Menetlus : 2018/0812(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0092/2019

Esitatud tekstid :

A8-0092/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0147

RAPORT     *
PDF 148kWORD 54k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Branislav Škripek

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13123/2018),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0164/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0092/2019),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

Viited

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

9.11.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

19.11.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

26.2.2019

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika