Postopek : 2018/0249(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0089/2019

Predložena besedila :

A8-0089/2019

Razprave :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0176

POROČILO     ***I
PDF 468kWORD 197k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Tanja Fajon

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0473),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 77(2) in 79(2)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0272/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za proračun (A8-0089/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Glede na naraščajoče migracijske izzive v Evropski uniji ter varnostna vprašanja je ohranjanje pravega ravnovesja med prostim gibanjem oseb na eni strani ter varnostjo na drugi izredno pomembno. Cilj Unije zagotoviti visoko raven varnosti v območju svobode, varnosti in pravice na podlagi člena 67(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo treba med drugim doseči s skupnimi ukrepi v zvezi s prehajanjem notranjih meja in nadzorom na zunanjih mejah ter skupno vizumsko politiko.

(1)  Cilj Unije zagotoviti visoko raven varnosti v območju svobode, varnosti in pravice na podlagi člena 67(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo treba med drugim doseči s skupnimi ukrepi v zvezi s prehajanjem notranjih meja in nadzorom na zunanjih mejah ter skupno vizumsko politiko, hkrati pa bi bilo treba ohranjati pravo ravnovesje med prostim gibanjem oseb na eni strani ter varnostjo na drugi.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V Rimski izjavi, podpisani 25. septembra 2017, so voditelji 27 držav članic potrdili svojo zavezanost varni Evropi in odločenost, da si bodo prizadevali za Unijo, v kateri se bodo vsi državljani počutili varne in se bodo lahko prosto gibali, z varnimi zunanjimi mejami, učinkovito, odgovorno in trajnostno migracijsko politiko, ki bo spoštovala mednarodne standarde, ter Evropo, ki je odločena boriti se proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

(3)  V Rimski izjavi, podpisani 25. septembra 2017, so voditelji 27 držav članic potrdili svojo zavezanost zagotavljanju varne Evrope in odločenost, da si bodo prizadevali za Unijo, v kateri se bodo vsi državljani počutili varne in se bodo lahko prosto gibali, z varnimi zunanjimi mejami, učinkovito, odgovorno in trajnostno migracijsko politiko, ki bo spoštovala mednarodne standarde, ter Evropo, ki je odločena boriti se proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Ukrepe, financirane v okviru tega instrumenta, je treba izvajati v skladu z določbami Listine Evropske unije o človekovih pravicah, pravom Unije o varstvu podatkov, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), načelom pravičnega obravnavanja državljanov tretjih držav, pravico do azila in mednarodne zaščite, načelom nevračanja in mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic, izhajajočimi iz mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so, na primer Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, dopolnjene z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967. Posebno pozornost je treba nameniti tudi identifikaciji, neposredni pomoči in napotitvi ranljivih oseb, zlasti žensk, otrok in mladoletnikov brez spremstva, k službam za zaščito.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Cilj politike Unije na področju upravljanja zunanjih meja je razviti in izvajati evropsko integrirano upravljanje meja na nacionalni ravni in na ravni Unije, kar je pogoj za prosto gibanje oseb v Uniji in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice.

(4)  Cilj politike Unije na področju upravljanja zunanjih meja je razviti in izvajati koncept evropskega integriranega upravljanja meja na nacionalni ravni in na ravni Unije, da bi se omogočilo zakonito prehajanje meja, preprečevali in odkrivali nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter spodbujala skupna vizumska politika, kar bi moralo okrepiti prosto gibanje oseb v Uniji in je temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za boljše upravljanje migracij in varnosti je nujno evropsko integrirano upravljanje meja, kot ga izvaja evropska mejna in obalna straža, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta13 in sestavljena iz Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami, kolikor izvajajo naloge nadzora meja.

(5)  K usklajevanju nadzora meja in posledično boljšemu upravljanju migracij, vključno z omogočanjem dostopa do mednarodne zaščite tistim, ki jo potrebujejo, in zagotavljanjem večje varnosti s prispevkom k boju proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu, bi moralo prispevati evropsko integrirano upravljanje meja, kot ga izvaja evropska mejna in obalna straža, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta13 in sestavljena iz Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami, kolikor izvajajo naloge nadzora meja.

__________________

__________________

13 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

13 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Omogočanje zakonitega potovanja in obenem preprečevanje nedovoljenih migracij ter varnostnih tveganj je bilo v sporočilu Komisije o evropski agendi o migracijah14 opredeljeno kot eden od glavnih ciljev odziva Unije na izzive na teh področjih.

(6)  Omogočanje zakonitega potovanja je bilo v sporočilu Komisije o evropski agendi o migracijah14 opredeljeno kot eden od glavnih ciljev odziva Unije na izzive na teh področjih.

__________________

__________________

14 COM(2015)0240 z dne 13. maja 2015.

14 COM(2015)0240 z dne 13. maja 2015.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Evropski svet je na zasedanju 15. decembra 201615 pozval k nadaljnjemu napredku glede interoperabilnosti informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk EU. Na zasedanju 23. junija 201716 je Evropski svet poudaril, da je treba izboljšati interoperabilnost med zbirkami podatkov, 12. decembra 2017 pa je Komisija sprejela predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU17.

črtano

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Sklepi Evropskega sveta z dne 22. in 23. junija 2017.

 

17 COM(2017)0794.

 

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Države članice so zaradi ohranitve celovitosti schengenskega območja in okrepitve njegovega delovanja od 6. aprila 2017 dolžne sistematično preverjati podatke o državljanih EU, ki prehajajo zunanje meje EU, v ustreznih zbirkah podatkov. Komisija je prav tako izdala priporočilo državam članicam, naj bolje izkoristijo policijske kontrole in čezmejno sodelovanje.

(8)  Države članice morajo zaradi ohranitve celovitosti schengenskega območja in okrepitve varnosti zunanjih meja Unije od 6. aprila 2017 poleg že obstoječega sistematičnega preverjanja vseh državljanov tretjih držav, ki vstopajo na schengensko območje, sistematično preverjati podatke o državljanih EU, ki prehajajo zunanje meje EU, v ustreznih zbirkah podatkov. Vendar se je izkazalo, da je treba na več zunanjih mejnih prehodih namesto sistematičnega uporabljati ciljno preverjanje, saj sistematično preverjanje nesorazmerno vpliva na pretok čezmejnega prometa1a.

 

__________________

 

1aIzjava Komisije o upravljanju tokov oseb na meji med Slovenijo in Hrvaško z dne 29. aprila 2017.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Komisija je izdala tudi Priporočilo (EU) 2017/18041a državam članicam, naj bolje izkoristijo policijske kontrole in čezmejno sodelovanje, da bi omejile vpliv na prosto gibanje in odpravile ogrožanje javnega reda ali notranje varnosti. Kljub različnim sprejetim ukrepom več držav članic še naprej ohranja nezakonit nadzor na notranjih mejah, kar ogroža temeljno načelo schengenskega območja.

 

__________________

 

1aPriporočilo Komisije (EU) 2017/1804 z dne 3. oktobra 2017 o izvajanju določb Zakonika o schengenskih mejah o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah na schengenskem območju (UL L 259, 7.10.2017, str. 25).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja je nujna finančna podpora iz proračuna Unije, da bi države članice lahko učinkovito upravljale prehajanje zunanjih meja ter obravnavale migracijske izzive in morebitne prihodnje grožnje na teh mejah, s tem pa prispevale k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic.

(9)  Za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja je nujna finančna podpora iz proračuna Unije, da bi države članice lahko učinkovito upravljale prehajanje zunanjih meja ter obravnavale prihodnje izzive na teh mejah, s tem pa prispevale k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se spodbudilo izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, ki v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2016/1624 obsega nadzor meja, iskanje in reševanje med izvajanjem nadzora meja, analizo tveganj, sodelovanje med državami članicami, ki ga podpira in usklajuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, medagencijsko sodelovanje v vsej EU, vključno z redno izmenjavo informacij, sodelovanje s tretjimi državami, tehnične in operativne ukrepe na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja ter namenjeni boljšemu ukrepanju proti nezakonitemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem, uporabo najsodobnejše tehnologije, mehanizme za nadzor kakovosti in mehanizme solidarnosti, ter da bi se zagotovilo delovanje evropskega integriranega upravljanja meja v praksi, bi bilo treba državam članicam zagotoviti ustrezno finančno podporo Unije.

(10)  Da bi se spodbudilo izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, ki v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2016/1624 obsega nadzor meja, iskanje in reševanje med izvajanjem nadzora meja, analizo tveganj, sodelovanje med državami članicami, ki ga podpira in usklajuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, medagencijsko sodelovanje, vključno z redno izmenjavo informacij, sodelovanje s tretjimi državami, tehnične in operativne ukrepe na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja ter namenjeni boljšemu ukrepanju proti nedovoljenemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem, uporabo najsodobnejše tehnologije, mehanizme za nadzor kakovosti in mehanizme solidarnosti, ter da bi se zagotovilo delovanje evropskega integriranega upravljanja meja v praksi, bi bilo treba državam članicam zagotoviti ustrezno finančno podporo Unije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je treba z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam zagotoviti enotnost pri izvajanju nadzora meja in carinskega nadzora na zunanjih mejah. S tem se bodo ne le okrepile carinske kontrole, temveč tudi omogočala zakonita trgovina, kar bo prispevalo k varni in učinkoviti carinski uniji.

(11)  Carinski organi držav članic prevzemajo vse več nalog, ki pogosto segajo tudi na področje varnosti in se izvajajo na zunanji meji, zato je pomembno v okviru evropskega integriranega upravljanja meja, kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 2016/1624, spodbujati medagencijsko sodelovanje, vključno z izmenjavo informacij z obstoječimi orodji za izmenjavo informacij. Z ustrezno finančno podporo Unije državam članicam je treba zagotoviti dopolnilnost pri izvajanju nadzora meja in carinskega nadzora na zunanjih mejah. S tem se bodo ne le okrepile carinske kontrole za boj proti vsem oblikam tihotapljenja, zlasti blaga na mejah, in proti terorizmu, temveč tudi omogočala zakonita trgovina in potovanja, kar bo prispevalo k varni in učinkoviti carinski uniji.

 

 

 

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zato je treba vzpostaviti naslednika Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta18, z vzpostavitvijo Sklada za integrirano upravljanje meja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

(12)  Zato je treba vzpostaviti naslednika Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta18, deloma z vzpostavitvijo Sklada za integrirano upravljanje meja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

__________________

__________________

18 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

18 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Sklad bi bilo zato treba vzpostaviti v obliki celovitega okvira za finančno podporo Unije na področju upravljanja meja in vizumov, ki zajema instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: instrument), vzpostavljen s to uredbo, in instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen z Uredbo (EU) .../...19 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta okvir bi morala dopolnjevati Uredba (EU) .../... [uredba o skupnih določbah] Evropskega parlamenta in Sveta20, na katero bi se morala ta uredba sklicevati, kar zadeva pravila o deljenem upravljanju.

(14)  Sklad bi bilo zato treba vzpostaviti v obliki celovitega okvira za finančno podporo Unije na področju upravljanja meja in vizumov, ki zajema instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: instrument), vzpostavljen s to uredbo, in instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole. Ta okvir bi morala dopolnjevati instrument, ki bi določal pravila o deljenem upravljanju.

__________________

 

19 UL L […], […], str.

 

20 UL L […], […], str.

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Instrument bi se moral izvajati ob doslednem spoštovanju pravic in načel Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami.

(15)  Instrument bi se moral izvajati ob doslednem spoštovanju pravic in načel Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami ter Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti z zagotavljanjem spoštovanja načela nevračanja, načela preglednosti, načela nediskriminacije in pravice do mednarodne zaščite. Posebno pozornost je treba nameniti tudi identifikaciji, neposredni pomoči in napotitvi ranljivih oseb, zlasti žensk, otrok in mladoletnikov brez spremstva, k službam za zaščito.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Te obveznosti veljajo tudi za tretje države, s katerimi po tem instrumentu sodelujejo države članice in Evropska unija.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Instrument bi moral nadgrajevati rezultate in naložbe, dosežene s podporo njegovih predhodnikov, tj. Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013, vzpostavljenega z Odločbo št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta21, in instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 515/201422, ter jih razširiti, da bi se upoštevali novi dogodki.

(16)  Instrument bi moral nadgrajevati rezultate in naložbe svojih predhodnikov, tj. Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013, vzpostavljenega z Odločbo št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta21, in instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 515/201422, ter jih razširiti, da bi se upoštevali novi dogodki.

__________________

__________________

21UL L 144, 6.6.2007, str. 22.

21UL L 144, 6.6.2007, str. 22.

22 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

22 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za zagotovitev enotnega in visokokakovostnega nadzora na zunanjih mejah ter omogočanje zakonitega potovanja prek zunanjih meja bi moral instrument prispevati k razvoju evropskega integriranega upravljanja meja, ki vključuje vse ukrepe, ki jih na različnih ravneh ter v zvezi s politiko, zakonodajo, sistematičnim sodelovanjem, delitvijo bremena, oceno razmer in spreminjajočih se okoliščin glede mest, kjer mejo prehajajo migranti brez urejenega statusa, osebja, opreme in tehnologije sprejmejo pristojni organi držav članic in Evropska agencija za mejno in obalno stražo v sodelovanju z drugimi akterji, kot so tretje države in drugi organi EU, zlasti Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) in Europol, ter mednarodne organizacije.

(17)  Za zagotovitev enotnega in visokokakovostnega nadzora na zunanjih mejah ter omogočanje zakonitega potovanja prek zunanjih meja bi moral instrument prispevati k razvoju evropskega integriranega upravljanja meja, ki vključuje vse ukrepe, ki jih na različnih ravneh ter v zvezi s politiko, zakonodajo, sistematičnim sodelovanjem, delitvijo bremena, oceno razmer in spreminjajočih se okoliščin glede mest, kjer mejo prehajajo migranti brez urejenega statusa, osebja, opreme in tehnologije sprejmejo pristojni organi držav članic in Evropska agencija za mejno in obalno stražo v sodelovanju z drugimi akterji, kot so drugi organi EU, zlasti Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) in Europol, ter po potrebi tretje države in mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Instrument bi moral prispevati k izboljšanju učinkovitosti obravnave vizumskih vlog v smislu odkrivanja in ocene tveganj za varnost in nedovoljene migracije ter olajšanju vizumskih postopkov za dobroverne potnike. Zlasti bi moral nuditi finančno pomoč v podporo digitalizaciji obravnave vizumskih vlog, da bi se zagotovili hitri, varni in strankam prijazni vizumski postopki, ki bi koristili tako prosilcem za vizum kot tudi konzulatom. Instrument bi moral prav tako prispevati k zagotavljanju široke konzularne zastopanosti po vsem svetu. Zajemati bi moral tudi enotno izvajanje skupne vizumske politike in njeno posodobitev.

(18)  Instrument bi moral prispevati k večji učinkovitosti pri obravnavi vizumskih vlog v smislu olajšanja vizumskih postopkov za dobroverne potnike ter odkrivanja in ocene tveganj za varnost in nedovoljene migracije. Zlasti bi moral nuditi finančno pomoč v podporo digitalizaciji obravnave vizumskih vlog, da bi se zagotovili hitri, varni in strankam prijazni vizumski postopki, ki bi koristili tako prosilcem za vizum kot tudi konzulatom. Instrument bi moral prav tako prispevati k zagotavljanju široke konzularne zastopanosti po vsem svetu. Zajemati bi moral tudi enotno izvajanje skupne vizumske politike in njeno posodobitev, pa tudi pomoč državam članicam pri izdaji vizumov z omejeno teritorialno veljavnostjo, ki se izdajo iz humanitarnih razlogov, v nacionalnem interesu ali zaradi mednarodnih obveznosti ter za upravičence iz programa Unije za preselitev ali premestitev, ter pri polnem spoštovanju pravnega reda Unije na področju vizumov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Instrument bi moral podpirati ukrepe na ozemlju schengenskih držav, povezane z nadzorom meja, kot del razvoja skupnega sistema integriranega upravljanja meja, ki krepi celotno delovanje schengenskega območja.

(19)  Instrument bi moral podpirati ukrepe, ki so jasno povezani z nadzorom zunanjih meja, na ozemlju schengenskih držav, kot del razvoja skupnega sistema integriranega upravljanja meja, ki krepi celotno delovanje schengenskega območja.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da bi se izboljšalo upravljanje zunanjih meja, okrepilo preprečevanje nedovoljenih migracij in boj proti njim ter prispevalo k visoki ravni varnosti v območju svobode, varnosti in pravice Unije, bi moral instrument podpirati razvoj obsežnih informacijskih sistemov, ki temeljijo na obstoječih ali novih informacijskih sistemih. Prav tako bi moral podpirati vzpostavitev interoperabilnosti med temi informacijskimi sistemi EU (sistemom vstopa/izstopa (SVI)23, vizumskim informacijskim sistemom (VIS)24, evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)25, sistemom Eurodac26, schengenskim informacijskim sistemom (SIS)27 in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN))28 v državah članicah, da bi se ti sistemi in njihovi podatki medsebojno dopolnjevali. Instrument bi moral prispevati tudi k potrebnemu razvoju na nacionalni ravni po izvedbi sestavnih delov interoperabilnosti na osrednji ravni (evropski iskalni portal (ESP), skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupni BMS), skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in detektor več identitet (MID))29.

(20)  Da bi se izboljšalo upravljanje zunanjih meja, omogočilo zakonito potovanje, okrepilo preprečevanje nedovoljenih prehodov meje in boj proti njim ter prispevalo k visoki ravni varnosti v območju svobode, varnosti in pravice Unije, bi moral instrument podpirati razvoj obsežnih informacijskih sistemov, o katerih sta se dogovorila Evropski parlament in Svet. V zvezi s tem bi moral prav tako podpirati vzpostavitev interoperabilnosti med temi informacijskimi sistemi EU (sistemom vstopa/izstopa (SVI)23, vizumskim informacijskim sistemom (VIS)24, evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)25, sistemom Eurodac26, schengenskim informacijskim sistemom (SIS)27 in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN))28 v državah članicah, da bi se ti sistemi in njihovi podatki medsebojno dopolnjevali. Instrument bi moral prispevati tudi k potrebnemu razvoju na nacionalni ravni po izvedbi sestavnih delov interoperabilnosti na osrednji ravni (evropski iskalni portal (ESP), skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupni BMS), skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in detektor več identitet (MID))29.

__________________

__________________

23 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

23 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

24 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

24 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

25 COM(2016)0731 z dne 16. novembra 2016.

25 COM(2016)0731 z dne 16. novembra 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 z dne 4. maja 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 z dne 4. maja 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 in 0883 z dne 21. decembra 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 in 0883 z dne 21. decembra 2016.

28 COM(2017) 0344 z dne 29. junija 2017.

28 COM(2017) 0344 z dne 29. junija 2017.

29 COM(2017)0794 z dne 12. decembra 2017.

29 COM(2017)0794 z dne 12. decembra 2017.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Instrument bi moral dopolnjevati in krepiti dejavnosti za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja v skladu z načeli delitve odgovornosti in solidarnosti med državami članicami in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki predstavljajo stebra evropske mejne in obalne straže. To med drugim pomeni, da bi morale države članice pri pripravi svojih programov upoštevati analitična orodja ter operativne in tehnične smernice, ki jih je oblikovala Evropska agencija za mejno in obalno stražo, pa tudi učne načrte za usposabljanje, ki jih je razvila agencija, kot je skupni učni načrt za usposabljanje mejnih policistov, vključno s poglavji o temeljnih pravicah in mednarodni zaščiti. Da bi se omogočilo dopolnjevanje med nalogo Evropske agencije za mejno in obalno stražo in odgovornostjo držav članic za nadzor zunanjih meja, zagotovila doslednost in preprečila stroškovna neučinkovitost, bi se morala Komisija z agencijo posvetovati o osnutkih nacionalnih programov, ki jih predložijo države članice, kolikor to spada v pristojnosti agencije, zlasti o dejavnostih, ki se financirajo v okviru operativne podpore.

(21)  Instrument bi moral dopolnjevati in krepiti dejavnosti za izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja v skladu z načeli delitve odgovornosti in solidarnosti med državami članicami in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki predstavljajo stebra evropske mejne in obalne straže. To med drugim pomeni, da bi morale države članice pri pripravi svojih nacionalnih programov upoštevati analitična orodja, operativne in tehnične smernice, ki jih je oblikovala Evropska agencija za mejno in obalno stražo, pa tudi učne načrte za usposabljanje, ki jih je razvila agencija, kot je skupni učni načrt za usposabljanje mejnih policistov, vključno s poglavji o temeljnih pravicah in mednarodni zaščiti. Da bi se omogočilo dopolnjevanje med nalogami Evropske agencije za mejno in obalno stražo in odgovornostjo držav članic za nadzor zunanjih meja ter zagotovila doslednost in preprečila stroškovna neučinkovitost, bi se morala Komisija z agencijo posvetovati o osnutkih nacionalnih programov, ki jih predložijo države članice, kolikor spadajo med pristojnosti agencije, zlasti o dejavnostih, ki se financirajo v okviru operativne podpore. Komisija bi morala tudi zagotoviti, da bodo agencija eu-LISA, Agencija Evropske unije za temeljne pravice ter vse druge ustrezne agencije in organi Unije že v zgodnji fazi vključeni v razvoj nacionalnih programov držav članic na področjih, ki spadajo v njihovo pristojnost.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Instrument bi moral podpirati izvajanje pristopa žariščnih točk, kot je bil opredeljen v sporočilu Komisije o evropski agendi o migracijah in kot ga je potrdil Evropski svet 25. in 26. junija 201530. S pristopom žariščnih točk se zagotavlja operativna podpora državam članicam, ki se soočajo z nesorazmernim migracijskim pritiskom na zunanjih mejah Unije. V okviru pristopa se nudi celostna, celovita in ciljno usmerjena pomoč v duhu solidarnosti in delitve odgovornosti z namenom varovanja celovitosti schengenskega območja.

(22)  Če to zahtevajo vpletene države članice, bi moral instrument podpirati izvajanje pristopa žariščnih točk, kot je bil opredeljen v sporočilu Komisije o evropski agendi o migracijah in kot ga je potrdil Evropski svet 25. in 26. junija 2015. S pristopom žariščnih točk se zagotavlja operativna podpora državam članicam, ki se soočajo z izrednimi razmerami. V okviru pristopa se nudi celostna, celovita in ciljno usmerjena pomoč v duhu solidarnosti in delitve odgovornosti, ki omogoča humano in učinkovito obravnavo prihoda velikega števila oseb na zunanje meje Unije, njen namen pa je varovanje celovitosti schengenskega območja.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Kadar se ugotovijo pomanjkljivosti ali tveganja, zlasti po schengenskem ocenjevanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/201331, bi morala zadevna država članica zaradi solidarnosti v schengenskem območju kot celoti in v duhu deljene odgovornosti za varovanje zunanjih meja Unije ugotovljene pomanjkljivosti ali tveganja ustrezno obravnavati, tako da sredstva v okviru svojega programa uporabi za izvedbo priporočil, sprejetih na podlagi navedene uredbe, v skladu z ocenami ranljivosti, ki jih izvede Evropska agencija za mejno in obalno stražo na podlagi člena 13 Uredbe (EU) 2016/1624.

(23)  Kadar se ugotovijo pomanjkljivosti ali tveganja, zlasti po schengenskem ocenjevanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/201331, bi morala zadevna država članica zaradi solidarnosti v schengenskem območju in v vsej Uniji ter v duhu deljene odgovornosti za varovanje zunanjih meja Unije ugotovljene pomanjkljivosti ali tveganja ustrezno obravnavati, tako da sredstva v okviru svojega programa uporabi za izvedbo priporočil, sprejetih na podlagi navedene uredbe, v skladu z ocenami ranljivosti, ki jih izvede Evropska agencija za mejno in obalno stražo na podlagi člena 13 Uredbe (EU) 2016/1624.

_________________

_________________

31Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

31Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Instrument bi moral odražati solidarnost in deljeno odgovornost s finančno pomočjo tistim državam članicam, ki v celoti uporabljajo schengenske določbe o zunanjih mejah in vizumih, in tistim, ki se pripravljajo na polnopravno sodelovanje v schengenskem pravnem redu, države članice pa bi ga morale uporabljati v interesu skupne politike Unije za upravljanje zunanjih meja.

(24)  Instrument bi moral zagotoviti finančno pomoč tistim državam članicam, ki v celoti uporabljajo schengenske določbe o zunanjih mejah in vizumih, in tistim, ki se pripravljajo na polnopravno sodelovanje v schengenskem pravnem redu, države članice pa bi ga morale uporabljati v interesu skupne politike Unije za upravljanje zunanjih meja.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Da bi države članice prispevale k doseganju cilja politike v okviru instrumenta, bi morale zagotoviti, da njihovi programi zasledujejo specifične cilje instrumenta, da so izbrane prednostne naloge v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami EU in izvedbenimi ukrepi iz Priloge II ter da so sredstva, dodeljena posameznim ciljem in ukrepom, sorazmerna z izzivi in potrebami, s katerimi se soočajo.

(26)  Da bi države članice prispevale k doseganju cilja politike v okviru instrumenta, bi morale zagotoviti, da njihovi programi zasledujejo specifične cilje instrumenta, da so izbrane prednostne naloge v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami EU in izvedbenimi ukrepi iz Priloge II ter da so ustrezna sredstva, dodeljena posameznim ciljem in ukrepom, sorazmerna z izzivi in potrebami, s katerimi se soočajo. V zvezi s tem je treba zagotoviti pravično in pregledno porazdelitev virov med specifične cilje instrumenta. Zato je treba zagotoviti minimalno raven odhodkov za specifični cilj na področju podpiranja skupne vizumske politike, bodisi za ukrepe v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, bodisi za ukrepe v okviru deljenega upravljanja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Varovanje meja na morju se šteje kot ena od funkcij, ki jo obalna straža opravlja na pomorskem področju Unije. Nacionalni organi, ki opravljajo funkcije obalne straže, so odgovorni za širok razpon nalog, ki lahko vključujejo med drugim pomorsko varnost, zaščito, iskanje in reševanje, nadzor meja, nadzor ribištva, carinski nadzor, splošni kazenski pregon in varstvo okolja. Širok razpon funkcij obalne straže pomeni, da te spadajo v pristojnosti različnih politik Unije, v okviru katerih bi si bilo treba prizadevati za oblikovanje sinergij, da bi bili rezultati učinkovitejši in uspešnejši.

(31)  Varovanje meja na morju se šteje kot ena od funkcij, ki jo obalna straža opravlja na pomorskem področju Unije. Nacionalni organi, ki opravljajo funkcije obalne straže, so odgovorni za širok razpon nalog, ki lahko vključujejo med drugim pomorsko varnost, iskanje in reševanje, nadzor meja, nadzor ribištva, carinski nadzor, splošni kazenski pregon in varstvo okolja. Širok razpon funkcij obalne straže pomeni, da te spadajo v pristojnosti različnih politik Unije, v okviru katerih bi si bilo treba prizadevati za oblikovanje sinergij, da bi bili rezultati učinkovitejši in uspešnejši.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo v okviru instrumenta in so povezani z varovanjem morskih meja, namenijo države članice posebno pozornost obveznosti, ki jo imajo po mednarodnem pomorskem pravu, da nudijo pomoč osebam v stiski. V zvezi s tem se oprema in sistemi, ki se financirajo iz instrumenta, uporabijo za iskanje in reševanje v situacijah, ki lahko nastanejo med operacijami varovanja meja na morju, s čimer se prispeva k zaščiti in reševanju življenja migrantov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Da bi se okrepila medsebojno dopolnjevanje pomorskih dejavnosti in skladnost med njimi, preprečilo podvajanje prizadevanj in ublažile proračunske omejitve pri dragih dejavnostih, kot so dejavnosti na področju pomorstva, bi moral instrument podpirati pomorske operacije večnamenskega značaja, katerih glavni cilj je varovanje meja, vendar bi lahko hkrati zasledovale tudi druge cilje.

(33)  Da bi se okrepila medsebojno dopolnjevanje pomorskih dejavnosti in skladnost med njimi, preprečilo podvajanje prizadevanj in ublažile proračunske omejitve pri dragih dejavnostih, kot so dejavnosti na področju pomorstva, bi moral instrument podpirati pomorske operacije večnamenskega značaja, katerih glavni cilj je varovanje meja, vendar bi lahko hkrati zasledovale tudi druge cilje, povezane z glavnimi cilji, na primer bojem proti trgovini z ljudmi.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira instrument, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi instrument moral zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami in okrepitvi ključnih vidikov varovanja njihovih meja ter zmogljivosti upravljanja meja na interesnih področjih migracijske politike Unije in področjih ciljev Unije v zvezi z varnostjo.

(34)  Temeljni namen tega instrumenta bi moral biti spodbujanje integriranega upravljanja meja na zunanjih mejah Unije in podpiranje skupne vizumske politike. Vendar bi lahko znotraj določenih okvirov in v skladu z ustreznimi zaščitnimi ukrepi prek tega instrumenta podpirali nekatere ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi. Te ukrepe bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  Komisija bi morala nameniti posebno pozornost ocenjevanju ukrepov in programov v zvezi s tretjimi državami.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Financiranje iz proračuna Unije bi moralo biti usmerjeno v dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic intervencija Unije zagotovi dodano vrednost. Ker je Unija v boljšem položaju kot države članice, da zagotovi okvir za izražanje svoje solidarnosti na področjih nadzora meja, skupne vizumske politike in upravljanja migracijskih tokov ter da vzpostavi platformo za oblikovanje skupnih informacijskih sistemov za podporo tem politikam, bo finančna podpora v okviru te uredbe prispevala zlasti k okrepitvi nacionalnih zmogljivosti in zmogljivosti Unije na teh področjih.

(35)  Financiranje iz proračuna Unije bi moralo biti usmerjeno v dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic intervencija Unije zagotovi dodano vrednost. Ker je Unija v boljšem položaju kot države članice, da zagotovi okvir za izražanje svoje solidarnosti na področjih upravljanja meja in skupne vizumske politike ter da vzpostavi platformo za oblikovanje skupnih informacijskih sistemov za podporo tem politikam, bo finančna podpora v okviru te uredbe prispevala zlasti k okrepitvi nacionalnih zmogljivosti in zmogljivosti Unije na teh področjih.

Obrazložitev

Vprašanja v zvezi z migracijami se financirajo v okviru posebnega instrumenta.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Za državo članico se lahko šteje, da ni skladna z ustreznim pravnim redom Unije, vključno kar zadeva uporabo operativne podpore v okviru tega instrumenta, če ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi Pogodb na področju upravljanja meja in vizumov, če obstaja očitno tveganje, da bi država članica pri izvajanju pravnega reda na področju upravljanja meja in vizumov lahko huje kršila vrednote Unije, ali če so bile v ocenjevalnem poročilu v okviru schengenskega ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma ugotovljene pomanjkljivosti na zadevnem področju.

(36)  Za državo članico se lahko šteje, da ne spoštuje ustreznega pravnega reda Unije, tudi glede uporabe operativne podpore v okviru tega instrumenta, če ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi Pogodb na področju upravljanja meja in vizumov, če je tveganje, da bi država članica pri izvajanju pravnega reda na področju upravljanja meja in vizumov lahko huje kršila vrednote Unije, veliko, če so bile v ocenjevalnem poročilu v okviru schengenskega ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma ugotovljene pomanjkljivosti na tem področju ali če je država članica v okviru sodelovanja s tretjo državo financirala in izvajala skupne ukrepe s to tretjo državo, katerih posledice so kršitve temeljnih pravic, ugotovljene z ocenjevalnim in spremljevalnim mehanizmom.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Instrument bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotoviti pravično in pregledno razdelitev virov za doseganje ciljev iz te uredbe.

(37)  Instrument bi moral zagotoviti pravično in pregledno razdelitev virov za doseganje ciljev iz te uredbe. Uravnotežiti bi moral potrebo po predvidljivosti pri porazdelitvi finančnih sredstev ter potrebo po večji prožnosti in enostavnosti. Da bi Evropska komisija izpolnila zahteve glede preglednosti sredstev, mora v sodelovanju z državami članicami objaviti informacije o pripravi letnih in večletnih programov tematskega instrumenta. Izvajanje instrumenta bi moralo potekati po načelih učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti porabe. Poleg tega bi moralo biti izvajanje instrumenta čim bolj prijazno do uporabnikov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  V tej uredbi bi bilo treba določiti začetne zneske za programe držav članic, izračunane na podlagi meril, določenih v Prilogi I, ki odražajo dolžino odsekov kopenske in morske meje ter stopnjo ogroženosti na njih, delovno obremenitev na letališčih in konzulatih ter število konzulatov.

(38)  V tej uredbi bi bilo treba določiti začetne zneske za programe držav članic, izračunane na podlagi meril, določenih v Prilogi I, ki odražajo dolžino odsekov kopenske in morske meje na podlagi najnovejših in preteklih podatkov ter stopnjo učinka nanje, delovno obremenitev na letališčih in konzulatih ter število konzulatov.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  Vmesni pregled bi bilo treba uporabiti za oceno programov ter njihove učinkovitosti in dodane vrednosti Unije, reševanje težav, ki se pojavijo med prvo fazo, in jasen pregled nad izvajanjem.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Ker se izzivi na področju upravljanja meja in vizumov nenehno spreminjajo, je treba dodeljevanje sredstev prilagoditi spremembam migracijskih tokov, pritisku na meji in varnostnim grožnjam ter financiranje usmeriti v prednostne naloge z največjo dodano vrednostjo za Unijo. Za odzivanje na nujne potrebe ter spremembe politike in prednostnih nalog Unije in za usmerjanje financiranja v ukrepe z visoko dodano vrednostjo za Unijo se bo del financiranja prek tematskega instrumenta redno dodeljeval posebnim ukrepom, ukrepom Unije in nujni pomoči.

(40)  Ker se izzivi na področju upravljanja meja in vizumov nenehno spreminjajo, je treba dodeljevanje sredstev prilagoditi spremembam prednostnih nalog na področju vizumske politike in upravljanja meja, vključno s posledicami povečanega pritiska na meji, ter financiranje usmeriti v prednostne naloge z največjo dodano vrednostjo za Unijo. Za odzivanje na nujne potrebe ter spremembe politike in prednostnih nalog Unije in za usmerjanje financiranja v ukrepe z visoko dodano vrednostjo za Unijo se bo del financiranja prek tematskega instrumenta redno dodeljeval posebnim ukrepom, ukrepom Unije in nujni pomoči.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Instrument bi moral prispevati h kritju operativnih stroškov, povezanih z upravljanjem meja, skupno vizumsko politiko in obsežnimi informacijskimi sistemi ter državam članicam omogočati ohranjanje zmogljivosti, ki so ključnega pomena za Unijo kot celoto. Taka podpora je v obliki celotnega kritja posebnih stroškov, povezanih s cilji instrumenta, in bi morala tvoriti sestavni del programov držav članic.

(42)  Instrument bi moral znotraj določenih okvirov prispevati h kritju operativnih stroškov, povezanih z upravljanjem meja, skupno vizumsko politiko in obsežnimi informacijskimi sistemi ter državam članicam omogočati ohranjanje zmogljivosti, ki so ključnega pomena za Unijo kot celoto. Ta podpora je v obliki celotnega kritja posebnih stroškov, povezanih s cilji instrumenta, in bi morala tvoriti sestavni del programov držav članic.

Obrazložitev

Podpora za operativne stroške bi morala biti omejena, saj se ti odhodki praviloma financirajo iz nacionalnih proračunov in ne zagotavljajo dodane vrednosti EU.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Poleg začetnih dodeljenih sredstev bi se lahko del razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta programom držav članic dodelil tudi za izvajanje posebnih ukrepov. Ti posebni ukrepi bi morali biti opredeljeni na ravni Unije in bi se morali nanašati na ukrepe, ki zahtevajo sodelovanje ali so potrebni za obravnavanje dogodkov v Uniji, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva za eno ali več držav članic, na primer nakup tehnične opreme, ki jo potrebuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo za izvajanje svojih operativnih dejavnosti, prek programov držav članic, posodobitev obravnave vlog za izdajo vizuma, razvoj novih obsežnih informacijskih sistemov in vzpostavitev interoperabilnosti med temi sistemi. Te posebne ukrepe bo določila Komisija v svojih programih dela.

(43)  Poleg začetnih dodeljenih sredstev bi se lahko del razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta programom držav članic dodelil tudi za izvajanje posebnih ukrepov. Ti posebni ukrepi bi morali biti opredeljeni na ravni Unije in bi se morali nanašati na ukrepe z dodano vrednostjo Unije, ki zahtevajo sodelovanje med državami članicami ali so potrebni za obravnavanje dogodkov v Uniji, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva za eno ali več držav članic, na primer nakup tehnične opreme, ki jo potrebuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo za izvajanje svojih operativnih dejavnosti, prek programov držav članic, posodobitev obravnave vlog za izdajo vizuma, razvoj obsežnih informacijskih sistemov in vzpostavitev interoperabilnosti med temi sistemi. Te posebne ukrepe bo določila Komisija v svojih programih dela, ki bi jih bilo treba sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Za okrepitev sposobnosti Unije, da se nemudoma odzove na nepredviden ali nesorazmeren migracijski pritisk, zlasti na tistih odsekih meje, kjer je bila stopnja vpliva v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta38 opredeljena kot taka, da ogroža delovanje schengenskega območja kot celote, pa tudi na pritisk na vizumskih oddelkih konzulatov držav članic ali tveganja za varnost meja, bi moralo biti mogoče zagotoviti nujno pomoč v skladu z okvirom iz te uredbe.

(45)  Za okrepitev sposobnosti Unije, da se nemudoma odzove na nepredvidene, nujne in specifične potrebe v primeru izrednih razmer, zlasti na tistih odsekih meje, kjer je bila stopnja vpliva v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta38 opredeljena kot taka, da ogroža delovanje schengenskega območja kot celote, pa tudi na pritisk na vizumskih oddelkih konzulatov držav članic ali tveganja za varnost meja, bi moral ta instrument izjemoma zagotoviti finančno pomoč kot skrajni ukrep v skladu z okvirom iz te uredbe.

__________________

__________________

38 Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (Eurosur) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11).

38 Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (Eurosur) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(45a)  Migracij in velikega števila državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje, samih po sebi ne bi smeli obravnavati kot grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, zaradi česar se nujna pomoč v okviru tega instrumenta ne bi smela samodejno uporabiti.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Cilj politike tega instrumenta bo obravnavan tudi s finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi v političnem oddelku/političnih oddelkih [...] programa InvestEU. Finančna podpora bi morala biti uporabljena za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi pa se ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurence na notranjem trgu. Ukrepi bi morali imeti jasno evropsko dodano vrednost.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Za izvajanje ukrepov z deljenim upravljanjem bi moral biti instrument del skladnega okvira, ki ga sestavljajo ta uredba, finančna uredba in Uredba (EU) …/... [uredba o skupnih določbah].

(49)  Za izvajanje ukrepov z deljenim upravljanjem bi moral biti instrument del skladnega okvira, ki bi ga sestavljali ta uredba, finančna uredba in instrument, ki bi določal skupne določbe za deljeno upravljanje. V primeru nasprotujočih si določb bi morala imeti ta uredba prednost pred skupnimi določbami.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(52)  V skladu z Uredbo (EU) .../... [nova finančna uredba]41, Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta42, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9543, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9644 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193945 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta46. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

(52)  V skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta42, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9543, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9644 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193945 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta46. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Rezultate preiskav o nepravilnostih ali goljufijah v zvezi z instrumentom bi bilo treba dati na voljo Evropskemu parlamentu.

__________________

__________________

41 UL C […], […], str. […].

 

42 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

42 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

43 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

43 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

44 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

44 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

45 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

45 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

46 Direktiva (EU) 2017/1939 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

46 Direktiva (EU) 2017/1939 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  V skladu s členom 349 PDEU in sporočilom Komisije z naslovom „Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU“, ki ga je Svet potrdil v sklepih z dne 12. aprila 2018, bi morale zadevne države članice zagotoviti, da njihovi nacionalni programi obravnavajo na novo ponavljajoče se grožnje, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije. Instrument te države članice podpira z ustreznimi viri za primerno pomoč najbolj oddaljenim regijam.

(55)  V skladu s členom 349 PDEU in sporočilom Komisije z naslovom „Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU“, ki ga je Svet potrdil v sklepih z dne 12. aprila 2018, bi morale zadevne države članice zagotoviti, da njihovi nacionalni programi obravnavajo na novo ponavljajoče se grožnje, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije, kot so varovanje meja, nesorazmeren pritok ljudi ali uporaba informacijskih sistemov EU. Glede na te posebnosti instrument te države članice podpira z ustreznimi viri za primerno pomoč najbolj oddaljenim regijam.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 je treba oceniti ta instrument na podlagi informacij, zbranih prek posebnih zahtev za spremljanje, pri čemer bi se bilo treba izogniti pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen, zlasti za države članice. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki bodo podlaga za oceno učinkov instrumenta na terenu. Da bi se izmerila uspešnost instrumenta, bi bilo treba za vsak specifični cilj instrumenta določiti kazalnike in povezane cilje.

(56)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201648 je treba oceniti ta instrument na podlagi informacij, zbranih prek posebnih zahtev za spremljanje, pri čemer bi se bilo treba izogniti pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen, zlasti za države članice. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, ki bodo podlaga za oceno učinkov instrumenta na terenu. Da bi se izmerila uspešnost instrumenta, bi bilo treba za vsak specifični cilj instrumenta določiti kazalnike in povezane cilje.

__________________

__________________

48 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

48 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58)  Komisija in države članice bi morale s pomočjo kazalnikov in finančnega poročanja spremljati izvajanje instrumenta v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) …/... [uredba o skupnih določbah] in te uredbe.

(58)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predložiti povzetek sprejetih letnih poročil o smotrnosti. Na zahtevo bi jima morala dati na voljo celotno besedilo letnih poročil o smotrnosti.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(58a)  Pomembno je, da se dobro finančno poslovodenje in pravna varnost zagotavljata v prehodnem obdobju in ves čas izvajanja instrumenta. Ukrepov, sprejetih v obdobju 2014–2020, v tem prehodnem obdobju ne bi smeli prekinjati.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta50. Za sprejetje izvedbenih aktov, ki določajo skupne obveznosti držav članic, zlasti v zvezi z zagotavljanjem informacij Komisiji, bi se moral uporabiti postopek pregleda, za sprejetje izvedbenih aktov, povezanih z ureditvijo zagotavljanja informacij Komisiji v okviru načrtovanja in poročanja, pa bi se moral zaradi njihove popolnoma tehnične narave uporabiti svetovalni postopek.

(60)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta50. Za sprejetje izvedbenih aktov, povezanih z ureditvijo zagotavljanja informacij Komisiji v okviru načrtovanja in poročanja, bi se moral zaradi njihove popolnoma tehnične narave uporabiti svetovalni postopek.

__________________

__________________

50 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

50 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  S to uredbo se vzpostavi instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: instrument) v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

1.  S to uredbo se vzpostavi instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: instrument) v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (v nadaljnjem besedilu: sklad) za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Sklad se vzpostavi s to uredbo in z Uredbo (EU) …/... [Sklad za opremo za carinske kontrole], ki v okviru [Sklada za integrirano upravljanje meja] vzpostavlja instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole.

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V Uredbi so določeni cilji instrumenta, proračun za obdobje 2021–2027, oblike financiranja Unije in pravila za zagotavljanje takega financiranja.

3.  V Uredbi so določeni cilji instrumenta, specifični cilji in ukrepi za doseganje teh specifičnih ciljev, proračun za obdobje 2021–2027, oblike financiranja Unije in pravila za zagotavljanje takega financiranja.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „operacija mešanega financiranja“ pomeni ukrepe, ki se podpirajo iz proračuna Unije, med drugim v okviru mehanizmov mešanega financiranja iz člena 2(6) finančne uredbe, ki združujejo nepovratne oblike podpore in/ali finančne instrumente iz proračuna Unije s povratnimi oblikami podpore iz razvojnih institucij ali drugih javnih finančnih institucij, pa tudi iz komercialnih finančnih institucij in od vlagateljev;

črtano

Obrazložitev

Ni jasno, kakšno dodano vrednost bi prinesle operacije mešanega financiranja na področju upravljanja meja in vizumske politike. Še zlasti ni jasno, kateri ukrepi bi se izvajali v okviru teh operacij in pod kakšnimi pogoji. Politika Unije na področju upravljanja meja in vizumske politike ne sme biti odvisna od naložb zasebnega sektorja.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „zunanje meje“ pomeni meje držav članic: kopenske meje, vključno z mejami na rekah in jezerih, morske meje in letališča ter rečna, morska in jezerska pristanišča, za katere se uporabljajo določbe prava Unije o prehajanju zunanjih meja, vključno s tistimi notranjimi mejami, na katerih nadzor še ni bil odpravljen;

(4)  „zunanje meje“ pomeni zunanje meje držav članic, kot so določene v členu 2(2) Uredbe (EU) 399/2016: kopenske meje, vključno z mejami na rekah in jezerih, morske meje in letališča ter rečna, morska in jezerska pristanišča, za katere se uporabljajo določbe prava Unije o prehajanju zunanjih meja, vključno s tistimi notranjimi mejami, na katerih nadzor še ni bil odpravljen;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cilj politike tega instrumenta v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je zagotavljati dobro in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah ob ohranjanju prostega gibanja oseb v Uniji in ob doslednem spoštovanju obveznosti Unije na področju temeljnih pravic ter s tem prispevati k zagotavljanju visoke ravni varnosti v Uniji.

1.  Cilj politike tega instrumenta v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je zagotavljati učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah ob ohranjanju prostega gibanja oseb v Uniji in ob doslednem spoštovanju pravnega reda Unije ter mednarodnih obveznosti Unije in njenih držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi;

(a)  podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nedovoljeno priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi:

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpiranje skupne vizumske politike za omogočanje zakonitega potovanja in preprečevanje migracijskih in varnostnih tveganj.

(b)  podpiranje skupne vizumske politike, ki bo zagotavljala bolj usklajen pristop držav članic pri izdajanju vizumov, olajšala zakonito potovanje in zmanjšala varnostna tveganja.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Nediskriminacija in spoštovanje temeljnih pravic

 

Instrument se mora izvajati ob doslednem spoštovanju pravic in načel pravnega reda Unije, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami, zlasti z zagotavljanjem skladnosti z načeloma nediskriminacije in nevračanja.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru ciljev iz člena 3 in v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II instrument podpira zlasti ukrepe iz Priloge III.

1.  V skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II instrument podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3, zlasti pa ukrepe iz Priloge III.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za doseganje ciljev te uredbe lahko instrument podpira ukrepe v skladu s prednostnimi nalogami Unije iz Priloge III v tretjih državah in v zvezi z njimi, če je to primerno, v skladu s členom 5.

2.  Za doseganje ciljev iz člena 3 lahko instrument v izjemnih primerih, v okviru opredeljenih omejitev in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov podpira ukrepe iz Priloge III v tretjih državah in v zvezi z njimi, in sicer v skladu s členom 5.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Skupni znesek finančnih sredstev za podporne ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi v okviru tematskega instrumenta v skladu s členom 8 ne sme presegati 4 % skupnega zneska, dodeljenega tematskemu instrumentu v skladu s členom 7(2)(b).

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Skupni znesek finančnih sredstev za podporne ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi v okviru programov držav članic v skladu s členom 12 za posamezno državo ne sme presegati 4 % skupnega zneska, dodeljenega tej državi članici v skladu s členom 7(2)(a), členom 10(1) in Prilogo I.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  V izrednih razmerah se lahko neupravičeni ukrepi iz tega odstavka štejejo za upravičene.

  V izrednih razmerah, kot so opisane v členu 23, se lahko neupravičeni ukrepi iz tega odstavka štejejo za upravičene.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  tretji državi, navedeni v programu dela, pod pogoji iz programa.

(ii)  tretji državi, navedeni v programu dela, pod pogoji iz programa, če so vsi ukrepi tretje države, v njej ali v zvezi z njo popolnoma v skladu s pravicami in načeli iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter z mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pravni subjekti s sedežem v tretji državi so izjemoma upravičeni do udeležbe, kadar je to potrebno za doseganje ciljev določenega ukrepa.

3.  Pravni subjekti s sedežem v tretji državi so izjemoma upravičeni do udeležbe, kadar je to potrebno za doseganje ciljev določenega ukrepa in ko je to popolnoma v skladu s pravnim redom Unije ter Listino o temeljnih pravicah Evropske unije.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih s temi državami, ali tretjih državah, so upravičeni.

4.  Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih s temi državami, so upravičeni. Kadar imajo mednarodne organizacije, ki sodelujejo v konzorciju, sedež v tretji državi, se uporablja člen 6(3).

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe, dopolnjuje nacionalne, regionalne in lokalne intervencije ter je osredotočena na prinašanje dodane vrednosti za cilje te uredbe.

1.  Podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe, dopolnjuje nacionalne, regionalne in lokalne intervencije ter je osredotočena na prinašanje dodane vrednosti Unije za cilje te uredbe.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija in države članice pri izvajanju instrumenta sodelujejo. Komisija vzpostavi informacijsko in kontaktno točko, ki države članice podpira in prispeva k učinkovitemu dodeljevanju finančnih sredstev.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 8 018 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 7 087 760 000 EUR v cenah iz leta 2018 (8 018 000 000 EUR v tekočih cenah).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  4 811 000 000 EUR se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, od tega 157 200 000 EUR za posebno tranzitno shemo iz člena 16, ki se izvaja v okviru deljenega upravljanja;

(a)  4 252 833 000 EUR v cenah iz leta 2018 (4 811 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, od tega 138 962 000 EUR v cenah iz leta 2018 (157 200 000 EUR v tekočih cenah) za posebno tranzitno shemo iz člena 16, ki se izvaja v okviru deljenega upravljanja;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  3 207 000 000 EUR se dodeli za tematski instrument.

(b)  2 834 927 000 EUR v cenah iz leta 2018 (3 207 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za tematski instrument.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II.

2.  Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II ali podpirajo ukrepe v skladu s členom 20. Komisija se pri pripravi delovnih programov posvetuje z organizacijami, ki zastopajo partnerje na ravni Unije, vključno s civilno družbo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Najmanj 20 % finančnih sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz člena 3(2)(b).

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo državam članicam v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, se zagotovi, da na izbrane projekte ne vpliva obrazloženo mnenje Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali smotrnost projektov.

3.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo državam članicam v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, se ne dodelijo sredstva za projekte, za katere na podlagi obrazloženega mnenja Komisije v zvezi s kršitvijo na podlagi člena 258 PDEU obstajajo dokazi, da je mogoče dvomiti o njihovi zakonitosti ali o zakonitosti in pravilnosti financiranja ali smotrnosti teh projektov.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta izvršujejo v okviru deljenega upravljanja, Komisija za namene člena 18 in člena 19(2) Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah] oceni, ali na predvidene ukrepe ne vpliva obrazloženo mnenje Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali smotrnost projektov.

4.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta izvršujejo v okviru deljenega upravljanja, Komisija predvidene ukrepe oceni in tako zagotovi, da se ne dodelijo sredstva za projekte, za katere na podlagi obrazloženega mnenja Komisije v zvezi s kršitvijo na podlagi člena 258 PDEU obstajajo dokazi, da je mogoče dvomiti o njihovi zakonitosti ali o zakonitosti in pravilnosti financiranja ali smotrnosti teh projektov

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, Komisija oceni, ali na predvidene ukrepe ne vplivajo splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na načela dobrega finančnega poslovodenja ali zaščito finančnih interesov Unije, tako da bi lahko ogrozile zakonitost in pravilnost izdatkov ali izvajanja projektov.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija za tematski instrument sprejme sklepe o financiranju, kot so navedeni v členu 110 finančne uredbe, v katerih določi cilje in ukrepe, ki se podprejo, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. V sklepih o financiranju se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.

6.  Na Komisijo se za tematski instrument prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za oblikovanje programov dela, kot so navedeni v členu 110 finančne uredbe in v katerih se določijo cilji in ukrepi, ki se podprejo, ter zneski za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija lahko po sprejetju sklepa o financiranju iz odstavka 3 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

7.  Komisija lahko po sprejetju programa dela iz odstavka 6 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Sklepi o financiranju so lahko letni ali večletni in lahko zajemajo enega ali več elementov tematskega instrumenta.

8.  Programi dela so lahko letni ali večletni in lahko zajemajo enega ali več elementov tematskega instrumenta.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta oddelek se uporablja za del finančnih sredstev iz člena 7(2)(a) in dodatna sredstva, ki se izvršujejo v okviru deljenega upravljanja v skladu s sklepom Komisije za tematski instrument iz člena 8.

1.  Ta oddelek se uporablja za del finančnih sredstev iz člena 7(2)(a) in dodatna sredstva, ki se izvršujejo v okviru deljenega upravljanja v skladu z delovnimi programi Komisije za tematski instrument iz člena 8.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  4 009 000 000 EUR državam članicam v skladu z merili iz Priloge I;

(a)  3 543 880 000 EUR v cenah iz leta 2018 (4 009 000 000 EUR v tekočih cenah) državam članicam v skladu z merili iz Priloge I;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  802 000 000 EUR državam članicam za prilagoditev sredstev, dodeljenih za programe, kot je navedeno v členu 13(1).

(b)  708 953 000 EUR v cenah iz leta 2018 (802 000 000 EUR v tekočih cenah) državam članicam za prilagoditev sredstev, dodeljenih za programe, kot je navedeno v členu 13(1).

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prispevek iz proračuna Unije ne presega 75 % skupnih upravičenih odhodkov projekta.

1.  Prispevek iz proračuna Unije ne presega 85 % skupnih upravičenih odhodkov projekta iz držav članic, katerih bruto nacionalni dohodek je nižji od 90 % povprečja Unije, in 75 % skupnih upravičenih izdatkov za druge države članice.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so prednostne naloge, obravnavane v njenem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju upravljanja meja in vizumov ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije. Države članice pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno obravnavani.

1.  Vsaka država članica in Komisija zagotovita, da so prednostne naloge, obravnavane v nacionalnem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju upravljanja meja in vizumov ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije ter mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic na podlagi mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so. Države članice pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno obravnavani.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V zvezi s tem države članice dodelijo najmanj 20 % dodeljenih finančnih sredstev specifičnemu cilju iz člena 3(2)(b).

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija zagotovi, da sta Evropska agencija za mejno in obalno stražo in po potrebi agencija eu-LISA že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov držav članic na področjih, ki spadajo v njuno pristojnost.

2.  Komisija po potrebi zagotovi, da so Evropska agencija za mejno in obalno stražo, agencija eu-LISA, Agencija Evropske unije za temeljne pravice in vse druge ustrezne agencije Unije že v zgodnji fazi vključene v razvoj programov držav članic na področjih, ki spadajo v njuno pristojnost.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija se z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo posvetuje o osnutkih programov s posebnim poudarkom na dejavnostih v okviru operativne podpore v skladu s členom 3(2)(a), da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencije in ukrepov držav članic v zvezi z upravljanjem meja, prepreči dvojno financiranje in doseže stroškovna učinkovitost.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se z agencijo eu-LISA posvetuje o osnutkih programov s posebnim poudarkom na dejavnostih v okviru tehnične podpore v skladu s členom 3(2)(b), da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov te agencije in držav članic.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in po potrebi agencijo eu-LISA vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo instrumenta, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

4.  Komisija lahko po Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, agencijo eu-LISA, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in vse druge ustrezne agencije po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo instrumenta, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če je to ustrezno, Komisija Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo vključi v proučitev najprimernejšega načina za obravnavanje priporočil s podporo tega instrumenta.

6.  Če je to ustrezno, Komisija Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, agencijo eu-LISA, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in vse druge ustrezne agencije ali organe vključi v proučitev najprimernejšega načina za obravnavanje priporočil s podporo tega instrumenta.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Zadevni program se po potrebi spremeni, da se upoštevajo priporočila iz odstavka 5. Spremenjeni program lahko, odvisno od posledic prilagoditve, odobri Komisija.

8.  Zadevni program se po potrebi spremeni, da se upoštevajo priporočila iz odstavka 5 ter napredek pri doseganju mejnikov in ciljev, kot je ocenjen v letnih poročilih o smotrnosti iz člena 27(2)(a). Spremenjeni program, odvisno od posledic prilagoditve, odobri Komisija.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Ko se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta izvedla projekte s tretjo državo ali v njej, se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo.

10.  Preden se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta izvedla projekte s tretjo državo, v tej državi ali v zvezi z njo, zagotovi, da so vsi ukrepi tretje države, v njej ali v zvezi z njo skladni z mednarodnimi obveznostmi Unije in te države članice ter se z njimi dosledno spoštujejo pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Ustrezna država članica se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo tudi glede izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Kadar se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta izvedla ukrepe s tretjo državo ali v njej, ki se nanašajo na spremljanje, odkrivanje, prepoznavanje, sledenje, preprečevanje in prestrezanje nedovoljenih prehodov meja za namene odkrivanja in preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj ter boja proti njim ali za namene prispevanja k varovanju in reševanju življenj migrantov, zagotovi, da je Komisijo uradno obvestila o vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumih o sodelovanju z navedeno tretjo državo v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1052/2013.

11.  Kadar se država članica izjemoma odloči, da bo s podporo instrumenta s tretjo državo, v tej državi ali v zvezi z njo izvedla ukrepe, ki se nanašajo na spremljanje, odkrivanje, prepoznavanje, sledenje, preprečevanje in prestrezanje nedovoljenih prehodov meja za namene odkrivanja in preprečevanja nedovoljenega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj ter boja proti njim ali za namene prispevanja k varovanju in reševanju življenj migrantov, zagotovi, da je Komisijo uradno obvestila o vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumih o sodelovanju z navedeno tretjo državo v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1052/2013. Države članice zagotovijo dosledno spoštovanje načela nevračanja, tudi pri operacijah, ki se izvajajo na odprtem morju.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a.  Kadar se država članica odloči, da bo v okviru tega instrumenta začela izvajati projekte s tretjo državo, v njej ali v zvezi z njo, v roku 10 dni o tem obvesti organizacije, ki predstavljajo partnerje na nacionalni ravni, in člane usmerjevalnega odbora.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12.  Za delovno opremo, vključno s prevoznimi sredstvi, in komunikacijske sisteme, ki so potrebni za učinkovit in varen nadzor meja in so bili kupljeni s podporo tega instrumenta, velja naslednje:

12.  Za delovno opremo, vključno s prevoznimi sredstvi, in komunikacijske sisteme, ki so potrebni za učinkovit in varen nadzor meja ter iskalne in reševalne akcije in so bili kupljeni s podporo tega instrumenta, velja naslednje:

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 12 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  da bi se podprlo skladno načrtovanje razvoja zmogljivosti evropske mejne in obalne straže ter morebitna uporaba skupnih javnih naročil, države članice Komisiji v okviru poročanja v skladu s členom 27 sporočijo razpoložljive večletne načrte za opremo, ki bo predvidoma kupljena na podlagi instrumenta. Komisija te informacije posreduje Evropski agenciji za mejno in obalno stražo.

(d)  da bi se podprlo skladno načrtovanje razvoja zmogljivosti evropske mejne in obalne straže ter morebitna uporaba skupnih javnih naročil, države članice Komisiji v okviru poročanja v skladu s členom 27 sporočijo razpoložljive večletne načrte za opremo, ki bo predvidoma kupljena na podlagi instrumenta. Komisija te informacije posreduje Evropski agenciji za mejno in obalno stražo.

 

Če države članice v okviru tega instrumenta izvajajo ukrepe za nadzor morskih meja, namenijo posebno pozornost mednarodnim obveznostim v zvezi z iskanjem in reševanjem na morju in imajo v ta namen pravico uporabljati opremo in sisteme iz točk (a) do (d) tega odstavka.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13.  Usposabljanje na področju upravljanja meja, ki se izvaja s podporo tega instrumenta, temelji na ustreznih harmoniziranih evropskih standardih izobraževanja in skupnega usposabljanja za mejne in obalne straže z zagotovljeno kakovostjo.

13.  Usposabljanje na področju upravljanja meja, ki se izvaja s podporo tega instrumenta, temelji na ustreznih harmoniziranih evropskih standardih izobraževanja in skupnega usposabljanja za mejne in obalne straže ter ustreznem pravu Unije in mednarodnem pravu, vključno s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite in ustreznim pomorskim pravom, z zagotovljeno kakovostjo.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

15.  Načrtovanje v skladu s členom 17(5) Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah] temelji na vrstah intervencij iz razpredelnice 1 Priloge VI.

15.  V vsakem programu se za vsak specifični cilj določijo vrste intervencij v skladu z razpredelnico 1 Priloge VI in okvirna razčlenitev načrtovanih sredstev glede na vrsto intervencije ali področje podpore.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Programi so predmet vmesnega pregleda in ocenjevanja v skladu s členom 26.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija leta 2024 programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 10(1)(b) v skladu z merili iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Dodeljena sredstva temeljijo na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih za merila iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Finančna sredstva veljajo za obdobje od koledarskega leta 2025.

1.  Komisija do konca leta 2024 in po obvestitvi Evropskega parlamenta programom zadevnih držav članic po posvetovanju s Parlamentom dodeli dodatni znesek iz člena 10(1)(b) v skladu z merili iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Dodeljena sredstva temeljijo na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih za merila iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Finančna sredstva veljajo za obdobje od koledarskega leta 2025.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če zahtevki za vmesna plačila, predloženi v skladu s členom 85 Uredbe (EU) …/… [uredba o skupnih določbah], ne zajemajo vsaj 10 % začetnih dodeljenih sredstev za program iz člena 10(1)(a), zadevna država članica ni upravičena do dodatnih sredstev za svoj program iz odstavka 1.

2.  Če zahtevki za vmesna plačila ne zajemajo vsaj 30 % začetnih dodeljenih sredstev za program iz člena 10(1)(a), zadevna država članica ni upravičena do dodatnih sredstev za program iz odstavka 1.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Odstavek 2 se uporablja samo, če ustrezni regulativni okvir in povezani akti veljajo 1. januarja 2022.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se, kadar je to ustrezno, upoštevajo napredek pri doseganju mejnikov okvira smotrnosti v skladu s členom 12 Uredbe (EU) …/... [uredba o skupnih določbah] in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

3.  Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se upoštevajo napredek pri doseganju mejnikov iz okvira smotrnosti in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Posebni ukrepi so nadnacionalni ali nacionalni projekti v skladu s cilji te uredbe, za katere lahko ena, več ali vse države članice prejmejo dodatna sredstva za svoje programe.

1.  Posebni ukrepi so nadnacionalni ali nacionalni projekti, s katerimi se ustvarja dodana vrednost Unije, v skladu s cilji te uredbe, za katere lahko ena, več ali vse države članice prejmejo dodatna sredstva za svoje programe.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki uporabljajo operativno podporo, so skladne s pravnim redom Unije glede meja in vizumov.

3.  Države članice, ki uporabljajo operativno podporo, so skladne s pravnim redom Unije.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brez poseganja v člen 4(3)(c) je operativna podpora osredotočena na posebne naloge in storitve, določene v Prilogi VII.

5.  Brez poseganja v člen 4(3)(c) je operativna podpora osredotočena na upravičene ukrepe, določene v Prilogi VII.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za obravnavo nepredvidenih ali novih razmer ali za zagotovitev učinkovitega izvrševanja finančnih sredstev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo posebnih nalog in storitev iz Priloge VII.

6.  Za obravnavo nepredvidenih ali novih razmer ali za zagotovitev učinkovitega izvrševanja finančnih sredstev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo upravičenih ukrepov iz Priloge VII.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

črtano

Operacije mešanega financiranja

 

Operacije mešanega financiranja v okviru tega instrumenta se izvajajo v skladu z [uredbo o programu InvestEU] in [naslovom X] finančne uredbe.

 

Obrazložitev

Ni jasno, kakšno dodano vrednost bi prinesle operacije mešanega financiranja na področju upravljanja meja in vizumske politike. Še zlasti ni jasno, kateri ukrepi bi se izvajali v okviru teh operacij in pod kakšnimi pogoji. Politika Unije na področju upravljanja meja in vizumske politike ne sme biti odvisna od naložb zasebnega sektorja.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Instrument lahko podpira ukrepe tehnične pomoči, ki se izvajajo na pobudo ali v imenu Komisije. Navedeni ukrepi se lahko financirajo stoodstotno.

Instrument lahko podpira ukrepe tehnične pomoči, ki se izvajajo na pobudo ali v imenu Komisije. Navedeni ukrepi, in sicer pripravljalni koraki, ukrepi za spremljanje, nadzor, revizijo, ocenjevanje ter vsi upravni ukrepi in ukrepi tehnične pomoči, ki so potrebni za izvajanje te uredbe in se po potrebi izvajajo s tretjimi državami, se lahko financirajo stoodstotno.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov, z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije spodbujajo ukrepe in njihove rezultate z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in smiselnih informacij v ustreznih jezikih različnemu ustreznemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo. Za zagotavljanje prepoznavnosti financiranja Unije prejemniki finančnih sredstev Unije pri obveščanju o ukrepu navedejo izvor sredstev. V ta namen prejemniki zagotovijo, da je na vsem komunikacijskem gradivu, namenjenem medijem in javnosti, razviden emblem Unije in izrecno navedena finančna podpora Unije.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s tem instrumentom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena temu instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe.

2.  Da bi se doseglo čim širše občinstvo, Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi z izvajanjem tega instrumenta ter njegovimi ukrepi in rezultati. Komisija zlasti objavi informacije o razvoju letnih in večletnih programov tematskega instrumenta. Komisija na javno dostopnem spletnem mestu objavi tudi seznam operacij, izbranih za podporo v okviru tematskega instrumenta, in seznam posodobi vsaj vsake tri mesece. Finančna sredstva, dodeljena temu instrumentu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o izvajanju političnih prednostnih nalog Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe. Komisija lahko zlasti spodbuja dobro prakso in izmenjavo informacij o izvajanju instrumenta.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija objavi podatke iz odstavka 2 v odprtem in strojno berljivem formatu v skladu s členom 5(1) Direktive 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki omogoča, da se podatki razvrščajo, iščejo, izpišejo, primerjajo in ponovno uporabijo. Podatke je mogoče razvrstiti po njihovi pomembnosti, specifičnih ciljih, skupnih upravičenih stroških operacij, skupnih stroških projektov, skupnih stroških postopkov za oddajo javnega naročila, imenu upravičenca in imenu izvajalca.

 

__________________

 

1aDirektiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 345, 31.12.2003, str. 90).

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice morajo Komisiji sporočiti informacije o razvoju programov deljenega upravljanja, da jih objavi na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Instrument zagotavlja finančno pomoč za obravnavanje nujnih in posebnih potreb v primeru izrednih razmer, ki so posledica resnega in izjemnega pritiska, ko veliko ali nesorazmerno število državljanov tretjih držav prehaja ali je prešlo zunanje meje ene ali več držav članic ali se pričakuje, da jih bodo prešli, zlasti na tistih odsekih meje, kjer je bila stopnja vpliva opredeljena kot taka, da ogroža delovanje celotnega schengenskega območja, ali v primeru katerih koli drugih razmer v okviru področja uporabe te uredbe, ki so posledica resnega in izjemnega pritiska in zahtevajo takojšnje ukrepanje.

1.  Komisija se lahko izjemoma odloči, da bo zagotavljala finančno pomoč za obravnavanje nujnih in posebnih potreb v ustrezno utemeljenih izrednih razmerah in kot skrajni ukrep. Te razmere so lahko posledica resnega in izjemnega pritiska, ko veliko ali nesorazmerno število državljanov tretjih držav prehaja ali je prešlo zunanje meje ene ali več držav članic ali se pričakuje, da jih bodo prešli, zlasti na tistih odsekih meje, kjer je bila stopnja vpliva opredeljena kot taka, da ogroža delovanje celotnega schengenskega območja, ali v drugih ustrezno utemeljenih izrednih razmerah, ki zahtevajo takojšnje ukrepe na zunanjih mejah v okviru področja uporabe te uredbe. Komisija o tem nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če je za izvajanje ukrepa potrebno, se lahko z nujno pomočjo krijejo odhodki, ki so nastali pred datumom predložitve zahtevka za nepovratna sredstva ali prošnje za pomoč, vendar ne pred 1. januarjem 2021.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Pri dodelitvi nujne pomoči se strogo upoštevajo pravni red Unije ter mednarodne obveznosti, ki jih imajo Unija in države članice na podlagi mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ukrep, ki je prejel prispevek v okviru instrumenta, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov ukrepa, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

1.  Ukrep, ki je prejel prispevek v okviru instrumenta, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov ukrepa, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo. Prispevki iz drugih programov Unije za ukrepe v okviru tega instrumenta se po potrebi potrdijo v programih dela Komisije ali v nacionalnih programih in letnih poročilih o smotrnosti.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ukrepi, ki so prejeli pečat odličnosti ali izpolnjujejo naslednje kumulativne primerjalne pogoje:

2.  Operacije, ki so prejele pečat odličnosti ali izpolnjujejo naslednje kumulativne primerjalne pogoje:

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

lahko prejmejo podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada+ ali Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v skladu z odstavkom 5 člena 67 Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah] in členom 8 Uredbe (EU) .../... [financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike], če so ti ukrepi skladni s cilji zadevnega programa. Uporabljajo se pravila sklada ali instrumenta, ki zagotavlja podporo.

lahko prejmejo podporo iz strukturnih skladov Unije, če so ti ukrepi skladni s cilji zadevnega programa. Uporabljajo se pravila sklada ali instrumenta, ki zagotavlja podporo.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v skladu z zahtevami glede poročanja iz člena [43(3)(h)(i)(iii)] finančne uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži informacije o smotrnosti v skladu s Prilogo V.

1.  Komisija v skladu z zahtevami glede poročanja iz člena [41(3)(h)(i)(iii)] finančne uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu vsaj enkrat letno predloži informacije o smotrnosti v skladu s Prilogo V.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju ciljev te uredbe so določeni v Prilogi VIII. Za kazalnike učinka so izhodiščne vrednosti določene na nič. Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so kumulativni.

3.  Kazalniki za poročanje o napredku instrumenta pri doseganju ciljev te uredbe so določeni v Prilogi VIII. Za kazalnike učinka so izhodiščne vrednosti določene na nič. Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so kumulativni. Za vire v okviru skupnega upravljanja se uporabljajo skupni kazalniki. Podatki o učinku, ki jih prejme Komisija, in kazalniki učinka so na zahtevo na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Za vire iz skupnega upravljanja spremljanje in poročanje temelji na vrstah intervencij, določenih v Prilogi VI k tej uredbi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za obravnavanje nepredvidenih ali novih okoliščin ali za zagotovitev učinkovitega izvrševanja finančnih sredstev.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Komisija nameni v skladu s členom 5 ter členom 12(10) in (11) posebno pozornost spremljanju ukrepov tretjih držav, v njih ali v zvezi z njimi.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija opravi vmesno in naknadno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru tega instrumenta.

1.  Komisija do 31. decembra 2024 predstavi vmesno oceno izvajanja te uredbe. V vmesni oceni preuči uspešnost, učinkovitost, poenostavitev in prožnost sklada. Natančneje ta ocena vključuje oceno:

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  napredka pri doseganju ciljev te uredbe, pri čemer se upoštevajo vse ustrezne razpoložljive informacije, zlasti letna poročila o smotrnosti, ki jih države članice vložijo v skladu s členom 30, ter kazalniki učinka in rezultatov iz Priloge VIII;

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  dodane vrednosti Unije pri ukrepih in operacijah, izvedenih v okviru tega instrumenta;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c)  prispevka instrumenta k obravnavi obstoječih in novih izzivov na zunanjih mejah, oblikovanju skupne vizumske politike in uporabi instrumenta za odpravo pomanjkljivosti, ki se pokažejo v okviru schengenskega ocenjevalnega mehanizma in pri oceni ranljivosti;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(d)  nadaljnje ustreznosti in primernosti izvedbenih ukrepov iz Priloge II ter ukrepov iz Priloge III;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(e)  dopolnjevanja med ukrepi, ki jih podpira instrument, in podporo iz drugih skladov Unije;

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri vmesni oceni se upoštevajo rezultati naknadnih ocen dolgoročnega učinka predhodnega instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija opravi naknadno oceno do 31. januarja 2030. Do tega datuma Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo. Naknadna ocena vključuje oceno elementov iz odstavka 1. Pri tem se ocenijo dolgoročnejši učinki instrumenta, ki se upoštevajo pri odločitvi o morebitnem podaljšanju ali spremembi naslednjega sklada.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna in naknadna ocena se opravita pravočasno, da prispevata k postopku odločanja, v skladu s časovnim okvirom iz člena 40 Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah].

2.  Vmesna in naknadna ocena se opravita pravočasno, da prispevata k postopku odločanja, v skladu s časovnim okvirom iz člena 14 te uredbe.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija v vmesni in naknadni oceni nameni v skladu s členom 5 ter členom 12(10) in (11) posebno pozornost oceni ukrepov tretjih držav, v njih ali v zvezi z njimi.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in do tega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa do 30. junija 2022.

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in nato vsako leto do tega dneva, do vključno leta 2031, predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa do 30. junija 2022. Države članice ta poročila objavijo na posebnem spletnem mestu in jih pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev ob upoštevanju najnovejših podatkov, kot so določeni v členu 37 Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah];

(a)  napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev ob upoštevanju najnovejših kumulativnih podatkov, posredovanih Komisiji;

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  razčlenitvi letnega računovodskega izkaza nacionalnega programa na izterjave, predhodno financiranje končnim upravičencem in dejanske stroške;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepih, sprejetih za njihovo obravnavo;

(b)  morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepih, sprejetih za njihovo obravnavo, vključno z obrazloženimi mnenji, ki jih Komisija izda v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 258 PDEU;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  dopolnjevanju med ukrepi, ki jih podpira instrument, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti tistih v tretjih državah ali v zvezi z njimi;

(c)  dopolnjevanju, usklajevanju in skladnosti med ukrepi, ki jih podpira instrument, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti zunanjih instrumentov financiranja Unije in drugih instrumentov financiranja v tretjih državah ali v zvezi z njimi;

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  zahtevah glede skladnosti s temeljnimi pravicami;

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  izvajanju projektov v tretji državi ali v zvezi z njo.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko poda pripombe na letno poročilo o smotrnosti v dveh mesecih od datuma njegovega prejema. Kadar Komisija ne poda pripomb v navedenem roku, se poročilo šteje za sprejeto.

3.  Komisija lahko poda pripombe na letno poročilo o smotrnosti v dveh mesecih od datuma njegovega prejema. Kadar Komisija ne poda pripomb v navedenem roku, se poročilo šteje za sprejeto. Po sprejetju Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči dostop do povzetkov letnih poročil o smotrnosti in jih objavi na posebnem spletišču.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Spremljanje in poročanje

 

1.  Spremljanje in poročanje v skladu z naslovom IV Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah] temelji na vrstah intervencij iz razpredelnic 1, 2 in 3 Priloge VI. Za obravnavo nepredvidenih ali novih razmer ali za zagotovitev učinkovitega izvrševanja finančnih sredstev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo Priloge VI.

 

2.  Skupni kazalniki se uporabljajo v skladu s členom 12(1) ter členoma 17 in 37 Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah].

 

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 12, 15, 25 in 28 se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8, 12, 15, 25 in 28 se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz členov 12, 15, 25 in 28 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 8, 12, 15, 25 in 28 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 12, 15, 25 in 28, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 8, 12, 15, 25 in 28, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta. To ne velja za izvedbeni akt iz člena 27(4).

črtano

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Priloga I – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za namene razdelitve virov na podlagi odstavka 1(c) „zunanje morske meje“ pomeni zunanje meje teritorialnega morja držav članic v skladu s členi 4 do 16 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Vendar so v primerih, ko so potrebne redne in obširne operacije za preprečevanje nezakonitega priseljevanja ali nezakonitega vstopa, to zunanje meje visoko ogroženih območij. Opredelitev pojma „zunanje morske meje“ se v tem primeru določi ob upoštevanju operativnih podatkov zadnjih dveh let, ki jih predložijo zadevne države članice. Ta opredelitev pojma se uporablja izključno v tej uredbi.

6.  Za namene razdelitve virov na podlagi odstavka 1(c) „zunanje morske meje“ pomeni zunanje meje teritorialnega morja držav članic v skladu s členi 4 do 16 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Vendar so v primerih, ko so potrebne redne in obširne operacije za preprečevanje nedovoljenega priseljevanja ali vstopa, to zunanje meje visoko ogroženih območij. Opredelitev pojma „zunanje morske meje“ se v tem primeru določi ob upoštevanju operativnih podatkov zadnjih dveh let, ki jih predložijo zadevne države članice. Ta opredelitev pojma se uporablja izključno v tej uredbi.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Priloga I – točka 7 – točka a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  70 % za število prehodov zunanje meje na odobrenih mejnih prehodih;

(1)  60 % za število prehodov zunanje meje na odobrenih mejnih prehodih;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Priloga I – točka 7 – točka a – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  30 % za število državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop na zunanji meji;

(2)  20 % za število državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop na zunanji meji;

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Priloga I – točka 7 – točka a – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  20 % za število oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so v tako vlogo vključene kot družinski člani in katerih vloga je bila obravnavana v postopku na meji iz člena 43 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1aDirektiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Priloga I – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar države članice ne predložijo zadevnih statističnih podatkov, se uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki za navedene države članice. Kadar za državo članico podatki niso na voljo, je referenčni podatek enak nič.

Kadar države članice ne predložijo zadevnih statističnih podatkov, se uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki za navedene države članice. Kadar za državo članico podatki niso na voljo ali če država članica teh podatkov dve leti zaporedoma ne sporoči, je referenčni podatek enak nič.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Priloga I – točka 9 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Kadar države članice ne predložijo zadevnih statističnih podatkov, se uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki za navedene države članice. Kadar za državo članico podatki niso na voljo, je referenčni podatek enak nič.

(d)  Kadar države članice ne predložijo zadevnih statističnih podatkov, se uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki za navedene države članice. Kadar za državo članico podatki niso na voljo ali če država članica teh podatkov dve leti zaporedoma ne sporoči, je referenčni podatek enak nič.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Priloga I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo Komisiji predloži poročilo o razdelitvi sredstev za zunanje kopenske meje, zunanje morske meje in letališča, kot je opredeljena v odstavku 1(c).

10.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo Komisiji predloži poročilo o razdelitvi sredstev za zunanje kopenske meje, zunanje morske meje in letališča, kot je opredeljena v odstavku 1(c). Komisija da poročilo na voljo javnosti.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Priloga I – točka 11 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Za namene začetne dodelitve se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja ogroženosti za vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo na datum začetka uporabe te uredbe. Za namene vmesnega pregleda se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja ogroženosti za vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024. V poročilu se z uporabo stopenj ogroženosti, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1052/2013, za vsak odsek določijo naslednji posebni utežni faktorji:

11.  Za namene začetne dodelitve se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja učinka na vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo na datum začetka uporabe te uredbe. Za namene vmesnega pregleda se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja učinka na vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024. V poročilu se z uporabo stopenj učinka, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1052/2013, za vsak odsek določijo naslednji posebni utežni faktorji:

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Priloga I – točka 11 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  faktor 0,5 za nizko stopnjo ogroženosti;

(a)  faktor 0,5 za nizko stopnjo učinka;

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Priloga I – točka 11 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  faktor 3 za srednjo stopnjo ogroženosti;

(b)  faktor 3 za srednjo stopnjo učinka;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Priloga I – točka 11 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  faktor 5 za visoko stopnjo ogroženosti;

(c)  faktor 5 za visoko stopnjo učinka;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Priloga I – točka 11 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  faktor 8 za kritično stopnjo ogroženosti.

črtano

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

i.  okrepitvijo zmogljivosti za izvajanje kontrol in varovanje na zunanjih mejah, vključno z ukrepi za preprečevanje in odkrivanje čezmejnih kaznivih dejanj, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in terorizem;

i.  okrepitvijo zmogljivosti za izvajanje kontrol in varovanje na zunanjih mejah, vključno z ukrepi za omogočanje zakonitih prehodov meja in po potrebi ukrepi v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem čezmejnih kaznivih dejanj, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in terorizem, ter ukrepi v zvezi z napotitvijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo;

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ii.  podpiranjem iskanja in reševanja v okviru varovanja meja na morju;

črtano

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

iii.  izvajanjem tehničnih in operativnih ukrepov na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja;

iii.  izvajanjem tehničnih in operativnih ukrepov na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja, če ti ukrepi ne ogrožajo prostega gibanja oseb;

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

v.  podpiranjem, v okviru področja uporabe te uredbe, držav članic, ki se soočajo z obstoječim ali potencialnim nesorazmernim migracijskim pritiskom na zunanjih mejah EU, tudi s tehnično in operativno okrepitvijo, ter z napotitvijo podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščne točke.

v.  podpiranjem, v okviru področja uporabe te uredbe, držav članic, ki se soočajo z izrednimi razmerami iz člena 23, tudi s tehnično in operativno okrepitvijo, ter z napotitvijo podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščne točke.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nadaljnji razvoj evropske mejne in obalne straže s skupno krepitvijo zmogljivosti, skupnimi naročili, določitvijo skupnih standardov in drugimi ukrepi za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med državami članicami in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo;

(b)  razvoj skupne izgradnje zmogljivosti, skupnih naročil, določitve skupnih standardov in drugih ukrepov za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med državami članicami, da bi se Evropska agencija za mejno in obalno stražo nadalje razvila;

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  krepitev medagencijskega sodelovanja na nacionalni ravni med nacionalnimi organi, odgovornimi za nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na meji, in na ravni EU med državami članicami ali med državami članicami na eni strani in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije ali tretjimi državami na drugi strani;

(c)  krepitev medagencijskega sodelovanja na nacionalni ravni med nacionalnimi organi, odgovornimi za nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na meji, in na ravni EU med državami članicami ali med državami članicami na eni strani in ustreznimi organi, uradi ali agencijami Unije, tudi agencijami, ki so odgovorne za zunanje delovanje, na drugi strani;

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov na področju upravljanja meja, vključno z njihovo interoperabilnostjo in komunikacijsko infrastrukturo.

(e)  vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov, ki so že vključeni v pravo Unije na področju upravljanja meja, vključno z njihovo interoperabilnostjo in komunikacijsko infrastrukturo, ter ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov in zagotavljanje informacij.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  povečanje zmogljivosti za zagotavljanje pomoči osebam v nevarnosti na morju, zlasti v podporo operacijam iskanja in reševanja;

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  podpiranjem iskanja in reševanja v okviru varovanja meja na morju;

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje učinkovitih in strankam prijaznih storitev za prosilce za vizum in obenem ohranjanje varnosti in celovitosti postopka za izdajo vizuma;

(a)  zagotavljanje učinkovitih in strankam prijaznih storitev za prosilce za vizum in obenem ohranjanje varnosti in celovitosti postopka za izdajo vizuma, s posebnim poudarkom na ranljivih osebah in otrocih;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  podpiranje držav članic pri izdaji vizumov, vključno z vizumi z omejeno krajevno veljavnostjo, ki se izdajo iz humanitarnih razlogov ali zaradi nacionalnih interesov ali mednarodnih obveznosti, ter za upravičence programa Unije za preselitev ali premestitev, ter pri polnem spoštovanju pravnega reda Unije na področju vizumov;

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov na področju skupne vizumske politike, vključno z njihovo interoperabilnostjo in komunikacijsko infrastrukturo.

(d)  posodobitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov na področju skupne vizumske politike, vključno z njihovo interoperabilnostjo in komunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  infrastrukturo, stavbe, sisteme in storitve, potrebne na mejnih prehodih in žariščnih točkah ter za varovanje meja med mejnimi prehodi zaradi preprečevanja nedovoljenih prehodov meja, nezakonitega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj na zunanjih mejah ter boja proti njim, pa tudi zaradi zagotavljanja nemotenih tokov zakonitih potnikov;

(a)  infrastrukturo, stavbe, sisteme in storitve, potrebne na mejnih prehodih in žariščnih točkah ter za varovanje meja med mejnimi prehodi zaradi preprečevanja nedovoljenih prehodov meja, nedovoljenega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj na zunanjih mejah ter boja proti njim, pa tudi zaradi zagotavljanja nemotenih tokov zakonitih potnikov in učinkovitega upravljanja migracijskih tokov, vključno z ukrepi v zvezi z napotitvijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo, ob doslednem zagotavljanju dostojne obravnave teh oseb;

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  usposabljanje na področju razvoja skupnega evropskega integriranega upravljanja meja ali usposabljanje, ki prispeva k njegovemu razvoju, ob upoštevanju operativnih potreb in analize tveganja ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic;

(c)  usposabljanje na področju razvoja skupnega evropskega integriranega upravljanja meja ali usposabljanje, ki prispeva k njegovemu razvoju, ob upoštevanju operativnih potreb, analize tveganja in izzivov, opredeljenih v priporočilih za posamezne države, ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic;

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  napotitev skupnih uradnikov za zvezo v tretje države, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) …/... [nova uredba o Mednarodni organizaciji dela], in napotitev mejnih policistov in drugih ustreznih strokovnjakov v države članice ali iz države članice v tretjo državo, okrepitev sodelovanja in operativnih zmogljivosti mrež strokovnjakov ali uradnikov za zvezo, izmenjavo dobrih praks in povečanje zmogljivosti evropskih mrež za oceno, spodbujanje, podporo in razvoj politik Unije;

(d)  napotitev skupnih uradnikov za zvezo v tretje države in napotitev mejnih policistov in drugih ustreznih strokovnjakov v države članice ali iz države članice v tretjo državo, okrepitev sodelovanja in operativnih zmogljivosti mrež strokovnjakov ali uradnikov za zvezo, izmenjavo dobrih praks in povečanje zmogljivosti evropskih mrež za oceno, spodbujanje, podporo in razvoj politik Unije;

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  študije, pilotne projekte in druge ustrezne ukrepe za izvajanje ali razvoj evropskega integriranega upravljanja meja, vključno z ukrepi, katerih cilj je razvoj evropske mejne in obalne straže, kot so skupna krepitev zmogljivosti, skupna naročila, določitev skupnih standardov in drugi ukrepi za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in državami članicami;

(e)  študije, pilotne projekte in druge ustrezne ukrepe za izvajanje ali razvoj evropskega integriranega upravljanja meja, vključno z ukrepi, katerih cilj je razvoj evropske mejne in obalne straže, kot so skupna krepitev zmogljivosti, skupna naročila, določitev skupnih standardov in drugi ukrepi za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in državami članicami, ter ukrepi v zvezi z napotitvijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo;

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  ukrepe, ki razvijajo inovativne metode ali uporabljajo nove tehnologije, ki bi jih bilo mogoče prenesti v druge države članice, zlasti tiste, ki uporabljajo rezultate varnostnih raziskovalnih projektov in za katere je Evropska agencija za mejno in obalno stražo na podlagi člena 37 Uredbe (EU) 2016/1624 ugotovila, da prispevajo k razvoju operativnih zmogljivosti evropske mejne in obalne straže;

(f)  ukrepe, ki razvijajo inovativne metode ali uporabljajo nove tehnologije, ki bi jih bilo mogoče prenesti v druge države članice, zlasti tiste, ki uporabljajo rezultate varnostnih raziskovalnih projektov in za katere je Evropska agencija za mejno in obalno stražo na podlagi člena 37 Uredbe (EU) 2016/1624 ugotovila, da prispevajo k razvoju operativnih zmogljivosti evropske mejne in obalne straže. Te inovativne metode in nove tehnologije dosledno spoštujejo temeljne pravice in pravico do varstva osebnih podatkov;

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pripravljalne, spremljevalne, upravne in tehnične dejavnosti, potrebne za izvajanje politik v zvezi z zunanjimi mejami, vključno za boljše upravljanje schengenskega območja z razvojem in izvajanjem ocenjevalnega mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013, za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in Zakonika o schengenskih mejah, vključno z odhodki za obiske strokovnjakov Komisije in držav članic na kraju samem ter ukrepi za izvajanje priporočil, izdanih na podlagi ocen ranljivosti Evropske agencije za mejno in obalno stražo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624;

(g)  pripravljalne korake, spremljevalne, upravne in tehnične dejavnosti, potrebne za izvajanje politik v zvezi z zunanjimi mejami, vključno za boljše upravljanje schengenskega območja z razvojem in izvajanjem ocenjevalnega mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013, za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in Zakonika o schengenskih mejah, vključno z odhodki za obiske strokovnjakov Komisije in držav članic na kraju samem ter ukrepi za izvajanje priporočil, izdanih na podlagi ocen ranljivosti Evropske agencije za mejno in obalno stražo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624;

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  identifikacijo, odvzem prstnih odtisov, registracijo, varnostne preglede, izpraševanje, obveščanje, presejanje glede na zdravstveno stanje in ranljivosti ter po potrebi zdravstveno oskrbo in napotitev državljanov tretjih držav v ustrezen postopek na zunanjih mejah, zlasti na žariščnih točkah;

(h)  identifikacijo, odvzem prstnih odtisov, registracijo, varnostne preglede, izpraševanje, obveščanje, presejanje glede na zdravstveno stanje in ranljivosti ter po potrebi zdravstveno oskrbo in napotitev državljanov tretjih držav v ustrezen azilni postopek na zunanjih mejah;

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov;

(j)  razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov ob ustreznem upoštevanju načela nediskriminacije;

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  izmenjavo dobre prakse in strokovnega znanja, tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic v okviru različnih elementov nadzora meja in, zlasti v zvezi z identifikacijo, neposredno pomočjo in napotitvijo ranljivih oseb k službam za zaščito;

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb)  ukrepe za razvoj, spremljanje in oceno politik in postopkov, vključno z uporabo skupnih statističnih orodij, metod in kazalnikov za merjenje napredka in oceno razvoja politik.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  usposabljanje konzularnega in drugega osebja, ki prispeva k skupni vizumski politiki in konzularnemu sodelovanju;

(c)  usposabljanje konzularnega in drugega osebja, ki prispeva k skupni vizumski politiki in konzularnemu sodelovanju, po potrebi tudi glede spoštovanja temeljnih pravic;

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izmenjavo dobrih praks in strokovnjakov, vključno z napotitvijo strokovnjakov, ter povečanje zmogljivosti evropskih mrež za oceno, spodbujanje, podporo in nadaljnji razvoj politik in ciljev Unije;

(d)  izmenjavo dobrih praks in strokovnjakov, vključno z napotitvijo strokovnjakov, ter povečanje zmogljivosti evropskih mrež za oceno, spodbujanje, podporo in nadaljnji razvoj politik in ciljev Unije, tudi za varstvo temeljnih pravic predvsem pri identifikaciji ranljivih oseb ter neposredni pomoči tem osebam in njihovi napotitvi k službam za zaščito;

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pripravljalne, spremljevalne, upravne in tehnične dejavnosti, vključno za boljše upravljanje schengenskega območja z razvojem in izvajanjem ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013, vključno z odhodki za obiske strokovnjakov Komisije in držav članic na kraju samem;

(g)  pripravljalne korake, spremljevalne, upravne in tehnične dejavnosti, vključno s tistimi za boljše upravljanje schengenskega območja z razvojem in izvajanjem ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1053/2013, vključno z odhodki za obiske strokovnjakov Komisije in držav članic na kraju samem;

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov;

(i)  razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov ob upoštevanju načela nediskriminacije in pravice do varstva osebnih podatkov;

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  operativno podporo za izvajanje skupne vizumske politike.

(j)  operativno podporo za izvajanje skupne vizumske politike ob ustreznem upoštevanju načela nediskriminacije.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  podpiranje držav članic pri izdaji vizumov, vključno z vizumi z omejeno krajevno veljavnostjo, ki se izdajo iz humanitarnih razlogov ali zaradi nacionalnih interesov ali mednarodnih obveznosti, ter za upravičence programa Unije za preselitev ali premestitev, ter pri polnem spoštovanju pravnega reda Unije na področju vizumov;

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov za obsežne informacijske sisteme na področju vizumov in meja;

(g)  razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov za informacijskotehnološke sisteme večjega obsega na področju vizumov in meja ob upoštevanju načela nediskriminacije in pravice do varstva osebnih podatkov;

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov in uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo, do informacij, dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave njihovih osebnih podatkov.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Nadaljnji razvoj evropske mejne in obalne straže s skupno krepitvijo zmogljivosti, skupnimi naročili, določitvijo skupnih standardov in drugimi ukrepi za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med državami članicami in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, kot je navedeno v odstavku 1(b) Priloge II.

(3)  razvoj skupne izgradnje zmogljivosti, skupnih naročil, določitve skupnih standardov in drugih ukrepov za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med državami članicami, da bi se Evropska agencija za mejno in obalno stražo nadalje razvila.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ukrepi za izboljšanje prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi in okrepitev čezmejnega sodelovanja pri odkrivanju trgovcev z ljudmi v okviru nadzora meja.

(5)  Ukrepi za izboljšanje prepoznavanja in podpore žrtvam trgovine z ljudmi in okrepitev čezmejnega sodelovanja pri odkrivanju trgovcev z ljudmi v okviru nadzora meja, vključno z razvojem in podpiranjem zaščite in mehanizmov za napotitev.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Priloga IV– točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Razvoj integriranih sistemov za zaščito otrok na zunanjih mejah in politik za otroke pri migracijah na splošno, tudi z ustreznim usposabljanjem osebja in izmenjavo dobre prakse med državami članicami.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ukrepi za uporabo, prenos, preskušanje in potrjevanje novih metod ali tehnologij, vključno s pilotnimi projekti in nadaljnjimi ukrepi, povezanimi z varnostnimi raziskovalnimi projekti, ki jih financira Unija, kot so navedeni v Prilogi III.

(6)  Ukrepi za uporabo, prenos, preskušanje in potrjevanje novih metod ali tehnologij za izboljšanje kakovosti podatkov in uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo, do informacij, dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave njihovih osebnih podatkov.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Priloga IV– točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Ukrepi za identifikacijo, neposredno pomoč in napotitev ranljivih oseb k službam za zaščito.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Priloga V – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Specifični cilj 1: podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi:

(a)  Specifični cilj 1: podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nedovoljeno priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi:

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Priloga V – točka a – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Število oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito na mejnih prehodih

 

Vir podatkov: države članice

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Priloga V – točka a – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Število oseb, ki jim je bil zavrnjen vstop

 

Vir podatkov: države članice

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Priloga V – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Specifični cilj 2: podpiranje skupne vizumske politike za omogočanje zakonitega potovanja in preprečevanje migracijskih in varnostnih tveganj:

(b)  Specifični cilj 2: podpiranje skupne vizumske politike, ki bo zagotavljala bolj usklajen pristop držav članic pri izdajanju vizumov, omogočala zakonito potovanje in zmanjšala varnostna tveganja.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Priloga V – točka b – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Število oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito na konzulatih držav članic

 

Vir podatkov: države članice

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – oddelek I – vrstica 011 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi v zvezi z identifikacijo in napotitvijo ranljivih oseb

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – oddelek I – vrstica 011 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi v zvezi z identifikacijo in napotitvijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – oddelek II – vrstica 010 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izdajanje humanitarnih vizumov

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – oddelek III – vrstica 003 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kakovost podatkov in pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, do informacij, dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave njihovih osebnih podatkov

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Priloga VII – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  stroški storitev, vključno na žariščnih točkah, v okviru področja uporabe te uredbe;

(3)  stroški storitev v okviru področja uporabe te uredbe;

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Specifični cilj 1: podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi:

(a)  Specifični cilj 1: podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nedovoljeno priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi:

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Specifični cilj 2: podpiranje skupne vizumske politike za omogočanje zakonitega potovanja in preprečevanje migracijskih in varnostnih tveganj:

(b)  Specifični cilj 2: podpiranje skupne vizumske politike, ki bo zagotavljala bolj usklajen pristop držav članic pri izdajanju vizumov, omogočala zakonito potovanje in zmanjšala varnostna tveganja:

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Vzpostavitev območja brez notranjih meja, v katerem je zagotovljen prosti pretok oseb in blaga, je eden največjih uspehov in najoprijemljivejših dosežkov Evropske unije tako za evropske državljane kot za podjetja. Schengensko območje je eno najpomembnejših sredstev, s katerimi lahko evropski državljani uveljavljajo svoje svoboščine, notranji trg pa lahko uspeva in se razvija.

Kot je zapisano v Pogodbah, bi bilo treba ustrezno delovanje in visoko raven varnosti v območju svobode, varnosti in pravice med drugim doseči s skupnimi ukrepi v zvezi s prehajanjem oseb prek notranjih meja in nadzorom na zunanjih mejah Unije ter skupno vizumsko politiko.

Poročevalka zato pozdravlja predlog finančnega instrumenta za upravljanje meja in vizumov v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja, ki bo nasledil sedanji Sklad za notranjo varnost in ki bo imel na voljo proračun v višini 9,3 milijarde EUR, kar pomeni petkratno povečanje sredstev. Ta finančni instrument je ključnega pomena, saj politike Unije v korist vseh evropskih državljanov uresničuje s konkretnimi ukrepi. Instrument zagotavlja finančno podporo za izvajanje politik, ki bi morale temeljiti na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti med državami članicami ter na medsebojnem zaupanju.

Vendar so se v zadnjih letih zaradi vse večjih izzivov, s katerimi se srečuje Evropska unija, pokazale resne pomanjkljivosti v politikah EU, ki so spodkopale zaupanje med državami članicami. Kljub krepitvi zunanjih meja z uvedbo novih ukrepov in sistemov informacijske tehnologije se zaupanje med državami članicami še naprej zmanjšuje, poleg tega pa se še naprej zmanjšuje pomen načel solidarnosti ter pravične delitve odgovornosti. Vztrajni nadzor na notranjih mejah znotraj schengenskega območja, ki traja že več kot tri leta, je le eden od primerov tega pojava.

Cilj politike Unije na področju upravljanja zunanjih meja je razvijanje in izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja. To pa je treba doseči v okviru določenih omejitev in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov ter hkrati s prostim gibanjem oseb v Uniji, kar je temelj območja svobode, varnosti in pravice.

Poročevalka meni, da se cilji predlaganega instrumenta preveč osredotočajo na varnost in ne upoštevajo potrebe po omogočanju zakonitega potovanja. Ljudje, ki danes prečkajo zunanje meje, so večinoma legitimni dobroverni potniki, ki vstopajo v Unijo z vizumom ali brez njega in skoraj nimajo vpliva na varnost Unije kot celote.

V skladu s cilji instrumenta poročevalka meni, da je treba zagotoviti pravično in pregledno porazdelitev sredstev med glavnima ciljema sklada. V zvezi s tem verjame, da bi se bilo treba poleg varnosti bolj osredotočiti na pozitivnejše ukrepe na področju integriranega upravljanja meja, na primer na vizumsko politiko. Zato je priporočljivo zagotoviti minimalno raven financiranja za skupno vizumsko politiko.

V zvezi s spremembami predloga Komisije poročevalka meni, da bi bilo treba uredbo izboljšati in spremeniti, kot je navedeno spodaj.

Ukrepi, ki se financirajo v okviru instrumenta, morajo ustrezno upoštevati človekove pravice in temeljne svoboščine, zato poročevalka predlaga, da se to področje znatno okrepi. Z uporabo informacijskih tehnologij in sistemov na naši zunanji meji se je močno povečala potreba po spoštovanju temeljnih pravic oseb v zvezi z njihovimi osebnimi podatki, zato so potrebne izboljšave v zvezi s tem.

Poleg tega poročevalka meni, da je izredno pomembno opozoriti države članice na njihove obveznosti, ki jih imajo v skladu z mednarodnim in evropskih pravom na področju nadzora meja, in na načelo prepovedi vračanja. To načelo ne velja le na ozemlju države, ampak tudi zunaj njenega ozemlja, med drugim na odprtem morju pri izvajanju akcij iskanja in reševanja. Ta vidik je v poročilu nujno treba okrepiti.

Poročevalka tudi v zvezi z upravljanjem meja, na primer na žariščnih točkah, predlaga izboljšanje določb o spoštovanju pravice do mednarodne zaščite in varstvu ranljivih skupin, kot so otroci.

Poleg tega je treba ustrezno okrepiti načelo nediskriminacije, zlasti v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav v okviru upravljanja meja in skupne vizumske politike.

Omogočanje zakonitega potovanja, tudi z odpiranjem zakonitih in varnih poti v Evropo, bo pomembno prispevalo k zmanjšanju migracijskega pritiska na Unijo. Poročevalka v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta o humanitarnih vizumih v okviru skupne vizumske politike meni, da bi moral ta instrument podpirati tako države članice pri izdajanju humanitarnih vizumov ter Unijo pri izvajanju morebitne prihodnje sheme evropskega humanitarnega vizuma. Države članice in Unija bi morale dajati zgled na tem področju in preprečiti nepotrebne smrtne žrtve v Sredozemlju.

V zvezi z ukrepi za reševanje izzivov, s katerimi se srečuje Unija, kot so migracijski pritiski, je treba po mnenju poročevalke pri začetni dodelitvi sredstev med merili, ki določajo delovno obremenitev na zunanjih mejah, upoštevati tudi število prošenj za mednarodno zaščito, ki se vložijo na meji.

Glede financiranja ukrepov v tretjih državah ali v zvezi z njimi poročevalka meni, da bi jih bilo treba omejiti in uvesti ustrezne zaščitne ukrepe za njihovo izvajanje. Unija izvaja več finančnih instrumentov, namenjenih tretjim državam in dejavnostim v njih, in je tudi največja donatorka razvojne pomoči na svetu. Poročevalka meni, da evropsko upravljanje meja nikakor ni povezano z ustanavljanjem centrov za pridržanje v tretjih državah ali s prenosom upravljanja meja EU na te države.

Poročevalka prav tako predlaga, da se omeji financiranje nujnih in posebnih potreb v primeru izrednih razmer, ki bi moralo biti dovoljeno le izjemoma, poleg tega pa je treba zagotoviti zadostne zaščitne ukrepe v zvezi z njegovo uporabo.

Za ustrezno pripravo in izvajanje ukrepov tako v okviru programov dela kot tematskega instrumenta je ključna dejavna udeležba civilne družbe ter lokalnih in regionalnih oblasti. Poročevalka predlaga krepitev tega vidika uredbe ter izmenjavo dobre prakse in strokovnjakov, tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic v okviru različnih elementov nadzora meja.

Proračunski nadzor je pomembna pristojnost Evropskega parlamenta, saj zagotavlja odgovornost držav članic in institucij Unije v odnosu do evropskih državljanov. Zato je ključno, da se preglednost porabe v okviru instrumenta znatno poveča.

Na koncu poročevalka poudarja, da mora imeti Evropski parlament kot sozakonodajalec dostop do ustreznih informacij o uporabi sklada za izvrševanje nadzora. Prav tako bi moral biti Evropski parlament v celoti vključen v izvajanje ali morebitne spremembe ključnih elementov uredbe, zlasti z delegiranimi akti v zvezi s programi dela, ukrepi, upravičenimi do višje stopnje sofinanciranja, pa tudi kazalniki uspešnosti, vmesno in naknadno oceno ter letnimi poročili o smotrnosti.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno poročevalka. Poročevalka je pri pripravi osnutka poročila prejela prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Evropski svet za begunce in izgnance (ECRE)

Quaker Council for European Affairs (Kvekerski svet za evropske zadeve)

Open Society European Policy Institute (Zavod za evropsko politiko odprte družbe)

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

Stalni predstavnik Litve pri EU


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (7.12.2018)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za notranjo varnost

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Pripravljavec mnenja: Eduard Kukan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V zadnjih letih se Evropska unija sooča z vedno številčnejšimi izzivi na področju migracij, mobilnosti in varnosti. Komisija je v odgovor na ta vprašanja maja 2018 predlagala znatno povečanje finančnih sredstev za migracije in upravljanje meja v obdobju med letoma 2021 in 2027.

Predlagana uredba o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume je del Sklada za integrirano upravljanje meja in se osredotoča izključno na ukrepe, povezane s kontrolo oseb, v okviru mejnega nadzora.

Pripravljavec mnenja na splošno podpira predlagano uredbo, ki zagotavlja finančni okvir za močno in učinkovito upravljanje meja ter hkrati zagotavlja prost pretok oseb. Zlasti podpira večja finančna sredstva, dodeljena temu skladu, večjo prožnost, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu reševanju nastajajočih izzivov, poudarek na kakovosti porabe ter okvir za boljše spremljanje in ocenjevanje.

Tako je po njegovem mnenju ta instrument, zlasti njegova zunanja razsežnost, primeren in ustreza prednostnim nalogam EU. Hkrati bi bilo treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju skladnosti in spodbujanju sinergij med tem instrumentom in vsem drugim financiranjem na področju migracij in upravljanja meja, in sicer prek instrumentov EU za zunanje financiranje ali drugih instrumentov in skladov z zunanjo razsežnostjo, kot je Sklad za migracije in azil.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2) in člena 79(2)(d) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2), člena 79(2)(d) in člena 80 Pogodbe,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 80 PDEU bi moralo za te politike in njihovo izvajanje veljati načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami, tudi na finančnem področju.

(2)  V skladu s členom 80 PDEU bi moralo za te politike in njihovo izvajanje veljati načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med vsemi državami članicami Evropske unije, tudi na finančnem področju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Instrument bi se moral izvajati ob doslednem spoštovanju pravic in načel Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami.

(15)  Instrument bi se moral izvajati ob doslednem spoštovanju pravic in načel Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami in načelom nevračanja; poleg tega ga je treba izvajati ob polnem spoštovanju načel preglednosti in sledljivosti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Da bi se okrepila medsebojno dopolnjevanje pomorskih dejavnosti in skladnost med njimi, preprečilo podvajanje prizadevanj in ublažile proračunske omejitve pri dragih dejavnostih, kot so dejavnosti na področju pomorstva, bi moral instrument podpirati pomorske operacije večnamenskega značaja, katerih glavni cilj je varovanje meja, vendar bi lahko hkrati zasledovale tudi druge cilje.

(33)  Da bi se okrepila medsebojno dopolnjevanje pomorskih dejavnosti in skladnost med njimi, preprečilo podvajanje prizadevanj in ublažile proračunske omejitve pri dragih dejavnostih, kot so dejavnosti na področju pomorstva, bi moral instrument podpirati pomorske operacije večnamenskega značaja, katerih glavni cilj je varovanje meja, vendar bi lahko hkrati zasledovale tudi druge cilje, povezane z glavnimi cilji, na primer boj proti trgovini z ljudmi.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira instrument, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi instrument moral zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami in okrepitvi ključnih vidikov varovanja njihovih meja ter zmogljivosti upravljanja meja na interesnih področjih migracijske politike Unije in področjih ciljev Unije v zvezi z varnostjo.

(34)  Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira instrument, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje in drugi finančni instrumenti Unije z zunanjo razsežnostjo, kot je na primer Sklad za migracije in azil, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi instrument moral zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami in okrepitvi ključnih vidikov varovanja njihovih meja ter zmogljivosti upravljanja meja na interesnih področjih migracijske politike Unije in področjih ciljev Unije v zvezi z varnostjo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Instrument bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotoviti pravično in pregledno razdelitev virov za doseganje ciljev iz te uredbe.

(37)  Instrument bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotoviti pravično in pregledno razdelitev virov za doseganje ciljev iz te uredbe. Da bi Komisija izpolnila zahteve glede preglednosti financiranja, bi morala v sodelovanju z državami članicami objaviti informacije o razvoju letnih in večletnih programov tematskega instrumenta. Od držav članic bi bilo treba zahtevati, da delijo vse informacije o razvoju programov v okviru deljenega upravljanja, ki jih imajo. Komisija bi morala te informacije združiti in jih objaviti na enotnem portalu. 

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Poleg začetnih dodeljenih sredstev bi se lahko del razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta programom držav članic dodelil tudi za izvajanje posebnih ukrepov. Ti posebni ukrepi bi morali biti opredeljeni na ravni Unije in bi se morali nanašati na ukrepe, ki zahtevajo sodelovanje ali so potrebni za obravnavanje dogodkov v Uniji, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva za eno ali več držav članic, na primer nakup tehnične opreme, ki jo potrebuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo za izvajanje svojih operativnih dejavnosti, prek programov držav članic, posodobitev obravnave vlog za izdajo vizuma, razvoj novih obsežnih informacijskih sistemov in vzpostavitev interoperabilnosti med temi sistemi. Te posebne ukrepe bo določila Komisija v svojih programih dela.

(43)  Poleg začetnih dodeljenih sredstev bi se lahko del razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta programom držav članic dodelil tudi za izvajanje posebnih ukrepov. Ti posebni ukrepi bi morali biti opredeljeni na ravni Unije in bi se morali nanašati na ukrepe, ki zahtevajo sodelovanje med državami članicami ali so potrebni za obravnavanje dogodkov v Uniji, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva za eno ali več držav članic, na primer nakup tehnične opreme, ki jo potrebuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo za izvajanje svojih operativnih dejavnosti, prek programov držav članic, posodobitev obravnave vlog za izdajo vizuma, razvoj novih obsežnih informacijskih sistemov in vzpostavitev interoperabilnosti med temi sistemi. Te posebne ukrepe bo določila Komisija v svojih programih dela.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cilj politike tega instrumenta v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je zagotavljati dobro in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah ob ohranjanju prostega gibanja oseb v Uniji in ob doslednem spoštovanju obveznosti Unije na področju temeljnih pravic ter s tem prispevati k zagotavljanju visoke ravni varnosti v Uniji.

1.  Cilj politike tega instrumenta v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je zagotavljati dobro in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah ob ohranjanju prostega gibanja oseb v Uniji in ob doslednem spoštovanju obveznosti Unije na področju temeljnih pravic ter s tem prispevati k zagotavljanju visoke ravni varnosti in zaščite v Uniji.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi;

(a)  podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi ob zagotavljanju spoštovanja pravice do azila in upoštevanju načel solidarnosti in poštene porazdelitve bremena;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ukrepi, ki se financirajo iz instrumenta, se izvajajo ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in človekovega dostojanstva. Zlasti so ukrepi skladni z določbami Listine Evropske unije o človekovih pravicah, pravom Unije o varstvu podatkov, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), načelom pravičnega obravnavanja državljanov tretjih držav, pravico do azila in mednarodne zaščite, načelom nevračanja in mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic, izhajajočimi iz mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so, na primer Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28 julija 1951, kakor je bila dopolnjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo v okviru instrumenta in so povezani z varovanjem morskih meja, države članice zlasti upoštevajo obveznost po mednarodnem pomorskem pravu, da osebam v stiski ponudijo pomoč. V zvezi s tem je opremo in sisteme, ki se financirajo iz instrumenta, mogoče uporabiti za iskanje in reševanje v situacijah, ki lahko nastanejo med operacijami varovanja morskih meja, tako da prispevajo k zagotavljanju varovanja in reševanja na morju.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija in države članice zagotovijo, da je podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe in s strani držav članic, skladna z ustreznimi dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije ter da dopolnjuje druge instrumente Unije.

2.  Komisija, Evropski parlament in države članice zagotovijo, da je podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe in s strani držav članic, skladna z ustreznimi dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije ter da dopolnjuje druge instrumente Unije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija določi skupni znesek, ki bo na voljo za tematski instrument v okviru letnih dodeljenih sredstev iz proračuna Unije.

5.  Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom določi skupni znesek, ki bo na voljo za tematski instrument v okviru letnih dodeljenih sredstev iz proračuna Unije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija za tematski instrument sprejme sklepe o financiranju, kot so navedeni v členu 110 finančne uredbe, v katerih določi cilje in ukrepe, ki se podprejo, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. V sklepih o financiranju se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.

6.  Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom za tematski instrument sprejme sklepe o financiranju, kot so navedeni v členu 110 finančne uredbe, v katerih določi cilje in ukrepe, ki se podprejo, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. V sklepih o financiranju se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija lahko po sprejetju sklepa o financiranju iz odstavka 3 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

7.  Komisija lahko po sprejetju sklepa o financiranju iz odstavka 3 po posvetovanju z Evropskim parlamentom ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta oddelek se uporablja za del finančnih sredstev iz člena 7(2)(a) in dodatna sredstva, ki se izvršujejo v okviru deljenega upravljanja v skladu s sklepom Komisije za tematski instrument iz člena 8.

1.  Ta oddelek se uporablja za del finančnih sredstev iz člena 7(2)(a) in dodatna sredstva, ki se izvršujejo v okviru deljenega upravljanja v skladu s sklepom Komisije za tematski instrument iz člena 8, sprejetim po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija zagotovi, da sta Evropska agencija za mejno in obalno stražo in po potrebi agencija eu-LISA že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov držav članic na področjih, ki spadajo v njuno pristojnost.

2.  Komisija in Evropski parlament zagotovita, da sta Evropska agencija za mejno in obalno stražo in po potrebi agencija eu-LISA že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov držav članic na področjih, ki spadajo v njuno pristojnost.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija se z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo posvetuje o osnutkih programov s posebnim poudarkom na dejavnostih v okviru operativne podpore v skladu s členom 3(2)(a), da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencije in ukrepov držav članic v zvezi z upravljanjem meja, prepreči dvojno financiranje in doseže stroškovna učinkovitost.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in po potrebi agencijo eu-LISA vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo instrumenta, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

4.  Komisija in Evropski parlament lahko Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in po potrebi agencijo eu-LISA vključita v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo instrumenta, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12.  Za delovno opremo, vključno s prevoznimi sredstvi, in komunikacijske sisteme, ki so potrebni za učinkovit in varen nadzor meja in so bili kupljeni s podporo tega instrumenta, velja naslednje:

12.  Za delovno opremo, vključno s prevoznimi sredstvi, in komunikacijske sisteme, ki so potrebni za učinkovit in varen nadzor meja ter operacije iskanja in reševanja in so bili kupljeni s podporo tega instrumenta, velja naslednje:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13.  Usposabljanje na področju upravljanja meja, ki se izvaja s podporo tega instrumenta, temelji na ustreznih harmoniziranih evropskih standardih izobraževanja in skupnega usposabljanja za mejne in obalne straže z zagotovljeno kakovostjo.

13.  Usposabljanje na področju upravljanja meja, ki se izvaja s podporo tega instrumenta, temelji na ustreznih harmoniziranih evropskih standardih izobraževanja in skupnega usposabljanja za mejne in obalne straže z zagotovljeno kakovostjo, pri čemer se posebej upoštevajo vprašanja človekovih pravic in mednarodne konvencije, povezane s temi vprašanji.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija leta 2024 programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 10(1)(b) v skladu z merili iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Dodeljena sredstva temeljijo na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih za merila iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Finančna sredstva veljajo za obdobje od koledarskega leta 2025.

1.  Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom leta 2024 programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 10(1)(b) v skladu z merili iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Dodeljena sredstva temeljijo na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih za merila iz odstavka 1(c) in odstavkov 2 do 11 Priloge I. Finančna sredstva veljajo za obdobje od koledarskega leta 2025.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se, kadar je to ustrezno, upoštevajo napredek pri doseganju mejnikov okvira smotrnosti v skladu s členom 12 Uredbe (EU) …/... [uredba o skupnih določbah] in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

3.  Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se, kadar je to ustrezno, upoštevajo napredek pri doseganju mejnikov okvira smotrnosti v skladu s členom 12 Uredbe (EU) …/... [uredba o skupnih določbah] in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju. Programi bodo predmet vmesnega pregleda v skladu s členoma 14 in 40 Uredbe (EU) …/... [uredba o skupnih določbah] ter členom 26 te uredbe.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice v programu in letnih poročilih o smotrnosti iz člena 27 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa po posvetovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, kar zadeva pristojnosti agencije v skladu s členom 12(3), oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero za uporabo operativne podpore, ob upoštevanju informacij, ki so jih predložile navedene države članice, in po potrebi tudi razpoložljivih informacij na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti, vključno s priporočili na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti.

4.  Države članice v programu in letnih poročilih o smotrnosti iz člena 27 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, kar zadeva pristojnosti agencije v skladu s členom 12(3), oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero za uporabo operativne podpore, ob upoštevanju informacij, ki so jih predložile navedene države članice, in po potrebi tudi razpoložljivih informacij na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti, vključno s priporočili na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Instrument lahko podpira ukrepe tehnične pomoči, ki se izvajajo na pobudo ali v imenu Komisije. Navedeni ukrepi se lahko financirajo stoodstotno.

Instrument lahko podpira ukrepe tehnične pomoči, ki se izvajajo na pobudo ali v imenu Komisije, po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Navedeni ukrepi se lahko financirajo stoodstotno.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov, z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost, preglednost in sledljivost financiranja Unije, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov, z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v skladu z zahtevami glede poročanja iz člena [43(3)(h)(i)(iii)] finančne uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži informacije o smotrnosti v skladu s Prilogo V.

1.  Komisija v skladu z zahtevami glede poročanja iz člena 41(3)(h)(i) in (ii) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1a Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predloži informacije o smotrnosti v skladu s Prilogo V.

 

____________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija opravi vmesno in naknadno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru tega instrumenta.

1.  Komisija opravi vmesno in naknadno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru tega instrumenta. Ugotovitve ocene se nemudoma pošljejo Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija po vmesnem pregledu in naknadni oceni Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži: (

 

a) vmesno ocenjevalno poročilo o izvajanju te uredbe, in sicer do junija 2024. V to vmesno poročilo se vključi tudi ocena vmesnega pregleda, izvedenega v skladu s to uredbo in Uredbo (EU) …/... [uredba o skupnih določbah];

 

(b) naknadno poročilo o oceni učinka te uredbe in posebnih uredb po zaključku nacionalnih programov, in sicer najpozneje do 30. junija 2027.

 

Evropski parlament povabi Komisijo k sodelovanju v strukturiranem dialogu o vmesnem pregledu in naknadni oceni.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in do tega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa do 30. junija 2022.

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in do tega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji in Evropskemu parlamentu letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa do 30. junija 2022.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Uporablja se od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) izmenjavo dobrih praks za ocenjevanje, spodbujanje, podpiranje in nadaljnji razvoj politik in ciljev Unije, zlasti glede varstva temeljnih pravic v okviru različnih elementov nadzora meja, predvsem v zvezi z identifikacijo ranljivih oseb, zlasti žensk, otrok in mladoletnih oseb brez spremstva, ter zagotavljanjem neposredne pomoči tem osebam in njihovo napotitvijo na službe za zaščito;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Ukrepi za izboljšanje interoperabilnosti informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

10.7.2018

Obravnava v odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

6.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za proračun (6.11.2018)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Pripravljavka mnenja: Monika Hohlmeier

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9a)   Evropska unija se trenutno sooča z velikimi izzivi na področju upravljanja in zaščite meja ter vizumske politike. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 2018 ponovno poudaril, da je krepitev zunanjih meja in ustrezno financiranje področja azila in migracij prednostna naloga. Močnejšo in ambicioznejšo Evropo bo mogoče doseči le z večjimi finančnimi sredstvi, zato je treba stalno podpirati obstoječe politike, povečati sredstva za vodilne programe Unije ter zagotoviti finančna sredstva za dodatne odgovornosti. Nove naloge in večja prizadevanja zahtevajo povečanje finančnih sredstev, tehnične opreme in osebja za ustrezne programe in agencije ter države članice.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se spodbudilo izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, ki v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2016/1624 obsega nadzor meja, iskanje in reševanje med izvajanjem nadzora meja, analizo tveganj, sodelovanje med državami članicami, ki ga podpira in usklajuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, medagencijsko sodelovanje, vključno z redno izmenjavo informacij, sodelovanje s tretjimi državami, tehnične in operativne ukrepe na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja ter namenjeni boljšemu ukrepanju proti nezakonitemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem, uporabo najsodobnejše tehnologije, mehanizme za nadzor kakovosti in mehanizme solidarnosti, ter da bi se zagotovilo delovanje evropskega integriranega upravljanja meja v praksi, bi bilo treba državam članicam zagotoviti ustrezno finančno podporo Unije.

(10)  Da bi se spodbudilo izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja, ki v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2016/1624 obsega nadzor meja, iskanje in reševanje med izvajanjem nadzora meja, analizo tveganj, sodelovanje med državami članicami, ki ga podpira in usklajuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, medagencijsko sodelovanje, vključno z redno izmenjavo informacij, sodelovanje pri zunanjem delovanju EU, kot je civilno krizno upravljanje, sodelovanje s tretjimi državami, tehnične in operativne ukrepe na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja ter namenjeni boljšemu ukrepanju proti nedovoljenemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem, uporabo najsodobnejše tehnologije, mehanizme za nadzor kakovosti in mehanizme solidarnosti, ter da bi se zagotovilo delovanje evropskega integriranega upravljanja meja v praksi, bi bilo treba državam članicam zagotoviti ustrezno finančno podporo Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za zagotovitev enotnega in visokokakovostnega nadzora na zunanjih mejah ter omogočanje zakonitega potovanja prek zunanjih meja bi moral instrument prispevati k razvoju evropskega integriranega upravljanja meja, ki vključuje vse ukrepe, ki jih na različnih ravneh ter v zvezi s politiko, zakonodajo, sistematičnim sodelovanjem, delitvijo bremena, oceno razmer in spreminjajočih se okoliščin glede mest, kjer mejo prehajajo migranti brez urejenega statusa, osebja, opreme in tehnologije sprejmejo pristojni organi držav članic in Evropska agencija za mejno in obalno stražo v sodelovanju z drugimi akterji, kot so tretje države in drugi organi EU, zlasti Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) in Europol, ter mednarodne organizacije.

(17)  Za zagotovitev enotnega in visokokakovostnega nadzora na zunanjih mejah ter omogočanje zakonitega potovanja prek zunanjih meja bi moral instrument prispevati k razvoju evropskega integriranega upravljanja meja, ki vključuje vse ukrepe, ki jih na različnih ravneh ter v zvezi s politiko, zakonodajo, sistematičnim sodelovanjem, delitvijo bremena, oceno razmer in spreminjajočih se okoliščin glede mest, kjer mejo prehajajo migranti brez urejenega statusa, osebja, opreme in tehnologije sprejmejo pristojni organi držav članic in Evropska agencija za mejno in obalno stražo v sodelovanju z drugimi akterji, kot so tretje države in drugi organi EU, zlasti Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) in Europol, mehanizmi EU za krizno upravljanje ter mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Za nove izzive in dodatne naloge je treba agencije, ki so vključene v upravljanje meja, opremiti z vsemi potrebnimi sredstvi in osebjem. Poleg mladih strokovnjakov bi bilo treba zaposliti izkušene strokovnjake iz držav članic in jih razvrstiti v razrede glede na njihove izkušnje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Zaradi močne povezanosti upravljanja meja in vizumov z drugimi področji politike, kot sta Sklad za pomorstvo in ribištvo ali Program EU za boj proti goljufijam, bi morala Komisija poskrbeti za močno usklajen pristop, morebitne sinergije in preglednost financiranja. Z jasnimi in preglednimi pravili je mogoče preprečiti dvojno financiranje.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira instrument, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi instrument moral zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami in okrepitvi ključnih vidikov varovanja njihovih meja ter zmogljivosti upravljanja meja na interesnih področjih migracijske politike Unije in področjih ciljev Unije v zvezi z varnostjo.

(34)  Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira instrument, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi moral instrument zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami, tudi z udeležbo v civilnem kriznem upravljanju, in okrepitvi ključnih vidikov varovanja njihovih meja ter zmogljivosti upravljanja meja na interesnih področjih migracijske politike Unije in področjih ciljev Unije v zvezi z varnostjo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  V tej uredbi bi bilo treba določiti začetne zneske za programe držav članic, izračunane na podlagi meril, določenih v Prilogi I, ki odražajo dolžino odsekov kopenske in morske meje ter stopnjo ogroženosti na njih, delovno obremenitev na letališčih in konzulatih ter število konzulatov.

(38)  V tej uredbi bi bilo treba določiti začetne zneske za programe držav članic, izračunane na podlagi meril, določenih v Prilogi I, ki odražajo dolžino odsekov kopenske in morske meje na podlagi najnovejših in preteklih podatkov ter stopnjo ogroženosti na njih, delovno obremenitev na letališčih in konzulatih ter število konzulatov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  Vmesni pregled bi bilo treba uporabiti za oceno programov ter njihove učinkovitosti in dodane vrednosti EU, reševanje težav, ki se pojavijo med prvo fazo, in jasen pregled nad izvajanjem.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Zaradi dramatičnih izkušenj, ki jih je imela Evropska unija v preteklih letih z upravljanjem meja in vizumi, ki so bili velik izziv, in ker ni dovolj prožnosti pri njihovem financiranju, bi moral biti tematski instrument na voljo za nove izzive v prihodnosti in ustvarjanje dodane vrednosti EU, ne da bi porabili razpoložljive rezerve in instrumente prilagodljivosti.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Poleg začetnih dodeljenih sredstev bi se lahko del razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta programom držav članic dodelil tudi za izvajanje posebnih ukrepov. Ti posebni ukrepi bi morali biti opredeljeni na ravni Unije in bi se morali nanašati na ukrepe, ki zahtevajo sodelovanje ali so potrebni za obravnavanje dogodkov v Uniji, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva za eno ali več držav članic, na primer nakup tehnične opreme, ki jo potrebuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo za izvajanje svojih operativnih dejavnosti, prek programov držav članic, posodobitev obravnave vlog za izdajo vizuma, razvoj novih obsežnih informacijskih sistemov in vzpostavitev interoperabilnosti med temi sistemi. Te posebne ukrepe bo določila Komisija v svojih programih dela.

(43)  Poleg začetnih dodeljenih sredstev bi se lahko del razpoložljivih sredstev v okviru instrumenta programom držav članic dodelil tudi za izvajanje posebnih ukrepov. Ti posebni ukrepi bi morali biti opredeljeni na ravni Unije in bi se morali nanašati na ukrepe, ki zahtevajo sodelovanje ali so potrebni za obravnavanje dogodkov v Uniji ali udeležbo v zunanjem delovanju, kot je civilno krizno upravljanje, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva za eno ali več držav članic, na primer nakup tehnične opreme, ki jo potrebuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo za izvajanje svojih operativnih dejavnosti, prek programov držav članic, posodobitev obravnave vlog za izdajo vizuma, razvoj novih obsežnih informacijskih sistemov in vzpostavitev interoperabilnosti med temi sistemi. Te posebne ukrepe bo določila Komisija v svojih programih dela.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta instrument prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % proračunskih odhodkov EU namenjenih za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem instrumenta ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(57)  Glede na to, kako nujno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma, in da bo imela Unija vodilno vlogo pri doseganju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, vključno z enakostjo spolov, bo ta instrument prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo v obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027 za podnebne cilje namenjenih vsaj 25 %, kakor hitro je mogoče in najkasneje do leta 2027 pa 30 % proračunskih odhodkov EU. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem instrumenta ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(58a)  Pomembno je, da se dobro finančno poslovodenje in pravna varnost zagotavljata v prehodnem obdobju in ves čas izvajanja instrumenta. Ukrepov, sprejetih v obdobju 2014–2020, v tem prehodnem obdobju ne bi smeli prekinjati.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi;

(a)  podpiranje učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se omogočalo zakonito prehajanje meja, preprečevala in odkrivala nedovoljeno priseljevanje in čezmejna kazniva dejanja ter učinkovito upravljali migracijski tokovi;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V okviru specifičnih ciljev iz odstavka 2 se instrument izvaja z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II.

3.  V okviru specifičnih ciljev iz odstavka 2 se instrument med drugim izvaja z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru ciljev iz člena 3 in v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II instrument podpira zlasti ukrepe iz Priloge III.

1.  V okviru ciljev iz člena 3 in po potrebi v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II instrument podpira zlasti ukrepe iz Priloge III.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Izvajanje instrumenta ne sme povzročiti velikega upravnega bremena, ki bi negativno vplivalo na učinkovitost instrumenta ali državam članicam preprečevalo, da črpajo finančna sredstva.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 6 –odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija in države članice pri izvajanju instrumenta sodelujejo. Komisija ustanovi informacijsko in kontaktno točko, ki države članice podpira in prispeva k učinkovitemu dodeljevanju sredstev.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 8 018 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje instrumenta za obdobje 2021–2027 znašajo 7 087 760 000 EUR v cenah iz leta 2018 (8 018 000 000 EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Predlagana je sprememba finančnih sredstev v skladu z resolucijama Evropskega parlamenta z dne 14. marca in 30. maja 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru, in sicer na podlagi predhodne tehnične razčlenitve po programih, ki bodo morda dodatno prilagojeni, pri čemer se upoštevata splošno stališče Evropskega parlamenta, kot je navedeno v resolucijah, in skupna raven 1,3 % BND za EU-27.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  4 811 000 000 EUR se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, od tega 157 200 000 EUR za posebno tranzitno shemo iz člena 16, ki se izvaja v okviru deljenega upravljanja;

(a)  4 252 833 000 EUR v cenah iz leta 2018 (4 811 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, od tega 138 962 000 EUR v cenah iz leta 2018 (157 200 000 EUR v tekočih cenah) za posebno tranzitno shemo iz člena 16, ki se izvaja v okviru deljenega upravljanja;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  3 207 000 000 EUR se dodeli za tematski instrument.

(b)  2 834 927 000 EUR v cenah iz leta 2018 (3 207 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za tematski instrument.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  4 009 000 000 EUR državam članicam v skladu z merili iz Priloge I;

(a)  3 543 880 000 EUR v cenah iz leta 2018 (4 009 000 000 EUR v tekočih cenah) državam članicam v skladu z merili iz Priloge I;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  802 000 000 EUR državam članicam za prilagoditev sredstev, dodeljenih za programe, kot je navedeno v členu 13(1).

(b)  708 953 000 EUR v cenah iz leta 2018 (802 000 000 EUR v tekočih cenah) državam članicam za prilagoditev sredstev, dodeljenih za programe, kot je navedeno v členu 13(1).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Prispevek iz proračuna Unije se lahko poveča na 100 % skupnih upravičenih odhodkov za nujno pomoč.

5.  Prispevek iz proračuna Unije se lahko poveča na 100 % skupnih upravičenih odhodkov za nujno pomoč, tudi z udeležbo prek civilnega kriznega upravljanja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Ko se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta izvedla projekte s tretjo državo ali v njej, se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo.

10.  Ko se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta, tudi z udeležbo v civilnem kriznem upravljanju, izvedla projekte s tretjo državo ali v njej, se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Kadar se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta izvedla ukrepe s tretjo državo ali v njej, ki se nanašajo na spremljanje, odkrivanje, prepoznavanje, sledenje, preprečevanje in prestrezanje nedovoljenih prehodov meja za namene odkrivanja in preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj ter boja proti njim ali za namene prispevanja k varovanju in reševanju življenj migrantov, zagotovi, da je Komisijo uradno obvestila o vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumih o sodelovanju z navedeno tretjo državo v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1052/2013.

11.  Kadar se država članica odloči, da bo s podporo instrumenta izvedla ukrepe s tretjo državo ali v njej, ki se nanašajo na spremljanje, odkrivanje, prepoznavanje, sledenje, preprečevanje in prestrezanje nedovoljenih prehodov meja za namene odkrivanja in preprečevanja nedovoljenega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj ter boja proti njim ali za namene prispevanja k varovanju in reševanju življenj migrantov, zagotovi, da je Komisijo uradno obvestila o vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumih o sodelovanju z navedeno tretjo državo v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1052/2013.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 12 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  države članice se lahko odločijo za nakup sredstev za večnamenske operacije na morju s podporo instrumenta, če so ta sredstva, ko z njimi upravljajo ustrezni nacionalni organi, vključena v operacije varovanja meja vsaj 60 % skupnega časa uporabe za nacionalne namene v enem letu. Ta sredstva se registrirajo v nabor tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo, da bi se dala na voljo v skladu s členom 39(8) Uredbe (EU) 2016/1624;

(c)  države članice se lahko odločijo za nakup večnamenskih sredstev ali razvoj sistemov IKT, če so ta sredstva, ko z njimi upravljajo ustrezni nacionalni organi, vključena v operacije varovanja meja vsaj 60 % skupnega časa uporabe za nacionalne namene v enem letu. Sredstva se registrirajo v nabor tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo, da bi se dala na voljo v skladu s členom 39(8) Uredbe (EU) 2016/1624;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice se lahko odločijo za nakup opreme ali razvoj sistemov IKT za večnamensko uporabo, če se ta oprema in sistemi, ko z njimi upravljajo ustrezni nacionalni organi, v glavnem uporabljajo za ukrepe, ki sodijo na področje uporabe sklada ali instrumenta. Celotni stroški teh ukrepov se lahko vključijo v sklad ali instrument.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 25 –odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za zagotovitev učinkovite ocene napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo Priloge VIII, da pregleda in dopolni kazalnike, kadar je to potrebno, ter dopolni to uredbo z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, vključno z informacijami, ki jih predložijo države članice.

5.  Za zagotovitev učinkovite ocene napredka instrumenta pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo Priloge VIII, da pregleda in dopolni kazalnike, kadar je to potrebno, ter dopolni to uredbo z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, vključno z informacijami, ki jih predložijo države članice. Osnova pregleda za Komisijo so izboljšano izvajanje projektov, kakovost izdatkov, odprava nepotrebnih upravnih bremen, učinkovita podporo držav članic in splošne prednostne naloge Sklada za notranjo varnost v zvezi z mejami in vizumi.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Priloga I – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Za namene začetne dodelitve finančnih sredstev ocena delovne obremenitve temelji na najnovejših povprečnih podatkih za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo na datum začetka uporabe te uredbe. Za namene vmesnega pregleda ocena delovne obremenitve temelji na najnovejših povprečnih podatkih za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024. Ocena delovne obremenitve temelji na naslednjih dejavnikih:

7.  Za namene začetne dodelitve finančnih sredstev ocena delovne obremenitve temelji na najnovejših povprečnih podatkih za preteklih 36 mesecev in preteklih podatkih, ki so na voljo na datum začetka uporabe te uredbe. Za namene vmesnega pregleda ocena delovne obremenitve temelji na najnovejših in preteklih povprečnih podatkih, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024. Ocena delovne obremenitve temelji na naslednjih dejavnikih:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Priloga I – točka 11 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Za namene začetne dodelitve se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja ogroženosti za vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo na datum začetka uporabe te uredbe. Za namene vmesnega pregleda se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja ogroženosti za vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024. V poročilu se z uporabo stopenj ogroženosti, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1052/2013, za vsak odsek določijo naslednji posebni utežni faktorji:

11.  Za namene začetne dodelitve se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja ogroženosti za vsak odsek meje na podlagi najnovejših povprečnih podatkov za preteklih 36 mesecev in preteklih podatkov, ki so na voljo na datum začetka uporabe te uredbe. Za namene vmesnega pregleda se v poročilu iz odstavka 10 opredeli povprečna stopnja ogroženosti za vsak odsek meje na podlagi najnovejših in preteklih povprečnih podatkov, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024. V poročilu se z uporabo stopenj ogroženosti, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1052/2013, za vsak odsek določijo naslednji posebni utežni faktorji:

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  krepitev medagencijskega sodelovanja na nacionalni ravni med nacionalnimi organi, odgovornimi za nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na meji, in na ravni EU med državami članicami ali med državami članicami na eni strani in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije ali tretjimi državami na drugi strani;

(c)  krepitev medagencijskega sodelovanja na nacionalni ravni med nacionalnimi organi, odgovornimi za nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na meji, in na ravni EU med državami članicami ali med državami članicami na eni strani in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije, vključno z zunanjim delovanjem in dejavnostmi, ali tretjimi državami na drugi strani;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  usposabljanje na področju razvoja skupnega evropskega integriranega upravljanja meja ali usposabljanje, ki prispeva k njegovemu razvoju, ob upoštevanju operativnih potreb in analize tveganja ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic;

(c)  usposabljanje na področju razvoja skupnega evropskega integriranega upravljanja meja, tudi za namene civilnega kriznega upravljanja, ali usposabljanje, ki prispeva k njegovemu razvoju, ob upoštevanju operativnih potreb in analize tveganja ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Priloga IV– točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Ukrepi za izboljšanje interoperabilnosti informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Obravnava v odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

Referenčni dokumenti

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Datum predložitve EP

13.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

9

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum predložitve

26.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov