parlament pomembno prispeval k temu, zlasti glede bančnega svežnja in bonitetnega varovalnega mehanizma za nedonosne kredite;

17.  predlaga oblikovanje protokola k začasnemu memorandumu o sodelovanju med evropskim mehanizmom za stabilnost in Parlamentom, ki bi imel takojšen učinek, bi izboljšal medinstitucionalni dialog, povečal preglednost in odgovornost evropskega mehanizma za stabilnost, natančno določil pravice Parlamenta in njegovih poslancev v zvezi z vprašanji, povezanimi z reformiranim evropskim mehanizmom za stabilnost, rednimi predstavitvami, pravicami do imenovanja in ustreznimi pravicami proračunskega nadzora; želi spomniti na svojo zahtevo po medinstitucionalnem sporazumu o gospodarskem upravljanju; poudarja, da bi moral na podlagi predloga Sveta izvršnega direktorja reformiranega evropskega mehanizma za stabilnost izvoliti Evropski parlament, Parlamentu pa bi moral direktor tudi poročati; poziva, naj se v reformi upravljavskih organov evropskega mehanizma za stabilnost zagotovi uravnotežena zastopanost spolov;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Komisiji, Svetu, Euroskupini, Evropski centralni banki, izvršnemu direktorju evropskega mehanizma za stabilnost ter vladam in parlamentom držav članic.

  • [1]  UL C 252, 18.7.2018, str. 201.
  • [2]  UL C 252, 18.7.2018, str. 215.
  • [3]  UL C 220, 25.6.2018, str. 2.
  • [4]  UL C 65, 19.2.2016, str. 96.
  • [5]  UL C 378, 9.11.2017, str. 182.
  • [6]  UL C 252, 18.7.2018, str. 235.
  • [7]  Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0226.

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (17.1.2019)

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada
(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Pripravljavec mnenja: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da v poročilo, ki ga sprejmeta, vključita naslednje pobude:

A.  ker je treba pri ustanovitvi novega Evropskega denarnega sklada (EDS) jasno opredeliti pogoje in kanale odgovornosti;

B.  ker je preglednost ključna sestavina dobrega upravljanja tako na ravni odločanja kot pri uresničevanju institucionalnih odločitev;

C.  ker je treba jasno zagotoviti parlamentarno razsežnost prihodnjega EDS po zgledu praks v Mednarodnem denarnem skladu, Svetovni trgovinski organizaciji in Svetovni banki, in sicer s parlamentarnimi mrežami ali dialogom;

D.  ker bi se bilo treba pri urejanju zunanjega revidiranja sklicevati na smernice INTOSAI za dobro upravljanje;

E.  ker države članice in državni organi ne morejo sami reševati sistemskih tveganj za finančno stabilnost Unije, ki jih lahko povzroči ena sama država članica;

1.  pozdravlja nove ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, da bi dokončno vzpostavili ekonomsko in monetarno unijo (EMU) v skladu z dolgoletnim stališčem Parlamenta o vključitvi evropskega mehanizma za stabilnost v pravni okvir EU; meni, da bi moral prav vsak od treh stebrov bančne unije poglobiti globalno finančno strukturo;

2.  pozdravlja preoblikovanje evropskega mehanizma za stabilnost, reševalnega sklada euroobmočja, v Evropski denarni sklad (EDS) v pravnem okviru Unije, saj je ta institucionalna utrditev odločilen korak pri poteku celotne reforme in poglabljanju EMU;

3.  ugotavlja, da je uporaba metode Skupnosti v tem predlogu močna gonilna sila za povečanje demokratične legitimnosti odločanja in vključevanja v EU;

4.  meni, da bo ta razvoj priložnost za vzpostavitev zanesljivega okvira za odgovornost s poostrenim parlamentarnim nadzorom na podlagi pregledov in mnenj zunanjih revizorjev;

5.  opominja, da je treba pri spremembah strukture Unije v zvezi z ustanovitvijo nove institucije vedno upoštevati vprašanja demokratične odgovornosti EU in političnega nadzora z večjo preglednostjo, jasnimi določbami o revidiranju javnega sektorja (z vsemi razsežnostmi te revizije, tj. finančnim poslovodenjem, skladnostjo in smotrnostjo) ter učinkovitostjo dejavnosti; je prepričan, da bo kombinacija teh elementov prispevala k povečanju parlamentarne legitimnosti ekonomskega upravljanja EU;

6.  poudarja, da Evropsko računsko sodišče trenutno nima jasnih revizijskih pooblastil glede evropskega mehanizma za stabilnost in da ta mehanizem prav tako ni uradno odgovoren Parlamentu;

7.  poudarja, da bi bilo treba upoštevati stališča Parlamenta, saj bo novi EDS reševal vprašanja, ki vplivajo na upravljanje na ravni EU oziroma svetovni ravni ter imajo posledice za evropske državljane; meni tudi, da bi morali biti evropski nacionalni parlamenti vključeni v verigo odgovornosti, ko gre za politike države članice EU;

8.  prav tako meni, da bi morali javni revizijski organi glede na javno razsežnost in vpliv prihodnjega EDS dati zagotovilo o zanesljivosti, Evropsko računsko sodišče pa bi moralo dobiti jasno vlogo v postopku podelitve razrešnice EDS na podlagi člena 287 PDEU;

9.  predlaga, da se EDS pooblasti za ocenjevanje in dajanje priporočil o izvajanju fiskalnega okvira Unije in ustreznosti sedanje fiskalne naravnanosti v euroobmočju in na nacionalni ravni, da se zagotovijo neodvisne ocene proračunov in gospodarskih napovedi držav članic;

10.  poziva Komisijo, naj v svoj predlog vključi nedvoumno določbo, da je Evropsko računsko sodišče zunanji revizor EDS, in izrecno opredeli njegove pravice;

11.  poziva, da se Parlamentu dodeli dejavna vloga v postopku imenovanja izvršnega direktorja EDS in pri zagotavljanju njegove odgovornosti, in sicer v obliki obveznosti, da vsako leto poroča Parlamentu;

12.  meni, da bi moral EDS podobno kot vse druge institucije in organi EU redno poročati Parlamentu ter biti predmet rednega nadzora in ocenjevanja dejavnosti v zvezi z dobrim finančnim poslovodenjem;

13.  poziva, da se izmenjava in pretok informacij med Parlamentom in prihodnjim EDS jasno opredelita v memorandumu o soglasju.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

Referenčni dokumenti

2017/0333R(APP)

Pristojni odbori

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Datum sprejetja

13.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Henna Virkkunen

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

18

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za ustavne zadeve (23.1.2019)

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada
(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Pripravljavka mnenja: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da v poročilo, ki ga sprejmeta, vključita naslednje pobude:

1.  pozdravlja predlog o vključitvi evropskega mehanizma za stabilnost v pravni red EU; opozarja, da mora vključitev spremljati ustrezna demokratična odgovornost; ugotavlja, da lahko samo takšna vključitev omogoči njegovo upravljanje v skladu z metodo Skupnosti, zagotovi popolno skladnost fiskalnih pravil in obveznosti, omogoči usklajevanje fiskalne in gospodarske politike ter okrepi demokratično legitimnost in odgovornost prek Evropskega parlamenta; opozarja, da pristojnosti naslednika evropskega mehanizma za stabilnost ne bi smele na noben način nadomestiti ali podvajati običajnega makroekonomskega in fiskalnega nadzora iz finančnih pravil in predpisov EU ali se z njim prekrivati, saj mora ta ostati v izključni pristojnosti Komisije, hkrati pa je treba spoštovati avtonomnost naslednika;

2.  ugotavlja, da bodo naloge, ki jih bo opravljal naslednik evropskega mehanizma za stabilnost, spadale na področje gospodarske politike, zaradi česar bi lahko bila uporaba imena „Evropski denarni sklad“ v tem pogledu zavajajoča; ugotavlja tudi, da bo naslednik evropskega mehanizma za stabilnost izvajal naloge, ki presegajo zgolj plačila; je seznanjen, da je Evropska centralna banka v svojem mnenju predlagala, da bi naslednik evropskega mehanizma za stabilnost obdržal to ime; ugotavlja, da obstaja tveganje, da se bo akronim ESS zamenjeval s prihodnjim Evropskim skladom za stabilnost in Evropskim socialnim skladom; zato poziva, da bi posledice izbire imena za naslednika evropskega mehanizma za stabilnost pravilno in temeljito ocenili, preden bi sprejeli kakršno koli odločitev;

3.  opozarja, da je monetarna politika Unije v izključni pristojnosti Evropske centralne banke;

4.  meni, da sistema Mednarodnega denarnega sklada ob upoštevanju celotne institucionalne ureditve EU in euroobmočja ne bi smeli v celoti prenesti v pravni okvir EU;

5.  opozarja, da predlog Komisije določa vzpostavitev naslednika evropskega mehanizma za stabilnost kot organa EU, zaradi česar mehanizem odgovarja Evropskemu parlamentu in Svetu ter je pod sodnim nadzorom Sodišča Evropske unije; je seznanjen s predlaganimi določbami v zvezi z odgovornostjo bodočega naslednika evropskega mehanizma za stabilnost;

6.  meni, da bi se moral ustrezen okvir odgovornosti za bodočega naslednika evropskega mehanizma za stabilnost nanašati na celotno ekonomsko upravljanje; ponovno opozarja na zahtevo Parlamenta po medinstitucionalnem dogovoru na tem področju;

7.  meni, da bi bil vsak začasni dogovor med Evropskim parlamentom in naslednikom evropskega mehanizma za stabilnost znak njegove večje avtonomnosti, saj je trdno stališče Evropskega parlamenta, da bi morali mehanizem, kakor predlaga Komisija, vključiti v Pogodbo in pravni red EU;

8.  poziva, naj se Evropski parlament nemudoma in ustrezno obvesti o sklepih, ki jih sprejema naslednik evropskega mehanizma za stabilnost, Svet pa jih potrdi; poziva prihodnjega izvršnega direktorja naslednika evropskega mehanizma za stabilnost, naj vodi transparenten in reden dialog z Odborom za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta;

9.  poudarja, da je popolno, točno in pravočasno obveščanje osnovni pogoj za primerno odgovornost; zato vztraja, da je treba v prihodnji medinstitucionalni sporazum med naslednikom evropskega mehanizma za solidarnost in Evropskim parlamentom vključiti najvišje standarde preglednosti in odgovornosti v zvezi s sklepi naslednika evropskega mehanizma za solidarnost, ozadjem teh sklepov, dostopom do dokumentov naslednika evropskega mehanizma za solidarnost ter zapisniki njegovih razprav;

10.  poudarja potrebo po demokratični odgovornosti bodočega upravnega odbora naslednika evropskega mehanizma za stabilnost; obžaluje premajhno institucionalno sodelovanje v predlaganem izbirnem postopku za njegove člane ter poziva k vključitvi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta v odločitev o njihovem imenovanju;

11.  zahteva, da se Evropskemu računskemu sodišču podeli jasna in formalna vloga v postopku podelitve razrešnice nasledniku evropskega mehanizma za stabilnost, Evropski parlament pa bi moral preučiti s tem povezana poročila;

12.  poziva k uravnoteženi zastopanosti spolov v sestavi upravnih organov naslednika evropskega mehanizma za stabilnost in v ožjem izboru kandidatov za položaj izvršnega direktorja;

13.  se zaveda, da morajo biti države članice vključene v postopke odločanja, ki vplivajo na finančne vire; poudarja pa, da je naslednik evropskega mehanizma za solidarnost instrument za krizno upravljanje, zato bi moral imeti možnost hitrega odzivanja; poziva, naj se poišče primerno ravnovesje med zagotavljanjem demokratičnega nadzora nad naslednikom evropskega mehanizma za solidarnost in njegovo odgovornostjo do sodelujočih držav članic na eni ter potrebo po hitrem sprejemanju ukrepov na drugi strani; priznava proračunske pristojnosti nacionalnih parlamentov in je seznanjen z določbo, s katero se zagotavlja transparentnost naslednika evropskega mehanizma za solidarnost ter njegova odgovornost do parlamentov držav, ki so članice evropskega mehanizma za solidarnost, in drugih sodelujočih držav članic;

14.  poziva k smiselni reformi evropskega mehanizma za stabilnost v bližnji prihodnosti z revizijo pogodbe o evropskem mehanizmu za stabilnost, ne da bi pri tem ogrozili ambicioznejše ukrepe v prihodnosti; ugotavlja, da mi se morala ta reforma osredotočiti na krepitev ekonomske in monetarne unije ter izboljšanje postopka odločanja, zlasti v nujnih primerih;

15.  ugotavlja, vključitev evropskega mehanizma za stabilnost in uvedba njegovega naslednika spreminjata institucionalno strukturo EU; zato poziva, naj to postane predmet širših razprav o možni prihodnji reviziji Pogodb.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

Referenčni dokumenti

2017/0333R(APP)

Pristojni odbori

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

13.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Obravnava v odboru

6.12.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

Referenčni dokumenti

2017/0333R(APP)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

27.6.2018

 

 

 

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Obravnava v odboru

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

59

25

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Datum predložitve

26.2.2019

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov