SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

26.2.2019 - (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Branislav Škripek
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2018/0812(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0092/2019
Teksty złożone :
A8-0092/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13123/2018),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0164/2018),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej[1], w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0092/2019),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Odsyłacze

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Data konsultacji z PE

9.11.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

19.11.2018

Rozpatrzenie w komisji

19.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Data złożenia

26.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności