Förfarande : 2018/0249(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0089/2019

Ingivna texter :

A8-0089/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0176

BETÄNKANDE     ***I
PDF 447kWORD 198k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Tanja Fajon

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0473),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 och 79.2 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0272/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0089/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I samband både med de föränderliga migrationsutmaningarna i Europeiska unionen och med säkerhetsfarhågor, är det oerhört viktigt att upprätthålla den känsliga balansen mellan den fria rörligheten för personer och säkerheten. Unionens mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt artikel 67.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör uppnås bland annat genom gemensamma åtgärder som avser personers passage av de inre gränserna och gränskontroll vid de yttre gränserna samt den gemensamma viseringspolitiken.

(1)  Unionens mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt artikel 67.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör uppnås bland annat genom gemensamma åtgärder som avser personers passage av de inre gränserna och gränskontroll vid de yttre gränserna samt den gemensamma viseringspolitiken, samtidigt som man upprätthåller den ömtåliga balansen mellan å ena sidan fri rörlighet för personer och å andra sidan säkerhet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I Romförklaringen, som undertecknades den 25 september 2017, bekräftade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att verka för ett tryggt och säkert Europa, att bygga en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig fritt, där de yttre gränserna är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar internationella normer; ett Europa som är fast beslutet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

(3)  I Romförklaringen, som undertecknades den 25 september 2017, bekräftade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att säkerställa ett tryggt och säkert Europa, att bygga en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig fritt, där de yttre gränserna är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar internationella normer; ett Europa som är fast beslutet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Åtgärder som finansieras enligt detta instrument bör genomföras i enlighet med bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, unionsrätten om dataskydd, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), principen om rättvis behandling av tredjelandsmedborgare, rätten till asyl och internationellt skydd, principen om non-refoulement samt unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden enligt de internationella instrument som de har undertecknat, till exempel Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951, kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967. Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt identifiering av, omedelbar hjälp till och hänvisning till skyddstjänster av utsatta personer, särskilt barn och ensamkommande barn.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Syftet med unionens politik rörande förvaltningen av de yttre gränserna är att utveckla och genomföra europeisk integrerad gränsförvaltning på både nationell nivå och unionsnivå, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten för personer inom unionen och ett grundläggande inslag i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

(4)  Syftet med unionens politik rörande förvaltningen av de yttre gränserna är att utveckla och genomföra begreppet europeisk integrerad gränsförvaltning på både nationell nivå och unionsnivå för att underlätta legitima gränspassager, förhindra och upptäcka irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet och stödja den gemensamma viseringspolitiken, vilket bör stärka den fria rörligheten för personer inom unionen och är ett grundläggande inslag i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Europeisk integrerad gränsförvaltning genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162413 och som utgörs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvar för gränsförvaltning, även kustbevakningen i den mån den utför gränskontrolluppgifter, och är nödvändig för att förbättra migrationshanteringen och säkerheten.

(5)  Den europeiska integrerade gränsförvaltningen genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen, vilken inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162413 och utgörs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, även kustbevakningen i den mån den utför gränskontrolluppgifter, och bör hjälpa till att harmonisera gränskontrollen och på så sätt förbättra migrationshanteringen – genom att t.ex. underlätta tillgången till internationellt skydd för behövande – och öka säkerheten genom att bidra till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

__________________

__________________

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Att underlätta lagligt resande, samtidigt som man förebygger irreguljär migration och säkerhetsrisker, angavs som ett av huvudmålen med unionens motåtgärder mot utmaningarna på dessa områden i kommissionens meddelande En europeisk migrationsagenda14.

(6)  Att underlätta lagligt resande angavs som ett av huvudmålen med unionens motåtgärder mot utmaningarna på dessa områden i kommissionens meddelande En europeisk migrationsagenda14.

__________________

__________________

14 COM(2015) 240 final, 13.5.2015.

14 COM(2015) 240 final, 13.5.2015.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Vid Europeiska rådets möte den 15 december 201615 efterlystes fortsatta resultat i fråga om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem och databaser. Vid Europeiska rådets möte den 23 juni 201716 underströks behovet av att förbättra interoperabiliteten mellan databaser, och den 12 december 2017 antog kommissionen ett förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem17.

utgår

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Slutsatser från Europeiska rådets möte den 22–23 juni 2017.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att bevara Schengenområdets integritet och stärka dess funktion är medlemsstaterna sedan den 6 april 2017 skyldiga att utföra systematiska kontroller mot relevanta databaser för EU-medborgare som passerar EU:s yttre gränser. Kommissionen har också utfärdat en rekommendation till medlemsstaterna om att bättre utnyttja poliskontroller och gränsöverskridande samarbete.

(8)  I ett försök att bevara Schengenområdets integritet och förstärka säkerheten vid unionens yttre gränser är medlemsstaterna sedan den 6 april 2017 skyldiga att utföra systematiska kontroller mot relevanta databaser för EU-medborgare som passerar EU:s yttre gränser, utöver de systematiska kontroller som redan utförs när det gäller alla tredjelandsmedborgare som reser in i Schengenområdet. Det har dock visat sig vara nödvändigt att använda riktade kontroller istället för systematiska kontroller vid ett antal gränsövergångsställen vid de yttre gränserna, på grund av de systematiska kontrollernas oproportionella inverkan på gränsöverskridande trafik1a.

 

__________________

 

1a Kommissionens uttalande av den 29 april 2017 om hanteringen av flödet av personer vid gränsen mellan Slovenien och Kroatien.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Kommissionen har också utfärdat rekommendation (EU) 2017/18041a till medlemsstaterna om att bättre utnyttja poliskontroller och gränsöverskridande samarbete i syfte att begränsa påverkan på den fria rörligheten och komma till rätta med hotet mot den offentliga politiken eller interna säkerheten. Trots att olika åtgärder vidtagits fortsätter ett antal medlemsstater att upprätthålla olagliga kontroller vid de inre gränserna, vilket undergräver den grundläggande principen för Schengenområdet.

 

__________________

 

1a Kommissionens rekommendation (EU) 2017/1804 av den 3 oktober 2017 om genomförandet av bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna avseende tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna i Schengenområdet (EUT L 259, 7.10.2017, s. 25).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Ekonomiskt stöd från unionens budget är absolut nödvändigt för genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen till stöd för medlemsstaternas arbete med att effektivt förvalta passage av de yttre gränserna och komma till rätta med migrationsutmaningarna och eventuella framtida hot vid dessa gränser, och därigenom bidra till att motverka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag, samtidigt som man respekterar de grundläggande rättigheterna fullt ut.

(9)  Ekonomiskt stöd från unionens budget är absolut nödvändigt för genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen till stöd för medlemsstaternas arbete med att effektivt förvalta passage av de yttre gränserna och komma till rätta med framtida utmaningar vid dessa gränser, och därigenom bidra till att motverka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag, samtidigt som man respekterar de grundläggande rättigheterna fullt ut.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Medlemsstaterna bör förses med tillräckligt ekonomiskt stöd från unionen för att främja genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, vars komponenter anges i artikel 4 i förordning (EU) 2016/1624 – nämligen gränskontroll, efterforsknings- och räddningsinsatser under gränsövervakningsinsatser, riskanalys, samarbete mellan medlemsstater (med stöd och samordning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån), samarbete mellan byråer (inklusive regelbundet informationsutbyte), samarbete med tredjeländer, tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att vidta åtgärder mot olaglig invandring och motverka gränsöverskridande brottslighet på ett bättre sätt, användning av den senaste tekniken och mekanismer för kvalitetskontroll och solidaritet – samt säkerställa att den förverkligas i praktiken.

(10)  Medlemsstaterna bör förses med tillräckligt ekonomiskt stöd från unionen för att främja genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, vars komponenter anges i artikel 4 i förordning (EU) 2016/1624 – nämligen gränskontroll, efterforsknings- och räddningsinsatser under gränsövervakningsinsatser, riskanalys, samarbete mellan medlemsstater (med stöd och samordning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån), samarbete mellan byråer (inklusive regelbundet informationsutbyte), samarbete med tredjeländer, tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att vidta åtgärder mot irreguljär invandring och motverka gränsöverskridande brottslighet på ett bättre sätt, användning av den senaste tekniken och mekanismer för kvalitetskontroll och solidaritet – samt säkerställa att den förverkligas i praktiken.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har tagit sig an allt fler ansvarsuppgifter som ofta tangerar säkerhetsområdet och utförs vid de yttre gränserna, måste man säkerställa enhetlighet i samband med gränskontroll och tullkontroll vid de yttre gränserna genom att tillhandahålla lämpligt ekonomiskt stöd från unionen till medlemsstaterna. Detta kommer inte bara att stärka tullkontrollerna, utan också underlätta den lagliga handeln och bidra till en säker och effektiv tullunion.

(11)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har tagit sig an allt fler ansvarsuppgifter som ofta tangerar säkerhetsområdet och utförs vid de yttre gränserna, är det viktigt att främja samarbetet mellan myndigheter, inklusive informationsutbyte med hjälp av befintliga verktyg för informationsutbyte, som en del av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/1624. Man måste säkerställa komplementaritet i samband med gränskontroll och tullkontroll vid de yttre gränserna genom att tillhandahålla lämpligt ekonomiskt stöd från unionen till medlemsstaterna. Detta kommer inte bara att stärka tullkontrollerna för att bekämpa alla former av smuggling, framför allt smuggling av varor vid gränserna, och för att bekämpa terrorism, utan också underlätta handeln och resor och bidra till en säker och effektiv tullunion.

 

 

 

 

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är därför nödvändigt att skapa en uppföljare till Fonden för inre säkerhet 2014–2020, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201418, genom att inrätta Fonden för integrerad gränsförvaltning (nedan kallad fonden).

(12)  Det är därför nödvändigt att skapa en uppföljare till Fonden för inre säkerhet 2014–2020, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201418, delvis genom att inrätta Fonden för integrerad gränsförvaltning (nedan kallad fonden).

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Fonden bör därför inrättas som en övergripande ram för unionens ekonomiska stöd på området gränsförvaltning och visering, omfattande det instrument för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (nedan kallat instrumentet) som inrättas genom denna förordning och det instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../....19. Ramen bör kompletteras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ..../... [förordningen om gemensamma bestämmelser]20 till vilken den här förordningen bör hänvisa när det gäller bestämmelser om delad förvaltning.

(14)  Fonden bör därför inrättas som en övergripande ram för unionens ekonomiska stöd på området gränsförvaltning och visering, omfattande det instrument för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (nedan kallat instrumentet) som inrättas genom denna förordning och ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning. Ramen bör kompletteras genom ett instrument som fastställer bestämmelser om delad förvaltning.

__________________

 

19 EUT L […], […], s. […].

 

20 EUT L […], […], s. […].

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Instrumentet bör genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter.

(15)  Instrumentet bör genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter, däribland avseende Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och särskilt genom att säkerställa överensstämmelse med principen om non-refoulement, principen om öppenhet, principen om icke-diskriminering och rätten att söka internationellt skydd. Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt identifiering av, omedelbar hjälp till och hänvisning till skyddstjänster av utsatta personer, särskilt barn och ensamkommande barn.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Dessa skyldigheter gäller i lika mån för tredjeländer med vilka medlemsstaterna och unionen samarbetar enligt detta instrument.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Instrumentet bör bygga vidare på de resultat och investeringar som gjorts med stöd av dess föregångare, dvs. fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG21, och instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering inom Fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020, som inrättades genom förordning (EU) nr 515/201422, och bör utvidga dem för att beakta ny utveckling.

(16)  Instrumentet bör bygga vidare på dess föregångares resultat och investeringar, dvs. fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG21, och instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering inom Fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020, som inrättades genom förordning (EU) nr 515/201422, och bör utvidga dem för att beakta ny utveckling.

__________________

__________________

21 EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.

21 EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att säkerställa en enhetlig och högkvalitativ yttre gränskontroll och underlätta lagligt resande över de yttre gränserna bör instrumentet bidra till utvecklingen av en europeisk integrerad gränsförvaltning, som inbegriper alla åtgärder som medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har vidtagit på olika nivåer i fråga om politik, lagstiftning, systematiskt samarbete, fördelning av bördan, bedömning av situationen och skiftande förhållanden kring irreguljära migranters gränsövergångsställen, personal, utrustning och teknik, i samarbete med andra aktörer såsom tredjeländer och andra EU-organ, i synnerhet Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) och Europol, samt internationella organisationer.

(17)  För att säkerställa en enhetlig och högkvalitativ yttre gränskontroll och underlätta lagligt resande över de yttre gränserna bör instrumentet bidra till utvecklingen av en europeisk integrerad gränsförvaltning, som inbegriper alla åtgärder som medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har vidtagit på olika nivåer i fråga om politik, lagstiftning, systematiskt samarbete, fördelning av bördan, bedömning av situationen och skiftande förhållanden kring irreguljära migranters gränsövergångsställen, personal, utrustning och teknik, i samarbete med andra aktörer såsom andra EU-organ, särskilt Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) och Europol, samt, där så är lämpligt, tredjeländer och internationella organisationer.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Instrumentet bör bidra till att effektivisera handläggningen av viseringsansökningar när det gäller att upptäcka och bedöma hot mot säkerheten och risker för irreguljär migration, samt underlätta viseringsförfarandena för resenärer med ärligt uppsåt. I synnerhet bör man genom instrumentet avsätta ekonomiskt stöd till digitalisering av handläggningen av viseringsansökningar, med målet att kunna erbjuda snabba, säkra och klientvänliga förfaranden som gynnar både viseringssökande och konsulat. Instrumentet bör också tjäna till att säkerställa omfattande konsulär täckning i hela världen. Ett enhetligt genomförande av den gemensamma viseringspolitiken och dess modernisering bör också omfattas av detta instrument.

(18)  Instrumentet bör bidra till att effektivisera handläggningen av viseringsansökningar när det gäller att underlätta viseringsförfarandena för resenärer med ärligt uppsåt samt till att upptäcka och bedöma hot mot säkerheten och risker för irreguljär migration. I synnerhet bör man genom instrumentet avsätta ekonomiskt stöd till digitalisering av handläggningen av viseringsansökningar, med målet att kunna erbjuda snabba, säkra och klientvänliga förfaranden som gynnar både viseringssökande och konsulat. Instrumentet bör också tjäna till att säkerställa omfattande konsulär täckning i hela världen. Ett enhetligt genomförande av den gemensamma viseringspolitiken och dess modernisering bör också omfattas av detta instrument, och så borde också vara fallet för stöd till medlemsstaterna för utfärdande av viseringar med begränsad territoriell giltighet som utfärdas av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella skyldigheter, liksom för personer som omfattas av ett av unionens program för vidarebosättning eller omplacering och för fullständig överensstämmelse med unionens regelverk om viseringar.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Instrumentet bör stödja gränskontrollrelaterade åtgärder på Schengenländernas territorium som en del av utvecklingen av ett gemensamt system för integrerad gränsförvaltning, vilket gör att Schengenområdet som helhet fungerar bättre.

(19)  Instrumentet bör stödja uppenbart gränskontrollrelaterade åtgärder på Schengenländernas territorium, som en del av utvecklingen av ett gemensamt system för integrerad gränsförvaltning, vilket gör att Schengenområdet som helhet fungerar bättre.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  I syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och främja en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen bör instrumentet stödja utvecklingen av storskaliga it-system, utgående från befintliga eller nya it-system. Det bör också stödja inrättandet av interoperabilitet mellan dessa EU-informationssystem – in- och utresesystemet23, Informationssystemet för viseringar (VIS)24, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)25, Eurodac26, Schengens informationssystem (SIS)27 och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)28 – i medlemsstaterna för att dessa EU-informationssystem och uppgifterna i dem ska komplettera varandra. Instrumentet bör också bidra till den nödvändiga utvecklingen på nationell nivå efter det att interoperabilitetskomponenterna (den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och detektorn för multipla identiteter)29 har implementerats på central nivå.

(20)  I syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, underlätta lagligt resande, bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär gränspassage och bidra till en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen bör instrumentet stödja utvecklingen av de storskaliga it-system som Europaparlamentet och rådet har kommit överens om. I det avseendet bör det också stödja inrättandet av interoperabilitet mellan dessa EU-informationssystem – in- och utresesystemet23, Informationssystemet för viseringar (VIS)24, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)25, Eurodac26, Schengens informationssystem (SIS)27 och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)28 – i medlemsstaterna för att dessa EU‑informationssystem och uppgifterna i dem ska komplettera varandra. Instrumentet bör också bidra till den nödvändiga utvecklingen på nationell nivå efter det att interoperabilitetskomponenterna (den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och detektorn för multipla identiteter)29 har implementerats på central nivå.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in‑ och utresesystem för registrering av in‑ och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

25 COM(2016) 731 final, 16.11.2016.

25 COM(2016) 731 final, 16.11.2016.

26 COM(2016) 272 final/2, 4.5.2016.

26 COM(2016) 272 final/2, 4.5.2016.

27 COM(2016) 881 final, 882 final och 883 final, 21.12.2016.

27 COM(2016) 881 final, 882 final och 883 final, 21.12.2016.

28 COM(2017) 344 final, 29.6.2017.

28 COM(2017) 344 final, 29.6.2017.

29 COM(2017) 794 final, 12.12.2017.

29 COM(2017) 794 final, 12.12.2017.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Instrumentet bör komplettera och förstärka de åtgärder som vidtagits för att genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som representerar de två pelarna i den europeiska gräns- och kustbevakningen. Detta innebär framför allt att medlemsstaterna, när de utarbetar sina program, bör ta hänsyn till de analysverktyg och operativa och tekniska riktlinjer som tagits fram av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, liksom de utbildningsplaner som den utarbetat, såsom den gemensamma läroplanen för utbildning av gränskontrollstjänstemän, inklusive de delar i denna som rör de grundläggande rättigheterna och tillgången till internationellt skydd. I syfte att se till att byråns uppdrag och medlemsstaternas ansvar för kontrollen av de yttre gränserna kompletterar varandra och för att säkerställa konsekvens och motverka kostnadsineffektivitet, bör kommissionen samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om de utkast till nationella program som medlemsstaterna lämnar in, i den mån detta omfattas av byråns befogenheter, i synnerhet för den verksamhet som finansieras inom ramen för driftsstödet.

(21)  Instrumentet bör komplettera och förstärka de åtgärder som vidtagits för att genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns‑ och kustbevakningsbyrån, som representerar de två pelarna i den europeiska gräns- och kustbevakningen. Detta innebär framför allt att medlemsstaterna, när de utarbetar sina nationella program, bör ta hänsyn till de analysverktyg och operativa och tekniska riktlinjer som tagits fram av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, liksom de utbildningsplaner som den utarbetat, såsom den gemensamma läroplanen för utbildning av gränskontrollstjänstemän, inklusive de delar i denna som rör de grundläggande rättigheterna och tillgången till internationellt skydd. I syfte att se till att byråns uppgifter och medlemsstaternas ansvar för kontrollen av de yttre gränserna kompletterar varandra och för att säkerställa konsekvens och motverka kostnadsineffektivitet, bör kommissionen samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om de utkast till nationella program som medlemsstaterna lämnar in, i den mån de omfattas av byråns befogenheter, i synnerhet för den verksamhet som finansieras inom ramen för driftsstödet. Kommissionen bör också säkerställa att eu-LISA, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra relevanta unionsbyråer eller unionsorgan i ett tidigt skede medverkar i arbetet med att utveckla medlemsstaternas nationella program, i den mån detta omfattas av dessa byråers och organs befogenheter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Detta instrument bör stödja genomförandet av den akutstrategi med s.k. hotspots som beskrivs i kommissionens meddelande En europeisk migrationsagenda och godkändes av Europeiska rådet den 25 och 26 juni 201530. Hotspotstrategin innebär att medlemsstater som drabbats av oproportionerligt migrationstryck vid unionens yttre gränser kan få driftsstöd. Den erbjuder ett integrerat, övergripande och målinriktat stöd i en anda av solidaritet och delat ansvar, även för att skydda Schengenområdets integritet.

(22)  I den mån de begärda medlemsstaterna begär det, bör detta instrument stödja genomförandet av den akutstrategi med s.k. hotspots som beskrivs i kommissionens meddelande En europeisk migrationsagenda och godkändes av Europeiska rådet den 25 och 26 juni 2015. Hotspotstrategin innebär att medlemsstater som drabbats av en krissituation kan få driftsstöd. Den erbjuder ett integrerat, övergripande och målinriktat stöd i en anda av solidaritet och delat ansvar, som gör att ett stort antal personer som anländer till unionens yttre gränser kan tas emot på ett mänskligt och effektivt sätt, även för att skydda Schengenområdets integritet.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  När brister eller risker identifierats, särskilt efter en Schengenutvärdering i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1053/201331, bör den berörda medlemsstaten, för att gynna solidariteten i Schengenområdet som helhet, och i en anda av delat ansvar för skyddet av unionens yttre gränser, på ett tillfredsställande sätt ta itu med frågan genom att med hjälp av medel inom ramen för sitt program fullfölja de rekommendationer som antagits i enlighet med den förordningen och i linje med sårbarhetsanalyser som genomförts av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/1624.

(23)  När brister eller risker identifierats, särskilt efter en Schengenutvärdering i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1053/201331, bör den berörda medlemsstaten, för att gynna solidariteten i Schengenområdet och i hela unionen, och i en anda av delat ansvar för skyddet av unionens yttre gränser, på ett tillfredsställande sätt ta itu med frågan genom att med hjälp av medel inom ramen för sitt program fullfölja de rekommendationer som antagits i enlighet med den förordningen och i linje med sårbarhetsanalyser som genomförts av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/1624.

_________________

_________________

31 Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

31 Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Instrumentet bör ge uttryck för solidaritet och delat ansvar genom ekonomiskt stöd till de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverkets bestämmelser om de yttre gränserna och viseringar samt till de medlemsstater som förbereder sig för fullt deltagande i Schengensamarbetet, och det bör användas av medlemsstaterna på ett sätt som gynnar unionens gemensamma politik för förvaltningen av de yttre gränserna.

(24)  Instrumentet bör ge ekonomiskt stöd till de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverkets bestämmelser om de yttre gränserna och viseringar och till de medlemsstater som förbereder sig för fullt deltagande i Schengensamarbetet, och det bör användas av medlemsstaterna på ett sätt som gynnar unionens gemensamma politik för förvaltningen av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  I syfte att bidra till att det politiska målet med instrumentet uppnås, bör medlemsstaterna säkerställa att deras program beaktar instrumentets särskilda mål, att prioriteringarna väljs i enlighet med de överenskomna EU-prioriteringarna och de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II och att fördelningen av medel mellan målen och åtgärderna står i proportion till de utmaningar och behov de ställs inför.

(26)  I syfte att bidra till att det politiska målet med instrumentet uppnås, bör medlemsstaterna säkerställa att deras program beaktar instrumentets särskilda mål, att prioriteringarna väljs i enlighet med de överenskomna EU-prioriteringarna och de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II och att fördelningen av lämpliga medel mellan målen och åtgärderna står i proportion till de utmaningar och behov de ställs inför. I det avseendet är det viktigt att uppnå en rättvis och öppen fördelning av medel mellan instrumentets särskilda mål. Därför är det lämpligt att säkerställa en miniminivå för utgifterna för det särskilda målet att stödja den gemensamma viseringspolitiken, oavsett om det rör åtgärder under direkt eller indirekt förvaltning eller åtgärder med delad förvaltning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Sjögränsövervakning är en av de kustbevakningsuppgifter som utförs i unionens sjöbevakningsområde. Nationella myndigheter som utför kustbevakning är också ansvariga för en lång rad uppgifter som kan omfatta, men inte begränsas till, sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, gränskontroll, fiskerikontroll, tullkontroll, allmän brottsbekämpning samt miljöskydd. Kustbevakningsuppgifternas breda omfattning gör att de omfattas av olika EU-politikområden där synergier bör eftersträvas för att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva resultat.

(31)  Sjögränsövervakning är en av de kustbevakningsuppgifter som utförs i unionens sjöbevakningsområde. Nationella myndigheter som utför kustbevakning är också ansvariga för en lång rad uppgifter som kan omfatta, men inte begränsas till, sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, gränskontroll, fiskerikontroll, tullkontroll, allmän brottsbekämpning samt miljöskydd. Kustbevakningsuppgifternas breda omfattning gör att de omfattas av olika EU-politikområden där synergier bör eftersträvas för att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva resultat.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  När medlemsstaterna genomför åtgärder som finansieras genom detta instrument och som är kopplade till sjögränsövervakning bör de ägna särskild uppmärksamhet åt sina skyldigheter enligt internationell sjörätt att bistå personer i nöd. I detta avseende bör utrustning och system som får stöd av instrumentet användas för sökning och räddning i situationer som kan uppstå under gränsövervakningsinsatser till sjöss, och därigenom bidra till att säkerställa skyddet för migranter och rädda deras liv.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  För att stärka den maritima verksamhetens komplementaritet och enhetlighet, undvika dubbelarbete och minska budgetpåfrestningarna på ett område med så kostsam verksamhet som det maritima området, bör instrumentet stödja multifunktionella maritima insatser vars huvudsakliga syfte är gränsövervakning, men som dessutom samtidigt kan syfta till andra mål.

(33)  För att stärka den maritima verksamhetens komplementaritet och enhetlighet, undvika dubbelarbete och minska budgetpåfrestningarna på ett område med så kostsam verksamhet som det maritima området, bör instrumentet stödja multifunktionella maritima insatser vars huvudsakliga syfte är gränsövervakning, men som dessutom samtidigt kan syfta till andra mål med anknytning därtill, exempelvis bekämpning av människohandel.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer vilka finansieras genom instrumentet bör genomföras i fullständig synergi, överensstämmelse och komplementaritet med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för externt bistånd. I synnerhet bör fullständig överensstämmelse vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. När det gäller den externa dimensionen bör instrumentet inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer och stärka centrala aspekter i deras gränsövervaknings- och gränsförvaltningskapacitet på områden av intresse för unionens migrationspolitik och säkerhetsmål.

(34)  Det huvudsakliga syftet med detta instrument bör vara att ge stöd åt integrerad gränsförvaltning vid unionens yttre gränser och stödja den gemensamma viseringspolitiken. Dock skulle vissa åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer kunna finansieras genom instrumentet, inom fastställda ramar och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. De åtgärderna bör genomföras i fullständig synergi, överensstämmelse och komplementaritet med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för externt bistånd. I synnerhet bör fullständig överensstämmelse vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a)  Kommissionen bör ägna särskild uppmärksamhet åt utvärdering av åtgärder och program som avser tredjeländer.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Finansiering ur unionens budget bör koncentreras till verksamhet där unionens insatser kan tillföra ett mervärde jämfört med åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. Eftersom unionen har bättre förutsättningar än medlemsstaterna att tillhandahålla en ram för unionens solidaritet vad gäller gränskontroll, den gemensamma viseringspolitiken och hantering av migrationsströmmar samt att skapa en plattform för utvecklingen av gemensamma it-system till stöd för denna politik, kommer det ekonomiska stöd som ges inom ramen för denna förordning i synnerhet att bidra till att stärka den nationella kapaciteten och unionens kapacitet på dessa områden.

(35)  Finansiering ur unionens budget bör koncentreras till verksamhet där unionens insatser kan tillföra ett mervärde jämfört med åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. Eftersom unionen har bättre förutsättningar än medlemsstaterna att tillhandahålla en ram för unionens solidaritet vad gäller gränsförvaltning och gemensam viseringspolitik samt att skapa en plattform för utvecklingen av gemensamma it-system till stöd för denna politik, kommer det ekonomiska stöd som ges inom ramen för denna förordning i synnerhet att bidra till att stärka den nationella kapaciteten och unionens kapacitet på dessa områden.

Motivering

Migrationsfrågor finansieras genom ett separat instrument.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Om en medlemsstat har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt fördragen på områdena gränsförvaltning och visering, om det finns en uppenbar risk för att medlemsstaten allvarligt åsidosätter unionens värden vid genomförandet av regelverket om gränsförvaltning och visering, eller om brister har konstaterats på det berörda området i en utvärderingsrapport inom ramen för utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket, kan det anses att medlemsstaten inte följer unionens relevanta regelverk, även i fråga om tillämpningen av driftsstöd inom ramen för detta instrument.

(36)  Om en medlemsstat har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt fördragen på områdena gränsförvaltning och visering, om det finns en uppenbar risk för att medlemsstaten allvarligt åsidosätter unionens värden vid genomförandet av regelverket om gränsförvaltning och visering, om brister har konstaterats på det berörda området i en utvärderingsrapport inom ramen för utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket, eller om medlemsstaten i samarbete med ett tredjeland har finansierat och företagit gemensamma åtgärder med tredjelandet och dessa har lett till kränkning av grundläggande rättigheter, identifierat genom ovannämnda utvärderings- och övervakningsmekanism, kan det anses att medlemsstaten inte följer unionens relevanta regelverk, även i fråga om tillämpningen av driftsstöd inom ramen för detta instrument.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör instrumentet återspegla behovet av större flexibilitet och förenkling, samtidigt som det uppfyller krav på förutsebarhet och säkerställer en rättvis och transparent resursfördelning.

(37)  För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör instrumentet säkerställa en rättvis och transparent resursfördelning. Det bör balansera behovet av förutsebarhet i tilldelningen av resurser med behovet av större flexibilitet och förenkling. För att uppfylla kraven gällande insyn i finansieringen bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, offentliggöra information om utvecklingen av de årliga och fleråriga programmen i den tematiska delen. Genomförandet av instrumentet bör följa principerna om utgifternas effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet. Genomförandet av instrumentet bör dessutom vara så användarvänligt som möjligt.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  I denna förordning bör man ange de initiala beloppen för medlemsstaternas program, beräknade på grundval av de kriterier som fastställs i bilaga I, vilka återspeglar land- och sjögränsavsnittens längd och hotnivå, arbetsbördan vid flygplatser och konsulat samt antalet konsulat.

(38)  I denna förordning bör man ange de initiala beloppen för medlemsstaternas program, beräknade på grundval av de kriterier som fastställs i bilaga I, vilka återspeglar land- och sjögränsavsnittens längd och påverkansgrader baserat på nya och historiska data, arbetsbördan vid flygplatser och konsulat samt antalet konsulat.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Halvtidsöversynen bör användas för att bedöma programmens ändamålsenlighet och EU-mervärde, lösa problem som uppstod under den första fasen och ge en transparent översikt över genomförandet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Eftersom utmaningarna på området gränsförvaltning och viseringar ständigt förändras, är det nödvändigt att anpassa tilldelningen av medel till förändringarna i migrationsströmmarna, trycket vid gränserna och säkerhetshoten samt kanalisera finansieringen till de prioriteringar som ger det största mervärdet för unionen. För att reagera på akuta behov, förändringar i strategier och unionens prioriteringar, samt för att kanalisera finansieringen till åtgärder med ett stort mervärde för unionen, kommer en del av finansieringen regelbundet att anslås till särskilda åtgärder, unionsåtgärder och bistånd i nödsituationer genom en tematisk del.

(40)  Eftersom utmaningarna på området gränsförvaltning och viseringar ständigt förändras, är det nödvändigt att anpassa tilldelningen av medel till förändringarna i prioriteringarna för viseringspolitiken och gränsförvaltningen, också till följd av ökat tryck vid gränserna, samt att kanalisera finansieringen till de prioriteringar som ger det största mervärdet för unionen. För att reagera på akuta behov, förändringar i strategier och unionens prioriteringar, samt för att kanalisera finansieringen till åtgärder med ett stort mervärde för unionen, kommer en del av finansieringen regelbundet att anslås till särskilda åtgärder, unionsåtgärder och bistånd i nödsituationer genom en tematisk del.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Instrumentet bör bidra till att täcka driftskostnaderna i samband med gränsförvaltningen, den gemensamma viseringspolitiken och storskaliga it-system och bör därigenom göra det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla den kapacitet som är avgörande för unionen som helhet. Detta bidrag består av full ersättning för specifika kostnader kopplade till målen med instrumentet och bör utgöra en väsentlig del av medlemsstaternas program.

(42)  Instrumentet bör, inom fastställda avgränsningar, bidra till att täcka driftskostnaderna i samband med gränsförvaltningen, den gemensamma viseringspolitiken och storskaliga it-system och bör därigenom göra det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla den kapacitet som är avgörande för unionen som helhet. Detta bidrag består av full ersättning för specifika kostnader kopplade till målen med instrumentet och bör utgöra en väsentlig del av medlemsstaternas program.

Motivering

Stödet för driftskostnader bör begränsas, eftersom sådana utgifter normalt sett är en fråga för de nationella budgetarna och inte ger något europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  En del av de tillgängliga medlen inom ramen för instrumentet kan också tilldelas medlemsstaternas program för genomförande av särskilda åtgärder, utöver den initiala tilldelningen. Dessa särskilda åtgärder bör identifieras på unionsnivå och bör omfatta åtgärder som kräver samarbete eller åtgärder som behövs för att hantera utvecklingen inom unionen och som kräver att ytterligare medel görs tillgängliga för en eller flera medlemsstater, såsom förvärv via medlemsstaternas nationella program av teknisk utrustning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver för att bedriva sin insatsverksamhet, modernisering av handläggningen av viseringsansökningar, utveckling av nya storskaliga it-system och inrättande av interoperabilitet mellan systemen. Dessa särskilda åtgärder kommer att fastställas av kommissionen i dess arbetsprogram.

(43)  En del av de tillgängliga medlen inom ramen för instrumentet kan också tilldelas medlemsstaternas program för genomförande av särskilda åtgärder, utöver den initiala tilldelningen. Dessa särskilda åtgärder bör identifieras på unionsnivå och bör omfatta åtgärder med ett EU-mervärde som kräver samarbete mellan medlemsstaterna eller åtgärder som behövs för att hantera utvecklingen inom unionen och som kräver att ytterligare medel görs tillgängliga för en eller flera medlemsstater, såsom förvärv via medlemsstaternas nationella program av teknisk utrustning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver för att bedriva sin insatsverksamhet, modernisering av handläggningen av viseringsansökningar, utveckling av storskaliga it-system och inrättande av interoperabilitet mellan systemen. Dessa särskilda åtgärder kommer att fastställas av kommissionen i dess arbetsprogram, som bör antas genom delegerad akt.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  För att förbättra unionens förmåga att omedelbart hantera oförutsett eller oproportionerligt migrationstryck, i synnerhet vid de gränsavsnitt där det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/201338 har fastställts att påverkansgraden är sådan att den äventyrar hela Schengenområdets funktion, samt hantera tryck på viseringsavdelningarna vid medlemsstaternas konsulat eller risker för gränssäkerheten, bör det vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.

(45)  För att förbättra unionens förmåga att omedelbart hantera oförutsedda, brådskande och särskilda behov vid en nödsituation, framför allt vid de gränsavsnitt där det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/201338 har fastställts att påverkansgraden är sådan att den äventyrar hela Schengenområdets funktion, samt hantera tryck på viseringsavdelningarna vid medlemsstaternas konsulat eller risker för gränssäkerheten, bör detta instrument undantagsvis ge ekonomiskt bistånd som en sista utväg i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  Migration och passage av de yttre gränserna av ett stort antal tredjelandsmedborgare bör inte i sig betraktas som ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten och bör inte i sig vara en utlösande faktor för bistånd i nödsituationer inom ramen för detta instrument.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Det politiska målet för detta instrument kommer också att främjas med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom de politiska områdena [...] av fonden InvestEU. Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller bristfälliga investeringssituationer på ett proportionellt sätt, och åtgärderna bör inte duplicera eller utestänga privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett klart europeiskt mervärde.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  För att åtgärder ska kunna genomföras genom delad förvaltning bör instrumentet ingå som en del av ett enhetligt ramverk bestående av föreliggande förordning, budgetförordningen och förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser].

(49)  För att åtgärder ska kunna genomföras genom delad förvaltning bör instrumentet ingå som en del av ett enhetligt ramverk bestående av föreliggande förordning, budgetförordningen och ett instrument som fastställer gemensamma bestämmelser om delad förvaltning. I händelse av motstridiga bestämmelser, bör denna förordning ha företräde framför de gemensamma bestämmelserna.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  I enlighet med förordning (EU) …/... [den nya budgetförordningen]41, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201342, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9543, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9644 och rådets förordning (EU) 2017/193945 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslighet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137146. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(52)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201342, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9543, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9644 och rådets förordning (EU) 2017/193945 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslighet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137146. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Resultaten från utredningar av oriktigheter eller bedrägeri som rör instrumentet bör göras tillgängliga för Europaparlamentet.

__________________

__________________

41 EUT C […], […], s. […].

 

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

43 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

43 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

44 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

44 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

45 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

45 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1939 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

46 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1939 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget och i linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden, som godkändes av rådet i dess slutsatser av den 12 april 2018, bör de relevanta medlemsstaterna säkerställa att deras nationella program beaktar framväxande hot mot de yttersta randområdena. Instrumentet stöder dessa medlemsstater med tillräckliga resurser för att hjälpa de yttersta randområdena när så är lämpligt.

(55)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget och i linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden, som godkändes av rådet i dess slutsatser av den 12 april 2018, bör de relevanta medlemsstaterna säkerställa att deras nationella program beaktar framväxande hot mot de yttersta randområdena, såsom gränskontroll, oproportionell tillströmning av människor eller utplacering av europeiska informationssystem. Instrumentet stöder dessa medlemsstater med tillräckliga resurser för att hjälpa de yttersta randområdena med hänsyn till sådana särdrag.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning48 finns det ett behov av att utvärdera detta instrument på grundval av information som samlats in enligt specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. I förekommande fall kan sådana krav innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för att utvärdera instrumentets faktiska konsekvenser. För att mäta instrumentets resultat bör indikatorer och relaterade mål fastställas för vart och ett av instrumentets särskilda mål.

(56)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning48 finns det ett behov av att utvärdera detta instrument på grundval av information som samlats in enligt specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. I förekommande fall kan sådana krav innefatta mätbara indikatorer – inbegripet kvalitativa och kvantitativa indikatorer – som kan användas som utgångspunkt för att utvärdera instrumentets faktiska konsekvenser. För att mäta instrumentets resultat bör indikatorer och relaterade mål fastställas för vart och ett av instrumentets särskilda mål.

__________________

__________________

48 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  Genom indikatorerna och den finansiella rapporteringen bör kommissionen och medlemsstaterna övervaka instrumentets genomförande i enlighet med de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser] och denna förordning.

(58)  Kommissionen bör varje år överlämna en sammanfattning av de godkända årliga prestationsrapporterna till Europaparlamentet och rådet. På begäran bör kommissionen göra den fullständiga texten till de årliga prestationsrapporterna tillgänglig för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(58a)  Det är viktigt att säkerställa sund finansiell förvaltning och säkerhet om rättsläget under övergångsperioden och hela genomförandet av instrumentet. Åtgärder som genomförts under perioden 2014–2020 bör inte avbrytas under övergången.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  ör att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201150. Granskningsförfarandet bör användas för genomförandeakter som fastställer gemensamma skyldigheter för medlemsstaterna, särskilt när det gäller att förse kommissionen med information, medan det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter som avser formerna för att förse kommissionen med information inom ramen för programplanering och rapportering, eftersom de är rent tekniska till sin natur.

(60)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201150. Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter som avser formerna för att förse kommissionen med information inom ramen för programplanering och rapportering, eftersom de är rent tekniska till sin natur.

__________________

__________________

50 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

50 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (nedan kallat instrumentet) som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning (nedan kallad fonden).

1.  Genom denna förordning inrättas instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (nedan kallat instrumentet) som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning (nedan kallad fonden) för perioden från den 1 januari 2021 till 31december 2027.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fonden inrättas genom denna förordning tillsammans med förordning (EU) .../... [instrumentet för tullkontrollutrustning] om inrättande, som en del av [Fonden för integrerad gränsförvaltning], av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Här fastställs målen för instrumentet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

3.  I denna förordning fastställs målen för instrumentet, särskilda mål och åtgärder för att genomföra dessa särskilda mål, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  blandfinansieringsinsats: åtgärder som stöds genom EU-budgeten, inbegripet blandfinansieringsinstrument i enlighet med artikel 2.6 i budgetförordningen, i vilka icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument från EU-budgeten sammanförs med återbetalningspliktiga former av stöd från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansiella institutioner, kommersiella finansinstitut och investerare.

utgår

Motivering

Det står inte klart vilket mervärde som blandfinansieringsinsatser skulle tillföra på områdena gränsförvaltning och viseringspolitik. Det är framför allt oklart vilka åtgärder som skulle bli föremål för sådana insatser och på vilka villkor. Unionens politik på områdena gränsförvaltning och viseringspolitik bör inte vara beroende av investeringar från den privata sektorn.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  yttre gränser: medlemsstaternas gränser landgränser, inklusive flod- och insjögränser, sjögränser samt flygplatser och flod-, kust- och insjöhamnar – på vilka unionsrättens bestämmelser om passage av yttre gränser är tillämpliga, även de inre gränser vid vilka kontrollerna ännu inte har avskaffats.

(4)  yttre gränser: medlemsstaternas gränser i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 399/2016 – landgränser, inklusive flod- och insjögränser, sjögränser samt flygplatser och flod-, kust- och insjöhamnar – på vilka unionsrättens bestämmelser om passage av yttre gränser är tillämpliga, även de inre gränser vid vilka kontrollerna ännu inte har avskaffats.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning ska instrumentets politiska mål vara att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen, i full överensstämmelse med unionens åtaganden om grundläggande rättigheter, och därigenom bidra till att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen.

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning ska instrumentets politiska mål vara att säkerställa en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen, i full överensstämmelse med unionens regelverk och de internationella åtaganden som åligger unionen och dess medlemsstater genom de internationella instrument som de har undertecknat.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

(a)  Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja den gemensamma viseringspolitiken, för att underlätta lagligt resande och förhindra migrations- och säkerhetsrisker.

(b)  Stödja den gemensamma viseringspolitiken, för att säkerställa en mer harmoniserad strategi bland medlemsstaterna när det gäller utfärdande av viseringar, för att underlätta lagligt resande och mildra säkerhetsrisker.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Icke-diskriminering och respekt för grundläggande rättigheter

 

Instrumentet ska genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i EU:s regelverk, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter, särskilt genom att säkerställa överensstämmelsen med principerna om icke-diskriminering och non-refoulement.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska instrumentet särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

1.  I enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska instrumentet stödja åtgärder som bidrar till att de mål som avses i artikel 3 och särskilt de åtgärder som förtecknas i bilaga III uppnås.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att uppnå målen för denna förordning får instrumentet, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 5, stödja åtgärder som ligger i linje med unionens prioriteringar i den mening som avses i bilaga III i förhållande till och i tredjeländer.

2.  För att uppnå de mål som avses i artikel 3 får instrumentet, i undantagsfall, inom fastställda gränser och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, stödja de åtgärder som avses i bilaga III i förhållande till och i tredjeländer, i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det totala beloppet för finansiering av stödåtgärder i eller i förhållande till tredjeländer inom ramen för den tematiska delen enligt artikel 8 får inte överstiga 4 % av det totala belopp som tilldelats den tematiska delen enligt artikel 7.2 b.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Det totala beloppet för finansiering av stödåtgärder i eller i förhållande till tredjeländer inom ramen för medlemsstaternas program i enlighet med artikel 12 får per medlemsstat inte överstiga 4 % av det totala belopp som tilldelats den medlemsstaten enligt artiklarna 7.2 a och 10.1 samt bilaga I.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  I nödsituationer kan de icke stödberättigande åtgärder som anges i denna punkt anses vara stödberättigande.

  I nödsituationer, i enlighet med artikel 23, kan de icke stödberättigande åtgärder som anges i denna punkt anses vara stödberättigande.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges där.

ii)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges där, under förutsättning att alla åtgärder i eller i förhållande till det tredjelandet till fullo respekterar de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland får i undantagsfall delta när det är nödvändigt för att nå målen för en viss åtgärd.

3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland får i undantagsfall delta när det är nödvändigt för att nå målen för en viss åtgärd och när detta är fullt förenligt med unionens regelverk och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater eller i tredjeländer, är berättigade till stöd.

4.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller i utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater, är berättigade till stöd. När de internationella organisationer som deltar i ett konsortium är etablerade i ett tredjeland ska artikel 6.3 gälla.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd som tillhandahålls enligt denna förordning ska komplettera nationella, regionala och lokala interventioner, och ska inriktas på att tillföra ett mervärde till denna förordnings mål.

1.  Stöd som tillhandahålls enligt denna förordning ska komplettera nationella, regionala och lokala interventioner, och ska inriktas på att tillföra ett EU-mervärde till denna förordnings mål.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta om genomförandet av instrumentet. Kommissionen ska inrätta en hjälpcentral och kontaktpunkt för att ge stöd till medlemsstaterna och bidra till en ändamålsenlig tilldelning av medel.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 20212027 ska vara 8 018 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 20212027 ska vara 7 087 760 000 EUR i 2018 års priser (8 018 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  4 811 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning, varav 157 200 000 EUR till den särskilda transiteringsordning som avses i artikel 16 och som genomförs genom delad förvaltning.

(a)  4 252 833 000 EUR i 2018 års priser (4 811 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning, varav 138 962 000 EUR i 2018 års priser (157 200 000 EUR i löpande priser) till den särskilda transiteringsordning som avses i artikel 16 och som genomförs genom delad förvaltning.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  3 207 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

(b)  2 834 927 000 EUR i 2018 års priser (3 207 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till den tematiska delen.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Finansiering från den tematiska delen ska ägnas prioriteringar som har ett stort mervärde för unionen eller användas för att tillmötesgå akuta behov, i enlighet med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i bilaga II.

2.  Finansiering från den tematiska delen ska ägnas prioriteringar som har ett stort mervärde för unionen eller användas för att tillmötesgå akuta behov, i enlighet med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i bilaga II, eller stödja åtgärder i enlighet med artikel 20. Vid förberedande av arbetsprogrammen ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå, inbegripet det civila samhället.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Minst 20 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till de särskilda mål som avses i artikel 3.2 b.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När finansiering från den tematiska delen beviljas medlemsstaterna med direkt eller indirekt förvaltning, ska det säkerställas att de utvalda projekten inte påverkas av något motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

3.  När finansiering från den tematiska delen beviljas medlemsstaterna genom direkt eller indirekt förvaltning ska ingen finansiering finnas tillgänglig för projekt där det finns belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När finansiering från den tematiska delen genomförs genom delad förvaltning ska kommissionen, för tillämpningen av artiklarna 18 och 19.2 i förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser], bedöma om de planerade åtgärderna inte påverkas av något motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

4.  När finansiering från den tematiska delen används genom delad förvaltning ska kommissionen utvärdera de planerade åtgärderna för att säkerställa att ingen finansiering ska vara tillgänglig för projekt där det finns belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När finansiering från den tematiska delen genomförs genom direkt eller indirekt förvaltning ska kommissionen bedöma huruvida de åtgärder som föreskrivs inte påverkas av en generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat som påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens finansiella intressen på ett sätt som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att ange vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificera belopp för var och en av de komponenter som anges i punkt 1 ska kommissionen anta finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen för den tematiska delen. Det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser ska anges i finansieringsbesluten, i tillämpliga fall.

6.  För att ange vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificera belopp för var och en av de komponenter som anges i punkt 1 är kommissionen bemyndigad att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att fastställa arbetsprogram i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen för den tematiska delen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Efter antagandet av ett sådant finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

7.  Efter antagandet av ett sådant arbetsprogram som avses i punkt 3 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Finansieringsbesluten kan vara årliga eller fleråriga, och får omfatta en eller flera av komponenterna i den tematiska delen.

8.  Arbetsprogrammen kan vara årliga eller fleråriga, och får omfatta en eller flera av komponenterna i den tematiska delen.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta avsnitt ska tillämpas på den del av finansieringsramen som avses i artikel 7.2 a, och på de tilläggsmedel som ska genomföras under delad förvaltning enligt kommissionens beslut för den tematiska del som avses i artikel 8.

1.  Detta avsnitt ska tillämpas på den del av finansieringsramen som avses i artikel 7.2 a, och på de tilläggsmedel som ska genomföras under delad förvaltning enligt kommissionens arbetsprogram för den tematiska del som avses i artikel 8.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  4 009 000 000 EUR till medlemsstaterna i enlighet med kriterierna i bilaga I.

(a)  3 543 880 000 EUR i 2018 års priser (4 009 000 000 EUR i löpande priser) till medlemsstaterna i enlighet med kriterierna i bilaga I.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  802 000 000 EUR till medlemsstaterna för justering av programtilldelningen på det sätt som avses i artikel 13.1.

(b)  708 953 000 EUR i 2018 års priser (802 000 000 EUR i löpande priser) till medlemsstaterna för justering av programtilldelningen på det sätt som avses i artikel 13.1.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bidraget från unionens budget får inte överstiga 75 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt.

1.  Bidraget från unionens budget får inte överstiga 85 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt från medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per capita är lägre än 90 % av genomsnittet i unionen och 75 % av de totala stödberättigande utgifterna för övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och beaktar unionens prioriteringar och utmaningar på området gränsförvaltning och visering, och att de stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.

1.  Varje medlemsstat och kommissionen ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i det nationella programmet är förenliga med och beaktar unionens prioriteringar och utmaningar på området gränsförvaltning och visering, och att de stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar samt de internationella åtaganden som åligger unionen och dess medlemsstater genom de internationella instrument som de har undertecknat. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I det avseendet ska medlemsstaterna avsätta minst 20 % av sin tilldelade finansiering till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 b.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och, när så är lämpligt, eu-LISA, i ett tidigt skede involveras i arbetet med att utveckla medlemsstaternas program, i den mån detta omfattas av byråernas befogenheter.

2.  Kommissionen ska när så är lämpligt säkerställa att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra relevanta unionsbyråer i ett tidigt skede involveras i arbetet med att utveckla medlemsstaternas program, i den mån detta omfattas av byråernas befogenheter.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om utkasten till program, med särskild tonvikt på verksamhet som omfattas av driftsstöd i enlighet med artikel 3.2 a, för att säkerställa konsekvens och komplementaritet mellan byråns respektive medlemsstaternas åtgärder i fråga om gränsförvaltning, undvika dubbelfinansiering samt för att uppnå kostnadseffektivitet.

3.  Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om utkasten till program, med särskild tonvikt på verksamhet som omfattas av driftsstöd i enlighet med artikel 3.2 a, för att säkerställa konsekvens och komplementaritet mellan byråns respektive medlemsstaternas åtgärder i fråga om gränsförvaltning, undvika dubbelfinansiering samt för att uppnå kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska samråda med eu-LISA om utkasten till program, med särskild tonvikt på verksamhet som omfattas av tekniskt stöd i enlighet med artikel 3.2 b, för att säkerställa konsekvens och komplementaritet mellan eu-LISA:s respektive medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får involvera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och, när så är lämpligt, eu-LISA i övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av instrumentet är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

4.  Kommissionen får när så är lämpligt involvera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra relevanta unionsbyråer i övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av instrumentet är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När så är lämpligt ska kommissionen involvera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i arbetet med att utreda det lämpligaste sättet att följa rekommendationerna med stöd av detta instrument.

6.  När så är lämpligt ska kommissionen involvera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, eu-LISA, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra relevanta unionsbyråer och unionsorgan i arbetet med att utreda det lämpligaste sättet att följa rekommendationerna med stöd av detta instrument.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Vid behov ska det berörda programmet ändras för att beakta de rekommendationer som avses i punkt 5. Beroende på effekten av justeringen, får det ändrade programmet godkännas av kommissionen.

8.  Vid behov ska det berörda programmet ändras att de rekommendationer som avses i punkt 5 och de framsteg som gjorts med att uppnå de delmål och mål enligt bedömningen i de årliga prestandarapporter som avses artikel 27.2 a beaktas. Beroende på effekten av justeringen, ska det ändrade programmet godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Om en medlemstat beslutar att genomföra projekt tillsammans med eller i ett tredjeland med stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet inleds.

10.  Innan en medlemsstat beslutar att genomföra projekt tillsammans med, i eller i förhållande till ett tredjeland med stöd från fonden, ska den säkerställa att alla åtgärder som föreslås av, i eller i förhållande till det tredjelandet uppfyller unionens och den medlemsstatens internationella åtaganden och att de fullt ut respekterar de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den berörda medlemsstaten ska samråda med kommissionen innan projektet inleds, även när det gäller att säkerställa att villkoren ovan är uppfyllda.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  När en medlemsstat beslutar att genomföra åtgärder tillsammans med eller i ett tredjeland med stöd från instrumentet vilka har anknytning till övervakning, upptäckt, identifiering, spårning, förebyggande och förhindrande av olaglig gränspassage i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet eller bidra till att skydda och rädda migranters liv, ska den säkerställa att den har underrättat kommissionen om alla bilaterala eller multilaterala samarbetsavtal med det tredjelandet i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1052/2013.

11.  När en medlemsstat undantagsvis beslutar att genomföra åtgärder tillsammans med, i eller i förhållande till ett tredjeland med stöd från instrumentet vilka har anknytning till övervakning, upptäckt, identifiering, spårning, förebyggande och förhindrande av olaglig gränspassage i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet eller bidra till att skydda och rädda migranters liv, ska den säkerställa att den har underrättat kommissionen om alla bilaterala eller multilaterala samarbetsavtal med det tredjelandet i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1052/2013. Medlemsstaterna ska säkerställa full respekt för principen om non-refoulement, inbegripet vid åtgärder som vidtas på fritt hav.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  När en medlemsstat beslutar att inleda projekt med, i eller i förhållande till ett tredjeland inom ramen för detta instrument ska medlemsstaten inom tio dagar underrätta organisationerna som företräder deltagarna på internationell nivå samt kommitténs ledamöter.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 12 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  När det gäller operativ utrustning, bland annat transportmedel, och kommunikationssystem som krävs för effektiv och säker gränskontroll och som förvärvats med stöd av detta instrument ska följande gälla:

12.  När det gäller operativ utrustning, bland annat transportmedel, och kommunikationssystem som krävs för effektiv och säker gränskontroll samt för sök- och räddningsinsatser och som förvärvats med stöd av detta instrument ska följande gälla:

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 12 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  För att stödja en enhetlig planering av kompetensutvecklingen för den europeiska gräns- och kustbevakningen, och en eventuell användning av gemensam upphandling, ska medlemsstaterna, som en del av den rapportering som görs i enlighet med artikel 27, tillhandahålla kommissionen den tillgängliga fleråriga planeringen för den utrustning som de planerar att förvärva inom ramen för instrumentet. Kommissionen ska översända denna information till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

(d)  För att stödja en enhetlig planering av kompetensutvecklingen för den europeiska gräns- och kustbevakningen, och en eventuell användning av gemensam upphandling, ska medlemsstaterna, som en del av den rapportering som görs i enlighet med artikel 27, tillhandahålla kommissionen den tillgängliga fleråriga planeringen för den utrustning som de planerar att förvärva inom ramen för instrumentet. Kommissionen ska översända denna information till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

 

Om medlemsstaterna genomför åtgärder enligt detta instrument som rör sjögränsövervakning ska de ta särskild hänsyn till sina internationella åtaganden i fråga om sök- och räddningsinsatser till sjöss och ska i detta syfte ha rätt att använda den utrustning och de system som avses i leden a–d i denna punkt.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Utbildning på området gränsförvaltning som utförs med stöd från detta instrument ska grundas på relevanta harmoniserade och kvalitetssäkrade europeiska standarder för gemensam utbildning för gräns- och kustbevakning.

13.  Utbildning på området gränsförvaltning som utförs med stöd från detta instrument ska grundas på relevanta harmoniserade och kvalitetssäkrade europeiska standarder för gemensam utbildning för gräns- och kustbevakning och på relevant unionsrätt och internationell rätt, inbegripet i fråga om grundläggande rättigheter, tillgång till internationellt skydd och relevant sjörätt.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  Programplanering i den mening som avses i artikel 17.5 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska grundas på de interventionstyper som fastställs i tabell 1 i bilaga VI.

15.  Varje program ska för varje särskilt mål ange interventionstyperna i enlighet med tabell 1 i bilaga VI och en vägledande uppdelning av de anslagna medlen efter interventionstyp eller stödområde.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Programmen ska bli föremål för en halvtidsöversyn och en utvärdering i enlighet med artikel 26.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska 2024 tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Tilldelningen ska grunda sig på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna för de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Finansieringen ska gälla perioden från och med kalenderåret 2025.

1.  Senast före utgången av 2024 och efter att ha underrättat Europaparlamentet ska kommissionen tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Tilldelningen ska grunda sig på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna för de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Finansieringen ska gälla perioden från och med kalenderåret 2025.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om minst 10 % av den initiala tilldelningen för ett program som avses i artikel 10.1 a inte har täckts av mellanliggande betalningsansökningar som lämnats in i enlighet med artikel 85 i förordning EU …/...[förordningen om gemensamma bestämmelser], ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för programmet som avses i punkt 1.

2.  Om minst 30 % av den initiala tilldelningen för ett program som avses i artikel 10.1 a inte har täckts av mellanliggande betalningsansökningar ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för programmet som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Punkt 2 är endast tillämplig om relevant regelverk och relaterade rättsakter är i kraft den 1 januari 2022.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tilldelningen av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska, om lämpligt, beakta de framsteg som gjorts för att uppnå delmålen i den prestationsram som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och konstaterade brister i genomförandet.

3.  Vid tilldelning av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska man beakta de framsteg som gjorts för att uppnå delmålen i prestationsramen och konstaterade brister i genomförandet.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Särskilda åtgärder är transnationella eller nationella projekt i enlighet med målen i denna förordning, för vilka en, flera eller samtliga medlemsstater kan få tilläggstilldelning till sina program.

1.  Särskilda åtgärder är transnationella eller nationella projekt som tillför unionen ett mervärde och som är i linje med målen i denna förordning, för vilka en, flera eller samtliga medlemsstater kan få ytterligare tilldelning till sina program.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat som använder driftsstöd ska följa unionens regelverk om gränser och visering.

3.  En medlemsstat som använder driftsstöd ska följa unionens regelverk.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.3 c ska driftsstödet fokuseras på särskilda uppgifter och tjänster som anges i bilaga VII.

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.3 c ska driftsstödet fokuseras på de stödberättigade åtgärder som anges i bilaga VII.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att ändra de särskilda uppgifterna och tjänsterna i bilaga VII.

6.  För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att ändra de stödberättigade åtgärderna i bilaga VII.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Blandfinansieringsinsatser

 

Blandfinansieringsinsatser som beslutats enligt detta instrument ska genomföras i enlighet med [InvestEU-förordningen] och [avdelning X] i budgetförordningen.

 

Motivering

Det står inte klart vilket mervärde som blandfinansieringsinsatser skulle tillföra på områdena gränsförvaltning och viseringspolitik. Det är framför allt oklart vilka åtgärder som skulle bli föremål för sådana insatser och på vilka villkor. Unionens politik på områdena gränsförvaltning och viseringspolitik bör inte vara beroende av investeringar från den privata sektorn.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Instrumentet får stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller på dennas vägnar. Dessa åtgärder får finansieras till 100 %.

Instrumentet får stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller på dennas vägnar. Dessa åtgärder, nämligen förberedande åtgärder, övervakning, tillsyn, revision, utvärdering samt alla administrativa och tekniska stöd som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, och i förekommande fall med tredje land, får finansieras till 100 %.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska främja åtgärderna och deras resultat genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och meningsfull information till olika, relevanta målgrupper, däribland medierna och allmänheten, på de relevanta språken. För att säkerställa unionsfinansieringens synlighet ska mottagarna av unionsfinansiering hänvisa till dess ursprung när de informerar om åtgärden. Mottagarna ska i detta syfte säkerställa att unionens emblem finns med på – och unionens ekonomiska stöd uttryckligen nämns i – allt kommunikationsmaterial som riktar sig till medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till målen för denna förordning.

2.  För att nå ut till en så bred allmänhet som möjligt ska kommissionen vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende genomförandet av detta instrument och dess åtgärder och resultat. Kommissionen ska framför allt offentliggöra information om utvecklingen av de årliga och fleråriga programmen i den tematiska delen. Kommissionen ska också offentliggöra förteckningen över insatser som valts ut för stöd inom ramen för den tematiska delen på en allmänt tillgänglig webbplats och uppdatera denna förteckning minst var tredje månad. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av genomförandet av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till målen för denna förordning. Kommissionen får framför allt främja bästa praxis och utbyta information om instrumentets genomförande.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska offentliggöra den information som avses i punkt 2 i ett öppet maskinläsbart format i enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG1a, för att uppgifterna ska kunna sorteras, vara sökbara, extraheras, jämföras och vidareutnyttjas. Uppgifterna ska kunna sorteras efter prioritering, specifikt mål, totala stödberättigande kostnader för insatser, totala projektkostnader, totala upphandlingskostnader, stödmottagarens namn samt uppdragstagarens namn.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska förse kommissionen med information om utvecklingen av program med delad förvaltning, för offentliggörande på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Instrumentet ska tillhandahålla ekonomiskt stöd för att tillmötesgå akuta och specifika behov i händelse av en nödsituation som uppstår till följd av ett akut och exceptionellt högt tryck, när ett stort eller oproportionerligt antal tredjelandsmedborgare har passerat, passerar eller väntas passera en eller flera medlemsstaters yttre gränser, i synnerhet vid gränsavsnitt där påverkansgraden har konstaterats vara sådan att den äventyrar hela Schengenområdets funktion, eller i någon annan situation med akut och exceptionellt tryck som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning och som kräver omedelbara åtgärder.

1.  Kommissionen får besluta att i undantagsfall tillhandahålla ekonomiskt stöd för att tillmötesgå akuta och specifika behov i händelse av en vederbörligen motiverad nödsituation som sista utväg. Dessa situationer kan uppstå till följd av ett akut och exceptionellt högt tryck, när ett stort eller oproportionerligt antal tredjelandsmedborgare har passerat, passerar eller väntas passera en eller flera medlemsstaters yttre gränser, särskilt vid gränsavsnitt där påverkansgraden har konstaterats vara sådan att den äventyrar hela Schengenområdets funktion, eller i någon annan vederbörligen motiverad nödsituation som kräver brådskande åtgärder vid de yttre gränserna, inom ramen för tillämpningsområdet för denna förordning. Kommissionen ska utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden, får bistånd i nödsituationer täcka utgifter som uppkommit före den dag då bidragsansökan eller begäran om bistånd lämnades in, dock inte före den 1 januari 2021.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Bistånd i nödsituationer ska ges under strikt iakttagande av unionens regelverk och av unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter enligt de internationella instrument som de har undertecknat.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En åtgärd som har fått ett bidrag genom instrumentet kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder under delad förvaltning, förutsatt att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden, och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

1.  En åtgärd som har fått ett bidrag genom instrumentet kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder under delad förvaltning, förutsatt att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden, och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet. Bidrag från andra unionsprogram till åtgärder inom ramen för detta instrument ska i förekommande fall erkännas i kommissionens arbetsprogram eller i nationella program och årliga prestationsrapporter.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller de kumulativa, jämförbara villkoren att

2.  Insatser som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller de kumulativa, jämförbara villkoren att

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

får ta emot stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel 67.5 i förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel 8 i förordning (EU) .../... [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Reglerna för den fond eller det instrument som tillhandahåller stöd ska tillämpas.

får ta emot stöd från unionens strukturfonder, förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Reglerna för den fond eller det instrument som tillhandahåller stöd ska tillämpas.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med rapporteringskraven i artikel 43.3 h i iii i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga V.

1.  I enlighet med rapporteringskraven i artikel 41.3 h i iii i budgetförordningen ska kommissionen minst en gång per år informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga V.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg mot att uppnå målen för denna förordning fastställs i bilaga VIII. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa.

3.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg mot att uppnå målen för denna förordning fastställs i bilaga VIII. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa. Vad gäller resurser under delad förvaltning ska de gemensamma indikatorerna användas. På begäran ska de uppgifter som kommissionen mottagit i fråga om output- och resultatindikatorer göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Vad gäller resurser under delad förvaltning ska övervakning och rapportering grundas på de interventionstyper som fastställs i bilaga VI till denna förordning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 29 för att komma till rätta med oförutsedda eller nya omständigheter eller säkerställa det effektiva genomförandet av finansieringen.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Kommissionen ska särskilt uppmärksamma övervakningen av åtgärder som vidtas av, i eller i förhållande till tredjeländer, i enlighet med artiklarna 5, 12.10 och 12.11.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsutvärdering och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för detta instrument.

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 lägga fram en halvtidsutvärdering av genomförandet av denna förordning. I halvtidsutvärderingen ska fondens ändamålsenlighet, effektivitet, förenklingar och flexibilitet granskas. Den ska mer specifikt innehålla en bedömning av

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a)  framstegen mot att uppnå målen för denna förordning, med beaktande av alla relevanta uppgifter som finns att tillgå, särskilt de årliga prestationsrapporter som medlemsstaterna lämnar in i enlighet med artikel 30 samt de output- och resultatindikatorer som anges i bilaga VIII,

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b)  det europeiska mervärdet av de åtgärder och insatser som genomförs inom ramen för detta instrument,

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(c)  bidrag från instrumentet för att hantera befintliga och framväxande utmaningar vid de yttre gränserna, utveckla den gemensamma viseringspolitiken och använda instrumentet för att ta itu med de brister som konstaterats i utvärderingsmekanismen för Schengen och sårbarhetsanalysen,

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(d)  den fortsatta relevansen i och lämpligheten hos de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II och de åtgärder som anges i bilaga III,

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(e)  komplementariteten och enhetligheten mellan de åtgärder som stöds av detta instrument och det stöd som ges genom andra unionsfonder.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Halvtidsutvärderingen ska ta hänsyn till resultaten av efterhandsutvärderingar av den långsiktiga verkan av det tidigare instrumentet för ekonomiskt stöd för förvaltningen av de yttre gränserna och den gemensamma viseringspolitiken, som är en del av Fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Senast den 31 januari 2030 ska kommissionen genomföra en efterhandsutvärdering. Senast samma dag ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna in en utvärderingsrapport. Efterhandsutvärderingen ska innehålla en bedömning av de faktorer som anges i punkt 1. I det avseendet ska instrumentets långsiktiga verkningar utvärderas för att man ska kunna fatta beslut om att eventuellt förlänga eller ändra en senare fond.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen ska genomföras i så god tid att de kan användas i beslutsprocessen i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 40 i förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser].

2.  Halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen ska genomföras i så god tid att de kan användas i beslutsprocessen i enlighet med artikel 14 i denna förordning.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska i sin halvtidsöversyn och efterhandsutvärdering särskilt uppmärksamma utvärderingen av åtgärder som vidtagits av, i eller i förhållande till tredjeländer i enlighet med artiklarna 5, 12.10 och 12.11.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma datum varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna en årlig prestationsrapport i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in 2023 ska omfatta genomförandet av det program som genomförts till och med den 30 juni 2022.

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma datum varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna en årlig prestationsrapport. Den rapport som lämnas in 2023 ska omfatta genomförandet av det program som genomförts till och med den 30 juni 2022. Medlemsstaterna ska offentliggöra dessa rapporter på en särskild webbplats och översända dem till Europaparlamentet och till rådet.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  framstegen med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen, med hänsyn till de senaste uppgifter som krävs enligt artikel 37 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser],

(a)  framstegen med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen, med hänsyn till de senaste kumulativa uppgifter som översänts till kommissionen.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  En uppdelning av den årliga redovisningen för det nationella programmet efter återbetalning, förhandsfinansiering till slutliga stödmottagare och faktiska utgifter.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem,

(b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inbegripet motiverade yttranden från kommissionen med avseende på ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i EUF-fördraget,

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  komplementaritet mellan de åtgärder som får stöd från instrumentet och det stöd som ges genom andra unionsfonder, särskilt i eller i förhållande till tredjeländer,

(c)  komplementaritet, samordning och enhetlighet mellan de åtgärder som får stöd från instrumentet och det stöd som ges genom andra unionsfonder, särskilt unionens externa finansieringsinstrument och andra som tillhandahåller finansiering i eller i förhållande till tredjeländer,

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  efterlevnad av kraven i fråga om grundläggande rättigheter,

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  genomförandet av projekt i eller i förhållande till tredjeländer.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen kan lämna synpunkter på den årliga prestationsrapporten inom två månader efter dagen för mottagandet. Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända.

3.  Kommissionen kan lämna synpunkter på den årliga prestationsrapporten inom två månader efter dagen för mottagandet. Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända. När den årliga prestationsrapporten godkänts ska kommissionen tillgängliggöra en sammanfattning av den för Europaparlamentet och rådet, och ska offentliggöra sammanfattningen av den årliga prestationsrapporten på en särskild webbplats.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Övervakning och rapportering

 

1.  Övervakning och rapportering i enlighet med avdelning IV i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska grundas på de interventionstyper som fastställs i tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga VI. För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att ändra bilaga VI i enlighet med artikel 29.

 

2.  De gemensamma indikatorerna ska användas i enlighet med artiklarna 12.1, 17 och 37 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser].

 

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 12, 15, 25 och 28 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8, 12, 15, 25 och 28 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12, 15, 25 och 28 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet ska träda i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten i delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8, 12, 15, 25 och 28 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet ska träda i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten i delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 12, 15, 25 och 28 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8, 12, 15, 25 och 28 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt. Detta ska inte tillämpas på den genomförandeakt som avses i artikel 27.4.

utgår

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Vid fördelningen av medel enligt punkt 1 c ska ”yttre sjögränser” avse den yttre gränsen för medlemsstaternas territorialhav enligt definitionen i artiklarna 4–16 i Förenta nationernas havsrättskonvention. I fall där det krävs regelbundna insatser över stora avstånd för att förhindra olaglig invandring eller olaglig inresa, ska begreppet dock avse den yttre gränsen för områden med hög hotnivå. Definitionen av ”yttre sjögränser” i detta hänseende ska fastställas med beaktande av de operativa uppgifter som lämnats in av de berörda medlemsstaterna under de senaste två åren. Denna definition ska användas uteslutande vid tillämpningen av denna förordning.

6.  Vid fördelningen av medel enligt punkt 1 c ska ”yttre sjögränser” avse den yttre gränsen för medlemsstaternas territorialhav enligt definitionen i artiklarna 4–16 i Förenta nationernas havsrättskonvention. I fall där det krävs regelbundna insatser över stora avstånd för att förhindra irreguljär invandring eller inresa, ska begreppet dock avse den yttre gränsen för områden med hög hotnivå. Definitionen av ”yttre sjögränser” i detta hänseende ska fastställas med beaktande av de operativa uppgifter som lämnats in av de berörda medlemsstaterna under de senaste två åren. Denna definition ska användas uteslutande vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7 – led a – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  70 % i förhållande till antalet passager av de yttre gränserna vid godkända gränsövergångsställen.

(1)  60 % i förhållande till antalet passager av de yttre gränserna vid godkända gränsövergångsställen.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7 – led a – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  30 % i förhållande till antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa vid de yttre gränserna.

(2)  20 % i förhållande till antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 7 – led a – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  20 % för det antal personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och fått sin ansökan behandlad enligt det gränsförfarande som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte har lämnat den berörda statistiken ska de senaste tillgängliga uppgifterna för den medlemsstaten användas. Om det inte finns tillgängliga uppgifter för en medlemsstat ska referensvärdet vara noll.

Om en medlemsstat inte har lämnat den berörda statistiken ska de senaste tillgängliga uppgifterna för den medlemsstaten användas. Om det inte finns tillgängliga uppgifter för en medlemsstat, eller om en medlemsstat två år i rad underlåter att tillhandahålla sådan information, ska referensvärdet vara noll.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 9 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Om en medlemsstat inte har lämnat den berörda statistiken ska de senaste tillgängliga uppgifterna för den medlemsstaten användas. Om det inte finns tillgängliga uppgifter för en medlemsstat ska referensvärdet vara noll.

(d)  Om en medlemsstat inte har lämnat den berörda statistiken ska de senaste tillgängliga uppgifterna för den medlemsstaten användas. Om det inte finns tillgängliga uppgifter för en medlemsstat, eller om en medlemsstat två år i rad underlåter att tillhandahålla sådan information, ska referensvärdet vara noll.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga I – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillhandahålla kommissionen en rapport om fördelningen av medel i fråga om yttre land- och sjögränser och flygplatser, som avses i punkt 1 c.

10.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillhandahålla kommissionen en rapport om fördelningen av medel i fråga om yttre land- och sjögränser och flygplatser, som avses i punkt 1 c. Kommissionen ska offentliggöra rapporten.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga I – led 11 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  För den inledande tilldelningen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Följande specifika viktningsfaktorer ska fastställas per avsnitt med hjälp av de hotnivåer som definieras i förordning (EU) nr 1052/2013:

11.  För den inledande tilldelningen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig påverkansgrad vid varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig påverkansgrad vid varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Följande specifika viktningsfaktorer ska fastställas per avsnitt med hjälp av de hotnivåer som definieras i förordning (EU) nr 1052/2013:

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga I – led 11 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Faktor 0,5 för låg hotnivå.

(a)  Faktor 0,5 för låg påverkansgrad.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga I – led 11 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Faktor 3 för medelhög hotnivå.

(b)  Faktor 3 för medelhög påverkansgrad.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga I – led 11 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Faktor 5 för hög hotnivå.

(c)  Faktor 5 för hög påverkansgrad.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 11 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Faktor 8 för kritiskt hög hotnivå.

utgår

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i.  stärka kapaciteten att utföra kontroller och övervakning vid de yttre gränserna, däribland åtgärder för att förebygga och upptäcka gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism,

i.  stärka kapaciteten att utföra kontroller och övervakning vid de yttre gränserna, däribland åtgärder för att underlätta laglig gränspassage och, vid behov, åtgärder med anknytning till att förebygga och upptäcka gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism, samt åtgärder som rör hänvisning av personer som behöver, eller önskar ansöka om, internationellt skydd,

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii.  stödja sök- och räddningsinsatser i samband med sjögränsövervakning,

utgår

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii.  vidta tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet i anknytning till gränskontroll,

iii.  vidta tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet i anknytning till gränskontroll, under förutsättning att sådana åtgärder inte äventyrar den fria rörligheten,

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led a – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v.  inom tillämpningsområdet för denna förordning, stödja medlemsstater som står inför ett befintligt eller potentiellt oproportionerligt migrationstryck vid EU:s yttre gränser, även genom teknisk och operativ förstärkning samt genom utplacering av stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

v.  inom tillämpningsområdet för denna förordning, stödja medlemsstater som står inför en nödsituation som avses i artikel 23, även genom teknisk och operativ förstärkning samt genom utplacering av stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vidareutveckla den europeiska gräns- och kustbevakningen, genom gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, inrättande av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

(b)  Utveckla gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, inrättande av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen bland medlemsstaterna i syfte att vidareutveckla Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förbättra samarbetet på nationell nivå mellan de nationella myndigheter som ansvarar för gränskontroll eller för uppgifter som utförs vid gränserna, och på EU-nivå mellan medlemsstaterna, eller mellan medlemsstaterna, å ena sidan, och EU:s berörda organ, kontor och byråer eller tredjeländer, å den andra.

(c)  Förbättra samarbetet på nationell nivå mellan de nationella myndigheter som ansvarar för gränskontroll eller för uppgifter som utförs vid gränserna, och på EU-nivå mellan medlemsstaterna, eller mellan medlemsstaterna, å ena sidan, och EU:s berörda organ, kontor eller byråer, däribland byråer med ansvar för yttre åtgärder, å den andra.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Inrätta, driva och underhålla storskaliga it-system på området gränsförvaltning, inbegripet interoperabilitet mellan dessa it-system och deras kommunikationsinfrastruktur.

(e)  Inrätta, driva och underhålla de storskaliga it-system som redan omfattas av unionsrätten på området gränsförvaltning, inbegripet interoperabilitet mellan dessa it-system och deras kommunikationsinfrastruktur, samt åtgärder för att förbättra uppgifternas kvalitet och tillhandahållandet av information.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Öka förmågan att bistå personer i sjönöd, särskilt genom att stödja sök- och räddningsinsatser.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga II – led 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Stödja sök- och räddningsinsatser i samband med sjögränsövervakning.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahålla viseringssökande effektiva och kundvänliga tjänster, samtidigt som man upprätthåller viseringsförfarandets säkerhet och integritet.

(a)  Tillhandahålla viseringssökande effektiva och kundvänliga tjänster, samtidigt som man upprätthåller viseringsförfarandets säkerhet och integritet, med särskilt avseende på sårbara personer och barn.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Stödja medlemsstaten med utfärdande av viseringar, däribland viseringar med begränsad territoriell giltighet som utfärdas av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella åtaganden samt för personer som omfattas av ett av unionens program för vidarebosättning eller omplacering, och med att vara i fullständig överensstämmelse med unionens regelverk om viseringar.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Inrätta, driva och underhålla storskaliga it-system med anknytning till den gemensamma viseringspolitiken, inbegripet interoperabilitet mellan dessa it-system och deras kommunikationsinfrastruktur.

(d)  Uppdatera, driva och underhålla storskaliga it-system med anknytning till den gemensamma viseringspolitiken, inbegripet interoperabilitet mellan dessa it-system och deras kommunikationsinfrastruktur.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Infrastruktur, byggnader, system och tjänster som krävs vid gränsövergångsställen, i hotspot-områden och för gränsövervakning mellan gränsövergångsställen, för att förebygga och bekämpa otillåten gränspassage, olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet vid de yttre gränserna och för att garantera smidiga flöden för resenärer med legitima syften.

(a)  Infrastruktur, byggnader, system och tjänster som krävs vid gränsövergångsställen, i hotspot-områden och för gränsövervakning mellan gränsövergångsställen, för att förebygga och bekämpa otillåten gränspassage, irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet vid de yttre gränserna och för att garantera smidiga flöden för resenärer med legitima syften och en effektiv hantering av migrationsströmmar, inbegripet åtgärder som rör hänvisning av personer som behöver, eller önskar ansöka om, internationellt skydd, samtidigt som en värdig behandling av de berörda personerna säkerställs under alla omständigheter.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utbildning på området eller bidrag till utvecklingen av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, med beaktande av operativa behov och riskanalys, och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

(c)  Utbildning på området eller bidrag till utvecklingen av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, med beaktande av operativa behov, riskanalys och utmaningar fastställda i landsspecifika rekommendationer, i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Utplacering av gemensamma sambandsmän till tredjeländer enligt definitionen i förordning (EU) …/... [nya förordningen om sambandsmän] och utplacering av gränskontrolltjänstemän och andra relevanta experter till medlemsstater eller från en medlemsstat till ett tredjeland, förstärkning av samarbetet och den operativa kapaciteten hos de olika nätverken av experter eller sambandsmän, samt utbyte av bästa praxis och ökning av de europeiska nätverkens kapacitet att bedöma, främja, stödja och utveckla unionens politik.

(d)  Utplacering av gemensamma sambandsmän till tredjeländer och utplacering av gränskontrolltjänstemän och andra relevanta experter till medlemsstater eller från en medlemsstat till ett tredjeland, förstärkning av samarbetet och den operativa kapaciteten hos de olika nätverken av experter eller sambandsmän, samt utbyte av bästa praxis och ökning av de europeiska nätverkens kapacitet att bedöma, främja, stödja och utveckla unionens politik.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Studier, pilotprojekt och andra relevanta åtgärder som syftar till att genomföra eller utveckla den europeiska integrerade gränsförvaltningen, bland annat åtgärder vars syfte är att utveckla den europeiska gräns- och kustbevakningen, såsom gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, fastställande av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och medlemsstaterna.

(e)  Studier, pilotprojekt och andra relevanta åtgärder som syftar till att genomföra eller utveckla den europeiska integrerade gränsförvaltningen, bland annat åtgärder vars syfte är att utveckla den europeiska gräns- och kustbevakningen, såsom gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, fastställande av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och medlemsstaterna, samt åtgärder som hör samman med hänvisning av personer som behöver, eller önskar ansöka om, internationellt skydd.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Åtgärder för utveckling av innovativa metoder eller införande av ny teknik som har förutsättningar att kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt med användning av resultaten av säkerhetsforskningsprojekt om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) 2016/1624, har fastställt att sådan användning bidrar till utvecklingen av den europeiska gräns- och kustbevakningens operativa kapacitet.

(f)  Åtgärder för utveckling av innovativa metoder eller införande av ny teknik som har förutsättningar att kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt med användning av resultaten av säkerhetsforskningsprojekt om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) 2016/1624, har fastställt att sådan användning bidrar till utvecklingen av den europeiska gräns- och kustbevakningens operativa kapacitet. Denna typ av innovativa metoder och ny teknik ska till fullo respektera de grundläggande rättigheterna och rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Förberedande, övervakande, administrativ och teknisk verksamhet som krävs för att genomföra politiken för de yttre gränserna, inbegripet att stärka förvaltningen av Schengenområdet genom att utveckla och genomföra den utvärderingsmekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 1053/2013 för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket och kodexen om Schengengränserna, bland annat utgifter för tjänsteresor för experter från kommissionen och medlemsstaterna som deltar i besök på platsen samt åtgärder för att följa rekommendationer som utfärdats efter sårbarhetsanalyser som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har gjort i enlighet med förordning (EU) 2016/1624.

(g)  Förberedande åtgärder, övervakande, administrativ och teknisk verksamhet som krävs för att genomföra politiken för de yttre gränserna, inbegripet att stärka förvaltningen av Schengenområdet genom att utveckla och genomföra den utvärderingsmekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 1053/2013 för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket och kodexen om Schengengränserna, bland annat utgifter för tjänsteresor för experter från kommissionen och medlemsstaterna som deltar i besök på platsen samt åtgärder för att följa rekommendationer som utfärdats efter sårbarhetsanalyser som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har gjort i enlighet med förordning (EU) 2016/1624.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Identifiering, fingeravtryckstagning, registrering, säkerhetskontroll, utfrågning, tillhandahållande av information, hälso- och sårbarhetsundersökning och, vid behov, hälso- och sjukvård samt slussande av tredjelandsmedborgare till lämpligt förfarande vid de yttre gränserna, i synnerhet i hotspot-områden.

(h)  Identifiering, fingeravtryckstagning, registrering, säkerhetskontroll, utfrågning, tillhandahållande av information, hälso- och sårbarhetsundersökning och, vid behov, hälso- och sjukvård samt i tillämpliga fall slussande av tredjelandsmedborgare till lämpligt asylförfarande vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer.

(j)  Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer, med vederbörlig hänsyn till principen om icke-diskriminering.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Utbyte av bästa praxis och sakkunskap, bland annat med avseende på skyddet av de grundläggande rättigheterna i samband med de olika delarna av gränskontrollen och, särskilt när det gäller identifiering, omedelbar hjälp och hänvisning till skyddstjänster för utsatta personer.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  Åtgärder för utveckling, övervakning och utvärdering av strategier och förfaranden, inbegripet tillämpning av gemensamma statistiska verktyg, metoder och indikatorer för att mäta framsteg och bedöma den politiska utvecklingen.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Bilaga III – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utbildning av konsulär personal och andra anställda som arbetar med den gemensamma viseringspolitiken och konsulärt samarbete.

(c)  Utbildning av konsulär personal och andra anställda som arbetar med den gemensamma viseringspolitiken och konsulärt samarbete, inbegripet, där så är lämpligt, om överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Utbyte av bästa praxis och expertis, bland annat genom utplacering av experter, samt ökning av de europeiska nätverkens kapacitet att bedöma, främja, stödja och vidareutveckla unionens politik och mål.

(d)  Utbyte av bästa praxis och expertis, bland annat genom utplacering av experter, samt ökning av de europeiska nätverkens kapacitet att bedöma, främja, stödja och vidareutveckla unionens politik och mål, även när det gäller skyddet av de grundläggande rättigheterna när det gäller identifiering, omedelbart stöd och hänvisning till skyddstjänster för utsatta personer.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Förberedande, övervakande, administrativ och teknisk verksamhet, inbegripet att stärka förvaltningen av Schengenområdet genom att utveckla och genomföra den utvärderingsmekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 1053/2013 för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket, inklusive utgifter för tjänsteresor för experter från kommissionen och medlemsstaterna som deltar i besök på platsen.

(g)  Förberedande åtgärder, övervakande, administrativ och teknisk verksamhet, inbegripet de som är avsedda att stärka förvaltningen av Schengenområdet genom att utveckla och genomföra den utvärderingsmekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 1053/2013 för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket, inklusive utgifter för tjänsteresor för experter från kommissionen och medlemsstaterna som deltar i besök på platsen.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer.

(i)  Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer, med iakttagande av principen om icke-diskriminering och rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Driftsstöd för genomförande av den gemensamma viseringspolitiken.

(j)  Driftsstöd för genomförande av den gemensamma viseringspolitiken, med vederbörlig hänsyn till principen om icke-diskriminering.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Stödja medlemsstaten med utfärdande av viseringar, däribland viseringar med begränsad territoriell giltighet som utfärdas av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella åtaganden samt för personer som omfattas av ett av unionens program för vidarebosättning eller omplacering, och med att vara i fullständig överensstämmelse med unionens regelverk om viseringar.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer för storskaliga it-system på området visering och gränser.

(g)  Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer för storskaliga it-system på området visering och gränser, med iakttagande av principen om icke-diskriminering och rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Åtgärder för att förbättra uppgifternas kvalitet och utövandet av den registrerades rätt till information, tillgång till, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Vidareutveckling av den europeiska gräns- och kustbevakningen, genom gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, inrättande av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, i enlighet med punkt 1 b i bilaga II.

(3)  Utveckling av gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, inrättande av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen bland medlemsstaterna i syfte att vidareutveckla Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Åtgärder för att förbättra identifieringen av offer för människohandel och öka det gränsöverskridande samarbetet för att upptäcka människohandlare inom ramen för gränskontroll.

(5)  Åtgärder för att förbättra identifieringen av och stödet till offer för människohandel och öka det gränsöverskridande samarbetet för att upptäcka människohandlare inom ramen för gränskontroll, inbegripet genom att utveckla och stödja skydds- och hänvisningsmekanismer.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Utveckling av integrerade system för skydd av barn vid de yttre gränserna och politik för migrerande barn i allmänhet, bland annat genom tillräcklig utbildning för personalen och utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Åtgärder för att införa, överföra, testa och validera ny metodik eller teknik, inklusive pilotprojekt och uppföljningsåtgärder till unionsfinansierade projekt inom säkerhetsforskning, i enlighet med bilaga III.

(6)  Åtgärder för att införa, överföra, testa och validera ny metodik eller teknik för att förbättra uppgifternas kvalitet och utövandet av den registrerades rätt till information, tillgång till, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Åtgärder för identifiering av, omedelbar hjälp till och hänvisning till skyddstjänster för utsatta personer.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Bilaga V – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Särskilt mål 1: Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

(a)  Särskilt mål 1: Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Bilaga V – led a – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Antal personer som ansökt om internationellt skydd vid gränsövergångsställena.

 

Uppgiftskälla: medlemsstaterna

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Bilaga V – led a – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Antal personer som nekats inresa.

 

Uppgiftskälla: medlemsstaterna

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Bilaga V – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Särskilt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att underlätta lagligt resande och förhindra migrations- och säkerhetsrisker:

(b)  Särskilt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att säkerställa en mer harmoniserad strategi bland medlemsstaterna när det gäller utfärdande av viseringar och för att underlätta lagligt resande och mildra säkerhetsrisker.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Bilaga V – led b – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Antal personer som ansökt om internationellt skydd vid medlemsstaternas konsulat.

 

Uppgiftskälla: medlemsstaterna

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för interventionstyp – avsnitt 1 – rad 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Åtgärder för identifiering och hänvisning av utsatta personer

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för interventionstyp – avsnitt 1 – rad 11b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Åtgärder för identifiering och hänvisning av personer som behöver, eller önskar ansöka om, internationellt skydd

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för interventionstyp – avsnitt 2 – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utfärdande av humanitära visum

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för interventionstyp – avsnitt 3 – rad 003a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Uppgifternas kvalitet och de registrerades rätt till information, tillgång till, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av deras personuppgifter

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Bilaga VII – led a – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Servicekostnader, även i hotspot-områden inom denna förordnings tillämpningsområde.

(3)  Servicekostnader inom denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Bilaga VIII – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Särskilt mål 1: Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

(a)  Särskilt mål 1: Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Bilaga VIII – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Särskilt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att underlätta lagligt resande och förhindra migrations- och säkerhetsrisker:

(b)  Särskilt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att säkerställa en mer harmoniserad strategi bland medlemsstaterna när det gäller utfärdande av viseringar och för att underlätta lagligt resande och mildra säkerhetsrisker:

(1)

  Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inrättandet av ett område utan inre gränser där personer och varor omfattas av fri rörlighet är en av EU:s största framgångar och ett av de mest påtagliga resultaten för både unionsmedborgarna och företagen. Schengenområdet är ett av de främsta sätten för unionsmedborgare att utöva sina friheter och för den inre marknaden att frodas och utvecklas.

Såsom fastställs i fördragen bör målet att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett välfungerande område med frihet, säkerhet och rättvisa uppnås bland annat genom gemensamma åtgärder som avser personers passage av de inre gränserna och gränskontroll vid unionens yttre gränser samt genom den gemensamma viseringspolitiken.

Föredraganden välkomnar därför förslaget om ett finansieringsinstrument för gränsförvaltning och visering som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, som kommer att bli efterföljaren till den nuvarande Fonden för inre säkerhet, med en budget på 9,3 miljarder euro, vilket innebär en femfaldig ökning. Detta finansieringsinstrument är av grundläggande betydelse, eftersom det omsätter unionens politik i konkreta åtgärder, till förmån för alla unionsmedborgare. Det ger ekonomiskt stöd till genomförandet av politiken, och detta bör bygga på solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna samt ömsesidigt förtroende dem emellan.

Under de senaste åren har de framväxande utmaningar som Europeiska unionen står inför emellertid visat på allvarliga brister i EU:s politik och undergrävt förtroendet bland medlemsstaterna. Trots att de yttre gränserna har stärkts genom införandet av nya åtgärder och informationstekniksystem, urholkas fortsatt förtroendet bland medlemsstaterna, och själva principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning fortsätter att undergrävas. Kontroller vid de inre gränserna som pågått i mer än tre år inom Schengenområdet är bara ett exempel på detta.

Målet för unionens politik för förvaltningen av de yttre gränserna är att på unionsnivå utveckla och genomföra en integrerad förvaltning av de yttre gränserna. Detta måste dock ske inom fastställda gränser och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, parallellt med den fria rörligheten för personer inom unionen – ett grundläggande inslag i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Föredraganden anser att det föreslagna instrumentets mål i alltför hög grad fokuserar på säkerheten och inte tar hänsyn till behovet att underlätta lagligt resande. De allra flesta personer som passerar de yttre gränserna är i dag personer som på laglig väg och med ärligt uppsåt reser in i unionen med eller utan visering, och de står för mycket litet i förhållande till säkerheten i unionen som helhet.

Föredraganden anser att det är viktigt att säkerställa en rättvis och öppen fördelning av medlen mellan fondens båda huvudmål, som har sitt ursprung i instrumentets mål. Med detta i åtanke anser föredraganden att större vikt bör läggas vid mer positiva åtgärder för integrerad gränsförvaltning, t.ex. avseende viseringspolitiken, och inte enbart avseende säkerheten. Det är därför klokt att säkerställa en miniminivå för finansieringen av den gemensamma viseringspolitiken.

När det gäller ändringarna av kommissionens förslag anser föredraganden att förordningen bör stärkas och ändras som följer:

Det är mycket viktigt att de åtgärder som finansieras genom instrumentet tar vederbörlig hänsyn till respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, något som föredraganden föreslår ska stärkas avsevärt. Eftersom informationsteknik och informationssystem håller på att införas vid vår yttre gräns har behovet av respekt för personers grundläggande rättigheter när det gäller personuppgifter aldrig varit större, och förbättringar bör ske i detta sammanhang.

Föredraganden anser också att det är mycket viktigt att påminna medlemsstaterna om deras åtaganden på internationell nivå och enligt unionsrätten i samband med gränsövervakning och principen om förbud mot refoulement. Denna princip gäller inte bara på en stats territorium utan även utanför det egna territoriet, inbegripet på öppet hav när sök- och räddningsinsatser genomförs. Det är ytterst viktigt att denna aspekt stärks i betänkandet.

När det gäller gränsförvaltning, t.ex. i hotspot-områden, föreslår föredraganden också att bestämmelserna om respekt för rätten till internationellt skydd och skyddet av utsatta grupper, såsom barn, ska förbättras.

Dessutom bör principen om icke-diskriminering stärkas på ett adekvat sätt, särskilt när det gäller behandlingen av tredjelandsmedborgare inom ramen för gränsförvaltning och den gemensamma viseringspolitiken.

Att underlätta lagligt resande, även genom att öppna lagliga och säkra vägar till Europa, kommer att bidra avsevärt till att minska migrationstrycket på unionen. I enlighet med Europaparlamentets resolution om viseringar av humanitära skäl inom ramen för den gemensamma viseringspolitiken anser föredraganden att detta instrument bör stödja medlemsstaterna vid utfärdandet av humanitära visum samt unionen i genomförandet av eventuella framtida europeiska program för ett humanitärt visum. Det är dags för medlemsstaterna och unionen att föregå med gott exempel och förhindra ytterligare onödiga förluster av människoliv i Medelhavet.

När det gäller åtgärder för att hantera de utmaningar som unionen står inför, såsom migrationstrycket, anser föredraganden att antalet ansökningar om internationellt skydd vid gränsen bör läggas till som ett kriterium för att fastställa arbetsbördan vid de yttre gränserna i samband med den inledande tilldelningen av medel.

När det gäller finansiering av åtgärder i eller i förhållande till tredjeländer anser föredraganden att sådana åtgärder bör begränsas och vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder för att kunna genomföras. Unionen har flera finansieringsinstrument som är inriktade på åtgärder i och för tredjeländer. EU är också världens största givare av utvecklingsbistånd. Föredraganden anser att den europeiska gränsförvaltningen inte har mycket att göra med att inrätta förvarsenheter i tredjeländer eller externalisera förvaltningen av EU:s gränser till dessa länder.

Föredraganden föreslår också att finansieringen av brådskande och särskilda behov ska begränsas i händelse av nödsituationer. Sådan finansiering bör tillåtas endast i undantagsfall och med tillräckliga garantier för användningen av medlen i fråga.

För att kunna förbereda och genomföra åtgärder inom ramen för både arbetsprogrammen och den tematiska delen är det mycket viktigt att det civila samhället och lokala och regionala myndigheter deltar. Föredraganden föreslår att denna aspekt av förordningen stärks liksom utbytet av bästa praxis och experter, bland annat när det gäller skyddet av de grundläggande rättigheterna i samband med olika delar av gränskontrollen.

Budgetkontroll är en viktig befogenhet för Europaparlamentet, eftersom det är parlamentet som ställer medlemsstaterna och unionens institutioner till svars i unionsmedborgarnas ögon. Det är därför mycket viktigt att insynen i utgifterna ökar betydligt i samband med detta instrument.

Slutligen insisterar föredraganden på att Europaparlamentet – i sin roll som medlagstiftare – för granskningsändamål måste ges tillgång till adekvat information om användningen av fonden. På samma sätt bör Europaparlamentet delta fullt ut i genomförandet eller ändringar av förordningens viktigaste delar, särskilt genom delegerade akter med avseende på arbetsprogrammen, de åtgärder som berättigar till större samfinansiering, outputindikatorer, halvtidsöversyner, efterhandsutvärderingar och de årliga prestationsrapporterna.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

Quaker Council for European Affairs

Open Society European Policy Institute

European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)

Permanent Representation of Lithuania to the EU


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (7.12.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Föredragande av yttrande: Eduard Kukan

KORTFATTAD MOTIVERING

Under de senaste åren har EU ställts inför ett ökat antal utmaningar vad gäller migration, mobilitet och säkerhet. För att hantera dessa frågor föreslog kommissionen i maj 2018 en betydande ökning av anslagen till migration och gränsförvaltning för perioden 2021–2027.

Den föreslagna förordning som fastställer instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ingår inom ramen för Fonden för integrerad gränsförvaltning och fokuserar enbart på åtgärder i samband med personkontroll vid gränskontroller.

På det hela taget stöder föredraganden förslaget till förordning, där finansieringsramen för en stark och effektiv gränsförvaltning anges samtidigt som den fria rörligheten för personer skyddas. Föredraganden värdesätter särskilt den utökade finansieringsramen för denna fond, den ökade flexibiliteten som främjar en mer effektiv hantering av nya utmaningar, inriktningen på god resursanvändning samt en bättre ram för övervakning och utvärdering.

Därför anser föredraganden att instrumentet, särskilt vad gäller dess externa dimension, är tillfredsställande och svarar mot EU:s prioriteringar. Särskild uppmärksamhet bör dock riktas mot att säkra samstämmighet och främja synergier mellan detta instrument och all övrig finansiering på området migration och gränsförvaltning, vare sig det sker genom EU:s externa finansieringsinstrument eller genom andra av EU:s instrument och fonder med en extern dimension, såsom Asyl- och migrationsfonden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 och 79.2 d,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2, 79.2 d och 80,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget bör denna politik och dess genomförande styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna.

(2)  I enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget bör denna politik och dess genomförande styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan alla unionens medlemsstater.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Instrumentet bör genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter.

(15)  Instrumentet bör genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter och med principen om ”non-refoulement”. Det måste dessutom genomföras med fullständig respekt för principerna om transparens och spårbarhet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  För att stärka den maritima verksamhetens komplementaritet och enhetlighet, undvika dubbelarbete och minska budgetpåfrestningarna på ett område med så kostsam verksamhet som det maritima området, bör instrumentet stödja multifunktionella maritima insatser vars huvudsakliga syfte är gränsövervakning, men som dessutom samtidigt kan syfta till andra mål.

(33)  För att stärka den maritima verksamhetens komplementaritet och enhetlighet, undvika dubbelarbete och minska budgetpåfrestningarna på ett område med så kostsam verksamhet som det maritima området, bör instrumentet stödja multifunktionella maritima insatser vars huvudsakliga syfte är gränsövervakning, men som dessutom samtidigt kan syfta till andra mål med koppling till detta, såsom bekämpning av människohandel.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer vilka finansieras genom instrumentet bör genomföras i fullständig synergi, överensstämmelse och komplementaritet med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för externt bistånd. I synnerhet bör fullständig överensstämmelse vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. När det gäller den externa dimensionen bör instrumentet inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer och stärka centrala aspekter i deras gränsövervaknings- och gränsförvaltningskapacitet på områden av intresse för unionens migrationspolitik och säkerhetsmål.

(34)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer vilka finansieras genom instrumentet bör genomföras i fullständig synergi, överensstämmelse och komplementaritet med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för externt bistånd samt varje annat EU-finansieringsinstrument som har en extern dimension, exempelvis Asyl- och migrationsfonden. I synnerhet bör fullständig överensstämmelse vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. När det gäller den externa dimensionen bör instrumentet inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer och stärka centrala aspekter i deras gränsövervaknings- och gränsförvaltningskapacitet på områden av intresse för unionens migrationspolitik och säkerhetsmål.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör instrumentet återspegla behovet av större flexibilitet och förenkling, samtidigt som det uppfyller krav på förutsebarhet och säkerställer en rättvis och transparent resursfördelning.

(37)  För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör instrumentet återspegla behovet av större flexibilitet och förenkling, samtidigt som det uppfyller krav på förutsebarhet och säkerställer en rättvis och transparent resursfördelning. För att uppfylla kraven i termer av finansieringens transparens ska kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, offentliggöra information om utvecklingen av de årliga och fleråriga programmen i den tematiska delen. Medlemsstaterna bör ha skyldighet att utbyta all den information som de innehar om utvecklingen av program under delad förvaltning. Denna information bör centraliseras av kommissionen och offentliggöras på en enskild portal. 

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  En del av de tillgängliga medlen inom ramen för instrumentet kan också tilldelas medlemsstaternas program för genomförande av särskilda åtgärder, utöver den initiala tilldelningen. Dessa särskilda åtgärder bör identifieras på unionsnivå och bör omfatta åtgärder som kräver samarbete eller åtgärder som behövs för att hantera utvecklingen inom unionen och som kräver att ytterligare medel görs tillgängliga för en eller flera medlemsstater, såsom förvärv via medlemsstaternas nationella program av teknisk utrustning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver för att bedriva sin insatsverksamhet, modernisering av handläggningen av viseringsansökningar, utveckling av nya storskaliga it-system och inrättande av interoperabilitet mellan systemen. Dessa särskilda åtgärder kommer att fastställas av kommissionen i dess arbetsprogram.

(43)  En del av de tillgängliga medlen inom ramen för instrumentet kan också tilldelas medlemsstaternas program för genomförande av särskilda åtgärder, utöver den initiala tilldelningen. Dessa särskilda åtgärder bör identifieras på unionsnivå och bör omfatta åtgärder som kräver samarbete mellan medlemsstater eller åtgärder som behövs för att hantera utvecklingen inom unionen och som kräver att ytterligare medel görs tillgängliga för en eller flera medlemsstater, såsom förvärv via medlemsstaternas nationella program av teknisk utrustning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver för att bedriva sin insatsverksamhet, modernisering av handläggningen av viseringsansökningar, utveckling av nya storskaliga it-system och inrättande av interoperabilitet mellan systemen. Dessa särskilda åtgärder kommer att fastställas av kommissionen i dess arbetsprogram.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning ska instrumentets politiska mål vara att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen, i full överensstämmelse med unionens åtaganden om grundläggande rättigheter, och därigenom bidra till att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen.

1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning ska instrumentets politiska mål vara att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen, i full överensstämmelse med unionens åtaganden om grundläggande rättigheter, och därigenom bidra till att garantera en hög skydds- och säkerhetsnivå i unionen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

(a)  Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna, samtidigt som respekten för asylrätten garanteras och principerna om solidaritet och rättvis fördelning av bördor tillämpas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Åtgärder som finansieras genom detta instrument ska genomföras i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och med den mänskliga värdigheten. I synnerhet ska åtgärderna vara förenliga med bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, unionens dataskyddslagstiftning, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), principen om rättvis behandling av tredjelandsmedborgare, rätten till asyl och internationellt skydd, principen om ”non-refoulement” samt unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter enligt de internationella instrument som de har undertecknat, till exempel Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  När medlemsstaterna genomför åtgärder som finansieras genom detta instrument och som är kopplade till sjögränsövervakning ska de särskilt uppmärksamma sina skyldigheter enligt internationell sjörätt att bistå personer i nöd. I detta avseende kan utrustning och system som får stöd av instrumentet användas för sökning och räddning i situationer som kan uppstå under gränsövervakningsinsatser till sjöss, och därigenom bidra till att säkerställa skydd och räddningsinsatser till sjöss.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd som tillhandahålls enligt denna förordning och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta verksamhet, politik och prioriteringar, och att det kompletterar övriga unionsinstrument.

2.  Kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd som tillhandahålls enligt denna förordning och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta verksamhet, politik och prioriteringar, och att det kompletterar övriga unionsinstrument.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget fastställa det totala belopp som ställs till förfogande för den tematiska delen.

5.  Kommissionen ska, efter att ha hört Europaparlamentet, inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget fastställa det totala belopp som ställs till förfogande för den tematiska delen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att ange vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificera belopp för var och en av de komponenter som anges i punkt 1 ska kommissionen anta finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen för den tematiska delen. Det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser ska anges i finansieringsbesluten, i tillämpliga fall.

6.  För att ange vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificera belopp för var och en av de komponenter som anges i punkt 1 ska kommissionen, efter att ha hört Europaparlamentet, anta finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen för den tematiska delen. Det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser ska anges i finansieringsbesluten, i tillämpliga fall.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Efter antagandet av ett sådant finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

7.  Efter antagandet av ett sådant finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får kommissionen, efter att ha hört Europaparlamentet, ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta avsnitt ska tillämpas på den del av finansieringsramen som avses i artikel 7.2 a, och på de tilläggsmedel som ska genomföras under delad förvaltning enligt kommissionens beslut för den tematiska del som avses i artikel 8.

1.  Detta avsnitt ska tillämpas på den del av finansieringsramen som avses i artikel 7.2 a, och på de tilläggsmedel som ska genomföras under delad förvaltning enligt kommissionens beslut, antaget efter samråd med Europaparlamentet, för den tematiska del som avses i artikel 8.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och, när så är lämpligt, eu-LISA, i ett tidigt skede involveras i arbetet med att utveckla medlemsstaternas program, i den mån detta omfattas av byråernas befogenheter.

2.  Kommissionen och Europaparlamentet ska säkerställa att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och, när så är lämpligt, eu-LISA, i ett tidigt skede involveras i arbetet med att utveckla medlemsstaternas program, i den mån detta omfattas av byråernas befogenheter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om utkasten till program, med särskild tonvikt på verksamhet som omfattas av driftsstöd i enlighet med artikel 3.2 a, för att säkerställa konsekvens och komplementaritet mellan byråns respektive medlemsstaternas åtgärder i fråga om gränsförvaltning, undvika dubbelfinansiering samt för att uppnå kostnadseffektivitet.

3.  Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om utkasten till program, med särskild tonvikt på verksamhet som omfattas av driftsstöd i enlighet med artikel 3.2 a, för att säkerställa konsekvens och komplementaritet mellan byråns respektive medlemsstaternas åtgärder i fråga om gränsförvaltning, undvika dubbelfinansiering samt för att uppnå kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får involvera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och, när så är lämpligt, eu-LISA i övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av instrumentet är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

4.  Kommissionen och Europaparlamentet får involvera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och, när så är lämpligt, eu-LISA i övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av instrumentet är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 12 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  När det gäller operativ utrustning, bland annat transportmedel, och kommunikationssystem som krävs för effektiv och säker gränskontroll och som förvärvats med stöd av detta instrument ska följande gälla:

12.  När det gäller operativ utrustning, bland annat transportmedel, och kommunikationssystem som krävs för effektiv och säker gränskontroll samt för sök- och räddningsinsatser, som förvärvats med stöd av detta instrument, ska följande gälla:

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Utbildning på området gränsförvaltning som utförs med stöd från detta instrument ska grundas på relevanta harmoniserade och kvalitetssäkrade europeiska standarder för gemensam utbildning för gräns- och kustbevakning.

13.  Utbildning på området gränsförvaltning som utförs med stöd från detta instrument ska grundas på relevanta harmoniserade och kvalitetssäkrade europeiska standarder för gemensam utbildning för gräns- och kustbevakning och ska i synnerhet beakta människorättsfrågor och internationella konventioner relaterade till sådana frågor.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska 2024 tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Tilldelningen ska grunda sig på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna för de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Finansieringen ska gälla perioden från och med kalenderåret 2025.

1.  År 2024 ska kommissionen, efter att ha hört Europaparlamentet, tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Tilldelningen ska grunda sig på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna för de kriterier som anges i punkterna 1 c och 2–11 i bilaga I. Finansieringen ska gälla perioden från och med kalenderåret 2025.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tilldelningen av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska, om lämpligt, beakta de framsteg som gjorts för att uppnå delmålen i den prestationsram som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och konstaterade brister i genomförandet.

3.  Tilldelningen av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska, om lämpligt, beakta de framsteg som gjorts för att uppnå delmålen i den prestationsram som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och konstaterade brister i genomförandet. Programmen ska vara föremål för en halvtidsöversyn i enlighet med artiklarna 14 och 40 i förordning (EU) … / ... [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel 26 i den här förordningen.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 27 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå den här förordningens mål. Innan kommissionen godkänner programmet ska den, efter samråd med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om frågor som omfattas av byråns befogenheter i enlighet med artikel 12.3, bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har meddelat sin avsikt att använda driftsstöd, med beaktande av den information som dessa medlemsstater har tillhandahållit och, i tillämpliga fall, information som finns tillgänglig till följd av Schengenutvärderingar och sårbarhetsanalyser, inklusive de rekommendationer som gjorts efter Schengenutvärderingarna och sårbarhetsanalyserna.

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 27 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå den här förordningens mål. Innan kommissionen godkänner programmet ska den, efter att ha hört Europaparlamentet och efter samråd med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån om frågor som omfattas av byråns befogenheter i enlighet med artikel 12.3, bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har meddelat sin avsikt att använda driftsstöd, med beaktande av den information som dessa medlemsstater har tillhandahållit och, i tillämpliga fall, information som finns tillgänglig till följd av Schengenutvärderingar och sårbarhetsanalyser, inklusive de rekommendationer som gjorts efter Schengenutvärderingarna och sårbarhetsanalyserna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Instrumentet får stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller på dennas vägnar. Dessa åtgärder får finansieras till 100 %.

Instrumentet får stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller på dennas vägnar, efter samråd med Europaparlamentet. Dessa åtgärder får finansieras till 100 %.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet, transparens och spårbarhet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med rapporteringskraven i artikel 43.3 h i iii i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga V.

1.  I enlighet med rapporteringskraven i artikel 41.3 h i och ii i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10461a, ska kommissionen årligen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga V.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsutvärdering och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för detta instrument.

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsutvärdering och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för detta instrument. Resultaten av utvärderingen ska utan dröjsmål vidarebefordras till Europaparlamentet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Efter halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen ska kommissionen förelägga Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén följande: ((

 

a) En preliminär utvärderingsrapport för denna förordning senast i juni 2024. Den preliminära utvärderingsrapporten ska innehålla en bedömning av den halvtidsöversyn som genomförts i enlighet med denna förordning och förordning (EU) nr .../.... [förordningen om gemensamma bestämmelser].

 

b) En efterhandsutvärderingsrapport om konsekvenserna av denna förordning och av de särskilda förordningarna efter avslutandet av de nationella programmen, senast den 30 juni 2027.

 

Europaparlamentet ska bjuda in kommissionen till en strukturerad dialog om halvtidsöversynen och efterhandsutvärderingen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma datum varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna en årlig prestationsrapport i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in 2023 ska omfatta genomförandet av det program som genomförts till och med den 30 juni 2022.

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma datum varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen och till Europaparlamentet överlämna en årlig prestationsrapport i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) ..../... [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in 2023 ska omfatta genomförandet av det program som genomförts till och med den 30 juni 2022.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 32 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) Utbyte av bästa praxis för att bedöma, främja, stödja och vidareutveckla unionens politik och mål, särskilt när det gäller skyddet av de grundläggande rättigheterna i samband med de olika komponenterna i gränskontrollen, särskilt när det gäller identifiering, omedelbart stöd och hänvisning till skyddstjänster för utsatta personer, i synnerhet kvinnor, barn och ensamkommande minderåriga.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Åtgärder som syftar till att förbättra driftskompatibiliteten inom it-system och kommunikationsnät.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

Referensnummer

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eduard Kukan

10.7.2018

Behandling i utskott

21.11.2018

 

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (6.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Föredragande av yttrande: Monika Hohlmeier

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9a)   Europeiska unionen står just nu inför stora utmaningar när det gäller gränsförvaltning, gränsskydd och viseringspolitik. I sin resolution av den 14 mars 2018 upprepade Europaparlamentet sin prioritering att stärka de yttre gränserna och att på ett tillräckligt sätt tillhandahålla framtida medel på asyl- och migrationsområdet. Ett starkare och mer ambitiöst Europa kan endast uppnås om det ges stärkta finansiella medel, vilket kräver att fortlöpande stöd ges till befintlig politik, att resurserna till unionens flaggskeppsprogram ökar och att ytterligare ansvarsområden matchas med ytterligare finansiella medel. De nya uppgifterna och de förstärkta insatserna kräver en ökning av de finansiella anslagen, den tekniska utrustningen och bemanningen för de program, organ respektive medlemsstater som berörs.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Medlemsstaterna bör förses med tillräckligt ekonomiskt stöd från unionen för att främja genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, vars komponenter anges i artikel 4 i förordning (EU) 2016/1624 nämligen gränskontroll, efterforsknings- och räddningsinsatser under gränsövervakningsinsatser, riskanalys, samarbete mellan medlemsstater (med stöd och samordning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån), samarbete mellan byråer (inklusive regelbundet informationsutbyte), samarbete med tredjeländer, tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att vidta åtgärder mot olaglig invandring och motverka gränsöverskridande brottslighet på ett bättre sätt, användning av den senaste tekniken och mekanismer för kvalitetskontroll och solidaritet – samt säkerställa att den förverkligas i praktiken.

(10)  Medlemsstaterna bör förses med tillräckligt ekonomiskt stöd från unionen för att främja genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, vars komponenter anges i artikel 4 i förordning (EU) 2016/1624 nämligen gränskontroll, efterforsknings- och räddningsinsatser under gränsövervakningsinsatser, riskanalys, samarbete mellan medlemsstater (med stöd och samordning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån), samarbete mellan byråer (inklusive regelbundet informationsutbyte) och med EU:s yttre åtgärder såsom civil krishantering, samarbete med tredjeländer, tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att vidta åtgärder mot irreguljär invandring och motverka gränsöverskridande brottslighet på ett bättre sätt, användning av den senaste tekniken och mekanismer för kvalitetskontroll och solidaritet – samt säkerställa att den förverkligas i praktiken.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att säkerställa en enhetlig och högkvalitativ yttre gränskontroll och underlätta lagligt resande över de yttre gränserna bör instrumentet bidra till utvecklingen av en europeisk integrerad gränsförvaltning, som inbegriper alla åtgärder som medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har vidtagit på olika nivåer i fråga om politik, lagstiftning, systematiskt samarbete, fördelning av bördan, bedömning av situationen och skiftande förhållanden kring irreguljära migranters gränsövergångsställen, personal, utrustning och teknik, i samarbete med andra aktörer såsom tredjeländer och andra EU-organ, i synnerhet Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) och Europol, samt internationella organisationer.

(17)  För att säkerställa en enhetlig och högkvalitativ yttre gränskontroll och underlätta lagligt resande över de yttre gränserna bör instrumentet bidra till utvecklingen av en europeisk integrerad gränsförvaltning, som inbegriper alla åtgärder som medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har vidtagit på olika nivåer i fråga om politik, lagstiftning, systematiskt samarbete, fördelning av bördan, bedömning av situationen och skiftande förhållanden kring irreguljära migranters gränsövergångsställen, personal, utrustning och teknik, i samarbete med andra aktörer såsom tredjeländer och andra EU-organ, i synnerhet Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europol, EU:s krishantering samt internationella organisationer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  De nya utmaningarna och de ytterligare uppgifterna kräver att de organ som deltar i gränsförvaltningen tilldelas nödvändig finansiering och personal. Utöver unga yrkesutövare bör även erfarna experter från medlemsstaterna anställas och klassificeras utifrån sina erfarenheter.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  På grund av den starka kopplingen mellan gränsförvaltning och visering och andra politikområden, t.ex. havs- och fiskerifonden eller EU:s program för bedrägeribekämpning, bör kommissionen säkerställa en starkt samordnad strategi, möjliga synergieffekter samt öppenhet i fråga om respektive utgifter. Klara och tydliga regler bör förhindra dubbelfinansiering.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer vilka finansieras genom instrumentet bör genomföras i fullständig synergi, överensstämmelse och komplementaritet med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för externt bistånd. I synnerhet bör fullständig överensstämmelse vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. När det gäller den externa dimensionen bör instrumentet inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer och stärka centrala aspekter i deras gränsövervaknings- och gränsförvaltningskapacitet på områden av intresse för unionens migrationspolitik och säkerhetsmål.

(34)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer vilka finansieras genom instrumentet bör genomföras i fullständig synergi, överensstämmelse och komplementaritet med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för externt bistånd. I synnerhet bör fullständig överensstämmelse vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. När det gäller den externa dimensionen bör instrumentet inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer, även genom deltagande i civil krishantering, och stärka centrala aspekter i deras gränsövervaknings- och gränsförvaltningskapacitet på områden av intresse för unionens migrationspolitik och säkerhetsmål.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  I denna förordning bör man ange de initiala beloppen för medlemsstaternas program, beräknade på grundval av de kriterier som fastställs i bilaga I, vilka återspeglar land- och sjögränsavsnittens längd och hotnivå, arbetsbördan vid flygplatser och konsulat samt antalet konsulat.

(38)  I denna förordning bör man ange de initiala beloppen för medlemsstaternas program, beräknade på grundval av de kriterier som fastställs i bilaga I, vilka återspeglar land- och sjögränsavsnittens längd och hotnivå baserat på nya och historiska data, arbetsbördan vid flygplatser och konsulat samt antalet konsulat.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Halvtidsöversynen bör användas för att bedöma programmens ändamålsenlighet och europeiska mervärde, lösa problem som uppstod under den första fasen och ge en transparent översikt över genomförandet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Med hänsyn till Europeiska unionens stora erfarenhet av utmaningarna i fråga om gränsförvaltning och visering från tidigare år och avsaknaden av den flexibla finansiering som krävs för att ta itu med dessa utmaningar, bör den tematiska delen finnas tillgänglig för kommande nya utmaningar och skapa europeiskt mervärde utan att tillgängliga marginaler och flexibilitetsinstrument uttöms.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  En del av de tillgängliga medlen inom ramen för instrumentet kan också tilldelas medlemsstaternas program för genomförande av särskilda åtgärder, utöver den initiala tilldelningen. Dessa särskilda åtgärder bör identifieras på unionsnivå och bör omfatta åtgärder som kräver samarbete eller åtgärder som behövs för att hantera utvecklingen inom unionen och som kräver att ytterligare medel görs tillgängliga för en eller flera medlemsstater, såsom förvärv via medlemsstaternas nationella program av teknisk utrustning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver för att bedriva sin insatsverksamhet, modernisering av handläggningen av viseringsansökningar, utveckling av nya storskaliga it-system och inrättande av interoperabilitet mellan systemen. Dessa särskilda åtgärder kommer att fastställas av kommissionen i dess arbetsprogram.

(43)  En del av de tillgängliga medlen inom ramen för instrumentet kan också tilldelas medlemsstaternas program för genomförande av särskilda åtgärder, utöver den initiala tilldelningen. Dessa särskilda åtgärder bör identifieras på unionsnivå och bör omfatta åtgärder som kräver samarbete eller åtgärder som behövs för att hantera utvecklingen inom unionen eller deltagande i dess yttre åtgärder, exempelvis civil krishantering, och som kräver att ytterligare medel görs tillgängliga för en eller flera medlemsstater, såsom förvärv via medlemsstaternas nationella program av teknisk utrustning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver för att bedriva sin insatsverksamhet, modernisering av handläggningen av viseringsansökningar, utveckling av nya storskaliga it-system och inrättande av interoperabilitet mellan systemen. Dessa särskilda åtgärder kommer att fastställas av kommissionen i dess arbetsprogram.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  Detta instrument kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder och uppnå ett övergripande mål på att 25 % av EU-budgetens utgifter ska stödja klimatmål, vilket återspeglar vikten av att motarbeta klimatförändringarna i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av instrumentet, och omprövas i samband med tillämpliga utvärderingar och översyner.

(57)  Detta instrument kommer att bidra till att klimatåtgärder integreras och till att ett övergripande mål på att 25 % av EU-budgetens utgifter ska stödja klimatmål i den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027, och 30 % snarast möjligt och senast 2027, vilket återspeglar det brådskande behovet av att motarbeta klimatförändringarna i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och att gå i främsta ledet för genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, inbegripet jämställdhetsmålet. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av instrumentet, och omprövas i samband med tillämpliga utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(58a)  Det är viktigt att säkerställa sund finansiell förvaltning och säkerhet om rättsläget under övergångsperioden och hela genomförandet av instrumentet. Åtgärder som genomförts under perioden 2014–2020 bör inte avbrytas under övergången.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

a)  Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom ramen för de särskilda mål som anges i punkt 2 ska instrumentet genomföras via de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

3.  Inom ramen för de särskilda mål som anges i punkt 2 ska instrumentet genomföras bland annat via de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska instrumentet särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och, när så är lämpligt, i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska instrumentet särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Genomförandet av instrumentet får inte medföra någon större administrativ börda som inverkar negativt på dess ändamålsenlighet eller hindrar medlemsstaterna från att ta emot finansiering.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta om genomförandet av instrumentet. Kommissionen ska inrätta en hjälpcentral och kontaktpunkt för att ge stöd till medlemsstaterna och bidra till en ändamålsenlig tilldelning av medel.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 20212027 ska vara 8 018 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 20212027 ska vara 7 087 760 000 EUR i 2018 års priser (8 018 000 000 EUR i löpande priser).

Motivering

Här föreslås att finansieringsramen ska ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars och 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av en preliminär teknisk uppdelning per program som skulle kunna justeras ytterligare med beaktande av parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den övergripande BNI-nivån på 1,3 % för EU-27.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  4 811 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning, varav 157 200 000 EUR till den särskilda transiteringsordning som avses i artikel 16 och som genomförs genom delad förvaltning.

a)  4 252 833 000 EUR i 2018 års priser (4 811 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning, varav 138 962 000 EUR i 2018 års priser (157 200 000 EUR i löpande priser) till den särskilda transiteringsordning som avses i artikel 16 och som genomförs genom delad förvaltning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 7– punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  3 207 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

b)  2 834 927 000 EUR i 2018 års priser (3 207 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till den tematiska delen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  4 009 000 000 EUR till medlemsstaterna i enlighet med kriterierna i bilaga I.

a)  3 543 880 000 EUR i 2018 års priser (4 009 000 000 EUR i löpande priser) till medlemsstaterna i enlighet med kriterierna i bilaga I.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 10– punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  802 000 000 EUR till medlemsstaterna för justering av programtilldelningen på det sätt som avses i artikel 13.1.

b)  708 953 000 EUR i 2018 års priser (802 000 000 EUR i löpande priser) till medlemsstaterna för justering av programtilldelningen på det sätt som avses i artikel 13.1.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för bistånd i nödsituationer.

5.  Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för bistånd i nödsituationer, inklusive medverkan genom civil krishantering.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Om en medlemsstat beslutar att genomföra projekt tillsammans med eller i ett tredjeland med stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet inleds.

10.  Om en medlemsstat beslutar att med stöd från fonden genomföra projekt som inbegriper medverkan i civil krishantering, tillsammans med eller i ett tredjeland, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet inleds.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  När en medlemsstat beslutar att genomföra åtgärder tillsammans med eller i ett tredjeland med stöd från instrumentet vilka har anknytning till övervakning, upptäckt, identifiering, spårning, förebyggande och förhindrande av olaglig gränspassage i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet eller bidra till att skydda och rädda migranters liv, ska den säkerställa att den har underrättat kommissionen om alla bilaterala eller multilaterala samarbetsavtal med det tredjelandet i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1052/2013.

11.  När en medlemsstat beslutar att, med stöd från instrumentet, genomföra åtgärder tillsammans med eller i ett tredjeland vilka har anknytning till övervakning, upptäckt, identifiering, spårning, förebyggande och förhindrande av olaglig gränspassage i syfte att upptäcka, förhindra och bekämpa irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet eller bidra till att skydda och rädda migranters liv, ska den säkerställa att den har underrättat kommissionen om alla bilaterala eller multilaterala samarbetsavtal med det tredjelandet i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1052/2013.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 12 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Medlemsstaterna får besluta att förvärva produkter för multifunktionella maritima insatser med stöd av instrumentet, förutsatt att dessa produkter när de används av de relevanta nationella myndigheterna utnyttjas i gränsövervakningsinsatser minst 60 % av den totala tid som de används för nationella syften inom ett år. Dessa produkter ska registreras i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns reserv med teknisk utrustning i syfte att ställa dem till byråns förfogande i enlighet med artikel 39.8 i förordning (EU) 2016/1624.

c)  Medlemsstaterna får besluta att förvärva multifunktionella tillgångar eller utveckla IKT-system, förutsatt att dessa produkter när de används av de relevanta nationella myndigheterna utnyttjas i gränsövervakningsinsatser minst 60 % av den totala tid som de används för nationella syften inom ett år. Produkterna ska registreras i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns reserv med teknisk utrustning i syfte att ställa dem till byråns förfogande i enlighet med artikel 39.8 i förordning (EU) 2016/1624.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna får besluta att köpa utrustning eller utveckla multifunktionella IKT-system förutsatt att dessa produkter och system, när de drivs av de relevanta nationella myndigheterna, huvudsakligen används för de åtgärder som ligger inom tillämpningsområdet för fonden eller instrumentet. Kostnaderna för dessa åtgärder får i sin helhet inkluderas inom fonden eller instrumentet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att säkerställa en effektiv bedömning av instrumentets framsteg i riktning mot att uppnå dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 med avseende på att ändra bilaga VIII för att se över och komplettera indikatorerna, om det anses nödvändigt, och att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna.

5.  För att säkerställa en effektiv bedömning av instrumentets framsteg i riktning mot att uppnå dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 med avseende på att ändra bilaga VIII för att se över och komplettera indikatorerna, om det anses nödvändigt, och att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna. Som underlag för översynen ska kommissionen ta hänsyn till förbättrat genomförande av projekten, kvalitativa utgifter, minskning av den onödiga administrativa bördan, ändamålsenligheten hos stödet till medlemsstaterna samt de övergripande prioriteringarna för fonden för inre säkerhet i fråga om gränser och viseringar.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Bilaga I – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  För den inledande tilldelningen av medel ska bedömningen av arbetsbördan grundas på det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska bedömningen av arbetsbördan grundas på det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Bedömningen av arbetsbördan ska grundas på följande faktorer:

7.  För den inledande tilldelningen av medel ska bedömningen av arbetsbördan grundas på det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna och på historiska data vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska bedömningen av arbetsbördan grundas på de senaste och historiskt genomsnittliga siffror som finns tillgängliga vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Bedömningen av arbetsbördan ska grundas på följande faktorer:

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Bilaga I – led 11 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  För den inledande tilldelningen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Följande specifika viktningsfaktorer ska fastställas per avsnitt med hjälp av de hotnivåer som definieras i förordning (EU) nr 1052/2013:

11.  För den inledande tilldelningen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna och historiska data vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av de senaste och historiska genomsnitt som finns tillgängliga vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Följande specifika viktningsfaktorer ska fastställas per avsnitt med hjälp av de hotnivåer som definieras i förordning (EU) nr 1052/2013:

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Bilaga II – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Förbättra samarbetet på nationell nivå mellan de nationella myndigheter som ansvarar för gränskontroll eller för uppgifter som utförs vid gränserna, och på EU-nivå mellan medlemsstaterna, eller mellan medlemsstaterna, å ena sidan, och EU:s berörda organ, kontor och byråer eller tredjeländer, å den andra.

c)  Förbättra samarbetet på nationell nivå mellan de nationella myndigheter som ansvarar för gränskontroll eller för uppgifter som utförs vid gränserna, och på EU-nivå mellan medlemsstaterna, eller mellan å ena sidan medlemsstaterna, och å andra sidan EU:s berörda organ, kontor och byråer, däribland yttre åtgärder och verksamhet, eller tredjeländer.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Bilaga III – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Utbildning på området eller bidrag till utvecklingen av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, med beaktande av operativa behov och riskanalys, och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

c)  Utbildning på området eller bidrag till utvecklingen av den europeiska integrerade gränsförvaltningen, även för civil krishantering, med beaktande av operativa behov och riskanalys, och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Åtgärder som syftar till att förbättra driftskompatibiliteten i it-system och kommunikationsnät.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

Referensnummer

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

Referensnummer

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Ingivande

26.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy