Postup : 2018/0812(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2019

Predkladané texty :

A8-0092/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0147

SPRÁVA     *
PDF 166kWORD 54k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Branislav Škripek

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve

(13123/2018 – C8‑0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13123/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0164/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8‑0092/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve

Referenčné čísla

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Dátum konzultácie s EP

9.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

19.11.2018

Prerokovanie vo výbore

19.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Dátum predloženia

26.2.2019

Posledná úprava: 4. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia