Postupak : 2018/0249(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0089/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0089/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0176

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 479kWORD 205k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Tanja Fajon

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0473),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. i članak 79. stavak 2. točku (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0272/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0089/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U kontekstu razvoja migracijskih izazova u Europskoj uniji te sigurnosnih pitanja očuvanje pravilne ravnoteže između slobodnog kretanja osoba s jedne strane i sigurnosti s druge strane od iznimne je važnosti. Cilj Unije da osigura visoku razinu sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u skladu s člankom 67. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se postići, među ostalim, zajedničkim mjerama o prelasku osoba preko unutarnjih granica, nadzoru vanjskih granica i zajedničkoj viznoj politici.

(1)  Cilj Unije da osigura visoku razinu sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u skladu s člankom 67. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se postići, među ostalim, zajedničkim mjerama o prelasku osoba preko unutarnjih granica, nadzoru vanjskih granica i zajedničkoj viznoj politici, pri čemu se istodobno treba zadržati pravilna ravnoteža između slobodnog kretanja osoba, s jedne strane, i sigurnosti, s druge strane.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U Rimskoj deklaraciji, koja je potpisana 25. rujna 2017., čelnici 27 država članica potvrdili su svoju odlučnost da osiguraju zaštićenu i sigurnu Europu i izgrade Uniju u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj su vanjske granice zaštićene, koja ima učinkovitu, odgovornu i održivu migracijsku politiku, u kojoj se poštuju međunarodne norme i Europu koja je odlučna boriti se protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala.

(3)  U Rimskoj deklaraciji, koja je potpisana 25. rujna 2017., čelnici 27 država članica potvrdili su svoju odlučnost da zajamče zaštićenu i sigurnu Europu i izgrade Uniju u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj su vanjske granice zaštićene, koja ima učinkovitu, odgovornu i održivu migracijsku politiku, u kojoj se poštuju međunarodne norme i Europu koja je odlučna boriti se protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Mjere koje se financiraju sredstvima iz ovog Instrumenta trebale bi biti u potpunosti usklađene s odredbama Povelje Europske unije o temeljnim pravima, pravom Unije kojim se uređuje zaštita podataka, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR), načelom poštenog postupanja prema državljanima trećih zemalja, pravom na azil i međunarodnu zaštitu, načelom zabrane vraćanja i međunarodnim obvezama Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata kojih su potpisnice, primjerice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti identifikaciji, neposrednom pružanju pomoći i upućivanju ranjivih osoba na službe za zaštitu, osobito kada je riječ o djeci i maloljetnicima bez pratnje.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Cilj je politike Unije u području upravljanja vanjskim granicama razvoj i provedba europskog integriranog upravljanja granicama na nacionalnoj razini i razini Unije, što je preduvjet za slobodno kretanje osoba unutar Unije i temeljna sastavnica područja slobode, sigurnosti i pravde.

(4)  Cilj je politike Unije u području upravljanja vanjskim granicama razvoj i provedba koncepta europskog integriranog upravljanja granicama na nacionalnoj razini i razini Unije kako bi se omogućio zakoniti prelazak granica, spriječilo i otkrilo neregularno useljavanje i prekogranični kriminal te poduprla zajednička vizna politika, što bi trebalo pridonijeti slobodnom kretanju osoba unutar Unije i što predstavlja temeljnu sastavnicu područja slobode, sigurnosti i pravde.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko integrirano upravljanje granicama, koje provodi europska granična i obalna straža, koja je uspostavljena Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća13 te koju čine Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i nacionalna tijela odgovorna za upravljanje granicama, uključujući obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora državne granice, nužno je za poboljšanje upravljanja granicama i njihove sigurnosti.

(5)  Europsko integrirano upravljanje granicama, koje provodi europska granična i obalna straža, koja je uspostavljena Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća13, te koju čine Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i nacionalna tijela odgovorna za upravljanje granicama, uključujući obalne straže u mjeri u kojoj provode zadaće nadzora državne granice, trebalo bi pridonijeti usklađivanju nadzora granica, čime se poboljšava upravljanje migracijama, uključujući olakšavanje pristupa međunarodnoj zaštiti onima kojima je ta zaštita potrebna i povećanje sigurnosti na temelju doprinosa borbi protiv prekograničnog kriminala i terorizma.

__________________

__________________

13 Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

13 Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Komunikaciji Komisije o Europskom migracijskom programu olakšavanje zakonitih putovanja uz istodobno sprječavanje nezakonitih migracija i sigurnosnih rizika utvrđeno je kao jedan od glavnih ciljeva odgovora Unije na izazove u tim područjima14.

(6)  U Komunikaciji Komisije o Europskom migracijskom programu olakšavanje zakonitih putovanja utvrđeno je kao jedan od glavnih ciljeva odgovora Unije na izazove u tim područjima14.

__________________

__________________

14 COM(2015)0240 od 13. svibnja 2015.

14 COM(2015)0240 od 13. svibnja 2015.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europsko vijeće na sastanku 15. prosinca 2016.15 pozvalo je na provođenje daljnjih aktivnosti usmjerenih na postizanje interoperabilnosti informacijskih sustava i baza podataka EU-a. Europsko vijeće od 23. lipnja 2017.16 istaknulo je potrebu za poboljšanjem interoperabilnosti baza podataka, a Komisija je 12. prosinca 2017. donijela prijedlog Uredbe o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a17.

Briše se.

__________________

 

15 https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Zaključci Europskog vijeća, 22. – 23. lipnja 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U cilju očuvanja schengenskog područja i jačanja njegovog funkcioniranja, države članice od 6. travnja 2017. moraju obavljati sustavne provjere građana EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a u odgovarajućim bazama podataka. Nadalje, Komisija je izdala preporuku državama članicama da bolje iskoriste policijske provjere i prekograničnu suradnju.

(8)  U nastojanju da očuvaju schengensko područje i ojačaju sigurnost vanjskih granica Unije države članice od 6. travnja 2017. moraju obavljati sustavne provjere građana EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a u odgovarajućim bazama podataka kao i sustavne provjere koje se već provode za sve državljane trećih zemalja koji ulaze u schengensko područje. Ipak, pokazalo se da na nizu vanjskih graničnih prijelaza treba provoditi ciljane provjere umjesto sustavnih provjera zbog nerazmjernog učinka sustavnih provjera na protok prometa na graničnim prijelazima1a.

 

__________________

 

1a Izjava Komisije o upravljanju tokovima osoba na granicama između Slovenije i Hrvatske od 29. travnja 2017.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Komisija je također izdala Preporuku (EU) 2017/18041a državama članicama da bolje iskoriste policijske provjere i prekograničnu policijsku suradnju kako bi ograničile učinak na slobodno kretanje i uklonile prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Unatoč uspostavi različitih mjera, nekoliko država članica i dalje provodi nezakoniti nadzor unutarnjih granica, čime se narušavaju osnovna načela schengenskog područja.

 

__________________

 

1a Preporuka Komisije (EU) 2017/1804 od 3. listopada 2017. o provedbi odredaba Zakonika o schengenskim granicama o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama u schengenskom području (SL L 259, 7.10.2017., str. 25.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Financijska je potpora iz proračuna Unije neophodna za provedbu europskog integriranog upravljanja granicama kojim će se državama članicama pružiti potpora u učinkovitom upravljanju prelascima vanjskih granica te rješavanju izazova povezanih s migracijama i mogućim budućim prijetnjama na tim granicama, čime će se doprinijeti borbi protiv teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom uz istodobno potpuno poštovanje temeljnih prava.

(9)  Financijska je potpora iz proračuna Unije neophodna za provedbu europskog integriranog upravljanja granicama kojim će se državama članicama pružiti potpora u učinkovitom upravljanju prelascima vanjskih granica te rješavanju problema budućih prijetnji na tim granicama, čime će se doprinijeti borbi protiv teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom uz istodobno potpuno poštovanje temeljnih prava.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi promicanja provedbe europskog integriranog upravljanja granicama, definiranog elementima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2016/1624: granične kontrole, traganje i spašavanje tijekom nadzora granice, analiza rizika, suradnja država članica koju podupire i koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, međuagencijska suradnja koja uključuje redovitu razmjenu informacija, suradnja s trećim zemljama, tehničke i operativne mjere unutar schengenskog područja koje se odnose na nadzor granica i koje su oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje nezakonitog useljavanja i suzbija prekogranični kriminal, upotreba najsuvremenije tehnologije, mehanizmi kontrole kvalitete i mehanizmi solidarnosti te u svrhu njegove stvarne primjene, Unija bi državama članicama trebala pružiti odgovarajuću financijsku potporu.

(10)  Radi promicanja provedbe europskog integriranog upravljanja granicama, definiranog elementima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2016/1624: granične kontrole, traganje i spašavanje tijekom nadzora granice, analiza rizika, suradnja država članica koju podupire i koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, međuagencijska suradnja koja uključuje redovitu razmjenu informacija, suradnja s trećim zemljama, tehničke i operativne mjere unutar schengenskog područja koje se odnose na nadzor granica i koje su oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje neregularnog useljavanja i suzbija prekogranični kriminal, upotreba najsuvremenije tehnologije, mehanizmi kontrole kvalitete i mehanizmi solidarnosti te u svrhu njegove stvarne primjene, Unija bi državama članicama trebala pružiti odgovarajuću financijsku potporu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Budući da carinske službe država članica preuzimaju sve veći broj zadaća koje često obuhvaćaju i područje sigurnosti te se odvijaju na vanjskim granicama, osiguravanje ujednačene provedbe nadzora granica i carinskih provjera na vanjskim granicama pitanje je koje treba riješiti osiguravanjem odgovarajuće financijske potpore Unije državama članicama. Time se neće samo postrožiti carinske provjere, nego će se i pojednostavniti zakonito trgovanje i time pridonijeti sigurnosti i učinkovitosti carinske unije.

(11)  Budući da carinske službe država članica preuzimaju sve veći broj zadaća koje često obuhvaćaju i područje sigurnosti te se odvijaju na vanjskim granicama, važno je poticati međuagencijsku suradnju, uključujući razmjenu informacija primjenom postojećih alata za razmjenu informacija, kao sastavnicu pristupa europskog integriranog upravljanja granicama, kako je navedeno u članku 4. točki (e) Uredbe (EU) 2016/1624. Osiguravanje komplementarnosti provedbe nadzora granica i carinskih provjera na vanjskim granicama potrebno je zajamčiti osiguravanjem odgovarajuće financijske potpore Unije državama članicama. Time se neće samo postrožiti carinske provjere u cilju borbe protiv svih oblika nezakonitog krijumčarenja, osobito robe preko granica, te borbe protiv terorizma, nego će se i pojednostavniti zakonito trgovanje i putovanje i time pridonijeti sigurnosti i učinkovitosti carinske unije.

 

 

 

 

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Stoga je potrebno uspostaviti fond koji će biti sljednik Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014.–2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća18 uspostavom Fonda za integrirano upravljanje granicama (dalje u tekstu „Fond”).

(12)  Stoga je potrebno uspostaviti fond koji će biti sljednik Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014.–2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća18 djelomično i uspostavom Fonda za integrirano upravljanje granicama (dalje u tekstu „Fond”).

__________________

__________________

18 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

18 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Stoga bi Fond trebalo osnovati kao sveobuhvatan okvir za financijsku potporu Unije u području upravljanja granicama i viza koji bi obuhvaćao instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza („Instrument”) koji se uspostavlja ovom Uredbom te instrument za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere iz Uredbe (EU) br. …/…19 Europskog parlamenta i Vijeća. Taj bi se okvir trebao dopuniti Uredbom (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] Europskog parlamenta i Vijeća20, na koju bi ova Uredba trebala upućivati u pogledu pravila o podijeljenom upravljanju.

(14)  Stoga bi Fond trebalo osnovati kao sveobuhvatan okvir za financijsku potporu Unije u području upravljanja granicama i viza koji bi obuhvaćao instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza („Instrument”) koji se uspostavlja ovom Uredbom te instrument za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere. Taj bi se okvir trebao dopuniti instrumentom kojim se utvrđuju pravila o podijeljenom upravljanju.

__________________

 

19 SL L […] od […], str. […].

 

20 SL L […] od […], str. […].

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Taj instrument trebao bi se provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu temeljnih prava.

(15)  Taj instrument trebao bi se provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu temeljnih prava, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobito na način da se osigura poštovanje načelâ zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, nediskriminacije i pravednog postupanja prema državljanima trećih zemalja te prava na traženje međunarodne zaštite. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti identifikaciji, neposrednom pružanju pomoći i upućivanju ranjivih osoba na službe za zaštitu, osobito kada je riječ o djeci i maloljetnicima bez pratnje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Te obveze vrijede i za treće zemlje s kojima države članice i Europska unija surađuju u okviru Instrumenta.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Instrument bi se trebao temeljiti na rezultatima i ulaganjima ostvarenima uz potporu njegovih prethodnika: Fonda za vanjske granice za razdoblje od 2007. do 2013., osnovanog Odlukom br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21 i instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza uspostavljenog u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. Uredbom (EU) br. 515/201422 te bi ga trebalo proširiti kako bi se uzeo u obzir novi razvoj događaja

(16)  Instrument bi se trebao temeljiti na rezultatima i ulaganjima njegovih prethodnika: Fonda za vanjske granice za razdoblje od 2007. do 2013., osnovanog Odlukom br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21 i instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza uspostavljenog u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. Uredbom (EU) br. 515/201422 te bi ga trebalo proširiti kako bi se uzeo u obzir novi razvoj događaja

__________________

__________________

21 SL L 144, 6.6.2007, str. 22.

21 SL L 144, 6.6.2007, str. 22.

22 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

22 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U svrhu osiguravanja ujednačenog i visokokvalitetnog nadzora vanjskih granica te olakšavanja zakonitih putovanja preko vanjskih granica Instrument bi trebao pridonijeti razvoju europskog integriranog upravljanja granicama, koje obuhvaća sve mjere povezane s politikama, zakonodavstvom, sustavnom suradnjom, podjelom tereta, ocjenom situacije i promjenjivih okolnosti u pogledu graničnih prijelaza u odnosu na nezakonite migrante, osoblje, opremu i tehnologiju koje nadležna tijela država članica i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu upotrebljavaju na različitim razinama u suradnji s ostalim akterima poput trećih zemalja ili drugih tijela EU-a, posebno s Europskom agencijom za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Europolom i međunarodnim organizacijama.

(17)  U svrhu osiguravanja ujednačenog i visokokvalitetnog nadzora vanjskih granica te olakšavanja zakonitih putovanja preko vanjskih granica Instrument bi trebao pridonijeti razvoju europskog integriranog upravljanja granicama, koje obuhvaća sve mjere povezane s politikama, zakonodavstvom, sustavnom suradnjom, podjelom tereta, ocjenom situacije i promjenjivih okolnosti u pogledu graničnih prijelaza u odnosu na nezakonite migrante, osoblje, opremu i tehnologiju koje nadležna tijela država članica i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu upotrebljavaju na različitim razinama u suradnji s ostalim akterima poput trećih zemalja ili drugih tijela EU-a, posebno s Europskom agencijom za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Europolom i, po potrebi, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Instrument bi trebao pridonijeti većoj učinkovitosti obrade viza u smislu otkrivanja i ocjene sigurnosnih rizika i rizika povezanih s nezakonitim migracijama te pojednostavniti postupak izdavanja viza za osobe koje putuju u dobroj vjeri. Konkretno, Instrumentom bi se trebala pružati financijska pomoć za potporu digitalizaciji obrade viza kako bi se osigurao brz i siguran vizni postupak prilagođen klijentima od kojeg će imati koristi i podnositelji zahtjeva i konzulati. Instrumentom bi se trebala nastojati osigurati i široka konzularna pokrivenost diljem svijeta. Instrumentom bi se trebala obuhvatiti i ujednačena provedba i modernizacija zajedničke vizne politike.

(18)  Instrument bi trebao pridonijeti većoj učinkovitosti obrade viza u smislu pojednostavnjenja postupaka izdavanja viza za osobe koje putuju u dobroj vjeri te otkrivanja i ocjene sigurnosnih rizika i rizika povezanih s neregularnim migracijama. Konkretno, Instrumentom bi se trebala pružati financijska pomoć za potporu digitalizaciji obrade viza kako bi se osigurao brz i siguran vizni postupak prilagođen klijentima od kojeg će imati koristi i podnositelji zahtjeva i konzulati. Instrumentom bi se trebala nastojati osigurati i široka konzularna pokrivenost diljem svijeta. Instrumentom bi se trebala obuhvatiti i ujednačena provedba i modernizacija zajedničke vizne politike, pomoć državama članicama za izdavanje viza s ograničenom područnom valjanošću iz humanitarnih razloga, zbog nacionalnog interesa ili međunarodnih obveza, kao i u slučaju korisnika programa Unije za preseljenje ili premještanje, te puna usklađenost s pravnom stečevinom Unije koja se odnosi na vize.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Instrument bi trebao podupirati mjere na državnom području zemalja schengenskog područja koje sudjeluju u nadzoru granica kao dio razvoja zajedničkog integriranog sustava upravljanja granicama, kojim se osnažuje cjelokupno funkcioniranje schengenskog područja.

(19)  Instrument bi trebao podupirati mjere jasno povezane s nadzorom vanjskih granica na državnom području zemalja schengenskog područja kao dio razvoja zajedničkog integriranog sustava upravljanja granicama, kojim se osnažuje cjelokupno funkcioniranje schengenskog područja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Radi boljeg upravljanja vanjskim granicama kako bi se doprinijelo sprječavanju i suzbijanju nezakonitih migracija i visokoj razini sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde Europske unije Instrument bi trebao podupirati razvoj opsežnih informacijskih sustava koji se temelje na postojećim ili novim informacijskim sustavima. Također bi trebao podupirati uspostavu interoperabilnosti među tim informacijskim sustavima EU-a (Sustav ulaska/izlaska (EES)23, Vizni informacijski sustav (VIS)24, Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenski informacijski sustav (SIS)27 i Europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN)28) u državama članicama kako bi se navedeni sustavi i u njima pohranjeni podaci međusobno nadopunjavali. Instrument bi trebao doprinijeti i potrebnom razvoju na nacionalnoj razini nakon provedbe komponenata interoperabilnosti na središnjoj razini (Europski portal za pretraživanje (ESP), zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS), zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i sustav za otkrivanje višestrukih identiteta (MID))29.

(20)  Radi boljeg upravljanja vanjskim granicama, olakšavanja zakonitog putovanja, doprinošenja sprečavanju i suzbijanju neregularnihprelazaka granica i visokoj razini sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde Europske unije Instrument bi trebao podupirati razvoj tih opsežnih informacijskih sustava o kojima su Europski parlament i Vijeće postigli dogovor. U tom bi smislu također trebao podupirati uspostavu interoperabilnosti među tim informacijskim sustavima EU-a (Sustav ulaska/izlaska (EES)23, Vizni informacijski sustav (VIS)24, Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenski informacijski sustav (SIS)27 i Europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN)28) u državama članicama kako bi se navedeni sustavi i u njima pohranjeni podaci međusobno nadopunjavali. Instrument bi trebao doprinijeti i potrebnom razvoju na nacionalnoj razini nakon provedbe komponenata interoperabilnosti na središnjoj razini (Europski portal za pretraživanje (ESP), zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS), zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i sustav za otkrivanje višestrukih identiteta (MID))29.

__________________

__________________

23 Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.).

23 Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.).

24 Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

24 Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

25 COM(2016)0731 od 16. studenog 2016.

25 COM(2016)0731 od 16. studenog 2016.

26 COM(2016) 0272 final/2 od 4. svibnja 2016.

26 COM(2016) 0272 final/2 od 4. svibnja 2016.

27 COM(2016)0882 i 0883 od 21. prosinca 2016.

27 COM(2016)0882 i 0883 od 21. prosinca 2016.

28 COM(2017)0344 od 29. lipnja 2017.

28 COM(2017)0344 od 29. lipnja 2017.

29 COM(2017)0794 od 12. prosinca 2017.

29 COM(2017)0794 od 12. prosinca 2017.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Instrumentom bi se trebale nadopuniti i osnažiti aktivnosti usmjerene na provedbu europskog integriranog upravljanja granicama u skladu s načelima zajedničke odgovornosti i solidarnosti između država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, koje čine dva stupa europske granične i obalne straže. To konkretno znači da bi države članice pri sastavljanju nacionalnih programa trebale uzeti u obzir analitička sredstva, operativne i tehničke smjernice i izvedbeni program osposobljavanja koji je razradila Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, kao što je zajednički ključni izvedbeni program za osposobljavanje službenika graničnog nadzora, uključujući njegove komponente koje se odnose na temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti. Komisija bi se, u svrhu razvoja komplementarnosti njezine misije i zadaća država članica povezanih s nadzorom vanjskih granica, osiguravanjem dosljednosti i izbjegavanjem troškovne neučinkovitosti, trebala savjetovati s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu o nacrtima nacionalnih programa koje dostave države članice, a posebno o aktivnostima koje se financiraju u okviru operativne potpore.

(21)  Instrumentom bi se trebale nadopuniti i osnažiti aktivnosti kojima se provodi europsko integrirano upravljanje granicama u skladu s načelima zajedničke odgovornosti i solidarnosti između država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, koje čine dva stupa europske granične i obalne straže. To konkretno znači da bi države članice pri sastavljanju svojih nacionalnih programa trebale uzeti u obzir analitička sredstva, operativne i tehničke smjernice i izvedbeni program osposobljavanja koji je razradila Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, kao što je zajednički ključni izvedbeni program za osposobljavanje službenika graničnog nadzora, uključujući njegove komponente koje se odnose na temeljna prava i pristup međunarodnoj zaštiti. Komisija bi se, u svrhu razvoja komplementarnosti svojih zadaća i dužnosti država članica povezanih s nadzorom vanjskih granica te osiguravanja dosljednosti i izbjegavanja troškovne neučinkovitosti, trebala savjetovati s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu o nacrtima nacionalnih programa koje dostave države članice u mjeri u kojoj su ti nacrti u nadležnosti Agencije, a posebno o aktivnostima koje se financiraju u okviru operativne potpore. Komisija bi ujedno trebala osigurati da agencija eu-LISA, Agencija Europske unije za temeljna prava i sve druge relevantne agencije ili tijela Unije budu povezane s postupkom razvoja programâ država članica u ranoj fazi, u mjeri u kojoj je taj postupak u nadležnosti tih agencija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Instrument bi trebao podupirati provedbu pristupa putem žarišnih točaka u skladu s Komunikacijom Komisije o Europskom migracijskom programom, što je Europsko vijeće podržalo 25. i 26. lipnja 201530. Pristupom putem žarišnih točaka osigurava se operativna potpora državama članicama pogođenima nerazmjernim migracijskim pritiskom na vanjskim granicama Unije. On pruža integriranu, sveobuhvatnu i ciljanu pomoć u duhu solidarnosti i zajedničke odgovornosti, pritom štiteći integritet schengenskog područja.

(22)  U mjeri u kojoj to zatraže pogođene države članice, taj bi instrument trebao podupirati provedbu pristupa putem žarišnih točaka u skladu s Komunikacijom Komisije o Europskom migracijskom programom, što je Europsko vijeće podržalo 25. i 26. lipnja 201530. Pristupom putem žarišnih točaka osigurava se operativna potpora državama članicama pogođenima kriznom situacijom. On pruža integriranu, sveobuhvatnu i ciljanu pomoć, omogućujući da se postupak obrade velikog broja osoba koje dolaze na vanjske granice Unije odvija humano i učinkovito, štiteći pritom integritet schengenskog područja.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U interesu solidarnosti na schengenskom području kao cjelini te u duhu zajedničke odgovornosti za zaštitu vanjskih granica Unije ako se utvrde slabosti ili rizici, a posebno na temelju schengenske evaluacije provedene u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/201331, dotična država članica trebala bi na odgovarajući način riješiti to pitanje upotrebom resursa u okviru svojeg programa za provedbu preporuka donesenih u skladu s navedenom Uredbom te u skladu s procjenom osjetljivosti koju provede Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1624.

(23)  U interesu solidarnosti na schengenskom području i cijeloj Uniji te u duhu zajedničke odgovornosti za zaštitu vanjskih granica Unije ako se utvrde slabosti ili rizici, a posebno na temelju schengenske evaluacije provedene u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/201331, dotična država članica trebala bi na odgovarajući način riješiti to pitanje upotrebom resursa u okviru svojeg programa za provedbu preporuka donesenih u skladu s navedenom Uredbom te u skladu s procjenom osjetljivosti koju provede Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1624.

_________________

_________________

31 Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

31 Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Instrumentom bi trebalo iskazati solidarnost i zajedničku odgovornost kroz financijsku pomoć onim državama članicama koje u potpunosti primjenjuju schengenske odredbe o vanjskim granicama i vizama, kao i onima koje se pripremaju za puno sudjelovanje u Schengenu te bi ga države članice trebale primjenjivati u interesu zajedničke politike Unije o upravljanju vanjskim granicama.

(24)  Instrumentom bi trebalo pružiti financijsku pomoć onim državama članicama koje u potpunosti primjenjuju schengenske odredbe o vanjskim granicama i vizama, i onima koje se pripremaju za puno sudjelovanje u Schengenu te bi ga države članice trebale primjenjivati u interesu zajedničke politike Unije o upravljanju vanjskim granicama.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se doprinijelo postizanju cilja politike ovog Instrumenta, države članice trebale bi osigurati da se njihovi programi odnose na posebne ciljeve Instrumenta, da su odabrani prioriteti u skladu s prioritetima dogovorenima na razini EU-a i s provedbenim mjerama kako je utvrđeno u Prilogu II. te da su djelovanja proporcionalna izazovima s kojima se države članice suočavaju i s potrebama koje imaju.

(26)  Kako bi se doprinijelo postizanju cilja politike ovog Instrumenta, države članice trebale bi osigurati da se njihovi programi odnose na posebne ciljeve Instrumenta, da su odabrani prioriteti u skladu s prioritetima dogovorenima na razini EU-a i s provedbenim mjerama kako je utvrđeno u Prilogu II. te da je raspodjela odgovarajućih sredstava među ciljevima i djelovanjima proporcionalna izazovima s kojima se države članice suočavaju i s potrebama koje imaju. U tom smislu važno je postići pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava između posebnih ciljeva instrumenta. Shodno tome prikladno je osigurati minimalnu razinu izdataka za poseban cilj podupiranja zajedničke vizne politike, bilo za mjere u sklopu izravnog ili neizravnog upravljanja, bilo za mjere podijeljenog upravljanja.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Nadzor morskih granica smatra se jednom od funkcija obalne straže koje se obavljaju u pomorskom području Unije. Nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže nadležna su za širok raspon zadaća koje mogu uključivati, među ostalim, pomorsku sigurnost, zaštitu, traganje i spašavanje na moru, nadzor granica, kontrolu ribarstva, carinske provjere, općenito izvršavanje zakonodavstva i zaštitu okoliša. Zbog širokog raspona funkcije obalne straže u nadležnosti su različitih politika Unije, koje bi trebale težiti ostvarivanju sinergija kako bi se postigli što djelotvorniji i učinkovitiji rezultati.

(31)  Nadzor morskih granica smatra se jednom od funkcija obalne straže koje se obavljaju u pomorskom području Unije. Nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže nadležna su za širok raspon zadaća koje mogu uključivati, među ostalim, pomorsku sigurnost, traganje i spašavanje na moru, nadzor granica, kontrolu ribarstva, carinske provjere, općenito izvršavanje zakonodavstva i zaštitu okoliša. Zbog širokog raspona funkcije obalne straže u nadležnosti su različitih politika Unije, koje bi trebale težiti ostvarivanju sinergija kako bi se postigli što djelotvorniji i učinkovitiji rezultati.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Pri provedbi djelovanja financiranih u okviru ovog Instrumenta i povezanih s nadzorom morske granice, države članice trebali bi posebnu pozornost pridavati svojim obvezama, u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, u kontekstu pružanja potpore osobama u nevolji. U tom se kontekstu oprema i sustavi za koje bi se trebala primati potpora u okviru Instrumenta upotrebljavaju u situacijama potrage i spašavanja do kojih može doći tijekom operacija nadzora granica na moru, čime se doprinosi osiguranju zaštite i spašavanju života migranata.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se ojačale komplementarnost i dosljednost pomorskih aktivnosti te izbjeglo udvostručivanje napora i uklonila proračunska ograničenja u području skupih aktivnosti kao što je područje pomorstva, Instrument bi trebao podupirati pomorske operacije višenamjenske prirode čiji je glavni cilj granični nadzor, ali koje istodobno mogu imati i druge ciljeve.

(33)  Kako bi se ojačale komplementarnost i dosljednost pomorskih aktivnosti te izbjeglo udvostručivanje napora i uklonila proračunska ograničenja u području skupih aktivnosti kao što je područje pomorstva, Instrument bi trebao podupirati pomorske operacije višenamjenske prirode čiji je glavni cilj granični nadzor, ali koje istodobno mogu imati i druge povezane ciljeve, poput borbe protiv trgovanja ljudima.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Instrumenta trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije povezanih s dotičnom zemljom ili regijom. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Instrument bi trebao usmjeriti potporu na poboljšanje suradnje s trećim zemljama i na jačanje ključnih aspekata njihovih kapaciteta za granični nadzor i upravljanje granicama u područjima od interesa za Unijinu migracijsku politiku i Unijine ciljeve povezane sa sigurnošću.

(34)  Primarna svrha Instrumenta trebala bi biti potpora integriranom upravljanju na vanjskim granicama Unije i podupiranje zajedničke vizne politike. Međutim, Instrumentom bi se mogle podupirati određene mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama, unutar utvrđenih granica i podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama. Te bi se mjere trebale provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije povezanih s dotičnom zemljom ili regijom.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.a)  Komisija bi posebnu pozornost trebala posvetiti evaluaciji djelovanja i programa u vezi s trećim zemljama.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usredotočiti na aktivnosti u kojima intervencija Unije u usporedbi s djelovanjima država članica može rezultirati dodanom vrijednošću. Budući da je Unija u boljem položaju od država članica za pružanje okvira kojim će iskazati solidarnost Unije u područjima nadzora granica, zajedničke vizne politike i upravljanja migracijskim tokovima te za osiguravanje platforme za razvoj zajedničkih informatičkih sustava koji bi te politike podupirali, financijska potpora predviđena ovom Uredbom osobito pridonosi jačanju nacionalnih kapaciteta i kapaciteta Unije na tim područjima.

(35)  Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usredotočiti na aktivnosti u kojima intervencija Unije u usporedbi s djelovanjima država članica može rezultirati dodanom vrijednošću. Budući da je Unija u boljem položaju od država članica za pružanje okvira kojim će iskazati solidarnost Unije u područjima upravljanja granicama izajedničke vizne politike te za osiguravanje platforme za razvoj zajedničkih informatičkih sustava koji bi te politike podupirali, financijska potpora koja je predviđena ovom Uredbom osobito pridonosi jačanju nacionalnih kapaciteta i kapaciteta Unije na tim područjima.

Obrazloženje

Pitanja povezana s migracijom financiraju se iz zasebnog instrumenta.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Može se smatrati da država članica ne postupa u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije, uključujući u pogledu uporabe operativne potpore u skladu s ovim Instrumentom, ako nije ispunila svoje obveze iz Ugovora u područjima upravljanja granicama i viza, ako postoji očigledan rizik da će država članica izvršiti tešku povredu vrijednosti Unije pri provedbi pravne stečevine o upravljanju granicama i vizama ili ako su u izvješću o evaluaciji u okviru mehanizma za evaluaciju i praćenje schengenske pravne stečevine utvrđeni nedostaci u relevantnom području.

(36)  Može se smatrati da država članica ne postupa u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije, uključujući u pogledu uporabe operativne potpore u skladu s ovim Instrumentom, ako nije ispunila svoje obveze iz Ugovora u područjima upravljanja granicama i viza, ako postoji očigledan rizik da će država članica izvršiti tešku povredu vrijednosti Unije pri provedbi pravne stečevine o upravljanju granicama i vizama ili ako su u izvješću o evaluaciji u okviru mehanizma za evaluaciju i praćenje schengenske pravne stečevine utvrđeni nedostaci u relevantnom području ili ako je u okviru suradnje s trećom zemljom država članica financirala i poduzela zajednička djelovanja s tom trećom zemljom čija je posljedica kršenje temeljnih prava utvrđeno navedenim mehanizmom evaluacije i praćenja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Instrument bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te istodobno poštovati zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi.

(37)  Instrumentom bi trebalo osigurati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi. Njime bi trebalo uspostaviti ravnotežu između potrebe za predvidljivom raspodjelom sredstava i potrebe za većom fleksibilnošću i jednostavnošću. Kako bi ispunila zahtjeve u pogledu transparentnosti financiranja, Europska komisija bi u suradnji s državama članicama trebala objaviti informacije o razvoju godišnjih i višegodišnjih programa u okviru tematskog instrumenta. Provedba instrumenta trebala bi se temeljiti na načelima učinkovitosti, djelotvornosti i kvaliteti potrošnje. Osim toga, provedba instrumenta trebala bi biti što je moguće više prilagođena korisniku.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Ovom Uredbom trebali bi se utvrditi početni iznosi za programe država članica, izračunani na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I., koji odražavaju duljinu i razinu prijetnji na dijelovima kopnenih i morskih granica, radno opterećenje u zračnim lukama i konzulatima, kao i broj konzulata.

(38)  Ovom Uredbom trebali bi se utvrditi početni iznosi za programe država članica, izračunani na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I., koji odražavaju duljinu i razinu učinka na temelju aktualnih i povijesnih podataka na dijelovima kopnenih i morskih granica, radno opterećenje u zračnim lukama i konzulatima, kao i broj konzulata.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.a)  Preispitivanje na sredini razdoblja trebalo bi se rabiti za procjenu učinkovitosti i europske dodane vrijednosti programa, rješavanje problema koji su se pojavili tijekom prve faze te za pružanje transparentnog pregleda provedbe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Budući da se izazovi u području upravljanja granicama i viza neprestano razvijaju, potrebno je prilagoditi dodjelu financijskih sredstava promjenama u migracijskim tokovima, pritisku na granicama i sigurnosnim prijetnjama te usmjeriti financijska sredstva na prioritete koji imaju najveću dodanu vrijednost za Uniju. Kako bi se odgovorilo na hitne potrebe, promjene u politici i prioritete Unije te kako bi se usmjerilo sredstva na aktivnosti s većom dodanom vrijednosti za Uniju, dio financijskih sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim djelovanjima, djelovanjima Unije i hitnoj pomoći, putem tematskog instrumenta.

(40)  Budući da se izazovi u području upravljanja granicama i viza neprestano razvijaju, potrebno je prilagoditi dodjelu financijskih sredstava promjenama prioriteta u području vizne politike i upravljanja granicama, među ostalim i zbog povećanog pritiska na granicama, te usmjeriti financijska sredstva na prioritete koji imaju najveću dodanu vrijednost za Uniju. Kako bi se odgovorilo na hitne potrebe, promjene u politici i prioritete Unije te kako bi se usmjerilo sredstva na aktivnosti s većom dodanom vrijednosti za Uniju, dio financijskih sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim djelovanjima, djelovanjima Unije i hitnoj pomoći, putem tematskog instrumenta.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Instrument bi trebao doprinijeti pokrivanju operativnih troškova povezanih s upravljanjem granicama, zajedničkom viznom politikom i opsežnim informacijskim sustavima te bi stoga trebao omogućiti državama članicama da zadrže mogućnosti od presudne važnosti za Uniju u cjelini. Takva potpora sastoji se od pune naknade posebnih troškova povezanih s ciljevima Instrumenta i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

(42)  Instrument bi trebao doprinijeti, unutar utvrđenih granica, pokrivanju operativnih troškova povezanih s upravljanjem granicama, zajedničkom viznom politikom i opsežnim informacijskim sustavima te bi stoga trebao omogućiti državama članicama da zadrže mogućnosti od presudne važnosti za Uniju u cjelini. Takva potpora sastoji se od pune naknade posebnih troškova povezanih s ciljevima Instrumenta i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

Obrazloženje

Potpora za operativne troškove trebala bi biti ograničena jer su takvi rashodi obično obuhvaćeni nacionalnim proračunima i ne pružaju dodanu vrijednost EU-a.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Uz početnu dodjelu sredstava, dio dostupnih sredstava u okviru Instrumenta također se može dodijeliti programima država članica za provedbu posebnih djelovanja. Ta bi se posebna djelovanja trebala utvrditi na razini Unije te bi ih trebalo povezati s djelovanjima za koja je potrebna suradnja ili djelovanjima nužnima za praćenje razvoja stanja u Uniji, koja zahtijevaju dodjelu dodatnih sredstava jednoj državi članici ili većem broju njih kao što su kupnja, putem nacionalnih programa država članica, tehničke opreme koja je potrebna da bi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu obavljala svoje operativne aktivnosti, modernizacija obrade zahtjeva za vizu, razvoj novih opsežnih informatičkih sustava i uspostava interoperabilnosti tih sustava. Ta će posebna djelovanja Komisija definirati u svojim programima rada.

(43)  Uz početnu dodjelu sredstava, dio dostupnih sredstava u okviru Instrumenta također se može dodijeliti programima država članica za provedbu posebnih djelovanja. Ta bi se posebna djelovanja trebala utvrditi na razini Unije te bi ih trebalo povezati s djelovanjima s dodanom vrijednošću Unije za koja je potrebna suradnja među državama članicama ili djelovanjima nužnima za praćenje razvoja stanja u Uniji, koja zahtijevaju dodjelu dodatnih sredstava jednoj državi članici ili većem broju njih kao što su kupnja, putem nacionalnih programa država članica, tehničke opreme koja je potrebna da bi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu obavljala svoje operativne aktivnosti, modernizacija obrade zahtjeva za vizu, razvoj opsežnih informatičkih sustava i uspostava interoperabilnosti tih sustava. Ta će posebna djelovanja Komisija definirati u svojim programima rada koji bi se trebali donijeti delegiranim aktima.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Kako bi se ojačala sposobnost Unije da hitno riješi problem nepredviđenog ili nerazmjernog migracijskog pritiska, osobito na dijelovima granice na kojima je u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća38 utvrđena ona razina utjecaja koja ugrožava funkcioniranje cijeloga schengenskog područja, kao i problem pritiska na odjele za vize konzulata država članica ili rizika za sigurnost granica, trebalo bi biti moguće pružiti hitnu pomoć u skladu s okvirom utvrđenim ovom Uredbom.

(45)  Kako bi se ojačala sposobnost Unije da bez odgode reagira na nepredviđene, hitne i posebne potrebe u slučaju izvanredne situacije, osobito na dijelovima granice na kojima je u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća38 utvrđena ona razina utjecaja koja ugrožava funkcioniranje cijeloga schengenskog područja, kao i problem pritiska na odjele za vize konzulata država članica ili rizika za sigurnost granica, ovim bi se Instrumentom iznimno trebala pružiti financijska pomoć kao krajnja mjera u skladu s okvirom utvrđenim ovom Uredbom.

__________________

__________________

38 Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).

38 Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45a)  Migracije i prijelaz velikog broja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica ne bi se trebali, sami po sebi, smatrati prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti te ne bi trebali, sami po sebi, pokrenuti pružanje hitne pomoći u okviru ovog Instrumenta.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Cilj politike ovog Instrumenta ostvarivat će se i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru područja politike [...] fonda InvestEU. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili rješavanje neoptimalnih ulagačkih situacija, na proporcionalan način, a mjerama se ne bi smjelo udvostručiti niti istisnuti sredstva iz privatnog sektora niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Djelovanjima bi se trebala ostvarivati jasna europska dodana vrijednost.

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  U svrhu provedbe aktivnosti pod podijeljenim upravljanjem, Instrument bi trebao činiti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i Uredbe (EU) .../... [Uredba o zajedničkim odredbama].

(49)  U svrhu provedbe aktivnosti u okviru podijeljenog upravljanja, Instrument bi trebao činiti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i instrumenta kojim se utvrđuju zajedničke odredbe za podijeljeno upravljanje. U slučaju suprotnih odredbi ova Uredba ima prednost pred Uredbom o zajedničkim odredbama.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  U skladu s Uredbom (EU) …/… [nova Financijska uredba]41, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća42, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9543, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9644 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193945, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća46. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(52)  U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća42, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9543, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9644 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193945, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća46. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Rezultate istraga o nepravilnostima ili prijevarama u vezi s instrumentom trebalo bi staviti na raspolaganje Europskom parlamentu.

__________________

__________________

41 SL C […], […], str. […].

 

42 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

42 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

43 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

43 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

44 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

44 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

45 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

45 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

46 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

46 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  U skladu s člankom 349. UFEU-a i s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”, koju je Vijeće potvrdilo u svojim zaključcima od 12. travnja 2018., mjerodavne države članice trebale bi osigurati da se njihovim nacionalnim programima rješavaju rastući problemi s kojima se suočavaju najudaljenije regije. Instrumentom se te države članice podupiru dostatnim sredstvima kako bi, prema potrebi, mogle pomoći tim najudaljenijim regijama.

(55)  U skladu s člankom 349. UFEU-a i s komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”, koju je Vijeće potvrdilo u svojim zaključcima od 12. travnja 2018., mjerodavne države članice trebale bi osigurati da se njihovim nacionalnim programima rješavaju rastući problemi s kojima se suočavaju najudaljenije regije, kao što su nadzor granica, nerazmjeran priljev ljudi ili upotreba informacijskih sustava EU-a. Instrumentom se te države članice podupiru dostatnim sredstvima kako bi mogle pomoći tim najudaljenijim regijama s obzirom na takve posebnosti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48 trebalo bi provesti evaluaciju ovog Instrumenta na temelju informacija prikupljenih s pomoću posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, osobito za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Instrumenta u praksi. Radi mjerenja postignuća Instrumenta trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Instrumenta.

(56)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48 trebalo bi provesti evaluaciju ovog Instrumenta na temelju informacija prikupljenih s pomoću posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, osobito za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje, uključujući kvalitativne i kvantitativne pokazatelje, kao osnovu za evaluaciju učinaka Instrumenta u praksi. Radi mjerenja postignuća Instrumenta trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Instrumenta.

__________________

__________________

48 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.

48 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58)  S pomoću tih pokazatelja i financijskog izvješćivanja Komisija i države članice trebale bi pratiti provedbu Instrumenta u skladu s mjerodavnim odredbama Uredbe (EU) br. …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] i s ovom Uredbom.

(58)  Komisija bi svake godine Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti sažetak prihvaćenih godišnjih izvješća o uspješnosti. Komisija na zahtjev stavlja na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću cijeli tekst godišnjih izvješća o uspješnosti.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(58a)  Važno je da se tijekom prijelaznog razdoblja i cijelog trajanja provedbe instrumenta osiguraju dobro financijsko upravljanje i pravna sigurnost. Tijekom prijelaznog razdoblja ne bi se smjele prekidati aktivnosti poduzete tijekom razdoblja 2014. – 2020.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća50. Za provedbene akte kojima se utvrđuju zajedničke obveze država članica, posebice o pružanju informacija Komisiji, trebalo bi upotrebljavati postupak ispitivanja, a za donošenje provedbenih akata koji se odnose na mehanizme za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak.

(60)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća50. Za donošenje provedbenih akata koji se odnose na mehanizme za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak.

__________________

__________________

50 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

50 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza („Instrument”) kao dio Fonda za integrirano upravljanje granicama („Fond”).

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza („Instrument”) kao dio Fonda za integrirano upravljanje granicama („Fond”) za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zajedno s Uredbom (EU) …/… [Fond za opremu za carinske provjere], kojom se u okviru [Fonda za integrirano upravljanje granicama] uspostavlja Instrument za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere, ovom se Uredbom uspostavlja Fond.

Briše se.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Njome se određuju ciljevi Instrumenta, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

3.  Ovom se Uredbom određuju ciljevi Instrumenta, posebni ciljevi i mjere za provedbu tih posebnih ciljeva, proračun za razdoblje 2021. 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „operacije mješovitog financiranja” znači djelovanja financirana iz proračuna Unije, među ostalim u okviru mehanizama za mješovito financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 6. Financijske uredbe, u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije i povratni oblici potpore iz razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja;

Briše se.

Obrazloženje

Nije jasno koju bi dodanu vrijednost operacije mješovitog financiranja donijele u području upravljanja granicama i vizne politike. Konkretno, nije jasno koja bi se djelovanja provodila u okviru tih operacija i pod kojim uvjetima. Politika Unije u području upravljanja granicama i vizne politike ne bi trebala ovisiti o ulaganjima privatnog sektora.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „vanjske granice” znači granice država članica: kopnene granice, uključujući granice na rijekama i jezerima, morske granice te njihove zračne, riječne, pomorske i jezerske luke na koje se primjenjuju odredbe prava Unije o prelasku vanjskih granica, uključujući one unutarnje granice na kojima još nisu ukinute kontrole;

(4)  „vanjske granice” znači vanjske granice kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 399/2016, odnosno granice država članica: kopnene granice, uključujući granice na rijekama i jezerima, morske granice te njihove zračne, riječne, pomorske i jezerske luke na koje se primjenjuju odredbe prava Unije o prelasku vanjskih granica, uključujući one unutarnje granice na kojima još nisu ukinute kontrole;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je politike Instrumenta kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama osiguravanje snažnog i djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama i istodobna zaštita slobodnog kretanja osoba u Uniji, uz puno poštovanje obveza Unije u pogledu temeljnih prava, čime se doprinosi visokoj razini sigurnosti u Uniji.

1.  Cilj je politike Instrumenta kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama osiguravanje djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama i istodobna zaštita slobodnog kretanja osoba u Uniji, uz puno poštovanje pravne stečevine Unije i međunarodnih obveza Unije i njezinih država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata kojih su potpisnice.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

(a)  potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja neregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora zajedničkoj viznoj politici kako bi se olakšalo zakonito putovanje te spriječili migracijski i sigurnosni rizici.

(b)  potpora zajedničkoj viznoj politici kako bi se osigurao usklađeniji pristup među državama članicama u pogledu izdavanja viza te olakšalo zakonito putovanje i ublažili sigurnosni rizici.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Nediskriminacija i poštovanje temeljnih prava

 

Ovaj se instrument provodi uz potpuno poštovanje prava i načela iz pravne stečevine Unije, Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i međunarodnih obveza Unije u pogledu temeljnih prava, osobito osiguravanjem sukladnosti s načelom nediskriminacije i načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okviru ciljeva iz članka 3. i u skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Instrumentom se posebno podupiru djelovanja navedena u Prilogu III.

1.  U skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Instrumentom se podupiru djelovanja koja doprinose postizanju ciljeva iz članka 3., a posebno djelovanja navedena u Prilogu III.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi postizanja ciljeva ove Uredbe Instrumentom se, prema potrebi, mogu podupirati djelovanja u skladu s prioritetima Unije iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama, u skladu s člankom 5.

2.  Radi postizanja ciljeva iz članka 3. Instrumentom se, u iznimnim okolnostima unutar utvrđenih granica i uz odgovarajuće zaštitne mjere, mogu podupirati djelovanja iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama, u skladu s člankom 5.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ukupni iznos sredstava za podupiranje djelovanja u trećim zemljama ili djelovanja koja su povezana s trećim zemljama u okviru tematskog instrumenta u skladu s člankom 8. nije veći od 4 % ukupnog iznosa dodijeljenog tematskom instrumentu na temelju članka 7. stavka 2. točke (b).

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Ukupni iznos sredstava za podupiranje djelovanja u trećim zemljama ili djelovanja koja su povezana s trećim zemljama u okviru programa država članica u skladu s člankom 12. nije veći od 4 % ukupnog iznosa dodijeljenog toj državi članici u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a), člankom 10. stavkom 1. i Prilogom I.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Ako nastupi krizna situacija, neprihvatljiva djelovanja iz ovog stavka mogu se smatrati prihvatljivima.

  Ako nastupi krizna situacija iz članka 23., neprihvatljiva djelovanja iz ovog stavka mogu se smatrati prihvatljivima.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima koji su u njemu navedeni;

ii.  trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima koji su u njemu navedeni, pod uvjetom da se svim djelovanjima u trećim zemljama ili djelovanjima koja su povezana s trećim zemljama u potpunosti poštuju prava i načela iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima te međunarodne obveze Unije i država članica;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja.

3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja te ako je to u potpunosti u skladu s pravnom stečevinom Unije i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama ili trećim zemljama prihvatljivi su.

4.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili u prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama prihvatljivi su. Kad međunarodne organizacije koje sudjeluju u konzorcijima imaju poslovni nastan u trećoj zemlji, primjenjuje se članak 6. stavak 3.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na dodavanje vrijednosti ciljevima ove Uredbe.

1.  Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na osiguravanje dodane vrijednosti Unije za ciljeve ove Uredbe.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Komisija i države članice surađuju u provedbi Instrumenta. Komisija uspostavlja službu za pomoć i kontaktnu točku kako bi se pružila potpora državama članicama i doprinijelo uspješnoj raspodjeli sredstava.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Instrumenta za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 8 018 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Instrumenta za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 7 087 760 000 EUR u cijenama iz 2018. (8 018 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  4 811 000 000 EUR dodjeljuje se programima koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, od čega 157 200 000 EUR za Posebnu tranzitnu shemu kako je navedeno u članku 16., koja se provodi u okviru podijeljenog upravljanja;

(a)  4 252 833 000 EUR u cijenama iz 2018. (4 811 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se programima koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, od čega 138 962 000 EUR u cijenama iz 2018. (157 200 000 EUR u tekućim cijenama) za Posebnu tranzitnu shemu kako je navedeno u članku 16., koja se provodi u okviru podijeljenog upravljanja;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  3 207 000 000 EUR dodjeljuje se tematskom instrumentu.

(b)  2 834 927 000 EUR u cijenama iz 2018. (3 207 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se tematskom instrumentu.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financiranje iz tematskog instrumenta usmjereno je na prioritete s velikom dodanom vrijednošću za Uniju ili za upotrebu u odgovoru na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije iz Priloga II.

2.  Financiranje iz tematskog instrumenta usmjereno je na prioritete s velikom dodanom vrijednošću za Uniju ili za upotrebu u odgovoru na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije iz Priloga II. ili mjerama potpore u skladu s člankom 20. Pri izradi programa rada Komisija se savjetuje s organizacijama koje predstavljaju partnere na razini Unije, uključujući civilno društvo.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Najmanje 20 % sredstava iz tematskog instrumenta dodjeljuje se za poseban cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b).

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada se sredstva iz tematskog instrumenta dodijele državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, osigurava se da na odabrane projekte ne utječe obrazloženo mišljenje Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a koja ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

3.  Kada se sredstva iz tematskog instrumenta dodijele državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, sredstva nisu dostupna za projekte, za koje na temelju obrazloženog mišljenja Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a postoji dokaz, da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i pravilnost tog financiranja ili uspješnost tih projekata bili upitni.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kada se financiranje iz tematskog instrumenta provodi u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija za potrebe članka 18. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] procjenjuje utječe li na predviđeno djelovanje obrazloženo mišljenje Komisije u vezi s povredom prava na temelju članka 258. UFEU-a kojom se ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

4.  Kada se financiranje iz tematskog instrumenta provodi u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija procjenjuje predviđeno djelovanje kako bi se osiguralo da sredstva nisu dostupna za projekte, za koje na temelju obrazloženog mišljenja Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a postoji dokaz, da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i pravilnost tih projekata ili uspješnost tih projekata mogli biti dovedeni u pitanje.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Kad se financiranje iz tematskog instrumenta dodjeljuje u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, Komisija procjenjuje ne utječe li na predviđena djelovanja opći nedostatak u pogledu vladavine prava u jednoj državi članici, koji utječe ili bi mogao utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije tako da ugrožava legalnost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija donosi odluke o financiranju za tematski instrument kako je navedeno u članku 110. Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. U odlukama o financiranju navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. kako bi se utvrdili programi rada za tematski instrument kako je navedeno u članku 110. Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Nakon donošenja odluke o financiranju kako je navedeno u stavku 3. Komisija može u skladu s time izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja na odgovarajući način.

7.  Nakon donošenja programa rada kako je navedeno u stavku 6. Komisija može u skladu s time izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja na odgovarajući način.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Te odluke o financiranju mogu biti godišnje ili višegodišnje i mogu obuhvaćati jednu ili više komponenata tematskog instrumenta.

8.  Ti programi rada mogu biti godišnji ili višegodišnji i mogu obuhvaćati jednu komponentu tematskog instrumenta ili više njih.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovaj odjeljak primjenjuje se na dio financijske omotnice iz članka 7. stavka 2. točke (a) i dodatna sredstva koja će se provoditi u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s odlukom Komisije za tematski instrument iz članka 8.

1.  Ovaj odjeljak primjenjuje se na dio financijske omotnice iz članka 7. stavka 2. točke (a) i dodatna sredstva koja će se provoditi u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s programima rada Komisije za tematski instrument iz članka 8.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  4 009 000 000 EUR državama članicama u skladu s kriterijima iz Priloga I.;

(a)  3 543 880 000 EUR u cijenama iz 2018. (4 009 000 000 EUR u tekućim cijenama) državama članicama u skladu s kriterijima iz Priloga I.;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  802 000 000 EUR državama članicama za prilagodbu dodijeljenih sredstava za programe kako je navedeno u članku 13. stavku 1.

(b)  708 953 000 EUR u cijenama iz 2018. (802 000 000 EUR u tekućim cijenama) državama članicama za prilagodbu dodijeljenih sredstava za programe kako je navedeno u članku 13. stavku 1.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuju 75 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta.

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuje 85 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta iz država članica čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosječnog BND-a Unije i 75 % ukupnih prihvatljivih rashoda za druge države članice.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da su prioriteti obuhvaćeni njezinim programom u skladu s prioritetima i izazovima Unije u području upravljanja granicama i viza, da na njih odgovaraju te da su potpuno u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i njezinim dogovorenim prioritetima. Pri definiranju prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da su provedbene mjere iz Priloga II. prikladno obuhvaćene.

1.  Svaka država članica i Komisija osiguravaju da su prioriteti obuhvaćeni nacionalnim programom u skladu s prioritetima i izazovima Unije u području upravljanja granicama i viza, da na njih odgovaraju te da su potpuno u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i njezinim dogovorenim prioritetima te međunarodnim obvezama Unije i država članica koje proizlaze uz međunarodnih instrumenata čije su potpisnice. Pri definiranju prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da su provedbene mjere iz Priloga II. prikladno obuhvaćene.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  S tim u vezi države članice izdvajaju najmanje 20 % dodijeljenih sredstava za poseban cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b).

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija osigurava da Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i, prema potrebi, agencija eu-LISA budu povezane s postupkom razvoja programā država članica u ranoj fazi, u mjeri u kojoj je taj postupak u nadležnosti tih agencija.

2.  Komisija osigurava da, prema potrebi, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, agencija eu-LISA, Agencija Europske unije za temeljna prava i sve druge relevantne agencije Unije budu povezane s postupkom razvoja programā država članica u ranoj fazi, u mjeri u kojoj je taj postupak u nadležnosti tih agencija.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija se savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu o nacrtima programā s posebnim naglaskom na aktivnosti uključene u operativnu potporu u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) radi osiguranja usklađenosti i komplementarnosti djelovanja Agencije s djelovanjima država članica koja se odnose na upravljanje granicama te radi izbjegavanja dvostrukog financiranja i postizanja troškovne učinkovitosti.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija se savjetuje s agencijom eu-LISA o nacrtima programā s posebnim naglaskom na aktivnostima uključenima u tehničku potporu u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) radi osiguranja usklađenosti i komplementarnosti djelovanja agencije eu-LISA s djelovanjima država članica.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može uključiti Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu te, prema potrebi, agenciju eu-LISA u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su djelovanja koja se provode uz potporu iz Instrumenta usklađena s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

4.  Komisija može, prema potrebi, uključiti Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, agenciju eu-LISA, Agenciju Europske unije za temeljna prava i sve druge relevantne agencije Unije u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su djelovanja koja se provode uz potporu iz Instrumenta usklađena s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija prema potrebi uključuje Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u razmatranje najprikladnijeg pristupa postupanju s obzirom na preporuke uz potporu ovog Instrumenta.

6.  Komisija prema potrebi uključuje Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, agenciju eu-LISA, Agenciju Europske unije za temeljna prava i sve druge relevantne agencije Unije u razmatranje najprikladnijeg pristupa postupanju s obzirom na preporuke uz potporu ovog Instrumenta.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Dotični se program prema potrebi mijenja kako bi se u obzir uzele preporuke iz stavka 5. Ovisno o utjecaju te prilagodbe Komisija može odobriti revidirani program.

8.  Dotični se program prema potrebi mijenja kako bi se u obzir uzele preporuke iz stavka 5. i napredak u postizanju ključnih etapa i ciljeva kako je navedeno u godišnjim izvješćima o uspješnosti iz članka 27. stavka 2. točke (a). Ovisno o utjecaju te prilagodbe Komisija odobrava revidirani program.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Ako država članica odluči uz potporu Instrumenta provoditi projekte s trećom zemljom ili u njoj, dotična država članica savjetuje se s Komisijom prije početka provedbe projekta.

10.  Prije nego što država članica odluči uz potporu Instrumenta provoditi projekte s trećom zemljom, u trećoj zemlji ili povezane s trećom zemljom, osigurava da sva djelovanja koja predlaže ta treća zemlja, koja se provode trećoj zemlji ili su povezana s njome ispunjavaju međunarodne obveze Unije i dotične države članice te da se njima u cijelosti poštuju prava i načela iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Dotična država članica savjetuje se s Komisijom prije početka provedbe projekta, uključujući i u vezi s osiguranjem ispunjenja navedenih uvjeta.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Ako država članica odluči provoditi djelovanja s trećom zemljom ili u njoj uz potporu Instrumenta u vezi s praćenjem, otkrivanjem, identifikacijom, sprječavanjem i presretanjem neovlaštenih prelazaka granice radi otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala ili radi doprinosa zaštiti i spašavanju života migranata, dotična država članica osigurava da je obavijestila Komisiju o svakom bilateralnom ili multilateralnom sporazumu o suradnji s tom trećom zemljom u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1052/2013.

11.  Ako država članica, iznimno, odluči provoditi djelovanja s trećom zemljom, u njoj ili u vezi s njom uz potporu Instrumenta u vezi s praćenjem, otkrivanjem, identifikacijom, sprječavanjem i presretanjem neovlaštenih prelazaka granice radi otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja neregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala ili radi doprinosa zaštiti i spašavanju života migranata, dotična država članica osigurava da je obavijestila Komisiju o svakom bilateralnom ili multilateralnom sporazumu o suradnji s tom trećom zemljom u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1052/2013. Države članice osiguravaju puno poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, uključujući i u djelovanjima na otvorenome moru.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  Čim država članica u okviru ovog Instrumenta odluči pokrenuti projekte s trećom zemljom, projekte koji se provode u trećoj zemlji ili u vezi s trećom zemljom, država članica u roku od 10 dana obavještava organizacije koje predstavljaju partnere na nacionalnoj razini, kao i članove upravljačkog odbora.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 12. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  U pogledu operativne opreme, uključujući prijevozna sredstva, i komunikacijskih sustava potrebnih za djelotvoran i siguran nadzor granica koji su kupljeni uz potporu ovog Instrumenta primjenjuje se sljedeće:

12.  U pogledu operativne opreme, uključujući prijevozna sredstva, i komunikacijskih sustava potrebnih za djelotvoran i siguran nadzor granica te operacije traganja i spašavanja koji su kupljeni uz potporu ovog Instrumenta primjenjuje se sljedeće:

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 12. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  radi potpore usklađenom planiranju razvoja sposobnosti za europsku graničnu i obalnu stražu te mogućoj upotrebi zajedničke nabave država članica obavješćuje Komisiju u okviru izvješćivanja u skladu s člankom 27. o raspoloživom višegodišnjem planiranju u pogledu opreme za koju se očekuje da će biti kupljena uz potporu Instrumenta. Komisija te informacije prenosi Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu.

(d)  radi potpore usklađenom planiranju razvoja sposobnosti za europsku graničnu i obalnu stražu te mogućoj upotrebi zajedničke nabave država članica obavješćuje Komisiju u okviru izvješćivanja u skladu s člankom 27. o raspoloživom višegodišnjem planiranju u pogledu opreme za koju se očekuje da će biti kupljena uz potporu Instrumenta. Komisija te informacije prenosi Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu.

 

Ako države članice u okviru ovog Instrumenta provode mjere u vezi s nadzorom morske granice, one obraćaju posebnu pozornost na svoje međunarodne obveze u vezi s potragom i spašavanjem na moru te imaju pravo, u tu svrhu, koristiti opremu i sustave iz točaka od (a) do (d) ovog stavka.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Izobrazba u području upravljanja granicama koja se provodi uz potporu ovog Instrumenta temelji se na relevantnim usklađenim i kvalitetnim europskim standardima obrazovanja i zajedničkim standardima izobrazbe za graničnu i obalnu stražu.

13.  Izobrazba u području upravljanja granicama koja se provodi uz potporu ovog Instrumenta temelji se na relevantnim usklađenim i kvalitetnim europskim standardima obrazovanja i zajedničkim standardima izobrazbe za graničnu i obalnu stražu te na relevantnom pravu Unije i međunarodnom pravu, uključujući u pogledu temeljnih prava, pristupa međunarodnoj zaštiti i mjerodavnog pomorskog prava.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Programiranje iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] temelji se na vrstama intervencija utvrđenima u tablici 1. u Prilogu VI.

15.  U svakom programu se za svaki posebni cilj navode vrste intervencija prema tablici 1. Priloga VI. te se utvrđuje okvirna raspodjela programiranih sredstava po vrsti intervencije ili području potpore.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Programi podliježu preispitivanju i evaluaciji sredinom programskog razdoblja u skladu s člankom 26.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija 2024. dodjeljuje programima dotičnih država članica dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Ta dodjela temelji se na najnovijim dostupnim statističkim podacima za kriterije iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Financiranje se primjenjuje na razdoblje od kalendarske godine 2025.

1.  Do kraja 2024. te nakon obavješćivanja Europskog parlamenta Komisija dodjeljuje programima dotičnih država članica dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Ta dodjela temelji se na najnovijim dostupnim statističkim podacima za kriterije iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Financiranje se primjenjuje na razdoblje od kalendarske godine 2025.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako najmanje 10 % inicijalno dodijeljenih sredstava za program iz članka 10. stavka 1. točke (a) nije pokriveno zahtjevima za međuplaćanja podnesenima u skladu s člankom 85. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama], predmetna država članica nije prihvatljiva za dodjelu dodatnih sredstava za program iz stavka 1.

2.  Ako najmanje 30 % inicijalno dodijeljenih sredstava za program iz članka 10. stavka 1. točke (a) nije pokriveno zahtjevima za međuplaćanja, predmetna država članica nije prihvatljiva za dodjelu dodatnih sredstava za svoj program iz stavka 1.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Stavak 2. primjenjuje se samo ako su relevantni regulatorni okvir i povezani akti na snazi 1. siječnja 2022.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. prema potrebi se uzima u obzir napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti iz članka 12. Uredbe (EU) br. .../...[Uredba o zajedničkim odredbama] te utvrđeni nedostaci u provedbi.

3.  Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. uzima se u obzir napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti te utvrđeni nedostaci u provedbi.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Posebna djelovanja su transnacionalni ili nacionalni projekti u skladu s ciljevima ove Uredbe za koje jedna, nekoliko ili sve države članice mogu primiti dodatna dodijeljena sredstva za svoje programe.

1.  Posebna djelovanja su transnacionalni ili nacionalni projekti koji donose dodanu vrijednost Unije u skladu s ciljevima ove Uredbe za koje jedna, nekoliko ili sve države članice mogu primiti dodatna dodijeljena sredstva za svoje programe.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje upotrebljavaju operativnu potporu pridržavaju se pravne stečevine Unije o granicama i vizama.

3.  Države članice koje upotrebljavaju operativnu potporu pridržavaju se pravne stečevine Unije.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. točku (c) operativna potpora usmjerena je na posebne zadaće i usluge kako je propisano u Prilogu VII.

5.  Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. točku (c) operativna potpora usmjerena je na prihvatljiva djelovanja kako je propisano u Prilogu VII.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kao odgovor na nepredviđene ili nove okolnosti ili kako bi se osigurala djelotvorna provedba financiranja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjena posebnih zadaća i usluga iz Priloga VII.

6.  Kao odgovor na nepredviđene ili nove okolnosti ili kako bi se osigurala djelotvorna provedba financiranja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjene popisa prihvatljivih djelovanja iz Priloga VII.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Briše se.

Operacije mješovitog financiranja

 

Operacije mješovitog financiranja o kojima se odlučuje u okviru ovog Instrumenta provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i [glavom X.] Financijske uredbe.

 

Obrazloženje

Nije jasno koju bi dodanu vrijednost operacije mješovitog financiranja donijele u području upravljanja granicama i vizne politike. Osobito, nije jasno koja bi djelovanja podlijegale takvim operacijama i pod kojim uvjetima. Politika Unije u području upravljanja granicama i vizne politike ne bi trebala ovisiti o ulaganjima privatnog sektora.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Instrumentom se mogu podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime. Te se mjere mogu financirati po stopi od 100 %.

Instrumentom se mogu podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime. Te se mjere, točnije mjere pripreme, praćenja, nadzora, revizije, evaluacije i sve mjere administrativne i tehničke pomoći koje su potrebne za provedbu ove Uredbe i, prema potrebi, s trećim zemljama, mogu financirati po stopi od 100 %

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata, pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije promiču djelovanja i njihove rezultate pružajući usklađene, učinkovite i značajne informacije različitoj relevantnoj publici, uključujući medije i javnost, na relevantnim jezicima. Kako bi se zajamčila vidljivost sredstava Unije, korisnici sredstava Unije prilikom priopćavanja o određenom djelovanju upućuju na njihovo podrijetlo. U tu svrhu korisnici osiguravaju da se u svim komunikacijskim materijalima usmjerenima na medije i javnost istakne amblem Unije i da se izričito navede da je riječ o financijskoj potpori Unije.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi djelovanja informiranja i komunikacije povezana s ovim Instrumentom te njegovim djelovanjima i rezultatima. Financijska sredstva dodijeljena Instrumentu pridonose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se odnose na ciljeve ove Uredbe.

2.  Kako bi doprla do što šire publike, Komisija provodi djelovanja informiranja i komunikacije povezana s provedbom ovog Instrumenta i njegovim mjerama i rezultatima. Konkretno, Komisija objavljuje informacije o izradi godišnjih i višegodišnjih programa tematskog instrumenta. Komisija ujedno objavljuje popis operacija odabranih za financiranje u okviru tematskog instrumenta na javno dostupnim mrežnim stranicama te ga ažurira najmanje svaka tri mjeseca. Financijska sredstva dodijeljena Instrumentu pridonose i institucijskom priopćavanju o provedbi političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se odnose na ciljeve ove Uredbe. Konkretno, Komisija može promicati najbolje prakse i razmjenjivati informacije o provedbi Instrumenta.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija objavljuje informacije iz stavka 2. u otvorenim i strojno čitljivim formatima, u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, kojima se omogućuje razvrstavanje, pretraživanje, izvlačenje, usporedbu i ponovna uporaba podataka. Moguće je razvrstati podatke prema prioritetima, posebnom cilju, ukupnim prihvatljivim troškovima operacija, ukupnim troškovima projekata, ukupnim troškovima postupaka nabave, imenu korisnika i imenu ugovaratelja.

 

__________________

 

1a Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice dužne su Komisiji dostaviti informacije o razvoju programā podijeljenog upravljanja u svrhu njihove objave na mrežnim stranicama Komisije.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Instrumentom se pruža financijska pomoć za zadovoljavanje hitnih i posebnih potreba u slučaju krizne situacije koja je posljedica hitnog i iznimnog pritiska zbog velikog ili nerazmjernog broja državljana trećih zemalja koji su prešli, prelaze ili se očekuje da će prijeći vanjske granice jedne ili više država članica, posebice na onim dijelovima granice na kojima je utvrđena razina utjecaja takva da je ugroženo funkcioniranje cijeloga schengenskog područja, ili bilo koja druga situacija hitnog i iznimnog pritiska koja je obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe i zbog koje je nužno hitno djelovati.

1.  Komisija može odlučiti da iznimno pruži financijsku pomoć za zadovoljavanje hitnih i posebnih potreba u slučaju opravdane krizne situacije i to u krajnjoj nuždi. Te situacije mogu biti posljedica hitnog i iznimnog pritiska zbog velikog ili nerazmjernog broja državljana trećih zemalja koji su prešli, prelaze ili se očekuje da će prijeći vanjske granice jedne ili više država članica, posebice na onim dijelovima granice na kojima je utvrđena razina utjecaja takva da je ugroženo funkcioniranje cijeloga schengenskog područja, ili bilo koje druge valjano potkrijepljene krizne situacije koja zahtijeva hitno djelovanje na vanjskim granicama koja je obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe. Komisija bez odgađanja obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Kad je to potrebno za provedbu djelovanja, hitna pomoć može pokriti rashode koji su nastali prije dana podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava ili zahtjeva za pomoć, ali ne prije 1. siječnja 2021.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Hitna pomoć dodjeljuje se uz puno poštovanje pravne stečevine Unije i obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su potpisnice.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za djelovanje za koje je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se isplaćuju doprinosi primjenjuju se na njegov doprinos djelovanju. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

1.  Za djelovanje za koje je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se isplaćuju doprinosi primjenjuju se na njegov doprinos djelovanju. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu. Doprinosi iz ostalih programa Unije za djelovanja u okviru ovoga Instrumenta potvrđuju se, ako je to primjereno, u programima rada Komisije ili u nacionalnim programima i godišnjim izvješćima o uspješnosti.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djelovanja koja su dobila oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti ili koja ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

2.  Operacije koje su dobile oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti ili koje ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

mogu primati potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom 67. stavkom 5. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom 8. ili Uredbe (EU) …/… [o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike], pod uvjetom da takva djelovanja budu u skladu s ciljevima dotičnog programa. Primjenjuju se pravila Fonda ili instrumenta iz kojeg se isplaćuje potpora.

mogu primati potporu iz strukturnih fondova Unije pod uvjetom da takva djelovanja budu u skladu s ciljevima dotičnog programa. Primjenjuju se pravila Fonda ili instrumenta iz kojeg se isplaćuje potpora.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz članka 43. stavka 3. točke (h) podtočaka i. i iii. Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V.

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz članka 41. stavka 3. točke (h) podtočaka i. i iii. Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V. barem jednom godišnje.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Instrumenta prema ostvarenju ciljeva ove Uredbe utvrđeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su.

3.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Instrumenta prema ostvarenju ciljeva ove Uredbe utvrđeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su. Za resurse u okviru podijeljenog upravljanja upotrebljavaju se zajednički pokazatelji. Podaci koje Komisija dobije o ostvarenju i rezultatima stavljaju se na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću na zahtjev.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Praćenje i izvješćivanje za sredstva u okviru podijeljenog upravljanja temelji se na vrstama intervencija utvrđenima u Prilogu VI. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 29. u cilju suočavanja s nepredviđenim ili novim okolnostima ili djelotvorne provedbe sredstava.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Komisija posvećuje posebnu pozornost praćenju djelovanja trećih zemalja, djelovanja u trećim zemljama ili onih povezanih s njima, u skladu s člankom 5. i člankom 12. stavcima 10. i 11.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi retrospektivnu evaluaciju i evaluaciju na sredini provedbenog razdoblja ove Uredbe, uključujući djelovanja provedena u okviru Instrumenta.

1.  Komisija do 31. prosinca 2024. predstavlja evaluaciju provedbe ove Uredbe sredinom provedbenog razdoblja. Evaluacijom sredinom provedbenog razdoblja analiziraju se djelotvornost, učinkovitost, pojednostavljivanje i fleksibilnost Fonda. Točnije, to uključuje procjenu:

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  napretka u postizanju ciljeva ove Uredbe, uzimajući u obzir sve već dostupne relevantne informacije, posebno godišnja izvješća o uspješnosti koja podnose države članice u skladu s člankom 30. te pokazatelje učinka i rezultata iz Priloga VIII.;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  dodane vrijednosti djelovanja i operacija Unije koje se provode u okviru ovog Instrumenta;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c)  doprinosa Instrumenta rješavanju postojećih i nadolazećih izazova na vanjskim granicama, razvoju zajedničke vizne politike i korištenju Instrumenta za rješavanje nedostataka utvrđenih u okviru mehanizma za evaluaciju primjene schengenske pravne stečevine i procjenu osjetljivosti;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d)  kontinuirane važnosti i prikladnosti provedbenih mjera utvrđenih u Prilogu II. i djelovanja utvrđenih u Prilogu III.;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e)  komplementarnosti i usklađenosti između djelovanja koja se podupiru iz Instrumenta i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U okviru preispitivanja sredinom provedbenog razdoblja uzimaju u obzir rezultati retrospektivnih evaluacija o dugoročnom učinku prethodnog instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija provodi retrospektivnu evaluaciju do 31. siječnja 2030. Do tog istog datuma Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o evaluaciji. Retrospektivna evaluacija sadrži procjenu svih elemenata utvrđenih u stavku 1. U tom pogledu dugoročniji učinci instrumenta ocjenjuju se kako bi se uvrstili u odluku o mogućem produljenju ili izmjeni sljedećeg fonda.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Retrospektivna evaluacija i evaluacija sredinom provedbenog razdoblja provode se pravodobno kako bi se njihovi zaključci mogli iskoristiti u procesu odlučivanja u skladu s vremenskim planom iz članka 40. Uredbe (EU) br. .../... [Uredba o zajedničkim odredbama].

2.  Retrospektivna evaluacija i evaluacija sredinom provedbenog razdoblja provode se pravodobno kako bi se njihovi zaključci mogli iskoristiti u procesu odlučivanja u skladu člankom 14. ove Uredbe.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U okviru svojeg preispitivanja sredinom provedbenog razdoblja i retrospektivne evaluacije Komisija posvećuje posebnu pozornost evaluaciji djelovanja trećih zemalja, djelovanja u trećim zemljama ili djelovanja povezanih s trećim zemljama, u skladu s člankom 5. i člankom 12. stavcima 10. i 11.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022.

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022. Države članice objavljuju ta izvješća na posebnim mrežnim stranicama i prosljeđuju ih Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka (a)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  napretku u provedbi programa i ostvarenju ključnih etapa i ciljeva, uzimajući u obzir najnovije podatke kako je propisano u članku 37. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama];

(a)  napretku u provedbi programa i ostvarenju ključnih etapa i ciljeva, uzimajući u obzir najnovije kumulativne podatke poslane Komisiji;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  raščlanjivanju godišnje računovodstvene dokumentacije nacionalnog programa na povrat, pretfinanciranje krajnjih korisnika i stvarne troškove;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje;

(b)  svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje, uključujući obrazložena mišljenja Komisije u pogledu postupka radi utvrđivanja povrede prava u skladu s člankom 258. UFEU-a;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka (c)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  komplementarnosti između djelovanja koja se podupiru iz Instrumenta i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije, posebno oni u trećim zemljama ili povezani s trećim zemljama;

(c)  komplementarnosti, koordinaciji i usklađenosti djelovanja koja se podupiru iz Instrumenta i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije, posebno instrumenti Unije za vanjsko financiranje i drugi instrumenti koji omogućuju financiranje u trećim zemljama ili u vezi s trećim zemljama;

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  usklađenosti sa zahtjevima u pogledu temeljnih prava;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  provedbi projekata u trećim zemljama ili u vezi s trećim zemljama.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može dati primjedbe na godišnje izvješće o uspješnosti u roku od dva mjeseca od datuma primitka. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješća se smatraju prihvaćenima.

3.  Komisija može dati primjedbe na godišnje izvješće o uspješnosti u roku od dva mjeseca od datuma primitka. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješća se smatraju prihvaćenima. Nakon prihvaćanja, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću daje na raspolaganje sažetke godišnjih izvješća o uspješnosti i objavljuje ih na posebnim mrežnim stranicama.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.

Briše se.

Praćenje i izvješćivanje

 

1.  Praćenje i izvješćivanje u skladu s glavom IV. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama], temelji se na vrstama intervencija utvrđenima u tablicama 1., 2. i 3. u Prilogu VI. Kao odgovor na nepredviđene ili nove okolnosti ili kako bi se osigurala djelotvorna provedba financiranja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjena Priloga VI.

 

2.  Zajednički pokazatelji upotrebljavaju se u skladu s člankom 12. stavkom 1. te člancima 17. i 37. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama].

 

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 12., 15., 25. i 28. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 8., 12., 15., 25. i 28. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament i Vijeće mogu u bilo koje doba opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 12., 15., 25. i 28. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament i Vijeće mogu u bilo koje doba opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 8., 12., 15., 25. i 28. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 12., 15., 25. i 28. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima  8., 12., 15., 25. i 28. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Odbor ne donese mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta. To se ne primjenjuje na provedbeni akt iz članka 27. stavka 4.

Briše se.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za potrebe raspodjele sredstava iz stavka 1. točke (c) „vanjske morske granice” znači vanjska granica teritorijalnog mora država članica kako je utvrđeno u skladu s člancima od 4. do 16. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Međutim, u slučajevima u kojima su potrebna redovita i opsežna djelovanja za sprečavanje nezakonitog useljavanja ili nezakonitog ulaska, „vanjske morske granice” znači vanjska granica područja s visokom razinom prijetnje. Definicija „vanjskih morskih granica” u tom se pogledu utvrđuje uzimajući u obzir operativne podatke za prethodne dvije godine koje su dostavile dotične države članice. Ta definicija upotrebljava se isključivo za potrebe ove Uredbe.

6.  Za potrebe raspodjele sredstava iz stavka 1. točke (c) „vanjske morske granice” znači vanjska granica teritorijalnog mora država članica kako je utvrđeno u skladu s člancima od 4. do 16. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Međutim, u slučajevima u kojima su potrebna redovita i opsežna djelovanja za sprečavanje neregularnog useljavanja ili neregularnog ulaska, „vanjske morske granice” znači vanjska granica područja s visokom razinom prijetnje. Definicija „vanjskih morskih granica” u tom se pogledu utvrđuje uzimajući u obzir operativne podatke za prethodne dvije godine koje su dostavile dotične države članice. Ta definicija upotrebljava se isključivo za potrebe ove Uredbe.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 7. – podtočka a – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  70 % za broj prelazaka vanjske granice na odobrenim graničnim prijelazima;

(1)  60 % za broj prelazaka vanjske granice na odobrenim graničnim prijelazima;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 7. – podtočka a – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  30 % za broj državljana trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak na vanjskoj granici.

(2)  20 % za broj državljana trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak na vanjskoj granici.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 7. – podtočka a – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  20 % za broj osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji te je njihov zahtjev obrađen u okviru postupka na granici iz članka 43. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1aDirektiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako države članice nisu dostavile dotične statističke podatke, upotrebljavaju se najnoviji dostupni podaci za te države članice. Ako za neku državu članicu nema dostupnih podatka, referentna brojka je nula.

Ako države članice nisu dostavile dotične statističke podatke, upotrebljavaju se najnoviji dostupni podaci za te države članice. Ako za neku državu članicu nema dostupnih podatka, ili ako država članica dvije godine zaredom ne dostavi te informacije, referentna brojka je nula.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 9. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Ako države članice nisu dostavile dotične statističke podatke, upotrebljavaju se najnoviji dostupni podaci za te države članice. Ako za neku državu članicu nema dostupnih podatka, referentna brojka je nula.

(d)  Ako države članice nisu dostavile dotične statističke podatke, upotrebljavaju se najnoviji dostupni podaci za te države članice. Ako za neku državu članicu nema dostupnih podatka, ili ako država članica dvije godine zaredom ne dostavi te informacije, referentna brojka je nula.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu dostavlja Komisiji izvješće o raspodjeli sredstava za vanjske kopnene granice, vanjske morske granice i zračne luke kako je navedeno u stavku 1. točki (c).

10.  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu dostavlja Komisiji izvješće o raspodjeli sredstava za vanjske kopnene granice, vanjske morske granice i zračne luke kako je navedeno u stavku 1. točki (c). Komisija izvješće stavlja na raspolaganje javnosti.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 11. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Za potrebe početne dodjele u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina prijetnje za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum početka primjene ove Uredbe. Za potrebe preispitivanja u sredini razdoblja u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina prijetnje za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum preispitivanja u sredini razdoblja 2024. U njemu se određuju sljedeći specifični ponderi po dijelu granice uz primjenu razina prijetnje utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1052/2013:

11.  Za potrebe početne dodjele u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina utjecaja za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum početka primjene ove Uredbe. Za potrebe preispitivanja u sredini razdoblja u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina utjecaja za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum preispitivanja u sredini razdoblja 2024. U njemu se određuju sljedeći specifični ponderi po dijelu granice uz primjenu razina utjecaja utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1052/2013:

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 11. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  faktor 0,5 za nisku razinu prijetnje;

(a)  faktor 0,5 za nisku razinu utjecaja;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 11. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  faktor 3 za srednju razinu prijetnje;

(b)  faktor 3 za srednju razinu utjecaja;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 11. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  faktor 5 za visoku razinu prijetnje;

(c)  faktor 5 za visoku razinu utjecaja;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 11. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  faktor 8 za kritičnu razinu prijetnje.

Briše se.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  jačanjem kapaciteta za provođenje provjera na vanjskim granicama i njihove zaštite, uključujući mjere za sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala kao što su nezakonito krijumčarenje migranata, trgovanje ljudima i terorizam;

i.  jačanjem kapaciteta za provođenje provjera na vanjskim granicama i njihove zaštite, uključujući mjere za olakšavanje zakonitog prelaska granica i, prema potrebi, mjere povezane sa sprječavanjem i otkrivanjem prekograničnog kriminala kao što su nezakonito krijumčarenje migranata, trgovanje ljudima i terorizam te mjere povezane s upućivanjem osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  pružanjem potpore potrazi i spašavanju u okviru graničnog nadzora na moru;

Briše se.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  provedbom tehničkih i operativnih mjera unutar schengenskog područja koje su povezane s graničnim nadzorom;

iii.  provedbom tehničkih i operativnih mjera unutar schengenskog područja koje su povezane s graničnim nadzorom, pod uvjetom da takve mjere ne predstavljaju rizik za slobodu kretanja;

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka a – podtočka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.  pružanjem potpore, u okviru područja primjene ove Uredbe, državama članicama koje su suočene s postojećim ili potencijalnim nerazmjernim migracijskim pritiskom na vanjskim granicama EU-a, uključujući tehničko i operativno pojačanje, kao i raspoređivanjem timova za potporu upravljanju migracijama u područja žarišnih točaka;

v.  pružanjem potpore, u okviru područja primjene ove Uredbe, državama članicama koje su suočene s kriznom situacijom iz članka 23., uključujući tehničko i operativno pojačanje, kao i raspoređivanjem timova za potporu upravljanju migracijama u područja žarišnih točaka;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  daljnje jačanje europske granične i obalne straže izgradnjom zajedničkih kapaciteta, zajedničkom nabavom, uspostavom zajedničkih standarda i svim drugim mjerama kojima se pojednostavnjuju suradnja i koordinacija država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu;

(b)  razvoj izgradnje zajedničkih kapaciteta, zajednička nabava, uspostava zajedničkih standarda i sve druge mjere kojima se pojednostavnjuju suradnja i koordinacija među državama članicama radi daljnjeg razvoja europske granične i obalne straže;

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje međuagencijske suradnje na nacionalnoj razini među nacionalnim tijelima koja su nadležna za granični nadzor ili za druge zadaće koje se provode na granicama, a na razini EU-a između država članica, odnosno između država članica s jedne strane i relevantnih, tijela, ureda i agencija Unije ili trećih zemlja s druge strane;

(c)  jačanje međuagencijske suradnje na nacionalnoj razini među nacionalnim tijelima koja su nadležna za granični nadzor ili za druge zadaće koje se provode na granicama, a na razini EU-a između država članica, odnosno između država članica s jedne strane i relevantnih, tijela, ureda ili agencija Unije, uključujući agencije nadležne za vanjsko djelovanje, druge strane;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  uspostava, rad i održavanje opsežnih informacijskih sustava u području upravljanja granicama, uključujući interoperabilnost tih informacijskih sustava i njihovu komunikacijsku infrastrukturu.

(e)  uspostava, rad i održavanje onih opsežnih informacijskih sustava na koje se već primjenjuje pravo Unije u području upravljanja granicama, uključujući interoperabilnost tih informacijskih sustava i njihovu komunikacijsku infrastrukturu te djelovanja usmjerena na poboljšanje kvalitete podataka i pružanja informacije.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  povećanje sposobnosti za pružanje pomoći osobama u nevolji na moru, osobito pružanjem potpore operacijama traganja i spašavanja;

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  pružanjem potpore potrazi i spašavanju u okviru graničnog nadzora na moru;

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje učinkovitih usluga prilagođenih podnositeljima zahtjeva za izdavanje viza, pri čemu se održavaju sigurnost i cjelovitost postupka izdavanja viza;

(a)  pružanje učinkovitih usluga prilagođenih podnositeljima zahtjeva za izdavanje viza, pri čemu se održavaju sigurnost i cjelovitost postupka izdavanja viza, osobito u pogledu ranjivih osoba i djece;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  pružanje potpore državama članicama u izdavanju viza, uključujući vize s ograničenom teritorijalnom valjanošću koje se izdaju iz humanitarnih razloga, radi nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza te za korisnike programa Unije za preseljenje ili premještanje, kao i pružanje potpore u potpunom usklađivanju s pravnom stečevinom Unije u području viza;

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uspostava, rad i održavanje opsežnih informacijskih sustava u području zajedničke vizne politike, uključujući interoperabilnost tih informacijskih sustava i njihovu komunikacijsku infrastrukturu.

(d)  ažuriranje, rad i održavanje opsežnih informacijskih sustava u području zajedničke vizne politike, uključujući interoperabilnost tih informacijskih sustava i njihovu komunikacijsku infrastrukturu.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  infrastruktura, zgrade, sustavi i usluge koji su potrebni na graničnim prijelazima, u područjima žarišnih točaka i za granični nadzor između graničnih prijelaza radi sprečavanja i suzbijanja neovlaštenih prelazaka granice, nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala na vanjskim granicama, te radi osiguravanja nesmetanih tokova zakonitih putovanja;

(a)  infrastruktura, zgrade, sustavi i usluge koji su potrebni na graničnim prijelazima, u područjima žarišnih točaka i za granični nadzor između graničnih prijelaza radi sprečavanja i suzbijanja neovlaštenih prelazaka granice, iregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala na vanjskim granicama, te radi osiguravanja nesmetanih tokova zakonitih putovanja i učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, uključujući mjere povezane s upućivanjem osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti, dok se istodobno u svakom trenutku osigurava dostojanstveno postupanje s tim osobama;

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izobrazba u području razvoja europskog integriranog upravljanja granicama ili izobrazba koja mu doprinosi, pri čemu se uzimaju u obzir operativne potrebe i analiza rizika i u potpunosti poštuju temeljna prava;

(c)  izobrazba u području razvoja europskog integriranog upravljanja granicama ili izobrazba koja mu doprinosi, pri čemu se uzimaju u obzir operativne potrebe, analiza rizika i izazovi utvrđeni u preporukama za pojedine zemlje te u potpunosti poštuju temeljna prava;

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upućivanje zajedničkih časnika za vezu u treće zemlje kako je utvrđeno Uredbom (EU) .../... [nova Uredba o časnicima za vezu zaduženima za imigraciju] te upućivanje službenika graničnog nadzora i drugih relevantnih stručnjaka u države članice ili iz države članice u treću zemlju, jačanje suradnje i operativnog kapaciteta mreže stručnjaka ili časnika za vezu te razmjena najboljih praksi i izgradnja kapaciteta europskih mreža za procjenu, promicanje, podupiranje i razvoj politika Unije;

(d)  upućivanje zajedničkih časnika za vezu u treće zemlje te upućivanje službenika graničnog nadzora i drugih relevantnih stručnjaka u države članice ili iz države članice u treću zemlju, jačanje suradnje i operativnog kapaciteta mreže stručnjaka ili časnika za vezu te razmjena najboljih praksi i izgradnja kapaciteta europskih mreža za procjenu, promicanje, podupiranje i razvoj politika Unije;

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  studije, pilot-projekti i druga relevantna djelovanja čiji je cilj provedba ili razvoj europskoga integriranog upravljanja granicama, uključujući mjere za razvoj europske granične i obalne straže poput izgradnje zajedničkih kapaciteta, zajedničke nabave, uspostave zajedničkih standarda i druge mjere kojima se pojednostavnjuju suradnja i koordinacija država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu;

(e)  studije, pilot-projekti i druga relevantna djelovanja čiji je cilj provedba ili razvoj europskoga integriranog upravljanja granicama, uključujući mjere za razvoj europske granične i obalne straže poput izgradnje zajedničkih kapaciteta, zajedničke nabave, uspostave zajedničkih standarda i druge mjere kojima se pojednostavnjuju suradnja i koordinacija država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, kao i mjere povezane s upućivanjem osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti;

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  djelovanja za razvoj inovativnih metoda ili uvođenje novih tehnologija s potencijalom za prijenos u druge države članice, posebice iskorištavanje rezultata istraživačkih projekata u području sigurnosti ako je Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, postupajući u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2016/1624, utvrdila da to iskorištavanje pridonosi jačanju operativnih mogućnosti europske granične i obalne straže;

(f)  djelovanja za razvoj inovativnih metoda ili uvođenje novih tehnologija s potencijalom za prijenos u druge države članice, posebice iskorištavanje rezultata istraživačkih projekata u području sigurnosti ako je Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, postupajući u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2016/1624, utvrdila da to iskorištavanje pridonosi jačanju operativnih mogućnosti europske granične i obalne straže. Tim inovativnim metodama i novim tehnologijama u potpunosti se poštuju temeljna prava i pravo na zaštitu osobnih podataka;

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  pripremne, nadzorne, administrativne i tehničke aktivnosti potrebne za provedbu politika u području vanjskih granica, uključujući jačanje upravljanja schengenskim područjem putem razvoja i provedbe mehanizma evaluacije koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1053/2013 za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i Zakonika o schengenskim granicama, uključujući troškove misija za stručnjake Komisije i država članica koji sudjeluju u provjerama na licu mjesta kao i mjere za provedbu preporuka izdanih nakon procjena osjetljivosti koje je provela Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624;

(g)  pripremne korake te nadzorne, administrativne i tehničke aktivnosti potrebne za provedbu politika u području vanjskih granica, uključujući jačanje upravljanja schengenskim područjem putem razvoja i provedbe mehanizma evaluacije koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1053/2013 za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i Zakonika o schengenskim granicama, uključujući troškove misija za stručnjake Komisije i država članica koji sudjeluju u provjerama na licu mjesta kao i mjere za provedbu preporuka izdanih nakon procjena osjetljivosti koje je provela Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624;

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  identifikacija, uzimanje otisaka prstiju, registracija, sigurnosne provjere, ispitivanje, davanje informacija, liječnički pregled, provjera osjetljivosti te, prema potrebi, zdravstvena skrb kao i upućivanje državljana trećih zemalja na odgovarajući postupak na vanjskim granicama, posebno u područjima žarišnih točaka;

(h)  identifikacija, uzimanje otisaka prstiju, registracija, sigurnosne provjere, ispitivanje, davanje informacija, liječnički pregled, provjera osjetljivosti te, prema potrebi, zdravstvena skrb kao i po potrebi upućivanje državljana trećih zemalja na odgovarajući postupak azila na vanjskim granicama;

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  razvoj statističkih alata, metoda i pokazatelja;

(j)  razvoj statističkih alata, metoda i pokazatelja uz puno poštovanje načela nediskriminacije;

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  razmjena najboljih praksi i stručnog znanja, među ostalim i u pogledu zaštite temeljnih prava u kontekstu različitih sastavnica nadzora granica te, osobito u pogledu identifikacije, neposredna potpora i upućivanje na službe za zaštitu ranjivih osoba;

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(kb)  mjere za razvoj, praćenje i evaluaciju politika i postupaka, uključujući primjenu zajedničkih statističkih alata, metoda i pokazatelja za mjerenje napretka i ocjenjivanje razvoja politika.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izobrazba konzularnog i drugog osoblja koje sudjeluje u zajedničkoj viznoj politici i konzularnoj suradnji;

(c)  izobrazba konzularnog i drugog osoblja koje sudjeluje u zajedničkoj viznoj politici i konzularnoj suradnji, među ostalim prema potrebi u pogledu poštovanja temeljnih prava;

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  razmjena najboljih praksi i stručnjaka, uključujući upućivanje stručnjaka, kao i izgradnja kapaciteta europskih mreža za procjenu, promicanje, podupiranje i daljnji razvoj politika i ciljeva Unije;

(d)  razmjena najboljih praksi i stručnjaka, uključujući upućivanje stručnjaka, kao i izgradnja kapaciteta europskih mreža za procjenu, promicanje, podupiranje i daljnji razvoj politika i ciljeva Unije, među ostalim radi zaštite temeljnih prava u pogledu identifikacije, pružanja hitne pomoći i usmjeravanja ranjivih osoba prema službama zaštite;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  pripremne, nadzorne, administrativne i tehničke aktivnosti, uključujući one za jačanje upravljanja schengenskim područjem putem razvoja i provedbe mehanizma evaluacije koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1053/2013 za provjeru primjene schengenske pravne stečevine, uključujući troškove misija za stručnjake Komisije i država članica koji sudjeluju u provjerama na licu mjesta;

(g)  pripremne korake te nadzorne, administrativne i tehničke aktivnosti, uključujući one namijenjene jačanju upravljanja schengenskim područjem putem razvoja i provedbe mehanizma evaluacije koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1053/2013 za provjeru primjene schengenske pravne stečevine, uključujući troškove misija za stručnjake Komisije i država članica koji sudjeluju u provjerama na licu mjesta;

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  razvoj statističkih alata, metoda i pokazatelja;

(i)  razvoj statističkih alata, metoda i pokazatelja uz puno poštovanje načela nediskriminacije i prava na zaštitu osobnih podataka;

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  operativna potpora provedbi zajedničke vizne politike.

(j)  operativna potpora provedbi zajedničke vizne politike uz puno poštovanje načela nediskriminacije;.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  pružanje potpore državama članicama u izdavanju viza, uključujući vize s ograničenom teritorijalnom valjanošću koje se izdaju iz humanitarnih razloga, radi nacionalnog interesa ili zbog međunarodnih obveza te za korisnike programa Unije za preseljenje ili premještanje, kao i pružanje potpore u potpunom usklađivanju s pravnom stečevinom Unije u području viza.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  razvoj statističkih alata, metoda i pokazatelja za opsežne informacijske sustave u području viza i granica;

(g)  razvoj statističkih alata, metoda i pokazatelja za opsežne informacijske sustave u području viza i granica, uz puno poštovanje načela nediskriminacije i prava na zaštitu osobnih podataka;

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  djelovanja za poboljšanje kvalitete podataka i ostvarivanje prava ispitanika na informacije o svojim osobnim podacima, pristup tim podacima te njihov ispravak, brisanje i ograničavanje obrade;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Daljnje jačanje europske granične i obalne straže izgradnjom zajedničkih kapaciteta, zajedničkom nabavom, uspostavom zajedničkih standarda i svim drugim mjerama kojima se pojednostavnjuju suradnja i koordinacija država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, kako je navedeno u stavku 1. točki (b) Priloga II.

(3)  Razvoj izgradnje zajedničkih kapaciteta, zajedničke nabava, uspostave zajedničkih standarda i sve druge mjere kojima se pojednostavnjuju suradnja i koordinacija među državama članicama radi daljnjeg razvoja europske granične i obalne straže;

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Mjere kojima se poboljšava identifikacija žrtava trgovanja ljudima i jača prekogranična suradnja u otkrivanju trgovaca ljudima u okviru graničnog nadzora.

(5)  Mjere kojima se poboljšava identifikacija žrtava trgovanja ljudima i pružanje potpore tim žrtvama te se jača prekogranična suradnja u otkrivanju trgovaca ljudima u okviru graničnog nadzora, među ostalim razvojem i podupiranjem mehanizama za zaštitu i upućivanje.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Razvoj integriranih sustava za zaštitu djece na vanjskim granicama i općenito politika za djecu migrante, među ostalim i u okviru dostatnog osposobljavanja osoblja i razmjene dobre prakse među državama članicama.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Mjere kojima se uvode, prenose, testiraju ili provjeravaju nove metodologije ili tehnologije, uključujući pilot-projekte i mjere praćenja istraživačkih projekata u području sigurnosti koje financira Unija iz Priloga III.

(6)  Mjere kojima se uvode, prenose, testiraju ili provjeravaju nove metodologije ili tehnologije za poboljšanje kvalitete podataka i ostvarivanje prava ispitanika na informacije o svojim osobnim podacima, pristup tim podacima te njihov ispravak, brisanje i ograničavanje obrade;

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Mjere usmjerene na identifikaciju, hitnu pomoć i upućivanje na službe za zaštitu ranjivih osoba.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka a. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Posebni cilj 1: potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima:

(a)  Posebni cilj 1: potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja neregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima:

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka a – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  broj osoba koje su zatražile međunarodnu zaštitu na graničnim prijelazima

 

Izvor podataka: države članice

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka a – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  broj osoba kojima je zabranjen ulazak

 

Izvor podataka: države članice

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Posebni cilj 2: potpora zajedničkoj viznoj politici kako bi se olakšalo zakonito putovanje te spriječili migracijski i sigurnosni rizici:

(b)  Posebni cilj 2: potpora zajedničkoj viznoj politici kako bi se osigurao usklađeniji pristup među državama članicama u pogledu izdavanja viza te olakšalo zakonito putovanje i ublažili sigurnosni rizici.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka b – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  broj osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu u konzulatima država članica

 

Izvor podataka: države članice

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – Odjeljak 1. – redak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Mjere povezane s identifikacijom i upućivanjem ranjivih osoba

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – Odjeljak 1. - redak 11.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Mjere povezane s identifikacijom i upućivanjem osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili je žele zatražiti

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – Odjeljak 2. – redak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izdavanje humanitarnih viza

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – Odjeljak 3. – redak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kvaliteta podataka i prava ispitanika na informacije o svojim osobnim podacima, pristup tim podacima te brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  troškove održavanja, uključujući one u područjima žarišnih točaka obuhvaćenima područjem primjene ove Uredbe;

(3)  troškove održavanja obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe;

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Posebni cilj 1: potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

(a)  Posebni cilj 1: potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja neregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Posebni cilj 2: potpora zajedničkoj viznoj politici kako bi se olakšalo zakonito putovanje te spriječili migracijski i sigurnosni rizici:

(b)  Posebni cilj 2: potpora zajedničkoj viznoj politici kako bi se osigurao usklađeniji pristup među državama članicama u pogledu izdavanja viza te olakšalo zakonito putovanje i ublažili sigurnosni rizici.

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Uspostava područja bez unutarnjih granica u kojem se osobe i roba mogu slobodno kretati jedan je od najvećih uspjeha Europske unije i jedno od najopipljivijih postignuća i za europske građane i za poduzeća. Schengensko područje jedan je od ključnih instrumenata putem kojeg europski građani mogu ostvariti svoje slobode, dok unutarnje tržište može napredovati i razvijati se.

Kako je sadržano u Ugovorima, osiguravanje dobrog funkcioniranja i visoke razine sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde trebalo bi ostvariti, među ostalim, zajedničkim mjerama o prelasku osoba preko unutarnjih granica, nadzoru vanjskih granica Unije i zajedničkoj viznoj politici.

Izvjestiteljica stoga pozdravlja prijedlog u pogledu uspostave financijskog instrumenta za upravljanje granicom i vize u sklopu Fonda za integrirano upravljanje granicama koji će djelovati kao sljednik postojećeg Fonda za unutarnju sigurnost, s proračunom od 9,3 milijarde EUR, što predstavlja peterostruko povećanje sredstava. Taj je financijski instrument od temeljne važnosti jer se njime politike Unije prenose u konkretna djelovanja u korist svih europskih građana. Njime se pruža financijska potpora za provedbu politika, koja bi se trebala temeljiti na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti među državama članicama, kao i na njihovu uzajamnom povjerenju.

Međutim, posljednjih godina sve veći izazovi s kojima se suočava Europska Unija ukazali su na ozbiljne nedostatke u politikama EU-a i narušili povjerenje među državama članicama. Unatoč jačanju vanjskih granica uvođenjem novih mjera i sustava informacijskih tehnologija, povjerenje među državama članicama i dalje je narušeno te se i dalje dovode u pitanje sama načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti. Jedan od primjera za to jest nastavak provođenja nadzora unutarnjih granica unutar schengenskog područja i nakon što su protekle tri godine.

Cilj politike Unije u području upravljanja vanjskim granicama jest razvijanje i provedba europskog integriranog upravljanja granicama. Međutim, navedeno se mora provesti unutar utvrđenih granica i podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama usporedno sa slobodom kretanja osoba unutar Unije, što je osnovna sastavnica područja slobode, sigurnosti i pravde.

Izvjestiteljica smatra da su ciljevi predloženog instrumenta pretjerano usmjereni na sigurnost i ne uzimaju u obzir potrebu za olakšavanjem zakonitog putovanja. Velika većina ljudi koji danas prelaze vanjske granice zapravo su zakoniti putnici koji putuju u dobroj vjeri te u Uniju ulaze s vizom ili bez nje, njihov je značaj za sigurnost Unije kao cjeline zanemariv.

S obzirom na ciljeve instrumenta, izvjestiteljica smatra da je važno osigurati pravednu i transparentnu raspodjelu financijskih sredstava između obaju glavnih ciljeva Fonda. U tom pogledu izvjestiteljica smatra da bi trebalo staviti veći naglasak na pozitivnija djelovanja i mjere integriranog upravljanja granicama kao što je vizna politika, a ne samo na sigurnost. Stoga je preporučljivo osigurati minimalnu razinu financiranja za zajedničku viznu politiku.

Što se tiče izmjena Prijedloga Komisije, izvjestiteljica smatra da bi Uredbu trebalo ojačati i izmijeniti kako je navedeno u nastavku:

Od ključne je važnosti da se djelovanjima i mjerama koji se financiraju u okviru instrumenta uzimaju u obzir poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda koje, prema mišljenju izvjestiteljice, treba znatno ojačati. S obzirom na uvođenje informacijskih tehnologija i sustava na našoj vanjskoj granici, potreba za poštovanjem temeljnih prava osoba u pogledu njihovih osobnih podataka nikad nije bila veća te bi to poštovanje trebalo povećati.

Izvjestiteljica također smatra izuzetno važnim podsjetiti države članice na njihove međunarodne pravne obveze i obveze u okviru EU-a u kontekstu nadzora granica i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Navedeno načelo vrijedi ne samo na području države članice, nego i izvan državnog područja, među ostalim i na otvorenom moru pri obavljanju operacija traganja i spašavanja. Izuzetno je važno da taj aspekt bude dodatno naglašen u izvješću.

Slično tome, u kontekstu upravljanja granicama, kao što je to na područjima žarišnih točaka, izvjestiteljica predlaže da bi ujedno trebalo poboljšati odredbe u pogledu poštovanja prava na međunarodnu zaštitu te zaštitu ranjivih skupina kao što su djeca.

Nadalje, načelo nediskriminacije potrebno je primjereno ojačati, osobito kada je u pitanju postupanje s državljanima trećih zemalja u kontekstu upravljanja granicama i zajedničke vizne politike.

Olakšavanjem zakonitih putovanja, uključujući otvaranje zakonitih i sigurnih putova za Europu, znatno će se doprinijeti smanjenju migracijskih pritisaka na Uniju. U skladu s rezolucijom Europskog parlamenta o humanitarnim vizama u ovom kontekstu zajedničke vizne politike, izvjestiteljica smatra da bi iz ovoga instrumenta trebalo pružati potporu državama članicama u izdavanju humanitarnih viza, kao i Uniji u provedbi bilo kojeg budućeg sustava europskih humanitarnih viza. Došlo je vrijeme da države članice i Unija budu primjer i spriječe daljnji nepotrebni gubitak života na Sredozemlju.

U kontekstu djelovanja koja se odnose na izazove s kojima se suočava Unija, kao što je migracijski pritisak, izvjestiteljica smatra da je pri izračunu iznosa prvotno dodijeljenih sredstava potrebno uzeti u obzir broj podnesenih zahtjeva za međunarodnu zaštitu na granici kao kriterij kojim se utvrđuje radno opterećenje na vanjskim granicama.

Kada je riječ o financiranju djelovanja u trećim zemljama ili djelovanja povezanih s njima, izvjestiteljica smatra da bi njihova provedba trebala biti ograničena te podložna odgovarajućim zaštitnim mjerama. Nekoliko je financijskih instrumenata kojima upravlja Unija i koji su posvećeni djelovanjima u trećim zemljama i za treće zemlje; EU je ujedno i najveći donator razvojne pomoći u svijetu. Izvjestiteljica smatra da upravljanje europskim granicama nije povezano s uspostavljanjem prihvatnih centara u trećim zemljama ili eksternalizacijom upravljanja granicama EU-a tim zemljama.

Izvjestiteljica na sličan način predlaže ograničavanje financiranja hitnih i konkretnih potreba u kriznim situacijama, što bi se trebalo dopustiti samo u iznimnim slučajevima i uz dostatne zaštitne mjere uspostavljene za upotrebu tih sredstava.

Za pravilnu pripremu i provedbu mjera i djelovanja u okviru i programa rada i tematskog instrumenta ključno je aktivno sudjelovanje civilnog društva te lokalnih i regionalnih tijela. Izvjestiteljica predlaže jačanje tog aspekta Uredbe, kao i razmjenu najboljih praksi i stručnjaka, među ostalim i u pogledu zaštite temeljnih prava u kontekstu različitih elemenata nadzora granica.

Proračunski nadzor važna je ovlast Europskog parlamenta jer se na temelju njega države članice i institucije Unije smatraju odgovornima u očima europskih građana. Stoga je ključno da se znatno poveća transparentnost korištenja sredstava u okviru instrumenta.

Naposljetku, izvjestiteljica ustraje u tome da Europski parlament u svojoj ulozi suzakonodavca mora imati pristup odgovarajućim informacijama o korištenju Fonda radi provedbe nadzora. Slično tomu, Europski parlament trebao bi biti u potpunosti uključen u provedbu ili bilo kakve izmjene ključnih elemenata Uredbe, osobito putem delegiranoga akta u kontekstu programa rada, djelovanja prihvatljivih za veće sufinanciranje, kao i pokazatelja ostvarenja, evaluacija na sredini provedbenog razdoblja i retrospektivnih evaluacija te godišnjih izvješća o uspješnosti.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo na dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestiteljice. Izvjestiteljica je tijekom pripreme nacrta izvješća primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (ECRE)

Kvekersko vijeće za europske poslove (Quaker Council for European Affairs)

Otvoreno društvo Institut europskih politika

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Stalni predstavnik Litve pri Europskoj uniji


MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE (7.12.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Eduard Kukan

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Posljednjih se godina EU suočava sa sve većim brojem izazova u područjima migracija, mobilnosti i sigurnosti. Kako bi se ta pitanja riješila Komisija je u svibnju 2018. predložila znatno povećanje financijskih sredstava dodijeljenih za migracije i upravljanje granicama za razdoblje 2021. – 2027.

Predložena uredba o uspostavi instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza sastavni je dio Fonda za integrirano upravljanje granicama i usmjerena je isključivo na mjere koje se odnose na kontrole osoba u okviru graničnih kontrola.

Izvjestitelj podupire predloženu uredbu kojom se osigurava financijski okvir za snažno i učinkovito upravljanje granicama uz istovremenu zaštitu slobodnog kretanja ljudi. On posebno podupire povećanu financijsku omotnicu dodijeljenu tom fondu, povećanu fleksibilnost koja će doprinijeti učinkovitijem rješavanju novih izazova, usmjerenost na kvalitetu potrošnje, kao i bolji okvir za praćenje i evaluaciju.

Stoga smatra da je instrument, posebno u svojoj vanjskoj dimenziji, prikladan i odgovara prioritetima EU-a. Međutim, posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju usklađenosti i poticanju sinergija između tog instrumenta i svih ostalih financiranja u području migracija i upravljanja granicama, s pomoću instrumenata EU-a za vanjsko financiranje ili drugih instrumenata EU-a i fondova s vanjskom dimenzijom, kao što je Fond za azil i migracije.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. i članak 79. stavak 2. točku (d),

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2., članak 79. stavak 2. točku (d) i članak 80.,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U skladu s člankom 80. UFEU-a navedene politike i njihova provedba trebale bi biti uređene načelom solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, uključujući njegove financijske implikacije.

(2)  U skladu s člankom 80. UFEU-a navedene politike i njihova provedba trebale bi biti uređene načelom solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među svim državama članicama Unije, uključujući njegove financijske implikacije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Taj instrument trebao bi se provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu temeljnih prava.

(15)  Taj instrument trebao bi se provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu temeljnih prava i načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Nadalje, instrument se mora provoditi potpuno u skladu s načelima transparentnosti i sljedivosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se ojačale komplementarnost i dosljednost pomorskih aktivnosti te izbjeglo udvostručivanje napora i uklonila proračunska ograničenja u području skupih aktivnosti kao što je područje pomorstva, Instrument bi trebao podupirati pomorske operacije višenamjenske prirode čiji je glavni cilj granični nadzor, ali koje istodobno mogu imati i druge ciljeve.

(33)  Kako bi se ojačale komplementarnost i dosljednost pomorskih aktivnosti te izbjeglo udvostručivanje napora i uklonila proračunska ograničenja u području skupih aktivnosti kao što je područje pomorstva, Instrument bi trebao podupirati pomorske operacije višenamjenske prirode čiji je glavni cilj granični nadzor, ali koje istodobno mogu imati i druge povezane ciljeve, kao što je borba protiv trgovanja ljudima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Instrumenta trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije povezanih s dotičnom zemljom ili regijom. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Instrument bi trebao usmjeriti potporu na poboljšanje suradnje s trećim zemljama i na jačanje ključnih aspekata njihovih kapaciteta za granični nadzor i upravljanje granicama u područjima od interesa za Unijinu migracijsku politiku i Unijine ciljeve povezane sa sigurnošću.

(34)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Instrumenta trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i svih ostalih instrumenata Unije za financiranje sa vanjskom dimenzijom, kao što je primjerice Fond za azil i migracije, te bi ih trebale dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije povezanih s dotičnom zemljom ili regijom. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Instrument bi trebao usmjeriti potporu na poboljšanje suradnje s trećim zemljama i na jačanje ključnih aspekata njihovih kapaciteta za granični nadzor i upravljanje granicama u područjima od interesa za Unijinu migracijsku politiku i Unijine ciljeve povezane sa sigurnošću.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Instrument bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te istodobno poštovati zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi.

(37)  Instrument bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te istodobno poštovati zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi. Kako bi ispunila zahtjeve transparentnosti Fonda, Europska komisija bi u suradnji s državama članicama trebala objaviti informacije o razvoju godišnjih i višegodišnjih programa tematskog instrumenta. Od država članica trebalo bi zahtijevati da ustupe sve informacije o promjenama programâ podijeljenog upravljanja koje posjeduju. Te bi informacije Komisija trebala centralizirati i objaviti na jedinstvenom portalu. 

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Uz početnu dodjelu sredstava, dio dostupnih sredstava u okviru Instrumenta također se može dodijeliti programima država članica za provedbu posebnih djelovanja. Ta bi se posebna djelovanja trebala utvrditi na razini Unije te bi ih trebalo povezati s djelovanjima za koja je potrebna suradnja ili djelovanjima nužnima za praćenje razvoja stanja u Uniji, koja zahtijevaju dodjelu dodatnih sredstava jednoj državi članici ili većem broju njih kao što su kupnja, putem nacionalnih programa država članica, tehničke opreme koja je potrebna da bi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu obavljala svoje operativne aktivnosti, modernizacija obrade zahtjeva za vizu, razvoj novih opsežnih informatičkih sustava i uspostava interoperabilnosti tih sustava. Ta će posebna djelovanja Komisija definirati u svojim programima rada.

(43)  Uz početnu dodjelu sredstava, dio dostupnih sredstava u okviru Instrumenta također se može dodijeliti programima država članica za provedbu posebnih djelovanja. Ta bi se posebna djelovanja trebala utvrditi na razini Unije te bi ih trebalo povezati s djelovanjima za koja je potrebna suradnja između država članica ili djelovanjima nužnima za praćenje razvoja stanja u Uniji, koja zahtijevaju dodjelu dodatnih sredstava jednoj državi članici ili većem broju njih kao što su kupnja, putem nacionalnih programa država članica, tehničke opreme koja je potrebna da bi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu obavljala svoje operativne aktivnosti, modernizacija obrade zahtjeva za vizu, razvoj novih opsežnih informatičkih sustava i uspostava interoperabilnosti tih sustava. Ta će posebna djelovanja Komisija definirati u svojim programima rada.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je politike Instrumenta kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama osiguravanje snažnog i djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama i istodobna zaštita slobodnog kretanja osoba u Uniji, uz puno poštovanje obveza Unije u pogledu temeljnih prava, čime se doprinosi visokoj razini sigurnosti u Uniji.

1.  Cilj je politike Instrumenta kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama osiguravanje snažnog i djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama i istodobna zaštita slobodnog kretanja osoba u Uniji, uz puno poštovanje obveza Unije u pogledu temeljnih prava, čime se doprinosi visokoj razini sigurnosti i zaštite u Uniji.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

(a)  potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima, uz jamstvo poštovanja prava na azil i primjenu načela solidarnosti i ravnopravne podjele tereta;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Mjere koje se financiraju u okviru ovog Instrumenta provode se uz potpuno poštovanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva. Mjere su posebno usklađene s odredbama Povelje o temeljnim pravima Unije, pravom Unije kojim se uređuje zaštita podataka, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR), načelom poštenog postupanja prema državljanima trećih zemalja, pravom na azil i međunarodnu zaštitu, načelom zabrane vraćanja i međunarodnim obvezama Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su potpisnice, primjerice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Pri provedbi mjera koje su financirane u okviru ovog Instrumenta, a koje su povezane s nadzorom morske granice, države članice pridaju posebnu pozornost svojim obvezama u okviru međunarodnog pomorskog prava o pružanju pomoći osobama u nevolji. U tom pogledu, oprema i sustavi za koje se prima potpora u okviru Instrumenta mogu se upotrebljavati u rješavanju situacija potrage i spašavanja koje se mogu javiti tijekom operacija nadzora morskih granica, čime se doprinosi osiguranju zaštite i spašavanju života na moru.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna drugim instrumentima Unije.

2.  Komisija, Europski parlament i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna drugim instrumentima Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije.

5.  Nakon savjetovanja s Europskim parlamentom Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija donosi odluke o financiranju za tematski instrument kako je navedeno u članku 110. Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. U odlukama o financiranju navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

6.  Nakon savjetovanja s Europskim parlamentom Komisija donosi odluke o financiranju za tematski instrument kako je navedeno u članku 110. Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. U odlukama o financiranju navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Nakon donošenja odluke o financiranju kako je navedeno u stavku 3. Komisija može u skladu s time izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja na odgovarajući način.

7.  Nakon donošenja odluke o financiranju kako je navedeno u stavku 3. Komisija nakon savjetovanja s Europskim parlamentom može u skladu s time izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja na odgovarajući način.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovaj odjeljak primjenjuje se na dio financijske omotnice iz članka 7. stavka 2. točke (a) i dodatna sredstva koja će se provoditi u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s odlukom Komisije za tematski instrument iz članka 8.

1.  Ovaj odjeljak primjenjuje se na dio financijske omotnice iz članka 7. stavka 2. točke (a) i dodatna sredstva koja će se provoditi u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s odlukom koju Komisija nakon savjetovanja s Europskim parlamentom donosi za tematski instrument iz članka 8.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija osigurava da Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i, prema potrebi, agencija eu-LISA budu povezane s postupkom razvoja programā država članica u ranoj fazi, u mjeri u kojoj je taj postupak u nadležnosti tih agencija.

2.  Komisija i Europski parlament osiguravaju da Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i, prema potrebi, agencija eu-LISA budu povezane s postupkom razvoja programā država članica u ranoj fazi, u mjeri u kojoj je taj postupak u nadležnosti tih agencija.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija se savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu o nacrtima programā s posebnim naglaskom na aktivnosti uključene u operativnu potporu u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) radi osiguranja usklađenosti i komplementarnosti djelovanja Agencije s djelovanjima država članica koja se odnose na upravljanje granicama te radi izbjegavanja dvostrukog financiranja i postizanja troškovne učinkovitosti.

3.  Komisija se savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu o nacrtima programā s posebnim naglaskom na aktivnosti uključene u operativnu potporu u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) radi osiguranja usklađenosti i komplementarnosti djelovanja Agencije s djelovanjima država članica koja se odnose na upravljanje granicama te radi izbjegavanja dvostrukog financiranja i postizanja troškovne učinkovitosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može uključiti Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu te, prema potrebi, agenciju eu-LISA u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su djelovanja koja se provode uz potporu iz Instrumenta usklađena s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

4.  Komisija i Europski parlament mogu uključiti Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu te, prema potrebi, agenciju eu-LISA u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su djelovanja koja se provode uz potporu iz Instrumenta usklađena s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 12. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  U pogledu operativne opreme, uključujući prijevozna sredstva, i komunikacijskih sustava potrebnih za djelotvoran i siguran nadzor granica koji su kupljeni uz potporu ovog Instrumenta primjenjuje se sljedeće:

12.  U pogledu operativne opreme, uključujući prijevozna sredstva, i komunikacijskih sustava potrebnih za djelotvoran i siguran nadzor granica te operacije potrage i spašavanja koji su kupljeni uz potporu ovog Instrumenta primjenjuje se sljedeće:

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Izobrazba u području upravljanja granicama koja se provodi uz potporu ovog Instrumenta temelji se na relevantnim usklađenim i kvalitetnim europskim standardima obrazovanja i zajedničkim standardima izobrazbe za graničnu i obalnu stražu.

13.  Izobrazba u području upravljanja granicama koja se provodi uz potporu ovog Instrumenta temelji se na relevantnim usklađenim i kvalitetnim europskim standardima obrazovanja i zajedničkim standardima izobrazbe za graničnu i obalnu stražu, a posebno uzima u obzir pitanja ljudskih prava i međunarodne konvencije koje se na njih odnose.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija 2024. dodjeljuje programima dotičnih država članica dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Ta dodjela temelji se na najnovijim dostupnim statističkim podacima za kriterije iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Financiranje se primjenjuje na razdoblje od kalendarske godine 2025.

1.  Komisija 2024. nakon savjetovanja s Europskim parlamentom dodjeljuje programima dotičnih država članica dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Ta dodjela temelji se na najnovijim dostupnim statističkim podacima za kriterije iz stavka 1. točke (c) te stavaka od 2. do 11. Priloga I. Financiranje se primjenjuje na razdoblje od kalendarske godine 2025.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. prema potrebi se uzima u obzir napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti iz članka 12. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] te utvrđeni nedostaci u provedbi.

3.  Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. prema potrebi se uzima u obzir napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti iz članka 12. Uredbe (EU) …/… [Uredba o zajedničkim odredbama] te utvrđeni nedostaci u provedbi. Programi će biti preispitani na sredini provedbenog razdoblja u skladu s člankom 14. i člankom 40. Uredbe (EU) br. ... / ... [Uredba o zajedničkim odredbama] te člankom 26. ove Uredbe.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice moraju u programu i godišnjim izvješćima o uspješnosti, kako je navedeno u članku 27., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija nakon savjetovanja s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu u vezi s nadležnošću Agencije u skladu s člankom 12. stavkom 3. procjenjuje početno stanje u državama članicama koje su navele da planiraju upotrebljavati operativnu potporu, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile te države članice i, prema potrebi, informacije dostupne u kontekstu evaluacija primjene schengenske pravne stečevine i procjena osjetljivosti, uključujući preporuke izdane na temelju tih evaluacija i procjena osjetljivosti.

4.  Države članice moraju u programu i godišnjim izvješćima o uspješnosti, kako je navedeno u članku 27., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu u vezi s nadležnošću Agencije u skladu s člankom 12. stavkom 3. procjenjuje početno stanje u državama članicama koje su navele da planiraju upotrebljavati operativnu potporu, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile te države članice i, prema potrebi, informacije dostupne u kontekstu evaluacija primjene schengenske pravne stečevine i procjena osjetljivosti, uključujući preporuke izdane na temelju tih evaluacija i procjena osjetljivosti.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Instrumentom se mogu podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime. Te se mjere mogu financirati po stopi od 100 %.

Instrumentom se mogu podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Te se mjere mogu financirati po stopi od 100 %.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata, pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost, transparentnost i sljedivost financiranja Unije, posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz članka 43. stavka 3. točke (h) podtočaka i. i iii. Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V.

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz članka 41. stavka 3. točke (h) podtočaka i. i ii. Uredbe (EU, Euratom) 2018/10461a Europskog parlamenta i Vijeća, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću godišnje dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V.

 

____________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi retrospektivnu evaluaciju i evaluaciju na sredini provedbenog razdoblja ove Uredbe, uključujući djelovanja provedena u okviru Instrumenta.

1.  Komisija provodi retrospektivnu evaluaciju i evaluaciju na sredini provedbenog razdoblja ove Uredbe, uključujući djelovanja provedena u okviru Instrumenta. Evaluacija se bez odgode dostavlja Europskom parlamentu.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Nakon provedenog preispitivanja na sredini provedbenog razdoblja i retrospektivnog preispitivanja Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija dostavlja: ((

 

a) privremeno izvješće o evaluaciji na sredini razdoblja o provedbi ove Uredbe od sada do lipnja 2024. To privremeno izvješće o evaluaciji sadržava evaluaciju revizije na sredini provedbenog razdoblja izvršenu u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EU) br. .../... [Uredba o zajedničkim odredbama];

 

b) izvješće o retroaktivnoj evaluaciji o učincima ove Uredbe i posebnim uredbama nakon zatvaranja nacionalnih programa, a najkasnije 30. lipnja 2027.

 

Europski parlament poziva Komisiju na strukturirani dijalog o preispitivanju na sredini provedbenog razdoblja i retrospektivnoj evaluaciji.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) / [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022.

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji i Europskom parlamentu godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) br. .../... [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Primjenjuje se od 1.siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) razmjenu dobrih praksi radi evaluacije, poticanja, potpore i daljnjeg razvoja politika i ciljeva Unije, posebno u vezi sa zaštitom temeljnih prava u kontekstu različitih komponenti kontrole na granicama, osobito u pogledu identifikacije, hitne pomoći i usmjeravanja ugroženih osoba, naročito žena, djece i maloljetnika bez pratnje prema službama zaštite;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a) Mjere čiji je cilj poboljšati interoperabilnost informacijskih sustava i komunikacijskih mreža.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

Referentni dokumenti

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

10.7.2018

Razmatranje u odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (6.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monika Hohlmeier

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9a)   Europska unija trenutačno je suočena s velikim izazovima kad je riječ o upravljanju granicama, zaštiti granica i viznoj politici. U svojoj rezoluciji od 14. ožujka 2018. Europski parlament ponovno je istaknuo da je njegov prioritet jačanje vanjskih granica i izdvajanje odgovarajućih sredstava za područje azila i migracija u budućnosti. Snažnija i ambicioznija Europu može se postići samo uz dodatna financijska sredstva, što zahtijeva pružanje trajne potpore postojećim politikama, povećanje sredstava za vodeće programe Unije te da se dodatne odgovornosti poprate dodatnim financijskim sredstvima. Za nove zadaće i pojačane napore potrebno je povećanje financijskih sredstava, tehničke opreme i broja zaposlenih za relevantne programe, agencije i države članice na koje se to odnosi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi promicanja provedbe europskog integriranog upravljanja granicama, definiranog elementima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2016/1624: granične kontrole, traganje i spašavanje tijekom nadzora granice, analiza rizika, suradnja država članica koju podupire i koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, međuagencijska suradnja koja uključuje redovitu razmjenu informacija, suradnja s trećim zemljama, tehničke i operativne mjere unutar schengenskog područja koje se odnose na nadzor granica i koje su oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje nezakonitog useljavanja i suzbija prekogranični kriminal, upotreba najsuvremenije tehnologije, mehanizmi kontrole kvalitete i mehanizmi solidarnosti te u svrhu njegove stvarne primjene, Unija bi državama članicama trebala pružiti odgovarajuću financijsku potporu.

(10)  Radi promicanja provedbe europskog integriranog upravljanja granicama, definiranog elementima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2016/1624: granične kontrole, traganje i spašavanje tijekom nadzora granice, analiza rizika, suradnja država članica koju podupire i koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, međuagencijska suradnja koja uključuje redovitu razmjenu informacija i suradnja s vanjskim djelovanjem EU-a kao što je civilno upravljanje krizama, suradnja s trećim zemljama, tehničke i operativne mjere unutar schengenskog područja koje se odnose na nadzor granica i koje su oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje neregularnog useljavanja i suzbija prekogranični kriminal, upotreba najsuvremenije tehnologije, mehanizmi kontrole kvalitete i mehanizmi solidarnosti te u svrhu njegove stvarne primjene, Unija bi državama članicama trebala pružiti odgovarajuću financijsku potporu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U svrhu osiguravanja ujednačenog i visokokvalitetnog nadzora vanjskih granica te olakšavanja zakonitih putovanja preko vanjskih granica Instrument bi trebao pridonijeti razvoju europskog integriranog upravljanja granicama, koje obuhvaća sve mjere povezane s politikama, zakonodavstvom, sustavnom suradnjom, podjelom tereta, ocjenom situacije i promjenjivih okolnosti u pogledu graničnih prijelaza u odnosu na nezakonite migrante, osoblje, opremu i tehnologiju koje nadležna tijela država članica i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu upotrebljavaju na različitim razinama u suradnji s ostalim akterima poput trećih zemalja ili drugih tijela EU-a, posebno s Europskom agencijom za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Europolom i međunarodnim organizacijama.

(17)  U svrhu osiguravanja ujednačenog i visokokvalitetnog nadzora vanjskih granica te olakšavanja zakonitih putovanja preko vanjskih granica Instrument bi trebao pridonijeti razvoju europskog integriranog upravljanja granicama, koje obuhvaća sve mjere povezane s politikama, zakonodavstvom, sustavnom suradnjom, podjelom tereta, ocjenom situacije i promjenjivih okolnosti u pogledu graničnih prijelaza u odnosu na nezakonite migrante, osoblje, opremu i tehnologiju koje nadležna tijela država članica i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu upotrebljavaju na različitim razinama u suradnji s ostalim akterima poput trećih zemalja ili drugih tijela EU-a, posebno s Europskom agencijom za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), Europolom, mehanizmima EU-a za upravljanje krizama i međunarodnim organizacijama.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  Zbog novih izazova i dodatnih zadaća agencije uključene u upravljanje granicama moraju raspolagati potrebnim financijskim i ljudskim resursima. Osim mladih stručnjaka trebalo bi zaposliti i iskusne stručnjake iz država članica te im ponuditi ugovore u skladu s njihovim iskustvom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27 a)  Budući da je upravljanje granicama i vizama tijesno povezano s drugim političkim područjima kao što su Fond za pomorstvo i ribarstvo ili Program Unije za borbu protiv prijevara, Komisija bi trebala osigurati strogo koordinirani pristup, moguće sinergije i transparentnost pri trošenju sredstava. Jasnim i transparentnim pravilima trebalo bi se spriječiti dvostruko financiranje.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Instrumenta trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije povezanih s dotičnom zemljom ili regijom. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Instrument bi trebao usmjeriti potporu na poboljšanje suradnje s trećim zemljama i na jačanje ključnih aspekata njihovih kapaciteta za granični nadzor i upravljanje granicama u područjima od interesa za Unijinu migracijsku politiku i Unijine ciljeve povezane sa sigurnošću.

(34)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Instrumenta trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije povezanih s dotičnom zemljom ili regijom. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Instrument bi trebao usmjeriti potporu na poboljšanje suradnje s trećim zemljama, među ostalim sudjelovanjem u civilnom upravljanju krizama, i na jačanje ključnih aspekata njihovih kapaciteta za granični nadzor i upravljanje granicama u područjima od interesa za Unijinu migracijsku politiku i Unijine ciljeve povezane sa sigurnošću.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Ovom Uredbom trebali bi se utvrditi početni iznosi za programe država članica, izračunani na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I., koji odražavaju duljinu i razinu prijetnji na dijelovima kopnenih i morskih granica, radno opterećenje u zračnim lukama i konzulatima, kao i broj konzulata.

(38)  Ovom Uredbom trebali bi se utvrditi početni iznosi za programe država članica, izračunani na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I., koji odražavaju duljinu i razinu prijetnji na temelju aktualnih i povijesnih podataka na dijelovima kopnenih i morskih granica, radno opterećenje u zračnim lukama i konzulatima, kao i broj konzulata.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39 a)  Kako bi se procijenilo jesu li programi djelotvorni i donose li dodanu vrijednost koja nastaje zahvaljujući Uniji, kako bi se riješili problemi koji su se pojavili tijekom prve faze i kako bi se pružio transparentan pregled provedbe, trebalo bi provesti provjeru sredinom provedbenog razdoblja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40 a)  S obzirom na dramatična iskustva Europske unije u vezi s izazovima u upravljanju granicama i vizama tijekom prethodnih godina i nedostatak fleksibilnog financiranja za rješavanje tih problema, trebao bi postojati tematski instrument za nadolazeće nove probleme i stvaranje dodane vrijednost koja nastaje zahvaljujući Uniji, a da se pritom ne iscrpe raspoložive razlike do gornjih granica i instrumenti fleksibilnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Uz početnu dodjelu sredstava, dio dostupnih sredstava u okviru Instrumenta također se može dodijeliti programima država članica za provedbu posebnih djelovanja. Ta bi se posebna djelovanja trebala utvrditi na razini Unije te bi ih trebalo povezati s djelovanjima za koja je potrebna suradnja ili djelovanjima nužnima za praćenje razvoja stanja u Uniji, koja zahtijevaju dodjelu dodatnih sredstava jednoj državi članici ili većem broju njih kao što su kupnja, putem nacionalnih programa država članica, tehničke opreme koja je potrebna da bi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu obavljala svoje operativne aktivnosti, modernizacija obrade zahtjeva za vizu, razvoj novih opsežnih informatičkih sustava i uspostava interoperabilnosti tih sustava. Ta će posebna djelovanja Komisija definirati u svojim programima rada.

(43)  Uz početnu dodjelu sredstava, dio dostupnih sredstava u okviru Instrumenta također se može dodijeliti programima država članica za provedbu posebnih djelovanja. Ta bi se posebna djelovanja trebala utvrditi na razini Unije te bi ih trebalo povezati s djelovanjima za koja je potrebna suradnja ili djelovanjima nužnima za praćenje razvoja stanja u Uniji ili sudjelovanje u njezinom vanjskom djelovanju, npr. u civilnom upravljanju krizama, koja zahtijevaju dodjelu dodatnih sredstava jednoj državi članici ili većem broju njih kao što su kupnja, putem nacionalnih programa država članica, tehničke opreme koja je potrebna da bi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu obavljala svoje operativne aktivnosti, modernizacija obrade zahtjeva za vizu, razvoj novih opsežnih informatičkih sustava i uspostava interoperabilnosti tih sustava. Ta će posebna djelovanja Komisija definirati u svojim programima rada.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Instrumentom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi. Relevantne će se mjere utvrditi tijekom pripreme i provedbe Instrumenta te će se ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih postupaka evaluacije i preispitivanja.

(57)  Vodeći računa o hitnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i za preuzimanjem vodeće uloge u provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, uključujući ciljeve ravnopravnosti spolova, ovim instrumentom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja prema kojem će se za potporu klimatskih ciljeva u razdoblju VFO-u od 2021. do 2027. izdvajati najmanje 25 % rashoda iz proračuna EU-a, a što prije, a najkasnije do 2027., čak 30 %. Relevantne će se mjere utvrditi tijekom pripreme i provedbe Instrumenta te će se ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih postupaka evaluacije i preispitivanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(58 a)  Važno je da se tijekom prijelaznog razdoblja i cijelog trajanja provedbe instrumenta osiguraju dobro financijsko upravljanje i pravna sigurnost. Tijekom prijelaznog razdoblja ne bi se smjele prekidati aktivnosti poduzete tijekom razdoblja 2014. – 2020.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

(a)  potpora djelotvornom europskom integriranom upravljanju granicama na vanjskim granicama koje provodi europska granična i obalna straža kao zajednička odgovornost europske granične i obalne straže i nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje granicama radi olakšavanja zakonitih prelazaka granice, sprečavanja i otkrivanja neregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala te djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okviru posebnih ciljeva utvrđenih u stavku 2. Instrument se provodi s pomoću provedbenih mjera navedenih u Prilogu II.

3.  U okviru posebnih ciljeva utvrđenih u stavku 2. Instrument se provodi, između ostalog, s pomoću provedbenih mjera navedenih u Prilogu II.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okviru ciljeva iz članka 3. i u skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Instrumentom se posebno podupiru djelovanja navedena u Prilogu III.

1.  U okviru ciljeva iz članka 3. i, ako je to potrebno, u skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Instrumentom se posebno podupiru djelovanja navedena u Prilogu III.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Provedba instrumenta ne smije podrazumijevati veliko administrativno opterećenje koje negativno utječe na njegovu djelotvornost ili sprječava države članice u preuzimanju financijskih sredstava.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Komisija i države članice surađuju u provedbi instrumenta. Komisija uspostavlja službu za pomoć i kontaktnu točku kako bi se pružila potpora državama članicama i doprinijelo uspješnoj raspodjeli sredstava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Instrumenta za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 8 018 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Instrumenta za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 7 087 760 000 EUR u cijenama iz 2018. (8 018 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Obrazloženje

Predlaže se izmjena financijske omotnice u skladu s rezolucijama Parlamenta od 14. ožujka i 30. svibnja o sljedećem VFO-u, na temelju preliminarne tehničke raščlambe po programu koja se može dodatno prilagođavati, pri čemu treba poštovati opći stav Parlamenta izražen u tim rezolucijama i ukupnu razinu od 1,3 % BND-a u 27 država Unije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  4 811 000 000 EUR dodjeljuje se programima koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, od čega 157 200 000 EUR za Posebnu tranzitnu shemu kako je navedeno u članku 16., koja se provodi u okviru podijeljenog upravljanja;

(a)  4 252 833 000 EUR u cijenama iz 2018. (4 811 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se programima koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, od čega 138 962 000 EUR u cijenama iz 2018. (157 200 000 EUR u tekućim cijenama) za Posebnu tranzitnu shemu kako je navedeno u članku 16., koja se provodi u okviru podijeljenog upravljanja;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  3 207 000 000 EUR dodjeljuje se tematskom instrumentu.

(b)  2 834 927 000 EUR u cijenama iz 2018. (3 207 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se tematskom instrumentu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  4 009 000 000 EUR državama članicama u skladu s kriterijima iz Priloga I.;

(a)  3 543 880 000 EUR u cijenama iz 2018. (4 009 000 000 EUR u tekućim cijenama) državama članicama u skladu s kriterijima iz Priloga I.;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  802 000 000 EUR državama članicama za prilagodbu dodijeljenih sredstava za programe kako je navedeno u članku 13. stavku 1.

(b)  708 953 000 EUR u cijenama iz 2018. (802 000 000 EUR u tekućim cijenama) državama članicama za prilagodbu dodijeljenih sredstava za programe kako je navedeno u članku 13. stavku 1.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 100 % ukupnih prihvatljivih rashoda za hitnu pomoć.

5.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 100 % ukupnih prihvatljivih rashoda za hitnu pomoć, uključujući sudjelovanje u okviru civilnog upravljanja krizama.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Ako država članica odluči uz potporu Instrumenta provoditi projekte s trećom zemljom ili u njoj, dotična država članica savjetuje se s Komisijom prije početka provedbe projekta.

10.  Ako država članica odluči uz potporu Instrumenta provoditi projekte s trećom zemljom ili u njoj, uključujući sudjelovanje u civilnom upravljanju krizama, dotična država članica savjetuje se s Komisijom prije početka provedbe projekta.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Ako država članica odluči provoditi djelovanja s trećom zemljom ili u njoj uz potporu Instrumenta u vezi s praćenjem, otkrivanjem, identifikacijom, sprječavanjem i presretanjem neovlaštenih prelazaka granice radi otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala ili radi doprinosa zaštiti i spašavanju života migranata, dotična država članica osigurava da je obavijestila Komisiju o svakom bilateralnom ili multilateralnom sporazumu o suradnji s tom trećom zemljom u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1052/2013.

11.  Ako država članica odluči provoditi djelovanja s trećom zemljom ili u njoj uz potporu Instrumenta u vezi s praćenjem, otkrivanjem, identifikacijom, sprječavanjem i presretanjem neovlaštenih prelazaka granice radi otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja neregularnog useljavanja i prekograničnog kriminala ili radi doprinosa zaštiti i spašavanju života migranata, dotična država članica osigurava da je obavijestila Komisiju o svakom bilateralnom ili multilateralnom sporazumu o suradnji s tom trećom zemljom u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1052/2013.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 12. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  države članice mogu odlučiti kupiti opremu za višenamjenske pomorske operacije uz potporu Instrumenta, uz uvjet da se ta oprema, kada njome upravljaju relevantna nacionalna tijela, upotrebljava u operacijama graničnog nadzora najmanje 60 % ukupnog godišnjeg razdoblja upotrebe u nacionalne svrhe. Ta se oprema registrira u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu radi stavljanja tih resursa na raspolaganje u skladu s člankom 39. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/1624;

(c)  države članice mogu odlučiti kupiti višenamjensku opremu ili razviti informacijske i komunikacijske sustave, uz uvjet da se ta oprema, kada njome upravljaju relevantna nacionalna tijela, upotrebljava u operacijama graničnog nadzora najmanje 60 % ukupnog godišnjeg razdoblja upotrebe u nacionalne svrhe. Ta se oprema registrira u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu radi stavljanja tih resursa na raspolaganje u skladu s člankom 39. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/1624;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice mogu odlučiti kupiti opremu ili razviti informacijske i komunikacijske sustave za višenamjensku uporabu, uz uvjet da se ta oprema i sustavi, kada njima upravljaju relevantna nacionalna tijela, uglavnom koriste za aktivnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Fonda ili Instrumenta. Troškovi tih aktivnosti mogu u cijelosti biti uključeni u Fond ili Instrument.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Instrumenta prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjene Priloga VIII., pregleda i dopune pokazatelja, prema potrebi, te radi dopune ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući za informacije koje dostavljaju države članice.

5.  Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Instrumenta prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjene Priloga VIII., pregleda i dopune pokazatelja, prema potrebi, te radi dopune ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući za informacije koje dostavljaju države članice. Kao osnovu za pregled Komisija uzima u obzir poboljšanja u provedbi projekata, kvalitativnu potrošnju, smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja, potporu djelotvornosti država članica i opće prioritete Fonda za unutarnju sigurnost u pogledu granica i viza.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Za potrebe početne dodjele sredstava procjena radnog opterećenja temelji se na najnovijim prosječnim podacima za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum početka primjene ove Uredbe. Za potrebe preispitivanja u sredini razdoblja procjena radnog opterećenja temelji se na najnovijim prosječnim podacima za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni u vrijeme preispitivanja u sredini razdoblja 2024. Procjena radnog opterećenja temelji se na sljedećim čimbenicima:

7.  Za potrebe početne dodjele sredstava procjena radnog opterećenja temelji se na najnovijim prosječnim podacima za prethodnih 36 mjeseci i povijesnim podacima koji budu dostupni na datum početka primjene ove Uredbe. Za potrebe preispitivanja u sredini razdoblja procjena radnog opterećenja temelji se na najnovijim i povijesnim prosječnim podacima koji budu dostupni u vrijeme preispitivanja u sredini razdoblja 2024. Procjena radnog opterećenja temelji se na sljedećim čimbenicima:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 11. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Za potrebe početne dodjele u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina prijetnje za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum početka primjene ove Uredbe. Za potrebe preispitivanja u sredini razdoblja u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina prijetnje za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci koji budu dostupni na datum preispitivanja u sredini razdoblja 2024. U njemu se određuju sljedeći specifični ponderi po dijelu granice uz primjenu razina prijetnje utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1052/2013:

11.  Za potrebe početne dodjele u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina prijetnje za svaki dio granice na temelju najnovijih prosječnih podataka za prethodnih 36 mjeseci i povijesnih podataka koji budu dostupni na datum početka primjene ove Uredbe. Za potrebe preispitivanja u sredini razdoblja u izvješću iz stavka 10. utvrđuje se prosječna razina prijetnje za svaki dio granice na temelju najnovijih i povijesnih prosječnih podataka koji budu dostupni na datum preispitivanja u sredini razdoblja 2024. U njemu se određuju sljedeći specifični ponderi po dijelu granice uz primjenu razina prijetnje utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1052/2013:

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje međuagencijske suradnje na nacionalnoj razini među nacionalnim tijelima koja su nadležna za granični nadzor ili za druge zadaće koje se provode na granicama, a na razini EU-a između država članica, odnosno između država članica s jedne strane i relevantnih, tijela, ureda i agencija Unije ili trećih zemlja s druge strane;

(c)  jačanje međuagencijske suradnje na nacionalnoj razini među nacionalnim tijelima koja su nadležna za granični nadzor ili za druge zadaće koje se provode na granicama, a na razini EU-a između država članica, odnosno između država članica s jedne strane i relevantnih, tijela, ureda i agencija Unije, uključujući vanjsko djelovanje i aktivnosti, ili trećih zemlja s druge strane;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izobrazba u području razvoja europskog integriranog upravljanja granicama ili izobrazba koja mu doprinosi, pri čemu se uzimaju u obzir operativne potrebe i analiza rizika i u potpunosti poštuju temeljna prava;

(c)  izobrazba u području razvoja europskog integriranog upravljanja granicama ili izobrazba koja mu doprinosi, među ostalim u svrhe civilnog upravljanja krizama, pri čemu se uzimaju u obzir operativne potrebe i analiza rizika i u potpunosti poštuju temeljna prava;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Mjere čiji je cilj poboljšati interoperabilnost informacijskih sustava i komunikacijskih mreža.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

Referentni dokumenti

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

Referentni dokumenti

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

9

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum podnošenja

26.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti