Procedure : 2018/0249(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0089/2019

Indgivne tekster :

A8-0089/2019

Forhandlinger :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0176

BETÆNKNING     ***I
PDF 454kWORD 165k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Tanja Fajon

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0473),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra d, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0272/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0089/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I lyset af de skiftende migrationsmæssige udfordringer i Den Europæiske Union og sikkerhedsproblemerne er det af den allerstørste betydning at bevare en nøje balance mellem den frie bevægelighed for personer på den ene side og sikkerheden på den anden. Unionens målsætning om at sikre et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. artikel 67, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør blandt andet nås gennem fælles foranstaltninger vedrørende personers passage af de indre grænser og grænsekontrol ved de ydre grænser og den fælles visumpolitik.

(1)  Unionens målsætning om at sikre et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. artikel 67, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør blandt andet nås gennem fælles foranstaltninger vedrørende personers passage af de indre grænser og grænsekontrol ved de ydre grænser og den fælles visumpolitik, samtidig med at der opretholdes en nøje balance mellem den frie bevægelighed for personer på den ene side og sikkerheden på den anden.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I Romerklæringen, der blev undertegnet den 25. september 2017, bekræftede lederne fra 27 medlemsstater deres vilje til at skabe et sikkert og trygt Europa og en union, hvor alle borgere føler sig trygge og kan bevæge sig frit, hvor de ydre grænser er sikrede, og hvor der føres en effektiv, ansvarlig og bæredygtig migrationspolitik, der overholder internationale regler, samt et Europa, der er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.

(3)  I Romerklæringen, der blev undertegnet den 25. september 2017, bekræftede lederne fra 27 medlemsstater deres vilje til at sikre et sikkert og trygt Europa og en union, hvor alle borgere føler sig trygge og kan bevæge sig frit, hvor de ydre grænser er sikrede, og hvor der føres en effektiv, ansvarlig og bæredygtig migrationspolitik, der overholder internationale regler, samt et Europa, der er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Foranstaltninger, som finansieres under dette instrument, bør gennemføres i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU's databeskyttelseslovgivning, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, princippet om fair behandling af tredjelandsstatsborgere, retten til asyl og international beskyttelse, nonrefoulementprincippet og Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser som følge af internationale instrumenter, som de har undertegnet, såsom Genèveflygtningekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som suppleret ved New York-protokollen af 31. januar 1967. Der skal også lægges særlig vægt på identifikation, øjeblikkelig bistand og henvisning af udsatte personer, især børn og uledsagede mindreårige, til beskyttelsestjenester.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Formålet med Unionens politik på området forvaltning af de ydre grænser er at udvikle og gennemføre en europæisk integreret europæisk grænseforvaltning på nationalt plan og EU-plan, hvilket er en forudsætning for den frie bevægelighed for personer i Unionen og et grundlæggende aspekt af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(4)  Formålet med Unionens politik på området forvaltning af de ydre grænser er at udvikle og gennemføre konceptet med en europæisk integreret europæisk grænseforvaltning på nationalt plan og EU-plan for at lette lovlig grænsepassage, forebygge og afsløre ulovlig indvandring og kriminalitet på tværs af grænserne og støtte den fælles visumpolitik, hvilket burde styrke den frie bevægelighed for personer i Unionen og et grundlæggende aspekt af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at forbedre migrationsstyringen og sikkerheden er det nødvendigt med en europæisk integreret grænseforvaltning, således som den gennemføres af den europæiske grænse- og kystvagt, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/162413, og som består af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltning, herunder kystvagter, for så vidt som de udfører grænsekontrolopgaver.

(5)  Den europæiske integrerede grænseforvaltning – således som den gennemføres af den europæiske grænse- og kystvagt, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/162413, og som består af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for grænseforvaltning, herunder kystvagter, for så vidt som de udfører grænsekontrolopgaver – bør bidrage til at harmonisere grænsekontrollen og dermed forbedre migrationsstyringen, herunder lette adgangen til international beskyttelse for dem, der har behov for det, og tilvejebringe øget sikkerhed ved at bidrage til bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

__________________

__________________

13Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  At lette lovlig rejseaktivitet, samtidig med at risiciene for irregulær migration og de sikkerhedsmæssige risici forebygges, var en af de vigtigste målsætninger for Unionens reaktion på udfordringerne på disse områder i Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration14.

(6)  At lette lovlig rejseaktivitet var en af de vigtigste målsætninger for Unionens reaktion på udfordringerne på disse områder i Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration14.

__________________

__________________

14COM(2015) 0240 af 13. maj 2015.

14 COM(2015)0240 af 13. maj 2015.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den 15. december 201615 opfordrede Det Europæiske Råd til fortsat at arbejde for interoperabilitet mellem Unionens informationssystemer og databaser. På Det Europæiske Råds møde den 23. juni 201716 blev behovet for at forbedre interoperabiliteten mellem databaserne understreget, og den 12. december 2017 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer17.

udgår

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Det Europæiske Råds konklusioner, 22.-23.6.2017.

 

17 COM(2017)0794.

 

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at sikre, at Schengenområdet fungerer efter forskrifterne, og for at styrke dets funktion har medlemsstaterne siden 6. april 2017 skullet foretage systematisk kontrol i relevante databaser af unionsborgere, der passerer EU's ydre grænser Derudover har Kommissionen fremsat en henstilling til medlemsstaterne om i højere grad at udnytte politikontrol og grænseoverskridende samarbejde

(8)  I et forsøg på at sikre, at Schengenområdet fungerer efter forskrifterne, og for at skærpe sikkerheden ved Unionens ydre grænser har medlemsstaterne ud over den systematiske kontrol, som allerede foretages af alle tredjelandsstatsborgere, der rejser ind i Schengenområdet, siden den 6. april 2017 skullet foretage systematisk kontrol i relevante databaser af unionsborgere, der passerer EU's ydre grænser. Imidlertid har det vist sig nødvendigt at anvende målrettet kontrol i stedet for systematisk kontrol ved en række ydre grænseovergangssteder på grund af den uforholdsmæssige virkning af systematisk kontrol af strømmen af grænseoverskridende trafik1a.

 

__________________

 

1a Kommissionens erklæring af 29. april 2017 om forvaltning af strømmene af personer ved grænserne mellem Slovenien og Kroatien.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Kommissionen har også fremsat henstilling (EU) 2017/18041a til medlemsstaterne om at gøre bedre brug af politikontrol og grænseoverskridende samarbejde for at begrænse indvirkningen på den frie bevægelighed og råde bod på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. Skønt der er iværksat forskellige foranstaltninger, opretholder en række medlemsstater fortsat ulovlig kontrol ved de indre grænser og undergraver det grundlæggende princip i Schengenområdet.

 

__________________

 

1aKommissionens henstilling (EU) 2017/1804 af 3. oktober 2017 om gennemførelse af bestemmelserne i Schengengrænsekodeksen om midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser i Schengenområdet (EUT L 259 af 7.10.2017, s. 25).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det er nødvendigt med finansiel støtte fra EU-budgettet for at gennemføre europæisk integreret grænseforvaltning for at støtte medlemsstaterne med effektivt at forvalte passagerne af de ydre grænser og håndtere de migrationsmæssige udfordringer og potentielle fremtidige trusler mod disse grænser og derved bidrage til at dæmme op for grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension, samtidig med at de grundlæggende rettigheder fuldt ud overholdes.

(9)  Det er nødvendigt med finansiel støtte fra EU-budgettet for at gennemføre europæisk integreret grænseforvaltning for at støtte medlemsstaterne med effektivt at forvalte passagerne af de ydre grænser og håndtere de fremtidige udfordringer ved disse grænser og derved bidrage til at dæmme op for grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension, samtidig med at de grundlæggende rettigheder fuldt ud overholdes.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at fremme gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning som fastsat i artikel 4 i forordning (EU) 2016/1624: grænsekontrol, eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med grænseovervågning, risikoanalyser, samarbejde mellem medlemsstaterne (støttet og koordineret af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning), samarbejde mellem myndigheder (herunder regelmæssig udveksling af oplysninger), samarbejde med tredjelande, tekniske og operative foranstaltninger inden for Schengenområdet, som vedrører grænsekontrol og sigter mod bedre at bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, brug af højmoderne teknologi, kvalitetskontrol- og solidaritetsmekanismer, og sikre, at den anvendes i praksis, bør Unionen yde passende finansiel støtte til medlemsstaterne.

(10)  For at fremme gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning som fastsat i artikel 4 i forordning (EU) 2016/1624: grænsekontrol, eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med grænseovervågning, risikoanalyser, samarbejde mellem medlemsstaterne (støttet og koordineret af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning), samarbejde mellem myndigheder (herunder regelmæssig udveksling af oplysninger), samarbejde med tredjelande, tekniske og operative foranstaltninger inden for Schengenområdet, som vedrører grænsekontrol og sigter mod bedre at bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, brug af højmoderne teknologi, kvalitetskontrol- og solidaritetsmekanismer, og sikre, at den anvendes i praksis, bør Unionen yde passende finansiel støtte til medlemsstaterne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da medlemsstaternes toldmyndigheder har påtaget sig et stigende antal opgaver ved den ydre grænse, som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er det nødvendigt at sikre ensartethed i den måde, hvorpå grænsekontrollen og toldkontrollen ved de ydre grænser foretages, ved at yde passende EU-støtte til medlemsstaterne. Dette vil ikke alene styrke toldkontrollen, men også fremme lovlig handel og dermed bidrage til en sikker og velfungerende toldunion.

(11)  Da medlemsstaternes toldmyndigheder har påtaget sig et stigende antal opgaver ved den ydre grænse, som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er det vigtigt at fremme samarbejde mellem myndigheder, herunder regelmæssig informationsudveksling via eksisterende redskaber til informationsudveksling, som en del af den integrerede europæiske tilgang til grænseforvaltning som omhandlet i artikel 4, litra e), i forordning (EU) 2016/1624. Komplementaritet i den måde, hvorpå grænsekontrollen og toldkontrollen ved de ydre grænser sikres ved at yde passende EU-støtte til medlemsstaterne. Dette vil ikke alene styrke toldkontrollen med henblik på både at bekæmpe alle former for smugling, ikke mindst af varer over grænserne, og terrorisme, men også fremme lovlig handel og rejseaktivitet og dermed bidrage til en sikker og velfungerende toldunion.

 

 

 

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er derfor nødvendigt oprette en fond som efterfølger til Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/201418, ved at oprette en fond for integreret grænseforvaltning ("fonden").

(12)  Det er derfor nødvendigt at oprette en fond som efterfølger til Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/201418, delvis ved at oprette en fond for integreret grænseforvaltning ("fonden").

__________________

__________________

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Fonden bør derfor oprettes som en overordnet ramme for Unionens finansielle støtte på området grænseforvaltning og visa, der omfatter instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ("instrumentet"), som oprettes ved denne forordning, og instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../…16. Rammen bør suppleres af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]17, som denne forordning henviser til for så vidt angår regler for delt forvaltning.

(14)  Fonden bør derfor oprettes som en overordnet ramme for Unionens finansielle støtte på området grænseforvaltning og visa, der omfatter instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ("instrumentet"), som oprettes ved denne forordning, og et instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr. Rammen bør suppleres med et instrument, der fastsætter regler for delt forvaltning.

__________________

 

19EUT L […], […], s.

 

20EUT L […], […], s.

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Instrumentet bør gennemføres under fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder.

(15)  Instrumentet bør gennemføres under fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder, herunder med hensyn til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), og navnlig ved at sikre overholdelse af nonrefoulementprincippet, princippet om forbud mod forskelsbehandling og retten til at søge international beskyttelse. Der skal også lægges særlig vægt på identifikation, øjeblikkelig bistand og henvisning af sårbare personer, især børn og uledsagede mindreårige, til beskyttelsestjenester.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Disse forpligtelser gælder også for de tredjelande, som medlemsstaterne og EU samarbejder med inden for rammerne af dette instrument.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Instrumentet bør bygge på de resultater og investeringer, der er opnået med støtte fra dets forgængere: Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF21 og instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/201422, og det bør udvides for at tage hensyn til den udvikling, der er sket.

(16)  Instrumentet bør bygge på dets forgængeres resultater og investeringer: Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF21 og instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/201422, og det bør udvides for at tage hensyn til den udvikling, der er sket.

__________________

__________________

21EUT L 144 af 6.6. 2007, s. 22.

21 EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22.

22Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at sikre en ensartet kontrol ved de ydre grænser af høj kvalitet og for at lette lovlig rejseaktivitet på tværs af de ydre grænser bør instrumentet bidrage til udviklingen af en europæisk integreret grænseforvaltning, som omfatter alle de foranstaltninger inden for politik, lovgivning, systematisk samarbejde, byrdedeling, vurdering af situationen og ændrede forhold med hensyn til, hvor de irregulære migranter passerer, personale, udstyr og teknologi, som medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning træffer i samarbejde med andre aktører såsom tredjelande og andre EU-organer, navnlig Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Europol og internationale organisationer.

(17)  For at sikre en ensartet kontrol ved de ydre grænser af høj kvalitet og for at lette lovlig rejseaktivitet på tværs af de ydre grænser bør instrumentet bidrage til udviklingen af en europæisk integreret grænseforvaltning, som omfatter alle de foranstaltninger inden for politik, lovgivning, systematisk samarbejde, byrdedeling, vurdering af situationen og ændrede forhold med hensyn til, hvor de irregulære migranter passerer, personale, udstyr og teknologi, som medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning træffer i samarbejde med andre aktører såsom andre EU-organer, navnlig Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Europol og, hvis det er hensigtsmæssigt, internationale organisationer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Instrumentet bør bidrage til at forbedre effektiviteten af behandlingen af visumansøgninger med henblik på at opdage og vurdere risiciene på sikkerhedsområdet og risiciene for irregulær migration samt lette visumprocedurerne for rejsende i god tro. Der bør via instrumentet navnlig ydes finansiel bistand til støtte for digitaliseringen af behandlingen af visumansøgninger med henblik på at sikre hurtige, sikre og brugervenlige visumprocedurer til gavn for både visumansøgere og konsulater. Instrumentet bør også tjene til at sikre den konsulære dækning i hele verden. Derudover over bør instrumentet sikre en ensartet gennemførelse af den fælles visumpolitik og en modernisering heraf.

(18)  Instrumentet bør bidrage til at forbedre effektiviteten af behandlingen af visumansøgninger med henblik på at lette visumprocedurerne for rejsende i god tro og opdage og vurdere risiciene på sikkerhedsområdet og risiciene for irregulær migration. Der bør via instrumentet navnlig ydes finansiel bistand til støtte for digitaliseringen af behandlingen af visumansøgninger med henblik på at sikre hurtige, sikre og brugervenlige visumprocedurer til gavn for både visumansøgere og konsulater. Instrumentet bør også tjene til at sikre den konsulære dækning i hele verden. Derudover bør instrumentet sikre en ensartet gennemførelse af den fælles visumpolitik og en modernisering heraf, og det bør ligeledes omfatte bistand til medlemsstaterne til udstedelse af visa med begrænset territorial gyldighed, som udstedes af humanitære grunde, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, samt til personer, der nyder godt af EU-genbosættelsesprogrammer og foranstaltninger vedrørende flytning, og med at sikre fuld overholdelse af den gældende EU-ret om visa.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Via instrumentet bør der ydes støtte til foranstaltninger i Schengenområdet vedrørende grænsekontrol som led i udviklingen af et fælles system for integreret grænseforvaltning, som får det samlede Schengenområde til at fungere bedre.

(19)  Via instrumentet bør der ydes støtte til foranstaltninger med en klar forbindelse til ydre grænsekontrol i Schengenområdet som led i udviklingen af et fælles system for integreret grænseforvaltning, som får det samlede Schengenområde til at fungere bedre.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, bidrage til at forhindre og bekæmpe irregulær migration og bidrage til at sikre et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen bør der via instrumentet ydes støtte til udviklingen af store IT-systemer baseret på de eksisterende eller nye IT-systemer. Det bør også støtte etableringen af interoperabilitet mellem disse EU-informationssystemer (ind- og udrejsesystemet)23, visuminformationssystemet (VIS)24, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)25, Eurodac26, Schengeninformationssystemet (SIS)27 og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (med oplysninger om tredjelandsstatsborgere) (ECRIS-TCN)28 i medlemsstaterne, således at disse EU-informationssystemer og oplysningerne heri kan supplere hinanden. Instrumentet bør også bidrage til den udvikling, der er nødvendig på nationalt plan efter gennemførelsen af interoperabilitetskomponenterne på centralt plan (den europæiske søgeportal (ESP), en fælles tjeneste for biometrisk sammenligning (fælles BMS), et fælles identitetsregister (CIR) og en multiidentitetsdetektor (MID))29.

(20)  For at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, lette lovlig rejseaktivitet, bidrage til at forhindre og bekæmpe irregulær passage af grænserne og bidrage til at sikre et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen bør der via instrumentet ydes støtte til udviklingen af de store IT-systemer, som Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om. Det bør i dén henseende også støtte etableringen af interoperabilitet mellem disse EU-informationssystemer (ind- og udrejsesystemet)23, visuminformationssystemet (VIS)24, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)25, Eurodac26, Schengeninformationssystemet (SIS)27 og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (med oplysninger om tredjelandsstatsborgere) (ECRIS-TCN)28 i medlemsstaterne, således at disse EU-informationssystemer og oplysningerne heri kan supplere hinanden. Instrumentet bør også bidrage til den udvikling, der er nødvendig på nationalt plan efter gennemførelsen af interoperabilitetskomponenterne på centralt plan (den europæiske søgeportal (ESP), en fælles tjeneste for biometrisk sammenligning (fælles BMS), et fælles identitetsregister (CIR) og en multiidentitetsdetektor (MID))29.

__________________

__________________

23Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

24Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

25COM(2016) 0731 af 16. november 2016.

25 COM(2016)0731 af 16. november 2016.

26COM(2016) 0272 final/2 af 4. maj 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 af 4. maj 2016.

27COM(2016) 0882 final/0883 af 21. december 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 og 0883 af 21. december 2016.

28 COM(2017) 0344 af 29. juni 2017.

28 COM(2017)0344 af 29. juni 2017.

29 COM(2017) 0794 af 12. december 2017.

29 COM(2017)0794 af 12. december 2017.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Instrumentet bør supplere og styrke aktiviteterne med henblik på gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning i overensstemmelse med princippet om ansvarsdeling og solidaritet mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, som udgør de to søjler i den europæiske grænse- og kystvagt. Det betyder navnlig, at medlemsstaterne, når de udarbejder deres programmer, bør tage hensyn til de analyseværktøjer og operationelle og tekniske retningslinjer, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har udarbejdet, samt til dets uddannelsesprogram såsom det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for grænsevagter, herunder dets elementer vedrørende grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse. Kommissionen bør høre Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om de udkast til nationale programmer, som medlemsstaterne fremlægger, for så vidt dette falder ind under agenturets kompetencer, navnlig om de aktiviteter heri, hvortil der skal ydes operationel støtte, for derved at udbygge komplementariteten mellem agenturets mission og medlemsstaternes ansvar for så vidt angår kontrol med de ydre grænser samt sikre sammenhæng og undgå omkostningsineffektivitet.

(21)  Instrumentet bør supplere og styrke aktiviteterne med henblik på gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning i overensstemmelse med princippet om ansvarsdeling og solidaritet mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, som udgør de to søjler i den europæiske grænse- og kystvagt. Det betyder navnlig, at medlemsstaterne, når de udarbejder deres nationale programmer, bør tage hensyn til analyseværktøjer, operationelle og tekniske retningslinjer, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har udarbejdet, samt til dets uddannelsesprogram såsom det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for grænsevagter, herunder dets elementer vedrørende grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse. Kommissionen bør høre Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om de udkast til nationale programmer, som medlemsstaterne fremlægger, for så vidt de falder ind under agenturets kompetencer, navnlig om de aktiviteter heri, hvortil der skal ydes operationel støtte, for derved at udbygge komplementariteten mellem agenturets opgaver og medlemsstaternes ansvar for så vidt angår kontrol med de ydre grænser samt sikre sammenhæng og undgå omkostningsineffektivitet. Kommissionen bør også sikre, at eu-LISA, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og ethvert andet relevant EU-agentur eller -organ inddrages i processen med at udvikle medlemsstaternes nationale programmer på et tidligt tidspunkt, i det omfang det falder ind under agenturernes beføjelser.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Der bør via instrumentet ydes støtte til gennemførelse af hotspottilgangen som skitseret i Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration og godkendt af Det Europæiske Råd på mødet den 25.-26. juni 201530. I medfør af hotspottilgangen ydes der operationel støtte til medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort migrationspres ved EU's ydre grænser. Den sikrer integreret, samlet og målrettet bistand ud fra princippet om solidaritet og ansvarsdeling samt med henblik på at sikre, at Schengenområdet fortsat fungerer efter forskrifterne.

(22)  I det omfang de berørte medlemsstater anmoder om det, bør der via instrumentet ydes støtte til gennemførelse af hotspottilgangen som skitseret i Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration og godkendt af Det Europæiske Råd på mødet den 25.-26. juni 2015. I medfør af hotspottilgangen ydes der operationel støtte til medlemsstater, der befinder sig i en nødsituation. Den sikrer integreret, samlet og målrettet bistand ud fra princippet om solidaritet og ansvarsdeling, der gør det muligt humant og effektivt at håndtere ankomsten af mange mennesker ved Unionens ydre grænser, samt med henblik på at sikre, at Schengenområdet fortsat fungerer efter forskrifterne.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Af hensyn til solidariteten i Schengenområdet som helhed og ud fra princippet om fælles ansvar for at beskytte EU's ydre grænser, når der konstateres svagheder eller risici, navnlig efter en Schengenevaluering i medfør af Rådets forordning (EU) nr. 1053/201331, bør den berørte medlemsstat tage hånd om problemet ved brug af ressourcerne under dets program for at efterkomme de henstillinger, der vedtages i medfør af nævnte forordning og i overensstemmelse med de sårbarhedsvurderinger, der foretages af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 13 i forordning (EU) 2016/1624.

(23)  Af hensyn til solidariteten i Schengenområdet og i hele Unionen og ud fra princippet om fælles ansvar for at beskytte EU's ydre grænser, når der konstateres svagheder eller risici, navnlig efter en Schengenevaluering i medfør af Rådets forordning (EU) nr. 1053/201331, bør den berørte medlemsstat tage hånd om problemet ved brug af ressourcerne under dets program for at efterkomme de henstillinger, der vedtages i medfør af nævnte forordning og i overensstemmelse med de sårbarhedsvurderinger, der foretages af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 13 i forordning (EU) 2016/1624.

_________________

_________________

31Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

31 Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Instrumentet bør være et udtryk for solidaritet og ansvarsdeling gennem finansiel støtte til både de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne vedrørende de ydre grænser og visa, og de medlemsstater, der forbereder sig på fuldt ud at deltage i Schengensamarbejdet, og bør af medlemsstaterne anvendes til gavn for Unionens fælles politik for forvaltning af de ydre grænser.

(24)  Instrumentet bør yde finansiel støtte både til de medlemsstater, som fuldt ud anvender Schengenreglerne vedrørende de ydre grænser, og til de medlemsstater, der forbereder sig på fuldt ud at deltage i Schengensamarbejdet, og bør af medlemsstaterne anvendes til gavn for Unionens fælles politik for forvaltning af de ydre grænser.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at bidrage til at nå de politiske målsætninger for instrumentet bør medlemsstaterne sikre, at deres programmer vedrører instrumentets specifikke målsætninger, at de valgte prioriteter er i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter og gennemførelsesbestemmelserne som opført i bilag II, og at tildelingen af ressourcer mellem målsætninger og foranstaltninger står i forhold til de udfordringer og behov, de står over for.

(26)  For at bidrage til at nå de politiske målsætninger for instrumentet bør medlemsstaterne sikre, at deres programmer vedrører instrumentets specifikke målsætninger, at de valgte prioriteter er i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter og gennemførelsesbestemmelserne som opført i bilag II, og at tildelingen af passende ressourcer mellem målsætninger og foranstaltninger står i forhold til de udfordringer og behov, de står over for. Det er i dén henseende vigtigt at opnå en retfærdig og gennemsigtig fordeling af ressourcerne blandt instrumentets specifikke mål. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre et minimumsbeløb for det specifikke mål at støtte den fælles visumpolitik, uanset om der er tale om foranstaltninger under direkte eller indirekte forvaltning eller foranstaltninger under delt forvaltning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Grænsekontrol til søs anses for at være en af kystvagtens funktioner, som udføres inden for EU's havområde. De nationale myndigheder, der udfører kystbevogtningsopgaver, er også ansvarlige for en lang række opgaver, herunder, men ikke begrænset til søfartssikkerhed, sikkerhed, eftersøgning og redning, grænsekontrol, fiskerikontrol, toldkontrol, almindelig retshåndhævelse og miljøbeskyttelse. Den brede vifte af opgaver, kystvagterne har, medfører, at de er omfattet af forskellige EU-politikker, imellem hvilke det bør tilstræbes at skabe synergi for at opnå mere effektive og formålstjenlige resultater.

(31)  Grænsekontrol til søs anses for at være en af kystvagtens funktioner, som udføres inden for EU's havområde. De nationale myndigheder, der udfører kystbevogtningsopgaver, er også ansvarlige for en lang række opgaver, herunder, men ikke begrænset til søfartssikkerhed, eftersøgning og redning, grænsekontrol, fiskerikontrol, toldkontrol, almindelig retshåndhævelse og miljøbeskyttelse. Den brede vifte af opgaver, kystvagterne har, medfører, at de er omfattet af forskellige EU-politikker, imellem hvilke det bør tilstræbes at skabe synergi for at opnå mere effektive og formålstjenlige resultater.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Medlemsstaterne bør i forbindelse med gennemførelsen af aktioner, der finansieres under dette instrument, og som vedrører overvågning af søgrænser, være særligt opmærksomme på de forpligtelser, som de i henhold til international havret har til at yde bistand til personer i nød. I den henseende bør udstyr og systemer, der støttes under instrumentet, anvendes til at håndtere eftersøgnings- og redningssituationer, der måtte opstå under en grænsekontroloperation til søs, og derved bidrage til at sikre beskyttelse og redning af migranters liv.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  For at øge komplementariteten og styrke sammenhængen mellem aktiviteterne til søs samt undgå overlapninger og lette de budgetmæssige begrænsninger på et område, hvor aktiviteterne er omkostningskrævende såsom det maritime område, bør der via instrumentet ydes støtte til maritime operationer med flere formål, hvor hovedformålet er grænseovervågning, men hvor der samtidigt desuden kan forfølges andre mål.

(33)  For at øge komplementariteten og styrke sammenhængen mellem aktiviteterne til søs samt undgå overlapninger og lette de budgetmæssige begrænsninger på et område, hvor aktiviteterne er omkostningskrævende såsom det maritime område, bør der via instrumentet ydes støtte til maritime operationer med flere formål, hvor hovedformålet er grænseovervågning, men hvor der samtidigt desuden kan forfølges andre mål i tilknytning hertil, såsom bekæmpelse af menneskehandel.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via instrumentet, bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre aktioner uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via instrumentet ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande og styrke visse vigtige aspekter af deres grænseovervågnings- og grænseforvaltningskapacitet på områder, der har betydning for EU's migrationspolitik og EU's målsætninger på sikkerhedsområdet.

(34)  Det primære formål med dette instrument bør være at støtte integreret grænseforvaltning ved EU's ydre grænser og at støtte den fælles visumpolitik. Imidlertid kan visse foranstaltninger i og i relation til tredjelande støttes via instrumentet inden for nærmere bestemte begrænsninger og under forudsætning af passende garantier. Disse foranstaltninger bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre aktioner uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Kommissionen bør være særligt opmærksom på evalueringen af aktioner og programmer, som vedrører tredjelande.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens indgriben kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. Da Unionen bedre end medlemsstaterne er i stand til at skabe rammerne for EU-solidaritet for så vidt angår grænsekontrol, den fælles visumpolitik og forvaltning af migrationsstrømme samt skabe en platform for udvikling af fælles IT-systemer, der understøtter politikken på disse områder, vil finansiel støtte i henhold til denne forordning særlig bidrage til at styrke medlemsstaternes og EU's kapacitet på disse områder.

(35)  Finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens indgriben kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. Da Unionen bedre end medlemsstaterne er i stand til at skabe rammerne for EU-solidaritet for så vidt angår grænseforvaltning og den fælles visumpolitik samt skabe en platform for udvikling af fælles IT-systemer, der understøtter politikken på disse områder, vil finansiel støtte i henhold til denne forordning særlig bidrage til at styrke medlemsstaternes og EU's kapacitet på disse områder.

Begrundelse

Migrationsspørgsmål finansieres inden for rammerne af et separat instrument.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  En medlemsstat kan anses for ikke at overholde de relevante EU-regler, herunder for så vidt angår brugen af operationel støtte inden for rammerne af dette instrument, hvis den ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til traktaterne på områderne grænseforvaltning og visa, hvis der er tydelig risiko for, at medlemsstaten i alvorlig grad tilsidesætter Unionens værdier, når den gennemfører EU-retten om grænseforvaltning og visa, eller hvis der i en evalueringsrapport i forbindelse med Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen konstateres mangler på det relevante område.

(36)  En medlemsstat kan anses for ikke at overholde de relevante EU-regler, herunder for så vidt angår brugen af operationel støtte inden for rammerne af dette instrument, hvis den ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til traktaterne på områderne grænseforvaltning og visa, hvis der er tydelig risiko for, at medlemsstaten i alvorlig grad tilsidesætter Unionens værdier, når den gennemfører EU-retten om grænseforvaltning og visa, hvis der i en evalueringsrapport i forbindelse med Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen konstateres mangler på det relevante område, eller hvis medlemsstaten i forbindelse med samarbejdet med et tredjeland har finansieret og gennemført fælles foranstaltninger med dette tredjeland, der har ført til krænkelser af grundlæggende rettigheder, som er blevet indberettet af evaluerings- og overvågningsmekanismen.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Instrumentet bør afspejle behovet for øget fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne til opfyldelse målene i denne forordning.

(37)  Instrumentet bør sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne til opfyldelse af målene i denne forordning. Det bør afveje behovet for forudsigelighed i fordelingen af midler med behovet for større fleksibilitet og enkelhed. For at tilgodese kravene om gennemsigtighed med hensyn til finansiering bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne offentliggøre informationer om udviklingen af den tematiske facilitets årlige og flerårige programmer. Gennemførelsen af instrumentet bør styres af principperne om effektivitet og kvalitet i udgifterne. Desuden bør gennemførelsen af instrumentet være så brugervenlig som muligt.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Forordningen bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaternes programmer, som beregnes på grundlag af kriterierne i bilag I, som afspejler længden af og trusselsniveauerne ved land- og søgrænseafsnittene, arbejdsbyrden i lufthavne og på konsulater samt antallet af konsulater.

(38)  Forordningen bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaternes programmer, som beregnes på grundlag af kriterierne i bilag I, som afspejler længden af og indvirkningsniveauerne ved land- og søgrænseafsnittene på grundlag af nylige og historiske oplysninger, arbejdsbyrden i lufthavne og på konsulater samt antallet af konsulater.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  Midtvejsrevisionen bør anvendes til at vurdere programmernes effektivitet og EU-merværdi, løse problemer, der opstod i den første fase, og give et gennemsigtigt overblik over gennemførelsen.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Da udfordringerne på området grænseforvaltning og visa hele tiden ændrer sig, er der behov for at tilpasse tildelingen af midler til ændringerne i migrationsstrømmene, presset ved grænsen og sikkerhedstruslerne og kanalisere midler over mod de prioriteter, der giver den største merværdi på EU-plan. For at klare de presserende behov og ændringer i politikken og Unionens prioriteter og for at kanalisere midler over mod de foranstaltninger, der giver den største merværdi på EU-plan, vil en del af finansieringen periodisk blive tildelt særlige foranstaltninger, EU-foranstaltninger og krisebistand via den tematiske facilitet.

(40)  Da udfordringerne på området grænseforvaltning og visa hele tiden ændrer sig, er der behov for at tilpasse tildelingen af midler til ændringerne i prioriteterne for visapolitik og grænseforvaltning, herunder som et resultat af øget pres ved grænsen, og kanalisere midler over mod de prioriteter, der giver den største merværdi på EU-plan. For at klare de presserende behov og ændringer i politikken og Unionens prioriteter og for at kanalisere midler over mod de foranstaltninger, der giver den største merværdi på EU-plan, vil en del af finansieringen periodisk blive tildelt særlige foranstaltninger, EU-foranstaltninger og krisebistand via den tematiske facilitet.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Instrumentet bør bidrage til at dække de operationelle omkostninger ved grænseforvaltning, den fælles visumpolitik og store IT-systemer og derved sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af omkostninger, der specifikt vedrører instrumentets målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

(42)  Instrumentet bør inden for fastlagte grænser bidrage til at dække de operationelle omkostninger ved grænseforvaltning, den fælles visumpolitik og store IT-systemer og derved sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af omkostninger, der specifikt vedrører instrumentets målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

Begrundelse

Støtten til driftsomkostninger bør begrænses, da sådanne udgifter normalt er et anliggende for de nationale budgetter og ikke giver nogen EU-merværdi.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  En del af de disponible ressourcer under instrumentet bør kunne tildeles medlemsstaternes programmer til gennemførelse af særlige foranstaltninger ud over de indledende bevillinger. Disse særlige foranstaltninger bør fastsættes på EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som kræver en samarbejdsbaseret indsats eller foranstaltninger, der er nødvendige for at klare ændringer i forholdene på EU-plan, som kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater, for eksempel køb gennem medlemsstaternes nationale programmer af det tekniske udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har brug for for at udføre sine operationelle aktiviteter, modernisering af behandlingen af visumansøgninger, udvikling af nye store IT-systemer og etablering af interoperabilitet mellem disse systemer. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

(43)  En del af de disponible ressourcer under instrumentet bør kunne tildeles medlemsstaternes programmer til gennemførelse af særlige foranstaltninger ud over de indledende bevillinger. Disse særlige foranstaltninger bør fastsættes på EU-plan og vedrøre foranstaltninger med en EU-merværdi, som kræver en samarbejdsbaseret indsats hos medlemsstaterne eller foranstaltninger, der er nødvendige for at klare ændringer i forholdene på EU-plan, som kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater, for eksempel køb gennem medlemsstaternes nationale programmer af det tekniske udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har brug for for at udføre sine operationelle aktiviteter, modernisering af behandlingen af visumansøgninger, udvikling af nye store IT-systemer og etablering af interoperabilitet mellem disse systemer. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer, der bør vedtages gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  For at øge EU's kapacitet til straks at klare et uventet eller uforholdsmæssigt stort migrationspres, navnlig ved de grænseafsnit, hvor det i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/201338 er blevet konstateret, at virkningen er af et sådant omfang, at det kan bringe Schengenområdets funktion som helhed i fare, lægge pres på medlemsstaternes konsulaters visumafdelinger eller indebære risici for sikkerheden ved grænserne, bør det være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med den i denne forordning fastsatte ramme.

(45)  For at øge EU's kapacitet til straks at klare uventede, presserende eller specifikke behov i forbindelse med en nødsituation, navnlig ved de grænseafsnit, hvor det i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/201338 er blevet konstateret, at virkningen er af et sådant omfang, at det kan bringe Schengenområdets funktion som helhed i fare, lægge pres på medlemsstaternes konsulaters visumafdelinger eller indebære risici for sikkerheden ved grænserne, bør der med dette instrument undtagelsesvis kunne ydes finansiel bistand som en sidste udvej i overensstemmelse med den i denne forordning fastsatte ramme.

__________________

__________________

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 11).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 11).

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(45a)  Migration og det forhold, at et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer de ydre grænser, bør ikke i sig selv betragtes som en trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed og bør ikke i sig selv udløse krisebistand i henhold til dette instrument.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Der vil også blive taget fat på den politiske målsætning for dette instrument via finansielle instrumenter og budgetgaranti inden for rammerne af de politiske enkeltdele af InvestEU-Fonden. Den finansielle støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig merværdi på EU-plan.

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger ved delt forvaltning bør instrumentet indgå som en del af en sammenhængende ramme bestående af denne forordning, finansforordningen og forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

(49)  Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger ved delt forvaltning bør instrumentet indgå som en del af en sammenhængende ramme bestående af denne forordning, finansforordningen og et instrument, hvori der fastsættes fælles bestemmelser for delt forvaltning. I tilfælde af modstridende bestemmelser bør denne forordning have forrang for de fælles bestemmelser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. forordning (EU) .../... [den nye finansforordning]41, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201342Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9543 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9644og Rådets forordning (EU) 2017/193945. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, kan blandt andet foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan som fastsat i forordning (EU) 2017/1939 efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137146. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte EU's finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(52)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201342, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9543, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9644 og Rådets forordning (EU) 2017/193945. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, kan blandt andet foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan som fastsat i forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137146. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte EU's finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Resultaterne af undersøgelserne af uregelmæssigheder eller svig for så vidt angår instrumentet bør gøres tilgængelige for Europa-Parlamentet.

__________________

__________________

41EUT C […], […], s. […].

 

 

42Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

43Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

43 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

44Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

44 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

45Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

45 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

46Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1939 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1939 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  I henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi", som Rådet godkendte i sine konklusioner af mødet den 12. april 2018, bør de relevante medlemsstater sikre, at deres nationale programmer tager fat om de nye trusler, som regionerne i EU's yderste periferi står over for. Via instrumentet ydes der passende støtte til disse medlemsstater med henblik på at hjælpe regionerne i den yderste periferi, når det er relevant.

(55)  I henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi", som Rådet godkendte i sine konklusioner af mødet den 12. april 2018, bør de relevante medlemsstater sikre, at deres nationale programmer tager fat om de nye trusler, som regionerne i EU's yderste periferi står over for, såsom grænseovervågning, uforholdsmæssig tilstrømning af mennesker eller udrulning af europæiske informationssystemer. Via instrumentet ydes der passende støtte til disse medlemsstater med henblik på at hjælpe regionerne i den yderste periferi i lyset af sådanne særlige forhold.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning48 er der behov for at evaluere dette instrument på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet ved opfyldelsen af specifikke overvågningskrav, samtidig med at der undgås overregulering og administrative byrder, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer som et grundlag for at vurdere virkningerne af instrumentet i marken. For at kunne måle resultaterne af instrumentet bør der fastsættes fælles indikatorer i forbindelse med hvert af instrumentets specifikke målsætninger.

(56)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning er der behov for at evaluere dette instrument på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet ved opfyldelsen af specifikke overvågningskrav, samtidig med at der undgås overregulering og administrative byrder, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer, herunder kvalitative og kvantitative indikatorer, som et grundlag for at vurdere virkningerne af instrumentet i marken. For at kunne måle resultaterne af instrumentet bør der fastsættes fælles indikatorer i forbindelse med hvert af instrumentets specifikke målsætninger.

__________________

__________________

48Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

48 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58)  Kommissionen og medlemsstaterne bør via indikatorerne og regnskabsaflæggelse holde øje med gennemførelsen af instrumentet, jf. de relevante bestemmelser i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og denne forordning.

(58)  Kommissionen bør hvert år fremlægge et sammendrag af de godkendte årlige performancerapporter for Europa-Parlamentet og Rådet. På anmodning bør Kommissionen gøre den fulde tekst i de årlige performancerapporter tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(58a)  Det er vigtigt at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og retssikkerhed i overgangsperioden og under gennemførelsen af instrumentet. Foranstaltninger, der er iværksat i perioden 2014-2020, bør ikke afbrydes i overgangsperioden.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201150. Undersøgelsesproceduren bør anvendes på gennemførelsesretsakter, der pålægger medlemsstaterne fælles forpligtelser, navnlig om meddelelse af oplysninger til Kommissionen, mens rådgivningsproceduren bør anvendes på vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, som vedrører retningslinjerne for meddelelse af oplysninger til Kommissionen, da de er af rent teknisk art.

(60)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201150. Rådgivningsproceduren bør anvendes på vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, som vedrører retningslinjerne for meddelelse af oplysninger til Kommissionen, da de er af rent teknisk art.

__________________

__________________

50EUT L 55 af 28.2. 2011, s. 13.

50 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning oprettes instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ("instrumentet") som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ("fonden").

1.  Ved denne forordning oprettes instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ("instrumentet") som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ("fonden") for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved forordning (EU) .../... [Fonden for Toldkontroludstyr] om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af [Fonden for Integreret Grænseforvaltning] og denne forordning oprettes instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr.

udgår

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Heri fastsættes instruments målsætninger, budgettet for perioden 2021-2027, de forskellige former for EU-finansiering samt reglerne for ydelsen heraf.

3.  I forordningen fastsættes instrumentets målsætninger, de specifikke målsætninger og foranstaltninger til gennemførelse af disse specifikke målsætninger, budgettet for perioden 2021-2027, de forskellige former for EU-finansiering samt reglerne for ydelsen heraf.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, nr. 6), og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer "grænseovergangssted":

udgår

Begrundelse

Det er ikke klart, hvilken merværdi blandingsoperationer ville medføre på området grænseforvaltnings- og visumpolitik. Navnlig er det ikke klart, hvilke foranstaltninger der ville være genstand for sådanne operationer og på hvilke betingelser. Unionens grænseforvaltnings- og visumpolitik bør ikke afhænge af den private sektors investeringer.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  "ydre grænser": medlemsstaternes grænser: landgrænser, herunder grænser ved indre vandveje (floder og søer), søgrænser samt lufthavne, søhavne og havne ved indre vandveje (floder og søer), der er omfattet af EU-rettens bestemmelser om personers passage af de ydre grænser, herunder de indre grænser, hvor kontrollen endnu ikke er blevet ophævet "afsnit af den ydre grænse":

(4)  "ydre grænser": medlemsstaternes grænser som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 399/2016: landgrænser, herunder grænser ved indre vandveje (floder og søer), søgrænser samt lufthavne, søhavne og havne ved indre vandveje (floder og søer), der er omfattet af EU-rettens bestemmelser om personers passage af de ydre grænser, herunder de indre grænser, hvor kontrollen endnu ikke er blevet ophævet "afsnit af den ydre grænse":

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning er instrumentets politiske målsætning at sikre en solid og effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, samtidig med at den frie bevægelighed for personer inden for området opretholdes i fuld overensstemmelse med Unionens forpligtelser for derved at sikre et højt sikkerhedsniveau i Unionen.

1.  Som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning er instrumentets politiske målsætning at sikre en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, samtidig med at den frie bevægelighed for personer inden for området opretholdes i fuld overensstemmelse med den etablerede EU-ret og internationale forpligtelser, som Unionen og dens medlemsstater har i medfør af internationale instrumenter, som de har undertegnet.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

a)  støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte den fælles visumpolitik for derved at lette lovlig rejseaktivitet og forebygge migrations- og sikkerhedsmæssige risici.

b)  støtte den fælles visumpolitik for derved at sikre en mere harmoniseret tilgang blandt medlemsstaterne med hensyn til at udstede visa, lette lovlig rejseaktivitet og afbøde sikkerhedsmæssige risici.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Ikkeforskelsbehandling og overholdelse af de grundlæggende rettigheder

 

Instrumentet gennemføres i fuld overensstemmelse med de rettigheder og principper, der er nedfældet i den etablerede EU-ret, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår grundlæggende rettigheder, navnlig ved at sikre overholdelse af principperne om ikkeforskelsbehandling og nonrefoulement.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af de i artikel 3 omhandlede målsætninger og i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via instrumentet blandt andet ydes støtte til de i bilag III opførte foranstaltninger.

1.  I overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via instrumentet ydes støtte til foranstaltninger, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i artikel 3, og navnlig de i bilag III opførte foranstaltninger.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at nå målsætningerne for denne forordning kan der i henhold til artikel 5 via instrumentet ydes støtte til foranstaltninger, der er i overensstemmelse med Unionens prioriteter som omhandlet i bilag III, i relation til og i tredjelande, når det er relevant.

2.  For at nå målsætningerne i artikel 3 kan der i henhold til artikel 5 via instrumentet inden for definerede grænser og med forbehold af passende sikkerhedsforanstaltninger i ekstraordinære tilfælde ydes støtte til foranstaltninger som omhandlet i bilag III, i relation til og i tredjelande.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det samlede beløb til støtte for foranstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande under den tematiske facilitet i henhold til artikel 8 må ikke overstige 4 % af det samlede beløb, der er afsat til den tematiske facilitet i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Den samlede finansiering til støtteforanstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande inden for medlemsstaternes programmer i henhold til artikel 12 må for hver medlemsstat ikke overstige 4 % af det samlede beløb, der er afsat til den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 7, stk. 2, litra a), til artikel 10, stk. 1, og til bilag I.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  I tilfælde af en krisesituation kan de ikkestøtteberettigede foranstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, anses for at være støtteberettigede.

  I tilfælde af en krisesituation som omhandlet i artikel 23 kan de ikkestøtteberettigede foranstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, anses for at være støtteberettigede.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  et tredjeland, der er anført i arbejdsprogrammet, jf. betingelserne deri.

ii)  et tredjeland, der er anført i arbejdsprogrammet, jf. betingelserne deri, forudsat at alle tiltag i eller i forbindelse med dette tredjeland fuldt ud respekterer de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, er undtagelsesvis berettigede til at deltage, hvis dette er nødvendigt for at nå målsætningerne for en given foranstaltning.

3.  Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, er undtagelsesvis berettigede til at deltage, hvis dette er nødvendigt for at nå målsætningerne for en given foranstaltning, og hvis det i fuld overensstemmelse med gældende EU-ret og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst tre uafhængige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater eller oversøiske lande eller territorier, som er knyttet til de pågældende stater eller tredjelande, er støtteberettigede.

4.  Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst tre uafhængige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater eller i oversøiske lande eller territorier, som er knyttet til de pågældende stater, er støtteberettigede. Når internationale organisationer, som indgår i et konsortium, er etableret i et tredjeland, finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den støtte, der ydes i henhold til denne forordning, skal supplere nationale, regionale eller lokale interventioner og fokusere på at skabe en merværdi i forhold til målsætningerne for denne forordning.

1.  Den støtte, der ydes i henhold til denne forordning, skal supplere nationale, regionale eller lokale interventioner og fokusere på at skabe en EU-merværdi i forhold til målsætningerne for denne forordning.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om gennemførelsen af instrumentet. Kommissionen opretter en helpdesk og et kontaktpunkt med henblik på at yde støtte til medlemsstaterne og bidrage til en effektiv tildeling af midler.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden 2021-2027 fastsættes til 8 018 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden 2021-2027 fastsættes til 7 087 760 000 EUR i 2018-priser (8 018 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der afsættes 4 811 000 000 EUR til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, heraf 157 200 000 EUR til den særlige transitordning, der er omhandlet i artikel 16, og som gennemføres ved delt forvaltning

a)  der afsættes 4 252 833 000 i 2018-priser (4 811 000 000 EUR i løbende priser) til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, heraf 138 962 000 EUR i 2018-priser (157 200 000 EUR i løbende priser) til den særlige transitordning, der er omhandlet i artikel 16, og som gennemføres ved delt forvaltning

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der afsættes 3 207 000 000 EUR til den tematiske facilitet.

b)  der afsættes 2 834 927 000 EUR i 2018-priser (3 207 000 000 EUR i løbende priser) til den tematiske facilitet

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til prioriteter med en høj merværdi på EU-plan eller til at reagere på presserende behov i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter som skitseret i bilag II.

2.  Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til prioriteter med en høj merværdi på EU-plan eller til at reagere på presserende behov i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter som skitseret i bilag II eller støtteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 20. Med henblik på udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne hører Kommissionen de organisationer, der repræsenterer partnerne på EU-plan, herunder civilsamfundet.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Mindst 20 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når der ydes støtte til medlemsstaterne via den tematiske facilitet under direkte eller indirekte forvaltning, sikres det, at de udvalgte projekter ikke påvirkes af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne eller projekternes performance

3.  Når der ydes støtte til medlemsstaterne via den tematiske facilitet under direkte eller indirekte forvaltning, ydes der ikke nogen støtte til projekter, hvis der foreligger beviser for, at lovligheden af de pågældende projekter eller lovligheden og den formelle rigtighed af den pågældende støtte eller resultaterne af de pågældende projekter kan drages i tvivl som følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når der ydes støtte via den tematiske facilitet under delt forvaltning, vurderer Kommissionen med henblik på artikel 18 og artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], om de planlagte foranstaltninger påvirkes af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne eller projekternes performance.

4.  Når der ydes støtte via den tematiske facilitet under delt forvaltning, vurderer Kommissionen de planlagte projekter for at sikre, at der ikke ydes støtte til projekter, når der foreligger beviser for, at lovligheden af de pågældende projekter eller lovligheden og den formelle rigtighed af den pågældende støtte eller resultaterne af de pågældende projekter kan drages i tvivl som følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Når midler fra den tematiske facilitet ydes under direkte eller indirekte forvaltning, vurderer Kommissionen, om de planlagte foranstaltninger ikke lider af en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat, der påvirker eller risikerer at påvirke principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning eller beskyttelsen af Unionens finansielle interesser på en måde, som rejser tvivl om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed eller projekternes performance.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen vedtager finansieringsafgørelser som omhandlet i finansforordningens artikel 110 vedrørende den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. Hvis det er relevant, fastsættes det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i finansieringsafgørelserne.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på fastlæggelse af arbejdsprogrammer som omhandlet i finansforordningens artikel 110 vedrørende den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Efter vedtagelsen af en finansieringsafgørelse som omhandlet i stk. 3 kan Kommissionen ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed.

7.  Efter vedtagelsen af et arbejdsprogram som omhandlet i stk. 6 kan Kommissionen ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Finansieringsafgørelserne kan være årlige eller flerårige og kan omfatte en eller flere af den tematiske facilitets enkeltdele.

8.  Arbejdsprogrammerne kan være et- eller flerårige og kan omfatte en eller flere af den tematiske facilitets enkeltdele.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne afdeling finder anvendelse på den del af finansieringsrammen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de supplerende midler, der skal gennemføres ved delt forvaltning i henhold til Kommissionens afgørelse vedrørende den tematiske facilitet, der er omhandlet i artikel 8.

1.  Denne afdeling finder anvendelse på den del af finansieringsrammen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de supplerende midler, der skal gennemføres ved delt forvaltning i henhold til Kommissionens arbejdsprogrammer vedrørende den tematiske facilitet, der er omhandlet i artikel 8.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  4 009 000 000 EUR til medlemsstaterne i overensstemmelse med kriterierne i bilag I

a)  3 543 880 000 EUR i 2018-priser (4 009 000 000 EUR i løbende priser) til medlemsstaterne i overensstemmelse med kriterierne i bilag I

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  802 000 000 EUR til medlemsstaterne til tilpasning af bevillingerne til de programmer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.

b)  708 953 000 EUR i 2018-priser (802 000 000 EUR i løbende priser) til medlemsstaterne til tilpasning af bevillingerne til de programmer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 75 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter.

1.  bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 85 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter fra medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er lavere end 90 % af EU-gennemsnittet, og 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter for andre medlemsstater.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i dens program, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området grænseforvaltning og visa, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger.

1.  Hver medlemsstat og Kommissionen sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i det nationale program, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området grænseforvaltning og visa, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter samt Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser i medfør af de internationale instrumenter, de har undertegnet. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I denne forbindelse afsætter medlemsstaterne mindst 20 % af deres tildelte midler til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sikrer, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-LISA på et tidligt tidspunkt inddrages i processen med at udvikle medlemsstaternes programmer, for så vidt de falder ind under agenturernes kompetencer.

2.  Kommissionen sikrer, når det er relevant, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, eu-LISA, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og alle andre relevante EU-agenturer på et tidligt tidspunkt inddrages i processen med at udvikle medlemsstaternes programmer, for så vidt de falder ind under agenturernes kompetencer.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om udkastene til programmer med særlig vægt på de aktiviteter, hvortil der ydes operationel støtte, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende grænseforvaltning og for at undgå dobbeltfinansiering og opnå omkostningseffektivitet.

3.  Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om udkastene til programmer med særlig vægt på de aktiviteter, hvortil der ydes operationel støtte, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende grænseforvaltning og for at undgå dobbeltfinansiering og opnå omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen hører eu-LISA om udkastet til programmer med særlig vægt på de aktiviteter, der er omfattet af den tekniske bistand i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b), for at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem eu-LISA's og medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan inddrage Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-LISA i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra instrumentet, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

4.  Kommissionen kan, når det er relevant, inddrage Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, eu-LISA, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og alle andre relevante EU-agenturer i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra instrumentet, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis det er relevant, inddrager Kommissionen Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i processen med at undersøge, hvordan disse henstillinger mest hensigtsmæssigt kan efterkommes med støtte fra instrumentet.

6.  Hvis det er relevant, inddrager Kommissionen Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, eu-LISA, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og alle andre relevante EU-agenturer eller -organer i processen med at undersøge, hvordan disse henstillinger mest hensigtsmæssigt kan efterkommes med støtte fra instrumentet.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis det er nødvendigt, ændres det pågældende program for at tage hensyn til de i stk. 5 omhandlede henstillinger. Afhængigt af virkningerne af denne tilpasning kan det reviderede program godkendes af Kommissionen.

8.  Hvis det er nødvendigt, ændres det pågældende program for at tage hensyn til de i stk. 5 omhandlede henstillinger og fremskridtene med hensyn til at gennemføre programmet og nå milestenene og målene i henhold til vurderingen i de årlige performancerapporter, som omhandlet i artikel 27, stk. 2, litra a). Afhængigt af virkningerne af denne tilpasning skal det reviderede program godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre projekter med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet, konsulterer den pågældende medlemsstat Kommissionen forud for projektets start.

10.  Inden en medlemsstat beslutter at gennemføre projekter med, i eller i relation til et tredjeland med støtte fra instrumentet, sikrer den, at alle foranstaltninger foreslået af, i eller i relation til det pågældende tredjeland er i overensstemmelse med Unionens og den pågældende medlemsstats internationale forpligtelser, og at de fuldt ud overholder de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den pågældende medlemsstat konsulterer Kommissionen forud for projektets start, herunder om hvordan den sikrer, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre foranstaltninger med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet vedrørende overvågning, opdagelse, identifikation, opsporing, forhindring og pågribelse i forbindelse med uautoriserede grænsepassager med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet eller bidrage til at beskytte og redde migranters liv, sikrer den, at Kommissionen er informeret om eventuelle bilaterale eller multilaterale samarbejdsaftaler med det pågældende tredjeland, jf. artikel 20 i forordning (EU) nr. 1052/2013.

11.  Hvis en medlemsstat undtagelsesvist beslutter at gennemføre foranstaltninger med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet vedrørende overvågning, opdagelse, identifikation, opsporing, forhindring og pågribelse i forbindelse med uautoriserede grænsepassager med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet eller bidrage til at beskytte og redde migranters liv, sikrer den, at Kommissionen er informeret om eventuelle bilaterale eller multilaterale samarbejdsaftaler med det pågældende tredjeland, jf. artikel 20 i forordning (EU) nr. 1052/2013. Medlemsstaterne sikrer fuld overholdelse af princippet om non-refoulement, herunder i foranstaltninger på åbent hav.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a.  Når en medlemsstat beslutter at iværksætte projekter med, i eller i relation til et tredjeland inden for rammerne af dette instrument, underretter medlemsstaten de organisationer, som repræsenterer partnerne på nationalt plan, og medlemmerne af styringsudvalget inden for 10 dage.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 12 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  For så vidt angår det operationelle udstyr, herunder transportmidler, og de kommunikationssystemer, der er nødvendige for en effektiv og sikker grænsekontrol, som er indkøbt med støtte fra instrumentet, gælder følgende:

12.  For så vidt angår det operationelle udstyr, herunder transportmidler, og de kommunikationssystemer, der er nødvendige for en effektiv og sikker grænsekontrol og for eftersøgnings- og redningsoperationer, som er indkøbt med støtte fra instrumentet, gælder følgende:

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 12 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  for at støtte en sammenhængende planlægning af kapacitetsudviklingen for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og eventuelt gøre brug af fælles indkøb giver medlemsstaterne Kommissionen som en del af den rapportering, der er omhandlet i artikel 27, meddelelse om den disponible flerårige planlægning for udstyr, der forventes indkøbt inden for rammerne af instrumentet. Kommissionen videregiver disse oplysninger til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

d)  for at støtte en sammenhængende planlægning af kapacitetsudviklingen for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og eventuelt gøre brug af fælles indkøb giver medlemsstaterne Kommissionen som en del af den rapportering, der er omhandlet i artikel 27, meddelelse om den disponible flerårige planlægning for udstyr, der forventes indkøbt inden for rammerne af instrumentet. Kommissionen videregiver disse oplysninger til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

 

Hvis medlemsstaterne gennemfører foranstaltninger i henhold til dette instrument vedrørende overvågning af søgrænser, skal de være særligt opmærksomme på deres internationale forpligtelser i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer til søs og med henblik herpå have ret til at anvende det udstyr og de systemer, der er omhandlet i dette stykkes litra a) -d).

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  Uddannelse vedrørende grænseforvaltning, der gennemføres med støtte fra dette instrument, skal baseres på de relevante harmoniserede og kvalitetssikrede europæiske og fælles uddannelsesstandarder for grænse- og kystbevogtning.

13.  Uddannelse vedrørende grænseforvaltning, der gennemføres med støtte fra dette instrument, skal baseres på de relevante harmoniserede og kvalitetssikrede europæiske og fælles uddannelsesstandarder for grænse- og kystbevogtning og relevante EU-standarder og internationale standarder, herunder med hensyn til grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og relevant havret.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15.  Den programmering, der er omhandlet i artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], skal baseres på de typer interventioner, der er fastsat i tabel 1 i bilag VI.

15.  Hvert program skal for hvert specifikt mål fastsætte typerne af interventioner i overensstemmelse med tabel 1 i bilag VI og en vejledende fordeling af de programmerede ressourcer efter interventionstype eller støtteområde.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Programmerne underkastes en midtvejsrevision og evaluering i henhold til artikel 26.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I 2024 tildeler Kommissionen det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), til medlemsstaternes programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i punkt 1 c) og punkt 2-11 i bilag I. Bevillingen baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger for de kriterier, der er omhandlet i bilag I, og skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025.

1.  Inden udgangen af 2024, og efter at have orienteret Europa-Parlamentet, tildeler Kommissionen det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), til medlemsstaternes programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i punkt 1 c) og punkt 2-11 i bilag I. Bevillingen baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger for de kriterier, der er omhandlet i bilag I, og skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis mindst 10 % af den oprindelige bevilling til et program som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), ikke er omfattet af de anmodninger om mellemliggende betalinger, der skal indgives i henhold til artikel 85 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], er den pågældende medlemsstat ikke berettiget til at modtage yderligere bevillinger til sit program, jf. stk. 1.

2.  Hvis mindst 30 % af den oprindelige bevilling til et program som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), ikke er omfattet af de anmodninger om mellemliggende betalinger, er den pågældende medlemsstat ikke berettiget til at modtage yderligere bevillinger til sit program, jf. stk. 1.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Stk. 2 finder kun anvendelse, hvis de relevante reguleringsmæssige rammer og beslægtede retsakter er trådt i kraft den 1. januar 2022.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der om nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og konstaterede mangler ved gennemførelsen.

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, og konstaterede mangler ved gennemførelsen.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Særlige foranstaltninger er tværnationale eller nationale projekter i overensstemmelse med denne forordnings målsætninger, hvortil en, flere eller alle medlemsstater modtager en supplerende bevilling til deres programmer.

1.  Særlige foranstaltninger er tværnationale eller nationale projekter, der tilfører Unionen merværdi i overensstemmelse med denne forordnings målsætninger, hvortil en, flere eller alle medlemsstater modtager en supplerende bevilling til deres programmer.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder EU-retten om grænseforvaltning og visa.

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder EU-retten.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Operationel støtte skal koncentreres om særlige opgaver og tjenester som fastsat i bilag VII, jf. dog artikel 4, stk. 3, litra c).

5.  Operationel støtte skal koncentreres om støtteberettigede foranstaltninger som fastsat i bilag VII, jf. dog artikel 4, stk. 3, litra c).

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, med henblik på at ændre de særlige opgaver og tjenester i bilag VII.

6.  For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, med henblik på at ændre de støtteberettigede foranstaltninger i bilag VII.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

udgår

Blandingsoperationer

 

Blandingsoperationer vedtaget under dette instrument gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens [afsnit X[.

 

Begrundelse

Det er ikke klart, hvilken merværdi blandingsoperationer ville medføre på området grænseforvaltning og visa. Det er navnlig ikke klart, hvilke foranstaltninger der ville være genstand for sådanne operationer og på hvilke betingelser. Unionens grænseforvaltnings- og visumpolitik bør ikke afhænge af den private sektors investeringer.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan via instrumentet ydes støtte til tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen. Disse foranstaltninger kan finansieres 100 %.

Der kan via instrumentet ydes støtte til tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen. Disse foranstaltninger, nemlig forberedende skridt, overvågning, tilsyn, revision og alle administrative og tekniske bistandsforanstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og hvor det er relevant, sammen med tredjelande, kan finansieres 100 %.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler fremmer foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, formålstjenlige og meningsfulde oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige relevante modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, på de relevante sprog. For at sikre synliggørelsen af EU-midlerne henviser modtagerne af EU-midler til deres oprindelse, når de oplyser om foranstaltningen. Med henblik herpå sikrer modtagerne, at alt kommunikationsmateriale til medierne og offentligheden er forsynet med Unionens logo og udtrykkeligt nævner den finansielle støtte fra EU.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende dette instrument og dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til instrumentet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne for denne forordning.

2.  For at nå det størst mulige publikum gennemfører Kommissionen informations- og kommunikationstiltag vedrørende gennemførelsen af dette instrument og dets foranstaltninger og resultater. Kommissionen offentliggør navnlig oplysninger om gennemførelsen af den tematiske facilitets årlige og flerårige programmer. Kommissionen offentliggør også listen over operationer, der er udvalgt til støtte under den tematiske facilitet på et offentligt tilgængeligt websted, og ajourfører denne liste mindst hver tredje måned. De finansielle midler, der er afsat til instrumentet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af gennemførelsen af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne for denne forordning. Kommissionen kan navnlig fremme bedste praksis og udveksle oplysninger om gennemførelsen af instrumentet.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i åbne og maskinlæsbare formater, jf. artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF1a, som gør det muligt at sortere data, søge i dem og udtrække, sammenligne og genanvende data. Det skal være muligt at sortere dataene efter prioritet, specifikt mål, samlede støtteberettigede omkostninger til operationer, samlede projektudgifter, samlede omkostninger ved udbudsprocedurer, støttemodtagerens navn og kontrahentens navn.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det påhviler medlemsstaterne at tilsende Kommissionen informationer om udviklingen af programmer under delt forvaltning med henblik på offentliggørelse på dens websted.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der skal via instrumentet ydes finansiel bistand for at klare presserende og særlige behov i tilfælde af en krisesituation, der er opstået på grund af et akut og ekstraordinært pres, hvor et stort eller uforholdsmæssigt højt antal tredjelandsstatsborgere har passeret eller forventes at passere en eller flere medlemsstaters ydre grænser, navnlig grænseafsnit, hvor det er blevet konstateret, at virkningen er af et sådant omfang, at det kan bringe hele Schengenområdets funktion i fare, eller enhver anden situation med et akut og ekstraordinært pres inden for rammene af denne forordnings anvendelsesområde, som kræver øjeblikkelig handling

1.  Kommissionen kan besluttet undtagelsesvis og som en sidste udvej at yde finansiel bistand for at dække presserende og særlige behov i tilfælde af en behørigt begrundet krisesituation. Disse situationer kan opstå af et akut og ekstraordinært pres, hvor et stort eller uforholdsmæssigt højt antal tredjelandsstatsborgere har passeret eller forventes at passere en eller flere medlemsstaters ydre grænser, navnlig grænseafsnit, hvor det er blevet konstateret, at virkningen er af et sådant omfang, at det kan bringe hele Schengenområdets funktion i fare, eller enhver anden behørigt begrundet nødsituation, der inden for rammene af denne forordnings anvendelsesområde kræver øjeblikkelig handling ved de ydre grænser. Kommissionen underretter ufortøvet Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af foranstaltningen, kan krisebistanden dække udgifter, der er afholdt før datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud eller anmodningen om bistand, men ikke før den 1. januar 2021.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Krisebistand skal ydes under nøje overholdelse af EU-retten og Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser i henhold til de internationale instrumenter, de har undertegnet.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En foranstaltning, hvortil der er ydet støtte inden for rammerne af instrumentet, kan også få støtte fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

1.  En foranstaltning, hvortil der er ydet støtte inden for rammerne af instrumentet, kan også få støtte fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat. Bidrag fra andre EU-programmer til aktioner under dette instrument bekræftes, hvor det er relevant, i Kommissionens arbejdsprogrammer eller i de nationale programmer og årlige performancerapporter.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Foranstaltninger, der tildeles seal of excellence-certificering, eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser:

2.  Operationer, der tildeles seal of excellence-certificering, eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser:

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond+ eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel 67, stk. 5, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel 8 i forordning (EU) .../...[finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond eller det instrument, via hvilken eller via hvilket der ydes støtte, anvendes.

kan modtage støtte fra Unionens strukturfonde, forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond eller det instrument, via hvilken eller via hvilket der ydes støtte, anvendes.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i medfør af finansforordningens artikel 43, stk. 3, litra h, nr. i) og iii), forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V.

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i medfør af finansforordningens artikel 41, stk. 3, litra h, nr. i) og iii), forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V mindst årligt.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bilag VIII indeholder de indikatorer, der skal anvendes til rapportering om de fremskridt, der gøres inden for rammerne af instrumentet med hensyn til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordning. For outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. De milesten, der er sat for 2024, og de mål, der er sat for 2029, er kumulative.

3.  Bilag VIII indeholder de indikatorer, der skal anvendes til rapportering om de fremskridt, der gøres inden for rammerne af instrumentet med hensyn til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordning. For outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. De milesten, der er sat for 2024, og de mål, der er sat for 2029, er kumulative. For ressourcer under delt forvaltning anvendes fælles indikatorer. Efter anmodning gør Kommissionen de data om output- og resultatindikatorer, den har modtaget, tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  For ressourcer under delt forvaltning baseres overvågning og rapportering på de interventionstyper, der er fastsat i bilag VI i denne forordning. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 for at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Kommissionen lægger særlig vægt på overvågning af foranstaltninger, der gennemføres af, i eller i forbindelse med tredjelande, i overensstemmelse med artikel 5 og artikel 12, stk. 10, og stk. 11.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af dette instrument.

1.  Inden 31. december 2024 fremlægger Kommissionen en midtvejsevaluering om gennemførelsen af denne forordning. Midtvejsevalueringen har til formål at undersøge fondens effektivitet, virkningsgrad, forenkling og fleksibilitet. Den skal nærmere bestemt indeholde en vurdering af:

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for denne forordning, under hensyntagen til alle relevante foreliggende oplysninger, navnlig de årlige performancerapporter, der fremsendes af medlemsstaterne, jf. artikel 30, og de output- og resultatindikatorer, der er fastsat i bilag VIII

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  Unionens merværdi af de foranstaltninger og operationer, der gennemføres under dette instrument

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c)  det bidrag, som instrumentet yder til at håndtere eksisterende og kommende udfordringer ved de ydre grænser, til at udvikle den fælles visumpolitik og anvendelsen af instrumentet til at afhjælpe mangler, der er identificeret i Schengenevalueringsmekanismen og sårbarhedsvurderingen

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d)  den fortsatte relevans og hensigtsmæssigheden af de gennemførelsesforanstaltninger, der er fastsat i bilag II, og de foranstaltninger, der er fastsat i bilag III

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e)  komplementariteten og sammenhængen mellem de foranstaltninger, der støttes via instrumentet, og støtten fra andre EU-fonde.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Midtvejsevalueringen skal tage hensyn til resultaterne af de retrospektive evalueringer af den langsigtede virkning af det tidligere instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Senest den 31. januar 2030 foretager Kommissionen en retrospektiv evaluering. Senest samme dato forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Den retrospektive evaluering omfatter en vurdering af de elementer, der er anført i stk. 1. I denne henseende skal de langsigtede virkninger af fonden evalueres med henblik på at træffe beslutning om en eventuel forlængelse eller ændring af en efterfølgende fond.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering gennemføres betids til at indgå i beslutningsprocessen i overensstemmelse med den frist, der er fastsat i artikel 40 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

2.  Midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering gennemføres betids til at indgå i beslutningsprocessen i overensstemmelse med artikel 14 i denne forordning.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I forbindelse med midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering lægger Kommissionen særlig vægt på evalueringen af tiltag, der gennemføres af, i eller i forbindelse med tredjelande i henhold til artikel 5 og artikel 12, stk. 10 og 11.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022.

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022. Medlemsstaterne offentliggør disse rapporter på et websted oprettet til formålet og sender dem til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremskridt med hensyn til at gennemføre programmet og nå milestenene og målene, idet der tages hensyn til de seneste oplysninger som krævet i artikel 37 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

a)  fremskridt med hensyn til at gennemføre programmet og nå milestenene og målene, idet der tages hensyn til de seneste kumulerede oplysninger sendt til Kommissionen.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  en opdeling af årsregnskabet for det nationale program på inddrivelser, forfinansiering til endelige støttemodtagere og faktisk afholdte udgifter

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eventuelle problemer, der påvirker programmets resultater, og de foranstaltninger, der er truffet for at løse dem

b)  eventuelle problemer, der påvirker programmets resultater, og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe dem, herunder begrundede udtalelser udstedt af Kommissionen i forbindelse med en traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 258 i TEUF

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  komplementariteten mellem de foranstaltninger, der støttes via instrumentet, og støtten fra andre EU-fonde, navnlig foranstaltninger i eller i relation til tredjelande

c)  komplementariteten, koordineringen og sammenhængen mellem de foranstaltninger, der støttes via instrumentet, og støtten fra andre EU-fonde, navnlig Unionens eksterne finansieringsinstrumenter og andre, der yder støtte i eller i relation til tredjelande

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  overholdelse af de grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  gennemførelse af projekter i eller i relation til et tredjeland.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til den årlige performancerapport inden to måneder fra datoen for modtagelsen heraf. Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte frist, anses rapporterne for at være godkendt.

3.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til den årlige performancerapport inden to måneder fra datoen for modtagelsen heraf. Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte frist, anses rapporterne for at være godkendt. Kommissionen skal, når de er blevet godkendt, stille sammendrag af de årlige performancerapporter til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøre sammendragene af de årlige performancerapporter på et websted oprettet til formålet.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Overvågning og rapportering

 

1.  Overvågning og rapportering i henhold til afsnit IV i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] skal ske på grundlag af de typer interventioner, der er fastsat i tabel 1, 2 og 3 i bilag VI. For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen i henhold til artikel 29 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag VI.

 

2.  De fælles indikatorer anvendes som fastsat i artikel 12, stk. 1, og artikel 17 og 37, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

 

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, 15, 25 og 28, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, 12, 15, 25 og 28, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 12, 15, 25 og 28 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 8, 12, 15, 25 og 28 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, 15, 25 og 28 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til dem, eller hvis de inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, 12, 15, 25 og 28 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til dem, eller hvis de inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Afgiver udvalget ingen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt. Dette gælder ikke for den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4.

udgår

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Med henblik på fordelingen af midlerne under punkt 1 c) forstås ved "ydre søgrænser" de ydre grænser for medlemsstaternes søterritorium i overensstemmelse med definitionen i artikel 4-16 i FN's havretskonvention. I tilfælde, hvor der regelmæssigt er behov for operationer over store afstande for at forhindre ulovlig grænsepassage, forstås ved nævnte udtryk den ydre grænse for områder med højt trusselsniveau. Definitionen af "ydre søgrænser" i denne henseende skal fastsættes under hensyntagen til de operationelle oplysninger fra de berørte medlemsstater de foregående to år. Denne definition skal udelukkende anvendes med henblik på denne forordning.

6.  Med henblik på fordelingen af midlerne under punkt 1 c) forstås ved "ydre søgrænser" de ydre grænser for medlemsstaternes søterritorium i overensstemmelse med definitionen i artikel 4-16 i FN's havretskonvention. I tilfælde, hvor der regelmæssigt er behov for operationer over store afstande for at forhindre irregulær grænsepassage, forstås ved nævnte udtryk den ydre grænse for områder med højt trusselsniveau. Definitionen af "ydre søgrænser" i denne henseende skal fastsættes under hensyntagen til de operationelle oplysninger fra de berørte medlemsstater de foregående to år. Denne definition skal udelukkende anvendes med henblik på denne forordning.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 7 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  70 % for antallet af passager af de ydre grænser ved autoriserede grænseovergangssteder

1)  60 % for antallet af passager af de ydre grænser ved autoriserede grænseovergangssteder

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 7 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  30 % for antallet af tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse ved den ydre grænse

2)  20 % for antallet af tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse ved den ydre grænse

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 7 – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  20 % for antallet af personer, der har indgivet en ansøgning om international beskyttelse eller er blevet medtaget i en sådan ansøgning som familiemedlem og har fået deres ansøgninger behandlet i henhold til grænseproceduren som omhandlet i artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU1a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke har fremlagt de pågældende statistiske oplysninger, skal de seneste disponible oplysninger for de pågældende medlemsstater anvendes. Hvis der ikke findes nogen oplysninger for en medlemsstat, sættes referencetallet til nul.

Hvis medlemsstaterne ikke har fremlagt de pågældende statistiske oplysninger, skal de seneste disponible oplysninger for de pågældende medlemsstater anvendes. Hvis der ikke findes nogen oplysninger for en medlemsstat, eller hvis en medlemsstat ikke fremlægger disse oplysninger to år i træk, sættes referencetallet til nul.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 9 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Hvis medlemsstaterne ikke har fremlagt de pågældende statistiske oplysninger, skal de seneste disponible oplysninger for de pågældende medlemsstater anvendes. Hvis der ikke findes nogen oplysninger for en medlemsstat, sættes referencetallet til nul.

d)  Hvis medlemsstaterne ikke har fremlagt de pågældende statistiske oplysninger, skal de seneste disponible oplysninger for de pågældende medlemsstater anvendes. Hvis der ikke findes nogen oplysninger for en medlemsstat, eller hvis en medlemsstat ikke fremlægger disse oplysninger to år i træk, sættes referencetallet til nul.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal forelægge Kommissionen en rapport om fordelingen af midlerne for så vidt angår de ydre landgrænser, de ydre søgrænser og lufthavne, jf. punkt 1 c).

10.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning skal forelægge Kommissionen en rapport om fordelingen af midlerne for så vidt angår de ydre landgrænser, de ydre søgrænser og lufthavne, jf. punkt 1 c). Kommissionen gør rapporten offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Med henblik på den indledende tildeling af midler skal det gennemsnitlige trusselsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Med henblik på midtvejsevalueringen skal det gennemsnitlige trusselsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024. Følgende specifikke vægtningsfaktorer skal fastsættes for hvert grænseafsnit ved anvendelse af de trusselsniveauer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1052/2013:

11.  Med henblik på den indledende tildeling af midler skal det gennemsnitlige indvirkningsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Med henblik på midtvejsevalueringen skal det gennemsnitlige indvirkningsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024. Følgende specifikke vægtningsfaktorer skal fastsættes for hvert grænseafsnit ved anvendelse af de indvirkningsniveauer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1052/2013:

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  faktor 0,5 for lavt trusselsniveau

a)  faktor 0,5 for lavt indvirkningsniveau

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  faktor 3 for middelhøjt trusselsniveau

b)  faktor 3 for middelhøjt indvirkningsniveau

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  faktor 5 for højt trusselsniveau

c)  faktor 5 for højt indvirkningsniveau

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  faktor 8 for kritisk trusselsniveau.

udgår

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  at styrke kapaciteten til at foretage kontrol og overvågning af de ydre grænser, herunder foranstaltninger for at forhindre og opdage grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme

i.  at styrke kapaciteten til at foretage kontrol og overvågning af de ydre grænser, herunder foranstaltninger til at lette lovlig grænsepassage og, hvor det er relevant, foranstaltninger vedrørende forebyggelse og opdagelse af grænseoverskridende kriminalitet, såsom smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme, og foranstaltninger vedrørende henvisning af personer, der har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  at støtte eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med grænseovervågning til søs

udgår

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  at gennemføre tekniske og operationelle foranstaltninger inden for Schengenområdet vedrørende grænsekontrol

iii.  at gennemføre tekniske og operationelle foranstaltninger inden for Schengenområdet vedrørende grænsekontrol, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke udgør en risiko for den frie bevægelighed

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 11 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v.  inden for rammerne af denne forordning at støtte medlemsstater, der står over for et eksisterende eller et potentielt uforholdsmæssigt stort migrationspres ved EU's ydre grænser, herunder via teknisk og operationel forstærkning samt ved at udsende migrationsstyringsstøttehold til hotspotområder

v.  inden for rammerne af denne forordning at støtte medlemsstater, der står over for en krisesituation som omhandlet i artikel 23, herunder via teknisk og operationel forstærkning samt ved at udsende migrationsstyringsstøttehold til hotspotområder

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  videreudvikle den europæiske grænse- og kystvagt gennem fælles kapacitetsopbygning, fælles indkøb, indførelse af fælles standarder og alle andre foranstaltninger, som smidiggør samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning;

b)  videreudvikle den fælles kapacitetsopbygning, fælles indkøb, indførelse af fælles standarder og alle andre foranstaltninger, som smidiggør samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne med henblik på videreudvikling af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning;

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  øge det tværgående samarbejde på nationalt plan mellem de nationale myndigheder, der har ansvaret for grænsekontrol eller for opgaver, der udføres ved grænserne, og på EU-plan mellem medlemsstaterne eller mellem medlemsstaterne på den ene side og de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer eller tredjelande på den anden side

c)  øge det tværgående samarbejde på nationalt plan mellem de nationale myndigheder, der har ansvaret for grænsekontrol eller for opgaver, der udføres ved grænserne, og på EU-plan mellem medlemsstaterne eller mellem medlemsstaterne på den ene side og de relevante EU-organer, -kontorer eller -agenturer, herunder agenturer med ansvar for foranstaltninger udadtil, på den anden side

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oprette, drive og vedligeholde store IT-systemer på området grænseforvaltning, herunder interoperabilitet mellem IT-systemer og deres kommunikationsinfrastruktur.

e)  oprette, drive og vedligeholde de store IT-systemer, der allerede er omfattet af EU-retten på området grænseforvaltning, herunder interoperabilitet mellem IT-systemer og deres kommunikationsinfrastruktur og foranstaltninger til at styrke datakvalitet og leveringen af oplysninger.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  øge kapaciteten til at yde bistand til mennesker i nød til søs, især støtte til eftersøgnings- og redningsoperationer

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  støtte eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med grænseovervågning til søs

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  levere effektive og brugervenlige tjenester til visumansøgere, samtidig med at sikkerheden i forbindelse med visumproceduren opretholdes og forskrifterne overholdes

a)  levere effektive og brugervenlige tjenester til visumansøgere, samtidig med at sikkerheden i forbindelse med visumproceduren opretholdes, navnlig med hensyn til sårbare personer og børn

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  støtte medlemsstaterne i forbindelse med udstedelse af visa, herunder visa med begrænset territorial gyldighed, som udstedes af humanitære grunde, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, samt til personer, der nyder godt af EU-genbosættelsesprogrammer og foranstaltninger vedrørende flytning, og med at sikre fuld overholdelse af den gældende EU-ret om visa

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oprette, drive og vedligeholde store IT-systemer på området den fælles visumpolitik, herunder interoperabilitet mellem IT-systemer og deres kommunikationsinfrastruktur.

d)  ajourføre, drive og vedligeholde store IT-systemer på området den fælles visumpolitik, herunder interoperabilitet mellem IT-systemer og deres kommunikationsinfrastruktur.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den infrastruktur, de bygninger, de systemer og de tjenester, der er nødvendige ved grænseovergangsstederne, navnlig i hotspotområder, og til overvågning af grænsen mellem grænseovergangssteder for at forhindre og bekæmpe uautoriseret grænsepassage, ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet ved de ydre grænser samt for at sikre en gnidningsløs passage for lovligt rejsende

a)  den infrastruktur, de bygninger, de systemer og de tjenester, der er nødvendige ved grænseovergangsstederne, navnlig i hotspotområder, og til overvågning af grænsen mellem grænseovergangssteder for at forhindre og bekæmpe uautoriseret grænsepassage, irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet ved de ydre grænser samt for at sikre en gnidningsløs passage for lovligt rejsende og effektiv forvaltning af migrationsstrømme, herunder foranstaltninger vedrørende henvisninger af personer, der har behov for eller ønsker at søge international beskyttelse, samtidig med at der sikres en værdig behandling af de berørte personer

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  uddannelse vedrørende eller bidrage til udviklingen af europæisk integreret europæisk grænseforvaltning, idet det tages hensyn til de operationelle behov og risikoanalyser og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder

c)  uddannelse vedrørende eller bidrage til udviklingen af europæisk integreret europæisk grænseforvaltning, idet det tages hensyn til de operationelle behov og risikoanalyser og udfordringer, der er indkredset i de landespecifikke henstillinger, og alle under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udstationering af fælles forbindelsesofficerer i tredjelande som fastsat i forordning (EU) .../... [den nye forordning om indvandringsforbindelsesofficer] og udstationering af grænsevagter og andre relevante eksperter i medlemsstaterne eller fra en medlemsstat til et tredjeland, styrkelse af samarbejdet og den operationelle kapacitet i netværkene af eksperter, der fungerer som forbindelsesofficerer, samt udveksling af bedste praksis og styrkelse af de europæiske netværk med henblik på at vurdere, støtte og udvikle Unionens politikker.

d)  udstationering af fælles forbindelsesofficerer i tredjelande og udstationering af grænsevagter og andre relevante eksperter i medlemsstaterne eller fra en medlemsstat til et tredjeland, styrkelse af samarbejdet og den operationelle kapacitet i netværkene af eksperter, der fungerer som forbindelsesofficerer, samt udveksling af bedste praksis og styrkelse af de europæiske netværk med henblik på at vurdere, støtte og udvikle Unionens politikker.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  undersøgelser, pilotprojekter og andre relevante foranstaltninger for at gennemføre eller udvikle europæisk integreret grænseforvaltning, herunder foranstaltninger med henblik på at udvikle den europæiske grænse- og kystvagt såsom fælles kapacitetsopbygning, fælles indkøb, indførelse af fælles standarder og andre foranstaltninger, der smidiggør samarbejdet og koordineringen mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaterne

e)  undersøgelser, pilotprojekter og andre relevante foranstaltninger for at gennemføre eller udvikle europæisk integreret grænseforvaltning, herunder foranstaltninger med henblik på at udvikle den europæiske grænse- og kystvagt såsom fælles kapacitetsopbygning, fælles indkøb, indførelse af fælles standarder og andre foranstaltninger, der smidiggør samarbejdet og koordineringen mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaterne samt foranstaltninger vedrørende henvisninger af personer, der har behov for eller ønsker at søge international beskyttelse

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  foranstaltninger med henblik på udvikling af innovative metoder eller anvendelse af nye teknologier, der vil kunne overføres til andre medlemsstater, navnlig anvendelsen af resultaterne af sikkerhedsforskningsprojekter, når dette ifølge Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 37 i forordning (EU) 2016/1624, kan bidrage til udviklingen af den europæiske grænse- og kystvagts operationelle kapacitet

f)  foranstaltninger med henblik på udvikling af innovative metoder eller anvendelse af nye teknologier, der vil kunne overføres til andre medlemsstater, navnlig anvendelsen af resultaterne af sikkerhedsforskningsprojekter, når dette ifølge Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 37 i forordning (EU) 2016/1624, kan bidrage til udviklingen af den europæiske grænse- og kystvagts operationelle kapacitet. Disse innovative metoder og nye teknologier skal fuldt ud respektere de grundlæggende rettigheder og retten til beskyttelse af personoplysninger

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  forberedende, overvågningsmæssige, administrative og tekniske aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre politikkerne for de ydre grænser, herunder en styrkelse af forvaltningen af Schengenområdet ved at udvikle og gennemføre den evalueringsmekanisme, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1053/2013 til at kontrollere anvendelsen af Schengenreglerne og Schengengrænsekodeksen, herunder udgifter til tjenesterejser for eksperter fra Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i besøg på stedet, samt foranstaltninger for at efterkomme de henstillinger, der fremsættes efter en sårbarhedsvurdering foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. forordning (EU) 2016/1624

g)  forberedende foranstaltninger, overvågningsmæssige, administrative og tekniske aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre politikkerne for de ydre grænser, herunder en styrkelse af forvaltningen af Schengenområdet ved at udvikle og gennemføre den evalueringsmekanisme, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1053/2013 til at kontrollere anvendelsen af Schengenreglerne og Schengengrænsekodeksen, herunder udgifter til tjenesterejser for eksperter fra Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i besøg på stedet, samt foranstaltninger for at efterkomme de henstillinger, der fremsættes efter en sårbarhedsvurdering foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, jf. forordning (EU) 2016/1624

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  identifikation, optagelse af fingeraftryk, registrering, sikkerhedskontrol, debriefing, tilvejebringelse af oplysninger, lægelig screening og sårbarhedsscreening og om nødvendigt lægebehandling samt henvisning af tredjelandsstatsborgere til de rette procedurer ved de ydre grænser, navnlig i hotspotområder

h)  identifikation, optagelse af fingeraftryk, registrering, sikkerhedskontrol, debriefing, tilvejebringelse af oplysninger, lægelig screening og sårbarhedsscreening og om nødvendigt lægebehandling samt henvisning af tredjelandsstatsborgere til de rette asylprocedurer ved de ydre grænser

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  udvikling af statistiske redskaber, metoder og indikatorer

j)  udvikling af statistiske redskaber, metoder og indikatorer under behørig hensyntagen til princippet om ikke-forskelsbehandling

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  udveksling af bedste praksis og ekspertise, herunder med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder inden for rammerne af de forskellige elementer i grænsekontrollen, navnlig med hensyn til identifikation, øjeblikkelig bistand og henvisning af sårbare personer til beskyttelsestjenester

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  foranstaltninger til udvikling, overvågning og evaluering af politikker og procedurer, herunder anvendelse af fælles statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til måling af fremskridt og vurdering af den politiske udvikling

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  uddannelse af konsulært og andet personale, som bidrager til den fælles visumpolitik og det konsulære samarbejde

c)  uddannelse af konsulært og andet personale, som bidrager til den fælles visumpolitik og det konsulære samarbejde, herunder, hvor det er relevant, med hensyn til respekten for de grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udveksling af bedste praksis og eksperter, herunder udstationering af eksperter, samt styrkelse af kapaciteten i europæiske netværk til at vurdere, fremme, støtte og videreudvikle EU's politikker og målsætninger

d)  udveksling af bedste praksis og eksperter, herunder udstationering af eksperter, samt styrkelse af kapaciteten i europæiske netværk til at vurdere, fremme, støtte og videreudvikle EU's politikker og målsætninger, bl.a. med hensyn til at beskytte de grundlæggende rettigheder for så vidt angår identifikation, øjeblikkelig bistand og henvisning til tjenester til beskyttelse af sårbare personer

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  forberedende, overvågningsmæssige, administrative og tekniske aktiviteter, herunder en styrkelse af forvaltningen af Schengenområdet ved at udvikle og gennemføre den evalueringsmekanisme, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1053/2013 til at kontrollere anvendelsen af Schengenreglerne, herunder udgifter til tjenesterejser for eksperter fra Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i besøg på stedet

g)  forberedende foranstaltninger, overvågningsmæssige, administrative og tekniske aktiviteter, herunder en styrkelse af forvaltningen af Schengenområdet ved at udvikle og gennemføre den evalueringsmekanisme, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1053/2013 til at kontrollere anvendelsen af Schengenreglerne, herunder udgifter til tjenesterejser for eksperter fra Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i besøg på stedet

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  udvikling af statistiske redskaber, metoder og indikatorer

i)  udvikling af statistiske værktøjer, metoder og indikatorer under overholdelse af princippet om ikkeforskelsbehandling og retten til beskyttelse af personoplysninger

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  operationel støtte til gennemførelsen af den fælles visumpolitik.

j)  operationel støtte til gennemførelsen af den fælles visumpolitik under behørig hensyntagen til princippet om ikke-forskelsbehandling

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  støtte medlemsstaterne i forbindelse med udstedelse af visa, herunder visa med begrænset territorial gyldighed, som udstedes af humanitære grunde, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser, samt til personer, der nyder godt af EU-genbosættelsesprogrammer og foranstaltninger vedrørende flytning, og med at sikre fuld overholdelse af den gældende EU-ret om visa

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  udvikling af statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til store IT-systemer for så vidt angår visa og grænseforvaltning

g)  udvikling af statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til store IT-systemer for så vidt angår visa og grænseforvaltning under overholdelse af princippet om ikkeforskelsbehandling og retten til beskyttelse af personoplysninger

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  foranstaltninger til forbedring af datakvaliteten og udøvelsen af den registreredes ret til information, indsigt i eller rettelse eller sletning og begrænsning i behandlingen af vedkommendes personoplysninger

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Videreudvikling af den europæiske grænse- og kystvagt gennem fælles kapacitetsopbygning, fælles indkøb, indførelse af fælles standarder og alle andre foranstaltninger, som smidiggør samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som skitseret i punkt 1 b) i bilag II.

3)  Udvikling af den fælles kapacitetsopbygning, fælles indkøb, indførelse af fælles standarder og alle andre foranstaltninger, som smidiggør samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne med henblik på videreudvikling af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning;

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  Foranstaltninger, der er med til at forbedre identifikationen af ofre for menneskehandel og styrke det grænseoverskridende samarbejde for at opdrage menneskehandlere i forbindelse med grænsekontrol.

5)  Foranstaltninger, der er med til at forbedre identifikationen af ofre for menneskehandel og støtte disse samt styrke det grænseoverskridende samarbejde for at opdrage menneskehandlere i forbindelse med grænsekontrol, herunder ved at udvikle og støtte effektive beskyttelses- og henvisningsmekanismer.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Udvikling af integrerede systemer til beskyttelse af børn ved de ydre grænser og politikker for migrantbørn generelt, herunder gennem tilstrækkelig uddannelse af personale og udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  Foranstaltninger med henblik på anvendelse, overførsel, afprøvning og validering af nye metoder eller teknologier, herunder pilotprojekter og opfølgningsforanstaltninger til EU-finansierede sikkerhedsforskningsprojekter som omhandlet i bilag III.

6)  Foranstaltninger med henblik på anvendelse, overførsel, afprøvning og validering af nye metoder eller teknologier til forbedring af datakvaliteten og udøvelsen af den registreredes ret til information, indsigt i, rettelse, sletning og begrænsning i behandlingen af vedkommendes personoplysninger.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  Foranstaltninger rettet mod identifikation, øjeblikkelig bistand og henvisning af udsatte personer til beskyttelsestjenester.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Bilag V – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Specifik målsætning 1: støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

a)  Specifik målsætning 1: støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Bilag V – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  Antal personer, der har ansøgt om international beskyttelse ved grænseovergangsstederne

 

Kilde: Medlemsstaterne

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Bilag V – litra a – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  Antal personer, der er blevet nægtet adgang

 

Kilde: Medlemsstaterne

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Bilag V – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Specifik målsætning 2: Støtte den fælles visumpolitik for derved at lette lovlig rejseaktivitet og forebygge migrations- og sikkerhedsmæssige risici:

b)  Specifik målsætning 2: Støtte den fælles visumpolitik for derved at sikre en mere harmoniseret tilgang blandt medlemsstaterne med hensyn til at udstede visa, lette lovlig rejseaktivitet og afbøde sikkerhedsmæssige risici.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Bilag V – litra b – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Antal personer, der har ansøgt om international beskyttelse ved medlemsstaternes konsulater

 

Kilde: Medlemsstaterne

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Bilag VI – tabel 1 – KODER FOR DE FORSKELLIGE INTERVENTIONSOMRÅDER – sektion 1 – række 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltninger vedrørende identifikation og henvisning af sårbare personer

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Bilag VI – tabel 1 – KODER FOR DE FORSKELLIGE INTERVENTIONSOMRÅDER – sektion 1 – række 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltninger vedrørende identifikation og henvisning af personer, der har behov for eller ønsker at ansøge om international beskyttelse

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Bilag VI – tabel 1 – KODER FOR DE FORSKELLIGE INTERVENTIONSOMRÅDER – sektion 2 – række 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Udstedelse af humanitære visa

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Bilag VI – tabel 1 – KODER FOR DE FORSKELLIGE INTERVENTIONSOMRÅDER – sektion 3 – række 003 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Datakvalitet og udøvelsen af den registreredes ret til information, indsigt i eller rettelse eller sletning og begrænsning i behandlingen af vedkommendes personoplysninger

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Bilag VII –litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  omkostninger til tjenesteydelser, herunder i hotspotområder inden for rammerne af denne forordning

(3)  omkostninger til tjenesteydelser inden for rammerne af denne forordning

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Bilag VIII –litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Specifik målsætning 1: støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

a)  Specifik målsætning 1: støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Bilag VIII – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Specifik målsætning 2: Støtte den fælles visumpolitik for derved at lette lovlig rejseaktivitet og forebygge migrations- og sikkerhedsmæssige risici:

b)  Specifik målsætning 2: Støtte den fælles visumpolitik for derved at sikre en mere harmoniseret tilgang blandt medlemsstaterne med hensyn til at udstede visa, lette lovlig rejseaktivitet og afbøde sikkerhedsmæssige risici.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Oprettelsen af et område uden indre grænser, hvor personer og varer kan cirkulere frit, er en af EU's største succeshistorier og et af de mest håndgribelige resultater for både europæiske borgere og virksomheder. Schengenområdet udgør en af de vigtigste måder, hvorpå EU-borgerne har mulighed for at udøve deres friheder og det indre marked for at fungere og udvikle sig.

Som fastsat i traktaterne skal målet om at sikre en hensigtsmæssig funktion og et højt sikkerhedsniveau inden for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bl.a. nås gennem fælles foranstaltninger vedrørende personers passage af de indre grænser, grænsekontrol ved EU's ydre grænser og fælles visumpolitik.

Ordføreren glæder sig derfor over forslaget om et finansielt instrument for grænseforvaltning og visa inden for rammerne af Fonden for Integreret Grænseforvaltning, der skal fungere som efterfølger til den nuværende fond for intern sikkerhed med et budget på 9,3 mia. EUR, hvilket er en femdobling. Dette finansielle instrument er afgørende, da det omsætter EU-politikker til gavn for alle europæiske borgere i konkrete foranstaltninger. Den yder finansiel støtte til gennemførelse af politikker, som bør være baseret på solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne samt gensidig tillid blandt dem.

I de seneste år har de skiftende udfordringer, som Den Europæiske Union står over for, imidlertid afsløret alvorlige mangler i EU's politikker og udhulet tilliden blandt medlemsstaterne. På trods af styrkelsen af de ydre grænser gennem indførelse af nye foranstaltninger og informationsteknologisystemer er tilliden til medlemsstaterne fortsat udhulet, og selve principperne om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling undergraves fortsat. Vedvarende kontrol ved de indre grænser ud over tre år inden for Schengenområdet er kun et eksempel herpå.

Formålet med EU's politik for forvaltning af de ydre grænser er at udvikle og gennemføre en europæisk integreret grænseforvaltning. Dette skal dog ske inden for fastsatte grænser og med forbehold af de fornødne garantier og med fri bevægelighed for personer inden for Unionen — et grundlæggende element i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Ordføreren mener, at målene for det foreslåede instrument har et overdrevent stort fokus på sikkerheden og ikke tager højde for behovet for at lette lovlig rejseaktivitet. Langt de fleste personer, der passerer de ydre grænser, er i dag lovlige rejsende i god tro, der rejser ind i Unionen med eller uden visum, og de udgør kun en meget lille faktor for sikkerheden i Unionen som helhed.

På baggrund af instrumentets mål mener ordføreren, at det er vigtigt at sikre en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem begge fondens hovedmålsætninger. Med dette for øje mener ordføreren, at der bør lægges større vægt på mere positive aktioner og foranstaltninger i forbindelse med integreret grænseforvaltning, f.eks. vedrørende visumpolitik, og ikke kun vedrørende sikkerhed. Det er derfor fornuftigt at sikre et minimumsniveau af finansiering af den fælles visumpolitik.

For så vidt angår ændringerne til Kommissionens forslag, mener ordføreren, at forordningen bør styrkes og ændres som beskrevet nedenfor:

Det er af afgørende betydning, at foranstaltninger og foranstaltninger, der finansieres via instrumentet, tager behørigt hensyn til respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som ordføreren foreslår at styrke væsentligt. Da der er ved at blive indført informationsteknologier og -systemer ved vores ydre grænser, har behovet for respekt for personers grundlæggende rettigheder for så vidt angår deres personoplysninger aldrig været større og bør styrkes.

Ordføreren finder det også yderst vigtigt at minde medlemsstaterne om deres internationale og EU-retlige forpligtelser i forbindelse med grænseovervågning og princippet om forbud mod refoulement. Dette princip finder ikke kun anvendelse på en stats territorium, men også på det åbne hav i forbindelse med vores eftersøgnings- og redningsoperationer. Det er yderst vigtigt at styrke dette aspekt i betænkningen.

I forbindelse med grænseforvaltning, f.eks. i hotspotområderne, foreslår ordføreren, at også bestemmelserne om respekt for retten til international beskyttelse samt beskyttelse af sårbare grupper, såsom børn, skal forbedres.

Endvidere bør princippet om ikke-forskelsbehandling forbedres på passende vis, navnlig når det drejer sig om behandling af tredjelandsstatsborgere i forbindelse med grænseforvaltning og fælles visumpolitik.

Lettelse af lovlig rejseaktivitet — også ved at åbne for lovlige og sikre migrationsveje til Europa — vil bidrage væsentligt til et fald i migrationspresset på Unionen. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning om humanitære visa i forbindelse med den fælles visumpolitik mener ordføreren, at dette instrument bør støtte medlemsstaterne i forbindelse med udstedelsen af humanitære visa og Unionen i forbindelse med gennemførelsen af enhver fremtidig europæisk humanitær visumordning. Tiden er inde til, at medlemsstaterne og EU kan gå foran med et godt eksempel og forhindre yderligere unødvendige tab af menneskeliv i Middelhavet.

I forbindelse med foranstaltninger, der tager fat på de udfordringer, som EU står over for, såsom migrationspresset, mener ordføreren, at antallet af ansøgninger om international beskyttelse ved grænsen i forbindelse med den indledende tildeling af finansiering bør tilføjes som et kriterium i bestemmelsen af arbejdsbyrden ved de ydre grænser.

For så vidt angår finansiering af foranstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande mener ordføreren, at sådanne foranstaltninger bør begrænses og være underlagt de fornødne garantier for deres gennemførelse. Unionen har flere finansielle instrumenter, der er øremærket til foranstaltninger i og for tredjelande. EU er også verdens største donor af udviklingsbistand. Ordføreren mener, at den europæiske grænseforvaltning ikke har meget at gøre med oprettelsen af tilbageholdelsescentre i tredjelande eller eksternalisering af forvaltningen af EU's grænser til disse lande.

Ordføreren foreslår ligeledes at begrænse finansieringen af akutte og specifikke behov i tilfælde af nødsituationer, som kun bør tillades undtagelsesvist og med de fornødne garantier for dens anvendelse.

For at sikre en korrekt forberedelse og gennemførelse af aktioner og foranstaltninger under både arbejdsprogrammerne og den tematiske facilitet er aktiv deltagelse af civilsamfundet og lokale og regionale myndigheder af afgørende betydning. Ordføreren foreslår at styrke dette aspekt af forordningen samt udvekslingen af bedste praksis og eksperter, herunder med hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med forskellige komponenter af grænsekontrol.

Budgetkontrol er en vigtig kompetence for Europa-Parlamentet, da det holder medlemsstaternes og EU-institutionernes til ansvar over for de europæiske borgere. Det er derfor afgørende, at gennemsigtigheden i udgifterne øges betydeligt i instrumentet.

Endelig insisterer ordføreren på, at Europa-Parlamentet — i sin rolle som medlovgiver — skal have adgang til tilstrækkelige oplysninger om anvendelsen af fonden til kontrol. Europa-Parlamentet bør ligeledes inddrages fuldt ud i gennemførelsen eller eventuelle ændringer af forordningens nøgleelementer, navnlig gennem en delegeret retsakt i forbindelse med arbejdsprogrammer, de foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering, samt outputindikatorer, midtvejsevalueringer og retrospektive evalueringer samt de årlige performancerapporter.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer under udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person

Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE)

Quaker Council for European Affairs

Open Society European Policy Institute

Agenturet for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Litauens faste repræsentant ved EU


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (7.12.2018)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Ordfører for udtalelse: Eduard Kukan

KORT BEGRUNDELSE

I de senere år har EU stået over for et stigende antal udfordringer på migrations-, mobilitets- og sikkerhedsområdet. For at løse disse problemer foreslog Kommissionen i maj 2018 en betydelig forhøjelse af bevillingerne til migrations- og grænseforvaltning for perioden 2021-2027.

Den foreslåede forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa indgår i Fonden for Integreret Grænseforvaltning og fokuserer udelukkende på foranstaltninger til personkontrol i forbindelse med grænsekontrol.

Overordnet set støtter ordføreren forslaget til forordning, som udstikker den finansielle ramme for en stærk og effektiv grænseforvaltning, samtidig med at den frie bevægelighed for personer sikres. Ordføreren går især ind for det øgede rammebeløb, der er afsat til denne fond, den øgede fleksibilitet, der skal bidrage til at tackle udfordringerne på en mere effektiv måde, fokusset på kvaliteten af udgifterne samt de forbedrede overvågnings- og evalueringsrammer.

Ordføreren er derfor af den opfattelse, at instrumentet, navnlig hvad dets eksterne dimension angår, er passende og i overensstemmelse med EU's prioriteter. Der bør imidlertid lægges særlig vægt på at sikre sammenhæng og skabe synergier mellem dette instrument og al anden finansiering på området for migrations- og grænseforvaltning, hvad enten det sker gennem EU's eksterne finansieringsinstrumenter eller gennem andre EU-instrumenter og fonde med en ekstern dimension, såsom Asyl- og Migrationsfonden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra d),

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra d), og artikel 80,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I medfør af artikel 80 i Den Europæiske Unions funktionsmåde bør disse politikker og gennemførelsen af dem være underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter.

(2)  I medfør af artikel 80 i Den Europæiske Unions funktionsmåde bør disse politikker og gennemførelsen af dem være underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem alle EU-medlemsstater, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Instrumentet bør gennemføres under fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder.

(15)  Instrumentet bør gennemføres under fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder og nonrefoulementprincippet. Hertil kommer, at dets gennemførelse bør ske under fuld overholdelse af principperne om gennemsigtighed og sporbarhed.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  For at øge komplementariteten og styrke sammenhængen mellem aktiviteterne til søs samt undgå overlapninger og lette de budgetmæssige begrænsninger på et område, hvor aktiviteterne er omkostningskrævende såsom det maritime område, bør der via instrumentet ydes støtte til maritime operationer med flere formål, hvor hovedformålet er grænseovervågning, men hvor der samtidigt desuden kan forfølges andre mål.

(33)  For at øge komplementariteten og styrke sammenhængen mellem aktiviteterne til søs samt undgå overlapninger og lette de budgetmæssige begrænsninger på et område, hvor aktiviteterne er omkostningskrævende såsom det maritime område, bør der via instrumentet ydes støtte til maritime operationer med flere formål, hvor hovedformålet er grænseovervågning, men hvor der samtidigt desuden kan forfølges andre mål i tilknytning til hovedformålene såsom bekæmpelse af menneskehandel.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via instrumentet, bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre aktioner uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via instrumentet ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande og styrke visse vigtige aspekter af deres grænseovervågnings- og grænseforvaltningskapacitet på områder, der har betydning for EU's migrationspolitik og EU's målsætninger på sikkerhedsområdet.

(34)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via instrumentet, bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre aktioner uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering, samt via ethvert andet EU-finansieringsinstrument, der har en ekstern dimension, som f.eks. Asyl- og Migrationsfonden. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via instrumentet ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande og styrke visse vigtige aspekter af deres grænseovervågnings- og grænseforvaltningskapacitet på områder, der har betydning for EU's migrationspolitik og EU's målsætninger på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Instrumentet bør afspejle behovet for øget fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne til opfyldelse målene i denne forordning.

(37)  Instrumentet bør afspejle behovet for øget fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne til opfyldelse målene i denne forordning. For at opfylde kravet om fondens gennemsigtighed skal Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne offentliggøre informationer om udviklingen af den tematiske facilitets årlige og flerårige programmer. Medlemsstaterne bør være forpligtet til at dele alle informationer i deres besiddelse om udviklingen af programmer under delt forvaltning. Disse informationer bør samles af Kommissionen og offentliggøres på en fælles portal. 

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  En del af de disponible ressourcer under instrumentet bør kunne tildeles medlemsstaternes programmer til gennemførelse af særlige foranstaltninger ud over de indledende bevillinger. Disse særlige foranstaltninger bør fastsættes på EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som kræver en samarbejdsbaseret indsats eller foranstaltninger, der er nødvendige for at klare ændringer i forholdene på EU-plan, som kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater, for eksempel køb gennem medlemsstaternes nationale programmer af det tekniske udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har brug for at udføre sine operationelle aktiviteter, modernisering af behandlingen af visumansøgninger, udvikling af nye store IT-systemer og etablering af interoperabilitet mellem disse systemer. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

(43)  En del af de disponible ressourcer under instrumentet bør kunne tildeles medlemsstaternes programmer til gennemførelse af særlige foranstaltninger ud over de indledende bevillinger. Disse særlige foranstaltninger bør fastsættes på EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som kræver en samarbejdsbaseret indsats fra medlemsstaternes side eller foranstaltninger, der er nødvendige for at klare ændringer i forholdene på EU-plan, som kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater, for eksempel køb gennem medlemsstaternes nationale programmer af det tekniske udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har brug for at udføre sine operationelle aktiviteter, modernisering af behandlingen af visumansøgninger, udvikling af nye store IT-systemer og etablering af interoperabilitet mellem disse systemer. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning er instrumentets politiske målsætning at sikre en solid og effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, samtidig med at den frie bevægelighed for personer inden for området opretholdes i fuld overensstemmelse med Unionens forpligtelser for derved at sikre et højt sikkerhedsniveau i Unionen.

1.  Som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning er instrumentets politiske målsætning at sikre en solid og effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, samtidig med at den frie bevægelighed for personer inden for området opretholdes i fuld overensstemmelse med Unionens forpligtelser for derved at sikre et højt sikkerheds- og beskyttelsesniveau i Unionen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

a)  støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage uregelmæssig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene og samtidig sikre respekten for retten til asyl og iværksætte principperne om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling;

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Foranstaltninger, som finansieres via instrumentet, skal gennemføres med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og den menneskelige værdighed. Foranstaltningerne skal navnlig overholde bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU-databeskyttelseslovgivningen, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), princippet om en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, retten til asyl og international beskyttelse, princippet om nonrefoulement samt Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser i henhold til de internationale instrumenter, de har tiltrådt, bl.a. Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 som suppleret med New York-protokollen af 31. januar 1967.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemsstaterne skal i forbindelse med gennemførelsen af aktioner, der finansieres via dette instrument, og som vedrører overvågning af søgrænser, være særligt opmærksomme på de forpligtelser, de i henhold til international havret har til at yde bistand til personer i nød. Udstyr og systemer, som modtager støtte fra instrumentet, kan i den forbindelse anvendes til håndtering af eftersøgnings- og redningssituationer, som måtte opstå under en grænseovervågningsoperation til søs, og dermed bidrage til beskyttelse og redning til søs.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at den støtte, der ydes i henhold til denne forordning og af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med de relevante EU-aktiviteter, -politikker og -prioriteter og supplerer andre EU-instrumenter.

2.  Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne sikrer, at den støtte, der ydes i henhold til denne forordning og af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med de relevante EU-aktiviteter, -politikker og -prioriteter og supplerer andre EU-instrumenter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fastsætter det samlede beløb, der er til rådighed for den tematiske facilitet under de årlige bevillinger på EU-budgettet.

5.  Kommissionen fastsætter efter høring af Europa-Parlamentet det samlede beløb, der er til rådighed for den tematiske facilitet under de årlige bevillinger på EU-budgettet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen vedtager finansieringsafgørelser som omhandlet i finansforordningens artikel 110 vedrørende den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. Hvis det er relevant, fastsættes det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i finansieringsafgørelserne.

6.  Kommissionen vedtager efter høring af Europa-Parlamentet finansieringsafgørelser som omhandlet i finansforordningens artikel 110 vedrørende den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. Hvis det er relevant, fastsættes det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i finansieringsafgørelserne.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Efter vedtagelsen af en finansieringsafgørelse som omhandlet i stk. 3 kan Kommissionen ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed.

7.  Efter vedtagelsen af en finansieringsafgørelse som omhandlet i stk. 3 kan Kommissionen efter høring af Europa-Parlamentet ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne afdeling finder anvendelse på den del af finansieringsrammen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de supplerende midler, der skal gennemføres ved delt forvaltning i henhold til Kommissionens afgørelse vedrørende den tematiske facilitet, der er omhandlet i artikel 8.

1.  Denne afdeling finder anvendelse på den del af finansieringsrammen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de supplerende midler, der skal gennemføres ved delt forvaltning i henhold til Kommissionens afgørelse efter høring af Europa-Parlamentet vedrørende den tematiske facilitet, der er omhandlet i artikel 8.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sikrer, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-LISA på et tidligt tidspunkt inddrages i processen med at udvikle medlemsstaternes programmer, for så vidt de falder ind under agenturernes kompetencer.

2.  Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-LISA på et tidligt tidspunkt inddrages i processen med at udvikle medlemsstaternes programmer, for så vidt de falder ind under agenturernes kompetencer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om udkastene til programmer med særlig vægt på de aktiviteter, hvortil der ydes operationel støtte, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende grænseforvaltning og for at undgå dobbeltfinansiering og opnå omkostningseffektivitet.

3.  Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om udkastene til programmer med særlig vægt på de aktiviteter, hvortil der ydes operationel støtte, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende grænseforvaltning og for at undgå dobbeltfinansiering og opnå omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan inddrage Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-LISA i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra instrumentet, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

4.  Kommissionen og Europa-Parlamentet kan inddrage Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-LISA i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra instrumentet, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 12 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  For så vidt angår det operationelle udstyr, herunder transportmidler, og de kommunikationssystemer, der er nødvendige for en effektiv og sikker grænsekontrol, som er indkøbt med støtte fra instrumentet, gælder følgende:

12.  For så vidt angår det operationelle udstyr, herunder transportmidler, og de kommunikationssystemer, der er nødvendige for en effektiv og sikker grænsekontrol og eftersøgnings- og redningsoperationer, som er indkøbt med støtte fra instrumentet, gælder følgende:

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  Uddannelse vedrørende grænseforvaltning, der gennemføres med støtte fra dette instrument, skal baseres på de relevante harmoniserede og kvalitetssikrede europæiske og fælles uddannelsesstandarder for grænse- og kystbevogtning.

13.  Uddannelse vedrørende grænseforvaltning, der gennemføres med støtte fra dette instrument, skal baseres på de relevante harmoniserede og kvalitetssikrede europæiske og fælles uddannelsesstandarder for grænse- og kystbevogtning og navnlig lægge vægt på spørgsmål om menneskerettigheder og internationale konventioner på området.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I 2024 tildeler Kommissionen det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), til medlemsstaternes programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i punkt 1 c) og punkt 2-11 i bilag I. Bevillingen baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger for de kriterier, der er omhandlet i bilag I, og skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025.

1.  I 2024 tildeler Kommissionen efter høring af Europa-Parlamentet det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), til medlemsstaternes programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i punkt 1 c) og punkt 2-11 i bilag I. Bevillingen baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger for de kriterier, der er omhandlet i bilag I, og skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der om nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og konstaterede mangler ved gennemførelsen.

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der om nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og konstaterede mangler ved gennemførelsen. Programmerne underkastes en midtvejsevaluering i overensstemmelse med artikel 14 og 40 i forordning (EU) .…/…. [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel 26 i nærværende forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 27, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden Kommissionen godkender programmet, vurderer den efter at have konsulteret Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med hensyn til dets kompetence, jf. artikel 12, stk. 3, udgangssituationen i de medlemsstater, der har anført, at de har til hensigt at anvende operationel støtte, idet den tager hensyn til oplysningerne fra de pågældende medlemsstater og, hvis det er relevant, de oplysninger, der er til rådighed som følge af Schengenevalueringer og sårbarhedsvurderinger, herunder henstillinger efter Schengenevalueringer og sårbarhedsvurderinger.

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 27, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden Kommissionen godkender programmet efter høring af Europa-Parlamentet, vurderer den efter at have konsulteret Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med hensyn til dets kompetence, jf. artikel 12, stk. 3, udgangssituationen i de medlemsstater, der har anført, at de har til hensigt at anvende operationel støtte, idet den tager hensyn til oplysningerne fra de pågældende medlemsstater og, hvis det er relevant, de oplysninger, der er til rådighed som følge af Schengenevalueringer og sårbarhedsvurderinger, herunder henstillinger efter Schengenevalueringer og sårbarhedsvurderinger.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan via instrumentet ydes støtte til tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen. Disse foranstaltninger kan finansieres 100 %.

Der kan via instrumentet ydes støtte til tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen efter høring af Europa-Parlamentet. Disse foranstaltninger kan finansieres 100 %.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden, gennemsigtigheden og sporbarheden af disse, navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i medfør af finansforordningens artikel 43, stk. 3, litra h, nr. i) og iii), forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V.

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i medfør af artikel 41, stk. 3, litra h, nr. i) og ii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a forelægger Kommissionen hvert år Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af dette instrument.

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af dette instrument. Evalueringen forelægges Europa-Parlamentet hurtigst muligt.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Efter midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

 

a) en midtvejsevalueringsrapport om gennemførelsen af nærværende forordning senest i juni 2024. Denne midtvejsevalueringsrapport omfatter en evaluering af midtvejsrevisionen foretaget i overensstemmelse med denne forordning og forordning (EU) nr. .../... [CPR];

 

b) en efterfølgende evalueringsrapport om virkningerne af nærværende forordning og særforordningerne efter afslutningen af de nationale programmer senest den 30. juni 2024.

 

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at indgå i en struktureret dialog om midtvejsrevisionen og den efterfølgende evaluering.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022.

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen og Europa-Parlamentet en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Den anvendes fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) udveksling af bedste praksis med henblik på at vurdere, fremme, støtte og videreudvikle EU's politikker og målsætninger navnlig med hensyn til at beskytte de grundlæggende rettigheder i grænsekontrollens forskellige komponenter, herunder specielt identifikation, omgående bistand og henvisning til tjenester for sårbare personer, især kvinder, børn og uledsagede mindreårige

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a) Foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre interoperabiliteten mellem IT-systemer og kommunikationsnetværk.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Etablering af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

Referencer

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Eduard Kukan

10.7.2018

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (6.11.2018)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Ordfører for udtalelse: Monika Hohlmeier

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a)   Den Europæiske Union står i øjeblikket over for store udfordringer på området grænseforvaltning, grænsebeskyttelse og visumpolitik. I sin beslutning af 14. marts 2018 gentog Europa-Parlamentet sin prioritet om at styrke de ydre grænser og tilvejebringe tilstrækkelige fremtidige midler på asyl- og migrationsområdet. Et stærkere og mere ambitiøst Europa kan kun opnås, hvis det udstyres med øgede finansielle midler, hvilket kræver, at der fortsat ydes støtte til de eksisterende politikker, at der afsættes flere ressourcer til Unionens flagskibsprogrammer, og at yderligere ansvarsområder modsvares af supplerende finansielle midler. De nye opgaver og den styrkede indsats kræver en forøgelse af de finansielle midler, det tekniske udstyr og personaleressourcerne til de respektive programmer og agenturer og de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at fremme gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning som fastsat i artikel 4 i forordning (EU) 2016/1624: grænsekontrol, eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med grænseovervågning, risikoanalyser, samarbejde mellem medlemsstaterne (støttet og koordineret af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning), samarbejde mellem myndigheder (herunder regelmæssig udveksling af oplysninger), samarbejde med tredjelande, tekniske og operative foranstaltninger inden for Schengenområdet, som vedrører grænsekontrol og sigter mod bedre at bekæmpe ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, brug af højmoderne teknologi, kvalitetskontrol- og solidaritetsmekanismer, og sikre, at den anvendes i praksis, bør Unionen yde passende finansiel støtte til medlemsstaterne.

(10)  For at fremme gennemførelsen af europæisk integreret grænseforvaltning som fastsat i artikel 4 i forordning (EU) 2016/1624: grænsekontrol, eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med grænseovervågning, risikoanalyser, samarbejde mellem medlemsstaterne (støttet og koordineret af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning), samarbejde mellem myndigheder (herunder regelmæssig udveksling af oplysninger) og samarbejde med EU's optræden udadtil såsom civil krisestyring, samarbejde med tredjelande, tekniske og operative foranstaltninger inden for Schengenområdet, som vedrører grænsekontrol og sigter mod bedre at bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, brug af højmoderne teknologi, kvalitetskontrol- og solidaritetsmekanismer, og sikre, at den anvendes i praksis, bør Unionen yde passende finansiel støtte til medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at sikre en ensartet kontrol ved de ydre grænser af høj kvalitet og for at lette lovlig rejseaktivitet på tværs af de ydre grænser bør instrumentet bidrage til udviklingen af en europæisk integreret grænseforvaltning, som omfatter alle de foranstaltninger inden for politik, lovgivning, systematisk samarbejde, byrdedeling, vurdering af situationen og ændrede forhold med hensyn til, hvor de irregulære migranter passerer, personale, udstyr og teknologi, som medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning træffer i samarbejde med andre aktører såsom tredjelande og andre EU-organer, navnlig Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Europol og internationale organisationer.

(17)  For at sikre en ensartet kontrol ved de ydre grænser af høj kvalitet og for at lette lovlig rejseaktivitet på tværs af de ydre grænser bør instrumentet bidrage til udviklingen af en europæisk integreret grænseforvaltning, som omfatter alle de foranstaltninger inden for politik, lovgivning, systematisk samarbejde, byrdedeling, vurdering af situationen og ændrede forhold med hensyn til, hvor de irregulære migranter passerer, personale, udstyr og teknologi, som medlemsstaternes kompetente myndigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning træffer i samarbejde med andre aktører såsom tredjelande og andre EU-organer, navnlig Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Europol, EU's krisestyring og internationale organisationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  De nye udfordringer og yderligere opgaver kræver, at de agenturer, der er involveret i grænseforvaltning, udstyres med de nødvendige midler og det nødvendige personale. Ud over unge fagfolk bør der også ansættes erfarne eksperter fra medlemsstaterne, der indplaceres efter deres erfaring.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  På grund af den stærke sammenkædning af grænse- og visumforvaltningen med andre politikområder, såsom Hav- og Fiskerifonden eller EU's program for bekæmpelse af svig, bør Kommissionen sikre en stærkt koordineret tilgang, mulige synergier og gennemsigtighed i de tilknyttede udgifter. Klare og gennemsigtige regler bør forhindre dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via instrumentet, bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre aktioner uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via instrumentet ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande og styrke visse vigtige aspekter af deres grænseovervågnings- og grænseforvaltningskapacitet på områder, der har betydning for EU's migrationspolitik og EU's målsætninger på sikkerhedsområdet.

(34)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via instrumentet, bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre aktioner uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via instrumentet ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande, herunder gennem deltagelse i civil krisestyring, og styrke visse vigtige aspekter af deres grænseovervågnings- og grænseforvaltningskapacitet på områder, der har betydning for EU's migrationspolitik og EU's målsætninger på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Forordningen bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaternes programmer, som beregnes på grundlag af kriterierne i bilag I, som afspejler længden af og trusselsniveauerne ved land- og søgrænseafsnittene, arbejdsbyrden i lufthavne og på konsulater samt antallet af konsulater.

(38)  Forordningen bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaternes programmer, som beregnes på grundlag af kriterierne i bilag I, som afspejler længden af og trusselsniveauerne ved land- og søgrænseafsnittene på grundlag af nylige og historiske oplysninger, arbejdsbyrden i lufthavne og på konsulater samt antallet af konsulater.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  Midtvejsrevisionen bør anvendes til at vurdere programmernes effektivitet og EU-merværdi, løse de problemer, der opstod i den første fase, og give et gennemsigtigt overblik over gennemførelsen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  I lyset af Den Europæiske Unions dramatiske erfaringer for så vidt angår de foregående års udfordringer med grænseforvaltning og visa og den manglende fleksible finansiering til at tackle disse udfordringer bør den tematiske facilitet stå til rådighed for kommende nye udfordringer og skabe EU-merværdi, uden at de disponible margener og fleksibilitetsinstrumenter opbruges.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  En del af de disponible ressourcer under instrumentet bør kunne tildeles medlemsstaternes programmer til gennemførelse af særlige foranstaltninger ud over de indledende bevillinger. Disse særlige foranstaltninger bør fastsættes på EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som kræver en samarbejdsbaseret indsats eller foranstaltninger, der er nødvendige for at klare ændringer i forholdene på EU-plan, som kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater, for eksempel køb gennem medlemsstaternes nationale programmer af det tekniske udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har brug for for at udføre sine operationelle aktiviteter, modernisering af behandlingen af visumansøgninger, udvikling af nye store IT-systemer og etablering af interoperabilitet mellem disse systemer. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

(43)  En del af de disponible ressourcer under instrumentet bør kunne tildeles medlemsstaternes programmer til gennemførelse af særlige foranstaltninger ud over de indledende bevillinger. Disse særlige foranstaltninger bør fastsættes på EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som kræver en samarbejdsbaseret indsats, eller foranstaltninger, som er nødvendige for at klare ændringer i forholdene på EU-plan eller for at deltage i EU's optræden udadtil såsom civil krisestyring, og som kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater, for eksempel køb gennem medlemsstaternes nationale programmer af det tekniske udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har brug for for at udføre sine operationelle aktiviteter, modernisering af behandlingen af visumansøgninger, udvikling af nye store IT-systemer og etablering af interoperabilitet mellem disse systemer. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  For at understrege betydningen af at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil instrumentet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. De relevante foranstaltninger vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af instrumentet og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(57)  For at understrege, hvor presserende det er at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og være en forløber med hensyn til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene, vil instrumentet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at mindst 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål i FFR-perioden 2021-2027 og mindst 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. De relevante foranstaltninger vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af instrumentet og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(58a)  Det er vigtigt at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og retssikkerhed i løbet af overgangsperioden og under gennemførelsen af instrumentet. Foranstaltninger, der er iværksat i perioden 2014-2020, bør ikke afbrydes i løbet af overgangen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

a)  støtte en effektiv europæisk integreret grænseforvaltning ved de ydre grænser, der forestås af den europæiske grænse- og kystvagt som et delt ansvar mellem Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og de nationale myndigheder med ansvar for grænseforvaltning for derved at lette lovlig passage af grænserne, forhindre og opdage irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet samt effektivt forvalte migrationsstrømmene:

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for rammerne af de specifikke mål i stk. 2 skal instrumentet gennemføres via gennemførelse af foranstaltningerne på listen i bilag II.

3.  Inden for rammerne af de specifikke mål i stk. 2 skal instrumentet gennemføres bl.a. via gennemførelsesforanstaltningerne på listen i bilag II.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af de i artikel 3 omhandlede målsætninger og i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via instrumentet blandt andet ydes støtte til de i bilag III opførte foranstaltninger.

1.  Inden for rammerne af de i artikel 3 omhandlede målsætninger og, hvor det er hensigtsmæssigt, i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via instrumentet blandt andet ydes støtte til de i bilag III opførte foranstaltninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Gennemførelsen af instrumentet må ikke medføre en stor administrativ byrde, der påvirker dets effektivitet i negativ retning eller forhindrer medlemsstaterne i at hente finansiering.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om gennemførelsen af instrumentet. Kommissionen opretter en helpdesk og et kontaktpunkt med henblik på at yde støtte til medlemsstaterne og bidrage til en effektiv tildeling af midler.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden 2021-2027 fastsættes til 8 018 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af instrumentet for perioden 2021-2027 fastsættes til 7 087 760 000 EUR i 2018-priser (8 018 000 000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutninger af 14. marts og 30. maj om den næste flerårige finansielle ramme baseret på en foreløbig teknisk fordeling pr. program, som kan underkastes yderligere tilpasninger, samtidig med at den respekterer Europa-Parlamentets overordnede holdning som fastsat i disse beslutninger og det samlede niveau på 1,3 % af BNI for EU-27.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der afsættes 4 811 000 000 EUR til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, heraf 157 200 000 EUR til den særlige transitordning, der er omhandlet i artikel 16, og som gennemføres ved delt forvaltning

a)  der afsættes 4 252 833 000 EUR i 2018-priser (4 811 000 000 EUR i løbende priser) til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, heraf 138 962 000 EUR i 2018-priser (157 200 000 EUR i løbende priser) til den særlige transitordning, der er omhandlet i artikel 16, og som gennemføres ved delt forvaltning

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der afsættes 3 207 000 000 EUR til den tematiske facilitet.

b)  der afsættes 2 834 927 000 EUR i 2018-priser (3 207 000 000 EUR i løbende priser) til den tematiske facilitet.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  4 009 000 000 EUR til medlemsstaterne i overensstemmelse med kriterierne i bilag I

a)  3 543 880 000 EUR i 2018-priser (4 009 000 000 EUR i løbende priser) til medlemsstaterne i overensstemmelse med kriterierne i bilag I

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  802 000 000 EUR til medlemsstaterne til tilpasning af bevillingerne til de programmer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.

b)  708 953 000 EUR i 2018-priser (802 000 000 EUR i løbende priser) til medlemsstaterne til tilpasning af bevillingerne til de programmer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter til krisebistand.

5.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter til krisebistand, herunder deltagelse i civil krisestyring.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre projekter med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet, konsulterer den pågældende medlemsstat Kommissionen forud for projektets start.

10.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre projekter med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet, herunder deltagelse i civil krisestyring, konsulterer den pågældende medlemsstat Kommissionen forud for projektets start.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre foranstaltninger med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet vedrørende overvågning, opdagelse, identifikation, opsporing, forhindring og pågribelse i forbindelse med uautoriserede grænsepassager med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet eller bidrage til at beskytte og redde migranters liv, sikrer den, at Kommissionen er informeret om eventuelle bilaterale eller multilaterale samarbejdsaftaler med det pågældende tredjeland, jf. artikel 20 i forordning (EU) nr. 1052/2013.

11.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre foranstaltninger med eller i et tredjeland med støtte fra instrumentet vedrørende overvågning, opdagelse, identifikation, opsporing, forhindring og pågribelse i forbindelse med uautoriserede grænsepassager med henblik på at opdage, forhindre og bekæmpe irregulær indvandring og grænseoverskridende kriminalitet eller bidrage til at beskytte og redde migranters liv, sikrer den, at Kommissionen er informeret om eventuelle bilaterale eller multilaterale samarbejdsaftaler med det pågældende tredjeland, jf. artikel 20 i forordning (EU) nr. 1052/2013.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 12 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  medlemsstaterne kan beslutte at købe udstyr, der kan anvendes til flere formål i forbindelse med operationer til søs, og hvortil der ydes støtte fra instrumentet, forudsat at dette udstyr, når det anvendes af de relevante nationale myndigheder, indgår i grænseovervågningsoperationer mindst 60 % af anvendelsestiden om året til nationale formål. Dette udstyr skal registreres i den pulje over teknisk udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning råder over, med henblik på at stille disse aktiver til rådighed, jf. artikel 39, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1624

c)  medlemsstaterne kan beslutte at købe aktiver, der kan anvendes til flere formål, eller udvikle IKT-systemer, forudsat at dette udstyr, når det anvendes af de relevante nationale myndigheder, indgår i grænseovervågningsoperationer mindst 60 % af anvendelsestiden om året til nationale formål. Udstyret skal registreres i den pulje over teknisk udstyr, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning råder over, med henblik på at stille disse aktiver til rådighed, jf. artikel 39, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1624

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan beslutte at købe udstyr eller udvikle IKT-systemer, der kan anvendes til flere formål, forudsat at dette udstyr og disse systemer, når de anvendes af de relevante nationale myndigheder, i overvejende grad anvendes til de indsatser, der falder ind under fondens eller instrumentets anvendelsesområde. Udgifterne til disse indsatser kan medregnes fuldt ud under fonden eller instrumentet.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at sikre en effektiv vurdering af de fremskridt, der gøres inden for rammerne af instrumentet med hensyn til at opfylde målsætningerne, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, med henblik på at ændre bilag VIII for om nødvendigt at ændre og supplere indikatorerne og supplere denne forordning med bestemmelser om oprettelse af en overvågnings- og evalueringsramme, herunder oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne.

5.  For at sikre en effektiv vurdering af de fremskridt, der gøres inden for rammerne af instrumentet med hensyn til at opfylde målsætningerne, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, med henblik på at ændre bilag VIII for om nødvendigt at ændre og supplere indikatorerne og supplere denne forordning med bestemmelser om oprettelse af en overvågnings- og evalueringsramme, herunder oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne. Som grundlag for revisionen tager Kommissionen højde for forbedret gennemførelse af projekterne, kvalitative udgifter, reduktion af unødvendige administrative byrder, effektivitet af støtten til medlemsstaterne og de overordnede prioriteter for Fonden for Intern Sikkerhed for så vidt angår grænser og visa.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Med henblik på den indledende tildeling af midler skal vurderingen af arbejdsbyrden baseres på de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Med henblik på midtvejsevalueringen skal vurderingen af arbejdsbyrden baseres på de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024. Vurderingen af arbejdsbyrden skal baseres på følgende faktorer:

7.  Med henblik på den indledende tildeling af midler skal vurderingen af arbejdsbyrden baseres på de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder og på historiske oplysninger på den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Med henblik på midtvejsevalueringen skal vurderingen af arbejdsbyrden baseres på de seneste disponible og historiske gennemsnitstal på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024. Vurderingen af arbejdsbyrden skal baseres på følgende faktorer:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 11 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Med henblik på den indledende tildeling af midler skal det gennemsnitlige trusselsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Med henblik på midtvejsevalueringen skal det gennemsnitlige trusselsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024. Følgende specifikke vægtningsfaktorer skal fastsættes for hvert grænseafsnit ved anvendelse af de trusselsniveauer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1052/2013:

11.  Med henblik på den indledende tildeling af midler skal det gennemsnitlige trusselsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible gennemsnitstal for de foregående 36 måneder og på grundlag af historiske oplysninger på den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Med henblik på midtvejsevalueringen skal det gennemsnitlige trusselsniveau ved hvert grænseafsnit kortlægges i den i punkt 10 omhandlede rapport på grundlag af de seneste disponible og historiske gennemsnitstal på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024. Følgende specifikke vægtningsfaktorer skal fastsættes for hvert grænseafsnit ved anvendelse af de trusselsniveauer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1052/2013:

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  øge det tværgående samarbejde på nationalt plan mellem de nationale myndigheder, der har ansvaret for grænsekontrol eller for opgaver, der udføres ved grænserne, og på EU-plan mellem medlemsstaterne eller mellem medlemsstaterne på den ene side og de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer eller tredjelande på den anden side

c)  øge det tværgående samarbejde på nationalt plan mellem de nationale myndigheder, der har ansvaret for grænsekontrol eller for opgaver, der udføres ved grænserne, og på EU-plan mellem medlemsstaterne eller mellem medlemsstaterne på den ene side og de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, herunder optræden udadtil og eksterne aktiviteter, eller tredjelande på den anden side

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  uddannelse vedrørende eller bidrage til udviklingen af europæisk integreret europæisk grænseforvaltning, idet det tages hensyn til de operationelle behov og risikoanalyser og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder

c)  uddannelse vedrørende eller bidrage til udviklingen af europæisk integreret grænseforvaltning, også når det gælder civil krisestyring, idet der tages hensyn til de operationelle behov og risikoanalyser, og under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Bilag IV – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  Foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre interoperabiliteten mellem IT-systemer og kommunikationsnet.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Etablering af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

Referencer

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Etablering af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

Referencer

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Dato for høring af EP

13.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

9

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

26.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik