MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

26.2.2019 - (13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Branislav Škripek
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2018/0812(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0092/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0092/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (13123/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0164/2018),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS[1] ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0092/2019),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Viiteasiakirjat

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

9.11.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

19.11.2018

Valiokuntakäsittely

19.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2019

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö