ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία

26.2.2019 - (2018/2150(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Kati Piri


Διαδικασία : 2018/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0091/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0091/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία

(2018/2150(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας[1], το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[2] και το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία[3],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2018)0450), την έκθεση του 2018 για την Τουρκία (SWD(2018)0153) και το αναθεωρημένο ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής για την Τουρκία (2014-2020) που εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018 και τα προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία και το γεγονός ότι, όπως και στην περίπτωση όλων των υποψηφίων για ένταξη χωρών, η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»)[4], καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία περιλαμβάνει τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των διαπραγματεύσεων, και την ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας της Άγκυρας σε σχέση με όλα τα κράτη μέλη, αίροντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί όλων των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι, και, επομένως, την υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ,

–  έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία καταλαμβάνει την 157η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου που δημοσιεύθηκε από τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1625(2008) του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα κληρονομικά δικαιώματα του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και των ιδρυμάτων του στα νησιά Gökçeada (Ίμβρος) και Bozcaada (Τένεδος),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου[5] και το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων[6],

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και συγκεκριμένα τις γνωμοδοτήσεις της 10ης και 11ης Μαρτίου 2017 για τις τροποποιήσεις του συντάγματος που πρόκειται να υποβληθούν σε εθνικό δημοψήφισμα, για τα μέτρα που προβλέπονται στους πρόσφατους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων της ειρήνης, της 6ης και 7 Οκτωβρίου 2017 για τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 674 σχετικά με την άσκηση της τοπικής δημοκρατίας, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2016 για τους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης αριθ. 667-676 που εγκρίθηκαν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, και της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2016 για την αναστολή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 83 του συντάγματος, με επίκεντρο το κοινοβουλευτικό απαραβίαστο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης της Αποστολής αξιολόγησης αναγκών του ΟΑΣΕ/ODIHR σχετικά με τις πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2156 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) «Η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία» της 25ης Απριλίου 2017, που κατέληξε στην επανέναρξη της διαδικασίας παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2017)0130), την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη δεύτερη ετήσια έκθεση για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2018)0091), και την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (COM(2017)0204),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διμερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων και με τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018 όπου δηλώνεται ότι δεν προβλέπονται περαιτέρω εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία: μόνο περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι τώρα»,

–  έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του έτους 2019 σύμφωνα με τον οποίο τα κονδύλια του ΜΠΒ ΙΙ προς την Τουρκία θα περικοπούν κατά 146,7 εκατομμύρια λόγω της κατάστασης στην Τουρκία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Μαρτίου 2018, σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία με ιδιαίτερη αναφορά στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0091/2019),

A.  λαμβάνοντας ότι η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας (ΜΚΕ) πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη 77η συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες, στις 28 Απριλίου 2018, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αναστολή των διακοινοβουλευτικών σχέσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο, με πάνω από 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος σε ειρηνική διαμαρτυρία, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του αγώνα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων ομάδων, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο 2016, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν προσωρινό πάγωμα των εν εξελίξει ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τη θέση του μόλις αρθούν τα δυσανάλογα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο 2017, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία εάν η δέσμη για τη συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει·

1.  σημειώνει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επιβλήθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016 παρατάθηκε 7 φορές· χαιρετίζει την απόφαση της 19ης Ιουλίου 2018 για άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε τον Ιούλιο 2018, και ειδικότερα ο νόμος αριθ. 7145, διατηρεί πολλές από τις εξουσίες που εκχωρήθηκαν στον Πρόεδρο και στην εκτελεστική εξουσία στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ότι κατά βάση της επιτρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, με όλους τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται για τις ελευθερίες και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα του τερματισμού της· παρατηρεί ότι η παρατεταμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει οδηγήσει σε διάβρωση του κράτους δικαίου και σε επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, γεγονός που ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στον θεσμικό και κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας· ανησυχεί για το γεγονός ότι πολλές από τις διαδικασίες που προβλέπονταν κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τις αστυνομικές δυνάμεις και τις τοπικές διοικήσεις· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση στους τομείς της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, των δικονομικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων επί της ιδιοκτησίας·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι περισσότερα από 150 000 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της καταστολής που ακολούθησε το πραξικόπημα και 78 000 έχουν συλληφθεί με βάση κατηγορίες για τρομοκρατική δράση, ενώ περισσότερα από 50 000 άτομα παραμένουν στη φυλακή, της περισσότερες φορές χωρίς να υπάρχουν βάσιμα στοιχεία· εκφράζει την ανησυχία του για την υπερβολικά παρατεταμένη διάρκεια των προφυλακίσεων και των δικαστικών διαδικασιών, για το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν ακόμα απαγγελθεί κατηγορίες καθώς και για τη δριμύτητα των συνθηκών κράτησης· εκφράζει επίσης ανησυχία για τη διαδεδομένη πρακτική της ακύρωσης των διαβατηρίων των συγγενών κρατουμένων και υπόπτων, και τονίζει την ανάγκη για ορθή διαδικασία και λήψη διοικητικών μέτρων ένδικης προστασίας όταν η ακύρωση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι στο στόχαστρο αυτών των συλλήψεων φαίνεται να βρίσκονται επίσης νόμιμοι αντιφρονούντες, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι ή μέλη της αντιπολίτευσης· εκφράζει έντονη ανησυχία για τις καταγγελίες για κακομεταχείριση και βασανισμό των κρατουμένων, όπως αναφέρουν πολυάριθμες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις εκθέσεις που αναφέρουν ότι η μακρόχρονη κράτηση στην απομόνωση εφαρμόζεται ευρέως και μετατρέπεται σε δεύτερη τιμωρία για τους κρατούμενους· προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών μέτρων με στόχο την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει την Τουρκία να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας στα μέτρα που λαμβάνει μέτρα κατά της τρομοκρατίας, καθώς και να εναρμονίσει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία της με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης κατά Τούρκων πολιτών σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των παρενοχλήσεων και των απαγωγών και της μυστικής παρακολούθησης, καθώς και για την πρακτική των τηλεφωνικών γραμμών μέσω των οποίων οι πολίτες ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν άλλους πολίτες στις τουρκικές αρχές· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την παράνομη απαγωγή και έκδοση 101 Τούρκων πολιτών που πραγματοποιήθηκαν σε 18 χώρες, όπως επιβεβαιώθηκε από τη δήλωση των τουρκικών αρχών της 16ης Ιουλίου 2018· παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα έκδοσης με διαφανή τρόπο, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα δικαστικές διαδικασίες απόλυτα συμβατές με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι δεν επιτρέπεται η κατάχρηση των ενταλμάτων σύλληψης της Ιντερπόλ για τη στοχοποίηση τούρκων αντιφρονούντων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και ατόμων που έχουν κρίσιμο ρόλο στην κυβέρνηση, όπως ο πρώην υποψήφιος για το βραβείο Ζαχάρωφ, Can Dündar·

4.  σημειώνει ότι από την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μετά, έχουν απολυθεί περισσότεροι από 152 000 δημόσιοι υπάλληλοι — συμπεριλαμβανομένων δασκάλων, γιατρών, ακαδημαϊκών (που έχουν ταχθεί υπέρ της ειρήνης), δικηγόρων, δικαστών και εισαγγελέων· σημειώνει ότι 125 000 άτομα υπέβαλαν αίτηση στην εξεταστική επιτροπή για τα μέτρα του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης (CoSEM), η οποία είναι επιφορτισμένη με την επανεξέταση και τη λήψη απόφασης εντός δύο ετών σχετικά με τις καταγγελίες για τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και για τα σχετικά διατάγματα και ότι για 81 000 από αυτές τις καταγγελίες δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση· σημειώνει το πολύ χαμηλό ποσοστό (7 %) των ευνοϊκών αποτελεσμάτων που οδηγούν στην επαναφορά των αιτούντων στις θέσεις τους· εκφράζει ανησυχία για το περιορισμένο εύρος της εντολής αυτής της επιτροπής, για την έλλειψη ανεξαρτησίας της και για το γεγονός ότι οι έρευνες γίνονται μόνο με βάση τα έγγραφα της δικογραφίας, χωρίς συμμετοχή του ενδιαφερόμενου προσώπου· σημειώνει ότι οι απολύσεις αυτές είχαν πολύ δριμύ αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα άτομα και στις οικογένειές τους, μεταξύ άλλων και από οικονομική άποψη, και ότι συνιστούν μόνιμο κοινωνικό και επαγγελματικό στίγμα· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα σε ορθή διαδικασία και σε επανεξέταση των υποθέσεών τους από ανεξάρτητο δικαστήριο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το οποίο θα μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση για την υλική και ηθική βλάβη που προκάλεσε η αυθαίρετη απόλυσή τους· καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει την επιχειρησιακή, διαρθρωτική και οικονομική ανεξαρτησία του Εθνικού Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ισότητα και του θεσμού του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να διασφαλίσει την ικανότητά τους να παρέχουν πραγματικές ευκαιρίες επανεξέτασης και επανόρθωσης·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες εκμεταλλεύονται τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) για τον σκοπό της δίωξης ηγετών της αντιπολίτευσης από το κίνημα Γκιουλέν ή οποιωνδήποτε άλλων αντιπάλων και προτρέπει τα όργανα ασφαλείας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών να διερευνήσουν αυτήν τη σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας τους και της δημόσιας τάξης·

6.  καταδικάζει την αυξημένη επιτήρηση της εκτελεστικής εξουσίας και την πολιτική πίεση που επηρεάζει αρνητικά το έργο των δικαστών και των εισαγγελέων· τονίζει ότι απαιτείται σοβαρή μεταρρύθμιση του νομοθετικού και δικαστικού σκέλους της εξουσίας προκειμένου η Τουρκία να βελτιώσει την πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα, να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του και να παράσχει καλύτερη προστασία για το δικαίωμα σε δίκη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· τονίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι επίσης αναγκαίες προκειμένου η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απόλυση περισσότερων από 4 000 δικαστών και εισαγγελέων συνιστά απειλή για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος· θεωρεί επίσης ότι η σύλληψη περισσότερων από 570 δικηγόρων παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης και συνιστά παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· καταδικάζει επίσης την κράτηση και τη δικαστική παρενόχληση των δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ομάδα μεταρρυθμιστικής δράσης να επανεξετάσει τη στρατηγική μεταρρύθμισης του δικαστικού τομέα και να την ευθυγραμμίσει με τα απαιτούμενα πρότυπα της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης· καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταρρύθμισης τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και ιδίως των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων και των οργάνων επιβολής του νόμου, η οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση κατασταλτικής συμπεριφοράς·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι από την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μετά, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου από Τούρκους πολίτες έχει σημειώσει δραματική αύξηση, με αποτέλεσμα η Τουρκία να κατέχει πλέον την πέμπτη θέση όσον αφορά τους αριθμούς αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο· υπογραμμίζει ότι τον Σεπτέμβριο 2018 για περισσότερες από 16 000 αιτήσεις εκκρεμούσε ακόμη η λήψη πρωτοβάθμιας απόφασης·

8.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης ως μίας από τις βασικές αξίες της ΕΕ και ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατίας· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα δυσανάλογα και αυθαίρετα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την πρόσβαση στην ενημέρωση· καταδικάζει την παύση της λειτουργίας περισσότερων από 160 μέσων ενημέρωσης, τον υψηλό αριθμό συλλήψεων δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, τις αβάσιμες και δυσανάλογες ποινές που επιβλήθηκαν, καθώς και τον αποκλεισμό περισσότερων από 114 000 ιστοτόπων στην Τουρκία μέχρι το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της Wikipedia· εφιστά την προσοχή στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται για το κουρδικό ζήτημα· παροτρύνει την Τουρκία να εγγυηθεί την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ως ζήτημα προτεραιότητας και να ελευθερώσει και να αθωώσει αμέσως όλους τους δημοσιογράφους που κρατούνται παράνομα· καλεί τις τουρκικές αρχές να επιδείξουν μηδενική ανοχή έναντι όλων των περιστατικών σωματικής και λεκτικής κακοποίησης ή απειλών κατά δημοσιογράφων και να επιτρέψει να επιτρέψει στα μέσα ενημέρωσης που είχαν κλείσει αυθαίρετα να επαναλειτουργήσουν·

9.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συρρίκνωση του περιθωρίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων που προωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· τονίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθησαν και ότι υπήρξαν επανειλημμένες απαγορεύσεις διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· καλεί την Τουρκία να απελευθερώσει όλους τους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και άλλους που κρατούνται με βάση αστήρικτες κατηγορίες, να αποσύρει τις εν λόγω κατηγορίες και να τους δώσει τη δυνατότητα να επιτελούν το έργο τους χωρίς απειλές ή εμπόδια σε όλες τις περιστάσεις· καλεί την Τουρκία να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, θρησκευτικών και σεξουαλικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει ότι η τουρκική νομοθεσία σχετικά με τη ρητορική μίσους δε συνάδει με τη νομολογία του ΕΔΑΔ· παροτρύνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας να εγκρίνουν έναν νόμο για τα εγκλήματα μίσους που θα μπορεί να προστατεύει τις μειονότητες από σωματικές και λεκτικές επιθέσεις και θα πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τις υποψήφιες για ένταξη χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την προστασία και τη στήριξη που παρέχουν στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο στην Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης·

10.  καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση του Osman Kavala, εξέχουσας και σεβαστής ηγετικής φυσιογνωμίας της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, ο οποίος κρατείται χωρίς απαγγελία κατηγορίας επί περισσότερο από ένα έτος· δεσμεύεται να συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεσή του πολύ στενά και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του· εκφράζει αποδοκιμασία για την φυλάκιση 13 ακαδημαϊκών και ακτιβιστών στις 16 Νοεμβρίου 2018, σε σχέση με την περίπτωση του Osman Kavala· σημειώνει ότι 12 εξ αυτών αποφυλακίστηκαν μετά από τις καταθέσεις τους και ότι ο ένας εξακολουθεί να κρατείται· ζητεί την αποφυλάκισή του εν αναμονή των δικαστικών διαδικασιών και την άρση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης που επιβλήθηκε στους υπόλοιπους·

11.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την έλλειψη σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, τις διακρίσεις εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και των Αλεβιτών, καθώς και για τη βία που ασκείται για θρησκευτικούς λόγους· τονίζει ότι οι εκκλησίες στην Τουρκία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την εδραίωση ή την συνέχιση της χρήσης των κτιρίων ως τόπων λατρείας· καλεί τις τουρκικές αρχές να προαγάγουν θετικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, επιτρέποντας στις θρησκευτικές κοινότητες να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, δίνοντας στα φιλανθρωπικά ιδρύματα τη δυνατότητα να εκλέγουν τα διοικητικά τους όργανα, καταργώντας όλους τους περιορισμούς στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, και καταργώντας κάθε είδους διακρίσεις ή εμπόδια με βάση το θρήσκευμα· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να αναγνωρίσει τη νομική του προσωπικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιτραπεί η επανέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και να αρθούν όλα τα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της· ζητεί να δημοσιευθούν οι εκλογικοί κανονισμοί για μη μουσουλμανικά ιδρύματα· εκφράζει ικανοποίηση για την επιστροφή 50 αραμαϊκών εκκλησιών, μοναστηριών και νεκροταφείων στο Μαρντίν από την τουρκική κυβέρνηση, και καλεί επίσης την Τουρκία να επιστρέψει τις αντίστοιχες εκτάσεις στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους· εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας στον πληθυσμό του Tur Abdin και καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει τη διατήρηση της πρόσβασης των κατοίκων στην εκπαίδευση, στις οικονομικές δραστηριότητες και στους θρησκευτικούς χώρους· παροτρύνει την Τουρκία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί η καταστροφή της αραμαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιτίας των τρεχουσών προπαρασκευαστικών εργασιών για το έργο κατασκευής του φράγματος Ilisu· καλεί τις τουρκικές αρχές να αναλάβουν ουσιαστική δράση για την καταπολέμηση όλων των εκδηλώσεων αντισημιτισμού στην κοινωνία·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και ιδίως για τις επανειλημμένες απαγορεύσεις των πορειών Υπερηφάνειας και των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ σε όλη τη χώρα που εξακολουθούν να επιβάλλονται, παρά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και ζητεί την άμεση άρση αυτών των απαγορεύσεων οι οποίες συνιστούν διακριτική μεταχείριση· καλεί την Τουρκία να λάβει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία της ρητορικής μίσους ή των εγκλημάτων που απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι Ρομά και οι Σύροι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, και ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασής τους· καλεί την Τουρκία να θέσει σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά 2016-2021, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας, να διασφαλίσει την πρόσβαση των Ρομά σε οικονομικά προσιτή ποιοτική στέγαση, να διασφαλίσει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και να λάβει μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, να καταπολεμήσει τον διαχωρισμό, και να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης των Ρομά· σημειώνει με ανησυχία την αύξηση των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής»· ζητεί από την Τουρκία να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία της με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μελών των μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή του ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον επαναπατρισμό οικογενειών της μειονότητας που επιθυμούν να επιστρέψουν στα εν λόγω νησιά· χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του σχολείου της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, το οποίο αποτελεί θετικό βήμα·

13.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, τη διενέργεια, με καλή πίστη, πλήρους καταγραφής των ελληνικών, αρμενικών, ασσυριακών και άλλων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που καταστράφηκαν ή κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα· καλεί την Τουρκία να κυρώσει τη Σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων· καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς·

14.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας και για τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερβολική χρήση βίας, βασανιστήρια και για τον αυστηρό περιορισμό του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και της πολιτικής συμμετοχής στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως μετά την κατάρρευση της διαδικασίας διευθέτησης του κουρδικού ζητήματος το 2015, όπως τεκμηριώθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την επιστροφή στη βία του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις από το 2002· τονίζει ότι επείγει να επαναληφθεί μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε ειρηνική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος· καλεί την Τουρκία να διερευνήσει αμέσως όλες τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονίες και να επιτρέψει σε διεθνείς παρατηρητές να αναπτύξουν δραστηριότητες ανεξάρτητης παρακολούθησης· εκφράζει ανησυχία για την καταστροφή μνημείων ιστορικής κληρονομιάς στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής του αρχαιολογικού χώρου Sur του Diyarbakir, που περιλαμβανόταν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, δεδομένου ότι πρόκειται για ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της κουρδικής ταυτότητας και του κουρδικού πολιτισμού στην Τουρκία·

15.  σημειώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ένας πολύ μεγάλος αριθμός δημάρχων και αντιδημάρχων στη νοτιοανατολική Τουρκία απολύθηκαν και/ή συνελήφθησαν και ότι η κυβέρνηση διόρισε εντολοδόχους σε αντικατάστασή τους· τονίζει ότι, κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Τουρκίας δεν εκπροσωπήθηκε δημοκρατικά σε τοπικό επίπεδο· είναι της άποψης ότι οι δημοτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν τον Μάρτιο 2019 πρέπει να αντιμετωπισθούν ως σημαντική ευκαιρία για την πλήρη επαναφορά της αρχής της άμεσης δημοκρατικής εντολής·

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ορισμένες διατάξεις της δέσμης για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, περιόρισαν περαιτέρω την ικανότητα της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης να εκπληρώσει τον θεμελιώδη της ρόλο της εξασφάλισης του δημοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη σύλληψη δύο βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο περιθωριοποιήθηκε ιδιαίτερα το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), δεδομένου ότι πολλοί από τους νομοθέτες του συνελήφθησαν με βάση κατηγορίες για υποστήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων· ζητεί την απελευθέρωση όλων των μελών της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης που κρατούνται λόγω ομιλιών που εκφώνησαν και ενεργειών στις οποίες προέβησαν στο πλαίσιο της επιτέλεσης του κοινοβουλευτικού τους έργου· υπογραμμίζει ότι η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση θα πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό θεσμό της τουρκικής δημοκρατίας και να εκπροσωπεί επί ίσοις όροις όλους τους πολίτες· εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό εκλογικό όριο, το οποίο περιορίζει την πραγματική πολιτική εκπροσώπηση και δεν αντικατοπτρίζει την πλουραλιστική κοινωνία της Τουρκίας·

17.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να κρατείται ο Selahattin Demirtas, ηγέτης της αντιπολίτευσης και υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα· επικροτεί την απόφαση του ΕΔΑΔ σχετικά με αυτήν την υπόθεση, με την οποία οι τουρκικές αρχές καλούνται να τον ελευθερώσουν αμέσως· τονίζει ότι, επιπλέον, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η κράτηση του κ. Demirtaş είχε ως πρωταρχικό απώτερο σκοπό την κατάπνιξη του πλουραλισμού και τον περιορισμό της ελευθερίας του πολιτικού διαλόγου· καταδικάζει την τοποθέτηση των τουρκικών αρχών κατά της εν λόγω απόφασης· αναμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να παρακολουθούν πολύ στενά αυτήν την υπόθεση και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Demirtaş·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν την προστασία και την υποστήριξη που παρέχουν σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο στην Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω επειγουσών επιχορηγήσεων, και να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών μελών·

19.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της διαφθοράς και εφιστά την προσοχή στα πορίσματα της έκθεσης του 2018 για την Τουρκία όπου εμφαίνεται ότι η διαφθορά εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλούς τομείς και να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα· εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι παραμένουν πενιχρές οι επιδόσεις όσον αφορά τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη σε υποθέσεις διαφθοράς, ιδίως σε υψηλό επίπεδο·

20.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας εκτίμησε ότι οι συνταγματικές τροποποιήσεις που σχετίζονται με την καθιέρωση ενός προεδρικού συστήματος, δεν περιλαμβάνουν επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες και, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο τον διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την κυβέρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει συνταγματικές και δικαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας, και ότι πέρυσι ζήτησε επίσης την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εάν η συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει, δεδομένου ότι αυτό θα ήταν ασυμβίβαστο με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης·

21.  λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να αναστείλουν επισήμως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένο στον δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο με την Τουρκία· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ και του μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ) για να στηρίξει, μέσω ειδικού κονδυλίου που θα διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους και να αυξήσει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και για τη δημιουργία πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία και προώθηση των δημοκρατικών αξιών και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· με την επιφύλαξη του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ θα επαναπροσδιοριστούν με γνώμονα μια αποτελεσματική εταιρική σχέση· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί με βάση διατάξεις στις οποίες θα ορίζονται προϋποθέσεις όσον αφορά τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

22.  σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε έντονη οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένα να ανοίξει το κεφάλαιο 23 για τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κεφάλαιο 24 για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η τουρκική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να προβεί σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι τα προενταξιακά μέσα δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο λόγω των εμποδίων που εξακολουθεί να παρεμβάλλει το Συμβούλιο·

23.  τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους ήδη στενούς δεσμούς μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτρέψει στην Τουρκία να παραμείνει οικονομικά προσδεδεμένη στην ΕΕ· πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να παραμείνει μια πόρτα ανοικτή για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης του 1995 μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικοί τομείς όπως η γεωργία, οι υπηρεσίες και οι δημόσιες συμβάσεις, που επί του παρόντος δεν καλύπτονται· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ότι τα δύο τρίτα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ και ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική αγορά ανάπτυξης για την ΕΕ· πιστεύει ότι η αναβάθμιση θα μπορούσε να προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για δημοκρατικές προϋποθέσεις, θετική μόχλευση και τη δυνατότητα κατάρτισης ενός οδικού χάρτη όπου η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες βελτιώσεις των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιεί η Τουρκία στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου καθώς και προς την κατεύθυνση ενός γνήσιου, ανοικτού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και την πολυφωνία· πιστεύει επίσης ότι η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης θα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για διάλογο τόσο σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν τη βιώσιμη από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή όσο και σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στην Τουρκία· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης μόλις η τουρκική κυβέρνηση αποδείξει ότι είναι έτοιμη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση ρήτρα που θα αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε βασική προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες δυναμικό της σημερινής τελωνειακής ένωσης δεν θα επιτευχθεί έως ότου η Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών·

24.  επισημαίνει ότι η συνδικαλιστική ελευθερία και ο κοινωνικός διάλογος έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη μιας πλουραλιστικής κοινωνίας· εκφράζει τη λύπη του για τις ελλείψεις της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τονίζει ότι το δικαίωμα στην οργάνωση, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα στην απεργία είναι θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων· εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις συχνά θεωρείται ποινικό αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές υποθέσεις· πιστεύει ότι η νοοτροπία αυτή θα μπορούσε να θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο το καθεστώς των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη χώρα· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες του για τις συνθήκες εργασίας των εργατών που συμμετέχουν στο έργο κατασκευής του νέου αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, 38 εργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους σε ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία τους από την έναρξη της κατασκευής τον Μάιο 2015 και μετά ενώ 31 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ηγετικού στελέχους συνδικαλιστικής οργάνωσης, κρατούνται επί του παρόντος στη φυλακή επειδή διαμαρτυρήθηκαν για κακές συνθήκες εργασίας και για χαμηλούς μισθούς που δεν καταβάλλονται σε τακτική βάση· καλεί τις τουρκικές αρχές να πραγματοποιήσουν εντατικές διαβουλεύσεις με τις σχετικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με το ζήτημα των απαραίτητων διασφαλίσεων για τους εργάτες που εργάζονται επί τόπου, να διενεργήσουν διεξοδική έρευνα σχετικά με τους θανάτους και τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν, και να επιτρέψουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν πλήρη πρόσβαση στους εμπλεκόμενους εργάτες· εκφράζει ανησυχία για το ζήτημα της παιδικής εργασίας, ιδίως σε τομείς όπως η γεωργία και η εποχική εργασία· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης που έχουν ως στόχο να εκχωρηθεί στους πρόσφυγες που επωφελούνται από προσωρινή προστασία στην Τουρκία το δικαίωμα να εργαστούν με κατάλληλη άδεια· σημειώνει ότι έχουν εκδοθεί περισσότερες από 20 000 άδειες εργασίας για Σύρους και ότι περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους όσον αφορά τα επίπεδα ελάχιστου μισθού και την κοινωνική ασφάλιση· επισημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες αυτές, πολλοί Σύροι εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς άδεια σε πολλούς τομείς και σε πολλές από τις επαρχίες της Τουρκίας· τονίζει ότι η γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τους Σύρους εργαζόμενους·

25.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Akkuyu καλεί την Τουρκία να προσχωρήσει στη Σύμβαση Espoo· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί με τις κυβερνήσεις των γειτονικών της χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, για οιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη στο έργο του Akkuyu·

26.  σημειώνει ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική για τους Τούρκους πολίτες, και ιδίως για τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και τους ανθρώπους που έχουν οικογενειακούς δεσμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως με τα 72 κριτήρια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων· τονίζει ότι η αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της Τουρκίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· ενθαρρύνει την Τουρκία να καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες για την εκπλήρωση των εναπομεινάντων κριτηρίων αξιολόγησης· τονίζει ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα είναι δυνατή όταν θα έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο όλα τα κριτήρια με ουσιαστικό και αμερόληπτο τρόπο·

27.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει προκληθεί λόγω του πολέμου στη Συρία· είναι της άποψης ότι η Τουρκία και ο πληθυσμός τήρησαν ιδιαίτερα φιλόξενη στάση προσφέροντας καταφύγιο σε περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν στην Τουρκία σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά σχολικής ηλικίας, το 60 % από τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε τουρκικά σχολεία· επισημαίνει τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016· παροτρύνει την Τουρκία να τηρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΠΒ 2011/2012, η ΕΕ χρηματοδότησε την αγορά τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Cobra II, και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη χρήση του εξοπλισμού που συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και την ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της μη επαναπροώθησης, ιδίως στα σύνορα της Συρίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σχετικά με μια επανεγκατάσταση μεγάλης κλίμακας και να εξασφαλίσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την μακροπρόθεσμη στήριξη των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία· αναγνωρίζει την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018, η οποία ζητεί να αυξηθούν η αποδοτικότητα και η διαφάνεια της διάθεσης και της κατανομής της χρηματοδότησης· επισημαίνει την αυξανόμενη αβεβαιότητα των Σύρων προσφύγων όσον αφορά τις προοπτικές προσωρινής προστασίας τους στην Τουρκία, και ζητεί από την Τουρκία να εξετάσει στρατηγικές για επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής σε περιοχές με μεγάλες συριακές κοινότητες προσφύγων, καθώς και για εξασφάλιση πιο μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ένταξης και επαρκούς και αποτελεσματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί και να διασφαλίσει ότι, όταν χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ, θα επιδεικνύεται ο ενδεδειγμένος σεβασμός για τα δικαιώματα των προσφύγων και θα αναλαμβάνεται δράση για την πρόληψη της παιδικής εργασίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

28.  επισημαίνει ότι τόσο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσο και η Τουρκία πρέπει να διατηρούν εντατικό διάλογο και συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας· ενθαρρύνει τη συνεργασία και την περαιτέρω ευθυγράμμιση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι επίσης παλαιό μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και βρίσκεται σε κομβική γεωστρατηγική θέση για τη διατήρηση της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας· επισημαίνει ότι η ΕΕ και η Τουρκία συνεχίζουν να συνεργάζονται σε θέματα (στρατιωτικής) στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· καλεί, ως εκ τούτου, την Τουρκία να συνεχίσει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του κυλιόμενου προγράμματος συνεργασίας του ΝΑΤΟ με χώρες εκτός της ΕΕ·

29.  συγχαίρει την Τουρκία για τη διαπραγμάτευση του μνημονίου στο Idlib· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με αναφορές, ένοπλες ομάδες του ελεύθερου συριακού στρατού (FSA) που υποστηρίζονται από την Τουρκία κατέλαβαν, λήστεψαν και κατέστρεψαν την περιουσία Κούρδων αμάχων στην επαρχία Αφρίν της βόρειας Συρίας· επιμένει ότι η Τουρκία και οι ομάδες FSA στην Αφρίν θα πρέπει να αποζημιώσουν τους εκτοπισμένους κατοίκους των οποίων άρπαξαν, κατέστρεψαν ή λήστεψαν τις περιουσίες και ότι δεν θα πρέπει να στερήσουν από τους κατοίκους τις περιουσίες τους σε μόνιμη βάση· ανησυχεί για τις αναφορές σχετικά με το ευρύ φάσμα παραβιάσεων που λαμβάνουν χώρα στην Αφρίν που βρίσκεται κυρίως στα χέρια συριακών ένοπλων ομάδων, οι οποίες εξοπλίζονται και οπλίζονται από την Τουρκία, και από τουρκικές ένοπλες ομάδες που φέρεται να έχουν καταλάβει μια σειρά σχολείων, διαταράσσοντας την εκπαίδευση των παιδιών· ανησυχεί για το γεγονός ότι η Τουρκία επιδιώκει επίσης να αλλάξει τη δημογραφική ισορροπία στην επαρχία Αφρίν εγκαθιστώντας εκ νέου Σύρους Άραβες Σουνίτες πρόσφυγες από την Τουρκία στην περιοχή που κατοικείται από Κούρδους· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον όλων των πολιτών που επέκριναν τις στρατιωτικές δράσεις της Τουρκίας στη Συρία και, κατά συνέπεια, να σεβαστεί το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου·

30.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας· καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις οποίες περιλαμβάνονται και μη διευθετηθείσες νομικές υποχρεώσεις και ανεπίλυτες διαμάχες με τους άμεσους γείτονές της όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των γειτόνων της· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας·

31.  επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την επανένωση της Κύπρου· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια και με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ένωση· εφιστά την προσοχή στο πλαίσιο που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και στην έκκλησή του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με βάση τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί στη διαδικασία 2017 του Crans-Montana· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως προς την Τουρκία, να δεσμευτούν και να συμβάλουν σε μια συνολική διευθέτηση· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμόχωστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και να απόσχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία του νησιού μέσω της εφαρμογής πολιτικής παράνομων εποικισμών· τονίζει την ανάγκη για εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ σε ολόκληρη την νήσο· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη συνέχιση των εργασιών της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής προετοιμασίας της ΕΕ· δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειές του για συνεργασία με την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για πλήρη ένταξη στην ΕΕ μετά από την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο· εξαίρει το σημαντικό έργο της δικοινοτικής Επιτροπής Αγνοουμένων (η οποία ασχολείται τόσο με τους Τουρκοκύπριους όσο και με τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους) και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας πληροφορίες από τα στρατιωτικά της αρχεία· αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάπτει διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο την αποκλειστική οικονομική της ζώνη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· παροτρύνει την Τουρκία να συμπράξει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και να απόσχει από κάθε απειλή ή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·

32.  καλεί την Τουρκία και την Αρμενία να επιδιώξουν την εξομάλυνση των σχέσεών τους· τονίζει ότι το άνοιγμα των συνόρων Τουρκίας-Αρμενίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, την κυβέρνηση και τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και ζητεί να μεταφραστεί η παρούσα έκθεση στα τουρκικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

7

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Στέλιος Κούλογλου, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

France Jamet, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

7

-

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, France Jamet

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

PPE

Asim Ademov

10

0

ECR

Marek Jurek, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Στέλιος Κούλογλου, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

PPE

László Tőkés, Vladimir Urutchev

S&D

Δημήτρης Παπαδάκης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου