Postup : 2018/0249(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0089/2019

Předložené texty :

A8-0089/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0176

ZPRÁVA     ***I
PDF 422kWORD 169k
27.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Tanja Fajon

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA PODNĚTY
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018) 473),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 77 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0272/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-0089/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V souvislosti s vyvíjejícími se migračními výzvami v Evropské unii a s bezpečnostními problémy je nanejvýš důležité udržet správnou rovnováhu mezi volným pohybem osob na jedné straně a bezpečností na straně druhé. Cíle Unie, jímž je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle čl. 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), by mělo být dosaženo mimo jiné společnými opatřeními pro překračování vnitřních hranic osobami a pro ochranu vnějších hranic a společnou vízovou politiku.

(1)  Cíle Unie, jímž je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle čl. 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), by mělo být dosaženo mimo jiné společnými opatřeními pro překračování vnitřních hranic osobami a pro ochranu vnějších hranic a společnou vízovou politiku, přičemž je třeba udržet správnou rovnováhu mezi volným pohybem osob na jedné straně a bezpečností na straně druhé.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V Římském prohlášení podepsaném dne 25. září 2017 vedoucí představitelé 27 členských států potvrdili své odhodlání zajistit bezpečnou a chráněnou Evropu a vybudovat Unii, v níž se všichni občané cítí bezpečně a mohou se volně pohybovat, kde jsou bezpečné vnější hranice a kde existuje účinná, odpovědná a udržitelná migrační politika, která respektuje mezinárodní normy, jakož i Evropu odhodlanou bojovat proti terorismu a organizované trestné činnosti.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Akce financované v rámci tohoto nástroje by měly být prováděny v plném souladu s ustanoveními Listiny základních práv Evropské unie, unijními právními předpisy na ochranu údajů, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, zásadou spravedlivého zacházení se státními příslušníky třetích zemí, právem na azyl a mezinárodní ochranu, zásadou nenavracení a mezinárodními závazky Unie a členských států vyplývajícími z mezinárodních nástrojů, jejichž jsou signatáři, jako je Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967. Zvláštní pozornost by měla být věnována také identifikaci, okamžité pomoci a předávání zranitelných osob, zejména dětí a nezletilých osob bez doprovodu, útvarům zajišťujícím jejich ochranu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cílem politiky Unie v oblasti správy vnějších hranic je vyvinout a provádět na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie evropskou integrovanou správu hranic, jež je nezbytnou podmínkou volného pohybu osob uvnitř Unie a jednou ze základních složek prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

(4)  Cílem politiky Unie v oblasti správy vnějších hranic je vyvinout a provádět na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie koncepci evropské integrované správy hranic s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nelegálnímu přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti a odhalovat je a podporovat společnou vízovou politiku, jež by měla posílit volný pohyb osob uvnitř Unie a jež je jednou ze základních složek prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Evropská integrovaná správa hranic, prováděná Evropskou pohraniční a pobřežní stráží zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/162413, jejímiž složkami jsou Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátní orgány odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, pokud vykonává úkoly ochrany hranic, je nezbytná pro zlepšování řízení migrace a bezpečnosti.

(5)  Evropská integrovaná správa hranic, prováděná Evropskou pohraniční a pobřežní stráží zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/162413, jejímiž složkami jsou Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátní orgány odpovědné za správu hranic, včetně pobřežní stráže, pokud vykonává úkoly ochrany hranic, by měla napomáhat k harmonizaci ochrany hranic, a tím ke zlepšování řízení migrace – včetně usnadňování přístupu k mezinárodní ochraně pro osoby, které ji potřebují – a k zajištění zvýšené bezpečnosti přispíváním k boji proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu.

__________________

__________________

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Ve sdělení Komise o evropském programu pro migraci bylo jako jeden z hlavních cílů reakce Unie na výzvy v těchto oblastech identifikováno usnadnění legálního cestování a současně předcházení rizikům nelegální migrace a bezpečnostním rizikům14.

(6)  Ve sdělení Komise o evropském programu pro migraci14 bylo jako jeden z hlavních cílů reakce Unie na výzvy v těchto oblastech identifikováno usnadnění legálního cestování.

__________________

__________________

14 COM(2015) 0240 ze dne 13. května 2015.

14 COM(2015) 0240 ze dne 13. května 2015.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Dne 15. prosince 201615 Evropská rada vyzvala k dalšímu zlepšování interoperability informačních systémů a databází EU. Dne 23. června 201716 Evropská rada zdůraznila potřebu zlepšovat interoperabilitu databází a dne 12. prosince 2017 Komise přijala návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU17.

vypouští se

__________________

 

15 https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Závěry Evropské rady, 22.–23. června 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V zájmu zachování integrity schengenského prostoru a posílení jeho fungování jsou členské státy ode dne 6. dubna 2017 povinny provádět v příslušných databázích systematické kontroly občanů EU, kteří překračují vnější hranice EU. Dále Komise vydala pro členské státy doporučení, jak lépe využívat policejní kontroly a přeshraniční spolupráci.

(8)  Ve snaze o zachování integrity schengenského prostoru a posílení bezpečnosti na vnějších hranicích Unie jsou členské státy ode dne 6. dubna 2017 povinny provádět v příslušných databázích systematické kontroly občanů EU, kteří překračují vnější hranice EU, a to kromě systematických kontrol, které již probíhají u všech státních příslušníků třetích zemí vstupujících do schengenského prostoru. Ukázalo se však, že systematické kontroly na hraničních přechodech na vnějších hranicích je třeba nahradit cílenými kontrolami kvůli nepřiměřenému dopadu systematických kontrol na tok přeshraničního provozu1a.

 

__________________

 

1a Prohlášení Komise o řízení toků osob na hranicích mezi Slovinskem a Chorvatskem ze dne 29. dubna 2017.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Komise rovněž vydala pro členské státy doporučení (EU) 2017/18041a, aby lépe využívaly policejní kontroly a přeshraniční spolupráci s cílem omezit dopad na volný pohyb a řešit hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Navzdory různým přijatým opatřením, řada členských států nadále provádí nezákonnou kontrolu na vnitřních hranicích, což podkopává základní zásadu schengenského prostoru.

 

__________________

 

1a Doporučení Komise (EU) 2017/1804 ze dne 3. října 2017 k provádění ustanovení Schengenského hraničního kodexu týkajících se dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v schengenském prostoru (Úř. věst. L 259, 7.10.2017, s. 25).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Finanční podpora z rozpočtu Unie je naprosto nezbytná pro provádění evropské integrované správy hranic, která podpoří členské státy při řízení efektivního přecházení vnějších hranic a při řešení migračních výzev a potenciálních budoucích hrozeb na těchto hranicích, a přispěje tak k řešení závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem, přičemž bude v plném rozsahu dodržovat základní práva.

(9)  Finanční podpora z rozpočtu Unie je naprosto nezbytná pro provádění evropské integrované správy hranic, která podpoří členské státy při řízení efektivního přecházení vnějších hranic a při řešení budoucích výzev na těchto hranicích, a přispěje tak k řešení závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem, přičemž bude v plném rozsahu dodržovat základní práva.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Členským státům by měla být poskytnuta odpovídající finanční podpora Unie na provádění evropské integrované správy hranic a na zajištění její realizace v praxi, přičemž složky evropské integrované správy hranic jsou definovány v článku 4 nařízení (EU) 2016/1624 takto: ochrana hranic, pátrací a záchranné operace při ostraze hranic, analýza rizik, spolupráce členských států (podporovaná a koordinovaná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž), meziagenturní spolupráce (včetně pravidelné výměny informací), spolupráce se třetími zeměmi, technická a operativní opatření uvnitř schengenského prostoru, která se týkají ochrany hranic a mají lépe řešit nedovolené přistěhovalectví a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti, využívání nejmodernější technologie, mechanismy pro kontrolu kvality a mechanismy solidarity.

(10)  Členským státům by měla být poskytnuta odpovídající finanční podpora Unie na provádění evropské integrované správy hranic a na zajištění její realizace v praxi, přičemž složky evropské integrované správy hranic jsou definovány v článku 4 nařízení (EU) 2016/1624 takto: ochrana hranic, pátrací a záchranné operace při ostraze hranic, analýza rizik, spolupráce členských států (podporovaná a koordinovaná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž), spolupráce mezi agenturami (včetně pravidelné výměny informací), spolupráce se třetími zeměmi, technická a operativní opatření uvnitř schengenského prostoru, která se týkají ochrany hranic a mají lépe řešit nedovolené přistěhovalectví a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti, využívání nejmodernější technologie, mechanismy pro kontrolu kvality a mechanismy solidarity.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Jelikož celní orgány členských států mají stále více povinností, které často zasahují do oblasti bezpečnosti a probíhají na vnějších hranicích, je nutné zajistit jednotné provádění ochrany hranic a celní kontroly na vnějších hranicích poskytnutím odpovídající finanční podpory Unie členským státům. Posílí se tak nejen celní kontroly, ale usnadní se i zákonný obchod, což přispěje k vytvoření bezpečné a efektivní celní unie.

(11)  Jelikož celní orgány členských států mají stále více povinností, které často zasahují do oblasti bezpečnosti a probíhají na vnějších hranicích, je důležité podporovat spolupráci mezi agenturami, včetně sdílení informací prostřednictvím stávajících nástrojů pro výměnu informací, jako součást evropského přístupu k integrovanému řízení hranic v souladu s čl. 4 písm. e) nařízení (EU) 2016/1624. Je nutné zajistit doplňkovost při provádění ochrany hranic a celní kontroly na vnějších hranicích poskytnutím odpovídající finanční podpory Unie členským státům. Posílí se tak nejen celní kontroly s cílem bojovat proti všem formám nelegálního obchodování, zejména se zbožím na hranicích, a proti terorismu, ale usnadní se i zákonný obchod a cestování a napomůže se k vytvoření bezpečné a efektivní celní unie.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je proto nezbytné zřídit Fond pro integrovanou správu hranic (dále jen „fond“) jako nástupce Fondu pro vnitřní bezpečnost, který byl zřízen na období 2014–2020 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/201418.

(12)  Je proto nezbytné zřídit Fond pro integrovanou správu hranic (dále jen „fond“) jako nástupce části Fondu pro vnitřní bezpečnost, který byl zřízen na období 2014–2020 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/201418.

__________________

__________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Fond by proto měl být zřízen jako komplexní rámec pro finanční podporu Unie v oblasti správy hranic a víz, který bude obsahovat nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (dále jen „nástroj“) zřízený tímto nařízením, jakož i nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) …/...19. Uvedený rámec by měl být doplněn nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních]20, na které by toto nařízení mělo odkazovat, pokud jde o pravidla sdíleného řízení.

(14)  Fond by proto měl být zřízen jako komplexní rámec pro finanční podporu Unie v oblasti správy hranic a víz, který bude obsahovat nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (dále jen „nástroj“) zřízený tímto nařízením, jakož i nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly. Uvedený rámec by měl být doplněn o nástroj, kterým se stanoví pravidla sdíleného řízení.

__________________

 

19 Úř. věst. L […], […], s.

 

20 Úř. věst. L […], […], s.

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Nástroj by měl být prováděn v plném souladu s právy a zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie a s mezinárodními závazky Unie v oblasti základních práv.

(15)  Nástroj by měl být prováděn v plném souladu s právy a zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie a s mezinárodními závazky Unie v oblasti základních práv, jakož i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), přičemž je nutné zejména zajistit, aby byla dodržována zásada nenavracení, zásada transparentnosti, zásada nediskriminace a právo žádat o mezinárodní ochranu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také identifikaci, okamžité pomoci a předávání zranitelných osob, zejména dětí a nezletilých osob bez doprovodu, útvarům zajišťujícím jejich ochranu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Tyto povinnosti se vztahují také na třetí země, s nimiž členské státy a Evropská unie spolupracují v rámci tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Nástroj by měl navazovat na dosažené výsledky a investice učiněné s podporou jeho předchůdců: Fondu pro vnější hranice na období 2007–2013, zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/200721, a nástroje pro vnější hranice a víza v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020, zřízeného nařízením (EU) č. 515/201422, a měl by být rozšířen tak, aby zohledňoval nové události.

(16)  Nástroj by měl navazovat na dosažené výsledky a investice jeho předchůdců: Fondu pro vnější hranice na období 2007–2013, zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/200721, a nástroje pro vnější hranice a víza v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020, zřízeného nařízením (EU) č. 515/201422, a měl by být rozšířen tak, aby zohledňoval nové události.

__________________

__________________

21 Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

21 Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  K zajištění jednotné a kvalitní ochrany vnějších hranic a k usnadnění legálního cestování přes vnější hranice by měl nástroj přispívat k rozvoji evropské integrované správy hranic, která zahrnuje veškerá opatření související s politikou, právními předpisy, systematickou spoluprací, sdílením zátěže, vyhodnocováním konkrétní situace a měnícími se okolnostmi, pokud jde o trasy nelegálních migračních toků, zaměstnance, vybavení a technologie, přijatá na různých úrovních příslušnými orgány členských států a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž ve spolupráci s ostatními subjekty, jako jsou třetí země a jiné orgány EU, zejména Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Europolem a s mezinárodními organizacemi.

(17)  K zajištění jednotné a kvalitní ochrany vnějších hranic a k usnadnění legálního cestování přes vnější hranice by měl nástroj přispívat k rozvoji evropské integrované správy hranic, která zahrnuje veškerá opatření související s politikou, právními předpisy, systematickou spoluprací, sdílením zátěže, vyhodnocováním konkrétní situace a měnícími se okolnostmi, pokud jde o trasy nelegálních migračních toků, zaměstnance, vybavení a technologie, přijatá na různých úrovních příslušnými orgány členských států a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž ve spolupráci s ostatními subjekty, jako jsou jiné orgány EU, zejména Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Europolem a případně se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nástroj by měl přispívat ke zvýšení efektivnosti vyřizování víz z hlediska zjišťování a hodnocení bezpečnostních rizik a rizik nelegální migrace a usnadnění postupů udělování víz osobám cestujícím v dobré víře. Zejména by měl nástroj poskytovat finanční pomoc na podporu digitalizace vyřizování víz s cílem zajistit rychlé, bezpečné a klientsky přívětivé postupy udělování víz, ze kterých budou mít prospěch jak žadatelé o vízum, tak konzuláty. Nástroj by rovněž měl zajistit celosvětově rozsáhlé konzulární pokrytí. Rovněž by měl být určen na jednotné provádění společné vízové politiky a její modernizaci.

(18)  Nástroj by měl přispívat ke zvýšení efektivnosti vyřizování víz z hlediska usnadnění postupů udělování víz osobám cestujícím v dobré víře a zjišťování a hodnocení bezpečnostních rizik a rizik nelegální migrace. Zejména by měl nástroj poskytovat finanční pomoc na podporu digitalizace vyřizování víz s cílem zajistit rychlé, bezpečné a klientsky přívětivé postupy udělování víz, ze kterých budou mít prospěch jak žadatelé o vízum, tak konzuláty. Nástroj by rovněž měl zajistit celosvětově rozsáhlé konzulární pokrytí. Rovněž by měl být určen na jednotné provádění společné vízové politiky a její modernizaci a na podporu členských států při vydávání víz s omezenou územní platností z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu či mezinárodních závazků, jakož i v případě příjemců unijního programu přesídlování či relokace, a to při plném dodržování acquis Unie v oblasti víz.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Nástroj by měl podporovat opatření na území zemí schengenského prostoru, která se týkají ochrany hranic v rámci rozvoje společného integrovaného systému správy hranic, který posiluje celkové fungování schengenského prostoru.

(19)  Nástroj by měl podporovat opatření na území zemí schengenského prostoru, která se zjevně týkají ochrany vnějších hranic v rámci rozvoje společného integrovaného systému správy hranic, který posiluje celkové fungování schengenského prostoru.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  S cílem zlepšit správu vnějších hranic, přispět k předcházení nelegální migraci a k boji proti a současně přispět k vysoké úrovni bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie by měl nástroj podporovat vývoj rozsáhlých informačních systémů založených na současných nebo nových informačních systémech. Současně by měl podporovat nastavení interoperability v členských státech mezi těmito informačními systémy EU (Systém vstupu/výstupu (EES)23, Vízový informační systém (VIS)24, evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenský informační systém (SIS)27 a Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN))28, aby se tyto informační systémy EU a jejich údaje navzájem doplňovaly. Nástroj by měl rovněž přispívat k nezbytnému vývoji složek interoperability na vnitrostátní úrovni po jejich zavedení na ústřední úrovni (Evropského vyhledávacího portálu (ESP), sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společného úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektoru vícenásobné totožnosti (MID))29.

(20)  S cílem zlepšit správu vnějších hranic, usnadnit oprávněné cestování, přispět k předcházení nedovolenému překračování hranic a k boji proti němu a současně přispět k vysoké úrovni bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie by měl nástroj podporovat vývoj rozsáhlých informačních systémů, na nichž se Evropský parlament a Rada dohodly. V této souvislosti by měl podporovat nastavení interoperability v členských státech mezi těmito informačními systémy EU (Systém vstupu/výstupu (EES)23, Vízový informační systém (VIS)24, evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenský informační systém (SIS)27 a Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN))28, aby se tyto informační systémy EU a jejich údaje navzájem doplňovaly. Nástroj by měl rovněž přispívat k nezbytnému vývoji složek interoperability na vnitrostátní úrovni po jejich zavedení na ústřední úrovni (Evropského vyhledávacího portálu (ESP), sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společného úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektoru vícenásobné totožnosti (MID))29.

__________________

__________________

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

25 COM(2016)0731 ze dne 16. listopadu 2016.

25 COM(2016)0731 ze dne 16. listopadu 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 ze dne 4. května 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 ze dne 4. května 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 a 0883 ze dne 21. prosince 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 a 0883 ze dne 21. prosince 2016.

28 COM(2017)0344 ze dne 29. června 2017.

28 COM(2017)0344 ze dne 29. června 2017.

29 COM(2017)0794 ze dne 12. prosince 2017.

29 COM(2017)0794 ze dne 12. prosince 2017.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Nástroj by měl doplňovat a posilovat činnosti za účelem provádění evropské integrované správy hranic na základě sdílené odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, které představují dva pilíře Evropské pohraniční a pobřežní stráže. To zejména znamená, že by členské státy měly při přípravě svých programů zohledňovat analytické nástroje a provozní a technické pokyny vytvořené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž i osnovy pro vzdělávání a výcvik vypracované touto agenturou, jako jsou společné hlavní osnovy pro vzdělávání a výcvik příslušníků pohraniční stráže, včetně částí týkajících se základních práv a přístupu k mezinárodní ochraně. Aby se vzájemně doplňovalo poslání agentury s povinnostmi členských států, pokud jde o ochranu vnějších hranic, i pro zajištění souladu a předcházení neefektivnímu vynakládání nákladů by Komise měla s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž konzultovat návrhy národních programů předkládané členskými státy, které spadají do působnosti agentury, zejména ohledně činností financovaných z operační podpory.

(21)  Nástroj by měl doplňovat a posilovat činnosti za účelem provádění evropské integrované správy hranic na základě sdílené odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, které představují dva pilíře Evropské pohraniční a pobřežní stráže. To zejména znamená, že by členské státy měly při přípravě svých národních programů zohledňovat analytické nástroje, provozní a technické pokyny vytvořené Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž i osnovy pro vzdělávání a výcvik vypracované touto agenturou, jako jsou společné hlavní osnovy pro vzdělávání a výcvik příslušníků pohraniční stráže, včetně částí týkajících se základních práv a přístupu k mezinárodní ochraně. Aby se vzájemně doplňovalo úkolů agentury s povinnostmi členských států, pokud jde o ochranu vnějších hranic, a pro zajištění souladu a předcházení neefektivnímu vynakládání nákladů by Komise měla s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž konzultovat návrhy národních programů předkládané členskými státy, které spadají do působnosti agentury, zejména ohledně činností financovaných z operační podpory. Komise by také měla zajistit, aby do procesu přípravy národních programů členských států byla již v rané fázi zapojena agentura eu-LISA, Agentura Evropské unie pro základní práva a jakákoli jiná příslušná agentura nebo orgán Unie, jestliže tyto národní programy spadají do působnosti těchto agentur.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Nástroj by měl podporovat provádění přístupu založeného na hotspotech, nastíněného ve sdělení Komise o evropském programu pro migraci a potvrzeného na zasedání Evropské rady ve dnech 25. a 26. června 201530. Podstatou přístupu založeného na hotspotech je poskytování operativní podpory členským státům vystaveným nepřiměřenému migračnímu tlaku na vnějších hranicích Unie. Tento přístup nabízí integrovanou, komplexní a cílenou pomoc v duchu solidarity a sdílené odpovědnosti i s cílem zabezpečit integritu schengenského prostoru.

(22)  Pokud o to dotčené členské státy požádají, měl by nástroj podporovat provádění přístupu založeného na hotspotech, nastíněného ve sdělení Komise o evropském programu pro migraci a potvrzeného na zasedání Evropské rady ve dnech 25. a 26. června 2015. Podstatou přístupu založeného na hotspotech je poskytování operativní podpory členským státům, které čelí nouzové situaci. Tento přístup nabízí integrovanou, komplexní a cílenou pomoc v duchu solidarity a sdílené odpovědnosti, která umožňuje, aby byl příchod velkého počtu osob na vnější hranice Unie zvládán humánním a účinným způsobem, i s cílem zabezpečit integritu schengenského prostoru.

__________________

 

30 Dokument EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Jestliže budou identifikována slabá místa nebo rizika, zejména po schengenském hodnocení v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1053/201331, měl by dotčený členský stát v zájmu obecné solidarity v schengenském prostoru a v duchu sdílené odpovědnosti za ochranu vnějších hranic EU odpovídajícím způsobem tento problém řešit s využitím zdrojů ze svého programu na provedení doporučení přijatých podle daného nařízení a na základě hodnocení zranitelnosti, která provádí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 2016/1624.

(23)  Jestliže budou identifikována slabá místa nebo rizika, zejména po schengenském hodnocení v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1053/201331, měl by dotčený členský stát v zájmu obecné solidarity v schengenském prostoru a v celé Unii a v duchu sdílené odpovědnosti za ochranu vnějších hranic EU odpovídajícím způsobem tento problém řešit s využitím zdrojů ze svého programu na provedení doporučení přijatých podle daného nařízení a na základě hodnocení zranitelnosti, která provádí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 2016/1624.

_________________

_________________

31 Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

31 Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Nástroj by měl vyjadřovat solidaritu a sdílenou odpovědnost prostřednictvím finanční pomoci těm členským státům, které v plném rozsahu uplatňují schengenská ustanovení týkající se vnějších hranic a víz, jakož i těm státům, které se na úplnou účast v schengenském systému připravují, a měl by být využíván členskými státy v zájmu společné politiky Unie v oblasti správy vnějších hranic.

(24)  Nástroj by měl poskytovat finanční pomoc těm členským státům, které v plném rozsahu uplatňují schengenská ustanovení týkající se vnějších hranic a víz, a těm státům, které se na úplnou účast v schengenském systému připravují, a měl by být využíván členskými státy v zájmu společné politiky Unie v oblasti správy vnějších hranic.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Aby se přispělo k dosažení politického cíle nástroje, měly by členské státy zajistit, že se jejich programy zaměří na specifické cíle nástroje, že zvolené priority jsou v souladu s dohodnutými prioritami EU a prováděcími opatřeními podle přílohy II a že rozdělení zdrojů mezi jednotlivé cíle a akce bude úměrné výzvám a potřebám, kterým členské státy čelí.

(26)  Aby se přispělo k dosažení politického cíle nástroje, měly by členské státy zajistit, že se jejich programy zaměří na specifické cíle nástroje, že zvolené priority jsou v souladu s dohodnutými prioritami EU a prováděcími opatřeními podle přílohy II a že rozdělení odpovídajících zdrojů mezi jednotlivé cíle a akce bude úměrné výzvám a potřebám, kterým členské státy čelí. V tomto ohledu je třeba dosáhnout spravedlivého a transparentního rozdělení zdrojů mezi specifické cíle nástroje. Proto je vhodné zajistit minimální úroveň výdajů pro specifický cíl podpory společné vízové politiky, ať už jde o opatření v rámci přímého nebo nepřímého řízení nebo o opatření v rámci sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Ostraha hranic na moři je považována za jednu z funkcí pobřežní stráže prováděnou v námořní oblasti Unie. Vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže, odpovídají za širokou škálu úkolů, které mohou zahrnovat mimo jiné bezpečnost námořní plavby a její ochranu před protiprávními činy, pátrací a záchranné operace, ochranu hranic, kontrolu rybolovu, celní kontrolu, obecné prosazování práva a ochranu životního prostředí. S ohledem na široké rozpětí funkcí pobřežní stráže se na ně vztahují různé politiky EU, které by měly usilovat o synergie pro dosažení účinnějších a efektivnějších výsledků.

(31)  Ostraha hranic na moři je považována za jednu z funkcí pobřežní stráže prováděnou v námořní oblasti Unie. Vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže, odpovídají za širokou škálu úkolů, které mohou zahrnovat mimo jiné bezpečnost námořní plavby, pátrací a záchranné operace, ochranu hranic, kontrolu rybolovu, celní kontrolu, obecné prosazování práva a ochranu životního prostředí. S ohledem na široké rozpětí funkcí pobřežní stráže se na ně vztahují různé politiky EU, které by měly usilovat o synergie pro dosažení účinnějších a efektivnějších výsledků.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Při provádění akcí financovaných podle nástroje, které souvisejí s ostrahou námořní hranice, by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost plnění jejich povinností poskytnout pomoc ohroženým osobám, které vyplývají z mezinárodního námořního práva. V tomto ohledu by vybavení a systémy podporované v rámci nástroje měly být použity k řešení pátracích a záchranných operací, k nimž může dojít v průběhu operací ostrahy hranic na moři, a tím přispět k zajištění ochrany a záchrany životů migrantů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Aby byly posíleny doplňkovost a jednotnost námořních činností, předešlo se zdvojování úsilí a zmírnila se rozpočtová omezení v oblasti nákladných činností, jakou je námořní oblast, měl by nástroj podporovat námořní operace víceúčelové povahy, kdy je hlavním cílem ostraha hranic, ale vedle toho lze souběžně sledovat další cíle.

(33)  Aby byly posíleny doplňkovost a jednotnost námořních činností, předešlo se zdvojování úsilí a zmírnila se rozpočtová omezení v oblasti nákladných činností, jakou je námořní oblast, měl by nástroj podporovat námořní operace víceúčelové povahy, kdy je hlavním cílem ostraha hranic, ale vedle toho lze souběžně sledovat další související cíle, jako je boj proti obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaná nástrojem by měla být prováděna v plné součinnosti a souladu s ostatními akcemi mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů pro financování vnější činnosti, a měla by je doplňovat. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se k dané zemi či regionu vážou. V souvislosti s vnějším rozměrem by se měl nástroj zaměřit na podporu prohlubování spolupráce se třetími zeměmi a posílení klíčových aspektů ostrahy jejich hranic a kapacit správy hranic v oblastech zájmu cílů migrační politiky Unie a bezpečnostních cílů Unie.

(34)  Hlavním účelem tohoto nástroje by měla být podpora integrované správy hranic na vnějších hranicích Unie a podpora společné vízové politiky. V rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření by však některá opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím mohla být podporovaná nástrojem. Tato opatření by měla být prováděna v plné součinnosti a souladu s ostatními akcemi mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů pro financování vnější činnosti, a měla by je doplňovat. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se k dané zemi či regionu vážou.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Komise by měla věnovat zvláštní pozornost hodnocení operací a programů týkajících se třetích zemí.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřit na činnosti, kde může intervence Unie přinést přidanou hodnotu ve srovnání s akcemi na úrovni samotných členských států. Vzhledem k tomu, že Unie má oproti členským státům lepší postavení k poskytnutí rámce pro vyjádření solidarity Unie při ochraně hranic, společné vízové politice a řízení migračních toků a k poskytnutí platformy pro vývoj společných informačních systémů na podporu těchto politik, finanční podpora poskytovaná podle tohoto nařízení přispěje zejména k posilování kapacit v těchto oblastech na vnitrostátní i unijní úrovni.

(35)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřit na činnosti, kde může intervence Unie přinést přidanou hodnotu ve srovnání s akcemi na úrovni samotných členských států. Vzhledem k tomu, že Unie má oproti členským státům lepší postavení k poskytnutí rámce pro vyjádření solidarity Unie při správě hranic a společné vízové politice a k poskytnutí platformy pro vývoj společných informačních systémů na podporu těchto politik, finanční podpora poskytovaná podle tohoto nařízení přispěje zejména k posilování kapacit v těchto oblastech na vnitrostátní i unijní úrovni.

Odůvodnění

Záležitosti migrace jsou financovány v rámci samostatného nástroje.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Lze mít za to, že členský stát nedodržuje příslušné acquis Unie, včetně využívání operační podpory z tohoto nástroje, jestliže neplní své povinnosti stanovené Smlouvami v oblastech správy hranic a víz, jestliže existuje zjevné riziko závažného porušení hodnot Unie členským státem při provádění acquis týkajícího se správy hranic a víz nebo jestliže hodnotící zpráva v rámci schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu zjistí nedostatky v příslušné oblasti.

(36)  Lze mít za to, že členský stát nedodržuje příslušné acquis Unie, včetně využívání operační podpory z tohoto nástroje, jestliže neplní své povinnosti stanovené Smlouvami v oblastech správy hranic a víz, jestliže existuje zjevné riziko závažného porušení hodnot Unie členským státem při provádění acquis týkajícího se správy hranic a víz nebo jestliže hodnotící zpráva v rámci schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu zjistí nedostatky v příslušné oblasti nebo jestliže v rámci spolupráce se třetí zemí členský stát financoval a podnikl s touto třetí zemí společné akce, což vedlo k porušení základních práv zjištěnému prostřednictvím hodnotícího a monitorovacího mechanismu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Nástroj by měl odrážet potřebu zvýšené flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnostizajišťovat spravedlivétransparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit cíle stanovené v tomto nařízení.

(37)  Nástroj by měl zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit cíle stanovené v tomto nařízení. Měl by vyvažovat potřebu předvídatelnosti při rozdělování finančních prostředků s potřebou jeho větší flexibility a zjednodušení. Za účelem splnění požadavků na transparentnost fondu musí Evropská komise ve spolupráci se členskými státy zveřejňovat informace o vývoji ročních a víceletých programů tematického nástroje. Provádění nástroje by se mělo řídit zásadami účinnosti, účelnosti a kvality výdajů. Kromě toho by mělo být provádění nástroje co nejvíce uživatelsky přívětivé.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Toto nařízení by mělo stanovit výchozí částky pro programy členských států vypočítané na základě kritérií stanovených v příloze I, která zohledňují délku a stupeň ohrožení na úsecích pozemních či námořních hranic, pracovní zátěž na letištích a konzulátech a počet konzulátů.

(38)  Toto nařízení by mělo stanovit výchozí částky pro programy členských států vypočítané na základě kritérií stanovených v příloze I, která zohledňují délku a úroveň dopadů na základě aktuálních i historických údajů na úsecích pozemních či námořních hranic, pracovní zátěž na letištích a konzulátech a počet konzulátů.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Přezkum v polovině období by měl být sloužit k vyhodnocení účinnosti a unijní přidané hodnoty programů, k vyřešení problémů, které se objevily v první fázi, a k vypracování transparentního přehledu provádění.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Jelikož se výzvy v oblasti správy hranic a víz neustále vyvíjejí, je nutné přizpůsobovat přidělování finančních prostředků změnám migračních toků, tlaku na hranicích a bezpečnostním hrozbám a financování směrovat na priority s nejvyšší přidanou hodnotou pro Unii. Za účelem reakce na náhlé potřeby, změny politik a priorit Unie a za účelem nasměrování financování k akcím s vysokou přidanou hodnotou pro Unii bude část finančních prostředků prostřednictvím tematického nástroje pravidelně přidělována na specifické akce, akce Unie a na mimořádnou pomoc.

(40)  Jelikož se výzvy v oblasti správy hranic a víz neustále vyvíjejí, je nutné přizpůsobovat přidělování finančních prostředků změnám priorit v oblasti vízové politiky a správy hranic, a to i v důsledku zvýšeného tlaku na hranicích, a financování směrovat na priority s nejvyšší přidanou hodnotou pro Unii. Za účelem reakce na náhlé potřeby, změny politik a priorit Unie a za účelem nasměrování financování k akcím s vysokou přidanou hodnotou pro Unii bude část finančních prostředků prostřednictvím tematického nástroje pravidelně přidělována na specifické akce, akce Unie a na mimořádnou pomoc.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Nástroj by měl přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících se správou hranic, společnou vízovou politikou a rozsáhlými informačními systémy a tím umožnit členským státům, aby si udržovaly kapacity nezbytné pro celou Unii. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli nástroje a měla by být nedílnou součástí programů členských států.

(42)  Nástroj by měl v rámci stanovených limitů přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících se správou hranic, společnou vízovou politikou a rozsáhlými informačními systémy a tím umožnit členským státům, aby si udržovaly kapacity nezbytné pro celou Unii. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli nástroje a měla by být nedílnou součástí programů členských států.

Odůvodnění

Na podporu provozních nákladů by se měla vztahovat omezení, protože tyto výdaje jsou zpravidla záležitostí vnitrostátních rozpočtů a nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Část dostupných zdrojů z nástroje lze také přidělit na programy členských států pro provádění specifických akcí nad rámec jejich počátečního přídělu. Tyto specifické akce by měly být vymezeny na úrovni Unie a měly by zahrnovat akce vyžadující spolupráci nebo akce nezbytné pro řešení vývoje v Unii, jenž vyžaduje poskytnutí dalších finančních prostředků jednomu nebo více členským státům, například nákup technického vybavení požadovaného Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž na její operativní činnost, financovaný z národních programů členských států, modernizaci procesů vyřizování žádostí o udělení víza, vývoj nových rozsáhlých informačních systémů a zajištění interoperability mezi těmito systémy. Tyto specifické akce budou definovány Komisí v jejích pracovních programech.

(43)  Část dostupných zdrojů z nástroje lze také přidělit na programy členských států pro provádění specifických akcí nad rámec jejich počátečního přídělu. Tyto specifické akce by měly být vymezeny na úrovni Unie a měly by zahrnovat akce s přidanou hodnotou Unie vyžadující spolupráci mezi členskými státy nebo akce nezbytné pro řešení vývoje v Unii, jenž vyžaduje poskytnutí dalších finančních prostředků jednomu nebo více členským státům, například nákup technického vybavení požadovaného Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž na její operativní činnost, financovaný z národních programů členských států, modernizaci procesů vyřizování žádostí o udělení víza, vývoj rozsáhlých informačních systémů a zajištění interoperability mezi těmito systémy. Tyto specifické akce budou definovány Komisí v jejích pracovních programech, které by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Aby se posílila schopnost Unie okamžitě řešit nepředvídaný nebo nepřiměřený migrační tlak, a to zejména v těch úsecích hranic, kde bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/201338 zjištěno, že dopady svou intenzitou ohrožují fungování schengenského prostoru jako celku, i tlak na vízová oddělení konzulátů členských států nebo rizika pro bezpečnost hranic, mělo by být možné poskytovat mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným tímto nařízením.

(45)  Aby se posílila schopnost Unie okamžitě řešit nepředvídané, naléhavé a konkrétní potřeby v případě nouzové situace, a to zejména v těch úsecích hranic, a to zejména v těch úsecích hranic, kde bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/201338 zjištěno, že dopady svou intenzitou ohrožují fungování schengenského prostoru jako celku, i tlak na vízová oddělení konzulátů členských států nebo rizika pro bezpečnost hranic, měl by tento nástroj výjimečně a jako poslední opatření poskytovat finanční pomoc v souladu s rámcem stanoveným tímto nařízením.

__________________

__________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (Eurosur) (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 11).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (Eurosur) (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 11).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(45a)  Migrace a překročení vnějších hranic velkým počtem státních příslušníků třetích zemí by samy o sobě neměly být považovány za ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti a neměly by samy o sobě vést k poskytování mimořádné pomoci v rámci tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Politický cíl tohoto nástroje bude rovněž zohledněn prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci příslušného okna (příslušných oken) [...] programu Invest EU. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby přiměřeným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a akce by neměly zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být nástroj součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních].

(49)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být nástroj součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nástrojem o společných ustanoveních pro sdílené řízení. V případě protichůdných ustanovení by toto nařízení mělo mít přednost před nařízením o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  V souladu s nařízením (EU) …/… [nové finanční nařízení]41, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201342, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9543, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9644 a nařízením Rady (EU) 2017/193945 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137146. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(52)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201342, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9543, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9644 a nařízením Rady (EU) 2017/193945 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137146. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Výsledky vyšetřování nesrovnalostí nebo podvodů v souvislosti s nástrojem by měly být poskytnuty Evropskému parlamentu.

__________________

__________________

41 Úř. věst. C […], […], s. […].

 

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

43 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

43 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

44 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

44 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

45 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

45 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1939 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1939 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Podle článku 349 Smlouvy o fungování EU a v souladu se sdělením Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU, které Rada schválila ve svých závěrech ze dne 12. dubna 2018, by příslušné členské státy měly zajistit, aby jejich národní programy řešily nově se objevující hrozby, jimž nejvzdálenější regiony čelí. Nástroj podpoří tyto členské státy prostřednictvím odpovídajících zdrojů, aby mohly nejvzdálenějším regionům případně poskytovat pomoc.

(55)  Podle článku 349 Smlouvy o fungování EU a v souladu se sdělením Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU, které Rada schválila ve svých závěrech ze dne 12. dubna 2018, by příslušné členské státy měly zajistit, aby jejich národní programy řešily nově se objevující hrozby, jimž nejvzdálenější regiony čelí, jako je ostraha hranic, nepřiměřený příliv lidí nebo rozvoj informačních systémů EU. Nástroj podpoří tyto členské státy prostřednictvím odpovídajících zdrojů, aby mohly nejvzdálenějším regionům s ohledem na tyto zvláštnosti poskytovat pomoc.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 je třeba tento nástroj hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou ve vhodných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků nástroje v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené nástrojem měřit, je třeba stanovit ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl tohoto nástroje.

(56)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 je třeba tento nástroj hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou ve vhodných případech zahrnovat měřitelné ukazatele, včetně kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, jakožto základ pro hodnocení účinků nástroje v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené nástrojem měřit, je třeba stanovit ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl tohoto nástroje.

__________________

__________________

48 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58)  Prostřednictvím ukazatelů a účetního výkaznictví by měla Komise a členské státy monitorovat provádění nástroje v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních] a tímto nařízením.

(58)  Komise by měla každoročně předkládat Evropskému parlamentu a Radě přehled přijatých výročních zpráv o výkonnosti. Komise by na požádání měla poskytnout Evropskému parlamentu a Radě plné znění výročních zpráv o výkonnosti.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(58a)  V přechodném období a po celou dobu provádění nástroje je důležité zajistit řádné finanční řízení a právní jistotu. Činnosti prováděné v období 2014–2020 by neměly být v přechodném období přerušeny.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201150. Pro prováděcí akty, jež členským státům ukládají společné povinnosti, zejména informační povinnost vůči Komisi, by se měl použít přezkumný postup a pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

(60)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201150. Pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

__________________

__________________

50 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

50 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení zřizuje jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic (dále jen „fond“) nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (dále jen „nástroj“).

1.  Toto nařízení zřizuje jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic (dále jen „fond“) nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (dále jen „nástroj“) pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Fond se zřizuje tímto nařízením společně s nařízením (EU) …/… [Fond pro vybavení pro celní kontroly], kterým se zřizuje jako součást [Fondu pro integrovanou správu hranic] nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly.

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Stanoví cíle nástroje, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

3.  Toto nařízení stanoví cíle nástroje, specifické cíle a opatření k provádění těchto konkrétních cílů, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „operací kombinování zdrojů“ se rozumí opatření podporovaná z rozpočtu Unie, včetně opatření v rámci nástrojů kombinujících zdroje financování podle čl. 2 odst. 6 finančního nařízení, která kombinují nevratné formy podpory a/nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie s vratnými formami podpory od rozvojových či jiných veřejných finančních institucí, jakož i od komerčních finančních institucí a investorů;

vypouští se

Odůvodnění

Není jasné, jakou přidanou hodnotu by měly operace kombinování zdrojů v oblasti správy hranic a vízové politiky. Zejména není jasné, na jaké akce by se tyto operace vztahovaly a za jakých podmínek. Politika Unie v oblasti správy hranic a víz by neměla být závislá na financování ze soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „vnějšími hranicemi“ se rozumí hranice členských států: pozemní hranice, včetně říčních a jezerních hranic, a jejich námořní hranice a letiště, říční přístavy, námořní přístavy a jezerní přístavy, na které se vztahují ustanovení práva Unie pro překračování vnějších hranic, včetně vnitřních hranic, na kterých doposud nebyly kontroly zrušeny;

4)  „vnějšími hranicemi“ se rozumí vnější hranice, jak jsou definovány v čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) č. 399/2016 pro hranice členských států: pozemní hranice, včetně říčních a jezerních hranic, a jejich námořní hranice a letiště, říční přístavy, námořní přístavy a jezerní přístavy, na které se vztahují ustanovení práva Unie pro překračování vnějších hranic, včetně vnitřních hranic, na kterých doposud nebyly kontroly zrušeny;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Politickým cílem nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je v naprostém souladu se závazky Unie v oblasti základních práv zajistit silnou a účinnou evropskou integrovanou správu hranic na vnějších hranicích při současném zabezpečení volného pohybu osob v Unii, a tím přispět k zaručení vysoké úrovně bezpečnosti v Unii.

1.  Politickým cílem nástroje jakožto součásti Fondu pro integrovanou správu hranic je v naprostém souladu s acquis a mezinárodními závazky Unie a jejích členských států vyplývajícími z mezinárodních nástrojů, jichž jsou signatáři, zajistit účinnou evropskou integrovanou správu hranic na vnějších hranicích při současném zabezpečení volného pohybu osob v Unii.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora účinné evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích prováděné Evropskou pohraniční a pobřežní stráží v rámci sdílené odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nedovolenému přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, odhalovat je a účinně řídit migrační toky;

a)  podpora účinné evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích prováděné Evropskou pohraniční a pobřežní stráží v rámci sdílené odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nelegálnímu přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, odhalovat je a účinně řídit migrační toky;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora společné vízové politiky s cílem usnadnit legální cestování a zabránit migračním a bezpečnostním rizikům.

b)  podpora společné vízové politiky s cílem zajistit harmonizovanější přístup členských států v oblasti udělování víz, usnadnit legální cestování a zmírnit bezpečnostní rizika:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Zákaz diskriminace a dodržování základních práv

 

Provádění tohoto nástroje probíhá v plném souladu s právy a zásadami zakotvenými v acquis Unie, Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a mezinárodními závazky Unie v oblasti základních práv, zejména tím, že zajistí dodržování zásad zákazu diskriminace a nenavracení.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci cílů uvedených v článku 3 a v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím nástroje podporovány zejména akce vyjmenované v příloze III.

1.  V souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím nástroje podporovány akce, které přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3, a zejména akce vyjmenované v příloze III.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za účelem dosažení cílů tohoto nařízení může nástroj v souladu s článkem 5 případně podporovat akce prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim, které jsou v souladu s prioritami Unie podle přílohy III.

2.  Za účelem dosažení cílů uvedených v článku 3 může nástroj ve výjimečných případech v rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření v souladu s článkem 5 podporovat akce podle přílohy III prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Celková výše financování na podporu akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi v rámci tematického nástroje podle článku 8 nepřesáhne 4 % celkové částky přidělené na tematický nástroj podle čl. 7 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Celková výše financování na podporu akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi v rámci programů členských států podle článku 12 nepřesáhne pro každý členský stát 4 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu podle čl. 7 odst. 2 písm. a), čl. 10 odst. 1 a přílohy I.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  V případě mimořádné situace lze nezpůsobilé akce uvedené v tomto odstavci považovat za způsobilé.

  V případě mimořádné situace podle článku 23 lze nezpůsobilé akce uvedené v tomto odstavci považovat za způsobilé.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených;

ii)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených, za podmínky, že veškeré akce v této třetí zemi nebo v souvislosti s touto třetí zemí plně respektují práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodní závazky Unie a členských států.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů dané akce.

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů dané akce, a pokud je to v plném souladu s acquis Unie a Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito státy nebo ve třetích zemích, jsou způsobilé.

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito stát, jsou způsobilé. Pokud jsou mezinárodní organizace účastnící se konsorcia usazeny ve třetí zemi, použije se čl. 6 odst. 3.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje celostátní, regionální a místní intervence a zaměřuje se na přinášení přidané hodnoty cílů tohoto nařízení.

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje celostátní, regionální a místní intervence a zaměřuje se na přinášení přidané hodnoty Unie cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Komise a členské státy při provádění nástroje spolupracují. Komise zřídí asistenční službu a kontaktní místo s cílem poskytovat podporu členským státům a napomáhat účinnému přidělování finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje na období 2021–2027 činí 8 018 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění nástroje na období 2021–2027 činí 7 087 760 000 EUR v cenách roku 2018 (8 018 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  částka ve výši 4 811 000 000 EUR se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení, z toho 157 200 000 EUR je určeno na zvláštní režim průjezdu podle článku 16 prováděný v rámci sdíleného řízení;

a)  částka ve výši 4 252 833 000 EUR v cenách roku 2018 (4 811 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení, z toho 138 962 000 EUR v cenách roku 2018 (157 200 000 EUR v běžných cenách) je určeno na zvláštní režim průjezdu podle článku 16 prováděný v rámci sdíleného řízení;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  částka ve výši 3 207 000 000 EUR se přiděluje na tematický nástroj.

b)  částka ve výši 2 834 927 000 EUR v cenách roku 2018 (3 207 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na tematický nástroj.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby, a to v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II.

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby, a to v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II nebo podpůrnými opatřeními dle článku 20. Pokud jde o přípravu pracovních programů, Komise ji konzultuje s organizacemi zastupujícími partnery na úrovni EU včetně občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Alespoň 20 % financování z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v režimu přímého nebo nepřímého řízení, zajistí se, aby se na vybrané projekty nevztahovalo odůvodněné stanovisko Komise týkající se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů.

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v režimu přímého nebo nepřímého řízení, nebudou k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, u  nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování byla zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v režimu sdíleného řízení, Komise posoudí pro účely článku 18 a čl. 19. odst. 2 nařízení (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních], zda se na plánované akce nevztahuje odůvodněné stanovisko Komise týkající se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů.

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v režimu sdíleného řízení, Komise posoudí plánované akce, aby nebyly k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, jejichž legalita a správnost nebo výkonnost by byla zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Je-li financování z tematického nástroje poskytováno v rámci přímého nebo nepřímého řízení, Komise posoudí, zda předpokládané akce netrpí všeobecnými nedostatky týkajícími se právního státu v členském státě, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat zásady řádného finančního řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie způsobem, který ohrožuje legalitu a řádnost výdajů nebo výkonnost projektů.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise přijme pro tematický nástroj rozhodnutí o financování podle článku 110 finančního nařízení, přičemž definuje cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. V rozhodnutích o financování se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

6.  Komise je zmocněna přijímat pro tematický nástroj akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, v nichž stanoví pracovní programy podle článku 110 finančního nařízení, přičemž definuje cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Po přijetí rozhodnutí o financování uvedeného v odstavci 3 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení.

7.  Po přijetí pracovního programu uvedeného v odstavci 6 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Rozhodnutí o financování mohou být roční nebo víceletá a mohou platit pro jednu nebo více složek tematického nástroje.

8.  Pracovní programy mohou být roční nebo víceletá a mohou platit pro jednu nebo více složek tematického nástroje.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tento oddíl se vztahuje na část finančního krytí uvedenou v čl. 7 odst. 2 písm. a) a na dodatečné zdroje, které mají být provedeny v rámci sdíleného řízení podle rozhodnutí Komise týkajícího se tematického nástroje podle článku 8.

1.  Tento oddíl se vztahuje na část finančního krytí uvedenou v čl. 7 odst. 2 písm. a) a na dodatečné zdroje, které mají být provedeny v rámci sdíleného řízení podle pracovních programů Komise týkajících se tematického nástroje podle článku 8.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  4 009 000 000 EUR členským státům v souladu s kritérii uvedenými v příloze I;

a)  částka ve výši 3 543 880 000 EUR v cenách roku 2018 (4 009 000 000 EUR v běžných cenách) členským státům v souladu s kritérii uvedenými v příloze I;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  802 000 000 EUR členským státům na úpravu přídělů na programy podle čl. 13 odst. 1.

b)  708 953 000 EUR v cenách z roku 2018 (708 953 000 EUR v běžných cenách členským státům na úpravu přídělů na programy podle čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt.

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 85 % celkových způsobilých výdajů na projekt od členských států, jejichž hrubý národní důchod na osobu (HND) je nižší než 90 % průměru Unie a 75 % celkových způsobilých výdajů pro ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby priority vymezené v jeho programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti správy hranic a víz, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

1.  Každý členský stát a Komise zajistí, aby priority vymezené ve vnitrostátním programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti správy hranic a víz, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie a mezinárodními závazky Unie a členských států vyplývajících z mezinárodních nástrojů, jichž jsou signatáři. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zajistí, aby byla do procesu tvorby programů členských států zapojena již v rané fázi Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a případně také agentura eu-LISA, jestliže programy spadají do působnosti těchto agentur.

2.  Komise zajistí, aby byla do procesu tvorby programů členských států případně zapojena již v rané fázi Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, agentura eu-LISA, Agentura Evropské unie pro základní práva a jakákoli jiná agentura Unie, jestliže programy spadají do působnosti těchto agentur.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Bude konzultovat návrhy programů s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž se zvláštním důrazem na činnosti začleněné do operační podpory v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a), aby se zajistil soulad a doplňkovost s akcemi agentury a akcemi členských států ohledně správy hranic, zamezilo se dvojímu financování a bylo dosaženo nákladové efektivnosti.

3.  Komise bude konzultovat návrhy programů s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž se zvláštním důrazem na činnosti začleněné do operační podpory v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a), aby se zajistil soulad a doplňkovost s akcemi agentury a akcemi členských států ohledně správy hranic, zamezilo se dvojímu financování a bylo dosaženo nákladové efektivnosti.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise bude konzultovat návrhy programů s eu-LISA se zvláštním důrazem na činnosti začleněné do technické podpory v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b), aby se zajistil soulad a doplňkovost s akcemi eu-LISA a akcemi členských států.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ve vhodných případech zapojí Komise Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž a agenturu eu-LISA do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou nástroje byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

4.  Komise ve vhodných případech zapojí Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž a agenturu eu-LISA, Agenturu Evropské unie pro základní práva a jakoukoli další příslušnou agenturu do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou nástroje byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise případně zapojí Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž do procesu přezkumu nejvhodnějšího přístupu k realizaci doporučení s podporou tohoto nástroje.

6.  Komise případně zapojí Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž, agenturu eu-LISA, Agenturu Evropské unie pro základní práva a jakoukoli další příslušnou agenturu nebo orgán do procesu přezkumu nejvhodnějšího přístupu k realizaci doporučení s podporou tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  V případě potřeby se dotyčný program změní, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 5. V závislosti na dopadu dané úpravy může revidovaný program podléhat schválení Komise.

8.  V případě potřeby se dotyčný program změní, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 5 pokrok dosažený při dosažení milníků a cílů, dle posouzení ve výročních zprávách o výkonnosti uvedených v čl. 27 odst. 2 písm. a). V závislosti na dopadu dané úpravy revidovaný program podléhá schválení Komise.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Kdykoli se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou nástroje společně s třetí zemí nebo ve třetí zemi, konzultuje tuto skutečnost před zahájením projektu s Komisí.

10.  Dříve než se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou nástroje společně s třetí zemí, ve třetí zemi nebo v souvislosti se třetí zemí, zajistí, aby veškeré akce navržené touto třetí zemí nebo v souvislosti s touto třetí zemí byla v souladu s mezinárodními závazky Unie a daného členského státu a aby plně respektovaly práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Dotčený členský stát konzultuje tuto skutečnost před zahájením projektu s Komisí, a to i pokud jde o zajištění splnění výše uvedených podmínek.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Kdykoliv se členský stát rozhodne provést akce podporované z nástroje s třetí zemí nebo ve třetí zemi v souvislosti s monitorováním, odhalováním, identifikací a sledováním nedovoleného překračování hranic, jeho předcházením a zadržováním osob nedovoleně překračujících hranice, pro účely odhalování nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem lepšího zajištění ochrany a záchrany životů migrantů, informuje Komisi o jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohodě o spolupráci s takovou třetí zemí v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 1052/2013.

11.  Kdykoliv se členský stát výjimečně rozhodne provést akce podporované z nástroje s třetí zemí nebo ve vztahu ke třetí zemi v souvislosti s monitorováním, odhalováním, identifikací a sledováním nedovoleného překračování hranic, jeho předcházením a zadržováním osob nedovoleně překračujících hranice, pro účely odhalování nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, předcházení těmto jevům a boje proti nim, jakož i za účelem lepšího zajištění ochrany a záchrany životů migrantů, informuje Komisi o jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohodě o spolupráci s takovou třetí zemí v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 1052/2013. Členské státy zajistí plné dodržování zásady nenavracení, včetně akcí, které probíhají na volném moři.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  Pokud členský stát rozhodne zahájit v rámci tohoto nástroje projekty s třetí zemí nebo ve třetí zemi nebo související s třetí zemí, informuje o tom ve lhůtě deseti dnů organizace, které zastupují partnery na vnitrostátní úrovni, jakož i členy řídícího výboru.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 12 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12.  Pokud jde o operativní vybavení, včetně dopravních prostředků, a komunikační systémy nutné pro účinnou a bezpečnou ochranu hranic, nakoupené s podporou tohoto nástroje, platí, že:

12.  Pokud jde o operativní vybavení, včetně dopravních prostředků a komunikační systémy nutné pro účinnou a bezpečnou ochranu hranic a pátrací a záchranné operace nakoupené s podporou tohoto nástroje, platí, že:

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  za účelem podpory soudržného plánování rozvoje schopností Evropské pohraniční a pobřežní stráže a možností využívání společného zadávání veřejných zakázek členské státy informují Komisi, v rámci podávání zpráv v souladu s článkem 27, o dostupném víceletém plánování vybavení, jehož koupi v rámci nástroje očekávají. Komise tyto informace předloží Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž.

d)  za účelem podpory soudržného plánování rozvoje schopností Evropské pohraniční a pobřežní stráže a možností využívání společného zadávání veřejných zakázek členské státy informují Komisi, v rámci podávání zpráv v souladu s článkem 27, o dostupném víceletém plánování vybavení, jehož koupi v rámci nástroje očekávají. Komise tyto informace předloží Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž.

 

Pokud členské státy provádějí opatření v rámci tohoto nástroje, které souvisejí s ostrahou námořních hranic, věnují zvláštní pozornost svým mezinárodním závazkům v oblasti pátrání a záchrany na moři a jsou za tímto účelem oprávněni používat zařízení a systémy uvedené v písmenech a) až d) tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13.  Odborná příprava v oblasti správy hranic vykonávaná s podporou tohoto nástroje vychází z příslušných harmonizovaných evropských standardů pro vzdělávání a společných standardů odborné přípravy pro ostrahu hranic a pobřeží se zaručenou kvalitou.

13.  Odborná příprava v oblasti správy hranic vykonávaná s podporou tohoto nástroje vychází z příslušných harmonizovaných evropských standardů pro vzdělávání a společných standardů odborné přípravy pro ostrahu hranic a pobřeží se zaručenou kvalitou zahrnující obory příslušného práva Unie a mezinárodního práva, včetně základních práv, přístupu k mezinárodní ochraně a příslušného námořního práva.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15.  Programování, jak stanoví čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) .../... [nařízení o společných ustanoveních], vychází z typů intervencí uvedených v tabulce 1 přílohy VI.

15.  Každý program stanoví pro každý specifický cíl typy intervencí v souladu s tabulkou 1 přílohy VI a orientační rozdělení naprogramovaných zdrojů podle typu intervence nebo oblasti podpory.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Programy jsou podrobeny přezkumu a hodnocení v polovině období v souladu s článkem 26.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V roce 2024 přidělí Komise programům dotčených členských států dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii uvedenými v bodě 1 písm. c) a v bodech 2 až 11 přílohy I. Tato přidělená částka bude založena na nejnovějších dostupných statistických údajích pro kritéria uvedená v bodě 1 písm. c) a v bodech 2 až 11 přílohy I. Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025.

1.  Do konce roku 2024 a poté, co informovala Evropský parlament, přidělí Komise programům dotčených členských států dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii uvedenými v bodě 1 písm. c) a v bodech 2 až 11 přílohy I. Tato přidělená částka bude založena na nejnovějších dostupných statistických údajích pro kritéria uvedená v bodě 1 písm. c) a v bodech 2 až 11 přílohy I. Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud není nejméně 10 % počátečního přídělu na program uvedeného v čl. 10 odst. 1 písm. a) pokryto žádostmi o průběžné platby předloženými v souladu s článkem 85 nařízení (EU) …/... [nařízení o společných ustanoveních], není dotyčný členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1.

2.  Pokud není nejméně 30 % počátečního přídělu na program uvedeného v čl. 10 odst. 1 písm. a) pokryto žádostmi o průběžné platby, není dotyčný členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Odstavec 2 se použije pouze tehdy, pokud jsou příslušný předpisový rámec a související právní akty platné k 1. lednu 2022.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se případně zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce podle článku 12 nařízení (EU) .../... [nařízení o společných ustanoveních] a zjištěné nedostatky při provádění.

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se případně zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce a zjištěné nedostatky při provádění.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Specifické akce jsou nadnárodní nebo vnitrostátní projekty v souladu s cíli tohoto nařízení, na něž jeden, několik nebo všechny členské státy mohou obdržet dodatečný příděl do svých programů.

1.  Specifické akce jsou nadnárodní nebo vnitrostátní projekty přinášející přidanou hodnotu Unie v souladu s cíli tohoto nařízení, na něž jeden, několik nebo všechny členské státy mohou obdržet dodatečný příděl do svých programů.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie v oblasti správy hranic a víz.

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Aniž je dotčen čl. 4 odst. 3 písm. c), operační podpora se soustředí na specifické úkoly a služby stanovené v příloze VII.

5.  Aniž je dotčen čl. 4 odst. 3 písm. c), operační podpora se soustředí na způsobilé akce stanovené v příloze VII.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 29 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny specifických úkolů a služeb uvedených v příloze VII.

6.  Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 29 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny způsobilých akcí uvedených v příloze VII.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Operace kombinování zdrojů

 

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto nástroje se provádějí v souladu s [nařízení o InvestEU] a [hlavou X] finančního nařízení.

 

Odůvodnění

Není jasné, jakou přidanou hodnotu by měly operace kombinování zdrojů v oblasti správy hranic a vízové politiky. Zejména není jasné, na jaké akce by se tyto operace vztahovaly a za jakých podmínek. Politika Unie v oblasti správy hranic a víz by neměla být závislá na financování ze soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z nástroje lze podpořit opatření technické pomoci prováděná z podnětu nebo jménem Komise. Tato opatření mohou být financována ve výši 100 %.

Z nástroje lze podpořit opatření technické pomoci prováděná z podnětu nebo jménem Komise. Tato opatření, jmenovitě přípravné práce, monitorování, dohled, audit, hodnocení a veškerá správní a technickou pomoc nezbytná pro provádění tohoto nařízení, a případně prováděná s třetími zeměmi, mohou být financována ve výši 100 %.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků, tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie podporují opatření a jejich výsledky tím, že poskytují ucelené, účinné a užitečné informace různým relevantním cílovým skupinám, včetně médií a veřejnosti, v příslušných jazycích. Aby byla zajištěna viditelnost financování ze strany Unie, uvedou příjemci finančních prostředků Unie při komunikaci o akci původ těchto prostředků. Za tímto účelem příjemci zajistí, aby veškeré komunikační materiály určené médiím a široké veřejnosti obsahovaly znak Unie a výslovně uváděly finanční podporu Unie.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k tomuto nástroji a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na tento nástroj rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení.

2.  S cílem informovat co nejširší veřejnost Komise provádí v souvislosti s prováděním tohoto nástroje a jeho opatřeními a výsledky informační a komunikační činnosti. Komise zveřejní zejména informace o vývoji ročního a víceletého programu daného tematického nástroje. Komise rovněž zveřejní seznam operací vybraných pro podporu v rámci tematického nástroje na veřejně přístupných webových stránkách a tento seznam aktualizuje nejméně jednou za tři měsíce. Finanční zdroje vyčleněné na tento nástroj rovněž přispívají ke sdělování informací o provádění politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení. Komise může zejména podporovat osvědčené postupy a výměnu informací co se týče provádění tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zveřejní informace uvedené v odstavci 2 v otevřených a strojově čitelných formátech, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES1a, které umožňují třídění, prohledávání, extrahování, srovnávání a opětovné použití údajů. Údaje lze třídit podle priority, specifického cíle, celkových způsobilých nákladů na operace, celkových nákladů na projekty, celkových nákladů na zadávací řízení, názvu příjemce a názvu dodavatele.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mají povinnost zasílat Komisi informace o vývoji programů sdíleného řízení za účelem zveřejnění na jejích internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nástroj poskytuje finanční pomoc na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě mimořádné situace vyvolané naléhavými a výjimečnými okolnostmi, kdy velký či nepřiměřený počet státních příslušníků třetích zemí překročil, překračuje nebo se očekává, že překročí vnější hranice jednoho nebo více členských států, zejména v těch úsecích hranic, kde bylo zjištěno, že úroveň dopadu svou intenzitou ohrožuje fungování celého schengenského prostoru, nebo v případě jakékoli jiné naléhavé a výjimečné situace v působnosti tohoto nařízení, která vyžaduje okamžité přijetí opatření.

1.  Komise může ve výjimečných případech a jako poslední možnost rozhodnout o poskytnutí finanční pomoci na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě řádně odůvodněné nouzové situace. Tyto stiuace mohou být důsledkem naléhavého a výjimečného tlaku, kdy velký či nepřiměřený počet státních příslušníků třetích zemí překročil, překračuje nebo se očekává, že překročí vnější hranice jednoho nebo více členských států, zejména v těch úsecích hranic, kde bylo zjištěno, že úroveň dopadu svou intenzitou ohrožuje fungování celého schengenského prostoru nebo v případě jakékoli jiné řádně odůvodněné mimořádné situace, která vyžaduje okamžité přijetí opatření na vnějších hranicích v působnosti tohoto nařízení. Komise o tomto bez prodlení uvědomí Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Je-li to nezbytné v zájmu provádění akcí, může se mimořádná pomoc vztahovat na výdaje vzniklé před dnem předložení žádosti o grant nebo žádosti o pomoc, nikoli však před 1. lednem 2021.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Mimořádná pomoc musí být poskytnuta přesně v souladu s acquis Unie a mezinárodními závazky Unie a členských států vyplývajícími z mezinárodních dokumentů, které podepsaly.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na akci, na niž byl získán příspěvek z nástroje, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

1.  Na akci, na niž byl získán příspěvek z nástroje, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory. Příspěvky z jiných programů Unie na akce v rámci tohoto nástroje se případně uznávají v pracovních programech Komise nebo v národních programech a výročních zprávách o výkonnosti.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Akce, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

2.  Operace, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

mohou obdržet podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu+ nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. 67 odst. 5 nařízení (EU) .../... [nařízení o společných ustanoveních] a článkem 8 nařízení (EU) …/… [financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], za předpokladu, že tato opatření jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu nebo nástroje, z něhož se podpora poskytne.

mohou obržet podporu ze strukturálních fondů Unie, za předpokladu, že tato opatření jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu nebo nástroje, z něhož se podpora poskytne.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. 43 odst. 3 písm. h) bodů i) a iii) finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti v souladu s přílohou V.

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. 41 odst. 3 písm. h) bodů i) a iii) finančního nařízení alespoň každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti v souladu s přílohou V.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku nástroje při plnění cílů nařízení jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní.

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku nástroje při plnění cílů nařízení jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní. Pro zdroje v rámci sdíleného řízení se použijí společné ukazatele. Na požádání se údaje o ukazatelích výstupů a výsledků, které Komise získala, zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud jde o zdroje v rámci sdíleného řízení, monitorování a podávání zpráv se zakládá na typech intervencí uvedených v příloze VI. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, kterými se řeší nepředvídané nebo nové okolnosti nebo pro zabezpečení účinného provádění finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Komise věnuje zvláštní pozornost monitorování akcí podle článku 5 a čl. 12 odst. 10 a 11 prováděných třetími zeměmi, ve třetích zemích nebo týkajících se třetích zemí.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení tohoto nařízení, včetně akcí prováděných v rámci tohoto nástroje.

1.  Do 31. prosince 2024 Komise předloží hodnocení provádění tohoto nařízení v polovině období. Hodnocení v polovině období posoudí účinnost, účelnost, zjednodušení a flexibilitu fondu. Konkrétněji musí toto hodnocení zahrnovat:

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  pokroku při dosahování cílů tohoto nařízení s přihlédnutím ke všem příslušným dostupným informacím, zejména k výročním zprávám o výkonnosti, které v souladu s článkem 30 předložily členské státy, a k ukazatelům výstupů a výsledků stanoveným v příloze VIII;

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  přidaná hodnota Unie v případě akcí a operací prováděných v rámci tohoto nástroje;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c)  příspěvek nástroje k řešení stávajících a nových výzev na vnějších hranicích, k rozvoji společné vízové politiky a k využívání nástroje k řešení nedostatků, na něž poukazuje schengenský hodnotící mechanismus a posouzení zranitelnosti;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

d)  trvající relevantnosti a vhodnost prováděcích opatření uvedených v příloze II a akcí uvedených v příloze III;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

e)  doplňkovost a provázanost akcí podporovaných v rámci tohoto nástroje a podporu poskytovanou z jiných fondů Unie.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přezkum v polovině období zohlední výsledky zpětného hodnocení dlouhodobého dopadu předchozího nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz, který je součástí Fondu pro vnitřní bezpečnosti na období 2014–2020.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Do 31. ledna 2030 provede Komise zpětné hodnocení. K témuž dni Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu. Součástí zpětného hodnocení je posouzení hledisek uvedených v odstavci 1. v tomto ohledu slouží hodnocení dlouhodobějšího dopadu fondu jako podklad pro rozhodnutí o případném obnovení nebo úpravě následujícího fondu.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu ve lhůtě stanovené v článku 40 nařízení (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních].

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu ve lhůtě stanovené v článku 14 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při hodnocení v polovině období a zpětném hodnocení Komise věnuje zvláštní pozornost hodnocení akcí prováděných třetími zeměmi či ve třetích zemích nebo akcí týkajících se třetích zemí v souladu s článkem 5, článkem 12 odst. 10 a článkem 11.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) .../... [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu do 30. června 2022.

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu do 30. června 2022. Členské státy tyto zprávy zveřejní na zvláštních internetových stránkách a předají je Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pokroku při provádění programu a dosahování milníků a cílů, přičemž se zohlední nejnovější údaje požadované v článku 37 nařízení (EU) ... /... [nařízení o společných ustanoveních];

a)  pokroku při provádění programu a dosahování milníků a cílů, přičemž se zohlední nejnovější souhrnné údaje, které byly předány Komisi;

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  rozpisu ročních účetních závěrek národního programu na zpětně získané částky, předběžném financování pro konečné příjemce a skutečně vynaložených výdajích;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení;

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení, včetně odůvodněných stanovisek vydaných Komisí v souvislosti s řízením pro nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  doplňkovosti akcí podporovaných nástrojem a podpory poskytované z jiných nástrojů Unie, zejména akcí prováděných ve třetích zemích nebo ve vztahu k těmto zemím;

c)  doplňkovosti, koordinace a provázanosti mezi akcemi podporovanými nástrojem a podporou poskytovanou z jiných fondů Unie, zejména nástrojů na financování vnější činnosti a jiných, které poskytují finanční prostředky ve třetích zemích nebo ve vztahu ke třetím zemím.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  dodržování požadavků v oblasti základních práv;

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  provádění projektů ve třetí zemi nebo ve vztahu k ní.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může vznést připomínky k výroční zprávě o výkonnosti do dvou měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud Komise nesdělí v této lhůtě své připomínky, považuje se zpráva za schválenou.

3.  Komise může vznést připomínky k výroční zprávě o výkonnosti do dvou měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud Komise nesdělí v této lhůtě své připomínky, považuje se zpráva za schválenou. Jakmile je zpráva schválena, Komise zpřístupní shrnutí výročních zpráv o výkonnosti Evropskému parlamentu a Radě a tato shrnutí výročních zpráv o výkonnosti zveřejní na zvláštních internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Monitorování a podávání zpráv

 

1.  Monitorování a podávání zpráv v souladu s hlavou IV nařízení (EU) .../... [nařízení o společných ustanoveních] vycházejí z typů intervencí uvedených v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy VI. Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 29 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy VI.

 

2.  Společné ukazatele se použijí v souladu s čl. 12 odst. 1 a s články 17 a 37 nařízení (EU) …/... [nařízení o společných ustanoveních].

 

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 12, 15, 25 a 28 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 8, 12, 15, 25 a 28 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 12, 15, 25 a 28 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 8, 12, 15, 25 a 28 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 12, 15, 25 a 28 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 8, 12, 15, 25 a 28 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme. Toto se nepoužije na prováděcí akt uvedený v čl. 27 odst. 4.

vypouští se

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha I – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Za účelem rozdělování zdrojů podle bodu 1 písm. c) se „vnějšími námořními hranicemi“ rozumí vnější hranice pobřežního moře členských států v souladu s vymezením podle článků 4 až 16 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu. V případech, kdy je k zamezení nedovoleného přistěhovalectví nebo nedovoleného vstupu třeba rozsáhlých pravidelných operací, se jimi však rozumějí vnější hranice oblasti s vysokým stupněm ohrožení. Definice „vnějších námořních hranic“ se v této souvislosti určí s ohledem na operační údaje za poslední dva roky poskytnuté dotčenými členskými státy. Tato definice se použije výhradně pro účely tohoto nařízení.

6.  Za účelem rozdělování zdrojů podle bodu 1 písm. c) se „vnějšími námořními hranicemi“ rozumí vnější hranice pobřežního moře členských států v souladu s vymezením podle článků 4 až 16 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu. V případech, kdy je k zamezení nelegálního přistěhovalectví nebo nelegálního vstupu třeba rozsáhlých pravidelných operací, se jimi však rozumějí vnější hranice oblasti s vysokým stupněm ohrožení. Definice „vnějších námořních hranic“ se v této souvislosti určí s ohledem na operační údaje za poslední dva roky poskytnuté dotčenými členskými státy. Tato definice se použije výhradně pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha I – bod 7 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  70 % na počet přechodů vnější hranice na povolených hraničních přechodech;

1)  60 % na počet přechodů vnější hranice na povolených hraničních přechodech;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – bod 7 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  30 % na počet státních příslušníků třetích zemí, jimž byl odepřen vstup na vnější hranici;

2)  20 % na počet státních příslušníků třetích zemí, jimž byl odepřen vstup na vnější hranici.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha I – bod 7 – písm. a – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  20 % na počet osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jejichž žádosti byly zpracovány v řízení na hranicích podle článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU1a.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha I – bod 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členské státy nepředložily dotčené statistiky, použijí se nejnovější dostupné údaje pro tyto členské státy. Pokud nejsou v případě členského státu k dispozici žádné údaje, bude referenční hodnota nulová.

Pokud členské státy nepředložily dotčené statistiky, použijí se nejnovější dostupné údaje pro tyto členské státy. Pokud nejsou v případě členského státu k dispozici žádné údaje nebo některý členský stát tyto informace neposkytne ve dvou po sobě jdoucích letech, bude referenční hodnota nulová.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha I – bod 9 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Pokud členské státy nepředložily dotčené statistiky, použijí se nejnovější dostupné údaje pro tyto členské státy. Pokud nejsou v případě členského státu k dispozici žádné údaje, bude referenční hodnota nulová.

d)  Pokud členské státy nepředložily dotčené statistiky, použijí se nejnovější dostupné údaje pro tyto členské státy. Pokud nejsou v případě členského státu k dispozici žádné údaje nebo některý členský stát tyto informace neposkytne ve dvou po sobě jdoucích letech, bude referenční hodnota nulová.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha I – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž předloží Komisi zprávu o rozdělení zdrojů, pokud jde o vnější pozemní hranice, vnější námořní hranice a letiště, jak je uvedeno v bodě 1 písm. c).

10.  Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž předloží Komisi zprávu o rozdělení zdrojů, pokud jde o vnější pozemní hranice, vnější námořní hranice a letiště, jak je uvedeno v bodě 1 písm. c). Komise zprávu zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha I – bod 11 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Pro účely počátečního přídělu zpráva podle bodu 10 stanoví průměrný stupeň ohrožení na každém úseku hranic na základě nejnovějších průměrných údajů za předchozích 36 měsíců dostupných ke dni použitelnosti tohoto nařízení. Pro účely přezkumu v polovině období zpráva podle bodu 10 stanoví průměrný stupeň ohrožení na každém úseku hranic na základě nejnovějších průměrných údajů za předchozích 36 měsíců dostupných v době přezkumu v polovině období v roce 2024. S využitím stupňů ohrožení podle nařízení (EU) č. 1052/2013 určí pro každý úsek tyto konkrétní váhové koeficienty:

11.  Pro účely počátečního přídělu zpráva podle bodu 10 stanoví průměrný stupeň dopadu na každém úseku hranic na základě nejnovějších průměrných údajů za předchozích 36 měsíců dostupných ke dni použitelnosti tohoto nařízení. Pro účely přezkumu v polovině období zpráva podle bodu 10 stanoví průměrný stupeň dopadu na každém úseku hranic na základě nejnovějších průměrných údajů za předchozích 36 měsíců dostupných v době přezkumu v polovině období v roce 2024. S využitím stupňů dopadu podle nařízení (EU) č. 1052/2013 určí pro každý úsek tyto konkrétní váhové koeficienty:

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Příloha I – bod 11 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  koeficient 0,5 pro nízké ohrožení;

a)  koeficient 0,5 pro nízký stupeň dopadu;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Příloha I – bod 11 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  koeficient 3 pro střední ohrožení;

b)  koeficient 3 pro střední stupeň dopadu;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Příloha I – bod 11 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  koeficient 5 pro vysoké ohrožení;

c)  koeficient 5 pro vysoký stupeň dopadu;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Příloha I – bod 11 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  koeficient 8 pro kritické ohrožení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i.  posilováním kapacit pro provádění kontrol a ostrahy na vnějších hranicích, včetně opatření týkajících se prevence a odhalování přeshraniční trestné činnosti, jako je převaděčství, obchodování s lidmi a terorismus;

i.  posilováním kapacit pro provádění kontrol a ostrahy na vnějších hranicích, včetně opatření týkajících se usnadnění legitimního překračování hranic a případně opatření týkajících se prevence a odhalování přeshraniční trestné činnosti, jako je převaděčství, obchodování s lidmi a terorismus, a opatření spojená s předáváním osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat;

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii.  podporou pátracích a záchranných operací v souvislosti s prováděním ostrahy hranic na moři;

vypouští se

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii.  prováděním technických a operativních opatření uvnitř schengenského prostoru, která se týkají ochrany hranic;

iii.  prováděním technických a operativních opatření uvnitř schengenského prostoru, která se týkají ochrany hranic, za předpokladu že tato opatření nepředstavují riziko pro volný pohyb;

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v.  podporou členských států, které čelí současnému nebo potenciálnímu nepřiměřenému migračnímu tlaku na vnějších hranicích EU, poskytovanou v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně technického a operativního posilování, jakož i vysílání podpůrných týmů pro řízení migrace do oblastí hotspotů;

v.  podporou členských států, které čelí mimořádné situaci uvedené v článku 23, poskytovanou v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně technického a operativního posilování, jakož i vysílání podpůrných týmů pro řízení migrace do oblastí hotspotů.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  další rozvoj Evropské pohraniční a pobřežní stráže na základě společného budování kapacit, společného zadávání veřejných zakázek, zavedení společných standardů a jakýchkoli jiných opatření ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž;

b)  rozvoj společného budování kapacit, společného zadávání veřejných zakázek, zavedení společných standardů a jakýchkoli jiných opatření ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi členskými státy v zájmu dalšího rozvoje evropské pohraniční a pobřežní stráže;

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posílení meziagenturní spolupráce na vnitrostátní úrovni mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za ochranu hranic či za úkoly prováděné na hranicích, jakož i na úrovni EU mezi členskými státy nebo mezi členskými státy na jedné straně a příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie nebo třetími zeměmi na druhé straně;

c)  posílení meziagenturní spolupráce na vnitrostátní úrovni mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za ochranu hranic či za úkoly prováděné na hranicích, jakož i na úrovni EU mezi členskými státy nebo mezi členskými státy na jedné straně a příslušnými orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie, včetně subjektů odpovědných za vnější činnosti na druhé straně;

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zřízení, provoz a údržbu rozsáhlých informačních systémů v oblasti správy hranic, včetně interoperability těchto informačních systémů a jejich komunikační infrastruktury.

e)  zřízení, provoz a údržbu těch rozsáhlých informačních systémů, které už podléhají právu Unie v oblasti správy hranic, včetně interoperability těchto informačních systémů a jejich komunikační infrastruktury, a opatření ke zvýšení kvality údajů a poskytování informací.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zvýšení kapacity k poskytování pomoci osobám v nouzi na moři, zejména podpora pátracích a záchranných operací.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  podporou pátracích a záchranných operací v souvislosti s prováděním ostrahy hranic na moři;

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytování efektivních a klientsky přívětivých služeb žadatelům o vízum a současně zachování bezpečnosti a integrity postupu udělování víz; b)

a)  poskytování efektivních a klientsky přívětivých služeb žadatelům o vízum a současně zachování bezpečnosti a integrity postupu udělování víz, se zvláštním ohledem na zranitelné osoby a děti;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podporu členských států při vydávání víz, včetně víz s omezenou územní platností vydávaných z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, jakož i pro příjemce unijního programu přesídlování či relokace, a to při úplném dodržení souladu s acqui Unie v oblasti víz;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zřízení, provoz a údržbu rozsáhlých informačních systémů v oblasti společné vízové politiky, včetně interoperability mezi těmito informačními systémy a jejich komunikační infrastrukturou.

d)  aktualizaci, provoz a údržbu rozsáhlých informačních systémů v oblasti společné vízové politiky, včetně interoperability mezi těmito informačními systémy a jejich komunikační infrastrukturou.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  infrastrukturu, budovy, systémy a služby nezbytné na hraničních přechodech, v oblastech hotspotů a pro ostrahu hranic mezi hraničními přechody za účelem předcházení nedovolenému překračování hranic, nedovolenému přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích, boje proti nim a zajištění plynulého toku legálních cestujících;

a)  infrastrukturu, budovy, systémy a služby nezbytné na hraničních přechodech, v oblastech hotspotů a pro ostrahu hranic mezi hraničními přechody za účelem předcházení nedovolenému překračování hranic, nelegálnímu přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích, boje proti nim a zajištění plynulého toku legálních cestujících a účinné řízení migračních toků, včetně opatření spojených s předáváním osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat, přičemž je vždy zajištěno důstojné zacházení s dotyčnými osobami;

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  odbornou přípravu v oblasti rozvoje evropské integrované správy hranic se zohledněním operačních potřeb a analýzy rizik a v naprostém souladu se základními právy;

c)  odbornou přípravu v oblasti rozvoje evropské integrované správy hranic se zohledněním operačních potřeb, analýzy rizik a výzvy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země, a to vše v naprostém souladu se základními právy;

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vysílání společných styčných úředníků do třetích zemí, jak je definováno v nařízení (EU) .../... [nové nařízení o styčných úřednících pro přistěhovalectví], a dočasné přidělování příslušníků pohraniční stráže a jiných příslušných odborníků do členských států nebo z členského státu do třetí země, posilování spolupráce a operační kapacity sítí odborníků nebo styčných úředníků, výměnu osvědčených postupů a posilování kapacit evropských sítí pro hodnocení, prosazování, podporu a rozvoj politik Unie;

d)  vysílání společných styčných úředníků do třetích zemí a dočasné přidělování příslušníků pohraniční stráže a jiných příslušných odborníků do členských států nebo z členského státu do třetí země, posilování spolupráce a operační kapacity sítí odborníků nebo styčných úředníků, výměnu osvědčených postupů a posilování kapacit evropských sítí pro hodnocení, prosazování, podporu a rozvoj politik Unie;

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  studie, pilotní projekty a další příslušné činnosti, které mají za cíl provádět nebo rozvíjet evropskou integrovanou správu hranic, včetně opatření pro rozvoj Evropské pohraniční a pobřežní stráže, například společné budování kapacit, společné zadávání veřejných zakázek, zavedení společných standardů a jakákoli jiná opatření ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a členskými státy;

e)  studie, pilotní projekty a další příslušné činnosti, které mají za cíl provádět nebo rozvíjet evropskou integrovanou správu hranic, včetně opatření pro rozvoj Evropské pohraniční a pobřežní stráže, například společné budování kapacit, společné zadávání veřejných zakázek, zavedení společných standardů a jakákoli jiná opatření ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a členskými státy, stejně jako opatření spojená s předáváním osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat;

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  akce, jež rozvíjejí inovativní metody nebo využívají nové technologie s potenciálem jejich převedení do ostatních členských států, zejména využívání výsledků výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti, pokud Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž označí toto využívání v souladu s článkem 37 nařízení (EU) 2016/1624 jako přínos pro rozvoj operačních schopností Evropské pohraniční a pobřežní stráže;

f)  akce, jež rozvíjejí inovativní metody nebo využívají nové technologie s potenciálem jejich převedení do ostatních členských států, zejména využívání výsledků výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti, pokud Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž označí toto využívání v souladu s článkem 37 nařízení (EU) 2016/1624 jako přínos pro rozvoj operačních schopností Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Tyto inovativní metody a nové technologie plně respektují základní práva a právo na ochranu osobních údajů;

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přípravné, monitorovací, administrativní a technické činnosti nutné k provádění politik v oblasti vnějších hranic, včetně posilování správy schengenského prostoru vytvořením a uplatňováním hodnotícího mechanismu zřízeného nařízením (EU) č. 1053/2013 k ověření uplatňování schengenského acquis a Schengenského hraničního kodexu, včetně nákladů na mise odborníků Komise a členských států, kteří se účastní návštěv na místě, a opatření pro provádění doporučení vydaných po hodnocení zranitelnosti realizovaném Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s nařízením (EU) 2016/1624;

g)  přípravné kroky, monitorovací, administrativní a technické činnosti nutné k provádění politik v oblasti vnějších hranic, včetně posilování správy schengenského prostoru vytvořením a uplatňováním hodnotícího mechanismu zřízeného nařízením (EU) č. 1053/2013 k ověření uplatňování schengenského acquis a Schengenského hraničního kodexu, včetně nákladů na mise odborníků Komise a členských států, kteří se účastní návštěv na místě, a opatření pro provádění doporučení vydaných po hodnocení zranitelnosti realizovaném Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s nařízením (EU) 2016/1624;

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  určování totožnosti, snímání otisků prstů, registraci, bezpečnostní kontroly, vedení pohovorů, poskytování informací, lékařské kontroly a kontroly zranitelnosti a případně lékařskou péči a předávání státních příslušníků třetí země k odpovídajícímu postupu na vnějších hranicích, zejména v oblastech hotspotů;

h)  určování totožnosti, snímání otisků prstů, registraci, bezpečnostní kontroly, vedení pohovorů, poskytování informací, lékařské kontroly a kontroly zranitelnosti a případně lékařskou péči a v případě potřeby předávání státních příslušníků třetí země k odpovídajícímu azylovému řízení na vnějších hranicích;

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  vývoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů;

j)  vývoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů, s důkladným přihlédnutím k zásadě zákazu diskriminace;

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  výměnu osvědčených postupů a odborného poradenství, včetně otázky ochrany základních práv v kontextu různých složek hraniční kontroly, zejména pokud jde o identifikaci, okamžitou pomoc a předávání zranitelných osob útvarům zajišťujícím jejich ochranu;

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb)  opatření k přípravě, monitorování a hodnocení politik a postupů, včetně používání společných statistických nástrojů, metod a ukazatelů pro měření pokroku a hodnocení vývoje politik.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  odbornou přípravu konzulárních a dalších zaměstnanců, kteří přispívají ke společné vízové politice a konzulární spolupráci;

c)  odbornou přípravu konzulárních a dalších zaměstnanců, kteří přispívají ke společné vízové politice a konzulární spolupráci, případně včetně otázky dodržování základních práv;

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výměnu osvědčených postupů a odborníků, včetně vyslání odborníků, a posilování kapacit evropských sítí pro hodnocení, prosazování, podporu a další rozvoj politik a cílů Unie;

d)  výměnu osvědčených postupů a odborníků, včetně vyslání odborníků, a posilování kapacit evropských sítí pro hodnocení, prosazování, podporu a další rozvoj politik a cílů Unie, zejména pokud jde o ochranu základních práv. Především se to týká identifikace, okamžité pomoci a předávání zranitelných osob útvarům zajišťujícím jejich ochranu;

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přípravné, monitorovací, administrativní a technické činnosti, včetně posilování správy schengenského prostoru vytvořením a uplatňováním hodnotícího mechanismu zřízeného nařízením (EU) č. 1053/2013 k ověření provádění schengenského acquis, včetně nákladů na mise odborníků Komise a členských států, kteří se účastní návštěv na místě;

g)  přípravné kroky, monitorovací, administrativní a technické činnosti, včetně těch, jejichž účelem je posilování správy schengenského prostoru vytvořením a uplatňováním hodnotícího mechanismu zřízeného nařízením (EU) č. 1053/2013 k ověření provádění schengenského acquis, včetně nákladů na mise odborníků Komise a členských států, kteří se účastní návštěv na místě;

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  vývoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů;

i)  vývoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů, v souladu se zásadou zákazu diskriminace a právem na ochranu osobních údajů;

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  operační podporu provádění společné vízové politiky.

j)  operační podporu provádění společné vízové politiky, s důkladným přihlédnutím k zásadě zákazu diskriminace;

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  podporu členských států při vydávání víz, včetně víz s omezenou územní platností vydávaných z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, jakož i pro příjemce unijního programu přesídlování či relokace, a to při úplném dodržení souladu s acqui Unie v oblasti víz.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  vývoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů pro rozsáhlé informační systémy v oblasti víz a hranic;

g)  vývoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů pro rozsáhlé informační systémy v oblasti víz a hranic, v souladu se zásadou zákazu diskriminace a právem na ochranu osobních údajů;

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  opatření k posílení kvality údajů a výkonu práva subjektu údajů na informace, přístup, opravu, výmaz a omezení zpracování vlastních osobních údajů.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Další rozvoj Evropské pohraniční a pobřežní stráže na základě společného budování kapacit, společného zadávání veřejných zakázek, zavedení společných standardů a jakýchkoli jiných opatření ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž podle bodu 1 písm. b) přílohy II.

3)  rozvoj společného budování kapacit, společného zadávání veřejných zakázek, zavedení společných standardů a jakýchkoli jiných opatření ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi členskými státy v zájmu dalšího rozvoje evropské pohraniční a pobřežní stráže.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  Opatření na posílení identifikace obětí obchodování s lidmi a posílení přeshraniční spolupráce při odhalování obchodníků s lidmi v rámci ochrany hranic.

5)  Opatření na posílení identifikace obětí obchodování s lidmi a jejich podporu a posílení přeshraniční spolupráce při odhalování obchodníků s lidmi v rámci ochrany hranic, a to i prostřednictvím vytváření a podpory mechanismů ochrany a předávání.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  Rozvoj integrovaných systémů ochrany dětí na vnějších hranicích a politik na ochranu migrujících dětí obecně, a to i prostřednictvím dostatečné odborné přípravy zaměstnanců a výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  Opatření určená na využívání, převod, testování a validaci nových metod a technologií, včetně pilotních projektů a opatření v návaznosti na projekty výzkumu v oblasti bezpečnosti financovaných Unií, podle přílohy III.

6)  Opatření určená na využívání, převod, testování a validaci nových metod a technologií k posílení kvality údajů a výkonu práva subjektu údajů na informace, přístup, opravu, výmaz a omezení zpracování vlastních osobních údajů.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  Opatření zaměřená na identifikaci, okamžitou pomoc a předávání zranitelných osob útvarům zajišťujícím jejich ochranu.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Příloha V – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Specifický cíl 1: Podpora účinné evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích prováděné Evropskou pohraniční a pobřežní stráží v rámci sdílené odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nedovolenému přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, odhalovat je a účinně řídit migrační toky:

a)  Specifický cíl 1: podpora účinné evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích prováděné Evropskou pohraniční a pobřežní stráží v rámci sdílené odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nelegálnímu přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, odhalovat je a účinně řídit migrační toky:

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Příloha V – písm. a – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  počet osob, které požádaly o mezinárodní ochranu na hraničních přechodech

 

Zdroj údajů: členské státy

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Příloha V – písm. a – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b)  počet osob, jimž byl odepřen vstup

 

Zdroj údajů: členské státy

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Příloha V – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Specifický cíl 2: Podpora společné vízové politiky s cílem usnadnit legální cestování a zabránit migračním a bezpečnostním rizikům:

b)  Specifický cíl 2: podpora společné vízové politiky s cílem zajistit harmonizovanější přístup členských států v oblasti udělování víz, usnadnit legální cestování a zmírnit bezpečnostní rizika.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Příloha V – písm. b – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  počet osob, které požádaly o mezinárodní ochranu na konzulátech členských států

 

Zdroj údajů: členské státy

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – oddíl 1 – řádek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření spojená s identifikací zranitelných osob a jejich předáváním

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – oddíl 1 – řádek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření spojená s identifikací osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat, a jejich předáváním

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – oddíl 2 – řádek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vydávání humanitárních víz

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – oddíl 3 – řádek 003 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kvalita údajů a práva subjektů údajů na informace, přístup, opravu, výmaz a omezení zpracování vlastních osobních údajů

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Příloha VII – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  náklady na služby, včetně služeb v oblastech hotspotů v oblasti působnosti tohoto nařízení;

3)  náklady na služby v oblasti působnosti tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Příloha VIII – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Specifický cíl 1: Podpora účinné evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích prováděné Evropskou pohraniční a pobřežní stráží v rámci sdílené odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nedovolenému přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, odhalovat je a účinně řídit migrační toky:

a)  Specifický cíl 1: podpora účinné evropské integrované správy hranic na vnějších hranicích prováděné Evropskou pohraniční a pobřežní stráží v rámci sdílené odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, s cílem usnadnit legitimní překračování hranic, předcházet nelegálnímu přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti, odhalovat je a účinně řídit migrační toky;

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Příloha VIII – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Specifický cíl 2: Podpora společné vízové politiky s cílem usnadnit legální cestování a zabránit migračním a bezpečnostním rizikům:

b)  Specifický cíl 2: podpora společné vízové politiky s cílem zajistit harmonizovanější přístup členských států v oblasti udělování víz, usnadnit legální cestování a zmírnit bezpečnostní rizika:

(1)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vytvoření prostoru bez vnitřních hranic umožňujícího volný pohyb osob a zboží je jedním z největších úspěchů Evropské unie a jedním z nejdůležitějších přínosů pro evropské občany i pro podniky. Schengenský prostor je jedním z hlavních nástrojů, jehož prostřednictvím mohou evropští občané požívat svých svobod a díky kterému vnitřní trh prosperuje a rozvíjí se.

Jak je zakotveno ve Smlouvách, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva by mělo být dosaženo mimo jiné společnými opatřeními pro překračování vnitřních hranic osobami a pro ochranu na vnějších hranicích a společnou vízovou politiku.

Zpravodajka proto vítá návrh finančního nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic, který bude nástupcem stávajícího Fondu pro vnitřní bezpečnost, s rozpočtem ve výši 9,3 miliardy EUR, což představuje pětinásobný nárůst. Tento finanční nástroj má zásadní význam, jelikož přetváří politiky Unie do konkrétních opaření, jež přináší prospěch všem evropským občanům. Poskytuje finanční podporu pro provádění politik, které by měly být založeny na solidaritě a spravedlivém sdílení odpovědnosti mezi členskými státy stejně jako na jejich vzájemné důvěře.

Výzvy vyvíjející se v posledních letech, kterým čelí Evropská unie, však ukázaly závažné nedostatky v politikách EU a narušily důvěru mezi členskými státy. Navzdory posilování vnějších hranic prostřednictvím zavádění nových opatření a systémů informačních technologií se důvěra mezi členskými státy nadále zhoršuje a nadále dochází k podkopávání samotných zásad solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti. Jednou z ukázek této skutečnosti je přetrvávající kontrola na vnitřních hranicích po dobu tří let v rámci schengenského prostoru.

Cílem politiky Unie v oblasti správy vnějších hranic je vytvoření a provádění evropské integrované správy hranic. Ta však musí být provedena v rámci stanovených limitů a měla by podléhat příslušným ochranným opatřením, při zachování volného pohybu osob v rámci Unie – což je jeden ze základních prvků prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Zpravodajka se domnívá, že cíle navrhovaného nástroje se příliš zaměřují na bezpečnost a nezohledňují potřebu usnadnění legálního cestování. Převážná většina lidí, kteří překračují vnější hranice, jsou ve skutečnosti cestujícími, kteří cestují legálně v dobré víře, ať už vstupují do Unie s vízem nebo bez víza, což má velmi malý dopad na bezpečnost Unie jako celku.

S ohledem na cíle nástroje považuje zpravodajka za důležité zajistit spravedlivé a transparentní rozdělení financování mezi oba hlavní cíle fondu. S ohledem na to je zpravodajka přesvědčena, že je třeba klást větší důraz na pozitivnější akce a opatření integrované správy hranic, jako například na vízovou politiku, a nikoli pouze na bezpečnost. Je proto vhodné zajistit minimální úroveň financování společné vízové politiky.

Pokud jde o změny návrhu Komise, je zpravodajka přesvědčena, že nařízení by mělo být posíleno a pozměněno, jak je uvedeno níže:

Je nezbytné, aby akce a opatření financované prostřednictvím tohoto nástroje náležitě zohledňovaly dodržování lidských práv a základních svobod. Tento aspekt zpravodajka navrhuje výrazně posílit. Vzhledem k tomu, že na našich vnějších hranicích jsou zaváděny informační technologie a systémy, nebyla potřeba dodržování základních práv osob, pokud jde o jejich osobní údaje, nikdy větší a měla by být zlepšena.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že je nesmírně důležité připomenout členským státům jejich závazky v oblasti mezinárodního práva a práva EU v souvislosti s ostrahou hranic a zásadou zákazu navracení. Uvedená zásada platí nejen na území státu, ale i mimo jeho území, včetně volného moře při provádění našich pátracích a záchranných operací. Je mimořádně důležité, aby bylo toto hledisko ve zprávě posíleno.

Podobně v souvislosti se správou hranic, například v oblastech s hotspoty, zpravodajka navrhuje ustanovení, jež by měla vést k lepšímu dodržování práva na mezinárodní ochranu a zlepšení ochrany zranitelných skupin, jako jsou děti.

Dále by měla být odpovídajícím způsobem posilována zásada zákazu diskriminace, zejména pokud jde o zacházení se státními příslušníky třetích zemí v rámci správy hranic a společné vízové politiky.

Usnadnění legálního cestování, včetně otevření legálních a bezpečných cest do Evropy, významně přispěje ke snížení migračního tlaku na Evropskou unii. V souladu s usnesením Evropského parlamentu o humanitárních vízech se v této souvislosti společné vízové politiky zpravodajka domnívá, že tento nástroj by měl podporovat členské státy při vydávání humanitárních víz stejně jako Unii při provádění jakéhokoli budoucího režimu evropského humanitárního víza. Nastal čas, aby se členské státy a Unie staly vzorem a zabránily dalším zbytečným ztrátám na životech ve Středomoří.

V souvislosti s akcemi, které řeší výzvy, jimž Unie čelí, jako jsou migrační tlaky, se zpravodajka domnívá, že pro účely počátečního přidělování financování by měl počet žádostí o mezinárodní ochranu na hranicích tvořit jedno z kritérií pro stanovení pracovní zátěže na vnějších hranicích.

Pokud jde o financování akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi, zpravodajka se domnívá, že provádění těchto akcí by mělo omezeno a mělo by podléhat příslušným ochranným opatřením. Unie má několik finančních nástrojů určených pro akce ve třetích zemích a pro třetí země; EU je také největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Zpravodajka se domnívá, že evropská správa hranic má jen málo společného se zřizováním zajišťovacích středisek ve třetích zemích nebo s externalizací správy hranic EU s těmito zeměmi.

Zpravodajka rovněž navrhuje omezit financování naléhavých a specifických potřeb v případě mimořádných událostí, jeho použití by mělo být možné pouze ve výjimečných případech a měla by se na ně vztahovat dostatečná ochranná opatření.

Pro řádnou přípravu a provádění akcí a opatření v rámci pracovních programů i tematických nástrojů má zásadní význam aktivní účast občanské společnosti, místních a regionálních orgánů. Zpravodajka navrhuje posílit toto hledisko nařízení stejně jako výměnu osvědčených postupů a odborníků, a to i pokud jde o ochranu základních práv v rámci jednotlivých složek ochrany hranic.

Rozpočtová kontrola je jednou z důležitých pravomocí Evropského parlamentu, který v zastoupení evropských občanů dohlíží na členské státy a orgány Unie. Je proto zásadní, aby se podstatně posílila transparentnost výdajů v rámci nástroje.

Zpravodajka také trvá na tom, že Evropský parlament musí mít – s ohledem na svou úlohu společného normotvůrce – přístup k odpovídajícím informacím o čerpání fondu pro účely podrobného zkoumání. Evropský parlament by měl být rovněž plně zapojen do provádění nebo změn klíčových prvků tohoto nařízení, zejména prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v rámci pracovních programů, akcí způsobilých pro vyšší spolufinancování, jakož i ukazatelů výstupů, hodnocení v polovině období a zpětných hodnocení a výročních zpráv o výkonnosti.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA PODNĚTY

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při vypracovávání tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Evropská rada pro uprchlíky a osoby žijící v exilu (ECRE),

Quakerská rada pro evropské záležitosti

Institut pro otevřenou společnost a evropské politiky

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

Stálý zástupce Litvy při EU


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic

Referenční údaje

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Datum předložení EP

13.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum předložení

26.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí