Tuarascáil - A8-0092/2019Tuarascáil
A8-0092/2019

  TUARASCÁIL maidir leis an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe

  26.2.2019 - (13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS)) - *

  An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
  Rapóirtéir: Branislav Škripek
  (Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

  Nós Imeachta : 2018/0812(CNS)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0092/2019
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0092/2019
  Díospóireachtaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  maidir leis an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe

  (13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

  (Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (13123/2018),

  –  ag féachaint d’Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, mar a leasaítear le Conradh Amstardam, agus d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8-0164/2018),

  –  ag féachaint do Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann[1] a chomhrac, agus go háirithe Airteagal 33 de,

  –  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0092/2019),

  1.  Ag formheas an dréacht ón gComhairle;

  2.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

  3.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

  4.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

  • [1]  IO L 210, 6.8.2008, lch. 1.

  NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Cinneadh cur chun feidhme maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe

  Tagairtí

  13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

  Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

  9.11.2018

   

   

   

  An Coiste freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  LIBE

  15.11.2018

   

   

   

  Rapóirtéirí

         Dáta an cheapacháin

  Branislav Škripek

  7.1.2019

   

   

   

  Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

  19.11.2018

  Pléite sa choiste

  19.2.2019

   

   

   

  Dáta an ghlactha

  19.2.2019

   

   

   

  Dáta don chur síos

  26.2.2019

  An nuashonrú is déanaí: 28 Feabhra 2019
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais