Procedure : 2018/0812(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0092/2019

Indgivne tekster :

A8-0092/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0147

BETÆNKNING     *
PDF 155kWORD 52k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Branislav Škripek

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger

((13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast ((13123/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0164/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0092/2019),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger

Referencer

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Dato for høring af EP

9.11.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

19.11.2018

Behandling i udvalg

19.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

26.2.2019

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik