Postup : 2018/0812(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2019

Předložené texty :

A8-0092/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.13

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0147

ZPRÁVA     *
PDF 164kWORD 52k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Branislav Škripek

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13123/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0164/2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0092/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království

Referenční údaje

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Datum konzultace s EP

9.11.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

19.11.2018

Projednání ve výboru

19.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Datum předložení

26.2.2019

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí