Διαδικασία : 2018/0249(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0089/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0089/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0176

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 595kWORD 228k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Tanja Fajon

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0473),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0272/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0089/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο πλαίσιο των εξελισσόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των ανησυχιών για την ασφάλεια, η διαφύλαξη της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, αφενός, και της ασφάλειας, αφετέρου, είναι υψίστης σημασίας. Ο στόχος της Ένωσης να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο εσωτερικό ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση κοινών μέτρων για τη διέλευση προσώπων από τα εσωτερικά σύνορα και για τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και με την κοινή πολιτική θεωρήσεων.

(1)  Ο στόχος της Ένωσης να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο εσωτερικό ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση κοινών μέτρων για τη διέλευση προσώπων από τα εσωτερικά σύνορα και για τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και με την κοινή πολιτική θεωρήσεων, με παράλληλη διαφύλαξη της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, αφενός, και της ασφάλειας, αφετέρου.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπεγράφη στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους για μια Ευρώπη ασφαλή σε όλα τα επίπεδα, και για την οικοδόμηση μιας Ένωσης όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και όπου τα εξωτερικά σύνορα θα είναι ασφαλή, χάρη σε μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τους διεθνείς κανόνες, καθώς και για μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

(3)  Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπεγράφη στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να διασφαλίσουν μια Ευρώπη ασφαλή σε όλα τα επίπεδα, και για την οικοδόμηση μιας Ένωσης όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και όπου τα εξωτερικά σύνορα θα είναι ασφαλή, χάρη σε μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τους διεθνείς κανόνες, καθώς και για μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του μέσου θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών, το δικαίωμα ασύλου και διεθνούς προστασίας, την αρχή της μη επαναπροώθησης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν από διεθνείς πράξεις τις οποίες έχουν υπογράψει, όπως η Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, όπως συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ταυτοποίηση, την άμεση παροχή βοήθειας και την παραπομπή ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών και ασυνόδευτων ανηλίκων, σε υπηρεσίες προστασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ένα ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(4)  Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, προκειμένου να διευκολύνονται οι νόμιμες διελεύσεις των συνόρων, να προλαμβάνονται και να εντοπίζονται η παράτυπη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα και να στηρίζεται η κοινή πολιτική θεωρήσεων, σχέδιο το οποίο θα πρέπει να ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και το οποίο αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, όπως εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13, η οποία αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

(5)  Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, όπως εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13, η οποία αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, θα πρέπει να βοηθήσει στην εναρμόνιση των συνοριακών ελέγχων, βελτιώνοντας έτσι τη διαχείριση της μετανάστευσης - συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της πρόσβασης σε διεθνή προστασία για όσους την έχουν ανάγκη - και παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια μέσω της συμβολής της στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

__________________

__________________

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών, παράλληλα με την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και των κινδύνων για την ασφάλεια, θεωρήθηκε ως ένας από τους κύριους στόχους της αντίδρασης της Ένωσης στις προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς στην ανακοίνωση της Επιτροπής για «Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»14.

(6)  Η διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών θεωρήθηκε ως ένας από τους κύριους στόχους της αντίδρασης της Ένωσης στις προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς στην ανακοίνωση της Επιτροπής για «Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»14.

__________________

__________________

14 COM(2015) 0240 της 13ης Μαΐου 2015.

14 COM(2015) 0240 της 13ης Μαΐου 2015.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Δεκεμβρίου 201615 ζήτησε να συνεχιστεί η παροχή αποτελεσμάτων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών και των βάσεων δεδομένων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Ιουνίου 201716 τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων και, στις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ.

διαγράφεται

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 22-23 Ιουνίου 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν και να ενισχυθεί η λειτουργία του, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκτελούν, από τις 6 Απριλίου 2017, συστηματικούς ελέγχους στις οικείες βάσεις δεδομένων για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς τα κράτη μέλη για καλύτερη αξιοποίηση των αστυνομικών ελέγχων και της διασυνοριακής συνεργασίας.

(8)  Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν και να ενισχυθεί η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκτελούν, από τις 6 Απριλίου 2017, συστηματικούς ελέγχους στις οικείες βάσεις δεδομένων για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, επιπλέον των συστηματικών ελέγχων που εκτελούνται ήδη σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στη ζώνη του Σένγκεν. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί αναγκαία η χρήση στοχευμένων ελέγχων αντί των συστηματικών ελέγχων σε μια σειρά σημείων διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, λόγω του δυσανάλογου αντίκτυπου των συστηματικών ελέγχων στη ροή της διασυνοριακής κυκλοφορίας.

 

__________________

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των ροών προσώπων στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας, της 29ης Απριλίου 2017.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει τη σύσταση (ΕΕ) 2017/1804 προς τα κράτη μέλη για την καλύτερη αξιοποίηση των αστυνομικών ελέγχων και της διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην ελεύθερη κυκλοφορία και να αντιμετωπιστεί η απειλή στην χάραξη δημόσιας πολιτικής ή στην εσωτερική ασφάλεια. Παρά τα διάφορα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν παράνομους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, υπονομεύοντας τη βασική αρχή του χώρου Σένγκεν.

 

__________________

 

Σύσταση (ΕΕ) 2017/1804 της της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα συνόρων του Σένγκεν για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στον χώρο Σένγκεν (ΕΕ L 259 της 7.10.2017, σ. 25).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η οικονομική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων για την υποστήριξη των κρατών μελών στην διαχείριση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων αποτελεσματικά, καθώς και για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και των εν δυνάμει μελλοντικών απειλών στα σύνορα αυτά, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση και, παράλληλα, ενεργώντας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

(9)  Η οικονομική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων για την υποστήριξη των κρατών μελών στην διαχείριση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων αποτελεσματικά, καθώς και για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στα σύνορα αυτά, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση και, παράλληλα, ενεργώντας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ορίζεται από τις συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624: τον έλεγχο των συνόρων, την έρευνα και διάσωση κατά την επιτήρηση των συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (που υποστηρίζει και συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), τη διυπηρεσιακή συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών), τη συνεργασία με τρίτες χώρες, τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και για την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τον έλεγχο της ποιότητας και των μηχανισμών αλληλεγγύης, καθώς και για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

(10)  Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ορίζεται από τις συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624: τον έλεγχο των συνόρων, την έρευνα και διάσωση κατά την επιτήρηση των συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (που υποστηρίζει και συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), τη διυπηρεσιακή συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών), τη συνεργασία με τρίτες χώρες, τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και για την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τον έλεγχο της ποιότητας και των μηχανισμών αλληλεγγύης, καθώς και για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Επειδή οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά εκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και διεξάγονται στα εξωτερικά σύνορα, η διασφάλιση ομοιομορφίας κατά τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων και των τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι αλλά και θα διευκολυνθεί επίσης το νόμιμο εμπόριο, γεγονός που θα συμβάλει στην ασφαλή και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση.

(11)  Επειδή οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά εκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και διεξάγονται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των υφιστάμενων εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών, ενταγμένη οργανικά στην ευρωπαϊκή προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624. Η συμπληρωματικότητα κατά τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων και των τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να εξασφαλίζεται με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι, ώστε να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές παράνομης εμπορίας και δη εμπορευμάτων στα σύνορα, καθώς και η τρομοκρατία, αλλά θα διευκολυνθούν επίσης το νόμιμο εμπόριο και τα ταξίδια, γεγονός που θα συμβάλει στην ασφαλή και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπιστεί το διάδοχο ταμείο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας του 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, με τη δημιουργία ενός Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (εφεξής «το Ταμείο»).

(12)  Είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπιστεί το διάδοχο ταμείο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας του 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, εν μέρει, με τη δημιουργία ενός Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (εφεξής «το Ταμείο»).

__________________

__________________

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Συνεπώς, το Ταμείο θα πρέπει να θεσπιστεί με τη μορφή συνολικού πλαισίου για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, που θα περιλαμβάνει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (εφεξής «το μέσο») που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Το πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) …/... [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, στο οποίο θα πρέπει να παραπέμπει ο παρών κανονισμός όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση.

(14)  Συνεπώς, το Ταμείο θα πρέπει να θεσπιστεί με τη μορφή συνολικού πλαισίου για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, που θα περιλαμβάνει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (εφεξής «το μέσο») που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ένα μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Το πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί με μέσο που θα θεσπίζει κανόνες σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση.

__________________

 

19 ΕΕ L […] της […], σ. ….

 

20 ΕΕ L […] της […], σ. ….

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(15)  Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), η οποία μεριμνά ιδίως για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την αρχή της μη επαναπροώθησης, την αρχή της διαφάνειας, την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και το δικαίωμα αναζήτησης διεθνούς προστασίας. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ταυτοποίηση, στην άμεση παροχή βοήθειας και στην παραπομπή στις υπηρεσίες προστασίας ευάλωτων ατόμων και δη παιδιών και ασυνόδευτων ανηλίκων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι εν λόγω υποχρεώσεις ισχύουν επίσης για τις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργάζονται τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση βάση του εν λόγω μέσου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το μέσο θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα και τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη των προκατόχων του: το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013, που θεσπίστηκε με την απόφαση 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το μέσο στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/201422, και θα πρέπει να το επεκτείνει ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις.

(16)  Το μέσο θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα και τις επενδύσεις των προκατόχων του: το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013, που θεσπίστηκε με την απόφαση 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το μέσο στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/201422, και θα πρέπει να το επεκτείνει ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις.

__________________

__________________

21 ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22.

21 ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22.

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να εξασφαλιστεί ενιαίος και υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και για να διευκολυνθεί η νόμιμη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, το μέσο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που αφορούν την πολιτική, τη νομοθεσία, τη συστηματική συνεργασία, την κατανομή- των βαρών, την αξιολόγηση της κατάστασης και των μεταβαλλόμενων συνθηκών όσον αφορά τα σημεία διέλευσης των παράτυπων μεταναστών, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, και τα οποία λαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες, όπως οι τρίτες χώρες και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), η Ευρωπόλ και οι διεθνείς οργανισμοί.

(17)  Για να εξασφαλιστεί ενιαίος και υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και για να διευκολυνθεί η νόμιμη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, το μέσο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που αφορούν την πολιτική, τη νομοθεσία, τη συστηματική συνεργασία, την κατανομή- των βαρών, την αξιολόγηση της κατάστασης και των μεταβαλλόμενων συνθηκών όσον αφορά τα σημεία διέλευσης των παράτυπων μεταναστών, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, και τα οποία λαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες, όπως είναι άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), η Ευρωπόλ και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Το μέσο αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων ως προς τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας και παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και στη διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης θεώρησης για τους καλή τη πίστει ταξιδιώτες. Ειδικότερα, το μέσο θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή για να στηριχθεί η ψηφιοποίηση της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, με στόχο την παροχή γρήγορων, ασφαλών και φιλικών προς τον πελάτη διαδικασιών θεωρήσεων προς όφελος τόσο των αιτούντων θεώρηση όσο και των προξενείων. Το μέσο θα πρέπει επίσης να συμβάλει στο να διασφαλιστεί ευρεία προξενική κάλυψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων και ο εκσυγχρονισμός της θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από το μέσο.

(18)  Το μέσο αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων ως προς τη διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων για τους καλόπιστους ταξιδιώτες και τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας και παράτυπης μετανάστευσης. Ειδικότερα, το μέσο θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή για να στηριχθεί η ψηφιοποίηση της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, με στόχο την παροχή γρήγορων, ασφαλών και φιλικών προς τον πελάτη διαδικασιών θεωρήσεων προς όφελος τόσο των αιτούντων θεώρηση όσο και των προξενείων. Το μέσο θα πρέπει επίσης να συμβάλει στο να διασφαλιστεί ευρεία προξενική κάλυψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων και ο εκσυγχρονισμός της θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από το μέσο, όπως πρέπει επίσης να καλύπτεται η συνδρομή στα κράτη μέλη για την έκδοση θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, καθώς και για δικαιούχους ενωσιακού προγράμματος μετεγκατάστασης ή επανεγκατάστασης, καθώς και για πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης για τις θεωρήσεις.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Το μέσο θα πρέπει να στηρίζει μέτρα, στο έδαφος των χωρών του Σένγκεν, τα οποία συνδέονται με τους συνοριακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ενισχύει τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

(19)  Το μέσο θα πρέπει να στηρίζει μέτρα τα οποία συνδέονται ξεκάθαρα με τους συνοριακούς ελέγχους στο έδαφος των χωρών του Σένγκεν, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ενισχύει τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με βάση υφιστάμενα ή νέα συστήματα ΤΠ. Θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ αυτών των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύστημα εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ)23, του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)24, του συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)25, του Eurodac26, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)27 και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)28 στα κράτη μέλη, ούτως ώστε αυτά τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους να αλληλοσυμπληρώνονται. Το μέσο αυτό θα συμβάλει, επίσης, στις αναγκαίες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο μετά την εφαρμογή των στοιχείων διαλειτουργικότητας σε κεντρικό επίπεδο (ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), μια κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης (κοινή BMS), ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και έναν ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID))29.

(20)  Προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, να διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια, να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης διέλευσης των συνόρων και να συντελέσει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη εκείνων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ αυτών των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύστημα εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ)23, του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)24, του συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)25, του Eurodac26, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)27 και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)28 στα κράτη μέλη, ούτως ώστε αυτά τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους να αλληλοσυμπληρώνονται. Το μέσο αυτό θα συμβάλει, επίσης, στις αναγκαίες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο μετά την εφαρμογή των στοιχείων διαλειτουργικότητας σε κεντρικό επίπεδο (ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), μια κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης (κοινή BMS), ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και έναν ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID))29.

__________________

__________________

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

25 COM(2016)0731 της 16ης Νοεμβρίου 2016.

25 COM(2016)0731 της 16ης Νοεμβρίου 2016.

26 COM(2016) 0272 final/2 της 4ης Μαΐου 2016.

26 COM(2016) 272 final/2 της 4ης Μαΐου 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 and 0883 της 21ης Δεκεμβρίου 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 and 0883 της 21ης Δεκεμβρίου 2016.

28 COM(2017)0344 της 29ης Ιουνίου 2017.

28 COM(2017)0344 της 29ης Ιουνίου 2017.

29 COM(2017)0794 της 12ης Δεκεμβρίου 2017.

29 COM(2017)0794 της 12ης Δεκεμβρίου 2017.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το μέσο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, σύμφωνα με την κοινή ευθύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αποτελούν τους δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων ότι, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία ανάλυσης και τις επιχειρησιακές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν καταρτιστεί, δηλαδή τα κοινά βασικά προγράμματα για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών μερών τους που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση στη διεθνή προστασία. Προκειμένου να αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ της αποστολής του και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, καθώς και για να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και να αποφεύγεται η μη αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια εθνικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, στον βαθμό που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης.

(21)  Το μέσο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, σύμφωνα με την κοινή ευθύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αποτελούν τους δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων ότι, κατά την κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία ανάλυσης, τις επιχειρησιακές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν καταρτιστεί, δηλαδή τα κοινά βασικά προγράμματα για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών μερών τους που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση στη διεθνή προστασία. Προκειμένου να αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, και για να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και να αποφεύγεται η μη αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια εθνικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, στον βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι ο οργανισμός eu-LISA, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος σχετικός οργανισμός ή φορέας της Ένωσης, συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Το μέσο θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης και 26ης Ιουνίου 201530. Η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη που δέχονται δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Προσφέρει ολοκληρωμένη, συνολική και στοχοθετημένη βοήθεια με πνεύμα αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας, καθώς και με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν.

(22)  Εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης και 26ης Ιουνίου 201530. Η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσφέρει ολοκληρωμένη, συνολική και στοχοθετημένη βοήθεια με πνεύμα αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας, με σκοπό να γίνεται κατά τρόπο ανθρώπινο και αποτελεσματικό η διαχείριση της άφιξης μεγάλων αριθμών ατόμων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προς το συμφέρον της αλληλεγγύης στον χώρο Σένγκεν συνολικά και με πνεύμα συνυπευθυνότητας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, όταν εντοπίζονται αδυναμίες ή κίνδυνοι, ιδίως μετά από αξιολόγηση Σένγκεν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου31, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να αντιμετωπίζει επαρκώς το θέμα με τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματός του για την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και σύμφωνα με εκτιμήσεις τρωτότητας που διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624.

(23)  Προς το συμφέρον της αλληλεγγύης στον χώρο Σένγκεν και σε ολόκληρο τον χώρο της Ένωσης και με πνεύμα συνυπευθυνότητας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, όταν εντοπίζονται αδυναμίες ή κίνδυνοι, ιδίως μετά από αξιολόγηση Σένγκεν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου31, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να αντιμετωπίζει επαρκώς το θέμα με τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματός του για την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και σύμφωνα με εκτιμήσεις τρωτότητας που διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624.

_________________

_________________

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μέσου αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

31 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μέσου αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Το μέσο θα πρέπει να εκδηλώνει αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών μελών τα οποία εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, καθώς και εκείνων που ετοιμάζονται να συμμετάσχουν πλήρως στο Σένγκεν, και θα πρέπει να αξιοποιείται από τα κράτη μέλη προς το συμφέρον της κοινής πολιτικής της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(24)  Το μέσο θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις και σε εκείνα που ετοιμάζονται να συμμετάσχουν πλήρως στο Σένγκεν, και θα πρέπει να αξιοποιείται από τα κράτη μέλη προς το συμφέρον της κοινής πολιτικής της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του μέσου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματά τους εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους του μέσου, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες εναρμονίζονται με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της ΕΕ και τα μέτρα εφαρμογής, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων και των δράσεων είναι ανάλογη προς τις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν.

(26)  Για να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του μέσου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματά τους εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους του μέσου, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες εναρμονίζονται με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της ΕΕ και τα μέτρα εφαρμογής, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, και ότι η κατανομή των κατάλληλων πόρων μεταξύ των στόχων και των δράσεων είναι ανάλογη προς τις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να επιτευχθεί δίκαιη και διαφανής κατανομή των πόρων μεταξύ των συγκεκριμένων στόχων του μέσου. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών για τον συγκεκριμένο στόχο της στήριξης της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, είτε για μέτρα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση είτε για μέτρα υπό επιμερισμένη διαχείριση.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η επιτήρηση των συνόρων στη θάλασσα θεωρείται ως μια από τις λειτουργίες της ακτοφυλακής που εκτελούνται στον θαλάσσιο τομέα της Ένωσης. Οι εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής είναι επίσης υπεύθυνες για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, η ασφάλεια, η προστασία, η έρευνα και η διάσωση στη θάλασσα, ο έλεγχος των συνόρων, ο έλεγχος της αλιείας, ο τελωνειακός έλεγχος, οι γενικές αρχές επιβολής του νόμου και η προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω του ευρέος πεδίο τους, οι λειτουργίες της ακτοφυλακής υπάγονται στις διάφορες ενωσιακές πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να επιδιώκουν συνέργειες για την επίτευξη πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών αποτελεσμάτων.

(31)  Η επιτήρηση των συνόρων στη θάλασσα θεωρείται ως μια από τις λειτουργίες της ακτοφυλακής που εκτελούνται στον θαλάσσιο τομέα της Ένωσης. Οι εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής είναι επίσης υπεύθυνες για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, η προστασία, η έρευνα και η διάσωση στη θάλασσα, ο έλεγχος των συνόρων, ο έλεγχος της αλιείας, ο τελωνειακός έλεγχος, οι γενικές αρχές επιβολής του νόμου και η προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω του ευρέος πεδίο τους, οι λειτουργίες της ακτοφυλακής υπάγονται στις διάφορες ενωσιακές πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να επιδιώκουν συνέργειες για την επίτευξη πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών αποτελεσμάτων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Κατά την εφαρμογή δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου και που συνδέονται με την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ναυτικού δικαίου όσον αφορά την παροχή συνδρομής σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Εν προκειμένω, ο εξοπλισμός και τα συστήματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών έρευνας και διάσωσης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της προστασίας και στη διάσωση των ζωών των μεταναστών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Για να ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να ελαφρυνθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε έναν τομέα δαπανηρών δραστηριοτήτων, όπως ο θαλάσσιος, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλού χαρακτήρα, των οποίων ο κύριος στόχος είναι η επιτήρηση των συνόρων, αλλά και θα μπορούσε να επιδιώκει συγχρόνως και άλλους στόχους.

(33)  Για να ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να ελαφρυνθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε έναν τομέα δαπανηρών δραστηριοτήτων, όπως ο θαλάσσιος, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλού χαρακτήρα, των οποίων ο κύριος στόχος είναι η επιτήρηση των συνόρων, αλλά και θα μπορούσε να επιδιώκει συγχρόνως και άλλους στόχους που συνδέονται με αυτήν, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και για την ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

(34)  Ο πρωταρχικός στόχος του μέσου αυτού θα πρέπει να είναι η στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Εντούτοις, εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων, ορισμένα μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές θα μπορούσαν να υποστηρίζονται από το μέσο. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Η Επιτροπή καλείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων σε σχέση με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με δράσεις του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Εφόσον η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από το κάθε κράτος μέλος χωριστά να παρέχει ένα πλαίσιο για την εκδήλωση της αλληλεγγύης της Ένωσης σε θέματα συνοριακών ελέγχων, κοινής πολιτικής θεωρήσεων και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και να παρέχει μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη κοινών συστημάτων ΤΠ που υποστηρίζουν τις πολιτικές αυτές, η χορηγούμενη βάσει του παρόντος κανονισμού χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει ιδίως στην ενίσχυση των εθνικών και ενωσιακών ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς.

(35)  Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με δράσεις του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Εφόσον η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από το κάθε κράτος μέλος χωριστά να παρέχει ένα πλαίσιο για την εκδήλωση της αλληλεγγύης της Ένωσης σε θέματα διαχείρισης των συνόρων και κοινής πολιτικής θεωρήσεων και να παρέχει μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη κοινών συστημάτων ΤΠ που υποστηρίζουν τις πολιτικές αυτές, η χορηγούμενη βάσει του παρόντος κανονισμού χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλλει ιδίως στην ενίσχυση των εθνικών και ενωσιακών ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς.

Αιτιολόγηση

Τα θέματα μετανάστευσης χρηματοδοτούνται από χωριστό μέσο.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος μέσου, εάν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών της Ένωσης από κράτος μέλος κατά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων ή εάν έχουν εντοπιστεί, σε έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο του μέσου αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν, ελλείψεις στον σχετικό τομέα.

(36)  Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος μέσου, εάν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών της Ένωσης από κράτος μέλος κατά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων ή εάν έχουν εντοπιστεί, σε έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο του μέσου αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν, ελλείψεις στον σχετικό τομέα ή ακόμη εάν, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτη χώρα, το κράτος μέλος χρηματοδότησε και ανέλαβε από κοινού δράσεις με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα οι οποίες οδήγησαν σε παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν από τον προαναφερθέντα μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Το μέσο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, και παράλληλα τα τηρεί τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και να διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(37)  Το μέσο θα πρέπει να διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να εξισορροπηθεί η ανάγκη προβλεψιμότητας στην κατανομή της χρηματοδότησης με την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλότητα. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφάνειας του Ταμείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συνεργασία των κρατών μελών, πρέπει να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των ετήσιων και των πολυετών προγραμμάτων του θεματικού μέσου. Η εφαρμογή του μέσου θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δαπανών. Επιπλέον, η εφαρμογή του μέσου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα αρχικά ποσά για τα προγράμματα των κρατών μελών που υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια και τα επίπεδα απειλής σε τμήματα των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, τον φόρτο εργασίας στους αερολιμένες και τα προξενεία, καθώς και τον αριθμό των προξενείων.

(38)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα αρχικά ποσά για τα προγράμματα των κρατών μελών που υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια και τα επίπεδα επίπτωσης, βάσει πρόσφατων και ιστορικών στοιχείων, σε τμήματα των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, τον φόρτο εργασίας στους αερολιμένες και τα προξενεία, καθώς και τον αριθμό των προξενείων.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  Η ενδιάμεση επανεξέταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων σε επίπεδο Ένωσης, να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη φάση και να υπάρξει έλεγχος εφαρμογής με διαφάνεια.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Δεδομένου ότι οι προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων εξελίσσονται συνεχώς, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές, την πίεση στα σύνορα και τις απειλές κατά της ασφάλειας και να προσανατολιστεί η χρηματοδότησης προς τις προτεραιότητες με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την Ένωση. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες, οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, σε επείγουσα βοήθεια μέσω ενός θεματικού μέσου.

(40)  Δεδομένου ότι οι προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων εξελίσσονται συνεχώς, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης στις αλλαγές των προτεραιοτήτων της πολιτικής θεωρήσεων και της διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης στα σύνορα, καθώς και να προσανατολιστεί η χρηματοδότηση προς τις προτεραιότητες με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την Ένωση. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες, οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, σε επείγουσα βοήθεια μέσω ενός θεματικού μέσου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Το μέσο θα πρέπει να συμβάλει στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με τη διαχείριση των συνόρων, την κοινή πολιτική θεωρήσεων και τα συστήματα ΤΠ ευρείας κλίμακας, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την Ένωση στο σύνολό της. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους του μέσου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων των κρατών μελών.

(42)  Το μέσο θα πρέπει, εντός καθορισμένων ορίων, να συμβάλει στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με τη διαχείριση των συνόρων, την κοινή πολιτική θεωρήσεων και τα συστήματα ΤΠ ευρείας κλίμακας, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την Ένωση στο σύνολό της. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους του μέσου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη του λειτουργικού κόστους θα πρέπει να είναι περιορισμένη, καθώς το κόστος αυτό αποτελεί κανονικά ζήτημα των εθνικών προϋπολογισμών και δεν παρέχει ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατική προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

(43)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις με ενωσιακή προστιθέμενη αξία που απαιτούν συνεργατική προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της που θα πρέπει να εγκριθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει άμεσα απρόβλεπτες ή δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις, ιδίως στα τμήματα των συνόρων όπου το επίπεδο επίπτωσης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 ως τέτοιο που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν στο σύνολό του, καθώς και τις πιέσεις στις υπηρεσίες θεωρήσεων των προξενείων των κρατών μελών ή τους κινδύνους για τη συνοριακή ασφάλεια, θα πρέπει να είναι δυνατό να χορηγείται επείγουσα βοήθεια, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(45)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει άμεσα απρόβλεπτες, επείγουσες και συγκεκριμένες ανάγκες σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ιδίως στα τμήματα των συνόρων όπου το επίπεδο επίπτωσης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 ως τέτοιο που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν στο σύνολό του, καθώς και τις πιέσεις στις υπηρεσίες θεωρήσεων των προξενείων των κρατών μελών ή τους κινδύνους για τη συνοριακή ασφάλεια, το παρόν μέσο θα πρέπει να χορηγεί κατ’ εξαίρεση χρηματοδοτική βοήθεια ως μέτρο έσχατης ανάγκης, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(45α)  Η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια ούτε θα πρέπει καθαυτή να επιφέρει επείγουσα συνδρομή στο πλαίσιο του παρόντος μέσου.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Ο στόχος πολιτικής του παρόντος μέσου θα υλοποιηθεί επίσης με χρηματοπιστωτικά μέσα και δημοσιονομικές εγγυήσεις στο πλαίσιο του/των σκέλους/-ών πολιτικής του [...] Ταμείου InvestEU. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το μέσο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ …/... [ΚΚΔ].

(49)  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και ένα μέσο που θεσπίζει κοινές διατάξεις για την επιμερισμένη διαχείριση. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων, ο παρών κανονισμός θα υπερισχύει των κοινών διατάξεων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/... [νέος δημοσιονομικός κανονισμός]41, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου43, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου44 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου45, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ερευνά και διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλα ποινικά αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τα πρόσωπα ή οι οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης οφείλουν να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχουν τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στην Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(52)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου43, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου44 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου45, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ερευνά και διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλα ποινικά αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τα πρόσωπα ή οι οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης οφείλουν να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχουν τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στην Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα αποτελέσματα των ερευνών για παρατυπίες ή απάτη, στο πλαίσιο του μέσου, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

__________________

__________________

41 ΕΕ C […] της […], σ. […].

 

42 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

42 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

43 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

43 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

44 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

44 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

45 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

45 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

46 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1939 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

46 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1939 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 12ης Απριλίου 2018, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους προγράμματα αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες απειλές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το μέσο στηρίζει τα κράτη μέλη με επαρκείς πόρους προκειμένου να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, κατά περίπτωση.

(55)  Δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 12ης Απριλίου 2018, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους προγράμματα αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες απειλές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως η επιτήρηση των συνόρων, η δυσανάλογη εισροή ατόμων ή η ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Το μέσο στηρίζει τα κράτη μέλη με επαρκείς πόρους προκειμένου να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες υπό το πρίσμα αυτών των ιδιαιτεροτήτων.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το μέσο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του μέσου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω μέσου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του μέσου.

(56)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το μέσο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του μέσου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω μέσου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του μέσου.

__________________

__________________

48 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14.

48 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Μέσω των δεικτών και των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του μέσου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] και του παρόντος κανονισμού.

(58)  Η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που έχουν εγκριθεί. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει το πλήρες κείμενο των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(58α)  Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και ασφάλεια δικαίου κατά τη μεταβατική περίοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του μέσου. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά την περίοδο 2014-2020 δεν πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50. Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να ακολουθείται για την εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων που ορίζουν τις κοινές υποχρεώσεις των κρατών μελών, συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή, και η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τις λεπτομέρειες παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

(60)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τις λεπτομέρειες παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

__________________

__________________

50 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

50 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων (το «μέσο»), στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (εφεξής το «Ταμείο»).

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων (το «μέσο»), στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (εφεξής το «Ταμείο») για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Από κοινού με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/... [Ταμείο για τον εξοπλισμό του τελωνειακού ελέγχου], για τη δημιουργία στο πλαίσιο του [Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων] του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο.

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του μέσου, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

3.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του μέσου, τους ειδικούς στόχους και τα μέτρα για την υλοποίηση των εν λόγω ειδικών στόχων, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού με σκοπό τον συνδυασμό μη επιστρεπτέων μορφών στήριξης και/ή χρηματοδοτικών μέσων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα , καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία από τις συνδυαστικές πράξεις στον τομέα της πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις. Ειδικότερα, δεν είναι σαφές ποιες δράσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιων πράξεων και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «εξωτερικά σύνορα»: τα σύνορα των κρατών μελών: τα χερσαία, ποτάμια, λιμναία και θαλάσσια σύνορα, καθώς και οι αερολιμένες και ποτάμιοι, θαλάσσιοι και λιμναίοι λιμένες στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συνόρων στα οποία οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη αρθεί·

(4)  «εξωτερικά σύνορα»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, τα σύνορα των κρατών μελών: τα χερσαία, ποτάμια, λιμναία και θαλάσσια σύνορα, καθώς και οι αερολιμένες και ποτάμιοι, θαλάσσιοι και λιμναίοι λιμένες στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συνόρων στα οποία οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη αρθεί·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο πολιτικός στόχος του μέσου είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και, παράλληλα, να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε αυτή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και να παρέχεται με τον τρόπο αυτό εγγύηση υψηλό επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση.

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο πολιτικός στόχος του μέσου είναι να εξασφαλίζεται αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και, παράλληλα, να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε αυτή, σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της που απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις που έχουν υπογράψει.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

α)  στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών και την πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας.

β)  στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών και την άμβλυνση των κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Απαγόρευση των διακρίσεων και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

 

Το μέσο εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στο κεκτημένο της Ένωσης, τον Χάρτη των Θεμελιωδών των Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως με την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II, το μέσο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

1.  Σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, το μέσο στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 και ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, το μέσο μπορεί να στηρίζει τις δράσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα III και διεξάγονται στις τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5.

2.  Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3, το μέσο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός σαφών ορίων και με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων εγγυήσεων, να στηρίζει τις δράσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III και διεξάγονται στις τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές σύμφωνα με το άρθρο 5.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 8 δεν υπερβαίνει το 4 % του συνολικού ποσού που διατίθεται στο θεματικό μέσο δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 12 δεν υπερβαίνει, για κάθε κράτος μέλος, το 4 % του συνολικού ποσού που διατίθεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 10 παράγραφος 1 και του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μη επιλέξιμες δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες.

  Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23, μη επιλέξιμες δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό·

ii)  τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό και δη υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δράσεις σε τρίτη χώρα ή σε σχέση με αυτήν σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης και αν είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης και τον Χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη ή σε τρίτες χώρες.

4.  Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 εφαρμόζεται όταν διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινοπραξία είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους στόχους του παρόντος κανονισμού.

1.  Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στην παροχή ενωσιακής προστιθέμενης αξίας στους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται κατά την εφαρμογή του μέσου. Η Επιτροπή συγκροτεί γραφείο υποστήριξης και επικοινωνίας για να παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη και για να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για την περίοδο 2021-2027 ορίζεται σε 8 018 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για την περίοδο 2021 -2027 ορίζεται σε 7 087 760 000 EUR σε τιμές 2018 (8 018 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  4 811 000 000 EUR διατίθενται για τα προγράμματα που εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εκ των οποίων 157 200 000 EUR για το ειδικό καθεστώς διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, το οποίο εκτελείται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

α)  4 252 833 000 EUR σε τιμές 2018 (4 811 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται για τα προγράμματα που εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εκ των οποίων 138 962 000 EUR σε τιμές 2018 (157 200 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για το ειδικό καθεστώς διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, το οποίο εκτελείται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  3 207 000 000 EUR διατίθενται στο θεματικό μέσο.

β)  2 834 927 000 EUR σε τιμές 2018 (3 207 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται στο θεματικό μέσο.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κεφάλαια του χρηματοδοτικού μέσου χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση προτεραιοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ένωση ή για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών με βάση τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα II.

2.  Τα κεφάλαια του χρηματοδοτικού μέσου χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση προτεραιοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ένωση ή για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών με βάση τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα II ή για την υποστήριξη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 20. Για την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τουλάχιστον 20 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν τα κεφάλαια του θεματικού μέσου χορηγούνται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα επιλεγμένα έργα δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

3.  Όταν τα κεφάλαια του θεματικού μέσου χορηγούνται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, καμία χρηματοδότηση δεν διατίθεται για έργα όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης ή η επίδοση αυτών των έργων μπορούν να αμφισβητηθούν λόγω αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή αξιολογεί, για τους σκοπούς του άρθρου 18 και του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [ΚΚΔ], κατά πόσον οι προβλεπόμενες δράσεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

4.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή αξιολογεί τις προβλεπόμενες δράσεις για να διασφαλίσει ότι καμία χρηματοδότηση δεν διατίθεται για έργα όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα των έργων ή η επίδοση αυτών των έργων μπορούν να αμφισβητηθούν λόγω αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν χορηγείται χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι προβλεπόμενες δράσεις δεν επηρεάζονται από μια γενικευμένη ανεπάρκεια όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος, η οποία επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την επίδοση των έργων.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο, για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη θέσπιση των εργασιακών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

7.  Μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι αποφάσεις χρηματοδότησης είναι ετήσιες ή πολυετείς και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

8.  Τα προγράμματα εργασίας είναι ετήσια ή πολυετή και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στο μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και στους πρόσθετους πόρους που εκτελούνται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής για το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 8.

1.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στο μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και στους πρόσθετους πόρους που εκτελούνται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής για το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 8.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  4 009 000 000 EUR στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ι·

α)  3 543 880 000 EUR σε τιμές 2018 (4 009 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ι·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  802 000 000 EUR στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των κονδυλίων για τα προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

β)  708 953 000 EUR σε τιμές 2018 (802 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των κονδυλίων για τα προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου.

1.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 85 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου από κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα («ΑΕΕ») δεν υπερβαίνει το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης και το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του είναι συνεπείς με τις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, ανταποκρίνονται στις εν λόγω προκλήσεις και προτεραιότητες και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι προτεραιότητες του εθνικού προγράμματος είναι συνεπείς με τις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων, ανταποκρίνονται στις εν λόγω προκλήσεις και προτεραιότητες και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις που έχουν υπογράψει. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, ο οργανισμός eu-LISA, κατά περίπτωση, συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων των κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο οργανισμός eu-LISA, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος σχετικός οργανισμός της Ένωσης συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων των κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) για να εξασφαλιστούν η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των δράσεων του Οργανισμού και των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και να επιτευχθεί οικονομική αποδοτικότητα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον eu-LISA σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) για να εξασφαλιστούν η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των δράσεων του eu-LISA και των δράσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, τον eu-LISA, με τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του μέσου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει, κατά περίπτωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον eu-LISA, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιονδήποτε άλλο σχετικό οργανισμό με τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του μέσου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή συνδέει, κατά περίπτωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με τη διαδικασία εξέτασης της πλέον κατάλληλης προσέγγισης για την υλοποίηση των συστάσεων, με τη στήριξη του μέσου αυτού.

6.  Η Επιτροπή συνδέει, κατά περίπτωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον eu-LISA, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο σχετικό οργανισμό ή φορέα με τη διαδικασία εξέτασης της πλέον κατάλληλης προσέγγισης για την υλοποίηση των συστάσεων, με τη στήριξη του μέσου αυτού.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή.

8.  Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, όπως αξιολογείται στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α). Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου, το οικείο κράτος μέλος ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

10.  Πριν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε σχέση με τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου, διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις που προτείνονται από, σε ή σε σχέση με την εν λόγω τρίτη χώρα, συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και του εν λόγω κράτους μέλους και ότι σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικείο κράτος μέλος ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασφάλιση ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να εφαρμόσει δράσεις με ή σε τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου όσον αφορά την παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, την ανίχνευση, την πρόληψη και την αναχαίτιση μη επιτρεπόμενων συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την ανίχνευση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος ή τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών, μεριμνά ώστε να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κάθε διμερή ή πολυμερή συμφωνία συνεργασίας με την εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

11.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει κατ’ εξαίρεση να εφαρμόσει δράσεις με ή σε σχέση με τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου όσον αφορά την παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, την ανίχνευση, την πρόληψη και την αναχαίτιση μη επιτρεπόμενων συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την ανίχνευση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος ή τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών, μεριμνά ώστε να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κάθε διμερή ή πολυμερή συμφωνία συνεργασίας με την εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης, μεταξύ άλλων σε δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην ανοικτή θάλασσα.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α.  Από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ξεκινήσει έργα με, σε ή σε σχέση με τρίτη χώρα στο πλαίσιο του παρόντος μέσου, το κράτος μέλος ενημερώνει τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής εντός 10 ημερών.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 12 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Όσον αφορά τον εξοπλισμό λειτουργίας, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, και τα συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων, τα οποία αγοράζονται με τη στήριξη του μέσου αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

12.  Όσον αφορά τον εξοπλισμό λειτουργίας, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, και τα συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων και για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα οποία αγοράζονται με τη στήριξη του μέσου αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  για να στηριχθεί ο συνεκτικός σχεδιασμός ανάπτυξης ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η ενδεχόμενη χρήση από κοινού προμηθειών, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των εκθέσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του διαθέσιμου πολυετούς σχεδιασμού, τον εξοπλισμό που προβλέπεται να αγορασθεί στο πλαίσιο του μέσου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

δ)  για να στηριχθεί ο συνεκτικός σχεδιασμός ανάπτυξης ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η ενδεχόμενη χρήση από κοινού προμηθειών, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των εκθέσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του διαθέσιμου πολυετούς σχεδιασμού, τον εξοπλισμό που προβλέπεται να αγορασθεί στο πλαίσιο του μέσου. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

 

Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέσου που σχετίζονται με την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα και δικαιούνται, για τον σκοπό αυτό, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τα συστήματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  Η κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων που πραγματοποιείται με τη στήριξη του παρόντος μέσου, βασίζεται στα σχετικά εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και κοινής κατάρτισης που διασφαλίζουν την ποιότητα για τη φύλαξη των συνόρων και των ακτών.

13.  Η κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων που πραγματοποιείται με τη στήριξη του παρόντος μέσου, βασίζεται στα σχετικά εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και κοινής κατάρτισης που διασφαλίζουν την ποιότητα για τη φύλαξη των συνόρων και των ακτών και στο σχετικό ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσβαση στη διεθνή προστασία και το σχετικό δίκαιο της θαλάσσης.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15.  Ο προγραμματισμός που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ).../... [ΚΚΔ] βασίζεται στους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος VI.

15.  Κάθε πρόγραμμα καθορίζει για κάθε ειδικό στόχο τους τύπους παρέμβασης σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος VI και μια ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά τύπο παρέμβασης ή τομέα στήριξης.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα προγράμματα υπόκεινται σε ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η κατανομή βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

1.  Μέχρι τα τέλη του 2024, η Επιτροπή, αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η κατανομή βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν τουλάχιστον το 10 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί με αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ], το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμά του που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2.  Όταν τουλάχιστον το 30 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί με αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής, το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμά του που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η παράγραφος 2 ισχύει μόνο αν το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι σχετικές πράξεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι ειδικές δράσεις είναι διακρατικά ή εθνικά έργα σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετο κονδύλιο για τα προγράμματά τους.

1.  Οι ειδικές δράσεις είναι διακρατικά ή εθνικά έργα που προσδίδουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετο κονδύλιο για τα προγράμματά τους.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα των συνόρων και των θεωρήσεων.

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ), η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και υπηρεσίες όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ), η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε επιλέξιμες δράσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των ειδικών καθηκόντων και υπηρεσιών στο παράρτημα VII.

6.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των επιλέξιμων πράξεων στο παράρτημα VII.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

διαγράφεται

Συνδυαστικές πράξεις

 

Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται βάσει του παρόντος μέσου υλοποιούνται σύμφωνα με [τον κανονισμό InvestEU] και τον [τίτλο X] του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία από τις συνδυαστικές πράξεις στον τομέα της πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις. Ειδικότερα, δεν είναι σαφές ποιες δράσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιων πράξεων και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μέσο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή για λογαριασμό της. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Το μέσο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή για λογαριασμό της. Τα εν λόγω μέτρα, δηλαδή δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και όλες οι δράσεις διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση σε πολλαπλά ενδιαφερόμενα ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού στις αντίστοιχες γλώσσες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι αποδέκτες της αναφέρονται στην προέλευσή της όταν ενημερώνουν σχετικά με την δράση. Για τον σκοπό αυτό, οι αποδέκτες διασφαλίζουν ότι κάθε υλικό επικοινωνίας που απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό εμφανίζει το έμβλημα της Ένωσης και αναφέρει ρητά τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το παρόν μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο μέσο συμβάλλουν επίσης στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητές της , στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2.  Στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή απήχηση, η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος μέσου, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Ειδικότερα, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες για την ανάπτυξη των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων του θεματικού μέσου. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης τον κατάλογο των δραστηριοτήτων που επιλέγονται για στήριξη στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σε διαθέσιμο στο κοινό ιστότοπο και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο μέσο συμβάλλουν επίσης στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων της, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να προωθεί βέλτιστες πρακτικές και να ανταλλάσσει πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή του μέσου.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε ανοικτούς, μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή, τη σύγκριση και να επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Πρέπει να είναι δυνατή η ταξινόμηση των δεδομένων κατά προτεραιότητα, ειδικό στόχο, συνολικό επιλέξιμο κόστος των επιχειρήσεων, συνολικό κόστος των έργων, συνολικό κόστος των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και όνομα του αναδόχου.

 

__________________

 

Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Είναι ευθύνη των κρατών μελών να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, προκειμένου να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το μέσο χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από κατάσταση επείγουσας και έκτακτης πίεσης, κατά την οποία μεγάλος ή δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών διήλθαν, διέρχονται ή αναμένεται να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ιδίως σε τμήματα των συνόρων όπου το επίπεδο επίπτωσης έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν στο σύνολό του, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση επείγουσας και έκτακτης πίεσης εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που απαιτεί άμεση δράση.

1.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει, κατ´ εξαίρεση, χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δεόντως αιτιολογημένης και ως έσχατη λύση. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να προκύψουν από κατάσταση επείγουσας και έκτακτης πίεσης, κατά την οποία μεγάλος ή δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών διήλθαν, διέρχονται ή αναμένεται να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ιδίως σε τμήματα των συνόρων όπου το επίπεδο επίπτωσης έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν στο σύνολό του ή οποιαδήποτε άλλη δεόντως τεκμηριωμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χωρίς χρονοτριβή.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης δύναται να καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης ή της αίτησης συνδρομής, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης πρέπει να χορηγείται κατά τρόπο που συνάδει πλήρως με το κεκτημένο της Ένωσης και τις υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις που έχουν υπογράψει.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του μέσου μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

1.  Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του μέσου μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης. Οι συνεισφορές από άλλα ενωσιακά προγράμματα σε δράσεις στο πλαίσιο αυτού του μέσου αναγνωρίζονται, κατά περίπτωση, στα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής ή στα εθνικά προγράμματα και στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι δράσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

2.  Οι δραστηριότητες στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.../... [ΚΚΔ] και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο ή το μέσο για την παροχή ενίσχυσης.

μπορούν να λάβουν στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο ή το μέσο για την παροχή ενίσχυσης.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) iii) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V.

1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) και iii) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί.

3.  Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί. Για τους πόρους υπό επιμερισμένη διαχείριση, χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες. Κατόπιν αιτήσεως, τα στοιχεία που λαμβάνει η Επιτροπή σχετικά με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Για τους πόρους υπό επιμερισμένη διαχείριση, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων βασίζονται στους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 29, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της χρηματοδότησης.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Η Επιτροπή προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση των δράσεων από, σε ή σε σχέση με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 12 παράγραφοι 10 και 11.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και σε αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου.

1.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή θα υποβάλει ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την απλοποίηση και την ευελιξία του Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνεται αξιολόγηση:

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α)  της προόδου για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, ιδίως τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 30 και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα VIII·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β)  της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας των ενεργειών και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του μέσου·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ)  της συμβολής του μέσου στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και επερχόμενων προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα, στη διαμόρφωση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και της χρήσης του μέσου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν και από την αξιολόγηση τρωτότητας.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ)  της συνεχιζόμενης χρησιμότητας και καταλληλότητας των μέτρων εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και των δράσεων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε)  της συμπληρωματικότητας και της συνοχής μεταξύ των δράσεων που υποστηρίζονται από το μέσο και της στήριξης που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης·

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του προηγούμενου μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, μέρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2030, η Επιτροπή διενεργεί αναδρομική αξιολόγηση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης. Η αναδρομική αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων που παρατίθενται στην παράγραφο 1. Από την άποψη αυτή, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του μέσου αξιολογούνται ώστε να αποτελέσουν τμήμα της απόφασης για ενδεχόμενη ανανέωση ή τροποποίηση ενός μεταγενέστερου Ταμείου.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση και η αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [ΚΚΔ].

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση και η αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης και της αναδρομικής αξιολόγησής της, η Επιτροπή προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των δράσεων από, σε ή σε σχέση με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 12 παράγραφοι 10 και 11.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος που θα διενεργηθεί κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος που θα διενεργηθεί κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις εν λόγω εκθέσεις σε ειδικό ιστότοπο και τις διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων στοιχείων, όπως απαιτείται από το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 [ΚΚΔ]·

α)  την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων σωρευτικών στοιχείων που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή·

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την ανάλυση των ετήσιων λογαριασμών του εθνικού προγράμματος σε επιστροφές, προχρηματοδοτήσεις σε τελικούς δικαιούχους και πραγματικές δαπάνες·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του·

β)  οποιοδήποτε ζήτημα επηρεάζει την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογημένων γνωμών που εκδίδει η Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το μέσο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα Ταμεία της Ένωσης, και ιδίως των δράσεων στις τρίτες χώρες ή σε σχέση με τις τρίτες χώρες·

γ)  τη συμπληρωματικότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το μέσο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα Ταμεία της Ένωσης, και ιδίως από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και από άλλα που παρέχουν χρηματοδότηση σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με τρίτες χώρες·

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την υλοποίηση έργων σε τρίτη χώρα ή σε σχέση με τρίτη χώρα.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση επιδόσεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση επιδόσεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές. Αφ’ ης στιγμής γίνουν αποδεκτές, η Επιτροπή εκπονεί περιλήψεις των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων τις οποίες θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις οποίες δημοσιεύει σε ειδικό ιστότοπο.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28

διαγράφεται

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

 

1.  Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ).../... [ΚΚΔ] βασίζονται στους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος VI. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος VI σύμφωνα με το άρθρο 29.

 

2.  Οι κοινοί δείκτες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, και τα άρθρα 17 και 37 του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 [ΚΚΔ].

 

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρεται τα άρθρα 12, 15, 25 και 28, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρεται τα άρθρα 8, 12, 15, 25 και 28, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στα άρθρα 12, 15, 25 και 28. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στα άρθρα 8, 12, 15, 25 και 28. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12, 15, 25 και 28 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 8, 12, 15, 25 και 28 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. Αυτό δεν ισχύει για την έκδοση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Για τους σκοπούς της κατανομής των πόρων βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ), ως «εξωτερικά θαλάσσια σύνορα» νοούνται τα εξωτερικά όρια των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, όπως ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 16 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εντούτοις, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται σε τακτική βάση επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης ή της παράνομης εισόδου, αυτό θα είναι το εξωτερικό όριο περιοχών υψηλού κινδύνου. Ο ορισμός των «εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων», εν προκειμένω, ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά δεδομένα της τελευταίας διετίας, όπως υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

6.  Για τους σκοπούς της κατανομής των πόρων βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ), ως «εξωτερικά θαλάσσια σύνορα» νοούνται τα εξωτερικά όρια των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, όπως ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 16 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εντούτοις, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται σε τακτική βάση επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης ή εισόδου, αυτό θα είναι το εξωτερικό όριο περιοχών υψηλού κινδύνου. Ο ορισμός των «εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων», εν προκειμένω, ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά δεδομένα της τελευταίας διετίας, όπως υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  70 % για τον αριθμό των διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων σε επιτρεπόμενα σημεία διέλευσης των συνόρων·

(1)  60 % για τον αριθμό των διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων σε επιτρεπόμενα σημεία διέλευσης των συνόρων·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  30 % για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα.

(2)  20 % για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  20 % για τον αριθμό των ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και των οποίων η αίτηση έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τη συνοριακή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ((ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 60).

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 8 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τα εν λόγω κράτη μέλη. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ένα κράτος μέλος, ο αριθμός αναφοράς είναι μηδέν.

Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τα εν λόγω κράτη μέλη. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ένα κράτος μέλος ή όταν το κράτος μέλος δεν παρέχει στοιχεία επί δύο συνεχόμενα έτη, ο αριθμός αναφοράς είναι μηδέν.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 9 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τα εν λόγω κράτη μέλη. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ένα κράτος μέλος, ο αριθμός αναφοράς είναι μηδέν.

δ)  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τα εν λόγω κράτη μέλη. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ένα κράτος μέλος ή όταν το κράτος μέλος δεν παρέχει στοιχεία επί δύο συνεχόμενα έτη, ο αριθμός αναφοράς είναι μηδέν.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για την κατανομή των πόρων όσον αφορά τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, τα εξωτερικά χερσαία σύνορα και τους αερολιμένες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

10.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για την κατανομή των πόρων όσον αφορά τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, τα εξωτερικά χερσαία σύνορα και τους αερολιμένες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ). Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Προσδιορίζει τους ακόλουθους ειδικούς συντελεστές στάθμισης για κάθε τμήμα εφαρμόζοντας τα επίπεδα απειλής όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013:

11.  Για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο επίπτωσης σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο επίπτωσης σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Προσδιορίζει τους ακόλουθους ειδικούς συντελεστές στάθμισης για κάθε τμήμα εφαρμόζοντας τα επίπεδα επίπτωσης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013:

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συντελεστής 0,5 για χαμηλό επίπεδο απειλής·

α)  συντελεστής 0,5 για χαμηλό επίπεδο επίπτωσης·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συντελεστής 3 για μεσαίο επίπεδο απειλής·

β)  συντελεστής 3 για μεσαίο επίπεδο επίπτωσης·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 11 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συντελεστής 5 για υψηλό επίπεδο απειλής·

γ)  συντελεστής 5 για υψηλό επίπεδο επίπτωσης·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 11 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συντελεστής 8 για κρίσιμη απειλή.

διαγράφεται

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i.  ενίσχυση των ικανοτήτων διενέργειας ελέγχων και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη και την ανίχνευση διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία·

i.  ενίσχυση των ικανοτήτων διενέργειας ελέγχων και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων και, κατά περίπτωση, μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη και την ανίχνευση διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία, καθώς και μέτρων που σχετίζονται με την παραπομπή ατόμων που έχουν ανάγκη ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία·

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii.  στήριξη της έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

διαγράφεται

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii.  εκτελεστικά τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων·

iii.  εκτελεστικά τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν συνιστούν κίνδυνο για την ελεύθερη κυκλοφορία·

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v.  στήριξη, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν υπάρχουσα ή δυνητική δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης, καθώς και με την ανάπτυξη ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot).

v.  στήριξη, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 23, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης, καθώς και με την ανάπτυξη ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot).

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω της από κοινού δημιουργίας ικανοτήτων, των κοινών προμηθειών, της καθιέρωσης κοινών προτύπων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

β)  περαιτέρω ανάπτυξη της από κοινού δημιουργίας ικανοτήτων, των κοινών προμηθειών, της καθιέρωσης κοινών προτύπων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, και σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης ή τρίτων χωρών, αφετέρου·

γ)  βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, και σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων οργανισμών αρμόδιων για εξωτερική δράση, αφετέρου·

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  σύσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των εν λόγω συστημάτων ΤΠ και της υποδομής επικοινωνίας που διαθέτουν.

ε)  σύσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που υπάγονται ήδη στο δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων της διαλειτουργικότητας των εν λόγω συστημάτων ΤΠ και της υποδομής επικοινωνίας που διαθέτουν, και των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της παροχής πληροφοριών.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  αύξηση της ικανότητας για την παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ιδίως στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης·

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  στήριξη της έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παροχή αποτελεσματικών και φιλικών προς τον πελάτη υπηρεσιών στους αιτούντες θεώρηση και ταυτόχρονα διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων·

α)  παροχή αποτελεσματικών και φιλικών προς τον πελάτη υπηρεσιών στους αιτούντες θεώρηση και ταυτόχρονα διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα άτομα και τα παιδιά·

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος που εκδίδονται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, καθώς και για δικαιούχους ενωσιακού προγράμματος μετεγκατάστασης ή επανεγκατάστασης, καθώς και όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης για τις θεωρήσεις·

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σύσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εν λόγω συστημάτων ΤΠ και της υποδομής επικοινωνίας που διαθέτουν.

δ)  αναβάθμιση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εν λόγω συστημάτων ΤΠ και της υποδομής επικοινωνίας που διαθέτουν.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποδομές, κτίρια, συστήματα και υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης των συνόρων, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και για την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μη επιτρεπόμενης διέλευσης συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ροής των νόμιμων ταξιδιωτών·

α)  υποδομές, κτίρια, συστήματα και υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης των συνόρων, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και για την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μη επιτρεπόμενης διέλευσης συνόρων, της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ροής των νόμιμων ταξιδιωτών και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που σχετίζονται με την παραπομπή ατόμων που χρήζουν προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία, εξασφαλίζοντας πάντα μια αξιοπρεπή μεταχείριση των εν λόγω ατόμων·

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων ή συμβολή στην ανάπτυξή της, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών και της ανάλυσης κινδύνου και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

γ)  κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων ή συμβολή στην ανάπτυξή της, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών, της ανάλυσης κινδύνου και των προκλήσεων που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, όλα σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  απόσπαση κοινών αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/... [νέος κανονισμός της ΔΟΕ] και απόσπαση συνοριοφυλάκων και άλλων αρμόδιων εμπειρογνωμόνων σε κράτη μέλη ή από ένα κράτος μέλος σε μια τρίτη χώρα, ενίσχυση της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ικανότητας των δικτύων εμπειρογνωμόνων ή αξιωματικών συνδέσμων, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν και να αναπτύσσουν τις πολιτικές της Ένωσης·

δ)  απόσπαση κοινών αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες και απόσπαση συνοριοφυλάκων και άλλων αρμόδιων εμπειρογνωμόνων σε κράτη μέλη ή από ένα κράτος μέλος σε μια τρίτη χώρα, ενίσχυση της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ικανότητας των δικτύων εμπειρογνωμόνων ή αξιωματικών συνδέσμων, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν και να αναπτύσσουν τις πολιτικές της Ένωσης·

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  μελέτες, πιλοτικά έργα και άλλες σχετικές δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή ή την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων με στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως η από κοινού δημιουργία ικανοτήτων, οι κοινές προμήθειες, η καθιέρωση κοινών προτύπων και άλλων μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των κρατών μελών·

ε)  μελέτες, πιλοτικά έργα και άλλες σχετικές δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή ή την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων με στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως η από κοινού δημιουργία ικανοτήτων, οι κοινές προμήθειες, η καθιέρωση κοινών προτύπων και άλλων μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των κρατών μελών, καθώς και μέτρων που σχετίζονται με την παραπομπή προσώπων που χρειάζονται ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία·

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙII – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ή νέων τεχνολογιών που δύνανται να μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως με την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων των ερευνητικών σχεδίων στον τομέα της ασφάλειας, εφόσον έχει εντοπιστεί τέτοια ανάπτυξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, ως συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

στ)  δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ή νέων τεχνολογιών που δύνανται να μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως με την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων των ερευνητικών σχεδίων στον τομέα της ασφάλειας, εφόσον έχει εντοπιστεί τέτοια ανάπτυξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, ως συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Οι εν λόγω καινοτόμες μέθοδοι και νέες τεχνολογίες σέβονται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των πολιτικών για τα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και μέτρων για την εφαρμογή συστάσεων που εκδίδονται βάσει αξιολογήσεων τρωτότητας που διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624·

ζ)  προπαρασκευαστικές ενέργειες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των πολιτικών για τα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και μέτρων για την εφαρμογή συστάσεων που εκδίδονται βάσει αξιολογήσεων τρωτότητας που διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624·

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, καταχώριση, έλεγχοι ασφαλείας, ενημέρωση, παροχή πληροφοριών, ιατρικός έλεγχος και έλεγχος τρωτότητας και, εφόσον χρειάζεται, ιατρική περίθαλψη, καθώς και παραπομπή των υπηκόων τρίτων χωρών στην ενδεδειγμένη διαδικασία στα εξωτερικά σύνορα, ιδίως στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

η)  ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, καταχώριση, έλεγχοι ασφαλείας, ενημέρωση, παροχή πληροφοριών, ιατρικός έλεγχος και έλεγχος τρωτότητας και, εφόσον χρειάζεται, ιατρική περίθαλψη, καθώς και, κατά περίπτωση, παραπομπή των υπηκόων τρίτων χωρών στην ενδεδειγμένη διαδικασία ασύλου στα εξωτερικά σύνορα·

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών·

ι)  ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών, τηρουμένης δεόντως της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων·

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διαφορετικών συνιστωσών της διαχείρισης των συνόρων, ιδίως σε σχέση με την ταυτοποίηση, την άμεση βοήθεια και την παραπομπή ευάλωτων ατόμων στις υπηρεσίες προστασίας·

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  μέτρα για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κοινών στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για τη μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση των εξελίξεων της πολιτικής.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την κατάρτιση του προξενικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού που συμβάλλει στην κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις και την προξενική συνεργασία·

γ)  την κατάρτιση του προξενικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού που συμβάλλει στην κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις και την προξενική συνεργασία, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης εμπειρογνωμόνων, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης·

δ)  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης εμπειρογνωμόνων, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης, μεταξύ άλλων και για τον σκοπό της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά την ταυτοποίηση, την άμεση παροχή βοήθειας και την παραπομπή ευάλωτων ατόμων στις υπηρεσίες προστασίας·

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις·

ζ)  προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις·

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών·

θ)  ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών, με σεβασμό στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  λειτουργική στήριξη της εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων.

ι)  λειτουργική στήριξη της εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος που εκδίδονται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, καθώς και για δικαιούχους ενωσιακού προγράμματος μετεγκατάστασης ή επανεγκατάστασης, καθώς και όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της Ένωσης για τις θεωρήσεις·

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα των θεωρήσεων και των συνόρων·

ζ)  ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα των θεωρήσεων και των συνόρων, σε πνεύμα τήρησης της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων και δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, μέσω της από κοινού δημιουργίας ικανοτήτων, των κοινών προμηθειών, της καθιέρωσης κοινών προτύπων, καθώς και οιωνδήποτε άλλων μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παραστήματος ΙΙ.

(3)  Ανάπτυξη της από κοινού δημιουργίας ικανοτήτων, των κοινών προμηθειών, της καθιέρωσης κοινών προτύπων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων για τον εξορθολογισμό της συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Μέτρα για την ενίσχυση του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για τον εντοπισμό διακινητών στο πλαίσιο του ελέγχου των συνόρων.

(5)  Μέτρα για την ενίσχυση του εντοπισμού και της στήριξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για τον εντοπισμό διακινητών στο πλαίσιο του ελέγχου των συνόρων, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και υποστήριξη μηχανισμών προστασίας και παραπομπής.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας των παιδιών στα εξωτερικά σύνορα και πολιτικών για τα παιδιά-μετανάστες εν γένει, μεταξύ άλλων μέσω της επαρκούς κατάρτισης του προσωπικού και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων στον τομέα της ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

(6)  Μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Μέτρα που στοχεύουν στην ταυτοποίηση, την άμεση βοήθεια και την παραπομπή ευάλωτων ατόμων στις υπηρεσίες προστασίας.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Ειδικός στόχος 1: Στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, με στόχο τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

α)  Ειδικός στόχος 1: στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Αριθμός ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στα σημεία συνοριακής διέλευσης

 

Πηγή δεδομένων: κράτη μέλη

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – στοιχείο α – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Αριθμός των ατόμων στα οποία απαγορεύθηκε η είσοδος

 

Πηγή δεδομένων: κράτη μέλη

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών και την πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας:

β)  Ειδικός στόχος 2: στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών και την άμβλυνση των κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – στοιχείο β – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Αριθμός ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στα προξενεία των κρατών μελών

 

Πηγή δεδομένων: κράτη μέλη

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – πίνακας 1 – Κωδικοί για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης – τμήμα 1 – σειρά 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό και την παραπομπή ευάλωτων ατόμων

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – πίνακας 1 – Κωδικοί για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης – τμήμα 1 – σειρά 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό και την παραπομπή ατόμων που χρειάζονται, ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για, διεθνή προστασία

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – πίνακας 1 – Κωδικοί για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης – τμήμα 2 – σειρά 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έκδοση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – πίνακας 1 – Κωδικοί για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης – τμήμα 3 – σειρά 003 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ποιότητα των δεδομένων και δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά την ενημέρωση, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό των προσωπικών τους δεδομένων

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  δαπάνες υπηρεσιών, μεταξύ άλλων σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

(3)  δαπάνες υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Ειδικός στόχος 1: Στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, με στόχο τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

α)  Ειδικός στόχος 1: Στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών και την πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας:

β)  Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών και την άμβλυνση των κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας.

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου τα πρόσωπα και τα αγαθά μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα τόσο για τους ευρωπαίους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα βασικά μέσα με τα οποία οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκούν τις ελευθερίες τους και η εσωτερική αγορά μπορεί να ευημερεί και να αναπτύσσεται.

Όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στο εσωτερικό ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση κοινών μέτρων για τη διέλευση των προσώπων από τα εσωτερικά σύνορα, για τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, και για την κοινή πολιτική θεωρήσεων.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση για ένα χρηματοδοτικό μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το οποίο θα ενεργεί ως διάδοχος του τρέχοντος Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, με προϋπολογισμό 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί πενταπλάσια αύξηση. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς αποτυπώνει σε συγκεκριμένες δράσεις τις πολιτικές της Ένωσης προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι εξελισσόμενες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποκαλύψει σημαντικές αδυναμίες των πολιτικών της ΕΕ και έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Παρά την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων με την εισαγωγή νέων μέτρων και συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών, η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να διαβρώνεται και οι ίδιες οι αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών εξακολουθούν να υπονομεύονται. Η συνέχιση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πέραν των τριών ετών εντός του χώρου Σένγκεν είναι ένα μόνο παράδειγμα.

Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων, που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης – θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι στόχοι του προτεινόμενου μέσου εστιάζονται επικεντρώνονται υπερβολικά στην ασφάλεια και δεν λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διευκολυνθούν τα νόμιμα ταξίδια. Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα σήμερα είναι, στην πραγματικότητα, νόμιμοι καλόπιστοι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ένωση με ή χωρίς θεώρηση, κάτι που επηρεάζει ελάχιστα την ασφάλεια της Ένωσης στο σύνολό της.

Με βάση τους στόχους του μέσου, η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί δίκαιη και διαφανής κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των δύο κύριων στόχων του Ταμείου. Με αυτό κατά νου, η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε θετικότερες δράσεις και μέτρα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως στην πολιτική θεωρήσεων, και όχι απλώς στην ασφάλεια. Είναι, κατά συνέπεια, φρόνιμο να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης για την κοινή πολιτική θεωρήσεων.

Όσον αφορά τις τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής, η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να ενισχυθεί και να τροποποιηθεί όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Είναι σημαντικό οι δράσεις και τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το μέσο να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στοιχεία τα οποία η εισηγήτρια προτείνει να ενισχυθούν σημαντικά. Καθώς οι τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφοριών εφαρμόζονται στα εξωτερικά μας σύνορα, η ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα ουδέποτε υπήρξε μεγαλύτερη, και θα πρέπει να βελτιωθεί.

Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ στο πλαίσιο της επιτήρησης των συνόρων και της αρχής της απαγόρευσης της επαναπροώθησης. Η εν λόγω αρχή ισχύει όχι μόνο στην επικράτεια ενός κράτους, αλλά και εκτός αυτής, ακόμη και στην ανοικτή θάλασσα, κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η πτυχή αυτή να ενισχυθεί στην έκθεση.

Ομοίως, στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνόρων, όπως στις περιοχές των κέντρων πρώτης υποδοχής, η εισηγήτρια προτείνει να βελτιωθούν οι διατάξεις που αφορούν τον σεβασμό του δικαιώματος στη διεθνή προστασία και στην προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά.

Επιπλέον, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων θα πρέπει να ενισχυθεί επαρκώς, ιδίως όσον αφορά τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνόρων και της κοινής πολιτικής θεωρήσεων.

Η διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών, μεταξύ άλλων με το άνοιγμα νόμιμων και ασφαλών οδών προς την Ευρώπη, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ένωση. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το παρόν μέσο θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και την Ένωση κατά την εφαρμογή οιουδήποτε μελλοντικού ευρωπαϊκού συστήματος θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Έχει έρθει η στιγμή για τα κράτη μέλη και την Ένωση να δώσουν το παράδειγμα και να αποτρέψουν και άλλων περιττές απώλειες ζωής στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση, όπως οι μεταναστευτικές πιέσεις, η εισηγήτρια θεωρεί ότι, για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής της χρηματοδότησης, ο αριθμός των αιτήσεων για διεθνή προστασία στα σύνορα θα πρέπει να προστεθεί ως κριτήριο για τον καθορισμό του φόρτου εργασίας στα εξωτερικά σύνορα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένες και να υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις για την εφαρμογή τους. Η Ένωση διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα για δράσεις σε και για τρίτες χώρες· η ΕΕ είναι επίσης ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων δεν έχει μεγάλη σχέση με τη σύσταση κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες ή την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ στις χώρες αυτές.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης τον περιορισμό της χρηματοδότησης για επείγουσες και ειδικές ανάγκες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και με επαρκείς διασφαλίσεις για τη χρήση της.

Για την κατάλληλη προετοιμασία και εφαρμογή δράσεων και μέτρων στο πλαίσιο τόσο των προγραμμάτων εργασίας όσο και των θεματικών μέσων, η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών είναι ζωτικής σημασίας. Η εισηγήτρια προτείνει να ενισχυθεί αυτή η πτυχή του κανονισμού, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διαφόρων συνιστωσών του ελέγχου των συνόρων.

Ο έλεγχος του προϋπολογισμού αποτελεί σημαντική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι καθιστά τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υπόλογα στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αυξηθεί σημαντικά η διαφάνεια των δαπανών στο πλαίσιο του μέσου.

Τέλος, η εισηγήτρια επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – στο πλαίσιο του ρόλου του ως συννομοθέτη – πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ταμείου, ώστε να μπορεί να ασκεί έλεγχο. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην εφαρμογή ή σε οποιεσδήποτε αλλαγές στα βασικά στοιχεία του κανονισμού, ιδίως μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας, των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερη συγχρηματοδότηση, καθώς και των δεικτών εκροών, των ενδιάμεσων και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων, καθώς και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων (ECRE)

Quaker Council for European Affairs

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Open Society

Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λιθουανίας στην ΕΕ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (7.12.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eduard Kukan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αντιμετωπίζει διαρκώς περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Επιτροπή πρότεινε, τον Μάιο του 2018, σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης που χορηγείται για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων για την περίοδο 2021-2027.

Ο προτεινόμενος κανονισμός για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων αποτελεί μέρος του ενοποιημένου ταμείου διαχείρισης των συνόρων και επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ενέργειες που σχετίζονται με ελέγχους προσώπων στο πλαίσιο των συνοριακών ελέγχων.

Γενικά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει τον προτεινόμενο κανονισμό, ο οποίος παρέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων με παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Τάσσεται, ιδίως, υπέρ της αύξησης του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται για το ταμείο αυτό, της αυξημένης ευελιξία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων, της εστίασης στην ποιότητα των δαπανών, καθώς και της βελτίωσης του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Θεωρεί, επομένως, ότι το μέσο, ιδίως όσον αφορά την εξωτερική του διάσταση, είναι επαρκές και ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση συνοχής και στην επίτευξη συνεργειών μεταξύ αυτού του μέσου και όλων των άλλων χρηματοδοτήσεων στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων, είτε μέσω των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ είτε μέσω άλλων μηχανισμών και ταμείων της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο δ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2, το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και το άρθρο 80,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Δυνάμει του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ, οι πολιτικές αυτές και η εφαρμογή τους θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

(2)  (2) Δυνάμει του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ, οι πολιτικές αυτές και η εφαρμογή τους θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(15)  Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της μη επαναπροώθησης· επιπλέον, η εφαρμογή του πρέπει να διέπεται από πλήρη σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Για να ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να ελαφρυνθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε έναν τομέα δαπανηρών δραστηριοτήτων, όπως ο θαλάσσιος, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλού χαρακτήρα, των οποίων ο κύριος στόχος είναι η επιτήρηση των συνόρων, αλλά και θα μπορούσε να επιδιώκει συγχρόνως και άλλους στόχους.

(33)  Για να ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και η συνοχή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να ελαφρυνθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε έναν τομέα δαπανηρών δραστηριοτήτων, όπως ο θαλάσσιος, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλού χαρακτήρα, των οποίων ο κύριος στόχος είναι η επιτήρηση των συνόρων, αλλά και θα μπορούσε να επιδιώκει συγχρόνως και άλλους στόχους που συνδέονται με αυτό, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και για την ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

(34)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης που έχει εξωτερική διάσταση, όπως π.χ. το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και για την ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Το μέσο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, και παράλληλα τα τηρεί τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και να διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(37)  Το μέσο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, και παράλληλα τα τηρεί τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και να διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφάνειας του Ταμείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συνεργασία των κρατών μελών, πρέπει να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των ετήσιων και των πολυετών προγραμμάτων του θεματικού μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν όλες τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συγκεντρώνονται στην Επιτροπή και να δημοσιεύονται σε ενιαία πύλη. 

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατική προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

(43)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατική προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο πολιτικός στόχος του μέσου είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και, παράλληλα, να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε αυτή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και να παρέχεται με τον τρόπο αυτό εγγύηση υψηλό επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση.

1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο πολιτικός στόχος του μέσου είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και, παράλληλα, να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε αυτή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και να παρέχεται με τον τρόπο αυτό εγγύηση υψηλό επιπέδου ασφάλειας και προστασίας στην Ένωση.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

α)  στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τον αποτελεσματικό περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό του δικαιώματος ασύλου και την εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των βαρών·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι δράσεις σέβονται τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών, το δικαίωμα ασύλου και το δικαίωμα διεθνούς προστασίας, την αρχή της μη επαναπροώθησης, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν από την προσχώρησή τους σε διεθνείς πράξεις, όπως η σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, όπως αυτή συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Κατά την εφαρμογή δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου και που συνδέονται με την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ναυτικού δικαίου όσον αφορά την παροχή συνδρομής σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Εν προκειμένω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξοπλισμός και συστήματα που χρηματοδοτούνται από το μέσο για την αντιμετώπιση περιστατικών έρευνας και διάσωσης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στη διασφάλιση της προστασίας και στη διάσωση ζωών στη θάλασσα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη να είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη να είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης.

5.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο, για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον προσδιορισμό των ποσών για καθεμία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

6.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο, για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον προσδιορισμό των ποσών για καθεμία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

7.  Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στο μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και στους πρόσθετους πόρους που εκτελούνται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής για το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 8.

1.  Το παρόν τμήμα ισχύει για το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και για τους πρόσθετους πόρους που θα εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, που θα λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, για το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 8.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, ο οργανισμός eu-LISA, κατά περίπτωση, συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων των κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

2.  Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, ο οργανισμός eu-LISA, κατά περίπτωση, συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων των κρατών μελών σε πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) για να εξασφαλιστούν η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των δράσεων του Οργανισμού και των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και να επιτευχθεί οικονομική αποδοτικότητα.

3.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) για να εξασφαλιστούν η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των δράσεων του Οργανισμού και των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και να επιτευχθεί οικονομική αποδοτικότητα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, τον eu-LISA, με τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του μέσου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να συνδέσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, τον eu-LISA, με τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του μέσου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 12 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Όσον αφορά τον εξοπλισμό λειτουργίας, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, και τα συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων, τα οποία αγοράζονται με τη στήριξη του μέσου αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

12.  Όσον αφορά τον εξοπλισμό λειτουργίας, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων και των συστημάτων επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα οποία αγοράζονται με τη στήριξη του μέσου αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  Η κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων που πραγματοποιείται με τη στήριξη του παρόντος μέσου, βασίζεται στα σχετικά εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και κοινής κατάρτισης που διασφαλίζουν την ποιότητα για τη φύλαξη των συνόρων και των ακτών.-

13.  Η κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων που πραγματοποιείται με τη στήριξη του παρόντος μέσου, βασίζεται στα σχετικά εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και κοινής κατάρτισης που διασφαλίζουν την ποιότητα για τη φύλαξη των συνόρων και των ακτών και λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν αυτά τα ζητήματα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η κατανομή βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

1.  Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η κατανομή βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή. Τα προγράμματα θα αποτελέσουν αντικείμενο ενδιάμεσης εξέτασης σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [ΚΚΔ] και με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 27, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα των αξιολογήσεων Σένγκεν και των αξιολογήσεων τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που εκδίδονται έπειτα από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και τις αξιολογήσεις τρωτότητας.

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 27, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα των αξιολογήσεων Σένγκεν και των αξιολογήσεων τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που εκδίδονται έπειτα από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και τις αξιολογήσεις τρωτότητας.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μέσο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή για λογαριασμό της. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Το μέσο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή για λογαριασμό της, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή, τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) iii) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V.

1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V.

 

____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και σε αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου.

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και σε αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμελλητί.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της αναδρομικής εξέτασης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: ((

 

α) έως τον Ιούνιο του 2024, έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· η εν λόγω έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της ενδιάμεσης εξέτασης που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [ΚΚΔ]·

 

β) έως τις 30 Ιουνίου 2027 το αργότερο, έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών, μετά το κλείσιμο των εθνικών προγραμμάτων.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή σε διαρθρωμένο διάλογο σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος που θα διενεργηθεί κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος που θα διενεργηθεί κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙI – σημείο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α) η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση, την προώθηση, την υποστήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών και των στόχων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διαφόρων συνιστωσών του ελέγχου των συνόρων, ιδίως για τον προσδιορισμό, την παροχή άμεσης βοήθειας και την παραπομπή σε υπηρεσίες προστασίας ευπαθών ατόμων, ιδίως γυναικών, παιδιών και ασυνόδευτων ανηλίκων·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Μέτρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ και των δικτύων επικοινωνιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.7.2018

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Eduard Kukan

10.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (6.11.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika Hohlmeier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9α)   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της προστασίας των συνόρων και της πολιτικής θεωρήσεων. Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι αποδίδει προτεραιότητα στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και στη διάθεση επαρκών κονδυλίων στο μέλλον στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Μία ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα χρηματοοικονομικά μέσα, κάτι που απαιτεί συνεχή παροχή στήριξης σε υφιστάμενες πολιτικές, αύξηση πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης και πρόσθετες αρμοδιότητες σε συνδυασμό με πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα. Για τα νέα καθήκοντα και τις ενισχυμένες προσπάθειες απαιτείται αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων, του τεχνικού εξοπλισμού και του προσωπικού για τα αντίστοιχα προγράμματα, τους οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ορίζεται από τις συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624: τον έλεγχο των συνόρων, την έρευνα και διάσωση κατά την επιτήρηση των συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (που υποστηρίζει και συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), τη διυπηρεσιακή -συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών), τη συνεργασία με τρίτες χώρες, τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και για την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τον έλεγχο της ποιότητας και των μηχανισμών αλληλεγγύης, καθώς και για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

(10)  Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ορίζεται από τις συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624: τον έλεγχο των συνόρων, την έρευνα και διάσωση κατά την επιτήρηση των συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (που υποστηρίζει και συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), τη διυπηρεσιακή -συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών) και τη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ π.χ. στη διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα, τη συνεργασία με τρίτες χώρες, τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και για την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τον έλεγχο της ποιότητας και των μηχανισμών αλληλεγγύης, καθώς και για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να εξασφαλιστεί ενιαίος και υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και για να διευκολυνθεί η νόμιμη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, το μέσο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που αφορούν την πολιτική, τη νομοθεσία, τη συστηματική συνεργασία, την κατανομή- των βαρών, την αξιολόγηση της κατάστασης και των μεταβαλλόμενων συνθηκών όσον αφορά τα σημεία διέλευσης των παράτυπων μεταναστών, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, και τα οποία λαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες, όπως οι τρίτες χώρες και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), η Ευρωπόλ και οι διεθνείς οργανισμοί.

(17)  Για να εξασφαλιστεί ενιαίος και υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και για να διευκολυνθεί η νόμιμη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, το μέσο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που αφορούν την πολιτική, τη νομοθεσία, τη συστηματική συνεργασία, την κατανομή- των βαρών, την αξιολόγηση της κατάστασης και των μεταβαλλόμενων συνθηκών όσον αφορά τα σημεία διέλευσης των παράτυπων μεταναστών, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, και τα οποία λαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες, όπως οι τρίτες χώρες και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), η Ευρωπόλ, η ενωσιακή διαχείριση κρίσεων και οι διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Για τις νέες προκλήσεις και τα πρόσθετα καθήκοντα απαιτείται οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη διαχείριση των συνόρων να διαθέτουν την αναγκαία χρηματοδότηση και στελέχωση. Εκτός από νέους επαγγελματίες, πρέπει να προσλαμβάνονται και πεπειραμένοι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και να σταδιοδρομούν ανάλογα με την εμπειρία τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ διαχείρισης συνόρων και θεωρήσεων και άλλων τομέων πολιτικής, όπως το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ή το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για μια αυστηρά συντονισμένη προσέγγιση, πιθανές συνέργειες και διαφάνεια όσον αφορά τις αντίστοιχες δαπάνες. Η διπλή χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτρέπεται με σαφείς και διαφανείς κανόνες.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και για την ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

(34)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή στη διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα, και για την ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα αρχικά ποσά για τα προγράμματα των κρατών μελών που υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια και τα επίπεδα απειλής σε τμήματα των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, τον φόρτο εργασίας στους αερολιμένες και τα προξενεία, καθώς και τον αριθμό των προξενείων.

(38)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα αρχικά ποσά για τα προγράμματα των κρατών μελών που υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία αντικατοπτρίζουν, βάσει πρόσφατων και ιστορικών στοιχείων, τη διάρκεια και τα επίπεδα απειλής σε τμήματα των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, τον φόρτο εργασίας στους αερολιμένες και τα προξενεία, καθώς και τον αριθμό των προξενείων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  Η ενδιάμεση επανεξέταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ, να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη φάση και να υπάρξει έλεγχος εφαρμογής με διαφάνεια.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τις προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων κατά τα προηγούμενα έτη καθώς και την έλλειψη ευέλικτης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το θεματικό μέσο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο μέλλον και να δημιουργεί ενωσιακή προστιθέμενη αξία, χωρίς να εξαντλεί τα διαθέσιμα περιθώρια και μέσα ευελιξίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατική προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

(43)  Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατική προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση ή συμμετοχή στην εξωτερική της δράση, όπως είναι η διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα, που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το μέσο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα στηρίζει στόχους που αφορούν το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή του μέσου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων.

(57)  Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και προκειμένου να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, το μέσο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου σύμφωνα με τον οποίο, το 25% τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 και το 30% το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027, των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα στηρίζει στόχους που αφορούν το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή του μέσου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(58α)  Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και ασφάλεια δικαίου κατά τη μεταβατική περίοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του μέσου. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά την περίοδο 2014-2020 δεν πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

α)  στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το μέσο εφαρμόζεται μέσω των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II.

3.  Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το μέσο εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μέσω των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II, το μέσο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

1.  Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II, το μέσο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η εφαρμογή του μέσου δεν πρέπει να συνεπάγεται υψηλό διοικητικό φόρτο που επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητά του ή εμποδίζει τα κράτη μέλη να αντλούν χρηματοδότηση.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται κατά την εφαρμογή του μέσου. Η Επιτροπή συγκροτεί γραφείο υποστήριξης και επικοινωνίας προκειμένου να παρέχεται συνδρομή στα κράτη μέλη και να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική κατανομή της χρηματοδότησης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για την περίοδο 2021-2027 ορίζεται σε 8 018 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για την περίοδο 2021 -2027 ορίζεται σε 7 087 760 000 EUR σε τιμές 2018 (8 018 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προσαρμογών, χωρίς παράλληλα να μεταβάλλεται η συνολική θέση του ΕΚ, όπως εκτίθεται στα ψηφίσματα αυτά, καθώς και το συνολικό ύψος του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  4 811 000 000 EUR διατίθενται για τα προγράμματα που εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εκ των οποίων 157 200 000 EUR για το ειδικό καθεστώς διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, το οποίο εκτελείται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης·

α)  4 252 833 000 EUR σε τιμές 2018 (4 811 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται για τα προγράμματα που εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εκ των οποίων 13 896 2000 EUR σε τιμές 2018 (157 200 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για το ειδικό καθεστώς διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, το οποίο εκτελείται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  3 207 000 000 EUR διατίθενται στο θεματικό μέσο.

β)  2 834 927 000 EUR σε τιμές 2018 (3 207 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται στο θεματικό μέσο.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  4 009 000 000 EUR στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ι·

α)  3 543 880 000 EUR σε τιμές 2018 (4 009 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος Ι·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  802 000 000 EUR στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των κονδυλίων για τα προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

β)  708 953 000 EUR σε τιμές 2018 (802 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των κονδυλίων για τα προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

5.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου, το οικείο κράτος μέλος ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

10.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα, το οικείο κράτος μέλος ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να εφαρμόσει δράσεις με ή σε τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου όσον αφορά την παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, την ανίχνευση, την πρόληψη και την αναχαίτιση μη επιτρεπόμενων συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την ανίχνευση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος ή τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών, μεριμνά ώστε να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κάθε διμερή ή πολυμερή συμφωνία συνεργασίας με την εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

11.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να εφαρμόσει δράσεις με ή σε τρίτες χώρες με τη στήριξη του μέσου όσον αφορά την παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, την ανίχνευση, την πρόληψη και την αναχαίτιση μη επιτρεπόμενων συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την ανίχνευση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος ή τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών, μεριμνά ώστε να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κάθε διμερή ή πολυμερή συμφωνία συνεργασίας με την εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 12 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αγοράζουν είδη για θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλών χρήσεων που στηρίζονται από το μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά όταν χρησιμοποιούνται από τις οικείες εθνικές αρχές αφορούν επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων τουλάχιστον κατά το 60 % της συνολικής περιόδου χρήσης για εθνικούς σκοπούς εντός ενός έτους· Τα είδη αυτά καταχωρούνται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προκειμένου να καταστούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624·

γ)  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αγοράζουν είδη πολλαπλών χρήσεων ή να αναπτύξουν συστήματα ΤΠΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά όταν χρησιμοποιούνται από τις οικείες εθνικές αρχές αφορούν επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων τουλάχιστον κατά το 60 % της συνολικής περιόδου χρήσης για εθνικούς σκοπούς εντός ενός έτους· Τα είδη αυτά καταχωρούνται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προκειμένου να καταστούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αγοράσουν εξοπλισμό ή να αναπτύξουν συστήματα ΤΠΕ πολλαπλών χρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη και συστήματα, όταν χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, θα προορίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος για μέτρα που ανταποκρίνονται στους στόχους του Ταμείου ή μέσου. Η δαπάνη για αυτές τις δράσεις μπορεί να καλυφθεί πλήρως ή εν μέρει από το Ταμείο ή μέσο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να επανεξετάζει και να συμπληρώνει τους δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

5.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να επανεξετάζει και να συμπληρώνει τους δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Κατά την επανεξέταση η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της βελτιώσεις στην εφαρμογή των σχεδίων, την ποιότητα των δαπανών, τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου, την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης στα κράτη μέλη υποστήριξης και τις γενικές προτεραιότητες του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας όσον αφορά τα σύνορα και τις θεωρήσεις.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής της χρηματοδότησης, η εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται στα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται στα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Η εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται στους εξής παράγοντες:

7.  Για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής της χρηματοδότησης, η εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται στα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και στα ιστορικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται στα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία και στα ιστορικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Η εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται στους εξής παράγοντες:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Προσδιορίζει τους ακόλουθους ειδικούς συντελεστές στάθμισης για κάθε τμήμα εφαρμόζοντας τα επίπεδα απειλής όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013:

11.  Για τους σκοπούς της αρχικής κατανομής, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και στα ιστορικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία και στα ιστορικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Προσδιορίζει τους ακόλουθους ειδικούς συντελεστές στάθμισης για κάθε τμήμα εφαρμόζοντας τα επίπεδα απειλής όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013:

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, και σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης ή τρίτων χωρών, αφετέρου·

γ)  βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, και σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εξωτερικής δράσης και των εξωτερικών δραστηριοτήτων, ή τρίτων χωρών, αφετέρου·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων ή συμβολή στην ανάπτυξή της, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών και της ανάλυσης κινδύνου και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

γ)  κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων ή συμβολή στην ανάπτυξή της, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών και της ανάλυσης κινδύνου και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Μέτρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ και των δικτύων επικοινωνιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Ημερομηνία κατάθεσης

26.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου