SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

25.2.2019 - (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Tanja Fajon


Procedura : 2018/0249(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0089/2019
Teksty złożone :
A8-0089/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0473),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 77 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0272/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-0089/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W kontekście zmieniających się wyzwań w zakresie migracji w Unii Europejskiej, jak również ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa pierwszorzędne znaczenie ma zachowanie wyważonej równowagi między swobodnym przepływem osób z jednej strony a bezpieczeństwem z drugiej. Cel Unii, który polega na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), należy osiągnąć między innymi poprzez wspólne środki związane z przekraczaniem granic wewnętrznych przez osoby i z kontrolami na granicach zewnętrznych, a także poprzez wspólną politykę wizową.

(1)  Cel Unii, który polega na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), należy osiągnąć między innymi poprzez wspólne środki związane z przekraczaniem granic wewnętrznych przez osoby i z kontrolami na granicach zewnętrznych, a także poprzez wspólną politykę wizową, przy jednoczesnym zachowaniu wyważonej równowagi między swobodnym przepływem osób a bezpieczeństwem.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 września 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich potwierdzili swoje zaangażowanie w tworzenie bezpiecznej i pewnej Unii, w której wszyscy obywatele czują się bezpiecznie i mogą się swobodnie przemieszczać, w której granice zewnętrzne są chronione, która prowadzi efektywną, odpowiedzialną i zrównoważoną politykę migracyjną, z poszanowaniem norm międzynarodowych; Unii, która jest zdecydowana zwalczać terroryzm i przestępczość zorganizowaną.

(3)  W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 września 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich potwierdzili swoje zaangażowanie w zapewnianie tworzenia bezpiecznej i pewnej Unii, w której wszyscy obywatele czują się bezpiecznie i mogą się swobodnie przemieszczać, w której granice zewnętrzne są chronione, która prowadzi efektywną, odpowiedzialną i zrównoważoną politykę migracyjną, z poszanowaniem norm międzynarodowych; Unii, która jest zdecydowana zwalczać terroryzm i przestępczość zorganizowaną.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Działania finansowane w ramach niniejszego instrumentu powinny być realizowane w pełnej zgodności z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, unijnym prawem ochrony danych, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zasadą równego traktowania obywateli państw trzecich, prawem do azylu i ochrony międzynarodowej, zasadą non-refoulement oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z międzynarodowych instrumentów, których są sygnatariuszami, takich jak Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. uzupełniona Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. Należy również zwrócić szczególną uwagę na identyfikację osób wymagających szczególnego traktowania, zwłaszcza dzieci i osób nieletnich pozbawionych opieki, udzielanie im natychmiastowej pomocy i odsyłanie do służb ochrony.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Celem polityki Unii w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi jest opracowanie i wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie krajowym i unijnym, będącego warunkiem koniecznym swobody przepływu osób w obrębie Unii oraz podstawowym elementem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(4)  Celem polityki Unii w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi jest opracowanie i wdrożenie koncepcji europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie krajowym i unijnym, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, a także wspierać wspólną politykę wizową, co powinno zwiększyć swobodę przepływu osób w obrębie Unii oraz jest podstawowym elementem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W celu poprawy zarządzania migracjami i bezpieczeństwa konieczne jest zintegrowane zarządzanie granicami w Europie, realizowane przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162413, składającą się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie, w jakim wykonuje ona zadania związane z kontrolą granic.

(5)  Zintegrowane zarządzanie granicami w Europie, realizowane przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162413, składającą się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie, w jakim wykonuje ona zadania związane z kontrolą granic, powinno pomóc w harmonizacji kontroli granic, a tym samym w poprawie zarządzania migracjami – łącznie z ułatwieniem dostępu do ochrony międzynarodowej dla osób, które jej potrzebują – oraz w zapewnianiu zwiększonego bezpieczeństwa dzięki przyczynianiu się do zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu.

__________________

__________________

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W komunikacie Komisji zatytułowanym „Europejski program w zakresie migracji” za jeden z głównych celów unijnej reakcji na sytuację w tych obszarach uznano ułatwienie legalnego podróżowania, przy jednoczesnym zapobieganiu migracji nieuregulowanej i zagrożeniom bezpieczeństwa14.

(6)  W komunikacie Komisji zatytułowanym „Europejski program w zakresie migracji” za jeden z głównych celów unijnej reakcji na sytuację w tych obszarach uznano ułatwienie legalnego podróżowania14.

__________________

__________________

14 COM(2015) 0240 final z 13 maja 2015.

14 COM(2015) 0240 final z 13 maja 2015.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W dniu 15 grudnia 2016 r.15 Rada Europejska zaapelowała o dalsze efekty prac nad interoperacyjnością unijnych systemów informacyjnych i baz danych. W dniu 23 czerwca 2017 r. Rada Europejska16 podkreśliła potrzebę zwiększenia interoperacyjności baz danych, a w dniu 12 grudnia 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE17.

skreśla się

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Konkluzje Rady Europejskiej, 22–23 czerwca 2017 r.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Aby zachować integralność strefy Schengen i wzmocnić jej funkcjonowanie, państwa członkowskie zostały zobowiązane, od dnia 6 kwietnia 2017 r., przeprowadzać systematyczne kontrole danych obywateli UE przekraczających granice zewnętrzne UE, przeszukując odpowiednie bazy danych. Komisja wydała ponadto zalecenie dla państw członkowskich dotyczące lepszego wykorzystania kontroli policyjnych i współpracy transgranicznej.

(8)  W związku z próbą zachowania integralności strefy Schengen i zwiększenia bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii państwa członkowskie zostały zobowiązane, od dnia 6 kwietnia 2017 r., do przeprowadzania systematycznych kontroli danych obywateli UE przekraczających granice zewnętrzne UE za pomocą przeszukiwania odpowiednich baz danych, w uzupełnieniu przeprowadzanych już systematycznych kontroli wszystkich obywateli państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen. Ze względu na nieproporcjonalny wpływ systematycznych kontroli na przepływy transgraniczne1a konieczne okazało się jednak zastosowanie ukierunkowanych kontroli zamiast systematycznych kontroli na szeregu przejść granicznych na granicach zewnętrznych.

 

__________________

 

1a Stanowisko Komisji w sprawie zarządzania przepływami ludzi na granicach między Słowenią i Chorwacją z dnia 29 kwietnia 2017 r.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Komisja wydała ponadto zalecenie (UE) 2017/18041a dla państw członkowskich dotyczące lepszego wykorzystania kontroli policyjnych i współpracy transgranicznej na potrzeby ograniczenia wpływu na swobodne przemieszczanie się i zażegnania zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Pomimo różnych wdrożonych środków szereg państw członkowskich nadal utrzymuje bezprawne kontrole na granicach wewnętrznych, naruszając podstawową zasadę strefy Schengen.

 

__________________

 

1a Zalecenie Komisji (UE) 2017/1804 z dnia 3 października 2017 r. dotyczące wdrożenia przepisów kodeksu granicznego Schengen dotyczących tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w strefie Schengen (Dz.U. L 259 z 7.10.2017, s. 25).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Wsparcie finansowe z budżetu Unii jest niezbędne, by wdrożyć europejskie zintegrowane zarządzanie granicami, aby wspierać państwa członkowskie w skutecznym zarządzaniu przekraczaniem granic zewnętrznych oraz w celu rozwiązania problemów związanych z migracją i potencjalne przyszłe zagrożenia na tych granicach, przyczyniając się tym samym do zwalczania poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych.

(9)  Wsparcie finansowe z budżetu Unii jest niezbędne, by wdrożyć europejskie zintegrowane zarządzanie granicami, aby wspierać państwa członkowskie w skutecznym zarządzaniu przekraczaniem granic zewnętrznych oraz w celu rozwiązania przyszłych problemów na tych granicach, przyczyniając się tym samym do zwalczania poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Państwa członkowskie powinny otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe z Unii, aby propagować realizację europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami składającego się z komponentów określonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1624: kontroli granicznej, poszukiwania i ratowania podczas ochrony granic, analizy ryzyka, współpracy między państwami członkowskimi (wspieranej i koordynowanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej), współpracy międzyagencyjnej (w tym regularnej wymiany informacji), współpracy z państwami trzecimi, środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą graniczną i służących skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemu nielegalnej imigracji oraz skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości transgranicznej, stosowania najnowszej technologii, mechanizmów kontroli jakości i mechanizmów solidarnościowych – oraz w celu zapewnienia, aby zintegrowane zarządzanie granicami funkcjonowało w praktyce.

(10)  Państwa członkowskie powinny otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe z Unii, aby propagować realizację europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami składającego się z komponentów określonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1624: kontroli granicznej, poszukiwania i ratowania podczas ochrony granic, analizy ryzyka, współpracy między państwami członkowskimi (wspieranej i koordynowanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej), współpracy międzyagencyjnej (w tym regularnej wymiany informacji), współpracy z państwami trzecimi, środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą graniczną i służących skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemu imigracji nieuregulowanej oraz skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości transgranicznej, stosowania najnowszej technologii, mechanizmów kontroli jakości i mechanizmów solidarnościowych – oraz w celu zapewnienia, aby zintegrowane zarządzanie granicami funkcjonowało w praktyce.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ze względu na fakt, że organy celne państw członkowskich podejmują się wykonywania coraz większej liczby zadań, które często dotyczą również dziedziny bezpieczeństwa i odbywają się na granicy zewnętrznej, należy zapewnić, aby kontrole graniczne i kontrole celne na granicach zewnętrznych były przeprowadzane w sposób jednolity oraz udzielić odpowiedniego unijnego wsparcia finansowego dla państw członkowskich. Działanie to nie tylko wzmocni kontrole celne, lecz również ułatwi zgodną z prawem wymianę handlową, przyczyniając się do utrzymania bezpiecznej i wydajnej unii celnej.

(11)  Ze względu na fakt, że organy celne państw członkowskich podejmują się wykonywania coraz większej liczby zadań, które często dotyczą również dziedziny bezpieczeństwa i odbywają się na granicy zewnętrznej, ważne jest, aby wspierać współpracę międzyagencyjną, w tym wymianę informacji za pośrednictwem istniejących narzędzi wymiany informacji, jako element europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o czym mowa w art. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/1624. Przy przeprowadzaniu kontroli granicznych i kontroli celnych na granicach zewnętrznych należy zapewnić komplementarność działań dzięki udzielaniu odpowiedniego unijnego wsparcia finansowego dla państw członkowskich. Działanie to nie tylko wzmocni kontrole celne, co pozwoli zwalczać wszelkie formy przemytu, zwłaszcza towarów przewożonych przez granice, oraz terroryzm, lecz również ułatwi wymianę handlową i podróże, a także przyczyni się do utrzymania bezpiecznej i wydajnej unii celnej.

 

 

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Konieczne jest zatem ustanowienie funduszu zastępującego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201418, przez ustanowienie Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami („Funduszu”).

(12)  Konieczne jest zatem ustanowienie funduszu zastępującego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201418, częściowo, przez ustanowienie Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami („Funduszu”).

__________________

__________________

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy zatem ustanowić fundusz w postaci kompleksowych ram dla unijnego wsparcia finansowego w dziedzinie zarządzania granicami i wiz, które to ramy obejmują instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami („instrument”) ustanowiony niniejszym rozporządzeniem, a także instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../...19. Ramy należy uzupełnić rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]20, do którego niniejsze rozporządzenie powinno się odwoływać w zakresie przepisów dotyczących zarządzania dzielonego.

(14)  Należy zatem ustanowić fundusz w postaci kompleksowych ram dla unijnego wsparcia finansowego w dziedzinie zarządzania granicami i wiz, które to ramy obejmują instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami („instrument”) ustanowiony niniejszym rozporządzeniem, a także instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej. Ramy należy uzupełnić instrumentem określającym zasady zarządzania dzielonego.

__________________

 

19 Dz.U. L […] z […], s.

 

20 Dz.U. L […] z […], s.

 

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych.

(15)  Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych, w tym w odniesieniu do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), w szczególności zapewniając zgodność z zasadą non-refoulement, zasadą niedyskryminacji, zasadą przejrzystości, zasadą niedyskryminacji oraz prawem do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Należy również zwrócić szczególną uwagę na identyfikację osób wymagających szczególnego traktowania, zwłaszcza dzieci i małoletnich pozbawionych opieki, udzielanie im natychmiastowej pomocy i odsyłanie do służb ochrony.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Obowiązki te mają również zastosowanie do państw trzecich, z którymi państwa członkowskie i Unia Europejska współpracują w ramach niniejszego instrumentu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Instrument należy ustanowić w oparciu o rezultaty i inwestycje osiągnięte przy wsparciu poprzednich instrumentów: Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013, ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 574/2007/WE21, oraz instrument dotyczący granic zewnętrznych i wiz w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 515/201422, i należy go rozszerzyć w taki sposób, aby uwzględnić najnowsze zmiany.

(16)  Instrument należy ustanowić w oparciu o rezultaty i inwestycje poprzednich instrumentów: Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013, ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 574/2007/WE21, oraz instrument dotyczący granic zewnętrznych i wiz w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 515/201422, i należy go rozszerzyć w taki sposób, aby uwzględnić najnowsze zmiany.

__________________

__________________

21 Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 22.

21 Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 22.

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby zapewnić jednolitą i wysokiej jakości kontrolę granic zewnętrznych oraz ułatwić legalne podróżowanie przez granice zewnętrzne, instrument powinien przyczyniać się do rozwoju europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami obejmującego wszystkie środki – związane z polityką, prawem, systematyczną współpracą, podziałem obciążeń, oceną warunków i zmieniających się miejsc tranzytu nielegalnych imigrantów, personelem, sprzętem i technologią – realizowane na różnych poziomach przez właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak państwa trzecie i inne organy UE, w szczególności z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu–LISA), Europolem i organizacjami międzynarodowymi.

(17)  Aby zapewnić jednolitą i wysokiej jakości kontrolę granic zewnętrznych oraz ułatwić legalne podróżowanie przez granice zewnętrzne, instrument powinien przyczyniać się do rozwoju europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami obejmującego wszystkie środki – związane z polityką, prawem, systematyczną współpracą, podziałem obciążeń, oceną warunków i zmieniających się miejsc tranzytu nielegalnych imigrantów, personelem, sprzętem i technologią – realizowane na różnych poziomach przez właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak państwa trzecie i inne organy UE, w szczególności z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu–LISA), Europolem i – w stosownych przypadkach – państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Instrument powinien przyczyniać się do zwiększenia wydajności rozpatrywania wniosków wizowych pod względem wykrywania i oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i migracją nieuregulowaną, jak również do ułatwienia procedur wizowych dla osób podróżujących w dobrej wierze. W szczególności instrument powinien zapewnić pomoc finansową na wsparcie cyfryzacji rozpatrywania wniosków wizowych w celu ustanowienia szybkich, bezpiecznych i przyjaznych użytkownikowi procedur wizowych – z korzyścią zarówno dla osób składających wnioski wizowe, jak i dla konsulatów. Instrument powinien także posłużyć do zapewnienia opieki konsularnej UE na całym świecie. Z instrumentu należy również przeznaczyć środki na jednolite wdrożenie wspólnej polityki wizowej oraz jej zreformowanie.

(18)  Instrument powinien przyczyniać się do zwiększenia wydajności rozpatrywania wniosków wizowych pod względem ułatwiania procedur wizowych dla osób podróżujących w dobrej wierze oraz wykrywania i oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i migracją nieuregulowaną W szczególności instrument powinien zapewnić pomoc finansową na wsparcie cyfryzacji rozpatrywania wniosków wizowych w celu ustanowienia szybkich, bezpiecznych i przyjaznych użytkownikowi procedur wizowych – z korzyścią zarówno dla osób składających wnioski wizowe, jak i dla konsulatów. Instrument powinien także posłużyć do zapewnienia opieki konsularnej UE na całym świecie. Jednolite wdrażanie wspólnej polityki wizowej i jej modernizacja również powinny być objęte instrumentem, podobnie jak wspieranie państw członkowskich w wydawaniu wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, wydanych ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, a także beneficjentów unijnego programu przesiedleń lub relokacji, oraz w celu zapewnienia pełnej zgodności z unijnym dorobkiem prawnym w dziedzinie wiz.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Instrument powinien wspierać środki podejmowane na terytorium państw strefy Schengen powiązane z kontrolą granic i stanowiące element rozwoju wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami, który wzmacnia ogólne funkcjonowanie strefy Schengen.

(19)  Instrument powinien wspierać środki wyraźnie powiązane z kontrolą granic zewnętrznych podejmowane na terytorium państw strefy Schengen i stanowiące element rozwoju wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami, który wzmacnia ogólne funkcjonowanie strefy Schengen.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W celu poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi, aby przyczynić się do zwalczania migracji nieuregulowanej i jej zapobiegania j oraz do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii, instrument powinien wspierać rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych, w oparciu o istniejące lub nowe systemy informatyczne. Powinien także przyczynić się do stworzenia interoperacyjności między tymi systemami informacyjnymi UE (system wjazdu/wyjazdu (EES)23, wizowy system informacyjny (VIS)24, europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)25, Eurodac26, System Informacyjny Schengen (SIS)27 oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS–TCN)28) w państwach członkowskich, aby te unijne systemy informacyjne i zawarte w nich dane wzajemnie się uzupełniały. Instrument powinien również ułatwić konieczne zmiany na szczeblu krajowym w następstwie wdrożenia komponentów interoperacyjności na szczeblu centralnym (europejski portal wyszukiwania (ESP), wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych (shared BMS), wspólne repozytorium tożsamości (CIR) oraz moduł wykrywający multiplikację tożsamości (MID))29.

(20)  W celu poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi, aby ułatwić legalne podróżowanie, przyczynić się do zapobiegania niedozwolonemu przekraczaniu granicy i zwalczania go oraz przyczynić się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii, instrument powinien wspierać rozwój tych wielkoskalowych systemów informatycznych, które zostały uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę. Powinien także w tym względzie przyczynić się do stworzenia interoperacyjności między tymi systemami informacyjnymi UE (system wjazdu/wyjazdu (EES)23, wizowy system informacyjny (VIS)24, europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)25, Eurodac26, System Informacyjny Schengen (SIS)27 oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS–TCN)28) w państwach członkowskich, aby te unijne systemy informacyjne i zawarte w nich dane wzajemnie się uzupełniały. Instrument powinien również ułatwić konieczne zmiany na szczeblu krajowym w następstwie wdrożenia komponentów interoperacyjności na szczeblu centralnym (europejski portal wyszukiwania (ESP), wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych (shared BMS), wspólne repozytorium tożsamości (CIR) oraz moduł wykrywający multiplikację tożsamości (MID))29.

__________________

__________________

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20).

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

25 COM(2016) 731 final z 16 listopada 2016.

25 COM(2016) 731 final z 16 listopada 2016.

26 COM(2016) 272 final/2 z 4 maja 2016.

26 COM(2016) 272 final/2 z 4 maja 2016.

27 COM(2016) 881 final, 882 final i 883 final z 21 grudnia 2016.

27 COM(2016) 881 final, 882 final i 883 final z 21 grudnia 2016.

28 COM(2017) 344 final z 29 czerwca 2017.

28 COM(2017) 344 final z 29 czerwca 2017.

29 COM(2017) 794 final z 12 grudnia 2017.

29 COM(2017) 794 final z 12 grudnia 2017.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Instrument powinien uzupełniać i wzmacniać działania w celu wdrożenia europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zgodnie ze wspólną odpowiedzialnością i solidarnością między państwami członkowskimi i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które wspólnie stanowią dwa filary Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Oznacza to w szczególności, że przy opracowywaniu programów państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę narzędzia analityczne oraz wytyczne operacyjne i techniczne opracowane przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak również opracowane przez nią programy szkoleniowe, takie jak wspólne podstawowe programy szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej, w tym ich elementy odnoszące się do praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej. W celu wypracowania komplementarności między tą misją a obowiązkami państw członkowskich w zakresie kontroli granic zewnętrznych, jak również w celu zapewnienia spójności i uniknięcia niegospodarności, Komisja powinna konsultować się z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie projektów programów krajowych przekazywanych przez państwa członkowskie, w zakresie w jakim są one objęte kompetencjami agencji, a w szczególności w zakresie działań finansowanych w ramach wsparcia operacyjnego.

(21)  Instrument powinien uzupełniać i wzmacniać działania wdrażające europejskie zintegrowane zarządzanie granicami zgodnie ze wspólną odpowiedzialnością i solidarnością między państwami członkowskimi i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które wspólnie stanowią dwa filary Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Oznacza to w szczególności, że przy opracowywaniu programów krajowych państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę narzędzia analityczne, wytyczne operacyjne i techniczne opracowane przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak również opracowane przez nią programy szkoleniowe, takie jak wspólne podstawowe programy szkolenia funkcjonariuszy straży granicznej, w tym ich elementy odnoszące się do praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej. W celu wypracowania komplementarności między tymi zadaniami a obowiązkami państw członkowskich w zakresie kontroli granic zewnętrznych oraz w celu zapewnienia spójności i uniknięcia niegospodarności, Komisja powinna konsultować się z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie projektów programów krajowych przekazywanych przez państwa członkowskie, w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami agencji, a w szczególności w zakresie działań finansowanych w ramach wsparcia operacyjnego. Komisja powinna zapewnić także, by eu-LISA, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wszelkie inne odpowiednie agencje lub organy Unii były zaangażowane w proces opracowywania krajowych programów państw członkowskich na wczesnym etapie, w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami agencji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Instrument powinien wspierać wdrożenie podejścia opartego na hotspotach, jak określono w komunikacie Komisji „Europejski program w zakresie migracji” i potwierdzono przez Radę Europejską w dniach 25–26 czerwca 2015 r.30. Podejście oparte na hotspotach zapewnia wsparcie operacyjne dla państw członkowskich, które doświadczają nieproporcjonalnej presji migracyjnej na granicach zewnętrznych Unii. Oferuje zintegrowaną, kompleksową i ukierunkowaną pomoc w duchu solidarności i wspólnej odpowiedzialności, jak również w celu ochrony integralności obszaru Schengen.

(22)  W zakresie, w jakim wnioskują o to dane państwa członkowskie, instrument powinien wspierać wdrożenie podejścia opartego na hotspotach, jak określono w komunikacie Komisji „Europejski program w zakresie migracji” i potwierdzono przez Radę Europejską w dniach 25–26 czerwca 2015 r. Podejście oparte na hotspotach zapewnia wsparcie operacyjne dla państw członkowskich, które znalazły się w sytuacji nadzwyczajnej. Oferuje zintegrowaną, kompleksową i ukierunkowaną pomoc w duchu solidarności i wspólnej odpowiedzialności, umożliwiającą humanitarne i sprawne przyjmowanie dużej liczby osób na granicach zewnętrznych Unii, jak również służącą ochronie integralności obszaru Schengen.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Aby umacniać solidarność w obszarze Schengen jako całości oraz w duchu wspólnej odpowiedzialności za ochronę granic zewnętrznych Unii, w obszarach, w których zidentyfikowano niedociągnięcia lub zagrożenia, w szczególności w następstwie przeprowadzenia oceny stosowania dorobku Schengen zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/201331, zainteresowane państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania, wykorzystując zasoby w ramach swojego programu, aby wdrożyć zalecenia przyjęte zgodnie z tym rozporządzeniem oraz z ocenami narażenia przeprowadzonymi przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/1624.

(23)  Aby umacniać solidarność w obszarze Schengen i w całej Unii oraz w duchu wspólnej odpowiedzialności za ochronę granic zewnętrznych Unii, w obszarach, w których zidentyfikowano niedociągnięcia lub zagrożenia, w szczególności w następstwie przeprowadzenia oceny stosowania dorobku Schengen zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/201331, zainteresowane państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania, wykorzystując zasoby w ramach swojego programu, aby wdrożyć zalecenia przyjęte zgodnie z tym rozporządzeniem oraz z ocenami narażenia przeprowadzonymi przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/1624.

_________________

_________________

31 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

31 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Instrument powinien wyrażać solidarność i wspólną odpowiedzialność poprzez pomoc finansową dla tych państw członkowskich, które w pełni stosują przepisy Schengen dotyczące granic zewnętrznych i wiz, jak również dla tych, które przygotowują się do pełnego udziału w Schengen, oraz powinien być wykorzystywany przez państwa członkowskie w interesie wspólnej unijnej polityki zarządzania granicami zewnętrznymi.

(24)  Instrument powinien zapewniać pomoc finansową dla tych państw członkowskich, które w pełni stosują przepisy Schengen dotyczące granic zewnętrznych i wiz, oraz dla tych, które przygotowują się do pełnego udziału w Schengen, oraz powinien być wykorzystywany przez państwa członkowskie w interesie wspólnej unijnej polityki zarządzania granicami zewnętrznymi.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  w programach uwzględniono szczególne cele instrumentu, wyznaczone priorytety były zgodne z ustalonymi priorytetami UE i środkami wykonawczymi określonymi w załączniku II oraz podział zasobów między cele i działania był proporcjonalny do wyzwań i potrzeb, którym te państwa muszą sprostać.

(26)  w programach uwzględniono szczególne cele instrumentu, wyznaczone priorytety były zgodne z ustalonymi priorytetami UE i środkami wykonawczymi określonymi w załączniku II oraz podział odpowiednich zasobów między cele i działania był proporcjonalny do wyzwań i potrzeb, którym te państwa muszą sprostać. W tym względzie ważne jest osiągnięcie uczciwego i przejrzystego podziału zasobów między szczególne cele instrumentu. W związku z tym należy zapewnić minimalny poziom wydatków dla szczególnego celu wspierania wspólnej polityki wizowej, zarówno względem środków podlegających zarządzaniu bezpośredniemu lub pośredniemu, jak i środków objętych zarządzaniem dzielonym.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Ochronę granicy na morzu uznaje się za funkcję straży przybrzeżnej wykonywaną na obszarze morskim Unii. Organy krajowe pełniące funkcje straży przybrzeżnej są również odpowiedzialne za szerokie spektrum zadań, które mogą obejmować bezpieczeństwo na morzu, ochronę na morzu, działania poszukiwawcze i ratownicze na morzu, kontrolę granic morskich, kontrolę rybołówstwa morskiego, kontrolę celną na morzu, ogólne ściganie przestępstw na morzu i ochronę środowiska morskiego, lecz nie będą ograniczone wyłącznie do tych działań. Szeroki zakres funkcji straży granicznej oznacza, że podlegają one różnym politykom Unii, które powinny dążyć do synergii, aby osiągnąć bardziej skuteczne i wydajne rezultaty.

(31)  Ochronę granicy na morzu uznaje się za funkcję straży przybrzeżnej wykonywaną na obszarze morskim Unii. Organy krajowe pełniące funkcje straży przybrzeżnej są również odpowiedzialne za szerokie spektrum zadań, które mogą obejmować bezpieczeństwo na morzu, działania poszukiwawcze i ratownicze na morzu, kontrolę granic morskich, kontrolę rybołówstwa morskiego, kontrolę celną na morzu, ogólne ściganie przestępstw na morzu i ochronę środowiska morskiego, lecz nie będą ograniczone wyłącznie do tych działań. Szeroki zakres funkcji straży granicznej oznacza, że podlegają one różnym politykom Unii, które powinny dążyć do synergii, aby osiągnąć bardziej skuteczne i wydajne rezultaty.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  Przy realizacji działań finansowanych w ramach instrumentu, które związane są nadzorowaniem granic morskich, państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na obowiązki, jakie spoczywają na nich na mocy międzynarodowego prawa morskiego w odniesieniu do udzielania pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. W związku z tym sprzęt i systemy wspierane w ramach instrumentu powinny być wykorzystywane w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, jakie mogą być prowadzone w trakcie operacji nadzorowania granic na morzu, co przyczyni się do zapewnienia ochrony i ratowania życia migrantów.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Aby wzmocnić komplementarność i zwiększyć spójność działań morskich, jak również aby uniknąć powielania wysiłków i złagodzić ograniczenia budżetowe w obszarze kosztownych działań, jakim jak obszar morski, instrument powinien wspierać operacje morskie o charakterze wielozadaniowym, których głównym celem jest ochrona granicy, lecz w przypadku których jednocześnie można realizować inne dodatkowe cele.

(33)  Aby wzmocnić komplementarność i zwiększyć spójność działań morskich, jak również aby uniknąć powielania wysiłków i złagodzić ograniczenia budżetowe w obszarze kosztownych działań, takim jak obszar morski, instrument powinien wspierać operacje morskie o charakterze wielozadaniowym, których głównym celem jest ochrona granicy, lecz w przypadku których jednocześnie można realizować inne dodatkowe cele związane z celami głównymi, jak na przykład zwalczanie handlu ludźmi.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach instrumentu, powinny być wdrażane przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, instrument powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów ich zdolności w zakresie ochrony granicy i zarządzania granicami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii i unijnych celów dotyczących bezpieczeństwa.

(34)  Nadrzędnym celem tego instrumentu powinno być wspieranie zintegrowanego zarządzania granicami na zewnętrznych granicach Unii oraz wspieranie wspólnej polityki wizowej. Jednakże z uwzględnieniem określonych limitów i z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji niektóre środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich mogłyby zostać objęte wsparciem w ramach instrumentu. Środki te powinny być wdrażane przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na ocenę działań i programów dotyczących państw trzecich.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Ponieważ Unia ma lepsze niż państwa członkowskie warunki do stworzenia ram dla realizacji koncepcji solidarności unijnej w odniesieniu do kontroli granicznej, wspólnej polityki wizowej i zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zapewnienia platformy rozwoju wspólnych systemów informatycznych jako podstawy tych polityk, wsparcie finansowe zapewnione na mocy niniejszego rozporządzenia przyczyni się w szczególności do wzmacniania potencjału krajowego i unijnego w tych dziedzinach.

(35)  Finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Ponieważ Unia ma lepsze niż państwa członkowskie warunki do stworzenia ram dla realizacji koncepcji solidarności unijnej w odniesieniu do zarządzania granicami i wspólnej polityki wizowej oraz zapewnienia platformy rozwoju wspólnych systemów informatycznych jako podstawy tych polityk, wsparcie finansowe zapewnione na mocy niniejszego rozporządzenia przyczyni się w szczególności do wzmacniania potencjału krajowego i unijnego w tych dziedzinach.

Uzasadnienie

Kwestie dotyczące migracji są finansowane w ramach odrębnego instrumentu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Można uznać, że państwo członkowskie nie przestrzega odnośnego dorobku prawnego Unii, w tym pod względem wykorzystania wsparcia operacyjnego w ramach tego instrumentu, jeżeli: państwo to nie dopełniło swoich obowiązków przewidzianych w Traktatach, dotyczących obszarów zarządzania granicami i wiz, istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie unijnych wartości przy wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie zarządzania granicami i wiz lub w sprawozdaniu oceniającym w ramach mechanizmu oceny i monitorowania stosowania dorobku Schengen stwierdzono niedociągnięcia w tych obszarach.

(36)  Można uznać, że państwo członkowskie nie przestrzega odnośnego dorobku prawnego Unii, w tym pod względem wykorzystania wsparcia operacyjnego w ramach tego instrumentu, jeżeli: państwo to nie dopełniło swoich obowiązków przewidzianych w Traktatach, dotyczących obszarów zarządzania granicami i wiz, istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie unijnych wartości przy wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie zarządzania granicami i wiz lub w sprawozdaniu oceniającym w ramach mechanizmu oceny i monitorowania stosowania dorobku Schengen stwierdzono niedociągnięcia w tych obszarach lub jeżeli w ramach współpracy z państwem trzecim państwo członkowskie finansowało i podejmowało z tym państwem wspólne działania, które doprowadziły do naruszeń praw podstawowych stwierdzonych za pomocą mechanizmu oceny i monitorowania.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Ustanawiając instrument, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele określone w niniejszym rozporządzeniu.

(37)  Instrument powinien zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby osiągnąć cele określone w niniejszym rozporządzeniu. Powinien on równoważyć potrzebę przewidywalności w podziale finansowania z potrzebą zwiększenia elastyczności i uproszczenia. Aby spełnić wymóg przejrzystości funduszy, Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, powinna publikować informacje na temat opracowywania rocznych i wieloletnich programów instrumentu tematycznego. Przy wdrażaniu instrumentu należy kierować się zasadami wydajności, skuteczności i jakości wydatków. Ponadto wdrażanie instrumentu powinno odbywać się w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkowników.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić kwoty początkowe na programy państw członkowskich obliczone na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku I, które odzwierciedlają długość odcinków granic lądowych i morskich i poziomy zagrożenia na tych granicach, obciążenie pracą w portach lotniczych i konsulatach, jak również liczbę konsulatów.

(38)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić kwoty początkowe na programy państw członkowskich obliczone na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku I, które odzwierciedlają długość odcinków granic lądowych i morskich i poziomy wpływu na tych granicach na podstawie danych aktualnych i historycznych , obciążenie pracą w portach lotniczych i konsulatach, jak również liczbę konsulatów.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  Przegląd śródokresowy należy wykorzystać do oceny skuteczności i wartości dodanej programów Unii, do rozwiązywania problemów, które pojawiły się na pierwszym etapie, oraz do zapewnienia przejrzystego przeglądu wdrażania.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Ze względu na fakt, że wyzwania w obszarze zarządzania granicami i wiz stale się zmieniają, konieczne jest dostosowanie sposobu przydzielania środków do zmian przepływów migracyjnych, presji na granicy i zagrożeń bezpieczeństwa oraz skierowanie funduszy ku priorytetom przynoszącym największą wartość dodaną dla Unii. Aby zaspokoić pilne potrzeby, uwzględnić zmiany w zakresie polityki i priorytetów Unii oraz przeznaczyć środki finansowe na działania o dużej wartości dodanej dla Unii, część finansowania będzie okresowo przydzielana na określone działania, działania unijne i pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, za pośrednictwem instrumentu tematycznego.

(40)  Ze względu na fakt, że wyzwania w obszarze zarządzania granicami i wiz stale się zmieniają, konieczne jest dostosowanie sposobu przydzielania środków do zmian priorytetów polityki wizowej i zarządzania granicami, w tym w wyniku zwiększonej presji na granicy, oraz skierowanie funduszy ku priorytetom przynoszącym największą wartość dodaną dla Unii. Aby zaspokoić pilne potrzeby, uwzględnić zmiany w zakresie polityki i priorytetów Unii oraz przeznaczyć środki finansowe na działania o dużej wartości dodanej dla Unii, część finansowania będzie okresowo przydzielana na określone działania, działania unijne i pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, za pośrednictwem instrumentu tematycznego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Instrument powinien przyczyniać się do wspierania kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem granicami, wspólną polityką wizową oraz wielkoskalowymi projektami informatycznymi i powinien tym samym umożliwić państwom członkowskim utrzymywanie zdolności, które mają kluczowe znaczenie dla Unii jako całości. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami instrumentu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.

(42)  Instrument powinien, z zachowaniem określonych limitów, przyczyniać się do wspierania kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem granicami, wspólną polityką wizową oraz wielkoskalowymi projektami informatycznymi i powinien tym samym umożliwić państwom członkowskim utrzymywanie zdolności, które mają kluczowe znaczenie dla Unii jako całości. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami instrumentu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.

Uzasadnienie

Wsparcie na rzecz kosztów operacyjnych powinno być ograniczone, gdyż wydatki takie stanowią typowo kwestię podlegającą budżetom państw i nie zapewniają unijnej wartości dodanej.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Część dostępnych środków w ramach instrumentu może być także przydzielona do programów państw członkowskich służących realizacji działań szczególnych w uzupełnieniu do ich wstępnej alokacji. Te działania szczególne powinny zostać określone na szczeblu Unii i powinny dotyczyć działań wymagających wspólnego wysiłku lub działań koniecznych do uwzględnienia zmian w Unii, które wymagają udostępnienia państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim dodatkowych środków na cele takie jak zakup, za pośrednictwem programów krajowych państw członkowskich, sprzętu technicznego potrzebnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia działalności operacyjnej, zreformowanie procesu rozpatrywania wniosków wizowych, opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz ustanowienie interoperacyjności między tymi systemami. Te działania szczególne zostaną określone przez Komisję w jej programach prac.

(43)  Część dostępnych środków w ramach instrumentu może być także przydzielona do programów państw członkowskich służących realizacji działań szczególnych w uzupełnieniu do ich wstępnej alokacji. Te działania szczególne powinny zostać określone na szczeblu Unii i powinny dotyczyć działań o unijnej wartości dodanej i wymagających wspólnego wysiłku państw członkowskich lub działań koniecznych do uwzględnienia zmian w Unii, które wymagają udostępnienia państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim dodatkowych środków na cele takie jak zakup, za pośrednictwem programów krajowych państw członkowskich, sprzętu technicznego potrzebnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia działalności operacyjnej, zreformowanie procesu rozpatrywania wniosków wizowych, opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz ustanowienie interoperacyjności między tymi systemami. Te działania szczególne zostaną określone przez Komisję w jej programach prac, które powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Aby wzmocnić zdolność Unii do szybkiego radzenia sobie z nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną presją migracyjną – w szczególności na tych odcinkach granic, na których poziom ryzyka został określony zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/201338 jako poziom zagrażający funkcjonowaniu strefy Schengen jako całości – jak również presją w wydziałach ds. wiz w konsulatach państw członkowskich lub zagrożeniem bezpieczeństwa granic – należy umożliwić udzielanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(45)  Aby wzmocnić zdolność Unii do szybkiego radzenia sobie z nieprzewidzianymi, pilnymi i szczególnymi potrzebami w przypadku sytuacji nadzwyczajnej – w szczególności na tych odcinkach granic, na których poziom ryzyka został określony zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/201338 jako poziom zagrażający funkcjonowaniu strefy Schengen jako całości – jak również z presją w wydziałach ds. wiz w konsulatach państw członkowskich lub zagrożeniem bezpieczeństwa granic, niniejszy instrument powinien wyjątkowo udzielać pomocy finansowej jako ostatecznego środka zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

__________________

__________________

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 11).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 11).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(45a)  Migracja i przekraczanie granic zewnętrznych przez dużą liczbę obywateli państw trzecich nie powinny same w sobie być uznawane za zagrożenie dla polityki publicznej lub bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nie powinny automatycznie uruchamiać pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach instrumentu.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Cele polityki instrumentu powinny być również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentu (-ów) [...] polityki funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu korygowania niedoskonałości rynku lub niekorzystnych warunków inwestycyjnych w proporcjonalny sposób, a podejmowane działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

skreśla się

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Do celów realizacji działań objętych zarządzaniem dzielonym instrument powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie finansowe i rozporządzenie (UE) nr .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

(49)  Do celów realizacji działań objętych zarządzaniem dzielonym instrument powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie finansowe i instrument określający wspólne przepisy dotyczące zarządzania dzielonego W przypadku sprzeczności przepisów niniejsze rozporządzenie powinno być nadrzędne w stosunku do wspólnych przepisów.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [nowym rozporządzeniem finansowym]41, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201342, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9543, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9644 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193945 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137146. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(52)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201342, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9543, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9644 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193945 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137146. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Wyniki dochodzeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w odniesieniu do instrumentu należy udostępniać Parlamentowi Europejskiemu.

__________________

__________________

41 Dz.U. C […] z […], s. […].

 

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

43 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

43 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

44 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

44 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

45 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

45 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1939 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1939 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Zgodnie z art. 349 TFUE i z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” zatwierdzonym przez Radę w konkluzjach z dnia 12 kwietnia 2018 r. odnośne państwa członkowskie powinny zapewnić w swoich krajowych programach środki mające zaradzić pojawiającym się zagrożeniom, z jakimi zmagają się regiony najbardziej oddalone. Instrument wspiera te państwa członkowskie, zapewniając im adekwatne zasoby na pomoc – w stosownych przypadkach – dla regionów najbardziej oddalonych.

(55)  Zgodnie z art. 349 TFUE i z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” zatwierdzonym przez Radę w konkluzjach z dnia 12 kwietnia 2018 r. odnośne państwa członkowskie powinny zapewnić w swoich krajowych programach środki mające zaradzić pojawiającym się zagrożeniom, z jakimi zmagają się regiony najbardziej oddalone, m.in. w zakresie ochrony granicy, nieproporcjonalnego napływu ludności lub wdrażania europejskich systemów informacyjnych. Instrument wspiera te państwa członkowskie, zapewniając im adekwatne zasoby na pomoc dla regionów najbardziej oddalonych w świetle takich specyficznych uwarunkowań.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.48 zachodzi potrzeba oceny tego instrumentu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi te mogą obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania instrumentu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia instrumentu, należy ustanowić wskaźniki i powiązane wartości docelowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego instrumentu.

(56)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny tego instrumentu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi te mogą obejmować mierzalne wskaźniki, w tym jakościowe i ilościowe, jako podstawę oceny oddziaływania instrumentu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia instrumentu, należy ustanowić wskaźniki i powiązane wartości docelowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego instrumentu.

__________________

__________________

48 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

48 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58)  Za pomocą wskaźników i sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie instrumentu zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] i niniejszym rozporządzeniem.

(58)  Komisja powinna co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie zatwierdzonych rocznych sprawozdań z osiągnięcia celów. Na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja powinna udostępnić im pełny tekst rocznych sprawozdań z osiągnięcia celów.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(58a)  W okresie przejściowym i podczas wdrażania instrumentu ważne jest, by zapewnić należyte zarządzanie finansami i pewność prawa. Działania podjęte w okresie 2014–2020 należy kontynuować w okresie przejściowym.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201150. W odniesieniu do aktów wykonawczych nakładających wspólne obowiązki na państwa członkowskie, w szczególności w zakresie przekazywania Komisji informacji, należy stosować procedurę sprawdzającą, zaś w odniesieniu do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących warunków przekazywania Komisji informacji w ramach programowania i sprawozdawczości, należy stosować procedurę doradczą, ze względu na ich czysto techniczny charakter.

(60)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201150. Ze względu na czysto techniczny charakter aktów wykonawczych dotyczących warunków przekazywania Komisji informacji w ramach programowania i sprawozdawczości przy ich przyjmowaniu należy stosować procedurę doradczą.

__________________

__________________

50 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

50 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz („instrument”) jako część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami („Fundusz”).

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz („instrument”) jako część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami („Fundusz”) na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wraz z rozporządzeniem (UE) nr .../...[Fundusz ds. Sprzętu do Kontroli Celnej], ustanawiającym w ramach [Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami] instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej, niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz.

skreśla się

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Określa ono cele instrumentu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

3.  Niniejsze rozporządzenie określa cele instrumentu, szczegółowe cele i środki służące ich osiągnięciu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu Unii, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu Unii oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;

skreśla się

Uzasadnienie

Nie jest jasne, jaką wartość dodaną zapewniłyby działania łączone w obszarze zarządzania granicami i polityki wizowej. W szczególności nie jest jasne, jakie operacje podlegałyby takim działaniom i na jakich warunkach. Polityka Unii w obszarze zarządzania granicami i polityki wizowej nie powinna polegać na inwestycjach sektora prywatnego.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice państw członkowskich: granice lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, granice morskie oraz ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, do których stosuje się przepisy prawa Unii dotyczące przekraczania granic zewnętrznych, w tym te granice wewnętrzne, na których nie zniesiono jeszcze kontroli;

4)  „granice zewnętrzne” oznaczają określone w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 399/2016 granice zewnętrzne państw członkowskich: granice lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, granice morskie oraz ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, do których stosuje się przepisy prawa Unii dotyczące przekraczania granic zewnętrznych, w tym te granice wewnętrzne, na których nie zniesiono jeszcze kontroli;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami celem polityki instrumentu jest zapewnienie solidnego i skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych przy jednoczesnej ochronie swobodnego przepływu osób na tych granicach, przy pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii do przestrzegania praw podstawowych, przyczyniając się tym samym do zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii.

1.  W ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami celem polityki instrumentu jest zapewnienie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych przy jednoczesnej ochronie swobodnego przepływu osób na tych granicach, przy pełnym poszanowaniu unijnego dorobku prawnego i międzynarodowych zobowiązań Unii i jej państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są sygnatariuszami.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie wspólnej polityki wizowej, aby ułatwiać legalne podróżowanie i zapobiegać zagrożeniom w zakresie migracji i bezpieczeństwa.

b)  wspieranie wspólnej polityki wizowej, aby zapewnić bardziej zharmonizowane podejście państw członkowskich do wydawania wiz, ułatwiać legalne podróżowanie i zmniejszać zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Niedyskryminacja i poszanowanie praw podstawowych

 

Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w unijnym dorobku prawnym, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także zobowiązań międzynarodowych Unii w zakresie praw podstawowych, w szczególności przez zapewnianie zgodności z zasadą niedyskryminacji i zasadą non-refoulement.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach celów, o których mowa w art. 3, i zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II instrument wspiera w szczególności działania wymienione w załączniku III.

1.  Zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II instrument wspiera działania przyczyniające się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, w szczególności działania wymienione w załączniku III.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia, instrument może w stosownych przypadkach wspierać działania zgodnie z priorytetami Unii, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5.

2.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 3, instrument może w wyjątkowych przypadkach, z zachowaniem określonych limitów i z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, wspierać działania, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Łączna kwota finansowania przeznaczonego na wspieranie działań w państwach trzecich i skierowanych do państw trzecich w ramach instrumentu tematycznego zgodnie z art. 8 nie przekracza 4 % łącznej kwoty przydzielonej na instrument tematyczny zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b).

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Łączna kwota finansowania przeznaczonego na wspieranie działań w państwach trzecich i skierowanych do państw trzecich w ramach programów państw członkowskich zgodnie z art. 12 nie przekracza, w przypadku każdego państwa członkowskiego, 4 % łącznej kwoty przydzielonej danemu państwu członkowskiemu zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a), art. 10 ust. 1 i załącznikiem I.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  W przypadku sytuacji nadzwyczajnych działania niekwalifikowalne, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą zostać uznane za działania kwalifikowalne.

  W przypadku sytuacji nadzwyczajnych, o których mowa w art. 23, działania niekwalifikowalne, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą zostać uznane za działania kwalifikowalne.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem określonych w nim warunków;

(ii)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem określonych w nim warunków, pod warunkiem że wszystkie działania w tym państwie trzecim lub skierowane do tego państwa trzeciego są w pełni zgodne z prawami i zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii i państw członkowskich;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania.

3.  Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania i jeżeli jest to w pełni zgodne z dorobkiem prawnym Unii i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, lub w państwach trzecich, spełniają kryteria kwalifikowalności.

4.  Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, spełniają kryteria kwalifikowalności. Jeżeli organizacje międzynarodowe uczestniczące w konsorcjum mają siedzibę w państwie trzecim, zastosowanie ma art. 6 ust. 3.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wsparcie zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencje krajowe, regionalne i lokalne i skupia się na wnoszeniu wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.

1.  Wsparcie zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencje krajowe, regionalne i lokalne i skupia się na wnoszeniu unijnej wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja i państwa członkowskie współpracują przy wdrażaniu tego instrumentu. Komisja stworzy punkt pomocy technicznej i punkt kontaktowy, aby zapewnić wsparcie państwom członkowskim i przyczynić się do skutecznego przydzielania finansowania.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację instrumentu na lata 2021–2027 wynosi 8 018 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację instrumentu na lata 2021–2027 wynosi 7 087 760 000 w cenach z 2018 r. (8 018 000 000 EUR według cen bieżących).

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  4 811 000 000 EUR przydziela się na programy realizowane w ramach zarządzania dzielonego, w tym 157 200 000 EUR na specjalny program tranzytowy, o którym mowa w art. 16, realizowany w ramach zarządzania dzielonego;

a)  4 252 833 000 EUR według cen z 2018 r. (4 811 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na programy realizowane w ramach zarządzania dzielonego, w tym 138 962 000 EUR według cen z 2018 r. (157 200 000 EUR w cenach bieżących) na specjalny program tranzytowy, o którym mowa w art. 16, realizowany w ramach zarządzania dzielonego;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  3 207 000 000 EUR przydziela się na instrument tematyczny.

b)  2 834 927 000 EUR według cen z 2018 r. (3 207 000 000EUR w cenach bieżących) przydziela się na instrument tematyczny.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II.

2.  Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II lub wspierania środków zgodnie z art. 20. Aby przygotować programy prac, Komisja konsultuje się z organizacjami reprezentującymi partnerów na szczeblu unijnym, łącznie ze społeczeństwem obywatelskim.

Poprawka    73

Wniosek y rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Co najmniej 20 % środków finansowych z instrumentu tematycznego należy przeznaczyć na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b).

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, należy zapewnić, aby wybranych projektów nie dotyczyła uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.

3.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, nie jest możliwe finansowanie projektów , jeżeli istnieją dowody, że legalność lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykonywane według metody zarządzania dzielonego, Komisja – do celów art. 18 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] – ocenia, czy przewidzianych działań nie dotyczy uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.

4.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykonywane według metody zarządzania dzielonego, Komisja ocenia przewidziane działania, aby zapewnić, że nie jest możliwe finansowanie projektów, w przypadku których istnieją dowody, że legalność tych projektów lub ich legalność i prawidłowość bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku przyznania środków finansowych z instrumentu tematycznego w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego Komisja ocenia, czy na przewidywane działania nie wpływają uogólnione braki w zakresie praworządności w państwie członkowskim, które wywierają wpływ lub mogą wywierać wpływ na zasady należytego zarządzania finansami lub ochrony interesów finansowych Unii w sposób zagrażający legalności i prawidłowości wydatków lub realizacji tych projektów.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja przyjmuje decyzje w sprawie finansowania, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego, dotyczące instrumentu tematycznego i określające cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. W stosownych przypadkach decyzje w sprawie finansowania określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu przyjęcia programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego, dotyczących instrumentu tematycznego i określających cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 3, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

7.  Po przyjęciu programu prac, o którym mowa w ust. 6, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Decyzje w sprawie finansowania mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.

8.  Programy prac mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden komponent instrumentu tematycznego lub większą ich liczbę.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Poniższa sekcja ma zastosowanie do części puli środków finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz dodatkowych zasobów objętych zarządzaniem dzielonym zgodnie z decyzją Komisji dotyczącą instrumentu tematycznego, o której mowa w art. 8.

1.  Poniższa sekcja ma zastosowanie do części puli środków finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz dodatkowych zasobów objętych zarządzaniem dzielonym zgodnie z programami prac Komisji dotyczącymi instrumentu tematycznego, o których mowa w art. 8.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  4 009 000 000 EUR dla państw członkowskich zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I;

a)  3 543 880 000 EUR według cen z 2018 r. (4 009 000 000 EUR w cenach bieżących) dla państw członkowskich zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  802 000 000 EUR dla państw członkowskich na dostosowanie przydziałów środków na programy, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

b)  708 953 000 EUR według cen z 2018 r. (802 000 000 EUR w cenach bieżących) dla państw członkowskich na dostosowanie przydziałów środków na programy, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 75 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.

1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 85 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem z państwa członkowskiego, w którym dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90 % średniej unijnej, i 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla innych państw członkowskich.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby priorytety objęte jego programem były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze zarządzania granicami i wiz i aby im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II.

1.  Każde państwo członkowskie i Komisja zapewniają, aby priorytety objęte programem krajowym były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze zarządzania granicami i wiz i aby im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii, a także z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z instrumentów międzynarodowych, których są sygnatariuszami. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W tym względzie państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 20 % swoich przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b).

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zapewnia, aby Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych przypadkach, eu-LISA, były zaangażowane w proces opracowywania programów państw członkowskich na wczesnym etapie, w zakresie, w jakim należy on do kompetencji tych agencji.

2.  Komisja zapewnia, w stosownych przypadkach, aby Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, agencja eu-LISA, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wszelkie inne odpowiednie agencje Unii były zaangażowane w proces opracowywania programów państw członkowskich na wczesnym etapie, w zakresie, w jakim należy on do kompetencji tych agencji.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Konsultuje się z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie projektów programów, kładąc szczególny nacisk na działania objęte wsparciem operacyjnym zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a), aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji i państw członkowskich w odniesieniu do zarządzania granicami, jak również aby uniknąć podwójnego finansowania i osiągnąć efektywność kosztową.

3.  Komisja konsultuje się z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie projektów programów, kładąc szczególny nacisk na działania objęte wsparciem operacyjnym zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a), aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji i państw członkowskich w odniesieniu do zarządzania granicami, jak również aby uniknąć podwójnego finansowania i osiągnąć efektywność kosztową.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja konsultuje się z agencją eu-LISA w sprawie projektów programów, kładąc szczególny nacisk na działania objęte wsparciem technicznym zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b), aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji eu-LISA i państw członkowskich.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja może włączyć Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych przypadkach, agencję eu-LISA do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu instrumentu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

4.  Komisja może włączyć, w stosownych przypadkach, Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, agencję eu-LISA, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wszelkie inne odpowiednie agencje do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu instrumentu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W stosownych przypadkach Komisja może włączyć Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w proces analizowania najbardziej właściwego podejścia do zrealizowania zaleceń przy wsparciu z instrumentu.

6.  W stosownych przypadkach Komisja może włączyć Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, agencję eu-LISA, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wszelkie inne odpowiednie agencje lub organy w proces analizowania najbardziej właściwego podejścia do zrealizowania zaleceń przy wsparciu z instrumentu.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W stosownych przypadkach do danego programu wprowadzane są zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 5. W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program może zostać zatwierdzony przez Komisję.

8.  W stosownych przypadkach do danego programu wprowadzane są zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 5, oraz postępy w osiąganiu celów pośrednich i końcowych zgodnie z oceną zawartą w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów, o których mowa w art. 27 ust. 2 lit. a). W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program zostaje zatwierdzony przez Komisję.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu instrumentu, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem projektu.

10.  Zanim państwo członkowskie postanowi realizować projekt z państwem trzecim, na terenie państwa trzeciego lub skierowany do tego państwa trzeciego przy wsparciu z instrumentu, zapewnia, by wszystkie działania zaproponowane przez państwo trzecie, w tym państwie lub w związku z nim były zgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii i tego państwa członkowskiego oraz by w pełni przestrzegały praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem projektu, aby zapewnić spełnienie powyższych warunków.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  W przypadku gdy państwo członkowskie postanawia realizować działania z państwem trzecim lub w państwie trzecim przy wsparciu z instrumentu, dotyczące monitorowania, wykrywania, identyfikowania, śledzenia, przechwytywania osób nielegalnie przekraczających granicę oraz zapobiegania temu zjawisku do celów wykrywania i zwalczania imigracji nieuregulowanej i przestępczości granicznej oraz zapobiegania tym zjawiskom lub przyczyniania się do ochrony i ratowania życia migrantów, państwo to dopilnowuje, aby powiadomić Komisję o wszelkiej współpracy dwustronnej lub wielostronnej z tym państwem trzecim zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1052/2013.

11.  W przypadku gdy państwo członkowskie wyjątkowo postanawia realizować działania z państwem trzecim, w państwie trzecim lub skierowane do państwa trzeciego przy wsparciu z instrumentu, dotyczące monitorowania, wykrywania, identyfikowania, śledzenia, przechwytywania osób nielegalnie przekraczających granicę oraz zapobiegania temu zjawisku do celów wykrywania i zwalczania imigracji nieuregulowanej i przestępczości granicznej oraz zapobiegania tym zjawiskom lub przyczyniania się do ochrony i ratowania życia migrantów, państwo to dopilnowuje, aby powiadomić Komisję o wszelkiej współpracy dwustronnej lub wielostronnej z tym państwem trzecim zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1052/2013. Państwa członkowskie zapewniają pełne poszanowanie zasady non-refoulement, w tym podczas działań na morzu pełnym.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a.  Z chwilą podjęcia przez państwo członkowskie decyzji o rozpoczęciu projektów z państwem trzecim, na terenie państwa trzeciego lub skierowanych do tego państwa trzeciego w ramach niniejszego instrumentu państwo członkowskie informuje organizacje reprezentujące partnerów na szczeblu krajowym oraz członków Rady Sterującej w terminie 10 dni.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  Jeżeli chodzi o sprzęt operacyjny, w tym środki transportu, i systemy łączności wymagane do skutecznej i bezpiecznej kontroli granic, zakupione przy wsparciu z instrumentu, stosuje się następujące zasady:

12.  Jeżeli chodzi o sprzęt operacyjny, w tym środki transportu i systemy łączności wymagane do skutecznej i bezpiecznej kontroli granic oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych, zakupione przy wsparciu z instrumentu, stosuje się następujące zasady:

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 12 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  aby wspierać spójne planowanie rozwoju zdolności Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i możliwe skorzystanie ze wspólnego udzielania zamówień, państwa członkowskie zgłaszają Komisji, w ramach składania sprawozdania zgodnie z art. 27, dostępne plany wieloletnie dotyczące sprzętu, jaki przewiduje się zakupić w ramach instrumentu. Komisja przekazuje te informacje Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

d)  aby wspierać spójne planowanie rozwoju zdolności Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i możliwe skorzystanie ze wspólnego udzielania zamówień, państwa członkowskie zgłaszają Komisji, w ramach składania sprawozdania zgodnie z art. 27, dostępne plany wieloletnie dotyczące sprzętu, jaki przewiduje się zakupić w ramach instrumentu. Komisja przekazuje te informacje Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

 

W przypadku gdy państwa członkowskie wdrażają działania w ramach tego instrumentu związane z ochroną granic morskich, zwracają szczególną uwagę na swoje międzynarodowe zobowiązania poszukiwawczo-ratownicze na morzu i w tym celu uprawnione są do korzystania z urządzeń i systemów, o których mowa w lit. a) – d) niniejszego ustępu.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  Szkolenia w dziedzinie zarządzania granicami przeprowadzane przy wsparciu z instrumentu opierają się na odpowiednich europejskich zharmonizowanych normach jakości w zakresie kształcenia i wspólnego szkolenia w odniesieniu do ochrony granic i straży przybrzeżnej.

13.  Szkolenia w dziedzinie zarządzania granicami przeprowadzane przy wsparciu z instrumentu opierają się na odpowiednich europejskich zharmonizowanych normach jakości w zakresie kształcenia i wspólnego szkolenia w odniesieniu do ochrony granic i straży przybrzeżnej, na właściwym prawie Unii i prawie międzynarodowym, w tym w odniesieniu do praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i odpowiedniego prawa morskiego.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15.  Programowanie, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], opiera się na rodzajach interwencji określonych w załączniku VI, tabela 1.

15.  Każdy program określa dla każdego celu szczegółowego rodzaje interwencji zgodnie z tabelą 1 zawartą w załączniku VI oraz orientacyjny podział zaplanowanych środków według rodzaju interwencji lub obszaru wsparcia.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Programy podlegają przeglądowi śródokresowemu i ocenie śródokresowej zgodnie z art. 26.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W 2024 r. Komisja przydzieli dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), na rzecz programów danych państw członkowskich, zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Przydział środków zostanie dokonany na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych dotyczących kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Finansowanie będzie obowiązywać na okres począwszy od roku kalendarzowego 2025.

1.  Do końca 2024 r i po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego Komisja przydzieli dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), na rzecz programów danych państw członkowskich, zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Przydział środków zostanie dokonany na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych dotyczących kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Finansowanie będzie obowiązywać na okres począwszy od roku kalendarzowego 2025.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli co najmniej 10 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność okresową złożonymi zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.

2.  Jeżeli co najmniej 30 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność okresową, dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Ustęp 2 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy odpowiednie ramy prawne i powiązane akty prawne obowiązują 1 stycznia 2022 r.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego w stosownych przypadkach uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania szczególne to projekty transnarodowe lub krajowe zgodne z celami niniejszego rozporządzenia, na które jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać dodatkowy przydział środków do swoich programów.

1.  Działania szczególne to projekty transnarodowe lub krajowe o unijnej wartości dodanej, zgodne z celami niniejszego rozporządzenia, na które jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać dodatkowy przydział środków do swoich programów.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie granic i wiz.

3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Nie naruszając przepisów art. 4 ust. 3 lit. c), wsparcie operacyjne koncentruje się na konkretnych zadaniach i usługach określonych w załączniku VII.

5.  Nie naruszając przepisów art. 4 ust. 3 lit. c), wsparcie operacyjne koncentruje się na działaniach kwalifikujących się określonych w załączniku VII.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 celem wprowadzenia zmian do zadań i usług określonych w załączniku VII.

6.  Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 celem wprowadzenia zmian do kwalifikujących się działań określonych w załączniku VII.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreśla się

Działania łączone

 

Działania łączone w ramach niniejszego instrumentu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie InvestEU] oraz [tytułem X] rozporządzenia finansowego.

 

Uzasadnienie

Nie jest jasne, jaką wartość dodaną zapewniłyby działania łączone w obszarze zarządzania granicami i polityki wizowej. W szczególności nie jest jasne, jakie operacje podlegałyby takim działaniom i na jakich warunkach. Polityka Unii w obszarze zarządzania granicami i polityki wizowej nie powinna polegać na inwestycjach sektora prywatnego.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instrument może wspierać środki pomocy technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu. Środki te mogą być finansowane w 100 %.

Instrument może wspierać środki pomocy technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu. Środki te, a mianowicie działania przygotowawcze, monitorowanie, nadzór, audyt, ocena oraz wszystkie działania w zakresie pomocy administracyjnej i technicznej niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach z udziałem państw trzecich, mogą być finansowane w 100 %.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego promują działania i ich rezultaty przez dostarczanie spójnych, skutecznych i istotnych informacji skierowanych do różnych zainteresowanych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, we wszystkich właściwych językach. Aby zapewnić widoczność unijnego finansowania, jego beneficjenci, informując o swoim działaniu, wskazują źródło finansowania. W tym celu odbiorcy dopilnowują, aby we wszelkich materiałach informacyjnych skierowanych do mediów i opinii publicznej eksponowany był symbol Unii oraz wyraźnie wskazywane było wsparcie unijne.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z tym instrumentem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na ten instrument przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami niniejszego rozporządzenia.

2.  Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z wdrażaniem tego instrumentu, jego działaniami i rezultatami. W szczególności Komisja publikuje informacje dotyczące opracowywania rocznych i wieloletnich programów w ramach instrumentu tematycznego. Komisja publikuje też wykaz operacji wybranych na potrzeby wsparcia w ramach instrumentu tematycznego na publicznie dostępnej stronie internetowej oraz aktualizuje ten wykaz przynajmniej co trzy miesiące. Zasoby finansowe przydzielone na ten instrument przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie realizacji priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami niniejszego rozporządzenia. Komisja może w szczególności promować najlepsze praktyki i wymianę informacji dotyczące wdrażania instrumentu.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 2, w formacie otwartym przeznaczonym do odczytu komputerowego, jak określono w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a, co pozwala na ich sortowanie, przeszukiwanie, ekstrakcję, porównywanie i ponowne wykorzystanie. Należy zapewnić możliwość sortowania danych według priorytetu, celu szczegółowego, łącznego kosztu kwalifikowalnego operacji, łącznego kosztu projektów, łącznego kosztu postępowań o udzielenie zamówienia, nazwiska/nazwy beneficjenta i nazwiska/nazwy wykonawcy.

 

__________________

 

1a Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Obowiązkiem państw członkowskich jest dostarczanie Komisji informacji na temat opracowywania programów w ramach zarządzania dzielonego w celu ich publikacji na stronie internetowej Komisji.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Instrument zapewnia pomoc finansową, aby zaspokoić pilne i szczególne potrzeby w wypadku sytuacji nadzwyczajnej wynikającej z nagłej i wyjątkowej presji kiedy wysoka lub nieproporcjonalna liczba obywateli państw trzecich przekroczyła, przekracza lub ma przekroczyć granice zewnętrzne jednego lub większej liczby państw członkowskich, w szczególności na odcinkach granic, na których poziom ryzyka został uznany za zagrażający funkcjonowaniu całej strefy Schengen lub każdej innej sytuacji nagłej i wyjątkowej presji, objętej zakresem niniejszego rozporządzenia, wymagającej natychmiastowego działania.

1.  W przypadku należycie uzasadnionej sytuacji nadzwyczajnej Komisja może podjąć decyzję o zapewnieniu wyjątkowej i stosowanej w ostateczności pomocy finansowej, aby zaspokoić pilne i szczególne potrzeby. Sytuacje nadzwyczajne wynikają z nagłej i wyjątkowej presji powstającej, kiedy wysoka lub nieproporcjonalna liczba obywateli państw trzecich przekroczyła, przekracza lub ma przekroczyć granice zewnętrzne jednego lub większej liczby państw członkowskich, w szczególności na odcinkach granic, na których poziom ryzyka został uznany za zagrażający funkcjonowaniu całej strefy Schengen lub każdej innej należycie uzasadnionej sytuacji nadzwyczajnej wymagającej pilnego działania na granicach zewnętrznych, zgodnie z zakresem niniejszego rozporządzenia. Komisja bezzwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może obejmować wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji lub wniosku o udzielenie pomocy, ale nie przed 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych udzielana jest w sposób całkowicie zgodny z dorobkiem prawnym Unii oraz ze zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z instrumentów międzynarodowych, których są sygnatariuszami.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach instrumentu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszącego wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach instrumentu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszącego wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia. Wkłady z innych programów unijnych na rzecz działań w ramach niniejszego instrumentu są potwierdzane, w stosownych przypadkach, w programach prac Komisji lub programach krajowych i rocznych sprawozdaniach z realizacji celów.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne porównywalne warunki:

2.  Operacje, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne porównywalne warunki:

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

mogą otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z art. 67 ust. 5 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] i art. 8 rozporządzenia (UE) .../... [finansowanie, zarządzanie i monitorowanie wspólnej polityki rolnej], pod warunkiem że działania te są spójne z celami danego programu. Zastosowanie mają przepisy Funduszu lub instrumentu, z którego pochodzi wsparcie.

mogą otrzymywać wsparcie z unijnych funduszy strukturalnych, pod warunkiem że działania te są spójne z celami danego programu. Zastosowanie mają przepisy Funduszu lub instrumentu, z którego pochodzi wsparcie.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. 43 ust. 3 lit. h) ppkt (i)(ii) rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.

1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. 41 ust. 3 lit. h) ppkt (i)(iii) rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V przynajmniej raz w roku.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wskaźniki służące do przedstawiania sprawozdań z postępów instrumentu w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia znajdują się w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

3.  Wskaźniki służące do przedstawiania sprawozdań z postępów instrumentu w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia znajdują się w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. W odniesieniu do zasobów objętych zarządzaniem dzielonym stosuje się wspólne wskaźniki. Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu uzyskane przez Komisję są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na żądanie.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W przypadku zasobów objętych zarządzaniem dzielonym monitorowanie i sprawozdawczość opierają się na rodzajach interwencji określonych w załączniku VI. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29, aby zaradzić nieprzewidzianym lub nowym okolicznościom bądź zapewnić skuteczne wdrażanie finansowania.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Komisja zwraca szczególną uwagę na monitorowanie działań prowadzonych przez państwa trzecie, na terenie państw trzecich lub skierowanych do państw trzecich zgodnie z art. 5 oraz art. 12 ust. 10 i 11.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach tego instrumentu.

1.  Do 31 grudnia 2024 r. Komisja przedstawia śródokresową ocenę wdrażania niniejszego rozporządzenia. Ocena śródokresowa polega na badaniu skuteczności, wydajności, uproszczenia i elastyczności Funduszu. W szczególności ocena ta obejmuje ocenę:

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a)  postępów w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wszystkich istotnych dostępnych informacji, w szczególności składanych przez państwa członkowskie rocznych sprawozdań z realizacji celów, o których mowa w art. 30, oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w załączniku VIII;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  unijnej wartości dodanej działań i operacji realizowanych w ramach tego instrumentu;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c)  wkładu instrumentu w rozwiązywanie istniejących i pojawiających się problemów na granicach zewnętrznych, rozwój wspólnej polityki wizowej oraz wykorzystanie instrumentu do eliminowania niedociągnięć zidentyfikowanych w ramach mechanizmu oceny Schengen i oceny narażenia;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

d)  stałej aktualności stosowności środków wykonawczych określonych w załączniku II i działań, o których mowa w załączniku III;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

e)  komplementarności i spójności działań wspieranych z instrumentu i przy wsparciu z innych funduszy Unii.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przegląd śródokresowy uwzględnia wyniki retrospektywnej oceny długoterminowego wpływu wcześniejszego instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz będącego częścią Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do 31 stycznia 2030 r. Komisja przeprowadza ocenę retrospektywną. Do tego samego dnia Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny. Ocena retrospektywna obejmuje ocenę elementów określonych w ust. 1. W związku z tym ocenie poddaje się bardziej długoterminowe oddziaływanie instrumentu z myślą o wykorzystaniu tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym odnowieniu lub zmodyfikowaniu następnego instrumentu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 40 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

2.  Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym, zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W ocenie śródokresowej i ocenie retrospektywnej Komisja zwraca szczególną uwagę na ocenę działań państw trzecich, w państwach trzecich lub w odniesieniu do tych państw zgodnie z art. 5 oraz art. 12 ust. 10 i 11.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r.

1.  Do 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do 30 czerwca 2022 r. Państwa członkowskie publikują te sprawozdania na specjalnej stronie internetowej i przekazują je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  postępów w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, z uwzględnieniem najnowszych danych, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 37 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];

a)  postępów w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, z uwzględnieniem najnowszych danych zbiorczych przekazanych Komisji;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego z programu krajowego z podziałem na środki odzyskane, płatności zaliczkowe na rzecz beneficjentów końcowych i rzeczywiście poniesione wydatki;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie kwestie mające wpływ na wyniki programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom;

b)  wszelkich kwestii mających wpływ na wyniki programu i działań podjętych w celu zaradzenia tym kwestiom, w tym uzasadnionych opinii wydanych przez Komisję w odniesieniu do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  komplementarności działań wspieranych z instrumentu i przy wsparciu z innych funduszy Unii, w szczególności działań realizowanych w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich;

c)  komplementarności, koordynacji i spójności działań wspieranych z instrumentu i przy wsparciu z innych funduszy Unii, w szczególności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego oraz innych instrumentów zapewniających finansowanie działań realizowanych w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przestrzegania wymogów w zakresie praw podstawowych;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa)  realizacji projektów na terenie państwa trzeciego lub dotyczących państwa trzeciego.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może zgłaszać uwagi do rocznego sprawozdania z realizacji celów w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego sprawozdania. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdania uznaje się za przyjęte.

3.  Komisja może zgłaszać uwagi do rocznego sprawozdania z realizacji celów w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego sprawozdania. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdania uznaje się za przyjęte. Następnie Komisja udostępnia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie streszczenia rocznych sprawozdań z realizacji celów oraz publikuje te streszczenia na specjalnej stronie internetowej.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreśla się

Monitorowanie i sprawozdawczość

 

1.  Monitorowanie i sprawozdawczość zgodnie z tytułem IV rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], opiera się na rodzajach interwencji określonych w załączniku VI, tabele 1, 2 i 3. Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych celem wprowadzenia zmian do załącznika VI zgodnie z art. 29.

 

2.  Wspólne wskaźniki są stosowane zgodnie z art. 12 ust. 1, 17 i 37 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

 

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, 15, 25 i 28, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, 12, 15, 25 i 28, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Parlament Europejski i Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, 15, 25 i 28. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Parlament Europejski i Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, 12, 15, 25 i 28. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12, 15, 25 i 28 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8, 12, 15, 25 i 28 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego. Ten przepis nie ma zastosowania do aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 27 ust. 4.

skreśla się

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Do celów podziału środków na podstawie pkt 1 lit. c) wyrażenie „zewnętrzne granice morskie” oznacza zewnętrzne granice morza terytorialnego państw członkowskich określone zgodnie z art. 4–16 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. W przypadkach, gdy wymagane są regularne operacje o dalekim zasięgu w celu zapobieżenia nielegalnej imigracji lub nielegalnym wjazdom, wówczas granica ta stanowić będzie jednak zewnętrzną linię obszaru wysokiego ryzyka. Definicja „zewnętrzne granice morskie” w tym kontekście jest określana przy uwzględnieniu danych operacyjnych pochodzących z ostatnich dwóch lat, przedstawionych przez dane państwo członkowskie. Definicja ta jest stosowana wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.

6.  Do celów podziału środków na podstawie pkt 1 lit. c) wyrażenie „zewnętrzne granice morskie” oznacza zewnętrzne granice morza terytorialnego państw członkowskich określone zgodnie z art. 4–16 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. W przypadkach, gdy wymagane są regularne operacje o dalekim zasięgu w celu zapobieżenia imigracji nieuregulowanej lub nieuregulowanym wjazdom, wówczas granica ta stanowić będzie jednak zewnętrzną linię obszaru wysokiego ryzyka. Definicja „zewnętrzne granice morskie” w tym kontekście jest określana przy uwzględnieniu danych operacyjnych pochodzących z ostatnich dwóch lat, przedstawionych przez dane państwo członkowskie. Definicja ta jest stosowana wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 7 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  70 % stosownie do liczby przypadków przekroczenia granic zewnętrznych na wyznaczonych przejściach granicznych;

1)  60 % stosownie do liczby przypadków przekroczenia granic zewnętrznych na wyznaczonych przejściach granicznych;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 7 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  30 % stosownie do liczby obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na granicy zewnętrznej;

2)  20 % stosownie do liczby obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na granicy zewnętrznej;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 7 – litera a – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  20 % stosownie do liczby osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny, a ich wnioski były rozpatrywane w ramach procedury granicznej, o której mowa w art. 43 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE1a.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60).

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy wymaganych danych statystycznych, wykorzystuje się ostatnie dostępne dane dla tego państwa członkowskiego. Jeżeli nie są dostępne żadne dane dla państwa członkowskiego, wartość odniesienia wynosi zero.

Jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy wymaganych danych statystycznych, wykorzystuje się ostatnie dostępne dane dla tego państwa członkowskiego. Jeżeli dla państwa członkowskiego nie są dostępne żadne dane lub jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy tego typu informacji przez dwa kolejne lata, wartość odniesienia wynosi zero.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 9 –litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy wymaganych danych statystycznych, wykorzystuje się ostatnie dostępne dane dla tego państwa członkowskiego. Jeżeli nie są dostępne żadne dane dla państwa członkowskiego, wartość odniesienia wynosi zero.

d)  Jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy wymaganych danych statystycznych, wykorzystuje się ostatnie dostępne dane dla tego państwa członkowskiego. Jeżeli dla państwa członkowskiego nie są dostępne żadne dane lub jeżeli państwo członkowskie nie dostarczy tego typu informacji przez dwa kolejne lata, wartość odniesienia wynosi zero.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej dostarcza Komisji sprawozdanie na temat podziału środków w odniesieniu do zewnętrznych granic lądowych, zewnętrznych granic morskich i portów lotniczych, o których mowa w pkt 1 lit. c).

10.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej dostarcza Komisji sprawozdanie na temat podziału środków w odniesieniu do zewnętrznych granic lądowych, zewnętrznych granic morskich i portów lotniczych, o których mowa w pkt 1 lit. c). Komisja udostępnia to sprawozdanie publicznie.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Do celów początkowego przydziału środków, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom zagrożenia na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do celów przeglądu śródokresowego, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom zagrożenia na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy dostępnych w trakcie przeglądu śródokresowego w 2024 r. W sprawozdaniu określa się następujące konkretne współczynniki ważenia dla odcinków granic przy zastosowaniu poziomów zagrożenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013:

11.  Do celów początkowego przydziału środków w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom wpływu na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do celów przeglądu śródokresowego, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom wpływu na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy dostępnych w trakcie przeglądu śródokresowego w 2024 r. W sprawozdaniu określa się następujące konkretne współczynniki ważenia dla odcinków granic przy zastosowaniu poziomów wpływu, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013:

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 11 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  współczynnik 0,5 w przypadku niskiego zagrożenia;

a)  współczynnik 0,5 w przypadku niskiego wpływu;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 11 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  współczynnik 3 w przypadku średniego zagrożenia;

b)  współczynnik 3 w przypadku średniego wpływu;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 11 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  współczynnik 5 w przypadku wysokiego zagrożenia;

c)  współczynnik 5 w przypadku wysokiego wpływu;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 11 –litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  współczynnik 8 w przypadku krytycznego zagrożenia.

skreśla się

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i.  wzmocnienie zdolności przeprowadzania kontroli i nadzoru na granicach zewnętrznych, w tym środki w celu zapobiegania przestępczości transgranicznej – takiej jak przemyt migrantów, handel ludźmi i terroryzm – i jej wykrywania;

i.  wzmocnienie zdolności przeprowadzania kontroli i nadzoru na granicach zewnętrznych, w tym środki w celu ułatwienia legalnego przekraczania granic, oraz, w stosownych przypadkach, środki związane z zapobieganiem przestępczości transgranicznej – takiej jak przemyt migrantów, handel ludźmi i terroryzm – i jej wykrywaniem, a także środki związane z kierowaniem dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać;

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ii.  wspieranie działań poszukiwawczo-ratowniczych w kontekście nadzorowania granicy na morzu;

skreśla się

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

iii.  wdrożenie środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą granic;

iii.  wdrożenie środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą granic, pod warunkiem że środki takie nie zagrażają swobodzie przepływu;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

v.  wspieranie, w ramach niniejszego rozporządzenia, państw członkowskich narażonych na istniejącą lub potencjalną nieproporcjonalną presję migracyjną na granicach zewnętrznych UE, w tym przez wsparcie techniczne i operacyjne, jak również przez wysyłanie zespołów wsparcia w zarządzaniu migracjami w obszarach hotspotów;

v.  wspieranie, w ramach niniejszego rozporządzenia, państw członkowskich narażonych na sytuacje nadzwyczajne, o których mowa w art. 23, w tym przez wsparcie techniczne i operacyjne, jak również przez wysyłanie zespołów wsparcia w zarządzaniu migracjami w obszarach hotspotów;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dalszy rozwój Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, przez wspólne budowanie zdolności, wspólne udzielanie zamówień, ustanowienie wspólnych norm i innych środków ułatwiających współpracę i koordynację między państwami członkowskimi i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

b)  wspólne budowanie zdolności, wspólne udzielanie zamówień, ustanowienie wspólnych norm i innych środków ułatwiających współpracę i koordynację między państwami członkowskimi z myślą o dalszym rozwijaniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wzmocnienie współpracy między agencyjnej na szczeblu krajowym między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kontrolę granic lub zadania wykonywane na granicy oraz współpracy na szczeblu UE między państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi, z jednej strony, a właściwymi organami, urzędami i agencjami Unii lub państwami trzecimi, z drugiej strony;

c)  wzmocnienie współpracy międzyagencyjnej na szczeblu krajowym między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kontrolę granic lub zadania wykonywane na granicy oraz współpracy na szczeblu UE między państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi, z jednej strony, a właściwymi organami, urzędami i agencjami Unii, w tym z agencjami odpowiedzialnymi za działania zewnętrzne, z drugiej strony;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ustanowienie, obsługa i utrzymanie wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze zarządzania granicami, w tym interoperacyjność tych systemów informatycznych i ich infrastruktura łączności.

e)  ustanowienie, obsługa i utrzymanie wielkoskalowych systemów informatycznych już podlegających prawu Unii w obszarze zarządzania granicami, w tym interoperacyjność tych systemów informatycznych i ich infrastruktura łączności, a także działania mające na celu poprawę jakości danych i dostarczania informacji.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  zwiększenie zdolności do udzielania pomocy osobom będącym w niebezpieczeństwie na morzu, w szczególności w ramach wspierania działań poszukiwawczo-ratowniczych;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  wspieranie działań poszukiwawczo-ratowniczych w kontekście nadzorowania granicy na morzu;

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenie wydajnych i przyjaznych odbiorcy usług na rzecz osób składających wnioski wizowe przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i integralności procedury wizowej;

a)  świadczenie wydajnych i przyjaznych odbiorcy usług na rzecz osób składających wnioski wizowe przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i integralności procedury wizowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających szczególnego traktowania i dzieci;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wspieranie państw członkowskich w wydawaniu wiz, w tym wiz o ograniczonej ważności terytorialnej wydawanych z przyczyn humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe, a także dla beneficjentów unijnego programu przesiedleń lub relokacji, oraz w pełnym przestrzeganiu unijnego dorobku prawnego dotyczącego wiz;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ustanowienie, obsługa i utrzymanie wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze wspólnej polityki wizowej, w tym interoperacyjność tych systemów informatycznych i ich infrastruktura łączności.

d)  aktualizacja, obsługa i utrzymanie wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze wspólnej polityki wizowej, w tym interoperacyjność tych systemów informatycznych i ich infrastruktura łączności.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  infrastrukturę, budynki, systemy i usługi wymagane na przejściach granicznych, w obszarach hotspotów oraz do nadzorowania granicy pomiędzy przejściami granicznymi, aby zapobiegać niedozwolonemu przekraczaniu granic, imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej na granicach zewnętrznych oraz aby je zwalczać, a także aby zagwarantować sprawne przepływy osób podróżujących zgodnie z prawem;

a)  infrastrukturę, budynki, systemy i usługi wymagane na przejściach granicznych, w obszarach hotspotów oraz do nadzorowania granicy pomiędzy przejściami granicznymi, aby zapobiegać niedozwolonemu przekraczaniu granic, imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej na granicach zewnętrznych oraz aby je zwalczać, a także aby zagwarantować sprawne przepływy osób podróżujących zgodnie z prawem oraz skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, w tym środki związane z kierowaniem dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać, przy jednoczesnym zapewnianiu traktowania tych osób z szacunkiem;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szkolenia z zakresu europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami lub przyczynianie się do jego rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb operacyjnych i analizy ryzyka oraz przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych;

c)  szkolenia z zakresu europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami lub przyczynianie się do jego rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb operacyjnych, analizy ryzyka oraz wyzwań zidentyfikowanych w zaleceniach dla poszczególnych krajów, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych;

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  oddelegowanie wspólnych oficerów łącznikowych do państw trzecich, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr .../... [nowe rozporządzenie w sprawie oficerów łącznikowych ds. imigracji] i oddelegowanie funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych ekspertów do państw członkowskich lub z państwa członkowskiego do państwa trzeciego, wzmocnienie współpracy i zdolności operacyjnej sieci ekspertów lub oficerów łącznikowych, jak również wymianę najlepszych praktyk i wzmocnienie zdolności sieci europejskich, aby oceniać, promować, wspierać i rozwijać polityki unijne;

d)  oddelegowanie wspólnych oficerów łącznikowych do państw trzecich i oddelegowanie funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych ekspertów do państw członkowskich lub z państwa członkowskiego do państwa trzeciego, wzmocnienie współpracy i zdolności operacyjnej sieci ekspertów lub oficerów łącznikowych, jak również wymianę najlepszych praktyk i wzmocnienie zdolności sieci europejskich, aby oceniać, promować, wspierać i rozwijać polityki unijne;

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  badania, projekty pilotażowe i inne istotne działania mające na celu wdrożenie lub rozwój europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, w tym środki na rzecz rozwoju Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, takie jak wspólne budowanie zdolności, wspólne zamówienia, ustanowienie wspólnych norm i innych środków ułatwiających współpracę i koordynację między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej i państwami członkowskimi;

e)  badania, projekty pilotażowe i inne istotne działania mające na celu wdrożenie lub rozwój europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, w tym środki na rzecz rozwoju Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, takie jak wspólne budowanie zdolności, wspólne zamówienia, ustanowienie wspólnych norm i innych środków ułatwiających współpracę i koordynację między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej i państwami członkowskimi, a także środki związane z kierowaniem dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać;

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  działania służące rozwojowi innowacyjnych sposobów lub wprowadzaniu nowych technologii, które można przenieść do innych państw członkowskich, w szczególności działania służące wykorzystaniu wyników projektów dotyczących badań nad bezpieczeństwem, jeżeli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, działając na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) 2016/1624, uzna, że wykorzystanie tych wyników przyczynia się do rozwoju zdolności operacyjnych Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

f)  działania służące rozwojowi innowacyjnych sposobów lub wprowadzaniu nowych technologii, które można przenieść do innych państw członkowskich, w szczególności działania służące wykorzystaniu wyników projektów dotyczących badań nad bezpieczeństwem, jeżeli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, działając na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) 2016/1624, uzna, że wykorzystanie tych wyników przyczynia się do rozwoju zdolności operacyjnych Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Te innowacyjne metody i nowe technologie uwzględniają w pełni prawa podstawowe i prawo do ochrony danych osobowych;

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  działania przygotowawcze, monitorujące, administracyjne i techniczne, wymagane do realizacji polityki w zakresie granicy zewnętrznej, w tym do poprawy zarządzania obszarem Schengen dzięki rozwinięciu i wdrożeniu mechanizmu oceny ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, aby sprawdzać stosowanie dorobku Schengen i kodeksu granicznego Schengen, w tym kosztów delegacji służbowych ekspertów z Komisji i państw członkowskich biorących udział w wizytach na miejscu, jak również środki w celu wdrożenia zaleceń przedstawionych w następstwie ocen narażenia przeprowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1624;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  identyfikację, pobieranie odcisków palców, rejestrację, kontrole bezpieczeństwa, prowadzenie rozmów, dostarczanie informacji, badania medyczne i badania identyfikujące osoby wymagające szczególnego traktowania, oraz, w razie konieczności, opiekę medyczną, jak również skierowanie obywateli państw trzecich do odpowiedniej procedury na granicach zewnętrznych, w szczególności na obszarach hotspotów;

h)  identyfikację, pobieranie odcisków palców, rejestrację, kontrole bezpieczeństwa, prowadzenie rozmów, dostarczanie informacji, badania medyczne i badania identyfikujące osoby wymagające szczególnego traktowania, oraz, w razie konieczności, opiekę medyczną, jak również, w stosownych przypadkach, skierowanie obywateli państw trzecich do odpowiedniej procedury azylowej na granicach zewnętrznych;

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  opracowywanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych;

j)  opracowywanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych z należytym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji;

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  wymianę najlepszych praktyk i wiedzy eksperckiej, w tym w odniesieniu do ochrony praw podstawowych w kontekście różnych komponentów kontroli granic, a zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania, udzielania im natychmiastowej pomocy i kierowania do służb ochrony.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kb)  środki na rzecz rozwoju, monitorowania i oceny strategii politycznych i procedur, w tym stosowania wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych w celu pomiaru postępów i oceny zmian w polityce.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szkolenie pracowników konsulatów i pozostałych pracowników przyczyniających się do realizacji wspólnej polityki wizowej i współpracy konsularnej;

c)  szkolenie pracowników konsulatów i pozostałych pracowników przyczyniających się do realizacji wspólnej polityki wizowej i współpracy konsularnej, w tym, w stosownych przypadkach, w zakresie poszanowania praw podstawowych;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wymianę najlepszych praktyk i ekspertów, w tym oddelegowanie ekspertów, jak również zwiększenie zdolności sieci europejskich, aby oceniać, promować, wspierać i w dalszym stopniu rozwijać polityki i cele unijne;

d)  wymianę najlepszych praktyk i ekspertów, w tym oddelegowanie ekspertów, jak również zwiększenie zdolności sieci europejskich, aby oceniać, promować, wspierać i dalej rozwijać polityki i cele unijne, w tym w celu ochrony praw podstawowych w odniesieniu do identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania, udzielania im natychmiastowej pomocy i kierowania ich do służb ochrony;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  działania przygotowawcze, monitorujące, administracyjne i techniczne, w tym celu poprawy zarządzania obszarem Schengen dzięki rozwinięciu i wdrożeniu mechanizmu oceny ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, aby sprawdzać stosowanie dorobku Schengen, w tym koszty delegacji służbowych ekspertów z Komisji i państw członkowskich biorących udział w wizytach na miejscu;

g)  działania przygotowawcze, monitorujące, administracyjne i techniczne, w tym mające na celu poprawę zarządzania obszarem Schengen dzięki rozwinięciu i wdrożeniu mechanizmu oceny ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, aby sprawdzać stosowanie dorobku Schengen, w tym koszty delegacji służbowych ekspertów z Komisji i państw członkowskich biorących udział w wizytach na miejscu;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  opracowywanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych;

i)  opracowywanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych z uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i prawa do ochrony danych osobowych;

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  wsparcie operacyjne dla realizacji wspólnej polityki wizowej.

j)  wsparcie operacyjne dla realizacji wspólnej polityki wizowej z należytym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  wspieranie państw członkowskich w wydawaniu wiz, w tym wiz o ograniczonej ważności terytorialnej wydawanych z przyczyn humanitarnych, z uwagi na interes państwowy lub zobowiązania międzynarodowe, a także dla beneficjentów unijnego programu przesiedleń lub relokacji, oraz w pełnym przestrzeganiu unijnego dorobku prawnego dotyczącego wiz;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  opracowanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych dla wielkoskalowych projektów informatycznych w dziedzinie wiz i granic;

g)  opracowywanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych do wielkoskalowych systemów informatycznych w dziedzinie wiz i granic, z uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i prawa do ochrony danych osobowych;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  działania mające na celu poprawę jakości danych i wzmocnienie egzekwowania prawa osoby, której dane dotyczą, do informacji, dostępu, poprawienia i usunięcia jej danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  Dalszy rozwój Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, przez wspólne budowanie zdolności, wspólne udzielanie zamówień, ustanowienie wspólnych norm i innych środków ułatwiających współpracę i koordynację między państwami członkowskimi i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak przedstawiono w pkt 1 lit. b) załącznika II.

3)  Wspólne budowanie zdolności, wspólne udzielanie zamówień, ustanowienie wspólnych norm i innych środków ułatwiających współpracę i koordynację między państwami członkowskimi z myślą o dalszym rozwijaniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  Działania na rzecz poprawy wykrywania ofiar handlu ludźmi i poprawy współpracy transgranicznej mającej na celu wykrywanie przemytników w ramach kontroli granicznej.

5)  Działania na rzecz poprawy wykrywania i wspierania ofiar handlu ludźmi i poprawy współpracy transgranicznej mającej na celu wykrywanie przemytników w ramach kontroli granicznej, w tym dzięki opracowaniu i wspieraniu skutecznych mechanizmów ochrony i odsyłania.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  Opracowanie zintegrowanych systemów ochrony dziecka na granicach zewnętrznych oraz strategii politycznych dla dzieci migrujących w ogóle, w tym przez wystarczające szkolenie pracowników i wymianę dobrych praktyk wśród państw członkowskich.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  Działania z zakresu wdrażania, transferu, testowania i zatwierdzania nowych metod lub technologii, w tym projekty pilotażowe i działania następcze na rzecz projektów badawczych na temat bezpieczeństwa finansowanych ze środków Unii, o których mowa w załączniku III.

6)  Działania z zakresu wdrażania, transferu, testowania i zatwierdzania nowych metod lub technologii mających na celu poprawę jakości danych i wzmocnienie egzekwowania prawa osoby, której dane dotyczą, do informacji, dostępu, poprawienia i usunięcia jej danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  Środki ukierunkowane na identyfikację osób wymagających szczególnego traktowania, udzielanie im natychmiastowej pomocy i odsyłanie ich do służb ochrony.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Cel szczegółowy 1: wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi:

a)  Cel szczegółowy 1: wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi;

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – litera a – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  liczba osób wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych

 

Źródło danych: państwa członkowskie

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – litera a – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  liczba osób, którym odmówiono wjazdu

 

Źródło danych: państwa członkowskie

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Cel szczegółowy 2: wspieranie wspólnej polityki wizowej, aby ułatwiać legalne podróżowanie i zapobiegać zagrożeniom w zakresie migracji i bezpieczeństwa:

b)  Cel szczegółowy 2: wspieranie wspólnej polityki wizowej, aby zapewnić bardziej zharmonizowane podejście państw członkowskich do wydawania wiz, ułatwiać legalne podróżowanie i zmniejszać zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – litera b – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  liczba osób wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej w konsulatach państw członkowskich

 

Źródło danych: państwa członkowskie

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – tabela 1 – Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – sekcja 1 - wiersz 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki związane z identyfikacją i odsyłaniem osób wymagających szczególnego traktowania

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – tabela 1 – Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – sekcja 1 - wiersz 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki związane z identyfikacją i kierowaniem dalej osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – tabela 1 – Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – sekcja 2 - wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wydawanie wiz humanitarnych

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – tabela 1 – Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – sekcja 3 - wiersz 003 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jakość danych i prawa osób, których dane dotyczą, do informacji, dostępu, poprawienia i usunięcia ich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  koszty usług, w tym na obszarach hotspotów, objętych zakresem niniejszego rozporządzenia;

3)  koszty usług objętych zakresem niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Cel szczegółowy 1: wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Cel szczegółowy 2: wspieranie wspólnej polityki wizowej, aby ułatwiać legalne podróżowanie i zapobiegać zagrożeniom w zakresie migracji i bezpieczeństwa:

b)  Cel szczegółowy 2: wspieranie wspólnej polityki wizowej, aby zapewnić bardziej zharmonizowane podejście państw członkowskich do wydawania wiz, ułatwiać legalne podróżowanie i zmniejszać zagrożenia dla bezpieczeństwa.

  • [1]    Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

UZASADNIENIE

Utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, gdzie możliwy jest swobodny przepływ osób i towarów, jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej i jednym z najbardziej namacalnych osiągnięć zarówno dla obywateli Unii, jak i przedsiębiorstw. Strefa Schengen jest jednym z głównych sposobów, za pomocą których obywatele europejscy mogą korzystać ze swoich swobód, a rynek wewnętrzny może prosperować i rozwijać się.

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z Traktatami należy osiągnąć między innymi dzięki wspólnym środkom dotyczącym przekraczania granic wewnętrznych przez osoby i dotyczącym kontroli na granicach zewnętrznych Unii, a także dzięki wspólnej polityce wizowej.

W związku z tym sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, który będzie następcą obecnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o budżecie wynoszącym 9,3 mld EUR, co stanowi pięciokrotny wzrost. Ten instrument finansowy ma fundamentalne znaczenie, gdyż przekłada strategie polityczne Unii na konkretne działania z korzyścią dla wszystkich obywateli Unii. Zapewnia wsparcie finansowe na rzecz wdrażania strategii politycznych, które powinny opierać się na zasadach solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie oraz wzajemnym zaufaniu między nimi.

W ostatnich latach zmieniające się wyzwania stojące przed Unią Europejską ujawniły poważne uchybienia w strategiach politycznych UE oraz ograniczone zaufanie między państwami członkowskimi. Pomimo wzmocnienia granic zewnętrznych dzięki wprowadzeniu nowych środków i systemów technologii informacyjnych zaufanie między państwami członkowskimi wciąż spada, a zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności nadal są podważane. Utrzymujące się kontrole na granicach wewnętrznych w strefie Schengen w okresie ponad trzech lat stanowią tylko jeden z przykładów tej sytuacji.

Celem polityki Unii w obszarze zarządzania granicami zewnętrznymi jest opracowanie i wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Należy tego jednak dokonać z uwzględnieniem określonych limitów i z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, z poszanowaniem zasady swobody przepływu osób w obrębie Unii, która jest podstawowym elementem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Sprawozdawczyni uważa, że cele zaproponowanego instrumentu skupiają się nadmiernie na bezpieczeństwie i nie uwzględniają potrzeby ułatwiania legalnego podróżowania. Zdecydowana większość ludzi przekraczających obecnie granice zewnętrzne to w rzeczywistości osoby podróżujące legalnie w dobrej wierze, dostające się do Unii z wizą lub bez wizy i stanowiące bardzo małe zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii jako całości.

Na podstawie celów instrumentu sprawozdawczyni uważa, że ważne jest zapewnienie uczciwego i przejrzystego podziału środków finansowych między obydwa główne cele funduszu. Mając to na uwadze, sprawozdawczyni uważa, że należy położyć większy nacisk na bardziej pozytywne działania i środki w ramach zintegrowanego zarządzania granicami, takie jak polityka wizowa, a nie wyłącznie bezpieczeństwo. Istotne jest zatem zapewnienie minimalnego poziomu finansowania na rzecz wspólnej polityki wizowej.

W odniesieniu do poprawek we wniosku Komisji sprawozdawczyni uważa, że rozporządzenie należy wzmocnić i zmienić w sposób opisany poniżej:

zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, by działania i środki finansowane w ramach instrumentu należycie przestrzegały praw człowieka i podstawowych wolności, co należy istotnie wzmocnić zgodnie z propozycją sprawozdawczyni. Jako że na granicach zewnętrznych wdrażanie są technologie i systemy informacyjne, potrzeba poszanowania podstawowych praw osób w odniesieniu do ich danych osobowych jest większa niż kiedykolwiek i wymaga wzmocnienia.

Sprawozdawczyni uważa także, że niezmiernie ważne jest przypomnienie państwom członkowskim o ich zobowiązaniach międzynarodowych i wynikających z prawa Unii w kontekście ochrony granic i zasady zakazu refoulement. Zasada ta ma zastosowanie nie tylko na terytorium państwa, ale także eksterytorialnie, w tym na morzu pełnym podczas prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. Wzmocnienie tego aspektu w sprawozdaniu ma niezwykle duże znaczenie.

Podobnie w kontekście zarządzania granicami, na przykład w obszarach hotspotów, sprawozdawczyni proponuje udoskonalenie przepisów odnoszących się do poszanowania prawa do ochrony międzynarodowej, a także ochrony osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak dzieci.

Ponadto należy odpowiednio wzmocnić zasadę niedyskryminacji, w szczególności w zakresie traktowania obywateli państw trzecich w kontekście zarządzania granicami i wspólnej polityki wizowej.

Ułatwianie legalnego podróżowania, także dzięki otwarciu legalnych i bezpiecznych dróg prowadzących do Europy, istotnie przyczyni się do zmniejszenia presji migracyjnej wywieranej na Unię. Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie wiz humanitarnych w kontekście wspólnej polityki wizowej sprawozdawczyni uważa, że niniejszy instrument powinien wspierać państwa członkowskie w wydawaniu wiz humanitarnych, jak również Unię we wdrażaniu ewentualnego przyszłego systemu europejskich wiz humanitarnych. Nadszedł czas, aby państwa członkowskie i Unia dały dobry przykład i zapobiegały dalszej zbędnej utracie życia na Morzu Śródziemnym.

W kontekście działań ukierunkowanych na wyzwania, przed jakimi stoi Unia, takie jak presja migracyjna, sprawozdawczyni uważa, że do celów początkowego przydziału środków finansowych liczbę wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy należy dodać jako kryterium określające obciążenie pracą na granicy zewnętrznej.

W odniesieniu do finansowania działań prowadzanych na terenie państw trzecich lub skierowanych do państw trzecich sprawozdawczyni uważa, że działania takie powinny być ograniczone i podlegać odpowiednim gwarancjom w zakresie ich wdrażania. Unia obsługuje kilka instrumentów finansowych przeznaczonych na działania prowadzone na terenie państw trzecich lub skierowane do państw trzecich; UE jest także największym darczyńcą pomocy rozwojowej na świecie. Sprawozdawczyni uważa, że europejskie zarządzanie granicami ma niewiele wspólnego z tworzeniem ośrodków detencyjnych w państwach trzecich lub powierzaniem zarządzania granicami UE tym państwom.

Sprawozdawczyni proponuje podobnie ograniczyć finansowanie pilnych i szczególnych potrzeb w wypadku sytuacji nadzwyczajnej, które powinno być dozwolone jedynie w wyjątkowych okolicznościach i po ustanowieniu wystarczających gwarancji.

Dla odpowiedniego przygotowania i wdrażania działań i środków zarówno na podstawie programów prac, jak i instrumentu tematycznego, kluczowe znaczenie ma aktywne uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych. Sprawozdawczyni proponuje wzmocnienie tego aspektu rozporządzenia, a także wymianę najlepszych praktyk i ekspertów, w tym w odniesieniu do ochrony praw podstawowych w kontekście różnych komponentów kontroli granic.

Kontrola budżetowa jest ważną kompetencją Parlamentu Europejskiego, gdyż nakłada na państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej odpowiedzialność przed obywatelami Unii. Kluczowe znaczenie ma zatem znaczne zwiększenie przejrzystości wydatków w ramach instrumentu.

Na koniec sprawozdawczyni nalega, by Parlament Europejski – w swojej roli współustawodawcy – uzyskał dostęp do odpowiednich informacji na temat korzystania z funduszu do celów kontroli. Podobnie Parlament Europejski powinien być w pełni zaangażowany we wdrażanie lub wszelkie zmiany kluczowych elementów rozporządzenia, mianowicie w drodze aktów delegowanych w kontekście programów prac, działań kwalifikujących się do zwiększonego współfinansowania, a także wskaźników produktu, ocen śródokresowych i retrospektywnych oraz rocznych sprawozdań z realizacji celów.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)

Kwakierska Rada do Spraw Europejskich

Instytut Polityki Europejskiej „Open Society”

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Stałe Przedstawicielstwo Litwy przy UE

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (7.12.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Eduard Kukan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ostatnich latach UE boryka się coraz większą liczbą wyzwań związanych z migracją, mobilnością i bezpieczeństwem. Aby stawić im czoła, Komisja zaproponowała w maju 2018 r. znaczne podwyższenie środków przeznaczonych na finansowanie migracji i zarządzania granicami na lata 2021–2027.

Proponowane rozporządzenie ustanawiające instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz stanowi część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami i dotyczy wyłącznie działań związanych z kontrolą osób w kontekście kontroli granicznych.

Zasadniczo sprawozdawca popiera proponowane rozporządzenie, które zapewnia ramy finansowe dla silnego i skutecznego zarządzania granicami, a jednocześnie gwarantuje swobodny przepływ osób. Sprawozdawca w szczególności pozytywnie przyjmuje zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych na Fundusz, zwiększenie elastyczności umożliwiające skuteczniejsze reagowanie na ewoluujące wyzwania, skupienie się na jakości wydatkowania, a także doskonalsze ramy monitorowania i oceny.

Jest zatem zdania, że instrument, a w szczególności jego wymiar zewnętrzny, jest właściwy i odpowiada priorytetom UE. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie spójności oraz synergii między tym instrumentem a wszelkim innym finansowaniem w dziedzinie migracji i zarządzania granicami, czy to za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, czy też za pośrednictwem innych unijnych instrumentów i funduszy o wymiarze zewnętrznym, takich jak Fundusz Azylu i Migracji.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. d),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. d) oraz art. 80,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z art. 80 TFUE te polityki oraz ich wprowadzanie w życie podlegają zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również na płaszczyźnie finansowej.

(2)  Zgodnie z art. 80 TFUE te polityki oraz ich wprowadzanie w życie podlegają zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również na płaszczyźnie finansowej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych.

(15)  Instrument należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych, a także zasady non-refoulement; ponadto jego realizacja musi odbywać się przy zachowaniu pełnej zgodności z zasadami przejrzystości i identyfikowalności.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Aby wzmocnić komplementarność i zwiększyć spójność działań morskich, jak również aby uniknąć powielania wysiłków i złagodzić ograniczenia budżetowe w obszarze kosztownych działań, jakim jak obszar morski, instrument powinien wspierać operacje morskie o charakterze wielozadaniowym, których głównym celem jest ochrona granicy, lecz w przypadku których jednocześnie można realizować inne dodatkowe cele.

(33)  Aby wzmocnić komplementarność i zwiększyć spójność działań morskich, jak również aby uniknąć powielania wysiłków i złagodzić ograniczenia budżetowe w obszarze kosztownych działań, takim jak obszar morski, instrument powinien wspierać operacje morskie o charakterze wielozadaniowym, których głównym celem jest ochrona granicy, lecz w przypadku których jednocześnie można realizować inne dodatkowe cele związane z celami głównymi, takie jak na przykład zwalczanie handlu ludźmi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach instrumentu, powinny być wdrażane przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, instrument powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów ich zdolności w zakresie ochrony granicy i zarządzania granicami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii i unijnych celów dotyczących bezpieczeństwa.

(34)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach instrumentu, powinny być wdrażane przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, a także wszelkich innych unijnych instrumentów finansowania posiadających wymiar zewnętrzny, np. Fundusz Migracji i Azylu, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, instrument powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów ich zdolności w zakresie ochrony granicy i zarządzania granicami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii i unijnych celów dotyczących bezpieczeństwa.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Ustanawiając instrument, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele określone w niniejszym rozporządzeniu.

(37)  Ustanawiając instrument, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele określone w niniejszym rozporządzeniu. Aby spełnić wymóg przejrzystości funduszy, Komisja Europejska, we współpracy z państwami członkowskimi, powinna publikować informacje na temat opracowywania rocznych i wieloletnich programów w ramach instrumentu tematycznego. Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek wymiany wszystkich posiadanych informacji na temat opracowywania programów w ramach zarządzania dzielonego. Komisja powinna scentralizować te informacje i publikować je na jednym portalu. 

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Część dostępnych środków w ramach instrumentu może być także przydzielona do programów państw członkowskich służących realizacji działań szczególnych w uzupełnieniu do ich wstępnej alokacji. Te działania szczególne powinny zostać określone na szczeblu Unii i powinny dotyczyć działań wymagających wspólnego wysiłku lub działań koniecznych do uwzględnienia zmian w Unii, które wymagają udostępnienia państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim dodatkowych środków na cele takie jak zakup, za pośrednictwem programów krajowych państw członkowskich, sprzętu technicznego potrzebnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia działalności operacyjnej, zreformowanie procesu rozpatrywania wniosków wizowych, opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz ustanowienie interoperacyjności między tymi systemami. Te działania szczególne zostaną określone przez Komisję w jej programach prac.

(43)  Część dostępnych środków w ramach instrumentu może być także przydzielona do programów państw członkowskich służących realizacji działań szczególnych w uzupełnieniu do ich wstępnej alokacji. Te działania szczególne powinny zostać określone na szczeblu Unii i powinny dotyczyć działań wymagających wspólnego wysiłku ze strony państw członkowskich lub działań koniecznych do uwzględnienia zmian w Unii, które wymagają udostępnienia państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim dodatkowych środków na cele takie jak zakup, za pośrednictwem programów krajowych państw członkowskich, sprzętu technicznego potrzebnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia działalności operacyjnej, zreformowanie procesu rozpatrywania wniosków wizowych, opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności. Te działania szczególne zostaną określone przez Komisję w jej programach prac.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami celem polityki instrumentu jest zapewnienie solidnego i skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych przy jednoczesnej ochronie swobodnego przepływu osób na tych granicach, przy pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii do przestrzegania praw podstawowych, przyczyniając się tym samym do zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii.

1.  W ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami celem polityki instrumentu jest zapewnienie solidnego i skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych przy jednoczesnej ochronie swobodnego przepływu osób na tych granicach, przy pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii do przestrzegania praw podstawowych, a tym samym przyczynianie się do zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w Unii.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi;

a)  wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do azylu i wdrażaniu zasad solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Działania finansowane w ramach instrumentu realizuje się przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności ludzkiej. W szczególności działania te muszą być zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, unijnym prawem ochrony danych, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zasadą równego traktowania obywateli państw trzecich, prawem do azylu i ochrony międzynarodowej, zasadą non-refoulement oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z instrumentów międzynarodowych, których są sygnatariuszami, takich jak Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. uzupełniona Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Przy realizacji działań finansowanych w ramach instrumentu związanych z nadzorowaniem granic morskich państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na obowiązki, jakie spoczywają na nich na mocy międzynarodowego prawa morskiego w odniesieniu do udzielania pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. W związku z tym sprzęt i systemy wspierane w ramach instrumentu mogą być wykorzystywane w poszukiwaniach i akcjach ratowniczych, jakie mogą być prowadzone w trakcie operacji nadzorowania granic na morzu, co przyczyni się do zapewnienia ochrony i ratowania życia na morzu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie innych instrumentów Unii.

2.  Komisja, Parlament Europejski i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie innych instrumentów Unii.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii.

5.  Komisja, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja przyjmuje decyzje w sprawie finansowania, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego, dotyczące instrumentu tematycznego i określające cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. W stosownych przypadkach decyzje w sprawie finansowania określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

6.  Komisja, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, przyjmuje decyzje w sprawie finansowania, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego, dotyczące instrumentu tematycznego i określające cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. W stosownych przypadkach decyzje w sprawie finansowania określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 3, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

7.  Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 3, Komisja, po zasięgnięciu opinii Parlamentu, może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Poniższa sekcja ma zastosowanie do części puli środków finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz dodatkowych zasobów objętych zarządzaniem dzielonym zgodnie z decyzją Komisji dotyczącą instrumentu tematycznego, o której mowa w art. 8.

1.  Poniższa sekcja ma zastosowanie do części puli środków finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), oraz dodatkowych zasobów objętych zarządzaniem dzielonym zgodnie z decyzją Komisji, podjętą po zasięgnięciu opinii Parlamentu, dotyczącą instrumentu tematycznego, o której mowa w art. 8.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zapewnia, aby Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych przypadkach, eu-LISA, były zaangażowane w proces opracowywania programów państw członkowskich na wczesnym etapie, w zakresie, w jakim należy on do kompetencji tych agencji.

2.  Komisja i Parlament Europejski zapewniają, aby Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych przypadkach, eu-LISA, były zaangażowane w proces opracowywania programów państw członkowskich na wczesnym etapie, w zakresie, w jakim należy on do kompetencji tych agencji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Konsultuje się z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie projektów programów, kładąc szczególny nacisk na działania objęte wsparciem operacyjnym zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a), aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji i państw członkowskich w odniesieniu do zarządzania granicami, jak również aby uniknąć podwójnego finansowania i osiągnąć efektywność kosztową.

3.  Komisja konsultuje się z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie projektów programów, kładąc szczególny nacisk na działania objęte wsparciem operacyjnym zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a), aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji i państw członkowskich w odniesieniu do zarządzania granicami, jak również aby uniknąć podwójnego finansowania i osiągnąć efektywność kosztową.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja może włączyć Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych przypadkach, agencję eu-LISA do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu instrumentu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

4.  Komisja i Parlament Europejski mogą włączyć Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej i, w stosownych przypadkach, agencję eu-LISA do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu instrumentu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  Jeżeli chodzi o sprzęt operacyjny, w tym środki transportu, i systemy łączności wymagane do skutecznej i bezpiecznej kontroli granic, zakupione przy wsparciu z instrumentu, stosuje się następujące zasady:

12.  Jeżeli chodzi o sprzęt operacyjny, w tym środki transportu, i systemy łączności wymagane do skutecznej i bezpiecznej kontroli granic oraz do działań poszukiwawczych i ratowniczych, zakupione przy wsparciu z instrumentu, stosuje się następujące zasady:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  Szkolenia w dziedzinie zarządzania granicami przeprowadzane przy wsparciu z instrumentu opierają się na odpowiednich europejskich zharmonizowanych normach jakości w zakresie kształcenia i wspólnego szkolenia w odniesieniu do ochrony granic i straży przybrzeżnej.

13.  Szkolenia w dziedzinie zarządzania granicami przeprowadzane przy wsparciu z instrumentu opierają się na odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach jakości w zakresie kształcenia i wspólnego szkolenia w odniesieniu do ochrony granic i straży przybrzeżnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw człowieka i konwencji międzynarodowych dotyczących tych zagadnień.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W 2024 r. Komisja przydzieli dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), na rzecz programów danych państw członkowskich, zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Przydział środków zostanie dokonany na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych dotyczących kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Finansowanie będzie obowiązywać na okres począwszy od roku kalendarzowego 2025.

1.  W 2024 r. Komisja, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, przydzieli dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), na rzecz programów danych państw członkowskich, zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Przydział środków zostanie dokonany na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych dotyczących kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. c) oraz pkt 2–11 załącznika I. Finansowanie będzie obowiązywać na okres począwszy od roku kalendarzowego 2025.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego w stosownych przypadkach uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego w stosownych przypadkach uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania. Programy poddaje się przeglądowi śródokresowemu zgodnie z art. 14 i 40 rozporządzenia (UE) nr.../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz art. 26 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów, o których mowa w art. 27, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja – po konsultacji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w odniesieniu do kompetencji agencji zgodnie z art. 12 ust. 3 –ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które wyraziły zamiar skorzystania ze wsparcia operacyjnego, przy uwzględnieniu informacji przedstawionych przez te państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, informacji dostępnych dzięki ocenom Schengen i ocenom narażenia, w tym zaleceń wynikających z ocen Schengen i ocen narażenia.

4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów, o których mowa w art. 27, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja – po zasięgnięciu opinii Parlamentu i po konsultacji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w odniesieniu do kompetencji agencji zgodnie z art. 12 ust. 3 – ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które wyraziły zamiar skorzystania ze wsparcia operacyjnego, przy uwzględnieniu informacji przedstawionych przez te państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, informacji dostępnych dzięki ocenom Schengen i ocenom narażenia, w tym zaleceń wynikających z ocen Schengen i ocen narażenia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instrument może wspierać środki pomocy technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu. Środki te mogą być finansowane w 100 %.

Instrument może wspierać środki pomocy technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, po zasięgnięciu przez nią opinii Parlamentu. Środki te mogą być finansowane w 100 %.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie, przejrzystość i identyfikowalność finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. 43 ust. 3 lit. h) ppkt (i)(ii) rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.

1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. 41 ust. 3 lit. h) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie każdego roku informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.

 

____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach tego instrumentu.

1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach tego instrumentu. Wyniki tej oceny są niezwłocznie przekazywane Parlamentowi.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W następstwie przeglądu śródokresowego i oceny retrospektywnej Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów: ((

 

a) do czerwca 2024 r. sprawozdanie z oceny śródokresowej dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia; w sprawozdaniu z oceny okresowej uwzględnia się również przegląd śródokresowy przeprowadzany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem (UE) nr .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];

 

b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2027 r. sprawozdanie z oceny ex post dotyczące wpływu niniejszego rozporządzenia i rozporządzeń szczegółowych po zamknięciu programów krajowych;

 

Parlament Europejski zaprasza Komisję do zorganizowanego dialogu na temat przeglądu śródokresowego i oceny ex post.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r.

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji i Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) wymianę wzorcowych praktyk w celu oceny, promowania, wspierania i dalszego rozwijania polityki i celów Unii, w szczególności w odniesieniu do ochrony praw podstawowych w kontekście różnych elementów kontroli granicznej, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji i kierowania do służb ochrony osób wymagających szczególnego traktowania, w szczególności kobiet, dzieci i małoletnich bez opieki, oraz udzielania natychmiastowej pomocy tym osobom;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a) Środki, których celem jest poprawa interoperacyjności systemów informatycznych i sieci łączności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

Odsyłacze

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eduard Kukan

10.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

6.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Budżetowej (6.11.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monika Hohlmeier

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9a)   Unia Europejska stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań w dziedzinie zarządzania granicami, ochrony granic i polityki wizowej. W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. Parlament Europejski ponownie podkreślił, że jego priorytetem jest wzmocnienie granic zewnętrznych i odpowiednie zapewnienie przyszłych funduszy w dziedzinie azylu i migracji. Silniejsza i ambitniejsza Europa może powstać jedynie pod warunkiem zapewnienia większych środków finansowych, co wymaga nieustannego wspierania istniejących polityk, przeznaczenia większych zasobów na realizację sztandarowych programów Unii, a także przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wypełnianie dodatkowych obowiązków. Nowe zadania i wzmożone wysiłki wymagają zwiększenia środków finansowych, wyposażenia technicznego i personelu przewidzianego na realizację poszczególnych programów, dla agencji i zainteresowanych państw członkowskich.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Państwa członkowskie powinny otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe z Unii, aby propagować realizację europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami składającego się z komponentów określonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1624: kontroli granicznej, poszukiwania i ratowania podczas ochrony granic, analizy ryzyka, współpracy między państwami członkowskimi (wspieranej i koordynowanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej), współpracy międzyagencyjnej (w tym regularnej wymiany informacji), współpracy z państwami trzecimi, środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą graniczną i służących skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemu nielegalnej imigracji oraz skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości transgranicznej, stosowania najnowszej technologii, mechanizmów kontroli jakości i mechanizmów solidarnościowych – oraz w celu zapewnienia, aby zintegrowane zarządzanie granicami funkcjonowało w praktyce.

(10)  Państwa członkowskie powinny otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe z Unii, aby propagować realizację europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami składającego się z komponentów określonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1624: kontroli granicznej, poszukiwania i ratowania podczas ochrony granic, analizy ryzyka, współpracy między państwami członkowskimi (wspieranej i koordynowanej przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej), współpracy międzyagencyjnej (w tym regularnej wymiany informacji) i współpracy w działaniach zewnętrznych Unii, takich jak cywilne zarządzanie kryzysowe, współpracy z państwami trzecimi, środków technicznych i operacyjnych w obrębie strefy Schengen związanych z kontrolą graniczną i służących skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemu nieuregulowanej imigracji oraz skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości transgranicznej, stosowania najnowszej technologii, mechanizmów kontroli jakości i mechanizmów solidarnościowych – oraz w celu zapewnienia, aby zintegrowane zarządzanie granicami funkcjonowało w praktyce.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby zapewnić jednolitą i wysokiej jakości kontrolę granic zewnętrznych oraz ułatwić legalne podróżowanie przez granice zewnętrzne, instrument powinien przyczyniać się do rozwoju europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami obejmującego wszystkie środki – związane z polityką, prawem, systematyczną współpracą, podziałem obciążeń, oceną warunków i zmieniających się miejsc tranzytu nielegalnych imigrantów, personelem, sprzętem i technologią – realizowane na różnych poziomach przez właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak państwa trzecie i inne organy UE, w szczególności z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu–LISA), Europolem i organizacjami międzynarodowymi.

(17)  Aby zapewnić jednolitą i wysokiej jakości kontrolę granic zewnętrznych oraz ułatwić legalne podróżowanie przez granice zewnętrzne, instrument powinien przyczyniać się do rozwoju europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami obejmującego wszystkie środki – związane z polityką, prawem, systematyczną współpracą, podziałem obciążeń, oceną warunków i zmieniających się miejsc tranzytu nielegalnych imigrantów, personelem, sprzętem i technologią – realizowane na różnych poziomach przez właściwe organy państw członkowskich i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak państwa trzecie i inne organy UE, w szczególności z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu–LISA), Europolem, strukturami zarządzania kryzysowego UE i organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Nowe wyzwania i dodatkowe zadania wymagają, aby agencje zaangażowane w zarządzanie granicami posiadały niezbędne środki finansowe i personel. Oprócz młodych specjalistów należy również zatrudniać doświadczonych ekspertów z państw członkowskich, którzy powinni otrzymać stanowiska odpowiadające ich doświadczeniu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Z uwagi na silne powiązanie zarządzania granicami i wizami z innymi obszarami polityki, takimi jak Fundusz Morski i Rybacki lub unijny program zwalczania nadużyć finansowych, Komisja powinna zapewnić zdecydowane skoordynowane podejście, możliwe synergie i przejrzystość odpowiednich wydatków. Jasne i przejrzyste zasady powinny zapobiegać podwójnemu finansowaniu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach instrumentu, powinny być wdrażane przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, instrument powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów ich zdolności w zakresie ochrony granicy i zarządzania granicami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii i unijnych celów dotyczących bezpieczeństwa.

(34)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach instrumentu, powinny być wdrażane przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, instrument powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, w tym przez uczestnictwo w cywilnym zarządzaniu kryzysowym, oraz umacnianie kluczowych aspektów ich zdolności w zakresie ochrony granicy i zarządzania granicami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii i unijnych celów dotyczących bezpieczeństwa.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić kwoty początkowe na programy państw członkowskich obliczone na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku I, które odzwierciedlają długość odcinków granic lądowych i morskich i poziomy zagrożenia na tych granicach, obciążenie pracą w portach lotniczych i konsulatach, jak również liczbę konsulatów.

(38)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić kwoty początkowe na programy państw członkowskich obliczone na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku I, które odzwierciedlają długość odcinków granic lądowych i morskich i poziomy zagrożenia na tych granicach na podstawie aktualnych i historycznych danych, obciążenie pracą w portach lotniczych i konsulatach, jak również liczbę konsulatów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  Przegląd śródokresowy należy wykorzystać do oceny skuteczności i wartości dodanej programów UE, do rozwiązywania problemów, które pojawiły się na pierwszym etapie, oraz do zapewnienia przejrzystego przeglądu wdrażania.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  W związku z dramatycznymi doświadczeniami Unii Europejskiej z poprzednich lat w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem granicami i z wizami oraz w związku z brakiem elastycznego finansowania pozwalającego sprostać tym wyzwaniom, instrument tematyczny powinien być dostępny na potrzeby przyszłych, nowych wyzwań oraz w celu stworzenia unijnej wartości dodanej bez wykorzystania dostępnych marginesów i instrumentów elastyczności.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Część dostępnych środków w ramach instrumentu może być także przydzielona do programów państw członkowskich służących realizacji działań szczególnych w uzupełnieniu do ich wstępnej alokacji. Te działania szczególne powinny zostać określone na szczeblu Unii i powinny dotyczyć działań wymagających wspólnego wysiłku lub działań koniecznych do uwzględnienia zmian w Unii, które wymagają udostępnienia państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim dodatkowych środków na cele takie jak zakup, za pośrednictwem programów krajowych państw członkowskich, sprzętu technicznego potrzebnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia działalności operacyjnej, zreformowanie procesu rozpatrywania wniosków wizowych, opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz ustanowienie interoperacyjności między tymi systemami. Te działania szczególne zostaną określone przez Komisję w jej programach prac.

(43)  Część dostępnych środków w ramach instrumentu może być także przydzielona do programów państw członkowskich służących realizacji działań szczególnych w uzupełnieniu do ich wstępnej alokacji. Te działania szczególne powinny zostać określone na szczeblu Unii i powinny dotyczyć działań wymagających wspólnego wysiłku lub działań koniecznych do uwzględnienia zmian w Unii lub uczestnictwa w jej działaniach zewnętrznych, takich jak cywilne zarządzanie kryzysowe, które wymagają udostępnienia państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim dodatkowych środków na cele takie jak zakup, za pośrednictwem programów krajowych państw członkowskich, sprzętu technicznego potrzebnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do prowadzenia działalności operacyjnej, zreformowanie procesu rozpatrywania wniosków wizowych, opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych oraz ustanowienie interoperacyjności między tymi systemami. Te działania szczególne zostaną określone przez Komisję w jej programach prac.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy instrument przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowania i wdrażania instrumentu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej procesów oceny i ewaluacji.

(57)  Odzwierciedlając pilny charakter przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego oraz dążąc do objęcia roli lidera w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym równouprawnienia płci, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do jak najszybszego osiągnięcia celu końcowego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgać co najmniej 25 % jak najszybciej w okresie obowiązywania WRF na lata 2021–2027 oraz 30 % najpóźniej w 2027 r. Podczas przygotowania i wdrażania instrumentu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście jej procesów oceny i ewaluacji.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(58a)  W okresie przejściowym i podczas wdrażania instrumentu ważne jest, by zapewnić należyte zarządzanie finansami i pewność prawa. Działania podjęte w okresie 2014–2020 nie powinny być przerywane w okresie przejściowym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3– ustęp 2– litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie imigracji nieuregulowanej i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi;

a)  wspieranie skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych, realizowanego przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, aby ułatwić legalne przekraczanie granic, wykrywanie nieuregulowanej imigracji i przestępczości transgranicznej oraz zapobieganie im, i skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach celów szczegółowych określonych w ust. 2 instrument jest wdrażany za pomocą środków wykonawczych wymienionych w załączniku II.

3.  W ramach celów szczegółowych określonych w ust. 2 instrument jest wdrażany między innymi za pomocą środków wykonawczych wymienionych w załączniku II.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach celów, o których mowa w art. 3, i zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II instrument wspiera w szczególności działania wymienione w załączniku III.

1.  W ramach celów, o których mowa w art. 3, i, w stosownym przypadku, zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II instrument wspiera w szczególności działania wymienione w załączniku III.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wdrożenie instrumentu nie może pociągać za sobą wysokich obciążeń administracyjnych, które negatywnie wpływają na jego skuteczność lub uniemożliwiają państwom członkowskim odzyskiwanie środków finansowych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja i państwa członkowskie współpracują przy wdrażaniu tego instrumentu. Komisja stworzy punkt pomocy technicznej i punkt kontaktowy, aby zapewnić wsparcie państwom członkowskim i przyczynić się do skutecznej alokacji finansowania.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację instrumentu na lata 2021–2027 wynosi 8 018 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację instrumentu na lata 2021–2027 wynosi 7 087 760 000 w cenach z 2018 r. (8 018 000 000EUR według cen bieżących).

Uzasadnienie

Proponowane jest dostosowanie puli środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z 14 marca i 30 maja w sprawie kolejnych WRF w oparciu o wstępny podział techniczny na poszczególne programy, który może podlegać dalszym korektom, przy jednoczesnym poszanowaniu ogólnego stanowiska PE określonego w tych rezolucjach oraz przy utrzymaniu ogólnego poziomu 1,3 % DNB UE-27.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7– ustęp 2– litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  4 811 000 000 EUR przydziela się na programy realizowane w ramach zarządzania dzielonego, w tym 157 200 000 EUR na specjalny program tranzytowy, o którym mowa w art. 16, realizowany w ramach zarządzania dzielonego;

a)  4 252 833 000 EUR według cen z 2018 r. (4 811 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na programy realizowane w ramach zarządzania dzielonego, w tym 138 962 000 EUR według cen z 2018 r. (157 200 000 EUR w cenach bieżących) na specjalny program tranzytowy, o którym mowa w art. 16, realizowany w ramach zarządzania dzielonego;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  3 207 000 000 EUR przydziela się na instrument tematyczny.

b)  2 834 927 000 EUR według cen z 2018 r. (3 207 000 000EUR w cenach bieżących) przydziela się na instrument tematyczny.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10– ustęp 1– litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  4 009 000 000 EUR dla państw członkowskich zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I;

a)  3 543 880 000 EUR według cen z 2018 r. (4 009 000 000 EUR w cenach bieżących) dla państw członkowskich zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  802 000 000 EUR dla państw członkowskich na dostosowanie przydziałów środków na programy, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

b)  708 953 000 EUR według cen z 2018 r. (802 000 000 EUR w cenach bieżących) dla państw członkowskich na dostosowanie przydziałów środków na programy, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wkład z budżetu Unii można zwiększyć do 100 % łącznych wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

5.  Wkład z budżetu Unii można zwiększyć do 100 % łącznych wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym uczestnictwa w postaci cywilnego zarządzania kryzysowego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu instrumentu, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem projektu.

10.  W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu instrumentu, w tym uczestnicząc w cywilnym zarządzaniu kryzysowym, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem projektu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  W przypadku gdy państwo członkowskie postanawia realizować działania z państwem trzecim lub w państwie trzecim przy wsparciu z instrumentu, dotyczące monitorowania, wykrywania, identyfikowania, śledzenia, przechwytywania osób nielegalnie przekraczających granicę oraz zapobiegania temu zjawisku do celów wykrywania i zwalczania imigracji nieuregulowanej i przestępczości granicznej oraz zapobiegania tym zjawiskom lub przyczyniania się do ochrony i ratowania życia migrantów, państwo to dopilnowuje, aby powiadomić Komisję o wszelkiej współpracy dwustronnej lub wielostronnej z tym państwem trzecim zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1052/2013.

11.  W przypadku gdy państwo członkowskie postanawia realizować działania z państwem trzecim lub w państwie trzecim przy wsparciu z instrumentu, dotyczące monitorowania, wykrywania, identyfikowania, śledzenia, przechwytywania osób nielegalnie przekraczających granicę oraz zapobiegania temu zjawisku do celów wykrywania i zwalczania nieuregulowanej imigracji i przestępczości granicznej oraz zapobiegania tym zjawiskom lub przyczyniania się do ochrony i ratowania życia migrantów, państwo to dopilnowuje, aby powiadomić Komisję o wszelkiej współpracy dwustronnej lub wielostronnej z tym państwem trzecim zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1052/2013.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 12 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zakupie sprzętu do wielozadaniowych operacji morskich, przy wsparciu z instrumentu, pod warunkiem, że ten sprzęt, w przypadku wykorzystywania go przez organy krajowe, będzie wykorzystywany do operacji w zakresie zarządzania granicami przez co najmniej 60 % całkowitego okresu wykorzystania go do celów krajowych w roku. Ten sprzęt jest rejestrowany w rezerwie wyposażenia technicznego w celu udostępnienia go zgodnie z art. 39 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1624;

c)  państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zakupie wielozadaniowego sprzętu lub rozwoju systemów ICT, pod warunkiem że ten sprzęt, w przypadku wykorzystywania go przez organy krajowe, będzie wykorzystywany do operacji w zakresie zarządzania granicami przez co najmniej 60 % całkowitego okresu wykorzystania go do celów krajowych w roku. Sprzęt jest rejestrowany w rezerwie wyposażenia technicznego w celu udostępnienia go zgodnie z art. 39 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1624;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zakupie sprzętu lub rozwijaniu systemów ICT do operacji wielozadaniowych, o ile przedmiotowy sprzęt i systemy – gdy są użytkowane przez odpowiednie organy krajowe – są wykorzystywane głównie do działań, które wchodzą w zakres Funduszu lub instrumentu. Koszty tych działań mogą zostać w całości pokryte z Funduszu lub instrumentu.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby zapewnić skuteczną ocenę instrumentu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu zmiany załącznika VIII przez dostosowanie i uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny, w tym informacje, które państwa członkowskie mają przekazywać.

5.  Aby zapewnić skuteczną ocenę instrumentu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu zmiany załącznika VIII przez dostosowanie i uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny, w tym informacje, które państwa członkowskie mają przekazywać. Jako podstawę przeglądu Komisja uwzględnia lepszą realizację projektów, stosowność wydatkowania, zmniejszenie zbędnych obciążeń administracyjnych, skuteczność wsparcia przeznaczonego dla państw członkowskich oraz ogólne priorytety Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do granic i wiz.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Do celów początkowego przydziału środków finansowych ocena obciążenia pracą opiera się na najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy, dostępnych w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do celów przeglądu śródokresowego ocena obciążenia pracą opiera się na najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy, dostępnych podczas przeglądu śródokresowego w 2024 r. Ocena obciążenia pracą opiera się na następujących czynnikach:

7.  Do celów początkowego przydziału środków finansowych ocena obciążenia pracą opiera się na najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy i danych historycznych, dostępnych w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do celów przeglądu śródokresowego ocena obciążenia pracą opiera się na najnowszych i historycznych średnich danych liczbowych, dostępnych podczas przeglądu śródokresowego w 2024 r. Ocena obciążenia pracą opiera się na następujących czynnikach:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Do celów początkowego przydziału środków, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom zagrożenia na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do celów przeglądu śródokresowego, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom zagrożenia na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy dostępnych w trakcie przeglądu śródokresowego w 2024 r. W sprawozdaniu określa się następujące konkretne współczynniki ważenia dla odcinków granic przy zastosowaniu poziomów zagrożenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013:

11.  Do celów początkowego przydziału środków, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom zagrożenia na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych średnich danych liczbowych obejmujących ostatnie 36 miesięcy i danych historycznych do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Do celów przeglądu śródokresowego, w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 10, określa się średni poziom zagrożenia na każdym odcinku granicy na podstawie najnowszych i historycznych średnich danych liczbowych, dostępnych podczas przeglądu śródokresowego w 2024 r. W sprawozdaniu określa się następujące konkretne współczynniki ważenia dla odcinków granic przy zastosowaniu poziomów zagrożenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013:

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wzmocnienie współpracy międzyagencyjnej na szczeblu krajowym między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kontrolę granic lub zadania wykonywane na granicy oraz współpracy na szczeblu UE między państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi, z jednej strony, a właściwymi organami, urzędami i agencjami Unii lub państwami trzecimi, z drugiej strony;

c)  wzmocnienie współpracy międzyagencyjnej na szczeblu krajowym między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kontrolę granic lub zadania wykonywane na granicy oraz współpracy na szczeblu UE między państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi, z jednej strony, a właściwymi organami, urzędami i agencjami Unii, w tym podmiotami prowadzącymi działania zewnętrzne, lub państwami trzecimi, z drugiej strony;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szkolenia z zakresu europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami lub przyczynianie się do jego rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb operacyjnych i analizy ryzyka oraz przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych;

c)  szkolenia z zakresu europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, również do celów związanych z cywilnym zarządzaniem kryzysowym, lub przyczynianie się do jego rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb operacyjnych i analizy ryzyka oraz przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  Środki, których celem jest poprawa interoperacyjności systemów informatycznych i sieci łączności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

Odsyłacze

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

Odsyłacze

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Data przedstawienia w PE

13.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

9

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Data złożenia

26.2.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności