Procedure : 2018/0812(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0092/2019

Ingediende teksten :

A8-0092/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0147

VERSLAG     *
PDF 155kWORD 54k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Branislav Škripek

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13123/2018),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0164/2018),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0092/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

Document- en procedurenummers

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Datum raadpleging EP

9.11.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

19.11.2018

Behandeling in de commissie

19.2.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Datum indiening

26.2.2019

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid