Menettely : 2018/0249(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0089/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0089/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0176

MIETINTÖ     ***I
PDF 445kWORD 164k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

(COM(2018)0473 – C8–0272/2018 – 2018/0249(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Tanja Fajon

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

(COM(2018)0473 – C8–0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0473),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan d alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0272/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8‑0089/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionin kohdatessa muuttoliikkeeseen liittyviä muuttuvia haasteita sekä turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja toisaalta turvallisuuden välisen tasapainon ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeää. Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 67 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi saavutettava muun muassa sisärajoilla henkilöiden rajanylityksen yhteydessä toteutettavien yhteisten toimenpiteiden, ulkorajoilla suoritettavan rajavalvonnan ja yhteisen viisumipolitiikan avulla.

(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 67 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi saavutettava muun muassa sisärajoilla henkilöiden rajanylityksen yhteydessä toteutettavien yhteisten toimenpiteiden, ulkorajoilla suoritettavan rajavalvonnan ja yhteisen viisumipolitiikan avulla ylläpitämällä samalla henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja toisaalta turvallisuuden välistä herkkää tasapainoa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä syyskuuta 2017, 27 jäsenvaltion johtajat vakuuttivat haluavansa päättäväisesti kehittää turvallista ja suojattua Eurooppaa ja rakentaa unionin, jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat liikkua vapaasti, jossa ulkorajat on suojattu tehokkaalla, vastuullisella ja kestävällä muuttoliikepolitiikalla kansainvälisiä normeja kunnioittaen, sekä rakentaa Euroopan, joka torjuu päättäväisesti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

(3)  Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä syyskuuta 2017, 27 jäsenvaltion johtajat vakuuttivat haluavansa päättäväisesti varmistaa turvallisen ja suojatun Euroopan ja rakentaa unionin, jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat liikkua vapaasti, jossa ulkorajat on suojattu tehokkaalla, vastuullisella ja kestävällä muuttoliikepolitiikalla kansainvälisiä normeja kunnioittaen, sekä rakentaa Euroopan, joka torjuu päättäväisesti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tästä välineestä rahoitettavat toimet olisi pantava täytäntöön Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräyksien, tietosuojaa koskevan unionin oikeuden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun periaatteen mukaisesti sekä kunnioittaen oikeutta turvapaikkaan ja kansainväliseen suojeluun ja noudattaen palauttamiskiellon periaatetta ja unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita, jotka johtuvat kansainvälisistä oikeusvälineistä, jotka ne ovat allekirjoittaneet, ja joita ovat muun muassa pakolaisten oikeusasemaa koskeva 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehty Geneven yleissopimus ja sitä täydentävä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehty New Yorkin pöytäkirja. Erityistä huomiota olisi myös kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti lasten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten, tunnistamiseen, välittömän avun tarjoamiseen ja heidän ohjaamiseensa suojelupalveluihin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ulkorajojen valvontaa koskevan unionin politiikan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsenvaltioiden ja unionin tasolla Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta, mikä on välttämätön edellytys henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle unionissa sekä olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(4)  Ulkorajojen valvontaa koskevan unionin politiikan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsenvaltioiden ja unionin tasolla Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toiminta-ajatusta laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja yhteisen viisumipolitiikan tukemiseksi. Tällä olisi vahvistettava henkilöiden vapaata liikkuvuutta unionissa, ja se on olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus, jota toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/162413 perustettu eurooppalainen raja- ja merivartiosto, joka koostuu Euroopan raja- ja merivartiovirastosta ja rajavalvonnasta vastaavista kansallisista viranomaisista, mukaan luettuna merivartiostot, silloin kun ne toteuttavat rajavalvontatehtäviä, on välttämätön muuttoliikkeiden hallinnan ja turvallisuuden kannalta.

(5)  Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus, jota toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/162413 perustettu eurooppalainen raja- ja merivartiosto, joka koostuu Euroopan raja- ja merivartiovirastosta ja rajavalvonnasta vastaavista kansallisista viranomaisista, mukaan luettuna merivartiostot, silloin kun ne toteuttavat rajavalvontatehtäviä, olisi omiaan helpottamaan rajavalvontaa ja näin yhdenmukaistamaan muuttoliikkeiden hallintaa – myös helpottamaan kansainvälisen suojelun saantia sitä tarvitseville – ja lisäämään turvallisuutta edistämällä terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumista.

__________________

__________________

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Laillisen matkustamisen helpottamisen ja laittoman muuttoliikkeen ja turvallisuuteen liittyvien riskien ehkäisemisen todettiin komission tiedonannossa Euroopan muuttoliikeagenda14 olevan yksi unionin päätavoitteista sen vastatessa kyseisen alan haasteisiin.

(6)  Laillisen matkustamisen helpottamisen todettiin komission tiedonannossa Euroopan muuttoliikeagenda14 olevan yksi unionin päätavoitteista sen vastatessa kyseisen alan haasteisiin.

__________________

__________________

14 COM(2015)0240, 13.5.2015.

14 COM(2015)0240, 13.5.2015.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Eurooppa-neuvosto kehotti 15 päivänä joulukuuta 2016 antamissaan päätelmissä15 EU:n tietojärjestelmien ja tietokantojen yhteentoimivuuden jatkuvaan parantamiseen. Eurooppa-neuvosto korosti 23 päivänä kesäkuuta 201716 tarvetta parantaa tietokantojen yhteentoimivuutta, ja komissio hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle17.

Poistetaan.

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 22. ja 23. kesäkuuta 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Schengen-alueen kokonaisuuden säilyttämiseksi ja sen toiminnan vahvistamiseksi jäsenvaltiot ovat 6 päivästä huhtikuuta 2017 olleet velvollisia tekemään asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia järjestelmällisiä tarkastuksia EU:n ulkorajat ylittävistä EU:n kansalaisista. Komissio antoi lisäksi jäsenvaltioille suosituksen hyödyntää paremmin poliisitarkastuksia ja rajat ylittävää yhteistyötä.

(8)  Pyrkiessään säilyttämään Schengen-alueen kokonaisuuden ja vahvistamaan EU:n ulkorajojen turvallisuutta jäsenvaltiot ovat 6 päivästä huhtikuuta 2017 olleet velvollisia tekemään asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia järjestelmällisiä tarkastuksia EU:n ulkorajat ylittävistä EU:n kansalaisista, niiden järjestelmällisten tarkastusten lisäksi, joita tehdään jo kaikille kolmansien maiden kansalaisille, jotka tulevat Schengen-alueelle. On kuitenkin osoittautunut tarpeelliseksi käyttää kohdennettuja tarkastuksia järjestelmällisten tarkastusten sijaan useilla ulkorajan ylityspaikoilla, sillä järjestelmällisillä tarkastuksilla on ollut suhteettomia vaikutuksia rajatylittävään liikennevirtaan1 a.

 

__________________

 

1 a Komission 29 päivänä huhtikuuta 2017 antama lausunto maahantulon hallinnasta Slovenian ja Kroatian välisellä rajalla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Komissio antoi jäsenvaltioille myös suosituksen 2017/18041a poliisitarkastusten ja rajatylittävän yhteistyön paremmasta hyödyntämisestä, jotta voidaan rajoittaa vapaaseen liikkuvuuteen kohdistuvia vaikutuksia ja lieventää julkiselle politiikalle tai sisäiselle turvallisuudelle aiheutuvaa uhkaa. Erilaisista käyttöön otetuista toimenpiteistä huolimatta tietyt jäsenvaltiot ovat säilyttäneet laittoman sisärajavalvonnan, mikä vaarantaa Schengen-alueen perusajatuksen.

 

__________________

 

1 a Komission suositus (EU) 2017/1804, annettu 3 päivänä lokakuuta 2017, sisärajavalvonnan väliaikaista palauttamista Schengen-alueella koskevien Schengenin rajasäännöstön säännösten soveltamisesta (EUVL L 259, 7.10.2017, s. 25).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Unionin talousarvion kautta saatava rahoitustuki on välttämätöntä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanemiseksi, jotta jäsenvaltioita voidaan tukea ulkorajojen ylittämisen tehokkaassa hallinnoinnissa ja muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin vastaamisessa näillä rajoilla; näin puututaan osaltaan vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen.

(9)  Unionin talousarvion kautta saatava rahoitustuki on välttämätöntä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanemiseksi, jotta jäsenvaltioita voidaan tukea ulkorajojen ylittämisen tehokkaassa hallinnoinnissa ja tuleviin haasteisiin vastaamisessa näillä rajoilla; näin puututaan osaltaan vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat osatekijät asetuksen (EU) N:o 2016/1624 4 artiklan mukaisesti: rajavalvonta, etsintä- ja pelastusoperaatiot rajavalvonnan yhteydessä, riskien analysointi, (Euroopan raja- ja merivartioviraston tukema ja koordinoima) yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, virastojen välinen yhteistyö (mukaan luettuna säännöllinen tietojenvaihto), yhteistyö kolmansien maiden kanssa, Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta paremmin, uusimman teknologian käyttäminen, laadunvalvonta- ja yhteisvastuumekanismit; Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea.

(10)  Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat osatekijät asetuksen (EU) N:o 2016/1624 4 artiklan mukaisesti: rajavalvonta, etsintä- ja pelastusoperaatiot rajavalvonnan yhteydessä, riskien analysointi, (Euroopan raja- ja merivartioviraston tukema ja koordinoima) yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, virastojen välinen yhteistyö (mukaan luettuna säännöllinen tietojenvaihto), yhteistyö kolmansien maiden kanssa, Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua luvattomaan maahanmuuttoon ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta paremmin, uusimman teknologian käyttäminen, laadunvalvonta- ja yhteisvastuumekanismit; Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Koska jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat ottaneet vastuulleen yhä enemmän tehtäviä, jotka ulottuvat usein turvallisuusalalle ja jotka toteutetaan ulkorajoilla, ulkorajoilla tapahtuvien raja- ja tullivalvonnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioille on annettava riittävää unionin rahoitustukea. Näin paitsi tehostetaan tullitarkastuksia myös helpotetaan laillista kauppaa ja edistetään turvallista ja tehokasta tulliliittoa.

(11)  Koska jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat ottaneet vastuulleen yhä enemmän tehtäviä, jotka ulottuvat usein turvallisuusalalle ja jotka toteutetaan ulkorajoilla, on tärkeää vahvistaa virastojen välistä yhteistyötä, mukaan lukien tiedon jakaminen olemassa olevien tietojenvaihtovälineiden kautta osana Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden lähestymistapaa asetuksen (EU) 2016/1624 4 artiklan e alakohdan mukaisesti. Ulkorajoilla tapahtuvien raja- ja tullivalvonnan täydentävyyden varmistamiseksi jäsenvaltioille on annettava riittävää unionin rahoitustukea. Näin paitsi tehostetaan tullitarkastuksia, jotta voidaan torjua sekä kaikkia laittoman kaupan muotoja, erityisesti tavaroiden laitonta kauppaa rajoilla, että terrorismia, myös helpotetaan laillista kauppaa ja matkustusta ja edistetään turvallista ja tehokasta tulliliittoa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa seuraajarahasto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 515/201418 perustetulle vuosien 2014–2020 sisäisen turvallisuuden rahastolle perustamalla yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, jäljempänä ’rahasto’.

(12)  Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa seuraajarahasto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 515/201418 perustetulle vuosien 2014–2020 sisäisen turvallisuuden rahastolle, osittain perustamalla yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, jäljempänä ’rahasto’.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sen vuoksi rahasto olisi perustettava kokonaisvaltaisena kehyksenä, josta myönnetään unionin rahoitustukea rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alalla ja joka käsittää tällä asetuksella perustettavan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen, jäljempänä ’rahoitusväline’, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../...19 perustettavan tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen. Kehystä olisi täydennettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../...20 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], johon tässä asetuksessa olisi viitattava yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia koskevien sääntöjen osalta.

(14)  Sen vuoksi rahasto olisi perustettava kokonaisvaltaisena kehyksenä, josta myönnetään unionin rahoitustukea rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alalla ja joka käsittää tällä asetuksella perustettavan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen, jäljempänä ’rahoitusväline’, sekä tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen. Kehystä olisi täydennettävä välineellä, jossa vahvistetaan yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia koskevat säännöt.

__________________

 

19 EUVL L […], […], s.

 

20 EUVL L […], […], s.

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Rahoitusväline olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja unionin kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta.

(15)  Rahoitusväline olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja unionin kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta, myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen osalta, ja erityisesti olisi varmistettava palauttamiskiellon periaatteen, avoimuusperiaatteen, syrjimättömyysperiaatteen ja oikeuden hakea kansainvälistä suojelua kunnioittaminen. Erityistä huomiota olisi myös kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti lasten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten tunnistamiseen, välittömän avun tarjoamiseen ja heidän ohjaamiseensa suojelupalveluihin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Nämä velvoitteet koskevat yhtä lailla kolmansia maita, joiden kanssa jäsenvaltiot ja unioni toimivat tämän rahoitusvälineen puitteissa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Rahoitusvälineen on perustuttava sen edeltäjien tuella tehtyihin sijoituksiin ja saavutettuihin tuloksiin. Näitä edeltäjiä olivat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 574/2007/EY21 vuosiksi 2007–2013 perustettu ulkorajarahasto ja asetuksella (EU) N:o 515/201422 perustettu ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline osana sisäisen turvallisuuden rahastoa vuosiksi 2014–2020, ja sitä olisi laajennettava niin, että voidaan ottaa huomioon uudet kehityssuuntaukset.

(16)  Rahoitusvälineen on perustuttava sen edeltäjien sijoituksiin ja tuloksiin. Näitä edeltäjiä olivat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 574/2007/EY21 vuosiksi 2007–2013 perustettu ulkorajarahasto ja asetuksella (EU) N:o 515/201422 perustettu ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline osana sisäisen turvallisuuden rahastoa vuosiksi 2014–2020, ja sitä olisi laajennettava niin, että voidaan ottaa huomioon uudet kehityssuuntaukset.

__________________

__________________

21 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22.

21 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22.

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen rajanylitysliikenteen varmistamiseksi rahoitusvälineellä olisi edistettävä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki toimet, jotka liittyvät politiikkaan, lainsäädäntöön, järjestelmälliseen yhteistyöhön, taakan jakamiseen, tilanteen arviointiin ja muuttuviin olosuhteisiin, jotka koskevat laittomien maahanmuuttajien rajanylityspaikkoja, henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan; näitä toimia toteuttavat eri tasoilla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto yhteistyössä muiden toimijoiden kuten kolmansien maiden ja muiden EU:n elinten, erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA), Europolin sekä kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

(17)  Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen rajanylitysliikenteen varmistamiseksi rahoitusvälineellä olisi edistettävä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki toimet, jotka liittyvät politiikkaan, lainsäädäntöön, järjestelmälliseen yhteistyöhön, taakan jakamiseen, tilanteen arviointiin ja muuttuviin olosuhteisiin, jotka koskevat laittomien maahanmuuttajien rajanylityspaikkoja, henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan; näitä toimia toteuttavat eri tasoilla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto yhteistyössä muiden toimijoiden ja muiden EU:n elinten, erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA), Europolin sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Rahoitusvälineestä olisi edistettävä viisumihakemusten käsittelyn tehostamista siten, että turvallisuuteen ja laittomaan muuttoliikkeeseen liittyvät riskit voidaan havaita ja arvioida sekä helpottaa vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöiden viisumien käsittelyä. Rahoitusvälineestä olisi erityisesti annettava taloudellista tukea viisumihakemusten käsittelyn digitalisointiin, jonka tavoitteena on mahdollistaa nopeat, suojatut ja asiakaslähtöiset viisumimenettelyt sekä viisuminhakijoiden että konsulaattien eduksi. Rahoitusvälineellä olisi edistettävä myös mahdollisuuksia pitää yllä kattavaa konsuliedustusta eri puolilla maailmaa. Rahoitusvälineestä olisi myös katettava yhteisen viisumipolitiikan yhdenmukainen täytäntöönpano ja sen uudistaminen.

(18)  Rahoitusvälineestä olisi edistettävä viisumihakemusten käsittelyn tehostamista siten, että helpotetaan vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöiden viisumien käsittelyä ja voidaan havaita ja arvioida turvallisuuteen ja laittomaan muuttoliikkeeseen liittyvät riskit. Rahoitusvälineestä olisi erityisesti annettava taloudellista tukea viisumihakemusten käsittelyn digitalisointiin, jonka tavoitteena on mahdollistaa nopeat, suojatut ja asiakaslähtöiset viisumimenettelyt sekä viisuminhakijoiden että konsulaattien eduksi. Rahoitusvälineellä olisi edistettävä myös mahdollisuuksia pitää yllä kattavaa konsuliedustusta eri puolilla maailmaa. Rahoitusvälineestä olisi myös katettava yhteisen viisumipolitiikan yhdenmukainen täytäntöönpano ja sen uudistaminen sekä jäsenvaltioille annettava apu alueellisesti rajoitettujen viisumien myöntämiseen humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi sekä unionin uudelleensijoittamisohjelmaan tai sisäisten siirtojen ohjelmaan kuuluville henkilöille sekä unionin viisumisäännöstön noudattamiseksi kaikilta osin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Rahoitusvälineestä olisi myös tuettava Schengen-valtioiden alueella toteutettavia, rajavalvontaan liittyviä toimenpiteitä osana yhteisen yhdennetyn rajaturvallisuuden järjestelmän kehittämistä, joka vahvistaa Schengen-alueen yleistä toimivuutta.

(19)  Rahoitusvälineestä olisi myös tuettava ulkorajojen valvontaan selvästi liittyviä Schengen-valtioiden alueella toteutettavia toimenpiteitä osana yhteisen yhdennetyn rajaturvallisuuden järjestelmän kehittämistä, joka vahvistaa Schengen-alueen yleistä toimivuutta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ulkorajojen valvonnan parantamiseksi, laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjumisen edistämiseksi ja korkean turvallisuustason edistämiseksi unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella rahoitusvälineestä olisi tuettava laaja-alaisten, olemassa oleviin tai uusiin järjestelmiin perustuvien tietojärjestelmien kehittämistä. Siitä olisi myös tuettava sitä, että EU:n tietojärjestelmät (rajanylitystietojärjestelmä (EES)23, viisumitietojärjestelmä (VIS)24, EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenin tietojärjestelmä (SIS)27 ja kolmansien maiden kansalaisia koskeva eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-TCN)28 saadaan toimimaan jäsenvaltioissa yhteen, jotta nämä EU:n tietojärjestelmät ja niiden tiedot täydentäisivät toisiaan. Rahoitusvälineestä olisi myös edistettävä kansallisella tasolla tarvittavaa kehitystä sen jälkeen, kun keskustasolla on pantu täytäntöön yhteentoimivuuden komponentit (eurooppalainen hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksientunnistin (MID)29.

(20)  Ulkorajojen valvonnan parantamiseksi, laillisen matkustamisen helpottamiseksi, laittomien rajanylitysten ehkäisyn ja torjumisen edistämiseksi ja korkean turvallisuustason edistämiseksi unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella rahoitusvälineestä olisi tuettava niiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Tämän osalta siitä olisi myös tuettava sitä, että EU:n tietojärjestelmät (rajanylitystietojärjestelmä (EES)23, viisumitietojärjestelmä (VIS)24, EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenin tietojärjestelmä (SIS)27 ja kolmansien maiden kansalaisia koskeva eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-TCN)28 saadaan toimimaan jäsenvaltioissa yhteen, jotta nämä EU:n tietojärjestelmät ja niiden tiedot täydentäisivät toisiaan. Rahoitusvälineestä olisi myös edistettävä kansallisella tasolla tarvittavaa kehitystä sen jälkeen, kun keskustasolla on pantu täytäntöön yhteentoimivuuden komponentit (eurooppalainen hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksientunnistin (MID)29.

__________________

__________________

23 Asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

23 Asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

25 COM(2016)0731, 16.11.2016.

25 COM(2016)0731, 16.11.2016.

26 COM(2016)0272 final/2, 4.5.2016.

26 COM(2016)0272 final/2, 4.5.2016.

27 COM(2016)0881, 0882 ja 0883, 21.12.2016.

27 COM(2016)0881, 0882 ja 0883, 21.12.2016.

28 COM(2017)0344, 29.6.2017.

28 COM(2017)0344, 29.6.2017.

29 COM(2017)0794, 12.12.2017.

29 COM(2017)0794, 12.12.2017.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Rahoitusvälineellä olisi täydennettävä ja tehostettava toimia, joilla pannaan täytäntöön Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus vastuun jakamisen ja yhteisvastuun periaatteiden mukaisesti jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välillä, jotka edustavat eurooppalaisen raja- ja merivartioston kahta pilaria. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että jäsenvaltioiden olisi ohjelmia laatiessaan otettava huomioon analyyttiset välineet sekä operatiiviset ja tekniset ohjeistukset, joita Euroopan raja- ja merivartiovirasto on kehittänyt, sekä sen kehittämät koulutussuunnitelmat kuten rajavartijoita koskeva yhteinen opetussuunnitelma ja siihen kuuluvat perusoikeuksiin ja kansainväliseen suojeluun liittyvät komponentit. Jotta Euroopan raja- ja merivartioviraston toimeksianto ja jäsenvaltioiden vastuulla olevat ulkorajatarkastukset ja ulkorajojen valvonta täydentäisivät toisiaan ja jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus ja vältettäisiin kustannustehottomuutta, komission olisi kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa sen toimivallan rajoissa jäsenvaltioiden toimittamien kansallisten ohjelmien luonnosten ja etenkin operatiivisella tuella rahoitettavien toimien johdosta.

(21)  Rahoitusvälineellä olisi täydennettävä ja tehostettava toimia, joilla pannaan täytäntöön Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus vastuun jakamisen ja yhteisvastuun periaatteiden mukaisesti jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välillä, jotka edustavat eurooppalaisen raja- ja merivartioston kahta pilaria. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että jäsenvaltioiden olisi kansallisia ohjelmia laatiessaan otettava huomioon analyyttiset välineet, operatiiviset ja tekniset ohjeistukset, joita Euroopan raja- ja merivartiovirasto on kehittänyt, sekä sen kehittämät koulutussuunnitelmat kuten rajavartijoita koskeva yhteinen opetussuunnitelma ja siihen kuuluvat perusoikeuksiin ja kansainväliseen suojeluun liittyvät komponentit. Jotta Euroopan raja- ja merivartioviraston tehtävät ja jäsenvaltioiden vastuulla olevat ulkorajatarkastukset ja ulkorajojen valvonta täydentäisivät toisiaan ja jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus ja vältettäisiin kustannustehottomuutta, komission olisi kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa sen toimivallan rajoissa jäsenvaltioiden toimittamien kansallisten ohjelmien luonnosten ja etenkin operatiivisella tuella rahoitettavien toimien johdosta. Komission olisi varmistettava, että eu-LISA, Euroopan perusoikeusvirasto ja muut asiaankuuluvat unionin virastot ja elimet ovat mukana jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kehittämisprosessissa jo varhaisessa vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu virastojen toimivaltaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Rahoitusvälineestä olisi tuettava komission tiedonannossa Euroopan muuttoliikeagenda esitetyn ja Eurooppa-neuvoston 25 päivänä kesäkuuta 201530 hyväksymän hotspot-lähestymistavan täytäntöönpanoa. Hotspot-lähestymistapa tarjoaa operatiivista tukea jäsenvaltioille, joihin kohdistuu suhteettoman suuri muuttopaine unionin ulkorajoilla. Se tarjoaa yhdennettyä, kokonaisvaltaista ja kohdennettua apua yhteisvastuun ja vastuun jakamisen hengessä sekä Schengen-alueen yhtenäisyyden turvaamiseksi.

(22)  Rahoitusvälineestä olisi tuettava komission tiedonannossa Euroopan muuttoliikeagenda esitetyn ja Eurooppa-neuvoston 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 2015 hyväksymän hotspot-lähestymistavan täytäntöönpanoa, jos kyseiset jäsenvaltiot sitä pyytävät. Hotspot-lähestymistapa tarjoaa operatiivista tukea hätätilanteeseen joutuneille jäsenvaltioille. Se tarjoaa yhdennettyä, kokonaisvaltaista ja kohdennettua apua yhteisvastuun ja vastuun jakamisen hengessä mahdollistamalla sen, että suurten ihmismäärien saapuessa unionin ulkorajoille toimitaan inhimillisesti ja tehokkaasti sekä Schengen-alueen yhtenäisyyden turvaamiseksi.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Yhteisvastuullisuuden vuoksi koko Schengen-alueella ja vastuun jakamisen hengessä unionin niiden ulkorajojen suojelemiseksi, joilla on havaittu puutteita tai riskejä erityisesti neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/201331 mukaisesti tehdyn Schengen-arvioinnin jälkeen, asianomaisen jäsenvaltion olisi riittävällä tavalla puututtava asiaan käyttämällä ohjelmastaan varoja pannakseen täytäntöön kyseisen asetuksen nojalla annetut suositukset, jotka ovat linjassa Euroopan raja- ja merivartioviraston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 13 artiklan mukaisesti tekemien haavoittuvuusarviointien kanssa.

(23)  Yhteisvastuullisuuden vuoksi Schengen-alueella ja kaikkialla unionissa sekä vastuun jakamisen hengessä unionin niiden ulkorajojen suojelemiseksi, joilla on havaittu puutteita tai riskejä erityisesti neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/201331 mukaisesti tehdyn Schengen-arvioinnin jälkeen, asianomaisen jäsenvaltion olisi riittävällä tavalla puututtava asiaan käyttämällä ohjelmastaan varoja pannakseen täytäntöön kyseisen asetuksen nojalla annetut suositukset, jotka ovat linjassa Euroopan raja- ja merivartioviraston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 13 artiklan mukaisesti tekemien haavoittuvuusarviointien kanssa.

_________________

_________________

31 Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

31 Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Rahoitusvälineen olisi osoitettava yhteisvastuullisuutta ja vastuun jakamista myöntämällä rahoitustukea niille jäsenvaltioille, jotka soveltavat ulkorajoja koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä täysimääräisesti, ja niille jäsenvaltioille, jotka valmistautuvat osallistumaan Schengeniin täysimääräisesti, ja jäsenvaltioiden olisi käytettävä rahastoa siten, että edistetään ulkorajojen valvontaa koskevaa unionin yhteistä politiikkaa.

(24)  Rahoitusvälineen olisi tarjottava rahoitustukea niille jäsenvaltioille, jotka soveltavat ulkorajoja koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä täysimääräisesti, ja niille jäsenvaltioille, jotka valmistautuvat osallistumaan Schengeniin täysimääräisesti, ja jäsenvaltioiden olisi käytettävä rahastoa siten, että edistetään ulkorajojen valvontaa koskevaa unionin yhteistä politiikkaa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäsenvaltioiden olisi rahoitusvälineen toimintapoliittisen tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi varmistettava, että niiden ohjelmissa pyritään saavuttamaan rahoitusvälineen erityistavoitteet, valitut painopisteet ovat EU:n sovittujen painopisteiden ja liitteessä II esitettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja määrärahat kohdennetaan eri tavoitteisiin ja toimiin oikeassa suhteessa kohdattuihin haasteisiin ja tarpeisiin.

(26)  Jäsenvaltioiden olisi rahoitusvälineen toimintapoliittisen tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi varmistettava, että niiden ohjelmissa pyritään saavuttamaan rahoitusvälineen erityistavoitteet, valitut painopisteet ovat EU:n sovittujen painopisteiden ja liitteessä II esitettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja riittävät määrärahat kohdennetaan eri tavoitteisiin ja toimiin oikeassa suhteessa kohdattuihin haasteisiin ja tarpeisiin. Tämän osalta on tärkeää saada aikaan resurssien oikeudenmukainen ja avoin jakautuminen rahoitusvälineen erityistavoitteiden kesken. Vastaavasti on asianmukaista varmistaa yhteisen viisumipolitiikan tukemista koskevalle erityistavoitteelle vähimmäistason menot sekä suoraan tai välillisesti että yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitujen toimenpiteiden osalta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Merirajojen valvonnan katsotaan kuuluvan unionin merialueilla suoritettaviin rannikkovartiostojen tehtäviin. Rannikkovartiostojen tehtäviä suorittavat kansalliset viranomaiset ovat myös vastuussa monenlaisista tehtävistä, joita ovat muun muassa meriturvallisuus, turvallisuus, etsintä ja pelastus, rajavalvonta, kalastuksenvalvonta, tullivalvonta, yleinen lainvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rannikkovartiostojen laajan tehtävänkuvauksen vuoksi ne kuuluvat unionin eri politiikkojen toimialoihin, minkä vuoksi olisi kehitettävä synergioita vaikuttavampien ja tehokkaampien tulosten aikaansaamiseksi.

(31)  Merirajojen valvonnan katsotaan kuuluvan unionin merialueilla suoritettaviin rannikkovartiostojen tehtäviin. Rannikkovartiostojen tehtäviä suorittavat kansalliset viranomaiset ovat myös vastuussa monenlaisista tehtävistä, joita ovat muun muassa meriturvallisuus, etsintä ja pelastus, rajavalvonta, kalastuksenvalvonta, tullivalvonta, yleinen lainvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rannikkovartiostojen laajan tehtävänkuvauksen vuoksi ne kuuluvat unionin eri politiikkojen toimialoihin, minkä vuoksi olisi kehitettävä synergioita vaikuttavampien ja tehokkaampien tulosten aikaansaamiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Toteuttaessaan rahoitusvälineestä rahoitettuja, merirajojen valvontaan liittyviä toimia jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kansainvälisen merioikeuden mukaisiin velvoitteisiinsa antaa apua merihädässä oleville henkilöille. Tältä osin rahoitusvälineestä tuettuja laitteita ja järjestelmiä olisi käytettävä etsintä- ja pelastustilanteissa, joita voi tulla eteen merirajojen valvontaoperaatioissa, ja siten osallistutaan maahanmuuttajien suojeluun ja hengen pelastamiseen.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta täydentävyyttä voidaan vahvistaa, merialan toimintojen yhdenmukaisuutta tehostaa sekä välttää toimien päällekkäisyyttä ja lieventää talousarvioon liittyviä rajoitteita merialan kaltaisella kalliiden toimintojen alalla, rahoitusvälineestä olisi tuettava luonteeltaan monikäyttöisiä merioperaatioita, joissa päätavoitteena on rajavalvonta, mutta samanaikaisesti voitaisiin pyrkiä muihinkin tavoitteisiin.

(33)  Jotta täydentävyyttä voidaan vahvistaa, merialan toimintojen yhdenmukaisuutta tehostaa sekä välttää toimien päällekkäisyyttä ja lieventää talousarvioon liittyviä rajoitteita merialan kaltaisella kalliiden toimintojen alalla, rahoitusvälineestä olisi tuettava luonteeltaan monikäyttöisiä merioperaatioita, joissa päätavoitteena on rajavalvonta, mutta samanaikaisesti voitaisiin pyrkiä muihinkin siihen liittyviin tavoitteisiin, kuten ihmiskaupan torjumiseen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kun rahoitusvälineestä tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin yhdenmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen ja niiden rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan ja turvallisuustavoitteiden kannalta.

(34)  Rahoitusvälineen ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava tukea yhdennettyä rajaturvallisuutta unionin ulkorajoilla ja yhteistä viisumipolitiikkaa. Määritellyissä rajoissa ja asianmukaisten takeiden mukaisesti rahoitusvälineestä kuitenkin voidaan tukea tiettyjä kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin yhdenmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kolmansia maita koskevien toimenpiteiden ja ohjelmien arviointiin.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. Koska unionilla on jäsenvaltioita paremmat edellytykset laatia puitteet, joiden avulla osoitetaan unionin yhteisvastuullisuutta rajavalvonnan, yhteisen viisumipolitiikan ja maahanmuuttovirtojen hallinnan alalla, ja tarjota foorumi näiden politiikkojen perustana olevien yhteisten tietotekniikkajärjestelmien kehittämiselle, tämän asetuksen perusteella myönnettävä rahoitustuki edistää erityisesti kansallisten ja unionin tason valmiuksien kehittämistä näillä aloilla.

(35)  Unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. Koska unionilla on jäsenvaltioita paremmat edellytykset laatia puitteet, joiden avulla osoitetaan unionin yhteisvastuullisuutta rajaturvallisuuden ja yhteisen viisumipolitiikan alalla, ja tarjota foorumi näiden politiikkojen perustana olevien yhteisten tietotekniikkajärjestelmien kehittämiselle, tämän asetuksen perusteella myönnettävä rahoitustuki edistää erityisesti kansallisten ja unionin tason valmiuksien kehittämistä näillä aloilla.

Perustelu

Maahanmuuttoasioita rahoitetaan erillisestä rahoitusvälineestä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jäsenvaltion katsotaan jättäneen noudattamatta asianomaista unionin säännöstöä mukaan luettuna tämän rahoitusvälineen mukaisen operatiivisen tuen käytön osalta, jos jäsenvaltio ei ole täyttänyt perussopimusten mukaisia velvollisuuksiaan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alalla, jos on olemassa selvä vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti unionin arvoja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alan säännöstöä täytäntöön pannessaan tai jos Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin puitteissa laaditussa arviointikertomuksessa on havaittu puutteita kyseisellä alalla.

(36)  Jäsenvaltion katsotaan jättäneen noudattamatta asianomaista unionin säännöstöä mukaan luettuna tämän rahoitusvälineen mukaisen operatiivisen tuen käytön osalta, jos jäsenvaltio ei ole täyttänyt perussopimusten mukaisia velvollisuuksiaan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alalla, jos on olemassa selvä vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti unionin arvoja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alan säännöstöä täytäntöön pannessaan tai jos Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin puitteissa laaditussa arviointikertomuksessa on havaittu puutteita kyseisellä alalla, tai jos jäsenvaltio on yhteistyössään kolmannen maan kanssa rahoittanut ja toteuttanut kyseisen kolmannen maan kanssa yhteisiä toimia, jotka ovat johtaneet arviointi- ja valvontamekanismissa raportoituihin perusoikeuksien loukkauksiin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Rahoitusvälineessä olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut tavoitteet.

(37)  Rahoitusvälineessä olisi varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut tavoitteet. Siinä olisi tasapainotettava rahoituksen jakautumisen ennustettavuuden tarve sekä joustavuuden ja yksinkertaistamisen tarve. Täyttääkseen rahoituksen avoimuuden vaatimukset komission olisi julkistettava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tietoja temaattisen rahoitusvälineen vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien kehityksestä. Tehokkuuden, tuloksellisuuden ja varainkäytön laadun periaatteiden olisi ohjattava rahoitusvälineen täytäntöönpanoa. Lisäksi rahoitusvälineen täytäntöönpanon olisi oltava mahdollisimman käyttäjäystävällistä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava jäsenvaltioiden ohjelmiin osoitetut alkuperäiset määrät, jotka laskettiin liitteessä I vahvistettujen kriteereiden mukaisesti ja joissa otetaan huomioon ohjelman pituus ja uhkatasot maa- ja meriulkorajaosuuksilla, työmäärä lentoasemilla ja konsulaateissa sekä konsulaattien määrä.

(38)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava jäsenvaltioiden ohjelmiin osoitetut alkuperäiset määrät, jotka laskettiin liitteessä I vahvistettujen kriteereiden mukaisesti ja joissa otetaan huomioon ohjelman pituus ja viimeaikaisiin ja aiempiin tietoihin perustuvat vaikutustasot maa- ja meriulkorajaosuuksilla, työmäärä lentoasemilla ja konsulaateissa sekä konsulaattien määrä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 a kappale(uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a)  Väliarviointia olisi käytettävä ohjelmien tehokkuuden ja unionin tason lisäarvon arvioimisessa, ensimmäisessä vaiheessa ilmaantuneiden ongelmien ratkaisemisessa ja täytäntöönpanoa koskevan avoimen yleiskatsauksen laatimisessa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Koska rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alan haasteet muuttuvat jatkuvasti, rahoituksen jakaminen on tarpeen mukauttaa muuttovirroissa tapahtuviin muutoksiin, paineisiin rajoilla ja turvallisuusuhkiin ja kohdentaa rahoitus painopisteisiin, joilla on suurin lisäarvo unionin kannalta. Jotta voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin, politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin ja kohdentaa rahoitusta toimiin, joilla on suurta lisäarvoa unionin kannalta, osa rahoituksesta jaetaan säännöllisin väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin ja hätäapuun temaattisen rahoitusvälineen kautta.

(40)  Koska rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alan haasteet muuttuvat jatkuvasti, rahoituksen jakaminen on tarpeen mukauttaa viisumipolitiikan ja rajaturvallisuuden painopisteissä tapahtuviin muutoksiin, myös silloin, kun paine lisääntyy rajoilla, ja kohdentaa rahoitus painopisteisiin, joilla on suurin lisäarvo unionin kannalta. Jotta voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin, politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin ja kohdentaa rahoitusta toimiin, joilla on suurta lisäarvoa unionin kannalta, osa rahoituksesta jaetaan säännöllisin väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin ja hätäapuun temaattisen rahoitusvälineen kautta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Rahoitusvälineestä olisi myönnettävä tukea rajaturvallisuudesta, yhteisestä viisumipolitiikasta ja laaja-alaisista tietojärjestelmistä aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä valmiuksiaan, jotka ovat koko unionin kannalta olennaisen tärkeitä. Tällainen tuki käsittää rahoitusvälineen tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen, ja sen olisi kuuluttava erottamattomana osana jäsenvaltioiden ohjelmiin.

(42)  Rahoitusvälineestä olisi myönnettävä määritellyissä rajoissa tukea rajaturvallisuudesta, yhteisestä viisumipolitiikasta ja laaja-alaisista tietojärjestelmistä aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä valmiuksiaan, jotka ovat koko unionin kannalta olennaisen tärkeitä. Tällainen tuki käsittää rahoitusvälineen tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen, ja sen olisi kuuluttava erottamattomana osana jäsenvaltioiden ohjelmiin.

Perustelu

Operatiivisten kustannusten tukemista olisi rajoitettava, koska tällaisen menot kuuluvat tavallisesti kansallisiin talousarvioihin, eikä niillä ole EU:n lisäarvoa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Osa käytettävissä olevista rahoitusvälineen varoista voitaisiin alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla toteutetaan erityistoimia. Kyseiset erityistoimet olisi määriteltävä unionin tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja tai toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen unionissa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseen toimintaansa tarvitsemien teknisten laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kautta, viisumihakemusten käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen. Komissio määrittelee kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

(43)  Osa käytettävissä olevista rahoitusvälineen varoista voitaisiin alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla toteutetaan erityistoimia. Kyseiset erityistoimet olisi määriteltävä unionin tasolla ja niiden olisi liityttävä unionin tason lisäarvoa tuottaviin toimiin, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden yhteisiä ponnisteluja, tai toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen unionissa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseen toimintaansa tarvitsemien teknisten laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kautta, viisumihakemusten käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen. Komissio määrittelee kyseiset erityistoimet työohjelmissaan, ja ne olisi annettava delegoituina säädöksinä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan tai suhteettoman suureen muuttopaineeseen erityisesti niillä rajaosuuksilla, joilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/201338 mukaisesti muuttopaineen vaikutuksen on todettu olevan sellainen, että se vaarantaa koko Schengen-alueen toimivuuden, jäsenvaltioiden konsulaattien viisumipalveluille aiheutuvaan paineeseen tai rajaturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin, olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua tässä asetuksessa vahvistetun kehyksen mukaisesti.

(45)  Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan, kiireelliseen tai erityiseen tarpeeseen hätätilanteessa erityisesti niillä rajaosuuksilla, joilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/201338 mukaisesti muuttopaineen vaikutuksen on todettu olevan sellainen, että se vaarantaa koko Schengen-alueen toimivuuden, jäsenvaltioiden konsulaattien viisumipalveluille aiheutuvaan paineeseen tai rajaturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin, rahoitusvälineestä olisi poikkeuksellisesti myönnettävä rahoitustukea viimeisenä keinona tässä asetuksessa vahvistetun kehyksen mukaisesti.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11).

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(45 a)  Muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa eikä sen pitäisi sellaisenaan käynnistää hätäapua tästä rahoitusvälineestä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Tämän rahoitusvälineen toimintapoliittiseen tavoitteeseen puututaan myös InvestEU-rahaston asianomaisen politiikanalan ikkunoihin kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuun kautta. Taloudellista tukea olisi käytettävä toimiin, joilla puututaan oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteisiin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi saatava aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo.

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavien toimien täytäntöönpanon osalta rahoitusvälineen olisi oltava osa yhdenmukaista kehystä, joka koostuu tästä asetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja asetuksesta (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus].

(49)  Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavien toimien täytäntöönpanon osalta rahoitusvälineen olisi oltava osa yhdenmukaista kehystä, joka koostuu tästä asetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja välineestä, jolla vahvistetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tehtävään hallinnointiin sovellettavat yhteiset säännökset. Jos säännökset ovat keskenään ristiriitaisia, tämän asetuksen olisi oltava ensisijainen yhteisiin säännöksiin nähden.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Asetuksen (EU) N:o .../... [uusi varainhoitoasetus]41, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201342, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9543, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9644 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193945 mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niiden perusteella syytteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137146 mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on varainhoitoasetuksen mukaan toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(52)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201342, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9543, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9644 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193945 mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niiden perusteella syytteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137146 mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on varainhoitoasetuksen mukaan toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Rahoitusvälineeseen liittyviä sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia koskevien tutkimusten tulokset olisi annettava Euroopan parlamentin saataville.

__________________

__________________

41 EUVL C […], […], s. […].

 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

43 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

43 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

44 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

44 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

45 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

45 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1939, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1939, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  SEUT-sopimuksen 349 artiklan nojalla ja neuvoston 12 päivänä huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä hyväksymän komission tiedonannon Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansallisissa ohjelmissa pyritään puuttumaan syrjäisimpien alueiden kohtaamiin uusiin uhkiin. Rahoitusvälineestä tuetaan kyseisiä jäsenvaltioita tarvittavilla resursseilla syrjäisimpien alueiden auttamiseksi.

(55)  SEUT-sopimuksen 349 artiklan nojalla ja neuvoston 12 päivänä huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä hyväksymän komission tiedonannon Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansallisissa ohjelmissa pyritään puuttumaan syrjäisimpien alueiden kohtaamiin uusiin uhkiin, kuten rajavalvonta, ihmisten kohtuuton maahantulo tai EU:n tietojärjestelmien käyttöönottaminen. Rahoitusvälineestä tuetaan kyseisiä jäsenvaltioita tarvittavilla resursseilla syrjäisimpien alueiden auttamiseksi ottaen huomioon tällaiset erityispiirteet.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen48 22 ja 23 kohdan nojalla tätä rahoitusvälinettä on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahoitusvälineen käytännön vaikutuksista. Rahoitusvälineen saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä tämän rahoitusvälineen kuhunkin erityistavoitteeseen liittyvät indikaattorit ja tavoitteet.

(56)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen48 22 ja 23 kohdan nojalla tätä rahoitusvälinettä on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, myös laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahoitusvälineen käytännön vaikutuksista. Rahoitusvälineen saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä tämän rahoitusvälineen kuhunkin erityistavoitteeseen liittyvät indikaattorit ja tavoitteet.

__________________

__________________

48 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

48 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi indikaattoreiden ja taloudellisen raportoinnin kautta seurattava rahoitusvälineen täytäntöönpanoa asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

(58)  Komission olisi esitettävä vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenveto hyväksytyistä vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista. Komission olisi pyynnöstä toimitettava vuotuiset tuloksellisuuskertomukset kokonaisuudessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(58 a)  On tärkeää varmistaa moitteeton varainhoito ja oikeusvarmuus siirtymävaiheessa ja koko rahoitusvälineen täytäntöönpanon ajan. Ohjelmakaudella 2014–2020 toteutettuja toimia ei saisi keskeyttää siirtymäkauden aikana.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201150 mukaisesti. Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat velvollisuudet, erityisesti ne, jotka koskevat tietojen toimittamista komissiolle, ja neuvoa-antavaa menettelyä olisi puolestaan käytettävä hyväksyttäessä sellaisia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät järjestelyihin tietojen toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja raportoinnin puitteissa, kun otetaan huomioon niiden puhtaasti tekninen luonne.

(60)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201150 mukaisesti. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi puolestaan käytettävä hyväksyttäessä sellaisia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät järjestelyihin tietojen toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja raportoinnin puitteissa, kun otetaan huomioon niiden puhtaasti tekninen luonne.

__________________

__________________

50 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

50 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella perustetaan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline, jäljempänä ’rahoitusväline’, osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa, jäljempänä ’rahasto’.

1.  Tällä asetuksella perustetaan rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline, jäljempänä ’rahoitusväline’, osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa, jäljempänä ’rahasto’ ajanjaksolle 1 päivä tammikuuta 2021 – 31 päivä joulukuuta 2027.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahasto perustetaan tällä asetuksella yhdessä asetuksen (EU) .../... [tullitarkastuslaiterahasto] kanssa, jolla perustetaan osana [yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa] tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline.

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siinä vahvistetaan rahoitusvälineen tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

3.  Tässä asetuksessa vahvistetaan rahoitusvälineen tavoitteet, erityistavoitteet ja toimenpiteet niiden täytäntöönpanemiseksi, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ unionin talousarviosta tuettavia toimia, muun muassa varainhoitoasetuksen 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusta yhdistäviä välineitä, joiden tarkoituksena on yhdistää sekä unionin talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoittamia, takaisin maksettavia tukimuotoja;

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole selvää, mitä lisäarvoa rahoitusta yhdistävät toimet toisivat rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alalle. Erityisesti on epäselvää, mihin toimiin niitä voitaisiin soveltaa ja millä edellytyksin. Rajaturvallisuutta ja viisumipolitiikkaa koskevan unionin politiikan ei pitäisi olla riippuvainen yksityisen sektorin rahoituksesta.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’ulkorajoilla’ jäsenvaltioiden rajoja: maarajoja, joki- ja järvirajat mukaan luettuina, merirajoja, lentoasemia sekä joki-, meri- ja järviliikenteen satamia, joihin sovelletaan ulkorajojen ylittämistä koskevaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuina ne sisärajat, joilla tarkastuksia ei ole vielä poistettu;

4)  ’ulkorajoilla’ asetuksen (EU) 399/2016 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyjä jäsenvaltioiden ulkorajoja: maarajoja, joki- ja järvirajat mukaan luettuina, merirajoja, lentoasemia sekä joki-, meri- ja järviliikenteen satamia, joihin sovelletaan ulkorajojen ylittämistä koskevaa unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuina ne sisärajat, joilla tarkastuksia ei ole vielä poistettu;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusväline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa ja sen toimintapoliittisena tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä unionin perusoikeuksiin sitoutumisen mukaisesti ja edistetään siten turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa.

1.  Rahoitusväline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa ja sen toimintapoliittisena tavoitteena on varmistaa tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä unionin säännöstön sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden allekirjoittamien kansainvälisten oikeusvälineiden mukaisten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

a)  tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, luvattoman maahanmuuton ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa laillisen matkustamisen helpottamiseksi ja ehkäistään muuttoliike- ja turvallisuusriskejä.

b)  tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa jäsenvaltioiden yhdenmukaisemman lähestymistavan varmistamiseksi viisumien myöntämiseen sekä laillisen matkustamisen helpottamiseksi ja turvallisuusriskien lieventämiseksi.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Syrjimättömyys ja perusoikeuksien kunnioittaminen

 

Rahoitusväline on pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti unionin säännöstössä, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita sekä noudattaen unionin kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta, erityisesti varmistamalla syrjimättömyyden ja palauttamiskiellon periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden puitteissa ja liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahoitusvälineestä tuetaan erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

1.  Liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahoitusvälineestä tuetaan toimia, jotka edistävät 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista, ja erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitusvälineestä voidaan tarvittaessa tukea liitteessä III tarkoitettujen unionin painopisteiden mukaisia kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 artiklan mukaisesti.

2.  Edellä 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitusvälineestä voidaan poikkeustapauksissa, määritellyissä rajoissa ja asianmukaisia takeita soveltaen tukea liitteessä III tarkoitettuja kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kolmansiin maihin liittyvien tai kolmansissa maissa toteutettavien toimien tukemiseen temaattisesta rahoitusvälineestä 8 artiklan mukaisesti osoitettavan rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää neljää prosenttia temaattiseen rahoitusvälineeseen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti osoitetusta kokonaismäärästä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kolmansiin maihin liittyvien tai kolmansissa maissa toteutettavien toimien tukemiseen jäsenvaltioiden ohjelmista 12 artiklan mukaisesti osoitettavan rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää yhden jäsenvaltion osalta neljää prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja liitteen I mukaisesti osoitetusta kokonaismäärästä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Jos kyseessä on hätätilanne, tässä kohdassa tarkoitetut toimet, jotka eivät ole tukikelpoisia, voidaan katsoa tukikelpoisiksi.

  Jos kyseessä on 23 artiklassa tarkoitettu hätätilanne, tässä kohdassa tarkoitetut toimet, jotka eivät ole tukikelpoisia, voidaan katsoa tukikelpoisiksi.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  työohjelmassa mainittu kolmas maa siinä säädetyin edellytyksin;

ii)  työohjelmassa mainittu kolmas maa siinä säädetyin edellytyksin, sillä ehdolla, että kaikki kyseisessä kolmannessa maassa toteutetut tai siihen liittyvät toimet ovat täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja periaatteiden mukaisia sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisia;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiltä osin kuin se on täysin unionin säännöstön ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaista.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat vähintään kahden riippumattoman yhteisön muodostamiin yhteenliittymiin, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai kyseisiin jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueille tai kolmansiin maihin, ovat osallistumiskelpoisia.

4.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat vähintään kahden riippumattoman yhteisön muodostamiin yhteenliittymiin, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai kyseisiin jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueille, ovat osallistumiskelpoisia. Jos yhteenliittymään osallistuvat kansainväliset organisaatiot ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, sovelletaan 6 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävä tuki täydentää kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia ja tuo lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

1.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävä tuki täydentää kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia ja tuo unionin tason lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä rahoitusvälineen täytäntöönpanossa. Komissio perustaa neuvonta- ja yhteyspisteen tuen tarjoamiseksi jäsenvaltioille ja rahoituksen tehokkaan jakamisen edistämiseksi.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusvälineen täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 8 018 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahoitusvälineen täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 7 087 760 000 euroa vuoden 2018 hintoina (8 018 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin osoitetaan 4 811 000 000 euroa, joista 157 200 000 euroa osoitetaan 16 artiklassa tarkoitettuun yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavaan erityiseen kauttakulkujärjestelyyn;

a)  yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin osoitetaan 4 252 833 000 euroa vuoden 2018 hintoina (4 811 000 000 euroa käypinä hintoina), joista 138 962 000 euroa vuoden 2018 hintoina (157 200 000 euroa käypinä hintoina) osoitetaan 16 artiklassa tarkoitettuun yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavaan erityiseen kauttakulkujärjestelyyn;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 3 207 000 000 euroa.

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 2 834 927 000 euroa vuoden 2018 hintoina (3 207 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II esitettyjen sovittujen unionin painopisteiden mukaisesti. Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, on

2.  Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II esitettyjen sovittujen unionin painopisteiden mukaisesti tai 20 artiklan tarkoitettuihin tukitoimenpiteisiin. Työohjelmien valmistelua varten komissio kuulee unionin tason kumppaneita, myös kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Vähintään 20 prosenttia temaattisen rahoitusvälineen rahoituksesta osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, on varmistettava, ettei komissio ole antanut valituista hankkeista perusteltua lausuntoa SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

3.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, rahoitusta ei anneta hankkeisiin, kun on näyttöä siitä, että niiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus tai kyseisten hankkeiden toteuttaminen asetettaisiin kyseenalaiseksi komission SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta antaman perustellun lausunnon perusteella.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komission on asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 18 artiklaa ja 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa arvioitava, antaako komissio suunnitelluista valituista toimista perustellun lausunnon SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

4.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komission on arvioitava suunnitellut toimet, jotta voidaan varmistaa, että rahoitusta ei anneta hankkeisiin, kun on näyttöä siitä, että niiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus tai kyseisten hankkeiden toteuttaminen asetettaisiin kyseenalaiseksi komission SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta antaman perustellun lausunnon perusteella.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään rahoitusta suoraan tai välillisesti hallinnoitaviin toimiin, komissio arvioi, vaikuttaako suunniteltuihin toimiin jäsenvaltiossa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, jotka vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa moitteettomaan varainhoitoon tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen tavalla, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio hyväksyy varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetut työohjelmat temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

7.  Edellä kohdassa tarkoitetun työohjelman hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Rahoituspäätökset voivat olla yksi- tai monivuotisia ja ne voivat kattaa temaattisen rahoitusvälineen yhden tai useamman osan.

8.  Työohjelmat voivat olla yksi- tai monivuotisia ja ne voivat kattaa temaattisen rahoitusvälineen yhden tai useamman osan.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä jaksoa sovelletaan 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin määrärahoihin ja lisävaroihin, joita hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 8 artiklassa tarkoitetun temaattisen rahoitusvälineen osalta tehdyn komission päätöksen mukaisesti.

1.  Tätä jaksoa sovelletaan 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin määrärahoihin ja lisävaroihin, joita hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 8 artiklassa tarkoitetun temaattisen rahoitusvälineen osalta laadittujen komission työohjelmien mukaisesti.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  4 009 000 000 euroa jäsenvaltioille liitteessä I olevien kriteereiden mukaisesti;

a)  3 543 880 000 euroa vuoden 2018 hintoina (4 009 000 000 euroa käypinä hintoina) jäsenvaltioille liitteessä I olevien kriteereiden mukaisesti;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  802 000 000 jäsenvaltioille ohjelmiin osoitettavien määrärahojen muuttamista varten 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

b)  708 953 000 euroa vuoden 2018 hintoina (802 000 000 euroa käypinä hintoina) jäsenvaltioille ohjelmiin osoitettavien määrärahojen muuttamista varten 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus hankkeen kaikista tukikelpoisista menoista on enintään 75 prosenttia.

1.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus hankkeen kaikista tukikelpoisista menoista on enintään 85 prosenttia jäsenvaltioissa, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta, ja 75 prosenttia muiden jäsenvaltioiden kaikista tukikelpoisista menoista.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen ohjelmassa olevat painopisteet ovat yhdenmukaisia rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alan unionin painopisteiden ja haasteiden kanssa ja että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin, ja että ne ovat täysin linjassa asianomaisen unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden kanssa. Ohjelmiensa painopisteitä määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon.

1.  Kunkin jäsenvaltion ja komission on varmistettava, että kansallisessa ohjelmassa olevat painopisteet ovat yhdenmukaisia rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alan unionin painopisteiden ja haasteiden kanssa ja että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin, ja että ne ovat täysin linjassa asianomaisen unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden kanssa sekä unionin ja jäsenvaltioiden allekirjoittamista kansainvälisistä oikeusvälineistä seuraavien kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Ohjelmiensa painopisteitä määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämän osalta jäsenvaltiot osoittavat vähintään 20 prosenttia niille myönnetystä rahoituksesta 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja tarvittaessa eu-LISA ovat mukana jäsenvaltioiden ohjelmien kehittämisprosessissa jo varhaisessa vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu virastojen toimivaltaan.

2.  Komissio varmistaa tarvittaessa, että Euroopan raja- ja merivartiovirasto, eu-LISA, Euroopan perusoikeusvirasto ja muut asiaankuuluvat unionin virastot ovat mukana jäsenvaltioiden ohjelmien kehittämisprosessissa jo varhaisessa vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu virastojen toimivaltaan.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Se kuulee Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ohjelmaluonnoksista painottaen erityisesti operatiiviseen tukeen sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että viraston ja jäsenvaltioiden rajaturvallisuutta koskevat toimet ovat yhdenmukaisia ja täydentäviä, ja että vältetään kaksoisrahoitus ja saavutetaan kustannustehokkuus.

3.  Komissio kuulee Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ohjelmaluonnoksista painottaen erityisesti operatiiviseen tukeen sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että viraston ja jäsenvaltioiden rajaturvallisuutta koskevat toimet ovat yhdenmukaisia ja täydentäviä, ja että vältetään kaksoisrahoitus ja saavutetaan kustannustehokkuus.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio kuulee eu-LISAa ohjelmaluonnoksista painottaen erityisesti tekniseen tukeen sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että eu-LISAn ja jäsenvaltioiden toimet ovat yhdenmukaisia ja täydentäviä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi antaa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja tarvittaessa eu-LISAlle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahoitusvälineen tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

4.  Komissio voi tarvittaessa antaa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle, ja eu-LISAlle, Euroopan perusoikeusvirastolle ja muille asiaankuuluville virastoille 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahoitusvälineen tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio antaa tarvittaessa Euroopan raja- ja merivartioviraston tehtäväksi tarkastella asianmukaisinta tapaa vastata suosituksiin tämän rahoitusvälineen tuella.

6.  Komissio antaa tarvittaessa Euroopan raja- ja merivartioviraston, eu-LISAn, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja muiden mahdollisten virastojen tai elinten tehtäväksi tarkastella asianmukaisinta tapaa vastata suosituksiin tämän rahoitusvälineen tuella.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kyseessä olevaa ohjelmaa on tarvittaessa muutettava 5 kohdassa tarkoitettujen suositusten huomioon ottamiseksi. Komissio voi hyväksyä tarkistetun ohjelman riippuen siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on.

8.  Kyseessä olevaa ohjelmaa on tarvittaessa muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon 5 kohdassa tarkoitetut suositukset ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa saavutettu edistyminen 27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa esitetyn arvioinnin mukaisesti. Komissio hyväksyy tarkistetun ohjelman riippuen siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jos jäsenvaltio päättää panna täytäntöön rahoitusvälineen tuella hankkeita kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa, asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä.

10.  Ennen kuin jäsenvaltio päättää panna täytäntöön rahoitusvälineen tuella kolmannen maan kanssa, kolmannessa maassa toteutettavia tai kolmanteen maahan liittyviä hankkeita, sen on varmistettava, että kaikki kyseisen kolmannen maan ehdottamat, kolmannessa maassa toteutetut tai kolmanteen maahan liittyvät toimet ovat unionin ja kyseisen jäsenvaltion kansainvälisten velvoitteiden mukaisia ja että niissä kunnioitetaan täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita. Asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä, myös varmistaakseen, että edellä esitetyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Jos jäsenvaltio päättää toteuttaa kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa rahoitusvälineen tuella toimia, jotka liittyvät laittomien rajanylitysten seurantaan, havaitsemiseen, tunnistamiseen, jäljittämiseen, estämiseen ja pysäyttämiseen tarkoituksena havaita, estää ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa suojelemaan maahanmuuttajien henkeä ja pelastamaan maahanmuuttajia hengenmenetykseltä, sen on varmistettava, että se on ilmoittanut komissiolle kaikki kahden- tai monenväliset yhteistyösopimukset kyseisen kolmannen kanssa asetuksen (EU) N:o 1052/2013 20 artiklan mukaisesti.

11.  Jos jäsenvaltio päättää poikkeuksellisesti toteuttaa kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa tai kolmanteen maahan liittyen rahoitusvälineen tuella toimia, jotka liittyvät laittomien rajanylitysten seurantaan, havaitsemiseen, tunnistamiseen, jäljittämiseen, estämiseen ja pysäyttämiseen tarkoituksena havaita, estää ja torjua luvatonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa suojelemaan maahanmuuttajien henkeä ja pelastamaan maahanmuuttajia hengenmenetykseltä, sen on varmistettava, että se on ilmoittanut komissiolle kaikki kahden- tai monenväliset yhteistyösopimukset kyseisen kolmannen kanssa asetuksen (EU) N:o 1052/2013 20 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava palauttamiskiellon periaatteen täysimääräinen noudattaminen, myös aavalla merellä toteutettavien toimien osalta.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  Kun jäsenvaltio päättää käynnistää rahoitusvälineen tuella kolmannen maan kanssa, kolmannessa maassa toteutettavia tai kolmanteen maahan liittyviä hankkeita, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä kansallisen tason kumppaneita edustaville järjestöille sekä johtokunnan jäsenille kymmenen päivän kuluessa.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 12 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

12.  Toimintavälineisiin, mukaan lukien kulkuneuvoihin, ja viestintäjärjestelmiin, joita tarvitaan tehokasta ja turvattua rajavalvontaa varten, ja jotka on hankittu tämän rahoitusvälineen tuella, sovelletaan seuraavaa:

12.  Toimintavälineisiin, mukaan lukien kulkuneuvoihin, ja viestintäjärjestelmiin, joita tarvitaan tehokasta ja turvattua rajavalvontaa ja etsintä- ja pelastustoimintaa varten, ja jotka on hankittu tämän rahoitusvälineen tuella, sovelletaan seuraavaa:

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 12 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Euroopan raja- ja merivartioston johdonmukaisen voimavarojen kehittämissuunnitelman ja mahdollisten yhteisten hankintojen tukemiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle osana 27 artiklan mukaista raportointia monivuotinen suunnitelma laitteista, jotka aiotaan hankkia rahoitusvälineen puitteissa. Komissio toimittaa nämä tiedot Euroopan raja- ja merivartiovirastolle.

d)  Euroopan raja- ja merivartioston johdonmukaisen voimavarojen kehittämissuunnitelman ja mahdollisten yhteisten hankintojen tukemiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle osana 27 artiklan mukaista raportointia monivuotinen suunnitelma laitteista, jotka aiotaan hankkia rahoitusvälineen puitteissa. Komissio toimittaa nämä tiedot Euroopan raja- ja merivartiovirastolle.

 

Kun jäsenvaltiot toteuttavat tämän rahoitusvälineen mukaisia merirajojen valvontaan liittyviä toimia, niiden on kiinnitettävä erityistä huomiota merellä tehtävää etsintä- ja pelastustoimintaa koskeviin kansainvälisiin velvoitteisiinsa ja niillä on tätä varten oltava oikeus käyttää tämän kohdan a-d alakohdassa tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Tämän rahoitusvälineen tuella toteutettavan rajaturvallisuuden alan koulutuksen on perustuttava asianmukaiseen yhdenmukaistettuun ja laatuvarmistettuun eurooppalaiseen koulutukseen ja raja- ja merivalvonnan yhteisiin koulutusstandardeihin.

13.  Tämän rahoitusvälineen tuella toteutettavan rajaturvallisuuden alan koulutuksen on perustuttava asianmukaiseen yhdenmukaistettuun ja laatuvarmistettuun eurooppalaiseen koulutukseen ja raja- ja merivalvonnan yhteisiin koulutusstandardeihin sekä asiaankuuluvaan unionin ja kansainväliseen oikeuteen, myös perusoikeuksien, kansainvälisen suojelun saatavuuden ja asiaankuuluvan merioikeuden osalta.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 15 kohta

Komission teksti

Tarkistus

15.  Asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ohjelmasuunnittelun on perustuttava liitteessä VI olevassa taulukossa 1 esitettyihin tukitoimityyppeihin.

15.  Kussakin ohjelmassa vahvistetaan kullekin erityistavoitteelle liitteessä VI olevan taulukon 1 mukaiset tukitoimityypit sekä suunniteltujen määrärahojen alustava jakautuminen tukitoimityyppien tai tuen kohteiden mukaan.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Ohjelmista laaditaan 26 artiklan mukainen väliarviointi ja arviointi.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vuonna 2024 komissio osoittaa asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Määrärahat perustuvat liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden osalta tuoreimpiin käytössä oleviin tilastotietoihin. Rahoitus tulee voimaan varainhoitovuodesta 2025 alkavana jaksona.

1.  Vuoden 2024 loppuun mennessä ja ilmoitettuaan asiasta Euroopan parlamentille komissio osoittaa asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Määrärahat perustuvat liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden osalta tuoreimpiin käytössä oleviin tilastotietoihin. Rahoitus tulee voimaan varainhoitovuodesta 2025 alkavana jaksona.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos vähintään 10 prosentista 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä määrärahoista ei ole tehty asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 85 artiklan mukaisesti toimitettua välimaksupyyntöä, asianomainen jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

2.  Jos vähintään 30 prosentista 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä määrärahoista ei ole tehty välimaksupyyntöä, asianomainen jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan vain silloin, jos asianmukainen sääntelykehys ja siihen liittyvät säädökset ovat voimassa 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen jaettujen määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava huomioon edistyminen asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklassa tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut puutteet täytäntöönpanossa.

3.  Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen jaettujen määrärahojen osalta on otettava huomioon edistyminen suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut puutteet täytäntöönpanossa.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Erityistoimet ovat tämän asetuksen tavoitteiden mukaisia kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, joiden osalta yksi, useampi tai kaikki jäsenvaltiot voivat saada lisärahoitusta ohjelmiinsa.

1.  Erityistoimet ovat tämän asetuksen tavoitteiden mukaisia kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, jotka tuovat unionin tason lisäarvoa ja joiden osalta yksi, useampi tai kaikki jäsenvaltiot voivat saada lisärahoitusta ohjelmiinsa.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Operatiivista tukea käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava unionin raja- ja viisumisäännöstöä.

3.  Operatiivista tukea käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava unionin säännöstöä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Operatiivinen tuki keskitetään erityistehtäviin ja -palveluihin liitteessä VII esitetyn mukaisesti sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamista.

5.  Operatiivinen tuki keskitetään tukikelpoisiin toimenpiteisiin liitteessä VII esitetyn mukaisesti sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamista.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 29 artiklan mukaisesti, jotta se voi muuttaa liitteessä VII olevia erityistehtäviä ja -palveluita.

6.  Odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 29 artiklan mukaisesti, jotta se voi muuttaa liitteessä VII olevia tukikelpoisia toimenpiteitä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

Poistetaan.

Rahoitusta yhdistävät toimet

 

Tämän rahoitusvälineen puitteissa päätetyt rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen [X osaston] mukaisesti.

 

Perustelu

Ei ole selvää, mitä lisäarvoa rahoitusta yhdistävät toimet toisivat rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan alalle. Erityisesti on epäselvää, mihin toimiin niitä voitaisiin soveltaa ja millä edellytyksin. Rajaturvallisuutta ja viisumipolitiikkaa koskevan unionin politiikan ei pitäisi olla riippuvainen yksityisen sektorin rahoituksesta.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahoitusvälineestä voidaan tukea komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. Toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Rahoitusvälineestä voidaan tukea komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. Toimenpiteet eli valmisteluvaiheet, seuranta, hallinta, tarkastus, arviointi ja kaikki hallinnolliset ja teknisen avun toimet, joita tarvitaan tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, ja tarpeen mukaan kolmansien maiden kanssa voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on tehtävä tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja merkityksellistä tietoa erilaisille tarkoituksenmukaisille kohderyhmille asianmukaisilla kielillä, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Unionin rahoituksen näkyvyyden varmistamiseksi unionin rahoituksen saajien on toimesta tiedottaessaan mainittava rahoituksen alkuperä. Tätä varten vastaanottajien on varmistettava, että kaikessa tiedotusvälineissä ja suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä näytetään unionin tunnus ja mainitaan nimenomaisesti unionin rahoitustuki.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tätä rahoitusvälinettä ja sen toimia ja tuloksia. Tälle rahoitusvälineelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin.

2.  Mahdollisimman laajan yleisön saavuttamiseksi komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tämän rahoitusvälineen täytäntöönpanoa ja sen toimia ja tuloksia. Komissio julkaisee erityisesti tiedot temaattisen rahoitusvälineen vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien kehittämisestä. Komissio julkaisee myös luettelon toimista, jotka on valittu tuettavaksi temaattisesta rahoitusvälineestä, julkisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla ja päivittää luetteloa vähintään kolmen kuukauden välein. Tälle rahoitusvälineelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin. Komissio voi erityisesti edistää parhaita käytäntöjä ja tietojen vaihtoa rahoitusvälineen täytäntöönpanon osalta.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio julkaisee 2 kohdassa tarkoitetut tiedot avoimessa koneellisesti luettavassa muodossa, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY1 a 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, minkä ansiosta tietoja voidaan luokitella, niihin voidaan tehdä hakuja, niistä voidaan poimia otteita, niitä voidaan verrata ja käyttää uudelleen. Tiedot on voitava luokitella painopisteiden, erityistavoitteen, toimien tukikelpoisten kokonaiskustannusten, hankkeiden kokonaiskustannusten, hankintamenettelyjen kokonaiskustannusten, tuensaajan nimen ja toimeksisaajan nimen perusteella.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot yhteisesti hallinnoitujen ohjelmien kehityksestä, jotta komissio voi julkistaa ne verkkosivustollaan.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusvälineestä myönnetään rahoitustukea kiireellisiin tarpeisiin ja erityistarpeisiin hätätilanteessa, joka johtuu äkillisestä ja poikkeuksellisesta paineesta, kun suuri tai suhteeton määrä kolmansien maiden kansalaisia on ylittänyt, ylittää tai odotetaan ylittävän yhden tai useamman jäsenvaltion ulkorajat erityisesti rajaosuuksilla, joilla vaikutuksen on todettu olevan sellainen, että se vaarantaa koko Schengen-alueen toimivuuden, tai mistä tahansa muusta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta tilanteesta, johon liittyy äkillinen ja poikkeuksellinen paine, ja joka vaatii välitöntä toimintaa.

1.  Komissio voi päättää myöntää poikkeustapauksissa rahoitustukea kiireellisiin tarpeisiin ja erityistarpeisiin asianmukaisesti perustellussa hätätilanteessa ja viimeisenä keinona. Nämä tilanteet voivat johtua äkillisestä ja poikkeuksellisesta paineesta, kun suuri tai suhteeton määrä kolmansien maiden kansalaisia on ylittänyt, ylittää tai odotetaan ylittävän yhden tai useamman jäsenvaltion ulkorajat erityisesti rajaosuuksilla, joilla vaikutuksen on todettu olevan sellainen, että se vaarantaa koko Schengen-alueen toimivuuden, tai mistä tahansa muusta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta asianmukaisesti perustellusta hätätilanteesta, joka edellyttää kiireellisiä toimia ulkorajoilla. Komissio ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Hätäapuun voidaan sisällyttää menoja, jotka ovat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää tai tukipyyntöä, mutta eivät ennen 1 päivää tammikuuta 2021, jos tämä on välttämätöntä toimen toteuttamiseksi.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Hätäapu on toimitettava tavalla, joka on täysin yhdenmukainen unionin säännöstön sekä unionin ja jäsenvaltioiden sellaisten kansainvälisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden kanssa, joiden allekirjoittajia ne ovat.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta rahoitusvälineestä, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen toimeen osoitettavaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta rahoitusvälineestä, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen toimeen osoitettavaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti. Unionin muista ohjelmista saatavat rahoitusosuudet tämän rahoitusvälineen mukaisiin toimiin esitetään tapauksen mukaan komission työohjelmissa tai kansallisissa ohjelmissa ja vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimet, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset vastaavat edellytykset:

2.  Operaatiot, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset vastaavat edellytykset:

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ne voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 67 artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta] 8 artiklan mukaisesti edellyttäen, että tällaiset toimet ovat yhdenmukaisia asianomaisen ohjelman tavoitteiden kanssa. Tukea myöntävän rahaston tai rahoitusvälineen sääntöjä sovelletaan.

ne voivat saada tukea unionin rakennerahastoista edellyttäen, että tällaiset toimet ovat yhdenmukaisia asianomaisen ohjelman tavoitteiden kanssa. Tukea myöntävän rahaston tai rahoitusvälineen sääntöjä sovelletaan.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti varainhoitoasetuksen 43 artiklan 3 kohdan h alakohdan i alakohdan iii alakohdasta johtuvaa raportointivelvollisuutta noudattaen.

1.  Komissio antaa vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti varainhoitoasetuksen 41 artiklan 3 kohdan h alakohdan i alakohdan iii alakohdasta johtuvaa raportointivelvollisuutta noudattaen.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan rahoitusvälineen edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä VIII. Tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetettujen välitavoitteiden ja vuodelle 2029 asetettujen tavoitteiden on oltava kumulatiivisia.

3.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan rahoitusvälineen edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä VIII. Tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetettujen välitavoitteiden ja vuodelle 2029 asetettujen tavoitteiden on oltava kumulatiivisia. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavien määrärahojen osalta on käytettävä yhteisiä indikaattoreita. Komission saamat tiedot tuotos- ja tulosindikaattoreista annetaan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 $a.  Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavien määrärahojen osalta seurannan ja raportoinnin on perustuttava liitteessä VI esitettyihin tukitoimityyppeihin. Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Komissio kiinnittää erityistä huomiota 5 artiklan ja 12 artiklan 10 ja 11 kohdan mukaisten kolmansien maiden toteuttamien, niissä toteutettujen tai niihin liittyvien toimien seurantaan.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio suorittaa tämän asetuksen, mukaan lukien tämän rahoitusvälineen mukaisesti toteutettujen toimien, väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin.

1.  Komissio esittää väliarvioinnin tämän asetuksen täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Väliarvioinnissa tarkastellaan rahaston tuloksellisuutta, tehokkuutta, yksinkertaistamista ja joustavuutta. Tarkemmin sanoen siihen on sisällyttävä arvio

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a)  edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon kaikki jo käytettävissä olevat asiaankuuluvat tiedot, erityisesti jäsenvaltioiden 30 artiklan mukaisesti toimittamat vuotuiset tuloksellisuuskertomukset ja liitteessä VIII vahvistetut tuotos- ja tulosindikaattorit;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b)  tämän rahoitusvälineen mukaisesti toteutettujen toimien ja operaatioiden unionin tason lisäarvosta;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c)  rahoitusvälineen vaikutuksesta ulkorajojen nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemiseen ja yhteisen viisumipolitiikan kehittämiseen sekä rahoitusvälineen käytöstä Schengenin arviointimekanismin ja haavoittuvuusarvioinnin yhteydessä havaittujen puutteiden korjaamiseen;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d)  siitä, ovatko liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet ja liitteessä III esitetyt toimet edelleen tarpeellisia ja asianmukaisia;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e)  tästä rahoitusvälineestä tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista myönnettävän tuen välisestä johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä;

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Väliarvioinnissa on otettava huomioon jälkiarvioinnin tulokset ulkorajojen ja viisumipolitiikan edellisen rahoitusvälineen pitkän aikavälin vaikutuksista osana sisäisen turvallisuuden rahastoa vuosiksi 2014–2020.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio suorittaa jälkiarvioinnin 31 päivään tammikuuta 2030 mennessä. Komissio toimittaa samaan päivään mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen. Jälkiarvioinnissa on arvioitava 1 kohdassa esitettyjä seikkoja. Tässä mielessä on arvioitava rahoitusvälineen pitkän aikavälin vaikutuksia seuraavan rahaston mahdollista uusimista tai muuttamista koskevan päätöksen perustaksi.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Väliarviointi ja jälkiarviointi on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa asetuksen (EU) N:o …/… [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 40 artiklassa vahvistetun aikataulun mukaisesti.

2.  Väliarviointi ja jälkiarviointi on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Väliarvioinnissaan ja jälkiarvioinnissaan komissio kiinnittää erityistä huomiota 5 artiklan ja 12 artiklan 10 ja 11 kohdan mukaisten kolmansien maiden toteuttamien, niissä toteutettujen tai niihin liittyvien toimien arviointiin.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka.

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka. Jäsenvaltioiden on julkaistava nämä kertomukset erityisellä verkkosivustolla ja toimitettava ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistyminen ohjelman täytäntöönpanossa ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon viimeisimmät tiedot asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 37 artiklan mukaisesti;

a)  edistyminen ohjelman täytäntöönpanossa ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon viimeisimmät komissiolle toimitetut kumulatiiviset tiedot;

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kansallisen ohjelman tilinpäätöksen erittely perityistä summista, ennakkomaksuista lopullisille edunsaajille ja tosiasiallisesti aiheutuneista menoista;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet;

b)  ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet, mukaan luettuina perustellut lausunnot, jotka komissio on antanut SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisen rikkomusmenettelyn yhteydessä;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  rahoitusvälineestä tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista, erityisesti kolmansissa maissa olevista tai niihin liittyvistä rahastoista, myönnettävän tuen välinen täydentävyys;

c)  rahoitusvälineestä tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista, erityisesti unionin ulkoisista rahoitusvälineistä ja muista kolmansissa maissa rahoitusta myöntävistä tai kolmansiin maihin liittyvistä rahastoista, myönnettävän tuen välinen täydentävyys, yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus;

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  perusoikeuksia koskevien vaatimusten noudattaminen;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  kolmannessa maassa toteutettavien tai kolmanteen maahan liittyvien hankkeiden täytäntöönpano.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi esittää huomautuksia vuotuisesta tuloksellisuuskertomuksesta kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi.

3.  Komissio voi esittää huomautuksia vuotuisesta tuloksellisuuskertomuksesta kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi. Kun komissio on hyväksynyt vuotuiset tuloksellisuuskertomukset, se toimittaa yhteenvedon niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja julkaisee yhteenvedot vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista erityisellä verkkosivustolla.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Seuranta ja raportointi

 

1.  Asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] IV osaston mukaisen seurannan ja raportoinnin on perustuttava liitteessä VI olevissa taulukoissa 1, 2 ja 3 esitettyihin tukitoimityyppeihin. Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen VI muuttamiseksi odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

 

2.  Yhteisiä indikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan ja 37 artiklan mukaisesti.

 

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 12, 15, 25 ja 28 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 8, 12, 15, 25 ja 28 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12, 15, 25 ja 28 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8, 12, 15, 25 ja 28 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 12, 15, 25 ja 28 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 8, 12, 15, 25 ja 28 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi. Tätä ei sovelleta 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen.

Poistetaan.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua varojen jakamista varten ’meriulkorajoilla’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden aluevesien ulkorajaa siten kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 4–16 artiklan mukaisesti. Jos laittoman muuttoliikkeen tai laittoman maahantulon ehkäiseminen edellyttää säännöllisesti toteutettavia pitkän matkan operaatioita, meriulkorajoilla tarkoitetaan kuitenkin sellaisten alueiden ulkorajaa, joilla uhka on merkittävä. Tällöin ’meriulkorajan’ määritelmässä otetaan huomioon asianomaisen jäsenvaltion toimittamat operatiiviset tiedot kahdelta viime vuodelta. Tätä määritelmää käytetään yksinomaan tätä asetusta varten.

6.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua varojen jakamista varten ’meriulkorajoilla’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden aluevesien ulkorajaa siten kuin se määritellään Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 4–16 artiklan mukaisesti. Jos luvattoman muuttoliikkeen tai maahantulon ehkäiseminen edellyttää säännöllisesti toteutettavia pitkän matkan operaatioita, meriulkorajoilla tarkoitetaan kuitenkin sellaisten alueiden ulkorajaa, joilla uhka on merkittävä. Tällöin ’meriulkorajan’ määritelmässä otetaan huomioon asianomaisen jäsenvaltion toimittamat operatiiviset tiedot kahdelta viime vuodelta. Tätä määritelmää käytetään yksinomaan tätä asetusta varten.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 kohta – a alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1)  70 prosenttia – ulkorajan ylitysten määrä rajan virallisilla ylityspaikoilla;

1)  60 prosenttia – ulkorajan ylitysten määrä rajan virallisilla ylityspaikoilla;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 kohta – -a alakohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2)  30 prosenttia – ulkorajalta käännytettyjen kolmansien maiden kansalaisten määrä;

2)  20 prosenttia – ulkorajalta käännytettyjen kolmansien maiden kansalaisten määrä;

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 kohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  20 prosenttia – henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden hakemuksia on käsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 a 43 artiklassa tarkoitetun rajamenettelyn mukaisesti;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL 180, 29.6.2013, s. 60).

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet kyseisiä tilastoja, käytetään viimeisimpiä saatavilla olevia kyseisiä jäsenvaltioita koskevia tietoja. Jos jäsenvaltiosta ei ole saatavilla tietoja, vertailuluku on nolla.

Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet kyseisiä tilastoja, käytetään viimeisimpiä saatavilla olevia kyseisiä jäsenvaltioita koskevia tietoja. Jos jäsenvaltiosta ei ole saatavilla tietoja tai jos jäsenvaltio ei toimita tietoja kahtena peräkkäisenä vuotena, vertailuluku on nolla.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 9 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet kyseisiä tilastoja, käytetään viimeisimpiä saatavilla olevia kyseisiä jäsenvaltioita koskevia tietoja. Jos jäsenvaltiosta ei ole saatavilla tietoja, vertailuluku on nolla.

d)  Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet kyseisiä tilastoja, käytetään viimeisimpiä saatavilla olevia kyseisiä jäsenvaltioita koskevia tietoja. Jos jäsenvaltiosta ei ole saatavilla tietoja tai jos jäsenvaltio ei toimita tietoja kahtena peräkkäisenä vuotena, vertailuluku on nolla.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittaa komissiolle raportin varojen jakautumisesta maaulkorajojen, meriulkorajojen ja lentoasemien osalta 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

10.  Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittaa komissiolle raportin varojen jakautumisesta maaulkorajojen, meriulkorajojen ja lentoasemien osalta 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio asettaa raportin julkisesti saataville.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

11.  Rahoituksen alustavaa kohdentamista varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen uhkataso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 36 kuukautta tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen uhkataso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan saatavilla olevat edeltävät 36 kuukautta. Siinä määritetään kullekin rajaosuudelle oma painotustekijä soveltamalla asetuksessa (EU) N:o 1052/2013 määriteltyjä uhkatasoja:

11.  Rahoituksen alustavaa kohdentamista varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen vaikutustaso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 36 kuukautta tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen vaikutustaso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan saatavilla olevat edeltävät 36 kuukautta. Siinä määritetään kullekin rajaosuudelle oma painotustekijä soveltamalla asetuksessa (EU) N:o 1052/2013 määriteltyjä vaikutustasoja:

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kerroin 0,5: matala uhka;

a)  kerroin 0,5: matala vaikutustaso;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kerroin 3: keskitason uhka

b)  kerroin 3: keskitason vaikutustaso;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kerroin 5: korkea uhka;

c)  kerroin 5: korkea vaikutustaso;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tekijä 8: kriittinen uhka.

Poistetaan.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i.  tarkastusten toteuttamista ja valvontaa ulkorajoilla koskevien valmiuksien lisääminen, myös toimenpiteet rajat ylittävän rikollisuuden, kuten maahantulijoiden salakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, estämiseksi ja havaitsemiseksi;

i.  tarkastusten toteuttamista ja valvontaa ulkorajoilla koskevien valmiuksien lisääminen, myös toimenpiteet laillisten rajanylitysten helpottamiseksi ja tarvittaessa rajat ylittävän rikollisuuden, kuten maahantulijoiden salakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin estämiseen ja havaitsemiseen liittyvät toimenpiteet samoin kuin sellaisten henkilöiden palveluihin ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen;

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

ii.  etsintä- ja pelastustoimien tukeminen osana merirajojen valvontaa;

Poistetaan.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

iii.  Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan;

iii.  Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan, edellyttäen että toimenpiteet eivät muodosta uhkaa vapaalle liikkuvuudelle;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – a alakohta – v alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

v.  niiden jäsenvaltioiden tukeminen osana tämän asetuksen soveltamisalaa, joihin kohdistuu suhteeton olemassa oleva tai mahdollinen muuttopaine EU:n ulkorajoilla, esimerkiksi teknisen ja operatiivisen tuen kautta ja lähettämällä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä hotspot-alueille.

v.  niiden jäsenvaltioiden tukeminen osana tämän asetuksen soveltamisalaa, joihin kohdistuu 23 artiklassa tarkoitettu hätätilanne, esimerkiksi teknisen ja operatiivisen tuen kautta ja lähettämällä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä hotspot-alueille.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston kehittäminen edelleen yhteisen valmiuksien kehittämisen, yhteisten hankintojen, yhteisten normien vahvistamisen ja muiden sellaisten toimenpiteiden kautta, jolla virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välistä yhteistyötä ja koordinointia;

b)  yhteisen valmiuksien kehittämisen, yhteisten hankintojen, yhteisten normien vahvistamisen ja muiden sellaisten toimenpiteiden, jolla virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston kehittämiseksi edelleen, edistäminen;

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  virastojen välisen yhteistyön lisääminen kansallisella tasolla rajavalvonnasta tai rajalla toteutetuista tehtävistä vastaavien kansallisten viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin elinten, toimistojen ja virastojen tai kolmansien maiden välillä;

c)  virastojen välisen yhteistyön lisääminen kansallisella tasolla rajavalvonnasta tai rajalla toteutetuista tehtävistä vastaavien kansallisten viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin elinten, toimistojen ja virastojen, ulkoisista toimista vastaavat virastot mukaan luettuina, välillä;

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  laaja-alaisten tietojärjestelmien perustaminen, toiminta ja ylläpito rajavalvonnan alalla, myös näiden tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus.

e)  niiden laaja-alaisten tietojärjestelmien perustaminen, toiminta ja ylläpito rajavalvonnan alalla, joista jo säädetään unionin lainsäädännössä, myös näiden tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus ja toimet tietojen laadun ja niiden toimittamisen parantamiseksi.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  valmiuksien lisääminen avun antamiseksi merihätään joutuneille ihmisille, erityisesti tukemalla etsintä- ja pelastustoimintaa;

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  etsintä- ja pelastustoimien tukeminen osana merirajojen valvontaa;

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tehokkaiden ja asiakasystävällisten palvelujen tarjoaminen viisuminhakijoille siten, että säilytetään viisumimenettelyn turvallisuus ja luotettavuus;

a)  tehokkaiden ja asiakasystävällisten palvelujen tarjoaminen viisuminhakijoille siten, että säilytetään viisumimenettelyn turvallisuus ja luotettavuus, kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin ja lapsiin;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  jäsenvaltioiden tukeminen viisumien myöntämisessä, mukaan lukien humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi ja unionin uudelleensijoittamisohjelmaan tai sisäisten siirtojen ohjelmaan kuuluville henkilöille myönnettävät alueellisesti rajoitetut viisumit, sekä unionin viisumisäännöstön noudattamisessa kaikilta osin;

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  laaja-alaisten tietojärjestelmien perustaminen, toiminta ja ylläpito yhteisen viisumipolitiikan alalla, myös näiden tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus.

d)  laaja-alaisten tietojärjestelmien päivittäminen, toiminta ja ylläpito yhteisen viisumipolitiikan alalla, myös näiden tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  infrastruktuuri, rakennukset, rajanylityspaikoilla edellytetyt järjestelmät ja palvelut hotspot-alueita ja rajanylityspaikkojen rajavalvontaa varten luvattomien rajanylitysten, laittoman muuttoliikkeen ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ulkorajoilla sekä laillisten matkustajien joustavan kulun varmistamiseksi;

a)  infrastruktuuri, rakennukset, rajanylityspaikoilla edellytetyt järjestelmät ja palvelut hotspot-alueita ja rajanylityspaikkojen rajavalvontaa varten luvattomien rajanylitysten, luvattoman muuttoliikkeen ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ulkorajoilla sekä laillisten matkustajien joustavan kulun varmistamiseksi sekä muuttovirtojen tehokas hallinnointi, myös sellaisten henkilöiden palveluihin ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, siten että varmistetaan aina kyseisten henkilöiden ihmisarvoinen kohtelu;

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  koulutus yhdennetyn eurooppalaisen rajaturvallisuuden alalla tai sen kehittämiseen osallistuminen ottaen huomioon operatiiviset tarpeet ja riskianalyysi, sekä perusoikeuksia täysin noudattaen;

c)  koulutus yhdennetyn eurooppalaisen rajaturvallisuuden alalla tai sen kehittämiseen osallistuminen ottaen huomioon operatiiviset tarpeet, riskianalyysi sekä maakohtaisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet, aina perusoikeuksia täysin noudattaen;

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteisten yhteyshenkilöiden tilapäinen siirto kolmansiin maihin asetuksessa (EU) N:o …/ … [maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoja koskeva asetus] määritellyllä tavalla ja rajavartijoiden ja muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden tilapäinen siirto jäsenvaltioon tai jäsenvaltiosta kolmanteen maahan, yhteistyön ja asiantuntijoiden tai yhteyshenkilöiden verkostojen operatiivisen kapasiteetin lisääminen sekä parhaiden käytänteiden vaihto ja eurooppalaisten verkostojen valmiuksien parantaminen unionin toimintalinjojen arvioinnissa, edistämisessä, tukemisessa ja kehittämisessä;

d)  yhteisten yhteyshenkilöiden tilapäinen siirto kolmansiin maihin ja rajavartijoiden ja muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden tilapäinen siirto jäsenvaltioon tai jäsenvaltiosta kolmanteen maahan, yhteistyön ja asiantuntijoiden tai yhteyshenkilöiden verkostojen operatiivisen kapasiteetin lisääminen sekä parhaiden käytänteiden vaihto ja eurooppalaisten verkostojen valmiuksien parantaminen unionin toimintalinjojen arvioinnissa, edistämisessä, tukemisessa ja kehittämisessä;

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tutkimukset, pilottihankkeet ja muut toimet, joilla pyritään toteuttamaan tai kehittämään yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston kehittäminen edelleen yhteisen valmiuksien kehittämisen, yhteisten hankintojen, yhteisten normien vahvistamisen ja muiden sellaisten toimenpiteiden kautta, joilla virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välistä yhteistyötä ja koordinointia;

e)  tutkimukset, pilottihankkeet ja muut toimet, joilla pyritään toteuttamaan tai kehittämään yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston kehittäminen edelleen yhteisen valmiuksien kehittämisen, yhteisten hankintojen, yhteisten normien vahvistamisen ja muiden sellaisten toimenpiteiden kautta, joilla virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välistä yhteistyötä ja koordinointia, sekä sellaisten henkilöiden palveluihin ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen;

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimet, joilla kehitetään muihin jäsenvaltioihin siirrettävissä olevia innovatiivisia menetelmiä tai käytetään uusia teknologioita, ja erityisesti turvallisuustutkimushankkeiden tulosten käyttäminen, kun Euroopan raja- ja merivartiovirasto on todennut asetuksen (EU) 2016/1624 37 artiklan mukaisesti toimiessaan, että tällainen käyttäminen edistää eurooppalaisen raja- ja merivartioston operatiivisten valmiuksien kehittämistä;

f)  toimet, joilla kehitetään muihin jäsenvaltioihin siirrettävissä olevia innovatiivisia menetelmiä tai käytetään uusia teknologioita, ja erityisesti turvallisuustutkimushankkeiden tulosten käyttäminen, kun Euroopan raja- ja merivartiovirasto on todennut asetuksen (EU) 2016/1624 37 artiklan mukaisesti toimiessaan, että tällainen käyttäminen edistää eurooppalaisen raja- ja merivartioston operatiivisten valmiuksien kehittämistä. Näitä innovatiivisia menetelmiä ja uusia teknologioita on käytettävä siten, että otetaan täysimääräisesti huomioon perusoikeudet ja oikeus henkilötietojen suojaan;

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ulkorajapolitiikan toteuttamiseen vaadittavat valmistelu-, seuranta-, hallinto- ja tekniset toimet, joilla esimerkiksi parannetaan Schengen-alueen hallintoa kehittämällä ja toteuttamalla asetuksessa (EU) N:o 1053/2013 vahvistettuja arviointimekanismeja Schengen-säännöstön ja Schengenin rajasäännöstön soveltamisen varmistamiseksi, mukaan lukien paikalla tehtäviin käynteihin osallistuvien komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden virkamatkakulut sekä toimenpiteet Euroopan raja- ja merivartioviraston asetuksen (EU) 2016/1624 mukaisesti tekemän haavoittuvuusarvioinnin jälkeen esitettyjen suositusten toteuttamiseksi;

g)  ulkorajapolitiikan toteuttamiseen vaadittavat valmisteluvaiheet, seuranta-, hallinto- ja tekniset toimet, joilla esimerkiksi parannetaan Schengen-alueen hallintoa kehittämällä ja toteuttamalla asetuksessa (EU) N:o 1053/2013 vahvistettuja arviointimekanismeja Schengen-säännöstön ja Schengenin rajasäännöstön soveltamisen varmistamiseksi, mukaan lukien paikalla tehtäviin käynteihin osallistuvien komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden virkamatkakulut sekä toimenpiteet Euroopan raja- ja merivartioviraston asetuksen (EU) 2016/1624 mukaisesti tekemän haavoittuvuusarvioinnin jälkeen esitettyjen suositusten toteuttamiseksi;

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  tunnistaminen, sormenjälkien ottaminen, rekisteröinti, turvatarkastukset, kuulemiset, tietojen tarjoaminen, lääketieteellinen arviointi, haavoittuvuusarviointi ja tarvittaessa lääketieteellinen hoito sekä asianmukaisen menettelyn osoittaminen kolmansien maiden kansalaisille ulkorajoilla, erityisesti hotspot-alueilla;

h)  tunnistaminen, sormenjälkien ottaminen, rekisteröinti, turvatarkastukset, kuulemiset, tietojen tarjoaminen, lääketieteellinen arviointi, haavoittuvuusarviointi ja tarvittaessa lääketieteellinen hoito sekä tarvittaessa asianmukaisen turvapaikkamenettelyn osoittaminen kolmansien maiden kansalaisille ulkorajoilla;

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen;

j)  tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen ottaen asianmukaisesti huomioon syrjimättömyysperiaatteen;

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  parhaiden käytäntöjen ja asiantuntemuksen vaihto, myös perusoikeuksien suojelun osalta rajavalvonnan eri osatekijöiden yhteydessä, ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamisen, välittömän avun tarjoamisen ja heidän ohjaamisensa suojelupalveluihin osalta;

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b)  toimenpiteet toimintapolitiikkojen ja menettelyjen kehittämiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi, myös yhteisten tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattorien soveltaminen edistymisen mittaamiseksi ja toimintapoliittisen kehityksen arvioimiseksi.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  konsulaattien ja muun henkilöstön kouluttaminen yhteisen viisumipolitiikan ja konsuliyhteistyön edistämiseksi;

c)  konsulaattien ja muun henkilöstön kouluttaminen yhteisen viisumipolitiikan ja konsuliyhteistyön, tarvittaessa myös perusoikeuksien noudattamisen, edistämiseksi;

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  parhaiden käytänteiden vaihto ja asiantuntijavaihto, myös asiantuntijoiden tilapäinen siirto, sekä eurooppalaisten verkostojen valmiuksien parantaminen unionin toimintalinjojen ja tavoitteiden arvioinnissa, edistämisessä, tukemisessa ja kehittämisessä edelleen;

d)  parhaiden käytänteiden vaihto ja asiantuntijavaihto, myös asiantuntijoiden tilapäinen siirto, sekä eurooppalaisten verkostojen valmiuksien parantaminen unionin toimintalinjojen ja tavoitteiden arvioinnissa, edistämisessä, tukemisessa ja kehittämisessä edelleen, myös siksi, että voidaan suojella perusoikeuksia haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamisessa, heidän välittömässä avustamisessa ja heidän ohjaamisessa suojelupalveluihin;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  valmistelu-, seuranta-, hallinto- ja tekniset toimet, joilla esimerkiksi parannetaan Schengen-alueen hallintoa kehittämällä ja toteuttamalla asetuksessa (EU) N:o 1053/2013 vahvistettuja arviointimekanismeja Schengen-säännöstön ja soveltamisen varmistamiseksi, mukaan lukien paikalla tehtäviin käynteihin osallistuvien komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden virkamatkakulut;

g)  valmisteluvaiheet, seuranta-, hallinto- ja tekniset toimet, joilla esimerkiksi pyritään parantamaan Schengen-alueen hallintoa kehittämällä ja toteuttamalla asetuksessa (EU) N:o 1053/2013 vahvistettuja arviointimekanismeja Schengen-säännöstön ja soveltamisen varmistamiseksi, mukaan lukien paikalla tehtäviin käynteihin osallistuvien komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden virkamatkakulut;

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen;

i)  tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen ottaen asianmukaisesti huomioon syrjimättömyysperiaatteen ja oikeuden henkilötietojen suojaan;

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  operatiivinen tuki yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa varten.

j)  operatiivinen tuki yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa varten ottaen asianmukaisesti huomioon syrjimättömyysperiaatteen;

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  jäsenvaltioiden tukeminen viisumien myöntämisessä, mukaan lukien humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi ja unionin uudelleensijoittamisohjelmaan tai sisäisten siirtojen ohjelmaan kuuluville henkilöille myönnettävät alueellisesti rajoitetut viisumit, sekä unionin viisumisäännöstön noudattamisessa kaikilta osin;

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen laajoja tietojärjestelmiä varten viisumien ja rajojen alalla;

g)  tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen laajoja tietojärjestelmiä varten viisumien ja rajojen alalla ottaen asianmukaisesti huomioon syrjimättömyysperiaatteen ja oikeuden henkilötietojen suojaan;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  toimet, joilla parannetaan tietojen laatua ja toteutetaan paremmin rekisteröidyn oikeus tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai rajoittaa niiden käsittelyä;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittäminen edelleen yhteisen valmiuksien kehittämisen, yhteisten hankintojen, yhteisten normien vahvistamisen ja muiden sellaisten toimenpiteiden kautta, jolla virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välistä yhteistyötä ja koordinointia liitteessä II olevan 1 kohdan b alakohdassa esitetyllä tavalla.

3)  Yhteisen valmiuksien kehittämisen, yhteisten hankintojen, yhteisten normien vahvistamisen ja muiden sellaisten toimenpiteiden, joilla virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia Euroopan raja- ja rannikkovartioston kehittämiseksi edelleen, edistäminen;

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  Toimet ihmiskaupan uhrien tunnistamisen parantamiseksi ja rajat ylittävän yhteistyön lisääminen ihmiskauppiaiden havaitsemiseksi rajavalvonnan puitteissa.

5)  Toimet ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja tukemisen parantamiseksi ja rajat ylittävän yhteistyön lisääminen ihmiskauppiaiden havaitsemiseksi rajavalvonnan puitteissa, myös kehittämällä ja tukemalla suojeluun ja ohjaamiseen tarkoitettuja mekanismeja.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  yhdennettyjen lastensuojelujärjestelmien kehittäminen ulkorajoilla ja lasten suojelua muuttoliikkeen yhteydessä koskevan toimintapolitiikan kehittäminen, myös tarjoamalla henkilöstölle riittävää koulutusta ja vaihtamalla hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  Toimet, jotka liittyvät uusien menetelmien tai teknologioiden käyttöönottoon, siirtoon, testaukseen ja validointiin, mukaan lukien unionin rahoittamaan turvallisuustutkimukseen liittyvät pilottihankkeet ja seurantatoimet liitteessä III tarkoitetulla tavalla.

6)  Toimet, jotka liittyvät uusien menetelmien tai teknologioiden käyttöönottoon, siirtoon, testaukseen ja validointiin, ja joilla parannetaan tietojen laatua ja toteutetaan paremmin rekisteröidyn oikeus tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai rajoittaa niiden käsittelyä;

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Toimet, joilla pyritään haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamiseen, välittömän avun tarjoamiseen ja heidän ohjaamiseensa suojelupalveluihin.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

Liite V – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  Erityistavoite 1: tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

a)  Erityistavoite 1: tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, luvattoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

Liite V – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua rajanylityspaikalla

 

Tietolähde: jäsenvaltiot

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

Liite V – a alakohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b)  Niiden henkilöiden määrä, joilta on evätty maahantulo

 

Tietolähde: jäsenvaltiot

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

Liite V – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  Erityistavoite 2: tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa laillisen matkustamisen helpottamiseksi ja ehkäistään muuttoliike- ja turvallisuusriskejä:

b)  Erityistavoite 2: tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa jäsenvaltioiden yhdenmukaisemman lähestymistavan varmistamiseksi viisumien myöntämiseen ja laillisen matkustamisen helpottamiseksi ja turvallisuusriskien lieventämiseksi.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

Liite V – b alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua jäsenvaltioiden konsulaateissa

 

Tietolähde: jäsenvaltiot

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – taulukko 1 – TUKITOIMIEN KOODIT – 1 alaotsikko – 11 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – taulukko 1 – TUKITOIMIEN KOODIT – 1 alaotsikko – 11 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sellaisten henkilöiden tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – taulukko 1 – TUKITOIMIEN KOODIT – 2 alaotsikko – 10 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Humanitaaristen viisumien myöntäminen

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – taulukko 1 – TUKITOIMIEN KOODIT – 3 alaotsikko – 003 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tietojen laatu ja rekisteröidyn oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai rajoittaa niiden käsittelyä

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  käyttöönottokustannukset, myös hotspot-alueilla tämän asetuksen mukaisesti;

3)  käyttöönottokustannukset tämän asetuksen mukaisesti;

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  Erityistavoite 1: tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

a)  Erityistavoite 1: tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, luvattoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  Erityistavoite 2: tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa laillisen matkustamisen helpottamiseksi ja ehkäistään muuttoliike- ja turvallisuusriskejä:

b)  Erityistavoite 2: tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa jäsenvaltioiden yhdenmukaisemman lähestymistavan varmistamiseksi viisumien myöntämiseen ja laillisen matkustamisen helpottamiseksi ja turvallisuusriskien lieventämiseksi.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Sisärajattoman alueen, jolla henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus varmistetaan, toteuttaminen on yksi Euroopan unionin suurimmista menestystarinoista ja saavutuksista sekä Euroopan kansalaisten että yritysten kannalta. Schengen-alue on yksi niistä keskeisistä tavoista, joilla Euroopan kansalaiset voivat käyttää vapauksiaan ja joiden ansiosta sisämarkkinat voivat kukoistaa ja kehittyä.

Kuten perussopimuksissa todetaan, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella olisi varmistettava korkea turvallisuustaso muun muassa sisärajoilla henkilöiden rajanylityksen ja ulkorajoilla suoritettavan rajavalvonnan yhteydessä toteutettavien yhteisten toimenpiteiden ja yhteisen viisumipolitiikan avulla.

Tämän vuoksi esittelijä on tyytyväinen ehdotukseen asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ja nykyisen sisäisen turvallisuuden rahaston seuraajaksi 9,3 miljoonan euron talousarviolla, mikä merkitsee viisinkertaista lisäystä. Rahoitusväline on ratkaisevan tärkeä, koska sen avulla siirretään unionin politiikkaa konkreettisiksi toimiksi kaikkien Euroopan kansalaisten hyödyksi. Rahoitusvälineestä tarjotaan rahoitustukea sellaisten toimien täytäntöönpanolle, joiden olisi perustuttava solidaarisuuteen ja vastuun oikeudenmukaiseen jakamiseen jäsenvaltioiden kesken, ja edistetään niiden keskinäistä luottamusta.

Euroopan unionin viime vuosina kohtaamat muuttuvat haasteet ovat kuitenkin paljastaneet vakavia puutteita EU:n politiikassa ja rappeuttaneet jäsenvaltioiden välistä luottamusta. Huolimatta siitä, että ulkorajoja on vahvistettu ottamalla käyttöön uusia toimenpiteitä ja tietotekniikkajärjestelmiä, jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus on edelleen heikkoa, ja varsinkin solidaarisuuden ja vastuun oikeudenmukaisen jakamisen periaatteet ovat uhattuina. Jo kolmatta vuotta jatkuvat tarkastukset sisärajoilla ovat tästä vain yksi esimerkki.

Unionin ulkorajojen valvontaa koskevan politiikan tavoitteena on kehittää ja panna täytäntöön yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta. Tämä on kuitenkin toteutettava määritellyissä rajoissa ja asianmukaisin takein samalla kun turvataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa – joka on olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

Esittelijä katsoo, että ehdotetun rahoitusvälineen tavoitteissa keskitytään liikaa turvallisuuteen eikä oteta huomioon tarvetta helpottaa laillista matkustamista. Nykyisin suuri enemmistö ulkorajat ylittävistä henkilöistä on itse asiassa vilpittömässä mielessä laillisesti matkustavia henkilöitä, joilla joko on viisumi tai ei, eikä tällä ole suurtakaan merkitystä unionin turvallisuudelle kokonaisuudessaan.

Rahoitusvälineen tavoitteiden osalta esittelijä katsoo tärkeäksi varmistaa rahoituksen oikeudenmukaisen ja avoimen jakamisen rahaston molempien pääasiallisten tavoitteiden kesken. Tämän kannalta esittelijä katsoo, että olisi painotettava enemmän yhdennetyn rajaturvallisuuden myönteisiä toimia ja toimenpiteitä, kuten viisumipolitiikkaa, eikä pelkästään turvallisuutta. Tämän vuoksi on järkevää varmistaa yhteiselle viisumipolitiikalle rahoituksen vähimmäistaso.

Komission ehdotukseen tehtyjen tarkistusten osalta esittelijä katsoo, että asetusta olisi vahvistettava ja tarkistettava jäljempänä esitetyllä tavalla.

On tärkeää, että rahoitusvälineestä rahoitetuissa toimissa ja toimenpiteissä otetaan asianmukaisesti huomioon ihmisoikeudet ja perusvapaudet, minkä merkittävää vahvistamista esittelijä ehdottaa. Koska ulkorajoilla otetaan käyttöön tietotekniikoita ja järjestelmiä, tarve kunnioittaa henkilöiden perusoikeuksia heidän henkilötietojensa osalta on suurempi kuin koskaan. Tätä olisi parannettava.

Esittelijä katsoo myös äärimmäisen tärkeäksi muistuttaa jäsenvaltioille niiden kansainvälisistä ja EU:n lainsäädäntöön perustuvista velvoitteista rajavalvonnan ja palauttamiskiellon periaatteen yhteydessä. Palauttamiskiellon periaatetta sovelletaan sekä valtion alueella että sen ulkopuolella, myös toteutettaessa aavalla merellä etsintä- ja pelastustoimia. On äärimmäisen tärkeää vahvistaa tätä näkökohtaa kertomuksessa.

Vastaavasti rajaturvallisuuden yhteydessä, kuten hotspot-alueilla, esittelijä ehdottaa säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä suojelua koskevan oikeuden kunnioittamista sekä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten lasten, suojelun parantamista.

Myös syrjimättömyyden periaatetta olisi vahvistettava asianmukaisesti, erityisesti mitä tulee kolmansien maiden kansalaisten kohteluun rajaturvallisuuden ja yhteisen viisumipolitiikan yhteydessä.

Laillisen matkustamisen helpottaminen, myös avaamalla laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan, edistäisi merkittävästi unioniin kohdistuvan muuttopaineen vähentämistä. Esittelijä katsoo yhteisen viisumipolitiikan yhteydessä Euroopan parlamentin humanitaarisista viisumeista antaman päätöslauselman mukaisesti, että tästä rahoitusvälineestä olisi tuettava jäsenvaltioita humanitaaristen viisumien myöntämisessä ja tuettava unionia mahdollisen tulevan eurooppalaisen humanitaarisia viisumeita koskevan järjestelmän täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden ja unionin on aika toimia esimerkillisesti ja ehkäistä uudet tarpeettomat ihmishenkien menetykset Välimerellä.

Unionin kohtaamia haasteita koskevien toimien yhteydessä esittelijä katsoo, että rahoituksen alustavaa jakamista varten kansainvälistä suojelua koskevien rajalla esitettyjen hakemusten määrä olisi lisättävä ulkorajojen työmäärän määrittelyä koskeviin kriteereihin.

Kolmansia maita koskevien toimien rahoituksen osalta esittelijä katsoo, että tällaisia toimia olisi rajoitettava ja niiden täytäntöönpanoon olisi sovellettava asianmukaisia takeita. Unionilla on toiminnassa useita rahoitusvälineitä, jotka koskevat kolmansiin maihin liittyviä tai niissä toteutettavia toimia. EU on myös yksi suurimmista kehitysavun antajista maailmassa. Esittelijä katsoo, että Euroopan rajaturvallisuudella ei ole juurikaan yhteyttä säilöönottokeskusten perustamiseen kolmansissa maissa tai EU:n rajojen valvonnan ulkoistamiseen näille maille.

Esittelijä ehdottaa vastaavasti kiireellisiin tarpeisiin ja erityistarpeisiin hätätilanteessa myönnettävän rahoituksen rajoittamista, ja katsoo, että se olisi hyväksyttävä vain poikkeuksellisesti ja riittävin sen käyttöä koskevin takein.

Kansalaisyhteiskunnan sekä paikallis- ja alueviranomaisten aktiivinen osallistuminen on ratkaisevan tärkeää toimien ja toimenpiteiden asianmukaisen valmistelun ja täytäntöönpanon kannalta sekä työohjelmissa että temaattisessa rahoitusvälineessä. Esittelijä ehdottaa tämän näkökohdan vahvistamista asetuksessa sekä parhaiden käytäntöjen ja asiantuntijoiden vaihtoa, myös perusoikeuksien suojelun osalta rajavalvonnan eri osatekijöiden yhteydessä.

Euroopan parlamentin budjetti- ja valvontavalta on tärkeää, koska se asettaa jäsenvaltiot ja unionin toimielimet vastuuseen Euroopan kansalaisten edessä. Tämän vuoksi on tärkeää lisätä merkittävästi rahoitusvälineen menojen avoimuutta.

Lopuksi esittelijä painottaa, että toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä Euroopan parlamentilla on oltava pääsy riittäviin tietoihin rahaston käytöstä sen valvomiseksi. Vastaavasti Euroopan parlamentti olisi otettava täysimääräisesti mukaan asetuksen täytäntöönpanoon tai sen keskeisiin osatekijöihin tehtäviin mahdollisiin muutoksiin, joita tehdään erityisesti delegoiduilla säädöksillä työohjelmien yhteydessä, suurempien yhteisrahoitusosuuksien myöntämiseen toimille sekä tuotosindikaattorien, väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin ja vuotuisten tuloksellisuuskertomusten osalta.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

Quaker Council for European Affairs

Open Society European Policy Institute

European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)

Permanent Representation of Lithuania to the EU


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.12.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Valmistelija: Eduard Kukan

LYHYET PERUSTELUT

EU on viime vuosina kohdannut yhä enemmän muuttoliikkeeseen, liikkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi komissio ehdotti toukokuussa 2018, että muuttoliikkeeseen ja rajavalvontaan vuosina 2021–2027 kohdistettavan rahoituksen määrää lisättäisiin merkittävästi.

Ehdotettu asetus rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa, ja siinä keskitytään yksinomaan toimiin, jotka liittyvät henkilötarkastuksiin rajavalvonnan yhteydessä.

Yleisesti ottaen valmistelija kannattaa ehdotettua asetusta, joka tarjoaa rahoituspuitteet vahvalle ja tehokkaalle rajaturvallisuudelle ja turvaa samalla ihmisten vapaan liikkuvuuden. Hän kannattaa erityisesti tähän rahastoon osoitettujen määrärahojen lisäämistä, joustavuuden parantamista, jotta voidaan vastata paremmin muuttuviin haasteisiin, sekä painopisteen asettamista menojen laatuun ja parempaan seuranta- ja arviointikehykseen.

Tämän vuoksi valmistelija on sitä mieltä, että väline ja erityisesti sen ulkoinen ulottuvuus on riittävä ja vastaa EU:n painopisteitä. Erityistä huomiota olisi kuitenkin kiinnitettävä johdonmukaisuuden varmistamiseen ja synergian luomiseen tämän välineen ja kaiken muun muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen liittyvän rahoituksen välillä, olivatpa kyseessä sitten EU:n ulkoisen rahoituksen välineet tai muut EU:n välineet ja rahastot, joilla on ulkoinen ulottuvuus, kuten turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan d alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan d alakohdan sekä 80 artiklan,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  SEUT-sopimuksen 80 artiklan mukaisesti kyseisessä toimintapolitiikassa ja sen toteuttamisessa olisi noudatettava jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta.

(2)  SEUT-sopimuksen 80 artiklan mukaisesti kyseisessä toimintapolitiikassa ja sen toteuttamisessa olisi noudatettava kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Rahoitusväline olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja unionin kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta.

(15)  Rahoitusväline olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja unionin kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta sekä palauttamiskiellon periaatetta. Lisäksi se on pantava täytäntöön noudattaen täysin avoimuuden ja jäljitettävyyden periaatteita.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta täydentävyyttä voidaan vahvistaa, merialan toimintojen yhdenmukaisuutta tehostaa sekä välttää toimien päällekkäisyyttä ja lieventää talousarvioon liittyviä rajoitteita merialan kaltaisella kalliiden toimintojen alalla, rahoitusvälineestä olisi tuettava luonteeltaan monikäyttöisiä merioperaatioita, joissa päätavoitteena on rajavalvonta, mutta samanaikaisesti voitaisiin pyrkiä muihinkin tavoitteisiin.

(33)  Jotta täydentävyyttä voidaan vahvistaa, merialan toimintojen yhdenmukaisuutta tehostaa sekä välttää toimien päällekkäisyyttä ja lieventää talousarvioon liittyviä rajoitteita merialan kaltaisella kalliiden toimintojen alalla, rahoitusvälineestä olisi tuettava luonteeltaan monikäyttöisiä merioperaatioita, joissa päätavoitteena on rajavalvonta, mutta samanaikaisesti voitaisiin pyrkiä muihinkin siihen liittyviin tavoitteisiin, kuten ihmiskaupan torjumiseen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kun rahoitusvälineestä tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin yhdenmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen ja niiden rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan ja turvallisuustavoitteiden kannalta.

(34)  Kun rahoitusvälineestä tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä sekä mahdollisista muista unionin rahoitusvälineistä, joilla on ulkoinen ulottuvuus, kuten turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, ja täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin yhdenmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen ja niiden rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan ja turvallisuustavoitteiden kannalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Rahoitusvälineessä olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut tavoitteet.

(37)  Rahoitusvälineessä olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut tavoitteet. Täyttääkseen rahoituksen avoimuuden vaatimukset komission olisi julkistettava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tietoja erityisesti temaattisen rahoitusvälineen vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien kehityksestä. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava jakamaan kaikki hallussaan olevat tiedot yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavien ohjelmien kehittämisestä. Komission olisi koottava nämä tiedot yhteen ja julkaistava ne yhdessä verkkoportaalissa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Osa käytettävissä olevista rahoitusvälineen varoista voitaisiin alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla toteutetaan erityistoimia. Kyseiset erityistoimet olisi määriteltävä unionin tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja tai toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen unionissa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseen toimintaansa tarvitsemien teknisten laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kautta, viisumihakemusten käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen. Komissio määrittelee kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

(43)  Osa käytettävissä olevista rahoitusvälineen varoista voitaisiin alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla toteutetaan erityistoimia. Kyseiset erityistoimet olisi määriteltävä unionin tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja jäsenvaltioiden kesken tai toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen unionissa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseen toimintaansa tarvitsemien teknisten laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kautta, viisumihakemusten käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen. Komissio määrittelee kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusväline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa ja sen toimintapoliittisena tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä unionin perusoikeuksiin sitoutumisen mukaisesti ja edistetään siten turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa.

1.  Rahoitusväline on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa ja sen toimintapoliittisena tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä unionin perusoikeuksiin sitoutumisen mukaisesti ja edistetään siten turvallisuuden ja suojan korkean tason varmistamista unionissa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

a)  tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla varmistamalla turvapaikkaoikeuden noudattamisen ja soveltamalla yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteita;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Välineestä rahoitettavat toimet on toteutettava perusoikeuksia ja ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen. Toimien on erityisesti oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan, tietosuojaa koskevan unionin oikeuden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun periaatteen mukaisia ja niissä on kunnioitettava oikeutta turvapaikkaan ja kansainväliseen suojeluun sekä noudatettava palauttamiskiellon periaatetta ja unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita, jotka johtuvat kansainvälisistä välineistä, joihin ne ovat liittyneet, kuten pakolaisten oikeusasemaa koskeva 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehty Geneven yleissopimus ja sitä täydentävä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehty New Yorkin pöytäkirja.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Toteuttaessaan välineestä rahoitettavia, merirajojen valvontaan liittyviä toimia jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota kansainvälisen merioikeuden mukaisiin velvoitteisiinsa antaa apua merihädässä oleville henkilöille. Välineestä tuettavia laitteita ja järjestelmiä voidaan käyttää etsintä- ja pelastustilanteissa, joita saattaa syntyä merirajojen valvontaoperaation aikana, ja siten auttaa varmistamaan suojelu ja pelastaminen merellä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että tämän asetuksen nojalla myönnetty tuki ja jäsenvaltioiden myöntämä tuki ovat yhdenmukaisia unionin asiaankuuluvien toimien, politiikkojen ja painopisteiden kanssa ja että ne täydentävät unionin muita rahoitusvälineitä.

2.  Komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot varmistavat, että tämän asetuksen nojalla myönnetty tuki ja jäsenvaltioiden myöntämä tuki ovat yhdenmukaisia unionin asiaankuuluvien toimien, politiikkojen ja painopisteiden kanssa ja että ne täydentävät unionin muita rahoitusvälineitä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio vahvistaa kokonaismäärän, joka on käytettävissä temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin talousarvion vuotuisista määrärahoista.

5.  Komissio vahvistaa Euroopan parlamenttia kuultuaan kokonaismäärän, joka on käytettävissä temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin talousarvion vuotuisista määrärahoista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio hyväksyy varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

6.  Komissio hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

7.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa Euroopan parlamenttia kuultuaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä jaksoa sovelletaan 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin määrärahoihin ja lisävaroihin, joita hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 8 artiklassa tarkoitetun temaattisen rahoitusvälineen osalta tehdyn komission päätöksen mukaisesti.

1.  Tätä jaksoa sovelletaan 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin määrärahoihin ja lisävaroihin, joita hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 8 artiklassa tarkoitetun temaattisen rahoitusvälineen osalta Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen tehdyn komission päätöksen mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja tarvittaessa eu-LISA ovat mukana jäsenvaltioiden ohjelmien kehittämisprosessissa jo varhaisessa vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu virastojen toimivaltaan.

2.  Komissio ja Euroopan parlamentti varmistavat, että Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja tarvittaessa eu-LISA ovat mukana jäsenvaltioiden ohjelmien kehittämisprosessissa jo varhaisessa vaiheessa, sikäli kuin se kuuluu virastojen toimivaltaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Se kuulee Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ohjelmaluonnoksista painottaen erityisesti operatiiviseen tukeen sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että viraston ja jäsenvaltioiden rajaturvallisuutta koskevat toimet ovat yhdenmukaisia ja täydentäviä, ja että vältetään kaksoisrahoitus ja saavutetaan kustannustehokkuus.

3.  Komissio kuulee Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ohjelmaluonnoksista painottaen erityisesti operatiiviseen tukeen sisältyviä toimia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että viraston ja jäsenvaltioiden rajaturvallisuutta koskevat toimet ovat yhdenmukaisia ja täydentäviä, ja että vältetään kaksoisrahoitus ja saavutetaan kustannustehokkuus.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi antaa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja tarvittaessa eu-LISAlle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahoitusvälineen tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

4.  Komissio ja Euroopan parlamentti voivat antaa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja tarvittaessa eu-LISAlle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahoitusvälineen tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 12 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

12.  Toimintavälineisiin, mukaan lukien kulkuneuvoihin, ja viestintäjärjestelmiin, joita tarvitaan tehokasta ja turvattua rajavalvontaa varten, ja jotka on hankittu tämän rahoitusvälineen tuella, sovelletaan seuraavaa:

12.  Toimintavälineisiin, mukaan lukien kulkuneuvoihin, ja viestintäjärjestelmiin, joita tarvitaan tehokasta ja turvattua rajavalvontaa sekä etsintä- ja pelastusoperaatioita varten ja jotka on hankittu tämän rahoitusvälineen tuella, sovelletaan seuraavaa:

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Tämän rahoitusvälineen tuella toteutettavan rajaturvallisuuden alan koulutuksen on perustuttava asianmukaiseen yhdenmukaistettuun ja laatuvarmistettuun eurooppalaiseen koulutukseen ja raja- ja merivalvonnan yhteisiin koulutusstandardeihin.

13.  Tämän rahoitusvälineen tuella toteutettavan rajaturvallisuuden alan koulutuksen on perustuttava asianmukaiseen yhdenmukaistettuun ja laatuvarmistettuun eurooppalaiseen koulutukseen ja raja- ja merivalvonnan yhteisiin koulutusstandardeihin ja siinä on otettava erityisesti huomioon ihmisoikeuskysymykset ja kyseisiä aiheita koskevat kansainväliset yleissopimukset.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vuonna 2024 komissio osoittaa asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Määrärahat perustuvat liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden osalta tuoreimpiin käytössä oleviin tilastotietoihin. Rahoitus tulee voimaan varainhoitovuodesta 2025 alkavana jaksona.

1.  Vuonna 2024 komissio osoittaa Euroopan parlamenttia kuultuaan asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Määrärahat perustuvat liitteessä I olevissa 1 kohdan c alakohdassa ja 2–11 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden osalta tuoreimpiin käytössä oleviin tilastotietoihin. Rahoitus tulee voimaan varainhoitovuodesta 2025 alkavana jaksona.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen jaettujen määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava huomioon edistyminen asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklassa tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut puutteet täytäntöönpanossa.

3.  Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen jaettujen määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava huomioon edistyminen asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklassa tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut puutteet täytäntöönpanossa. Ohjelmista on suoritettava väliarviointi asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 14 ja 40 artiklan sekä tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 27 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kuulemisen jälkeen viraston toimivaltuuksien osalta 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio arvioi alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea ottaen huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, ja tarvittaessa tiedot, jotka ovat saatavilla Schengenin arviointien ja haavoittuvuusarviointien valossa sekä Schengenin arviointien ja haavoittuvuusarviointien jälkeen annetut suositukset.

4.  Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 27 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kuulemisen jälkeen viraston toimivaltuuksien osalta 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio arvioi Euroopan parlamenttia kuultuaan alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea ottaen huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, ja tarvittaessa tiedot, jotka ovat saatavilla Schengenin arviointien ja haavoittuvuusarviointien valossa sekä Schengenin arviointien ja haavoittuvuusarviointien jälkeen annetut suositukset.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahoitusvälineestä voidaan tukea komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. Toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Rahoitusvälineestä voidaan Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen tukea komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. Toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys, avoimuus ja jäljitettävyys erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti varainhoitoasetuksen 43 artiklan 3 kohdan h alakohdan i alakohdan iii alakohdasta johtuvaa raportointivelvollisuutta noudattaen.

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tietoja tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 a 43 artiklan 3 kohdan h alakohdan i ja ii alakohdasta johtuvaa raportointivelvollisuutta noudattaen.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio suorittaa tämän asetuksen, mukaan lukien tämän rahoitusvälineen mukaisesti toteutettujen toimien, väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin.

1.  Komissio suorittaa tämän asetuksen, mukaan lukien tämän rahoitusvälineen mukaisesti toteutettujen toimien, väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin. Arviointien tulokset on toimitettava Euroopan parlamentille viipymättä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Väliarvioinnin ja jälkiarvioinnin pohjalta komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle

 

a) kesäkuuhun 2024 mennessä väliarviointikertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta; tähän väliarviointikertomukseen on sisällyttävä myös arvio tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisesti suoritetusta väliarvioinnista;

 

b) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2027 jälkiarviointikertomuksen tämän asetuksen ja erityisasetusten vaikutuksista kansallisten ohjelmien päättämisen jälkeen.

 

Euroopan parlamentti pyytää komissiota osallistumaan jäsenneltyyn vuoropuheluun väliarvioinnista ja jälkiarvioinnista.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka.

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja Euroopan parlamentille 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 31 päivään joulukuuta 2027.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) sellaisten parhaiden käytäntöjen vaihto, joilla arvioidaan, edistetään, tuetaan ja kehitetään edelleen unionin politiikkoja ja tavoitteita, erityisesti perusoikeuksien suojelua rajavalvonnan eri osa-alueilla varsinkin tunnistamisen ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti naisten, lasten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten lasten, välittömän avustamisen ja suojelupalveluiden piiriin siirtämisen osalta;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a) Toimenpiteet, joiden tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen yhteentoimivuutta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eduard Kukan

10.7.2018

Valiokuntakäsittely

21.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Valmistelija: Monika Hohlmeier

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(9 a)   Euroopan unionilla on tällä hetkellä merkittäviä haasteita rajaturvallisuuden, rajavalvonnan ja viisumipolitiikan aloilla. Euroopan parlamentti totesi 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa ensisijaiseksi tavoitteekseen vahvistaa ulkorajojen suojelua ja antaa riittävästi varoja turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden käsittelyyn tulevaisuudessa. Vahvempi ja kunnianhimoisempi Eurooppa voidaan saavuttaa vain, jos sen rahoitusta lisätään, mikä edellyttää, että jatkuvasti tuetaan nykyisiä toimintapolitiikkoja, lisätään unionin lippulaivaohjelmien määrärahoja ja katetaan lisääntyneet tehtävät vastaavilla rahoitusvaroilla. Uudet tehtävät ja toimien tehostaminen edellyttävät asiaa koskevien ohjelmien, virastojen ja asianomaisten jäsenvaltioiden rahoituksen, teknisten välineiden ja henkilöstön lisäämistä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat osatekijät asetuksen (EU) N:o 2016/1624 4 artiklan mukaisesti: rajavalvonta, etsintä- ja pelastusoperaatiot rajavalvonnan yhteydessä, riskien analysointi, (Euroopan raja- ja merivartioviraston tukema ja koordinoima) yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, virastojen välinen yhteistyö (mukaan luettuna säännöllinen tietojenvaihto), yhteistyö kolmansien maiden kanssa, Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta paremmin, uusimman teknologian käyttäminen, laadunvalvonta- ja yhteisvastuumekanismit; Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea.

(10)  Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat osatekijät asetuksen (EU) N:o 2016/1624 4 artiklan mukaisesti: rajavalvonta, etsintä- ja pelastusoperaatiot rajavalvonnan yhteydessä, riskien analysointi, (Euroopan raja- ja merivartioviraston tukema ja koordinoima) yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, virastojen välinen yhteistyö (mukaan luettuna säännöllinen tietojenvaihto) ja yhteistyö EU:n ulkoisen toiminnan, kuten siviilikriisinhallinnan, kanssa, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta paremmin, uusimman teknologian käyttäminen, laadunvalvonta- ja yhteisvastuumekanismit; Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen rajanylitysliikenteen varmistamiseksi rahoitusvälineellä olisi edistettävä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki toimet, jotka liittyvät politiikkaan, lainsäädäntöön, järjestelmälliseen yhteistyöhön, taakan jakamiseen, tilanteen arviointiin ja muuttuviin olosuhteisiin, jotka koskevat laittomien maahanmuuttajien rajanylityspaikkoja, henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan; näitä toimia toteuttavat eri tasoilla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto yhteistyössä muiden toimijoiden kuten kolmansien maiden ja muiden EU:n elinten, erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA), Europolin sekä kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

(17)  Yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan ja joustavan laillisen rajanylitysliikenteen varmistamiseksi rahoitusvälineellä olisi edistettävä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämistä, mihin sisältyvät kaikki toimet, jotka liittyvät politiikkaan, lainsäädäntöön, järjestelmälliseen yhteistyöhön, taakan jakamiseen, tilanteen arviointiin ja muuttuviin olosuhteisiin, jotka koskevat laittomien maahanmuuttajien rajanylityspaikkoja, henkilöstöön, laitteistoon ja teknologiaan; näitä toimia toteuttavat eri tasoilla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto yhteistyössä muiden toimijoiden kuten kolmansien maiden ja muiden EU:n elinten, erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA), Europolin, EU:n kriisinhallinnan sekä kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Uudet haasteet ja lisätehtävät edellyttävät, että rajaturvallisuudesta huolehtiville virastoille annetaan tarvittava rahoitus ja henkilöstö. Nuorten ammattilaisten lisäksi palvelukseen olisi otettava myös jäsenvaltioiden kokeneita asiantuntijoita ja heidät olisi sijoitettava palkkaluokkiin heidän kokemuksensa perusteella.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Koska rajaturvallisuus ja viisumikäsittely liittyvät vahvasti muihin toiminta-aloihin, kuten meri- ja kalatalousrahastoon tai EU:n petostentorjuntaohjelmaan, komission olisi varmistettava eri alojen varainkäytössä voimakkaasti koordinoitu lähestymistapa, mahdolliset synergiat ja avoimuus. Kaksinkertainen rahoitus olisi estettävä selvillä ja läpinäkyvillä säännöillä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kun rahoitusvälineestä tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin yhdenmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen ja niiden rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan ja turvallisuustavoitteiden kannalta.

(34)  Kun rahoitusvälineestä tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja noudatettava yhdenmukaisuutta sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin yhdenmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Rahaston ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahoitusvälineestä olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen, johon kuuluu myös siviilikriisinhallintaan osallistuminen, ja niiden rajavalvontaan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisvalmiuksiin liittyvien keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan ja turvallisuustavoitteiden kannalta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava jäsenvaltioiden ohjelmiin osoitetut alkuperäiset määrät, jotka laskettiin liitteessä I vahvistettujen kriteereiden mukaisesti ja joissa otetaan huomioon ohjelman pituus ja uhkatasot maa- ja meriulkorajaosuuksilla, työmäärä lentoasemilla ja konsulaateissa sekä konsulaattien määrä.

(38)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava jäsenvaltioiden ohjelmiin osoitetut alkuperäiset määrät, jotka laskettiin liitteessä I vahvistettujen kriteereiden mukaisesti ja joissa otetaan huomioon ohjelman pituus ja viimeaikaisiin ja aiempiin tietoihin perustuvat uhkatasot maa- ja meriulkorajaosuuksilla, työmäärä lentoasemilla ja konsulaateissa sekä konsulaattien määrä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a)  Väliarviointia olisi käytettävä ohjelmien tehokkuuden ja EU:n tason lisäarvon arvioimisessa, ensimmäisessä vaiheessa ilmaantuneiden ongelmien ratkaisemisessa ja täytäntöönpanoa koskevan avoimen yleiskatsauksen laatimisessa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Ottaen huomioon Euroopan unionin dramaattiset kokemukset rajaturvallisuuteen ja viisumipolitiikkaan aiempina vuosina liittyneistä haasteista ja joustavan rahoituksen puute näihin haasteisiin vastaamiseksi, temaattisen välineen olisi oltava käytettävissä tulevia uusia haasteita varten ja tuotettava EU:n tason lisäarvoa kuluttamatta kuitenkaan kokonaan käytettävissä olevia liikkumavaroja ja joustovälineitä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Osa käytettävissä olevista rahoitusvälineen varoista voitaisiin alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla toteutetaan erityistoimia. Kyseiset erityistoimet olisi määriteltävä unionin tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja tai toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen unionissa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseen toimintaansa tarvitsemien teknisten laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kautta, viisumihakemusten käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen. Komissio määrittelee kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

(43)  Osa käytettävissä olevista rahoitusvälineen varoista voitaisiin alkuperäisen määrän lisäksi osoittaa myös sellaisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin, joilla toteutetaan erityistoimia. Kyseiset erityistoimet olisi määriteltävä unionin tasolla ja niiden olisi liityttävä toimiin, jotka edellyttävät yhteisiä ponnisteluja tai toimiin, jotka ovat tarpeen sellaisen unionissa tapahtuneen kehityksen tai sen ulkoiseen toimintaan, kuten siviilikriisinhallintaan, osallistumisen huomioon ottamiseksi, jonka vuoksi yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle on myönnettävä lisärahoitusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiiviseen toimintaansa tarvitsemien teknisten laitteiden osto jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien kautta, viisumihakemusten käsittelyn uudistaminen, uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen. Komissio määrittelee kyseiset erityistoimet työohjelmissaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Tässä rahoitusvälineessä otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään rahoitusvälineen valmistelun ja täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(57)  Tässä rahoitusvälineessä otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen kiireellisyys niiden sitoumusten mukaisesti, jotka unioni on antanut Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta ja edelläkävijänä toimimisesta Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden, myös sukupuolten tasa-arvon, täytäntöönpanossa, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista tuetaan ilmastotavoitteita vähintään 25 prosentilla monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana ja 30 prosentilla mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään rahoitusvälineen valmistelun ja täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(58 a)  On tärkeää varmistaa moitteeton varainhoito ja oikeusvarmuus siirtymävaiheessa ja koko rahoitusvälineen täytäntöönpanon ajan. Ohjelmakaudella 2014–2020 toteutettuja toimia ei saisi keskeyttää siirtymäkauden aikana.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston ulkorajoilla toteuttamaa yhdennettyä eurooppalaista rajaturvallisuutta, josta vastaavat yhdessä Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, laillisten rajanylitysten helpottamiseksi, laittoman maahanmuuton ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi tehokkaalla tavalla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden puitteissa rahoitusväline pannaan täytäntöön toteuttamalla liitteessä II lueteltuja toimenpiteitä.

3.  Edellä 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden puitteissa rahoitusväline pannaan täytäntöön muun muassa toteuttamalla liitteessä II lueteltuja toimenpiteitä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden puitteissa ja liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahoitusvälineestä tuetaan erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

1.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden puitteissa ja tarvittaessa liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahoitusvälineestä tuetaan erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Rahoitusvälineen täytäntöönpano ei saa aiheuttaa suurta hallinnollista rasitetta, joka vaikuttaa kielteisesti sen tehokkuuteen tai estää jäsenvaltioita saamasta rahoitusta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä rahoitusvälineen täytäntöönpanossa. Komissio perustaa neuvonta- ja yhteyspisteen tuen tarjoamiseksi jäsenvaltioille ja rahoituksen tehokkaaksi jakamiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusvälineen täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 8 018 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahoitusvälineen täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 7 087 760 000 euroa vuoden 2018 hintoina (8 018 000 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Määrärahoja ehdotetaan muutettaviksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien mukaisesti ja ohjelmakohtaisen ohjeellisen teknisen jaon perusteella, johon saatetaan vielä tehdä mukautuksia, ja noudattaen kyseisissä päätöslauselmissa vahvistettua Euroopan parlamentin yleistä kantaa sekä yleistä tasoa, joka on 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion BKTL:stä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin osoitetaan 4 811 000 000 euroa, joista 157 200 000 euroa osoitetaan 16 artiklassa tarkoitettuun yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavaan erityiseen kauttakulkujärjestelyyn;

a)  yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin osoitetaan 4 252 833 000 euroa vuoden 2018 hintoina (4 811 000 000 euroa käypinä hintoina), joista 138 962 000 euroa vuoden 2018 hintoina (157 200 000 euroa käypinä hintoina) osoitetaan 16 artiklassa tarkoitettuun yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavaan erityiseen kauttakulkujärjestelyyn;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 3 207 000 000 euroa.

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 2 834 927 000 euroa vuoden 2018 hintoina (3 207 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  4 009 000 000 euroa jäsenvaltioille liitteessä I olevien kriteereiden mukaisesti;

a)  3 543 880 000 euroa vuoden 2018 hintoina (4 009 000 000 euroa käypinä hintoina) jäsenvaltioille liitteessä I olevien kriteereiden mukaisesti;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  802 000 000 jäsenvaltioille ohjelmiin osoitettavien määrärahojen muuttamista varten 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

b)  708 953 000 euroa vuoden 2018 hintoina (802 000 000 euroa käypinä hintoina) jäsenvaltioille ohjelmiin osoitettavien määrärahojen muuttamista varten 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuutta voidaan nostaa 100 prosenttiin hätäavun kaikista tukikelpoisista menoista.

5.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuutta voidaan nostaa 100 prosenttiin hätäavun, siviilikriisinhallinnan kautta osallistuminen mukaan luettuna, kaikista tukikelpoisista menoista.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jos jäsenvaltio päättää panna täytäntöön rahoitusvälineen tuella hankkeita kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa, asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä.

10.  Jos jäsenvaltio päättää panna täytäntöön rahoitusvälineen tuella hankkeita kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa, siviilikriisinhallintaan osallistuminen mukaan luettuna, asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Jos jäsenvaltio päättää toteuttaa kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa rahoitusvälineen tuella toimia, jotka liittyvät laittomien rajanylitysten seurantaan, havaitsemiseen, tunnistamiseen, jäljittämiseen, estämiseen ja pysäyttämiseen tarkoituksena havaita, estää ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä auttaa suojelemaan maahanmuuttajien henkeä ja pelastamaan maahanmuuttajia hengenmenetykseltä, sen on varmistettava, että se on ilmoittanut komissiolle kaikki kahden- tai monenväliset yhteistyösopimukset kyseisen kolmannen kanssa asetuksen (EU) N:o 1052/2013 20 artiklan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 12 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltiot voivat päättää hankkia rahoitusvälineen tuella laitteistoa monitavoitteisiin merioperaatioihin edellyttäen, että kansallisten viranomaisten käytössä olevia laitteita käytetään rajavalvontaoperaatioissa vuosittain vähintään 60 prosenttia kansallisiin tarkoituksiin käytetystä kokonaisajasta. Laitteet on rekisteröitävä Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin, jotta nämä omaisuuserät voidaan asettaa saataville asetuksen (EU) 2016/1624 39 artiklan 8 kohdan mukaisesti;

c)  jäsenvaltiot voivat päättää hankkia rahoitusvälineen tuella monitavoitteista omaisuutta tai kehittää tieto- ja viestintäteknologisia järjestelmiä edellyttäen, että kansallisten viranomaisten käytössä olevia laitteita käytetään rajavalvontaoperaatioissa vuosittain vähintään 60 prosenttia kansallisiin tarkoituksiin käytetystä kokonaisajasta. Laitteet on rekisteröitävä Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin, jotta nämä omaisuuserät voidaan asettaa saataville asetuksen (EU) 2016/1624 39 artiklan 8 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltiot voivat päättää hankkia laitteistoa tai kehittää tieto- ja viestintäteknologisia järjestelmiä monitavoitteiseen käyttöön edellyttäen, että kansallisten viranomaisten käytössä olevia laitteistoja ja järjestelmiä käytetään pääasiassa toimiin, jotka kuuluvat rahaston tai rahoitusvälineen soveltamisalaan. Näistä toimista aiheutuvat kustannukset voidaan sisällyttää rahastoon tai rahoitusvälineeseen kokonaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta voidaan varmistaa, että edistystä rahoitusvälineen tavoitteiden saavuttamisessa voidaan arvioida tehokkaasti, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 29 artiklan mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi näin indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen ja täydentää; ja tätä asetusta voidaan täydentää seuranta- ja arviointikehyksen perustamista, mukaan luettuna jäsenvaltioiden toimittamia tietoja, koskevilla säännöksillä.

5.  Jotta voidaan varmistaa, että edistystä rahoitusvälineen tavoitteiden saavuttamisessa voidaan arvioida tehokkaasti, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 29 artiklan mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi näin indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen ja täydentää; ja tätä asetusta voidaan täydentää seuranta- ja arviointikehyksen perustamista, mukaan luettuna jäsenvaltioiden toimittamia tietoja, koskevilla säännöksillä. Arvioinnin pohjaksi komissio ottaa huomioon hankkeiden paremman täytäntöönpanon, laadullisen varainkäytön, tarpeettoman hallinnollisen rasitteen vähentämisen, jäsenvaltioille annettavan tehokkuustuen sekä sisäisen turvallisuuden rahaston yleiset ensisijaiset tavoitteet raja- ja viisumipolitiikassa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

7.  Rahoituksen alustavaa kohdentamista varten työmäärä arvioidaan niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 36 kuukautta ja ovat saatavilla tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Väliarviointia varten työmäärä arvioidaan niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan saatavilla olevat edeltävät 36 kuukautta. Työmäärän arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin:

7.  Rahoituksen alustavaa kohdentamista varten työmäärä arvioidaan niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 36 kuukautta ja sitä aiemmat tiedot ja ovat saatavilla tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Väliarviointia varten työmäärä arvioidaan niiden viimeisimpien ja aiempien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka ovat saatavilla vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan. Työmäärän arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin:

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

11.  Rahoituksen alustavaa kohdentamista varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen uhkataso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 36 kuukautta tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen uhkataso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan saatavilla olevat edeltävät 36 kuukautta. Siinä määritetään kullekin rajaosuudelle oma painotustekijä soveltamalla asetuksessa (EU) N:o 1052/2013 määriteltyjä uhkatasoja:

11.  Rahoituksen alustavaa kohdentamista varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen uhkataso niiden viimeisimpien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka kattavat edeltävät 36 kuukautta ja sitä aiemmat tiedot tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamispäivänä. Väliarviointia varten 10 kohdassa tarkoitetussa raportissa yksilöidään kunkin rajaosuuden keskimääräinen uhkataso niiden viimeisimpien ja aiempien keskimääräisten lukujen perusteella, jotka ovat saatavilla vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan. Siinä määritetään kullekin rajaosuudelle oma painotustekijä soveltamalla asetuksessa (EU) N:o 1052/2013 määriteltyjä uhkatasoja:

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  virastojen välisen yhteistyön lisääminen kansallisella tasolla rajavalvonnasta tai rajalla toteutetuista tehtävistä vastaavien kansallisten viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin elinten, toimistojen ja virastojen tai kolmansien maiden välillä;

c)  virastojen välisen yhteistyön lisääminen kansallisella tasolla rajavalvonnasta tai rajalla toteutetuista tehtävistä vastaavien kansallisten viranomaisten välillä sekä EU:n tasolla jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin elinten, toimistojen ja virastojen, ulkoiset toimet mukaan luettuina, tai kolmansien maiden välillä;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  koulutus yhdennetyn eurooppalaisen rajaturvallisuuden alalla tai sen kehittämiseen osallistuminen ottaen huomioon operatiiviset tarpeet ja riskianalyysi, sekä perusoikeuksia täysin noudattaen;

c)  koulutus yhdennetyn eurooppalaisen rajaturvallisuuden alalla tai sen kehittämiseen osallistuminen, myös siviilikriisinhallintaa koskevia tarkoituksia varten, ottaen huomioon operatiiviset tarpeet ja riskianalyysi, sekä perusoikeuksia täysin noudattaen;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Toimenpiteet, joiden tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen yhteentoimivuutta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Valiokuntakäsittely

26.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

9

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö