Nós Imeachta : 2018/0812(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0092/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0092/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.13

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0147

TUARASCÁIL     *
PDF 149kWORD 54k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

maidir leis an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Branislav Škripek

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (13123/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, mar a leasaítear le Conradh Amstardam, agus d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8-0164/2018),

–  ag féachaint do Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann(1) a chomhrac, agus go háirithe Airteagal 33 de,

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0092/2019),

1.  Ag formheas an dréacht ón gComhairle;

2.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)

IO L 210, 6.8.2008, lch. 1.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh cur chun feidhme maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí DNA sa Ríocht Aontaithe

Tagairtí

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

9.11.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

19.11.2018

Pléite sa choiste

19.2.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Dáta don chur síos

26.2.2019

An nuashonrú is déanaí: 28 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais