Procedure : 2018/0249(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0089/2019

Ingediende teksten :

A8-0089/2019

Debatten :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0176

VERSLAG     ***I
PDF 463kWORD 204k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Tanja Fajon

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0473),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 77, lid 2, en 79, lid 2, onder d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0272/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A8-0089/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Gezien de evoluerende uitdagingen op het gebied van migratie in de Europese Unie, alsook de zorgen om de veiligheid, is het van het hoogste belang het delicate evenwicht in stand te houden tussen enerzijds het vrije verkeer van personen en anderzijds de veiligheid. Het doel van de Unie om een hoog niveau van veiligheid binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te verzekeren op grond van artikel 67, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moet onder meer worden bereikt door gezamenlijke maatregelen inzake de overschrijding van de binnengrenzen door personen, grenscontroles aan de buitengrenzen en het gemeenschappelijke visumbeleid.

(1)  Het doel van de Unie om een hoog niveau van veiligheid binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te verzekeren op grond van artikel 67, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moet onder meer worden bereikt door gezamenlijke maatregelen inzake de overschrijding van de binnengrenzen door personen, grenscontroles aan de buitengrenzen en het gemeenschappelijke visumbeleid, waarbij het delicate evenwicht in tussen enerzijds het vrije verkeer van personen en anderzijds de veiligheid in stand moet worden gehouden.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In de Verklaring van Rome, die op 25 september 2017 is ondertekend, hebben de leiders van 27 lidstaten beloofd toe te werken naar een veilige en zekere Unie waar alle burgers zich veilig voelen en zich vrij kunnen bewegen, een Unie waarvan de buitengrenzen beveiligd zijn, een Unie met een efficiënt, verantwoord en duurzaam migratiebeleid met eerbied voor de internationale normen, een Europa dat vastbesloten is het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

(3)  In de Verklaring van Rome, die op 25 september 2017 is ondertekend, hebben de leiders van 27 lidstaten beloofd toe te werken naar de waarborging van een veilige en zekere Unie waar alle burgers zich veilig voelen en zich vrij kunnen bewegen, een Unie waarvan de buitengrenzen beveiligd zijn, een Unie met een efficiënt, verantwoord en duurzaam migratiebeleid met eerbied voor de internationale normen, een Europa dat vastbesloten is het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  De uit hoofde van dit instrument gefinancierde acties moeten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het recht van de Unie inzake gegevensbescherming, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), het beginsel van eerlijke behandeling van onderdanen van derde landen, het recht op asiel en internationale bescherming, het beginsel van non-refoulement en de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten die voortvloeien uit de internationale instrumenten die zij hebben ondertekend, zoals het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 zoals aangevuld met het Protocol van New York van 31 januari 1967. Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan de identificatie, onmiddellijke bijstand en doorverwijzing naar beschermingsdiensten voor kwetsbare personen, met name kinderen en niet-begeleide minderjarigen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het beleid van de Unie op het gebied van het beheer van de buitengrenzen is gericht op de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een Europees geïntegreerd grensbeheer op nationaal en Unieniveau, hetgeen een randvoorwaarde is voor het vrije verkeer van personen in de Unie en een wezenlijk onderdeel van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

(4)  Het beleid van de Unie op het gebied van het beheer van de buitengrenzen is gericht op de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het concept van een Europees geïntegreerd grensbeheer op nationaal en Unieniveau om legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en het gemeenschappelijke visumbeleid te ondersteunen, hetgeen het vrije verkeer van personen in de Unie zou moeten bevorderen en wat een wezenlijk onderdeel is van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Europees geïntegreerd grensbeheer, zoals uitgevoerd door de Europese grens- en kustwacht, die is opgericht bij Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad13 en bestaat uit het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, inclusief de kustwachten voor zover deze taken op het gebied van grenstoezicht uitoefenen, is nodig om het migratiebeheer en de veiligheid te verbeteren.

(5)  Europees geïntegreerd grensbeheer, zoals uitgevoerd door de Europese grens- en kustwacht, die is opgericht bij Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad13 en bestaat uit het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, inclusief de kustwachten voor zover deze taken op het gebied van grenstoezicht uitoefenen, moet bijdragen aan de harmonisering van de grenscontrole en daarmee het migratiebeheer verbeteren, waaronder de toegang tot internationale bescherming vergemakkelijken voor personen die deze nodig hebben, en meer veiligheid bieden door grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te bestrijden.

__________________

__________________

13 Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

13 Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Legaal reizen vergemakkelijken, en daarbij risico’s uit migratie- en veiligheidsoogpunt tegengaan, is in de mededeling van de Commissie getiteld “Een Europese migratieagenda”14 aangemerkt als een van de belangrijkste doelstellingen van het optreden van de Unie op het gebied van migratie en veiligheid.

(6)  Legaal reizen vergemakkelijken is in de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese migratieagenda"14 aangemerkt als een van de belangrijkste doelstellingen van het optreden van de Unie op het gebied van migratie en veiligheid.

__________________

__________________

14 COM(2015) 240 final van 13 mei 2015.

14 COM(2015) 240 final van 13 mei 2015.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De Europese Raad van 15 december 201615 heeft gevraagd om te blijven werken aan de interoperabiliteit van informatiesystemen en databanken. De Europese Raad heeft op 23 juni 201716 onderstreept dat de interoperabiliteit tussen databanken moet worden verbeterd, en de Commissie heeft op 12 december 2017 een voorstel aangenomen voor een verordening tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de informatiesystemen van de EU17.

Schrappen

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/nl/ress/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Conclusies van de Europese Raad, 22-23 juni 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Om de integriteit van het Schengengebied te vrijwaren en de werking ervan te versterken, zijn de lidstaten er met ingang van 6 april 2017 toe verplicht om EU-burgers die de buitengrenzen van de EU overschrijden, systematisch te controleren aan de hand van relevante databanken. Voorts heeft de Commissie een aanbeveling tot de lidstaten gericht opdat deze beter gebruik zouden maken van politiecontroles en grensoverschrijdende samenwerking.

(8)  In het streven om de integriteit van het Schengengebied te vrijwaren en de veiligheid van de buitengrenzen van de EU te versterken, zijn de lidstaten er met ingang van 6 april 2017 toe verplicht om EU-burgers die de buitengrenzen van de EU overschrijden, systematisch te controleren aan de hand van relevante databanken, naast de systematische controles die reeds worden uitgevoerd op alle onderdanen van derde landen die het Schengengebied binnenkomen. Het is echter gebleken dat er doelgerichte controles in plaats van systematische controles moeten plaatsvinden op een aantal externe grensdoorlaatposten, vanwege de onevenredige impact van systematische controles op de doorstroming van grensoverschrijdend verkeer1 bis.

 

__________________

 

1 bis Verklaring van de Commissie van 29 april 2017 over het beheer van personenstromen op de grens tussen Slovenië en Kroatië.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  De Commissie heeft ook aanbeveling (EU) 2017/18041 bis aan de lidstaten gedaan om beter gebruik te maken van politiecontroles en grensoverschrijdende samenwerking, teneinde het effect op het vrije verkeer te beperken en de bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid te minimaliseren. Hoewel er verscheidene maatregelen zijn getroffen, blijven verschillende lidstaten onwettige controles aan de binnengrenzen uitvoeren, waarmee ze het basisbeginsel van het Schengengebied ondermijnen.

 

__________________

 

1 bis Aanbeveling van de Commissie (EU) 2017/1804 van 3 oktober 2017 over de uitvoering van de bepalingen van de Schengengrenscode inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in het Schengengebied (PB L 259 van 7.10.2017, blz. 25).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Financiële steun uit de begroting van de Unie is onontbeerlijk voor de uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer ter ondersteuning van de lidstaten bij het doeltreffend beheren van overschrijding van de buitengrenzen en bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van migratie en mogelijke toekomstige dreigingen aan die grenzen, waarbij met volledige eerbiediging van de grondrechten wordt bijgedragen aan de bestrijding van zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie.

(9)  Financiële steun uit de begroting van de Unie is onontbeerlijk voor de uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer ter ondersteuning van de lidstaten bij het doeltreffend beheren van overschrijding van de buitengrenzen en bij het aanpakken van toekomstige uitdagingen aan die grenzen, waarbij met volledige eerbiediging van de grondrechten wordt bijgedragen aan de bestrijding van zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De lidstaten moeten voldoende financiële steun van de Unie krijgen teneinde de uitvoering te bevorderen van het Europees geïntegreerd grensbeheer, dat in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/1624 is omschreven aan de hand van zijn onderdelen, namelijk grenstoezicht, opsporings- en reddingsoperaties tijdens grensbewakingsoperaties, risicoanalyse, samenwerking tussen de lidstaten (ondersteund en gecoördineerd door het Europees Grens- en kustwachtagentschap), samenwerking tussen autoriteiten (met inbegrip van regelmatige uitwisseling van informatie), samenwerking met derde landen, technische en operationele maatregelen binnen het Schengengebied die samenhangen met grenstoezicht en bedoeld zijn om irreguliere immigratie beter aan te pakken en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, gebruik van geavanceerde technologie, kwaliteitscontrole en solidariteitsmechanismen, alsmede teneinde te verzekeren dat dit beheer in de praktijk operationeel wordt.

(10)  De lidstaten moeten voldoende financiële steun van de Unie krijgen teneinde de uitvoering te bevorderen van het Europees geïntegreerd grensbeheer, dat in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/1624 is omschreven aan de hand van zijn onderdelen, namelijk grenstoezicht, opsporings- en reddingsoperaties tijdens grensbewakingsoperaties, risicoanalyse, samenwerking tussen de lidstaten (ondersteund en gecoördineerd door het Europees Grens- en kustwachtagentschap), samenwerking tussen agentschappen (met inbegrip van regelmatige uitwisseling van informatie), samenwerking met derde landen, technische en operationele maatregelen binnen het Schengengebied die samenhangen met grenstoezicht en bedoeld zijn om irreguliere immigratie beter aan te pakken en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, gebruik van geavanceerde technologie, kwaliteitscontrole en solidariteitsmechanismen, alsmede teneinde te verzekeren dat dit beheer in de praktijk operationeel wordt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Aangezien de douaneautoriteiten van de lidstaten een toenemend aantal taken op zich hebben genomen, die zich dikwijls tot het gebied van beveiliging uitstrekken en aan de buitengrens worden verricht, moeten de lidstaten voldoende financiële steun van de Unie krijgen om te waarborgen dat het grenstoezicht en de douanecontrole aan de buitengrenzen op uniforme wijze worden uitgevoerd. Doel is niet alleen de douanecontroles te versterken, maar ook de legitieme handel te vergemakkelijken en zo bij te dragen tot een veilige en doelmatige douane-unie.

(11)  Aangezien de douaneautoriteiten van de lidstaten een toenemend aantal taken op zich hebben genomen, die zich dikwijls tot het gebied van beveiliging uitstrekken en aan de buitengrens worden verricht, is het belangrijk om de samenwerking tussen agentschappen te bevorderen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie via bestaande instrumenten voor informatie-uitwisseling, in het kader van het Europees geïntegreerd grensbeheer, zoals bedoeld in artikel 4, onder e), van Verordening (EU) nr. 2016/1624. Complementariteit in de uitvoering van grenstoezicht en douanecontrole aan de buitengrenzen moet worden gewaarborgd door voldoende financiële steun van de Unie aan de lidstaten te verlenen. Doel is niet alleen de douanecontroles te versterken, ter bestrijding van alle vormen van smokkel, met name van goederen aan de grenzen, en ter bestrijding van terrorisme, maar ook legitieme handel en reizen te vergemakkelijken, en bij te dragen tot een veilige en doelmatige douane-unie.

 

 

 

 

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Als opvolger van het bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad18 vastgestelde Fonds voor interne veiligheid 2014-2020 moet derhalve een Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (hierna “het fonds” genoemd) worden opgezet.

(12)  Als opvolger van het bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad18 vastgestelde Fonds voor interne veiligheid 2014-2020 moet derhalve onder andere een Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (hierna "het fonds" genoemd) worden opgezet.

__________________

__________________

18 Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).

18 Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Het fonds moet derhalve worden opgezet als een breed kader voor financiële steun van de Unie op het gebied van grensbeheer en visa, bestaande uit het bij deze verordening opgerichte instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (hierna „het instrument” genoemd) en het bij Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad19 vastgestelde instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur. Dit kader moet worden gecomplementeerd bij Verordening (EU) .../... [verordening gemeenschappelijke bepalingen] van het Europees Parlement en de Raad20, waarnaar deze verordening moet verwijzen wat betreft de voorschriften voor gedeeld beheer.

(14)  Het fonds moet derhalve worden opgezet als een breed kader voor financiële steun van de Unie op het gebied van grensbeheer en visa, bestaande uit het bij deze verordening opgerichte instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (hierna „het instrument” genoemd) en een instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur. Dit kader moet worden gecomplementeerd door een instrument tot vaststelling van de voorschriften voor gedeeld beheer.

__________________

 

19 PB L […], […], blz. […].

 

20 PB L […], […], blz. […].

 

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Het instrument dient te worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook van de internationale verplichtingen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

(15)  Het instrument dient te worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook van de internationale verplichtingen van de Unie op het gebied van de grondrechten, onder meer wat betreft het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en in het bijzonder met inachtneming van de beginselen van non-refoulement, transparantie, non-discriminatie en het recht op internationale bescherming. Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan de identificatie, onmiddellijke bijstand en doorverwijzing naar beschermingsdiensten voor kwetsbare personen, met name kinderen en niet-begeleide minderjarigen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Deze verplichtingen gelden ook voor derde landen waarmee de lidstaten en de Unie samenwerken in het kader van dit instrument.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Het instrument moet voortbouwen op de resultaten en investeringen die zijn verwezenlijkt met ondersteuning van zijn voorgangers, namelijk het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013, als ingesteld bij Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad21 en het instrument voor buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020, als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad22, en moet met het oog op nieuwe ontwikkelingen een bredere opzet krijgen.

(16)  Het instrument moet voortbouwen op de resultaten en investeringen van zijn voorgangers, namelijk het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013, als ingesteld bij Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad21 en het instrument voor buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020, als vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad22, en moet met het oog op nieuwe ontwikkelingen een bredere opzet krijgen.

__________________

__________________

21 PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22.

21 PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22.

22 Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).

22 Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om een uniform, hoogwaardig toezicht aan de buitengrenzen en een vlot legaal grensverkeer langs de buitengrenzen mogelijk te maken, dient het instrument bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europees geïntegreerd grensbeheersysteem dat alle maatregelen omvat die in verband met beleid, recht, systematische samenwerking, lastenverdeling, situatiebeoordeling en veranderende omstandigheden met betrekking tot grensposten voor irreguliere migranten, personeel, uitrusting en technologie op verschillende niveaus worden genomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, in samenwerking met andere actoren zoals derde landen en andere EU-organen (met name het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), Europol en internationale organisaties.

(17)  Om een uniform, hoogwaardig toezicht aan de buitengrenzen en een vlot legaal grensverkeer langs de buitengrenzen mogelijk te maken, dient het instrument bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europees geïntegreerd grensbeheersysteem dat alle maatregelen omvat die in verband met beleid, recht, systematische samenwerking, lastenverdeling, situatiebeoordeling en veranderende omstandigheden met betrekking tot grensposten voor irreguliere migranten, personeel, uitrusting en technologie op verschillende niveaus worden genomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, in samenwerking met andere actoren zoals andere EU-organen (met name het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), Europol en, in voorkomend geval, derde landen en internationale organisaties.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Het instrument moet bijdragen aan de verbetering van de doelmatigheid van de visumbehandeling wat betreft het opsporen en beoordelen van de risico’s uit migratie- en veiligheidsoogpunt en het vereenvoudigen van de visumprocedures voor bonafide reizigers. Het instrument moet met name financiële bijstand verlenen om de digitalisering van de visumbehandeling te ondersteunen, teneinde voor snelle, veilige en klantvriendelijke visumprocedures te zorgen, waar zowel visumaanvragers als consulaten belang bij hebben. Ook moet het instrument wereldwijd ruimere consulaire vertegenwoordiging waarborgen. De uniforme uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid en de modernisering daarvan moeten eveneens in het instrument aan bod komen.

(18)  Het instrument moet bijdragen aan de verbetering van de doelmatigheid van de visumbehandeling wat betreft het vereenvoudigen van de visumprocedures voor bonafide reizigers en het opsporen en beoordelen van de risico's uit migratie- en veiligheidsoogpunt. Het instrument moet met name financiële bijstand verlenen om de digitalisering van de visumbehandeling te ondersteunen, teneinde voor snelle, veilige en klantvriendelijke visumprocedures te zorgen, waar zowel visumaanvragers als consulaten belang bij hebben. Ook moet het instrument wereldwijd ruimere consulaire vertegenwoordiging waarborgen. De uniforme uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid en de modernisering daarvan moeten eveneens in het instrument aan bod komen, net als de bijstand aan de lidstaten voor de afgifte van visa met territoriaal beperkte geldigheid die zijn afgegeven op humanitaire gronden, om redenen van nationaal belang of vanwege internationale verplichtingen, alsook voor begunstigden van een hervestigings- of herplaatsingsprogramma van de Unie, en voor volledige naleving van het acquis van de Unie inzake visa .

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Voorts moet het instrument maatregelen op het grondgebied van de Schengenlanden die verband houden met grenstoezicht, ondersteunen in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk geïntegreerd grensbeheersysteem dat de algemene werking van het Schengengebied versterkt.

(19)  Voorts moet het instrument duidelijk met de controle aan de buitengrenzen verband houdende maatregelen op het grondgebied van de Schengenlanden ondersteunen in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk geïntegreerd grensbeheersysteem dat de algemene werking van het Schengengebied versterkt.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Ter verbetering van het beheer van de buitengrenzen, teneinde bij te dragen aan het voorkomen en bestrijden van irreguliere migratie en aan een hoog niveau van veiligheid in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht van de Unie, moet het instrument de ontwikkeling ondersteunen van grootschalige IT-systemen, op basis van bestaande of nieuwe IT-systemen. Ook moet het instrument de totstandbrenging ondersteunen van interoperabiliteit tussen die EU-informatiesystemen (het inreis-uitreissysteem (EES)23, het Visuminformatiesysteem (VIS)24, het Europees Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)25, Eurodac26, het Schengeninformatiesysteem (SIS)27 en het Europees Strafregister Informatiesysteem voor onderdanen van derde landen (ECRIS-TCN)28) in de lidstaten, zodat deze EU-informatiesystemen en de gegevens daarin elkaar kunnen aanvullen. Dit instrument moet ook bijdragen aan de noodzakelijke ontwikkelingen op nationaal niveau naar aanleiding van de invoering van de interoperabiliteitscomponenten op centraal niveau (Europees zoekportaal (ESP), een gezamenlijke dienst voor biometrische matching (gezamenlijke BMS), een gemeenschappelijk register van identiteitsgegevens (CIR) en een detector van meerdere identiteiten (MID))29.

(20)  Ter verbetering van het beheer van de buitengrenzen, teneinde legaal reizen te vergemakkelijken, bij te dragen aan het voorkomen en bestrijden van irreguliere grensoverschrijding en aan een hoog niveau van veiligheid in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht van de Unie, moet het instrument de ontwikkeling ondersteunen van de grootschalige IT-systemen die het Europees Parlement en de Raad zijn overeengekomen. In dat verband moet het instrument ook de totstandbrenging ondersteunen van interoperabiliteit tussen die EU-informatiesystemen (het inreis-uitreissysteem (EES)23, het Visuminformatiesysteem (VIS)24, het Europees Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)25, Eurodac26, het Schengeninformatiesysteem (SIS)27 en het Europees Strafregister Informatiesysteem voor onderdanen van derde landen (ECRIS-TCN)28) in de lidstaten, zodat deze EU-informatiesystemen en de gegevens daarin elkaar kunnen aanvullen. Dit instrument moet ook bijdragen aan de noodzakelijke ontwikkelingen op nationaal niveau naar aanleiding van de invoering van de interoperabiliteitscomponenten op centraal niveau (Europees zoekportaal (ESP), een gezamenlijke dienst voor biometrische matching (gezamenlijke BMS), een gemeenschappelijk register van identiteitsgegevens (CIR) en een detector van meerdere identiteiten (MID))29.

__________________

__________________

23 Verordening (EU) 2017/2226 van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011 (PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20).

23 Verordening (EU) 2017/2226 van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011 (PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20).

24 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

24 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60).

25 COM(2016) 731 final van 16 november 2016.

25 COM(2016) 731 final van 16 november 2016.

26 COM(2016) 272 final/2 van 4 mei 2016.

26 COM(2016) 272 final/2 van 4 mei 2016.

27 COM(2016) 881 final, COM(2016) 882 final en COM(2016) 883 final van 21 december 2016.

27 COM(2016) 881 final, COM(2016) 882 final en COM(2016) 883 final van 21 december 2016.

28 COM(2017) 344 final van 29 juni 2017.

28 COM(2017) 344 final van 29 juni 2017.

29 COM(2017) 794 final van 12 december 2017.

29 COM(2017) 794 final van 12 december 2017.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Dit instrument dient de activiteiten tot uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer te complementeren en versterken, overeenkomstig de twee pijlers van de Europese grens- en kustwacht, namelijk gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Dit betekent met name dat de lidstaten bij de opstelling van hun programma’s rekening moeten houden met de door het Europees Grens- en kustwachtagentschap ontwikkelde analyse-instrumenten en operationele en technische richtsnoeren alsook met de door het agentschap ontwikkelde opleidingscurricula, zoals de gemeenschappelijke basisinhoud voor de opleiding van grenswachters, met inbegrip van de onderdelen betreffende grondrechten en toegang tot internationale bescherming. Teneinde complementariteit te ontwikkelen tussen deze opdracht en de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor het toezicht aan de buitengrenzen, alsmede om consistentie en kostenefficiëntie te waarborgen, moet het Europees Grens- en kustwachtagentschap door de Commissie worden geraadpleegd over de door de lidstaten ingediende ontwerpen van nationale programma's, voor zover zulks onder de bevoegdheden van het agentschap valt, en in het bijzonder over de in het kader van operationele steun gefinancierde activiteiten.

(21)  Dit instrument dient de activiteiten tot uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer te complementeren en versterken, overeenkomstig de twee pijlers van de Europese grens- en kustwacht, namelijk gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Dit betekent met name dat de lidstaten bij de opstelling van hun nationale programma's rekening moeten houden met de door het Europees Grens- en kustwachtagentschap ontwikkelde analyse-instrumenten en operationele en technische richtsnoeren alsook met de door het agentschap ontwikkelde opleidingscurricula, zoals de gemeenschappelijke basisinhoud voor de opleiding van grenswachters, met inbegrip van de onderdelen betreffende grondrechten en toegang tot internationale bescherming. Teneinde complementariteit te ontwikkelen tussen deze taken en de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor het toezicht aan de buitengrenzen, en om consistentie en kostenefficiëntie te waarborgen, moet het Europees Grens- en kustwachtagentschap door de Commissie worden geraadpleegd over de door de lidstaten ingediende ontwerpen van nationale programma's, voor zover die onder de bevoegdheden van het agentschap vallen, en in het bijzonder over de in het kader van operationele steun gefinancierde activiteiten. De Commissie moet er ook voor zorgen dat eu-LISA, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en alle andere relevante agentschappen of instanties van de Unie in een vroeg stadium worden betrokken bij het ontwikkelingsproces van de nationale programma's van de lidstaten, voor zover dit onder de bevoegdheden van de agentschappen valt.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Het instrument dient de uitvoering van de hotspotaanpak te ondersteunen, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie getiteld “Een Europese migratieagenda” en bevestigd door de Europese Raad van 25 en 26 juni 201530. Met de hotspotaanpak wordt operationele ondersteuning verleend aan de lidstaten die te maken hebben met onevenredige migratiedruk aan de buitengrenzen van de Unie. Daarbij wordt in een geest van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid geïntegreerde, brede en gerichte bijstand geboden om de integriteit van het Schengengebied te vrijwaren.

(22)  Voor zover de getroffen lidstaten hierom verzoeken dient het instrument de uitvoering van de hotspotaanpak te ondersteunen, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese migratieagenda" en bevestigd door de Europese Raad van 25 en 26 juni 2015. Met de hotspotaanpak wordt operationele ondersteuning verleend aan de lidstaten die geconfronteerd worden met een noodsituatie. Daarbij wordt in een geest van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid geïntegreerde, brede en gerichte bijstand geboden, om op humane en efficiënte wijze om te kunnen gaan met de komst van grote aantallen personen aan de buitengrenzen van de Unie en om de integriteit van het Schengengebied te vrijwaren.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  In het belang van de solidariteit binnen het Schengengebied als geheel, en in een geest van gedeelde verantwoordelijkheid voor de bescherming van de buitengrenzen van de Unie, moet, als tekortkomingen of risico's worden vastgesteld, met name naar aanleiding van een Schengenevaluatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1053/201331, de betrokken lidstaat de kwestie adequaat aanpakken door de in het kader van zijn programma beschikbare middelen te gebruiken om uitvoering te geven aan aanbevelingen die zijn vastgesteld op grond van die verordening en overeenkomstig kwetsbaarheidsbeoordelingen die het Europees Grens- en kustwachtagentschap conform artikel 13 van Verordening (EU) 2016/1624 verricht.

(23)  In het belang van de solidariteit binnen het Schengengebied en in de hele Unie, en in een geest van gedeelde verantwoordelijkheid voor de bescherming van de buitengrenzen van de Unie, moet, als tekortkomingen of risico's worden vastgesteld, met name naar aanleiding van een Schengenevaluatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad31, de betrokken lidstaat de kwestie adequaat aanpakken door de in het kader van zijn programma beschikbare middelen te gebruiken om uitvoering te geven aan aanbevelingen die zijn vastgesteld op grond van die verordening en overeenkomstig kwetsbaarheidsbeoordelingen die het Europees Grens- en kustwachtagentschap conform artikel 13 van Verordening (EU) 2016/1624 verricht.

_________________

_________________

31 Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 27).

31 Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 27).

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Het instrument moet bij wijze van blijk van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid financiële bijstand verlenen aan die lidstaten die de bepalingen van Schengen inzake de buitengrenzen en visa volledig toepassen, alsmede aan die lidstaten die zich voorbereiden op een volledige deelname aan Schengen, en moet door de lidstaten worden aangewend in het belang van het gemeenschappelijke beleid van de Unie voor het beheer van de buitengrenzen.

(24)  Het instrument moet financiële bijstand verlenen aan die lidstaten die de bepalingen van Schengen inzake de buitengrenzen en visa volledig toepassen, alsmede aan die lidstaten die zich voorbereiden op een volledige deelname aan Schengen, en moet door de lidstaten worden aangewend in het belang van het gemeenschappelijke beleid van de Unie voor het beheer van de buitengrenzen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van het instrument, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat hun programma's gericht zijn op de specifieke doelstellingen van het instrument, dat de gekozen prioriteiten in overeenstemming zijn met de overeengekomen EU-prioriteiten en de uitvoeringsmaatregelen als vastgesteld in bijlage II, en dat de verdeling van middelen over de doelstellingen en acties evenredig is met de uitdagingen en behoeften waarmee zij te maken hebben.

(26)  Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van het instrument, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat hun programma's gericht zijn op de specifieke doelstellingen van het instrument, dat de gekozen prioriteiten in overeenstemming zijn met de overeengekomen EU-prioriteiten en de uitvoeringsmaatregelen als vastgesteld in bijlage II, en dat de verdeling van passende middelen over de doelstellingen en acties evenredig is met de uitdagingen en behoeften waarmee zij te maken hebben. In dat verband is het van belang dat de middelen op een eerlijke en transparante wijze over de specifieke doelstellingen van het instrument worden verdeeld. Er moet een minimaal bestedingsniveau voor de specifieke doelstelling van de ondersteuning van het gemeenschappelijke visumbeleid worden gewaarborgd, zowel voor maatregelen in direct en indirect beheer als voor maatregelen in gedeeld beheer.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Grensbewaking op zee wordt beschouwd als één van de kustwachttaken die binnen de Unie op maritiem gebied wordt uitgeoefend. De nationale autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren zijn ook verantwoordelijk voor een breed spectrum van werkzaamheden, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, maritieme veiligheid, beveiliging, opsporing en redding, grenstoezicht, visserijcontrole, douanetoezicht, algemene rechtshandhaving en milieubescherming. Doordat kustwachttaken zo breed zijn, vallen zij onder verschillende beleidsterreinen van de Unie. Het is dan ook zaak synergie na te streven om op doeltreffender en doelmatiger wijze resultaten te behalen.

(31)  Grensbewaking op zee wordt beschouwd als één van de kustwachttaken die binnen de Unie op maritiem gebied wordt uitgeoefend. De nationale autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren zijn ook verantwoordelijk voor een breed spectrum van werkzaamheden, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, maritieme veiligheid, opsporing en redding, grenstoezicht, visserijcontrole, douanetoezicht, algemene rechtshandhaving en milieubescherming. Doordat kustwachttaken zo breed zijn, vallen zij onder verschillende beleidsterreinen van de Unie. Het is dan ook zaak synergie na te streven om op doeltreffender en doelmatiger wijze resultaten te behalen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(31 bis)  Bij de uitvoering van in het kader van het instrument gefinancierde acties die verband houden met de bewaking van de zeegrenzen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal zeerecht om hulp te verlenen aan mensen in nood. In dat opzicht moeten uit het Instrument gefinancierde apparatuur en systemen worden ingezet bij opsporings- en reddingssituaties wanneer die zich voordoen tijdens een grensbewakingsoperatie op zee, zodat wordt bijgedragen aan het waarborgen van de bescherming en het redden van de levens van migranten.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Om de complementariteit en de consistentie van maritieme activiteiten te versterken, dubbel werk te voorkomen en de budgettaire beperkingen op het gebied van maritiem beleid – dat kostbare activiteiten betreft – te verlichten, dient het instrument maritieme operaties met meerdere doeleinden te ondersteunen als de belangrijkste doelstelling grensbewaking is, maar tegelijkertijd andere doelstellingen zouden kunnen worden nagestreefd.

(33)  Om de complementariteit en de consistentie van maritieme activiteiten te versterken, dubbel werk te voorkomen en de budgettaire beperkingen op het gebied van maritiem beleid – dat kostbare activiteiten betreft – te verlichten, dient het instrument maritieme operaties met meerdere doeleinden te ondersteunen als de belangrijkste doelstelling grensbewaking is, maar tegelijkertijd andere doelstellingen zouden kunnen worden nagestreefd die samenhangen met de hoofddoelstellingen, zoals bestrijding van mensenhandel.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De in het kader van het instrument gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen te worden genomen in synergie, samenhang en complementariteit met andere acties buiten de Unie die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het instrument op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie en doelstellingen van de Unie voor interne veiligheid gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen en van bepaalde belangrijke aspecten van hun grensbewaking en grensbeheer.

(34)  Dit instrument moet voornamelijk gericht zijn op ondersteuning van geïntegreerd grensbeheer aan de buitengrenzen van de Unie en van het gemeenschappelijke visumbeleid. Bepaalde maatregelen in of met betrekking tot derde landen kunnen echter, binnen de vastgestelde grenzen en met passende waarborgen, door het instrument worden gesteund. Die maatregelen dienen te worden genomen in synergie, samenhang en complementariteit met andere acties buiten de Unie die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(34 bis)  De Commissie dient bijzondere aandacht te besteden aan de evaluatie van acties en programma's met betrekking tot derde landen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Financiering uit de begroting van de Unie dient te worden geconcentreerd op activiteiten waarbij het optreden van de Unie voor een meerwaarde kan zorgen ten opzichte van acties door de lidstaten alleen. Aangezien de Unie beter in staat is dan de lidstaten om een kader te bieden voor het tonen van solidariteit binnen de Unie met betrekking tot grenstoezicht, het gemeenschappelijk visumbeleid en het beheer van migratiestromen, en om een platform te bieden voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke IT-systemen ter ondersteuning van die beleidsterreinen, zal financiële steun die in het kader van deze verordening wordt verleend, in het bijzonder bijdragen aan grotere nationale en Unie-capaciteiten op deze gebieden.

(35)  Financiering uit de begroting van de Unie dient te worden geconcentreerd op activiteiten waarbij het optreden van de Unie voor een meerwaarde kan zorgen ten opzichte van acties door de lidstaten alleen. Aangezien de Unie beter in staat is dan de lidstaten om een kader te bieden voor het tonen van solidariteit binnen de Unie met betrekking tot grensbeheer en het gemeenschappelijk visumbeleid, en om een platform te bieden voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke IT-systemen ter ondersteuning van die beleidsterreinen, zal financiële steun die in het kader van deze verordening wordt verleend, in het bijzonder bijdragen aan grotere nationale en Unie-capaciteiten op deze gebieden.

Motivering

Migratiekwesties worden via een afzonderlijk instrument gefinancierd.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Een lidstaat kan worden geacht niet aan het relevante acquis van de Unie te voldoen, ook wat betreft het gebruik van operationele steun uit hoofde van dit instrument, als hij zijn verplichtingen op grond van de Verdragen op het gebied van grensbeheer en visa niet is nagekomen, als er een duidelijk risico bestaat dat de lidstaat bij het uitvoeren van het acquis inzake grensbeheer en visa een waarde van de Unie ernstig schendt of als in een evaluatieverslag in het kader van het Schengenmechanisme voor evaluatie en toezicht tekortkomingen op het betrokken gebied zijn vastgesteld.

(36)  Een lidstaat kan worden geacht niet aan het relevante acquis van de Unie te voldoen, ook wat betreft het gebruik van operationele steun uit hoofde van dit instrument, als hij zijn verplichtingen op grond van de Verdragen op het gebied van grensbeheer en visa niet is nagekomen, als er een duidelijk risico bestaat dat de lidstaat bij het uitvoeren van het acquis inzake grensbeheer en visa een waarde van de Unie ernstig schendt of als in een evaluatieverslag in het kader van het Schengenmechanisme voor evaluatie en toezicht tekortkomingen op het betrokken gebied zijn vastgesteld of als de lidstaat, in het kader van samenwerking met een derde land, acties samen met dit derde land heeft gefinancierd en ondernomen die door het voornoemde mechanisme voor evaluatie en toezicht vastgestelde schendingen van de grondrechten als gevolg hebben.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Het instrument dient de behoefte aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog te verliezen, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de middelen eerlijk en transparant worden verdeeld.

(37)  Het instrument dient, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de middelen eerlijk en transparant worden verdeeld. Het moet de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid in de verdeling van de financiële middelen in evenwicht brengen met de behoefte aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging daarvan. Om aan de vereisten op het gebied van transparantie van het fonds te voldoen, moet de Europese Commissie, in samenwerking met de lidstaten, informatie over de ontwikkeling van de jaarlijkse en meerjarige programma's van de thematische faciliteit bekendmaken. Bij de uitvoering van het instrument moeten de beginselen van doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit van de bestedingen richtinggevend zijn. Bovendien moet de uitvoering van het instrument zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  In deze verordening dienen de initiële, voor de programma’s van de lidstaten bestemde bedragen te worden vastgesteld, berekend op basis van de criteria in bijlage I, die betrekking hebben op de lengte en de dreigingsniveaus van de land- en zeegrenssegmenten, de werklast op de luchthavens en de consulaten, alsook het aantal consulaten.

(38)  In deze verordening dienen de initiële, voor de programma’s van de lidstaten bestemde bedragen te worden vastgesteld, berekend op basis van de criteria in bijlage I, die betrekking hebben op de lengte en de impactniveaus gebaseerd op recente en historische gegevens van de land- en zeegrenssegmenten, de werklast op de luchthavens en de consulaten, alsook het aantal consulaten.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(39 bis)  De tussentijdse evaluatie moet worden gebruikt om de effectiviteit van programma's en de meerwaarde van de Unie te beoordelen, problemen op te lossen die in de eerste fase aan het licht zijn gekomen en een transparant overzicht te geven van de tenuitvoerlegging.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Omdat uitdagingen op het gebied van grensbeheer en visa voortdurend evolueren, moet de toewijzing van de financiering aan de veranderingen betreffende migratiestromen, druk aan de grens en veiligheidsdreigingen worden aangepast en moet de financiering worden toegespitst op de prioriteiten met de hoogste toegevoegde waarde voor de Unie. Om tegemoet te komen aan dringende behoeften, veranderingen in het beleid en prioriteiten van de Unie, en om de financiering toe te spitsen op acties met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie, zal een deel van de financiering periodiek worden toegewezen aan specifieke acties, acties van de Unie en noodhulp via een thematische faciliteit.

(40)  Omdat uitdagingen op het gebied van grensbeheer en visa voortdurend evolueren, moet de toewijzing van de financiering aan veranderingen betreffende prioriteiten voor visumbeleid en grensbeheer, onder meer door een toegenomen druk aan de grens, worden aangepast en moet de financiering worden toegespitst op de prioriteiten met de hoogste toegevoegde waarde voor de Unie. Om tegemoet te komen aan dringende behoeften, veranderingen in het beleid en prioriteiten van de Unie, en om de financiering toe te spitsen op acties met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie, zal een deel van de financiering periodiek worden toegewezen aan specifieke acties, acties van de Unie en noodhulp via een thematische faciliteit.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Het instrument moet bijdragen in de operationele kosten in verband met het grensbeheer, het gemeenschappelijk visumbeleid en grootschalige IT-systemen, en de lidstaten aldus in staat stellen capaciteit te reserveren die cruciaal is voor de hele Unie. Deze steun bestaat uit de volledige terugbetaling van een reeks specifieke kosten in verband met de doelstellingen van het instrument en moet integraal deel uitmaken van de programma's van de lidstaten.

(42)  Het instrument moet, binnen bepaalde grenzen, bijdragen in de operationele kosten in verband met het grensbeheer, het gemeenschappelijk visumbeleid en grootschalige IT-systemen, en de lidstaten aldus in staat stellen capaciteit te reserveren die cruciaal is voor de hele Unie. Deze steun bestaat uit de volledige terugbetaling van een reeks specifieke kosten in verband met de doelstellingen van het instrument en moet integraal deel uitmaken van de programma's van de lidstaten.

Motivering

Steun aan operationele kosten moet beperkt blijven, omdat dergelijke uitgaven normaal gesproken onder de nationale begroting vallen en geen toegevoegde EU-waarde bieden.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Een deel van de beschikbare middelen van het instrument kan ook worden toegewezen aan programma’s van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke acties, bovenop hun initiële toewijzing. Deze specifieke acties dienen te worden vastgesteld op het niveau van de Unie. Daarbij moet het gaan om acties die een gezamenlijke inspanning vergen of nodig zijn om te reageren op ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan één of meer lidstaten extra financiering ter beschikking moet worden gesteld, zoals de aankoop in het kader van de nationale programma’s van lidstaten van technische uitrusting die het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het uitvoeren van zijn operationele activiteiten nodig heeft, de modernisering van de behandeling van visumaanvragen, de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen en de totstandbrenging van interoperabiliteit tussen die systemen. Deze specifieke acties zullen door de Commissie in haar werkprogramma's worden vastgesteld .

(43)  Een deel van de beschikbare middelen van het instrument kan ook worden toegewezen aan programma’s van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke acties, bovenop hun initiële toewijzing. Deze specifieke acties dienen te worden vastgesteld op het niveau van de Unie. Daarbij moet het gaan om acties met een meerwaarde van de Unie die een gezamenlijke inspanning van de lidstaten vergen of nodig zijn om te reageren op ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan één of meer lidstaten extra financiering ter beschikking moet worden gesteld, zoals de aankoop in het kader van de nationale programma's van lidstaten van technische uitrusting die het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het uitvoeren van zijn operationele activiteiten nodig heeft, de modernisering van de behandeling van visumaanvragen, de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen en de totstandbrenging van interoperabiliteit tussen die systemen. Deze specifieke acties zullen door de Commissie worden gedefinieerd in haar werkprogramma's die door middel van gedelegeerde handelingen moeten worden vastgesteld.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  Om de Unie beter in staat te stellen om onmiddellijk te reageren op onverwachte of onevenredige migratiedruk, met name aan de grenssegmenten ten aanzien waarvan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad38 een zodanig impactniveau is vastgesteld dat de werking van het Schengengebied er in zijn geheel door in gevaar komt, dan wel op druk op de visumafdelingen van de consulaten van de lidstaten of risico’s voor de veiligheid aan de grens, moet het mogelijk zijn om noodhulp te bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader.

(45)  Om de Unie beter in staat te stellen om in het geval van een noodsituatie onmiddellijk te reageren op onverwachte, urgente en specifieke behoeften, met name aan de grenssegmenten ten aanzien waarvan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad38 een zodanig impactniveau is vastgesteld dat de werking van het Schengengebied er in zijn geheel door in gevaar komt, dan wel op druk op de visumafdelingen van de consulaten van de lidstaten of risico's voor de veiligheid aan de grens, moet dit instrument als laatste redmiddel in uitzonderlijke situaties financiële steun bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader.

__________________

__________________

38 Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 11).

38 Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 11).

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(45 bis)  Migratie en de overschrijding van de buitengrenzen door een groot aantal onderdanen van derde landen moet op zich niet worden beschouwd als een bedreiging van het overheidsbeleid of de interne veiligheid en vormt op zich geen aanleiding voor noodhulp in het kader van dit instrument.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  De beleidsdoelstelling van dit instrument zal mede worden gerealiseerd via financiële instrumenten en begrotingsgaranties in het kader van de beleidscomponent(en) [...] van het InvestEU-fonds. Financiële steun moet worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, op evenredige wijze, en de acties mogen particuliere financiering niet overlappen of verdringen, noch de concurrentie op de interne markt verstoren. De acties moeten een duidelijke toegevoegde waarde voor Europa hebben.

Schrappen

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(49)  Voor het uitvoeren van acties in gedeeld beheer dient het instrument deel uit te maken van een samenhangend kader bestaande uit de onderhavige verordening, het Financieel Reglement en Verordening (EU) .../... [GB-verordening].

(49)  Voor het uitvoeren van acties in gedeeld beheer dient het instrument deel uit te maken van een samenhangend kader bestaande uit de onderhavige verordening, het Financieel Reglement en een instrument tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen voor gedeeld beheer. In het geval dat bepalingen met elkaar in strijd zijn, heeft deze verordening voorrang boven de gemeenschappelijke bepalingen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52)  Overeenkomstig Verordening (EU) .../... [nieuwe Financieel Reglement]41, Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad42, Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad43, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad44 en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad45 moeten de financiële belangen van de Unie worden beschermd door middel van evenredige maatregelen, daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude, terugvordering van verloren gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, oplegging van administratieve sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 administratieve onderzoeken, daaronder begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 kan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) fraude en andere strafbare feiten onderzoeken en vervolgen die de financiële belangen van de Unie als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad46 schaden. Personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie, de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF, het EMO en de Europese Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat derden die betrokken zijn bij de uitvoering van middelen van de Unie gelijkwaardige rechten verlenen.

(52)  Overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad42, Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad43, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad44 en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad45 moeten de financiële belangen van de Unie worden beschermd door middel van evenredige maatregelen, daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude, terugvordering van verloren gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, oplegging van administratieve sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 administratieve onderzoeken, daaronder begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 kan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) fraude en andere strafbare feiten onderzoeken en vervolgen die de financiële belangen van de Unie als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad46 schaden. Personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie, de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF, het EMO en de Europese Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat derden die betrokken zijn bij de uitvoering van middelen van de Unie gelijkwaardige rechten verlenen. De resultaten van onderzoeken naar onregelmatigheden of fraude in verband met het instrument moeten ter beschikking worden gesteld aan het Europees Parlement.

__________________

__________________

41 PB C […] van […], blz. […].

 

42 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

42 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

43 Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

43 Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

44 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

44 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

45 Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

45 Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

46 Richtlijn (EU) 2017/1939 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).

46 Richtlijn (EU) 2017/1939 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  Op grond van artikel 349 VWEU en in overeenstemming met de mededeling van de Commissie "Een nieuw en strategisch sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU", die de Raad in zijn conclusies van 12 april 2018 heeft bekrachtigd, moeten de betrokken lidstaten erop toezien dat hun nationale programma's de nieuwe dreigingen aanpakken waarmee de ultraperifere regio's worden geconfronteerd. Het instrument ondersteunt deze lidstaten met adequate middelen om de ultraperifere regio's op gepaste wijze te helpen.

(55)  Op grond van artikel 349 VWEU en in overeenstemming met de mededeling van de Commissie "Een nieuw en strategisch sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU", die de Raad in zijn conclusies van 12 april 2018 heeft bekrachtigd, moeten de betrokken lidstaten erop toezien dat hun nationale programma's de nieuwe dreigingen aanpakken waarmee de ultraperifere regio's worden geconfronteerd, zoals grensbewaking, onevenredige instroom van mensen of de invoering van Europese informatiesystemen. Het instrument ondersteunt deze lidstaten met adequate middelen om de ultraperifere regio's te helpen in het licht van deze specifieke kenmerken.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(56)  Krachtens de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201648 moet het instrument worden geëvalueerd op basis van gegevens die uit hoofde van specifieke voorschriften voor monitoring worden verzameld, waarbij echter overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Voor zover van toepassing kunnen deze eisen meetbare indicatoren bevatten, als basis voor de evaluatie van de effecten van het instrument in de praktijk. Om de resultaten van het instrument te kunnen meten, moeten voor elke specifieke doelstelling van het instrument indicatoren en bijbehorende streefdoelen worden vastgesteld.

(56)  Krachtens de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201648 moet het instrument worden geëvalueerd op basis van gegevens die uit hoofde van specifieke voorschriften voor monitoring worden verzameld, waarbij echter overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Voor zover van toepassing kunnen deze eisen meetbare indicatoren bevatten, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, worden opgenomen, als basis voor de evaluatie van de effecten van het instrument in de praktijk. Om de resultaten van het instrument te kunnen meten, moeten voor elke specifieke doelstelling van het instrument indicatoren en bijbehorende streefdoelen worden vastgesteld.

__________________

__________________

48 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

48 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(58)  Via de indicatoren en de financiële verslaglegging moeten de Commissie en de lidstaten toezien op de uitvoering van het instrument overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] en de onderhavige verordening.

(58)  De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad jaarlijks een overzicht van de aanvaarde jaarlijkse prestatieverslagen voor. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad op verzoek de volledige tekst van de jaarlijkse prestatieverslagen ter beschikking.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(58 bis)  Het is van belang om gedurende de overgangsperiode en gedurende de gehele periode waarin uitvoering wordt gegeven aan het instrument te zorgen voor degelijk financieel beheer en rechtszekerheid. De in de periode 2014-2020 genomen maatregelen moeten gedurende de overgangsperiode niet onderbroken worden.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(60)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad50. De onderzoeksprocedure moet worden toegepast voor uitvoeringshandelingen waarin de gezamenlijke verplichtingen van de lidstaten worden vastgesteld, met name inzake het verstrekken van informatie aan de Commissie, en de raadplegingsprocedure moet worden toegepast voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen betreffende de methoden voor het verstrekken van informatie aan de Commissie in het kader van de programmering en verslaglegging, gelet op de zuiver technische aard ervan.

(60)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad50. De raadplegingsprocedure moet worden toegepast voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen betreffende de methoden voor het verstrekken van informatie aan de Commissie in het kader van de programmering en verslaglegging, gelet op de zuiver technische aard ervan.

__________________

__________________

50 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

50 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij deze verordening wordt het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (“het instrument”) opgericht als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (“het fonds”).

1.  Bij deze verordening wordt het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ("het instrument") opgericht als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer ("het fonds") voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Samen met Verordening (EU) .../... [Fonds voor douanecontroleapparatuur], tot vaststelling, als onderdeel van het [Fonds voor geïntegreerd grensbeheer], van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur], stelt deze verordening het fonds vast.

Schrappen

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In deze verordening worden de doelstellingen van het instrument, het budget voor de periode 2021-2027, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels voor de verstrekking van die financiering vastgelegd.

3.  In deze verordening worden de doelstellingen van het instrument, de specifieke doelstellingen en maatregelen ter verwezenlijking van deze specifieke doelstellingen, het budget voor de periode 2021-2027, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels voor de verstrekking van die financiering vastgelegd.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "blendingverrichting": door de begroting van de Unie ondersteunde actie, onder meer in het kader van blendingfaciliteiten overeenkomstig artikel 2, lid 6, van het Financieel Reglement, waarbij niet-terugbetaalbare vormen van steun en/of financiële instrumenten uit de begroting van de Unie worden gecombineerd met terugbetaalbare vormen van steun van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering of andere openbare financiële instellingen, alsmede van commerciële financiële instellingen en investeerders;

Schrappen

Motivering

Het is niet duidelijk welke toegevoegde waarde blendingverrichtingen zouden opleveren op het gebied van grensbeheer en visumbeleid. Het is vooral onduidelijk welke acties hieronder zouden vallen en onder welke voorwaarden. Het beleid van de Unie op het gebied van grensbeheer en visumbeleid mag niet steunen op particuliere investeringen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  “buitengrenzen”: de grenzen van de lidstaten, namelijk landgrenzen, inclusief de rivier- en meergrenzen en de zeegrenzen, alsmede hun luchthavens, rivierhavens, zeehavens en meerhavens waarop de bepalingen van het recht van de Unie betreffende de overschrijding van de buitengrenzen van toepassing zijn, waaronder begrepen de binnengrenzen waaraan de controles nog niet zijn opgeheven;

(4)  "buitengrenzen": buitengrenzen, als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 399/2016, van de lidstaten, namelijk landgrenzen, inclusief de rivier- en meergrenzen en de zeegrenzen, alsmede hun luchthavens, rivierhavens, zeehavens en meerhavens waarop de bepalingen van het recht van de Unie betreffende de overschrijding van de buitengrenzen van toepassing zijn, waaronder begrepen de binnengrenzen waaraan de controles nog niet zijn opgeheven;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Dit instrument heeft als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer als beleidsdoelstelling bij te dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de Unie door te zorgen voor krachtig en doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer en tegelijkertijd het vrije verkeer van personen te waarborgen, met volledige inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

1.  Dit instrument heeft als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer als beleidsdoelstelling te zorgen voor doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer en tegelijkertijd het vrije verkeer van personen te waarborgen, met volledige inachtneming van het acquis en de internationale verplichtingen van de Unie en haar lidstaten op basis van door hen ondertekende internationale instrumenten.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid om legaal reizen te vergemakkelijken en risico’s uit migratie- en veiligheidsoogpunt te voorkomen.

(b)  het ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid om te zorgen voor een meer geharmoniseerde aanpak onder de lidstaten met betrekking tot de afgifte van visa, om legaal reizen te vergemakkelijken en risico's uit veiligheidsoogpunt aan te pakken.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Non-discriminatie en eerbiediging van de grondrechten

 

Het instrument wordt uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het acquis van de Unie, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en van de internationale verplichtingen van de Unie met betrekking tot de grondrechten, in het bijzonder door naleving van de beginselen van non-discriminatie en non-refoulement te waarborgen.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In het kader van de doelstellingen van artikel 3 en overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen van bijlage II steunt het instrument met name de acties van bijlage III.

1.  Overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen van bijlage II steunt het instrument acties die bijdragen aan de verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde doelstellingen, en met name de acties van bijlage III.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Teneinde de doelstellingen van deze verordening te verwezenlijken, kan het instrument, indien nodig, acties ondersteunen overeenkomstig de in bijlage III bedoelde prioriteiten van de Unie met betrekking tot en in derde landen, conform artikel 5.

2.  Teneinde de in artikel 3 bedoelde doelstellingen te verwezenlijken, kan het instrument in uitzonderlijke gevallen, binnen bepaalde grenzen en met inachtneming van passende waarborgen, in bijlage III bedoelde acties ondersteunen met betrekking tot en in derde landen, conform artikel 5.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het totale financieringsbedrag voor ondersteuning van acties in of met betrekking tot derde landen in het kader van de thematische faciliteit overeenkomstig artikel 8 mag niet meer bedragen dan 4 % van het totale bedrag dat krachtens artikel 7, lid 2, onder b), aan de thematische faciliteit is toegewezen.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Het totale financieringsbedrag voor ondersteuning van acties in of met betrekking tot derde landen in het kader van de programma's van de lidstaten overeenkomstig artikel 12 mag voor elke lidstaat niet meer bedragen dan 4 % van het totale aan die lidstaat toegewezen bedrag overeenkomstig artikel 7, lid 2, onder a), artikel 10, lid 1, en bijlage I.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

  Als zich een noodsituatie voordoet, kunnen de in dit lid bedoelde niet-subsidiabele acties als subsidiabel worden aangemerkt.

  Als zich een noodsituatie voordoet als bedoeld in artikel 23, kunnen de in dit lid bedoelde niet-subsidiabele acties als subsidiabel worden aangemerkt.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  een in het werkprogramma opgenomen derde land, onder de daarin vermelde voorwaarden.

ii)  een in het werkprogramma opgenomen derde land, onder de daarin vermelde voorwaarden, mits bij alle acties in of met betrekking tot dat derde land de rechten en beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd en de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten in acht worden genomen.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een derde land, zijn bij wijze van uitzondering subsidiabel voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van een bepaalde actie.

3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een derde land, zijn bij wijze van uitzondering subsidiabel voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van een bepaalde actie, en wanneer dit volledig in overeenstemming is met het acquis van de Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Juridische entiteiten die deelnemen aan consortia van ten minste twee onafhankelijke entiteiten en die zijn gevestigd in verschillende lidstaten of met die lidstaten verbonden landen of gebieden overzee of in derde landen, zijn subsidiabel.

4.  Juridische entiteiten die deelnemen aan consortia van ten minste twee onafhankelijke entiteiten en die zijn gevestigd in verschillende lidstaten of in met die lidstaten verbonden landen of gebieden overzee, zijn subsidiabel. Als de juridische entiteiten die aan een consortium deelnemen in een derde land zijn gevestigd, is artikel 6, lid 3, van toepassing.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De krachtens deze verordening verleende steun is complementair aan nationaal, regionaal en lokaal optreden en is erop gericht waarde toe te voegen uit het oogpunt van de doelstellingen van deze verordening.

1.  De krachtens deze verordening verleende steun is complementair aan nationaal, regionaal en lokaal optreden en is erop gericht waarde voor de Unie toe te voegen uit het oogpunt van de doelstellingen van deze verordening.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De Commissie en de lidstaten geven samen uitvoering aan het instrument. De Commissie stelt ter ondersteuning van de lidstaten een helpdesk en een contactpunt in en draagt zo bij aan een effectieve toewijzing van financiering.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het instrument voor de periode 2021-2027 bedragen 8 018 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het instrument voor de periode 2021-2027 bedragen 7 087 760 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (8 018 000 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  4 811 000 000 EUR wordt toegewezen aan de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s, en daarvan is 157 200 000 EUR bestemd voor de in artikel 16 bedoelde bijzondere doorreisregeling, die in gedeeld beheer wordt uitgevoerd;

(a)  4 252 833 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (4 811 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen aan de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s, en daarvan is 138 962 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018, (157 200 000 EUR in lopende prijzen) bestemd voor de in artikel 16 bedoelde bijzondere doorreisregeling, die in gedeeld beheer wordt uitgevoerd;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  3 207 000 000 EUR wordt toegewezen voor de thematische faciliteit.

(b)  2 834 927 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (3 207 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen voor de thematische faciliteit.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De financiering uit de thematische faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie of om te voorzien in dringende behoeften, conform de overeengekomen prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet in bijlage II.

2.  De financiering uit de thematische faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie of om te voorzien in dringende behoeften, conform de overeengekomen prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet in bijlage II of ondersteunende maatregelen overeenkomstig artikel 20. Voor de voorbereiding van de werkprogramma's raadpleegt de Commissie de organisaties die de partners op Unieniveau vertegenwoordigen, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Minimaal 20 % van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegekend aan de in artikel 3, lid 2, onder b), vermelde specifieke doelstelling.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer financiering uit de thematische faciliteit in direct of indirect beheer aan de lidstaten wordt toegekend, wordt gewaarborgd dat de geselecteerde projecten niet worden beïnvloed door een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 van het VWEU die de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven of de prestatie van projecten in gevaar brengt.

3.  Wanneer financiering uit de thematische faciliteit in direct of indirect beheer aan de lidstaten wordt toegekend, mag er geen financiering ter beschikking worden gesteld voor projecten indien er aanwijzingen zijn dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid en regelmatigheid van die financiering, of de resultaten van die projecten, ter discussie staan vanwege een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 VWEU.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer financiering uit de thematische faculteit in gedeeld beheer wordt uitgevoerd, beoordeelt de Commissie voor de toepassing van artikel 18 en artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. .../... [GB-verordening] of de geplande acties niet worden beïnvloed door een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 van het VWEU die de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven of de prestatie van de projecten in gevaar brengt.

4.  Wanneer financiering uit de thematische faculteit in gedeeld beheer wordt uitgevoerd, beoordeelt de Commissie de geplande acties om te waarborgen dat er geen financiering ter beschikking wordt gesteld voor projecten waarbij sprake is van duidelijke aanwijzingen dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid en regelmatigheid van die financiering, of de resultaten van die projecten, ter discussie staan als gevolg van een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 VWEU.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Wanneer de financiering uit de thematische faciliteit wordt verleend onder direct of indirect beheer, beoordeelt de Commissie of de geplande acties niet worden beïnvloed door een algemene tekortkoming op het gebied van de rechtsstaat in een lidstaat die zodanig van invloed is of kan zijn op de beginselen van gezond financieel beheer of de bescherming van de financiële belangen van de Unie, dat de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven of de resultaten van de projecten in gevaar worden gebracht.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De Commissie stelt voor de thematische faciliteit financieringsbesluiten vast als bedoeld in artikel 110 van het Financieel Reglement, waarin de doelstellingen en de te ondersteunen acties worden vermeld, alsmede de bedragen voor elk van de onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. In de financieringsbesluiten wordt in voorkomend geval het voor blendingverrichtingen gereserveerde totaalbedrag opgenomen.

6.  De Commissie is bevoegd voor de thematische faciliteit overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen om werkprogramma's op te zetten als bedoeld in artikel 110 van het Financieel Reglement, waarin de doelstellingen en de te ondersteunen acties worden vermeld, alsmede de bedragen voor elk van de onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Na de vaststelling van een financieringsbesluit als bedoeld in lid 3 kan de Commissie de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s dienovereenkomstig aanpassen.

7.  Na de vaststelling van een werkprogramma als bedoeld in lid 6 kan de Commissie de in gedeeld beheer uitgevoerde programma's dienovereenkomstig aanpassen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De financieringsbesluiten zijn jaarlijks of meerjarig en kunnen betrekking hebben op één of meer onderdelen van de thematische faciliteit.

8.  De werkprogramma's zijn jaarlijks of meerjarig en kunnen betrekking hebben op één of meer onderdelen van de thematische faciliteit.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze afdeling betreft het in artikel 7, lid 2, onder a), bedoelde deel van de financiële middelen en de aanvullende middelen die overeenkomstig het in artikel 8 bedoelde besluit van de Commissie inzake de thematische faciliteit in gedeeld beheer moeten worden uitgevoerd.

1.  Deze afdeling betreft het in artikel 7, lid 2, onder a), bedoelde deel van de financiële middelen en de aanvullende middelen die overeenkomstig de in artikel 8 bedoelde werkprogramma's van de Commissie inzake de thematische faciliteit in gedeeld beheer moeten worden uitgevoerd.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  4 009 000 000 EUR aan de lidstaten overeenkomstig de criteria in bijlage I;

(a)  3 543 880 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (4 009 000 000 EUR in lopende prijzen) aan de lidstaten overeenkomstig de criteria in bijlage I;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  802 000 000 EUR aan de lidstaten voor de aanpassing van de toewijzingen voor de programma’s als bedoeld in artikel 13, lid 1.

(b)  708 953 000 EUR in prijzen van 2018 (802 000 000 EUR in lopende prijzen) aan de lidstaten voor de aanpassing van de toewijzingen voor de programma’s als bedoeld in artikel 13, lid 1.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bijdrage uit de Uniebegroting bedraagt ten hoogste 75 % van de totale subsidiabele uitgaven van een project.

1.  De bijdrage uit de Uniebegroting bedraagt ten hoogste 85 % van de totale subsidiabele uitgaven van een project van lidstaten waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) per inwoner minder dan 90 % van het gemiddelde voor de Unie en 75 % van de totale subsidiabele uitgaven voor andere lidstaten bedraagt.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat de door zijn programma bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en uitdagingen van de Unie op het gebied van grensbeheer en visa, en dat zij stroken met het relevante acquis en de overeengekomen prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen.

1.  Elke lidstaat en de Commissie zorgen ervoor dat de door het nationale programma bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en uitdagingen van de Unie op het gebied van grensbeheer en visa, en dat zij stroken met het relevante acquis en de overeengekomen prioriteiten van de Unie, alsook met de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten die voortvloeien uit de internationale instrumenten die zij hebben ondertekend. Bij het vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  In dat verband wijzen de lidstaten minimaal 20 % van de toegekende financiering toe aan de specifieke doelstelling, als beschreven in artikel 3, lid 2, onder b).

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de programma’s van de lidstaten worden betrokken, voor zover deze agentschappen daartoe bevoegd zijn.

2.  De Commissie zorgt er zo nodig voor dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap, eu-LISA, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en alle andere relevante agentschappen van de Unie in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de programma's van de lidstaten worden betrokken, voor zover deze agentschappen daartoe bevoegd zijn.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap over de ontwerpprogramma’s met een specifieke nadruk op de activiteiten die begrepen zijn onder de operationele steun conform artikel 3, lid 2, onder a), teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de activiteiten van het agentschap en die van de lidstaten op het gebied van grensbeheer te zorgen, alsook om dubbele financiering te voorkomen en kostenefficiëntie te realiseren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie raadpleegt eu-LISA over de ontwerpprogramma's met een speciale nadruk op activiteiten die zijn opgenomen in het kader van technische steun overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), om te zorgen voor consistentie en complementariteit tussen de activiteiten van eu-LISA en die van de lidstaten.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie kan het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5 betrekken, met name om te waarborgen dat de met de steun van het instrument uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

4.  De Commissie kan zo nodig het Europees Grens- en kustwachtagentschap, eu-LISA, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en eventuele andere relevante agentschappen bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5 betrekken, met name om te waarborgen dat de met de steun van het instrument uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De Commissie betrekt het Europese Grens- en kustwachtagentschap zo nodig bij het onderzoeken van de meest geschikte aanpak om met ondersteuning van dit instrument gevolg aan de aanbevelingen te geven.

6.  De Commissie betrekt zo nodig het Europese Grens- en kustwachtagentschap, eu-LISA, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en eventuele andere relevante agentschappen of instanties bij het onderzoeken van de meest geschikte aanpak om met ondersteuning van dit instrument gevolg aan de aanbevelingen te geven.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Zo nodig wordt het betrokken programma aangepast om rekening te houden met de in lid 5 bedoelde aanbevelingen. Afhankelijk van de impact van de aanpassing kan het herziene programma door de Commissie worden goedgekeurd.

8.  Zo nodig wordt het betrokken programma aangepast om rekening te houden met de in lid 5 bedoelde aanbevelingen en de vorderingen bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen zoals beoordeeld in de jaarlijkse prestatieverslagen als genoemd in artikel 27, lid 2, onder a). Afhankelijk van de impact van de aanpassing wordt het herziene programma door de Commissie goedgekeurd.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het instrument projecten uit te voeren met of in een derde land, raadpleegt de betrokken lidstaat de Commissie vóór het begin van het project.

10.  Voordat een lidstaat besluit met steun van het instrument projecten uit te voeren met, in of met betrekking tot een derde land, zorgt hij ervoor dat alle door, in of met betrekking tot dat derde land voorgestelde acties voldoen aan de internationale verplichtingen van de Unie en die lidstaat, en dat de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde rechten en beginselen volledig in acht worden genomen. De betrokken lidstaat raadpleegt de Commissie vóór het begin van het project, onder meer over waarborging van de naleving van bovenstaande voorwaarden.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het instrument met of in een derde land acties ten uitvoer te leggen in verband met het monitoren, opsporen, identificeren, volgen, voorkomen en onderscheppen van niet-toegestane grensoverschrijdingen, waarmee wordt beoogd irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit op te sporen, te voorkomen en te bestrijden of bij te dragen tot het beschermen en het redden van de levens van migranten, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat hij de Commissie in kennis heeft gesteld van de bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten met dat derde land overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1052/2013.

11.  Wanneer een lidstaat bij wijze van uitzondering besluit met steun van het instrument met, in of met betrekking tot een derde land acties ten uitvoer te leggen in verband met het monitoren, opsporen, identificeren, volgen, voorkomen en onderscheppen van niet-toegestane grensoverschrijdingen, waarmee wordt beoogd irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit op te sporen, te voorkomen en te bestrijden of bij te dragen tot het beschermen en het redden van de levens van migranten, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat hij de Commissie in kennis heeft gesteld van de bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten met dat derde land overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1052/2013. Lidstaten zien toe op de volledige inachtneming van het beginsel van non-refoulement, ook bij acties op volle zee.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

11 bis.  Wanneer een lidstaat besluit projecten op te starten met, in of met betrekking tot een derde land in het kader van onderhavig instrument, informeert de lidstaat de organisaties die de partners op nationaal niveau vertegenwoordigen, evenals de leden van de stuurgroep, binnen een termijn van 10 dagen.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 12 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  Voor met steun van dit instrument aangekochte operationele uitrusting, waaronder vervoermiddelen en communicatiesystemen die nodig zijn voor doeltreffend en veilig grenstoezicht, geldt het volgende:

12.  Voor met steun van dit instrument aangekochte operationele uitrusting, waaronder vervoermiddelen en communicatiesystemen die nodig zijn voor doeltreffend en veilig grenstoezicht, en zoek- en reddingsacties geldt het volgende:

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 12 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  ter ondersteuning van de coherente planning van de capaciteitsontwikkeling voor de Europese grens- en kustwacht en het mogelijke gebruik van gezamenlijke aanbesteding stellen de lidstaten de Commissie als onderdeel van de verslaglegging overeenkomstig artikel 27 in kennis van de beschikbare meerjarige planning voor de aankopen van uitrusting die naar verwachting in het kader van het instrument zullen worden verricht. De Commissie geeft deze informatie door aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap.

(d)  ter ondersteuning van de coherente planning van de capaciteitsontwikkeling voor de Europese grens- en kustwacht en het mogelijke gebruik van gezamenlijke aanbesteding stellen de lidstaten de Commissie als onderdeel van de verslaglegging overeenkomstig artikel 27 in kennis van de beschikbare meerjarige planning voor de aankopen van uitrusting die naar verwachting in het kader van het instrument zullen worden verricht. De Commissie geeft deze informatie door aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap.

 

Wanneer de lidstaten in het kader van dit instrument maatregelen uitvoeren in verband met de bewaking van de zeegrenzen, besteden zij bijzondere aandacht aan hun internationale verplichtingen op het gebied van opsporing en redding op zee en hebben zij daartoe het recht de onder a) tot en met d) van dit lid bedoelde apparatuur en systemen te gebruiken.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13.  De met steun van dit instrument verzorgde opleiding op het gebied van grensbeheer wordt gebaseerd op de relevante geharmoniseerde en hoogwaardige Europese onderwijsnormen en gemeenschappelijke opleidingsnormen voor grens- en kustbewaking.

13.  De met steun van dit instrument verzorgde opleiding op het gebied van grensbeheer wordt gebaseerd op de relevante geharmoniseerde en hoogwaardige Europese onderwijsnormen en gemeenschappelijke opleidingsnormen voor grens- en kustbewaking en op het desbetreffende Unie- en internationaal recht, onder meer met betrekking tot grondrechten, toegang tot internationale bescherming en het relevante zeerecht.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

15.  Programmering als bedoeld in artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] wordt gebaseerd op de in de tabel 1 van bijlage VI vermelde interventietypes.

15.  In elk programma worden voor elke specifieke doelstelling de interventietypes op basis van tabel 1 van bijlage VI vermeld, alsmede een indicatieve uitsplitsing van de geprogrammeerde middelen per interventietype of steungebied.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De programma's worden tussentijds herzien en geëvalueerd overeenkomstig artikel 26.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In 2024 wijst de Commissie het aanvullende bedrag bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b), toe aan de programma’s van de betrokken lidstaten overeenkomstig de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De toewijzing wordt gebaseerd op de meest recente statistische gegevens die beschikbaar zijn voor de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De financiering geldt voor de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

1.  Uiterlijk eind 2024, na het Europees Parlement op de hoogte te hebben gebracht, wijst de Commissie het aanvullende bedrag bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b), toe aan de programma’s van de betrokken lidstaten overeenkomstig de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De toewijzing wordt gebaseerd op de meest recente statistische gegevens die beschikbaar zijn voor de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De financiering geldt voor de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien ten minste 10 % van de initiële toewijzing van een programma als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a), niet wordt gedekt door tussentijdse betalingsaanvragen die zijn ingediend overeenkomstig artikel 85 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening], komt de betrokken lidstaat niet in aanmerking voor de in lid 1 bedoelde aanvullende toewijzing voor zijn programma.

2.  Indien ten minste 30 % van de initiële toewijzing van een programma als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a), niet wordt gedekt door tussentijdse betalingsaanvragen, komt de betrokken lidstaat niet in aanmerking voor de in lid 1 bedoelde aanvullende toewijzing voor zijn programma.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Lid 2 is alleen van toepassing indien het desbetreffende regelgevingskader en de bijbehorende besluiten op 1 januari 2022 van kracht zijn.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij de toewijzing van de middelen uit de thematische faciliteit vanaf 2025 wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen van het prestatiekader bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening], en met de bij de uitvoering vastgestelde tekortkomingen.

3.  Bij de toewijzing van de middelen uit de thematische faciliteit vanaf 2025 wordt rekening gehouden met de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen van het prestatiekader en met de bij de uitvoering vastgestelde tekortkomingen.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Specifieke acties zijn transnationale of nationale projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verordening en waarvoor één, meerdere of alle lidstaten een aanvullende toewijzing voor hun programma’s kunnen ontvangen.

1.  Specifieke acties zijn transnationale of nationale projecten met toegevoegde waarde voor de Unie die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verordening en waarvoor één, meerdere of alle lidstaten een aanvullende toewijzing voor hun programma's kunnen ontvangen.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten die gebruikmaken van operationele steun, dienen het acquis van de Unie inzake grenzen en visa na te leven.

3.  De lidstaten die gebruikmaken van operationele steun, dienen het acquis van de Unie na te leven.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Onverminderd artikel 4, lid 3, onder c), wordt operationele steun geconcentreerd op specifieke taken en diensten van bijlage VII.

5.  Onverminderd artikel 4, lid 3, onder c), wordt operationele steun geconcentreerd op in aanmerking komende acties van bijlage VII.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Om onvoorziene of nieuwe omstandigheden te ondervangen of de doeltreffende aanwending van financiering te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van specifieke taken en diensten in bijlage VII.

6.  Om onvoorziene of nieuwe omstandigheden te ondervangen of de doeltreffende aanwending van financiering te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van in aanmerking komende acties in bijlage VII.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 19

Schrappen

Blendingverrichtingen

 

Blendingverrichtingen waartoe in het kader van dit instrument wordt besloten, worden uitgevoerd in overeenstemming met [de InvestEU-verordening] en [titel X] van het Financieel Reglement.

 

Motivering

Het is niet duidelijk welke toegevoegde waarde blendingverrichtingen zouden opleveren op het gebied van grensbeheer en visumbeleid. Het is vooral onduidelijk welke acties hieronder zouden vallen en onder welke voorwaarden. Het beleid van de Unie op het gebied van grensbeheer en visumbeleid mag niet steunen op particuliere investeringen.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het instrument kan maatregelen op het gebied van technische bijstand ondersteunen die op initiatief van of namens de Commissie worden uitgevoerd. Dergelijke maatregelen kunnen voor 100 % worden gefinancierd.

Het instrument kan maatregelen op het gebied van technische bijstand ondersteunen die op initiatief van of namens de Commissie worden uitgevoerd. Dergelijke maatregelen, namelijk voorbereidende stappen, monitoring, toezicht, audit, evaluatie en alle acties op het gebied van administratieve en technische bijstand die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening en, in voorkomend geval, met derde landen, kunnen voor 100 % worden gefinancierd.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie, met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten, door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie promoten de acties en de resultaten ervan door meerdere relevante doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, samenhangende, doeltreffende en nuttige informatie in de relevante taal te verstrekken. Om de zichtbaarheid van de financiering van de Unie te waarborgen, vermelden de ontvangers van financiering van de Unie de oorsprong ervan wanneer zij over de actie communiceren. In dit verband zorgen de ontvangers ervoor dat in al het communicatiemateriaal dat tot het grote publiek en de media is gericht, het embleem van de Unie wordt weergegeven en uitdrukkelijk wordt vermeld dat de acties financieel worden ondersteund door de Unie.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot dit instrument alsmede de acties en de resultaten ervan. De aan dit instrument toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij met de doelstellingen van deze verordening verband houden.

2.  Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, voert de Commissie informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot de tenuitvoerlegging van dit instrument alsmede de acties en de resultaten ervan. De Commissie publiceert met name informatie betreffende de ontwikkeling van de jaarlijkse en meerjarige programma's van de thematische faciliteit. Daarnaast publiceert de Commissie de lijst van verrichtingen die geselecteerd zijn voor steun uit de thematische faciliteit op een openbare website en actualiseert zij die lijst ten minste om de drie maanden. De aan dit instrument toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de uitvoering van de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij met de doelstellingen van deze verordening verband houden. De Commissie kan met name beste praktijken bevorderen en informatie uitwisselen betreffende de uitvoering van het instrument.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie maakt de in lid 2 bedoelde informatie bekend in openbare, machinaal leesbare formaten als bepaald in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis waarin wordt toegestaan dat gegevens worden gesorteerd, doorzocht, geëxtraheerd, vergeleken en hergebruikt. Het moet mogelijk zijn om de gegevens te sorteren volgens prioriteit, specifieke doelstelling, totale subsidiabele kosten van acties, totale kosten van projecten, totale kosten van aanbestedingsprocedures, naam van begunstigde en naam van contractant.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het is aan de lidstaten om de Commissie informatie te bezorgen over de ontwikkeling van de programma's voor gedeeld beheer, met het oog op bekendmaking ervan op haar website.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het instrument verstrekt financiële bijstand om in urgente en specifieke behoeften te voorzien ingeval van een noodsituatie die voortvloeit uit een urgente en uitzonderlijke druk, waarbij de buitengrens van een of meer lidstaten is, wordt of naar verwachting zal worden overgestoken door een groot of onevenredig aantal onderdanen van derde landen, met name in grenssegmenten ten aanzien waarvan een zodanig impactniveau is vastgesteld dat de werking van het hele Schengengebied erdoor in gevaar komt, of ingeval van enige andere situatie van urgente en uitzonderlijke druk binnen het toepassingsgebied van deze verordening die om onmiddellijke actie vraagt.

1.  De Commissie kan besluiten bij wijze van uitzondering financiële bijstand te verstrekken om in urgente en specifieke behoeften te voorzien in geval van een naar behoren gemotiveerde noodsituatie en als laatste redmiddel. Dergelijke situaties kunnen zich voordoen als gevolg van een urgente en uitzonderlijke druk, waarbij de buitengrens van een of meer lidstaten is, wordt of naar verwachting zal worden overgestoken door een groot of onevenredig aantal onderdanen van derde landen, met name in grenssegmenten ten aanzien waarvan een zodanig impactniveau is vastgesteld dat de werking van het hele Schengengebied erdoor in gevaar komt, of ingeval van enige andere naar behoren gemotiveerde noodsituatie die vraagt om dringende actie aan de buitengrenzen binnen het toepassingsgebied van deze verordening. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad onverwijld op de hoogte.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van de actie kan noodhulp worden ingezet voor uitgaven die zijn verricht vóór de indiening van de subsidieaanvraag of het verzoek om bijstand, maar niet eerder dan 1 januari 2021.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter.  Noodhulp wordt verstrekt met strikte inachtneming van het acquis van de Unie en de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten die voortvloeien uit de internationale instrumenten die zij hebben ondertekend.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aan een actie waaraan in het kader van het instrument een bijdrage is toegekend, kan ook een bijdrage worden toegekend uit andere programma’s van de Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De voor elk bijdragend programma van de Unie geldende regels zijn van toepassing op de respectieve bijdrage aan deze actie. De cumulatieve financiering mag niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten van de actie, en de steun uit de verschillende programma's van de Unie kan pro rata worden berekend overeenkomstig de documenten waarin de steunvoorwaarden zijn vastgesteld.

1.  Aan een actie waaraan in het kader van het instrument een bijdrage is toegekend, kan ook een bijdrage worden toegekend uit andere programma’s van de Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De voor elk bijdragend programma van de Unie geldende regels zijn van toepassing op de respectieve bijdrage aan deze actie. De cumulatieve financiering mag niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten van de actie, en de steun uit de verschillende programma's van de Unie kan pro rata worden berekend overeenkomstig de documenten waarin de steunvoorwaarden zijn vastgesteld. Bijdragen uit andere programma's van de Unie aan acties uit hoofde van dit instrument worden, in voorkomend geval, erkend in de werkprogramma's van de Commissie of in de nationale programma's en jaarlijkse prestatieverslagen.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Acties waaraan een Excellentiekeur is toegekend of die voldoen aan elk van de volgende, cumulatieve vergelijkbare voorwaarden:

2.  Operaties waaraan een Excellentiekeur is toegekend of die voldoen aan elk van de volgende, cumulatieve vergelijkbare voorwaarden:

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

komen in aanmerking voor steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds+ of het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, overeenkomstig artikel 67, lid 5, van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] en artikel 8 van Verordening (EU) .../... [financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid], op voorwaarde dat dergelijke acties in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het desbetreffende programma. De regels van het fonds of instrument waaruit steun wordt verleend, zijn van toepassing.

komen in aanmerking voor steun uit de structuurfondsen van de Unie, op voorwaarde dat dergelijke acties in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het desbetreffende programma. De regels van het fonds of instrument waaruit steun wordt verleend, zijn van toepassing.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Overeenkomstig haar verplichtingen inzake verslaglegging op grond van artikel 43, lid 3, onder h), punten i) en ii), van het Financieel Reglement verstrekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad informatie over de prestaties overeenkomstig bijlage V.

1.  Overeenkomstig haar verplichtingen inzake verslaglegging op grond van artikel 41, lid 3, onder h), punten i) en iii), van het Financieel Reglement verstrekt de Commissie in ieder geval jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad informatie over de prestaties overeenkomstig bijlage V.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De indicatoren voor de verslaglegging over de vorderingen van het instrument bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhavige verordening zijn opgenomen in bijlage VIII. Voor de outputindicatoren bedragen de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 2024 en de streefdoelen voor 2029 zijn cumulatief.

3.  De indicatoren voor de verslaglegging over de vorderingen van het instrument bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhavige verordening zijn opgenomen in bijlage VIII. Voor de outputindicatoren bedragen de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 2024 en de streefdoelen voor 2029 zijn cumulatief. Voor middelen in gedeeld beheer worden de gemeenschappelijke indicatoren gebruikt. Desgewenst worden de door de Commissie ontvangen gegevens over output- en resultaatindicatoren aan het Europees Parlement en de Raad ter beschikking gesteld.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Voor middelen in gedeeld beheer worden toezicht en verslaglegging gebaseerd op de in bijlage VI vermelde interventietypes. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen om onvoorziene of nieuwe omstandigheden te ondervangen of de doeltreffende aanwending van financiering te waarborgen.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  De Commissie besteedt bijzondere aandacht aan het toezicht op acties door, in of met betrekking tot derde landen, in overeenstemming met artikel 5 en de leden 10 en 11 van artikel 12.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie onderwerpt deze verordening en de in het kader van dit instrument uitgevoerde acties aan een tussentijdse en een retrospectieve evaluatie.

1.  Uiterlijk 31 december 2024 presenteert de Commissie een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van deze verordening. In de tussentijdse evaluatie worden de doeltreffendheid, efficiëntie, vereenvoudiging en flexibiliteit van het fonds beoordeeld. Meer in het bijzonder omvat het een beoordeling van:

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a)  de vooruitgang op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, rekening houdend met alle beschikbare relevante informatie, met name de jaarlijkse prestatieverslagen die zijn ingediend door de lidstaten op grond van artikel 30 en de output- en resultaatindicatoren als uiteengezet in bijlage VIII;

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b)  de toegevoegde waarde voor de Unie van acties en verrichtingen die in het kader van dit fonds zijn uitgevoerd;

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c)  de bijdrage van het instrument aan de aanpak van bestaande en nieuwe uitdagingen aan de buitengrenzen, aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijk visumbeleid en het gebruik van het instrument om de in het kader van het Schengenevaluatiemechanisme en de kwetsbaarheidsbeoordeling vastgestelde tekortkomingen te verhelpen;

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d)  de blijvende relevantie en passendheid van de in bijlage II vermelde uitvoeringsmaatregelen en de in bijlage III vermelde acties;

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e)  de complementariteit en samenhang tussen de in het kader van dit instrument en door andere fondsen van de Unie ondersteunde acties.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De tussentijdse herziening houdt rekening met retrospectieve evaluatieresultaten betreffende de langetermijneffecten van het vorige instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie verricht vóór 31 januari 2030 een retrospectieve evaluatie. De Commissie dient per diezelfde datum een evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De retrospectieve evaluatie omvat een beoordeling van de in lid 1 genoemde elementen. In dat verband wordt het langetermijneffect van het instrument geëvalueerd om als input te kunnen dienen voor een besluit over een mogelijke verlenging of wijziging van een later fonds.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse en de retrospectieve evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen overeenkomstig het tijdschema zoals vastgesteld in artikel 40 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening].

2.  De tussentijdse en de retrospectieve evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen overeenkomstig artikel 14 van deze verordening.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In haar tussentijdse herziening en retrospectieve evaluatie besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan de evaluatie van acties door, in of met betrekking tot derde landen in overeenstemming met artikel 5 en artikel 12, lid 10 en 11.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 36, lid 6, van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma tot en met 30 juni 2022.

1.  De lidstaten dienen uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma tot en met 30 juni 2022. De lidstaten publiceren deze verslagen op een speciale website en doen ze toekomen aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de vorderingen bij de uitvoering van het programma en bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen, rekening houdend met de meest recente gegevens, zoals vereist op grond van artikel 37 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening];

(a)  de vorderingen bij de uitvoering van het programma en bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen, rekening houdend met de meest recente cumulatieve gegevens die bij de Commissie zijn ingediend;

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  een uitsplitsing van de jaarrekeningen van de nationale programma's in terugvorderingen, voorfinancieringen voor eindbegunstigden en daadwerkelijk gedane uitgaven;

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de acties die zijn ondernomen om deze op te lossen;

(b)  kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de acties die zijn ondernomen om deze op te lossen, met inbegrip van door de Commissie afgegeven met redenen omklede adviezen met betrekking tot een inbreukprocedure als bedoeld in artikel 258 VWEU;

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de complementariteit tussen de in het kader van het instrument ondersteunde acties en de door andere fondsen van de Unie verleende ondersteuning, met name die in of met betrekking tot derde landen;

(c)  de complementariteit, coördinatie en samenhang tussen de in het kader van het instrument ondersteunde acties en de door andere fondsen van de Unie, met name de financieringsinstrumenten voor extern optreden van de Unie en anderen verleende ondersteuning in of met betrekking tot derde landen;

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  naleving van de vereisten op het gebied van de grondrechten;

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  de tenuitvoerlegging van de projecten in of met betrekking tot een derde land.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie kan opmerkingen maken over het jaarlijks prestatieverslag binnen twee maanden na ontvangst daarvan. Als de Commissie binnen die termijn geen opmerkingen maakt, worden de verslagen geacht te zijn aanvaard.

3.  De Commissie kan opmerkingen maken over het jaarlijks prestatieverslag binnen twee maanden na ontvangst daarvan. Als de Commissie binnen die termijn geen opmerkingen maakt, worden de verslagen geacht te zijn aanvaard. Zodra ze zijn aanvaard, stelt de Commissie samenvattingen van de jaarlijkse prestatieverslagen ter beschikking aan het Europees Parlement en de Raad en publiceert zij deze samenvattingen van de jaarlijkse prestatieverslagen op een speciale website.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 28

Schrappen

Toezicht en verslaglegging

 

1.  Toezicht en verslaglegging overeenkomstig titel IV van Verordening (EU) …/… [GB-verordening] worden gebaseerd op de in de tabellen 1, 2 en 3 van bijlage VI vermelde interventietypes. Om onvoorziene of nieuwe omstandigheden te ondervangen of de doeltreffende aanwending van financiering te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage VI.

 

2.  De gemeenschappelijke indicatoren worden gebruikt overeenkomstig artikel 12, lid 1, artikel 17 en artikel 37 van Verordening (EU) …/… [GB-verordening].

 

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 12, 15, 25 en 28 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend tot en met 31 december 2028.

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 8, 12, 15, 25 en 28 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend tot en met 31 december 2028.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 12, 15, 25 en 28 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 8, 12, 15, 25 en 28 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig de artikelen 12, 15, 25 en 28 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 8, 12, 15, 25 en 28 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien het comité geen advies uitbrengt, neemt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet aan. Dit geldt niet voor de uitvoeringshandeling bedoeld in artikel 27, lid 4.

Schrappen

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Voor de verdeling van de middelen overeenkomstig punt 1, onder c), wordt onder "zeebuitengrens" verstaan: de uiterste grens van de territoriale wateren van de lidstaten als bepaald overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 16 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Indien evenwel regelmatig langeafstandsoperaties moeten worden uitgevoerd om irreguliere migratie of irreguliere binnenkomst te voorkomen, is de zeebuitengrens de uiterste grens van de gebieden met een grote dreiging. De definitie van "zeebuitengrens" wordt daarbij bepaald door rekening te houden met de operationele gegevens die de laatste twee jaar door de betrokken lidstaten zijn verstrekt. Deze definitie wordt uitsluitend gebruikt voor de toepassing van deze verordening.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 7 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  70 % voor het aantal personen dat de buitengrens bij de aangewezen grensdoorlaatposten overschrijdt;

(1)  60 % voor het aantal personen dat de buitengrens bij de aangewezen grensdoorlaatposten overschrijdt;

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 7 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  30 % voor het aantal onderdanen van derde landen aan wie de toegang aan de buitengrens is geweigerd;

(2)  20 % voor het aantal onderdanen van derde landen aan wie de toegang aan de buitengrens is geweigerd.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 7 – letter a – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  20 % voor het aantal personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en wier aanvragen zijn verwerkt volgens de grensprocedure als bedoeld in artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad1 bis;

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60).

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de lidstaten de betrokken statistieken niet hebben verstrekt, worden voor die lidstaten de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn voor een lidstaat, is het referentiecijfer nul.

Wanneer de lidstaten de betrokken statistieken niet hebben verstrekt, worden voor die lidstaten de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn voor een lidstaat, of een lidstaat deze informatie twee achtereenvolgende jaren nalaat te leveren, is het referentiecijfer nul.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 9 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Wanneer de lidstaten de betrokken statistieken niet hebben verstrekt, worden voor die lidstaten de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn voor een lidstaat, is het referentiecijfer nul.

(d)  Wanneer de lidstaten de betrokken statistieken niet hebben verstrekt, worden voor die lidstaten de meest recente beschikbare gegevens gebruikt. Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn voor een lidstaat, of een lidstaat deze informatie twee achtereenvolgende jaren nalaat te leveren, is het referentiecijfer nul.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Het Europees Grens- en kustwachtagentschap verstrekt de Commissie een verslag over de verdeling van de middelen over landbuitengrenzen, zeebuitengrenzen en luchthavens, zoals bedoeld in punt 1, onder c).

10.  Het Europees Grens- en kustwachtagentschap verstrekt de Commissie een verslag over de verdeling van de middelen over landbuitengrenzen, zeebuitengrenzen en luchthavens, zoals bedoeld in punt 1, onder c). De Commissie maakt het verslag openbaar.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  Voor de initiële toewijzing wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn bij de tussentijdse evaluatie in 2024. Per segment worden de volgende specifieke wegingsfactoren bepaald overeenkomstig de in Verordening (EU) nr. 1052/2013 bedoelde dreigingsniveaus:

11.  Voor de initiële toewijzing wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde impactniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde impactniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn bij de tussentijdse evaluatie in 2024. Per segment worden de volgende specifieke wegingsfactoren bepaald overeenkomstig de in Verordening (EU) nr. 1052/2013 bedoelde impactniveaus:

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  factor 0,5 voor laag;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  factor 3 voor gemiddeld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 11 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  factor 5 voor hoog;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 11 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  factor 8 voor ernstige dreiging.

Schrappen

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i.  versterken van de capaciteit voor de uitvoering van controles en bewaking aan de buitengrenzen, met inbegrip van maatregelen voor het voorkomen en opsporen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals migrantensmokkel, mensenhandel en terrorisme;

i.  versterken van de capaciteit voor de uitvoering van controles en bewaking aan de buitengrenzen, met inbegrip van maatregelen om legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken en, waar passend, maatregelen op het gebied van het voorkomen en opsporen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals migrantensmokkel, mensenhandel en terrorisme, en maatregelen in verband met de doorverwijzing van mensen die internationale bescherming behoeven of wensen aan te vragen;

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii.  ondersteunen van opsporing en redding bij het verrichten van grensbewaking op zee;

Schrappen

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii.  uitvoeren van technische en operationele maatregelen in het Schengengebied die samenhangen met grenstoezicht;

iii.  uitvoeren van technische en operationele maatregelen in het Schengengebied die samenhangen met grenstoezicht, op voorwaarde dat die maatregelen geen risico voor het vrij verkeer inhouden;

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

v.  ondersteunen, binnen het toepassingsgebied van deze verordening, van de lidstaten die te maken hebben of kunnen krijgen met onevenredige migratiedruk aan de buitengrenzen van de EU, onder meer door technische en operationele versterking, alsook door inzet van ondersteuningsteams voor migratiebeheer in hotspotgebieden;

v.  ondersteunen, binnen het toepassingsgebied van deze verordening, van de lidstaten die met een in artikel 23 bedoelde noodsituatie worden geconfronteerd, onder meer door technische en operationele versterking, alsook door inzet van ondersteuningsteams voor migratiebeheer in hotspotgebieden.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de Europese grens- en kustwacht verder ontwikkelen door middel van gemeenschappelijke capaciteitsopbouw, gezamenlijke aanbesteding, vaststelling van gemeenschappelijke normen en andere maatregelen voor het stroomlijnen van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap;

(b)  ontwikkelen van gemeenschappelijke capaciteitsopbouw, gezamenlijke aanbesteding, vaststelling van gemeenschappelijke normen en andere maatregelen voor het stroomlijnen van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten met het oog op de verdere ontwikkeling van de Europese en Grens- en kustwacht;

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de samenwerking op nationaal niveau verbeteren tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grenstoezicht of voor taken die aan de grens worden uitgevoerd, en op EU-niveau tussen de lidstaten onderling of tussen de lidstaten enerzijds en de relevante organen en instanties van de Unie dan wel derde landen anderzijds;

(c)  de samenwerking op nationaal niveau verbeteren tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grenstoezicht of voor taken die aan de grens worden uitgevoerd, en op EU-niveau tussen de lidstaten onderling of tussen de lidstaten enerzijds en de relevante organen, bureaus of agentschappen van de Unie, dan wel agentschappen verantwoordelijk voor externe maatregelen anderzijds;

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  grootschalige IT-systemen op het gebied van grensbeheer, met inbegrip van de interoperabiliteit tussen die IT-systemen en de communicatie-infrastructuur daarvan, opzetten, doen functioneren en onderhouden.

(e)  grootschalige IT-systemen op het gebied van grensbeheer die reeds onder het Unierecht vallen, met inbegrip van de interoperabiliteit tussen die IT-systemen en de communicatie-infrastructuur daarvan, opzetten, doen functioneren en onderhouden, evenals acties om de gegevenskwaliteit en informatieverstrekking te verbeteren.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  vergroting van de capaciteit om bijstand te verlenen aan personen die op zee in nood verkeren, met name ter ondersteuning van opsporings- en reddingsoperaties;

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter)  ondersteunen van opsporing en redding bij het verrichten van grensbewaking op zee;

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het verlenen van doelmatige en klantvriendelijke diensten aan visumaanvragers, met instandhouding van de veiligheid en integriteit van de visumprocedure;

(a)  het verlenen van doelmatige en klantvriendelijke diensten aan visumaanvragers, met instandhouding van de veiligheid en integriteit van de visumprocedure, met bijzondere aandacht voor kwetsbare personen en kinderen;

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  ondersteuning van de lidstaten bij de afgifte van visa, met inbegrip van visa met territoriaal beperkte geldigheid die zijn afgegeven op humanitaire gronden, om redenen van nationaal belang of vanwege internationale verplichtingen, alsook voor begunstigden van een hervestigings- of herplaatsingsprogramma van de Unie, en voor volledige naleving van het acquis van de Unie inzake visa;

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  het opzetten, doen werken en onderhouden van grootschalige IT-systemen op het gebied van het gemeenschappelijk visumbeleid, met inbegrip van de interoperabiliteit tussen die IT-systemen en de communicatie-infrastructuur daarvan.

(d)  het updaten, doen werken en onderhouden van grootschalige IT-systemen op het gebied van het gemeenschappelijk visumbeleid, met inbegrip van de interoperabiliteit tussen die IT-systemen en de communicatie-infrastructuur daarvan.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  infrastructuur, gebouwen, systemen en diensten die nodig zijn bij grensdoorlaatposten, in hotspotgebieden en voor grensbewaking tussen grensdoorlaatposten voor het voorkomen en aanpakken van onrechtmatige grensoverschrijdingen, illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan de buitengrenzen, alsook voor het waarborgen van de vlotte doorstroming van legitieme reizigers;

(a)  infrastructuur, gebouwen, systemen en diensten die nodig zijn bij grensdoorlaatposten, in hotspotgebieden en voor grensbewaking tussen grensdoorlaatposten voor het voorkomen en aanpakken van onrechtmatige grensoverschrijdingen, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan de buitengrenzen, alsook voor het waarborgen van de vlotte doorstroming van legitieme reizigers en het doeltreffende beheer van migratiestromen, met inbegrip van maatregelen in verband met de doorverwijzing van mensen die internationale bescherming behoeven of wensen aan te vragen, waarbij altijd een waardige behandeling van de betrokkenen gegarandeerd is;

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  opleiding op het gebied van of ter bevordering van de ontwikkeling van Europees geïntegreerd grensbeheer, rekening houdend met operationele behoeften en risicoanalyses en met volledige inachtneming van de grondrechten;

(c)  opleiding op het gebied van of ter bevordering van de ontwikkeling van Europees geïntegreerd grensbeheer, rekening houdend met operationele behoeften, risicoanalyses en uitdagingen die in landspecifieke aanbevelingen zijn uiteengezet, dit alles met volledige inachtneming van de grondrechten;

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  detachering van gezamenlijke verbindingsfunctionarissen in derde landen, in de zin van Verordening (EU) nr. .../... [nieuwe ILO-verordening] en detachering van grenswachters en andere relevante deskundigen naar lidstaten of vanuit een lidstaat naar een derde land, versterking van de samenwerking en de operationele capaciteit van netwerken van deskundigen of verbindingsfunctionarissen, alsook uitwisseling van beste praktijken en bevordering van de capaciteit van Europese netwerken voor de beoordeling, bevordering, ondersteuning en ontwikkeling van beleidsmaatregelen van de Unie;

(d)  detachering van gezamenlijke verbindingsfunctionarissen in derde landen en detachering van grenswachters en andere relevante deskundigen naar lidstaten of vanuit een lidstaat naar een derde land, versterking van de samenwerking en de operationele capaciteit van netwerken van deskundigen of verbindingsfunctionarissen, alsook uitwisseling van beste praktijken en bevordering van de capaciteit van Europese netwerken voor de beoordeling, bevordering, ondersteuning en ontwikkeling van beleidsmaatregelen van de Unie;

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  studies, proefprojecten en andere relevante acties gericht op de uitvoering of ontwikkeling van Europees geïntegreerd grensbeheer, waaronder maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van de Europese grens- en kustwacht, zoals gemeenschappelijke capaciteitsopbouw, gezamenlijke aanbesteding, vaststelling van gemeenschappelijke normen en andere maatregelen voor het stroomlijnen van de samenwerking en coördinatie tussen het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de lidstaten;

(e)  studies, proefprojecten en andere relevante acties gericht op de uitvoering of ontwikkeling van Europees geïntegreerd grensbeheer, waaronder maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van de Europese grens- en kustwacht, zoals gemeenschappelijke capaciteitsopbouw, gezamenlijke aanbesteding, vaststelling van gemeenschappelijke normen en andere maatregelen voor het stroomlijnen van de samenwerking en coördinatie tussen het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de lidstaten, evenals maatregelen in verband met de doorverwijzing van mensen die internationale bescherming behoeven of wensen aan te vragen;

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  acties voor het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen of het gebruiken van nieuwe technologieën die ook toepasbaar kunnen zijn in andere lidstaten, met name door de resultaten te gebruiken van veiligheidsonderzoeksprojecten, indien het Europees Grens- en kustwachtagentschap overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) 2016/1624 heeft vastgesteld dat een dergelijk gebruik bijdraagt tot de ontwikkeling van de operationele capaciteiten van de Europese grens- en kustwacht;

(f)  acties voor het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen of het gebruiken van nieuwe technologieën die ook toepasbaar kunnen zijn in andere lidstaten, met name door de resultaten te gebruiken van veiligheidsonderzoeksprojecten, indien het Europees Grens- en kustwachtagentschap overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) 2016/1624 heeft vastgesteld dat een dergelijk gebruik bijdraagt tot de ontwikkeling van de operationele capaciteiten van de Europese grens- en kustwacht. Deze innovatieve werkwijzen en deze nieuwe technologieën nemen de grondrechten en het recht op de bescherming van persoonsgegevens volledig in acht;

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  voorbereidende, toezicht-, administratieve en technische activiteiten die vereist zijn voor de uitvoering van het buitengrenzenbeleid, onder meer ter versterking van de governance van de Schengenruimte door ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het evaluatiemechanisme dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1053/2013 voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis en de Schengengrenscode, met name dienstreisuitgaven voor deskundigen van de Commissie en de lidstaten die deelnemen aan bezoeken ter plaatse alsmede maatregelen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen die zijn vastgesteld naar aanleiding van kwetsbaarheidsbeoordelingen die het Europees Grens- en kustwachtagentschap conform Verordening (EU) 2016/1624 verricht;

(g)  voorbereidende stappen, toezicht-, administratieve en technische activiteiten die vereist zijn voor de uitvoering van het buitengrenzenbeleid, onder meer ter versterking van de governance van de Schengenruimte door ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het evaluatiemechanisme dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1053/2013 voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis en de Schengengrenscode, met name dienstreisuitgaven voor deskundigen van de Commissie en de lidstaten die deelnemen aan bezoeken ter plaatse alsmede maatregelen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen die zijn vastgesteld naar aanleiding van kwetsbaarheidsbeoordelingen die het Europees Grens- en kustwachtagentschap conform Verordening (EU) 2016/1624 verricht;

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  identificatie, afname van vingerafdrukken, registratie, veiligheidscontroles, nabespreking, informatieverstrekking, medische en kwetsbaarheidsscreening en zo nodig medische zorg en verwijzing van onderdanen van derde landen naar de passende procedure aan de buitengrenzen, met name in hotspotgebieden;

(h)  identificatie, afname van vingerafdrukken, registratie, veiligheidscontroles, nabespreking, informatieverstrekking, medische en kwetsbaarheidsscreening en zo nodig medische zorg en verwijzing, waar passend, van onderdanen van derde landen naar de passende asielprocedure aan de buitengrenzen;

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren;

(j)  ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren met inachtneming van het non-discriminatiebeginsel;

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(k bis)  de uitwisseling van beste praktijken en deskundigheid, onder meer met betrekking tot de bescherming van de grondrechten in het kader van de verschillende onderdelen van de grenscontrole, met name wat betreft de identificatie, de onmiddellijke bijstand en de doorverwijzing naar beschermingsdiensten voor kwetsbare personen;

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter k ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(k ter)  maatregelen voor de ontwikkeling en evaluatie van en het toezicht op beleid en procedures, met onder meer de toepassing van gemeenschappelijke statistische instrumenten, methoden en indicatoren voor het meten van vooruitgang en het beoordelen van beleidsontwikkelingen.

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  opleiding van consulair en ander personeel dat bijdraagt aan het gemeenschappelijk visumbeleid en consulaire samenwerking;

(c)  opleiding van consulair en ander personeel dat bijdraagt aan het gemeenschappelijk visumbeleid en consulaire samenwerking, onder meer, waar passend, inzake de naleving van de grondrechten;

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  uitwisseling van beste praktijken en deskundigen, waaronder de detachering van deskundigen, en bevordering van de capaciteit van Europese netwerken voor de beoordeling, bevordering, ondersteuning en verdere ontwikkeling van beleidsmaatregelen en doelstellingen van de Unie;

(d)  uitwisseling van beste praktijken en deskundigen, waaronder de detachering van deskundigen, en bevordering van de capaciteit van Europese netwerken voor de beoordeling, bevordering, ondersteuning en verdere ontwikkeling van beleidsmaatregelen en doelstellingen van de Unie, onder meer ten behoeve van de bescherming van de grondrechten wat betreft de identificatie van, onmiddellijke bijstand aan en verwijzing naar diensten voor bescherming van kwetsbare personen;

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  voorbereidende, toezicht-, administratieve en technische activiteiten, onder meer ter versterking van de governance van de Schengenruimte door ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het evaluatiemechanisme dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1053/2013 voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis, met inbegrip van dienstreisuitgaven voor deskundigen van de Commissie en de lidstaten die deelnemen aan bezoeken ter plaatse;

(g)  voorbereidende stappen, toezicht-, administratieve en technische activiteiten, onder meer als bedoeld ter versterking van de governance van de Schengenruimte door ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het evaluatiemechanisme dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1053/2013 voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis, met inbegrip van dienstreisuitgaven voor deskundigen van de Commissie en de lidstaten die deelnemen aan bezoeken ter plaatse;

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren;

(i)  ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren met inachtneming van het non-discriminatiebeginsel en het recht op de bescherming van persoonsgegevens;

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  operationele ondersteuning van de uitvoering van het gemeenschappelijke visumbeleid.

(j)  operationele ondersteuning van de uitvoering van het gemeenschappelijke visumbeleid met inachtneming van het non-discriminatiebeginsel;

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  ondersteuning van de lidstaten bij de afgifte van visa, met inbegrip van visa met territoriaal beperkte geldigheid die zijn afgegeven op humanitaire gronden, om redenen van nationaal belang of vanwege internationale verplichtingen, alsook voor begunstigden van een hervestigings- of herplaatsingsprogramma van de Unie, en voor volledige naleving van het acquis van de Unie inzake visa.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren voor grootschalige IT-systemen op het gebied van visa en grenzen;

(g)  ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren voor grootschalige IT-systemen op het gebied van visa en grenzen, met inachtneming van het non-discriminatiebeginsel en het recht op bescherming van persoonsgegevens;

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis)  acties voor de verbetering van de gegevenskwaliteit en de uitoefening van de rechten van betrokkenen op informatie, toegang tot, en correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Verdere ontwikkeling van de Europese grens- en kustwacht door middel van gemeenschappelijke capaciteitsopbouw, gezamenlijke aanbesteding, vaststelling van gemeenschappelijke normen en andere maatregelen voor het stroomlijnen van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, zoals uiteengezet in bijlage II, punt 1, onder b).

(3)  Ontwikkeling van gemeenschappelijke capaciteitsopbouw, gezamenlijke aanbesteding, vaststelling van gemeenschappelijke normen en andere maatregelen voor het stroomlijnen van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten met het oog op de verdere ontwikkeling van de Europese en Grens- en kustwacht.

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Maatregelen ter verbetering van de identificatie van slachtoffers van mensenhandel en ter verbetering van grensoverschrijdende samenwerking bij de opsporing van mensenhandelaars in het kader van grenstoezicht.

(5)  Maatregelen ter verbetering van de identificatie en bijstand van slachtoffers van mensenhandel en ter verbetering van grensoverschrijdende samenwerking bij de opsporing van mensenhandelaars in het kader van grenstoezicht, onder meer door de ontwikkeling en ondersteuning van beschermings- en doorverwijzingsmechanismen.

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Ontwikkeling van geïntegreerde systemen voor kinderbescherming aan de buitengrenzen en van beleid voor migrerende kinderen in het algemeen, onder meer met behulp van voldoende opleiding van personeel en de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten.

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Maatregelen op het gebied van het inzetten, overdragen, testen en valideren van nieuwe methodes of technologie, waaronder proefprojecten en maatregelen inzake de follow-up van door de Unie gefinancierde projecten inzake veiligheidsonderzoek, als bedoeld in bijlage III.

(6)  Maatregelen op het gebied van het inzetten, overdragen, testen en valideren van nieuwe methodes of technologie, voor de verbetering van de gegevenskwaliteit en de uitoefening van de rechten van betrokkenen op informatie, toegang tot, en correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens;

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Maatregelen gericht op de identificatie, onmiddellijke bijstand en doorverwijzing naar beschermingsdiensten voor kwetsbare personen.

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Specifieke doelstelling 1: ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – letter a – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Aantal personen dat bij de grensdoorlaatposten internationale bescherming heeft aangevraagd

 

Bron: Lidstaten

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – letter a – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Aantal personen aan wie de toegang is geweigerd

 

Bron: Lidstaten

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  Specifieke doelstelling 2: Ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid om legaal reizen te vergemakkelijken en risico’s uit migratie- en veiligheidsoogpunt te voorkomen:

(b)  Specifieke doelstelling 2: Ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid om te zorgen voor een meer geharmoniseerde aanpak onder de lidstaten met betrekking tot de afgifte van visa, om legaal reizen te vergemakkelijken en veiligheidsrisico's te beperken.

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – letter b – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Aantal personen dat bij consulaten van de lidstaten internationale bescherming heeft aangevraagd

 

Bron: Lidstaten

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – tabel 1 – Codes voor de dimensie “interventiegebied” – Deel I – rij 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Maatregelen in verband met de identificatie en doorverwijzing van kwetsbare personen

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – tabel 1 – Codes voor de dimensie “interventiegebied” – Deel I – rij 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Maatregelen in verband met de identificatie en doorverwijzing van personen die internationale bescherming behoeven of wensen aan te vragen

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – tabel 1 – Codes voor de dimensie “interventiegebied” – Deel II – rij 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Afgifte van humanitaire visa

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Bijlage VI – tabel 1 – Codes voor de dimensie “interventiegebied” – Deel III – rij 003 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Gegevenskwaliteit en rechten van betrokkenen op informatie, toegang tot, en correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Bijlage VII – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  kosten voor diensten, ook in hotspotgebieden binnen het toepassingsgebied van deze verordening;

(3)  kosten voor diensten binnen het toepassingsgebied van deze verordening;

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Specifieke doelstelling 1: ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  Specifieke doelstelling 2: Ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid om legaal reizen te vergemakkelijken en risico’s uit migratie- en veiligheidsoogpunt te voorkomen:

(b)  Specifieke doelstelling 2: Ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid om te zorgen voor een meer geharmoniseerde aanpak onder de lidstaten met betrekking tot de afgifte van visa, om legaal reizen te vergemakkelijken en veiligheidsrisico's te beperken.

(1)

  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

De totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen, met vrij verkeer van personen en goederen, is een van de grootste successen van de Europese Unie en een van de tastbaarste verwezenlijkingen voor Europese burgers en bedrijven. Het Schengengebied is een van de belangrijkste factoren waardoor de Europese burgers hun vrijheden kunnen uitoefenen en de eengemaakte markt kan gedijen en groeien.

De doelstelling van de Unie om in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht een goede werking en een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, zoals verankerd in de Verdragen, dient onder meer te worden verwezenlijkt door middel van gemeenschappelijke maatregelen betreffende de overschrijding van de binnengrenzen door personen, grenscontroles aan de buitengrenzen van de Unie en het gemeenschappelijk visumbeleid.

De rapporteur is daarom ingenomen met het voorstel tot oprichting van een financieel instrument voor grensbeheer en visa, als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer dat zal fungeren als vervolg op het huidige Fonds voor interne veiligheid, met een vervijfvoudiging van de begroting, die 9,3 miljard EUR zal bedragen. Dit financieel instrument is van fundamenteel belang, aangezien het beleid van de Unie hierdoor in concrete acties wordt omgezet ten bate van alle Europese burgers. Het verstrekt financiële steun voor de uitvoering van beleidsmaatregelen die gebaseerd moeten zijn op solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, en die moeten stoelen op hun wederzijds vertrouwen.

De afgelopen jaren werd de Europese Unie echter geconfronteerd met evoluerende uitdagingen die ernstige tekortkomingen in het beleid van de EU hebben blootgelegd en het vertrouwen van de lidstaten hebben uitgehold. De buitengrenzen werden versterkt aan de hand van nieuwe maatregelen en met de invoering van nieuwe IT-systemen, maar desondanks wordt het vertrouwen van de lidstaten verder aangetast en worden de beginselen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten verder ondermijnd. Zo worden er bijvoorbeeld nog steeds controles aan de binnengrenzen verricht meer dan drie jaar na toetreding tot het Schengengebied.

Het beleid van de Unie op het gebied van het beheer van de buitengrenzen heeft tot doel een Europees geïntegreerd grensbeheer te ontwikkelen en toe te passen. Dit moet echter worden uitgevoerd binnen afgebakende limieten en met de nodige waarborgen, die niet in strijd zijn met het vrij verkeer van personen in de Unie - een fundamenteel onderdeel van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

De rapporteur is van mening dat de doelstellingen van het voorgestelde instrument in al te grote mate gericht zijn op veiligheid, en geen rekening houden met de behoefte aan een vergemakkelijking van legaal reizen. De overgrote meerderheid van mensen die tegenwoordig de buitengrenzen overschrijden zijn in feite legale, bonafide reizigers die de Unie binnenkomen met of zonder visum, en die alles bij elkaar genomen slechts een zeer klein risico vormen voor de veiligheid van de Unie.

Afgaande op de doelstellingen van het instrument, acht de rapporteur het belangrijk dat de financiering op billijke en transparante wijze wordt verdeeld over de twee belangrijkste doelstellingen van het Fonds. De rapporteur vindt derhalve dat er meer nadruk moet worden gelegd op positievere acties en maatregelen van geïntegreerd grensbeheer, zoals het visumbeleid, en niet alleen op veiligheid. Een minimumniveau van financiering voor het gemeenschappelijk visumbeleid is daarom raadzaam.

Wat de wijzigingen aan het voorstel van de Commissie betreft, is de rapporteur van mening dat de verordening als volgt moet worden versterkt en aangepast.

Het is van essentieel belang dat de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in acht wordt genomen wanneer acties en maatregelen uit het instrument worden gefinancierd. Aangezien aan onze buitengrenzen informatietechnologieën en -systemen worden aangebracht, is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat de grondrechten van personen met betrekking tot hun persoonsgegevens worden geëerbiedigd en dat deze rechten beter worden beschermd.

De rapporteur is ook van mening dat het uiterst belangrijk is de lidstaten op hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en het EU-recht op het gebied van grensbewaking te wijzen evenals op het beginsel van non-refoulement. Dat beginsel geldt niet alleen op het grondgebied van een staat, maar ook daarbuiten, onder meer op volle zee wanneer daar opsporings- en reddingsoperaties worden verricht. Het is uiterst belangrijk dat dit aspect wordt versterkt in het verslag.

Gelijklopend daarmee stelt de rapporteur voor om, in het kader van het grensbeheer, bijvoorbeeld in de hotspotgebieden, de bepalingen met betrekking tot de eerbiediging van het recht op internationale bescherming te verbeteren, evenals de bepalingen die gaan over de bescherming van kwetsbare groepen, zoals kinderen.

Voorts moet het non-discriminatiebeginsel beter in acht worden genomen, met name wanneer er sprake is van de behandeling van onderdanen van derde landen in het kader van het grensbeheer en het gemeenschappelijk visumbeleid.

Legaal reizen vergemakkelijken, en daarbij ook legale en veilige routes naar Europa openstellen, zal de migratiedruk op de Unie aanzienlijk verlichten. Overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement betreffende humanitaire visa in het kader van het gemeenschappelijk visumbeleid, is de rapporteur van mening dat dit instrument de lidstaten moet ondersteunen bij de afgifte van humanitaire visa en dat het de Unie moet steunen bij de uitvoering van een eventuele, toekomstige regeling inzake Europese humanitaire visa. Het is hoog tijd dat de lidstaten en de Unie het goede voorbeeld geven en voorkomen dat nog meer mensen het leven laten op de Middellandse Zee.

In verband met de acties die de uitdagingen aanpakken waarvoor de Unie zich gesteld ziet, zoals migratiedruk, meent de rapporteur dat, voor de initiële toewijzing van financiële middelen, het aantal verzoeken om internationale bescherming aan de grens moet worden toegevoegd als criterium voor de beoordeling van de werklast aan de buitengrenzen.

Acties in of met betrekking tot derde landen moeten volgens de rapporteur beperkt blijven en bij de uitvoering ervan onderworpen worden aan passende waarborgen. De Unie beheert verschillende financieringsinstrumenten die specifiek bedoeld zijn voor acties in en voor derde landen; de EU is ook 's werelds grootste donateur van ontwikkelingshulp. Volgens de rapporteur heeft het Europees grensbeheer weinig te maken met het opzetten van detentiecentra in derde landen of met het uitbesteden van dat grensbeheer aan die landen.

De rapporteur suggereert in de lijn van diezelfde gedachtegang dat de financiële bijstand om in urgente en specifieke behoeften te voorzien ingeval van noodsituaties wordt beperkt, aangezien deze bijstand uitsluitend in uitzonderlijke gevallen mag worden verstrekt en op voorwaarde dat het gebruik ervan aan voldoende waarborgen is onderworpen.

De actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en van de lokale en regionale autoriteiten is van cruciaal belang voor een correcte voorbereiding en uitvoering van acties en maatregelen uit hoofde van de werkprogramma's en de thematische faciliteit. De rapporteur stelt voor om dit aspect van de verordening te versterken, evenals de uitwisseling van beste praktijken en deskundigen, onder meer met betrekking tot de bescherming van de grondrechten in het licht van de verschillende onderdelen van het grenstoezicht.

Begrotingscontrole is een belangrijke bevoegdheid van het Europees Parlement aangezien het daardoor de lidstaten en de instellingen van de Unie in naam van de Europese burgers ter verantwoording kan roepen. Daarom is het van cruciaal belang dat de transparantie van de uitgaven in het instrument fors wordt verbeterd.

Tot slot dringt de rapporteur erop aan dat het Europees Parlement - in zijn rol van medewetgever - ter controle toegang moet krijgen tot voldoende informatie over het gebruik van het Fonds. Het Europees Parlement moet eveneens volledig worden betrokken bij de uitvoering van de verordening of bij eventuele wijzigingen aan de belangrijkste elementen ervan, met name via een gedelegeerde handeling in verband met de werkprogramma's, de acties die in aanmerking komen voor een hoger medefinancieringspercentage, evenals de outputindicatoren, de tussentijdse en retrospectieve evaluaties, en de jaarlijkse prestatieverslagen.


BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon

Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE)

Quaker Council for European Affairs

Open Society European Policy Institute

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Permanente vertegenwoordiging van Litouwen bij de EU


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (7.12.2018)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Rapporteur voor advies: Eduard Kukan

BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren heeft de EU voor een toenemend aantal uitdagingen op het gebied van migratie, mobiliteit en veiligheid gestaan. Om deze kwesties te kunnen aanpakken heeft de Commissie in mei 2018 een voorstel gedaan tot substantiële verhoging van de middelen die gedurende de periode 2021-2027 aan migratie en grensbeheer worden toegewezen.

Het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa maakt deel uit van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer en heeft geheel en al betrekking op acties in verband met personencontroles in het kader van grenstoezicht.

In grote lijnen steunt de rapporteur het voorstel voor een verordening, dat het financiële kader biedt voor sterk en efficiënt grensbeheer, waarbij het vrije verkeer van personen wordt gewaarborgd. De rapporteur is met name ingenomen met de stijging van de financiële middelen die aan dit fonds worden toegewezen, de grotere flexibiliteit die zal helpen om de veranderende uitdagingen doeltreffender aan te pakken, de concentratie op de kwaliteit van de investeringen, alsook het betere kader voor toezicht en evaluatie.

Hij is dan ook van mening dat het instrument, met name in zijn externe dimensie, adequaat is en beantwoordt aan de prioriteiten van de EU. Er moet echter speciale aandacht worden besteed aan het verzekeren van samenhang en synergie tussen dit instrument en alle andere financieringsinstrumenten op het gebied van migratie en grensbeheer, zowel externe financieringsinstrumenten van de EU als andere EU-instrumenten en fondsen met een externe dimensie, zoals het Fonds voor asiel en migratie.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder d),

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, artikel 79, lid 2, onder d), en artikel 80,

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Krachtens artikel 80 VWEU moeten aan dit beleid van de Unie en de uitvoering ervan de beginselen ten grondslag liggen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak.

(2)  Krachtens artikel 80 VWEU moeten aan dit beleid van de Unie en de uitvoering ervan de beginselen ten grondslag liggen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen alle lidstaten van de Unie, ook op financieel vlak.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Het instrument dient te worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook van de internationale verplichtingen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

(15)  Het instrument dient te worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook van de internationale verplichtingen van de Unie op het gebied van de grondrechten en het beginsel van non-refoulement. Bovendien moet de uitvoering ervan volledig in overeenstemming zijn met de beginselen van transparantie en traceerbaarheid.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Om de complementariteit en de consistentie van maritieme activiteiten te versterken, dubbel werk te voorkomen en de budgettaire beperkingen op het gebied van maritiem beleid – dat kostbare activiteiten betreft – te verlichten, dient het instrument maritieme operaties met meerdere doeleinden te ondersteunen als de belangrijkste doelstelling grensbewaking is, maar tegelijkertijd andere doelstellingen zouden kunnen worden nagestreefd.

(33)  Om de complementariteit en de consistentie van maritieme activiteiten te versterken, dubbel werk te voorkomen en de budgettaire beperkingen op het gebied van maritiem beleid – dat kostbare activiteiten betreft – te verlichten, dient het instrument maritieme operaties met meerdere doeleinden te ondersteunen als de belangrijkste doelstelling grensbewaking is, maar tegelijkertijd andere doelstellingen zouden kunnen worden nagestreefd die samenhangen met de hoofddoelstellingen, zoals bestrijding van mensenhandel.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De in het kader van het instrument gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen te worden genomen in synergie, samenhang en complementariteit met andere acties buiten de Unie die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het instrument op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie en doelstellingen van de Unie voor interne veiligheid gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen en van bepaalde belangrijke aspecten van hun grensbewaking en grensbeheer.

(34)  De in het kader van het instrument gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen te worden genomen in synergie, samenhang en complementariteit met andere acties buiten de Unie die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund, alsook met andere financieringsinstrumenten van de Unie met een component externe dimensie, zoals het Fonds voor asiel en migratie. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het instrument op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie en doelstellingen van de Unie voor interne veiligheid gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen en van bepaalde belangrijke aspecten van hun grensbewaking en grensbeheer.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Het instrument dient de behoefte aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog te verliezen, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de middelen eerlijk en transparant worden verdeeld.

(37)  Het instrument dient de behoefte aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog te verliezen, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de middelen eerlijk en transparant worden verdeeld. Om aan de vereisten op het gebied van transparantie van het fonds te voldoen, moet de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, informatie bekendmaken over de ontwikkeling van de jaarlijkse en meerjarige programma's van de thematische faciliteit. De lidstaten moeten worden verplicht tot het delen van alle tot hun beschikking staande informatie over de ontwikkeling van de programma's voor gedeeld beheer. Deze informatie moet door de Commissie worden gecentraliseerd en op één portaal worden bekendgemaakt. 

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Een deel van de beschikbare middelen van het instrument kan ook worden toegewezen aan programma’s van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke acties, bovenop hun initiële toewijzing. Deze specifieke acties dienen te worden vastgesteld op het niveau van de Unie. Daarbij moet het gaan om acties die een gezamenlijke inspanning vergen of nodig zijn om te reageren op ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan één of meer lidstaten extra financiering ter beschikking moet worden gesteld, zoals de aankoop in het kader van de nationale programma’s van lidstaten van technische uitrusting die het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het uitvoeren van zijn operationele activiteiten nodig heeft, de modernisering van de behandeling van visumaanvragen, de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen en de totstandbrenging van interoperabiliteit tussen die systemen. Deze specifieke acties zullen door de Commissie in haar werkprogramma's worden vastgesteld.

(43)  Een deel van de beschikbare middelen van het instrument kan ook worden toegewezen aan programma’s van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke acties, bovenop hun initiële toewijzing. Deze specifieke acties dienen te worden vastgesteld op het niveau van de Unie. Daarbij moet het gaan om acties die een gezamenlijke inspanning van de lidstaten vergen of nodig zijn om te reageren op ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan één of meer lidstaten extra financiering ter beschikking moet worden gesteld, zoals de aankoop in het kader van de nationale programma's van lidstaten van technische uitrusting die het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het uitvoeren van zijn operationele activiteiten nodig heeft, de modernisering van de behandeling van visumaanvragen, de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen en de totstandbrenging van interoperabiliteit tussen die systemen. Deze specifieke acties zullen door de Commissie in haar werkprogramma's worden vastgesteld.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Dit instrument heeft als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer als beleidsdoelstelling bij te dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de Unie door te zorgen voor krachtig en doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer en tegelijkertijd het vrije verkeer van personen te waarborgen, met volledige inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

1.  Dit instrument heeft als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer als beleidsdoelstelling bij te dragen aan een hoog niveau van veiligheid en beveiliging in de Unie door te zorgen voor krachtig en doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer en tegelijkertijd het vrije verkeer van personen te waarborgen, met volledige inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren;

(a)  het ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren, waarbij toegezien wordt op de eerbiediging van het recht op asiel en waarbij de beginselen van solidariteit en van eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid worden toegepast;

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  In het kader van het instrument gefinancierde acties moeten worden uitgevoerd met volledige eerbiediging van de grondrechten en de menselijke waardigheid. In het bijzonder voldoen de acties aan de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het recht van de Unie inzake gegevensbescherming, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), het beginsel van eerlijke behandeling van onderdanen van derde landen, het recht op asiel en internationale bescherming, het beginsel van non-refoulement en de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten die voortvloeien uit de internationale instrumenten die zij hebben ondertekend, zoals het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 zoals aangevuld met het Protocol van New York van 31 januari 1967.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Bij de uitvoering van in het kader van het instrument gefinancierde acties die verband houden met de bewaking van de zeegrenzen, besteden de lidstaten bijzondere aandacht aan hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal zeerecht om hulp te verlenen aan mensen in nood. In dat opzicht kunnen uit het instrument gefinancierde apparatuur en systemen worden ingezet bij opsporings- en reddingssituaties wanneer die zich voordoen tijdens een grensbewakingsoperatie op zee, zodat wordt bijgedragen aan het waarborgen van de bescherming en het redden van levens op zee.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat de steun die krachtens deze verordening en door de lidstaten wordt verleend, consistent is met de betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen en prioriteiten van de Unie en complementair is aan andere instrumenten van de Unie.

2.  De Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten zorgen ervoor dat de steun die krachtens deze verordening en door de lidstaten wordt verleend, consistent is met de betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen en prioriteiten van de Unie en complementair is aan andere instrumenten van de Unie.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt het totaalbedrag vast dat voor de thematische faciliteit beschikbaar is in het kader van de jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie.

5.  De Commissie stelt na raadpleging van het Europees Parlement het totaalbedrag vast dat voor de thematische faciliteit beschikbaar is in het kader van de jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De Commissie stelt voor de thematische faciliteit financieringsbesluiten vast als bedoeld in artikel 110 van het Financieel Reglement, waarin de doelstellingen en de te ondersteunen acties worden vermeld, alsmede de bedragen voor elk van de onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. In de financieringsbesluiten wordt in voorkomend geval het voor blendingverrichtingen gereserveerde totaalbedrag opgenomen.

6.  De Commissie stelt na raadpleging van het Europees Parlement voor de thematische faciliteit financieringsbesluiten vast als bedoeld in artikel 110 van het Financieel Reglement, waarin de doelstellingen en de te ondersteunen acties worden vermeld, alsmede de bedragen voor elk van de onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. In de financieringsbesluiten wordt in voorkomend geval het voor blendingverrichtingen gereserveerde totaalbedrag opgenomen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Na de vaststelling van een financieringsbesluit als bedoeld in lid 3 kan de Commissie de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s dienovereenkomstig aanpassen.

7.  Na de vaststelling van een financieringsbesluit als bedoeld in lid 3 kan de Commissie na raadpleging van het Europees Parlement de in gedeeld beheer uitgevoerde programma's dienovereenkomstig aanpassen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze afdeling betreft het in artikel 7, lid 2, onder a), bedoelde deel van de financiële middelen en de aanvullende middelen die overeenkomstig het in artikel 8 bedoelde besluit van de Commissie inzake de thematische faciliteit in gedeeld beheer moeten worden uitgevoerd.

1.  Deze afdeling betreft het in artikel 7, lid 2, onder a), bedoelde deel van de financiële middelen en de aanvullende middelen die na raadpleging van het Europees Parlement overeenkomstig het in artikel 8 bedoelde besluit van de Commissie inzake de thematische faciliteit in gedeeld beheer moeten worden uitgevoerd.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de programma’s van de lidstaten worden betrokken, voor zover deze agentschappen daartoe bevoegd zijn.

2.  De Commissie en het Europees Parlement zorgen ervoor dat het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de programma's van de lidstaten worden betrokken, voor zover deze agentschappen daartoe bevoegd zijn.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap over de ontwerpprogramma’s met een specifieke nadruk op de activiteiten die begrepen zijn onder de operationele steun conform artikel 3, lid 2, onder a), teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de activiteiten van het agentschap en die van de lidstaten op het gebied van grensbeheer te zorgen, alsook om dubbele financiering te voorkomen en kostenefficiëntie te realiseren.

3.  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie kan het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5 betrekken, met name om te waarborgen dat de met de steun van het instrument uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

4.  De Commissie en het Europees Parlement kunnen het Europees Grens- en kustwachtagentschap en zo nodig eu-LISA bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5 betrekken, met name om te waarborgen dat de met de steun van het instrument uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 12 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  Voor met steun van dit instrument aangekochte operationele uitrusting, waaronder vervoermiddelen en communicatiesystemen die nodig zijn voor doeltreffend en veilig grenstoezicht, geldt het volgende:

12.  Voor met steun van dit instrument aangekochte operationele uitrusting, waaronder vervoermiddelen en communicatiesystemen die nodig zijn voor doeltreffend en veilig grenstoezicht en voor opsporings- en reddingsactiviteiten, geldt het volgende:

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13.  De met steun van dit instrument verzorgde opleiding op het gebied van grensbeheer wordt gebaseerd op de relevante geharmoniseerde en hoogwaardige Europese onderwijsnormen en gemeenschappelijke opleidingsnormen voor grens- en kustbewaking.

13.  De met steun van dit instrument verzorgde opleiding op het gebied van grensbeheer wordt gebaseerd op de relevante geharmoniseerde en hoogwaardige Europese onderwijsnormen en gemeenschappelijke opleidingsnormen voor grens- en kustbewaking en houdt in het bijzonder rekening met mensenrechtenkwesties en de internationale verdragen met betrekking tot deze kwesties.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In 2024 wijst de Commissie het aanvullende bedrag bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b), toe aan de programma’s van de betrokken lidstaten overeenkomstig de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De toewijzing wordt gebaseerd op de meest recente statistische gegevens die beschikbaar zijn voor de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De financiering geldt voor de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

1.  In 2024 wijst de Commissie, na raadpleging van het Europees Parlement, het aanvullende bedrag bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b), toe aan de programma’s van de betrokken lidstaten overeenkomstig de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De toewijzing wordt gebaseerd op de meest recente statistische gegevens die beschikbaar zijn voor de criteria bedoeld in lid 1, onder c), en in bijlage I, de punten 2 tot en met 11. De financiering geldt voor de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij de toewijzing van de middelen uit de thematische faciliteit vanaf 2025 wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen van het prestatiekader bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening], en met de bij de uitvoering vastgestelde tekortkomingen.

3.  Bij de toewijzing van de middelen uit de thematische faciliteit vanaf 2025 wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen van het prestatiekader bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening], en met de bij de uitvoering vastgestelde tekortkomingen. De programma's worden onderworpen aan een tussentijdse evaluatie overeenkomstig de artikelen 14 en 40 van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] en artikel 26 van deze verordening.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten motiveren in het programma en in de jaarlijkse prestatieverslagen bedoeld in artikel 27 het gebruik van operationele steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Vóór de goedkeuring van het programma beoordeelt de Commissie, na overleg met het Europees Grens- en kustwachtagentschap in verband met de bevoegdheden van het agentschap overeenkomstig artikel 12, lid 3, de uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan zijn gebruik te maken van operationele steun, rekening houdend met de door die lidstaten verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de informatie die beschikbaar is in het licht van de Schengenevaluaties en de kwetsbaarheidsbeoordelingen, met inbegrip van de aanbevelingen naar aanleiding van Schengenevaluaties en kwetsbaarheidsbeoordelingen.

4.  De lidstaten motiveren in het programma en in de jaarlijkse prestatieverslagen bedoeld in artikel 27 het gebruik van operationele steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Vóór de goedkeuring van het programma beoordeelt de Commissie, na raadpleging van het Europees Parlement en na overleg met het Europees Grens- en kustwachtagentschap in verband met de bevoegdheden van het agentschap overeenkomstig artikel 12, lid 3, de uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan zijn gebruik te maken van operationele steun, rekening houdend met de door die lidstaten verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de informatie die beschikbaar is in het licht van de Schengenevaluaties en de kwetsbaarheidsbeoordelingen, met inbegrip van de aanbevelingen naar aanleiding van Schengenevaluaties en kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het instrument kan maatregelen op het gebied van technische bijstand ondersteunen die op initiatief van of namens de Commissie worden uitgevoerd. Dergelijke maatregelen kunnen voor 100 % worden gefinancierd.

Het instrument kan maatregelen op het gebied van technische bijstand ondersteunen die op initiatief van of namens de Commissie worden uitgevoerd na raadpleging van het Europees Parlement. Dergelijke maatregelen kunnen voor 100 % worden gefinancierd.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie, met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten, door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en waarborgen de zichtbaarheid, transparantie en traceerbaarheid van de financiering van de Unie, met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten, door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Overeenkomstig haar verplichtingen inzake verslaglegging op grond van artikel 43, lid 3, onder h), punten i) en iii), van het Financieel Reglement verstrekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad ten minste jaarlijks informatie over de prestaties overeenkomstig bijlage V.

1.  Overeenkomstig haar verplichtingen inzake verslaglegging op grond van artikel 41, lid 3, onder h), punten i) en ii), van Verordening (EU, Euratom) 2018/10461 bis van het Europees Parlement en de Raad verstrekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad informatie over de prestaties overeenkomstig bijlage V.

 

____________________

 

1 bis Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie onderwerpt deze verordening en de in het kader van dit instrument uitgevoerde acties aan een tussentijdse en een retrospectieve evaluatie.

1.  De Commissie onderwerpt deze verordening en de in het kader van dit instrument uitgevoerde acties aan een tussentijdse en een retrospectieve evaluatie. De uitkomsten van de evaluatie worden onverwijld toegezonden aan het Europees Parlement.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Aan het einde van de tussentijdse en de retrospectieve evaluatie bezorgt de Commissie het volgende aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: ((

 

a) een tussentijds evaluatieverslag over de tenuitvoerlegging van deze verordening, uiterlijk in juni 2024; Dit verslag bevat tevens een beoordeling van de tussentijdse herziening die overeenkomstig de onderhavige verordening en Verordening (EU) .../... [de GB-verordening] is verricht;

 

b) een evaluatieverslag achteraf over de effecten van deze verordening en de specifieke verordeningen na afsluiting van de nationale programma's, uiterlijk op 30 juni 2027.

 

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie om een gestructureerde dialoog over de tussentijdse herziening en de evaluatie achteraf.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 36, lid 6, van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma tot en met 30 juni 2022.

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 36, lid 6, van Verordening (EU) .../... [GB-verordening] bij de Commissie en het Europees Parlement in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma tot en met 30 juni 2022.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis) uitwisseling van beste praktijken voor de beoordeling, bevordering, ondersteuning en verdere ontwikkeling van beleidsmaatregelen en doelstellingen van de Unie, met name wat betreft de bescherming van de grondrechten in de context van de verschillende onderdelen van grensbeheer, vooral wat betreft identificatie, onmiddellijke bijstand en verwijzing naar diensten voor bescherming van kwetsbare personen, met name vrouwen, kinderen en niet-begeleide minderjarigen;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Maatregelen gericht op het verbeteren van de interoperabiliteit van IT-systemen en IT-communicatienetwerken.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Document- en procedurenummers

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eduard Kukan

10.7.2018

Behandeling in de commissie

21.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

6.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

4

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Begrotingscommissie (6.11.2018)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Rapporteur voor advies: Monika Hohlmeier

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9 bis)   De Europese Unie staat momenteel voor enorme uitdagingen op het gebied van grensbeheer, grensbescherming en visumbeleid. In zijn resolutie van 14 maart 2018 benadrukte het Europees Parlement eens te meer prioriteit te geven aan versterking van de buitengrenzen en aan adequate verstrekking van middelen op het gebied van asiel en migratie. Een sterker en ambitieuzer Europa is alleen mogelijk als in meer financiële middelen wordt voorzien, wat blijvende steun voor de bestaande maatregelen vereist, meer middelen voor de vlaggenschipprogramma's van de Unie, en bijkomende bevoegdheden met daaraan gekoppeld bijkomende middelen. Er zijn meer financiële middelen vereist om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren en grotere inspanningen te kunnen leveren, alsook een betere technische uitrusting en meer personeel voor de respectieve programma's en agentschappen en voor de betrokken lidstaten.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De lidstaten moeten voldoende financiële steun van de Unie krijgen teneinde de uitvoering te bevorderen van het Europees geïntegreerd grensbeheer, dat in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/1624 is omschreven aan de hand van zijn onderdelen, namelijk grenstoezicht, opsporings- en reddingsoperaties tijdens grensbewakingsoperaties, risicoanalyse, samenwerking tussen de lidstaten (ondersteund en gecoördineerd door het Europees Grens- en kustwachtagentschap), samenwerking tussen autoriteiten (met inbegrip van regelmatige uitwisseling van informatie) en samenwerking in het kader van het externe optreden van de EU, bijvoorbeeld op het gebied van civiel crisisbeheer, samenwerking met derde landen, technische en operationele maatregelen binnen het Schengengebied die samenhangen met grenstoezicht en bedoeld zijn om irreguliere immigratie beter aan te pakken en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, gebruik van geavanceerde technologie, kwaliteitscontrole en solidariteitsmechanismen, alsmede teneinde te verzekeren dat dit beheer in de praktijk operationeel wordt.

(10)  De lidstaten moeten voldoende financiële steun van de Unie krijgen teneinde de uitvoering te bevorderen van het Europees geïntegreerd grensbeheer, dat in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/1624 is omschreven aan de hand van zijn onderdelen, namelijk grenstoezicht, opsporings- en reddingsoperaties tijdens grensbewakingsoperaties, risicoanalyse, samenwerking tussen de lidstaten (ondersteund en gecoördineerd door het Europees Grens- en kustwachtagentschap), samenwerking tussen autoriteiten (met inbegrip van regelmatige uitwisseling van informatie) en samenwerking in het kader van het externe optreden van de EU, bijvoorbeeld op het gebied van civiel crisisbeheer, samenwerking met derde landen, technische en operationele maatregelen binnen het Schengengebied die samenhangen met grenstoezicht en bedoeld zijn om irreguliere immigratie beter aan te pakken en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, gebruik van geavanceerde technologie, kwaliteitscontrole en solidariteitsmechanismen, alsmede teneinde te verzekeren dat dit beheer in de praktijk operationeel wordt.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om een uniform, hoogwaardig toezicht aan de buitengrenzen en een vlot legaal grensverkeer langs de buitengrenzen mogelijk te maken, dient het instrument bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europees geïntegreerd grensbeheersysteem dat alle maatregelen omvat die in verband met beleid, recht, systematische samenwerking, lastenverdeling, situatiebeoordeling en veranderende omstandigheden met betrekking tot grensposten voor irreguliere migranten, personeel, uitrusting en technologie op verschillende niveaus worden genomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, in samenwerking met andere actoren zoals derde landen en andere EU-organen (met name het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), Europol en internationale organisaties.

(17)  Om een uniform, hoogwaardig toezicht aan de buitengrenzen en een vlot legaal grensverkeer langs de buitengrenzen mogelijk te maken, dient het instrument bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europees geïntegreerd grensbeheersysteem dat alle maatregelen omvat die in verband met beleid, recht, systematische samenwerking, lastenverdeling, situatiebeoordeling en veranderende omstandigheden met betrekking tot grensposten voor irreguliere migranten, personeel, uitrusting en technologie op verschillende niveaus worden genomen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, in samenwerking met andere actoren zoals derde landen en andere EU-organen (met name het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), Europol, EU-crisisbeheer en internationale organisaties.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Vanwege de nieuwe uitdagingen en de bijkomende taken moeten de bij grensbeheer betrokken agentschappen worden uitgerust met de nodige middelen en het nodige personeel. Niet alleen moeten jonge professionals in dienst worden genomen, maar ook ervaren deskundigen uit de lidstaten, die worden ingeschaald al naar gelang hun ervaring.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Aangezien grens- en visumbeheer nauw verbonden is met andere beleidsterreinen, zoals het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij of het EU-fraudebestrijdingsprogramma, moet de Commissie bij de respectieve uitgaven toezien op een sterk gecoördineerde benadering, mogelijke synergieën en transparantie. Met duidelijke en transparante regels moet dubbele financiering worden tegengegaan.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De in het kader van het instrument gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen te worden genomen in synergie, samenhang en complementariteit met andere acties buiten de Unie die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het instrument op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie en doelstellingen van de Unie voor interne veiligheid gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen en van bepaalde belangrijke aspecten van hun grensbewaking en grensbeheer.

(34)  De in het kader van het instrument gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen te worden genomen in synergie, samenhang en complementariteit met andere acties buiten de Unie die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het instrument op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie en doelstellingen van de Unie voor interne veiligheid gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen, onder meer door de deelname aan civiel crisisbeheer, en van bepaalde belangrijke aspecten van hun grensbewaking en grensbeheer.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  In deze verordening dienen de initiële, voor de programma’s van de lidstaten bestemde bedragen te worden vastgesteld, berekend op basis van de criteria in bijlage I, die betrekking hebben op de lengte en de dreigingsniveaus van de land- en zeegrenssegmenten, de werklast op de luchthavens en de consulaten, alsook het aantal consulaten.

(38)  In deze verordening dienen de initiële, voor de programma’s van de lidstaten bestemde bedragen te worden vastgesteld, berekend op basis van de criteria in bijlage I, die betrekking hebben op de lengte en de dreigingsniveaus gebaseerd op recente en historische gegevens van de land- en zeegrenssegmenten, de werklast op de luchthavens en de consulaten, alsook het aantal consulaten.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(39 bis)  De tussentijdse evaluatie moet worden gebruikt om de effectiviteit van programma's en de EU-meerwaarde te beoordelen, problemen op te lossen die in de eerste fase aan het licht zijn gekomen en een transparant overzicht te geven van de tenuitvoerlegging.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 bis)  In het licht van de dramatische ervaringen die de Europese Unie in voorgaande jaren heeft opgedaan met grensbeheer en visa en het ontbreken van flexibele financiering voor de aanpak van deze problemen, moet de thematische faciliteit beschikbaar zijn om te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en EU-meerwaarde te creëren, zonder dat de beschikbare marges en flexibiliteitsinstrumenten volledig worden gebruikt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Een deel van de beschikbare middelen van het instrument kan ook worden toegewezen aan programma’s van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke acties, bovenop hun initiële toewijzing. Deze specifieke acties dienen te worden vastgesteld op het niveau van de Unie. Daarbij moet het gaan om acties die een gezamenlijke inspanning vergen of nodig zijn om te reageren op ontwikkelingen in de Unie waarvoor aan één of meer lidstaten extra financiering ter beschikking moet worden gesteld, zoals de aankoop in het kader van de nationale programma’s van lidstaten van technische uitrusting die het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het uitvoeren van zijn operationele activiteiten nodig heeft, de modernisering van de behandeling van visumaanvragen, de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen en de totstandbrenging van interoperabiliteit tussen die systemen. Deze specifieke acties zullen door de Commissie in haar werkprogramma's worden vastgesteld .

(43)  Een deel van de beschikbare middelen van het instrument kan ook worden toegewezen aan programma’s van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke acties, bovenop hun initiële toewijzing. Deze specifieke acties dienen te worden vastgesteld op het niveau van de Unie. Daarbij moet het gaan om acties die een gezamenlijke inspanning vergen of nodig zijn om te reageren op ontwikkelingen in de Unie of om deelname aan het externe optreden van de Unie, zoals civiel crisisbeheer, waarvoor aan één of meer lidstaten extra financiering ter beschikking moet worden gesteld, zoals de aankoop in het kader van de nationale programma’s van lidstaten van technische uitrusting die het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het uitvoeren van zijn operationele activiteiten nodig heeft, de modernisering van de behandeling van visumaanvragen, de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen en de totstandbrenging van interoperabiliteit tussen die systemen. Deze specifieke acties zullen door de Commissie in haar werkprogramma's worden vastgesteld .

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(57)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal dit instrument bijdragen aan de integratie van klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan de verwezenlijking van het streefdoel om globaal 25 % van de EU-begrotingsuitgaven te gebruiken ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Acties ter zake zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het instrument, en worden heroverwogen in het kader van de betrokken evaluatie- en beoordelingsprocessen.

(57)  Om recht te doen aan het urgente karakter van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs ten uitvoer te leggen en het voortouw te nemen bij de tenuitvoerlegging van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met inbegrip van gendergelijkheid, zal dit instrument bijdragen aan de integratie van klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan de verwezenlijking van het streefdoel om ten minste 25 % van de uitgaven in de MFK-periode 2021-2027 en zo snel mogelijk en uiterlijk in 2027 globaal 30 % van de EU-begrotingsuitgaven te gebruiken ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Acties ter zake zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het instrument, en worden heroverwogen in het kader van de betrokken evaluatie- en beoordelingsprocessen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(58 bis)  Het is van belang om gedurende de overgangsperiode en gedurende de gehele periode waarin uitvoering wordt gegeven aan het instrument te zorgen voor degelijk financieel beheer en rechtszekerheid. De in de periode 2014-2020 genomen maatregelen moeten gedurende de overgang niet onderbroken worden.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren;

(a)  het ondersteunen van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer door de Europese grens- en kustwacht, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, teneinde legale grensoverschrijdingen te vergemakkelijken, irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en op te sporen en migratiestromen doeltreffend te beheren;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In het kader van de in lid 2 bedoelde specifieke doelstellingen wordt het instrument uitgevoerd aan de hand van de in bijlage II genoemde uitvoeringsmaatregelen.

3.  In het kader van de in lid 2 bedoelde specifieke doelstellingen wordt het instrument uitgevoerd aan de hand van onder meer de in bijlage II genoemde uitvoeringsmaatregelen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In het kader van de doelstellingen van artikel 3 en overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen van bijlage II steunt het instrument met name de acties van bijlage III.

1.  In het kader van de doelstellingen van artikel 3 en, waar passend, overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen van bijlage II steunt het instrument met name de acties van bijlage III.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De tenuitvoerlegging van het instrument mag geen hoge administratieve lasten met zich meebrengen die negatief uitwerken op de effectiviteit ervan of die de lidstaten ervan weerhouden financiering aan te spreken.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De Commissie en de lidstaten geven samen uitvoering aan het instrument. De Commissie stelt ter ondersteuning van de lidstaten een helpdesk en een contactpunt in en draagt zo bij aan een effectieve toewijzing van financiering.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het instrument voor de periode 2021-2027 bedragen 8 018 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 7 087 760 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (8 018 000 000 EUR in lopende prijzen).

Motivering

Voorgesteld wordt de financiële middelen te wijzigen conform de resoluties van het EP van 14 maart en 30 mei over het volgende MFK, op basis van een voorlopige technische uitsplitsing per programma die naderhand kan worden aangepast, met inachtneming van het algemene standpunt van het EP zoals dat in die resoluties is verwoord en met het algemene niveau van 1,3 % van het van het bni van de EU-27.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  4 811 000 000 EUR wordt toegewezen aan de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s, en daarvan is 157 200 000 EUR bestemd voor de in artikel 16 bedoelde bijzondere doorreisregeling, die in gedeeld beheer wordt uitgevoerd;

(a)  4 252 833 000 EUR in prijzen van 2018 (4 811 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen aan de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s, en daarvan is 138 962 000 EUR in prijzen van 2018 (157 200 000 EUR in lopende prijzen) bestemd voor de in artikel 16 bedoelde bijzondere doorreisregeling, die in gedeeld beheer wordt uitgevoerd.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  3 207 000 000 EUR wordt toegewezen voor de thematische faciliteit.

(b)  2 834 927 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (3 207 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen voor de thematische faciliteit.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  4 009 000 000 EUR aan de lidstaten overeenkomstig de criteria in bijlage I;

(a)  3 543 880 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (4 009 000 000 EUR in lopende prijzen) aan de lidstaten overeenkomstig de criteria in bijlage I;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  802 000 000 EUR aan de lidstaten voor de aanpassing van de toewijzingen voor de programma’s als bedoeld in artikel 13, lid 1.

(b)  708 953 000 EUR in prijzen van 2018 (802 000 000 EUR in lopende prijzen) aan de lidstaten voor de aanpassing van de toewijzingen voor de programma’s als bedoeld in artikel 13, lid 1.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De bijdrage uit de Uniebegroting kan worden verhoogd tot 100 % van de totale subsidiabele uitgaven voor noodhulp.

5.  De bijdrage uit de Uniebegroting kan worden verhoogd tot 100 % van de totale subsidiabele uitgaven voor noodhulp, met inbegrip van deelname aan civiel crisisbeheer.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het instrument projecten uit te voeren met of in een derde land, raadpleegt de betrokken lidstaat de Commissie vóór het begin van het project.

10.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het instrument projecten uit te voeren met of in een derde land, met inbegrip van deelname aan civiel crisisbeheer, raadpleegt de betrokken lidstaat de Commissie vóór het begin van het project.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het instrument met of in een derde land acties ten uitvoer te leggen in verband met het monitoren, opsporen, identificeren, volgen, voorkomen en onderscheppen van niet-toegestane grensoverschrijdingen, waarmee wordt beoogd irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit op te sporen, te voorkomen en te bestrijden of bij te dragen tot het beschermen en het redden van de levens van migranten, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat hij de Commissie in kennis heeft gesteld van de bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten met dat derde land overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1052/2013.

11.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het instrument met of in een derde land acties ten uitvoer te leggen in verband met het monitoren, opsporen, identificeren, volgen, voorkomen en onderscheppen van niet-toegestane grensoverschrijdingen, waarmee wordt beoogd irreguliere immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit op te sporen, te voorkomen en te bestrijden of bij te dragen tot het beschermen en het redden van de levens van migranten, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat hij de Commissie in kennis heeft gesteld van de bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten met dat derde land overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1052/2013.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 12 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  De lidstaten kunnen besluiten om met steun van het instrument materieel aan te kopen voor maritieme operaties met meerdere doelen, mits dit materieel bij benutting door de relevante nationale autoriteiten ten minste 60 % van de totale gebruikstijd voor nationale doeleinden per jaar wordt ingezet bij grensbewakingsoperaties. Dit materieel wordt geregistreerd in het kader van de pool van technische uitrusting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap met het oog op de beschikbaarstelling van deze middelen overeenkomstig artikel 39, lid 8, van Verordening (EU) 2016/1624;

(c)  De lidstaten kunnen besluiten om met steun van het instrument materieel voor multifunctioneel gebruik aan te kopen of ICT-systemen te ontwikkelen, mits dit materieel bij benutting door de relevante nationale autoriteiten ten minste 60 % van de totale gebruikstijd voor nationale doeleinden per jaar wordt ingezet bij grensbewakingsoperaties. Het materieel wordt geregistreerd in het kader van de pool van technische uitrusting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap met het oog op de beschikbaarstelling van deze middelen overeenkomstig artikel 39, lid 8, van Verordening (EU) 2016/1624;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten kunnen besluiten apparatuur aan te kopen of ICT-systemen voor multifunctioneel gebruik te ontwikkelen, op voorwaarde dat deze apparatuur en systemen, wanneer zij door de bevoegde nationale autoriteiten worden gebruikt, in de meeste gevallen worden gebruikt voor acties die onder het toepassingsgebied van het fonds of instrument vallen. De kosten van deze acties kunnen eventueel volledig worden overgenomen door het fonds of het instrument.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Teneinde te waarborgen dat effectief wordt beoordeeld in hoeverre het instrument zijn doelstellingen verwezenlijkt, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage VIII te herzien en de indicatoren aan te vullen indien dit noodzakelijk is, alsmede om deze verordening aan te vullen met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor toezicht en evaluatie, onder meer met betrekking tot het verstrekken van informatie door de lidstaten.

5.  Teneinde te waarborgen dat effectief wordt beoordeeld in hoeverre het instrument zijn doelstellingen verwezenlijkt, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 29 gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage VIII te herzien en de indicatoren aan te vullen indien dit noodzakelijk is, alsmede om deze verordening aan te vullen met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor toezicht en evaluatie, onder meer met betrekking tot het verstrekken van informatie door de lidstaten. Als uitgangspunten voor de evaluatie hanteert de Commissie de verbeterde tenuitvoerlegging van projecten, kwalitatieve uitgaven, het terugdringen van onnodige administratieve lasten, de doeltreffendheid van steun aan de lidstaten, en de algehele prioriteiten van het Fonds voor interne veiligheid op het gebied van grenzen en visa.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Voor de initiële toewijzing van financiële middelen wordt de beoordeling van de werklast gebaseerd op de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt de beoordeling van de werklast gebaseerd op de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn bij de tussentijdse evaluatie in 2024. De werklast wordt beoordeeld op basis van de volgende factoren:

7.  Voor de initiële toewijzing van financiële middelen wordt de beoordeling van de werklast gebaseerd op de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden en de historische gegevens die beschikbaar zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt de beoordeling van de werklast gebaseerd op de meest recente en historische gemiddelde cijfers die beschikbaar zijn bij de tussentijdse evaluatie in 2024. De werklast wordt beoordeeld op basis van de volgende factoren:

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  Voor de initiële toewijzing wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden die beschikbaar zijn bij de tussentijdse evaluatie in 2024. Per segment worden de volgende specifieke wegingsfactoren bepaald overeenkomstig de in Verordening (EU) nr. 1052/2013 bedoelde dreigingsniveaus:

11.  Voor de initiële toewijzing wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op basis van de meest recente gemiddelde cijfers over de voorgaande 36 maanden en de historische gegevens die beschikbaar zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie wordt in het in punt 10 bedoelde verslag voor elk grenssegment het gemiddelde dreigingsniveau vastgesteld op basis van de meest recente en historische gemiddelde cijfers die beschikbaar zijn bij de tussentijdse evaluatie in 2024. Per segment worden de volgende specifieke wegingsfactoren bepaald overeenkomstig de in Verordening (EU) nr. 1052/2013 bedoelde dreigingsniveaus:

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de samenwerking op nationaal niveau verbeteren tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grenstoezicht of voor taken die aan de grens worden uitgevoerd, en op EU-niveau tussen de lidstaten onderling of tussen de lidstaten enerzijds en de relevante organen en instanties van de Unie dan wel derde landen anderzijds;

(c)  de samenwerking op nationaal niveau verbeteren tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grenstoezicht of voor taken die aan de grens worden uitgevoerd, en op EU-niveau tussen de lidstaten onderling of tussen de lidstaten enerzijds en de relevante organen en instanties van de Unie, met inbegrip van de externe acties en activiteiten, dan wel derde landen anderzijds;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  opleiding op het gebied van of ter bevordering van de ontwikkeling van Europees geïntegreerd grensbeheer, rekening houdend met operationele behoeften en risicoanalyses en met volledige inachtneming van de grondrechten;

(c)  opleiding op het gebied van of ter bevordering van de ontwikkeling van Europees geïntegreerd grensbeheer, alsmede van civiel crisisbeheer, rekening houdend met operationele behoeften en risicoanalyses en met volledige inachtneming van de grondrechten;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis)  Maatregelen gericht op het verbeteren van de interoperabiliteit van IT-systemen en IT-communicatienetwerken.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Document- en procedurenummers

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Behandeling in de commissie

26.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

2

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Michael Detjen

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

Document- en procedurenummers

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Datum indiening bij EP

13.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Datum goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

9

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum indiening

26.2.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid