Procedură : 2018/0249(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0089/2019

Texte depuse :

A8-0089/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0176

RAPORT     ***I
PDF 522kWORD 210k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Tanja Fajon

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0473),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0272/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0089/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În contextul evoluției provocărilor în materie de migrație cu care se confruntă Uniunea Europeană, precum și al preocupărilor privind securitatea, este extrem de important să se mențină echilibrul delicat între libera circulație a persoanelor, pe de o parte, și securitate, pe de altă parte. Obiectivul Uniunii de a asigura un nivel înalt de securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, prevăzut la articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar trebui să se realizeze, printre altele, prin măsuri comune privind trecerea frontierelor interne de către persoane și privind controlul la frontierele externe, precum și prin politica comună în domeniul vizelor.

(1)  Obiectivul Uniunii de a asigura un nivel înalt de securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, prevăzut la articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar trebui să se realizeze, printre altele, prin măsuri comune vizând persoanele care traversează frontierele interne și controlul la frontierele externe, precum și prin politica comună în domeniul vizelor, păstrând, totodată, cu grijă echilibrul fragil între libera circulație a persoanelor, pe de o parte, și securitatea frontierelor, pe de alta.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În Declarația de la Roma, semnată la 25 septembrie 2017, liderii celor 27 de state membre și-au afirmat angajamentul de a construi o Uniune sigură și securizată, în care toți cetățenii se simt în siguranță și se pot deplasa liber, în care frontierele externe sunt securizate, cu o politică în materie de migrație eficace, responsabilă și viabilă, conformă cu normele internaționale, precum și o Europă care este hotărâtă să combată terorismul și criminalitatea organizată.

(3)  În Declarația de la Roma, semnată la 25 septembrie 2017, liderii celor 27 de state membre și-au afirmat angajamentul de a asigura o Uniune sigură și securizată, în care toți cetățenii se simt în siguranță și se pot deplasa liber, în care frontierele externe sunt securizate, cu o politică în materie de migrație eficace, responsabilă și viabilă, conformă cu normele internaționale, precum și o Europă care este hotărâtă să combată terorismul și criminalitatea organizată.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Acțiunile finanțate prin acest instrument ar trebui să fie puse în aplicare cu respectarea deplină a dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a legislației Uniunii în domeniul protecției datelor și a Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), a principiului tratamentului echitabil al resortisanților țărilor terțe, a dreptului la azil și la protecție internațională, a principiului nereturnării și a obligațiilor internaționale care revin Uniunii și statelor membre ca semnatare ale unor instrumente internaționale, ca de exemplu Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967. Ar trebui să se acorde, de asemenea, o atenție specială identificării, asistenței imediate și îndrumării către servicii de protecție a persoanelor vulnerabile, în special a copiilor și a minorilor neînsoțiți.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a realiza gestionarea europeană integrată a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, care este o condiție prealabilă pentru libera circulație a persoanelor în Uniune și o componentă fundamentală a spațiului de libertate, securitate și justiție.

(4)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a realiza conceptul de gestionare europeană integrată a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, cu scopul de a facilita trecerile legale ale frontierelor, de a preveni și a detecta imigrația neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră și de a sprijini politica comună în domeniul vizelor, ceea ce ar trebui să ușureze libera circulație a persoanelor în Uniune, fiind o componentă fundamentală a spațiului de libertate, securitate și justiție.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Gestionarea europeană integrată a frontierelor, astfel cum este realizată de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, care a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului13 și este alcătuită din Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și din autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, este necesară pentru a asigura o mai bună gestionare a migrației și o securitate sporită.

(5)  Gestionarea europeană integrată a frontierelor, astfel cum este realizată de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, instituite prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului13 și este alcătuită din Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și din autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, ar trebui să ajute la armonizarea controlului la frontieră, contribuind astfel la o mai bună gestionare a migrației, inclusiv la facilitarea accesului la protecție internațională al celor care au nevoie de aceasta, precum și la o securitate sporită, prin contribuția adusă la combaterea criminalității transfrontaliere și a terorismului.

__________________

__________________

13 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

13 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Facilitarea călătoriilor în scopuri legitime și prevenirea migrației neregulamentare și a amenințărilor la adresa securității au fost identificate, în comunicarea Comisiei intitulată O agendă europeană privind migrația, drept unele dintre principalele obiective ale răspunsului Uniunii la provocările cu care ne confruntăm în aceste domenii14.

(6)  Facilitarea călătoriilor în scopuri legitime a fost identificată, în Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană privind migrația14, drept unul dintre principalele obiective urmărite de Uniune prin răspunsul la provocările din aceste domenii.

__________________

__________________

14 COM(2015) 0240 din 13 mai 2015.

14 COM(2015) 0240 din 13 mai 2015.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Consiliul European din 15 decembrie 201615 a îndemnat statele membre să continue să asigure interoperabilitatea sistemelor de informații și a bazelor de date ale UE. Consiliul European din 23 iunie 201716 a subliniat necesitatea îmbunătățirii interoperabilității între bazele de date, iar la 12 decembrie 2017, Comisia a adoptat o Propunere de regulament privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE17.

eliminat

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Concluziile Consiliului European, 22-23 iunie 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a menține integritatea spațiului Schengen și a consolida funcționarea acestuia, statele membre au, de la 6 aprilie 2017, obligația să efectueze verificări sistematice în bazele de date relevante cu privire la cetățenii UE care trec frontierele externe ale UE. În plus, Comisia a emis o recomandare adresată statelor membre de a utiliza mai bine verificările polițienești și cooperarea transfrontalieră.

(8)  În încercarea de a menține integritatea spațiului Schengen și de a întări securitatea frontierelor externe ale Uniunii, statele membre au, de la 6 aprilie 2017, obligația să efectueze verificări sistematice în bazele de date relevante cu privire la cetățenii UE care trec frontierele externe ale UE, în plus față de verificările sistematice care se efectuează deja cu privire la toți resortisanții țărilor terțe care intră în spațiul Schengen. Totuși, ca urmare a impactului disproporționat al verificărilor sistematice asupra circulației transfrontaliere, la o serie de puncte de trecere a frontierei externe s-a dovedit necesar să se recurgă la verificări țintite în locul celor sistematice1a.

 

__________________

 

1a Declarația Comisiei din 29 aprilie 2017 referitoare la gestionarea fluxurilor de persoane la frontierele dintre Slovenia și Croația.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  De asemenea, Comisia a emis Recomandarea (UE) 2017/18041a prin care le cere statelor membre să utilizeze mai bine verificările polițienești și cooperarea transfrontalieră pentru a limita impactul asupra liberei circulații și a elimina amenințarea la adresa politicii publice sau a securității interne. În ciuda diferitelor măsuri puse în practică, o serie de state membre continuă să aplice controale ilegale ale frontierelor interne, subminând astfel principiul de bază al spațiului Schengen.

 

__________________

 

1a Recomandarea (UE) 2017/1804 a Comisiei din 3 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Codului frontierelor Schengen referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în spațiul Schengen (JO L 259, 7.10.2017, p. 25).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Sprijinul financiar de la bugetul Uniunii este indispensabil pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, susținând statele membre în eforturile lor de a gestiona eficient trecerea frontierelor externe și de a aborda provocările legate de migrație și amenințările potențiale viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la combaterea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră și acționând, totodată, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

(9)  Sprijinul financiar de la bugetul Uniunii este indispensabil pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor, susținând statele membre în eforturile lor de a gestiona eficient trecerea frontierelor externe și de a aborda provocările viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la combaterea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră și acționând, totodată, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a promova gestionarea europeană integrată a frontierelor, definită prin componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la frontiere, operațiunile de căutare și salvare efectuate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, analiza riscului, cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), cooperarea interinstituțională (inclusiv schimburile regulate de informații), cooperarea cu țările terțe, măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a preveni imigrația ilegală și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient, utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, mecanismul de control al calității și mecanismele de solidaritate, și pentru a garanta faptul că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii.

(10)  Pentru a promova gestionarea europeană integrată a frontierelor, definită prin componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la frontiere, operațiunile de căutare și salvare efectuate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, analiza riscului, cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), cooperarea interinstituțională (inclusiv schimburile regulate de informații), cooperarea cu țările terțe, măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a preveni imigrația clandestină și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient, utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, mecanismul de control al calității și mecanismele de solidaritate, și pentru a garanta faptul că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Întrucât autoritățile vamale ale statelor membre și-au asumat un număr tot mai mare de responsabilități, care de multe ori includ și domeniul securității și au loc la frontierele externe, uniformitatea în efectuarea controalelor la frontieră și a controlului vamal la frontierele externe trebuie să fie asigurată prin furnizarea de către Uniune de sprijin financiar adecvat statelor membre. Acest lucru nu numai că va consolida controalele vamale, dar va și facilita schimburile comerciale în scopuri legitime, contribuind astfel la o uniune vamală sigură și eficientă.

(11)  Întrucât autoritățile vamale ale statelor membre și-au asumat un număr tot mai mare de responsabilități, care de multe ori includ și domeniul securității și au loc la frontierele externe, este important să se promoveze cooperarea interinstituțională, inclusiv schimbul de informații prin instrumentele existente de schimb de informații, ca o componentă a abordării europene integrate față de gestionarea frontierelor, menționate la articolul 4 litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/1624. Complementaritatea cu ocazia controalelor la frontieră și a controlului vamal la frontierele externe trebuie asigurată printr-un sprijin financiar adecvat pe care Uniunea să îl acorde statelor membre. Acest lucru, în afară de faptul că va mări rigurozitatea controalelor vamale, pentru a combate atât toate formele de trafic, nu în ultimul rând traficul cu mărfuri la frontiere, cât și terorismul, va facilita totodată comerțul legal și călătoriile, contribuind la securitatea și eficiența uniunii vamale.

 

 

 

 

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, este necesar să se instituie un fond care să succeadă Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului18, prin instituirea Fondului de gestionare integrată a frontierelor (denumit în continuare „fondul”).

(12)  Prin urmare, este necesar să se instituie un fond care să succeadă Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului18, în parte prin instituirea Fondului de gestionare integrată a frontierelor (denumit în continuare „fondul”).

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

18 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prin urmare, fondul ar trebui instituit ca un cadru cuprinzător pentru sprijinul financiar acordat de Uniune în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, alcătuit din instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”) instituit prin prezentul regulament și din instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) nr.…/…19 al Parlamentului European și al Consiliului. Cadrul ar trebui să fie completat de Regulamentul (UE) nr…/... [Regulamentul privind dispozițiile comune) al Parlamentului European și al Consiliului20, la care prezentul regulament ar trebui facă trimitere în ceea ce privește normele privind gestiunea partajată.

(14)  Prin urmare, fondul ar trebui instituit ca un cadru cuprinzător pentru sprijinul financiar acordat de Uniune în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, cuprinzând instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”) instituit prin prezentul regulament și instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal. Cadrul ar trebui completat cu un instrument care să stabilească norme privind gestiunea partajată.

__________________

 

19 JO L […], […], p.

 

20 JO L […], […], p.

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Instrumentul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale.

(15)  Instrumentul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale, precum și în temeiul Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), în special prin respectarea principiilor nereturnării, nediscriminării și tratamentului corect față de resortisanții țărilor terțe și a dreptului de a solicita protecție internațională. Ar trebui să se insiste, de asemenea, în mod special pe identificarea, oferirea de asistență imediată și îndrumarea către servicii de protecție a persoanelor vulnerabile, îndeosebi copiii și minorii neînsoțiți.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Aceste obligații se aplică și țărilor terțe cu care cooperează statele membre și Uniunea Europeană pe baza instrumentului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Instrumentul ar trebui să se bazeze pe rezultatele obținute și pe investițiile realizate cu sprijinul instrumentelor financiare care l-au precedat: Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, instituit prin Decizia (UE) 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului21, și Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize din cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI) pentru perioada 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/201422. De asemenea, instrumentul ar trebui să extindă cadrul instrumentelor financiare precedente pentru a ține seama de noile evoluții.

(16)  Instrumentul ar trebui să se bazeze pe rezultatele obținute și pe investițiile instrumentelor financiare care l-au precedat: Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, instituit prin Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului21, și Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize din cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI) pentru perioada 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/201422. De asemenea, instrumentul ar trebui să extindă cadrul instrumentelor financiare precedente pentru a ține seama de noile evoluții.

__________________

__________________

21 JO L 144, 6.6.2007, p. 22.

21 JO L 144, 6.6.2007, p. 22.

22 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

22 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a asigura un control uniform și de înaltă calitate la frontierele externe și pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime care presupun trecerea frontierelor externe, instrumentul ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei gestionări europene integrate a frontierelor care să includă toate măsurile de politică, legislative, de cooperare sistematică, de partajare a sarcinilor, de evaluare a situației și a modificărilor intervenite la punctele de trecere în ceea ce privește migranții aflați în situație neregulamentară, efectivele de personal, echipamentele și tehnologia utilizată, măsuri care au fost luate la diferite niveluri de către autoritățile competente ale statelor membre și de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cooperare cu alți actori, precum țările terțe și alte organisme ale UE, în special Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Europol și alte organizații internaționale.

(17)  Pentru a asigura un control uniform și de înaltă calitate la frontierele externe și pentru a facilita călătoriile legitime care presupun trecerea frontierelor externe, instrumentul ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei gestionări europene integrate a frontierelor care să includă toate măsurile de politică, legislative, de cooperare sistematică, de împărțire a sarcinilor, de evaluare a situației și a modificărilor intervenite la punctele de trecere în raport cu imigranții aflați în situație neregulamentară, cu personalul și cu echipamentele și tehnologia utilizată, măsurile luate la diferite niveluri de autoritățile competente ale statelor membre și de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cooperare cu alți actori, precum alte organisme ale UE, în special Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Europol și, după caz, țări terțe și organizații internaționale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Instrumentul ar trebui să contribuie la o mai mare eficacitate a prelucrării cererilor de viză, din perspectiva identificării și a evaluării riscurilor la adresa securității și a riscurilor legate de migrația neregulamentară, precum și a facilitării procedurilor de acordare a vizelor pentru călătorii de bună credință. În special, instrumentul ar trebui să furnizeze asistență financiară pentru a sprijini digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu scopul de a asigura proceduri de acordare a vizelor rapide, sigure și la îndemâna utilizatorilor, atât în beneficiul solicitanților de viză, cât și al consulatelor. Instrumentul ar trebui să fie utilizat și pentru a asigura o vastă acoperire consulară în întreaga lume. Aplicarea uniformă a politicii comune în domeniul vizelor și modernizarea acesteia ar trebui, de asemenea, să fie reglementate de instrument.

(18)  Instrumentul ar trebui să contribuie la o mai mare eficacitate a prelucrării cererilor de viză, din perspectiva facilitării procedurilor de acordare a vizelor pentru călătorii de bună credință și a identificării și a evaluării riscurilor la adresa securității și a riscurilor legate de migrația neregulamentară În special, instrumentul ar trebui să furnizeze asistență financiară pentru a sprijini digitalizarea prelucrării cererilor de viză, cu scopul de a asigura proceduri de acordare a vizelor rapide, sigure și la îndemâna utilizatorilor, atât în beneficiul solicitanților de viză, cât și al consulatelor. Instrumentul ar trebui să fie utilizat și pentru a asigura o vastă acoperire consulară în întreaga lume. Instrumentul ar trebui să se ocupe și de aplicarea uniformă a politicii comune în domeniul vizelor și de modernizarea acesteia, precum și de sprijinirea statelor membre la eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare, din rațiuni de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, precum și a vizelor eliberate beneficiarilor unui program de reinstalare sau relocare al Uniunii, respectând pe deplin acquis-ul Uniunii privind vizele.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Instrumentul ar trebui să sprijine măsurile întreprinse pe teritoriul statelor Schengen care au legătură cu controlul la frontiere în contextul dezvoltării unui sistem comun de gestionare integrată a frontierelor care să consolideze funcționarea generală a spațiului Schengen.

(19)  Instrumentul ar trebui să sprijine măsurile legate clar de controlul la frontierele externe pe teritoriul statelor Schengen în contextul dezvoltării unui sistem comun de gestionare integrată a frontierelor care să consolideze funcționarea generală a spațiului Schengen.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În vederea îmbunătățirii gestionării frontierelor externe, a contribuirii la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare și a asigurării unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, instrumentul ar trebui să sprijine dezvoltarea sistemelor informatice la scară largă, bazate pe sistemele informatice existente sau nou create. Instrumentul ar trebui, de asemenea, să sprijine interoperabilitatea dintre aceste sisteme de informații ale UE [Sistemul de intrare/ieșire (EES)23, Sistemul de informații privind vizele (VIS)24, sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)25, Eurodac26, Sistemul de informații Schengen (SIS)27 și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN)]28 în statele membre, astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele lor să se completeze reciproc. Instrumentul ar trebui, de asemenea, să contribuie la evoluțiile necesare la nivel național impuse de punerea în aplicare a componentelor de interoperabilitate la nivel central [portalul european de căutare (ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS), registrul comun de date de identitate (CIR) și detectorul de identități multiple (MID)]29.

(20)  Pentru a gestiona mai bine frontierele externe, a facilita călătoriile în scopuri legitime, a contribui la prevenirea și combaterea trecerilor neregulamentare ale frontierelor și la un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, instrumentul ar trebui să sprijine dezvoltarea acelor sisteme informatice la scară largă în privința cărora Parlamentul European și Consiliu au căzut de acord. În acest sens, instrumentul ar trebui, de asemenea, să sprijine interoperabilitatea dintre aceste sisteme de informații ale UE [Sistemul de intrare/ieșire (EES)23, Sistemul de informații privind vizele (VIS)24, sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)25, Eurodac26, Sistemul de informații Schengen (SIS)27 și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN)]28 în statele membre, astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele lor să se completeze reciproc. Instrumentul ar trebui, de asemenea, să contribuie la evoluțiile necesare la nivel național impuse de punerea în aplicare a componentelor de interoperabilitate la nivel central [portalul european de căutare (ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS), registrul comun de date de identitate (CIR) și detectorul de identități multiple (MID)]29.

__________________

__________________

23 Regulamentul (UE) 2017/2226 din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011(JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

23 Regulamentul (UE) 2017/2226 din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011(JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

24 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

24 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

25 COM(2016)0731, 16 noiembrie 2016.

25 COM(2016)0731, 16 noiembrie 2016.

26 COM(2016) 0272 final/2, 4 mai 2016.

26 COM(2016)0272, 4 mai 2016.

27 COM(2016) 881 final, 882 final și 883 final, 21 decembrie 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 și 0883, 21 decembrie 2016.

28 COM(2017)0344, 29 iunie 2017.

28 COM(2017)0344, 29 iunie 2017.

29 COM(2017)0794, 12 decembrie 2017.

29 COM(2017)0794, 12 decembrie 2017.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Instrumentul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse în vederea asigurării gestionării europene integrate a frontierelor în conformitate cu principiile solidarității și responsabilității comune între statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care reprezintă cei doi piloni ai poliției de frontieră și ai gărzii de coastă la nivel european. Acest lucru înseamnă, în special, că la elaborarea programelor lor, statele membre ar trebui să țină seama de instrumentele analitice și de orientările operaționale și tehnice elaborate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și de programa de formare pusă la punct de aceasta, de exemplu programa comună de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră, inclusiv de componentele sale legate de drepturile fundamentale și de accesul la protecție internațională. Pentru a dezvolta complementaritatea dintre misiunea sa și responsabilitățile statelor membre în domeniul controlului la frontierele externe și pentru a asigura consecvența și a evita un raport costuri-beneficii negativ, Comisia ar trebui să consulte Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de programe naționale prezentate de către statele membre, în măsura în care acest lucru intră în sfera de competențe a agenției, în special cu privire la activitățile finanțate în cadrul sprijinului operațional.

(21)  Instrumentul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile care asigură gestionarea europeană integrată a frontierelor în conformitate cu principiile solidarității și responsabilității comune între statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care reprezintă cei doi piloni ai poliției de frontieră și ai gărzii de coastă la nivel european. Acest lucru înseamnă, în special, că la elaborarea programelor lor naționale, statele membre ar trebui să țină seama de instrumentele analitice, de orientările operaționale și tehnice elaborate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și de programa de formare pusă la punct de aceasta, de exemplu programa comună de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră, inclusiv de componentele sale legate de drepturile fundamentale și de accesul la protecție internațională. Pentru a dezvolta complementaritatea dintre sarcinile sale și responsabilitățile statelor membre în domeniul controlului la frontierele externe și pentru a asigura consecvența și a evita un raport costuri-beneficii negativ, Comisia ar trebui să consulte Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de programe naționale prezentate de către statele membre, în măsura în care acestea intră în sfera de competențe a agenției, în special cu privire la activitățile finanțate în cadrul sprijinului operațional. Comisia ar trebui să se asigure, de asemenea, că eu-LISA, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă a Uniunii sau orice alt organism competent al acesteia sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor naționale ale statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Instrumentul ar trebui să sprijine aplicarea abordării-hotspot, astfel cum a fost descrisă în Comunicarea Comisiei intitulată O agendă europeană privind migrația și astfel cum a fost aprobată de Consiliul European din 25 și 26 iunie 201530. Abordarea-hotspot furnizează sprijin operațional statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată a migrației la frontierele externe ale Uniunii. Aceasta oferă asistență integrată, cuprinzătoare și specifică, într-un spirit de solidaritate și responsabilitate comună, precum și pentru a proteja integritatea spațiului Schengen.

(22)  În măsura în care statele membre afectate solicită acest lucru, instrumentul ar trebui să sprijine aplicarea abordării-hotspot, descrisă în Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană privind migrația” și aprobată de Consiliul European din 25 și 26 iunie 2015. Abordarea de tip „hotspot” le oferă sprijin operațional statelor membre care se confruntă cu o situație de urgență . Aceasta oferă asistență integrată, cuprinzătoare și specifică, într-un spirit de solidaritate și responsabilitate comună, permițând ca sosirea unui număr mare de persoane la frontierele externe ale Uniunii să fie gestionată în mod uman și eficient, propunându-și, de asemenea, să protejeze integritatea spațiului Schengen.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În interesul solidarității în spațiul Schengen în ansamblul său și într-un spirit de responsabilitate comună cu privire la protejarea frontierelor externe ale Uniunii, în cazul în care se identifică deficiențe sau riscuri, mai ales în urma unei evaluări Schengen în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului31, statul membru în cauză ar trebui să abordeze în mod corespunzător deficiențele sau riscurile identificate recurgând la resursele disponibile în cadrul programului său pentru a da curs recomandărilor adoptate în temeiul regulamentului menționat anterior și în conformitate cu evaluările vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/1624.

(23)  În interesul solidarității în spațiul Schengen și în întreaga Uniune și într-un spirit de responsabilitate comună față de protejarea frontierelor externe ale Uniunii, în cazul în care se identifică deficiențe sau riscuri, mai ales în urma unei evaluări Schengen în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului31, statul membru în cauză ar trebui să abordeze corespunzător situația recurgând la resursele disponibile în cadrul programului său pentru a da curs recomandărilor adoptate în temeiul regulamentului menționat anterior și în conformitate cu evaluările vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/1624.

_________________

_________________

31 Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

31 Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Instrumentul ar trebui să exprime solidaritatea și responsabilitatea comună prin acordarea de asistență financiară statelor membre care aplică pe deplin dispozițiile Schengen privind frontierele externe, precum și celor care se pregătesc să participe pe deplin la Schengen, și ar trebui utilizat de către statele membre în interesul politicii comune a Uniunii privind gestionarea frontierelor externe.

(24)  Instrumentul ar trebui să acorde asistență financiară statelor membre care aplică pe deplin dispozițiile Schengen privind frontierele externe și vizele, precum și celor care se pregătesc să participe pe deplin la Schengen, și ar trebui utilizat de către statele membre în interesul politicii comune a Uniunii privind gestionarea frontierelor externe.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al instrumentului, statele membre ar trebui să se asigure că programele lor abordează obiectivele specifice ale instrumentului, că prioritățile alese sunt aliniate la prioritățile convenite la nivelul UE și compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective și acțiuni este proporțională cu provocările și nevoile cărora trebuie să le facă față.

(26)  Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al instrumentului, statele membre ar trebui să se asigure că programele lor abordează obiectivele specifice ale instrumentului, că prioritățile alese sunt aliniate la prioritățile convenite la nivelul UE și compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea unor resurse adecvate pentru obiective și acțiuni este proporțională cu provocările și nevoile cărora trebuie să le facă față. În această privință, este important să se realizeze o distribuire echitabilă și transparentă a resurselor între obiectivele specifice ale instrumentului. În consecință, se cuvine să se asigure un nivel minim de cheltuieli pentru obiectivul specific de sprijinire a politicii comune în domeniul vizelor, fie pentru măsuri luate în cadrul gestiunii directe sau indirecte, fie pentru măsuri luate în cadrul gestiunii partajate.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Supravegherea frontierelor pe mare este considerată a fi una dintre atribuțiile îndeplinite de garda de coastă în spațiul maritim al Uniunii. Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă au, pe lângă acestea, o gamă largă de alte sarcini, care pot include, fără a se limita la acestea, siguranța maritimă, securitatea, operațiunile de căutare și salvare, controlul la frontiere, controlul pescuitului, controlul vamal, sarcinile generale de asigurare a respectării legii și protecția mediului. Gama largă de atribuții ale gărzii de coastă face ca aceste autorități să intre în sfera de aplicare a diferitelor politici ale Uniunii care ar trebui să urmărească realizarea de sinergii pentru a asigura obținerea unor rezultate mai eficiente și mai eficace.

(31)  Supravegherea frontierelor pe mare este considerată a fi una dintre atribuțiile îndeplinite de garda de coastă în spațiul maritim al Uniunii. Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă au, pe lângă acestea, o gamă largă de alte sarcini, care pot include, fără a se limita la acestea, siguranța maritimă, operațiunile de căutare și salvare, controlul la frontiere, controlul pescuitului, controlul vamal, sarcinile generale de asigurare a respectării legii și protecția mediului. Gama largă de atribuții ale gărzii de coastă face ca aceste autorități să intre în sfera de aplicare a diferitelor politici ale Uniunii care ar trebui să urmărească realizarea de sinergii pentru a asigura obținerea unor rezultate mai eficiente și mai eficace.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Atunci când pun în aplicare acțiuni legate de supravegherea frontierelor maritime, finanțate în cadrul instrumentului, statele membre acordă o atenție specială obligațiilor care le revin în temeiul dreptului maritim internațional de a acorda asistență persoanelor aflate în pericol. În acest sens, echipamentele și sistemele sprijinite de instrument ar trebui utilizate în operațiuni de căutare și salvare ce pot surveni în timpul unei operațiuni pe mare de supraveghere a frontierelor, contribuind prin aceasta la asigurarea protecției și la salvarea vieților imigranților.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a consolida complementaritatea și coerența activităților maritime, precum și pentru a evita suprapunerea eforturilor și a atenua constrângerile bugetare într-un domeniu cu costuri importante cum este domeniul maritim, instrumentul ar trebui să sprijine activitățile maritime cu scopuri multiple, al căror obiectiv principal este supravegherea frontierelor, dar care ar permite urmărirea în același timp și a altor obiective.

(33)  Pentru a consolida complementaritatea și coerența activităților maritime, precum și pentru a evita suprapunerea eforturilor și a atenua constrângerile bugetare într-un domeniu cu costuri importante cum este domeniul maritim, instrumentul ar trebui să sprijine activitățile maritime cu scopuri multiple, al căror obiectiv principal este supravegherea frontierelor, dar care ar permite să se urmărească în același timp și alte obiective conexe, cum ar fi combaterea traficului de persoane.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate prin instrument ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, instrumentul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale capacităților lor de supraveghere și de gestionare a frontierelor, în domeniile de interes pentru politica de migrație a Uniunii și pentru obiectivele de securitate ale acesteia.

(34)  Scopul principal al acestui instrument ar trebui să fie acela de a sprijini gestionarea integrată a frontierelor la frontierele externe ale Uniunii și de a sprijini politica comună în domeniul vizelor. Totuși, în limitele definite și sub rezerva garanțiilor corespunzătoare, anumite măsuri desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe ar putea fi finanțate prin instrument. Respectivele măsuri ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită evaluării acțiunilor și programelor legate de țările terțe.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea individuală a statelor membre. Dat fiind că Uniunea este mai în măsură decât statele membre să ofere un cadru pentru exprimarea solidarității Uniunii în ceea ce privește controlul la frontieră, politica în domeniul vizelor și gestionarea fluxurilor migratorii, precum și să ofere o platformă pentru dezvoltarea unor sisteme informatice comune care să susțină aceste politici, sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament va contribui, în special, la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în aceste domenii.

(35)  Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea individuală a statelor membre. Dat fiind că Uniunea este mai în măsură decât statele membre să ofere un cadru pentru exprimarea solidarității Uniunii în ceea ce privește gestionarea frontierelor și politica în domeniul vizelor, precum și să ofere o platformă pentru dezvoltarea unor sisteme informatice comune care să susțină aceste politici, sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament va contribui, în special, la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în aceste domenii.

Justificare

Problemele în materie de migrație sunt finanțate în cadrul unui instrument separat.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional în temeiul prezentului instrument, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind gestionarea frontierelor și vizele sau dacă un raport de evaluare efectuat în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen a identificat deficiențe în domeniul relevant.

(36)  Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional în temeiul prezentului instrument, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind gestionarea frontierelor și vizele, dacă un raport de evaluare efectuat în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen a identificat deficiențe în domeniul relevant sau dacă, în cadrul cooperării cu o țară terță, statul membru a finanțat și desfășurat acțiuni comune cu respectiva țară terță, care au drept consecință încălcări ale drepturilor fundamentale, constatate de mecanismul de evaluare și monitorizare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Instrumentul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.

(37)  Instrumentul ar trebui să asigure o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. Acesta ar trebui să asigure un echilibru între nevoia de predictibilitate în repartizarea finanțării și nevoia ca aceasta din urmă să fie mai flexibilă și mai simplă. Pentru a răspunde cerințelor în materie de transparență a fondurilor, Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, trebuie să publice informații cu privire la elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul mecanismului tematic. Punerea în aplicare a instrumentului ar trebui să fie ghidată de principiile eficienței, eficacității și calității cheltuielilor. În plus, punerea în aplicare a instrumentului ar trebui să fie cât se poate de simplă.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale pentru programele statelor membre pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care reflectă lungimea frontierelor respective și nivelurile de amenințare la secțiunile de frontieră terestre și maritime, volumul de muncă al aeroporturilor și consulatelor, precum și numărul de consulate.

(38)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale pentru programele statelor membre pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care reflectă, pe baza datelor recente și istorice, lungimea frontierelor respective și nivelurile de impact la secțiunile de frontieră terestre și maritime, volumul de muncă al aeroporturilor și consulatelor, precum și numărul de consulate.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui utilizată pentru a se evalua eficacitatea și valoarea adăugată pentru UE a programelor, a rezolva problemele apărute în prima fază și a oferi o situație transparentă a punerii în aplicare.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Întrucât provocările în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de modificările intervenite în legătură cu fluxurile de migrație, cu presiunea la frontieră și cu amenințările la adresa securității și să se direcționeze finanțarea către prioritățile care aduc cea mai mare valoare adăugată pentru Uniune. Pentru a răspunde unor necesități urgente sau modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu un nivel ridicat de valoare adăugată pentru Uniune, o parte din finanțare va fi alocată, periodic, acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii și asistenței de urgență, prin intermediul unei facilități tematice.

(40)  Întrucât provocările în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de modificările intervenite în legătură cu prioritățile politicii în domeniul vizelor și ale gestionării frontierelor, inclusiv ca urmare a presiunii crescute la frontieră, și să se direcționeze finanțarea către prioritățile care aduc cea mai mare valoare adăugată pentru Uniune. Pentru a răspunde unor necesități urgente sau modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu un nivel ridicat de valoare adăugată pentru Uniune, o parte din finanțare va fi alocată, periodic, acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii și asistenței de urgență, prin intermediul unei facilități tematice.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Instrumentul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de gestionarea frontierelor, politica comună în domeniul vizelor și sistemele informatice la scară largă și ar trebui, așadar, să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele instrumentului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

(42)  Instrumentul ar trebui să contribuie, în limite definite, la sprijinirea costurilor operaționale legate de gestionarea frontierelor, politica comună în domeniul vizelor și sistemele informatice la scară largă și ar trebui, așadar, să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele instrumentului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

Justificare

Sprijinul pentru costurile operaționale ar trebui să fie limitat, întrucât o astfel de cheltuială este, în mod normal, o chestiune care ține de bugetele naționale și nu aduce valoare adăugată UE.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui să se refere la acțiuni care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune ce necesită punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care are nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru.

(43)  O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui identificate la nivelul Uniunii și să vizeze acțiuni cu valoare adăugată pentru Uniune care necesită un efort de cooperare între statele membre sau acțiuni necesare pentru a răspunde evoluțiilor din Uniune ce necesită fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care au nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru, care ar trebui adoptate printr-un act delegat.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde imediat unei presiuni migratorii neprevăzute sau disproporționate, în special la acele secțiuni ale frontierei în care s-a stabilit, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului38, că nivelul impactului este de așa natură încât pune în pericol funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său, precum și pentru a răspunde unei presiuni asupra secțiilor de vize din consulatele statelor membre sau unor riscuri la adresa securității frontierelor, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență, în conformitate cu cadrul prevăzut în prezentul regulament.

(45)  Pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde imediat unor nevoi neprevăzute, urgente și specifice într-o situație de urgență, în special în acele secțiuni ale frontierei în care s-a stabilit, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului38, că nivelul impactului este de natură să pună în pericol funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său, precum și pentru a răspunde unei presiuni asupra secțiilor de vize din consulatele statelor membre sau unor riscuri la adresa securității frontierelor, ar trebui ca prezentul instrument acorde în mod excepțional asistență financiară ca măsură de ultimă instanță, în conformitate cu cadrul prevăzut în prezentul regulament.

__________________

__________________

38 Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).

38 Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(45a)  Migrația și trecerea frontierelor externe de către un număr mare de resortisanți ai țărilor terțe nu ar trebui să fie considerate, în sine, o amenințare la adresa politicii publice sau a securității interne și nu ar trebui să declanșeze, per se, acordarea de asistență de urgență în cadrul acestui instrument.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Obiectivul de politică al acestui instrument va fi urmărit și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare din cadrul componentei/componentelor [...] a/ale Fondului InvestEU. Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, instrumentul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) nr…/... [RDC].

(49)  Pentru a concretiza acțiunile din cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și un instrument care să stabilească dispoziții comune pentru gestiunea partajată. În cazul unor dispoziții contradictorii, prezentul regulament ar trebui să prevaleze asupra dispozițiilor comune.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../... [noul Regulament financiar]41, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului42, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului43, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului44 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului45, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului46. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(52)  În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului42, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului43, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului44 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului45, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului46. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Rezultatele investigațiilor privind neregulile sau fraudele legate de instrument ar trebui puse la dispoziția Parlamentului European.

__________________

__________________

41 JO C […], […], p. […].

 

42 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

42 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

43 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

43 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

44 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

44 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

45 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

45 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

46 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

46 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  În temeiul articolului 349 din TFUE și în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE, aprobată de Consiliu în cadrul concluziilor sale din 12 aprilie 2018, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că programele lor naționale abordează amenințările nou-apărute cu care se confruntă regiunile ultraperiferice. Instrumentul sprijină aceste state membre cu resurse adecvate pentru a veni în ajutorul regiunilor ultraperiferice, în funcție de necesități.

(55)  În temeiul articolului 349 din TFUE și în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE, aprobată de Consiliu în cadrul concluziilor sale din 12 aprilie 2018, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că programele lor naționale abordează amenințările nou-apărute cu care se confruntă regiunile ultraperiferice, cum ar fi supravegherea frontierelor, afluxul disproporționat de persoane sau implementarea sistemelor de informații europene. Instrumentul sprijină aceste state membre cu resurse adecvate pentru a veni în ajutorul regiunilor ultraperiferice, ținând seama de aceste caracteristici.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201648, este necesar să se evalueze acest instrument pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea impactului instrumentului pe teren. Pentru a măsura realizările instrumentului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale instrumentului.

(56)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare48 din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze acest instrument pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili, inclusiv indicatori calitativi și cantitativi, ca bază pentru evaluarea impactului instrumentului pe teren. Pentru a măsura realizările instrumentului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale instrumentului.

__________________

__________________

48 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 6.11.2013, p.1-14.

48 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 6.11.2013, p. 1.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58)  Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a instrumentului cu ajutorul indicatorilor și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC] și din prezentul regulament.

(58)  Comisia ar trebui să prezinte în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un rezumat al rapoartelor anuale de performanță acceptate. La cerere, Comisia ar trebui să pună la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului textul integral al rapoartelor anuale de performanță.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(58a)  Este important să se asigure o bună gestiune financiară și securitatea juridică pe parcursul perioadei de tranziție și pe parcursul implementării instrumentului.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului50. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

(60)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului50. Procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

__________________

__________________

50 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

50 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”), ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor („fondul”).

1.  Prezentul regulament instituie instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize („instrumentul”), ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor („fondul”) pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2027.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament instituie fondul, împreună cu Regulamentul (UE) nr…/... [Fondul pentru echipamente de control vamal] care instituie, ca parte a [Fondului de gestionare integrată a frontierelor], instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal.

eliminat

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Acesta stabilește obiectivele instrumentului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea acestei finanțări.

3.  Acest regulament stabilește obiectivele instrumentului, obiectivele specifice și măsurile de transpunere în practică a acestor obiective specifice, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele aferente acestei finanțări.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o acțiune sprijinită de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare de la bugetul Uniunii cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

eliminat

Justificare

Nu este clar ce valoare adăugată ar aduce operațiunile de finanțare mixtă în materie de gestionare a frontierelor și de politică în domeniul vizelor. În special, nu este clar ce acțiuni ar face obiectul unor astfel de operațiuni, nici în ce condiții. Politica Uniunii în materie de gestionare a frontierelor și de politică în domeniul vizelor nu ar trebui să se bazeze pe investiții ale sectorului privat.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „frontiere externe” înseamnă frontierele statelor membre: frontierele terestre, inclusiv frontierele fluviale și cele aflate pe lacuri, frontierele maritime, precum și aeroporturile, porturile fluviale, porturile maritime și porturile aflate pe lacuri cărora li se aplică dispozițiile dreptului Uniunii privind trecerea frontierelor externe, inclusiv frontierele interne la care nu au fost încă eliminate controalele;

(4)  „frontiere externe” înseamnă, frontierele externe, potrivit definiției de la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/399, ale statelor membre: frontierele terestre, inclusiv frontierele fluviale și cele aflate pe lacuri, frontierele maritime, precum și aeroporturile, porturile fluviale, porturile maritime și porturile aflate pe lacuri cărora li se aplică dispozițiile dreptului Uniunii privind trecerea frontierelor externe, inclusiv frontierele interne la care nu au fost încă eliminate controalele;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, obiectivul de politică al instrumentului este asigurarea unei gestionări europene integrate solide și eficace a frontierelor la frontierele externe, care să garanteze, în același timp, libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.

1.  Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, obiectivul de politică al instrumentului este asigurarea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, care să garanteze, în același timp, libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a acquis-ului și a obligațiilor Uniunii și ale statelor sale membre, care decurg din instrumentele internaționale la care acestea sunt semnatare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea gestionării europene integrate eficace a frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

(a)  sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, asigurate de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor migratorii;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate.

(b)  sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor pentru a asigura o abordare mai armonizată în rândul statelor membre față de eliberarea vizelor și pentru a facilita călătoriile legale și atenuarea riscurilor de securitate:

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Nediscriminarea și respectarea drepturilor fundamentale

 

Instrumentul este pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în acquis-ul Uniunii, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană de apărare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și cu respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii în ceea ce privește drepturile fundamentale, în special prin asigurarea respectării principiului nediscriminării și al nereturnării.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, instrumentul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.

1.  În acord cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, instrumentul sprijină acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3 și în special acțiunile enumerate în anexa III.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, instrumentul poate sprijini acțiuni conforme cu prioritățile Uniunii menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolul 5.

2.  Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 3, instrumentul poate sprijini, în cazuri excepționale, în limite definite și sub rezerva unor garanții adecvate, acțiuni de tipul celor menționate în anexa III în și în raport cu țările terțe, în conformitate cu articolul 5.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea de acțiuni în țări terțe sau în raport cu țări terțe în cadrul facilității tematice, în conformitate cu articolul 8, nu depășește 4 % din cuantumul total alocat facilității tematice în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea de acțiuni în țări terțe sau în raport cu țări terțe în cadrul programelor naționale ale statelor membre, în conformitate cu articolul 12, nu depășește, pentru fiecare stat membru, 4 % din cuantumul total alocat acelui stat membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (a), cu articolul 10 alineatul (1) și cu anexa I.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul apariției unei situații de urgență, acțiunile neeligibile menționate la prezentul alineat pot fi considerate eligibile.

În cazul apariției unei situații de urgență, de tipul celor menționate la articolul 23, acțiunile neeligibile menționate la prezentul alineat pot fi considerate eligibile.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program;

(ii)  o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program, cu condiția ca toate acțiunile întreprinse în respectiva țară terță sau în raport cu ea să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.

3.  Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni și în deplină conformitate cu acquis-ul Uniunii și cu Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări ori teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe sunt eligibile.

4.  Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau în țări sau teritorii de peste mări legate de aceste state sunt eligibile. Atunci când organizațiile internaționale care participă la un consorțiu sunt stabilite într-o țară terță, se aplică articolul 6 alineatul (3).

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea unei valori adăugate obiectivelor prezentului regulament.

1.  Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea unei valori adăugate a Uniunii obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia și statele membre cooperează pentru implementarea instrumentului. Comisia înființează un serviciu de asistență și un punct de contact pentru a sprijini statele membre și a contribui la alocarea efectivă a fondurilor.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada 2021-2027 este de 8 018 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru implementarea instrumentului în perioada 2021-2027 este de 7 087 760 000 EUR la prețurile din 2018 (8 018 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  suma de 4 811 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate, din care 157 200 000 EUR se alocă regimului special de tranzit menționat la articolul 16, pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(a)  suma de 4 252 833 000 EUR la prețurile din 2018 (4 811 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă programelor executate în cadrul gestiunii partajate, din care 138 962 000 EUR la prețurile din 2018 (157 200 000 EUR în prețuri curente) se alocă regimului special de tranzit menționat la articolul 16, implementat în cadrul gestiunii partajate;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suma de 3 207 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

(b)  suma de 2 834 927 000 EUR la prețurile din 2018 (3 207 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă facilității tematice.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II.

2.  Finanțarea din cadrul facilității tematice este utilizată pentru a răspunde unor priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune, unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II, sau unor măsuri de sprijin în conformitate cu articolul 20. Pentru revizuirea cadrului de monitorizare și de evaluare, Comisia se consultă cu organizațiile care reprezintă partenerii de la nivelul Uniunii, inclusiv societatea civilă.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Minimum 20 % din finanțarea pentru facilitatea tematică este alocată obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, este necesar să se asigure că proiectele selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

3.  În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, nu se acordă finanțare proiectelor în cazul cărora există dovezi care ar ridica semne de întrebare legate de legalitatea acestor proiecte sau de legalitatea și corectitudinea finanțării sau de executarea acestor proiecte în urma unui aviz motivat emis de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul articolului 258 din TFUE.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia verifică, în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], dacă acțiunile avute în vedere fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

4.  În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia se asigură că nu se acordă finanțare proiectelor în cazul cărora există dovezi care ar ridica semne de întrebare legate de legalitatea acestor proiecte sau de legalitatea și corectitudinea finanțării sau de executarea acestor proiecte în urma unui aviz motivat emis de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul articolului 258 din TFUE.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Atunci când se acordă finanțare în cadrul facilității tematice fie în cadrul gestiunii directe, fie în cadrul gestiunii indirecte, Comisia verifică dacă nu cumva condițiile prevăzute sunt afectate de o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru, care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii de o manieră care pune în pericol legalitatea și corectitudinea cheltuielilor sau executarea proiectelor.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul 110 din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

6.  Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 29, pentru a elabora programe de lucru pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul 110 din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1).

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În urma adoptării unei decizii de finanțare, astfel cum este menționată la alineatul (3), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

7.  În urma adoptării unui program de lucru, astfel cum este menționat la alineatul (6), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Deciziile de finanțare pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice.

8.  Programele de lucru pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate în conformitate cu decizia Comisiei privind facilitatea tematică menționată la articolul 8.

1.  Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate în conformitate programele de lucru ale Comisiei pentru facilitatea tematică menționată la articolul 8.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  4 009 000 000 EUR pentru statele membre în conformitate cu criteriile definite în anexa I;

(a)  suma de 3 543 880 000 EUR la prețurile din 2018 (4 009 000 000 EUR la prețuri curente) pentru statele membre în conformitate cu criteriile definite în anexa I;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  802 000 000 EUR pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 13 alineatul (1).

(b)  suma de 708 953 000 EUR la prețurile din 2018 (802 000 000 EUR la prețuri curente) pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 13 alineatul (1).

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.

1.  Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 85 % din cheltuielile eligibile totale ale unui proiect din statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din VNB-ul mediu al Uniunii și de 75 % din cheltuielile totale eligibile pentru celelalte state membre .

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

1.  Fiecare stat membru și Comisia se asigură că prioritățile abordate în programul național concordă cu prioritățile Uniunii și răspund provocărilor cu care se confruntă Uniunea în domeniul gestionării frontierelor și al vizelor, având grijă ca aceste priorități să fie pe deplin conforme cu acquis-ul relevant și cu prioritățile convenite ale Uniunii, precum și cu obligațiile internaționale asumate de Uniune și de statele membre în cadrul instrumentelor internaționale pe care le-au semnat. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În această privință, statele membre alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) minimum 20 % din finanțarea care le este alocată.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia se asigură că Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective.

2.  Comisia se asigură, după caz, că Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă a Uniunii sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de program, punând un accent deosebit pe activitățile incluse în cadrul sprijinului operațional în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a), pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agenției cu acțiunile statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor, precum și pentru a se evita dubla finanțare și a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia se consultă cu eu-LISA cu privire la proiectele de program, punând un accent deosebit pe activitățile încadrate la sprijinul tehnic în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b), pentru a se asigura convergența și complementaritatea acțiunilor eu-LISA cu acțiunile statelor membre.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate asocia Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul instrumentului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

4.  Comisia poate asocia, după caz, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă a Uniunii la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul instrumentului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  După caz, Comisia asociază Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la procesul de examinare privind abordarea cea mai adecvată pentru a da curs recomandărilor cu sprijinul instrumentului.

6.  După caz, Comisia asociază Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și orice altă agenție competentă sau orice alt organism competent la procesul de examinare privind abordarea cea mai adecvată pentru a da curs recomandărilor cu sprijinul instrumentului.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  După caz, programul în cauză este modificat pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (5). În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie.

8.  După caz, programul în cauză este modificat pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (5) și de progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor evaluate în rapoartele anuale de performanță menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (a). În funcție de impactul ajustării, Comisia aprobă sau nu versiunea revizuită a programului.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul instrumentului, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de începerea proiectului.

10.  Înainte ca un stat membru să decidă să execute proiecte într-o țară terță sau în legătură cu o țară terță cu sprijinul instrumentului, se asigură că toate acțiunile propuse de acea țară terță, în acea țară terță sau în legătură cu acea țară terță respectă obligațiile internaționale ale Uniunii și ale respectivului stat membru și că respectă pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statul membru în cauză se consultă cu Comisia înainte de începerea proiectului, inclusiv în legătură cu modul de a garanta îndeplinirea condițiilor de mai sus.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul instrumentului cu privire la monitorizarea, detectarea, identificarea, urmărirea, prevenirea și interceptarea trecerilor neautorizate ale frontierei în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere sau al sprijinirii protecției și a salvării vieților migranților, acesta se asigură că a notificat Comisiei orice acord de cooperare bilateral sau multilateral cu țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1052/2013.

11.  În cazul în care un stat membru decide, în mod excepțional, să execute proiecte împreună cu o țară terță, într-o țară terță sau legate de o țară terță cu sprijinul instrumentului pentru monitorizarea, detectarea, identificarea, urmărirea, prevenirea și interceptarea trecerilor neautorizate ale frontierei în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației clandestine și a criminalității transfrontaliere sau al sprijinirii protecției și a salvării vieților migranților, statul membru respectiv are grijă să notifice Comisia despre orice acord de cooperare bilateral sau multilateral cu țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1052/2013. Statele membre asigură respectarea deplină a principiului nereturnării, inclusiv în acțiuni desfășurate în marea liberă.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a.  Imediat ce un stat membru decide să inițieze proiecte împreună cu o țară terță, într-o țară terță sau în legătură cu aceasta în cadrul prezentului instrument, statul membru informează, în termen de 10 zile, organizațiile care reprezintă partenerii la nivel național, precum și membrii comitetului director.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  În ceea ce privește echipamentele operaționale, inclusiv mijloacele de transport și sistemele de comunicații necesare pentru asigurarea unui control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, care au fost achiziționate cu sprijinul instrumentului, se aplică următoarele dispoziții:

12.  În ceea ce privește echipamentele operaționale achiziționate cu sprijinul instrumentului, inclusiv mijloacele de transport și sistemele de comunicații necesare pentru un control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, precum și pentru succesul operațiunilor de căutare și salvare, se aplică următoarele dispoziții:

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 12 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  pentru a sprijini planificarea coerentă a dezvoltării capacităților poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și posibila utilizare a achizițiilor publice comune, statele membre comunică Comisiei, ca parte a raportării efectuate în conformitate cu articolul 27, planificarea multianuală disponibilă pentru echipamentele care se preconizează că vor fi achiziționate în cadrul instrumentului. Comisia transmite aceste informații Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(d)  pentru a sprijini planificarea coerentă a dezvoltării capacităților poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și posibila utilizare a achizițiilor publice comune, statele membre comunică Comisiei, ca parte a raportării efectuate în conformitate cu articolul 27, planificarea multianuală disponibilă pentru echipamentele care se preconizează că vor fi achiziționate în cadrul instrumentului. Comisia transmite aceste informații Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

 

Atunci când execută acțiuni legate de supravegherea frontierelor maritime, statele membre acordă o atenție deosebită obligațiilor lor internaționale privind căutarea și salvarea pe mare și au dreptul, în acest scop, să utilizeze echipamentele și sistemele menționate la literele (a) – (d) de la prezentul alineat.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  Formarea în domeniul gestionării frontierelor desfășurată cu ajutorul acestui instrument se bazează pe standardele comune relevante, armonizate și de calitate, disponibile la nivel europene în materie de educație și formare pentru paza de frontieră și de coastă.

13.  Formarea în domeniul gestionării frontierelor desfășurată cu ajutorul acestui instrument se bazează pe standardele comune relevante, armonizate și a căror calitate a fost confirmată, disponibile la nivel european în materie de educație și formare pentru paza de frontieră și de coastă și pe legislația europeană și internațională aplicabilă, inclusiv în materie de drepturi fundamentale, acces la protecție internațională și afaceri maritime.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15.  Programarea menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelul 1 din anexa VI.

15.  Fiecare program național stabilește pentru fiecare obiectiv specific tipurile de intervenții în conformitate cu tabelul 1 din anexa VI și prezintă o repartizare indicativă a resurselor programate pe tip de intervenție sau domeniu de sprijin.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Programele fac obiectul unei evaluări intermediare și unei evaluări finale, în conformitate cu articolul 26 din prezentul regulament.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2024, Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Alocarea se bazează pe cele mai recente date statistice disponibile pentru criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

1.  Până la sfârșitul lui 2024 și după ce informează Parlamentul, Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Alocarea se bazează pe cele mai recente date statistice disponibile pentru criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un procent de cel puțin 10 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată intermediară prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

2.  În cazul în care un procent de cel puțin 30 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată intermediară, statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Alineatul (2) se aplică numai dacă cadrul de reglementare aplicabil și actele conexe sunt în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

3.  Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor.

1.  Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale care aduc valoare adăugată europeană, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de frontiere și vize.

3.  Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3) litera (c), sprijinul operațional se concentrează pe sarcini și servicii specifice, astfel cum sunt stabilite în anexa VII.

5.  Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3) litera (c), sprijinul operațional se concentrează pe acțiunile eligibile, astfel cum sunt stabilite în anexa VII.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica sarcinile și serviciile specifice din anexa VII.

6.  Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica acțiunile eligibile din anexa VII.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

eliminat

Operațiuni de finanțare mixtă

 

Operațiunile de finanțare mixtă decise în cadrul prezentului instrument sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu [Titlul X] din Regulamentul financiar.

 

Justificare

Nu este clar ce valoare adăugată ar aduce operațiunile de finanțare mixtă în materie de gestionare a frontierelor și de politică în domeniul vizelor. În special, nu este clar ce acțiuni ar face obiectul unor astfel de operațiuni, nici în ce condiții. Politica Uniunii în materie de gestionare a frontierelor și de politică în domeniul vizelor nu ar trebui să se bazeze pe investiții ale sectorului privat.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instrumentul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Instrumentul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri, și anume etapele pregătitoare, acțiunile de monitorizare, control, audit, evaluare și toate acțiunile de asistență administrativă și tehnică necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, după caz, de colaborare cu țările terțe, pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii promovează acțiunile și rezultatele acestora, oferind informații coerente, concrete și semnificative adresate unor categorii de public relevante, printre care mass-media și publicul larg, în limbile aplicabile. Pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, beneficiarii acestei finanțări fac trimitere la originea acesteia atunci când comunică cu privire la acțiunea în cauză. În acest scop, destinatarii se asigură că orice material de comunicare pentru mass-media și pentru publicul larg prezintă emblema Uniunii și menționează în mod explicit sprijinul financiar al Uniunii.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind acest instrument, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate instrumentului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament.

2.  Pentru a ajunge la un public cât mai larg cu putință, Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind implementarea acestui instrument, acțiunile și rezultatele sale. În special, Comisia publică informații privind elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul facilității tematice. Comisia publică, de asemenea, lista operațiunilor selectate pentru a fi sprijinite în cadrul facilității tematice, pe un site web disponibil publicului, și actualizează respectiva listă cel puțin o dată la trei luni. Resursele financiare alocate instrumentului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională în ceea ce privește punerea în aplicare a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament. În special, Comisia poate promova cele mai bune practici și schimbul de informații în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentului.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia publică informațiile menționate la alineatul (2) în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor. Datele pot fi sortate în funcție de prioritate, de obiectivul specific, de costul total eligibil al operațiunilor, de costul total al proiectelor, de costul total al procedurilor de achiziții, de numele beneficiarului și de numele contractantului.

 

__________________

 

1a Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre au obligația de a prezenta Comisiei informații cu privire la elaborarea programelor în cadrul gestiunii partajate, pentru ca acestea să fie publicate pe site-ul său web.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Instrumentul furnizează asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a unei presiuni urgente și excepționale, create de faptul că un număr mare sau disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe au trecut, trec sau se așteaptă să treacă frontierele externe ale unuia sau mai multor state membre, în special la secțiunile de frontieră la care s-a constatat că nivelul impactului ar pune în pericol funcționarea întregului spațiu Schengen, sau în cazul oricărei alte situații de presiune urgentă și excepțională care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care necesită o acțiune imediată.

1.  Comisia poate decide să furnizeze, în mod excepțional, asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență justificate în mod corespunzător și în ultimă instanță. Aceste situații pot rezulta ca urmare a unei presiuni urgente și excepționale, create de faptul că un număr mare sau disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe au trecut, trec sau se așteaptă să treacă frontierele externe ale unuia sau mai multor state membre, în special la secțiunile de frontieră la care s-a constatat că nivelul impactului ar pune în pericol funcționarea întregului spațiu Schengen, sau în cazul oricărei alte situații de urgență justificate în mod corespunzător necesitând o acțiune urgentă la frontierele externe care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Atunci când acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, asistența de urgență poate acoperi cheltuieli care au fost angajate înainte de data depunerii cererii de grant sau a cererii de asistență, dar nu înainte de 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Asistența de urgență se acordă cu respectarea strictă a acquis-ului Uniunii și a obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumentele internaționale pe care acestea le-au semnat.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul instrumentului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul instrumentului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului. Contribuțiile provenite de la alte programe ale Uniunii pentru acțiuni din cadrul prezentului instrument sunt recunoscute, după caz, în programele de lucru ale Comisiei sau în programele naționale și în rapoartele anuale de performanță.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

2.  Operațiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... [RDC] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului sau ale instrumentului care furnizează sprijin.

pot beneficia de sprijin din partea fondurilor structurale ale Uniunii, cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului sau ale instrumentului care furnizează sprijin.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 43 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V.

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 41 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V, cel puțin o dată pe an.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

3.  În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative. Pentru resursele alocate în cadrul gestiunii partajate se utilizează indicatori comuni. La cerere, datele primite de Comisie privind indicatorii de realizare și de rezultat sunt puși la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Pentru resursele alocate în cadrul gestiunii partajate, monitorizarea și raportarea se bazează pe tipurile de intervenții prevăzute în anexa VI. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a reacționa la situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura implementarea efectivă a finanțării.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Comisia acordă o atenție specială monitorizării acțiunilor întreprinse de țări terțe, în țări terțe sau în legătură cu țări terțe, în conformitate cu articolul 5 și cu articolul 12 alineatele (10) și (11).

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul prezentului instrument.

1.  Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă o evaluare la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a prezentului regulament. Evaluarea la jumătatea perioadei analizează eficacitatea, eficiența, simplificarea și flexibilitatea fondului. Mai precis, aceasta include o evaluare a:

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament, luând în considerare toate informațiile pertinente disponibile, în special rapoartele anuale de performanță prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 30 și indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în anexa VIII;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  valorii adăugate europene a acțiunilor și a operațiunilor puse în aplicare în cadrul acestui instrument;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c)  contribuției instrumentului la răspunsul la provocările actuale și emergente de la frontierele externe și la dezvoltarea politicii comune în domeniul vizelor, precum și a utilizării instrumentului în vederea eliminării deficiențelor identificate în cadrul evaluării mecanismului Schengen și a evaluării vulnerabilităților;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(d)  relevanței continue și a caracterului adecvat ale măsurilor de punere în aplicare prevăzute în anexa II și a acțiunilor prevăzute în anexa III;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(e)  complementarității și coerenței dintre acțiunile sprijinite de acest instrument și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Evaluarea la jumătatea perioadei ia în considerare rezultatele evaluării retrospective în ceea ce privește impactul pe termen lung al instrumentului anterior de sprijin financiar pentru frontierele externe și vize, care face parte din Fondul pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Până la 31 ianuarie 2030, Comisia efectuează o evaluare retrospectivă. Până la aceeași dată, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare. Evaluarea retrospectivă include o evaluare a elementelor prevăzute la alineatul (1). În acest sens, efectele pe termen mai lung ale fondului sunt evaluate în vederea contribuției acestora la o decizie privind posibila reînnoire sau modificare a unui fond ulterior.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu calendarul stabilit la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC].

2.  Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu articolul 14 din prezentul regulament.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În evaluarea sa la jumătatea perioadei și în evaluarea retrospectivă, Comisia acordă o atenție deosebită evaluării acțiunilor întreprinse de către, în sau în legătură cu țările terțe, în conformitate cu articolul 5 și cu articolul 12 alineatele (10) și (11).

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022.

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022. Statele membre publică aceste rapoarte pe un site internet dedicat și le transmit Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC];

(a)  progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date cumulative transmise Comisiei;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  o defalcare a conturilor anuale ale programului național în recuperări, prefinanțare către beneficiarii finali și cheltuieli efectuate efectiv;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa;

(b)  orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa, inclusiv avize motivate emise de Comisie referitoare la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  complementaritatea dintre acțiunile sprijinite de instrument și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe;

(c)  complementaritatea, coordonarea și coerența dintre acțiunile sprijinite de instrument și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și alte fonduri care asigură finanțare în țări terțe sau în legătură cu țări terțe;

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  conformitatea cu cerințele privind respectarea drepturilor fundamentale;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  executarea proiectelor împreună cu o țară terță, într-o țară terță sau în legătură cu o țară terță.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat.

3.  Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat. După acceptare, Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului rezumatele rapoartelor anuale de performanță și publică aceste rezumate ale rapoartelor anuale de performanță pe un site special.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Monitorizare și raportare

 

1.  Monitorizarea și raportarea în conformitate cu titlul IV din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelele 1, 2 și 3 din anexa VI. Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VI.

 

2.  Indicatorii comuni sunt utilizați în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolele 17 și 37 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC].

 

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 12, 15, 25 și 28 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 8, 12, 15, 25 și 28 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 12, 15, 25 și 28. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 8, 12, 15, 25 și 28. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 12, 15, 25 și 28 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 8, 12, 15, 25 și 28 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care când comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare. Această dispoziție nu se aplică actului de punere în aplicare menționat la articolul 27 alineatul (4).

eliminat

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În scopul distribuirii resurselor conform punctului 1 litera (c), „frontiere maritime externe” înseamnă limita exterioară a mării teritoriale a statelor membre, astfel cum este definită în conformitate cu articolele 4 - 16 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării. Cu toate acestea, în cazul în care este necesară efectuarea cu regularitate a unor operațiuni pe rază lungă de acțiune pentru a preveni imigrația/intrarea ilegală, frontierele maritime externe se referă la limita exterioară a zonelor cu risc crescut. Definiția noțiunii „frontiere maritime externe” în acest sens se determină prin luarea în considerare a datelor operaționale din ultimii doi ani, astfel cum au fost furnizate de statele membre în cauză. Această definiție este utilizată exclusiv în scopul prezentului regulament.

6.  În scopul distribuirii resurselor conform punctului 1 litera (c), „frontiere maritime externe” înseamnă limita exterioară a mării teritoriale a statelor membre, astfel cum este definită în conformitate cu articolele 4 - 16 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării. Cu toate acestea, în cazul în care este necesară efectuarea cu regularitate a unor operațiuni pe rază lungă de acțiune pentru a preveni imigrația/intrarea neregulamentară, frontierele maritime externe se referă la limita exterioară a zonelor cu risc crescut. Definiția noțiunii „frontiere maritime externe” în acest sens se determină prin luarea în considerare a datelor operaționale din ultimii doi ani, astfel cum au fost furnizate de statele membre în cauză. Această definiție este utilizată exclusiv în scopul prezentului regulament.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 7 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  70 % pentru numărul de persoane care traversează frontiera externă la punctele autorizate de trecere a frontierei;

(1)  60 % pentru numărul de persoane care traversează frontiera externă la punctele autorizate de trecere a frontierei;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 7 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  30% pentru numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost refuzată intrarea la frontiera externă;

(2)  20 % pentru numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost refuzată intrarea la frontiera externă;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 7 – litera a – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  20 % pentru numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și ale căror solicitări au fost prelucrate în conformitate cu procedura la frontieră menționată la articolul 43 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru, cifra de referință este zero.

În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru sau dacă un stat membru nu furnizează aceste informații doi ani la rând, cifra de referință este zero.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 9 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru, cifra de referință este zero.

(d)  În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru sau dacă un stat membru nu furnizează aceste informații doi ani la rând, cifra de referință este zero.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă transmite Comisiei un raport cu privire la defalcarea resurselor în ceea ce privește frontierele terestre externe, frontierele maritime externe și aeroporturile, astfel cum se menționează la punctul 1 litera (c).

10.  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă transmite Comisiei un raport cu privire la defalcarea resurselor în ceea ce privește frontierele terestre externe, frontierele maritime externe și aeroporturile, astfel cum se menționează la punctul 1 litera (c). Comisia publică raportul.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  În scopul alocării inițiale a finanțării, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Raportul determină următorii factori de ponderare specifici pentru fiecare secțiune, aplicând nivelurile de amenințare definite în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013:

11.  În scopul alocării inițiale a finanțării, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al impactului pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al impactului pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Raportul determină următorii factori de ponderare specifici pentru fiecare secțiune, aplicând nivelurile de impact definite în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013:

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 11 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  factorul 0,5 pentru amenințare redusă;

(a)  factorul 0,5 pentru impact redus;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 11 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  factorul 3 pentru amenințare medie;

(b)  factorul 3 pentru impact mediu;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 11 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  factorul 5 pentru amenințare ridicată;

(c)  factorul 5 pentru impact ridicat;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 11 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  factorul 8 pentru amenințare critică.

eliminat

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  consolidarea capacităților pentru efectuarea de controale și operațiuni de supraveghere la frontierele externe, inclusiv prin măsuri de prevenire și depistare a criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul;

i.  consolidarea capacităților pentru efectuarea de controale și operațiuni de supraveghere la frontierele externe, inclusiv prin măsuri de facilitare a trecerilor legitime ale frontierelor și, după caz, prin măsuri legate de prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și terorismul, precum și prin măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite;

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ii.  sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare în contextul efectuării de operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime;

eliminat

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

iii.  punerea în aplicare, în spațiul Schengen, a unor măsuri tehnice și operaționale legate de controlul la frontiere;

iii.  punerea în aplicare, în spațiul Schengen, a unor măsuri tehnice și operaționale legate de controlul la frontiere, cu condiția ca astfel de măsuri să nu prezinte un risc la adresa liberei circulații;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera a – subpunctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

v.  sprijinirea, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, a statelor membre care se confruntă cu o presiune migratorie disproporționată (existentă sau potențială) la frontierele externe ale UE, inclusiv prin întăriri tehnice și operative, precum și prin mobilizarea unor echipe de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot.

v.  sprijinirea, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, a statelor membre care se confruntă cu o situație de urgență menționată la articolul 23, inclusiv prin întăriri tehnice și operative, precum și prin mobilizarea unor echipe de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, prin consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;

(b)  dezvoltarea consolidării capacității comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării între statele membre în vederea dezvoltării în continuare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național între autoritățile naționale din statele membre responsabile cu controlul la frontiere sau cu sarcini efectuate la frontieră și, la nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre sau dintre statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii sau țările terțe, pe de altă parte;

(c)  îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național între autoritățile naționale din statele membre responsabile cu controlul la frontiere sau cu sarcini efectuate la frontieră și, la nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre sau dintre statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv agențiile responsabile cu acțiunile externe, pe de altă parte;

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în domeniul gestionării frontierelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și infrastructura lor de comunicații.

(e)  crearea, exploatarea și întreținerea acelor sisteme informatice la scară largă care fac deja obiectul dreptului Uniunii în domeniul gestionării frontierelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și infrastructura lor de comunicații, precum și acțiuni de îmbunătățire a calității datelor și a furnizării de informații.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  creșterea capacității de a acorda asistență persoanelor aflate în pericol pe mare, în special prin sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare;

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare în contextul efectuării de operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime;

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea unor servicii eficace și adaptate nevoilor solicitanților de viză, menținând, în același timp, securitatea și integritatea procedurii de eliberare a vizelor;

(a)  furnizarea unor servicii eficace și adaptate nevoilor solicitanților de viză, menținând, în același timp, securitatea și integritatea procedurii de eliberare a vizelor, acordând o atenție specială persoanelor vulnerabile și copiilor;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  sprijinirea statelor membre în eliberarea vizelor, inclusiv a vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare, din rațiuni de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, precum și a vizelor eliberate beneficiarilor unui program de reinstalare sau relocare al Uniunii, respectând pe deplin acquis-ul Uniunii privind vizele;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în domeniul politicii comune a vizelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și a infrastructurii lor de comunicații.

(d)  actualizarea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în domeniul politicii comune a vizelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea acestor sisteme informatice și a infrastructurii lor de comunicații.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infrastructuri, clădiri, sisteme și servicii necesare la punctele de trecere a frontierelor, în zonele-hotspot și pentru supravegherea frontierelor între punctele de trecere a frontierelor în scopul de a împiedica și a combate trecerile neautorizate ale frontierei, imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră la frontierele externe, precum și în scopul de a garanta trecerea fără probleme a persoanelor care călătoresc în scopuri legitime;

(a)  infrastructuri, clădiri, sisteme și servicii necesare la punctele de trecere a frontierelor, în zonele-hotspot și pentru supravegherea frontierelor între punctele de trecere a frontierelor în scopul de a împiedica și a combate trecerile neautorizate ale frontierei, imigrația neregulamentară și criminalitatea transfrontalieră la frontierele externe, precum și în scopul de a garanta trecerea fără probleme a persoanelor care călătoresc în scopuri legitime și gestionarea eficace a fluxurilor migratorii, inclusiv măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite, asigurând totodată, de fiecare dată, un tratament demn al persoanelor în cauză;

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta, ținând seama de nevoile operaționale și de analiza riscurilor și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale;

(c)  formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta, ținând seama de nevoile operaționale, de analiza riscurilor și de provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în deplină conformitate cu drepturile fundamentale;

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  detașarea unor ofițeri de legătură comuni în țări terțe, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr…/... [noul regulament privind ofițerii de legătură în materie de imigrație] și detașarea unor polițiști de frontieră și a altor categorii relevante de experți către statele membre sau dintr-un stat membru către o țară terță, intensificarea cooperării și a capacității operaționale a rețelelor de experți sau de ofițeri de legătură, precum și schimbul de bune practici și sporirea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, susține și dezvolta politicile Uniunii;

(d)  detașarea unor ofițeri de legătură comuni în țări terțe și detașarea unor polițiști de frontieră și a altor categorii relevante de experți către statele membre sau dintr-un stat membru către o țară terță, intensificarea cooperării și a capacității operaționale a rețelelor de experți sau de ofițeri de legătură, precum și schimbul de bune practici și sporirea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, susține și dezvolta politicile Uniunii;

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante menite să pună în aplicare sau să dezvolte gestionarea europeană integrată a frontierelor, inclusiv măsuri care vizează dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, cum ar fi consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre;

(e)  studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante menite să pună în aplicare sau să dezvolte gestionarea europeană integrată a frontierelor, inclusiv măsuri care vizează dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, cum ar fi consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre, precum și măsuri legate de îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite;

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer în alte state membre, în special prin punerea în aplicare a rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul securității, în cazul în care Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, acționând în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) 2016/1624, a recunoscut că această punere în aplicare contribuie la dezvoltarea capacităților operaționale ale poliției de frontieră și ale gărzii de coastă la nivel european.

(f)  acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer în alte state membre, în special prin punerea în aplicare a rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul securității, în cazul în care Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, acționând în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) 2016/1624, a recunoscut că această punere în aplicare contribuie la dezvoltarea capacităților operaționale ale poliției de frontieră și ale gărzii de coastă la nivel european. Aceste metode inovatoare și noi tehnologii respectă pe deplin drepturile fundamentale și dreptul la protecția datelor cu caracter personal;

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice necesare pentru a pune în aplicare politicile privind frontierele externe, inclusiv pentru a consolida guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului, precum și măsuri de punere în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624;

(g)  etape pregătitoare, activități de monitorizare, administrative și tehnice necesare pentru a pune în aplicare politicile privind frontierele externe, inclusiv pentru a consolida guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului, precum și măsuri de punere în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624;

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  identificarea, prelevarea amprentelor digitale, înregistrarea, controalele de securitate, intervievarea în vederea culegerii de informații, furnizarea de informații, efectuarea de examene medicale și identificarea solicitanților vulnerabili și, dacă este necesar, acordarea de asistență medicală, precum și îndrumarea resortisanților țărilor terțe către procedura corespunzătoare la frontierele externe, în special în zonele-hotspot;

(h)  identificarea, prelevarea amprentelor digitale, înregistrarea, controalele de securitate, intervievarea în vederea culegerii de informații, furnizarea de informații, efectuarea de examene medicale și identificarea solicitanților vulnerabili și, dacă este necesar, acordarea de asistență medicală, precum și îndrumarea, după caz, a resortisanților țărilor terțe către procedura corespunzătoare de azil la frontierele externe;

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici;

(j)  elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici, respectând în mod corespunzător principiul nediscriminării;

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  schimbul de bune practici și de expertiză, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în contextul diferitelor componente ale controlului la frontiere și, în special, în ceea ce privește identificarea, asistența imediată și îndrumarea persoanelor vulnerabile către serviciile de protecție;

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  măsuri care vizează elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și procedurilor, inclusiv aplicarea unor instrumente statistice comune, a unor metode comune și a unor indicatori comuni pentru măsurarea progresului, precum și evaluarea progreselor în materie de politică.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  formarea personalului consular și a personalului altor entități care contribuie la politica comună în domeniul vizelor și la cooperarea consulară;

(c)  formarea personalului consular și a personalului altor entități care contribuie la politica comună în domeniul vizelor și la cooperarea consulară, inclusiv, dacă este cazul, respectarea drepturilor fundamentale;

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  schimbul de bune practici și de experți, inclusiv detașarea de experți, precum și consolidarea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, sprijini și dezvolta în continuare politicile și obiectivele Uniunii;

(d)  schimbul de bune practici și de experți, inclusiv detașarea de experți, precum și consolidarea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, sprijini și dezvolta în continuare politicile și obiectivele Uniunii, inclusiv în scopul protejării drepturilor fundamentale în ceea ce privește identificarea, acordarea de asistență imediată și îndrumarea către serviciile de protecție a persoanelor vulnerabile;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice, inclusiv activități menite să consolideze guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului;

(g)  etape pregătitoare, activități de monitorizare, administrative și tehnice, inclusiv acelea menite să consolideze guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului;

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici;

(i)  elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici, cu respectarea principiului nediscriminării și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor.

(j)  sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor, respectând în mod corespunzător principiul nediscriminării;

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  sprijinirea statelor membre în eliberarea vizelor, inclusiv a vizelor cu valabilitate teritorială limitată eliberate din motive umanitare, din rațiuni de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, precum și a vizelor eliberate beneficiarilor unui program de reinstalare sau relocare al Uniunii, respectând pe deplin acquis-ul Uniunii privind vizele.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  elaborarea unor instrumente și metode statistice, precum și a unor indicatori statistici pentru sistemele informatice la scară largă din domeniul vizelor și al frontierelor;

(g)  elaborarea unor instrumente și metode statistice, precum și a unor indicatori statistici pentru sistemele informatice la scară largă din domeniul vizelor și al frontierelor, respectând principiul nediscriminării și dreptul la protecția datelor cu caracter personal;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  acțiuni menite să îmbunătățească calitatea datelor și exercitarea drepturilor persoanei vizate la informații, la accesul la datele sale cu caracter personal, la rectificarea, la ștergerea și la restricționarea prelucrării acestora.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, prin consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării dintre statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel cum se precizează la punctul 1 litera (b) din anexa II.

(3)  Dezvoltarea consolidării capacității comune, achiziții comune, stabilirea de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării între statele membre în vederea dezvoltării în continuare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Măsuri de îmbunătățire a identificării victimelor traficului de persoane și de intensificare a cooperării transfrontaliere pentru identificarea traficanților în cadrul controlului la frontiere.

(5)  Măsuri de îmbunătățire a identificării și a sprijinirii victimelor traficului de persoane și de intensificare a cooperării transfrontaliere pentru identificarea traficanților în cadrul controlului la frontiere, inclusiv prin elaborarea și sprijinirea unor mecanisme eficace de protecție și îndrumare.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Dezvoltarea de sisteme integrate de protecție a copiilor la frontierele externe și elaborarea de politici care vizează copiii migranți în general, inclusiv prin formare suficientă a personalului și schimb de bune practici între statele membre.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Măsuri de utilizare, transferare, testare și validare a noilor metodologii sau tehnologii, inclusiv a proiectelor-pilot și a măsurilor subsecvente proiectelor de cercetare în domeniul securității finanțate de Uniune, astfel cum se menționează în anexa III.

(6)  Măsuri de utilizare, transferare, testare și validare a noilor metodologii sau tehnologii, pentru a îmbunătăți calitatea datelor și exercitarea dreptului persoanei vizate la informații, la accesul la datele sale cu caracter personal, la rectificarea, la ștergerea și la restricționarea prelucrării acestora;

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Măsuri care vizează identificarea, asistența imediată și îndrumarea persoanelor vulnerabile către servicii de protecție.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Anexa V – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

(a)  Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Anexa V – litera a – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Numărul de persoane care au solicitat protecție internațională la punctele de trecere a frontierei

 

Sursa informațiilor: Statele membre

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa V – litera a – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Numărul de persoane cărora li s-a refuzat intrarea

 

Sursa informațiilor: Statele membre

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Anexa V – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate:

(b)  Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor pentru a asigura o abordare mai armonizată în rândul statelor membre în ceea ce privește eliberarea vizelor și în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al atenuării riscurilor în materie de securitate.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Anexa V – litera b – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Numărul de persoane care au solicitat protecție internațională la consulatele statelor membre

 

Sursa informațiilor: Statele membre

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea privind câmpul de intervenție – Secțiunea 1 – rândul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsuri legate de identificarea și îndrumarea persoanelor vulnerabile

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea privind câmpul de intervenție – Secțiunea 1 – rândul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsuri legate de identificarea și îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau care doresc să o solicite

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea privind câmpul de intervenție – Secțiunea 2 – rândul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acordarea de vize umanitare

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea privind câmpul de intervenție – Secțiunea 3 – rândul 003 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Calitatea datelor și drepturile persoanelor vizate la informații, la accesul la datele lor cu caracter personal, la rectificarea, la ștergerea și la restricționarea prelucrării acestora

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Anexa VII – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  cheltuielile pentru servicii, inclusiv în zonele-hotspot care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

(3)  cheltuielile pentru servicii care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

(a)  Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Anexa VIII – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de migrație și de securitate:

(b)  Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor pentru a asigura o abordare mai armonizată în rândul statelor membre în ceea ce privește eliberarea vizelor și în scopul facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al atenuării riscurilor în materie de securitate:

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Crearea unui spațiu fără frontiere interne, în care persoanele și bunurile pot circula liber, este una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și una dintre cele mai concrete realizări atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru întreprinderi. Spațiul Schengen este unul dintre principalele mijloace prin care cetățenii europeni își pot exercita libertățile, iar piața internă poate prospera și se poate dezvolta.

Astfel cum se prevede în tratate, asigurarea bunei funcționări și a unui nivel înalt de securitate în cadrul unui spațiu de libertate, securitate și justiție ar trebui să fie obținută, printre altele, prin măsuri comune privind trecerea frontierelor interne de către persoane, controalele la frontieră efectuate la frontierele externe ale Uniunii și politica comună în domeniul vizelor.

Raportoarea salută, prin urmare, propunerea privind un instrument financiar pentru gestionarea frontierelor și vize, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, care va acționa ca succesor al actualului Fond pentru securitate internă, cu un buget de 9,3 miliarde de euro, reprezentând o creștere de cinci ori. Acest instrument financiar este fundamental, deoarece transpune politicile Uniunii în beneficiul tuturor cetățenilor europeni în acțiuni concrete. Acesta oferă sprijin financiar pentru punerea în aplicare a politicilor, care ar trebui să se bazeze pe solidaritate și partajarea echitabilă a responsabilității între statele membre, precum și pe încrederea reciprocă între acestea.

Cu toate acestea, în ultimii ani, provocările emergente cu care se confruntă Uniunea Europeană au scos în evidență deficiențele grave ale politicilor UE și au erodat încrederea în rândul statelor membre. În pofida consolidării frontierelor externe prin introducerea de noi măsuri și sisteme de tehnologie a informației, încrederea în rândul statelor membre continuă să fie erodată și chiar principiile solidarității și repartizării echitabile a responsabilității continuă să fie subminate. Persistența controalelor la frontierele interne care se află de peste trei ani în spațiul Schengen este doar un exemplu în acest sens.

Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este dezvoltarea și punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor. Totuși, acest lucru trebuie realizat în limite definite și sub rezerva garanțiilor corespunzătoare, alături de libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii – o componentă fundamentală a unui spațiu de libertate, securitate și justiție.

Raportoarea consideră că obiectivele instrumentului propus se concentrează în mod excesiv asupra securității și nu țin cont de necesitatea de a facilita călătoriile legitime. Marea majoritate a persoanelor care traversează frontierele externe în prezent sunt, de fapt, călători bona fide, care intră în Uniune cu sau fără vize, ceea ce afectează foarte puțin securitatea Uniunii în ansamblu.

Ținând cont de obiectivele instrumentului, raportoarea consideră că este important să se asigure o repartizare echitabilă și transparentă a finanțării între ambele obiective principale ale fondului. Având în vedere acest lucru, raportoarea consideră că ar trebui acordată mai multă atenție acțiunilor și măsurilor pozitive de gestionare integrată a frontierelor, cum ar fi politica în domeniul vizelor, și nu doar securitatea. Prin urmare, este prudent să se asigure un nivel minim de finanțare pentru politica comună în materie de vize.

În ceea ce privește amendamentele la propunerea Comisiei, raportoarea consideră că regulamentul ar trebui consolidat și modificat după cum urmează:

este esențial ca acțiunile și măsurile finanțate prin intermediul instrumentului să țină seama în mod corespunzător de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în cazul cărora raportoarea propune o consolidare semnificativă. Dat fiind că tehnologiile informației și sistemele de informații sunt puse în aplicare la frontiera noastră externă, nevoia de respectare a drepturilor fundamentale ale persoanelor în ceea ce privește datele lor cu caracter personal nu a fost niciodată mai mare și ar trebui îmbunătățită.

Raportoarea consideră, de asemenea, că este extrem de important să se reamintească statelor membre obligațiile ce le revin în temeiul dreptului internațional și al Uniunii în contextul supravegherii frontierelor și al principiului interzicerii returnării. Principiul respectiv se aplică nu doar pe teritoriul unui stat, ci și extrateritorial, inclusiv în marea liberă, atunci când efectuăm operațiuni de căutare și salvare. Este extrem de important ca acest aspect să fie consolidat în raport.

În mod similar, în contextul gestionării frontierelor, cum ar fi în zonele hotspot, raportoarea propune să se îmbunătățească și dispozițiile referitoare la respectarea dreptului la protecție internațională, precum și la protecția grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii.

În plus, principiul nediscriminării ar trebui consolidat în mod corespunzător, în special în ceea ce privește tratamentul resortisanților țărilor terțe în contextul gestionării frontierelor și al politicii comune în materie de vize.

Facilitarea călătoriilor legitime, de asemenea prin deschiderea de căi legale și sigure către Europa, va contribui în mod semnificativ la reducerea presiunii migratorii asupra Uniunii. În conformitate cu Rezoluția Parlamentului European referitoare la vizele umanitare în acest context al politicii comune în materie de vize, raportoarea consideră că acest instrument ar trebui să sprijine statele membre în emiterea vizelor umanitare, precum și Uniunea în punerea în aplicare a oricărui viitor regim european de vize umanitare. A sosit momentul ca statele membre și Uniunea să ofere un exemplu și să prevină alte pierderi inutile de vieți din Marea Mediterană.

În contextul acțiunilor care abordează provocările cu care se confruntă Uniunea, cum ar fi presiunile migratorii, raportoarea consideră că, în scopul alocării inițiale a finanțării, numărul de cereri de protecție internațională la frontieră ar trebui adăugat ca un criteriu de determinare a volumului de muncă la frontiera externă.

În ceea ce privește finanțarea acțiunilor în țări terțe sau în legătură cu țări terțe, raportoarea consideră că astfel de acțiuni ar trebui să fie limitate și să fie supuse unor garanții adecvate pentru punerea lor în aplicare. Uniunea dispune de mai multe instrumente financiare destinate acțiunilor în țările terțe și pentru acestea; UE este, de asemenea, cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare din lume. Raportoarea consideră că gestionarea europeană a frontierelor nu are legătură cu înființarea de centre de cazare în țările terțe sau cu externalizarea gestionării frontierelor UE către aceste țări.

În mod similar, raportoarea propune limitarea finanțării pentru nevoile urgente și specifice în caz de urgență, care ar trebui să fie permisă numai în mod excepțional și cu garanții suficiente pentru a fi utilizată.

Pentru pregătirea și punerea în aplicare corespunzătoare a acțiunilor și a măsurilor atât în cadrul programelor de lucru, cât și al facilității tematice, participarea activă a societății civile și a autorităților locale și regionale este crucială. Raportoarea propune consolidarea acestui aspect al regulamentului, precum și schimbul de bune practici și experți, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în contextul diferitelor componente ale controlului la frontiere.

Controlul bugetar este o competență importantă a Parlamentului European, deoarece trage la răspundere statele membre și instituțiile Uniunii în ochii cetățenilor europeni. Prin urmare, este esențial ca transparența cheltuielilor să crească semnificativ în cadrul instrumentului.

În cele din urmă, raportoarea insistă asupra faptului că Parlamentul European – în rolul său de colegiuitor – trebuie să aibă acces la informații adecvate cu privire la utilizarea fondului în scopul controlului. În mod similar, Parlamentul European ar trebui să fie pe deplin implicat în punerea în aplicare sau în orice modificare a elementelor esențiale ale regulamentului, în special prin intermediul unui act delegat în contextul programelor de lucru, al acțiunilor eligibile pentru o cofinanțare mai mare, precum și al indicatorilor de realizare, al evaluărilor la jumătatea perioadei și retrospective și al rapoartelor anuale de performanță.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la pregătirea proiectului de raport:

Entitatea și/sau persoana

Consiliul European pentru refugiați și exilați (CERE)

Consiliul Quaker pentru Afaceri Europene (QCEA)

Open Society European Policy Institute

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

Reprezentanța Permanentă a Lituaniei pe lângă UE


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (7.12.2018)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Raportor pentru aviz: Eduard Kukan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, UE s-a confruntat cu un număr tot mai mare de provocări în materie de migrație, mobilitate și securitate. Pentru a trata aceste aspecte, în mai 2018 Comisia a propus o majorare substanțială a fondurilor alocate pentru migrație și gestionarea frontierelor în perioada 2021-2027.

Propunerea de regulament de instituire a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize face parte din Fondul integrat de gestionare a frontierelor și se axează exclusiv pe acțiuni legate de verificarea persoanelor în contextul controalelor la frontieră.

În ansamblu, raportorul sprijină propunerea de regulament, care oferă cadrul financiar pentru o gestionare strictă și eficientă a frontierelor, garantând în același timp libera circulație a persoanelor. El apreciază, în special, majorarea pachetului financiar alocat acestui fond, flexibilitatea tot mai mare pentru a face față mai bine provocărilor în schimbare, accentul pe calitatea cheltuielilor, precum și îmbunătățirea cadrului de monitorizare și de evaluare.

Prin urmare, el consideră că instrumentul, în special în dimensiunea sa externă, este adecvat și răspunde priorităților UE. Cu toate acestea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită asigurării coerenței și creării de sinergii între acest instrument și toate celelalte fonduri în domeniul migrației și al gestionării frontierelor, fie prin intermediul instrumentelor de finanțare externă ale UE fie prin alte instrumente și fonduri ale UE cu o dimensiune externă, cum ar fi Fondul pentru azil și migrație.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (d),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (d) și articolul 80,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În temeiul articolului 80 din TFUE, aceste politici și punerea lor în aplicare ar trebui să fie guvernate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar.

(2)  În temeiul articolului 80 din TFUE, aceste politici și punerea lor în aplicare ar trebui să fie guvernate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între toate statele membre ale Uniunii, inclusiv pe plan financiar.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Instrumentul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale.

(15)  Instrumentul ar trebui pus în aplicare respectând întru totul drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, obligațiile internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale și principiul nereturnării. în plus, punerea sa în aplicare trebuie să aibă loc în deplină conformitate cu principiile transparenței și trasabilității.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a consolida complementaritatea și coerența activităților maritime, precum și pentru a evita suprapunerea eforturilor și a atenua constrângerile bugetare într-un domeniu cu costuri importante cum este domeniul maritim, instrumentul ar trebui să sprijine activitățile maritime cu scopuri multiple, al căror obiectiv principal este supravegherea frontierelor, dar care ar permite urmărirea în același timp și a altor obiective.

(33)  Pentru a consolida complementaritatea și coerența activităților maritime, precum și pentru a evita suprapunerea eforturilor și a atenua constrângerile bugetare într-un domeniu cu costuri importante cum este domeniul maritim, instrumentul ar trebui să sprijine activitățile maritime cu scopuri multiple, al căror obiectiv principal este supravegherea frontierelor, dar care ar permite urmărirea în același timp și a altor obiective legate de cele principale, cum ar fi combaterea traficului de persoane.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate prin instrument ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, instrumentul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale capacităților lor de supraveghere și de gestionare a frontierelor, în domeniile de interes pentru politica de migrație a Uniunii și pentru obiectivele de securitate ale acesteia.

(34)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate prin instrument ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă, precum și cu orice alt instrument de finanțare al Uniunii care are o dimensiune externă, de exemplu Fondul pentru azil și migrație. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, instrumentul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale capacităților lor de supraveghere și de gestionare a frontierelor, în domeniile de interes pentru politica de migrație a Uniunii și pentru obiectivele de securitate ale acesteia.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Instrumentul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.

(37)  Instrumentul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. Pentru a răspunde cerințelor în materie de transparență a fondurilor, Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, trebuie să publice informații cu privire la elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul mecanismului tematic. Statele membre ar trebui să fie obligate să pună la dispoziție toate informațiile pe care le dețin cu privire la elaborarea programelor derulate în gestiune partajată. Comisia ar trebui să centralizeze aceste informații și să le publice pe un portal unic. 

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui se refere la acțiuni care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune ce necesită punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care are nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru.

(43)  O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui identificate la nivelul Uniunii și să vizeze acțiuni care necesită un efort de cooperare din partea statelor membre sau acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune ce necesită fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care are nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, obiectivul de politică al instrumentului este asigurarea unei gestionări europene integrate solide și eficace a frontierelor la frontierele externe, care să garanteze, în același timp, libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.

1.  Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, obiectivul de politică al instrumentului este asigurarea unei gestionări europene integrate solide și eficace a frontierelor la frontierele externe, care să garanteze, în același timp, libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la garantarea unui nivel înalt de securitate și siguranță în Uniune.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea gestionării europene integrate eficace a frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

(a)  sprijinirea gestionării europene integrate eficace a frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată între Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, cu scopul de a facilita trecerile legitime ale frontierei, a preveni și depista imigrația clandestină și criminalitatea transfrontalieră, precum și de a gestiona cu eficacitate fluxurile migratorii, asigurând, totodată respectarea dreptului de azil și aplicând principiile solidarității și distribuirii echitabile a răspunderii;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Acțiunile finanțate în cadrul instrumentului sunt puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității umane. Îndeosebi, acțiunile trebuie să respecte dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptul Uniunii în domeniul protecției datelor și Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), principiul tratamentului echitabil al resortisanților țărilor terțe, dreptul la azil și la protecție internațională, principiul nereturnării și obligațiile internaționale care le revin Uniunii și statelor membre ca semnatare ale unor instrumente internaționale, precum Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată și completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Atunci când pun în aplicare acțiuni finanțate în cadrul instrumentului care sunt legate de supravegherea frontierelor maritime, statele membre acordă o atenție specială obligației care le revine în temeiul dreptului maritim internațional de a acorda asistență persoanelor aflate în pericol. În acest sens, echipamentul și sistemele sprijinite de instrument pot fi utilizate în operațiuni de căutare și salvare ce pot surveni în timpul unei operațiuni pe mare de supraveghere a frontierelor, contribuind prin aceasta la asigurarea protecției și la operațiunile de salvare pe mare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

2.  Comisia, Parlamentul European și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii.

5.  Comisia, după consultarea Parlamentului, stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul 110 din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

6.  Comisia, după consultarea Parlamentului, adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul [110] din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În urma adoptării unei decizii de finanțare, astfel cum este menționată la alineatul (3), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

7.  În urma adoptării unei decizii de finanțare, astfel cum este menționată la alineatul (3), Comisia, după consultarea Parlamentului, poate modifica în consecință programele executate în gestiune partajată.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate în conformitate cu decizia Comisiei privind facilitatea tematică menționată la articolul 8.

1.  Prezenta secțiune se aplică părții din pachetul financiar menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a), precum și resurselor suplimentare care urmează să fie folosite în gestiune partajată în conformitate cu decizia Comisiei privind facilitatea tematică menționată la articolul 8, luată după consultarea Parlamentului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia se asigură că Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective.

2.  Comisia și Parlamentul European veghează ca Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA să fie asociate la procesul de elaborare a programelor statelor membre încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care tratează subiecte care țin de competența agențiilor respective.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de program, punând un accent deosebit pe activitățile incluse în cadrul sprijinului operațional în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a), pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agenției cu acțiunile statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor, precum și pentru a se evita dubla finanțare și a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor.

3.  Comisia se consultă cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă cu privire la proiectele de program, punând un accent deosebit pe activitățile incluse în cadrul sprijinului operațional în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a), pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agenției cu acțiunile statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor, precum și pentru a se evita dubla finanțare și a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate asocia Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul instrumentului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

4.  Comisia și Parlamentul European pot asocia Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, după caz, eu-LISA la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul instrumentului sunt conforme cu acquis-ul în domeniu al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  În ceea ce privește echipamentele operaționale, inclusiv mijloacele de transport și sistemele de comunicații necesare pentru asigurarea unui control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, care au fost achiziționate cu sprijinul instrumentului, se aplică următoarele dispoziții:

12.  În ceea ce privește echipamentele operaționale, inclusiv mijloacele de transport și sistemele de comunicații necesare pentru un control eficace și în condiții de siguranță la frontieră, precum și pentru operațiunile de căutare și salvare, care au fost achiziționate cu sprijinul instrumentului, se aplică următoarele dispoziții:

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  Formarea în domeniul gestionării frontierelor desfășurată cu ajutorul acestui instrument se bazează pe standardele comune relevante, armonizate și de calitate, disponibile la nivel europene în materie de educație și formare pentru paza de frontieră și de coastă.

13.  Formarea în domeniul gestionării frontierelor desfășurată cu ajutorul acestui instrument se bazează pe standardele comune relevante, armonizate și de calitate, disponibile la nivel european în materie de educație și formare pentru paza de frontieră și de coastă, și ține cont în special de drepturile omului și de convențiile internaționale în materie.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2024, Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Alocarea se bazează pe cele mai recente date statistice disponibile pentru criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

1.  În 2024, Comisia, după ce se consultă cu Parlamentul, alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b) în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Alocarea se bazează pe cele mai recente date statistice disponibile pentru criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (c) și punctele 2-11. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

3.  Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare. Programele sunt supuse unei evaluări la jumătatea perioadei, în conformitate cu articolele 14 și 40 din Regulamentul (UE) nr.… /… [RDC] și cu articolul 26 din prezentul regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre justifică, în cadrul programului și al rapoartelor anuale de performanță menționate la articolul 27, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, după consultarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în ceea ce privește competențele agenției în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), evaluează situația inițială în statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre în cauză și, după caz, de informațiile disponibile în lumina evaluărilor Schengen și a evaluărilor vulnerabilității, inclusiv a recomandărilor formulate în urma evaluărilor Schengen și a evaluărilor vulnerabilității.

4.  Statele membre justifică, în cadrul programului și al rapoartelor anuale de performanță menționate la articolul 27, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, după ce se consultă cu Parlamentul European și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în legătură cu competențele agenției în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), evaluează situația inițială în statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre în cauză și, după caz, de informațiile disponibile în lumina evaluărilor Schengen și a evaluărilor vulnerabilității, inclusiv de recomandările formulate în urma evaluărilor Schengen și a evaluărilor vulnerabilității.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instrumentul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Instrumentul poate sprijini măsurile de asistență tehnică luate la inițiativa sau în numele Comisiei, după consultarea Parlamentului European. Aceste măsuri pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea, transparența și trasabilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 43 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V.

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 41 alineatul (3) litera (h) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/10461a al Parlamentului European și al Consiliului, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V.

 

____________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul prezentului instrument.

1.  Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul prezentului instrument. Concluziile evaluării sunt transmise fără întârziere Parlamentului.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  După evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor:

 

a) un raport de evaluare intermediară cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, până în iunie 2024; raportul intermediar de evaluare include și o analiză a revizuirii intermediare efectuate în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (UE) nr. .../... [CPR];

 

b) un raport de evaluare ex post cu privire la efectele prezentului regulament și ale regulamentele specifice în urma terminării programelor naționale, cel târziu până la 30 iunie 2027.

 

Parlamentul European invită Comisia la un dialog structurat cu privire la evaluarea la jumătatea perioadei și la evaluarea ex post.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022.

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei și Parlamentului European un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) schimbul de bune practici pentru evaluarea, promovarea, sprijinirea și consolidarea politicilor și a obiectivelor Uniunii, mai ales în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în contextul diferitelor componente ale controlului la frontieră, cu referire mai ales la identificarea, asistența imediată și îndrumarea către serviciile de protecție a persoanelor vulnerabile, în special a femeilor, a copiilor și a minorilor neînsoțiți;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Măsuri care vizează îmbunătățirea interoperabilității sistemelor informatice și a rețelelor de comunicații.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

Referințe

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eduard Kukan

10.7.2018

Examinare în comisie

21.11.2018

 

 

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


AVIZ al Comisiei pentru bugete (6.11.2018)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Raportoare pentru aviz: Monika Hohlmeier

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9a)   Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu provocări majore în domeniul gestionării frontierelor, al protecției frontierelor și al politicii vizelor. În rezoluția sa din 14 martie 2018, Parlamentul European și-a reiterat prioritatea de a consolida frontierele externe și de a pune la dispoziție în mod corespunzător fonduri viitoare în domeniul azilului și al migrației. O Europă mai puternică și mai ambițioasă poate fi realizată numai dacă dispune de mijloace financiare consolidate. care necesită sprijin continuu pentru politicile existente, creșterea resurselor destinate programelor emblematice ale Uniunii și asumarea unor responsabilități suplimentare, care să fie corelate cu mijloace financiare suplimentare. Noile sarcini și eforturile suplimentare necesită o creștere a mijloacelor financiare, a echipamentului tehnic și a personalului destinate programelor, agențiilor și statelor membre în cauză.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a promova gestionarea europeană integrată a frontierelor, definită prin componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la frontiere, operațiunile de căutare și salvare efectuate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, analiza riscului, cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), cooperarea interinstituțională (inclusiv schimburile regulate de informații), cooperarea cu țările terțe, măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a preveni imigrația ilegală și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient, utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, mecanismul de control al calității și mecanismele de solidaritate, și pentru a garanta faptul că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii.

(10)  Pentru a promova gestionarea europeană integrată a frontierelor, definită prin componentele sale, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/1624: controlul la frontiere, operațiunile de căutare și salvare efectuate în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, analiza riscului, cooperarea dintre statele membre (susținută și coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), cooperarea interinstituțională (inclusiv schimburile regulate de informații) și cooperarea cu acțiunea externă a UE, cum ar fi gestionarea civilă a crizelor, cooperarea cu țările terțe, măsurile tehnice și operative în spațiul Schengen, care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a preveni imigrația neregulamentară și a combate criminalitatea transfrontalieră într-un mod mai eficient, utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, mecanismul de control al calității și mecanismele de solidaritate, și pentru a garanta faptul că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a asigura un control uniform și de înaltă calitate la frontierele externe și pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime care presupun trecerea frontierelor externe, instrumentul ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei gestionări europene integrate a frontierelor care să includă toate măsurile de politică, legislative, de cooperare sistematică, de partajare a sarcinilor, de evaluare a situației și a modificărilor intervenite la punctele de trecere în ceea ce privește migranții aflați în situație neregulamentară, efectivele de personal, echipamentele și tehnologia utilizată, măsuri care au fost luate la diferite niveluri de către autoritățile competente ale statelor membre și de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cooperare cu alți actori, precum țările terțe și alte organisme ale UE, în special Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Europol și alte organizații internaționale.

(17)  Pentru a asigura un control uniform și de înaltă calitate la frontierele externe și pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime care presupun trecerea frontierelor externe, instrumentul ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei gestionări europene integrate a frontierelor care să includă toate măsurile de politică, legislative, de cooperare sistematică, de partajare a sarcinilor, de evaluare a situației și a modificărilor intervenite la punctele de trecere în ceea ce privește migranții aflați în situație neregulamentară, efectivele de personal, echipamentele și tehnologia utilizată, măsuri care au fost luate la diferite niveluri de către autoritățile competente ale statelor membre și de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cooperare cu alți actori, precum țările terțe și alte organisme ale UE, în special Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Europol, gestionarea crizelor la nivelul UE și alte organizații internaționale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Noile provocări și sarcinile suplimentare presupun ca agențiile implicate în gestionarea frontierelor să dispună de finanțarea și personalul necesar. În afară de tineri specialiști, ar trebui, de asemenea, angajați experți experimentați din statele membre și încadrați salarial în funcție de experiență.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Din cauza legăturii strânse între gestionarea frontierelor și gestionarea vizelor și alte domenii de politică, cum ar fi Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime sau programul UE de luptă antifraudă, Comisia ar trebui să aplice o abordare bine coordonată, posibile sinergii și transparență în ceea ce privește cheltuielile respective. Existența unor norme clare și transparente ar trebui să împiedice dubla finanțare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate prin instrument ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, instrumentul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale capacităților lor de supraveghere și de gestionare a frontierelor, în domeniile de interes pentru politica de migrație a Uniunii și pentru obiectivele de securitate ale acesteia.

(34)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate prin instrument ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, compatibilitate și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, instrumentul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe, inclusiv prin participarea la gestionarea civilă a crizelor, și la consolidarea unor aspecte-cheie ale capacităților lor de supraveghere și de gestionare a frontierelor, în domeniile de interes pentru politica de migrație a Uniunii și pentru obiectivele de securitate ale acesteia.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale pentru programele statelor membre pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care reflectă lungimea frontierelor respective și nivelurile de amenințare la secțiunile de frontieră terestre și maritime, volumul de muncă al aeroporturilor și consulatelor, precum și numărul de consulate.

(38)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale pentru programele statelor membre pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care reflectă lungimea frontierelor respective și nivelurile de amenințare, pe baza datelor recente și istorice, la secțiunile de frontieră terestre și maritime, volumul de muncă al aeroporturilor și consulatelor, precum și numărul de consulate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să fie utilizată pentru a se evalua eficacitatea și valoarea adăugată a UE în ceea ce privește programele, a rezolva problemele apărute în prima fază și a oferi o imagine de ansamblu transparentă a punerii în aplicare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Având în vedere experiența dramatică a Uniunii Europene din anii anteriori în ce privește gestionarea frontierelor și vizele și lipsa de finanțare flexibilă pentru a face față acestor provocări, facilitatea tematică ar trebui să fie disponibilă pentru noile provocări viitoare și pentru a crea valoare adăugată a UE, fără a recurge la marjele disponibile și la instrumentele de flexibilitate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui să se refere la acțiuni care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune ce necesită punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care are nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru.

(43)  O parte a resurselor disponibile în cadrul instrumentului ar putea, la rândul său, să fie alocată programelor statelor membre în vederea punerii în aplicare a unor acțiuni specifice, în plus față de suma care le-a fost alocată inițial. Aceste acțiuni specifice ar trebui să fie identificate la nivelul Uniunii și ar trebui să se refere la acțiuni care necesită un efort de cooperare sau la acțiuni care sunt necesare pentru a aborda evoluțiile din Uniune sau pentru a participa la acțiunea sa externă, cum ar fi gestionarea civilă a crizelor, ce necesită punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare pentru unul sau mai multe state membre, cum ar fi achiziționarea, prin programele naționale ale statelor membre, a unor echipamente tehnice de care are nevoie Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a-și îndeplini activitățile operaționale, modernizarea procesului de prelucrare a cererilor de viză, dezvoltarea de noi sisteme informatice la scară largă și asigurarea interoperabilității acestor sisteme. Aceste acțiuni specifice sunt definite de Comisie în cadrul programelor sale de lucru.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul instrument va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a instrumentului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procedurilor de evaluare relevante.

(57)  Pentru a reflecta urgența combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a fi un lider în ceea ce privește transpunerea în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv egalitatea de gen, prezentul instrument va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca cel puțin 25 % în perioada CFM 2021-2027 și 30 % cât mai curând posibil și cel mai târziu până în 2027 din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a instrumentului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procedurilor de evaluare relevante.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(58a)  Este important să se asigure o bună gestiune financiară și securitatea juridică pe parcursul perioadei de tranziție și pe parcursul implementării instrumentului. Acțiunile întreprinse în perioada 2014-2020 nu ar trebui să fie întrerupte în timpul perioadei de tranziție.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea gestionării europene integrate eficace a frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

(a)  sprijinirea gestionării europene integrate eficace a frontierelor externe de către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legitime a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), instrumentul este pus în aplicare prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate în anexa II.

3.  În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), instrumentul este pus în aplicare, printre altele, prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate în anexa II.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, instrumentul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.

1.  În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și, dacă este cazul, în conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, instrumentul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Aplicarea instrumentului nu presupune sarcini administrative mari care îi afectează eficacitatea sau împiedică statele membre să acceseze finanțarea.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia și statele membre cooperează pentru implementarea instrumentului. Comisia înființează un serviciu de asistență și un punct de contact pentru a sprijini statele membre și a contribui la alocarea eficace a fondurilor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada 2021-2027 este de 8 018 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada 2021-2027 este de 7 087 760 000 EUR la prețurile din 2018 (8 018 000 000 EUR în prețuri curente).

Justificare

Se propune modificarea pachetului financiar în conformitate cu rezoluțiile PE din 14 martie și 30 mai referitoare la următorul CFM, pe baza unei defalcări tehnice preliminare pe programe, care ar putea face obiectul unor ajustări suplimentare, respectând, în același timp, poziția generală a PE, astfel cum se prevede în rezoluțiile respective, precum și nivelul global de 1,3 % din VNB-ul UE-27.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  suma de 4 811 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate, din care 157 200 000 EUR se alocă regimului special de tranzit menționat la articolul 16, pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(a)  suma de 4 252 833 000 EUR la prețurile din 2018 (4 811 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate, din care 138 962 000 EUR la prețurile din 2018 (157 200 000 EUR în prețuri curente) se alocă regimului special de tranzit menționat la articolul 16, pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suma de 3 207 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

(b)  suma de 2 834 927 000 EUR la prețurile din 2018 (3 207 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă facilității tematice.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  4 009 000 000 EUR pentru statele membre în conformitate cu criteriile definite în anexa I;

(a)  suma de 3 543 880 000 EUR la prețurile din 2018 (4 009 000 000 EUR în prețuri curente) pentru statele membre în conformitate cu criteriile definite în anexa I;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  802 000 000 EUR pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 13 alineatul (1).

(b)  708 953 000 EUR la prețurile din 2018 (802 000 000 EUR în prețuri curente) pentru statele membre în scopul ajustării alocărilor pentru programele menționate la articolul 13 alineatul (1).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență.

5.  Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistența de urgență, inclusiv participarea prin gestionarea civilă a crizelor.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul instrumentului, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de începerea proiectului.

10.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul instrumentului, inclusiv participarea la gestionarea civilă a crizelor, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de începerea proiectului.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul instrumentului cu privire la monitorizarea, detectarea, identificarea, urmărirea, prevenirea și interceptarea trecerilor neautorizate ale frontierei în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere sau al sprijinirii protecției și a salvării vieților migranților, acesta se asigură că a notificat Comisiei orice acord de cooperare bilateral sau multilateral cu țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1052/2013.

11.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul instrumentului cu privire la monitorizarea, detectarea, identificarea, urmărirea, prevenirea și interceptarea trecerilor neautorizate ale frontierei în scopul detectării, prevenirii și combaterii imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere sau al sprijinirii protecției și a salvării vieților migranților, acesta se asigură că a notificat Comisiei orice acord de cooperare bilateral sau multilateral cu țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1052/2013.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 12 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  statele membre pot decide să achiziționeze echipamente pentru operațiuni maritime multifuncționale sprijinite de instrument, cu condiția ca aceste echipamente, în cazul utilizării lor de către autoritățile naționale competente, să fie implicate în operațiunile de supraveghere a frontierelor cel puțin 60 % din perioada totală de utilizare în scopuri naționale în cursul unui an. Aceste echipamente sunt înregistrate în rezerva de echipamente tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în vederea punerii la dispoziție a acestor active în conformitate cu articolul 39 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624;

(c)  Statele membre pot decide să achiziționeze active multifuncționale sau să dezvolte sisteme TIC, cu condiția ca aceste echipamente, în cazul utilizării lor de către autoritățile naționale competente, să fie implicate în operațiunile de supraveghere a frontierelor cel puțin 60 % din perioada totală de utilizare în scopuri naționale în cursul unui an. Echipamentele sunt înregistrate în rezerva de echipamente tehnice a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în vederea punerii la dispoziție a acestor active în conformitate cu articolul 39 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1624;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre pot decide să achiziționeze echipamente sau să dezvolte sisteme TIC cu utilizare multifuncțională, cu condiția ca aceste echipamente și sisteme, în cazul utilizării lor de către autoritățile naționale competente, să fie utilizate în marea lor majoritate în operațiuni care țin de domeniul de aplicare al fondului sau instrumentului. Costurile acestor operațiuni pot fi incluse complet în fond sau instrument.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de instrument în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, incluzând informațiile pe care trebuie să le furnizeze statele membre.

5.  Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de instrument în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, incluzând informațiile pe care trebuie să le furnizeze statele membre. Ca bază pentru revizuire, Comisia ține cont de progresele în executarea proiectelor, de calitatea cheltuielilor, de reducerea sarcinii administrative inutile, de sprijinul eficace pentru statele membre și de prioritățile generale ale Fondului pentru securitate internă în ceea ce privește frontierele și vizele.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În scopul alocării inițiale a finanțării, evaluarea volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, evaluarea volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Evaluarea volumului de lucru se bazează pe următorii factori:

7.  În scopul alocării inițiale a finanțării, evaluarea volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni și pe datele istorice disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, evaluarea volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii și istorice disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Evaluarea volumului de lucru se bazează pe următorii factori:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  În scopul alocării inițiale a finanțării, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Raportul determină următorii factori de ponderare specifici pentru fiecare secțiune, aplicând nivelurile de amenințare definite în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013:

11.  În scopul alocării inițiale a finanțării, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni și pe baza datelor istorice disponibile la data aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, raportul menționat la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai recente valori medii și istorice disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. Raportul determină următorii factori de ponderare specifici pentru fiecare secțiune, aplicând nivelurile de amenințare definite în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013:

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național între autoritățile naționale din statele membre responsabile cu controlul la frontiere sau cu sarcini efectuate la frontieră și, la nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre sau dintre statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii sau țările terțe, pe de altă parte;

(c)  îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național între autoritățile naționale din statele membre responsabile cu controlul la frontiere sau cu sarcini efectuate la frontieră și, la nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre sau dintre statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv acțiunea externă și activitățile sau țările terțe, pe de altă parte;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta, ținând seama de nevoile operaționale și de analiza riscurilor și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale;

(c)  formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor sau formare care contribuie la aceasta, de asemenea în scopul gestionării civile a crizelor, ținând seama de nevoile operaționale și de analiza riscurilor și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Măsuri care vizează îmbunătățirea interoperabilității sistemelor informatice și a rețelelor de comunicații.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

Referințe

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

Referințe

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Data prezentării la PE

13.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Raportoare

Data numirii

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

9

2

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Data depunerii

26.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate