Процедура : 2018/0812(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0092/2019

Внесени текстове :

A8-0092/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0147

ДОКЛАД     *
PDF 170kWORD 55k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Бранислав Шкрипек

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13123/2018),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0164/2018),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0092/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство

Позовавания

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Дата на консултация с ЕП

9.11.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

19.11.2018

Разглеждане в комисия

19.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

26.2.2019

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност