Procedūra : 2018/0812(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0092/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0092/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0147

ZIŅOJUMS     *
PDF 160kWORD 52k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Branislav Škripek

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (13123/2018),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0164/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0092/2019),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

9.11.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

19.11.2018

Izskatīšana komitejā

19.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

26.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika