Eljárás : 2018/0249(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0089/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0089/2019

Viták :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0176

JELENTÉS     ***I
PDF 506kWORD 212k
27.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Tanja Fajon

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0473),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 77. cikke (2) bekezdésére és 79. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0272/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0089/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unión belüli változó migrációs kihívások, valamint a közös biztonsági aggályok körülményei között rendkívül fontos a körültekintő egyensúly megőrzése egyrészt a személyek szabad mozgása, másrészt a biztonság között. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) bekezdése szerinti azon célkitűzést, hogy az Unió biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul, többek között a belső határok személyek által történő átlépésére, a külső határokon történő határellenőrzésre és a közös vízumpolitikára vonatkozó közös intézkedések révén kell megvalósítani.

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) bekezdése szerinti azon célkitűzést, hogy az Unió biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul, többek között a belső határok személyek által történő átlépésére, a külső határokon történő határellenőrzésre és a közös vízumpolitikára vonatkozó közös intézkedések révén kell megvalósítani, megőrizve ugyanakkor a körültekintő egyensúlyt egyrészt a személyek szabad mozgása, másrészt a biztonság között.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2017. szeptember 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a 27 tagállam vezetői megerősítették, hogy eltökéltek egy biztonságos és védett Európa és olyan Unió kialakítása iránt, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat, valamint olyan Európa iránt, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen.

(3)  A 2017. szeptember 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a 27 tagállam vezetői megerősítették, hogy eltökéltek egy biztonságos és védett Európa és olyan Unió biztosítása iránt, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat, valamint olyan Európa iránt, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eszközből finanszírozott intézkedések végrehajtása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az uniós adatvédelmi jogszabályokban és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (EJEE) foglalt rendelkezéseket, a harmadik országok állampolgáraival szembeni tisztességes bánásmód elvét, a menedékhez és a nemzetközi védelemhez való jogot, a visszaküldés tilalmának elvét, valamint az Uniónak és tagállamainak azon nemzetközi eszközökből eredő nemzetközi kötelezettségeit, amelyeknek részes felei, így az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezményt. Különös figyelmet kell fordítani ezenkívül a kiszolgáltatott személyek, elsősorban a gyermekek és kísérő nélküli kiskorúak személyazonosságának megállapítására, a részükre történő azonnali segítségnyújtásra és a védelmi szolgálatokhoz történő átirányításukra.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Unió külső határaira irányuló uniós politika célja az európai integrált határigazgatás kialakítása és nemzeti és uniós szintű végrehajtása, amely a személyek Unión belüli szabad mozgásának előfeltétele, és amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető alkotóeleme.

(4)  A külső határok igazgatása területén az uniós politika célja az európai integrált határigazgatás koncepciójának kialakítása és nemzeti és uniós szintű végrehajtása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése és a közös vízumpolitika támogatása érdekében, ami előmozdítja a személyek Unión belüli szabad mozgását, és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető alkotóeleme.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A migrációkezelés és a biztonság javításához szükség van az európai integrált határigazgatásra, amelyet az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból –beleértve a határőröket is, amennyiben határellenőrzési feladatokat látnak el – álló, az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel13 létrehozott Európai Határ- és Parti Őrség valósít meg.

(5)  Az európai integrált határigazgatásnak, amelyet az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból – beleértve a határőröket is, amennyiben határellenőrzési feladatokat látnak el – álló, az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel13 létrehozott Európai Határ- és Parti Őrség valósít meg, segítenie kell a határellenőrzések összehangolását, így a migrációkezelés javítását – beleértve a nemzetközi védelemhez való hozzáférés megkönnyítését az arra rászorulók számára – és a biztonság növelését a határokon átnyúló bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemhez való hozzájárulás révén.

__________________

__________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az európai migrációs stratégiáról szóló bizottsági közleményben14 az e területeken jelentkező kihívásokra adott uniós válaszintézkedések egyik fő célkitűzéseként azonosították a jogszerű utazás elősegítését, az irreguláris migrációs és biztonsági kockázatok megelőzése mellett.

(6)  Az európai migrációs stratégiáról szóló bizottsági közleményben14 az e területeken jelentkező kihívásokra adott uniós válaszintézkedések egyik fő célkitűzéseként azonosították a jogszerű utazás elősegítését.

__________________

__________________

14 COM(2015) 240 final, 2015. május 13.

14 COM(2015)0240, 2015. május 13.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Tanács 2016. december 15-i ülése15 sürgette, hogy mutassanak fel további eredményeket az információs rendszerek és az adatbázisok közötti interoperabilitás terén. Az Európai Tanács 2017. június 23-i ülése16 hangsúlyozta, hogy javítani kell az adatbázisok közötti interoperabilitást, és a Bizottság 2017. december 12-én elfogadta az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról szóló rendeletjavaslatot17.

törölve

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Az Európai Tanács 2017. június 22–23-i következtetései.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A schengeni térség integritásának megőrzése és működőképességének erősítése érdekében a tagállamok 2017. április 6. óta kötelesek szisztematikusan ellenőrizni az EU külső határait átlépő uniós polgárokat a releváns adatbázisokban. Ezenfelül a Bizottság ajánlást adott ki a tagállamoknak arra nézve, hogy megfelelőbben használják ki a rendőrségi ellenőrzéseket és a határon átnyúló együttműködést.

(8)  A schengeni térség integritásának megőrzése és az Unió külső határai biztonságának megerősítése érdekében a tagállamok 2017. április 6. óta kötelesek szisztematikusan ellenőrizni az EU külső határait átlépő uniós polgárokat a megfelelő adatbázisokban a schengeni térségbe belépő harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan már bevezetett szisztematikus ellenőrzéseken felül. Azonban több külső határátkelőhelyen szükségesnek bizonyult a szisztematikus ellenőrzések helyett a célzott ellenőrzések alkalmazása, mivel a szisztematikus ellenőrzések aránytalan mértékben befolyásolták a határforgalom áramlását1a.

 

__________________

 

1a A Bizottság 2017. április 29-i nyilatkozata a Szlovénia és Horvátország közötti határon jelentkező személyforgalom kezeléséről.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ezenfelül a Bizottság kiadta az (EU) 2017/1804 ajánlást1a a tagállamok részére azzal a céllal, hogy hatékonyabban használják ki a rendőrségi ellenőrzéseket és a határokon átnyúló együttműködést a szabad mozgásra gyakorolt hatások csökkentésére és a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély kezelésére. Annak ellenére, hogy többféle intézkedés van érvényben, a tagállamok egy része továbbra is jogellenes belső határellenőrzéseket tart fenn, aláásva a schengeni térség alapelvét.

 

__________________

 

1a A Bizottság (EU) 2017/1804 ajánlása (2017. október 3.) a Schengeni határellenőrzési kódexben szereplő, a schengeni térség belső határain végzett határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 259., 2017.10.7., 25.o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az uniós költségvetésből származó pénzügyi támogatás elengedhetetlen az európai integrált határigazgatás megvalósításához, amely támogatást nyújt a tagállamoknak a külső határátlépések hatékony irányításakor, valamint a migrációs kihívások és az említett határokon jelentkező lehetséges jövőbeni fenyegetések kezelésekor, elősegítve ezáltal az uniós dimenziójú bűncselekmények elleni fellépést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett.

(9)  Az uniós költségvetésből származó pénzügyi támogatás elengedhetetlen az európai integrált határigazgatás megvalósításához, hogy támogatást nyújtson a tagállamoknak a külső határok átlépésének hatékony irányításában és az említett határokon jelentkező jövőbeni kihívások kezelésében, elősegítve ezáltal a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező súlyos bűncselekmények elleni fellépést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani a tagállamok számára az európai integrált határigazgatás előmozdítása érdekében, amelyet annak alábbi alkotóelemei határoztak meg az (EU) 2016/1624 rendelet 4. cikkének megfelelően: határellenőrzés, kutatás-mentés a határőrizet folyamán, kockázatelemzés, (az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által támogatott és összehangolt) tagállamok közötti együttműködés, hatóságok közötti együttműködés (a rendszeres információcserét is beleértve), a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a határellenőrzéssel kapcsolatos és az irreguláris bevándorlás kezelésére és a határokon átnyúló bűnözés elleni eredményesebb küzdelemre szolgáló, a schengeni térségen belüli technikai és operatív intézkedések, a legújabb technológia alkalmazása, minőség-ellenőrzési és szolidaritási mechanizmusok, valamint annak szavatolása, hogy mindez működő realitássá váljon.

(10)  Az európai integrált határigazgatás előmozdítása érdekében – amelyet annak alábbi alkotóelemei határoznak meg az (EU) 2016/1624 rendelet 4. cikkének megfelelően: határellenőrzés, felkutatás és mentés a határőrizet folyamán, kockázatelemzés, (az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által támogatott és összehangolt) tagállamok közötti együttműködés, ügynökségközi együttműködés (a rendszeres információcserét is beleértve), a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a határellenőrzéssel kapcsolatos és az irreguláris bevándorlás kezelésére és a határokon átnyúló bűnözés elleni eredményesebb küzdelemre szolgáló, a schengeni térségen belüli technikai és operatív intézkedések, csúcstechnológiás eszközök alkalmazása, minőségellenőrzési és szolidaritási mechanizmusok – és annak szavatolásához, hogy mindez működő realitássá váljon, a tagállamok számára megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Mivel a tagállamok vámhatóságai növekvő számú feladatot vállalnak, amelyek gyakran kiterjednek a biztonság területére is és a külső határon valósulnak meg, a tagállamoknak nyújtott megfelelő uniós pénzügyi támogatással kell gondoskodni a külső határon végzett határellenőrzések és vámellenőrzések egységességének biztosításáról. Ez nem csupán a vámellenőrzéseket erősíti, hanem megkönnyíti a jogszerű kereskedelmet és hozzájárul a biztonságos és hatékony vámunióhoz.

(11)  Mivel a tagállamok vámhatóságai növekvő számú feladatot vállalnak, amelyek gyakran kiterjednek a biztonság területére is és a külső határon valósulnak meg, fontos ösztönözni az ügynökségek közötti együttműködést, beleértve a meglévő információcsere-eszközök útján folytatott információmegosztást, amely az (EU) 2016/1624 rendelet 4. cikkének e) pontja értelmében az európai integrált határigazgatási megközelítés egyik eleme. A külső határokon végzett határ- és vámellenőrzések egymást kiegészítő jellegének biztosítása érdekében a tagállamoknak megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani. Ez nem csupán a vámellenőrzéseket erősíti az illegális kereskedelem minden formája, nem utolsósorban az áruk határokon történő átcsempészése és a terrorizmus elleni küzdelem révén, hanem megkönnyíti a jogszerű kereskedelmet és utazást, és hozzájárul a biztonságos és hatékony vámunióhoz.

 

 

 

 

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Ezért az Integrált Határigazgatási Alap (a továbbiakban: az Alap) felállításával létre kell hozni az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel18 létrehozott 2014–2020-as Belső Biztonsági Alap helyébe lépő alapot.

(12)  Ezért, részben az Integrált Határigazgatási Alap (a továbbiakban: az Alap) felállításával létre kell hozni az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel18 létrehozott 2014–2020-as Belső Biztonsági Alap helyébe lépő alapot.

__________________

__________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ezért a határigazgatás és a vízumügy terén nyújtott uniós pénzügyi támogatás átfogó kereteként kell létrehozni az Alapot, amely felöleli az e rendelettel létrehozott, a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközt (a továbbiakban: az eszköz), valamint az (EU) …/…19 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott, a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszközt. A keretet ki kell egészíteni a [közös rendelkezésekről szóló rendelet] (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelettel20, amelyre e rendeletnek hivatkoznia kell a megosztott irányítás szabályai tekintetében.

(14)  Ezért a határigazgatás és a vízumügy terén nyújtott uniós pénzügyi támogatás átfogó kereteként kell létrehozni az Alapot, amely felöleli az e rendelettel létrehozott, a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközt (a továbbiakban: az eszköz), valamint egy, a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszközt. A keretet ki kell egészíteni egy olyan dokumentummal, amely a megosztott irányításra vonatkozó szabályokat rögzíti.

__________________

 

19 HL L […]., […]., o.

 

20 HL L […]., […]., o.

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az eszközt az Európai Unió Alapjogi Chartájába foglalt jogokkal és elvekkel és az Unió alapvető jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeivel teljes összhangban kell végrehajtani.

(15)  Az eszközt az Európai Unió Alapjogi Chartájába foglalt jogokkal és elvekkel és az Unió alapvető jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeivel teljes összhangban kell végrehajtani, tekintettel többek között az emberi jogok európai egyezményére (EJEE), és biztosítva különösen a visszaküldés tilalmára, az átláthatóságra és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elvek, valamint a nemzetközi védelem igényléséhez való jog tiszteletben tartását. Különös figyelmet kell fordítani ezenkívül a kiszolgáltatott személyek, elsősorban a gyermekek és kísérő nélküli kiskorúak személyazonosságának megállapítására, a részükre történő azonnali segítségnyújtásra és a védelmi szolgálatokhoz történő átirányításukra.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  E kötelezettségek ugyanígy vonatkoznak azokra a harmadik országokra, amelyekkel a tagállamok és az Unió ezen eszköz alapján működnek együtt.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Helyénvaló, hogy az eszköz az alábbi jogelődei által elért eredményekre és eszközölt beruházásokra épüljön: az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal21 létrehozott, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alap, valamint az 515/2014/EU európai rendelettel22 létrehozott, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz, továbbá ki kell azt bővíteni, hogy figyelembe vegye az új fejleményeket.

(16)  Helyénvaló, hogy az eszköz a jogelődjei, azaz a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal21 létrehozott, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alap, valamint az 515/2014/EU rendelettel22 létrehozott, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz eredményeire és beruházásaira épüljön, és az új fejlemények tükrében kibővítésre kerüljön.

__________________

__________________

21 HL L 144., 2007.6.6., 22. o.

21 HL L 144., 2007.6.6., 22. o.

22 Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az eszköz az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés, valamint a külső határokon keresztül történő jogszerű utazás megkönnyítése érdekében hozzájárul az európai integrált határigazgatás kialakításához, amely kiterjed a tagállamok illetékes hatóságai és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által – egyéb szereplőkkel, például harmadik országokkal és más uniós szervekkel, különösen a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökséggel (eu-LISA), az Europollal és az eu-LISA-val, valamint nemzetközi szervezetekkel együttműködésben eljárva – különböző szinteken hozott valamennyi, a politikára, jogszabályokra, rendszeres együttműködésre, a terhek megosztására, az irreguláris migránsok belépési pontjait érintő helyzet és a változó körülmények értékelésére, a személyi állományra, berendezésekre és technológiára vonatkozó intézkedésre.

(17)  Az eszköz az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés, valamint a külső határokon keresztül történő jogszerű utazás megkönnyítése érdekében hozzájárul az európai integrált határigazgatás kialakításához, amely kiterjed a tagállamok illetékes hatóságai és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által – egyéb szereplőkkel, például más uniós szervekkel, különösen a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökséggel (eu-LISA), az Europollal és adott esetben harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel együttműködésben – különböző szinteken hozott valamennyi, a politikára, jogszabályokra, rendszeres együttműködésre, a terhek megosztására, az irreguláris migránsok belépési pontjait érintő helyzet és a változó körülmények értékelésére, a személyi állományra, berendezésekre és technológiára vonatkozó intézkedésre.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az eszköznek hozzá kell járulnia a vízumkérelem-feldolgozás hatékonyságának javításához a biztonsággal és az irreguláris migrációval kapcsolatos kockázatok felderítése és értékelése tekintetében, valamint a vízumeljárások megkönnyítéséhez a jóhiszemű utazók számára. Az eszköznek mindenekelőtt pénzügyi támogatást kell nyújtania a vízumkérelmek feldolgozásának digitalizációjához azzal a célkitűzéssel, hogy gyors, biztonságos és ügyfélbarát vízumeljárásokat biztosítson a vízumkérelmezők és a konzulátusok számára. Az eszköz emellett arra szolgál, hogy széles körű konzuli lefedettséget biztosítson világszerte. Az eszköznek ki kell terjednie a közös vízumpolitika egységes értelmezésére és korszerűsítésére is.

(18)  Az eszköznek hozzá kell járulnia a vízumkérelem-feldolgozás hatékonyságának javításához a jóhiszemű utazók vízumeljárásainak megkönnyítése és a biztonsággal és az irreguláris migrációval kapcsolatos kockázatok felderítése és értékelése tekintetében. Az eszköznek mindenekelőtt pénzügyi támogatást kell nyújtania a vízumkérelmek feldolgozásának digitalizációjához azzal a célkitűzéssel, hogy gyors, biztonságos és ügyfélbarát vízumeljárásokat biztosítson a vízumkérelmezők és a konzulátusok számára. Az eszköz emellett arra szolgál, hogy széles körű konzuli lefedettséget biztosítson világszerte. Az eszköznek ki kell terjednie a közös vízumpolitika egységes értelmezésére és korszerűsítésére csakúgy, mint a tagállamoknak a korlátozott területi érvényességű vízumok humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségből eredően, illetve uniós áttelepítési vagy áthelyezési programok kedvezményezettjei részére történő kibocsátása, valamint a vízumokkal kapcsolatos uniós vívmányok teljes körű betartása céljából történő segítségnyújtásra.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az eszköznek a közös integrált határigazgatási rendszer fejlesztésének részeként támogatnia kell a schengeni országok területén azokat a határellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéseket, amelyek megerősítik a schengeni térség általános működését.

(19)  Az eszköznek a közös integrált határigazgatási rendszer fejlesztése részeként támogatnia kell a schengeni országok területén a külső határok ellenőrzéséhez egyértelműen kapcsolódó intézkedéseket, ami megerősíti a schengeni térség általános működését.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A külső határok igazgatásának javítása, az irreguláris migráció megelőzéséhez és az ellene folytatott küzdelemhez való hozzájárulás, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térség magas szintű biztonságának elősegítése érdekében, az eszköz támogatja nagyméretű informatikai rendszerek kidolgozását a meglévő vagy új informatikai rendszerek alapján. Támogatja továbbá a szóban forgó uniós információs rendszerek (határregisztrációs rendszer23, Vízuminformációs Rendszer (VIS)24, Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)25, Eurodac26, Schengeni Információs Rendszer (SIS)27, valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – harmadik országbeli állampolgárok (ECRIS-TCN))28 közötti interoperabilitás kialakítását a tagállamokban annak érdekében, hogy ezek az uniós rendszerek és azok adatai kiegészítsék egymást. A központi szintű interoperabilitási elemek (európai keresőportál (ESP), közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS), közös személyazonosítóadat-tár (CIR), és többszörös személyazonosságot felismerő rendszer (MID))29 megvalósítását követően az eszköznek hozzá kell járulnia a szükséges nemzeti szintű fejlesztésekhez is.

(20)  A külső határok igazgatásának javítása, a jogszerű utazás megkönnyítése, az irreguláris határátlépések megelőzéséhez és az ellenük folytatott küzdelemhez való hozzájárulás, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térség magas szintű biztonságának elősegítése érdekében az eszköz támogatja azoknak a nagyméretű informatikai rendszereknek a kidolgozását, amelyekben az Európai Parlament és a Tanács megállapodtak. Ezzel kapcsolatban támogatja továbbá a szóban forgó uniós információs rendszerek (határregisztrációs rendszer23, Vízuminformációs Rendszer (VIS)24, Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)25, Eurodac26, Schengeni Információs Rendszer (SIS)27, valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – harmadik országbeli állampolgárok (ECRIS-TCN)28) közötti interoperabilitás kialakítását a tagállamokban annak érdekében, hogy ezek az uniós információs rendszerek és azok adatai kiegészítsék egymást. A központi szintű interoperabilitási elemek (európai keresőportál (ESP), közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS), közös személyazonosítóadat-tár (CIR) és többszörös személyazonosságot felismerő rendszer (MID))29 megvalósítását követően az eszköznek hozzá kell járulnia a szükséges nemzeti szintű fejlesztésekhez is.

__________________

__________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete ( 2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

25 COM(2016) 731 final, 2016. november 16.

25 COM(2016)0731, 2016. november 16.

26 COM(2016) 272 final/2, 2016. május 4.

26 COM(2016)0272/2, 2016. május 4.

27 COM(2016) 881 final, 882 final és 883 final, 2016. december 21.

27 COM(2016)0881, 0882 és 0883, 2016. december 21.

28 COM(2017) 344 final, 2017. június 29.

28 COM(2017)0344, 2017. június 29.

29 COM(2017) 794 final, 2017. december 12.

29 COM(2017)0794, 2017. december 12.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az eszköznek ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az európai integrált határigazgatás megvalósítására irányuló tevékenységeket, összhangban az Európai Határ- és Parti Őrség két pillérét képviselő Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a tagállamok közötti szolidaritással és közös felelősséggel. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a programok kialakításakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által kifejlesztett elemzési eszközöket és műveleti és technikai iránymutatásokat, valamint az általa kidolgozott képzési terveket, például a határőrök képzésének közös alaptantervét, amely magában foglalja az alapvető jogokra és a nemzetközi védelemhez való hozzáférésre vonatkozó ismereteket is. A Bizottságnak konzultációt kell folytatnia az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a tagállamok által benyújtott nemzeti programok tervezeteiről, amennyiben azok az Ügynökség hatáskörébe tartoznak, különösen a működési támogatás keretében finanszírozott tevékenységekről annak érdekében, hogy kiegészítő jelleget alakítson ki saját missziója és a tagállamok feladatköre között a külső határok ellenőrzése tekintetében, valamint a következetesség biztosítása és az alacsony költséghatékonyság elkerülése érdekében.

(21)  Az eszköznek ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az európai integrált határigazgatást megvalósító tevékenységeket, összhangban az Európai Határ- és Parti Őrség két pillérét képviselő Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a tagállamok közötti szolidaritással és közös felelősséggel. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a nemzeti programok kialakításakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által kifejlesztett elemzési eszközöket, műveleti és technikai iránymutatásokat, valamint az általa kidolgozott képzési terveket, például a határőrök képzésének közös alaptantervét, amely magában foglalja az alapvető jogokra és a nemzetközi védelemhez való hozzáférésre vonatkozó ismereteket is. A Bizottságnak konzultációt kell folytatnia az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a tagállamok által benyújtott nemzeti programok tervezeteiről, amennyiben azok az Ügynökség hatáskörébe tartoznak, különösen a működési támogatás keretében finanszírozott tevékenységekről annak érdekében, hogy kiegészítő jelleget alakítson ki saját feladatai és a tagállamok feladatköre között a külső határok ellenőrzése tekintetében, valamint a következetesség biztosítása és az alacsony költséghatékonyság elkerülése érdekében. A Bizottság gondoskodik arról is, hogy az eu-LISA-t, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és bármely más érintett uniós ügynökséget vagy szervet már a korai szakaszban bevonjanak a tagállami nemzeti programok fejlesztésének folyamatába, amennyiben azok az ügynökségek hatáskörébe tartoznak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az eszköznek támogatnia kell az európai migrációs stratégiáról szóló bizottsági közleményben körvonalazott, és az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülése jóváhagyott30, uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció végrehajtását. Az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció működési támogatást biztosít azoknak a tagállamoknak, amelyek az Unió külső határain aránytalan migrációs nyomásnak vannak kitéve. A koncepció integrált, átfogó és célzott támogatást nyújt a szolidaritás és a közös felelősség szellemében, valamint a schengeni térség integritásának megóvása céljából.

(22)  Az érintett tagállamok kérésére az eszköznek támogatnia kell az európai migrációs stratégiáról szóló bizottsági közleményben körvonalazott és az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésén jóváhagyott, uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció végrehajtását. Az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció működési támogatást biztosít azoknak a tagállamoknak, ahol szükséghelyzet alakul ki. A koncepció integrált, átfogó és célzott támogatást nyújt a szolidaritás és a közös felelősség szellemében, lehetővé téve az Unió külső határaihoz érkező nagyszámú ember humánus és hatékony módon történő kezelését, valamint a schengeni térség integritásának megóvása céljából.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A schengeni térség egészén belüli szolidaritás érdekében, valamint az Unió külső határainak védelméért viselt közös felelősség szellemében, ha – különösen az 1053/2013/EU tanácsi rendeletnek31 megfelelő schengeni értékelést követően – hiányosságokat vagy kockázatokat azonosítanak, az érintett tagállamnak megfelelően kezelnie kell az ügyet a programja keretében rendelkezésre álló források felhasználásával, az említett rendelet alapján elfogadott ajánlások végrehajtása céljából, és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az (EU) 2016/1624 rendelet 13. cikkének megfelelően elvégzett sebezhetőségi értékeléssel összhangban.

(23)  A schengeni térségen és az egész Unión belüli szolidaritás érdekében, valamint az Unió külső határainak védelméért viselt közös felelősség szellemében, ha – különösen az 1053/2013/EU tanácsi rendeletnek31 megfelelő schengeni értékelést követően – hiányosságokat vagy kockázatokat azonosítanak, az érintett tagállamnak megfelelően kezelnie kell az ügyet a programja keretében rendelkezésre álló források felhasználásával, az említett rendelet alapján elfogadott ajánlások végrehajtása céljából és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az (EU) 2016/1624 rendelet 13. cikkének megfelelően elvégzett sebezhetőségi értékelésekkel összhangban.

_________________

_________________

31 A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

31 A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az eszköznek pénzügyi támogatással kell szolidaritást és közös felelősséget kifejeznie a külső határokra és a vízumokra vonatkozó schengeni vívmányokat már teljes körűen alkalmazó, vagy erre készülő tagállamok felé, és azt a tagállamoknak a külső határok igazgatására vonatkozó közös uniós szakpolitika szolgálatában kell felhasználniuk.

(24)  Az eszköznek pénzügyi támogatást kell nyújtania a külső határokra és a vízumokra vonatkozó schengeni vívmányokat már teljeskörűen alkalmazó vagy erre készülő tagállamok részére, és azt a tagállamoknak a külső határok igazgatására vonatkozó közös uniós szakpolitika szolgálatában kell felhasználniuk.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az eszköz szakpolitikai célkitűzésének teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy programjaik foglalkozzanak az eszköz egyedi célkitűzéseivel, és hogy a prioritásokat az elfogadott uniós prioritásoknak és a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések és intézkedések közötti forráselosztás arányos legyen az előttük álló kihívásokkal és az igényeikkel.

(26)  Az eszköz szakpolitikai célkitűzésének teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy programjaik foglalkozzanak az eszköz egyedi célkitűzéseivel, hogy a prioritásokat az elfogadott uniós prioritásoknak és a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a megfelelő erőforrásoknak a célkitűzések és intézkedések közötti elosztása arányos legyen az előttük álló kihívásokkal és az igényeikkel. E tekintetben fontos az erőforrások méltányos és átlátható elosztásának biztosítása az eszköz egyes célkitűzései között. Ennek megfelelően helyénvaló meghatározni a közös vízumpolitika támogatásának konkrét célkitűzésére fordított kiadások minimumszintjét mind a közvetlen vagy közvetett irányítás, mind pedig a megosztott irányítás alá tartozó intézkedések tekintetében.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A tengeri határok őrizete az Unió tengeri területén ellátandó határőrizeti feladatok egyikének tekinthető. A parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok számos különböző feladatot is végeznek, melyek magukban foglalhatnak tengervédelmi, tengerbiztonsági, kutatási és mentési, határellenőrzési, halászati ellenőrzési, vámellenőrzési, általános bűnüldözési és környezetvédelmi tevékenységeket, de nem korlátozódnak azokra. A határőrizeti feladatok széles körében az említett feladatokat bevonják a különböző uniós szakpolitikák hatáskörébe, amelyeknek a hatékonyabb eredmények érdekében szinergiákra kell törekedniük.

(31)  A tengeri határok őrizete az Unió tengeri területén ellátandó határőrizeti feladatok egyikének tekinthető. A parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok számos különböző feladatot is végeznek, amelyek magukban foglalhatnak többek között – de nem kizárólag – tengerészeti biztonsági, kutatási és mentési, határellenőrzési, halászati ellenőrzési, vámellenőrzési, általános bűnüldözési és környezetvédelmi tevékenységeket. A parti őrségi feladatok széles köréből adódóan ezek különböző uniós szakpolitikák keretébe tartoznak, amelyeknek a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében szinergiákra kell törekedniük.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  Az eszköz keretében finanszírozott, a tengeri határőrizethez kapcsolódó intézkedések végrehajtásakor a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a nemzetközi tengerjogból eredő kötelezettségeikre, amelyek szerint a bajba jutott személyeknek segítséget kell nyújtaniuk. Ebben a tekintetben az eszköz keretében támogatott berendezéseket és rendszereket fel kell használni a tengeri határőrizeti műveletek során esetlegesen előforduló kutatási és mentési helyzetek kezelésére, ezzel is hozzájárulva a migránsok életének védelméhez és megmentéséhez.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A kiegészítő jelleg erősítése és a tengeri tevékenységek következetességének megszilárdítása, valamint a párhuzamos erőfeszítések elkerülése és a költségvetési megszorítások enyhítése érdekében egy olyan költséges tevékenységi területen, mint a tengeri terület, az eszköznek támogatást kell nyújtania azokhoz a többcélú tengeri műveletekhez, amelyek fő célkitűzése a tengeri határőrizet, emellett azonban egyidejűleg más célokra is irányulhatnak.

(33)  A kiegészítő jelleg erősítése és a tengeri tevékenységek egységességének megszilárdítása, valamint a párhuzamos erőfeszítések elkerülése és a költségvetési megszorítások enyhítése érdekében egy olyan költséges tevékenységi területen, mint a tengeri terület, az eszköznek támogatást kell nyújtania azokhoz a többcélú tengeri műveletekhez, amelyek fő célkitűzése a tengeri határőrizet, emellett azonban egyidejűleg olyan más, ehhez kapcsolódó célokra is irányulhatnak, mint például az embercsempészet elleni küzdelem.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az eszközből támogatott, harmadik országokkal kapcsolatos intézkedéseket az Unió külső finanszírozási eszközeiből támogatott egyéb Unión kívüli fellépésekkel teljes összhangban és szinergizmussal, és azokat kiegészítve kell végrehajtani. Ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az uniós külső tevékenység és a kérdéses országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió tekintetében az eszköznek a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására, valamint a határőrizeti és határigazgatási képességek kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika és az Unió biztonsági célkitűzéseinek érdekeltségi területein.

(34)  Az eszköz elsődleges célja, hogy támogassa az integrált határigazgatást az Unió külső határain, és hogy támogassa a közös vízumpolitikát. Azonban meghatározott korlátok között és megfelelő biztosítékok mellett az eszközből támogatni lehet a harmadik országokkal kapcsolatos és azokban végrehajtott bizonyos intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket az Unió külső finanszírozási eszközeiből támogatott egyéb, Unión kívüli fellépésekkel teljes összhangban és szinergiában, valamint azokat kiegészítve kell végrehajtani. Ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az uniós külső tevékenység és a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és általános célkitűzéseivel.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  A Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania a harmadik országokkal kapcsolatos intézkedések és programok értékelésére.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményezhet a tagállami intézkedéshez képest. Mivel az Unió a tagállamoknál alkalmasabb arra, hogy keretet biztosítson az uniós szolidaritás kifejezéséhez a határellenőrzések, a közös vízumpolitika és a migrációs áramlások kezelése területén, valamint ahhoz, hogy platformot nyújtson az e szakpolitikákat alátámasztó közös IT-rendszerek fejlesztéséhez, az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatás hozzájárul különösen a nemzeti és uniós kapacitások megerősítéséhez ezeken a területeken.

(35)  Az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményezhet a tagállami intézkedéshez képest. Mivel az Unió a tagállamoknál alkalmasabb arra, hogy keretet biztosítson az uniós szolidaritás kifejezéséhez a határigazgatás és a közös vízumpolitika területén, valamint ahhoz, hogy platformot nyújtson az e szakpolitikákat alátámasztó közös IT-rendszerek fejlesztéséhez, az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatás hozzájárul különösen a nemzeti és uniós kapacitások megerősítéséhez ezeken a területeken.

Indokolás

A migrációs kérdéseket külön eszközből finanszírozzák.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Úgy tekinthető, hogy egy adott tagállam nem felel meg a vonatkozó uniós vívmányoknak, ideértve az ezen eszköz alapján nyújtott működési támogatás felhasználását, ha nem teljesítette a Szerződések alapján a határigazgatás és a vízumügy területén fennálló kötelezettségeit, ha fennáll annak az egyértelmű kockázata, hogy a tagállam súlyosan megsérti az Unió értékeit vagy ha a schengeni értékelési és monitoringmechanizmus keretében született értékelési jelentés hiányosságokat tárt fel az érintett területen.

(36)  Úgy tekinthető, hogy egy adott tagállam nem felel meg a vonatkozó uniós vívmányoknak, ideértve az ezen eszköz alapján nyújtott működési támogatás felhasználását, ha nem teljesítette a Szerződések alapján a határigazgatás és a vízumügy területén fennálló kötelezettségeit, ha fennáll annak az egyértelmű kockázata, hogy a tagállam súlyosan megsérti az Unió értékeit a határigazgatással és a vízumüggyel kapcsolatos vívmányok végrehajtása során, ha a schengeni értékelési és monitoringmechanizmus keretében született értékelési jelentés hiányosságokat tárt fel az érintett területen, vagy ha a harmadik országgal folytatott együttműködés során a tagállam olyan közös intézkedéseket finanszírozott és hajtott végre ezzel a harmadik országgal, amelyek az értékelési és monitoringmechanizmus megállapítása szerint az alapvető jogok megsértéséhez vezettek.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az eszköznek érvényre kell juttatnia a fokozott rugalmasság és egyszerűsítés igényét, tiszteletben tartva ezzel párhuzamosan a kiszámíthatósággal kapcsolatos követelményeket, és egyúttal biztosítva a forrásoknak az e rendeletben megállapított célkitűzések megvalósítása céljaira történő méltányos és átlátható elosztását.

(37)  Az eszköznek biztosítania kell a forrásoknak az e rendeletben megállapított célkitűzések megvalósítása érdekében történő méltányos és átlátható elosztását. Ennek során meg kell teremteni az egyensúlyt a finanszírozás elosztásának szükséges kiszámíthatósága, illetve nagyobb rugalmassága és egyszerűsége között. Annak érdekében, hogy eleget tegyen a finanszírozás átláthatóságára vonatkozó követelményeknek, a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve információkat kell közzétennie a tematikus eszköz éves és többéves programjainak alakulásáról. Az eszköz végrehajtását a hatékonyság, az eredményesség és a kiadások minősége elvének kell vezérelnie. Emellett az eszköz végrehajtásának a lehető leginkább felhasználóbarátnak kell lennie.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  E rendelet megállapítja a tagállami programok kezdeti összegét, ami az I. mellékletben foglalt kritériumok alapján kerül kiszámításra, és tükrözi a szárazföldi és tengeri határszakaszok hosszát és fenyegetettségi szintjét, a repülőterek és a konzulátusok munkaterhét, valamint a konzulátusok számát.

(38)  E rendelet megállapítja a tagállami programok kezdeti összegét, amely az I. mellékletben foglalt kritériumok alapján kerül kiszámításra, és a közelmúltbeli és korábbi adatok alapján tükrözi a szárazföldi és tengeri határszakaszok hosszát és a hatásszintet, a repülőterek és a konzulátusok munkaterhét, valamint a konzulátusok számát.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a)  A félidős felülvizsgálatot a programok hatékonyságának és uniós hozzáadott értékének értékelésére, az első szakaszban megjelenő problémák megoldására és a végrehajtás átlátható áttekintésére kell felhasználni.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Mivel a határigazgatás és a vízumügy terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a migrációs áramlásokhoz, a határon jelentkező nyomáshoz és a biztonsági fenyegetésekhez, továbbá az Unió számára legnagyobb hozzáadott értéket képviselő prioritások felé kell irányítani a finanszírozást. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és a szükséghelyzeti támogatásra fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.

(40)  Mivel a határigazgatás és a vízumügy terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a vízumpolitika és határigazgatás prioritásainak változásaihoz, többek között a határon jelentkező megnövekedett nyomás miatt, továbbá az Unió számára legnagyobb hozzáadott értéket képviselő prioritások felé kell irányítani a finanszírozást. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és a szükséghelyzeti támogatásra fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Az eszköznek hozzá kell járulnia a határigazgatáshoz, a közös vízumpolitikához és a nagyméretű informatikai rendszerekhez kapcsolódó működési költségek támogatásához, és ezáltal lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az egész Unió számára létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás az eszköz célkitűzéseihez kapcsolódó konkrét költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

(42)  Az eszköznek meghatározott korlátok között hozzá kell járulnia a határigazgatáshoz, a közös vízumpolitikához és a nagyméretű informatikai rendszerekhez kapcsolódó működési költségek támogatásához, és ezáltal lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az egész Unió számára létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás az eszköz célkitűzéseihez kapcsolódó konkrét költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

Indokolás

A működési költségek támogatását korlátozni kell, mivel ezek a kiadások általában a nemzeti költségvetést érintik, és nem biztosítanak hozzáadott értéket az EU számára.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Az eszköz keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállami programok számára is el lehetne osztani, hogy azok kezdeti előirányzatukon felül egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az említett egyedi intézkedéseket uniós szinten kell meg meghatározni, és helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, amelyek együttműködési erőfeszítést igényelnek, vagy pedig olyanokra, amelyekre az Unión belüli olyan fejlemények kezeléséhez van szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás rendelkezésre bocsátását teszik szükségessé legalább egy tagállamban, mint például olyan technikai berendezések beszerzése a tagállamok nemzeti programjai révén, amelyekre az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek ellátásához, a vízumkérelmek feldolgozási eljárásának korszerűsítéséhez, új nagyméretű informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és az e rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításához van szükség. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket a egyedi intézkedéseket.

(43)  Az eszköz keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállami programok számára is el lehetne osztani, hogy azok kezdeti előirányzatukon felül egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az említett egyedi intézkedéseket uniós szinten kell meghatározni, és helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, amelyek uniós hozzáadott értéket képviselnek és a tagállamok közötti együttműködést igényelnek, vagy pedig olyanokra, amelyekre az Unión belüli olyan fejlemények kezeléséhez van szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás rendelkezésre bocsátását teszik szükségessé legalább egy tagállamban, mint például olyan technikai berendezések beszerzése a tagállamok nemzeti programjai révén, amelyekre az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek ellátásához, a vízumkérelmek feldolgozási eljárásának korszerűsítéséhez, új nagyméretű informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és az e rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításához van szükség. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket az egyedi intézkedéseket, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell elfogadni.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Helyénvaló lehetővé tenni az e rendeletben meghatározott keret szerinti szükséghelyzeti támogatás biztosítását annak érdekében, hogy megerősítsék az Unió képességét az előre nem látható vagy aránytalan migrációs nyomás azonnali kezelésére, különösen azokon a határszakaszokon, ahol az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek38 megfelelően meghatározott hatásszint olyan mértékű, hogy az veszélyezteti a schengeni térség egészének működését, valamint nyomást gyakorol a tagállami konzulátusok vízumosztályaira vagy a határbiztonságot érintő kockázatot jelent.

(45)  Az eszköznek az e rendeletben meghatározott keret szerint kivételes alapon, végső megoldásként pénzügyi támogatást kell biztosítania annak érdekében, hogy megerősítsék az Uniónak az előre nem látható, sürgős és egyedi szükségletek azonnali kezelésére való képességét szükséghelyzetek esetén, különösen azokon a határszakaszokon, ahol az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek38 megfelelően meghatározott hatásszint olyan mértékű, hogy az veszélyezteti a schengeni térség egészének működését, valamint nyomást gyakorol a tagállami konzulátusok vízumosztályaira vagy a határbiztonságot érintő kockázatot jelent.

__________________

__________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11. o.).

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(45a)  A migráció vagy az, ha harmadik országok állampolgárai nagy számban lépik át a külső határokat, önmagában nem tekintendő a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélynek, és önmagában nem vezethet az eszközből való szükséghelyzeti támogatás nyújtásához.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  Ezen eszköz szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához az InvestEU Alap [...] célterülete(i)n nyújtott finanszírozási eszközök és költségvetési garanciák is hozzá fognak járulni. A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, kerülve az intézkedések megkettőzését vagy a magánfinanszírozás kiszorítását, illetve a torzított versenyt a belső piacon. Az intézkedéseknek egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük.

törölve

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából, az eszköz az e rendeletből, a költségvetési rendeletből és az (EU) …/… rendeletből [közös rendelkezésekről szóló rendelet] álló koherens keret részét képezi.

(49)  Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából az eszköznek egy koherens keret részét kell képeznie, amely e rendeletből, a költségvetési rendeletből és egy, a megosztott irányításra vonatkozó közös rendelkezéseket rögzítő dokumentumból áll. Egymásnak ellentmondó rendelkezések esetén e rendelet élvez elsőbbséget a közös rendelkezésekkel szemben.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Az (EU) …/… rendeletet [új költségvetési rendelet]41, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet42, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelet43, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet44 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet45 szerint az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét arányos intézkedések révén biztosítani kell, ideértve a szabálytalanságok és csalások megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését, valamint szükség esetén a megfelelő közigazgatási szankciók alkalmazását is. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv46 előírásainak megfelelően az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és más bűncselekményeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(52)  A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet42, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet43, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet44 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet45 szerint az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét arányos intézkedések révén biztosítani kell, ideértve a szabálytalanságok és csalások megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését, valamint szükség esetén a megfelelő közigazgatási szankciók alkalmazását is. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség (EPPO) kivizsgálhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv46 előírásainak megfelelően az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és más bűncselekményeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. Az eszközzel kapcsolatos szabálytalanságok vagy csalások kivizsgálásának eredményeit az Európai Parlament rendelkezésére kell bocsátani.

__________________

__________________

41 HL C […]., […]., o.

 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

43 A Tanács 2988/95/Euratom, EK rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

43 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

44 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

44 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

45 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

45 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Az EUMSZ 349. cikke értelmében, valamint a Tanács által a 2018. április 12-i következtetéseiben támogatott „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménynek megfelelően, az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy nemzeti programjaik kezeljék a legkülső régiókat érintő, újonnan létrejövő fenyegetéseket. Az eszköz megfelelő erőforrásokkal támogatja az említett tagállamokat, hogy adott esetben segítséget nyújtsanak a legkülső régióknak.

(55)  Az EUMSZ 349. cikke értelmében, valamint a Tanács által a 2018. április 12-i következtetéseiben támogatott „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménynek megfelelően az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy nemzeti programjaik kezeljék a legkülső régiókat érintő, újonnan létrejövő fenyegetéseket, mint például a határőrizet, az emberek aránytalan beáramlása vagy az uniós információs rendszerek bevezetése. Az eszköz megfelelő erőforrásokkal támogatja ezeket a tagállamokat, hogy az említett sajátosságok tekintetében segítséget nyújtsanak a legkülső régióknak.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 (22) és (23) bekezdése alapján az eszközt sajátos ellenőrzési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az eszköz tényleges hatásai. Az eszköz eredményeinek mérése érdekében mutatókat és kapcsolódó célokat kell meghatározni az eszköz mindegyik egyedi célkitűzése tekintetében.

(56)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás48 (22) és (23) bekezdése alapján az eszközt sajátos ellenőrzési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat – köztük minőségi és mennyiségi mutatókat – is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az eszköz tényleges hatásai. Az eszköz eredményeinek mérése érdekében mutatókat és kapcsolódó célokat kell meghatározni az eszköz mindegyik egyedi célkitűzése tekintetében.

__________________

__________________

48 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13. HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

48 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58)  E mutatók és a pénzügyi beszámolók révén a Bizottság és a tagállamok figyelemmel kísérik az eszköz végrehajtását az (EU) …/… rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] és e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(58)  A Bizottságnak évente összefoglalót kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az elfogadott éves teljesítményjelentésekről. A Bizottság kérésre az éves teljesítményjelentések teljes szövegét az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére bocsátja.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(58a)  Az átmeneti időszakban és az eszköz végrehajtásának teljes időtartama során fontos a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint a jogbiztonság biztosítása. A 2014–2020 közötti időszakban végrehajtott intézkedéseket az átmenet során nem szabad megszakítani.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek50 megfelelően kell gyakorolni. A tagállamok közös kötelezettségeit és különösen a Bizottság tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusok esetében a vizsgálóbizottsági eljárást, a programozás és a jelentésétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására pedig – tisztán technikai természetük miatt – a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(60)  Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek50 megfelelően kell gyakorolni. Tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a programozás és a jelentéstétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására, mivel e jogi aktusok tisztán technikai jellegűek.

__________________

__________________

50 HL L 55., 20011.2.28., 13. o.

50 HL L 55., 20011.2.28., 13. o.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet létrehozza a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközt (a továbbiakban: az eszköz) az Integrált Határigazgatási Alap (a továbbiakban: az Alap) részeként.

(1)  E rendelet a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra létrehozza a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközt (a továbbiakban: az eszköz) az Integrált Határigazgatási Alap (a továbbiakban: az Alap) részeként.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az [Integrált Határigazgatási Alap] részeként a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszközt létrehozó (EU) …/… rendelettel [Vámellenőrzési Berendezések Alapja] együtt ez a rendelet létrehozza az Alapot.

törölve

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A rendelet megállapítja az eszköz célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

(3)  Ez a rendelet megállapítja az eszköz célkitűzéseit, az egyedi célkitűzéseket és az egyedi célkitűzések végrehajtásához szükséges intézkedéseket, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „vegyesfinanszírozási műveletek”: az uniós költségvetésből – többek között a költségvetési rendelet 2. cikkének 6. pontja szerinti vegyesfinanszírozási eszköz keretében – támogatott olyan tevékenységek, amelyek az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy finanszírozási eszközöket ötvöznek fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákkal.

törölve

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy a vegyesfinanszírozási műveletek milyen hozzáadott értéket nyújthatnának a határigazgatás és a vízumpolitika területén. Különösen nem egyértelmű, hogy milyen műveleteket lehetne így végrehajtani és milyen feltételek mellett. Az Unió határigazgatási és vízumügyi szakpolitikái nem függhetnek a magánszektorbeli beruházásoktól.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „külső határ”: a tagállamok határai: szárazföldi határok, beleértve az álló- vagy folyóvízi határokat, tengeri határok és repülőterek, folyami, tengeri és tavi kikötők, amelyekre alkalmazni kell az uniós jognak a külső határok átlépésére vonatkozó rendelkezéseit, beleértve azokat a belső határokat is, amelyeknél még nem szüntették meg a határellenőrzést;

4.  „külső határ”: a tagállamok külső határai az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározottak szerint: szárazföldi határok, beleértve az álló- vagy folyóvízi határokat, tengeri határok és repülőterek, folyami, tengeri és tavi kikötők, amelyekre alkalmazni kell az uniós jognak a külső határok átlépésére vonatkozó rendelkezéseit, beleértve azokat a belső határokat is, amelyeknél még nem szüntették meg a határellenőrzést;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköznek az a szakpolitikai célkitűzése, hogy az Unió alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségvállalásaival teljes összhangban biztosítsa a szilárd és hatékony, integrált európai határigazgatást a külső határokon, ugyanakkor megőrizze a személyek szabad mozgását az Unión belül, és ezáltal hozzájáruljon az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolásához.

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköznek az a szakpolitikai célkitűzése, hogy biztosítsa a hatékony, integrált európai határigazgatást a külső határokon, ugyanakkor megőrizze a személyek szabad mozgását az Unión belül, teljes összhangban az uniós vívmányokkal és az Uniónak és tagállamainak azon nemzetközi eszközökből eredő nemzetközi kötelezettségeivel, amelyeknek részes felei.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított, ténylegesen integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében;

a)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított hatékony, integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közös vízumpolitika támogatása a jogszerű utazás megkönnyítése, valamint a migrációs és biztonsági kockázatok megelőzése érdekében.

b)  a közös vízumpolitika támogatása a tagállamok közötti, vízumkibocsátásra vonatkozó összehangoltabb megközelítés biztosítása, a jogszerű utazás megkönnyítése és a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Megkülönböztetésmentesség és az alapvető jogok tiszteletben tartása

 

Az eszközt az uniós vívmányként rögzített jogokkal és elvekkel, az Európai Unió Alapjogi Chartájával, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel és az Unió alapvető jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezettségeivel teljes összhangban kell végrehajtani, különösen a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartásával.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtásának megfelelően, az eszköz különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

(1)  A II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően az eszköz azokhoz az intézkedésekhez nyújt támogatást, amelyek hozzájárulnak a 3. cikkben említett célkitűzések és különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedések megvalósításához.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében az eszköz adott esetben harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett uniós prioritásoknak megfelelő intézkedéseket az 5. cikkel összhangban.

(2)  A 3. cikkben említett célkitűzések elérése érdekében az eszköz kivételes esetekben, meghatározott korlátok között és megfelelő biztosítékok mellett harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett intézkedéseket az 5. cikkel összhangban.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 8. cikknek megfelelően a harmadik országokban vagy azokkal kapcsolatban végrehajtott intézkedéseket támogató, a Tematikus Eszközből történő finanszírozások teljes összege nem haladhatja meg a 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján a Tematikus Eszköz számára elkülönített teljes összeg 4%-át.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A 12. cikknek megfelelően a harmadik országokban vagy azokkal kapcsolatban végrehajtott intézkedéseket támogató, tagállami programokból történő finanszírozások teljes összege az egyes tagállamok esetében nem haladhatja meg a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 10. cikk (1) bekezdése és az I. melléklet alapján a tagállam számára elkülönített teljes összeg 4%-át.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  Szükséghelyzet bekövetkezése esetén az e bekezdésben említett, nem támogatható intézkedések is támogathatónak tekinthetők.

  A 23. cikkben említett szükséghelyzet bekövetkezése esetén az e bekezdésben említett, nem támogatható intézkedések is támogathatónak tekinthetők.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a munkaprogramban szereplő harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint;

ii.  a munkaprogramban szereplő harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint és azzal a feltétellel, hogy az adott harmadik országban vagy azzal kapcsolatban végrehajtott összes intézkedés teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és elveket, valamint az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeit.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak a részvételre, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

(3)  A harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak a részvételre, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, és amennyiben ez teljes mértékben összhangban van az uniós vívmányokkal és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Különböző tagállamokban vagy ezen államokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken vagy harmadik országokban letelepedett legalább két független jogalanyból álló konzorciumban részt vevő jogalanyok jogosultak a részvételre.

(4)  Különböző tagállamokban vagy ezen államokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken letelepedett legalább két független jogalanyból álló konzorciumban részt vevő jogalanyok jogosultak a részvételre. Abban az esetben, ha a konzorciumban részt vevő nemzetközi szervezetek egy harmadik országban telepedtek le, a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseihez.

(1)  Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy uniós hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseihez.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek az eszköz végrehajtása során. A Bizottság ügyfélszolgálatot és kapcsolattartó pontot hoz létre, hogy támogassa a tagállamokat és hozzájáruljon a finanszírozás hatékony elosztásához.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköznek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó árakon 8 018 000 000 EUR.

(1)  Az eszköznek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 7 087 760 000 EUR (folyó árakon 8 018 000 000 EUR).

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  4 811 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokra, ebből 157 200 000 EUR-t a 16. cikkben említett, megosztott irányítás szerint végrehajtott különleges átutazási rendszerre;

a)  2018-as árakon 4 252 833 000 EUR-t (folyó árakon 4 811 000 000 EUR) kell elkülöníteni a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokra, ebből 2018-as árakon 138 962 000 EUR-t (folyó árakon 157 200 000 EUR) a 16. cikkben említett, megosztott irányítás szerint végrehajtott különleges átutazási rendszerre;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  3 207 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

b)  2018-as árakon 2 834 927 000 EUR-t (folyó árakon 3 207 000 000 EUR) a Tematikus Eszköz számára kell elkülöníteni.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritásokat kezeli vagy sürgős szükségletekre történő reagálására kell felhasználni a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak megfelelően.

(2)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozást az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritások kezelésére, sürgős szükségletekre történő reagálásra – a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak megfelelően – vagy a 20. cikk szerinti intézkedések támogatására kell felhasználni. A munkaprogramok előkészítése érdekében a Bizottság egyeztet a partnereket uniós szinten képviselő szervezetekkel, a civil társadalmi szervezeteket is beleértve.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 20%-át a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell elkülöníteni.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények ne érintsék a kiválasztott projekteket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a projektek teljesítését.

(3)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, nem állhat rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság az (EU) …/… rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 18. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában megvizsgálja, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények nem érintik-e a tervezett intézkedéseket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a projektek teljesítését.

(4)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság értékeli a tervezett intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ne álljon rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy e projektek jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják, a Bizottság értékeli, hogy az adott tagállamban a tervezett intézkedésekre nincs-e kihatással a jogállamiság olyan, általánossá vált hiányossága, amely a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét oly módon sérti vagy sértheti, amely kockázatot jelent a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vagy a projektek teljesítményére nézve.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság a költségvetési rendelet 110. cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó finanszírozási határozatokat fogad el, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket és pontosítja azoknak az (1) bekezdésben említett egyes elemeire fordítandó összegeket. A finanszírozási határozatok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a költségvetési rendelet 110. cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó munkaprogramok megállapítása érdekében, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket és pontosítva az (1) bekezdésben említett egyes elemekre fordítandó összegeket.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A (3) bekezdésben említett finanszírozási határozatok elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

(7)  A (6) bekezdésben említett munkaprogram elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A finanszírozási határozatok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

(8)  A munkaprogramok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a szakasz a pénzügyi keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett részére, valamint a 8. cikkben említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó bizottsági határozatnak megfelelően megosztott irányítás szerint végrehajtandó kiegészítő forrásokra vonatkozik.

(1)  Ez a szakasz a pénzügyi keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett részére, valamint a 8. cikkben említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó bizottsági munkaprogramoknak megfelelően, megosztott irányítás szerint végrehajtandó kiegészítő forrásokra vonatkozik.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  4 009 000 000 EUR a tagállamok számára az I. mellékletbe foglalt kritériumok szerint;

a)  2018-as árakon 3 543 880 000 EUR (folyó árakon 4 009 000 000 EUR) a tagállamok számára az I. mellékletben foglalt kritériumok szerint;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  802 000 000 EUR a tagállamok számára a 13. cikk (1) bekezdésében említett programok költségvetési juttatásainak módosítása érdekében.

b)  2018-as árakon 708 953 000 EUR (folyó árakon 802 000 000 EUR) a tagállamok számára a 13. cikk (1) bekezdésében említett programok költségvetési juttatásainak módosítása érdekében.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának 75 %-át.

(1)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának 85%-át azon tagállamok esetében, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) alacsonyabb az uniós átlag 90%-ánál, a többi tagállam esetében pedig az összes elszámolható kiadás 75%-át.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a programjában kezelt prioritások összhangban állnak a határigazgatás és a vízumügy terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

(1)  A Bizottság és valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a nemzeti programban kezelt prioritások összhangban állnak a határigazgatás és a vízumügy terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, illetve azokra irányulnak, és teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak, továbbá az Unió és a tagállamok azon nemzetközi eszközökből eredő nemzetközi kötelezettségeinek, amelyeknek részes felei. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E tekintetben a tagállamok a számukra előirányzott finanszírozás legalább 20%-át a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésre különítik el.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t korai szakaszban bevonják a programok fejlesztési folyamatába, amennyiben azok az ügynökségek hatáskörébe tartoznak.

(2)  A Bizottság adott esetben gondoskodik arról, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, az eu-LISA-t, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és bármely más érintett uniós ügynökséget már a korai szakaszban bevonjanak a tagállami programok fejlesztésének folyamatába, amennyiben azok az ügynökségek hatáskörébe tartoznak.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség és a tagállamok határigazgatással kapcsolatos intézkedései közötti következetesség és kiegészítő jelleg biztosítása, valamint a párhuzamos finanszírozása elkerülése és a költséghatékonyság megvalósítása érdekében a Bizottság konzultációt folytat az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjának megfelelő működési támogatás alapján bevont tevékenységekre különleges hangsúlyt helyező programtervezetekről.

(3)  Az Ügynökség és a tagállamok határigazgatással kapcsolatos intézkedései közötti következetesség és kiegészítő jelleg biztosítása, valamint a párhuzamos finanszírozás elkerülése és a költséghatékonyság megvalósítása érdekében a Bizottság konzultációt folytat az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a programtervezetekről, különleges hangsúlyt fektetve a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának megfelelő, működési támogatás alapján bevont tevékenységekre.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eu-LISA és a tagállamok intézkedései közötti következetesség és kiegészítő jelleg biztosítása érdekében a Bizottság konzultációt folytat az eu-LISA-val a programtervezetekről, különleges hangsúlyt fektetve a 3. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelő, technikai támogatás alapján bevont tevékenységekre.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladatokba, mindenekelőtt abból a célból, hogy az eszköz támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal.

(4)  A Bizottság adott esetben bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, az eu-LISA-t, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és bármely más érintett ügynökséget az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladatokba, mindenekelőtt abból a célból, hogy az eszköz támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság adott esetben bevonja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget annak vizsgálatába, hogy melyik a legmegfelelőbb megközelítés az ajánlásoknak ezen eszköz támogatásával történő kezelésére.

(6)  A Bizottság adott esetben bevonja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, az eu-LISA-t, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és bármely más érintett ügynökséget vagy szervet annak vizsgálatába, hogy melyik a legmegfelelőbb megközelítés az ajánlások ezen eszköz támogatásával történő kezelésére.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Szükség esetén a kérdéses programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye a (5) bekezdésben említett ajánlásokat. A kiigazítás hatásától függően, a Bizottság jóváhagyhatja a felülvizsgált programot.

(8)  Szükség esetén a kérdéses programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye az (5) bekezdésben említett ajánlásokat, valamint a mérföldkövek és célok elérése terén tett – a 27. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett éves teljesítményjelentésekben értékelt – előrelépést. A kiigazítás hatásától függően a Bizottság jóváhagyja a felülvizsgált programot.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal.

(10)  Mielőtt egy tagállam úgy dönt, hogy valamely harmadik országban, azzal kapcsolatban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajt végre projekteket, biztosítja, hogy az adott harmadik ország által, vagy abban, vagy azzal kapcsolatban javasolt valamennyi intézkedés összhangban van az Unió és az adott tagállam nemzetközi kötelezettségeivel, és teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és elveket. Az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal, többek között a fenti feltételek teljesülésének biztosításáról.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ha egy tagállam úgy dönt, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajt végre a szabálytalan határátlépések monitoringjára, felderítésére, azonosítására, nyomon követésére, megakadályozására és feltartóztatására szolgáló intézkedéseket az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és leküzdése, valamint migránsok élete védelmének és megmentésének biztosításához való hozzájárulás céljából, akkor gondoskodik arról, hogy az 1052/2013/EU rendelet 20. cikkével összhangban értesítse a Bizottságot az e harmadik országgal megkötött bármely két- vagy többoldalú együttműködési megállapodásról.

(11)  Ha egy tagállam kivételes alapon úgy dönt, hogy valamely harmadik országban, azzal kapcsolatban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajt végre a szabálytalan határátlépések monitoringjára, felderítésére, azonosítására, nyomon követésére, megakadályozására és feltartóztatására szolgáló intézkedéseket az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és leküzdése, valamint a migránsok életének védelméhez és megmentéséhez való hozzájárulás céljából, akkor gondoskodik arról, hogy az 1052/2013/EU rendelet 20. cikkével összhangban értesítse a Bizottságot az e harmadik országgal megkötött bármely két- vagy többoldalú együttműködési megállapodásról. A tagállamok gondoskodnak a visszaküldés tilalma elvének maradéktalan tiszteletben tartásáról, többek között a nyílt tengeren történő intézkedések során.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Amint egy tagállam úgy dönt, hogy valamely harmadik országban, azzal kapcsolatban vagy azzal együtt az eszköz keretében projektek elindítását kezdeményezi, 10 napon belül értesíti a partnereket nemzeti szinten képviselő szervezeteket és az irányítóbizottság tagjait.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 12 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Ami az ezen eszköz támogatásával beszerzett, a hatékony és biztonságos határellenőrzéshez szükséges működési berendezéseket, beleértve a szállítóeszközöket, és kommunikációs rendszereket illeti, az alábbiak alkalmazandók:

(12)  Ami az ezen eszköz támogatásával beszerzett, a hatékony és biztonságos határellenőrzéshez, valamint a felkutatási és mentési műveletekhez szükséges működési berendezéseket, többek között szállítóeszközöket és kommunikációs rendszereket illeti, az alábbiak alkalmazandók:

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 12 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Európai Határ- és Parti Őrségre vonatkozó koherens képességfejlesztési tervezés támogatása és közös közbeszerzés esetleges alkalmazása érdekében, a tagállamok a 27. cikk szerinti jelentéstétel részeként közlik a Bizottsággal az eszköz keretében várhatóan beszerzésre kerülő berendezésekre vonatkozóan rendelkezésre álló többéves tervezést. A Bizottság továbbítja ezeket az információkat az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részére.

d)  az Európai Határ- és Parti Őrségre vonatkozó koherens képességfejlesztési tervezés támogatása és a közös közbeszerzés esetleges alkalmazása érdekében a tagállamok a 27. cikk szerinti jelentéstétel részeként közlik a Bizottsággal az eszköz keretében várhatóan beszerzésre kerülő berendezésekre vonatkozóan rendelkezésre álló többéves tervezést. A Bizottság továbbítja ezeket az információkat az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részére.

 

Amennyiben a tagállamok ezen eszköz keretében a tengeri határőrizettel kapcsolatos intézkedéseket hajtanak végre, kiemelt figyelmet fordítanak a tengeri felkutatásra és mentésre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeikre, és e célból jogosultak igénybe venni az e bekezdés a)–d) pontjában említett berendezéseket és rendszereket.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ezen eszköz támogatásával a határigazgatás terén megvalósított képzésnek harmonizált és minőség-biztosítással rendelkező, a határ és parti őrizetre vonatkozó európai oktatási és közös képzési normákra kell épülniük.

(13)  Az ezen eszköz támogatásával a határigazgatás terén megvalósított képzésnek a vonatkozó, harmonizált és minőségbiztosítással rendelkező, határ- és parti őrizettel kapcsolatos európai oktatási és közös képzési normákra, valamint – többek között az alapvető jogok, a nemzetközi védelemhez való hozzáférés és a vonatkozó tengerjog tekintetében – a vonatkozó uniós és nemzetközi jogra kell épülnie.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 17. cikkének (5) bekezdésében említett programozásnak a VI. melléklet 1. táblázatába foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia.

(15)  Mindegyik programnak meg kell határoznia valamennyi egyedi célkitűzés tekintetében a VI. melléklet 1. táblázata szerinti beavatkozási típusokat, valamint a programozott források beavatkozási típusok vagy támogatási területek szerinti indikatív bontását.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A programokat a 26. cikknek megfelelően félidős felülvizsgálatnak és értékelésnek kell alávetni.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2024-ben a Bizottság az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A hozzárendelésnek az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumok tekintetében rendelkezésre álló, legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

(1)  2024 végéig és az Európai Parlament tájékoztatását követően a Bizottság az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A hozzárendelésnek az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumok tekintetében rendelkezésre álló, legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 85. cikkével összhangban benyújtott időközi kifizetési kérelmek nem fedik le a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 10 %-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett programja tekintetében.

(2)  Ha az időközi kifizetési kérelmek nem fedik le a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 30%-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett programja tekintetében.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdés csak abban az esetben alkalmazandó, ha az adott keretszabályozás és a kapcsolódó jogi aktusok 2022. január 1-jén hatályban vannak.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás adott esetben figyelembe veszi az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkében említett teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése terén elért eredményeket.

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott források elosztása figyelembe veszi a teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása terén elért eredményeket és a feltárt végrehajtási hiányosságokat.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyedi intézkedések e rendelet célkitűzéseinek megfelelő transznacionális vagy nemzeti projektek, amelyekre tekintettel egy, több vagy valamennyi tagállam a programját kiegészítő előirányzatban részesülhet.

(1)  Az egyedi intézkedések e rendelet célkitűzéseinek megfelelő, uniós hozzáadott értéket nyújtó transznacionális vagy nemzeti projektek, amelyekre tekintettel egy, több vagy valamennyi tagállam a programját kiegészítő előirányzatban részesülhet.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A működési támogatást használó tagállamok megfelelnek a határokra és a vízumokra vonatkozó uniós vívmányoknak.

(3)  A működési támogatást használó tagállamok megfelelnek az uniós vívmányoknak.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 4. cikk (3) bekezdése c) pontjának sérelme nélkül, a működési támogatást a VII. mellékletben megállapított konkrét feladatokra és szolgáltatásokra kell fordítani.

(5)  A 4. cikk (3) bekezdése c) pontjának sérelme nélkül, a működési támogatást a VII. mellékletben megállapított, támogatásra jogosult intézkedésekre kell fordítani.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő konkrét feladatok és szolgáltatások módosítása céljából.

(6)  Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő támogatható intézkedések módosítása céljából.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

törölve

Vegyesfinanszírozási műveletek

 

Az ezen eszköz keretében elfogadott vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

 

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy a vegyesfinanszírozási műveletek milyen hozzáadott értéket hozhatnának a határigazgatás és a vízumpolitika területén. Különösen nem egyértelmű, hogy milyen műveleteket lehetne így végrehajtani és milyen feltételek mellett. Az unió határigazgatási és vízumügyi szakpolitikái nem függhetnek a magánszektorbeli beruházásoktól.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eszköz támogathatja a Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Ezen intézkedések esetében 100%-os finanszírozási arány engedélyezett.

Az eszköz támogathatja a Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Ezen intézkedések, nevezetesen a rendelet végrehajtásához szükséges, adott esetben harmadik országokkal végrehajtott előkészítő lépések, nyomonkövetési, felügyeleti, auditálási és értékelési, továbbá az adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedések esetében 100%-os finanszírozási arány engedélyezett.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei népszerűsítik az intézkedéseket és azok eredményeit azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el a megfelelő nyelveken többféle megfelelő közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. Az uniós finanszírozás láthatóságának biztosítása érdekében az uniós finanszírozás címzettjei az intézkedéssel kapcsolatos kommunikáció során hivatkoznak a finanszírozás eredetére. A címzettek e célból gondoskodnak arról, hogy a médiának és a nyilvánosságnak szánt minden kommunikációs anyag megjelenítse az Unió emblémáját, és kifejezetten megemlítse az Unió pénzügyi támogatását.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez ezen eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az ezen eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseihez kapcsolódnak.

(2)  A Bizottság a lehető legszélesebb közönség elérése érdekében tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez ezen eszköz végrehajtásához, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Nevezetesen, a Bizottságnak információkat kell közzétennie a tematikus eszköz éves és többéves programjainak kidolgozásáról. A Bizottság a Tematikus Eszközből történő támogatásra kiválasztott műveletek listáját is közzéteszi egy nyilvánosan elérhető honlapon, és ezt a listát legalább háromhavonta frissíti. Az ezen eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásainak végrehajtására vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseihez kapcsolódnak. Nevezetesen a Bizottság támogathatja a legjobb gyakorlatokat és az információk cseréjét az eszköz végrehajtása tekintetében.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a (2) és a (3) bekezdésben említett adatokat nyílt, géppel olvasható formátumokban közzéteszi a 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésében1a foglaltaknak megfelelően, amely lehetővé teszi, hogy az adatok sorba rendezését, keresését, kivonatolását, összehasonlítását és újrafelhasználását. Az adatokat prioritás, egyedi célkitűzés, a műveletek teljes támogatható költsége, a projektek teljes költségvetése, a közbeszerzési eljárások költségei, a kedvezményezettek neve és a szerződő fél neve alapján sorba lehet rendezni.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. November 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 90.o.).

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok feladata, hogy a Bizottság weboldalán történő közzététel céljából eljuttassák a Bizottsághoz a megosztott irányítás szerint végrehajtott programok kidolgozására vonatkozó információkat.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköz pénzügyi támogatást nyújthat olyan sürgős és rendkívüli nyomás eredményeként kialakuló szükséghelyzet esetén, amikor nagy vagy aránytalan számú harmadik országbeli állampolgár lépte át, lépi át vagy várhatóan átlépi egy vagy több tagállam külső határát, különösen azokat a határszakaszokat, ahol olyan hatásszintet állapítottak meg, amely veszélyezteti az egész schengeni térség működését, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely más, sürgős vagy rendkívüli nyomással járó helyzetben, amely azonnali intézkedést tesz szükségessé.

(1)  A Bizottság úgy határozhat, hogy kivételes jelleggel és végső esetben pénzügyi támogatást nyújt a kellően indokolt szükséghelyzet esetén fellépő sürgős és egyedi szükségletekhez. Ezek a helyzetek sürgős és rendkívüli nyomás eredményeként alakulhatnak ki, amikor nagy vagy aránytalan számú harmadik országbeli állampolgár lépte át, lépi át vagy várhatóan átlépi egy vagy több tagállam külső határát, különösen azokat a határszakaszokat, ahol olyan hatásszintet állapítottak meg, amely veszélyezteti az egész schengeni térség működését, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely más, kellően indokolt szükséghelyzet esetén, amely sürgős intézkedéseket igényel a külső határoknál. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az intézkedés végrehajtása érdekében szükséges, a szükséghelyzeti támogatással olyan kiadások is fedezhetők, amelyek a támogatás iránti kérelem vagy a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően, de legkorábban 2021. január 1-jén merültek fel.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A szükséghelyzeti támogatást az uniós vívmányok, valamint az Unió és a tagállamok azon nemzetközi eszközökből eredő kötelezettségei teljes mértékben tiszteletben tartó módon nyújtják, amelyeknek részes felei.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköz keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, így a megosztott irányítású Alapokból is, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes hozzájáruló uniós programokra vonatkozó szabályok az intézkedéshez történő hozzájárulás tekintetében alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés összes elszámolható költségének összegét, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatás a támogatási feltételeket tartalmazó dokumentumoknak megfelelően arányosan számítható ki.

(1)  Az eszköz keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, így a megosztott irányítású Alapokból is, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes hozzájáruló uniós programokra vonatkozó szabályok az intézkedéshez történő hozzájárulás tekintetében alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés összes elszámolható költségének összegét, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatás a támogatási feltételeket tartalmazó dokumentumoknak megfelelően arányosan számítható ki. A más uniós programok hozzájárulásait ezen eszközhöz tartozó tevékenységek esetében el kell ismerni, adott esetben a Bizottság munkaprogramjaiban vagy a nemzeti programokban és az éves teljesítményjelentésekben.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiválósági pecsétet elnyert intézkedések, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő intézkedések:

(2)  A kiválósági pecsétet elnyert műveletek, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő műveletek:

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

támogatásban részesülhetnek z Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Szociális Alap +-ból vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, összhangban az (EU) …/… [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 67. cikkének (5) bekezdésével és az (EU) …/… [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló rendelet] 8. cikkével, feltéve hogy ezen intézkedések összhangban vannak az érintett program célkitűzéseivel. A támogatást nyújtó Alap vagy eszköz szabályait alkalmazni kell.

támogatásban részesülhetnek az uniós strukturális alapokból, feltéve hogy ezen intézkedések összhangban vannak az érintett program célkitűzéseivel. A támogatást nyújtó Alap vagy eszköz szabályait alkalmazni kell.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet 43. cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és iii. alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.

(1)  A költségvetési rendelet 41. cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és iii. alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően legalább évente az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendelet célkitűzéseinek megvalósítása terén az eszköz előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re kijelölt mérföldkövek és a 2029-re kitűzött célok kumulatívak.

(3)  Az e rendelet célkitűzéseinek megvalósítása terén az eszköz előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re kijelölt mérföldkövek és a 2029-re kitűzött célok kumulatívak. A megosztott irányítás alá tartozó források esetében közös mutatókat kell alkalmazni. Kérésre a teljesítmény- és eredménymutatókra vonatkozó, Bizottság által kapott adatokat az Európai Parlament és a Tanács számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A megosztott irányítás szerint végrehajtott források esetében a nyomon követésnek és értékelésnek a VI. mellékletében foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtásának biztosítása céljából.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A Bizottság különös figyelmet fordít a harmadik országok által, a harmadik országokban vagy ezekkel kapcsolatban végrehajtott intézkedések nyomon követésére az 5. cikk és a 12. cikk (10) és (11) bekezdése alapján.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az ezen eszköz alapján végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését.

(1)  A Bizottság 2024. december 31-ig bemutatja a rendelet végrehajtásával kapcsolatos félidős értékelést. A félidős értékelésnek meg kell vizsgálnia az alap hatékonyságát, eredményességét, egyszerűsítését és rugalmasságát. Konkrétabban, az alábbiak értékelését foglalja magában:

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  az e rendelet célkitűzéseinek elérése felé tett előrehaladást, figyelembe véve a rendelkezésre álló összes releváns információt, különösen a tagállamok által a 30. cikk szerint benyújtott éves teljesítményjelentéseket és a VIII. mellékletben meghatározott kimeneti és eredménymutatókat;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  az ezen alap keretében végrehajtott fellépések és műveletek uniós hozzáadott értékét;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c)  az eszköz hozzájárulását a külső határokon fennálló és újonnan felmerülő kihívások kezeléséhez, a közös vízumpolitika kialakításához, valamint az eszköz használatát a schengeni értékelési mechanizmus által és a sebezhetőségi értékelés során feltárt hiányosságok kezelésére;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

d)  a II. mellékletben meghatározott végrehajtási intézkedések és a III. mellékletben meghatározott fellépések további relevanciája és megfelelősége;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

e)  az eszközből támogatott intézkedések és a más uniós alapokból nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg és koherencia;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A félidős felülvizsgálat során figyelembe kell venni az utólagos értékelési eredményeket a korábbi, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz vonatkozásában.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  2030. január 31-ig a Bizottság visszamenőleges értékelést végez. Ugyanezen dátumig a Bizottság benyújtja az értékelési jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A visszamenőleges értékelés részét képezi az (1) bekezdésben meghatározott elemek értékelése. E tekintetben az eszköz hosszabb távú eredményei is értékelésre kerülnek, hogy az értékelés eredménye felhasználható legyen egy későbbi alap esetleges megújításával vagy módosításával kapcsolatos döntés során.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A félidős és visszamenőleges értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 40. cikkében meghatározott határidőnek megfelelően.

(2)  A félidős és visszamenőleges értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek az e rendelet 14. cikkének megfelelően.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Félidős felülvizsgálata és visszamenőleges értékelése során a Bizottság különös figyelmet fordít a harmadik országok által, a harmadik országokban vagy ezekkel kapcsolatban végrehajtott intézkedéseknek az 5. cikk és a 12. cikk (10) és (11) bekezdése alapján végzett értékelésére.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le.

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le. A tagállamok e jelentéseket egy külön erre a célra létrehozott weboldalon teszik közzé, és továbbítják azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  eredmények a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és a célok elérése terén, figyelembe véve az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 37. cikkében előírt legfrissebb adatokat;

a)  eredmények a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és a célok elérése terén, figyelembe véve a Bizottsághoz továbbított halmozott adatokat;

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a nemzeti program éves pénzügyi kimutatásainak a visszafizetett összegek, a végső kedvezményezettek javára történő előfinanszírozás és a ténylegesen felmerült kiadások szerinti bontása;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések;

b)  a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések, beleértve a Bizottság által a 258. cikk szerinti jogsértési eljárásnak megfelelően kiadott, indokolással ellátott véleményeket is;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az eszközből támogatott intézkedések és a más uniós Alapokból – különösen a harmadik országokkal kapcsolatos Alapokból – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg;

c)  az eszközből támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – különösen a harmadik országokban vagy azokkal kapcsolatban – nyújtott támogatás – különösen az Unió külső finanszírozási eszközei és a mások által nyújtott finanszírozás közötti kiegészítő jelleg és koherencia;

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az alapvető jogokra vonatkozó követelmények tiszteletben tartása;

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  valamely harmadik országgal együtt, valamely harmadik országban vagy valamely harmadik országgal kapcsolatban végrehajtott projektek.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság a teljesítményjelentés benyújtásának időpontjától számított két hónapon belül megteheti az arra vonatkozó észrevételeit. Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti határidőn belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

(3)  A Bizottság a teljesítményjelentés benyújtásának időpontjától számított két hónapon belül megteheti az arra vonatkozó észrevételeit. Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételeket a fenti határidőn belül, akkor a jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni. A Bizottság – az éves teljesítményjelentések összefoglalójának elfogadását követően – azokat az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére bocsátja, és egy erre a célra létrehozott weboldalon közzéteszi az éves teljesítményjelentések ezen összefoglalóit.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Nyomon követés és jelentéstétel

 

(1)  Az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] IV. címe szerinti nyomon követésnek és értékelésnek a VI. melléklet 1., 2. és 3. táblázatába foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia. Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az VI. mellékletnek a 29. cikkel összhangban történő módosítása céljából.

 

(2)  A közös mutatókat az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkének (1) bekezdése, 17. és 37. cikke szerint kell használni.

 

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 12., 15., 25. és 28. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 8., 12., 15., 25. és 28. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12., 15., 25. és 28. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8., 12., 15., 25. és 28. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 12., 15., 25. és 28. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 8., 12., 15., 25. és 28. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadja el a végrehajtási aktus tervezetét. Ez nem vonatkozik a 27. cikk (4) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusra.

törölve

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  Az (1) bekezdés c) pontja alapján történő forráselosztás alkalmazásában, „külső tengeri határok”: a tagállamok parti tengereinek az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezménye 4–16. cikkének megfelelően meghatározott külső határai. Azokban az esetekben azonban, amikor az irreguláris bevándorlás/belépés megakadályozása érdekében rendszeresen nagy hatótávolságú műveletekre van szükség, a külső tengeri határ az erős fenyegetettségi szintű területek külső határa. A „külső tengeri határok” fogalmát a szóban forgó tagállamok által az elmúlt két évről szolgáltatott műveleti adatok figyelembevételével kell meghatározni. Ez a fogalommeghatározás kizárólag e rendelet céljára alkalmazható.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 pont – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  a külső határokon az engedélyezett határátkelőhelyeken történő határátlépések számának 70%-a;

1.  a külső határokon az engedélyezett határátkelőhelyeken történő határátlépések számának 60%-a;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 pont – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  a külső határokon a beléptetéskor elutasított harmadik országbeli állampolgárok számának 30%-a;

2.  a külső határokon a beléptetéskor elutasított harmadik országbeli állampolgárok számának 20%-a;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 pont – a pont – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek és az ilyen kérelembe családtagként belefoglalt személyek 20%-a, akik kérelmét a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 43. cikkében említett, a határon folytatott eljárás keretében dolgozták fel.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60.o.).

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a tagállamok nem nyújtják be az érintett statisztikai adatokat, az adott tagállamokra vonatkozó, legfrissebb rendelkezésre álló adatokat kell használni. Ha egy tagállam tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok, akkor a referenciaszám nulla.

Ha a tagállamok nem nyújtják be az érintett statisztikai adatokat, az adott tagállamokra vonatkozó, legfrissebb rendelkezésre álló adatokat kell használni. Ha egy tagállam tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok vagy ha a tagállam két egymást követő évben nem szolgáltat adatokat, akkor a referenciaszám nulla.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 9 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Ha a tagállamok nem nyújtják be az érintett statisztikai adatokat, az adott tagállamokra vonatkozó, legfrissebb rendelkezésre álló adatokat kell használni. Ha egy tagállam tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok, akkor a referenciaszám nulla.

d)  Ha a tagállamok nem nyújtják be az érintett statisztikai adatokat, az adott tagállamokra vonatkozó, legfrissebb rendelkezésre álló adatokat kell használni. Ha egy tagállam tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok vagy ha a tagállam két egymást követő évben nem szolgáltat adatokat, akkor a referenciaszám nulla.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség jelentést nyújt be a Bizottsághoz a források külső szárazföldi határok, külső tengeri határok és repülőterek tekintetében történő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti bontásáról.

10.  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség jelentést nyújt be a Bizottsághoz a források külső szárazföldi határok, külső tengeri határok és repülőterek tekintetében történő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti bontásáról. A Bizottság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a jelentést.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  A finanszírozás kezdeti felosztása céljából, a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszok fenyegetettségi szintjét az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok alapján. A félidős értékelés céljából a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszok fenyegetettségi szintjét a 2024-es félidős értékelés időpontjában rendelkezésre álló, az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok alapján. Az 1052/2013/EU rendelet meghatározása szerinti fenyegetettségi szintek alkalmazásával határszakaszonként megállapítja a következő konkrét súlyozási együtthatókat:

11.  A finanszírozás kezdeti felosztása céljából, a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszokat érintő hatásszintet az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok alapján. A félidős értékelés céljából a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszokat érintő hatásszintet a 2024-es félidős értékelés időpontjában rendelkezésre álló, az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok alapján. Az 1052/2013/EU rendelet meghatározása szerinti hatásszintek alkalmazásával határszakaszonként megállapítja a következő konkrét súlyozási együtthatókat:

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  alacsony fenyegetettség esetén az együttható értéke 0,5;

a)  alacsony hatásszint esetén az együttható értéke 0,5;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közepes fenyegetettség esetén az együttható értéke 3;

b)  közepes hatásszint esetén az együttható értéke 3;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  erős fenyegetettség esetén az együttható értéke 5;

c)  magas hatásszint esetén az együttható értéke 5;

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kritikus fenyegetettség esetén az együttható értéke 8.

törölve

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a külső határokon történő ellenőrzések és őrizet végzésére való képesség megerősítése, beleértve a határokon átnyúló bűncselekmények, így a migránscsempészés, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésére és felderítésére irányuló intézkedéseket;

i.  a külső határokon történő ellenőrzések és őrizet végzésére való képesség megerősítése, beleértve a jogszerű határátkelések megkönnyítését és adott esetben a határokon átnyúló bűncselekmények, így a migránscsempészés, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésére és felderítésére irányuló intézkedéseket, valamint a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbirányításával kapcsolatos intézkedéseket;

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a kutatás-mentés támogatása tengeri határőrizet keretében;

törölve

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a határellenőrzéshez kapcsolódó technikai és műveleti intézkedések végrehajtása a schengeni térségben;

iii.  a határellenőrzéshez kapcsolódó technikai és műveleti intézkedések végrehajtása a schengeni térségben, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem jelentenek kockázatot a szabad mozgásra;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  e rendelet hatályán belül az EU külső határain meglévő vagy potenciális aránytalan migrációs nyomással szembesülő tagállamok támogatása, valamint technikai és operatív erősítés, akár migrációkezelést támogató csapatoknak a migrációs csomópontokra való kiküldése révén.

v.  e rendelet hatályán belül az EU külső határain a 23. cikkben említett vészhelyzettel szembesülő tagállamok támogatása, valamint technikai és operatív erősítés, akár migrációkezelést támogató csapatoknak a migrációs csomópontokra való kiküldése révén.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Határ- és Parti Őrség továbbfejlesztése közös kapacitásépítés, közös közbeszerzés, közös előírások és a tagállamok és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közötti együttműködést és koordinációt korszerűsítő bármely egyéb intézkedés elfogadása révén;

b)  közös kapacitásépítés, közös közbeszerzés, közös előírások és a tagállamok közötti együttműködést és koordinációt korszerűsítő bármely egyéb intézkedés kidolgozása az Európai Határ- és Parti Őrség továbbfejlesztése céljából;

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a hatóságközi együttműködés megerősítése nemzeti szinten a határellenőrzésért vagy a határon ellátandó feladatokért felelős nemzeti hatóságok között, valamint uniós szinten a tagállamok között, vagy egyrészt a tagállamok, másrészt az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek vagy harmadik országok között;

c)  a hatóságközi együttműködés megerősítése nemzeti szinten a határellenőrzésért vagy a határon ellátandó feladatokért felelős nemzeti hatóságok között, valamint uniós szinten a tagállamok között, vagy egyrészt a tagállamok, másrészt az uniós szervek, hivatalok vagy – többek között a külső fellépésekért felelős – ügynökségek között;

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  nagyméretű informatikai rendszerek felállítása, üzemeltetése és karbantartása a határigazgatás terén, beleértve ezen informatikai rendszerek interoperabilitását és azok kommunikációs infrastruktúráját.

e)  nagyméretű informatikai rendszerek – amelyek már az uniós jog hatálya alá tartoznak – felállítása, üzemeltetése és karbantartása a határigazgatás terén, beleértve ezen informatikai rendszerek interoperabilitását és azok kommunikációs infrastruktúráját, és az adatminőség és az információszolgáltatás fokozását célzó intézkedéseket.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a kapacitás növelése a tengeren bajba jutott személyek segítése érdekében, elsősorban a kutatási-mentési műveletek támogatása.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  a kutatás-mentés támogatása tengeri határőrizet keretében;

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hatékony és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása a vízumkérelmezőknek, a vízumeljárás biztonságának és integritásának fenntartása mellett; b)

a)  hatékony és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása a vízumkérelmezőknek, a vízumeljárás biztonságának és integritásának fenntartása mellett, különös tekintettel a kiszolgáltatott személyekre és gyermekekre;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a tagállamoknak a vízumok – többek között a korlátozott területi érvényességű vízumok humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségből eredően, illetve uniós áttelepítési vagy áthelyezési programok kedvezményezettjei részére történő – kibocsátásával kapcsolatban, valamint a vízumokkal kapcsolatos uniós vívmányok teljes körű betartása céljából történő segítségnyújtás;

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  nagyméretű informatikai rendszerek felállítása, üzemeltetése és karbantartása a vízumokra vonatkozó közös politika terén, beleértve az ezen informatikai rendszerek közötti interoperabilitást és azok kommunikációs infrastruktúráját.

d)  nagyméretű informatikai rendszerek frissítése, üzemeltetése és karbantartása a vízumokra vonatkozó közös politika terén, beleértve az ezen informatikai rendszerek közötti interoperabilitást és azok kommunikációs infrastruktúráját.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  infrastruktúra, épületek, rendszerek és szolgáltatások, amelyekre a határátkelőhelyeken, a migrációs csomópontokon és a határátkelőhelyek közötti határőrizet érdekében van szükség, hogy megelőzzék és leküzdjék a szabálytalan határátlépéseket, az irreguláris bevándorlást és a külső határoknál elkövetett határokon átnyúló bűncselekményeket, valamint szavatolják a jogszerű utasok zavartalan áramlását;

a)  infrastruktúra, épületek, rendszerek és szolgáltatások, amelyekre a határátkelőhelyeken, a migrációs csomópontokon és a határátkelőhelyek közötti határőrizet érdekében van szükség, hogy megelőzzék és leküzdjék a szabálytalan határátlépéseket, az irreguláris bevándorlást és a külső határoknál elkövetett határokon átnyúló bűncselekményeket, valamint szavatolják a jogszerű utasok zavartalan áramlását, és a migrációs áramlások hatékony kezelését, beleértve a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbirányítását, folyamatosan biztosítva az érintett személyekkel szembeni tisztességes bánásmódot;

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  képzés az európai integrált határigazgatás fejlesztése vagy annak elősegítése terén, szem előtt tartva az operatív szükségleteket és a kockázatelemzéseket, valamint teljes összhangban az alapvető jogokkal;

c)  képzés az európai integrált határigazgatás fejlesztése vagy annak elősegítése terén, szem előtt tartva az operatív szükségleteket, kockázatelemzéseket, és az országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívásokat, mindegyik esetben teljes összhangban az alapvető jogokkal;

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az (EU) …/ … [bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló új rendelet] rendelet meghatározása szerinti közös összekötő tisztviselők harmadik országokba történő kirendelése, valamint határőrök és más releváns szakértők tagállamokba vagy valamely tagállamból egy harmadik országba történő kirendelése, a szakértők vagy összekötő tisztviselők hálózatai együttműködésének és operatív kapacitásának megerősítése, valamint a bevált gyakorlatok cseréje és az európai hálózatok kapacitásának fellendítése az uniós szakpolitikák értékelése, előmozdítása, támogatása és fejlesztése céljából;

d)  közös összekötő tisztviselők harmadik országokba történő kirendelése, valamint határőrök és más releváns szakértők tagállamokba vagy valamely tagállamból egy harmadik országba történő kirendelése, a szakértők vagy összekötő tisztviselők hálózatai együttműködésének és operatív kapacitásának megerősítése, valamint a bevált gyakorlatok cseréje és az európai hálózatok kapacitásának fellendítése az uniós szakpolitikák értékelése, előmozdítása, támogatása és fejlesztése céljából;

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  tanulmányok, kísérleti projektek és más releváns intézkedések, amelyek az európai integrált határigazgatás megvalósítására vagy fejlesztésére irányulnak, beleértve az Európai Határ- és Parti Őrség fejlesztését célzó intézkedéseket, így a közös kapacitásépítést, közös közbeszerzést, közös előírások és a tagállamok és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közötti együttműködést és koordinációt korszerűsítő egyéb intézkedések megállapítását;

e)  tanulmányok, kísérleti projektek és más releváns intézkedések, amelyek az európai integrált határigazgatás megvalósítására vagy fejlesztésére irányulnak, beleértve az Európai Határ- és Parti Őrség fejlesztését célzó intézkedéseket, így a közös kapacitásépítést, közös közbeszerzést, közös előírások és a tagállamok és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közötti együttműködést és koordinációt korszerűsítő egyéb intézkedések megállapítása, valamint a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbirányításával kapcsolatos intézkedéseket;

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  innovatív módszereket vagy más tagállamok számára átadható új technológiákat kidolgozó intézkedések, különösen a biztonsági kutatási programok eredményeinek telepítése, ha e telepítést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség az (EU) 2016/1624 rendelet 37. cikke szerint eljárva úgy határozta meg, hogy az hozzájárul az Európai Határ- és Parti Őrség operatív kapacitásának fejlesztéséhez;

f)  innovatív módszereket vagy más tagállamok számára átadható új technológiákat kidolgozó intézkedések, különösen a biztonsági kutatási programok eredményeinek telepítése, ha e telepítést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség az (EU) 2016/1624 rendelet 37. cikke szerint eljárva úgy határozta meg, hogy az hozzájárul az Európai Határ- és Parti Őrség operatív kapacitásának fejlesztéséhez. Ezeknek az innovatív módszereknek és új technológiáknak maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat és a személyes adatok védelméhez való jogot;

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a külső határra vonatkozó szakpolitikák végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, igazgatási és technikai tevékenység, beleértve a schengeni térség irányításának megerősítését a schengeni vívmányok és a Schengeni határellenőrzési kódex alkalmazásának ellenőrzése érdekében az 1053/2013/EU rendelettel létrehozott értékelési mechanizmus fejlesztése és végrehajtása révén, ideértve a Bizottság és a tagállamok helyszíni látogatáson részt vevő szakértőinek kiküldetési költségeit, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az (EU) 2016/1624 rendeletnek megfelelően végzett sebezhetőségi értékeléseket követően kibocsátott ajánlások végrehajtására irányuló intézkedéseket;

g)  a külső határra vonatkozó szakpolitikák végrehajtásához szükséges előkészítő lépések, nyomonkövetési, igazgatási és technikai tevékenység, beleértve a schengeni térség irányításának megerősítését a schengeni vívmányok és a Schengeni határellenőrzési kódex alkalmazásának ellenőrzése érdekében az 1053/2013/EU rendelettel létrehozott értékelési mechanizmus fejlesztése és végrehajtása révén, ideértve a Bizottság és a tagállamok helyszíni látogatáson részt vevő szakértőinek kiküldetési költségeit, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az (EU) 2016/1624 rendeletnek megfelelően végzett sebezhetőségi értékeléseket követően kibocsátott ajánlások végrehajtására irányuló intézkedéseket;

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  személyazonosság megállapítása, ujjnyomatvétel, nyilvántartásba vétel, biztonsági ellenőrzések, személyes meghallgatás, tájékoztatás nyújtása, orvosi és sebezhetőségi átvilágítás, valamint szükség esetén orvosi ellátás, valamint a harmadik országbeli állampolgárok megfelelő eljárás felé történő továbbirányítása a külső határokon, különösen a migrációs csomópontokon;

h)  személyazonosság megállapítása, ujjnyomatvétel, nyilvántartásba vétel, biztonsági ellenőrzések, személyes meghallgatás, tájékoztatás nyújtása, orvosi és sebezhetőségi átvilágítás, valamint szükség esetén orvosi ellátás, valamint adott esetben a harmadik országbeli állampolgárok megfelelő menekültügyi eljárás felé történő továbbirányítása a külső határokon;

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozása;

j)  statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozása a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének kellő figyelembevétele mellett;

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  a bevált gyakorlatok és szakértelem cseréje, többek között az alapvető jogoknak a határellenőrzés különböző alkotóelemeivel, és különösen a kiszolgáltatott személyek azonosításával, közvetlen kisegítésével és a védelmi szolgálatokhoz történő átirányításával összefüggésben történő védelme tekintetében;

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb)  a szakpolitikák és eljárások kialakításához, nyomonkövetéséhez és értékeléseihez kapcsolódó intézkedések, beleértve a közös statisztikai eszközök, eljárások és indikátorok igénylését a szakpolitikai fejlemények értékelése és mérése érdekében.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a közös vízumpolitikához és a konzuli együttműködéshez hozzájáruló konzuli és egyéb személyzet képzése;

c)  a közös vízumpolitikához és a konzuli együttműködéshez hozzájáruló konzuli és egyéb személyzet képzése, többek között adott esetben az alapvető jogok tiszteletben tartása;

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a bevált gyakorlatok és a szakértők cseréje, beleértve a szakértők kirendelését, valamint az európai hálózatok kapacitásának fellendítése az uniós szakpolitikák és célkitűzések értékelése, előmozdítása, támogatása és fejlesztése érdekében;

d)  a bevált gyakorlatok és a szakértők cseréje, beleértve a szakértők kirendelését, valamint az európai hálózatok kapacitásának fellendítése az uniós szakpolitikák és célkitűzések értékelése, előmozdítása, támogatása és fejlesztése érdekében, többek között az alapvető jogoknak a kiszolgáltatott személyek azonosítása, közvetlen kisegítése és a védelmi szolgálatokhoz történő átirányítása tekintetében történő védelme céljából;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  előkészítő, nyomonkövetési, igazgatási és technikai tevékenységek, beleértve a schengeni térség irányításának megerősítését a schengeni vívmányok és a Schengeni határellenőrzési kódex alkalmazásának ellenőrzése érdekében az 1053/2013/EU rendelettel létrehozott értékelési mechanizmus fejlesztése és végrehajtása révén, ideértve a Bizottság és a tagállamok helyszíni látogatáson részt vevő szakértőinek kiküldetési költségeit,

g)  előkészítő lépések, nyomonkövetési, igazgatási és technikai tevékenységek beleértve azokat, amelyek célja a schengeni térség irányításának megerősítése – a schengeni vívmányok és a Schengeni határellenőrzési kódex alkalmazásának ellenőrzése érdekében az 1053/2013/EU rendelettel létrehozott értékelési mechanizmus fejlesztése és végrehajtása révén, ideértve a Bizottság és a tagállamok helyszíni látogatáson részt vevő szakértőinek kiküldetési költségeit,

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozása;

i)  statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozása a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a személyes adatok védelméhez való jog betartásával;

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a közös vízumpolitika végrehajtására irányuló működési támogatás.

j)  a közös vízumpolitika végrehajtására irányuló működési támogatás, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megfelelő figyelembe vételével.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  a tagállamoknak a vízumok – többek között a korlátozott területi érvényességű vízumok humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségből eredően, illetve uniós áttelepítési vagy áthelyezési programok kedvezményezettjei részére történő – kibocsátásával kapcsolatban, valamint a vízumokkal kapcsolatos uniós vívmányok teljes körű betartása céljából történő segítségnyújtás;

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a vízumügy és a határigazgatás terén működő nagyméretű informatikai rendszerekre vonatkozó statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kifejlesztése;

g)  a vízumügy és a határigazgatás terén működő nagyméretű informatikai rendszerekre vonatkozó statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kifejlesztése a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a személyes adatok védelméhez való jog betartásával;

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  az adatminőség és az érintettek személyes adatai tekintetében fennálló tájékoztatáshoz való, hozzáférési, kiigazítási, törlési jogok és a feldolgozás korlátozására vonatkozó jogok fokozását célzó intézkedések.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az Európai Határ- és Parti Őrség továbbfejlesztése a II. melléklet (1) bekezdése b) pontjában vázoltaknak megfelelően, közös kapacitásépítés, közös közbeszerzés, közös előírások és a tagállamok és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közötti együttműködést és koordinációt korszerűsítő bármely egyéb intézkedés megállapítása révén.

3.  közös kapacitásépítés, közös közbeszerzés, közös előírások és a tagállamok közötti együttműködést és koordinációt korszerűsítő bármely egyéb intézkedés kidolgozása az Európai Határ- és Parti Őrség továbbfejlesztése céljából.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  Az emberkereskedelem áldozatainak jobb azonosítására, és az emberkereskedők határellenőrzés keretében történő felderítésére irányuló határokon átnyúló együttműködés fokozására vonatkozó intézkedések.

5.  Az emberkereskedelem áldozatainak jobb azonosítására, támogatására, és az emberkereskedők határellenőrzés keretében történő felderítésére irányuló határokon átnyúló együttműködés fokozására vonatkozó intézkedések, többek között a védelmi és átirányítási mechanizmusok fejlesztése és támogatása által.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  integrált gyermekvédelmi rendszerek a külső határoknál, és általában a migráns gyermekekre vonatkozó szakpolitikák kialakítása, többek között az alkalmazottak megfelelő képzésén és a tagállamok közötti jó gyakorlatok megosztásán keresztül.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  Új módszertan vagy technológia telepítésére, átadására, tesztelésére és értékelésére vonatkozó intézkedések, beleértve a kísérleti projekteket és a III. mellékletben említett uniós finanszírozású biztonsági kutatási projektek nyomonkövetési intézkedéseit.

6.  Új módszertan vagy technológia telepítésére, átadására, tesztelésére és értékelésére vonatkozó intézkedések az adatminőség javítása, illetve az érintettek személyes adatai tekintetében fennálló tájékoztatáshoz való, hozzáférési, kiigazítási, törlési és a feldolgozás korlátozására vonatkozó jogok fokozását célzó intézkedések;

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  A kiszolgáltatott személyek azonosítására, közvetlen kisegítésére és a védelmi szolgálatokhoz történő átirányítására irányuló intézkedések.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1. egyedi célkitűzés: Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított, ténylegesen integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében:

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – a pont – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A határátkelőhelyeken nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek száma

 

Adatforrás: tagállamok

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – a pont – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  Azon személyek száma, akiknek megtagadták a beléptetését

 

Adatforrás: tagállamok

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2. egyedi célkitűzés: A közös vízumpolitika támogatása a jogszerű utazás megkönnyítése, valamint a migrációs és biztonsági kockázatok megelőzése érdekében:

b)  2. egyedi célkitűzés: a közös vízumpolitika támogatása a tagállamok közötti, vízumkibocsátásra vonatkozó összehangoltabb megközelítés biztosítása, a jogszerű utazás megkönnyítése és a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – b pont – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A tagállamok konzulátusain nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek száma

 

Adatforrás: tagállamok

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 1 szakasz – 11 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kiszolgáltatott személyek azonosítására és továbbirányítására irányuló intézkedések

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 1 szakasz – 11 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek azonosításával és továbbirányításával kapcsolatos intézkedések

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 2 szakasz – 10 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Humanitárius vízumok kibocsátása

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 3 szakasz – 003 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Adatminőség és az érintettek személyes jogai tekintetében fennálló tájékoztatáshoz való, hozzáférési, kiigazítási, törlési és kezelés-korlátozási jogok

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

VII melléklet – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  szolgáltatás költségei, beleértve az e rendelet hatálya alá tartozó migrációs csomópontokon felmerült költségeket is;

(3)  szolgáltatás költségei az e rendelet hatályának megfelelően;

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1. egyedi célkitűzés: Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított, ténylegesen integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2. egyedi célkitűzés: A közös vízumpolitika támogatása a jogszerű utazás megkönnyítése, valamint a migrációs és biztonsági kockázatok megelőzése érdekében:

b)  2. egyedi célkitűzés: a közös vízumpolitika támogatása a tagállamok közötti, vízumkibocsátásra vonatkozó összehangoltabb megközelítés biztosítása, a jogszerű utazás megkönnyítése és a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében.

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Egy belső határok nélküli térség létrehozása, ahol a személyek és az áruk szabadon mozoghatnak, az Európai Unió egyik legnagyobb sikertörténete, és az egyik legkézzelfoghatóbb eredménye az uniós polgárok és vállalkozások számára egyaránt. A schengeni térség az egyik kulcsfontosságú eszköz, amely révén az európai polgárok élhetnek szabadságaikkal, a belső piac pedig felvirágozhat és fejlődhet.

Ahogy azt a szerződések rögzítik, a megfelelő működés és magas szintű biztonság biztosítását egy szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térségben, többek között a belső határok személyek által történő átlépésére és az Unió külső határain történő határellenőrzésre, valamint a közös vízumpolitikára vonatkozó közös intézkedések révén kell megvalósítani.

Az előadó ezért üdvözli a határigazgatásra és vízumügyekre vonatkozó pénzügyi eszköz létrehozására irányuló javaslatot az Integrált Határigazgatási Alap részeként, amely a jelenlegi Belső Biztonsági Alap helyébe lép majd, és 9,3 milliárd EUR költségvetéssel fog rendelkezni, ami ötszörös növekedést jelent. Ez a pénzügyi eszköz alapvető fontosságú, mivel az uniós politikákat konkrét intézkedésekké alakítja az összes európai polgár érdekeit szolgálva. Pénzügyi támogatást nyújt a szakpolitikák végrehajtásához, amelyeknek szolidaritáson és a felelősség tagállamok közötti igazságos megosztásán, valamint az egymás közötti kölcsönös bizalmon kell alapulniuk.

Azonban, az utóbbi években az Európai Unió előtt álló változó kihívások komoly hiányosságokat fedtek fel az uniós szakpolitikák tekintetében, és megrendítették a tagállamok közötti bizalmat. Annak ellenére, hogy a külső határokat új eszközök és információtechnológiai eszközök bevezetése révén erősítik, a tagállamok közötti bizalom továbbra is romlik, és sérül maga a szolidaritás és a felelősség igazságos elosztásának elve is. A belső határellenőrzés három évet meghaladó fennállása, csupán egy példa.

Az Unió külső határaira irányuló uniós politika célja az európai integrált határigazgatás kialakítása és megvalósítása. Azonban ezt meghatározott korlátok között és megfelelő jogi biztosítékok mellett kell megvalósítani a személyek Unión belüli szabad mozgásával karöltve, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető alkotóeleme.

Az előadó véleménye szerint a javasolt eszköz célkitűzései túlságosan a biztonságra fókuszálnak és nem veszik figyelembe a legális utazás megkönnyítése iránti szükségletet. Az külső határokat átlépő személyek többsége napjainkban valójában vízummal vagy vízum nélkül az Unióba érkező, legális, jóhiszemű utazó, akik kis jelentőséggel bíznak Unió egészének biztonságára nézve.

Az eszköz célkitűzéseiből adódóan az előadó fontosnak tartja a források méltányos és átlátható elosztását az alap mindkét fő célkitűzése között. Ezt szem előtt tartva, az előadó úgy véli, hogy több hangsúlyt kellene fektetni a pozitívabb fellépésekre és az integrált határigazgatásra vonatkozó lépésekre, például a vízumpolitikára, és nem csupán a biztonságra. Ezért célszerű a közös vízumpolitika számára a finanszírozás minimum szintjét biztosítani.

Ami a Bizottság javaslatához fűzött módosításokat illeti, az előadó úgy véli, hogy a rendeletet az alábbiak szerint kellene megerősíteni és módosítani:

Elengedhetetlen, hogy az eszközből finanszírozott fellépések és intézkedések kellő figyelmet fordítsanak az emberi jogokra és az alapvető szabadságjogokra, amelyek jelentős megerősítését javasolja az előadó. Mivel a külső határoknál információs technológiákat és rendszereket alkalmaznak, sosem volt nagyobb igény a személyek alapvető jogainak tiszteletben tartására személyes adataik tekintetében, és ezt javítani kell.

Az előadó emellett úgy véli, hogy rendkívül fontos emlékeztetni a tagállamokat nemzetközi és uniós jogi kötelezettségeikre a határőrizet és a visszaküldés tilalmának elve vonatkozásában. Az említett elv nem csak egy állam területére vonatkozik, hanem extraterritoriális, magában foglalja a nyílt tengereket is a keresési és mentési műveletek végrehajtása közben. Rendkívül fontos, hogy ezt a szempontot erősítsék a jelentésben.

Ehhez hasonlóan a határigazgatás keretében, például a migrációs csomópontokon, az előadó javasolja, hogy a nemzetközi védelemhez való jog tiszteletben tartására, valamint a kiszolgáltatott csoportok, mint a gyermekek védelmére vonatkozó rendelkezéseken javítsanak.

Emellett kellően meg kell erősíteni a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, különösen a harmadik országok állampolgáraival szemben tanúsított bánásmód tekintetében a határigazgatás és a közös vízumpolitika terén.

A jogszerű utazás megkönnyítése, többek között Európába vezető legális és biztonságos útvonalak kialakítása révén, jelentősen hozzá fog járulni az Unióra nehezedő migrációs nyomás csökkentéséhez. Az Európai Parlament humanitárius vízumokról szóló állásfoglalásának megfelelően, a közös vízumpolitika e vonatkozásában, az előadó úgy véli, hogy az eszköznek támogatnia kellene a tagállamokat a humanitárius vízumok kibocsájtásában, valamint az Uniót bármely jövőbeni, európai humanitárius vízumrendszer végrehajtásában. Eljött az idő a tagállamok és az Unió számára, hogy példát mutassanak, és megakadályozzák a további szükségtelen haláleseteket a Mediterráneumban.

Az Unió előtt álló kihívások, például a migrációs nyomás megoldására irányuló intézkedések tekintetében az előadó úgy gondolja, hogy a források előzetes elosztásakor figyelembe kell venni a határnál, nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelmek számát is mint a külső határoknál tapasztalható munkamennyiséget meghatározó szempontot.

A harmadik országokban zajló vagy azokkal kapcsolatos intézkedések finanszírozásának tekintetében az előadó szerint az intézkedéseket korlátozni kell, és megfelelő biztosítékokat kell nyújtani végrehajtásuk során. Az Unió számos pénzügyi eszközt működtet harmadik országokban zajló vagy azokkal kapcsolatos intézkedések számára; az EU emellett a fejlesztési segélyek legjelentősebb adományozója. Az előadó úgy gondolja, hogy a határigazgatásnak nem sok köze van a fogvatartási központok felállításához a harmadik országokban, vagy az EU határkezelésének kiszervezéséhez ezekbe az országokba.

Az előadó ehhez hasonlóan javasolja, hogy vészhelyzetek esetén korlátozzák a sürgős és egyedi szükségletekre irányuló finanszírozást, ez kizárólag kivételesen, és a felhasználására vonatkozó megfelelő biztosítékok alkalmazása mellett megengedett.

A két eszköz alá eső intézkedések megfelelő előkészítéséhez és végrehajtásához elengedhetetlenek a munkaprogramok, a Tematikus Eszközök, valamint a civil társadalom és a helyi és regionális hatóságok aktív részvétele. Az előadó javasolja a rendelet ezen aspektusának megerősítését, valamint a legjobb gyakorlatok és szakemberek cseréjét, többek között az alapvető jogok védelmének figyelembe vételével a határellenőrzés különböző elemeinek tekintetében.

A költségvetési ellenőrzés az Európai Parlament hatáskörébe tartozó fontos feladat, mivel ez a tagállamokat és az uniós intézményeket elszámoltathatóvá teszi az uniós polgárok szemében. Ezért döntő fontosságú, hogy az eszközben a pénzek elköltésének átláthatósága jelentősen növekedjen.

Végül az előadó hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament – ezen szerepében mint társjogalkotó ¬– hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges információkhoz az Alap felhasználásával kapcsolatban. Ehhez hasonlóan az Európai Parlamentet teljesen be kell vonni a végrehajtásba és minden, a rendelet szempontjából kulcsfontosságú változtatásba, különösen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül a munkaprogramok, a magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések, valamint a külső tényezők, a félidős és visszamenőleges értékelések és éves teljesítményjelentések tekintetében.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy

Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa (ECRE)

Az Európai Ügyek Kvéker Tanácsa

Európai Politikák Nyílt Társadalmi Intézete

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)

Litvánia EU melletti állandó képviselője

7.12.2018


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

A vélemény előadója: Eduard Kukan

RÖVID INDOKOLÁS

Az utóbbi években az EU egyre több migrációs, mobilitási és biztonsági kihívással néz szembe. Ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében a Bizottság 2018 májusában a migrációkezelés és a határigazgatás számára elkülönített keretösszeg jelentős növelését javasolta a 2021–2027 közötti időszakra.

A rendeletjavaslat által létrehozandó, a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz az Integrált Határigazgatási Alap részét képezi, és kizárólag olyan intézkedésekre összpontosít, amelyek a határellenőrzéssel kapcsolatos személyellenőrzéseket érintik.

Összességében az előadó támogatja a javasolt rendeletet, amely biztosítja az erős és hatékony határigazgatás pénzügyi keretét, megőrizve a személyek szabad mozgását. Különösen támogatja az alap számára elkülönített megnövelt pénzügyi keretösszeget, a növekvő rugalmasságot a változó kihívások hatékonyabb kezelése érdekében, a kiadások minőségére irányuló figyelmet, valamint a jobb monitoring- és értékelési keretet.

Ezért úgy véli, hogy az eszköz – különösen a külső dimenzió tekintetében – megfelelő, és összhangban van az EU prioritásaival. Ugyanakkor különös figyelmet kell fordítani a koherencia biztosítására, valamint a fenti eszköz és más, migrációt és határigazgatást érintő pénzügyi támogatások közti szinergiák elősegítésére, akár az EU külső finanszírozási eszközei, akár más, külső dimenzióval rendelkező uniós eszközök és alapok által, például a Menekültügyi és Migrációs Alapból történik a finanszírozás.

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésére és 79. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésére, 79. cikke (2) bekezdésének d) pontjára és 80. cikkére,

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EUMSZ 80. cikke értelmében ezekre az uniós politikákra és azok végrehajtására a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

(2)  Az EUMSZ 80. cikke értelmében ezekre az uniós politikákra és azok végrehajtására a szolidaritás és a felelősség valamennyi uniós tagállam közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az eszközt az Európai Unió Alapjogi Chartájába foglalt jogokkal és elvekkel és az Unió alapvető jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeivel teljes összhangban kell végrehajtani.

(15)  Az eszközt az Európai Unió Alapjogi Chartájába foglalt jogokkal és elvekkel és az Unió alapvető jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeivel és a visszaküldés tilalmának elvével teljes összhangban kell végrehajtani; továbbá végrehajtásakor az átláthatóság és a nyomon követhetőség elveit teljes mértékben tiszteletben kell tartani.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A kiegészítő jelleg erősítése és a tengeri tevékenységek következetességének megszilárdítása, valamint a párhuzamos erőfeszítések elkerülése és a költségvetési megszorítások enyhítése érdekében egy olyan költséges tevékenységi területen, mint a tengeri terület, az eszköznek támogatást kell nyújtania azokhoz a többcélú tengeri műveletekhez, amelyek fő célkitűzése a tengeri határőrizet, emellett azonban egyidejűleg más célokra is irányulhatnak.

(33)  A kiegészítő jelleg erősítése és a tengeri tevékenységek következetességének megszilárdítása, valamint a párhuzamos erőfeszítések elkerülése és a költségvetési megszorítások enyhítése érdekében egy olyan költséges tevékenységi területen, mint a tengeri terület, az eszköznek támogatást kell nyújtania azokhoz a többcélú tengeri műveletekhez, amelyek fő célkitűzése a tengeri határőrizet, emellett azonban egyidejűleg olyan más, a fő célkitűzésekhez kapcsolódó célokra is irányulhatnak, mint például az embercsempészet elleni küzdelem.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az eszközből támogatott, harmadik országokkal kapcsolatos intézkedéseket az Unió külső finanszírozási eszközeiből támogatott egyéb Unión kívüli fellépésekkel teljes összhangban és szinergizmussal, és azokat kiegészítve kell végrehajtani. Ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az uniós külső tevékenység és a kérdéses országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió tekintetében az eszköznek a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására, valamint a határőrizeti és határigazgatási képességek kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika és az Unió biztonsági célkitűzéseinek érdekeltségi területein.

(34)  Az eszközből támogatott, harmadik országbeli, vagy harmadik országokkal kapcsolatos intézkedéseket az Unió külső finanszírozási eszközeiből, illetve bármilyen más, külső dimenzióval rendelkező uniós finanszírozási eszközből, például a Menekültügyi és Migrációs Alapból támogatott egyéb Unión kívüli fellépésekkel teljes összhangban és szinergizmussal, és azokat kiegészítve kell végrehajtani. Ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az uniós külső tevékenység és a kérdéses országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió tekintetében az eszköznek a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására, valamint a határőrizeti és határigazgatási képességek kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika és az Unió biztonsági célkitűzéseinek érdekeltségi területein.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az eszköznek érvényre kell juttatnia a fokozott rugalmasság és egyszerűsítés igényét, tiszteletben tartva ezzel párhuzamosan a kiszámíthatósággal kapcsolatos követelményeket, és egyúttal biztosítva a forrásoknak az e rendeletben megállapított célkitűzések megvalósítása céljaira történő méltányos és átlátható elosztását.

(37)  Az eszköznek érvényre kell juttatnia a fokozott rugalmasság és egyszerűsítés igényét, tiszteletben tartva ezzel párhuzamosan a kiszámíthatósággal kapcsolatos követelményeket, és egyúttal biztosítva a forrásoknak az e rendeletben megállapított célkitűzések megvalósítása céljaira történő méltányos és átlátható elosztását. Annak érdekében, hogy eleget tegyen az alap átláthatóságára vonatkozó követelményeknek, az Európai Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve információkat kell közzétennie a tematikus eszköz éves és többéves programjainak kidolgozásáról. A tagállamok a megosztott irányítás szerint végrehajtott programok kidolgozására vonatkozóan rendelkezésükre álló minden információt kötelesek megosztani. Ezeket az információkat a Bizottságnak kell összegyűjtenie és egy egységes portálon közzétennie. 

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Az eszköz keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállami programok számára is el lehetne osztani, hogy azok kezdeti előirányzatukon felül egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az említett egyedi intézkedéseket uniós szinten kell meg meghatározni, és helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, amelyek együttműködési erőfeszítést igényelnek, vagy pedig olyanokra, amelyekre az Unión belüli olyan fejlemények kezeléséhez van szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás rendelkezésre bocsátását teszik szükségessé legalább egy tagállamban, mint például olyan technikai berendezések beszerzése a tagállamok nemzeti programjai révén, amelyekre az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek ellátásához, a vízumkérelmek feldolgozási eljárásának korszerűsítéséhez, új nagyméretű informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és az e rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításához van szükség. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket a egyedi intézkedéseket.

(43)  Az eszköz keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállami programok számára is el lehetne osztani, hogy azok kezdeti előirányzatukon felül egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az említett egyedi intézkedéseket uniós szinten kell meghatározni, és helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, amelyek együttműködési erőfeszítést igényelnek a tagállamoktól, vagy pedig olyanokra, amelyekre az Unión belüli olyan fejlemények kezeléséhez van szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás rendelkezésre bocsátását teszik szükségessé legalább egy tagállamban, mint például olyan technikai berendezések beszerzése a tagállamok nemzeti programjai révén, amelyekre az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek ellátásához, a vízumkérelmek feldolgozási eljárásának korszerűsítéséhez, új nagyméretű informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és az e rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításához van szükség. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket a egyedi intézkedéseket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköznek az a szakpolitikai célkitűzése, hogy az Unió alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségvállalásaival teljes összhangban biztosítsa a szilárd és hatékony, integrált európai határigazgatást a külső határokon, ugyanakkor megőrizze a személyek szabad mozgását az Unión belül, és ezáltal hozzájáruljon az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolásához.

(1)  Az Integrált Határigazgatási Alap részeként az eszköznek az a szakpolitikai célkitűzése, hogy az Unió alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségvállalásaival teljes összhangban biztosítsa a szilárd és hatékony, integrált európai határigazgatást a külső határokon, ugyanakkor megőrizze a személyek szabad mozgását az Unión belül, és ezáltal hozzájáruljon az Unión belüli magas szintű biztonság és védelem szavatolásához.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított, ténylegesen integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében;

a)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított, ténylegesen integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében, a menedékjog, valamint a szolidaritás és a méltányos tehermegosztás elvének tiszteletben tartása mellett;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eszköz keretében finanszírozott intézkedéseket az alapvető jogok és az emberi méltóság teljes körű tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani. Az intézkedéseknek eleget kell tenniük különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az uniós adatvédelmi jogban és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (EJEE) foglalt rendelkezéseknek, a harmadik országok állampolgáraival való tisztességes bánásmód elvének, a menedékjognak és a nemzetközi védelemnek, a visszaküldés tilalma elvének és az Unió és tagállamai azon nemzetközi eszközökben foglalt kötelezettségeinek, amelyeknek részes felei, így az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i Genfi Egyezménynek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az eszköz keretében finanszírozott, a tengeri határőrizethez kapcsolódó intézkedések végrehajtásakor a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a nemzetközi tengerjogból adódó kötelezettségeikre, amelyek szerint a vészhelyzetben levő személyeknek segítséget kell nyújtaniuk. Ennek kapcsán az eszközből támogatott eszközöket és rendszereket fel lehet használni a tengeri határőrizeti műveletek során esetleg előforduló kutatási és mentési helyzetek megoldására, ezzel is hozzájárulva a védelem és a tengeri mentés biztosításához.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban álljon az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az egyéb uniós eszközöket.

(2)  A Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban álljon az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az egyéb uniós eszközöket.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget.

(5)  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság a költségvetési rendelet 110. cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó finanszírozási határozatokat fogad el, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket és pontosítja azoknak az (1) bekezdésben említett egyes elemeire fordítandó összegeket. A finanszírozási határozatok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(6)  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Bizottság a költségvetési rendelet 110. cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó finanszírozási határozatokat fogad el, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket és pontosítja azoknak az (1) bekezdésben említett egyes elemeire fordítandó összegeket. A finanszírozási határozatok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A (3) bekezdésben említett finanszírozási határozatok elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

(7)  A (3) bekezdésben említett finanszírozási határozatok elfogadását követően a Bizottság az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a szakasz a pénzügyi keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett részére, valamint a 8. cikkben említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó bizottsági határozatnak megfelelően megosztott irányítás szerint végrehajtandó kiegészítő forrásokra vonatkozik.

(1)  Ez a szakasz a pénzügyi keretösszegnek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett részére, valamint a 8. cikkben említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó, a Bizottság által az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően elfogadott határozatnak megfelelően megosztott irányítás szerint végrehajtandó kiegészítő forrásokra vonatkozik.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t korai szakaszban bevonják a programok fejlesztési folyamatába, amennyiben azok az ügynökségek hatáskörébe tartoznak.

(2)  A Bizottság és az Európai Parlament gondoskodik arról, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t korai szakaszban bevonják a tagállamok programjainak fejlesztési folyamatába, amennyiben azok az ügynökségek hatáskörébe tartoznak.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség és a tagállamok határigazgatással kapcsolatos intézkedései közötti következetesség és kiegészítő jelleg biztosítása, valamint a párhuzamos finanszírozása elkerülése és a költséghatékonyság megvalósítása érdekében a Bizottság konzultációt folytat az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjának megfelelő működési támogatás alapján bevont tevékenységekre különleges hangsúlyt helyező programtervezetekről.

(3)  (A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladatokba, mindenekelőtt abból a célból, hogy az eszköz támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal.

(4)  A Bizottság és az Európai Parlament bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és adott esetben az eu-LISA-t az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladatokba, mindenekelőtt abból a célból, hogy az eszköz támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 12 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Ami az ezen eszköz támogatásával beszerzett, a hatékony és biztonságos határellenőrzéshez szükséges működési berendezéseket, beleértve a szállítóeszközöket, és kommunikációs rendszereket illeti, az alábbiak alkalmazandók:

(12)  Ami az ezen eszköz támogatásával beszerzett, a hatékony és biztonságos határellenőrzéshez, valamint a kutatási és mentési műveletekhez szükséges működési berendezéseket, beleértve a szállítóeszközöket, és kommunikációs rendszereket illeti, az alábbiak alkalmazandók:

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ezen eszköz támogatásával a határigazgatás terén megvalósított képzésnek harmonizált és minőség-biztosítással rendelkező, a határ és parti őrizetre vonatkozó európai oktatási és közös képzési normákra kell épülniük.

(13)  Az ezen eszköz támogatásával a határigazgatás terén megvalósított képzésnek harmonizált és minőség-biztosítással rendelkező, a határ és parti őrizetre vonatkozó európai oktatási és közös képzési normákra kell épülniük, és különösen figyelembe kell venniük az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket és az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó nemzetközi egyezményeket.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2024-ben a Bizottság az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A hozzárendelésnek az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumok tekintetében rendelkezésre álló, legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

(1)  2024-ben a Bizottság az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A hozzárendelésnek az I. melléklet (1) bekezdésének c) pontjában és (2)–(11) bekezdésében említett kritériumok tekintetében rendelkezésre álló, legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás adott esetben figyelembe veszi az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkében említett teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése terén elért eredményeket.

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás adott esetben figyelembe veszi az (EU) …/… [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkében említett teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése terén elért eredményeket. A programok félidős értékelés tárgyát képezik az (EU) …/… rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 14. és 40. cikkének, valamint e rendelet 26. cikkének megfelelően.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamoknak a programjukban és a 27. cikkben említett éves teljesítményjelentéseikben megindokolják, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság – az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel az Ügynökség hatáskörei tekintetében a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően folytatott egyeztetést követően – értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték működési támogatás felhasználására vonatkozó szándékukat, figyelembe véve az említett tagállamok által szolgáltatott információkat és adott esetben a schengeni értékelések és a sebezhetőségi értékelések alapján rendelkezésre álló információkat, beleértve a schengeni értékeléseket és a sebezhetőségi értékeléseket követően született ajánlásokat is.

(4)  A tagállamoknak a programjukban és a 27. cikkben említett éves teljesítményjelentéseikben megindokolják, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság – az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel az Ügynökség hatáskörei tekintetében a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően folytatott egyeztetést követően – értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték működési támogatás felhasználására vonatkozó szándékukat, figyelembe véve az említett tagállamok által szolgáltatott információkat és adott esetben a schengeni értékelések és a sebezhetőségi értékelések alapján rendelkezésre álló információkat, beleértve a schengeni értékeléseket és a sebezhetőségi értékeléseket követően született ajánlásokat is.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eszköz támogathatja a Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Ezen intézkedések esetében 100 %-os finanszírozási arány engedélyezett.

Az eszköz az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően támogathatja a Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Ezen intézkedések esetében 100 %-os finanszírozási arány engedélyezett.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról, átláthatóságáról és nyomon követhetőségéről azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet 43. cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és iii. alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 1a rendelete 41. cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és ii. alpontja szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően évente az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az ezen eszköz alapján végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését.

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az ezen eszköz alapján végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését. Az értékelés megállapításait haladéktalanul továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A félidős felülvizsgálatot és a visszamenőleges értékelést követően a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a következőket: ((

 

a) 2024. júniusig az e rendelet végrehajtásáról készített időközi értékelési jelentést; mely időközi értékelő jelentésnek tartalmaznia kell az e rendelettel és az (EU) …/… rendelettel [közös rendelkezésekről szóló rendelet] összhangban elvégzett félidős felülvizsgálat elemzését is;

 

b) a nemzeti programok lezárását követően, legkésőbb 2027. június 30-ig az e rendelet és az egyedi rendeletek hatásairól szóló utólagos értékelési jelentést.

 

Az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy strukturált párbeszédet folytasson a félidős felülvizsgálatról és az utólagos értékelésről.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) …/… [ közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le.

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek az (EU) …/… rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig kell alkalmazni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) a határellenőrzés különböző alkotóelemei keretében az alapvető jogok védelmével kapcsolatban a bevált gyakorlatok cseréje az uniós szakpolitikák és célkitűzések értékelése, előmozdítása, támogatása és fejlesztése érdekében. Ez különösen a kiszolgáltatott személyek, elsősorban a nők, a gyermekek és a kísérő nélküli kiskorúak azonosítását, közvetlen kisegítését és a védelmi szolgálatokhoz történő átirányítását érinti;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. Olyan intézkedések, amelyek célja az informatikai rendszerek és a kommunikációs hálózatok interoperabilitásának javítása.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eduard Kukan

10.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

6.11.2018


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Integrált Határigazgatási Alap részeként a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

A vélemény előadója: Monika Hohlmeier

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9a)   Az Európai Unió jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe a határigazgatás, a határellenőrzés és a vízumpolitika terén. Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában ismételten hangsúlyozta a külső határok megerősítésére, valamint arra irányuló prioritását, hogy elegendő pénzeszközt biztosítsanak a jövőben a menekültügy és a migráció területére. Egy erősebb és ambiciózusabb Európát csak úgy lehet megvalósítani, ha megerősített pénzügyi eszközöket bocsátanak a rendelkezésére, ami a meglévő szakpolitikák folyamatos támogatását, az Unió kiemelt programjai számára rendelkezésre álló források növelését, valamint a plusz kötelezettségek plusz pénzügyi eszközökkel való párosítását kívánja meg. Az új feladatok és a megerősített erőfeszítések szükségessé teszik az érintett programok, ügynökségek és tagállamok pénzügyi eszközeinek, műszaki felszereléseinek és személyzetének növelését.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani a tagállamok számára az európai integrált határigazgatás előmozdítása érdekében, amelyet annak alábbi alkotóelemei határoztak meg az (EU) 2016/1624 rendelet 4. cikkének megfelelően: határellenőrzés, kutatás-mentés a határőrizet folyamán, kockázatelemzés, (az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által támogatott és összehangolt) tagállamok közötti együttműködés, hatóságok közötti együttműködés (a rendszeres információcserét is beleértve), a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a határellenőrzéssel kapcsolatos és az irreguláris bevándorlás kezelésére és a határokon átnyúló bűnözés elleni eredményesebb küzdelemre szolgáló, a schengeni térségen belüli technikai és operatív intézkedések, a legújabb technológia alkalmazása, minőség-ellenőrzési és szolidaritási mechanizmusok, valamint annak szavatolása, hogy mindez működő realitássá váljon.

(10)  Megfelelő uniós pénzügyi támogatást kell nyújtani a tagállamok számára az európai integrált határigazgatás előmozdítása érdekében, amelyet annak alábbi alkotóelemei határoztak meg az (EU) 2016/1624 rendelet 4. cikkének megfelelően: határellenőrzés, kutatás-mentés a határőrizet folyamán, kockázatelemzés, (az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által támogatott és összehangolt) tagállamok közötti együttműködés, hatóságok közötti együttműködés (a rendszeres információcserét is beleértve), együttműködés az EU külső tevékenységével, például a polgári válságkezeléssel, a harmadik országokkal folytatott együttműködés, a határellenőrzéssel kapcsolatos és az irreguláris bevándorlás kezelésére és a határokon átnyúló bűnözés elleni eredményesebb küzdelemre szolgáló, a schengeni térségen belüli technikai és operatív intézkedések, a legújabb technológia alkalmazása, minőség-ellenőrzési és szolidaritási mechanizmusok, valamint annak szavatolása, hogy mindez működő realitássá váljon.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az eszköz az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés, valamint a külső határokon keresztül történő jogszerű utazás megkönnyítése érdekében hozzájárul az európai integrált határigazgatás kialakításához, amely kiterjed a tagállamok illetékes hatóságai és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által – egyéb szereplőkkel, például harmadik országokkal és más uniós szervekkel, különösen a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökséggel (eu-LISA), az Europollal és az eu-LISA-val, valamint nemzetközi szervezetekkel együttműködésben eljárva – különböző szinteken hozott valamennyi, a politikára, jogszabályokra, rendszeres együttműködésre, a terhek megosztására, az irreguláris migránsok belépési pontjait érintő helyzet és a változó körülmények értékelésére, a személyi állományra, berendezésekre és technológiára vonatkozó intézkedésre.

(17)  Az eszköz az egységes és magas színvonalú külső határellenőrzés, valamint a külső határokon keresztül történő jogszerű utazás megkönnyítése érdekében hozzájárul az európai integrált határigazgatás kialakításához, amely kiterjed a tagállamok illetékes hatóságai és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által – egyéb szereplőkkel, például harmadik országokkal és más uniós szervekkel, különösen a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökséggel (eu-LISA), az Europollal, az EU válságkezelésével és az eu-LISA-val, valamint nemzetközi szervezetekkel együttműködésben eljárva – különböző szinteken hozott valamennyi, a politikára, jogszabályokra, rendszeres együttműködésre, a terhek megosztására, az irreguláris migránsok belépési pontjait érintő helyzet és a változó körülmények értékelésére, a személyi állományra, berendezésekre és technológiára vonatkozó intézkedésre.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Az új kihívások és a további feladatok megkövetelik, hogy a határigazgatásban részt vevő ügynökségek rendelkezzenek a szükséges finanszírozással és személyzettel. A fiatal szakemberek mellett tapasztalt tagállami szakértőket is fel kell venni és őket tapasztalataik alapján kell besorolni.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A határigazgatás és a vízumpolitika más szakpolitikai területekkel – mint például a Tengerügyi és Halászati Alappal vagy az EU csalás elleni programjával – való szoros kapcsolata miatt a Bizottságnak nemcsak erősen koordinált megközelítést kell biztosítania, hanem a lehetséges szinergiákat és az egyes kiadások átláthatóságát is. Az egyértelmű és átlátható szabályoknak meg kell akadályozniuk a kettős finanszírozást.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az eszközből támogatott, harmadik országokkal kapcsolatos intézkedéseket az Unió külső finanszírozási eszközeiből támogatott egyéb Unión kívüli fellépésekkel teljes összhangban és szinergizmussal, és azokat kiegészítve kell végrehajtani. Ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az uniós külső tevékenység és a kérdéses országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió tekintetében az eszköznek a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására, valamint a határőrizeti és határigazgatási képességek kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika és az Unió biztonsági célkitűzéseinek érdekeltségi területein.

(34)  Az eszközből támogatott, harmadik országokkal kapcsolatos intézkedéseket az Unió külső finanszírozási eszközeiből támogatott egyéb Unión kívüli fellépésekkel teljes összhangban és szinergiában, és azokat kiegészítve kell végrehajtani. Ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az uniós külső tevékenység és a kérdéses országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitika elveivel és általános célkitűzéseivel. A külső dimenzió tekintetében az eszköznek a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására – többek között a polgári válságkezelésben való részvétel révén –, valamint a határőrizeti és határigazgatási képességek kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika és az Unió biztonsági célkitűzéseinek érdekeltségi területein.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  E rendelet megállapítja a tagállami programok kezdeti összegét, ami az I. mellékletben foglalt kritériumok alapján kerül kiszámításra, és tükrözi a szárazföldi és tengeri határszakaszok hosszát és fenyegetettségi szintjét, a repülőterek és a konzulátusok munkaterhét, valamint a konzulátusok számát.

(38)  E rendelet megállapítja a tagállami programok kezdeti összegét, ami az I. mellékletben foglalt kritériumok alapján kerül kiszámításra, és a jelenlegi és korábbi adatok alapján tükrözi a szárazföldi és tengeri határszakaszok hosszát és fenyegetettségi szintjét, a repülőterek és a konzulátusok munkaterhét, valamint a konzulátusok számát.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a)  A félidős értékelést a programok hatékonyságának és uniós hozzáadott értékének értékelésére, az első szakaszban megjelenő problémák megoldására és a végrehajtás átlátható áttekintésére kell felhasználni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  Figyelembe véve az Európai Unió drámai tapasztalatait az előző évek során a határigazgatás és a vízumügyek területén jelentkező kihívásokkal, valamint az e kihívások kezeléséhez szükséges rugalmas finanszírozás hiányával kapcsolatosan, a tematikus eszköznek rendelkezésre kell állnia a következő új kihívások számára, és uniós hozzáadott értéket kell teremtenie anélkül, hogy elhasználná a rendelkezésre álló mozgásteret és a rugalmassági eszközöket.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Az eszköz keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállami programok számára is el lehetne osztani, hogy azok kezdeti előirányzatukon felül egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az említett egyedi intézkedéseket uniós szinten kell meg meghatározni, és helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, amelyek együttműködési erőfeszítést igényelnek, vagy pedig olyanokra, amelyekre az Unión belüli olyan fejlemények kezeléséhez van szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás rendelkezésre bocsátását teszik szükségessé legalább egy tagállamban, mint például olyan technikai berendezések beszerzése a tagállamok nemzeti programjai révén, amelyekre az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek ellátásához, a vízumkérelmek feldolgozási eljárásának korszerűsítéséhez, új nagyméretű informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és az e rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításához van szükség. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket a egyedi intézkedéseket.

(43)  Az eszköz keretében rendelkezésre álló források egy részét a tagállami programok számára is el lehetne osztani, hogy azok kezdeti előirányzatukon felül egyedi intézkedéseket hajtsanak végre. Az említett egyedi intézkedéseket uniós szinten kell meg meghatározni, és helyénvaló, hogy olyan intézkedésekre vonatkozzanak, amelyek együttműködési erőfeszítést igényelnek, vagy pedig olyanokra, amelyekre az Unión belüli olyan fejlemények kezeléséhez vagy a polgári válságkezeléshez hasonló külső tevékenyégekben való részvételhez van szükség, amelyek pótlólagos finanszírozás rendelkezésre bocsátását teszik szükségessé legalább egy tagállamban, mint például olyan technikai berendezések beszerzése a tagállamok nemzeti programjai révén, amelyekre az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeinek ellátásához, a vízumkérelmek feldolgozási eljárásának korszerűsítéséhez, új nagyméretű informatikai rendszerek kifejlesztéséhez és az e rendszerek közötti interoperabilitás megvalósításához van szükség. A Bizottság munkaprogramjaiban meghatározza ezeket a egyedi intézkedéseket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az eszköz hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célkitűzések elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az eszköz előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

(57)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének sürgősségét, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításában játszott vezető szerepe érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az eszköz hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25%-a a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret időszakában és 30%-a a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az eszköz előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(58a)  Fontos a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a jogbiztonság biztosítása az átmeneti időszakban és az eszköz végrehajtása során. A 2014–2020 közötti időszakban végrehajtott intézkedéseket az átmenet során nem szabad megszakítani.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok közös felelősségeként az Európai Határ- és Parti Őrség által a külső határokon megvalósított, ténylegesen integrált európai határigazgatás támogatása a jogszerű határátlépések elősegítése, az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és felderítése, valamint a migrációs áramlatok hatékony szabályozása érdekében;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az eszközt.

(3)  A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, többek között a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az eszközt.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtásának megfelelően, az eszköz különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és adott esetben a II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően, az eszköz különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eszköz végrehajtása nem járhat olyan magas adminisztratív teherrel, amely hátrányosan befolyásolja hatékonyságát, vagy megakadályozza a tagállamokat abban, hogy a finanszírozást lehívják.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek az eszköz végrehajtásában. A Bizottság ügyfélszolgálatot és kapcsolattartó pontot hoz létre, hogy támogassa a tagállamokat és hozzájáruljon a finanszírozás hatékony elosztásához.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eszköznek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó árakon 8 018 000 000 EUR.

(1)  Az eszköznek 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 7 087 760 000 EUR (folyó árakon 8 018 000 000 EUR).

Indokolás

A javaslat szerint a pénzügyi keretet a következő többéves pénzügyi keretről szóló, március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban módosítani kell a program szerinti technikai bontás alapján, amely a jövőben kiigazítható, tiszteletben tartva az Európai Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezett átfogó álláspontját és az EU-27 tekintetében a GNI 1,3%-os általános szintjét.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  4 811 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokra, ebből 157 200 000 EUR-t a 16. cikkben említett, megosztott irányítás szerint végrehajtott különleges átutazási rendszerre;

a)  2018-as árakon 4 252 833 000 EUR-t (folyó árakon 4 811 000 000 EUR) kell elkülöníteni a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokra, ebből 2018-as árakon138 962 000 EUR-t (folyó árakon 157 200 000 EUR) a 16. cikkben említett, megosztott irányítás szerint végrehajtott különleges átutazási rendszerre;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  3 207 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

b)  2018-as árakon 2 834 927 000 EUR-t (folyó árakon 3 207 000 000 EUR) a Tematikus Eszköz számára kell elkülöníteni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  4 009 000 000 EUR a tagállamok számára az I. mellékletbe foglalt kritériumok szerint;

a)  2018-as árakon 3 543 880 000 EUR (folyó árakon 4 009 000 000 EUR) a tagállamok számára az I. mellékletben foglalt kritériumok szerint;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  802 000 000 EUR a tagállamok számára a 13. cikk (1) bekezdésében említett programok költségvetési juttatásainak módosítása érdekében.

b)  2018-as árakon 708 953 000 EUR (folyó árakon 802 000 000 EUR) a tagállamok számára a 13. cikk (1) bekezdésében említett programok költségvetési juttatásainak módosítása érdekében.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a szükséghelyzeti támogatásra fordított teljes elszámolható kiadás 100 %-ára növelhető.

(5)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a szükséghelyzeti támogatásra – így a polgári válságkezelésben való részvételre – fordított teljes elszámolható kiadás 100%-ára növelhető.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal.

(10)  Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajtanak végre projekteket, ideértve a polgári válságkezelésben való részvételt is, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ha egy tagállam úgy dönt, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajt végre a szabálytalan határátlépések monitoringjára, felderítésére, azonosítására, nyomon követésére, megakadályozására és feltartóztatására szolgáló intézkedéseket az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és leküzdése, valamint migránsok élete védelmének és megmentésének biztosításához való hozzájárulás céljából, akkor gondoskodik arról, hogy az 1052/2013/EU rendelet 20. cikkével összhangban értesítse a Bizottságot az e harmadik országgal megkötött bármely két- vagy többoldalú együttműködési megállapodásról.

(11)  Ha egy tagállam úgy dönt, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az eszköz támogatásával hajt végre a szabálytalan határátlépések monitoringjára, felderítésére, azonosítására, nyomon követésére, megakadályozására és feltartóztatására szolgáló intézkedéseket az irreguláris bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és leküzdése, valamint migránsok élete védelmének és megmentésének biztosításához való hozzájárulás céljából, akkor gondoskodik arról, hogy az 1052/2013/EU rendelet 20. cikkével összhangban értesítse a Bizottságot az e harmadik országgal megkötött bármely két- vagy többoldalú együttműködési megállapodásról.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 12 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok dönthetnek az eszköz által támogatott többcélú tengeri műveletekre szolgáló berendezések beszerzéséről, amennyiben a releváns nemzeti hatóságok ezek üzemeltetése során az adott évben a nemzeti célú használat teljes időszakának legalább 60 %-ában határőrizeti műveletekben vesznek részt. Ezeket az eszközöket nyilvántartásba kell venni az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség műszakieszköz-állományában annak érdekében, hogy az (EU) 2016/1624 rendelet 39. cikkének (8) cikkével összhangban elérhetővé tegyék az említett eszközöket;

c)  a tagállamok dönthetnek többcélú eszközök beszerzéséről vagy az ikt-rendszerek fejlesztéséről, amennyiben a releváns nemzeti hatóságok ezeket üzemeltetésük során az adott évben a nemzeti célú használat teljes időszakának legalább 60%-ában határőrizeti műveletekben használják. Ezeket az eszközöket nyilvántartásba kell venni az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség műszakieszköz-állományában annak érdekében, hogy az (EU) 2016/1624 rendelet 39. cikkének (8) cikkével összhangban elérhetővé tegyék az említett eszközöket;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok dönthetnek többcélú berendezések megvásárlásáról vagy az ikt-rendszerek fejlesztéséről, amennyiben a releváns nemzeti hatóságok ezeket üzemeltetésük során nagyobbrészt olyan fellépések során használják, amelyek az alap vagy az eszköz hatálya alá tartoznak. E fellépések költségeit teljes mértékben az alap vagy az eszköz alá lehet vonni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az eszköz által a célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében elért előrehaladás hatékony értékelése érdekében, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli, valamint arra, hogy a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására, így a tagállamok által szolgáltatandó információkra vonatkozó rendelkezésekkel egészítse ki ezt a rendeletet.

(5)  Az eszköz által a célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében elért előrehaladás hatékony értékelése érdekében, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli, valamint arra, hogy a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására, így a tagállamok által szolgáltatandó információkra vonatkozó rendelkezésekkel egészítse ki ezt a rendeletet. A felülvizsgálat alapjaként a Bizottság figyelembe veszi a projektek jobb végrehajtását, a minőségi kiadásokat, a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentését, a tagállamok számára nyújtott hatékonysági támogatást, valamint a Belső Biztonsági Alap általános prioritásait a határigazgatás és a vízumügy tekintetében.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A finanszírozás kezdeti felosztása céljából a munkateher vizsgálatának az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában rendelkezésre álló, az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatokon kell alapulniuk. A félidős értékelés céljából a munkateher vizsgálatának a 2024-es félidős értékelés időpontjában rendelkezésre álló, az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatokon kell alapulniuk. A munkateher értékelésének a következő tényezőkre kell épülnie:

7.  A finanszírozás kezdeti felosztása céljából a munkateher vizsgálatának az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában rendelkezésre álló, az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatokon és korábbi adatokon kell alapulniuk. A félidős értékelés céljából a munkateher vizsgálatának a 2024-es félidős értékelés időpontjában rendelkezésre álló, legfrissebb és korábbi átlagos adatokon kell alapulniuk. A munkateher értékelésének a következő tényezőkre kell épülnie:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A finanszírozás kezdeti felosztása céljából, a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszok fenyegetettségi szintjét az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok alapján. A félidős értékelés céljából a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszok fenyegetettségi szintjét a 2024-es félidős értékelés időpontjában rendelkezésre álló, az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok alapján. Az 1052/2013/EU rendelet meghatározása szerinti fenyegetettségi szintek alkalmazásával határszakaszonként megállapítja a következő konkrét súlyozási együtthatókat:

(11)  A finanszírozás kezdeti felosztása céljából, a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszok fenyegetettségi szintjét az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában az előző 36 hónapot lefedő legfrissebb átlagos adatok és korábbi adatok alapján. A félidős értékelés céljából a (10) bekezdésben említett jelentés azonosítja az egyes határszakaszok fenyegetettségi szintjét a 2024-es félidős értékelés időpontjában rendelkezésre álló, legfrissebb és korábbi átlagos adatok alapján. Az 1052/2013/EU rendelet meghatározása szerinti fenyegetettségi szintek alkalmazásával határszakaszonként megállapítja a következő konkrét súlyozási együtthatókat:

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a hatóságközi együttműködés megerősítése nemzeti szinten a határellenőrzésért vagy a határon ellátandó feladatokért felelős nemzeti hatóságok között, valamint uniós szinten a tagállamok között, vagy egyrészt a tagállamok, másrészt az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek vagy harmadik országok között;

c)  a hatóságközi együttműködés megerősítése nemzeti szinten a határellenőrzésért vagy a határon ellátandó feladatokért felelős nemzeti hatóságok között, valamint uniós szinten a tagállamok között, vagy egyrészt a tagállamok, másrészt az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, többek között külső fellépések és tevékenységek vagy harmadik országok között;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  képzés az európai integrált határigazgatás fejlesztése vagy annak elősegítése terén, szem előtt tartva az operatív szükségleteket és a kockázatelemzéseket, valamint teljes összhangban az alapvető jogokkal;

c)  képzés az európai integrált határigazgatás fejlesztése – többek között polgári válságkezelés érdekében – vagy annak elősegítése terén, szem előtt tartva az operatív szükségleteket és a kockázatelemzéseket, valamint teljes összhangban az alapvető jogokkal;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  Az informatikai rendszerek és kommunikációs hálózatok interoperabilitásának javítását célzó intézkedések.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Detjen

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

9

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

26.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat